The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เบส นางเกษณี จงเยือกลาง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เกษณี ชนาภัทรภณ, 2020-05-07 09:40:22

เบส นางเกษณี จงเยือกลาง

เบส นางเกษณี จงเยือกลาง

ผลการปฏบิ ัตงิ านท่ีเป็นเลิศ
Best Practice

เรื่อง กระบวนการในการจดั การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน การร่วมกจิ กรรม
และการเพ่ิมจำนวนผูเ้ ข้าสอบวัดผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นปลายภาคเรียน

นางเกษณี จงเยือกกลาง
ครู กศน.ตำบล

กศน.ตำบลบึงมะลู

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอกันทรลกั ษ์
สำนกั งานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
จงั หวดั ศรสี ะเกษ


ช่ือผลงาน : เร่ือง กระบวนการในการจดั การศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน การร่วมกจิ กรรมและการเพมิ่
จำนวนผู้เข้าสอบวดั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนปลายภาคเรยี น

1.หน่วยงาน /สถานศึกษา กศน.ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลกั ษ์ จงั หวดั ศรีสะเกษ
ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอกนั ทรลกั ษ์
สำนักงานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอยั ธยาศัย
จังหวัดศรสี ะเกษ

2. คณะทำงาน: นางเกษณี จงเยือกกลาง ครู กศน.ตำบล
3. ความสอดคล้อง
. ความสอดคล้องกับนโยบาย

- แผนปฏิบตั ริ าชการแผน่ ดิน พ.ศ. 2559 - 2563 : นโยบายสงั คมและคณุ ภาพชีวิต
- แผนปฏบิ ตั ริ าชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ของสำนกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

สอดคล้องกับนโยบายเรง่ ดว่ นเพ่อื รว่ มขับเคลื่อนยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดา้ นความม่นั คง
ยุทธศาสตรท์ ่ี 3 ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ความสอดคล้อง มาตรฐาน /ตัวบ่ช้ี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผ้รู บั บริการ การศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผ้เู รยี นการศึกษาขน้ั พน้ื ฐานมคี ุณธรรม
ตัวบง่ ชี้ที่ 1.2 ผู้เรยี นการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐานมีทักษะกระบวนการคดิ ทักษะการ
แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนอ่ื งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำรงชีวติ
ตวั บง่ ชี้ท่ี 1.3 ผเู้ รียนการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐานมีความรู้พน้ื ฐาน

