The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mar, 2015-08-25 08:44:53

Vidensbyen anno 2015

OSLO

STOCKHOLM

AARHUS

LYNGBY-TAARBÆK
COPENHAGEN

HAMBURG

BERLIN WARSAW


”Det er nyt og samtidig helt naturligt at tænke
byudvikling på Vidensby-måden. Det er klart,
at jo bedre vi forstår hinandens interesser, jo
bedre kan vi udvikle de fælles rammer, som vi
alle er en del af.”

KIM SILLEMANN, ADM. DIREKTØR, GEO

Udgivet af Lyngby-Taarbæk Vidensby
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby
Design & foto: Ehrhorn Hummerston
1. Oplag: 600
www.vidensby.dk


EN LEVENDE
INTELLIGENT
BY

VIDENSBY Vi vil skabe en kultur for deleøkonomi, hvor byens
aktører gør brug af hinandens viden, rum og ressour-
Lyngby-Taarbæk Vidensby er et unikt partnerskab cer med henblik på at udnytte byens potentialer og
mellem erhvervsliv, vidensinstitutioner og kommune. udvikle nye bæredygtige løsninger.

Vores mål er at bygge bro og udvikle netværk på Kort sagt: Vi vil skabe en intelligent by, der deler viden
tværs af sektorer med henblik på at skabe innovativ og ressourcer til fordel for virksomheder, borgere,
by- og erhvervsudvikling. studerende, handlende og alle andre, der har deres
gang i byen.
Vi vil skabe en levende universitets- og handelsby, der
tiltrækker og fastholder verdens bedste talenter og
de virksomheder, der skal leve af talentet.


CITY OF KNOWLEDGE
AND URBAN
DEVELOPMENT

Lyngby-Taarbæk City of Knowledge and Urban Development Our city will be based on the culture of a sharing economy
is a unique partnership between business, educational and and creating business clusters, where different organiza­
research institutions and the municipality. tions and companies draw on each other’s knowledge,
space and resources in order to make best use of the
Our objective is to build bridges and networks across city’s potential and develop sustainable solutions.
different sectors to create innovative urban and
business development. In short: We will create an intelligent city that shares
knowledge and resources for the benefit of businesses,
We are working to create a vibrant university town and citizens, scientists, students, staff and everyone else
commercial centre that can attract and retain the world’s who lives, works or studies in or visits the city.
most talented people, as well as the companies that need
this talent in their workforce to drive their business.

02 04 06 08 10 12 14 16 18


FACTS 675%

7 MEDLEMSTILGANG
DE FØRSTE 3 ÅR
VIDENSBYNETVÆRK
28
62
ÅRLIGE NETVÆRKSMØDER
MEDLEMS­
ORGANISATIONER 12

45.000 MÅLSÆTNINGER

LÆSERE AF VIDENSBY-SIDEN
I DET GRØNNE OMRÅDE


MÅLSÆTNINGER

VIDENSBYEN SKAL
BIDRAGE TIL AT:

Udvikle inkubationsmiljøer på alle skoler og uddannelsesinstitutioner med
fokus på virksomhedssamarbejde. Resultaterne skal kunne aflæses bl.a. på
en stigning i antallet af nystartede virksomheder i kommunen

S kabe mindst 20% flere vidensarbejdspladser E tablere og udvikle et universitetsnært
og virksomheder i Lyngby-Taarbæk i 2020, bl.a. erhvervs- og vækstcenter ved DTU
gennem etablering og udvikling af erhvervs-
klynger

Udvikle bæredygtige trafikløsninger, Udvikle Kgs. Lyngby til en levende universitetsby med
skabe yderligere byfortætning og fokus et attraktivt byliv, kultur-og fritidstilbud samt et
på byrumsudvikling spændende handelsliv

02 04 06 08 10 12 14 16 18


Etablere markant flere boliger til internationale og Øge andelen af unge i kommunen, der
danske forskere, specialister og studerende i det gennemfører en ungdomsuddannelse,
centrale Lyngby videreuddanner sig og kommer i be-
skæftigelse

Fremme tværgående samarbejder mellem skoler, virksomheder,
uddannelses- og forskningsinstitutioner, så Lyngby-Taarbæk
kan udbyde landets bedste rammer for undervisning særligt
i de naturvidenskabelige fag

