The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology nform, reflect and promote Bulgarian and foreign specialists, their research, studies, reports, etc. The site will present the upcoming exhibitions, fairs, conferences, workshops, seminars, participation in competitions, fashion shows and trends, business models, as well as other events in the field of Textiles, Clothing, Leather and Technology.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Daniel Angelov, 2020-03-21 13:37:08

Number of 4/2019

Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology nform, reflect and promote Bulgarian and foreign specialists, their research, studies, reports, etc. The site will present the upcoming exhibitions, fairs, conferences, workshops, seminars, participation in competitions, fashion shows and trends, business models, as well as other events in the field of Textiles, Clothing, Leather and Technology.

Keywords: textiles, clothing, leather

онлайн СПИСАНИЕ
online ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO,

tok-bg.org

IISSSSNN 22553355--00444477 КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ

Плети с тениска
- стр.3

4/2019

4/2019

СЪДЪРЖА4Н/И20Е19/ CONTENS
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology1.РЕЦИКЛИРАНА ПРЕЖДА ОТ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ.................................................................................3
RECYCLED YARN OF TEXTILE PRODUCTS........................................................................................................3

2. ЛИЙН ПРОИЗВОДСТВОТО В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Елена Атанасова Благова, Благойка Илиева Пълева-Кадийска.....................................................................4
LEAN MANUFACTURING IN SEWING INDUSTRY IN BULGARIA
Elena Atanasova Blagova, Blagoyka Ilieva Paleva-Kadiyska...............................................................................4

3.ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВОСТТА НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ
Капка Манасиева ...........................................................................................................................................9
EDUCATIONAL CHALLENGES RELATED TO THE SUSTAINABILITY OF THE FASHION INDUSTRY
Kapka Manasieva..............................................................................................................................................9
4.СПЕЦИАЛИЗИРАНО КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ, 3D МОДЕЛИРАНЕ И СИСТЕМИ С ОТВОРЕН КОД
ПРИЛОЖИМИ В МОДНАТА И ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
Тихомир Доврамаджиев, Кремена Цанкова, Гинка Жечева........................................................................15
SPECIALIZED COMPUTER DESIGN, 3D MODELING AND OPEN-SOURCE
SYSTEMS IN FASHION AND TEXTILE INDUSTRY
Tihomir Dovramadjiev, Kremena Cankova, Ginka Jecheva................................................................................15
5.ВРЕМЕ ЛИ Е ЗА 3D “GUT CHECK”?.............................................................................................................26
IS IT TIME FOR A 3D “GUT CHECK”?..............................................................................................................26
6. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕКСТИЛНО ИНЖЕНЕРСТВО (TEXTILEENGG-2019)..................28
INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEXTILE ENGINEERING (TEXTILEENGG-2019).....................................28

Редакторски съвет: Editorial Board:
Проф. Елсайед Елнашар, Египет Prof. ElSayed A. ElNashar Ph.D, Egypt
Проф. д-р инж. Йован Степанович, Сърбия Prof. Jovan Stepanovich Ph.D, Serbia
Проф. д-р инж. Душан Трайкович, Сърбия Prof. Dušan Trajković Ph.D, Serbia
Проф. д-р инж. Снежана Уросевич, Сърбия Prof. Snežana Urošević Ph.D, Serbia
Проф. д-р инж. Горан Дембоски, Македония Prof. Goran Dembovski Ph.D, Macedonia
Проф. д-р Сешадри Рамкумар, САЩ Prof. Seshadri Ramkumar, Ph.D, USA
Проф. д-р Мария Блажева, България Prof. Maria Blajeva, Ph.D, Bulgaria
Доц. д-р инж. Ненад Чиркович, Сърбия Assoc. Prof. Nenad Ćirković Ph.D, Serbia
Доц. д-р инж. Капка Манасиева, България Assoc. Prof. Kapka Manasieva Ph.D, Bulgaria
Доц. д-р инж. Златин Златев, България Assoc. Prof. Eng. Zlatin Zlatev,Ph.D, Bulgaria
Гл. ас. д-р инж. Соня Въчинска, България Аssist.Prof. Eng. Sonia Vachinska,Ph.D, Bulgaria
Гл. ас. д-р Кристина Савова, България Аssist.Prof. Kristina Savova,Ph.D, Bulgaria
Д-р инж. Даниел Ангелов, България Еng. Daniel Angelov Ph.D, Bulgaria
Инж. Наташа Сивевска, Македония Еng. Natasha Sivevska, Macedonia

Графичен дизайн: Стефка Нейкова Graphic Design: Ste�a Neykova
Снимкa първа корица: ©Рециклирана прежда Photo - first the cover: © Recycled yarn -Mariya
-Мария Юрукова Yurukova

Контакти/Contacts
e-mail: [email protected]; [email protected]; offi[email protected]
www.tok-bg.org
online www.tok-bg.org 2

4/2019

РЕЦИКЛИРАНА ПРЕЖДА ОТ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
RECYCLED YARN OF TEXTILE PRODUCTS

Представяме Ви рециклирана прежда, която е направена изцяло от тениски, събрани
благодарение на кампанията на Мария Юрукова за рециклиране на текстил “Плети с тениска”.
Рециклираната прежда е в разнообразни цветове, представлява трикотажна лента, изработена
от рециклиран текстил с ширина приблизително 7-12 мм.
Всяко едно кълбо е ръчно изработено от тениски по забравена традиционна технология за
обработка на текстил.
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
Закупувайки си от продуктите, вие не само ще подкрепите кампанията, но и ще помогнете
за намаляване на текстилните отпадъци.

За поръчки на: h�ps://circlepersquare.com/

За Платформата “Кръг на Квадрат”
Платформата “Кръг на Квадрат” е естественото продължение на брандa “Плетчица” и
проектa “Плети с тениска”.
“Кръг на Квадрат” обединява страстта ми към плетенето и интересите ми в екологията
и психологията. Тук вие ще намерите ръчно правени продукти, изработени от естествени
материали и рециклиран текстил. Във всеки от тях е вложена много любов и смисъл.
Чрез кампанията "Плети с тениска" се събират стари дрехи, предимно тениски, които се
обработват. От рециклирания текстил се създават чудесни продукти за дома и офиса.
Някои са изцяло изплетени, други - шити.
Колекциите от текстил са изработени от материали, които са изцяло биоразградими
и могат да бъдат почти 100 % рециклирани. Изключително екосъобразна и щадяща
природата.

online www.tok-bg.org 3

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447ЛИЙН ПРОИЗВОДСТВОТО В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and TechnologyНА БЪЛГАРИЯ

Ас. Елена Атанасова Благова - докторант,

гл. ас. инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска - Югозападен университет “Неофит
Рилски”, Технически факултет, катедра “Машиностроене и технологии” - Благоевград,

България

LEAN MANUFACTURING IN SEWING INDUSTRY IN BULGARIA

Assistant prof. Elena Atanasova Blagova, PhD student,

Senior Assist. Eng. Blagoyka Ilieva Paleva-Kadiyska, PhD -South-West University “Neofit Rilski”,
Faculty of Engineering - Blagoevgrad, Bulgaria department “Mechanical engineering and
technologies”

A b s t r a c t:

« Increased compe��on in the sewing industry requires demand and the introduc�on of innova�ons to
improve efficiency and produc�on quality without increasing costs. The paper discusses the principles of

« Lean Systems and their applica�on in the sewing industry in Bulgaria. The value stream is mapped, according
to the specifics of the produc�on of sewing products - ready made garments and a new value stream model
is presented in which pre-and post-produc�on ac�vi�es are op�mized.