ความสอดคล้องกบั ภารกจิ ของสำนกั งาน กศน.จงั หวัดศรสี ะเกษ

3.ยุทธศาสตรด์ ้านการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์


4.ท่มี าและความสำคัญของผลงาน

จากการดำเนินการจัดกจิ กรรมการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน วธิ กี ารพบกลมุ่ โดยครู กศน.ตำบล กลมุ่ กศน.
ตำบลบึงมะลู ไดจ้ ดั กระบวนการเรียนรอู้ ยา่ งต่อเน่ือง ที่ กศน.ตำบลบงึ มะลู หมทู่ ่ี 1 กศน. ตำบลบึงมะลู
แต่ด้วยบริบทของนักศกึ ษาส่วนใหญป่ ระกอบอาชีพเกษตรกร รบั จา้ งท่วั ไป มภี าระรบั ผดิ ชอบคา่ ใชจ้ า่ ยใน
ครอบครัว ต้องออกไปทำงานเพือ่ ยงั ชีพ หากหยดุ ทำงานก็จะขาดรายได้ นักศึกษาบางคนที่ต้องดูแลผปู้ กครอง
ท่ปี ว่ ยติดบ้านตดิ เตียง ทำหน้าทด่ี แู ลชว่ ยเหลอื ที่บ้าน และมีนกั ศกึ ษาไม่สะดวกในการไปพบกลมุ่ จึงทำให้
นกั ศึกษาไปพบกลุ่มน้อยและมาร่วมกิจกรรมน้อย ส่งผลใหช้ ว่ งสอบปลายภาคนักศึกษาไมม่ าสอบปลายภาค
เรยี น ดังนน้ั เพื่อให้การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ การเขา้ ร่วมกิจกรรมและการเข้าสอบปลายภาค เปน็ ไปอย่างมี
คุณภาพ และประสทิ ธภิ าพยิง่ ขึ้นศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอกนั ทรลักษ์ ไดใ้ ห้
ครู กศน.ตำบล ดำเนินการใช้เทคนคิ การสรา้ งแรงจูงใจในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
การประสานผ้นู ำชมุ ชนช่วยประชาสัมพันธ์ การต้ังหัวหน้ากลุ่มในแตล่ ะหมบู่ า้ นท่ีมีนักศึกษา การติดตาม
นักศกึ ษาและเย่ียมบา้ นเพอ่ื พบกล่มุ ยอ่ ย ผู้ปกครองเปน็ ท่ปี รกึ ษา ใชเ้ ทคโนลียดี ิจทิ ัลให้เปน็ ประโยชน์สรา้ งสือ่
เผยแพร่กจิ กรรมการเรียนรู้ เพอ่ื กระตุ้นความสนใจ และตระหนักถงึ การเรยี นรูด้ ว้ ยกล่มุ Fanpage
facebooke กศน.ตำบลบงึ มะลู การตั้งกลมุ่ ไลน์ ช่วยให้นักศึกษาทราบข่าวลว่ งหน้า ทันท่วงที มีเวลาเตรยี ม
ตวั ในกรณที ่ีออกไปทำงานต่างถ่ิน เพ่ือสรา้ งความตระหนักใหน้ กั ศึกษามาพบกล่มุ และการเข้าสอบวดั ผล
สมั ฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรยี นและมสี ่วนรว่ มกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้มกี ารเข้าสอบของนักศึกษา
มากขนึ้

5.จดุ ประสงคแ์ ละเป้าหมายในการดำเนนิ งาน
1.เพ่ือสรา้ งแรงจูงใจในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ และการพบกลุม่ ให้กบั นักศึกษาการศึกษาขัน้

พน้ื ฐาน ทล่ี งทะเบียนเรียนในภาคเรยี นน้ใี ห้มากขนึ้

2.เพอื่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาท่ีไมส่ ามารถรว่ มกิจกรรมการเรยี นรู้ และการพบกลุ่ม

3. เพอื่ เพมิ่ มาตรการการเขา้ สอบวดั ผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 80มีความตระหนัก
การมีส่วนรว่ มกิจกรรมการเรียนรอู้ ยา่ งต่อเนื่องเปน็ รูปธรรม

6.กระบวนการผลติ ผลงานหรือขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพบกลุ่ม ซึ่งข้าพเจ้าร่วมกับคณะครู

ศูนย์การเรียนชุมชน ได้ดำเนินการอย่างต่อเน่ือง ที่ กศน.ตำบลบึงมะลู หมู่ทื่ 1 วิธีการพบกลุ่ม และติดตาม
เย่ียมบ้านนักศึกษา พบกลุ่มย่อยที่บ้านในกรณีที่นักศึกษาไม่มาพบกลุ่ม โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง
เครือข่ายและชมุ ชน เริ่มจากการวเิ คราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจความต้องการของนักศึกษา
เพ่ือจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับนักศึกษา ท่ีจะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาได้ ตามวิธีการดังนี้


6.1 วธิ กี ารประชาสมั พนั ธ์ และรับสมัครนักศกึ ษา (Plan)
6.1.1 การรับสมัครนักศึกษา – ครู กศนตำบลบงึ มะลูได้มกี ารประชาสัมพันธ์ ลงพน้ื ท่ีเพ่อื

แนะแนว และการรับสมัครนักศกึ ษาใหม่ ในหม่บู า้ น ตำบลบงึ มะลู ใชส้ ถานท่ีทำการผูใ้ หญ่บา้ น โดย
จดั ทำแผน่ พับ - จัดทำหนงั สือการรบั สมัครนักศึกษาใหก้ ำนนั ผูใ้ หญบ่ า้ น ทง้ั 20 หมู่บา้ นในตำบล
ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วทิ ยุชุมชนตำบล หนงั สือแจ้งรายบคุ คล กศน.
ใช้Socail Network ในการประชาสมั พนั ธ์การรบั สมัครนักศกึ ษา

