The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mustafahatipoglu12, 2019-03-04 05:36:23

Yar Plus Mart Insert

0DUW¶
ĊĀ
ĊĀ
0RWRUOX 7ÌUSDQ 0RWRUOX 7ÌUSDQ
&&

%X D\ EDK©HOHUGH őHQOLN YDU
íON 7HVLV dLP %HVLQL *HQHO %DNÌP dLP %HVLQL .XUDN dRODN $ODQ dLPL <DYDï <DUD\ÌïOÌ
ĊĀ
ĊĀ
ĊĀ
ĊĀ
.J .J .J dLP *EUHVLdLP 7RKXPX
*]HO *|UQP dLP 7RKXPX dLP 7RKXPX 'LFKRQGUD 5HSHQV *HQHO %DNÌP dLP %HVLQL
(JH YH $NGHQL] dLP 7RKXPX 6SRU $ODQ .J .J
ĊĀ
ĊĀ
ĊĀ
ĊĀ

ĊĀ


0DUW ¶

íNL =DPDQOÌ 0RWRU <DìÌ 0O ƫāĈČ dLP %LoPH 7UDNW|U ƫāĆċćĊĊ dLP %LoPH 7UDNW|U ƫĂĂċĊĊĊ
ąĊ
íNL =DPDQOÌ 0RWRU <DìÌ /W ƫăăČ &P &P
ĊĀ
'|UW =DPDQOÌ 0RWRU <DìÌ /W ƫąāČ
ĊĀ
%HQ]LQOL dLP %LoPH ƫāċĊąĊ %HQ]LQOL dLP %LoPH ƫăċĀĊĊ
%HQ]LQOL dLP %LoPH ƫāċćĊĊ dLP %LoPH ƫāċĂĈĊ &P &P
&P &P :
7HOOL .RUX\XFX 0DVNHƫăĉČ
ĊĀ
.DID $\DUOÌ
ĊĀ
dLP %LoPH ƫćĊĊČ %HQ]LQOL dLP %LoPH ƫĂċāĆĊ %HQ]LQOL dLP %LoPH ƫăċćĊĊ g]HO .XODNOÌN ƫĈĂČ
ĊĀ
&P
&P : &P 7ÌUSDQ $VNÌVÌ ƫĂąĊČ
ĊĀ%HQ]LQOL dDSDODPD ƫăċĊĊĊ
*o +S
dDSDODPD *HQLïOLìL &P
6LOLQGLU KDFPL &Pæ
%HQ]LQOL dDSDODPDƫąċăĈĊ
dDOÌïPD GHULQOLìL &P
dDOÌïPD JHQLïOLìL &P
6LOLQGLU KDFPL &Pæ


0DUW ¶

gUJO <HïLO +RUWXP

ĊĀ
ƫăćČ
ę *ƫ È( 5 *ƫü5 0( .( ċ


+RUWXP 0DNDUDVÌ 7HNHUOHNOL +RUWXP 0DNDUDVÌ +RUWXP 0DNDUDVÌ
0 +RUWXP 0 0 +RUWXP 2WRPDWLN 6DUÌP
ĊĀ
ƫăāĊČ ƫĂĂĊČ ƫĆăĊČ
ĊĀ
ĊĀ

7DEDQFD ƫąĊČ 7DEDQFD ƫćąČ 7DEDQFD ƫĂĀĊČ 7DEDQFD ƫąČ
ĊĀ
ĊĀ
ĊĀ
ĊĀ
-HO 7HWLNOL -HW 7HWLNOL -HO 7HWLNOL /[ 5HNRU
+RUWXP
+RUWXP 0
ĊĀ
0 ƫāćĊČ
ƫāĂĊČ
ĊĀ
ąĊ
ĊĊ 6SULQN
6SULQN ƫĆČ ƫāĈČ
®O X]XQ PHPH $oÌ $\DUOÌ


ĊĊ
ĊĊ
6SULQN ƫăČ 6SULQN ƫăČ 6SULQN ƫăČ 2WRPDWLN %DìODQWÌ
ĊĊ
ćĊ
®O NÌVD PHPH ®O NÌVD PHPH ®O X]XQ PHPH 2WRPDWLN 0XVOXN 6X 6WRSOX ƫąČ
+RUWXP $GDSW|U %DìODQWÌVÌ
ĈĊ
ąĊ
¬ ƫāćČ 'LïL ƫăČ
2WRPDWLN %DìODQWÌ
%LWNL 7RKXPODUÌ ƫăČ
ĈĊ
ƫāĂČ 2WRPDWLN %DWDU\D +RUWXP (NL
ĊĀ
%DìODQWÌVÌ
ƫĂČ
ĈĊ

ĊĊ
ę *ƫ È( 5 *ƫü5 0( .( ċ (UNHN ĆČ


+RUWXP (NL 2WRPDWLN %DWDU\D
ĆČ
ąĊ
ƫąČ %DìODQWÌVÌ ĊĊ
'LïL
+XPXV .DWNÌOÌ 7RUI %LWNL 'HVWHN dXEXNODUÌ
ąĊ
/7 /7 ƫĆČ


ĊĊ
ĊĊ
ĉČ āćČ ę *ƫ È( 5 *ƫü5 0( .( ċ


0DUW ¶


5DWWDQ %DKoH 6HWL ƫăċāāĊČ
ĊĀ
6DQGDO\HOL5DWWDQ &DPOÌ 0DVD
%H\D] 6DQGDO\H


ƫāċĉćĊČ
ĊĀ


ĊĀ

ĊĀ


0DUW ¶

6DNVÌąĊ
'HFRUD ƫĂČ dLoHN 6XODPD
6DNVÌ *ƫ È( 5 *ƫü5 0( .(
6SUH\ 6XODPD .DEÌ ƫāĊČ
ąĊ
ƫĉČ /W
ąĊ
ƫĆĊČ
<DìPXUODPD íEULìL ĊĀ
/W

