The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2019-11-12 12:19:19

ČISOK Bulletin 2019-03

2019-03_cisok-bulletin

Keywords: čisok bulletin

foto: Josef Horký rubrika 0st5r. rozhovor hlavní 0st2r. téma rubrika 0st6r. spolupráce

EFFY DVIR VODA: TÉMA PRO Česko-izraelský
inovační den v Olomouci
Izraelský vodní úřad ČESKO-IZRAELSKOU
SPOLUPRÁCI

BULLETIN / ČISOK 2str. VYDÁNÍ 03 / 2019

VII. vodohospodářská Voda v krajině 21. století Hhlavní téma

mise do Izraele

Ve dnech 13.–20. 11. 2019 se usku- Moderním přístupům k omezení ná- v čele s premiérem Andrejem Ba- s izraelskými zkušenostmi přesného
teční VII. mise českých vodohos- sledků sucha a zajištění vody v kraji- bišem a odborníci z České repub- zavlažování a efektivním využíváním
podářů do Izraele, kterou tradičně ně a ve vodních zdrojích se věnovala liky spolu s experty z Izraele, který různých vodních zdrojů v zeměděl-
organizuje Ministerstvo zemědělství konference Voda v krajině 21. století je v tomto směru pro svět inspirací. ství a krajině. Dalším příspěvkem
ve spolupráci s Komorou, izrael- v Českých Budějovicích, která se Se svým příspěvkem „Kde hledat byla první zkušenost z pilotních
ským velvyslanectvím a Svazem uskutečnila 24. srpna 2019. V rámci inspiraci pro Česko“ vystoupil na projektů Chytrá krajina proti suchu
vodního hospodářství. Akce je sou- agrosalonu Země živitelka ji pořáda- konferenci president ČISOK Pavel a povodním, kterou prezentoval rek-
částí česko-izraelské spolupráce lo Ministerstvo zemědělství ve spo- Smutný. Mezi dalšími vystupujícími tor ČZÚ Petr Sklenička.
v oblasti vodního hospodářství, kte- lupráci s dalšími partnery, a jedním byl ředitel izraelské společnosti pro
rou Ministerstvo zemědělství zahá- z nich byla i naše Komora. Akce se závlahy a úpravu vody Netafim pan Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
jilo během vládní návštěvy Izraele zúčastnili představitelé české vlády Dubi Segal, který seznámil účastníky
v roce 2002. Od roku 2007 probíhají Foto: Výstaviště České Budějovice a.s.
pravidelné výjezdy českých vodo-
hospodářů, jejichž cílem jsou kro-
mě bienální výstavy a konference
WATEC specializované instituce
a pracoviště vodohospodářských
firem, výzkumných ústavů a jiných
institucí za účelem získání nejnověj-
ších poznatků a sdílení know-how.

L.F. Text: Ladislav Faigl, Ministerstvo zemědělství

Netradiční setkání v Bubenči Hhlavní téma

V předvečer Česko-izraelského vod- státní správy a izraelské delegace. technické památky hosty přivítali R Text: redakce
ního semináře pořádala naše Komo- Neformální setkání se uskutečnilo krátkou zdravicí ministr životního Foto: Milan Mošna
ra ve spolupráci s Ministerstvem v netradičních prostorech Staré čis- prostředí Richard Brabec, president
životního prostředí společenské tírny odpadních vod Bubeneč. Po ko- ČISOK Pavel Smutný a velvyslanec
setkání vybraných firem, zástupců mentované prohlídce této zajímavé Státu Izrael v ČR Daniel Meron.