- จัดทำปา้ ยประชาสัมพนั ธ์ต่าง ๆ
- สำรวจประชากรวัยเรียนทอี่ ยู่นอกระบบการศึกษา ตำบลบงึ มะลู ทุกหมบู่ ้าน
เพอ่ื ใหเ้ ขา้ สรู่ ะบบการศึกษา
- การลงพ้ืนท่รี บั สมคั รนกั ศึกษาใหม่ดว้ ยตนเองที่บ้าน ให้นักศกึ ษาเขียนใบสมคั รและ
รบั รองสำเนาเอกสาร กรอกเอกสารวิเคราะห์ผูเ้ รียนรายบคุ คลสำหรับนกั ศึกษาใหม่แต่ละภาคเรียน
ครูทราบความต้องการของผู้เรยี น เพื่อจดั ทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับผ้เู รียน และจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามกลุ่มความต้องการของผเู้ รยี นน้นั
- ครูลงทะเบยี นนกั ศึกษาใหมแ่ ละเก่า ครูวเิ คราะห์ผเู้ รยี น และสำรวจความตอ้ งการ
ของนักศึกษา เนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคญั เพอื่ จดั ทำแผนการเรยี นรู้รายบคุ คลใหก้ บั นักศึกษา ใหส้ อดคลอ้ ง
กับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผเู้ รยี น และแจ้งใหน้ ักศึกษาทราบ
6.1.2 การจัดกระบวนการเรยี นรู้- แจง้ นกั ศกึ ษาท่ลี งทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 /2562 ทั้ง
นักศกึ ษาเก่าและนักศึกษาใหม่ใหท้ ราบและเข้าร่วมกจิ กรรมโครงการปฐมนิเทศนกั ศึกษา - จดั
กระบวนการเรยี นรู้แบบพบกลุ่ม นกั ศึกษากลุ่ม กศนตำบลบึงมะลู ที่ กศนตำบลบงึ มะลู หมู่ 1 ระดบั
ประถมศึกษามธั ยมศึกษาตอนต้นทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายทกุ วนั พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น. - แจ้งนักศกึ ษาเขา้ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผเู้ รยี น แต่ละกจิ กรรมท่ี กศน.อำเภอกันทรลักษ์ได้จดั ใหก้ บั นักศกึ ษา
6.1.3 ดา้ นการวัดผลประเมนิ ผล- การวดั ผลประเมินรายวชิ าระหว่างภาคเรยี น 60 คะแนน
และปลายภาคเรยี น 40 คะแนนผเู้ รียนตอ้ งเขา้ สอบปลายภาคเรยี น และมีคะแนนสอบปลายภาค
เรียนรวมกับคะแนนระหวา่ งภาคเรียนจงึ จะผา่ นเกณฑข์ ั้นตำ่ การทำแบบฝกึ หัด ไดแ้ ก่
- แบบฝกึ หดั ท้ายบทเรยี นในส่ือการเรียนรรู้ ายวชิ าตา่ งๆ หรอื เป็นแบบฝกึ หดั ทชี่ ่วยเสรมิ ให้
เกดิ ทักษะการเรยี นรู้ และเขา้ ใจในบทเรยี นตามจุดประสงค์การเรยี นร้ใู นแต่ละบทเรยี น
- การประเมินคุณธรรม ประเมนิ ต่อเน่ืองตลอดภาคเรียน โดยประเมนิ จากผลงาน เนน้
พฤติกรรมบ่งชี้ คุณธรรมทัง้ 9 ได้แก่ ความสะอาด สุภาพ กตัญญกู ตเวที ความขยนั ประหยัด
ซอ่ื สตั ย์ สามัคคี มีนำ้ ใจ มวี ินัย โดยต้องผา่ นระดับพอใชข้ ้นึ ไป- การประเมนิ กจิ กรรม
- กพช.ผู้เรยี นต้องปฏบิ ัตกิ จิ กรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ไมน่ ้อยกวา่ 200 ชวั่ โมงโดยมขี อบขา่ ย
เนือ้ หาท้งั ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
- การประเมินคณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติผู้ เรียนเขา้ รบั การประเมนิ คุณภาพ
การศกึ ษานอกระบบระดับชาติ ในภาคเรยี นสุดทา้ ยของการจบหลักสตู ร และดำเนนิ การกอ่ นสอบ
ปลายภาคของภาคเรียนนนั้ ๆ โดยไมม่ ีผลต่อการสอบได้ หรือ สอบตกของผู้เรียน - การเข้าสอบ
ปลายภาคเรียนผเู้ รยี นต้องเข้าสอบปลายภาคเรยี น และมีคะแนนสอบปลายภาคเรยี นรวมกบั คะแนน
ระหว่างภาคเรียนถงึ จะผา่ นเกณฑ์ขัน้ ต่ำ