Key words: Lean Systems, sewing industry, value stream

INTRODUCTION a range of sizes - from large corpora�ons to small
businesses, and even micro-companies. It improves
Lean Manufacturing, as known Lean Produc�on, teamwork, inventory management, quality, reduces
is created as produc�on system by Toyota and due to opera�ng costs, deadlines, improves customer
this fact - known as the Toyota Produc�on System interac�on, and so on.
(TPS). It was established in Japan between 1948 and
1975 by Taiichi Ohno and Eiji Toyoda. They called it The aim of the paper is to examine the principles
Just-in-�me manufacturing [1]. of Lean systems and to analyse the possibilities for
their application in sewing companies, producing in
The introduc�on of the system is aimed to Bulgaria, taking into consideration the specifics of
eliminate inefficiencies in produc�on opera�ons and production.
waste. These are all components in any produc�on
process that do not add value. The process is so EXPOSITION
successful that the Toyota Produc�on System has
long been beyond the boundaries of Toyota and Each produc�on is accompanied by its
Japan and has entered manufacturing sectors all peculiari�es. Introducing significant improvements
over the world. is a laborious process. By using Lean Manufacturing’s
capabili�es to know basic principles and implement
Lean’s core principles influence concepts different tools to deliver Lean Manufacturing enables
not only in industry, but also in sectors such as produc�on to become an effec�ve, well-func�oning
healthcare, the IT sector, services, and so on. system.
When the principles are implemented correctly,
Lean can lead to major improvements in efficiency, By its crea�ng Toyota Produc�on System (TPS)
produc�on �me, produc�vity, material costs, waste, is trying to prevent:
which in turn leads to lower costs and increased
compe��veness. 1. Muda - Japanese term for “waste”. Muda is
all in the produc�on process that creates waste or
Lean Manufacturing has been successful on
4
online www.tok-bg.org

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447 limita�ons for crea�ng a valuable product. These are 1. Value - Determine what value is added to
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology all ac�vi�es in the produc�on that do not add any the customer.
value.
2. Value stream - Clarify which ac�vi�es in
TPS defines 8 types of waste (DOWNTIME): the process create added value for the client
and which does not.
o Defects - errors that require addi�onal �me,
resources and remedies. 3. Flow - Maintain smooth flow of the
process all the �me and eliminate losses that
o Over-produc�on - at the output of the process, the can cause delays.
basic product is not available, and at the same �me
the workers are commi�ed to produce products that 4. Pull (Produc�on Withdrawal) - Avoidance
are not so urgent at the moment. of produc�on greater than demand.

o Wai�ng - the job must be stopped for some reason, 5. Perfec�on - Con�nuous striving for
the worker is overloaded and fails to pass on the improvement.
required amount, or wai�ng for approval, or because
the available materials are exhausted, etc. For the successful implementa�on of the system
it is necessary to develop a strategy, which includes
o Not using talent- insufficient use of talents, skills, an analysis of each of the principles from the point of
knowledge, inven�veness of people. view of the par�cular produc�on.

o Transporta�on - unnecessary transport, resul�ng in The value is created by the manufacturer but
increased costs, waste of �me and increased likelihood is always determined by the customer’s needs for
of damage and deteriora�on of product quality. the par�cular product. It is important to iden�fy
customers and determine the added value that
o Inventory excess - there is produc�on and supply products or services bring. The company must strive
that is above actual customer demand. to eliminate the waste and the cost of its business
processes so that the op�mum price of the customer
o Mo�on waste - people, equipment or machines that is achieved at the highest profit for the company.
do not add value to the product, service or process.
The client is not willing to pay for resources and
o Excess processing - it takes longer than necessary to �me that is not invested in the specific product. In
process the product. other words, companies need to understand the value
the client add to the products and services, which
2. Mura - Japanese term for “irregulari�es in turn can help them determine how much money
in opera�ons”. Mura is all that creates ineffec�ve the client is willing to pay. This helps to clearly see
workflows and disturbs consistency. An example of which units and opera�ons generate “added value”
Mura is if less than the planned number of items are for the client. This ensures a reduc�on in produc�on
produced for the day, and the next day more than costs, iden�fying the teams that usually carry out the
necessary. essen�al part of the work, as well as the unnecessary
units that can be removed. As a result, the final item
3. Muri - the Japanese term for “overloading of price is approaching the value in terms of the client
people and equipment”. These are all tasks or tasks that that he is willing to pay.
cause too much pressure on employees or machines.
If an operator is burdened with too much work, this For example, when making sewing products, the
leads to his exhaus�on and reduced efficiency of client is willing to pay a price that includes the cost
his ac�ons, rather than part of it being delegated to of materials delivery and manufacture of the product,
someone else. When opera�ng a machine that has within the desired �meframe. If the enterprise uses
been in the service for a longer period of �me than is intermediates for delivery, this increases the final
foreseen in its standard features, damage is possible. price. From the client’s point of view, these units and
ac�vi�es do not bring him added value and he is not
When introducing TPS, it is intended to minimize willing to pay for them.
or eliminate Muda, Mura and Muri.
Value stream - Defining and outlining the path
In [2] the TPS management philosophy is of crea�ng value added for the client. Once the value
analyzed and refined. The main principles of the Lean is determined, the next step is mapping the “value
concept and its implementa�on in the organiza�on stream”. This includes a descrip�on of all processes,
are defined as a process consis�ng of the following
five stages: 5

online www.tok-bg.org

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447teams and accompanying ac�vi�es involved in the For the same sewing product, a new value stream
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technologystages of crea�ng value added in products or services,has been developed (Figure 2).
all steps and opera�ons from the delivery of raw
materials for processing to delivery of the ready-made It does not have intermediaries. Deliveries are
garment (RMG) to the client. This principle includes requested through an electronic system, directly
recording and analyzing the flow of informa�on or from a manufacturer. The cost of remunera�on of
materials needed to produce a par�cular product intermediaries and the �me from request to delivery
or service for the purpose of iden�fying waste and are reduced.
methods of improvement. Value stream covers the
en�re life cycle of the product. Mapping is a simple but Once the waste is removed from the flow of the
effec�ve way that iden�fies all ac�ons that are put into value, the next step is to ensure that the remaining
the product or service at each stage. This process can steps run smoothly, i.e. the way clients receive their
be the design of the produc�on process, the supply of added value is direct - without interrup�ons, delays or
materials, human resources employed in produc�on, losses. This is perhaps the biggest challenge to create
administra�on, customer service. cross-links in all departments to ensure flow of the
process.
The idea is to make a short and clear “flow map”
for the whole process. The goal is to iden�fy all steps Pull is the fourth principle of Lean production.
that do not create value and then find ways to remove Respond to market demand by crea�ng a pull system.
or reduce them. Some�mes this principle is called re- Iden�fy when and why clients are looking for products
engineering of the process. Ul�mately, its applica�on and services, and the process follows client needs
leads to a be�er understanding of the en�re business whenever and wherever the client wants. This means
opera�on. This is the ul�mate end-to-end process that star�ng a new job only when there is a search for it so
creates added value for the client. that the products are made on a “just in �me” basis,
the materials are not stored and clients receive their
A�er the first step - understanding the
needs and desires of clients, the second is an
analysis of how to be sa�sfied [3].

The value stream of a RMG, produced in a
Bulgarian company, which is working on CMT-
Cut, Make and Trim process, has the following
form (Figure 1). In the mapped flow, the client
is the part of the flow, who makes the orders
for the RMG produc�on.

New flow -create a new process by Figure 1. Value stream mapping of a ready-made garment
elimina�ng the unnecessary components.
Removing func�onal barriers and iden�fy ways
to improve run�me to ensure that processes
run smoothly from the �me the order is
received to delivery. The steps to create value
are done in a strict sequence so that the
product or service moves smoothly to the
customer. The flow is cri�cal to the removal of
waste. Lean produc�on depends on preven�ng
interrup�ons in the produc�on process and
crea�ng a harmonized and integrated set
of processes where the ac�vi�es move in a
steady stream.

From the created value stream map of the Figure 2. New value stream of a ready-made garment
sewing product, it is found that there are units
and ac�vi�es that do not have value for the 6
client. Such are the intermediaries of materials
delivery and logis�cs of finished products to
the end buyer and they can be removed.

online www.tok-bg.org

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447 orders for weeks rather than months. CONCLUSION
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
With improved flow, �me to market (or �me Lean is not a sta�c system and does not
to client) can be significantly shortened. The client work equally for all companies. For its effec�ve
can download the product from the manufacturer if implementa�on, it is essen�al to take into account the
necessary. specifici�es of produc�on and of the company itself.
The presented examples of the applica�on of the basic
As a result, it is not necessary for the sewing principles have taken into account the fact that in
company to pre-manufacture the products or to store Bulgaria the sewing industry works mainly of a CMT.
materials for them, thus saving money for both the Requests are made by a client, and the company itself
manufacturer / supplier and the client. Another major has no great opportuni�es to change the technology
risk of dropping out of the fashion for the garment of making products. In mapping the value stream, it
[4] is avoided, resul�ng in substan�al losses for all has been found that stream op�miza�on could be
par�cipants in the chain. done by removing units and ac�vi�es before and a�er
produc�on.
Lean manufacturing uses a pull system where
nothing is bought or produced in advance un�l a Reducing the value of the products could be
search occurs. The pull relies on flexibility and good achieved by strictly controlling the execu�on schedule,
communica�on. selec�ng resources and materials, selec�ng effec�ve
communica�ons channels, both with the client and
Perfec�on is the fi�h principle of Lean produc�on. with the rest of the chain produc�on and delivery.
Once “surpluses” have been iden�fied, they have to be
accepted not as a philosophy of processes but as “work Throughtherighttoolsandsystemimplementa�on,
philosophy”, strategy and vision. Which means Lean seams can be produced with the highest quality, while
thinking and process improvement should become a increasing the revenue and produc�vity of the sewing
core part of corporate culture. company.

