The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marinarlukovic, 2019-04-30 11:10:59

op carolije

op carolije

ОШ Чаролије АПР ИЛ 2019.
«МИЛОРАД
МИЋА Оштро Перце
МАР КОВ ИЋ»
Ч АР О Л ИЈ Е
УРЕДНИЦИ
У овом посебном
МАР ИНА издању нашег часописа
ЛУК ОВ ИЋ Чаролије показаћемо радове
настале током пројекта
ДАНК А Оштро Перце. Ученици
СТОЈ АНОВ ИЋ првог и другог разреда
имали су задатак да после
ГОРДАНА прочитане басне направе
КОСАНИЋ сликовницу. Ученицо од
трећег до осмог разреда
М ИЛИЦА читали су одабране текстове
ЛУЧИЋ и за њих постављали
истраживачке задатке.
СЛАЂАНА Настали су дивни радови,
М ИЛОВ АНОВ ИЋ сликовнице, панои,
презентације, драмски
ЉИЉАНА текстови и представе,
ВИЋО В АЦ луткарске игре, цртежи.
Ученици су се лепо
БОС ИЉК А забавили , поновили
ЋОРОВ ИЋ градиво и научили нешто
ново.
ДЕС АНК А
М ИЛОЈКОВ ИЋ

РУЖИЦА
БУДИМКИЋ

САЊА
ПЕ ТРОВ ИЋ

ЛЕКТОР

ДАНК А
СТОЈ АНОВ ИЋ

ДИРЕКТОР

КСЕНИЈА
ИЛИЋ

МАЛА
ИВ АНЧ А


PAGE 2 Пројекат Дани Вука Караџића

Речи коее су Пројекат Дани Вука Караџића реализован је у одељењу VIII1 у Малој
ученици издвајали Иванчи током септембра, октобра, новембра и децембра 2018. године. Идеја је била
из Рјечника за које да ученици обележе двеста година од издања првог Вуковог „ Српског рјечника“.
су сматрали да су Пројекат је обухватио часове српског језика, енглеског језика, историје, географије,
најзанимљивије: ликовне културе и ТИО.
Вампир
Душегубник Циљеви пројекта су упознавање ученика са животом и делом Вука
Изгудети Стефановића Караџића са посебним освртом на рад на речницима, реформу језика и
Тороглав писма и сакупљачку делатност; посета Музеју Вука и Доситеја и разговор са
Губодушница кустосом; развијање компетенција за целоживотно учење; превођење са енглеског на
Јадовит српски и обрнуто, развијање лексике енглеског језика и обнављање прошлог
Кужан времена; развијање дигиталних компетенција ученика.
Задушнице
Набокати се Ученици су бирали да ли ће радити самостално, у пару или у групи. Током
Набубабти се рад на пројекту ученици су користили различите изворе знања, школску библиотеку,
Натући се интернет, информације добијене у музеју од кустоса. На часовима српског језика
Надекати се поред редовних лекција које су предвиђене планом и програмом, са ученицима се
Дерни разговарало о Вуковом раду и проширивало градиво из историје језика. Уеници су
Наслагати се писали реферате и саставе на више задатих тема, правили паное, лапбукове и
трејлер. Писали су о Вуковој биографији, о саставу и значају речника, истраживали
састав лексике оба рачника, писали о Вковој реформи писма. Истраживали су о
Вуковим певачима, начинима како је Вук сакупљао народне песме, приче и кратке
фолклорне форме. Писали су о Вковим делима и рецензијама, о значају Вуковог
рада и како нас је представио тадашњој Европи. Ученица Милица Кузмић
презентовала је свој рад настао у Музеју Вука и Доситеја током разговора са
кустосом. Истраживали су географске карактеристике Тршића и околине, историјске
прилике у којима је живео и радио Вук Караџић, цртали портрете Вука и Мине
Караџић, манастир Троношу. На часовима енглеског језика ученици су читали и
преводили припремљене материјале о животу и раду ВукаКараџића, радили прошло
време и проширили лексику. Након одрађеног пројекта, ученици су направили филм
и трејлер. Део пројекта представљен је током обележавања Европског дана језика.

Марина Луковић

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 3

Размишљам о свом језику

Размишљам о свом језику Од постанка нашег језика, па све до Литерарни
данас постојале су велике промене и радови
Добро дошли у 21. век , век осцилације у његовом равоју. Све промене написани
технологија и иновација, али и век у коме имале су одређену тежину и новину, и на током рада на
живи мноштво јетика, како књижевних, посебан начин утицале на развој српског језика. пројекту.
нормираних, тако и некњижевних. Мој језик Свака промена у језику показала је и одређену
је српски. То је језик којим се споразумевам фазу развоја и одразила се на одређени
са људима из своје околине, језик на коме временски период развитка нашег језика.
сањам и размишљам.
Говорници српског језика морају да воде
Вековима, деценијама, па чак и рачуна о правилном и тачном изговору, о
годинама уназад, српски језик се мења под граматици, правопису да би се наш језик
утицајем других народа и генерално одржао и у будућности. Језик једне земље је
позицијом наше земље која је на раскрсници нешто што повезује становнике те земље и
Европе. Људи се стално труде да прошире и нешто што их чини јединственим. Граматика
обогате вокабулар српског језика читањем и нашег језика је разнолика, богата, подељена на
учењем. Многе речи смо преузели из страних више различитих области. Ми се данас мучимо
језика, али многе смо и створили јер нас нова око појединих граматичких правила, али
технологија и свремен начин живота нашим прецима мора да је било бар мало теже,
приморавају на то. Наш језик је специфичан и они су учили и двојину, имали су више
посебан и због тога што одолева и траје. Ни различититих начина писања и читања истих
турска освајања и поробљавања нису успела гласова у различитим позицијама. Како дајемо
да га искорене. Сачувао се и унео неке на значају самом српском тезику, тако морамо
турцизме. Данас су они ввећ заборављени. одати признање свима који су наш језик
Јавља се све више утицај енглеског језика, уредили и обогатили речницима и граматикама.
стварају се англицизми. Наши средњовековни Морамо дати све од себе да у данашње време
писци чували су наш језик од заборава, наши сачувамо наш језик да би и наши потомци
народни певачи преносили су умену редицију њиме говорили. Наш језик није само језик
с колена на колено и сачували наш језик. Срба, он је језик лепих рачи, језик разумевања,
језик подршке, језик љубави и пријатељства.
Човек је јединствено биће јер има моћ
говора и разуме и због тога има обавезу да Језик којим човек говори је прва
негује, чува и усавршава свој језик. На тај
начин ће се чувати и култура и традиција и идентификација о њему и његовом пореклу.
религија. Размишљам о томе да ли ће генерације
будућности допринети очувањи нашег језика и
Сузана Стевановић VIII1 како ће он изгледати за хиљаду година.

Тамара Трајковић VIII1

Евалуација пројекта

Током рад на овом занимљивом пројекту научили смо много о историји
нашег језика, о његовом развоју, о делатности Вука Караџића. Нарочито је важно да
се језик сачувао од заборава. Ми имамо ту обавезу и трудићемо се да је пренесемо
нашим потомцима. Рад на пројекту научио нас је и о важности самог језика као
извора споразумевања, комуникације и мишљења. Радили смо у пару или
индивидуално, а свој рад смо презентовали на јавном часу. Након рада са
наставницом српског језика, наставили смо са наставницом енглеског. Оно што смо
радили на српском сада смо преводили на енглески. Научили смо нове речи.
Постало нам је јасније и зашто се Вук трудио да упрости компликовано писање и
читање српскословенксе редакције старословенског језика. Енглески има сложен
систем писања и читања, а наш језик је једноставан што се тиче тога - Пиши као
што говориш, читај како је написано!

