The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-17 06:21:16

PISA 2018 u BiH

PISA_ 2018 u BiH

Keywords: PISA

Agencijazapredškolsko,osnovnoisrednjeobrazovanjeće,usuradnjisa
obrazovnim vlastimaiškolama,provestiPISA2018istraživanjeuBosnii
Hercegoviniuciljuunapređenjakvalitete,jednakostiiučinkovitosti
obrazovanjazasveučenike.

ŠtojePISA?

PISA –ProgrammeforInternationalStudent
Assessmentmeđunarodnojeistraživanje
ipredstavlja procjenu znanja ivještina
petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke
pismenosti,matematičke pismenosti
iprirodoslovne pismenosti. Najveće je
obrazovnoistraživanjenasvijetuukojem jedo
sadasudjelovalovišeodmilijunučenika.

PISA se provodisvake treće godine pod
pokroviteljstvom OECD – Organizacije za
ekonomsku suradnjuirazvoj,usuradnjis
međunarodnim konzorcijem institucija i
zemljamasudionicama.Svakiciklusfokusira
jednopodručje,takodaPISA2018imafokus
na čitalačkojpismenosti.

OsnovniciljeviPISAistraživanjausmjerenisu
naobrazovnupolitiku.PISA nemafokus
nanastavnim planovimaiprogramimai
reprodukcijiusvojenih znanja, nego na
sposobnostimaučenikauprimjeniusvojenih
znanjaivještineuživotnim situacijama.
Ciljjeispitatiu kojojsu mjeriučenici
nakon završenog obveznog obrazovanja
pripremljeniza nastavak obrazovanja,
uključivanje u proces rada iaktivno
sudjelovanjeudruštvu.

Osim oznanjuivještinama učenika,PISA
prikuplja podatke o individualnim,
školskim isustavnim faktorimakojiutječuna
postignućaučenikaipružaindikatoretrenda.


ZemljesudioniceistraživanjaPISA2018

Albanija* Francuska Malezija* Singapur*
Azerbejdžan(samograd Gruzija* Malta* RepublikaSlovačka
Baku)* Njemačka Meksiko Slovenija
Argentina* Grčka Moldavija Španjolska
Australija HongKong-Kina* CrnaGora* Švedska
Austrija Mađarska Maroko* Švicarska
Bjelorusija* Island Nizozemska KineskiTaipei*
Belgija Indonezija* NoviZeland Tajland*
BosnaiHercegovina* Irska Norveška TrinidadiTobago*
Brazil* Izrael Panama* Tunis*
BrunejiDarussalam* Italija Peru Turska
Bugarska* Japan Filipini* Ukrajina*
Kanada Jordan* Poljska UjedinjeniArapskiEmirati*
Čile Kazahstan* Portugal UjedinjenoKraljevstvo
Kolumbija* Koreja Katar* Urugvaj*
Kostarika* Kosovo*** Rumunjska* Vijetnam*
Hrvatska* Letonija RuskaFederacija*
ČeškaRepublika Liban* SaudijskaArabija* ZemljekojenisučlaniceOECD-aoznačenesu
Danska Litva* SjedinjeneAmeričke zvjezdicom (*).
DominikanskaRepublika* Luksemburg Države
Estonija Makao-Kina* Škotska* **SvakospominjanjeKosova,biloteritorijalno,
Finska BJRMakedonija* Srbija* institucionalnoiliusmislustanovništva,uovom
tekstutrebashvatitinanačinkojijeupotpunosti
uskladusRezolucijom 1244Vijećasigurnosti
Ujedinjenihnaroda.

PISA istraživanjeuBosniiHercegovini,u PISA2018kaosuradničkiprogram
suradnjis obrazovnim vlastima iškolama,
provodiAgencijazapredškolsko,osnovnoi NadležnaministarstvaobrazovanjaiOdjel
srednjeobrazovanje,kaoPISAcentarzaBiH. zaobrazovanjeBrčkoDistriktaBiH imenuju
ProbnoPISA 2018istraživanjeprovedeno PISA koordinatore koji predstavljaju
je u 2017.,a glavno istraživanje bitće sponuukomunikacijiAgencijeiškola.
provedeno utravnjuisvibnju2018.
Škole koje sudjeluju u PISA istraživanju
Školesebirajumetodom slučajnoguzorka. imenuju PISA školskog suradnika,kojije
Ukupniuzorakbroji236škola.Testiranjećese odgovoranzaorganizacijutestiranjauškoli
obavitiu213školaiunjemućesudjelovati iinformiranjeučenika,nastavnikairoditelja
višeod 7.000 petnaestogodišnjakaizcijele uskladusmeđunarodnim procedurama.
BiH.


