The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kawisara Chooduang, 2019-03-06 21:12:29

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Keywords: Transfer budget

คมู่ อื สาหรับบุคลากร : การขอโอนเปลย่ี นแปลงงบประมาณรายจา่ ยระหวา่ งปีงบประมาณ ภายใต้แผนงาน
และโครงการเดียวกัน ตามอานาจของหวั หน้าส่วนราชการ

หนว่ ยงานที่รบั ผดิ ชอบ : กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี มหาวทิ ยาลยั ราชภฎั ยะลา

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

1. ชอ่ื กระบวนงาน : การขอโอนเปลย่ี นแปลงงบประมาณรายจา่ ยระหวา่ งปีงบประมาณ

ภายใตแ้ ผนงานและโครงการเดยี วกัน ตามอานาจของหวั หนา้ สว่ นราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏั

ยะลา

2. หน่วยงานเจา้ ของกระบวนงาน : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

3. ประเภทของงานบรกิ าร : กระบวนงานบรกิ ารทเี่ บ็ดเสรจ็ ในหน่วยงานเดยี ว

4. หมวดหมูข่ องงานบริการ : ตรวจสอบ/ให้ความเหน็

5. กฎหมายทีใ่ หอ้ านาจาการอนุญาต หรือทเ่ี กี่ยวข้อง :

ประกาศมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ยะลา เรื่อง แนวปฏบิ ัตกิ ารใชร้ ะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิ าร
ทรัพยากรองค์กร มหาวทิ ยาลัยราชภัฎยะลา พทุ ธศกั ราช 2558 ประกาศ ณ วนั ที่ 8 พฤศจกิ ายน พ.ศ.
2558

6. ระดบั ผลกระทบ : บรกิ ารดา้ นงบประมาณ

7. พ้นื ทใ่ี ห้บริการ : สานกั งานอธกิ ารบดี

8. กฎหมายข้อบังคบั /ขอ้ ตกลงท่ีกาหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ขอ้ กาหนด ฯลฯ - นาที

9. ข้อมูลสถติ ิ :-

10.ชอื่ อา้ งอิงของคมู่ ือประชาชน : การขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจา่ ยระหว่างปงี บประมาณ
ภายใต้แผนงานและโครงการเดียวกัน ตามอานาจของหัวหนา้ สว่ นราชการ

1


11. ช่องทางการให้บริการ ติดตอ่ ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

สถานทใ่ี ห้บรกิ าร กองนโยบายและแผน สานกั งานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภฎั ยะลา

โทร. 073 299 614 โทรศพั ท์ภายใน 12006

ระยะเวลาเปิดใหบ้ ริการ วนั จนั ทร์ ถงึ วนั ศกุ ร์ (ยกเวน้ วนั หยุดทที่ างราชการกาหนด)

ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มพี กั เท่ียง)

12.หลกั เกณฑ์ วธิ ีการ เงือ่ นไข (ถ้ามี) ในการยนื่ คาขอ การพิจารณาอนุญาต

การโอนเปลยี่ นแปลงงบประมาณรายจ่าย หมายถงึ การเปลยี่ นแปลงรายการ และหรอื จานวนเงินของ
รายการที่กาหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของผลิตผลิตหรือโครงการ ภายใต้แผนงานงบประมาณเดียวกัน ทั้งน้ี
การโอนเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการเปล่ียนแปลงตามหลักการ เพื่อแก้ไขปัญหาในการดาเนินการ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ เพื่อพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี หรือ
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมท้ังต้องสอดคล้องกับการให้บริการ
กระทรวง และเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยต้องคานึง ประโยชน์ของประชาชน ความประหยัด ความ
คุ้มค่า ความโปร่งใส และต้องไม่ทาให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสาคัญ และค่าสาธารณูปโภค
ค้างชาระเม่ือสิ้นปีงบประมาณ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่ือง แนวปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากร
องค์กร หมวด 4 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อ 2
การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย แบ่งออกเป็น 4 กรณี

1. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณี ข้ามกิจกรรม เพิ่มรายการคา่ ใชจ้ า่ ย

2. โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ กรณี ภายใต้กจิ กรรมเดียวกัน เพิ่มรายการคา่ ใชจ้ า่ ย

3. โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ กรณี ภายใต้กจิ กรรมเดียวกัน ไม่เพิ่มรายการค่าใชจ้ า่ ย

4. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ นอกเหนือจากกรณีที่ 1 2 และ3

ซึง่ การโอนเปลีย่ นแปลงในกรณีที่ 1 2 และ 4 ตอ้ งดาเนินการขออนุญาตมหาวทิ ยาลัยตามขัน้ ตอน

2


13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทร่ี บั ผดิ ชอบ

ลาดบั ขนั้ ตอน รายละเอียด ระยะเวลา ส่วนงาน/หนว่ ยงาน หมายเหตุ
ที่ ใหบ้ ริการ

1 การจดั ทาใบขอโอน จดั ทาคาขอตามแบบฟอร์มที่ 2 ชวั่ โมง เจา้ ของโครงการ

เปลย่ี นปลง กาหนด โดย คณะ/สถาบนั /

1) ระบคุ วามเปน็ มา สานัก/กอง/งาน

2) ระบเุ หตุผล

3) ระบกุ รณีของการโอน

4) จานวนรายการ

5) โอนจากรายการรายการใด

ไปรายการใด

6) จานวนเงนิ ของการโอน

พร้อมแนบสาเนาโครงการ

2 การลงความเหน็ และ ตรวจสอบความถูกต้อง 1 ชัว่ โมง หัวหนา้ ส่วนราชการ

ลงนาม ครบถ้วนของเอกสารประกอบ คณบดี/ผอู้ านวยการ

คาขอ สานัก/สถาบัน

3 การรับเอกสาร ตรวจรับเอกสาร ความ 10 นาที งานบรหิ ารงานทว่ั ไป
กองนโยบายและแผน
ครบถว้ นของเอกสารประกอบ

คาขอ

4 การตรวจเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้ ง 30 นาที งานแผนงานและ ไมน่ บั รวม

ครบถ้วน (แบบฟอร์ม งบประมาณ ชว่ งเวลาที่

รายละเอียด วตั ถุประสงค์ของ กองนโยบายและแผน ส่งคืนแก้ไข

การโอนเปลี่ยนแปลง

3


ลาดับ ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ระยะเวลา ส่วนงาน/หนว่ ยงาน หมายเหตุ
ที่ ให้บริการ

5 การลงความเห็นและ - 20 นาที ผู้อานวยการ
ลงนาม กองนโยบายและแผน

6 การลงความเหน็ และ - 20 นาที อธิการบดี
ลงนาม

7 การทารายการโอน - 30 นาที ผรู้ ับผดิ ชอบ กรณอี นุมตั ิ
ในระบบ ERP
คณะ/สถาบัน/สานกั

พิมพ์เอกสารจาก
ระบบ

8 การอนุมัตเิ อกสาร - 30 นาที อธกิ ารบดี
และการอนมุ ตั ิใน
ระบบ

14.งานบริการนี้ ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว
- ยงั ไมผ่ า่ นการดาเนินงานลดขนั้ ตอน

4


15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยน่ื คาขอ

15.1 แบบขอโอนเปล่ยี นแปลงงบประมาณรายจ่าย

15.2 เอกสารแนบ

ท่ี รายการ จานวนสาเนา หน่วยนบั หมายเหตุ
ฉบับ
1 สาเนารายละเอียดโครงการ/ 1 ฉบับ หน้าโครงการ และ
กิจกรรม กิจกรรมที่เก่ยี วข้อง
ฉบับ
2 สาเนาเอกสารการขอโอน 1 กรณเี ป็นรายการมกี าร
เปล่ียนแปลงงบประมาณ โอนเปล่ียนแปลงมากวา่
1 ครั้ง

3 เอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง 1

16.คา่ ธรรมเนียม : ไมม่ ี

17.ช่อทางการร้องเรียน แนะนาบริการ :

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
133 ถนนเทศบาล 3 ตาบลสะเตง อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000
หมายเลขโทรศัพท์ 073 299614

5


18. ตวั อยา่ งแบบฟอร์ม ตัวอยา่ งแบบฟอรม์

แบบขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา่ ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. …….