Михаило Милетић VIII1


PAGE 4 Пројекат Живот и обичаји народа
српског

У понедељак, 26. и старих речи из народне како је изгледала кудеља
новембра 2018. године, књижевности; са вретеном за пређу вуне,
наставница српског језика истраживање о обичајима, старе фењере на карабит,
Данка Стојановић животу и раду људи пробали смо погаче без
одржала је јавни час у нашег краја уз помоћ квасца и чули шта су
Малој Иванчи на којем су старијих чланова наши преци спремали за
презентоване активности породице или старијих славе од сланих и слатких
пројектне наставе из људи из окружења; јела.
српског језика у петом осмишљавање
разреду. Пројекат је сценографије и Анђела Лучић је
назван по Вуковом делу проналажење говорила како је
„Живот и обичаји народа аутентичних реквизита за изгледала школа у
српског“ чији одломак се амбијент старинске прошлости, како се
ради у петом разреду. српске куће; проналажење писало на таблицама, шта
Часу су присуствовали аутентичних костима; су учили тадашњи ђаци,
директор школе Ксенија хорско увежбавање како су их наствници
Илић, наставници старих народних песама и награђивали и кажњавали.
Гордана Косанић, Тања инструментално извођење Ове информације
Ћирковић, Слободан једног старог српског прикопила је током
Карановић, Саша кола. посете Педагошком
Живановић, Бојан музеју. За крај, Лука
Миленовић, Марина Ученици су се Ширник је одсвирао
Луковић и ученици VI1, окупили око огњишта, у српско коло на
VII1 и VII2. народним ношњама, хармоници.
поздравили окупљене и
Циљ пројекта је почели са презентацијом Тиме је час
неговање и очување свог пројекта. Док су завршен након чега су
српске националне говорили стихове из натавница Данка
културе и традиције. Рад посланичких народних Сојановић и ученице
на пројекту је трајао песама, објашњавали шта шестог разреда, чланице
месец дана. Ученици су је прело и моба, девојчице новинарске секције,
мотивисано прихватили су плеле и везле, а дечаци урадиле евалуацију часа
ову тему и вредно радили су крунили кукуруз. кроз интервју и анкету.
на конкретним задацима Затим су говорили о
које су добијали. локалним обичајима за Сви присутни су
Најважније активности време великих се сложили да је час био
током пројекта биле су православних празника, јако занимљив, да су и
читање и тумачење Божића, Васкрса и крсне старији ученици научили
одломка из Вуковиг дела славе. Хорски су извели нешто ново и поновили
„Живот и обичаји народа две старе српске додолске старо градиво, да су
српског“; читање и песме. Ученица Ања петаци испунили сва
тумачење дела народне Векић говорила је старе очекивања и да је тиме
књижевности заборављене речи, остали остварен циљ часа.
( посленичке лирске ученици су се јављали да
песме, шаљиве народне их протумаче и дају Марина Луковић
приче, новеле и кратке додатна објашњења.
фолклорне форме); посета Подсетили су нас шта
Педагошком музеју и значи перчин, креденац,
истраживање о астал, вајда, аманет.
некадашњој школи; Након тога ученици су
сакупљање старих речи задавали загонетке једни
које су се некада другима и ученицима у
користиле у нашем говору публици. Показали су нам

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 5

Извештај са пројекта Живот и обичаји народа српског

У понедељак, 26. лирске песме, присећали су се вратити и зато не смемо да их Ученици су
новембра присуствовали смо неких заборављених речи из заборавимо. Волели бисмо да нас подсетили
једном посебном и веома нашег краја и из народне чешће имамо овакве часове. шта значе
занимљивом часу српског књижевности и заједно их заборављене
језика који је у петом разреду тумачили, затим се забављали Замолили смо нашу речи астал,
одржала наставница Данка уз народне загонетке, разредну Данку да и са нашим креденац,
Стојановић. На часу су пословице и неке лепе старе одељењем припреми неки перчин, вајда,
представљене активности које песме, а за крај је Лука сличан пројекат, знам да аманет, дувар,
су петаци радили у оквиру Ширник свирао на хармоници бисмо сви уживали и тако ђердан.
пројекта „Живот и обичаји једно коло. лакше научили оно што је
народа српскога“. потребно и сачували бисмо
Најзанимљивије нам своју традицију и лепе старе
Наставница је је било да слушамо о обичаје.
најавила да је час осмишљен старинским обичајима који су
као врста некадашњег прела, везани за Божић,крсну Тања ПавловићVI1 и
направљен је леп амбијент славу,рођење детета, а Joвана Глишић VI1
старинске српске куће са сазнали смо и детаљно како
огњиштем, старинским су изгледале мобе и прела и
предметима и ручним како су се људи окупљали да
радовима. „Укућани“- петаци помажу једни другима, а да се
су били у народним ношњама, затим друже,разговарају,
око огњишта су говорили о певају, казују песме и приче
старим српским обичајима, из народне књижевности.
начину живота у прошлости,
о некадашњем школовању Било би дивно да и
деце , рецитовали су најлепше данас постоје ови обичаји,али
не верујемо да ће се икада


PAGE 6 Пројекат Трнова Ружица

Порука бајке—добо и Ученици четвртог точкић који су им илустрација бајке. Томе
љубав увек побеђују разреда у Поповићу помогли при анализи. су се сви обрадовали.
зло и неправду! реализовали су пројекат Правили су план
препричавања по којем су На крају пројекта
План «Трнова ружица» . Циљ касније препричавали урађена је анализа и
препричавања: пројекта је анализа бајке. бајку. Један од задатака евалуација. Сви ученици
1)Рођење Трнове Активности ученика биле био је и прикупљање су се сложили да се овако
Ружице су разноврсне. Ученици информација о животу и лакше, брже и забавније
2)Даривање су читали бајку, раду браће Грим, аутора учи, да им се свидело и да
новорођенчета разговарали са својојм бајке. Након се надају да ће убудуће
3)Освета учитељицом о теми, прикупњених података, имати још овако
4)Трнова Ружица идеји, анализирали ученици су направили занимљивих задатака.
има 15 година поступке ликова, писали пано. Нарочито је био
5) сан приказ. Након тога занимљив задатак Ружица Будимкић
6) Љубав правили су лапбук и

Непознате речи у бајци

Током анализе бајке ученици су издвајали непознате речи које смо на часу заједно
тумачили. Неке од речи које су ученици издвојили су светковина ( прослава), благонаклоне
( добронамерне), преслица (предмет на који се ставља вуна која ће касније да се опреде),
завојитим (кружним, спиралним), шегрт (радник који учи занат), рђаво (лоше).

Ученици су проширили своју лексику што је јако важно за даље напредовање у учењу
и образовању генерално.

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 7

Приказ бајке Трнова Ружица браће Грим

„Трнова Ружица“ је наредио да се униште сва Пољубио је и она се одмах Трнова
једна дивна бајка коју су вретена у краљевству. Баш за пробудила. Пробудило се и Ружица је
написали браћа Грим. свој петнаести рођендан, читаво краљевство и живот се дивна бајка
принцеза је одлучила да наставио. коју су
Прича прати истрађује просторије у написали
невероватно рођење принцезе. дворцу. У једној просторије је Трнова Ружица и браћа Грим.
Краљ и краљица су јако затекла жену како преде. принц су се венчали и живели
желели да добију дете. Једног Желела је да проба и су срећно до краја живота.
дана док је краљица шетала, проклетство се испунило.
срела је жабу. Жаба јој је Заспала је чврстим сном. Сви
обећала да ће за годину дана у дворцу су заспали усред
добити ћерку. Мала, прелепа послова које су обављали. Чак
принцеза се стварно родила за су и муве заспале на зиду.
годину дана. Краљ је поводом
њеног рођења организовао Дворац је временом
славље. Позвао је дванаест обавило дивље растиње. По
вила, а тринаесту није могао царству је кружила прича о
јер је имао дванаест златних Трновој Ружици. Многи
тањира. Виле су радосне храбри момци су покушали да
даривале дете. Када је дођу до ње, али нису
једанаеста вила завршила, у успевали. Након сто година
просторији се појавила појавио се младић који је
непозната вила и бацила одлучио да посети дворац.
проклетсво на принцезу. Пред њим се трње размицало
Пожелела јој је да се на и претварало у цвеће. Када је
петнаестом рођендану убоде ушао у дворац, видео је
на вретено и умре. Дванаеста успаване слушкиње, куваре и
вила покушала је да ублажи читаву свиту. Када је
клетву и уместо смрти пронашао Трнову Ружицу,
пожелела је да то буде видео је колико је лепа и
стогодишњи сан. Краљ је одмах се заљубио у њу.

