The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2017-12-12 03:20:24

ČISOK bulletin 2017-02

2017-02-bulletin-cisok

2017 2

DANA NĚMCOVÁ

laureátka Ceny Arnošta Lustiga
za rok 2016

Cena Arnošta Lustiga se tento rok předávala v roce 1978 upozorňoval na komunistické bezpráví.
již pošesté. Laureátkou za rok 2016 se stala Ocenění převzala v Rezidenci primátorky hlavního
paní Dana Němcová, přední česká disidentka, města Prahy dne 2. května 2017 z rukou předsedy
chartistka a  spoluzakladatelka Výboru na obranu vlády České republiky Bohuslava Sobotky a předsedy
nespravedlivě stíhaných, který od svého vzniku Výboru Ceny profesora Jana Pirka.

pokračování na str. 2

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.2
ARNOŠTA
LUSTIGA

pokračování ze str. 1

Dana Němcová, laureátka Ceny Arnošta Lustiga

za rok 2016

„Cena Arnošta Lustiga není jen způsobem,
jak si připomínat ty nejsvětlejší lidské příbě-
hy naší moderní historie. Je to také příležitost
podívat se s určitým odstupem na naše dneš-
ní problémy. Pomáhá nám ocenit odvahu lidí,
kteří neváhali bojovat za spravedlnost a demo-
kracii v době nesvobody. Díky takovým příleži-
tostem si můžeme v praxi uvědomit, jak velkou
změnu naše společnost prodělala od sametové
revoluce v roce 1989,“ uvedl premiér.

Ke gratulaci se rovněž připojila primátor-
ka hl. města Prahy paní Adriana Krnáčová,
pod jejíž záštitou se konal i  tento ročník
Ceny, president Česko­‑izraelské smíšené
obchodní komory Pavel Smutný a  pan
Michal Kadera ze společnosti ŠKODA
AUTO, a. s., která je generálním partnerem
této události.

„Dana Němcová je velkou laureátkou z hlediska lidského života, ale velmi blízké Projev Dany Němcové zazněl v  závěru slav-
Ceny Arnošta Lustiga. Její zvolení je při- z pohledu národní historie. Dana Němco- nostního ceremoniálu. „V  dobách Charty 77
pomínkou nejen jejích osobních hodnot, vá je živoucím důkazem toho, že chartisté jsme poctivě hledali odpovědi v dialogu a plu-
které ve svém životě mnohokrát pro- konali správně a jejich odkaz nenásilného ralitě názorů, za samozřejmého respektu k růz-
kázala a  které se pojí k  hodnotám Ceny odporu a velkého smyslu pro dialog je pro nosti a lidské důstojnosti každého diskutéra. To
Arnošta Lustiga, ale také vhodným způ- dnešní Česko velmi cenný,“ řekl o laureát- byla naše škola svobody, kterou jsme si přinesli,
sobem připomíná Chartu 77, Výbor na ce Pavel Smutný. jak doufám, do současnosti. Za tuto zkušenost
obranu nespravedlivě stíhaných a  další jsme platili tím, že nám byly upírány i samozřej-
události, které jsou sice velmi vzdáleny mé občanské svobody, jak je ostatně známo.
Proto je nám pamětníkům svoboda tak drahá.
Dnes ji považujeme za samozřejmou a je nanej-
výš potřebné, abychom s ní uměli zacházet, žít
a případně pro ni i něco obětovat,“ řekla nová
laureátka Ceny.

Text: Gabriela Horká, ČISOK
Foto: Morris Media

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.3
ARNOŠTA
LUSTIGA

Končí český komplex?

Podceňují se Češi zbytečně? Jsou úspěšní a snesou srovnání třeba se svými sousedy? pohled přidal Miroslav Zámečník, který vy-
Je nutné riskovat život, nebo je v  poslední době stejně složité projevit odvahu zval ke znovuvytvoření energie národního
ekonomickou? Na podobné otázky odpovídali panelisté konference „Odvahou kapitálu a připomněl například českou jedi-
k úspěchu aneb Konec českého komplexu?“ Akce proběhla ve Vlasteneckém sále nečnost v oboru elektronové mikroskopie.
historického Karolina u příležitosti letošního udělení Ceny Arnošta Lustiga dřívější
disidentce Daně Němcové. Konference, kterou moderoval president Česko­‑izraelské V  panelu vystoupil rovněž Pavel Kysilka:
smíšené obchodní komory a společník AKCCS Pavel Smutný, by měla nastartovat „Odvahu a  statečnost musíme vždy dávat
celospolečenskou diskusi věnovanou těmto důležitým tématům současnosti. do kontextu s  ambicí. Vyřčená ambice ješ-

