The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-17 08:34:29

PISA 2018 у Бих

PISA2018 u BiH

Keywords: PISA;,istraživanje,BiH

Азербејџан(самоград Италија Норвешка Уругвај*
Баку)* Јапан
Албанија* Јордан* Њемачка Филипини*
Аргентина* Казахстан*
Аустралија Канада Панама* Финска
Аустрија Катар*
Белгија КинескиТаипеи* Перу Француска
БJРМакедонија* Колумбија*
Бјелорусија* Кореја Пољска Холандија
БоснаиХерцеговина* Косово***
Бразил* Костарика* Португал ХонгКонг-Кина*
БрунејиДарусалам* Летонија
Бугарска* Либан* РепубликаСловачка Хрватска*
Вијетнам* Литванија*
Грузија* Луксембург Румунија* ЦрнаГора*
Грчка Мађарска
Данска Макао-Кина* РускаФедерација* ЧешкаРепублика
ДоминиканскаРепублика* Малезија*
Естонија Малта* СаудијскаАрабија* Чиле
Израел Мароко*
Индонезија* Мексико Сингапур* Ш вајцарска
Ирска Молдавија
Исланд НовиЗеланд СједињенеАмеричке Шведска

Државе Ш котска*

Словенија Ш панија

Србија* Земље које нису чланице ОЕЦД-а
означенесузвјездицом(*).
Тајланд*
ТринидадиТобаго*

Тунис* **СвакоспомињањеКосова,било

Турска територијално,институционално или у
смислу становништва,у овом тексту
УједињениАрапски
треба схватити на начин који је у

Емирати* потпуностиускладусРезолуцијом1233
ВијећасигурностиУједињенихнарода.
УједињеноКраљевство

Украјина*

Надлежна министарства образовања и
Одјел за образовање Брчко Дистрикта
БиХ именују ПИСА координаторе који
представљају спону у комуникацији
Агенцијеишкола.

Ш колекојеучествујууПИСАистраживању
именујуПИСАшколскогсарадника,који
јеодговоранзаорганизацијутестирања
у школи и информисање ученика,
наставника и родитеља у складу са
међународнимпроцедурама.


ПИСА резултати не утичу на оцјењивање УПИСАистраживањууБоснииХерцеговини,
ученикаинаставника,негоуказујунастање тестирање се спроводи електронски,
у образовним системима и политике према ПИСА техничким стандардима.
образовања.Резултатиученикаишколане Истраживањећесеспровестиуосновним
процјењујусепојединачно,већсеприказују исредњимшколамаиученицићетестове
као цјелокупнапостигнућаученикаусвакој радитинарачунарима.
одземаљаучесница
Тестирање се одвија удвије једносатне
ПИСА осигурава три типа индикатора: сесијенакојимаученицирадеПИСАтест,
основне индикаторе, који дају профил након чега попуњавају контекстуални
знања и вјештина ученика;контекстуалне упитник. Тестирање и попуњавање
индикаторе,који показују каква је веза упитника,сапаузама,трајеокотрисата.
између постигнућа и демографских, Директори тестираних школа такође
друштвено-економских и образовних попуњавајуУпитникзашколу.
варијабли; те индикаторе тренда, који
показују промјене у нивоима и
дистрибуцијамапостигнућатокомвремена.

ОЕЦД објављује међународну публикацију
са резултатима истраживања,а у свакој
земљиучеснициприпремасеизвјештај,уз
могућностдодатнихсекундарниханализа.

ПИСА истраживање пружа јединствену
приликудаобразовневластиуБиХдобију
објективне показатеље,и да планирају и
прате промјене у образовању, у сврху
унапређењаквалитетаваспитно-образовног
рада.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PISA 2018 u BIH_B
Next Book
portfolio (3)