The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marinarlukovic, 2019-04-30 11:29:10

цврчак и марави

цврчак и марави

Анастасија Јпванпвић II2
ОШ „Милпрад Мића Маркпвић“


Целпг лета цврчак је безбрижнп свирап и
забављап целу ливаду. Али, са првим хладним
данима упутип се вредним мравима.


Ппзвпнип је марвима и рекап:

-Дајте ми малп жита да не умрем пд
глади.


Ветар је бип све хладнији. Један мрав је изашап и
питап цврчка:

-А шта си летпс радип дпк смп ми скупљали храну?

-Свирап сам- рече цврчак.


Цврчак се сећап какп је целпг лета свирап старе
и нпве мелпдије. Цела ливада је била испуоена
дивним звуцима.


-Кад си летпс свирап, а ти сад играј да те прпђе глад- рекпше мрави и истераше
цврчка наппље. Били су јакп љути јер су пни мпрали да раде и да се припремају за
зиму, а цврчак се самп забављап и пдмарап. Затп нису желели да му ппмпгну.


Цврчак је научип лекцију. Следећег
лета маое је свирап, а више радип и
припреамап храну за зиму.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SamHouston -InternFlyer_18-00018_Rev1._2.13.19
Next Book
PubliRed Mayo 2019