Libuše Šmuclerová, generální ředitelka vy- vuje i  nízkou českou mobilitou. Není k  ní tě nemusí být ale tou opravdovou, za kte-
davatelského domu Czech News Center, vy- podle jeho slov důvod, odchází se totiž za rou jste připraveni platit.“ Připomněl i  to,
světlila, že komplex znamená určitý mindrák lepším. „Poláci jsou schopni masové od- že česká situace není jednoduchá, protože
a ono vysmívané „čecháčkovství“ je vlastně vahy, to ale není český způsob. Důležité je zdejší mindráky se projevují především při
postoj, který nás baví. Zároveň jde podle ní mít v pravou chvíli alespoň jednoho hrdi- pohledu na západ, tedy do velmi úspěšného
o národní stereotyp, usnadňující nám život. nu, který zástupně za celý národ vykreslí klubu. „Úspěch národa dlouhodobě odpoví-
Čecháčkovství tak podle ní vlastně zname- mravní kruh,“ uvedl Jefim Fištejn a  připo- dá jeho ambicím. A my jsme tak úspěšní, jak
ná alibi pro naše chování a  naše postoje. mněl například osudy Jana Husa, Jeronýma jsme ambiciózní,“ řekl Pavel Kysilka.
Vzhledem k tomu, že si v současnosti žijeme Pražského či Jana Palacha.
celkem pohodlně, nemáme k  odvaze příliš
mnoho příležitostí. Ale odvahou může být Do panelu se zapojila rovněž historička Len-
právě i dání všanc svého pohodlí a nezakrý- ka Rovná, prorektorka Univerzity Karlovy
vání se čecháčkovským alibi. v  Praze, která připomněla různé historické
paralely, mluvila o T. G. Masarykovi či Josefu
Podle publicisty Jefima Fištejna je česká Pekařovi a v diskusi rovněž uvedla, že u stu-
společnost celkově úspěšná, což se proje- dentů žádné komplexy nevidí. Ekonomický

Podle Tomáše Pluhaříka, který pracuje pro
společnost Deloitte a také vede společnost
Humainn, není pak problém v tom, že si Češi
nedokážou určitou věc představit, ale mají
problém s její realizací a obávají se neúspě-
chu. Klíčem je tak právě podpora lidí v  je-
jich myšlenkách i vlastním docenění se.

Právě k tomu vyzývá i Pavel Smutný, podle
něhož je nejdůležitější lidi podporovat.
„České selhání i česká výjimečnost, obojí je
pravdivé. Buďme hrdí na svou minulost
a pojďme dál. Buďme realisté a podívejme se
na nás smířlivě a v celém komplexu,“ uzavřel
setkání Pavel Smutný.

Text: Jan Januš
Foto: Morris Media

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.4
ARNOŠTA
LUSTIGA

Hrdinové by se našli i dnes

Dana Němcová, přední disidentka, chartistka a spoluzakladatelka Výboru na ohlédnout se co možná nejdál, protože příčiny
obranu nespravedlivě stíhaných, mrkne a zeptá se, zda nevadí, že bude kouřit. se řetězí. A postoje se naštěstí také mění. Bo-
Jinak se prý nemůže soustředit. Vtipkuje, že po kuřácích se v  poslední době hudíky za každého, kdo je schopen změnit své
celkem ostře jde. „Být pronásledovaná menšina mě ale vlastně vždycky bavilo,“ smýšlení.
směje se žena, která kvůli svým názorům strávila několik měsíců ve vazbě
a zažila neustálou šikanu komunistického režimu. Sepsali jste Chartu 77, podepsala jste ji
a přišla první vlna represe. Přesto jste záhy
Co vás bavilo na tom být v pronásledované národa. Ne ale takové to revoluční vypořádání poté založili VONS. Co se vám tehdy honilo
menšině, v disentu? se. To jsem zažila jako dítě v letech 1938, 1945, hlavou?
Vzájemně jsme si to užívali. Měli jsme mezi 1948, 1968 i  v  následujících letech a  vždy to První, co hrálo roli, byl náš návrat do Sudet
sebou dobré vztahy, vzájemné porozumění dopadlo špatně. Pořádání našeho svědomí, ať ve 45. roce. Tam jsem viděla sice jen dozvuky
a  toleranci. Snažili jsme se tu dobu odlehčit už národního, nebo osobního, bylo vždy špat- divokého odsunu, nicméně také revoluční gar-
humorem, sdíleli jsme příjemné i nepříjemné ně. Pocit potřeby potrestat vyplavil spíše to dy a staré lidi, kteří před nimi byli bezbranní.
věci, aniž by nám to dělalo velké problémy. ošklivé, než že by docílil hlubší spravedlnosti Další horor byl proces s  Miladou Horákovou
Vždy jsme věděli, na koho se obrátit a s kým a hlubšího vhledu do dynamismů, které způ- a vůbec procesy v 50. letech jsem jako dospí-
počítat. To mě na tom bavilo. sobily naši minulost. Vypořádat se znamená vající děvče nesla velmi těžce. Lidé se z pudu
sebezáchovy a  vlastního strachu připojovali

Byl tedy život v disentu vlastně
dobrodružstvím?
Pořád to bylo dobrodružství. U čehokoliv, co
jsme podnikali, jsme nevěděli, jak se ta situa-
ce zdramatizuje. Prožívali jsme vlastně trochu
kovbojku.