6.2 วิธกี ารจดั การเรยี นรู้ ( Do )

- ประชาสัมพันธแ์ จ้งนักศึกษาทล่ี งทะเบียนในภาคเรยี น ท่ี 2/2562 ทง้ั นักศึกษาเก่า และนักศึกษา
ใหม่ ใหน้ ักศึกษาทราบและเข้ารว่ มกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนกั ศึกษา มีคู่มือนักศึกษาให้ทราบ
โครงสร้างหลักสตู รการเรียนแบบ กศน. ครแู จ้งวนั เวลาและสถานที่พบกลุ่มของนกั ศกึ ษา และรบั ใบ
งานของนกั ศึกษาทีล่ งทะเบียนตามรายวิชาของแตล่ ะคน แนะนำการเข้ารว่ มกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพ
ชวี ติ ของผู้เรียน การเขา้ สอบเรียนในแตล่ ะระดบั

- เมื่อปฐมนิเทศนักศึกษาเรียบร้อยแลว้ ครจู ะทำการประเมินรรู้ ะดับการรหู้ นงั สอื สำหรับ
นักศึกษาใหม่ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรยี นท่ี 1/2562 และตรวจสุขกายสุขภาพจติ ของนกั ศึกษาทุก
คน เพ่อื ใหท้ ราบถึงปัญหาสุขภาพร่างกาย จติ ใจ ของนักศึกษา เวลาการจดั กิจกรรมให้นักศกึ ษา

- จดั กระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม นกั ศึกษากล่มุ กศน.ตำบลบงึ มะลู ท่ี กศน.ตำบลบงึ
มะลู หมู่ 1 ระดบั ประถมและมธั ยมศึกษาตอนตน้ ทกุ วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. และระดบั
มัธยมศกึ ษาตอนปลายทกุ วันพฤหสั บดี เวลา 09.00 – 12.00 น. แมน้ กั ศกึ ษาจะมากหรือน้อย แตค่ รู
ก็ต้องจัดกระบวนการเรียนรแู้ บบพบกลุม่ อย่างตอ่ เนื่อง ทำสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นมาตรฐานของครู
และเพื่อให้นักศกึ ษามีความตระหนักในหน้าทข่ี องตนเอง

- กรณที ่ี กศน.ตำบลบึงมะลู จดั กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น ครูจะแจง้ นกั ศึกษา
ทราบทางโทรศัพท์ ทางกลมุ่ Line / Chat Massage หวั ใจสำคัญคือ Fanpage facebooke กศน.
ตำบล และ Fanpage facebooke กลมุ่ นักศึกษากศน.ตำบลบึงมะลู ชว่ ยใหน้ ักศึกษาทราบขา่ ว
ล่วงหนา้ ทันทว่ งที มีเวลาเตรียมตวั ในกรณีที่ออกไปทำงานตา่ งถนิ่ และแจ้งผปู้ กครองให้ทราบเพ่ือ
ช่วยเตอื นให้นกั ศึกษาเขา้ ร่วมกจิ กรรม ท่ีคณะครูได้จัดใหก้ ับนกั ศกึ ษาแตล่ ะภาคเรยี นนัน้ ๆ

- รายงานกจิ กรรมการพบกลุ่ม และการร่วมกิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น ผ่าน Line ผ่าน
Fanpage facebooke กศน.ตำบล และ เฟส กศน.อำเภอกนั ทรลักษ์ เป็นการเผยแพร่ข่าวสารการ
จดั กิจกรรมการเรียนรู้ ทีต่ ่อเนอื่ งอย่างสมำ่ เสมอ ชว่ ยใหน้ ักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกจิ กรรมการเรียนรู้
ทราบข่าว และติดตอ่ ปรกึ ษาเพอ่ื นๆที่มาร่วมกจิ กรรมสม่ำเสมอ

