The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2018-10-11 08:39:45

Čisok bulletin 2018-03

2018-03_cisok-bulletin

Keywords: čisok bulletin

2018 3

Foto: Václav Hodina, Morris Media

ČISOK SUMMER PARTY 2018

Členové a přátelé ČISOK se 21. června 2018 v podvečerních ho- Kortánkem. Ten po třech letech působení v Komoře zamířil za
dinách sešli v krásných zahradách karlínského Corso Court na novou pracovní výzvou do státní správy. Pavel Smutný mu po-
historicky první Summer party naší Komory. Ta se nesla v pří- děkoval za skvělou práci, kterou pro Komoru odvedl a společně
jemně uvolněném předprázdninovém duchu. Večer zahájil pre- s přítomnými hosty mu popřál mnoho úspěchů do budoucna.
sident Komory Pavel Smutný, který se při této příležitosti oficiál- Zbytek večera již patřil přátelské konverzaci, dobrému jídlu
ně rozloučil s  odcházejícím výkonným ředitelem Karlem a letním drinkům.

ČISOK - BULLETIN 03/2018 | STR.02

komora

Čisok Summer party 2018

Foto: Václav Hodina, Morris Media

První slovo nového výkonného ředitele Komory

Vážení členové Po odchodu Šárky Stegbauerové v  roce 2015 prostředků Komory pro způsob navazování
Česko-izraelské převzal ředitelské žezlo Karel Kortánek, se kte- akademicko-obchodní spolupráce je pořá-
smíšené rým mě pojí pracovní pouto z dob jeho půso- dání Česko-izraelských inovačních dnů v  re-
obchodní komory, bení na Úřadu vlády. Navázali jsme spolupráci gionech, tento typ akcí má dle mého názoru
milí přátelé, a dále společně komunikovali záležitosti týkající velký potenciál pro další rozvoj.
se podnikatelských misí a dalších aktivit. Za éry
dovolte mi, abych Vás v úvodu pozdravil a po- Karla Kortánka nadále významně rostl počet čle- Důležitou úlohou Komory je také zajistit pro-
děkoval za vřelé přijetí. Vedení Komory děkuji za nů Komory a docházelo k jejímu vyprofilování stor pro networking a v neposlední řadě udr-
důvěru ve mě vloženou a jmenování mé osoby jako „leading chambre“ v ekonomických aktivi- žet vysokou úroveň všech pořádaných akcí.
do funkce výkonného ředitele ČISOK. Těším se tách včetně společensko-kulturního přesahu.
na novou profesní výzvu a spolupráci s Vámi. Co se týká mého přímého kontaktu s  Izrae-
Začátkem léta 2018 jsem byl osloven s nabídkou lem, měl jsem možnost tuto zemi během po-
S Komoru jsem poprvé přišel do styku ve svém pozice výkonného ředitele ČISOK, kterou jsem sledních let několikrát navštívit v  rámci pre-
předchozím působišti na Úřadu vlády v  roce rád přijal, a začátkem měsíce srpna jsem se na- miérských cest v  rámci bilaterálních jednání
2010. Pamatuji si spolupráci se Šárkou Stegbaue- plno ujal s velkým očekáváním své nové funkce. vlád. Tato země mě zaujala svými kulturními
rovou, přípravy podnikatelských misí doprová- a přírodními památkami a svou nezaměnitel-
zející předsedy vlád České republiky do Izraele Podporujeme obchod, spojujeme národy, tvoří- nou atmosférou.
a organizování společných akcí. Během své pů- me hodnoty. To jsou hlavní myšlenky prezen-
sobnosti se Komora rozvíjela a  stala se respek- tující Komoru, které plně podporuji a  mám Přebírám od svého předchůdce Komoru
tovaným odborným partnerem pro business zájem je i nadále silně akcentovat. Vzhledem v plné síle a těším se, že ji společnou prací bu-
a státní správu obou zemí. Vznik ceny Arnošta k  pozitivnímu společenskému klimatu mezi deme nadále úspěšně rozvíjet.
Lustiga jen podtrhuje dynamiku rozvoje Komo- Českou republikou a Státem Izrael je potřeba
ry v této éře. využívat příležitosti k  dalšímu vzájemnému Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
prohloubení spolupráce a  podporovat čes-
ko-izraelské projekty. Jedním ze zajímavých

