The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2019-04-08 15:37:48

ČISOK Bulletin 2018-01

CISOK_Bulletin_2018-01_III

2018 1

IZRAEL SLAVÍ 70. VÝROČÍ
DNE NEZÁVISLOSTI

ČISOK - BULLETIN 01/2018 | STR.2

IZRAEL

Izrael slaví 70. výročí založení

Rok 2018 je významný jak pro Stát Izrael, který slaví 70. výročí založení židovského státu, tak pro Českou republiku,
která si připomíná vznik Československa v roce 1918. Bylo to Československo a jeho vedoucí představitelé, kdo odvážně
různými způsoby podporovali náš sen vytvořit židovský národní domov, mimojiné dodávkami zásadní vojenské pomoci
v době nebezpečí, a za to jsme navždy vděčni. Dnešní vztahy mezi Izraelem a Českou republikou jsou na všech úrovních
vynikající a Česko­‑izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) sehrává v rozvoji těchto vztahů stěžejní úlohu.

Sedmdesátiletou historii Státu Izrael provázel
neustálý pokrok v  jeho na budoucnost orien-
tované ekonomice. Výsledkem je, že Izrael dnes
představuje velice moderní a  vyspělou zemi
v přední technologické linii. S tisícovkami start-
upů orientovaných na vyspělé technologie a IT
se Izrael stal celosvětovým centrem technologií
a startupů („zemí startupů“) s cílem realizovat
v budoucnu inovace v různých oblastech naše-
ho každodenního života. Mezi průlomové izra-
elské vynálezy, které učinily náš svět bezpečněj-
ším, se řadí flash disky, navigační aplikace Waze,
lék Copaxone pro léčbu roztroušené sklerózy
od společnosti Teva, jednorázová kapsle Pill-
Cam, která filmuje trávicí trakt, robot pomáha-
jící s bolestmi zad a čipy Intel rovněž vyvinuté
v Izraeli.

Je zde také velký potenciál k  propojení izrael- mismem nás naplňuje nedávné prohlášení, že k posílené spolupráci na mezinárodní úrovni.
ského digitálního průmyslu s  vysoce profesio- v květnu tohoto roku bude nově otevřeno vel- Po celý tento rok bude Velvyslanectví Státu
nálním českým průmyslem a k posílení vynika- vyslanectví USA v  Jeruzalémě. Otevření bude Izrael dále úzce spolupracovat s našimi český-
jící vědecké výměny. K takové spolupráci došlo časově odpovídat 70. výročí založení Izraele. mi partnery na posilování vynikajících vztahů
minulý rok, kdy společnost Škoda Auto ozná- Doufáme, že se brzy připojí další země a cení- stavěných na politických, ekonomických
mila, že otevře zastoupení v  Tel­‑Avivu s  cílem me si prohlášení presidenta ČR Miloše Zema- a kulturních poutech.
zajistit si přímý přístup k  projektům, hi­‑tech na, který řekl, že každá země by měla mít právo
startupům a  talentům v  oblasti informačních rozhodnout, které město si vybere za své hlavní. Text: J. E. Daniel Meron, velvyslanec Státu
technologií. Toho se podařilo dosáhnout díky Izrael v ČR
přímému zapojení a podpoře ČISOKu pod ve- Jsem přesvědčen, že nadcházející roky budou Foto: archiv Velvyslanectví Státu
dením presidenta Pavla Smutného. Nyní spolu- pro Izrael představovat další pokrok vedoucí Izrael v ČR
pracujeme s vládou ČR na přípravě plánu roz-
voje ekonomických vztahů našich dvou zemí.

Tento rok jsme si připomněli 50. výročí sjedno-
cení města Jeruzaléma, hlavního města Izraele
a věčného města židovské touhy. Dalším opti-

ČISOK - BULLETIN 01/2018 | STR.3

SPOLUPRÁCE

Izrael zůstává vedle nesrovnatelně větších Spojených
států, Ruska, Číny a Turecka naším největším
obchodním partnerem mimo Evropskou unii

Izrael vznikal před sedmdesáti lety na poušti a bažinách. Od počátku je ve válce se svými sousedy a neustále je sužován
teroristickými útoky. Neoplývá ani významným nerostným bohatstvím, byť je pravda, že nedávné nálezy zemního
plynu k růstu HDP již začaly přispívat. Přesto se jedná o zemi bohatou. HDP rostl v roce 2017 o 3 % a na osobu dosáhl
v  absolutním vyjádření v  minulém roce 41 350 USD. Průměrná mzda v  Izraeli dosáhla ekvivalentu 60 tisíc korun
a nezaměstnanost 4,3 %.