- หลงั จากท่ีสำนกั งาน กศน. แจง้ ตารางการสอบปลายภาค ครจู ะแจง้ กำหนดการสอบ วัน
เวลาสถานท่ีสอบ ให้นักศึกษาไดท้ ราบล่วงหน้าอยา่ งน้อย 2 เดือน เพอ่ื ใหน้ กั ศึกษาเตรียมลางานมา
สอบ กรณนี ักศึกษาที่คาดวา่ จะจบในภาคเรียนน้ี ท่ีตอ้ งเข้ารับการทดสอบทางการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติ(N – NET) ครจู ะต้องแจง้ นกั ศึกษาให้ทราบล่วงหน้าต้ังแตล่ งทะเบยี นเรียน เพ่อื ให้
นักศกึ ษาเตรยี มตวั ในการเข้าสอบ และทำกจิ กรรม กพช.ให้ครบ 200 ช่ัวโมง ในภาคเรียนที่นกั ศึกษา
จะจบ

- การส่งใบงาน หลังจากการสอบ N- NET เรียบรอ้ ยแล้ว โดยครกู ำหนดวนั สง่ ใบงานให้กบั
นกั ศกึ ษาต้งั แตว่ ันปฐมนเิ ทศ โดยใหส้ ง่ ให้ทนั เวลาเพ่ือครูจะไดใ้ ห้คะแนนการทำแบบฝึกหัดใบงานเปน็
คะแนนเกบ็ และวเิ คราะห์ผ้เู รียนแต่ละคนวา่ ผู้เรยี นมีอุปสรรคอะไรในการเรียนของนักศกึ ษาแต่ละคน

- การประเมนิ ระดับการรู้หนังสอื ของผ้ทู ่คี าดวา่ จะจบ โดยครนู ัดนักศึกษาเข้ารบั การประเมนิ
กอ่ นสอบปลายภาคเรียน 1 เดอื น เพ่ือประเมนิ การอ่านออกและการเขยี นได้ของนกั ศึกษา เปน็ ไป
ตามเกณฑท์ สี่ ำนักงาน กศน.กำหนดหรือไม่


- สง่ ตารางสอบปลายภาคเรยี นนักศกึ ษารายบุคคล เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าสอบ ตามกำหนดวัน
เวลา สถานท่ี และรายละเอียดของระเบียบการเข้าสอบ

- กิจกรรมการติวเข้มเตมิ เต็มความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน โดยนำนกั ศกึ ษาเขา้ ร่วม
กิจกรรมทุกระดับ เพื่อเพิ่มความรู้ และนำความรู้ทไ่ี ด้รับไปพัฒนาผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนใหส้ ูงขนึ้ มี
การนำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ การดำเนนิ การจัดการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน วธิ พี บกลุ่มทุกกระ
ดับชั้น ตามวันเวลาสม่ำเสมอ อย่างต่อเน่ือง ยดึ หลกั การจดั กระบวนการจดั การเรยี นร้โู ดยคณะครู
เปน็ ผู้ขบั เคล่อื น เน้นการมีสว่ นร่วมของผเู้ รียนเปน็ สำคัญ โดยนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ดา้ นตา่ งๆที่ กศน.อำเภอกันทรลักษ์ไดจ้ ัดขนึ้ เพ่ือสรา้ งแรงจูงใหก้ บั นักศกึ ษา ให้มคี วามใผร่ ู้ ใฝ่เรยี น
ตระหนักในหน้าทข่ี องตน และเตรียมพรอ้ มทีจ่ ะเขา้ สอบปลายภาคเรียน

6.3 วธิ ตี ิดตามนกั ศึกษาโดย “เยย่ี มยามถามข่าว”(Check)