BULLETIN / ČISOK 3str. VYDÁNÍ 03 / 2019

BULLETIN / ČISOK 4str. VYDÁNÍ 03 / 2019

Hhlavní téma

Česko-izraelský vodní seminář potvrdil strategické priority mezi oběma zeměmi

Zkušenosti s čištěním a následným aby tady neškodila, brali jsme vodu „Probírali jsme strategické priority pro TRADE NEWS Meron.
využíváním odpadních vod, vodní v podobě povodní. Dnes vidíme, že spolupráce v oblasti high-tech mezi
hospodaření ve městech nebo fi- dlouhodobé sucho může mít vý- Českem a Izraelem pro tento rok, Akci pořádalo Ministerstvo životní-
remní příklady přístupu k hospoda- razně horší dopady pro společnost těmi jsou vodohospodářství a zdra- ho prostředí ČR za podpory svých
ření s vodou. To byla klíčová témata než povodně,“ řekl ministr v úvodu votnictví. Pokud jde o vodohospo- rezortních organizací a ve spolu-
Česko-izraelského vodního seminá- jednání. dářství, Česko v posledních letech práci s Česko-izraelskou smíšenou
ře, který proběhl 19. září 2019 v pro- trpí suchem, proto je nastartována obchodní komorou, Ministerstvem
storách Poslanecké sněmovny za Izraelský velvyslanec Daniel Meron spolupráce s příslušnými instituce- ochrany životního prostředí Izraele,
účasti nejvyšších vládních činitelů na semináři nabídl sdílení izrael- mi a vládou, abychom v této oblasti Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR
i odborníků z obou zemí. ských zkušeností s hospodařením dodali izraelské technologie. Izrael a Českou zemědělskou univerzitou.
s vodou. Připomněl, že v Izraeli je má bohaté zkušenosti se zpraco- „Jsem rád, že česká vláda pokládá
Zahájení semináře se zúčastnil i pre- vody dlouhodobě nedostatek, proto váním vody a opětovným využitím tuto oblast za důležitou a aktivně se
miér Andrej Babiš, který označil Stát země podle něj přistupuje k takzva- odpadních vod – plných 86 procent účastní dnešního semináře,“ řekl Pa-
Izrael za českého strategického nému preciznímu zemědělství. Jeho vody se použije znovu, přičemž vel Smutný, president ČISOK. „Dělá-
partnera a vyjádřil zájem o spolu- základem je sbírání co nejvíce dat další zemí v pořadí je Španělsko me vše pro to, aby se od slov pře-
práci obou zemí i v dalších oborech, o půdě, klimatických podmínkách s 12 procenty. V tomto směru nás kročilo k činům,“ poznamenal Pavel
zejména v kybernetické bezpeč- i plodinách, aby bylo možné vodu kontaktovala Česká zemědělská Smutný k aktivitám ČISOK v oblasti
nosti. Podle Richarda Brabce, mini- využít maximálně efektivně a aby se univerzita v Praze, kterou jsme pro- vodohospodářství.
stra životního prostředí, Česko musí zamezilo jejímu plýtvání. pojili s institucí Volcani Center v Iz-
zcela změnit svůj přístup k zacháze- raeli, významným expertem v tomto Text: Petr Solil
ní s vodou v krajině. „My jsme ji do- Mezi oběma zeměmi dlouhodobě oboru, s nímž budou podepisovat
sud spíš cíleně chtěli nechat odtéct, probíhá dialog o vzájemné synergii. smlouvu o spolupráci,“ uvedl na jaře Foto: Luděk Krušínský

BULLETIN / ČISOK 5str. VYDÁNÍ 03 / 2019

Rozhovor s izraelským odborníkem na vodu Rrubrika rozhovor Mmedailonek oslavujeme

