The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Surapong Klamboot, 2019-11-12 00:41:04

งานวิจัยการศึกษา

นำเสนองานวิจัย

คมู่ อื การปฏบิ ตั ิงาน
กิจกรรมวจิ ยั และพฒั นาการเรียนการสอน

กลมุ่ บรหิ ารงานวชิ าการ
โรงเรียนวชั รวทิ ยา อาเภอเมือง จงั หวัดกาแพงเพชร
สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษา มัธยมศกึ ษาเขต ๔๑


งานวจิ ยั และพฒั นาการเรียนการสอน

บทบาทหนา้ ท่ี

1. เป็นหวั หน้างานวจิ ยั และพัฒนาการเรียนการสอน
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เพ่ือขออนมุ ัตแิ ผนปฏิบัติการประจาปี
3. สนบั สนุนให้ครมู กี ารจดั ทาวจิ ัยในชั้นเรยี นและวจิ ยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. สง่ เสริมใหค้ รูสามารถจดั ทาวจิ ัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
5. นิเทศ ประเมินผล และจดั ประกวดงานวิจัยของครู
6. รวบรวมงานวจิ ัยของครไู วเ้ ผยแพร่
7. สรุปประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านตามแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม และรายงานผูอ้ านวยการ
รบั ทราบ
8. ปฏบิ ตั ิหนา้ ทีอ่ นื่ ๆ ท่ไี ด้รับมอบหมาย

8.1 รบั ผดิ ชอบจัดลาดับนกั เรียนเรียนดี 10 อนั ดับ เพอ่ื แจกเกยี รตบิ ัตรนักเรียนผู้มผี ลการ
เรยี นดี
(Top Ten) 10 ลาดบั แรกของแต่ละระดับช้ัน

8.2 รบั ผิดชอบจัดลาดบั นักเรยี นเรยี นดี เพื่อจดั ทุนสนบั สนนุ สง่ เสรมิ ให้นกั เรียนมผี ลการ
เรียนดีเพม่ิ มากขึ้น

8.3 รบั ผิดชอบกิจกรรมหน่ึงโรงเรยี นหนึ่งอาชพี
8.4 จัดกจิ กรรมส่งเสริมพฒั นาทกั ษะพืน้ ฐานการประกอบอาชีพให้กับนกั เรยี นตามนโยบาย
การรักษาส่ิงแวดลอ้ มในโรงเรียนและในชมุ ชน


งานวิจยั และพฒั นาการเรียนการสอน

ผลการปฏบิ ัติงาน

กจิ กรรมวจิ ัยและพฒั นาการเรยี นการสอนเป็นกิจกรรมหนึง่ ในโครงการส่งเสริมพฒั นา
ศักยภาพครสู มู่ าตรฐานสากลให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ ทีอ่ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและเกิด
ประสทิ ธิผล โดยมีกิจกรรมสง่ เสรมิ ให้ครพู ัฒนาการเรียนการสอนในรูปของการทาวจิ ัย ซ่งึ ในปี
การศึกษา 2559 – 2561 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบคุ ลากรภายในโรงเรียนใหม้ ีองค์ความรู้
ท่จี ะสามารถนาไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพือ่ ใหผ้ ูเ้ รยี นมีผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน
สมรรถนะสาคญั และคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงคบ์ รรลจุ ดุ มุ่งหมายของการจดั การศกึ ษา โดยได้
ดาเนนิ การจดั กจิ กรรมอยา่ งตอ่ เนือ่ งดังน้ี

1. จัดอบรมการจัดทาวจิ ยั ทางการศกึ ษา โดยผู้เช่ียวชาญจากมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
กาแพงเพชร และมหาวิทยานเรศวร


งานวิจยั และพัฒนาการเรียนการสอน

2. จดั อบรมใหค้ วามรเู้ กย่ี วกบั การใชส้ ถิตเิ พื่อการวิจยั ภายใตช้ ือ่ กิจกรรม “การพัฒนาการใช้
สถติ เพ่ือการวิจัยโดยใชเ้ ทคโนโลยี” โดยผู้เช่ียวชาญจากมหาวทิ ยาลัย และผเู้ ชี่ยวชาญด้านสือ่ และ
เทคโนโลยี


งานวิจัยและพฒั นาการเรยี นการสอน

1. จดั ทาคูม่ อื การนเิ ทศงานวจิ ยั


งานวจิ ยั และพฒั นาการเรยี นการสอน

1. สง่ เสรมิ การทาวจิ ัยของครูในทกุ ปกี ารศกึ ษา เพ่อื แก้ปญั หา หรอื พฒั นาผ้เู รียนในทกุ รายวชิ า


งานวจิ ยั และพฒั นาการเรยี นการสอน

2. จดั ประกวดและนเิ ทศผลงานวิจัยทุกปีการศกึ ษา

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูสง่ ผลงานวิจัยเขา้ ร่วมประกวดในระดบั เขตพื้นท่กี ารศึกษาทกุ ปี
เพื่อเผยแพรผ่ ลงานสนู่ อกโรงเรยี น