0LQGHUOHU
6DQGDO\H
'HVHQOL AEBO CBúMBZBO öZBUMBSMB

6DQGDO\H 6DQGDO\H


0DUW ¶
3DUODN GHNRUDWLI \NVHN GD\DQÌNOÌOÌN 0HWDO YH SDVOÌ \]H\ ]HULQH GRìUXGDQ X\JODQDELOHQ
6DUDUPD] 89 ÌïÌQODUÌQD NDUïÌ \NVHN GLUHQo KRPRMHQ ILOP EÌUDNDQ VRQ NDW ER\DGÌU .DED SDVÌ
<NVHN |UWFON NROD\ X\JXODPD DOÌQPÌï SDVOÌ \]H\OHU ]HULQH DVWDU YH DUDNDW
8\JXODQGÌìÌ \]H\OHUGH GRìDO J|UQP YHULU
$KïDED GHULQOHPHVLQH QIX] HGHQ ELU \DìGÌU í\L \D\ÌOPD L\L \DSÌïPD JHUHNWLUPHNVL]LQ GRìUXGDQ X\JXODPD\D HOYHULïOLGLU dRN
6LOLNRQOX VX LWLFL |]HOOLN ND]DQGÌUÌU DKïDEÌ EHVOH\LFL |]HOOLìL VD\HVLQGH *HUoHN VLOLQHELOPH JoO JQHï ÌïÌìÌ \NVHN QHP YHVÌFDNOÌN GHìLïLPOHUL
FDQODQGÌUÌFÌ ELU EDNÌP UQGU dDWODPD NDEDUPD YH G|NOPH \DSPD] JLEL ]RUOX LNOLP NRïXOODUÌQD NDUïÌ GLUHQoOLGLU 0HWDO
\]H\OHUH PNHPPHO \DSÌïÌU YH KÌ]OÌ NXUXU
\]H\OHUH PNHPPHO \DSÌïÌU YH KÌ]OÌ NXUXU
:RRG :RRG $QWL $JLQJ 7LN <DìÌ $QWL $JLQJ .RNXVX] $QWLSDV 0HWDO %R\DVÌ
/7 6X %D]OÌ <DìOÌ %R\D /7
/7 ĊĀ
ĊĀ

ĊĀ
6X ED]OÌ \DUÌ PDW DKïDS NRUX\XFX 0DW J|UQPO
'HNRUDWLI 'HNRUDWLI
.I PDQWDU YH EDNWHULOHUH NDUïÌ DKïDEÌ NRUXU <DUÌ ïHIIDI
.RNXVX] .ROD\ HPLOPH
6DUDUPD] )RUPOQGHNL |]HO NDWNÌ PDGGHOHUL DKïDED
6XGDQ HWNLOHQPH] GHULQOHPHVLQH LïOHPHVLQL VDìODU
h]HULQH KHU WUO PRELO\D YHUQLìL X\JXODQDELOLU
(VQHN NROD\ VUOHELOLU
(VQHN NROD\ VUOHELOLU h]HULQH KHU WUO PRELO\D YHUQLìL X\JXODQDELOLU
*QHïLQ 8 9 ÌïÌQODUÌQD NDUïÌ GD\DQÌNOÌ 'HNRUDWLI 0DW
'HNRUDWLI <DUÌPDW 6X %D]OÌ &HYL] /7 5HQNVL]
/7
ĊĀ

ĊĀ


5XOR %R\D
ĊĀ

)ÌUoDVÌ%R\D 5XORVX


6DSÌ


0DUW ¶


'Xï 7DNÌPÌ 'Xï 7DNÌPÌ 'Xï 6HWL 'Xï 6HWL 'Xï 6HWL


<RQFD 0DIVDOOÌ <DSUDN 0DIVDOOÌ /NV 0HUFHGHV 6UJO


.XEEHOL $\QD

*DOD .OR]HW .DSDìÌ .OR]HW

%HUJDPD

6LIRQ 7XYDOHW )ÌUoDVÌ


.|UNO

$\QD

'Xï 3HUGHVL 'Xï 3HUGHVL

[


dLW %XGDPD 9H .HVPH
dLW %XGDPD YH .HVPH : &P
: &P
ĊĀ

ĊĀ


ĊĀ

ĊĀ
îDUMOÌ 0DWNDS ąĆĊ ČĊĀ 'HNXSDM 7HVWHUH ąĂĊ ČĊĀ /D]HU +L]DODPD āāĊĊ
ĊĀ
ĊĀ
9 /L ,RQ $K : +Ì] $\DUOÌ
3LOČĊĀ
ąĂĊ
ĊĀ
7LWUHïLPOL =ÌPSDUD ăĈĊ ČĊĀ $YXo 7DïODPD
: 0P
ĊĀ
: +Ì] $\DUOÌ' •  O

0DìXVD PDìD]DPÌ] \HQL DGUHVLQGH

VL]OHUOH EHNOHUL]

%X NDWDORJGDNL IL\DWODU 0DUW ¶D NDGDU JHoHUOLGLU )L\DWODUÕPÕ]D .'9 GDKLOGLU hUQ VWRNODUÕPÕ]OD VÕQÕUOÕGÕU
0$ö86$ 0$ö$=$
6DQD\L %|OJHVL &DGGH ( %ORN
'$h $UNDVÕ <HQL +DVWDQH <ROX
7HO


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Corriere Canadese (04-03-2019)
Next Book
Birches Head Academy