The implementa�on of steps 1-4 is an important REFERENCES
beginning, but the fi�h step is probably the most
important: turning Lean thinking and improving the 1. Roderick, Avon. A Simple Guide to the
process into corporate culture. For a good end result, Lean Manufacturing System. Business Tips,
constant effort and vigilance and improvement are February 9, 2018, https://dearsystems.com/
required. Every employee should be involved in the inventory-software/blog/lean-manufacturing-
implementa�on of the Lean system. system/.

Perfec�on is accompanied by con�nuous 2. Womack, J. P., Jones, D. T. Lean Thinking -
improvement of the process. A radical reorganiza�on Banish Waste and Create Wealth in your
in the company, following the way the client receives Corporation, New york, 1996.
the product, would help to see more surpluses.
3. Какво е Lean? Иновейшън стартър, 04
The implementa�on of Lean strategy guarantees юни 2015, http://innovationstarterbox.bg/
not a high but impera�ve high quality of products and resources/kakvo-e-lean/.
services. Achieving the desired results is not just a
ma�er for managers, employees also have an ac�ve 4. Blagova E., Nikolova M., Research on the
role in turning Lean companies into the lead. technological and organizational features of
the modern sewing industry, Second student
In order to make the Lean produc�on system more and PhD Scientific Session SDSS-17, South-
concrete and less abstract, it is important to know the West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad,
tools for its implementa�on. From their proper use, Technical Faculty, May 2017.
depending on the specifics of produc�on, depends on
their efficiency.

online www.tok-bg.org 7

online www.tok-bg.org онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
4/2019

8

4/2019 ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and TechnologyОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СВЪРЗАНИ С
УСТОЙЧИВОСТТА НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

Капка Манасиева - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

EDUCATIONAL CHALLENGES RELATED TO THE SUSTAINABILITY OF THE
FASHION INDUSTRY

A b s t r a c t:
«
« The fashion industry today is one of the most unsustainable global business sectors - contributing to the
« depletion of fossil energy, deforestation caused by drought and water use, pollution caused by chemical
dyeing and unethical attitudes towards workers. These negative impacts lead to mega problems related
to the economy, the environment and society. This article focuses on fashion design education as one of
the aspects that support the paradigms of society, and the young people are drivers of trends. Fashion and
sustainability are examined in their contemporary understanding of connectivity and the role of education
in sustainable development. The focus is on the new educational paradigm - design for sustainable
development. The challenges of fashion training for sustainable fashion design are presented. Finally,
competencies in fashion design and development of sustainable design thinking are exposed.

Keywords: fashion industry, sustainability, fashion design, education.

ВЪВЕДЕНИЕ комисия по околна среда и развитие (WCED 1987),
в доклада озаглавен „Нашето общо бъдеще“,
Модната индустрия в последните 3 десетилетия се известен още като доклад на „Брундтланд“. В него
превърна в сложна, фрагментирана, глобална система. се определя „устойчивото развитие като модел,
В същността си тази индустрия непрекъснато стимулира който ни позволява да отговорим на настоящите
потреблението на „модното“ и изхвърляне на старото. нужди, без да компрометираме възможностите на
Това естествено доведе до отрицателно въздействие бъдещите поколения, да посрещнат собствените
върху околната среда и хората на дъното на веригата си потребности.“ [23] Днес устойчивото развитие
за доставки - производителите на облекло и текстил. е концепция, която ни води непрекъснато към
Изчерпването на ресурсите и необратимите промени промяна на целите и приоритетите, това е процес и
в околната среда предизвика ново разбиране за смяна на състоянието в развитието. [28,30] Основен
ефективност, а именно - ефективност от гледна точка акцент на Стратегията „Европа 2020“ е осигуряване
на ресурсите и регенеративна кръгова икономика. на възможност на ЕС да постигне растеж, който е
За да отговори на глобалните предизвикателствата, основан на по-екологична и по-конкурентоспособна
Европейската комисия прие редица документи с икономика с по-ефективно използване на ресурсите.
мерки, за да подпомогне прехода на европейските [4,24]
предприятия и потребителите към по-силна и по-
ефективна кръгова икономика, в която ресурсите се 2. РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УСТОЙЧИВОТО
използват по-устойчиво. Целта е всички суровини, РАЗВИТИЕ
продукти и отпадъци да бъдат използвани оптимално,
дасеувеличаватикономиитенаенергияисе намаляват Висшето образование за устойчиво развитие
емисиите на парникови газове. влиза в международния политически дневен
ред след Световната среща на върха за устойчиво
1. КОНЦЕПЦИЯТА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ развитие през 2002 г. в Йоханесбург. Основната
политическа дейност след това е обявеното световно
Устойчивото развитие е концепция, която няма десетилетие на Обединените нации по въпросите
всеобщо разбиране за точно съдържание. Все на образованието за устойчиво развитие (2005-
пак, едно от най-общоприетите определения за 2014 г.), което продължава до 2015 г. като глобална
устойчиво развитие, е предложено от Световната
9
online www.tok-bg.org

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И 4/2019
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology програма за действие. Образованието остава идентичност и поддръжка на облеклото. [13]
важно за укрепване на устойчивото развитие и Краткотрайността на жизнения цикъл на модните
присъства в дневния ред за развитието на Европа
и света и след 2015 г. продукти, предполага масово производството
и неконтролирано потребление на продукти, с
Програмата за устойчиво развитие- 2030 на програмирано излизане от употреба на всеки
ООН е амбициозна и универсална програма за шест месеца. [10] Давид Сантило и организацията
премахване на бедността чрез устойчиво развитие. „Форум за бъдещето“, подчертава някои от
[20] В нея се подчертава, че образованието е от основните проблеми, причинени от тези отрасли,
съществено значение за успеха на всичките 17 а именно: „Консумация на мода, консумация на
от нейните цели. Също, в глобалната програма вода; условията на труд; изразходваната енергия;
за действие на Юнеско и петте определени въглеродни емисии от транспорта и тъкането;
стратегически области на действие са свързани с сложността на веригата за доставки и управление
овластяване на младите хора. [15] Подчертана е на отпадъците. [29]
тяхната важна роля в по-нататъшното развитие на
практиката и научните изследвания в областта на Паралелно, модната индустрия се променя -
устойчивото развитие през следващите години. потребителите са все по-осведомени по въпросите
Пътната карта на Юнеско за приложението на на околната среда и започват да предпочитат
Глобалната програма за образование за устойчиво продукти, разработени с екологични, и социално
развитие например, подчертава възможността отговорни политики. В този смисъл марките се
„обучаемите да вземат информирани решения опитват да се адаптират към това променящо се
и отговорни действия за екологична цялост, общественото съзнание, което изисква опазване на
икономическа жизнеспособност и справедливо околната среда и социална отговорност,и развитие
общество за настоящите и бъдещите поколения, на форми на производство, които не са толкова
като същевременно зачитат културното вредни за околната среда. [10,11] Компаниите
многообразие“.[16] Подчертава се важността на започват да реализират устойчивост в жизнения
ученето през целия живот като неразделна част от цикъл на модните продукти в процеса на тяхното
качественото образование. развитие.

Образованието за устойчиво развитие (ОУР) Имайки предвид факторите, споменати по-
е образование, което разглежда учебното горе, има необходимост от мерки, които могат да
съдържание, резултатите, педагогиката и учебната намалят отпадъците. Устойчивото развитие изисква
среда. [26] Постигането на Целите за устойчивото отговорност към околната среда и предприемане на
развитие чрез Образование за устойчиво развитие действия за свеждане до минимум на проблемите
и Глобално гражданско образование се обсъжда причинени на природата. Това развитие трябва да
с целия свят най-вече, за да се разпространяват бъде част от бизнес визията, основана на създаването
успешните педагогически подходи и обучителни на устойчиви продукти и използване на основни
практики.[16-19] стратегии като използването на възобновяеми
енергийни източници и нови технологии, които
Образованието за устойчиво развитие е част могат да подпомогнат управлението на отпадъците.
от съществуващата образователна система в За да се постигне устойчивост на модната
България. Има предпоставки за въвеждане на индустрия, всички участници във веригата търсене
обучение за устойчиво развитие за по-разширено -предлагане, трябва да работят в тази посока.
и обширно, и задълбочено изучаване на въпросите Поради структурата си, „индустрията трябва да
свързани с природата, ресурсите и тяхното претърпи дълбоки трансформации за постигане на
използване и кръговрат. устойчивост. “[11] Според Браун (2010) и Флетчер и
Гросе (2011), проблемите на устойчивостта изискват
3. МОДА И УСТОЙЧИВОСТ използването на умения за дизайн. [1,7]
3.1. Предизвикателства
Могат да се обобщят два водещи фактора
Модната индустрия, е с огромен икономически движещи съвременната модна индустрия - бурното
потенциал, но и един от основните замърсители на консуматорство и глобализацията. Появилата
околната среда. Производството и потреблението се в резултат на тях бърза мода представлява
на облекло е отговорно за няколко екологични значително предизвикателство за засилващото се
и социални въздействия. Тези въздействия модно движение за устойчивост. Индустрията е
са свързани с отглеждането и извличането на критикуванавсепо-остро заетичнитеиекологичните
суровини, условия на труд, запазване на културната проблеми, които поставя. В отговор, компании и10
online www.tok-bg.org