Dlouho se tradovalo, že máme s  Izraelem sice ky. Denní útraty izraelských turistů se společně průmyslu nebo do firem z  oblasti ICT či ky-
velmi dobré vztahy, ty se prý však nepromítají s Rusy, Číňany nebo Američany řadí mezi ty nej- bernetické bezpečnosti. Přibývají investice do
do vzájemných vztahů ekonomických. Minulý vyšší. V roce 2017 k nám přijelo o deset procent menších firem. V České republice tak zakotvila
rok nicméně opět jednoznačně ukázal, že to izraelských turistů více. Celkem se jich v  hote- celá řada izraelských společností od těch nej-
není pravda. Izrael bezesporu patří mezi naše lích s kapacitou přes 40 lůžek ubytovalo 185 ti- menších po středně velké až po největší izrael-
nejdůležitější mimoevropské ekonomické part- síc a strávili u nás skoro 700 tisíc nocí. Vzhledem skou firmu Teva. Samotná Teva pak byla v roce
nery. Potenciál zároveň zcela jistě není vyčerpán. k faktu, že se Izraelci často ubytovávají v soukro- 2016 celkově 17. největším plátcem daně z pří-
mí, například přes AirB & B, tak jich mohlo přijet jmů, když odvedla do státního rozpočtu téměř
Vývoz českých výrobků do Izraele vzrostl v roce tři čtvrtě miliardy korun.
2017 o 2,5 % a poprvé přesáhl 24 miliard korun, celkem přes 220 tisíc. V České republice utratili
respektive hranici jedné miliardy dolarů. Izrael přes dvě miliardy korun. I zde tak Izraelci patří Pomalu, ale jistě se prohlubuje i výměna mezi
tak byl i v roce 2017 pro české podniky po Spo- po Rusech, Američanech a Číňanech mezi nej- vysokými školami a  v  České republice studu-
jených státech a Číně třetím největším export- důležitější hosty ze zemí mimo EU. jí již stovky izraelských studentů, většinou se
ním trhem mimo geografickou Evropu. Vývoz Na českém trhu se tradičně daří izraelským de- jedná o samoplátce, někteří se účastní výměny
navíc celkově přesáhl dovoz o téměř 18 miliard veloperům. Izraelci zde nicméně investovali i do v rámci programů Erasmus. Akademie věd hlá-
korun. Z pohledu pozitivní obchodní bilance se potravinářského, farmaceutického či textilního sí významné propojení českých a  izraelských
tak Izrael dostal na celkové třinácté místo, což vědců prostřednictvím mezinárodních vědec-
zároveň bylo první místo mimo evropskou zónu kých týmů a daří se projektům zaměřeným na
volného obchodu. primární výzkum. Je však pravda, že zejména
v  oblasti vědy a  výzkumu existuje významný
Dobře to koneckonců ilustrují čísla od našeho prostor pro další zlepšení.
největšího vývozce Škody Auto. Škodovky jsou
v  Izraeli nejprodávanějším evropským auto- Izrael je jednoznačným příkladem, že dobré
mobilem, prodalo se jich přes 23 tisíc. Tamější vztahy mezi jednotlivými lidmi, firmami, insti-
trh je tak pro mladoboleslavskou automobilku tucemi, organizacemi a  státy podporují vzá-
dvanáctým nejdůležitějším na světě a po Číně, jemný obchod, investice, spolupráci na poli
Rusku a Turecku čtvrtým nejdůležitějším mimo vědy a  výzkumu i  zaměstnanost. Rozhojňují
Evropskou unii. naše bohatství.