ČISOK - BULLETIN 03/2018 | STR.03

IZRAEL

American Jewish Committee Global Forum
2018 aneb Izrael, jak ho ne(po)znáte

AJC pořádá své výroční konference ve velkém stylu pravidelně, ovšem plomatickými vztahy s jednotlivými zeměmi
letošní setkání bylo bez nadsázky výjimečné. American Jewish Committee je v  historii. Izraelský výzkum pomáhá chránit
organizace založená roku 1902, jejímž cílem je hájit a obhajovat židovské zájmy cenné vodní zdroje, podporuje rozvoj země-
nejen v USA, ale i ve světě. Pro představu: AJC má regionální sídla v 11 zemích dělství, ochranu ovzduší, ale i ochranu před
světa, v USA má 22 poboček. V Evropě má AJC sídla v Paříži, Bruselu, Berlíně, kybernetickými útoky. V  neposlední řadě
Varšavě a zastoupení v Sofii a Římě. premiér Netanjahu zmínil izraelskou krizo-
vou a  humanitární pomoc postiženým ob-
Nikoliv pod heslem známým z  oslav svátku je připravit se na návštěvnost 10 milionů. lastem. Aktuálně vyslal pomoc do postižené
Pesach „Příští rok v  Jeruzalémě“, ale „Letos Jeruzalém je městem nejen historie, ale i bu- Guatemaly, při zemětřesení v  Nepálu byl Iz-
v Jeruzalémě“ se více než 2400 delegátů z 56 doucnosti. Je sídlem padesáti nejvlivnějších rael hned po Indii druhým nejvýznamnějším
zemí celého světa a šesti kontinentů setkalo společností v oblasti high-tech. Město ztroj- poskytovatelem humanitární pomoci. Za-
v  Jeruzalémě krátce poté, co byl uznán jako násobilo rozpočet podporující rozvoj inves- končil poděkováním účastníkům za podporu
hlavní město státu Izrael ze strany USA a dal- tic a  infrastruktury. Co se týče bezpečnosti, Izraele a dodal: „Jsme vděčni za přátelství na
ších zemí. Českou republiku zastupovali Petr Nir Berkat zavtipkoval, že se rád, zejména celém světě.“
Papoušek a  Tomáš Kraus z  Federace židov- z cest do USA, vrací domů, protože Jeruzalém
ských obcí a  Linda Štucbartová, která obdr- je z pohledu statistik násilných úmrtí končí- Foto: archiv Lindy Štucbartové
žela pozvání přímo od hlavní pořadatelky cí smrtí patnáctkrát bezpečnější než hlavní
Avital Leibovitch, ředitelky AJC v  Jeruzalé- město USA Washington DC. Součástí kongresu byla i výstava 70 let Izraele.
mě, a  měla tak možnost zastupovat ČISOK. Nebyla to výstava věnovaná pouze minulos-
Účastníci konference dostali příležitost bě- Zažít vystoupení premiéra Benjamina Ne- ti, týkala se hlavně budoucnosti. Prostor na
hem čtyř dnů poznat Izrael, aktuální dění ne- tanjahua bylo mým snem nejen z  pohledu sedmi panelech dokumentoval sedm deseti-
jen v zemi, ale i regionu a v neposlední řadě novináře, ale i z pohledu odborníka na lead- letí, vliv organizace AJC v kontextu zásadních
i témata izraelsko-amerických vztahů z mno- ership. Premiéra Státu Izrael nebylo třeba událostí. Daleko větší prostor však dostaly
ha různých úhlů pohledů. představovat, proto prezident AJC organiza- současné firmy, které stát Izrael a jeho vyna-
ce představil publikum premiérovi. Benjamin lézavost, inovace, komunity, diplomacii, vizi,
Foto: archiv AJC Netanjahu si podmanil celý kongresový sál diverzitu a pokrok reprezentují.
nejen srdečným přivítáním, ale i  výtkou, že
Konference byla unikátní i  co se týče za- není zastoupena Antarktida. Ocenil, že AJC AJC konference je opravdu unikátní příleži-
stoupení typů akcí. Velká plenární zasedání otevřela první kancelář právě v  Jeruzalémě tostí, jak poznat Izrael. Všem zájemcům o po-
střídaly expertní panely pro menší skupiny před šedesáti lety a podotkl, že v Izraeli jsou znání Izraele v širším kontextu tuto konferen-
umožňující diskuzi a celý půlden byl věnován rádi, pokud firmy a státy otevírají svá zastou- ci doporučuji alespoň jednou zažít. Pokud
exkurzím. pení právě v Jeruzalémě. A pak přišly na řadu jsem vás nalákala, příští konference se bude
emoce. Speciálního přivítání se dostalo více konat 2.–4. 6. 2019 ve Washingtonu DC.
Zahájení konference a  účast nejvyšších po- než třem stům mladých účastníků konferen-
litických představitelů ukázalo, jak je tato ce z  řad studentů středních a  vysokých škol A pro ženy mám ještě jednu nabídku: První
konference, která byla pořádána ve 112leté z USA, protože oni jsou tím důvodem, proč ženská podnikatelská mise z  České repub-
historii poprvé mimo území USA, pro obě tak usilovně a  tvrdě pracuje. Připomněl, že liky do Izraele se uskuteční od 12.  10. do
hlavní zúčastněné strany Izrael a  USA důle- AJC mobilizuje pravdu a  je důležité, aby se 20. 10. 2018. V případě zájmu se obraťte na
žitá. Účastníky konference přivítal nejprve každý návštěvník Izraele mohl na vlastní oči [email protected]
starosta města Nir Barkat. Představil Jeruza- o  pravdě přesvědčit. S  hrdostí nadšenému
lém jako progresivní město, které patří všem publiku sdělil poslední ekonomické údaje Text: Linda Štucbartová
bez ohledu na vyznání. Zájem o návštěvu Je- týkající se výkonnosti Izraele. Izrael přeskočil
ruzaléma se v minulosti zdvojnásobil, město Japonsko v  příjmu na obyvatele, nezaměst-
ročně navštíví čtyři miliony turistů a  cílem nanost dosahuje úrovně 3,8 % a  rozdíl mezi
populací s  nejvyššími a  nejnižšími příjmy se
naopak snižuje. Jako jeden z důvodů ekono-
mického rozvoje zmínil skutečnost, že více
ortodoxních Židů, arabských občanů žijících
v Izraeli nebo žen vstupuje na trh práce. S vti-
pem podotkl, že Izrael je jedinou zemí v re-
gionu, která má svobodné volby a svobodná
média. S  obojím má své zkušenosti, když
čtyřikrát volby vyhrál, jedenkrát volby pro-
hrál a každé ráno se o sobě v médiích něco
zajímavého dozví. Diverzitu zmínil jako fak-
tor, který činí izraelskou společnost silnější.
Zmínil rovnoprávnost gayů, zastoupení žen
pilotek v armádě nebo ministrů z řad Drúzů
ve vládě. Díky sdílení výsledků výzkumu
a inovací se Izrael může pyšnit nejlepšími di-