การติดตามเยี่ยมบา้ นเพ่อื เป็นการสรา้ งแรงจงู ใจในการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ และการพบ
กลมุ่ ของนกั ศึกษาวา่ นักศึกษามีความรมู้ ากนอ้ ยเพียงใดจากการเรียนรู้ และมปี ญั หาดา้ นใดบา้ ง ซ่ึงผู้ปกครอง
คือครูทปี่ รกึ ษาของทัง้ ครูและผเู้ รียน เพ่ือชว่ ยสรา้ งขวัญและกำลังใจให้ผูเ้ รยี นเกิดความตระหนัก มคี วาม
กระตือรือร้นใฝร่ ู้ใฝเ่ รยี น ครูตดิ ตามนักศึกษาทลี่ งทะเบยี นทัง้ หมด 93 คน โดยแบ่งเปน็ กลมุ่ หมบู่ ้าน มี
นกั ศกึ ษาทเ่ี ปน็ หวั หน้าห้องเป็นผ้ปู ระสานงานกบั ครู นักศกึ ษาทม่ี ชี ่วงวยั 15-21 ปี จำนวน 35 คน ตอ้ งให้
ความสนทิ สนมโดยใช้จิตวทิ ยาเป็นพิเศษ นกั ศึกษาท่มี ชี ว่ งวัย 22- 59 ปี จำนวน 58 คน มีนักศึกษาพบกล่มุ
และเข้ารว่ มกจิ กรรมอย่างต่อเนอื่ ง จำนวน 30 คนไปทำงานต่างจังหวดั จะรับใบงานไปทำและตดิ ต่อทาง
โทรศพั ท์และ Socail Line / Chat Massage จำนวน 22 คน ครใู ห้คำแนะนำการเรียนรทู้ ี่เหมาะสม
การศกึ ษาคน้ คว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนร้ตู ่างๆ มีใบงานให้ทำส่งตามนดั หมายทีก่ ำหนด

- ครูพบกลุ่มย่อยทีบ่ า้ น ทที่ ำงาน ของนักศกึ ษา ของนกั ศึกษา ในช่วงเวลาทีน่ ักศึกษาสะดวก เพื่อ
สร้างแรงจงู ใจให้นักศกึ ษา เกดิ ความตระหนกั ในหนา้ ท่ขี องตนเอง มีความใฝร่ ูฝ้ ่เรยี น และกระตือรอื รน้ ที่
จะต้องเขา้ สอบปลายภาคเรยี นนน้ั

- ครูจดั ตัง้ กลุ่ม Line / Chat Massage หวั ใจสำคัญคือ Fanpage facebooke กศน.ตำบล กลุ่ม
นกั ศกึ ษา กศน.ตำบลบงึ มะลู ทำให้นกั ศึกษาทราบขา่ วล่วงหน้า ทันท่วงที มเี วลาเตรยี มตัวทนั ในกรณีผู้
ทำงานตา่ งถิน่ และนักศึกษาทราบกำหนดการจดั กจิ กรรมการเรยี นร้ดู ้านตา่ งๆ

6.4 การมสี ่วนร่วมกับภาคเี ครือข่าย ในการสร้างแรงจูงใจในการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ (Action)
- วางแผนการดำเนนิ งาน การตดิ ตามการสร้างแรงจงู ใจให้ผู้เรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรม การพบกลมุ่ และ

เพมิ่ จำนวนผู้เขา้ สอบปลายภาค โดยคณะครรู ว่ มกันวางแผนการทำงาน และการปฎบิ ัติตามแผนรว่ มกับภาคี
เครอื ข่าย โดยเขา้ รว่ มประชุมกบั ผูน้ ำ และสำรวจผทู้ ี่อยู่นอกระบบการศึกษาเพ่อื ใหอ้ ปุ สรรคในการมาพบกลุ่ม
และการร่วมกจิ กรรมของผู้เรียน บรรลวุ ตั ถุประสงค์ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติสรา้ งขวัญและกำลงั ใจ
กับนักศีกษาที่เรียนจบหลกั สตู ร

กระบวนการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เขา้ รับการเรยี นรู้ เพือ่ เพ่ิมจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาค
การวางแผนการสร้างแรงจงู ใจและตดิ ตามนักศกึ ษาเข้าสอบ
วิเคราะหผ์ ู้เรยี น เพ่ือให้ครไู ดร้ ูส้ ภาพปัญหาของผ้เู รยี นและความตอ้ งการในการจดั การเรยี นรู้
ทำแผนการลงพนื้ ทส่ี มัคร มีแผ่นผับรบั สมคั รทบี่ า้ น การประชาสมั พันธร์ บั สมัครนักศกึ ษาผา่ นเสียงตาม
สายของหมบู่ า้ น ดำเนินงานตอ่ เนื่องจากการวางแผน โดยจัดโครงการปฐมนิเทศ และชี้แจงวันพบกลุม่
ดำเนนิ การนเิ ทศ แนะนำ กำกบั ตดิ ตาม เพ่ือให้งานเปน็ ไปตามแผน