Nejedná se však jen o naše vývozy. Nezanedba- Text: Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK
telné byly totiž opět například i příjmy z turisti- Foto: archiv Komory

VĚDA, ČISOK - BULLETIN 01/2018 | STR.4
VÝZKUM,
INOVACE

Vybrané aktuality z oblasti česko-izraelské
spolupráce ve vědě a výzkumu

V oblasti vědecké spolupráce s Izraelem do- tech­‑transferová pracoviště Hebrejské uni- vedením Ing. Ivo Stančeka, jehož členy nejví-
šlo v průběhu posledních měsíců k několika verzity, Weizmannova institutu věd a setkala ce zajímala oblast podpory izraelských start­
významným událostem. V listopadu 2017 za- se také se zástupci Technionu a  Ben Gurio- ‑upových univerzitních akcelerátorů.
hájili svůj tříletý postdoktorandský pobyt na novy univerzity v Beer Ševě. Sbírat zkušenosti
prestižním Weizmannově institutu věd v  iz- do Izraele přijela v listopadu 2017 také dele- Považuji za důležité informovat členy ČISOKu
raelském Rechovot dva vynikající čeští vědci gace Ústavu organické chemie a  biochemie o tom, že MŠMT momentálně jedná s izraelským
z ústavů Akademie věd ČR: Jan Dobeš v týmu ministerstvem pro vědu, technologie a  vesmír
Dr.  Jakuba Abramsona (autoimunologie) Jednání prof. Martina Fuska (ÚOCHAB) o podmínkách společné výzvy k podávání návrhů
a Šárka Pokorná (biofyzika) v týmu prof. Tony s Gilem Granot-Mayerem (Weizmannův česko­‑izraelských projektů v  oblasti základního
Futermana. Jejich výzkumný pobyt v  Izrae- Institut věd) o sdílení zkušeností v oblasti nebo průmyslového výzkumu v rámci programu
li je hrazen z  finančních prostředků v  rámci komercionalizace výsledků výzkumu Inter­‑Action, jejíž vyhlášení je plánováno na dru-
unikátního Fellowship Postdoc programu, hé čtvrtletí roku 2018. V dosud poslední podobné
který v  březnu 2017 sjednala Akademie věd AV ČR vedená prof. Martinem Fuskem, která výzvě, jež proběhla v létě 2015 ještě pod hlavič-
ČR a Weizmannův institut věd ve spolupráci se mj.  setkala s  Gilem Granotem­‑Mayerem, kou programu Kontakt  II., bylo podpořeno cel-
s  českým velvyslanectvím v  Tel Avivu. Takto CEO tech­‑transferového pracoviště Weiz- kem šest česko­‑izraelských výzkumných projektů
obsáhlý stipendijní program orientovaný na mannova institutu věd. V únoru 2018 pak na o celkovém objemu 720 000 €. O přesných pod-
Izrael dosud nemá v českém prostředí obdo- Technion zavítal expertní tým z  ČVUT pod mínkách a termínu vyhlášení nové výzvy pro rok
by a  představuje velkou příležitost pro naše 2018 bude MŠMT informovat v příštích týdnech.
talentované výzkumníky.
O  významném posílení spolupráce s  Izraelem
České univerzity a  výzkumná pracoviště se uvažuje také Technologická agentura ČR. Ta má
v posledních letech stále více zajímají o zku- zájem Izrael nově začlenit do svého programu
šenosti izraelských univerzit v jejich úspěšném DELTA. Program DELTA je zaměřen na podporu
převádění výsledků akademického výzkumu mezinárodní spolupráce v  aplikovaném výzku-
do komerční praxe. Na základě této poptáv- mu a  experimentálním vývoji prostřednictvím
ky zorganizovalo české velvyslanectví v Izrae- společných projektů podniků a výzkumných or-
li první českou tech­‑transferovou misi na me- ganizací na obou stranách.
zinárodní konferenci ITTN v Tel Avivu, kterou
vedl předseda Technologické agentury ČR Text a foto: Delana Mikolášová, vědecká
Petr Očko. Česká delegace navštívila rovněž diplomatka v Izraeli