věda, ČISOK - BULLETIN 03/2018 | STR.04
výzkum,
inovace

Opher Brayer: Přišel jsem oplatit České
republice pomoc, kterou poskytla Izraeli

Opher Brayer je uznávaný izraelský expert na a  ovlivníte celou EU. Zároveň musím zmínit Váš projekt se jmenuje „Stages“ (Fáze).
rozvoj talentu, mentor, kouč a učitel, který je jednu oblast, ve které Češi zaostávají. Je jí vize. Vaše práce s učiteli je ovšem jen první fází.
známý svými aktivitami jak v  korporátním Vnímám, jak Češi stavějí na úspěších z minulos-
prostředí, tak ve sféře veřejného vzdělávání. ti. Máte spoustu podnikatelských vzorů jako Projekt jsem spustil tři měsíce poté, co jsem
V roce 2016 začal své vzdělávací aktivity reali- Baťa. Tento vzor je však více než půl století sta- do České republiky přijel jako turista. Začal
zovat v regionu Ústí nad Labem. V exkluzivním rý. Svět se od základů změnil. Jako příklad uvá- jsem se vzděláváním učitelů, protože ti mají
rozhovoru poskytnutém pro Česko-izraelskou dím americké firmy jako Amazon, Apple nebo velký vliv na děti. Stráví s nimi až šest hodin
smíšenou obchodní komoru hovoří nejen Google. Z  mnoha diskuzí s  Čechy vnímám, že denně. V  současné době pracuji s  26 učite-
o  svých plánech na podporu vzdělávání, ale chcete žít v minulosti, o které máte romantic- li v  osmi různých školách v  Ústí nad Labem
sdílí svůj pohled na Čechy a Českou republiku ké představy. Nebyl jsem překvapen, když jsem a v Mnichově Hradišti. Těchto 26 učitelů učí
a na to, jak skloubit filantropii s businessem. zjistil, že Česká republika se sama označuje jako 531 dětí. Veškeré informace jsou dostupné na
země příběhů. Příběhy jsou však postavené na YouTube kanálu, který projekt „Stages“ doku-
Celý rozhovor v  angličtině najdete na minulých úspěších, nikoliv na těch současných. mentuje. Máme mnoho konkrétních svědec-
www.cisok.cz Například kontaktní čočky. Světový vynález, tví o tom, jak se učitelé i děti posunuli.
ale kdo na něm vydělal peníze? Američané. Bez
Více informací o projektu www.stages.global ohledu na národnost, lidé mají potřebu cítit Nyní se projekt přesouvá do druhé fáze, kdy
nebo na YouTube pod názvem Stages. hrdost. Na jaké současné úspěchy mohou být budou prostřednictvím učitelů a dalších ško-
Češi hrdí? V  jakém konkrétním odvětví jsou litelů vzděláváni rodiče. V srpnu jsem strávil
Ophere, vzdělávací aktivity jste začal skutečnými lídry? Žádné nevidím. Naopak, vi- jeden týden přípravou tzv. Master teachers
realizovat v  Ústí nad Labem. Lze použít dím tendenci soustředit se na pohodlný život. (učitelů školitelů), kteří se v  budoucnu bu-
izraelskou paralelu a  očekávat, že se z  Ústí Stáhnout se do rodinného kruhu, chodit na dou věnovat vzdělávání dalších učitelů. Příští
nad Labem stane druhá Ber-Ševa? houby, jezdit na kole, smát se a být spokojený. rok plánuji aktivity rozšířit do 15 měst a pra-
covat se 400 učiteli, což umožní dosah na
Každá země má svá specifika. Ber-Ševa může Zmínil jste, že není budoucnost bez vize. 8000 dětí.
sloužit jako příklad, je to město vybudované Jaká je tedy vaše vize pro Česko?
v  poušti, které se stalo díky skvělé univerzi- Všimněte si, neudělal jsem nic, abych změ-
tě a  stálé podpoře ze strany izraelské vlády V minulosti jste byli úspěšnou zemí schopných nil osnovy, protože systémové změny jsou ty