Интервју


PAGE 8

Интервјуи са главним ликовима и евалуација

Интервју са Трновом Трнова Ружица-Она се руке према мени али ни
Ружицом наљутила зато што није једне руке нису биле
позвана. Дошла је и близу мене,увек су
Репортер-Добар дан, ви проклела ме да се убодем измицале предамном.
сте ако се не варам у петнаестој години на Репортер-Како си се онда
принцеза. Хоћете ли вретено и умрем. Али пробудила?
ми,молим вас, рећи из последња вила је Трнова Ружица-Принц
које бајке долазите? ублажила клетву,јер није ме је нежно пољубио.
Трнова Ружица- могла да је поништи,да Прво што сам угледала
Штаааа... како то не заспим стогодишњим када сам се пробудила
знате? Ја сам Трнова сном. Тата је наредио да било је његово прелепо
Ружица, принцеза. се униште сва вретена у лице. Након тога сви на
Репортер-Ви сте она краљевству. двору су се пробудили и
принцеза што је спавала Репортер-Где си онда наставили своје послове.
сто година? пронашла вретено? Репортер-Баш лепа
Трнова Ружица-Да ја сам Трнова Ружица-На мој прича.Шта се даље
спавала. Мени се тај сан 15.рођендан ја сам десило...мислим принц и
учинио много краћи. истраживала просторије у ти...
Репортер-Шта се уствари двору. Наишла сам у Трнова Ружица-Принц и
догодило? једној соби на једну баку ја смо се заволели и
Трнова Ружица-Тата ми која преде.Пожелела сам венчали. Добили смо сина
је причао да ме је и ја да пробам и убола се и ћерку Снежану која је
проклела једна зла вила на вретено.Више се прелепа. Пронаћићете и
коју тата није позвао на ничега не сећам док се њу у једној бајци.
славље поводом мога није појавио принц. Репортер-Хвала вам на
рођења. Није је позвао Репортер-Да ли сте овако лепој причи.Надам
зато што је имао 12 нешто сањали док сте се да ће се допасти и
златних тањира а вила је спавали? мојим читаоцима.Вама
било 13. Трнова Ружица-Сањала желим пуно среће у
Репортер-Па откуд онда сам повремено неке даљем животу.
она на слављу? младиће који су пружали

Интервју са злом све виле само је мене осећам.Обећавам да ћу од
вилом изоставио.То његово сада бити добра
оправдање је без везе,што вила.Знам ја да деца више
Репортер-Добар дан,ја је баш мене прескочио. воле добре виле.Хвала
сам репортер школе у Репортер-Да ли сте се што сте ми помогли да
Поповићу.Могу ли да вам покајали због тога? постанем боља.
поставим неко питање? Зла вила-Па јесам...Драго Репортер-Драго ми је
Зла вила-Изволите… ми је да је последња вила што то чујем.Желим ва
Репортер-Знам да си ти ублажила моју клетву. пуно среће у новој улози.
она зла вила из Трнове Драго ми је да је принцеза
Ружице.Интересује ме сада срећна.
зашто сте толико били Репортер-Да ли сте
љути и проклели једно размишљали да се
мало невино дете. промените и постанете
Зла вила-Била сам љута добра вила?
на краља и то сам због Зла вила-Искрено ...јесам
њега урадила.Позвао је и већ сам се
променила.Много се боље

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 9

Интервју са принцем Репортер-Како си ти онда пробудила и погледала ме Бајка је
прошао кроз трње када многи прелепим очима пуним измишљена
Репортер-Добар дан. Ја сам пре тебе нису успели? чуђења. Није знала шта јој се прича са
Милица, Да ли сте ви принц Принц-Видео сам замак догодило па сам јој објаснио. срећним
из бајке Трнова Ружица? окружен бодљикавим трњем. Репортер-Каква дивна крајем. У
Могу ли да вам поставим пар Када сам пришао трње се прича...Баш ме интерсује бајкама је све
питања? размакло и претворило се у завршетак. могуће, и
Принц-Да ја сам тај принц. прелепо, миришљаво цвеће и Принц-Заљубили смо се магија и чуда!
Питајте слободно. пропустило ме у замак. једно у друго. Затражио сам
Репортер-Како сте ви сазнали Репортер-Шта сте видели од њеног оца њену руку и он
за прелепу принцезу и када сте ушли у замак? нам је дао благослов. Венчали
ситуацију у којој се нашла? Принц-У замку су сви смо се и до дана данашњег
Принц-Цело краљевство је о спавали: цела дворска свита, живимо у љубави и срећи.
њој причало. Сви су причали кувари, служинчад...чак су и Репортер-Хвала вам на овом
о њеној лепоти и о томе да је муве спавале на зиду. Ја сам дивном разговору. Желим вам
пуно младића безуспешно обилазио одаје док нисам пуно среће у даљем животу.
покушавали да је спасу. нашао принцезу. Она је била
Причало се да су неки у тим толико лепа да сам пожелео
покушајима изгубили живот. да је пољубим. То сам и
Пожелео сам да и ја покушам. урадио. Тог тренутка се она

Избештај о раду на бајци џепићима. Сви смо се баш своје знање о бајкама.
Трнова Ружица потрудили и мапе ми се баш Посебно су нам се допали
допадају. На другом часу смо интервјуи и што смо их
Свакога дана се са урадили заједнички план другарима представили као
учитељицом договарамо о препричавања. Учитељица га телевизијску емисију. Ово је
раду на наредним часовима. је исписала на табли. Након за нас био изазов. Већ се
Требало је да обрадимо бајку тога смо самостално, свако за радујемо следећим изазовима.
Трнова Ружица. Планирали себе поштујући план
смо да радимо на два часа препричали бајку. Саставе Теодора Радовановић IV3
српког језика,једном ликовног смо читали наглас и одабрали
васпитањаи једном слободних смо који је најсадржајнији. Радили смо ето тако
активности. Учитељица нас је Следећа активност је била
поделила у парове. Парови су писање интервјуа опет у Учити је лако,
добили задатак да истраже паровима-Интервју са кад се ради овако
живот и рад Браће Грим. Трновом Ружицом, Интервју мало приче, мало рада
После презентације смо од са принцем и Интервју са и интересовање не пада.
припремљеног материјала злом вилом. Сваки пар се
уредили пано. Посебно ми је самостално опредељивао са Учили смо нову бајку,
био интересантан део о киме ће писати интервју. краљ, краљица, принц и виле
сарадњи Браће Грим са Вуком Учитељица је била задовољна заједно са принцезом
Стефановић Караџић. Затим нашим интервјуима па нам је у бајку се сместиле.
смо читали бајку, предложила да их
проналазили непознате речи и припремимо да изведемо на Приказ, ликови, интервју
одговарали на питања везана часу слободних активности за подигоше моју братију
за бајку. После анализе текста другаре из издвојеног да савладају ново знање и
поново смо радили у одељења. Другарима се увежбају читање.
паровима. Парови су имали допало и ми смо били
задатак да направе мапе ума о поносни. На часу ликовног Савески Милица IV3
тексту. Како ће оне изгледати васпитања смо илустровали
учитељица је препустила нама делове бајке.
да се определимо. Два пара су
направила мапе у облику Овакав начин рада ми
круга, а трећа група са се баш допада као и мијим
другарима. Проширили смо