PrimeCell – „biotechnologická společnost s impaktem“

Tisíce vyléčených pacientů, osm set pracovní- onemocnění, oftalmologii a  hojení chronic- a  nikým, jak ostatně známe u  mnoha členů
ků a několik patentů. Po jedenácti letech fun- kých ran. Podařilo se jí zlepšit kvalitu života ČISOK. Výsledky ukázaly, že Národní Centrum
gování lze konstatovat, že společnost Prime- tisíců pacientů celého světa a  pomohla jim Tkání a Buněk, které je jednou z hlavních vý-
Cell položila základy moderních biotechnologií k návratu do aktivního, plnohodnotného živo- vojových společností skupiny PrimeCell, je líh-
v regionu a že se jí daří naplňovat vizi a důvo- ta. Přes počáteční odpor části české odborné ní talentovaných vědců a specialistů. Díky je-
dy, pro které vznikla, aby vyvíjela inovativní veřejnosti k  tehdy novému a  neznámému jich poslednímu objevu přichází s  novou
léčiva určená pro striktně personalizovanou oboru buněčné terapie se prosadila na trhu, generací přípravků pro léčbu chronických ran
medicínu. Jinými slovy léčbu „ušitou na míru“ především pak mimo ČR. Stala se tak nejvý- se speciálně vyvinutým a  patentovaným po-
jednotlivým pacientům. Zaměřuje se na vý- znamnější biotechnologickou firmou ve stře- stupem a s mimořádným účinkem hojení.
zkum a  vývoj léčivých přípravků na bázi lid- doevropském regionu, především díky odhod-
ských buněk a tkání pro ortopedii, ischemická lání zakladatelů nenechat se pokořit ničím Text a foto: PrimeCell

Superčisté laboratoře PrimeCell v Brně. Biomedicínské centrum PrimeCell zprovozněné v roce 2016 v Ostravě.

ČISOK - BULLETIN 01/2018 | STR.5

KOMORA

Výroční setkání členů a přátel Komory

V Hotelu Kings Court proběhlo dne 13. prosince 2017 ve večerních hodinách tradiční Výroční se-
tkání členů a přátel Česko­‑izraelské smíšené obchodní komory. Slavnostní večer zahájil president
Komory Pavel Smutný, který se ve svém proslovu ohlédl za úspěchy ČISOK v uplynulém roce, ale
neopomněl se věnovat ani plánům pro rok budoucí. Před zaplněným sálem pronesl krátký proslov
i J. E. Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael a Tomáš Kraus z Federace židovských obcí při příleži-
tosti oslavy chanuky zapálil svíce na menoře. Poté byl již prostor pro konverzaci a skvělý raut, který
na hosty čekal v předsálí.

Foto: Milan Mošna

ČISOK - BULLETIN 01/2018 | STR.6

NAŽIVO

Rada ČISOK zasedala v Plzeňském kraji

Únorové zasedání rady proběhlo tentokrát školství či zdravotnictví. Pánové se následně komentovaná panem Michalem Brummelem.
v Plzni. Při této příležitosti se členové rady sešli přesunuli do krásných prostor prvorepubliko- V  tradiční plzeňské Restauraci U  Salzmannů
s  hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Ber- vého Brummelova domu v Plzni od architekta pak proběhla neformální večeře, kde se členo-
nardem. Mezi hlavními tématy jednání byly Adolfa Loose, kde proběhlo samotné zasedání vé rady setkali s dalšími politickými a akade-
možnosti inovací v  Plzeňském kraji, izraelské rady. Předcházela mu krátká prohlídka domu mickými zástupci Plzeňského kraje

Proměna CEMACHU V DOXU proběhla
oslava zakončení
Před sedmi lety vznikla myšlenka založit soutěž, která by dostávala projektu Věže Ester
Izrael v celé své přirozené kráse do povědomí mladých lidí. Za zrodem
projektu, který dostal jméno CEMACH, stál tehdejší velvyslanec Státu
Izrael v ČR Jacob Levy. Realizaci dostal na starosti bývalý mluvčí českého
Ministerstva obrany Andrej Čírtek a jeho agentura PP Partners.