F astholde DTUs position som et af Euro- Gøre Lyngby-Taarbæk til udviklings- og testlaborato-
pas førende tekniske universiteter bl.a. rium for nye, grønne og bæredygtige teknologier bl.a.
gennem tætte erhvervssamarbejder og ved at tiltrække relevante vidensvirksomheder og
brobygning på tværs af sektorer gennem OPI samarbejder

Tiltrække og fastholde internationale vidensarbejdere, Skabe et centralt kraftcenter for
forskere og studerende, bl.a. via internationale skole- samarbejde i regionen ved at bygge
og dagtilbud, borgerservice, mentorordninger, kultur- bro mellem lokale og regionale aktører
og fritidsaktiviteter samt et attraktivt foreningsliv


”Takket være Vidensbyen er Lyngby
de senere år blevet en af landets
absolut mest attraktive byer at
investere i.”

PETER MERING, EJENDOMSDIREKTØR
DANICA EJENDOMME

02 04 06 08 10 12 14 16 18


VISION

VIDENSBY 2020 SKAL VÆRE:

EN AF EUROPAS FØRENDE VIDENS- OG UNIVERSITETSBYER MED
ET FORSKNINGS- OG UDDANNELSESNIVEAU I VERDENSKLASSE

ET CENTRUM FOR UDVIKLING AF VIDENSTUNGE
ERHVERVSKLYNGER

ET INTERNATIONALT KNUDEPUNKT FOR ARBEJDSKRAFT, KULTUR,
HANDEL OG BYLIV

ET LEVENDE LABORATORIUM FOR BÆREDYGTIG
BY- OG ERHVERVSUDVIKLING


VIDENSBY

Et udpluk af projekter i Vidensbyen

”Med de udviklingsprojekter, der UNIVERSITETSNÆRT VIRKSOMHEDSMILJØ
er på vej i Vidensbyen, vil vi få Vækst og erhvervsudvikling ved DTU
endnu flere attraktive byrum.
Fremtidens byrum vil i højere
grad afspejle en mere kulturel
tilgang til det kommercielle
aspekt. Privat og offentligt vil
smelte sammen.”

TORBEN SCHWABE, DIREKTØR
LYNGBY STORCENTER

DEN DELENDE BY
Intelligent anvendelse af byens rum og ressourcer

BÆREDYGTIGE TRAFIKLØSNINGER
Grøn mobilitet skal sikre at byen opleves som et åndehul


FORSKER- OG STUDIEBOLIGER
Der skal være flere forskere og studerende i byen
ERHVERVSLIV OG UDDANNELSER
Praksis ind i uddannelser og udvikling ind i praksis

INKUBATORMILJØER
Talentudvikling og gode vilkår for start-ups

CYKELBY MED GRØNNE FORBINDELSER
Stisystemer og anden infrastruktur skal binde byen bedre sammen


VIDENSBYNETVÆRK
Netværk, der kobler byens aktører sammen

INNOVATION CAMPS
Interessen for iværksætteri skal modnes tidligt

INTERNATIONALE SKOLE- OG DAGTILBUD
Alle skal kunne lære i Vidensbyen
BIG DATA HACKATHONS
Byens data bruges til udvikling af nye smarte teknologier


UNIVERSITETS- OG HANDELSLIV
Campus ud i byen og byen ind på Campus

”Min drøm er, at vi i endnu højere
grad skal være et internationalt
styrkepunkt, der tiltrækker
medarbejdere, studerende
og forskere fra hele verden,
og Vidensbyens vision med at
skabe et spændende byliv og
tiltrække flere videnbaserede
arbejdspladser bidrager i høj
grad hertil.”

ANDERS BJARKLEV, REKTOR, DTU

KLYNGEUDVIKLING
Samling af specialister inden for teknologisk udvikling


”Den største barriere for innovation i dag er,
at der mangler en kobling mellem forskning og
virksomheder.”

HENRY ETZKOWITZ, STANFORD UNIVERSITY
OPHAVSMAND TIL IDEEN OM TRIPLE HELIX-TÆNKNINGEN

02 04 06 08 10 12 14 16 18


INDUSTRY

CLUSTER

PUBLIC SCIENCE
AUTHORITIES

KLYNGEUDVIKLING

Samarbejdet på tværs af sektorer skaber overblik
over aktører, midler og muligheder i markedet. Deraf
opstår fælles perspektiver for en koncentreret ind-
sats i form af klyngesamarbejder.