PISAispitnizadaci PrimjerPISAzadatkaizprirodnihnauka

Ispitnizadacisastojeseoduvodnogteksta, Pitanje4:AUTOBUSI
kojiseobičnozasnivanastvarnojživotnoj
situacijiiliproblemu,nakončegaslijediniz Rayov autobus, kao ivećinu autobusa,
zadataka višestrukog izbora ilipitanja pokrećedizelmotor.Oviautobusizagađuju
otvorenogtipa. životnusredinu.Nekigradoviimajutrolejbuse:
njihpokrećeelektromotor.Naponpotrebanza
PISArezultati takveeletromotoreosiguravasenadzemnim
vodovima (kao kod električnih vlakova).
PISArezultatineutječunaocjenjivanjeučenika Električnaenergijadobivaseizelektrane
inastavnika,nego ukazuju na stanje u koja koristifosilna goriva.Zagovornici
obrazovnim sustavimaipolitikeobrazovanja. uporabetrolejbusaugradukažudaonine
Rezultatiučenikaiškolaneprocjenjujuse zagađuju životnu sredinu.Jesu liovi
pojedinačno,većseprikazujukao cjelokupna zagovornici u pravu? Obrazloži svoj
postignuća učenika u svakojod država odgovor!
sudionica.
Testiranjenaračunalu
PISAosiguravatritipaindikatora:osnovne
indikatore kojidaju profilznanja ivještina U PISA istraživanjuuBosniiHercegovini,
učenika; kontekstualne indikatore koji testiranjeseprovodielektronički,premaPISA
pokazujukakvajevezaizmeđupostignuća tehničkim standardima.Istraživanje će se
idemografskih,društveno-ekonomskih i provestiu osnovnim isrednjim školama i
obrazovnihvarijabli;teindikatoretrendakoji učenicićetestoveraditinaračunalima.
pokazujupromjeneurazinamaidistribucijama
postignućatijekom vremena. Testiranjeseodvijaudvijejednosatnesesije
nakojimaučeniciradePISAtest,nakončega
OECDobjavljujemeđunarodnupublikaciju popunjavajukontekstualniupitnik.Testiranje
srezultatimaistraživanja,ausvakojzemlji ipopunjavanjeupitnika,spauzama,traje
sudionicipripremaseizvješće,uzmogućnost oko tri sata. Ravnateljitestiranih škola
dodatnihsekundarnihanaliza. takođerpopunjavajuUpitnikzaškolu.

PISAistraživanjepružajedinstvenuprilikuda
obrazovnim vlastimauBosniiHercegovini
za dobivanje objektivnih pokazatelja,
te planiranje ipraćenje promjena u
obrazovanju,usvrhuunapređenjakvaliteta
odgojno-obrazovnograda.


Odgovornostzastanjeuobrazovanju

Obrazovnisustavitrebajuodgovoritipotrebamaglobalnihpromjenaisuočiti
sesaizazovima21.stoljeća.Obrazovnevlastitrebajubitiupoznate
sastanjem obrazovnihsustavazakojesunadležne.

PodacidobiveniPISAistraživanjimapokazujuukojojmjeriobrazovnisustavi
zemaljasudionicauspijevajuosiguratisvojim učenicimastjecanjeključnih
kompetencijaistvoritipreduvjetezacjeloživotnoučenje.

Kakodobitivišeinformacija

ŽelitelisaznativišeoPISA2018istraživanjuuBiH,
nazoviteAgencijunabrojtelefona(033)942-850
(942-851,942-852,942-853),pošaljitee-mailna
[email protected],ili posjetite web
stranicuAgencijewww.aposo.gov.ba.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
valine
Next Book
Travel Matters Issue 26 May 2019