Podstata spočívala v  realizaci přednášek šímu prolínání s  naší obchodní komorou. V Centru současného umění DOX v Praze se
o  Izraeli a  následné přihlášení studentů S  příchodem nového velvyslance Daniela 31.  ledna  2018 konala oslava zakončení pro-
do jedné z  kategorií soutěže. Vítězové se Merona angažovanost ambasády v  tomto jektu Věže Ester v Jeruzalémě architekta Mar-
za odměnu podívali na ta místa, o kterých projektu ještě vzrostla. tina Rajniše. Projekt podporovala i  naše Ko-
psali či je ztvárnili ve svých soutěžních dí- mora, kterou na akci reprezentovali
lech. Tedy do Izraele. Po mnoha konzultacích a zvážení všech pro vicepresident Tomáš Pojar a  člen rady Jiří
a  proti se dospělo k  závěru, že president Schlanger. Mezi hosty byl i J. E. Daniel Meron,
Komory předloží na zasedání Rady ČISOK
návrh, aby se Komora stala zakladatelem velvyslanec Státu Izrael v ČR. Po úvodní pro-
CEMACH Institutu. Tím by se CEMACHu hlídce galerie DOX a působivé „vzducholodě“
otevřely další možnosti v expanzi jeho čin- Gulliver následoval proslov architekta Marti-
nosti. Tento návrh byl Radou ČISOK přijat na Rajniše mapující projekt věže od prvních
a  dne 14.  prosince  2017 vznikl CEMACH skic až po realizaci.
Institut. Foto: Huť architektury Martin Rajniš

Čas plynul a soutěž se velmi rychle dosta- Výkonným ředitelem byl zvolen Andrej
la ve známost mnoha desítek, ne­‑li stovek Čírtek, který tak i  nadále zůstává vůdčí
středních škol. Zájem o CEMACH utěšeně osobností CEMACHu. Správní rada bude
rostl, přednášek se ročně účastnilo několik působit ve složení Pavel Smutný (předse-
tisíc studentů a stovky se jich pak přihlásili da), Jiří Maceška (místopředseda) a  Karel
i do samotné soutěže. Kortánek (člen).

S  rozrůstajícím projektem bylo nutné Věříme, že je to počátek nové etapy soutěže
zvládnout větší administrativní zátěž spo- CEMACH v  České republice a  přejeme CE-
jenou s  nárůstem posluchačů a  lektorů, MACHu mnoho úspěchů. Tento projekt by
aktivitami, které se soutěží úzce souvisejí. do budoucna mohl být základem pro další
V neposlední řadě docházelo ke stále vět- aktivity ČISOK směrem k české mládeži.

Text: Karel Kortánek

NOVÍ ČLENOVÉ Mgr. Edita ČISOK - BULLETIN 01/2018 | STR.7
Friedlová
FYZICKÉ OSOBY Dr. Ing.
Ivan Oliva
Karla
Ašerová

Co Vás motivovalo ke vstupu do Komory? Business coach, certifikovaný coach of Results V současnosti je ředitelem Nemocnice Na Ho-
Důvod, proč jsem se rozhodla pro členství, Coaching Systems molce v Praze, má za sebou více než třicet let
souvisí s rodinnými kořeny. působení ve vrcholném managementu převáž-
Univerzita Palackého v Olomouci, University of ně nadnárodních korporací. Jeho otec, meziná-
PRÁVNICKÉ OSOBY Fraser Valley, British Colombia, Canada rodně uznávaný historik, univerzitní profesor
Pavel Oliva, rozený Ohrenstein, jako jediný z ro-
Při své práci se orientuji na manažerský rozvoj, diny přežil Terezín a Osvětim.
motivaci týmů, coaching, krizový management,
obchodní rozvoj, analýzu společnosti, rozvoj Ivan Oliva se narodil v Praze v roce 1957, absol-
komunikace a výběrová řízení. voval Vysokou školu chemicko­‑technologickou
v Praze v roce 1983 a poté emigroval. Svou ka-
Pozitivní přístup, životní výzvy a smysluplnost riéru úspěšně zahájil ve Frankfurtu a v Mnicho-
každého dne považuji za významnou a  důle- vě, kde pracoval ve farmaceutických společnos-
žitou součást života. Věřím, že každý z  nás si tech a postupně se zde vypracoval až na pozici
může zvolit, jak svůj život prožije, věřím v osob- generálního ředitele.
ní odpovědnost, svobodu, laskavost, úctu a ce-
loživotní růst. Víra hraje významnou roli v mém Po návratu do vlasti v roce 1993 řídil české spo-
životě. lečnosti nebo české a středoevropské pobočky
nadnárodních společností jako Berlin­‑Chemie,
Co Vás motivovalo ke vstupu do Komory? Spofa, SpofaDental/Kerr Company, Bureau
Propojení duchovní a spirituální hloubky judai- Veritas, Avilo nebo Spolana/PKN Orlen. Ivan
smu s  tantrickým budhismem, hinduismem Oliva je ženatý a má čtyři dcery.
a s náboženstvím starého Egypta. Intuice řekla:
„ano“, a tak jsem ji následovala. Co Vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Ke vstupu do Komory mě motivoval primárně
otcův židovský původ a má poemigrační osob-
ní úzká vazba na frankfurtskou a mnichovskou
židovskou komunitu. Zároveň časté návštěvy
Izraele a mé celoživotní obchodní aktivity.