technologickým centrem pro mnoho IT firem inženýrů. Měli jste vizi, tvrdě jste pracovali nejtěžší. Jednoduše se soustředíme na to, jak
a nyní je na špičce v oblasti kybernetické bez- a  uspěli jste. Zejména v  chemii a  strojírenství zvýšit schopnost dětí se učit. Učitelé stráví
pečnosti. Ústí nad Labem si bude muset svůj jste vynikali. Toto dědictví se zdá ztracené. tři až sedm minut na začátku hodiny tím, že
vhodný model najít. Celkově však vidím velký Mým cílem je navrátit Českou republiku zpět. hrají s dětmi hry, které zvýší schopnost učit se.
potenciál, který Česká republika nabízí. Strate- Je těžké změnit celou zemi, já se soustředím na Musím říci, že kromě počtu učitelů, kteří jsou
gická pozice mezi Západem a Východem může změnu v  deseti městech. Když změníte deset v  programu nebo jím prošli, jsem velmi hrdý
ovlivnit Evropu. Češi jsou inteligentní národ měst, změníte následně celou zemi. Můj pro- i  na to, že jsme získali pozornost médií, aniž
s  velkými intelektuální schopnostmi. Přidejte jekt se skládá ze čtyř částí a je založený právě bychom museli utrácet peníze za PR. V  sou-
ještě podnikavost, která se skládá ze dvou slo- na vybudování ekosystému měst, která repre- časné době jednáme o  podpoře ze strany
žek  – realizace konkrétních kroků a  odvahy  – zentují ekosystém pro růst. Ústí nad Labem vlády. Doufáme, že se nám podaří rozšířit náš
opustilo 30% lidí během posledních sedmi let. koncept i do sféry vzdělávání dospělých a na
Město nemá dostatek pracovních míst, což další profese. Mým záměrem je přivést inves-
znamená nulovou budoucnost. Další města tory z  USA, aby investovali do rozvoje měst,
budou pravděpodobně následovat podobnou a  tak změnili celý ekosystém, jak jsem o  tom
dráhu úpadku, protože firmy budou dále za- mluvil v  úvodu. Máme dobrovolníky, máme
vírat své pobočky díky zvýšené mezinárodní podporovatele ze strany Inovačního centra
konkurenci a  dalším faktorům souvisejícím Ústí nad Labem nebo Univerzity Jana Evan-
s  firmou Amazon. Mým prvním úkolem je gelisty Purkyně. Všechny dosavadní investice
vzdělávání lidí v oblasti aktuálního dění a jejich byly z  mojí strany a  ze strany mé partnerky.
příprava na budoucnost. Mluvil jsem s mnoha Doposud jsme nezískali žádnou finanční pod-
rodiči a oni sami nevědí, co se děje, současné- poru. Své peníze vydělávám v Singapuru, Sili-
mu dění ve světě prostě nerozumí. Většina lidí con Valley a dalších zemích.
v České republice nehovoří anglicky. Informace
z  nejnovějšího výzkumu a  vývoje jsou snadno Zmínil jste, že jste do České republiky
dostupné na internetu, ale pouze v angličtině. přijel vrátit pomoc, kterou Československo
Já sám každé ráno studuji dvě hodiny nejnověj- poskytlo Izraeli v podobě poskytnutí zbraní
ší trendy a výzkumy. Ani čeští učitelé většinou během války za nezávislost. Rozumím této
neumí anglicky. Neumí tedy sledovat nejnovější emoční rovině. Na druhou stranu vím, že
trendy v oblastech robotiky, která velmi ovlivní Izraelci jsou dobří obchodníci a  investoři.
trh práce, například na YouTube kanále. Pokud Jak se tato rovina odráží ve vašem projektu?
učitelé tyto informace nemají, necítí potřebu
a nemohou připravit děti na budoucnost. Proto Trvám na tom, že příchod do České republi-
kladu nejprve důraz na vzdělávání lidí, které je ky a pomoc vzdělávacímu systému je pouze
nutné pro změnu celkového nastavení systému. mým osobním rozhodnutím. Žádnou podporu