Ze všeho nejdříve musíme změnit které použil. Cena vody pro spotře- V rámci semináře jsme diskuto- Šana Tova 5780!
náš přístup a vodu považovat za bitele by také měla odrážet skuteč- vali také o ceně vody. Se Sethem
omezený zdroj, říká Effy Dvir z Izrael- né náklady. Třetím krokem je převod Siegelem jsem se již dříve bavil Jakkoliv by to byl slibný
ského vodního úřadu. vodního hospodářství ve městech o scénáři, že by voda mohla být začátek sci-fi příběhu – píše
z místních samospráv do rukou pro- v budoucnu považována za komo- se rok 5780 – a jakkoliv je Stát
ČR se stále aktivněji věnuje pro- fesionálů, kteří by se věnovali pouze ditu a obchodována na trhu třeba Izrael supertechnologická
blematice hospodaření s vodou. údržbě vodní infrastruktury. Dalším jako zlato. Myslíte si, že by voda velmoc – byla by to i literárně
Zejména kvůli častějším projevům důležitým krokem je začít znovu mohla být použita jako index svě- ta příliš vzdálená budoucnost.
změn klimatu, jako jsou povodně, využívat recyklovanou vodu pro ze- tové ekonomické situace?
sucha, vlny veder a podobně. Iz- mědělské účely. Všechny tyto kroky První den nejdůležitějších
rael má v této oblasti delší tradici by měly dramaticky zlepšit hospo- Myslím si, že vláda, která je zavázá- svátků židovského roku
a větší zkušenosti. Kde vidíte sy- daření s vodou. na občanům, by měla vždy regulo- a židovský Nový rok Roš
nergie a příležitosti ke spolupráci vat záležitosti spojené s vodou a za-
mezi oběma zeměmi? Ve vaší prezentaci jste ukazoval jistit, aby každý občan měl přístup ha-šana připadá v českém
obrázek poškozeného potrubí k tomuto kriticky důležitému zdroji. kalendáři letos na 30. září.
Změny podnebí a sucho se stávají v Tel Avivu. Lze takovým nehodám Nikdy by to neměla být záležitost Dle židovské tradice byl
stále univerzálnějším problémem. předcházet, a jak? soukromníků a trhu. v tento den stvořen svět.
Dokonce i země, které v minulosti
netrpěly nedostatkem vody, začínají Pokud je vodní infrastruktura pod Čeští výzkumníci z ČVUT vyvinu- Ať je tento rok znovu dobrý
chápat, že neexistuje žádná záruka, dohledem profesionálů, jako jsou li technologii s názvem S.A.W.E.R. pro všechny členy Komory
že tato situace bude trvat věčně. vodní korporace, jejich vedení (Solar Air Water Earth Resource),
Proto věřím, že Izrael může České se plně věnuje tomu, aby bylo o po- které se skládá ze systémů pro ex- a její příznivce stejně tak
republice přispět svými skvělými trubí dobře postaráno. Většina lo- trakci vody z pouštního vzduchu i pro lidi dobré vůle.
zkušenostmi a úspěchy v oblasti kálních autorit nedokáže dostateč- a zároveň kultivaci pouště
nových vodohospodářských tech- ně spravovat vodní infrastrukturu, na úrodnou půdu. S podobnou Text: Petr Solil
nologií, vodního hospodářství, sní- protože mají mnoho dalších úkolů. technologií mají zkušenosti i v Izraeli. Foto: Luděk Krušínský
žení ztrát vody a dalších. Proto by její správu měli přenechat Myslíte, že by tato „inteligentní za-
na odbornících. řízení“ mohla nějak pomoci vyřešit
Které konkrétní činnosti či nástroje problémy s vodou v celosvětovém
považujete za klíčové pro zapojení měřítku?
obcí, průmyslu a státní správy do
diskuze o správném hospodaření Věřím, že každá technolo-
s vodou? gie, která pomáhá snižovat
problém nedostatku vody
Věřím, že nejdříve ze všeho se musí na více místech, je požeh-
změnit celkový přístup. Voda by naná. Stále existuje dlouhá
měla být považována za omezený cesta k implementaci této
zdroj, který by měl být dostupný technologie a její dokončení
všem v dobré kvalitě a vhodném bude výzvou, ale přinejmen-
množství. Stejně jako u jakéhoko- ším tato a další technologie
li jiného produktu je potřeba dávají naději na řešení jedno-
měřit spotřebu ho z největších problémů naší
vody a spotře- doby.
bitel by měl
platit za
množství,