4/2019 ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology марки се разрастват и привличат нови клиенти с Терминът „устойчив моден дизайн“ все още
прозрачността на процесите по производство на не е напълно дефиниран в литературата. Една от
екологично и етично облекло. основните причини е, че сложните компоненти се
дискутират от години и имат различни тълкувания.
3.2 Устойчива модна индустрия Причините са очевидни. Природата на модата
Модата е културно изразяване и се основава основно на непрекъснатия процес
комуникация и затова често предполага преходност, на промяна, включващ множество аспекти на
а значението на модата остава непроменено. различни начини в различни моменти, дефинирани
Облеклото е материален израз на модата, тя е като последователност от краткосрочни тенденции
контекстуалната визия в обществото. [2] или мании. От друга, терминът „устойчив“
предполага дълголетие и произтича от функцията на
Устойчивостта, в контраст е свързана с екосистемите, които се подпомагат през определени
дългосрочна перспектива. Линда Уелтерс, в своята периоди от време. [14] Тук трябва да се отбележи
работа „Модата на устойчивостта“, представя нещо много важно - модата е важен катализатор
връзката между устойчивостта - както се разбира за културната промяна. Модата променя. Тя може
днес - и модата, и подчертава, че устойчивостта не да бъде мощно средство за трансформиране на
е нова концепция в историята на модата. [22] културата и съответно мисленето на дизайнерите,
подтикването им към устойчиви дизайнерски
Концепцията за „устойчива мода” е сравнително действия. Модата не само се нарича функция на
нова - въпреки че идеята за устойчивост е облеклото, но и създава благополучие, изразява
съществувала от десетилетия насам. В началото на идентичност, стимулира творчеството и свързва
90-те години дизайнерите и иноваторите започват глобалните общности. [25] Модата и дрехите
да изследват процесите в модата и да реализират са станали критични в нашия начин на живот,
идеята, че дрехите могат да бъдат направени подпомагат ни физически, културно, социално и
по начин, който да е екологичен, социално психологически и са неразделна част от начина,
отговорен и насърчаващ културното многообразие по който живеем и виждаме себе си в света и
и иновациите. Същевременно, устойчивата мода обществото. Модата е промяна, следователно,
предполага етика, трайност и повторна употреба на устойчивостта естествено се реализира чрез и за
продуктите. Дефинирането на „устойчива мода“ в модата. И терминът „устойчив моден дизайн“ няма
индустриален аспект е трудно. Но концепцията за нужда от точно дефиниране.
устойчива мода се свързва с различни термини като
органична, зелена, справедлива, устойчива, бавна, Въпреки че дейността на съвременните
еко и т.н. [3], всеки от които се опитва да подчертае дизайнери е съобразена с необходимите изисквания
или решава проблеми в модната индустрия, за по-устойчивата производствена система, ролята
Фактът, че производството и използването на на модния дизайнер в този контекст е по-сложна в
модни облекла генерират голямо количество сравнение с традиционните дизайн дейности.
отпадъци е пречка за устойчивостта и устойчиво
развитие. Същевременно модата не е непременно 4.1. Компетенции в модния дизайн за
в конфликт с устойчивите принципи. Всъщност устойчивост
тя играе огромна роля в разпространението на
идеята и е ключова в разпространението на новия За да се преодолеят екологичните и социални
и устойчив начин на живот. [22] проблеми на устойчивостта, трябва да бъдат
създадени нови инструменти и методи за дизайн,
Устойчивата модна индустрия разработва и които да се насочат специално към устойчивостта в
реализира продукти и процеси които не вредят на модния дизайн.
хората и природата и подобрява живота на хората,
както участници така и потребители. [27,29] Образованието е един от най-критичните
Крайната цел на поддръжниците на устойчивостта елементи за улесняване на устойчивото развитие
в модата е да се забави значително потреблението и устойчивия дизайн. Тук трябва да се има в
на облекла в световен мащаб и да се преосмислят предвид подобряване на качеството на основното
производствените стратегии. образование, преориентиране на образованието
към разбиране на устойчивостта, подобряване
4. ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УСТОЙЧИВО на обществената осведоменост и осигуряване
РАЗВИТИЕ на обучение в много сектори на обществото.
online www.tok-bg.org Изграждането на образователна култура по11

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И 4/2019
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology въпросите на устойчивостта и съответната среда Образователните и изследователските институции
ще даде възможност на хората да се занимават могат да подкрепят прехода чрез вграждане на
с проблемите на околната среда и развитието, принципите на кръговата икономика в тяхното
включително етичното съзнание, ценностите и преподаване и създаване на доказателства за
нагласите, уменията и поведението. (UNCED, 1992). значението на концепцията за устойчивост.
[28]
Въвеждане на принципите на кръговата
По отношение на компетенциите на модните
дизайнери съответстващи на устойчивото развитие, икономика в образованието ще подготви обучаемите
то със сигурност може да се твърди, че те се изграждат
във и извън формалното образование. Също, с необходимите умения за системно мислене
традиционния подход при проектирането трудно
може да се справи с целта за устойчив дизайн. [27] и нагласи. [5,6] По отношение на обучението
Типичното дизайнерско образование обикновено
набляга върху проектирането на визуалния елемент по моден дизайн, има тенденция за системно
на новите продукти, като подчертава значението на
естетиката и художественото експериментиране, въвеждане на изследвания от университети и
като се отделя малко внимание на интегрирането на
устойчивостта. Всъщност, устойчивостта не се счита изследователски институти в образователни и
за съществена част от дизайн процеса или често се
разглежда като самостоятелно проектиране/ Сега приложни инициативи и програми. [5,6,25, 29]
сме изправени пред факта, че тези подходи не са
достатъчни, за да насърчат устойчивия начин на Резултатите от тях се явяват доказателството или
живот и че е необходим нов подход.
базата за развитие на текстилната и шивашка
Дизайнерите могат да играят важна роля в този
сценарий. Те са в състояние да вземат решения по промишленост, и модната индустрия в глобален
отношение на материали и методи, използвани в
производствения процес [1]. В този смисъл, дизайнът аспект. [11,12] Сътрудничеството между
има потенциала, да създава продукти и процеси,
култура за по- устойчиво производство, общество и изследователи, предприятия и други организации е
бъдеще. В този контекст, ролята на модния дизайнер
е да търси решения на предизвикателствата, които от решаващо значение за справяне с проблемите на
поставя устойчивостта. [13]
съвременното общество и също за разпространение
Ангажирането на модните дизайнери с
устойчивостта изисква знания, умения и на пилотни проекти и резултати.
компетентности. Това на първо място означава
познаване на стратегиите за устойчив дизайн: ако Образованието по моден дизайн във ВСУ
не знаят какви са стратегиите, те няма да променят „Черноризец храбър“ предоставя нужната среда за
процеса на проектиране, за да създадат повече обучение на нужните модни дизайнери. От една
устойчиви решения. страна, визуалното оформление на изделието
се разглежда като средство за въздействие и
4.2. Устойчиво дизайн мислене цели развиване и изграждане на умения по
проектиране на оригинални дизайнерски облекла.
Флетчер и Гросе (2012, стр. 157) твърдят, че „за да Същевременно, дизайнът, проектирането за
се развият идеята и практиките за устойчиво развитие решаване на проблеми и адресното проектиране
на модния сектор, трябва да се развие по-дълбоко на костюми е процес и резултат към който „трябва
и по-широко комуникационно и образователно да се подхожда като към създаване на елемент,
движение за изграждане на грамотност сред имащ своето определено място и въздействие в
населението за екологията и природните системи и обогатяването на едно цяло.“ [9] Историята на
техните взаимовръзки с човешките системи „.[7,8] развитието на това обучение и разбира се на модния
дизайн в цялост, предполага въвеждане на знанията
online www.tok-bg.org и уменията нужни на обществото и съответно
на всеки обучаем. Задачи и проекти по темите
„Еко“, „Зелена мода“, „Рециклиране“ и „Редизайн“
присъстват в програмите по различни дисциплини.
Новото в обучението не е самата тема “Устойчивост“,
а подхода да се развива дизайн мислене за
устойчивост. Задача по дисциплината „Моделиране
на облеклото“ представи като резултат на първата
браншова конференция “Тенденции и иновации
в текстилната и модната индустрия” в Пловдив –
България. Десет проекти на студентите по темата
„Нов живот“ утвърдиха последните тенденции в
модата- устойчивост и иновации.