เรยี น อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั ราชภัฏยะลา

ด้วยขา้ พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................... ตาแหนง่ ................................................
โทรศพั ท์ตดิ ต่อ.................................................... ทอี่ ย่อู ีเมล์……………………………………........................ มีความ
ประสงคจ์ ะขอโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจา่ ย ด้วยเหตุผลความจาเปน็ ดังนี้

ตามท…ี่ ….(สาขา/หนว่ ยงานย่อย)………………… ได้รบั จัดสรรงบประมาณ / ตั้งงบประมาณรายจา่ ย
กจิ กรรม…………….………….. …………………………………………… รายการ ……………………………………………………
……………………………………. เนื่องจาก....(ระบุปัญหา/สาเหตุ)………………………………………………………………….
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จึงขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลง กรณี…………………………………………………………………………………………..
โดยโอนออกจาก กิจกรรมที่ .....................รายการ.............(ระบุ กรณีมีมากกวา่ 1 ใหร้ ะบุจานวนเงนิ แต่ละ
รายการ) ..............................................................................................................................................................
โอนเข้ากิจกรรมท่ี........... .....................รายการ............(ระบุ) ...........................................................................
จานวนเงินรวม ………………บาท ......……………………………………………………………………………………………………..
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ [ ] งบประมาณแผ่นดนิ

[ ] เงนิ นอกงบประมาณ ( ) เงินบารงุ การศึกษา ( ) เงนิ โครงการ กศ.ปช. ( ) เงนิ บัณฑติ ศึกษา

6


[ ] เงินอ่นื ระบุ .......................... หน่วยงาน ..........................................
ชอ่ื โครงการ ..................................................................
คณะ/สานัก .............................................................

กอ่ นโอนเปลย่ี นแปลง (เดิม) งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (ใหม่) งบประมาณ

กจิ กรรมที่ กิจกรรมที่

งบรายจ่าย งบรายจ่าย

รายการ รายการ

--

กิจกรรมที่ กิจกรรมท่ี
งบรายจา่ ย งบรายจา่ ย
รายการ รายการ
-
- -
-

รวม รวม

ลงชอื่ ............................................
( ...................................... )
วนั ท่ี ........ / .......... / ………

7


ความเห็นคณบดี/ผูอ้ านวยการสานกั ความเห็นผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ลงชือ่ ......................................................... ลงชื่อ .........................................................
(...................................................) (...................................................)
วนั ท่ี .........../............./............. วนั ท่ี .........../............./.............

ผใู้ ห้ความเหน็ ชอบ/ผู้อนมุ ตั ิ

ลงชื่อ .........................................................
(...................................................)

อธิการบดมี หาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา
วนั ท่ี .........../............./.............

8


ตัวอย่างท่ี 1 การกรอกข้อมูลทีถ่ กู ตอ้ ง

แบบขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรยี น อธิการบดมี หาวทิ ยาลยั ราชภัฏยะลา
ดว้ ยขา้ พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ซไู บดะ๊ หะยีวาเงาะ ตาแหน่ง ประธานหลกั สตู รจลุ ชวี วทิ ยา

หมายเลขโทรศัพทต์ ิดต่อ 085 078 8920 ทอี่ ยู่อีเมล์ [email protected] มีความประสงค์จะขอโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ดว้ ยเหตุผลความจาเป็น ดงั นี้
1) ความเป็นมา ตามทีส่ าขาจุลชวี วทิ ยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.2561 และต้ังงบประมาณการนิเทศนักศกึ ษาฝึกประสบการณ์วชิ าชพี /ฝกึ สหกจิ ศึกษา ใน
กิจกรรมที่ 2 นั้นได้ดาเนนิ กิจกรรมอยา่ งต่อเน่ืองปีน้ีทางสาขาไดส้ ่งนักศึกษาเข้าฝกึ สหกจิ ศกึ ษา ณ ประเทศ
มาเลเซีย จานวน 2 คน ในระหวา่ งฝึกปฏบิ ัติ ทางหลกั สูตรมอบหมายใหอ้ าจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี เป็นผู้
เดินทางไปนิเทศ ระหว่างวนั ท่ี 13-16 มกราคม 2561 ตามคาสง่ั ที่ 258/2561 ลงวนั ที่ 12 มกราคม 2561 โดย
มคี ่าใช้จ่ายในการเดินทางรวม 12,409 บาท