BULLETIN / ČISOK 6str. VYDÁNÍ 03 / 2019

Plníme naše předsevzetí na poli VVI Rrubrika komora

Rok se přehoupl do poslední třeti- Karel Havlíček, se kterým jsme spo- technologie HPC. Již teď jsou na české a izraelské vědy a výzkumu
ny, víme, co nás ještě v posledních lupracovali již v době jeho působení čtvrté čtvrtletí designovány MPO včetně těch, které už mohly prezen-
měsících čeká, a tak se už můžeme v čele Asociace středních a malých další tři semináře „Design thinking tovat zkušenosti a výsledky partner-
zamýšlet, zda a jak se nám daří na- podniků a v roli místopředsedy Rady v digitální ekonomice“ (16. 10. 2019), ství a společných činností.
plňovat naše předsevzetí. vlády pro vědu, výzkum a inovace. „Inovační leadership v digitální eko-
nomice“ (20. 11. 2019) a „Podpora Jen o týden dříve jsme špičkové
Priorita vědy, výzkumu a inovací Pokračovali jsme komunikací se sekcí a rozvoj technologických start-upů“ izraelské technologie ve službách
je zřetelně patrná jak v plánu práce vedenou náměstkem Petrem (11. 12. 2019). izraelského kosmického programu
Komory, tak v našich realizovaných Očkem, s nímž nás pojí spolupráce nebo další zaměřené na zvyšování
aktivitách. Zejména v květnu a červ- již z předchozích období jeho fun- V červnu jsme besedovali s gene- bezpečnosti automobilového pro-
nu se s akcemi VVI roztrhl pytel gování na Ministerstvu průmyslu rálním ředitelem skupiny ČEZ Da- vozu, resp. autonomního řízení au-
a naše participace byla intenzivní. a obchodu a potom v čele Tech- nielem Benešem, abychom se pře- tomobilů, mohli poznávat na kon-
nologické agentury ČR. Konkrétně svědčili, že vedení ČEZ má jasnou ferenci Nové technologie pořádané
Začali jsme kulatým stolem s mini- se to projevilo naší aktivní účastí představu o budoucnosti jaderné redakcí E15 ve spolupráci s ČVUT
stryní Martou Novákovou. Beseda v seriálu pěti seminářů o podpoře energetiky a energetiky obnovitel- a rovněž naší Komorou.
se uskutečnila v době, kdy její čas VVI v jednotlivých oblastech digitál- ných zdrojů v kontextu globálního
ve funkci se zřejmě chýlil ke konci, ní ekonomiky, které byly směřovány energetického trhu a jeho vývoje Důkazem naplňování našich snah
ale paní ministryně osvědčila svo- k inovativním podnikům a institucím v budoucnosti. je vyhlášení druhé výzvy česko-
ji bojovnost a řadu problémů zcela aplikovaného výzkumu. -izraelské spolupráce v aplikova-
nekompromisně pojmenovala. Za- Následovaly další akce, na nichž ném výzkumu v rámci programu
sloužila si uznání účastníků. Náš aktivní vklad se týkal zejména byla patrná česko-izraelská linka Delta 2, administrované naší TA ČR
druhého a čtvrtého z řady seminá- na straně byznysu, akademické a izraelským ISERD letos v červnu.
Krátce poté se stal ministrem řů, které byly věnovány podpoře sféry i státní správy. Nejvýznačnější Ze šesti přihlášek účasti českých
a následně i místopředsedou vlády infrastruktury pro umělou inteligen- bylo Czech-Israeli Innovation Forum firem a jejich partnerů v letošním
ci a podpoře budování a využívání pořádané Ministerstvem zahranič- ročníku postoupí nejméně polovina
Digital Innovation Hubs. Pozvá- ních věcí za osobní účasti ministra z nich do odborného hodnocení.
ni jsme byli i na tři další věnované Tomáše Petříčka. Ten nejen fórum
výzvám digitální ekonomiky pro osobně zahájil, ale setkal se s izrael- Jiří Schlanger, člen Rady ČISOK
společnost, technologii Blockcha- skými řečníky na pracovní snídani. Za
in v digitální ekonomice a podpo- mikrofonem se po dva dny střídaly
ře a budování infrastruktury pro špičkové osobnosti managementu

koná se pod záštitou: za podpory:

Česko-izraelská smíšená obchodní komora partner for a sustainable future
a Olomoucký klastr inovací Vás zvou na
konferenci Programové bloky

Česko-izraelský Nové trendy v rozvoji zdravotní péče
inovační den 2019 Vzdělávání ve zdravotnictví
Digitální inovace ve zdravotnictví
Smart Healthcare Efektivní řízení zdravotních služeb

Management, Education, Innovations Dr. Rachelle Kaye (Assuta)
Podrobný program na webu Dr. Inbal Goldshtein (Maccabi)

www.inovacnidny2019.cz Dr. Mark Milton-Edwards (TEVA Pharmaceuticals)
Prof. Varda Liberman (IDC Herzliya)
6. listopadu 2019
Dr. Joseph Rosenblum (eHealth Ventures)
BEA campus Olomouc Yoel Ezra (EfA-Engineering for All)
tř. Kosmonautů 1288/1
Ron Linder (ELAD HEALTH)

BULLETIN / ČISOK 7str. VYDÁNÍ 03 / 2019

Podpora Digital Innovation Hubs Festival izraelského filmu
KOLNOA se blíží
Ministerstvo průmyslu a obchodu zázrak“ jako inspiraci pro Českou re-
uspořádalo dne 26. června 2019 spe- publiku. Seminář účastníky seznámil Třetí ročník Festivalu izraelského Ppozvánka spolupráce
ciální seminář zaměřený na inovace s Centry pro digitální inovace a čes- filmu KOLNOA, který proběhne
a moderní technologie „Podpora kými Centry pro digitální inovace od 2. do 6. října 2019 v pražském Kině VÍCE
Digital Innovation Hubs“. V rámci zapsanými v evropském Katalogu Pilotů, přinese patnáct filmů pře-
partnerství naší Komory k uvede- Center pro digitální inovace a zákaz- vážně v české premiéře, čtyři bloky INFORMACÍ
né akci vystoupil v úvodu se svým nické zkušenosti klientů. ukázek mladé tvorby předních izra-
příspěvkem vicepresident Komory elských filmových škol a doprovod- O PROGRAMU
Tomáš Pojar, který posluchačům Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK ný program v podobě přednášek
prezentoval „izraelský technologický zahraničních i tuzemských hostů. FESTIVALU
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Festival přivítá předního izraelského NALEZNETE
režiséra Erana Riklise a Netu Riskin,
hlavní představitelku Riklisova sním- NA WEBOVÝCH
ku Úkryt, který je stěžejním snímkem
festivalu. Tvorbu „otce izraelského STRÁNKÁCH
dokumentárního filmu“ Davida Per-
lova přijede představit jeho dcera, W W W. K O L N O A . C Z
producentka a filmová editorka Jael
Perlov. Dalším významným hostem
festivalu bude televizní zpravodaj
Jakub Szántó. Návštěvníci se mo-
hou těšit na již tradiční přednášku
izraelské filmové vědkyně Ruth Ben
Hadar Hufnagel, která se tentokrát
zaměří na fenomén izraelského se-
riálu. Součástí doprovodného pro-
gramu budou i ukázkové lekce heb-
rejštiny připravené jazykovou školou
Ulpan.