12

4/2019 ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technologyфиг.1 Представяне на ВСУ „Черноризец Храбър“ ифиг.2 Представяне на ВСУ „Черноризец Храбър“ и
спец „Моден дизайн“ в ТексТейлърЕкспо 2018 спец „Моден дизайн“ в ТексТейлърЕкспо 2018

Студентите приложиха устойчиви техники: редизайн, изграждане на дизайнерски умения и дизайн
рециклиране на текстил, безостатъчен и модулен мислене изисква разработване и прилагане на
дизайн за създаване на облекла и цялостни модни нови инструменти.
визии.
Образованието за устойчиво развитие трябва да
Резултатите доказаха, че фокуса на обучението е ориентирано към резултатите и съсредоточено
трябва да е върху развитие на дизайн мислене за към развитието на ключови компетенции в
устойчивост. областта на устойчивостта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ REFERENCES

Модните и текстилните дизайнери трябва да 1. Brown, S. (2010) Eco-Fashion (London: Laurence King
преосмислят процесите на проектиране и да Publishing)
включат устойчивостта в начина, по който те
проектират продуктите. Всички участващи в 2. Cataldi, C., M. Dickson and C. Grover (2010) Slow
реализирането на образователните практики, Fashion: Tailoring a Strategic Approach towards
трябва да подхождат отговорно, защото Sustainability (Master’s thesis; Karlskrona, Sweden:
в университета се оформя културата на SchoolofEngineering,BlekingeInstituteofTechnology).
дизайнерските практики.
3. Cervellon, M.C.; Carey, L.; Harms, T.(2012) Something
Ролята на академичните среди във висшето old, something used: Determinants of women’s
образование, както и на ключовите участници purchase of vintage fashion vs second-hand fashion.
в икономиката и администрацията, трябва да Int. J. Retail Distrib. Manag. 40, 956–974.
бъде подкрепена по отношение на ключовите
предизвикателства в областта на устойчивото 4. European Commission, 2010. Europe 2020: A strategy
развитие. Засилването на темповете по for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010)
2020 final. http ://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
online www.tok-bg.org LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

13

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И 4/2019
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology5. Fletcher, K. (2009) ‘Systems Change for Sustainability17. UNESCO. 2015. Rethinking Education: Towards a global
in Textiles’ in R.S. Blackburn (ed.), Sustainable Textiles: common good?
Life Cycle and Environmental Impact (Cambridge, UK:
Woodhead Publishing Limited/The Textile Institute). 18. UNESCO. 2014. EFA Global Monitoring Report 2013/4 –
Teaching and Learning: Achieving Quality for All.
6. Fletcher, K. (2013). Sustainable fashion and textiles:
design journeys. Routledge: London, UK. 19. UNICEF. 2015. The Investment Case for Education
and Equity. https://unicef.org/publications/files/
7. Fletcher, K., and L. Grose (2012) Fashion & Investment_Case_for_Education_and_Equity_FINAL.
Sustainability: Design for Change (London: pdf.
Laurence King Publishing)
20. United Nations. 2015. Transforming our world: the
8. Gardetti M. A, A.L. TORRES, eds.(2012), Sustainability 2030 Agenda for Sustainable Development.
in fashion and textiles: values, design, production and https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
consumption. Sheffield: Greenleaf, pp. 376-392. ISBN transformingourworld.
9781906093785 Edited by Miguel Angel Gardetti and
Ana Laura Torres, March 2013, 978-1-909493-61-2 10 21. Walker, S. (2006) Sustainable by Design: Explorations in
Theory and Practice (London: Earthscan).
9. Kayryakova, K.(2019) The traditional bulgarian
costume - stage adaptation In the dance art, VFU 22. Welters, L. (2008) ‘The Fashion of Sustainability’, in J.
e-journal,1/2019 Hethorn and C. Ulasewicz (eds.),
Sustainable Fashion, Why Now? A Conversation about
10. Morais,C.,&Figueiredo,M.C.2013.ASustentabilidade Issues, Practices, and Possibilities
no Design de Vestuário. Lisboa: Universidade Técnica (New York: Fairchild Books).
de Lisboa
23. WCED (World Commission on Environment and
11. Morais, C., Carvalho, C., & Broega, C.(2015) Development) (1987) Our Common Future
Metodologia de EcoDesign no Ciclo de Moda: (Oxford, UK: Oxford University Press).
Reutilização e Reciclagem do Despedício de Vestuário.
Unniversidade do Minho. Obtido em 16 de 12 24. http://ec.europa.eu/europe2020/services/faqs/index_
bg.htm
12. Nordic Fashion Association (2009) How to Be NICE:
NICE Code of Conduct and Manual 25. https://www.academia.edu/2052716/Sustainable_
Fashion_Education_From_Trend_to_Paradigm
13. SALCEDO, E.(2014) Moda ética para um futuro
sustentável.1.ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. 26. https://en.unesco.org/gap
27. http://www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/
14. THORPE, A. (2007) The Designer’s Atlas Of
Sustainability. Washington: Island Press IDEO_HB R_Design_Thinking.pdf
28. https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3
15. UNESCO Global Action Programme on Education for
Sustainable Development https://en.unesco.org/gap b8a53d337518d988763f8d/agenda21-earth-summit-
the-united-nations-programme-of-action-from-rio_1.
16. UNESCO roadmap for implementing the Global pdf
Action Programme on Education for Sustainable 29. www.unglobalcompact.org
Development – ESD

For informa�on: h�p://itafmyanmar.org/

online www.tok-bg.org 14

4/2019 ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and TechnologyСПЕЦИАЛИЗИРАНО КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ, 3D
МОДЕЛИРАНЕ И СИСТЕМИ С ОТВОРЕН КОД ПРИЛОЖИМИ В

МОДНАТА И ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Тихомир Доврамаджиев, Кремена Цанкова, Гинка Жечева - Технически
университет, Варна

SPECIALIZED COMPUTER DESIGN, 3D MODELING AND OPEN-SOURCE
SYSTEMS IN FASHION AND TEXTILE INDUSTRY

Tihomir Dovramadjiev, Kremena Cankova, Ginka Jecheva - Technical University of Varna

A b s t r a c t:
«
« Modern technological means are increasingly used in the field of fashion and textile industry. At the
« design stage, the application of specialized computer software systems is a necessity. They help for more
efficient, precise and quality design of the developed models. In practice specialized program products
designed for specific needs, universal CAD systems, vector and raster programs, as well as open-source
systems are used. The present study aims to analyze leading specialized software applications in the
fashion and textile industry, paying particular attention to open-source 3D systems, where anatomical
and anthropological parameters are assembled, making it possible to construct correctly the developed
models.

Keywords: 3D, Open-source, Blender, MakeHuman, Clothes

INTRODUCTION solid based CAD system – SolidWorks - the leader in
the field is fully op�mized in the material calcula�ons
Contemporary conditions of technical progress directly [25]. Through it, the process of material consumption,
affect the fashion and textile industry. This is explained pricing, and environmental research has been
in many stages of conceptual design, conventional and optimized. Referring to the visual design, where
computer design, production, marketing, markets, etc. [1 - developed models of dummies involving a par�cular
4]. Sustainable design in this area is essential [5 - 8] as well tex�le design are presented, the applica�on of open
asthespecificregionalfeatures[9 - 11].Engineeringdesign source systems such as 3D Blender and MakeHuman is
practices [12], the development of digital innovations [13], fully jus�fied [26, 27].
3D printed models [14 - 16], and other jewelery accessories
complementary to the overall fashion vision are also crucial Toimplementtheresearchobjectives,amethodology
[17 - 20]. has been developed which contains a fully optimized
process between SolidWorks CAD system, 3D Blender,
EXPOSITION MakeHuman and additional programs and specialized
Add-ons applications [28 - 31]. The anatomical and
The application of computer 3D design in the field anthropological features and requirements are fully
of the fashion and textile industry requires a deep respected [32 - 35]. The methodology for optimizing
knowledge of the principle of the work of modern the process of computer 3D design for the needs of the
software systems. There are 2D vector and raster fashion and textile industry includes:
programs [21], CAD systems [22] and 3D polygonal
mesh applications [23, 24]. While in its 2D design • SolidWorks 3D CAD:
part, the design capacity is relatively straightforward
(except for special integrated systems developed - Solid modeling;
for specific needs), a certain class of CAD systems is
involved extremely successfully in the development - Characteristics of the material;
of accessories (jewelery, jewelry, rings, etc.). The
15
online www.tok-bg.org

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И 4/2019
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology- Pricing;samples;
- FEM analysis; 3. Exploring the robustness of the 3D geometry of
- Eco design.
the developed models using the FEM method
• 3D Blender: (additional option, subject to other studies.
- 3D Polygonal mesh modeling; SolidWorks);
- Simula�ons 4. Ecological aspects (an additional feature that is
- Anima�on and render. subject to other SolidWorks research);
5. Polygonal mesh anatomical 3D design of
• MakeHuman: human mannequins using Blender software,
- Anatomical design; MakeHuman;
- 3D conven�onal design of clothing and accessories. 6. Anatomical design of clothes (MakeHuman + 2D
raster editing)
• Addi�onal programs, pla�orms andAdd- 7. Assemble in a single 3D model of a mannequin +
ons: clothes and jewelery accessories (Blender);
8. Final render and presentation of the result.
- Specialized func�ons;
- Optimized file formats The present work contains 3D human
mannequins dressed in fashionable daily and
summer clothing and accessories (jewelery-
Female).