PAGE 10 Пројекат Лисица и рода

Порука ове басне Приказ одлучила да позове роду ћупу. Рода је лако јела,
је да увек морамо на ручак и да се мало лисица се мучила.
имати разумевања Басна је књижевно дело у нашали са њом. Отишла је кучи гладна и
за друге, да не коме су главни ликови Послужила је ретку супу тужна.
смемо бити животиње које имају у плитком тањиру. Порука ове басне је да
осветољубиви. Ми особине људи. Животиње Лисица је лако јела из морамо увек имати
смо одговорни за приказују мудре, себичне, плитког тањира, а рода се разумевања за друге, не
своје поступке и за вредне, поштене, јако намучила. Рода је смемо бити
све што у животу безобразне, добре и увидела да не може да осветољубиви. Ми смо
урадимо . неваљале људе. поједе ни мало и отишла одговорни за своје
Басну „Лисица и рода“ је кући гладна. Следећег поступке и за све што у
написао је Езоп. Езоп је дана рода је одлучила да животу урадимо.
старогрчки писац за кога врати лисици истом
се сматра да је живео у мером. Лисица је једва Вишња Ићитовић и
шестом веку пре нове ере. чекал да дође код роде на Анита Николић III2
Сматра се да је написао ручак јер је била јако
чак 426 басни. гладна. Међутим, била је
Главни ликови басне јако разочарана када је
„Лисица и рода“ су мирсно и укусно јеле било
лисица и рода. Лисица је послужено у дубоком

Интервјуи са лисицом и родом

Интервју са родом тужна, не зато што сам сте очекивали да ће вам
гладна, већ зато што ме је пузвратити превару?
Репортер: Лисица вас је преварила и повредила. Лисица: Не, нисам
позвала на ручак. Да ли Мислила сам да смо очекивала. Надала сам се
сте очекивали да ће вас пријатељи, а тако се не укусном оброку.
преварити? поступа са пријатељима. Репортер: Како сте се
Рода: Не! Репортер: Ако сте осећали?
Репортер:Зашто? пријатељи, зашто сте ви Лисица: Била сам јако
Рода: Зато што смо супер насамарили лисицу? тужна. Рода је моја
пријатељи. Рода: Нисам желела да је другарица, а ја сам је
Репортер: Како сте се преварим, већ само да преварила, остала је због
осећали када сте кући види како сам се ја моје глупе шале гладна и
отишли гладно? осећала. Знам да је била разочарана. Сада ми је
Рода: Била сам веома тужна и разочарана, јасно где сам погрешила.
гладна и понижена, али Репортер: Да ли сте још
морала је на својој кожи увек пријатељи?
да осети да би се следећи Лисица: да, јесмо.
пут боље понашала према Репортер:Како је то
пријатељима. могуће?

Интервју са лисицом Лисица: Ја сам се

Репортер: Када вас је извинила и обећала да то
рода позвала у госте да ли
више нећу радити.

Пријатељство је важно и

морамо се бринути о

својим пријатељима.

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 11

Драматизација басне

Лица: Рода: Хвала ти, ниси морала. Репортер: Реците нам где ви Пријатељство
Наратор Изволи за сто. Надам се да си живите? је важно и
Лисица гладна јер сам спремила Рода: Живим у кућици на морамо се
Рода укусну супу од жабљих дрвету у близини баре. брунути о
Репртер батака. Репортер: Зашто баш близу својим
Наратор: Поштована Лисица: Хвала, много сам баре? пријатељима.
публико, данас ћете погледати гладна. Рода: Зато што обожавам да То је наша
представу насталу по (Рода доноси на сто два једем жабе, правим од њих дужност, али
мотивима басне „Лисица и велика ћупа са супом. Лисица укусне чорбе и супе. и одговорност!
рода“. Будите пажљиви и се облизује јер је јело укусно. Најлакше ми је да их ловим у
погледајте како су се две Лисица покушава са свих барама па сам ту направила
шумске другарице страна да приђе супи али не кућу.
надмудривале, али и успева. Рода једе са лакоћом. Репортер:Са нама је и
помириле. Лисица је љута и устаје.) лисица. Здраво. Да ли сте
Лисица: Добро дошла драга Лисица: Ниси ми више претпостављали да ће вам
роди. Изволи седи за сто. Јеси другарица. Ово је нечувено! рода узвратити превару?
ли дуго летела до мене? ( Сцена се преноси у студио. Лисица: Не, нисам знала.
Рода: Здраво. Изволи поклон, За столом седе репортер, рода Репортер: Како сте се
надам се да ће ти се свидети. и лисица) осећали?
Много сам уморна. Једва Репортер: добар дан драги Лисица: Била сам јако тужна,
чекам да видим ша си ми гледаоци! Ово је још једно не зато што сам дошла кући
спремила за јело. издање Шумских новости. Са гладна, већ зато што сам
Лисица: Ево рдага моја, нама су лисица и рода које су преварила и надмудрила роду.
изволи ретку ретку пилећу се ових дана посвађале и Репортер: Да ли сте још увек
супицу. узнемириле нашу малу шуму. пријатељи?
( Лисица изнесе два тањира са Сада ћете чути више о Лисица: Јесмо. Ја сам се
јелом, прво послужи роду па томнемилом догађају. Драга извинила и обећала да се то
седне за сто) родо, да ли сте очекивали да више неће поновити.
Лисица: Пријатно! вас лисица превари и Репортер: Поставићу још два
Рода: Хвала! ( Рода се мучи надмудри када сте отишли питања. Где живит и шта
да својим кљуном кљуцне код ње на ручак? највише волите да једете?
супу. Устаје, седа, али никако Рода:Нисам то очекивала. Лисица: Живим у нашој
не успева. Устаје разочарано Очекивала сам добар провод, шуми. Највише волим да
и одлази) Драга моја ручак и пријатан разговор са једем пилетину, али је није
другарице, позивам те да другарицом. Ми смо супер лако ухватити јер морам да
сутра дођеш код мене на пријатељи. одем у село а да ме људи не
ручак. Видимо се. Репортер:Како сте се осећали примете дох хватаљм
Лисица: Видимо се. због тога? пилетину.
Наратор: Рода је била јако Рода: Била сам веома тужна, Репортер: Чули сте
љута и још више разочарана. не зато што сам гладна, већ ексклузивне вести из наше
Једва је чекал да јој дође због тога што ме је другарица шуме. Останите уз нас и
лисица и да је насамари и преварила. пратите наш програм.
врати јој истом мером. Репортер:Зашто сте ви онда
Рода: Добо дошла драга њу преварили? Вишња Ићитовић и
другарице лисице. Рода: Нисам желела да је
Лисица: Здраво родо. Ево повредим, само сам желела да Анита Николић III2
изволи поклон. види како сам се ја осећала.