FESTIVAL
2IFZI.LRM6A.EU1L0S.K2É0H1O9
PRAHA

Kolnoacz | www.kolnoa.cz

Festival probíhá za laskavé finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a dalších dárců.
Festivalu poskytlo záštitu Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Všem dárcům a podporovatelům velmi děkujeme.

BULLETIN / ČISOK 8str. VYDÁNÍ 03 / 2019 Rrubrika členové

AK FINREG PARTNERS

I letos AK FINREG PARTNERS
rozšiřuje své poradenské služby
v sektoru fintech. Klientům úspěš-
ně radila při přípravě a implemen-
taci silného ověření klienta, které
je vyžadováno při placení plateb-
ní kartou, a v oblasti digitalizace
a elektronizace onboardingu klien-
tů a dalších procesů. Fintechovým
klientům ze státu Izrael pomáhá
se vstupem do finančně regulova-
ného světa EU a v propojení s tu-
zemskými bankami. Kancelář byla
založena dvojicí advokátů (Jan Šovar
a Ondřej Mikula) s rozsáhlými zku-
šenostmi s poradenstvím subjek-
tům v oblasti finančního a fintecho-
vého sektoru včetně renomovaných
institucí a prudce rostoucích star-
tupů. Advokátní kancelář se kromě
uvedených oblastí zaměřuje také
na problematiku investičních fondů,
kapitálových trhů a bankovnictví.

A.F.P. Text a foto: AK FINREG PARTNERS

Pozvánka na 2. ženskou podnikatelskou misi do Izraele Rrubrika členové

Společnost Diversio pořádá v lis- ZÁJEMKYNĚ MOHOU
topadu tohoto roku další ženskou PRO DALŠÍ INFORMACE
podnikatelskou misi do země ino-
vací – Izraele. Program 7 denní mise KONTAKTOVAT
zahrnuje návštěvu 10 inovačních ORGANIZÁTORKU NA:
míst a setkání s 15 špičkovými ex- [email protected]
perty. Účastnice navštíví vyhlášené
technologické instituce, akceleráto- PROGRAM MISE K NA-
ry, start-upy a korporace. LEZENÍ NA:

Celá mise má za cíl poskytnout in- WWW.DIVERSIO.CZ/MEDIA/
spiraci, navázat kontakty a podpo-
řit budování inovačního ekosysté-
mu v České republice. Navazuje
na úspěšnou misi v roce 2018, kdy
do Izraele vycestovalo 22 žen
ze světa korporací, akademické sfé-
ry i start-upů.

Daniela Pešková, členka předsta- pro český vzdělávací systém, tím si velmi užila společnost skvělých
venstva ČS, vítězka soutěže TOP jak se věnuje rozvoji technologic- žen z České republiky; s mnohými
ženy 2018 a účastnice loňské mise kých dovedností a programování, jsem navázala přátelství, která trvají
řekla: “Pro mne bylo pár dnů v Izraeli dále potom přístupem k celkovému dodnes.”
velmi inspirativních; jednak samot- zdraví a fyzické kondici. A také jsem
nou návštěvou jednotlivých firem,
tak přístupem k businessu a životu
celkově. Izrael je velkou inspirací

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA REDAKČNÍ RADA: GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
[email protected] +420 777 257 746
Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, Česká republika Ondřej Bočkay - předseda
tel.: +420 224 032 161, e-mail: [email protected] Petr Solil - místopředseda www.flukeatelier.cz

www.cisok.cz Pavel Košek - člen
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora Gabriela Horká - editor
@C_I_S_O_K vydáno: 30. 09. 2019 v Praze


Click to View FlipBook Version
Previous Book
malik junk car removal.
Next Book
maulidur_rasul_2019_d