According to the preliminary plan, two CAD
models of jewelery were originally develope
(bracelet and ring) differing by type of material:
gold, silver and titanium. In fig. 2 (a) is presented a
3D gold bracelet model and (b) a 3D gold ring

Visually, the methodology is shown in fig.1 (а) (b)
Fig. 2. Gold bracelet (a) and gold ring (b)
Fig. 1. Methodology optimizing the process of
computer 3D design for the needs of the fashion and Fig. 3 (a) visualizes the original gold color (according
to the real, automatically generated) and (b) the
textile industry physical properties of the material.

To implement the developed model, the practical (а) 16
application of the methodology is set out in the following
order:

1. Development of 3D solid bracelet and ring jewelry
models in CAD environment (SolidWorks);

2. Characteristics of the material and pricing of the

online www.tok-bg.org

4/2019 ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE
AND FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology(b)(b)

Fig. 3. Gold material: Appearance (a) and Fig. 5. Silver materials: Appearance (a) and
Proper�es (b) Properties (b)

Fig. 4 (a) shows 3D silver model of bracelet and (b) Fig. 6 (a) shows 3D �tanium model of bracelet and

3D silver ring (b) 3D �tanium ring

(а) (b) (а) (b)
Fig.6. Titanium bracelet (a) and �tanium ring (b)
Fig. 4. Silver bracelet (a) and silver ring (b)

Fig. 5 (а) shows the originalsilver color (in
accordance with the real, automatically generated)
and (b) the physical properties of the material.

(а) (а)
online www.tok-bg.org 17

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И 4/2019
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technologysummer clothing (MakeHuman software) and jewelery
(developed in SolidWorks Final Stage) is visualized in
Blender software, with the T-shirt going through a re-
design process in Gimp software.

(b)

Fig. 7. Titanium material: Appearance (a) and
Properties (b)

Actual weight of the 3D CAD models of bracelet and (а) (b)
ring are shown on table 1 and table 2. For calcula�ng
are used the following op�ons: MassProperties \ (c) (d)
Options: Decimal Places: 3; Accuracy level: Higher. Fig. 8. The developed 3Dmodel:man: h�ps://p3d.
The original material data provided by SolidWorks
system is based on: Material Financial Impact data in/Ubyf8
is based on bulk raw material price computed from
1. MetalPrices.com (2012).Accessed May 15th, 2012, DOI: 10.13140/RG.2.2.12047.23205 (а) and Blender
from h�p://www.metalprices.com/subscrip�on/ render (b); and woman: https://p3d.in/gs6CP
metals/au/au.asp.
DOI: 10.13140/RG.2.2.21589.27363 (c) and Blender
Table. 1. Mass Properties of Bracelet model render (d)

Bracelet Density Mass - Volume Surface 3D modeling of the anatomical figure of a man takes
– grams grams – cubic area – place in the open source MakeHuman software. There
per cubic millimeters square is a possibility to define different poses and armature
millimeter millimeters (if necessary to move the model into a computer
environment). In fig. 9 (a) the 3D model is in a neutral
Pure Gold 0.019 79.423 4180.136 3482.965 position without an armature (None), while in Fig. 9 (b)
is in Rig state.
Pure Silver 0.011 45.981 4180.136 3482.965
18
Titanium 0.005 19.229 4180.136 3482.965

Table. 2. Mass Properties of Ring model

Ring Density Mass - Volume Surface
– grams grams – cubic area –
per cubic millimeters square
millimeter millimeters

Pure Gold 0.019 3.165 166.605 647.412

Pure Silver 0.011 1.833 166.605 647.412

Titanium 0.005 0.766 166.605 647.412

The next stage is the development of two 3D
human models (fig. 8) - of man and woman in
MakeHuman so�ware and virtual presented on the
internet pla�orms p3D.in and ResearchGate. For
the 3D model of a man, only parametric modeling,
including anatomical model and daily clothing
(standard from the database, visualization in Blender
software). The 3D model of a woman dressed in

online www.tok-bg.org

4/2019 ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology(а) Fig. 11. Wireframe Mode

In sequence (fig. 12), the modeling of the male
model passes through the creation of the Eyelashes (a),
Eyebrows (b) and Hair Short (c)

(b) (а)
Fig. 9. Pose/Animate. Skeleton: Rig presets None (b)

(a) and Rig presets Default (b)

Parts of the anatomical features of the model
in fig. 10 include: (а) Main, (b) Face and (c) Torso

(а) (b) (c)

Fig. 10. Modeling: Main (a), Face (b), Torso (c)

The 3D male model has the following anatomical (c)
parameters (fig. 11): Age: 26, Muscle: 81.9%, Weight: Fig. 12. Geometries: Eyelashes 01 (a), Eyebrows
118.80% and Height: 189.5 cm.
012 (b) and Hair Short 04 (c)
online www.tok-bg.org
19

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И 4/2019
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and TechnologyFig. 13 shows the materials and textures used forThe shoes also come from the MakeHuman
full 3D visualization. database (fig. 15).

(а) (b ) (c) (d) Fig. 15. Male Shoes: file shoes02_diffuse.png

Fig. 13. In sequence: brown_eye.png (а), Like the male figure, the female model is designed
eyebrow012.png(b), eyelashes01.png (c) and short04_ (fig. 16 (а)) the model is in a neutral position without
armature (None) and (b) is in the Rig state).
diffuse.png (d)

The used clothes for the man model are from the
possible basic models in MakeHuman software, with no
corrections made (fig. 14).

(а)
(а)

(b) (b)
Fig. 14. Male Cloth (Original): Diffuse (a) and
Fig. 16. Pose/Animate. Skeleton: RigpresetsNone
Normal (b) (a) and Rig presets Default (b)
online www.tok-bg.org
The 3D model of a woman has the following
anatomical parameters (fig. 17): Age: 22, Muscle:
65.3%, Weight: 94.2% and Height: 179.3 cm.

20

4/2019 ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and TechnologyFig. 17. Wireframe Mode(c)
Fig. 19. Geometries: Eyelashes 03 (a), Eyebrows
Parts of the anatomical features of the model in fig.
18 include: (а) Main, (b) Face and (c) Torso 007 (b) and Hair Bob 02 (c)

Fig. 20 shows the materials and textures used for
full 3D visualization.

(а) (b ) (c) (d)

(а) (b) (c) Fig. 20. In sequence: brown_eye.png (а),
eyebrow007.png (b), eyelashes03.png (c) and

bob02_diffuse.png (d)

Fig. 18. Modeling: Main (a), Face (b), Torso (c) The used women’s clothes are from the possible
base models in MakeHuman software, and the blouse
In sequence (fig. 19) the modeling of a womanpasses corrections are made using the Gimp software (fig. 21).
through the creation of: Eyelashes (a), Eyebrows (b)
and Hair Bob (c)

(а) (а)
21
(b)
online www.tok-bg.org

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И 4/2019
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and TechnologyFig. 23. Components of the final 3D scene

Toggle Quad View and a detailed view of the
posi�on of the jewelery worn by the model are shown
in fig. 24 and fig. 25.

(b)

Fig. 21. Female Cloth (Re-design): Diffuse (a) and
Normal (b)

The sneakers are from the MakeHuman database
(fig. 22).