PAGE 12 Евалуација пројекта

Овај пројектат Моја другарица представу. У постављању библиотекарком
ћемо дуго Анита и ја смо радиле на и извођењу представе Марином. Уживали смо у
памтити јер смо пројекту « Оштро Перце». помагали су нам наши раду и једва смо чекали
се много Договориле смо се да другари Вукан који је био када ћемо се састати у
забављали, на анализирамо басну новинар и Павле који је библиотеци и договорити
занимљив начин Лисица и рода коју је био наратор. Било нам је се које ћемо још
учили и радили. написао грчки баснописац веома забвно и смешно активносту урадити.
Рад на овом Езоп. Имале смо док смо радили
пројекту је био занимљиве задатке да представу. Другари и Овај пројекат
веома занимљив и пошемо интервјуе, да другарице из нашег ћемо дуго памтити јер смо
забаван и једва напишемо драматизацију разреда су нам били се много забављали, на
чекамо следећу басне, нацртамо омиље подршка, као и наша занимљив начин учили и
годину и нове сцене, урадимо костиме и учитељица. Пријекат смо радили.
задатке. маске за нашу малу радиле са нашом
Вишња Ићитовић III2

Извештај о пројекту наставницом Марином којим смо најавили
договорили смо се о нашупредставу. У
На часу српског даљем раду. Писали смо публици су били наши
језика договорили смо се приказ, интервју са другари из разреда који су
нашом учитељицом лисицом ии са родом, нам пуно помогли. Са
Десом да радимо басну цртали смо, осмишљавали наставницом Марином
Лисица и рода за пројекат костиме и маске за правили смо и дигитални
Оштро Перце. На овом представу и написали постер од кључних речи.
такмичењу учествовали драматизацију. Имали смо
смо и прошле године. Сви много посла, али смо се Рад на овом
смо читали на часу басну, лепо дружили и смејали. пројекту је био веома
разговарали о главним Када је све било спремно занимљив и забаван и
ликовима, теми и за извођење представе једва чекамо следећу
порукама басне. Причали направили смо постер годину и нове задатке.
смо и о писцу Езопу. Са
Анита Николић III2

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 13


PAGE 14 Пројектат Лисица и рода

О пројекту роду. Међутим, већ недостатке и мане као
следећег дана рода јој је разумних бића. Иако се
Ученици трећег разреда у вратила на исти начин јер прича о животињама
Малој Иванчи радили су је рода веома мисли се на људе, на
са својојм учитељицом интелигентна. Лисица је њихове особине, поступке
Милицом Лучић анализу мислила да је надмудрила и међусобне односе. У
басне Лисица и рода у роду и није се надала да њој се најчешће
оквиру међушколског ће јој исто приредити као саопштавају ситуације
пројекта Оштро Перце. она њој. које су узрочно-
Ученици су били Поука: „ Све се враћа, све последично повезане.
мотивисани за рад и се плаћа и на сваког дође У њима се увек налази
пројекат је завршен по ред“ поука, па зато оне имају
плану. Басна је кратко прозно велику васпитну и
дело о животинјама уметничку вредност.
Приказ басне којима су дате неке Најпознатије су басне
људске особине, пре свега Доситеја Обрадовића и
Писац: Езоп ( грчки говор. У њој се, преко Езопа.
писац) ликова животиња,
Ликови: лисица, рода одкривају особине људи и
Лисица је лукава. указује на њихове
Покушала је да надмудри

Интервју са лисицом

Новинар: Ко ти је паметна. сам да сам погрешила тек
најбољи пријатељ? Новинар: Из ког разлога други дан кад ми је рода
Лисица: Најбољи си јој сипала кашу у вратила истом мером.
пријатељ ми је свако кога плитак тањир кад знаш да Новинар: Јел постоји
успем да надмудрим, као она има кљун? могућност да то некако
на пример рода, мечићи, Лисица: Сипала сам јој у исправиш и да се
гавран... тањир јер сам знала да извиниш роди?
Новинар: Која је ваша неће моћи да једе па ће с Лисица: Не желим да јој
главна особина? тога остати више за мене. се извиним.
Лисица: Моја главна Новинар: Да ли је то Новинар: Јеси ли нешто
особина је лукавство. било у реду? Шта мислиш могла да закључиш из тог
Новинар: Зашто си да ли си погрешила? твог поступка?
позвала роду на ручак? Лисица: Ја сам врло
Лисица: Позвала сам прорачуната, заправо није Лисица: Јесам, све се
роду јер сам хтела са ми био циљ да је
неким да проведем време, почастим, већ ми је враћа, све се плаћа и на
да се испричамо и да јој требало друштво док
покажем колико сам ручам. Међутим, схватила сваког дође ред. Значи,

сваки наш лош поступак

нам се врати кад- тад.

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 15

Наше басне

Након анализе бане Лисица је реци, па рече: '' Паткице окрену се и настави даље да
и рода ученици су добили драга, зашто пливаш далеко плива.
задатак да напишу своје од обале сама? Зар се не
басне и да их илиструју. плашиш да се не удавиш? Лисица остаде крај
Молим те, приђи мало ближе реке љута и разочарана јер јој
ЛИСИЦА И ПАТКА да се не довикујемо, хоћу план није успео те је остала
нешто да те питам. Треба ми без ручка.
Лисица је шетала твој савет. ''
покрај реке и маштала како Младен Бабић III1
једе кокошку. У даљини је '' Ох, лепа, згодна
видела патку како плива. Очи тето па ти си најпаметнија
су јој засијале и одма јој је животиња што постоји, тако
синула лукава идеја. Пришла да ти мој савет није
потребан'', одговори патка,

ДВА ПСА Он се окрете и од стида није
Сви знају да је лав
хтео да се дружи са њима
краљ животиња и да се сви неко време.
њега плаше. Ј
Схватио је да треба
еднога дана једном да буде оно што јесте без
псу паде на памет да се
преруши у лава и да бар на обзира у каквом се друштву
тренутак буде главни у свом налазио.
чопору. Док су остали пси Михајло Милутиновић III1
седели и размишљали како

да пронађу следећи оброк
дотрча пас који се прерушио
у лава не би ли их уплашио.
Стаде испред њих сав важан.

Пси почеше да се
смеју, јер су га препознали.

ОВЦА И ЈАРАЦ нешто отпева. Када је гавран
пустио глас парче хлеба је
Ишли овца и јарац пало право јарцу у уста.
шумском стазом када
наиђоше на вука. Вук их је Овца му се насмејала
питао где су се упутили, а они подругљиво и парче хлеба
су му одговорили да су се поделила са јарцом ,док је
изгубили. Он им је рекао да гавран остао љут без хране на
ни он не зна где је. грани.

Овца и јарац су Благоје Марковић
наставили даље пут. На том
путу су срели гаврана. Гавран
је у кљуну држао парче хлеба.
Они су га замолили да им


PAGE 16 Драматизација басне Лисица и рода

Caption describing ДРАМСКИ ТЕКСТ кашу сервирала у плитке Рода: Ево драга моја,
picture or graphic. тањире из ког рода није послужи се. Баш је укусна
„ Лисица и рода“ могла да једе. Била је чорба. Толико је укусна
збуњена, док је лисица у да ћу све појести.
Наратор: Једнога дана, сласти појела своју Наратор: Лија није могла
позвала је лисица роду у порцију и док је причача никако да угура њушку у
госте. узела је и родин тањир. чашу. Рода је појела обе
Лисица: Кума родо, хајде Лисица: Зашто не једеш порције.
дођи данас код мене на драга моја? Њам, њам, Рода: Па једи кумо, шта
ручак, спремам једну њам...баш је укусно...Ух, чекаш?
веома укусну кашу. извини драга кумо, али ја Лисица: Нека, не могу,
Рода: О, хвала на позиву, немам више чиме да те нисам нешто гладна, а и
доћићу врло радо. почастим. сервирала си у ове дубоке
Лисица: Видимо се онда Наратор: Рода, видевши чаше да не могу никако
касније, одох да спремам лијино лукавство, решила да пробам чорбу.
ручак. је да јој врати истом Рода: Извини кумо,
Рода: Боже драги, шта ће мером. Сутрадан рода је немам чиме да те
ово да буде да ме лисица направила чорбу коју је почастим.
зове на ручак? сервирала у уске чаше.
Наратор: Раздрагана рода Рода: О, драга кумо, баш Наратор: Тада је лисица
је стигла у договорено ми је драго што си дошла.
време на ручак. После Изволи, смести се па да се видела да није могла да
кратког разговора лисица почастимо.
је сервирала ручак. Лисица: Хвала кумо... надмудри роду, јер јој је
Лисица: Драго ми је да си Наратор: Рода је
дошла. Ево послужи се. сервирала чорбу, тада је вратила истом мером.
Баш сам се потрудила. лисица видела да јој је
Наратор: Рода је била рода вратила истом Није победило лијино
разочарана јер је лисица мером, па је остала у
чуду. лукавство!