งานวจิ ยั และพัฒนาการเรยี นการสอน

จากผลการจดั กจิ กรรมวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทีผ่ ่านมาอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ซงึ่ เกิดจาก
ความรว่ มมือของครูทกุ คนในโรงเรียน ส่งผลใหน้ ักเรยี นมีผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนสูงข้นึ ทกุ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมท้ังครูมีสอ่ื นวตั กรรม วธิ ีการจัดการเรียนการสอนท่หี ลากหลาย และมีผลงานวิจยั ท่ีมีคณุ ภาพ
สง่ ผลให้ครูไดร้ บั รางวัลผ้มู ีผลงานวจิ ัยดีเดน่ ในระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นทกี่ ารศึกษาในทุกปี ดังน้ี
ผลงานวิจยั ดเี ด่นในระดับโรงเรยี น

ปกี ารศกึ ษา 2559 จานวนผู้ส่งวิจยั
- รางวลั ระดับเหรียญทอง จานวน 4 ผลงาน คิดเป็นรอ้ ยละ 83.33
- รางวัลระดบั เหรยี ญเงนิ จานวน 4 ผลงาน คิดเป็นรอ้ ยละ
- รางวลั ระดบั เหรียญทองแดง จานวน 4 ผลงาน คิดเป็นรอ้ ยละ

ปกี ารศึกษา 2560 จานวนผสู้ ง่ วิจัย
- รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง จานวน 4 ผลงาน คิดเปน็ รอ้ ยละ 80.89
- รางวัลระดับเหรยี ญเงนิ จานวน 4 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง จานวน 4 ผลงาน คิดเป็นรอ้ ยละ

ปกี ารศึกษา 2561 จานวนผสู้ ่งวจิ ัย
- รางวลั ระดับเหรียญทอง จานวน 4 ผลงาน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 90.91
- รางวัลระดับเหรยี ญเงนิ จานวน 4 ผลงาน คิดเป็นรอ้ ยละ
- รางวัลระดบั เหรียญทองแดง จานวน 4 ผลงาน คดิ เปน็ ร้อยละ

สถติ ิผลงานวจิ ยั ดีเดน่ ระดบั โรงเรยี น ปีการศกึ ษา 2559-2561
โรงเรยี นวัชรวิทยา อาเภอเมือง จงั หวดั กาแพงเพชร เขตพื้นท่กี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41

ปกี ารศกึ ษา 2559 ปีการศกึ ษา 2560 ปกี ารศกึ ษา 2561


งานวจิ ัยและพฒั นาการเรียนการสอน

ผลงานวิจยั ดีเด่นในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ปกี ารศกึ ษา 2559 จานวนผู้สง่ วจิ ยั 53 ผลงาน
- รางวลั ระดบั เหรียญทอง จานวน 4 ผลงาน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 7.55
- รางวลั ระดบั เหรยี ญเงิน จานวน 13 ผลงาน คิดเปน็ ร้อยละ 24.52
- รางวลั ระดบั เหรียญทองแดง จานวน 33 ผลงาน คดิ เป็นร้อยละ 62.26
- เกยี รตบิ ตั รเขา้ รว่ ม จานวน 3 ผลงาน คิดเปน็ ร้อยละ 5.67
ปีการศึกษา 2560 จานวนผูส้ ง่ วิจยั 57 ผลงาน
-รางวัลระดบั เหรยี ญทอง จานวน 36 ผลงาน คดิ เป็นร้อยละ 63.16
-รางวัลระดบั เหรยี ญเงนิ จานวน 12 ผลงาน คิดเป็นรอ้ ยละ 21.05
-รางวัลระดับเหรยี ญทองแดง จานวน 9 ผลงาน คิดเปน็ รอ้ ยละ 15.79
ปกี ารศึกษา 2561 จานวนผสู้ ง่ วิจัย 75 คน
-รางวัลระดบั เหรียญทอง จานวน 73 ผลงาน คิดเป็นรอ้ ยละ 97.33
-รางวัลระดับเหรียญเงนิ จานวน 2 ผลงาน คิดเปน็ รอ้ ยละ 2.67
-รางวัลระดับเหรียญทองแดง จานวน 0 ผลงาน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0

สถติ ผิ ลงานวจิ ยั ดเี ด่นระดบั เขตพนื้ ทก่ี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41 ปกี ารศึกษา 2559-2561

ปกี ารศึกษา 2559
ปีการศกึ ษา 2560
ปกี ารศึกษา 2561


งานวจิ ัยและพัฒนาการเรียนการสอน

กจิ กรรมส่งเสริมนกั เรียนเรยี นดี


งานวิจยั และพัฒนาการเรยี นการสอน

กจิ กรรม 1 โรงเรียน 1 อาชพี


งานวจิ ยั และพัฒนาการเรยี นการสอน

กจิ กรรม 1 โรงเรียน 1 อาชพี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2559
Next Book
Kelas10_teknologi_dasar_otomotif_1620