Fig. 24. Toggle Quad View (Blender so�ware)

Fig. 25. Detail view (https://p3d.in/gs6CP)

Fig. 22. Female Shoes: shoes05_diffuse.png

The last stage is the final scene that is assembled The finished Fashion Female Model is presented
in the Blender software (Figure 23). The scene in fig. 26 (X-Ray with wireframe) and fig. 27 (Blender
contains:fashion female model + cloth (МакHuman + render).
Gimp) and models of Bracelet and Ring (SolidWorks
3D CAD system). 22

online www.tok-bg.org

4/2019 ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and TechnologyFig. 26. Presen�ng X-Ray with Wireframe FashionCONCLUSION
Female Model (https://p3d.in/gs6CP) The present study contains a fully functioning
methodology, including modern technological means.
Fig. 27. Presen�ng completed Fashion Female The main stages and moments in the implementation
Model (Blender render) of the models have been identified. Detailing of certain
technical specifications is provided in a series of other
Similar to the completed model of the 3D human studies directly related to the current work. Through
mannequin of fig. 26 and fig. 27 it is achievable to the developed methodology, the creation of 3D human
develop similar anatomical shapes and variety in the mannequins with their apparel and accessories in
form of clothing and accessories. a uniform overall composition is optimized and the
obtained final results are used in the field of fashion
Acknowledgments. The described work is a part of and textile design. Also obtained CAD models of
project NP -17 2018 / TUV “Study of design possibili�es jewelry provide full information on the material used,
and op�miza�on of computer calcula�on processes in the quantity and the quality, which helps the correct
industrial design prac�ce”. pricing. The final 3D results are visualized in the
online www.tok-bg.org appropriate form, which contributes to the realization
of aesthetic beauty in the presentation of the models.

REFERENCES

[1] V.Arribas, J. A. Alfaro, (2018). 3D technology
in fashion: from concept to consumer. Journal
of Fashion Marke�ng and Management: An
Interna�onal Journal, h�ps://doi.org/10.1108/
JFMM-10-2017-0114Permanent link to this
document: h�ps://doi.org/10.1108/JFMM-10-
2017-0114.

[2] K. Żyminkowska (2015). Customer Engagement
Behaviour in the Fashion Industry.Interna�onal
Conference on Marke�ng and Business
Development Journal – Vol I, No. 1/2015.Na�onal
Science Centre in Poland.

[3] C. Libânio † Fernandoand G.Amaral Ω (2017). A
Design Management Framework for the Fashion
Industry. UFCSPA.v.14, n.1Vitória-ES, Jan-Feb.
p. 1-20 ISSN 1808-2386.DOI:h�p://dx.doi.
org/10.15728/bbr.2017.14.1.1.

[4] Bonera M., Corvi E. (2011). The online buying
process in the fashion industry. A�del convegno
10th Interna�onal Marke�ng Trends Conference,
Parigi, 20-22 gennaio. ISBN: 978-2-9532811-2-5.

[5] A. Joyand C. Peña (2017). Sustainability and the Fashion
Industry: Conceptualizing Nature and Traceability. The
University of Bri�sh Columbia, Kelowna, BC, Canada.
DOI 10.1007/978-3-319-51253-2_3.

[6] P. Rudrajeet (2017). Sustainable Design and
Business Models in Tex�le and Fashion Industry.
DOI: 10.1007/978-981-10-2639-3_6

[7] Debbie Moorhouse and Danielle Moorhouse
(2018).Sustainability in the fashion industry.
Interna�onal Society For Sustainable Fashion.
CC 5 (1) pp. 3–5 Intellect Limited. DOI: 10.1386/
cc.5.1.3_1.

23

ПЪРВА БРАНШОВА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И 4/2019
МОДНАТА ИНДУСТРИЯ" -

9 НОЕМВРИ 2018 Г., МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ-БЪЛГАРИЯ

THE FIRST BRANCH CONFERENCE “TENDENCIES AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE AND
FASHION INDUSTRY”-

9th NOVEMBER 2018 IN INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV, Bulgaria
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology [8] T. Dovramadjiev, P. Bratanov, K. Cankova, G. popular-3d-modeling-design-software-for-3d-
Jecheva (2015). “Concept for sustainable printing/.
development of eco-design in terms of global social [20] Fabian (2017). Most Popular 3D Modeling
and environmental change”. Ecological Engineering Programs For Jewelry Designers. https://i.
and Environment Protec�on.Burgas. ISSN 1311- materialise.com/blog/en/best-jewelry-3d-
8668. software/.
[21] Y.Idrus and R.Arviana (2018). Posi�oning
[9] P. Aspers (2010). Using Design for Upgrading in the Technology in Teaching Fashion Design. Advances
Fashion Industry. Journal of Economic Geography. DOI: in Social Science, Educa�on and Humani�es
10.1093/jeg/lbp030 · Source: OAI. Research (ASSEHR), volume 148.DOI: 10.2991/icla-
17.2018.61.
[10] V. Bhardwajand A. Fairhurst (2010). Fastfashion: [22] T. Dovramadjiev (2017). Advanced Technologies
response to changes in the fashion industry. The in Design. Publisher: Technical University of Varna.
International Review of Retail, Distribution and (Book 228p). ISBN ISBN: 978-954-20-0771-5.
Consumer Research Vol. 20, No. 165–173. ISSN 0959- [23] A. Felician (2010). Blender Ins�tute – the
3969 print/ ISSN 1466-4402 online Taylor & Francis DOI: Ins�tute for Open 3D Projects, Open Source
10.1080/09593960903498300. Science Journal Vol. 2, No. 1, Economic Informa�cs
Department, ASE Bucharest, Romania, 2010, 36 –
[11] G.Marchi G.Nardin (2014). Organizing Creativity 45.
in the Italian Fashion Industry. International Studies [24] T. Dovramadjiev (2015). Modern accessible
of Management and Organization 44(1):7-20. ISSN applica�on of the system Blender in 3D design
0020-8825 (print) / ISNN 1558-0911 (online) DOI: prac�ce. Publishing House „Union of Scien�sts -
10.2753/IMO0020-8825440101. Stara Zagora“. ISSN 1314-4111; p. 10 – 13.
[25] DassaultSystèmes SolidWorks 3D CAD. https://
[12] Csanák (2016). Engineering design communica�on www.solidworks.com/.
for the fashion industry. DOI: 10.13140/ [26] 3D Blender. https://www.blender.org/.
RG.2.1.3330.7768. [27] MakeHuman so�ware. h�p://www.
makehumancommunity.org/.
[13] O. Behr (2018). Fashion 4.0 - Digital Innova�on [28] Gimp so�ware. h�ps://www.gimp.org/.
in the Fashion Industry. ESMT.JOURNAL OF [29] Kritaso�wafre.h�ps://krita.org/en/.
TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT; [30] Blender Add-ons. h�ps://docs.blender.org/
2(1): 1–9. manual/en/latest/preferences/addons.html.
[31] Manuel Bas�oni LAB Blender Add-on.
[14] J. Baldwin (2018). 3D Printed Fashion: How h�ps://translate.google.bg/?hl=bg#en/bg/
Designers Are Pushing the Boundaries. h�ps:// ManuelBas�oniLAB.
blog.grabcad.com/blog/2018/03/22/fashion- [32] B. Lucchesi and M. Malmstrom (1996). Modeling
designers-pushing-the-boundaries-of-3d-prin�ng/. the Figure in Clay. US. ISBN 0-8230-3096-2.
[33] D. E. van Wyk (2008). Virtual Human Modelling
[15] S. Moliavko (2017). 3D Prin�ng and the Future and Anima�on for Real-Time Sign Language
of Fashion Business: Industry Benefits [Part 4]. Visualisa�on. Department of Computer
h�ps://fashnerd.com/2017/07/3d-prin�ng-future- Science,University of the Western Cape.
fashion-business/. [34] M.Fratarcangeli (2013). Computa�onal Models
for Anima�ng3D Virtual Faces.LiU-Tryck, Linköping,
[16] A. Vanderploeg, Seung-Eun Lee and M. Mamp Sweden. ISBN 978-91-7519-544-5, ISSN 0280-
(2016). The applica�on of 3D prin�ng technology in 7971, LIU-TEK-LIC-2013:44.
the fashion industry. INTERNATIONAL JOURNAL OF [35] T. C. F. Fonseca, A. L. Lebacq, L.-C.Mihailescu, F.
FASHION DESIGN, TECHNOLOGY AND EDUCATION, Vanhavere and R. Bogaerts (2014). Development
2016 http://dx.doi.org/10.1080/17543266.2016.1 of a 3D human body library based on polygonal
223355. mesh surface for whole body counter set-up
calibra�on. Progress in Nuclear Science and
[17] E. Piperi, L. M. Galantucci, I. Bodi and T. Technology Volume 4 (2014) pp. 614-61.© 2014
Spahiu (2016). From 3D scanning to 3D Atomic Energy Society of Japan.DOI: 10.15669/
prin�ng: Applica�on in fashion industry. 7 th pnst.4.614.
INTERNATIONAL CONFERENCE OF TEXTILE, 10-11
November 2016, Tirana, ALBANIA. 24

[18] M. Planchard (2016). SOLIDWORKS Fashion
Designed and Printed to Protect. https://blogs.
solidworks.com/teacher/2016/02/solidworks-
fashion-designed-and-printed-to-protect.html.