věda, ČISOK - BULLETIN 03/2018 | STR.05
výzkum,
inovace

nedostávám ani ze strany izraelské vlády. Peníze Ophere, další jedinečností vašeho projektu Jsme zpátky u sebevědomí. V České republice všu-
ze strany investorů se dají očekávat až následně je skutečnost, že pracujete i s dětmi, které jsou de slyším „to není možné“. Pouze lidé s nízkým se-
a nebudou to peníze určené přímo na vzdělává- z  problematických lokalit. Velmi často jsou bevědomím se bojí nezdaru, a  to je také důvod,
ní. Já sám se soustředím na vzdělávání, protože vzdělávací projekty zaměřené na vyhledávání proč jsou Češi posedlí čekáním na různé vědecké
mu nejlépe rozumím. Předpokládejme, že se mi a práci s těmi nejtalentovanějšími dětmi. důkazy. Před založením Googlu, Facebooku nebo
podaří vychovat 2000 géniů, skutečných exper- Airbanb žádný vědecký důkaz neexistoval. Žijeme
tů na vědu, technologie a  umělou inteligenci. Zde opět mohu uvést příklad z Izraele. Jedinečný ve světě radikálních změn. V USA, lidé říkají „ano,
Tito lidé pravděpodobně opustí Českou repub- projekt pod názvem Unistream byl založen asi před můžeme“, v Izraeli „prostě to udělejme“. To také dě-
liku, protože ekosystém zde není nastaven tak, 30 lety se záměrem propojit židovské a muslimské lám. A vždy mám zájem o další partnery, kontaktuj-
aby je mohl využít. Dokud nemáte nastavený děti tak, aby dohromady mohly zakládat start-upy. te mne, pokud víte o  nějaké vzdělávací instituci,
ekosystém, který bude špičkové odborníky Dospívající tak dostávají podporu a mentoring ze městě nebo regionu, který má zájem zapojit se do
podporovat, tak vlastně nemáte ani potřebu je strany generálních ředitelů největších společností a projektu Fáze anebo máte zájem být partnerem
vychovávat. Proto kladu na ekosystém tak vel- zároveň mají přístup k investičnímu kapitálu. Před- z prostředí businessu.
ký důraz. stavte si, že děti ze znevýhodněných lokalit mají
často daleko lepší nápady než talentovaní dospělí. Text: Linda Štucbartová
Výše uvedené dokazuje následující příklad. Na Projekt byl iniciován právě jedincem, který z  po- Foto: Oren Shalev
jednom ze vzdělávacích programů věnova- dobného prostředí vyšel, a tak se rozhodl začít po-
ných učitelům ke mne přišel asi 16letý chlapec máhat ostatním. Ukázalo se, že to je cesta k úspě-
a prosil mne a ostatní učitele, aby začali použí- chu. V  českém prostředí pracujeme s  romskými
vat můj systém Fáze, a tak podpořili jeho další dětmi. Jaká je jejich největší výzva? Stejná jako pro
mladší sourozence, aby v regionu zůstali. Řekl: zbytek populace. Vzpomínáte si, že v úvodu jsem
„Už jste ztratili mne, protože já sám nevidím hovořil o lidské potřebě cítit hrdost? Romské děti
v  tomto městě žádnou budoucnost. Nechci, mají velmi nízké sebevědomí. Když se pracuje pod-
aby to takto vnímali ostatní.“ Pokud by se tato le mé metodologie, romské děti často poznají, že
scénka odehrála v  USA v  rámci show Oprah i ony jsou talentované a dokážou složité hádanky
Winfrey, celé USA by plakaly. V České republice jednoduše vyřešit. Ve smíšených třídách najednou
takovýto moment zůstane bez povšimnutí. vidí, že mají stejné schopnosti jako ostatní děti.