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 17

Евалуација пројекта

ИЗВЕШТАЈ сваки ученик напише своју басну или бајку са илустрацијом па смо од тих
радова направили своју књигу.
Ученици су прво читали
басне, па смо се одлучили да се Ученици су се трудили у сваком задатку, уживали су у сваком
посебно посветимо Езоповој басни истраживању као и у глуми. Били су срећни што су имали задатак да буду
„ Лисица и рода“. мали писци.
Све активности у склопу овог задатка су успешно реализоване.
Након читања и анализе,
ученици су истакли уопштено Милица Личић
карактеристике басне као прозног
књижевног дела, а затим су
урадили кратак приказ дела „
Лисица и рода“. После приказа
одлучили су се да ураде интервју
са лисицом. Спојили су најбоља
питања и направили заједнички
интервју.
Пошто су у басни открили
карактерне особине лисице и роде,
на часу природе и друштва су
читали о овим животињама те су
написали нешто основно о свакој
од њих.

Након свега тога, басну
„Лисица и рода“ смо пребацили у
драмски текст па су извели и
кратку луткарску представу.
На часу ликовне културе су
илустровали басну.
Као завршни задатак био је да


PAGE 18 Пројекат Хајди Јохана Шпири

Пројектнe активности снимање одговора
ученика и поруке (шта би
-Разговор о роману као Хајди могла да поручи
књижевној врсти деци)
-Израда мапе ума- -Хајди, Петар, Клара и
заједнички рад ученика и деда воде дневник
наставника -Израда плаката
-Јохана Шпири – причалица
занимљивости о животу и -Читатељски кутак у
делу учионици – описи
-Анализа романа природе
користећи презентацију -Цитати из романа
-Издвајање главних -Завршне активности-
ликова, њихових особина утисци ученика
и израда постера -Изложба
-Креативни задаци-
Интервју са Хајди,

Разговор о роману као људима и временну које Ћосић, Милорад Павић...
књижевној врсти описује. Издвајање романа за
Постоје многе врсте
Роман се појавио још у романа: аутобиографски, децу које су ученици
старом веку, грчкој биографски, прочитали: Алиса у
књижевности, а име је фантастични и научно- земљи чуда, Бела Грива,
добио у средњем веку. фантастични,
Обрађује најразличитије пустоловни,
теме. У њему се сусрећу криминалистички,
различити карактери и историјски и легендарни,
сликају многе животне хумористички,
прилике. Захваљујући публицистички и
његовој обимности и сатирични. Најпознатији
отворености према романописци светске и
животу у свету, пружа наше књижевности су:,
много података о Иво Андрић, Меша
Селимовић, Добрица

Јохана Шпири Бернард, умрли су описа пејзажа
обојица. Када је остала швајцарских Алпи.
Била је срећно дете, а сама, посветила се
несрећна одрасла особа. писању у добротворне
Након рођења 12. 6. сврхе и написала више
1827. године у од 50 прича пре своје
швајцарском селу близу смрти. Роман „Хајди“, је
Циришког језера, написала за само четири
детињство је провела у недеље. Хајди је прича о
кући која је врвела сиротој девојчици која
децом, бакама и гостима живи са дедом. У њој
с планина. Њен муж и има доста живописних
син јединац, по имену

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 19

Хајдин лик

Она има око пет скаче заједно са козама које њених речи, које изговара при
година, кратку црну коврџаву су се окупиле око ње. Хајди је повратку у свом дому: „Кући,
косу, црне очи. све занимљиво: и одлазак на поновила је Хајди скоро
планину, и цвеће, и птице, и шапатом сва бледа, готово без
Позитиван лик који козе, и деда који послује око даха, толико јој се срце
тежи неспутаном животу. Док куће; највише од свега воли узбудило.“ На питање зашто
да слуша „како шуми и се враћа кући одговара: „Зато
сија врело јунско сунце, она шушти у јелама иза колибе“. што хиљаду пута више волим
Њену љубав према планини и да сам код куће код деде на
„натронтана као да је цича деди најбоље се види из планини него игде на свету!“

зима“, сва у зноју, одбацује
гомилу хаљина говорећи:“То

мени не треба“, и одлази да

Однос Хајди и Петра

Петру даје свој део Петровој баби враћа сунце и величину тиме што га
оброка, учи га читању, доноси природу у слепе очи, а својим подвигом
разоноду у његов монотони Кларином доктору постаје враћа из његове осаме
живот; Клари уноси ведрину у нова кћерка уместо његове у друштво.
њен живот слабе, непокретне умрле. Хајди је као лептир
градске девојчице, часови који слеће на цветове, доноси
више нису дуги и испуњени им радост и окупља их око
зевањем, а на свежем себе. У суодносу са дедом
планинском ваздуху и козјем Хајди, као неко ко чини
млеку она оздрављује. живот бољим, остварује своју


PAGE 20 Хајдин дневник

Ја сам Хајди. Рано сам радо давала Петру. Када Франкфурт. Наравно да
остала безродитеља .Моја сам се вратила код деде нисам хтела, али сам била
тетка Дета чува ме већ пет питала сам га зашто присиљена. Тако почиње
година и не може више. природа гори, а он је мој нови живот у граду са
Решила је да ме одведе рекао да је тако сунце непознатим људима. Било
код деде. поздравља. Упознала сам ми је много тешко и
Сећам се тог јутра када и Петрову баку. Рекла ми морала сам много нових
смо кренули на планин је да не види сунце пред ствари да научим. Живот
укод деде. Тих зачуђених очима. Касније сам у граду донео ми је пуно
погледа људи који су нас схватила да не види. тешких и ружних
сретали говорећи да ми Често сам код ње искустава. Најтеже ми
тамо неће бити добро и да одлазила. било да ћутим и скривам
ме не оставља. Почели Једног дана када сам са свој бол. Никако нисам
смо да се пењемо на Петром ишла на пашњак, смела да кажем да ми се
планину. Тетка ме обукла јарац по имену Чешљугар иде кући, ноћу сам се
као да је цича зима и отрчао је до стрмих стена скривала испод јастука и
постајало ми је све и претила је опасност да плакала. Схватила сам да
топлије. Када ме предала падне у провалију. Брзо не смем веровати људима,
деди мислио је да сам смо га вратили назад. тетка Дета ме слагала,
захтевно дете, плашио Петар се баш уплашио и госпођица Ротенмајер ме
седа ме чува. Касније када хтео је да га бије, али му не пушта кући. Морам
је видео како спретно нисам дозволила. признати да сам у кући
спремам постељу, Скоро је долазио учитељ, доста добрих ствари
постављам сто, схватио је како би наговорио деду да научила. Уз помоћ
да ме није тешко чувати. ме пусти у школу. Деда Кларине баке научила сам
Деда је почео све више да није за то, стално ми слова; учећиих, у себи сам
брине о мени, обрадовао говори да треба да растем замишљала козе или
ме када ми је направио далеко од људи, са птице грабљивице, и тада
столицу. На планини птицама и козама. сва слова постају јасна.
стекла сам и доброг Постала сам и уреднија,
пријатеља, Петра. Он је Mного сам заволела чистија.
чувао дедине козе Белку и
Мркушу. Волим када ми планину. Предивно ми је
деда да њихово млеко за
вечеру. Са дедом сам се са дедом и Петром. Али,
договорила да идем са
Петром на пашњак. Увече једног дана дошла је тетка
сам легла на своју
постељу од сена и кроз Доти да ме води у
прозор гледала право у
звезде. Следећег јутра
устала сам и право
отишла на планину.
Слушала сам шуштање
јела. На пашњаку видела
сам нешто црвено као да
цвећегори, а затим сам га
брала и стављала у своју
кецељицу. Волела сам да
пијем белкино млеко, тако
је било укусно. Оброк ми
није био потребан, па сам