Agentura NKL,s.r.o. Genesis Invest, s. r. o.

Agentura NKL, s. r. o., je provozovatelem novorenesančního paláce Žofín Je přední česká „Private Equity“ investiční platforma spojující primárně
a  současně vlastníkem zámku Zbiroh. Oba objekty jsou využívány pro originální myšlenky, projekty, start­‑upy, mladé firmy a privátní investory
realizaci plesů, galavečeří, konferencí, kongresů, svateb, módních přehlí- s chutí se aktivně zapojit.Na trhu funguje již osmým rokem, kdy během
dek a koncertů. Často je také využívají filmové společnosti z celého světa. své historie úspěšně zprostředkovala investice do různých stadií podni-
kání i sektorů českého průmyslu v počtu více než sto jednotlivých rea-
Zámek Zbiroh nabízí kromě reprezentačních prostor také luxusní hotel lizací. Mimo jiné sdružuje i  tzv.  klub soukromých investorů „Busyman“,
s  kapacitou 120 lůžek. Zámecké sály, salonky, podzemní sklepení a  54 ve kterém je vedených cca padesát profesionálních investorů, kteří svým
hektarů zámeckého parku jsou plně k dispozici za účelem pořádání nej- know­‑how výrazně zvyšují šance jednotlivých projektů na úspěch na čes-
různějších typů eventů. kém, ale i mezinárodním trhu. Mimo klub s námi pak spolupracuje dalších
zhruba osm set investorů, kteří naši činnost aktivně sledují.
Co Vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Navázání nových kontaktů v rámci možné spolupráce s palácem Žofín Co Vás motivovalo ke vstupu do Komory?
a zámkem Zbiroh. Momentálně si klademe za cíl jít s naší platformou i za hranice naší země
a oslovit tak partnery v technologicky i finančně vyspělých státech a právě Iz-
rael je jedním z těch, který nám dává veliký smysl. Z toho důvodu jsme poctě-
ni, že jsme se mohli stát členy ČISOK a těšíme se na společné synergie.

ČISOK - BULLETIN 01/2018 | STR.8

NOVÍ ČLENOVÉ

Setkání s novými členy

22. února 2018 v podvečer se v Mramorovém sále České spořitelny uskutečnilo Setkání s novými
členy Komory. Úvodní slovo patřilo presidentovi Komory Pavlu Smutnému, který stručně načrtl
akce naplánované na tento rok. Poté k hostům promluvil i J.E. Daniel Meron, velvyslanec Státu Iz-
rael v ČR. Následovala prezentace našich nových členů a slavnostní předávání členských listů. Zby-
tek večera již patřil přátelské konverzaci a networkingu.

Česko‑­ izraelská smíšená obchodní komora www.cisok.cz Redakční rada: Karel Kortánek – předseda
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora Petr Solil – místopředseda |Gabriela Horká – editor
tel.: +420 224 032 161 DTP a výroba: LabelUp, s. r. o. | www.labelup.cz
email: [email protected] @C_I_S_O_K Vydáno: 3. dubna 2018

českoizraelskasmisenaobchodnikomora


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Flipbook finall
Next Book
FM MARKETING PLAN GREEK