[19] Fabian (2017). Top 20: Most Popular 3D Modeling
& Design So�ware for 3D Prin�ng (Update).
https://i.materialise.com/blog/en/top-25-most-

online www.tok-bg.org

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
За контакт: проф. д-р Диана Кръстева, ТУ-София, кат. Текстилна техника, каб. 3416,

тел.: 0882 27 00 95, e-mail: [email protected]fia.bg

online www.tok-bg.org 25

4/2019

ВРЕМЕ ЛИ Е ЗА 3D “GUT CHECK”?
IS IT TIME FOR A 3D “GUT CHECK”?
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
3D technology is growing among apparel retailers and brands. However, many brands and retailers are relying on online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
3D alone to meet consumer demands which is leaving them frustrated. The real value is an end-to-end solu�on,
not a feature, that will facilitate On-Demand Manufacturing or what some are calling the "Microfactory”.

So, when did this idea that we need more than 3D in our manufacturing ecosystems to compete in this modern
retail environment come to exist? Well, the idea of On-Demand Manufacturing is not new. What is new, is be�er
and more accessible digital fabric prin�ng machines and technology solu�ons that can connect the workflow from
design to the cu�ng room floor.
The 3D message has been a loud one for the past several years. 3D solu�on providers have been banging their "3D
drums" and the industry has followed. Some companies are already several years into 3D adop�on in their work-
flows. For some, it has been much more recent. As a former manufacturer myself, I always ask, "Can we point to
hard numbers on ROI from the 3D implementa�on?” I can certainly point to ROI from be�er cos�ng, more efficient
nes�ng and cu�ng, and building a connected supply chain.

Theore�cally, being able to visualize a sam-
ple and communicate changes in 3D should
save physical samples and lead to be�er,
faster, and more accurate decisions. This
makes perfect, logical sense. However, for
many, this accelera�on of the development
process has not been realized. In some cas-
es, 3D implementa�on has actually slowed
their process down. Why would that hap-
pen? There are several reasons in my opin-
ion:
1) 3D was viewed as some type of "Holy
Grail" that would solve every problem. It would be the 3D implementa�on that would make us more profitable,
be�er at design and development, and speed up our �me to market. We forgot that 3D is a modern piece of a
more complex workflow, much in the same way digital pa�ern making was 30 plus years ago. The retail market is
extremely compe��ve and buying habits have changed. Companies will be challenged to maintain profit. Profit-
ability will rely on be�er product control, cu�ng efficiency, fabric efficiency, technology (Customer Data meets AI),
and yes, 3D solu�ons as a PART of the workflow not THE WORKFLOW.
2) The 3D solu�on adopted was too hard to learn. Many equate 3D solu�ons with an advanced version of Adobe
Illustrator. In most cases, the user would need to have a background in technical design or even pa�ern making to
effec�vely use most 3D solu�ons.
3) The "Who" ques�on. Rela�ng back to the difficulty to learn, for many companies the "who" within their organi-
za�ons is the ques�on. Is it the pa�ern maker? Well, the pa�ern maker does not really have the design skills. Is it
the Designer? Well, the designer does not know (or want to deal with) pa�erns. It is actually a hybrid and a job �tle
that does not currently exist. So, for management the ques�on is do we re-purpose someone who already works
here or do we take on new hires.
4) A 3D solu�on that was adopted was lacking connec�vity to pa�erns so, although we could get a quick look in the
design process, when we were happy with the image, it was back to Square One and then ge�ng a pa�ern made.
Whether a company directly manufactures or uses global suppliers, a pa�ern is needed to manufacture your order.
To go a step further, brands are built and maintained because of loyal customers who trust the brand's fit, quality,
and consistency. This starts with great pa�erns, not the 3D image.
Many 3D adopters should have a "gut check" on the most basic of ques�ons. Has the implementa�on of 3D in my
organiza�on saved sample �me and money? Allowed a faster �me to market? Contributed to a healthier bo�om
line? If the answer is yes, then value was perceived and realized. If the answer is no, then we must ask: does the

By Enrico Zamarra, Manager New Business Development at Gerber
Technology-www.gerbertechnology.com

online www.tok-bg.org 26

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447ANDTEX 2019
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
SOUTHEAST ASIA NONWOVENS AND
DISPOSABLE HYGIENE TECHNOLOGY EXHIBITION & CONFERENCE

May 15 -17, 2019
BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre

Bangkok, Thailand

BE STRATEGIC

JOIN ANDTEX 2019

Organized by: E.J. Krause & Associates, Inc.  27
Supported by: Asia Nonwoven Fabrics Association (ANFA)

All Nippon Nonwovens Association (ANNA)
Indonesian Nonwoven Association (INWA)
Taiwan Nonwoven Fabrics Industry Association (TNFIA)
Hong Kong Nonwovens Association (HKNA)

For more information, please contact:
E.J.Krause & Associates Europe
Monika Blume <[email protected]>
Gudrun Tegge <[email protected]>
Phone: + 49 (0) 211 610 730

www.andtex.com

For informa�on, please visit: h�p://www.andtex.com

online www.tok-bg.org

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕКСТИЛНО 4/2019
ИНЖЕНЕРСТВО (TEXTILEENGG-2019)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEXTILE ENGINEERING
(TEXTILEENGG-2019)
онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
Interna�onal Conference on Tex�le Engineering (Tex�leEngg-2019), which will be held during October 21-22,
2019 Bangkok, Thailand is now an established event, a�rac�ng global par�cipant’s intent on sharing, exchanging
and exploring new avenues of Tex�leEngg-2019 and tex�le technology deals with the applica�on of scien�fic and
engineering principles to the design and control of all aspects of fiber, tex�le, and apparel processes, products,
and machinery. These include natural and man-made materials, interac�on of materials with machines, safety and
health, energy conserva�ons related research and latest developments. The event will have 5-6 world level (Highly
cited class) Plenary speakers, established Keynote speakers, ac�ve Invited speakers and fresh contributed speak-
ers. In addi�on, variety of poster presenta�ons along with workshops and special sessions would be interested in
audience.

The aim of the Tex�leEngg-2019 to bring together Specialists from different scien�fic fields for the development of
synergies and the fer�liza�on of the knowledge on Tex�le Engineering.

It also provides a premier interdisciplinary pla�orm for researchers, prac��oners and educators to present and
discuss the most recent innova�ons, trends, and concerns as well as prac�cal challenges encountered and solu-
�ons adopted in the fields of Tex�le Engineering.

We sincerely hope that Tex�leEngg-2019 serves as an interna�onal pla�orm for mee�ng researchers from around
the world, widen professional contact and create new opportuni�es, including establishing new collabora�ons.

Young Researchers Opportunity:
We make sure to support and mo�vate 'Young Researchers' by:
Establishing their academic and professional rela�onships.
Impoving their morale and confidence of presen�ng research in an interna�onal pla�orm.
Interac�ng with exper�se in their respec�ve departments.
Clearing your inhibi�ons of adjus�ng to the foreign environment.
Providing a holis�c experience of academic tourism.

Abstract Submission Deadline
June 28, 2019

Early Bird Registra�on Deadline
may 15, 2019

We are looking forward to seeing you at Tex�leEngg-2019 in Bangkok, Thailand. 28
For informa�on, please visit: h�ps://scien�ficfedera�on.com

online www.tok-bg.org

online www.tok-bg.org онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447 4/2019
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
h�p://priem.vfu.bg/

29

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447UNION OF ENGINEERS AND TEXTILE TECHNICIANS OF
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and TechnologySERBIA

AND
UNION OF ENGINEERS AND TECHNICIANS OF SERBIA
FACULTY OF TECHNOLOGY AND METALLURGY IN BELGRADE

FACULTY OF TECHNOLOGY IN LESKOVAC
FACULTY OF TECHNOLOGY, SHTIP, NORTH OF MACEDONIA

SOCIETY FOR ROBOTICS OF BOSNIA I HERZEGOVINA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN

THE TEXTILE INDUSTRY

Belgrade, 16-17th May, 2019
Union of Engineers and Technicians of Serbia,
Dom inţ enjera “Nikola Tesla”, Kneza Miloša 9/III, Beograd

Conference is financially supported by The Ministry of
Education, Science and Technological Development of the
Republic of Serbia

online www.tok-bg.org 30

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
For informa�on, please visit: h�p://www.tex�leexpo.uz/
31
online www.tok-bg.org

online www.tok-bg.org онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
4/2019

32

4/2019

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447
online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology
For informa�on, please visit: h�ps://www.garmentechuzbek.com/
online www.tok-bg.org 33


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Number of 3/2019
Next Book
Number of 5/2019