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 21

Петров Дневник

Јутрос се десило нешто много мења. знам читати. Опирао сам се,
необичн. Чим сам се Брзо је прошла зима, па лето али је Хајди баш
пробудио кренуо сам код деде и друга зима се ближи крају. упорна.Срицао сам по
за козе. Тада је наишла једна Још није било време да водим неколико пута исту реченицу.
мала девојчица са једном козе на пашу, шетао сам и Обећао сам да ћу свако вече
женом. Девојчица је потрчала секао лесково пруће и тада долазити и да заједно учимо.
ка мени. Питао сам је како се сам угледао ону жену која је Могу рећи да сам научио да
зове. Сазнао сам да се зове одводила Хајди негде. Много читам. Читам баки, али када
хајди.Када сам се вратио са сам љут и бесан. Како ћу сада наиђем на неку тежу реч ја је
пашњака жене није било, без ње, с ким ћу се дружити? прескочим, бака то и не
девојчица је остала код деде. Не могу да верујем. Хајди се примети. Код Хајди опет
вратила.Мислио сам да долазе гости.
Данас сам много срећан, никада неће тај дан.Сада У јуну је дошла Клара са
нисам сам чувао козе. Са можемо поново заједно да својом баком. Једног дана
мном на пашу ишла је Хајди. водимо козе на пашу. Хајди и Клара пошле су са
Деда јој је спаковао мало Данас сам први пут у руке мном на пашу.Био сам бесан,
млека, сира и хлеба. Рекао је узео писмо. У сеоској пошти ударао сам козе, а оне су
да се могу и ја послужити. предали су ми писмо на бежале од мене.Нисам
Како је занимљива ова хајдино име. Узбуђено сам разумео да Клару мора да
девојчица. Диви се сваком отрчао и предао јој га. Писала води и на пашњак.Не знајући
цвету, само трчкара, све је јој је другарица Клара.да јој је шта радим јако сам гурнуо
занима. досадно од како је Хајди Кларину столицу.Мислио сам
отишла и да тако не може да да ће Клара одмах отићи, неће
Хајди сваки дан иде са издржи.Рекла је да је моћи без столице да борави
мном на пашњак. Лепо се наговорила на јесен да је овде.Хајди је мислила да је
дружимо, мада зна да ме и доведу на планину. сви су се ветар одувао столицу, али је
наљути када трчкара тамо- обрадовали овој вести и убрзо знала шта сам урадио.
амо па ми задаје муке као и толико се занели у разговору Зато сам морао да поведем
козе које чувам. да нико није приметио моју Клару, она се ослањала и
Хладно је. Ветар је почео све збуњеност. Она мене више не полако је почела да стаје на
јаче да фијуче планином. деда сматра својим најбољим своје ноге.Почела је да прави
је рекао да Хајди не може пријатељем. Шта се то прве кораке.
више на пашњак са мном. Баш десило? Ипак се сазнало шта сам
сам био несрећан и много Сваки дан Хајди са мном урдио са Кларином
тужан.Не знам шта ћу радити одлази на пашу. Данас није столицом.Много сам се
од досаде кад Хајди није са могла, остала је да чека госте. уплашио да ме не казне.
мном. Губим и добар ручак. баш сам био мрзовоан, бесно Кларина бака села је поред
Козе су непослушне и оне су сам потерао козе. мене. рекла није лепо што сам
навикле на Хајдино друштво. Данас су са мном пошли и желео зло Клари, али испало
Пао је дубок снег. Више ни ја Хајдини гости на пашу. Хајди је добро. Да нисам гурнуо
не идем са козама на је јако срећна, очи јој столицу Клара не би
пашњак.Осам дана нисам блистају, хтела је да њени проходала. А зати на моје
видео Хајди и данас сам пријатељи осете како је све изненађење, бака ме
отишао код ње. Био сам лепо. Просто не знам шта ћу наградила новцем.Више
покривен снегом, морао сам од беса, поред ње је седодео нисам имао никакав страх,
да пролазим кроз сметове. доктор ,не могу да јој се био сам пресрећан.
Позвао сам Хајди да дође код приближим. Данас сам добио велики пакет
мене и код моје баке. Идем у школу, а после од Кларине баке, највише
Хајди често долази у нашу свраћам код Хајди и Чике. топле одеће. Хајди често
кућу и доноси радост мени и Данас ми је Хајди рекла да долази код мене и моје баке.
мојој баки.Десило се нешто морам научити да читам, али Схватио сам да је она моја
чудно, Чика са планине дошао не као до сада, већ тако да
је да нам поправи нешто око права пријатељица.
колибе. моја бака каже да се


PAGE 22

Дедин дневник упорна да сам пристао да почињем да верујем. Због
одем код Петрове баке и Хајди све ћу урадити.
Живим сам на поправим колибу.
планини , далеко од људи, Многи не разумеју зашто
са своје две козе. Долазак је не пуштам у школу.
Хајди мења мој живот. Али мислим боље је да
већ прве вечери осећам живи са козама далеко од
нешто необично. Ја сам људи. Тако је нико неће
њој потребан. Она никога повредити.
нема, осим мене.И сада
сам научио на Хајди, без Једнога дана Хајди је
ње не могу. Сваког дана је отишла у град. Поново
пратим са Петром да чува сам остао сам. То су били
козе. Воли да трчкара за тужни дани за мене.
њима и да се дружи са
Пером.Хајди је јако добра Али, Хајди се враћа.
девојчица, жели сваком да
помогне. Толико је била Сви се чудили у селу када

је рекла да се због мене

враћа.Моје срце постаје

блаже. Говори ми да треба

да верујем људима. И ја

Кларин дневник јако несрећна. У пролеће постепено стала на своје
са баком одлучиле смо да ноге. Нисам ни приметила
Драги дневниче, морам ти посетимо Хајди. После како сам успела. Али,
нешто рећи. У нашу кућу дужег путовања стигле успела сам. Ја сада ходам,
дошла је једна девојчица, смо на планину. Било је ја сам сада срећна
зове се Хајди. Допала ми чаробно, нисам знала где девојчица, са пуно драгих
се на први поглед. Много пре да гледам. Ту су нас људи око себе. Драги
сам се обрадовала, одсад сачекали Хајди и деда. дневниче, покушала сам
ћу имати друштво. Много Тада је дошао и Петар са укратко да опишем своје
сам била усамљена. Дани својим козама. Уппознала авантуре. Сада чекам
су личили један на други. сам га, али ми се чини да поново да видим Хајди и
Хајди је почела са мном баш није дружељубив. поново уживамо у
да учи. Када је почела Највише времена лепотама планине, да
настава почела је да руши проводила сам са Хајди. удишемо чист ваздух и
једну по једну књигу. Играле смо се и смејале пијемо козино млеко.
Тада сам схватила да цео дан. Била сам поново
часови више никада неће са својом другарицом и
бити исти. Једнога дана све је било прелепо.
ушла је на врата и у Једнога дана када смо са
наручју је носила два Петром ишле на пашњак
мала мачета. Била сам десило се нешто чудно.
пресрећна, али је госпођа Моја колица с унестала.
Ротенмајер наредила да се Сви смо мислили да је
отарасимо мачића. Када је ветар одувао колица.
дошла моја бака, научила Нисам могла сама да
је Хајди да чита. Убрзо је ходам па су ми помогли
дошао дан када је Хајди Хајди и Петар.
требала да се врати код Придржавали су ме са обе
деде на планину. Била сам стране. И тада сам