2) เหตผุ ล

เนอื่ งจากงบประมาณที่ตัง้ ไว้น้ันเปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยสาหรับในประเทศ และอยใู่ นหมวดงบดาเนินงาน ทาให้
ไมส่ ามารถเบิกจา่ ยงบประมาณสาหรบั การเดนิ ทางไปต่างประเทศได้ จงึ ขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลง 3) กรณี
เพิม่ รายการคา่ ใช้จา่ ยภายใต้กิจกรรมเดียวกนั 4) จานวน 1 รายการ 5) โดยโอนจากงบดาเนนิ งาน รายการค่า
เบยี้ เลี้ยง ท่พี ัก พาหนะ โอนเข้างบรายจา่ ยอน่ื รายการค่าเบี้ยเลีย้ ง ทีพ่ ัก พาหนะ 6) จานวนเงนิ 12,409 บาท
และขอยืนยนั วา่ งบประมาณหลงั การโอนเปลี่ยนแปลงเพียงพอสาหรับดาเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมี
รายละเอยี ดดังนี้

9


งบประมาณ [ ] งบประมาณแผ่นดิน
[ / ] เงินนอกงบประมาณ ( / ) บ.กศ.
[ ] อน่ื ๆ ระบุ ....................................... ( ) กศ.ปช. ( ) บัณฑิตศกึ ษา

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสหกจิ ศึกษาสู่บัญฑิตนักปฏิบัติ
คณะ/สานกั : คณะวทิ ยาศาสตรเ์ ทคโนโลยแี ละการเกษตร หน่วยงาน : หลักสูตรจลุ ชวี วทิ ยา

ก่อนโอนเปล่ยี นแปลง (เดมิ ) งบประมาณ หลังโอนเปล่ียนแปลง (ใหม่) งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 ฝกึ ประสบการณ์ กิจกรรมท่ี 2 ฝกึ ประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกจิ ศึกษา วิชาชีพ/สหกิจศกึ ษา

งบรายจา่ ย งบดาเนินงาน-คา่ ใชส้ อย งบรายจ่าย งบดาเนินงาน-คา่ ใช้
สอย

รายการ รายการ

- คา่ เบีย้ เลย้ี ง ทพี่ ัก พาหนะ 18,480 - คา่ เบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ 6,071
จานวน 2 คนๆ 1 วันๆ ละ 240
จานวน 2 คนๆ 1 วนั ๆ ละ 240 บาท, 3 คนๆ ละ 3 วันๆ 500
บาท, คา่ ทพ่ี ัก 3 คนๆ ละ 2
บาท, 3 คนๆ ละ 3 วนั ๆ 500 คืนๆ ละ 1,500 บาท, ค่า
พาหนะ 3 คนๆ ละ 1,500 บาท
บาท, ค่าทพ่ี ัก 3 คนๆ ละ 2

คืนๆ ละ 1,500 บาท, ค่า

พาหนะ 3 คนๆ ละ 1,500

บาท

งบรายจ่าย งบรายจ่าย งบรายจา่ ยอ่นื

รายการ รายการ 12,409
-
- ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ท่ีพัก พาหนะ
จานวน 1 คนๆ ละ 3 วัน

รวม 18,480 รวม 18,480

10


ความเห็นคณบดี/ผู้อานวยการสานกั ลงชื่อ ............................................
( ...................................... )
วนั ที่ ........ / .......... / ………

ความเห็นผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ลงชือ่ ......................................................... ลงชื่อ .........................................................
(ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์สพุ ร สนุ ทรนนท์) (...................................................)
วันที่ .........../............./............. วนั ที่ .........../............./.............

ผใู้ ห้ความเหน็ ชอบ/ผู้อนมุ ัติ

ลงช่ือ .........................................................
(...................................................)

อธกิ ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ .........../............./.............

11


ตวั อยา่ งที่ 2 แบบขอโอน
กรณีโอนคร้งั แรก

12


13


ตวั อย่างที่ 2 เอกสารแนบ
(1) สาเนาโครงการ/กจิ กรรม

14


ตวั อยา่ งที่ 2 เอกสารแนบ
(3) เอกสารอน่ื ท่เี กย่ี วข้อง

19. หมายเหตุ
จัดทาโดย งานแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สานกั งานอธกิ ารบดี

15


/
/

Yes
/


ERP
ERP

No

No Yes (BT)

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NO.682호 (3/8/19 Friday)
Next Book
BUKU PENGURUSAN SMKDMM 2019