7.ผลการดำเนินงานและประโยชน์ทไ่ี ดร้ ับเทคนคิ การสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน การ
รว่ มกิจกรรมและการเพ่มิ จำนวนผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นปลายภาคเรียน

ตัง้ แตภ่ าคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2562 ดำเนินการจดั กระบวนการเรยี นรอู้ ย่างตอ่ เน่ืองและเปน็
รูปธรรม โดยครู กศน.ตำบลเปน็ ผู้ขบั เคลือ่ น ณ กศน.ตำบลบึงมะลู หมู่ท่ี 1 โดยจดั ทำแผนการจัดกระ
ยวนการเรียนร้ตู ามปฎทิ ินการพบกลมุ่ แจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน โดยความรว่ มมือกับนักศกึ ษา
ผปู้ กครอง เครือขา่ ย เริ่มจากการววเิ คราะห์ศกั ยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจความตอ้ งการของ
นกั ศกึ ษา เพือ่ จัดทำแผนการเรยี นร้รู ายบุคคล จากการติดตาม เยย่ี มบา้ น การพบกล่มุ ส่งผลในการมีส่วน
รว่ มกิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียนในชมุ ชน เช่น การพัฒนารกั ษาสง่ิ แวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตำบล
วัด โรงเรียนและผูน้ ำชมุ ชน ในการจัดทพเวทปี ระชาคมเพอื่ วางแผนดำเนนิ งาน การศึกษาด้านอาชพี
และปัญหาเร่งด่วน ทจ่ี ะสามารถนำมาเปน็ แนวทาง ในการปรับปรุงและแกป้ ัญหาให้ถูกวธิ ี สง่ ผลใหก้ าร
ดำเนนิ งานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มคี ุณภาพและประสิทธิภาพดี

ดังน้ันการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลใหเ้ ปน็ ประโยชน์สร้างส่ือ เผยแพรก่ จิ กรรมและตระกนีกถึงการ
เรียนรู้อยา่ งต่อเนือ่ ง ด้วยกลุ่ม Line / Chat Massage หัวใจสำคัญคือ Fanpage facebooke กศน.ตำบล
กลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบึงมะลู ช่วยให้นักศกึ ษาทราบข่าวล่วงหน้า ทนั ท่วงที มีเวลาเตรยี มตัว ใน
กรณีทอ่ี อกไปทำงานต่างถน่ิ สามารถสรา้ งความตระหนักถึงการเรยี นรู้ การพบกล่ม ส่งผลให้มีการเขา้
สอบของนกั ศกึ ษาเพมิ่ มากขึ้น

8. ปัจจัยความสำเรจ็
8.1 สถานศึกษามีการเออ้ื อำนวยในการสนับสนนุ ในกิจกรรมพฒั นาผู้เรียนเตม็ ศกั ยภาพ
8.2 คณะครู อาสาสมัคร ทอี่ อกตดิ ตามนเิ ทศแนะนำการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
8.3 ครูเป็นผูม้ จี ติ วิทยามาใช้ มคี วามม่งุ มั่นต้งั ใจ มีความเสียสละ และเปน็ แบบอย่างทีด่ ใี หก้ ับ

ผเู้ รยี น
- การจดั กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ การพบกลุม่ ยอ่ ย การตดิ ตามนักศกึ ษา เยยี่ มบา้ น

นักศกึ ษาในลักษณะเย่ยี มยามถามขา่ ว เพื่อสร้างความสนิทคุ้นเคย
8.4 นักศกึ ษาตระหนักและมุ่งมน่ั ตัง้ ใจในการเรียน ปฎิบตั ิตามคำแนะนำท่ีได้รับ
- นกั ศึกษามคี วามตระหนกั ใฝรู้ฝเ่ รยี น รูจ้ กั คน้ ควา้ ความรู้มาจากแหลง่ เรียนรูต้ ่างๆเพ่ือ