ЧАР ОЛИЈЕ


ЧАР ОЛИЈЕ PAGE 23

Описи који доминирају природу у двој њеној Хајди је опет на својој
величини и лепоти. Седела је вољеној планини. Поново је
у роману пред њом „мирно као миш“, а вече: „Вечерње сунце
свуда око ње влада „велики осветљавало је зелену
Одабрали су опис прве вечери дубоки мир“. Хајди не жели планину. Црвени блесак
Хајди на планини, опис првог ништа друго „него да увек просу се пред њом на траву,
јутра када се буди у постељи остане ту“. …широко снежно поље се
од свежег и мирисног сена. зажари, а облаци црвени као
Епизода о козару Петру и Буђење Хајди у граду. она божур наднесоше се над
Хајди на планини: небо је без се буди у великој соби, у планинске врхове. Златна је
облачића, угаситоплаве боје, високој и белој постељи; била трава унаоколо на
сунце блиста, цветићи окружена је полицама које су планини, сијале су и
отварају мале плаве и жуте пуне цвећа, у соби се налази блистале све стене, а цела
чашице смешећи се. Природа сто и умиваоник са „таквим долина пливала је у злату и
мами Хајди, она непрестано стварима какве Хајди још мирису.
скакуће. Али, испред себе никад није видела“. Али,
види велико и широко поље, уместо да буде одушевљена
покривено снегом. Види оним што се око ње налази,
она жели да види и небо и
земљу.


PAGE 24 Евалуација пројекта

Пројекат, као и сама лепо изговарамо речи. Све одговарали на питања
књига били су ми је то учитељица снимала. новинара, наших другара.
занимљиви. Било је пуно То ћу увек памтити. Посебно ми је откриће
авантура које смо заједно када смо извлачили
са Хајди пролазили. А Катарина Козић поруку из романа, видела
после читања чекале су Највише ми се допало сам да није тешко и свако
нас разноврсне када смо цртали ликове из од нас је успео да каже
активности на часовима романа и издвајали своје мишљење, своју
на којима смо уживали. њихове особине. Када смо поруку. Писали смо
правили плакате Хајдин, Кларин, Петров и
Душан Ширник причалице и интервју са дедин дневник.То је било
Овај пројекат је био Хајди.Није ми се допало јако занимљиво, јер сам
јако занимљив. Правили што је свему дошао крај. тада имала осећај као да
смо лутке и маске јунака сам ја лик из те
из књиге. Највише ми се Марија Јовановић занимљиве књиге.А
допало када смо глумили, Пројекат је био плакати причалице били
то је било савршено. прелеп. Највише ми се су посебно занимљиви,
Занимљиво је било када допало када смо радили сви смо уживали читајући
смо поређали столице у плакате причалице, јер делове из романа и
круг и читали омиљене смо се снимали са глумећи испод њих.
делове из књиге. Надам се плакатима и говорили Волела бих и да следећу
да ћемо опет оавако делове из романа. Допало књигу обрадимо овако
радити. ми се када смо правили занимљиво.
деду од вунице. Укратко
Борис Митровић цео овај пројекат је Андријана
Ја носим веома јаке креативан, штета што није Митрашиновић
утиске везане за овај био дужи.
пројекат. Највише ми се
свидело када смо Симонида Марковић
издвајали делове из
књиге. Тада смо стављали Мени се овај пројекат
маске и глумили. Било ми
је јако забавно с а својим свидео зато што смо
другом, трудили смо се да
радили многе различите и

занимљиве ствари. Прво

смо били Хајди и

NEWSLETTER TITLE


VOLUME 1, ISSUE 1 PAGE 25


Пројекат Моцарт—чудо од
детета

Одељењски пројекат Моцарт-чудо
од детета реализован је током октобра и
новембра тематским повезивањем
садржаја више наставних предмета:
српски језик, математика, ликовна и
музичка култура Основни циљ пројекта
је био је развијање медијске и
информационе писмености, а коначни
продукт је израда мале књиге-
сликовнице о Моцарту.

Прва активност је реализована у
огранку градске библиотеке Сопот у
Малом Пожаревцу. Ученици су слушали
Моцартове композиције, упознали се са
ликом и делом Моцарта, а затим су
добили задатке и литературу коју је
требало да проуче како би успешно
урадили постављене задатке. На
редовним часовима реализовали смо све
активности предвиђене пројектом.
Ученици су, подељени у парове, имали
задатак да проуче и напишу чланак о
Моцартовом детињству, породици,
одрастању. Неке делове текста требало
је из неуправног говора пребацити у
управни, а неке делове препричати у
првом лицу из угла Моцарта ( део
Моцарт нам прича.). Ученици су сами
осмишљавали рубрике па тако имамо Музички речник, део о симфонијском оркестру,
рецепт за Моцарт кугле. Све податке као и занимљивости о животу овог великана
представљен је и мапом ума. На часовима ликовне културе, проучавајући боје,
осликавали смо лик Моцарта одређеним бојама и цртали инспирисани његовом
музиком. На часовима математике увежбавали смо читање, писање, сабирање и
упоређивање четвороцифрених бројева и тако сазнали колико је година Моцарт живео,
колико чланова је имала његова породица, колико је година имао када је кренуо на
прву турнеју. На крају смо и открили тајну његове музике. Завршна активност
презентација сликовнице реализована је опет у градској библиотеци где смо осмислили
квиз као евалуацију пројекта и на крају, инспирисани стваралаштвом младог генија,
написали песму. Хвала нашим библиотекаркама Мирјани Ребић и Марини Луковић које
су исто биле део овог пројекта. Фотограгије и материјале који су настали током

пројекта можете погледати овде: https://www.youtube.com/watch?v=S6b5EvcMg1Q

Љиљана Вићовац


Активности ученика

Договор о организацији сликовнице. Ученици су у међусобном
договору изнели предлоге да ће сликовница садржати
следеће делове:

-Моцартово рођење, породица Моцарт, Моцартово детињство и
одрастање, како је открио таленат и почео да се бави
музиком, музички речник, мапе ума, рецепт за Моцарт
кугле

Ученици су сами, сходно својим интересовањима, бирали задатке.
Радили су у паровима.
Све активности усклађене су са наставним планом и програмом и

реализоване на часовима редовне наставе .
Током рада давали су једно другом инструкције везане за задатке,

наставник их је усмеравао .
Писали су о задатим темама, илустровали, проналазили

фотографије које су биле подлога за Моцартову причу.
Слушали су Моцартова дела и цртали инспирисани његовом

музиком.
Заједничким радом ученици су саставили песму о Моцартовом
животу.

Час музичког у библиотеци

У уторак, 9. октобра, били смо у градској библиотеци са нашом
учитељицом Љиљом и библиотекаркама Марином и Миром.
Имали смо час музичке културе. Библиотекарка Мира нам је
читала делове књиге „Моцарт, чудо од детета“. Док је читала
најзанимљивије детаље из Моцартовог живота пустила нам је
„Манует“. Затим смо одговарали о такту, о Моцартовим делима и
о томе како се игра Манует. Били је јако занимљиво, уживали смо
на овако необичном часу. Договорили смо се да наш следећи
заједнички рад буде сликовница о Моцарту.
Тијана Грујић IV2

МОЦАРТ

Отац га је научио
све што уме и шта жели.
Учио је, би вредан
и свирао живот цели.

Био је вољен, био је тражен
обишао је пола света.
Знали су га не као Волфганг ,
већ као чудо од детета!

А то чудо свирало је
док му тапшу чике, тете.
за игру времена имао није ,
а био је само дете!

И краљеви и царице
на колена су пред њим пали .
дивили се и чудили.
како свира Моцарт мали !


Сликовнице


Click to View FlipBook Version
Previous Book
IFRC feedack zine
Next Book
Chalke Smartcare