The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ponuka odborov v Bardejove

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Frantisek Haluska, 2019-10-23 04:08:32

Leták gymnázium

Ponuka odborov v Bardejove

Keywords: odbor,ponuka,odbory

GYMNÁZIUM , 4 - ročné štúdium dlhoročnú projektovú spoluprácu Mesačník Gymoš získal
a priateľské kontakty so školami Kyf- za 9 rokov existencie
 všeobecné zameranie fhaeuser-Gymnasium, Bad Franken- 35 ocenení v rámci
 v 3. a 4. ročníku mož- hausen (Nemecko), Liceo Scientifico celého Slovenska
Louis Pasteur Rím, (Taliansko), Lil-
nosť voľby voliteľných jevalchs Internationella Läroverk S ö - Na prestížnej celosloven-
predmetov v závislosti dertälje (Švédsko), Carolus Clusius skej súťaži stredoškolských
od zamerania ďalšie- College Zwolle (Holandsko), pobyty v zahraničí. časopisov Štúrovo pero
ho štúdia na vysokej získal Gymoš v roku
škole V mimoškolskej oblasti 2019 po 3-krát najvyššie
ponúkame: ocenenie Zlaté Štúrovo
Vo výchovno-vzdelávacej pero za dlho-
oblasti ponúkame: bohaté možnosti kultúrneho dobo výborné
vyžitia v rámci rôznych štu- výsledky.
škola priateľská k žia- dentských spoločenských
kom, V roku 2015 navštívil
podujatí, školu prezident
prípravu na vysokoškol- školskú jedáleň s možnosťou
ské štúdium, úplné stredo- Slovenskej republiky
školské štúdium ukončené výberu zo 4 stálych jedál, Andrej Kiska
maturitnou skúškou,  rôzne humanitárne akcie
"Je tu veľmi kvalitné gym-
tím odborne pripravených formujúce osobnosť študen- názium, ktoré sa snaží štu-
učiteľov, tov, dentov nielen pripravovať
na vysokú školu, ale vytvára priestor pre realizáciu štu-
6 učební informatiky, dentov napríklad aj cez školský časopis," zhodnotil prezi-
3 jazykové učebne, 2 mul- dent pri návšteve školy.
timediálne učebne sloven-
ského jazyka, odborné učebne prírodovedných pred- Školské tradície gymnázia:
metov vybavené výpočtovou technikou a tabletami,
vlastnú telocvičňu, posilňovňu slávnostné otvorenie školského roku v športovej hale,
multimediálne polyfunkčné učebne s interaktívnou a fitnes, atletický deň,
výučbou, imatrikulácia prijímanie prvákov,
prácu v školskom časopise a rádiu. Mikuláš,
možnosť využitia internetu (Wi-fi) v triedach, kabi-
netoch, odborných učebniach,

možnosť realizácie v predmetových a športových
súťažiach, súťažiach
SOČ, olympiádach,
recitačných súťažiach,


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BPF_COMPANY_PROFILE_2019_EN_NEW
Next Book
Leták odborná školy