Být v Izraeli vědcem je prestižní záležitost,
ale vybavení máme lepší, říkají čeští vědci
ve Weizmannově institutu

Lucie Kolářová (28) a Jiří Zahradník (30) z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV vyrazili do Izraele
v rámci podpory česko-izraelské spolupráce, navázání nových kontaktů a projektů. Oba měli zájem poznat nové
techniky na jednom z nejprestižnějších vědeckých pracovišť na světě.

ha ohledech. Zatímco u nás zažívá věda pro-
pad důvěry, v Izraeli se stále jedná o prestižní
a  společností podporované odvětví,“ říká Jiří.
„I přestože ve zdejším kampusu jsou k dispozici
všechny možné technologie a  mnoho ochot-
ných lidí, kteří vám pomohou s nimi pracovat,
vybavení laboratoří centra BIOCEV je na vyšší
úrovni než zde. A  to je možná jediný důvod,
proč bych se vrátil,“ dodává s úsměvem Jiří.

Lucie (pátá z leva) a Jiří (pátý z prava) překonat počáteční nezdary projektu a  získat A co oba mladé vědce zaujalo na Izraeli nejvíce?
nové nápady a  postřehy. Nejvíce mě zaujala „Je to země kontrastů. Domy, příroda, a hlavně
Lucie dosud strávila v Izraeli čtyři měsíce čás- otevřenost a vřelost zdejších lidí. I přestože tu obyvatelstvo. O místním životním stylu by se
tečně podpořené i  díky programu Mobilita působí lidé z celého světa, různých národností, dalo hovořit donekonečna. Osobně mě zaujal
(MŠMT). Jejím hostitelským pracovištěm je ras a vyznání, na pozitivní a přátelské atmosféře přístup k  dětem  – jsou středobodem společ-
Laboratoř proteinových interakcí a  Centrum v laboratořích se to nijak neprojevuje,“ dodává. nosti. Když vám při jízdě vlakem podlézají děti
pro strukturní proteomiku. „Chtěla jsem se pod sedačkami, nikdo je neokřikne, jak by se
seznámit s  aktuálními trendy v  genovém in- Jiří pracuje ve Weizmannově institutu od dub- tomu stalo u nás. Místní to vidí jinak. Jsou to
ženýrství, molekulární a  strukturní biologii na  2018 jako postdoktorand. Jeho pracovní přece děti a potřebují si hrát,“ říká Jiří.
a  bioinformatice,“ popisuje Lucie cíle svého náplní je studium evoluce proteinů. „Rozdíl
pobytu. „Jsem ráda, že mám možnost pracovat mezi vědou v Izraeli a ČR je propastný v mno- Lucie má jasno: „Za mě mohu Izrael jen dopo-
i na svém domovském projektů. Díky bohatým ručit.“
zkušenostem izraelských kolegů jsem dokázala
Text: Petr Solil, vedoucí komunikace centra
BIOCEV a místopředseda Redakční rady ČISOK

ČISOK - BULLETIN 03/2018 | STR.06

SPOLUPRÁCE

Zástupci Komory jednali v Izraeli o bližší

spolupráci v oblasti VVI

President ČISOK Pavel Smutný a výkonný ředi- Benjaminem Sofferem, výkonným ředitelem T3 spolupráce v  oblasti VVI, zejména transfer
tel Komory Ondřej Bočkay během své pracovní (Technion Technology Transfer) a Assafem Do- z akademické sféry do byznysu, tedy převedení
návštěvy Izraele absolvovali jednání s  Ornou vratem z naší partnerské komory. Hlavním té- dat z výzkumu do praxe.
Berry, která dříve působila jako Chief Scientist, matem tohoto setkání byla možnost navázání

V rámci festivalu KOLNOA se diváci mohou těšit
na izraelské filmy i seriály

ČISOK opět podpořil nyní již 2. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA, který -izraelský spisovatel Sajjid Kašua (česky vy-
přinese celkem 20 filmů ve více než 47 projekcích a pestrý doprovodný program. šly knihy Tančící Arabové a  Druhá osoba
singuláru).
Výběr současné izraelské kinematografie za- Historickou trilogii uzavírá vrcholné dílo Ra-
hájí filmy Virgins a Geula. Hlavní představitel fiho Bukaje se surreálným nádechem Avanti Ve spolupráci s jeruzalémskou radnicí se představí
filmu Geula Moše Folkenflik získal ocenění Popolo. Děj se odehrává těsně po skončení nejnovější proudy současné izraelské kinemato-
za nejlepší mužskou roli na Mezinárodním Šestidenní války. grafie-přehlídka devíti krátkých filmů ze tří nej-
filmovém festivalu Karlovy Vary. významnějších jeruzalémských filmových škol.
O  proslulosti izraelského seriálu se mohou
Mezi dvěma světy rozehrává šance tří mla- diváci přesvědčit na speciálním seriálovém Program festivalu najdete na www.kolnoa.cz.
dých Palestinek bojujících za svůj svobodný maratonu. Ten uvede kultovní seriál Práce
život v  Tel Avivu. S  moderní adaptací bib- pro Araby, jehož scénáristou je palestinsko- Text: Roman Lesný
lického příběhu z  knihy Genesis přichází
Harmonie. Film Touha otevírá nečekanou izraefelssfkitléimvhauol
zápletku otce a  mrtvého syna. Drama Bet- 2. ROČNÍK
lém zachycuje složitý a tragický vztah mezi
důstojníkem izraelské tajné služby a  jeho
palestinským informátorem. Vzrušující zá-
žitek přinese pouze 39 minutový snímek
Aja v  hlavní roli se Sárou Adlerovou, zná-
mou například z filmu Cukrář.