TRIPLE HELIX

VIDENSBYENS MODEL ”Vi ser stor værdi i Vidensbyen, og især ved det mål-
rettede samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og
Vidensby-partnerskabet er baseret på Triple uddannelse om at skabe rammerne for en førende
universitetsby, der kan konkurrere om tiltrækning
Helix-modellen, der bygger på et samarbejde af talenter og investeringer.”

mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og den CHARLOTTE MARK, MANAGING DIRECTOR
MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER
offentlige sektor, som vejen til innovation.


”For mig er det mest centrale
i Vidensbyen den fælles
platform, hvor vi kaster
energi og ressourcer ind i
Vidensby-fællesskabet. Det
skaber en merværdi i forhold
til, hvad vi kunne drive det til
hver især.”

SØREN HANSEN, KOMMUNALDIREKTØR
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

02 04 06 08 10 12 14 16 18


N  ETVÆRK

Netværk er drivkraften bag projekter i Vidensbyen. Netværkene arbejder med at fremme målsætninger
Det er her idéer bliver afprøvet og konkrete projek- i 2020-strategien, hvis overordnede formål er at
ter bliver skabt. skabe by- og erhvervsudvikling, herunder med fokus
på internationalisering, entrepreneurship, uddan-
I netværkene indgår medlemmer med repræsentan- nelse, cleantech og handels- og universitetsliv.
ter på tværs af vidensinstitutioner, erhvervsliv og
kommune, således at alle perspektiver og interesser
varetages.


DELEØKONOMI VELFÆRD STRATEGI ERHVERVSLIV MILJØ

INTERNATIONALISERING BYUDVIKLING

INFRASTRUKTUR SAMARBEJDE ERHVERVSFREMME

KLYNGER NETVÆRK UDVIKLING

ENTREPRENEURSHIP BYLIV

BYUDVIKLING KREATIVITET HANDEL FORSKNING

BÆREDYGTIGHED KULTUR

FORTÆTNINGER

UNIVERSITETSBY
VÆKST
KLIMA VIDEN INNOVATION

PARTNERSKABER UDDANNELSE

B  LIV MEDLEM ”Vidensbyens partnerskabsmodel er et
godt eksempel på, hvordan vi sammen
Medlemmer af Vidensbyen bliver en del af et ambitiøst kan skabe innovation og vidensklynger
og resultatorienteret partnerskab, hvor virksomheder, for såvel store som små og mellem-
kommune, uddannelses- og forskningsinstitutioner sam­ store virksomheder.”
arbejder tæt. Det giver nye måder at tænke og arbejde
på, kortere vej til vigtig information, mulighed for at være STEEN DONNER, ADM. DIREKTØR
med fra start i innovative tiltag, og oplevelsen af at være SCION DTU
fælles om et tværgående samarbejde, som vækker opsigt
og respekt langt ud over hovedstadsregionen.

02 04 06 08 10 12 14 16 18


”Vidensbyen giver os en fantastisk ramme for
at kunne tiltrække og fastholde de dygtigste
forskere og specialister fra hele verden.”

PETER HANSEN, SENIOR VICEPRESIDENT HR
HALDOR TOPSØEE

FAKTA DTU forventer at ansætte op mod 3000 internatio-
nale forskere og PhD-studerende over de næste 10
INTERNATIONALT år og har løbende ca. 2000 internationale studerende.
CENTRUM Dertil kommer erhvervsakademiet Cph­business med
ca. 300 internationale studerende.
Der studerer og arbejder et højt antal internatio-
nale borgere i Lyngby-Taarbæk. Fx er andelen af Vidensbyens virksomheder forventer tilsvarende en
internationale specialister i erhvervslivet 1,7% i stigning i antallet af internationale medarbejdere
Lyngby-Taarbæk mod 0,35% på landsplan. de kommende år.

Andelen af internationale studerende på DTU er
19% mod gennemsnitligt 12% på andre danske
universiteter.


WWW.VIDENSBY.DK

EDINBURGH

LONDON AMSTERDAM
BRUSSELS


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Vidensby publikation
Next Book
Plus Size Women Clothes| Online Store India | Larjjosa