ทำใบงาน
8.5 ผ้ปู กครองใหค้ วามร่วมมือและสนบั สนนุ จากการตดิ ตามเยี่ยมบา้ นเปน็ ทป่ี รึกษาท่ีดีร่วมกนั
8.6 ผู้บริหารสถานศึกษาเปน็ ผ้มู วี ิสัยทัศน์ ให้การสนบั สนนุ ในการทำงานและสร้างขวัญและ

กำลงั ใจให้กบั บคุ ลากรในการดำเนนิ กิจกรรมเป็นอยา่ งดี

9.ประโยชน์ทไ่ี ดร้ ับเทคนคิ การสรา้ งแรงจงู ใจในการจดั การศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน การรว่ มกิจกรรมและการเพม่ิ
จำนวนผู้เขา้ สอบวดั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นปลายภาคเรยี น เปน็ กิจกรรมทต่ี ้องทำต่อเนือ่ ง สมำ่ เสมอ
และเปน็ รูปธรรม เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีดขี องครูผูส้ อน การให้ความรว่ มมอื ทด่ี ีกับกับคณะตรู
กศน.ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ ในกระบวนการจัดกระบวนการเรยี นรูร้ ายสัปดาห์ ปฎิทินการพบ
กลมุ่ ใหน้ กั ศกึ ษาช่วยให้สามารถรู้รายวิชาท่ีเรยี น โดยมีการนิเทศติดตามผลจากครอู าสาสมคั ร จะเหน็ ได้
วา่ การสรา้ งแรงจงู ใจท่ีดีใหก้ ับนักศกึ ษา จากการติดตาม การเยย่ี มบา้ น การพบกลุ่มทบี่ า้ น สร้าง
ความคุน้ เคยอันดี รบั ทราบปญั หา และแนวทางแก้ปญั หาร่วมกัน โดยความรว่ มมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครอื ขา่ ยและชุมชน ใชเ้ ทคโนโลยเี ปน็ ประโยชน์สรา้ งสื่อ เผยแพรก่ จิ กรรมการเรียนรู้ เพือ่ กระตนุ้ ความ


สนใจและตระหนกั ถึงการเรยี นรู้อย่างต่อเนือ่ ง ดว้ ยกลุ่ม กลมุ่ Line / Chat Massage Fanpage
facebooke กศน.ตำบล สง่ ผลใหก้ ารดำเนนิ การจัดกิจกรรมนักศกึ ษานอกระบบ ระดบั การศึกษาขน้ั
พนื้ ฐานมคี ุณภาพและประสิทธภิ าพดี เพอ่ื เพม่ิ มาตรการในการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นของ
นกั ศึกษาให้มากขึ้นและมีส่วนรว่ มในการจดั กจิ กรรมการเรียนรอู้ ย่างต่อเน่อื ง

10.การเผยแพร่ ในการจดั กิจกรรมการเรียร้แู ละการพบกลมุ่ เผยแพรท่ าง Fanpage facebooke
กศน.ตำบล https://web.facebook.com/bbbbkantharalak/?ref=bookmarks


กระบวนการในการจัดการศึกษาขน้ั พื้นฐาน การร่วมกิจกรรมและการเพิ่มจำนวนผู้
เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนปลายภาคเรยี น

จำนวนนักศกึ ษาเขา้ สอบ ขาดสอบ ภาคเรยี นท่ี 2/2562

ระดับ จำนวนนกั ศกึ ษา จำนวนการเขา้ จำนวนการขาด รอ้ บละการเข้าสอบ
ทงั้ หมด สอบ สอบ

ประถม 2 2 - 100
ม.ตน้ 44 41 3 93.18
ม.ปลาย 47 44 4 93.61
รวม 93 86 7 92.47

แผนภมู ิแสดงจำนวนนักศึกษาเขา้ สอบ ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562

50 จานวนนกั ศึกษา
45 จานวนเขา้ สอบ
40 จานวนขาดสอบ
35
30
25
20
15
10

5
0

ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Investment consultancy Services - What They Actually Do
Next Book
NB 2020 Spring Fall Football