Festival nabídne i vybrané filmy z izraelské 10.–14. 10. 2018
filmové historie. Nejstarším filmem festiva-
lu je Život Židů v Palestině z roku 1913. Hra- Kino Pilotů
ný dokument Ilegální přistěhovalci zachy- Kino 35 Praha
cuje cestu mladého páru, který se rozhodl
riskovat a  pokusil se o  ilegální imigraci do Kino Lucerna
Palestiny po skončení druhé světové války.
Kolnoacz | www.kolnoa.cz

ČISOK - BULLETIN 03/2018 | STR.07

členové

Aplikace bakteriálního preparátu
BIOTECH společnosti DEKONTA

Česká biotechnologie s úspěchem využita v Izraeli

Izrael je právem považován za technologickou velmoc, ovšem i zde lze najít oblasti, ve kterých může být úspěšně nabízena
a využívána technologie z České republiky. Jednou z takových oblastí je ochrana životního prostředí, především sanace
kontaminovaných zemin nesaturované zóny horninového prostředí.

Biotechnologie využívané v  České republice Výkop znečištěné zeminy doucí účinky na lidské zdraví ani na životní
pro odstraňování například ropného znečiště- prostředí  – nejedná se o  toxické, patogenní
ní zemin, vod a  kalů mají svůj počátek v  90. biodegradace. Princip této technologie spo- ani geneticky modifikované organismy. BIO-
letech minulého století. V  této době se výše čívá ve vnesení speciálně vyvinutých bakte- TECH byl v  minulosti úspěšně aplikován na
uvedené metody začaly s úspěchem používat riálních kmenů do kontaminovaného ma- desítkách kontaminovaných lokalit v  České
například pro odstranění znečištění na rozsáh- teriálu a v optimalizaci podmínek pro jejich republice, v  Rusku, Ázerbájdžánu, Filipínách
lých plochách vojenských újezdů po odchodu růst. Množící se bakterie spotřebovávají ne- a řadě jiných zemí.
sovětských vojsk. Získané zkušenosti a vědec- žádoucí organické látky. Technologii biode-
ký výzkum staví biotechnologie aplikované gradace je možné aplikovat při odstraňování Výchozí úroveň kontaminace zeminy vyjádře-
českými odborníky na světový vrchol. Přední znečištění způsobeného širokým spektrem ná jako koncentrace ropných látek byla 16 000
českou společností v tomto oboru je DEKON- organických látek, v tomto případě se jedna- mg/kg. Během čtyř měsíců biodegradace do-
TA, a.s., která je zároveň dlouholetým členem lo převážně o naftu. šlo k jejímu snížení pod úroveň předepsaného
Česko-izraelské smíšené obchodní komory. sanačního limitu, tj. 5 000 mg/kg. Po závěreč-
ném ovzorkování a analýze sanované zeminy,
které provedla nezávislá organizace vybraná

Odběr vzorků Na základě laboratorních testů byl pro apli- Navezené zeminy na biodegradační ploše
kaci v lokalitě Beer Sheva vybrán biopreparát
Ve spolupráci s izraelskou firmou NEGEV Eco- BIOTECH vyvinutý společností DEKONTA. izraelským Ministerstvem životního prostředí,
logy realizovala v  letošním roce společnost Jedná se o suspenzi speciálně vybraných bak- byla úspěšnost provedené sanace potvrzena
DEKONTA úspěšně sanaci kontaminovaných teriálních kmenů s vysokým biodegradačním a práce na lokalitě byly ukončeny.
zemin ve městě Beer Sheva v Izraeli. V místě sa- potenciálem, které však nemají žádné nežá-
nace byla vybudována biodegradační plocha, Věříme, že praktické zkušenosti s  použitou
na kterou izraelský partner navezl 2 000 m3 Výstavba dekontaminační plochy technologií, které získali izraelští specialisté,
zeminy odtěžené v areálu železničního depa, přispějí k  rozsáhlejší spolupráci mezi českou
která byla masivně kontaminovaná ropnými firmou a izraelským parterem.
látkami. Vlastní čištění zeminy pak zajišťo-
vala DEKONTA, a  to s  využitím technologie Text: Petr Mothejl a Petra Nejmanová,
DEKONTA, a.s.
Foto: Dekonta, a.s

ČISOK - BULLETIN 03/2018 | STR.08

členové

Systém ochrany vojáka VIRTUS

Výstroj vojáka pěchoty se v historii mnohokrát Přístup firmy SOURCE byl v  mnoha směrech VIRTUS je vybaven systémem dynamického roz-
proměnila a mění. Voják 1. světové války měl na unikátní. Vývoj balistické ochrany vojáka po- ložení zátěže DWD, který umožňuje přenos zátě-
svém těle přibližně o 10 kilo zátěže víc než vo- stavili na jednoduchých principech: že na ramena a boky. To si může voják libovolně
jáci římských legií. Během 2. světové toho měli nastavit i  během chůze. Může například přenést
vojáci zase o pár kilo víc než za 1. světové a tak 1. balistika a  výstroj jako ucelený systém téměř všechnu váhu na boky a uvolnit si ramena
stále dál až do současnosti. –integrace nosných a ochranných prvků a  ruce pro střelbu. DWD je v  současné výstroji
unikátní a  zvyšuje komfort, obratnost a  výkon-
Během mise v  Afghánistánu se váha běžné vý- 2. modularita – všechny díly výstroje musí být nost vojáka. DWD přitom nijak neomezuje vojáka
stroje a výzbroje britského vojáka přiblížila limi- kompatibilní a nastavitelné podle úkolu, role, v pohybu.
tu lidských schopností. Vojáci během pozem- cíle a strategie mise
ních operací museli na svém těle nést v průměru
22 kg zátěže, v  některých případech až 50 kg! 3. respekt k  anatomii a  fyziologii člověka  –
Těžká výstroj zásadně snížila jejich pohyblivost DWD pro zvýšení výkonnosti vojáka
a výkonnost. Změna byla nevyhnutelná.
4. systém je platforma s  možnostmi upgrade
Britové vzápětí oslovili významné výrobce ba- v několika úrovních
listické výstroje, mezi jinými také izraelskou fir-
mu SOURCE. Výsledkem projektu je moderní systém balis-
tické ochrany vojáka VIRTUS.

Systém Virtus lze jednoduše přizpůsobit na potřebnou úroveň balistické ochrany: Na vývoji systému se podíleli izraelští vojáci aktivní
služby, testování probíhalo v  laboratorních pod-
vesta pro skryté nosič plátů základní vybavení plné vybavení (měkká+ mínkách i v terénu (hory, pouště, prales). Testování
nošení (měkká balistika (pouze težké pláty) (kombinace měkká+těžká těžká balistika + ochrana prováděly jednotky se zkušenostmi z reálného boje.
boků, končentin a pánve)
– střepiny, nůž) balistika) Virtus slouží jako základní platforma, vzorování na
míru podle potřeby zákazníka je samozřejmost.
Kombinace s dalšími komponenty systému: Součástí garance je i  servis reagující na potřeby,
které se objeví až během užívání.
útočný set 3A útočný set 4+ set pro hlídku kompletní set pro přesun
(měkká balistika) (pouze těžká balistika) Základní platformu je také možné postupně
doplňovat dalšími doplňky, případně zavést
elektronickou infrastrukturu (zdroje a  kabely
pro i-technologie).

Britové systém VIRTUS s úspěchem testovali a od
roku 2015 je součástí jejich pozemní armády. Pte
David Thomas (1 MERICAN) po testování systému
řekl: „Nový set Virtus je mnohem lehčí a umožňu-
je mi pohyb ve větším rozsahu než dříve. Bě-
hem dlouhých přesunů systém podporuje moji
páteř a  citelně přenáší váhu z  ramen na boky
a  naopak. Je daleko pohodlnější a  výkonnější
než naše původní výstroj!“

Pte Ratu Lum (1 MERICAN) doplnil: „Celý set je
komfortní na nošení. Je to dáno technologií
DWD, ale také nízkou váhou. Díky tomu mám
mnohem větší výkonnost“.

Česko­‑izraelská smíšená obchodní komora www.cisok.cz Redakční rada: Ondřej Bočkay – předseda
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora Petr Solil – místopředseda | Gabriela Horká – editor
tel.: +420 224 032 161 DTP a výroba: Label Up, s. r. o. | www.labelup.cz
email: [email protected] @C_I_S_O_K Vydáno: 21. září 2018

českoizraelskasmisenaobchodnikomora


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Somtoday agenda gebruik
Next Book
Closing The Loop Gravesend, Dover, Sheppey