Má žena s vašimi zkušenostmi, žena, která
byla vězněna…
… (téměř rozzlobeně) tak to nestojí za řeč…

… ještě někdy strach? Dana Němcová (14. 1. 1934 v Mostě) je přední česká disidentka, chartistka a spolu-
Každý člověk je trochu zvířátko a  strach pa-
tří k  naší výbavě. Je součástí našeho sebeob- zakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který upozorňoval od svého vzniku
ranného mechanismu. Ale občas musí člověk v roce 1978 na komunistické bezpráví.
strach potlačit. V tom smyslu, že o něm ví. Ne-
dat mu za pravdu, snažit se jej překonat a hle- Společně s manželem Jiřím Němcem, s nímž se seznámila již při studiích psychologie na Uni-
dat jiný vstup do oné situace. Ale že biologicky verzitě Karlově v Praze, patřila k předním katolickým intelektuálům, zastáncům undergroun-
nebo archetypálně daný strach existuje, jsem du a iniciátorům prohlášení Charta 77. Matka sedmi dětí prožila v roce 1979 šest měsíců ve
si uvědomila třeba v 90. roce, když mi někdo vazbě, následně byla odsouzena k tříletému trestu za podvracení republiky, ale s podmíněným
k ránu zazvonil na dveře. Měla jsem pocit, jako odkladem na pět let. Ve vězení byla i v roce 1989, kdy působila jako mluvčí Charty 77. Opako-
kdyby mě kůň kopl do žaludku. Kolem čtvrté, vaně byla vyslýchána Státní bezpečností a perzekvována.
páté hodiny ranní totiž chodila domovní pro-
hlídka. Ale tohoto strachu jsem se zbavila po- Po Sametové revoluci se stala členkou Federálního shromáždění, po smrti Olgy Havlové stála
měrně rychle. Dlouho mi ale bylo nepříjemné v čele správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové a angažovala se rovněž v Poradně pro
jít třeba Bartolomějskou ulicí. Teď už to tam uprchlíky.
ale na mě působí úplně neutrálně. Je tam kino
Ponrepo, takže je to fajn. Bartolomějská ulice Byla oceněna řadou cen a vyznamenání, například Medailí Za zásluhy I. stupně od prezidenta
už mi nic nedělá. Václava Havla či Cenou Paměti národa.

Souvisí to s vypořádáním se s minulostí?
Mohu se vypořádat s vlastní minulostí, u těch
druhých to ale musím nechat na nich. Mohu
doufat v  to, že pochopí, kde se mýlili a  kde
třeba vědomě dělali nějaké svinstvo a  příště
od toho upustí. Možná to je krásná a  bláho-
vá iluze. Samozřejmě, že to neudělají všichni.
Vypořádat s minulostí se ale musí každý pod-
le vlastního svědomí. Celá společnost by pak
měla pěstovat určité společné vědomí, proto
jsem ráda třeba za existenci Paměti národa či
jiných podobných skupin, které se snaží prav-
divě nahlédnout na to, co bylo. Zhodnocení
je pak na celé společnosti. Vypořádání je ale
naprosto nutné v  rámci psychického zdraví

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.5
ARNOŠTA
LUSTIGA

buď k odsudku nebo přinejmenším ponechá- všem naší oporou. Ledva chudinky osmnácti let nutkání vyjádřit se k něčemu, co se mi nelí-
vali příbuzné, kteří zůstávali vysídleni nebo docílily, podepsaly Chartu. Bez ohledu na to, že bí. A kdybych to neudělala, byla bych spo-
opuštěni bez pomoci a  nestarali se o  jejich studium ani náhodou a  vyhazovy i  z  podřad- luodpovědná za to, že se to děje. A když se
osud. Pak si vzpomínám, že jsme v přátelském ných zaměstnání. To všechny ty větší děti pak mi zdá, že se děje nějaká nespravedlnost,
prostředí u  pana profesora Patočky rozebíra- už táhly s  námi. A  na druhou stranu roznáše- považuji za důležité se proti tomu nějakým
li krátce před Chartou paměti ruské básnířky ní letáků, účast u soudů a přispívání ke všemu způsobem postavit a přinejmenším říct, že
a manželky Osipa Mandelštama a její myšlen- možnému. Děti byly jedničky, to je důležité. je to nespravedlnost.
ku, podle které si lidé zpočátku tuhnoucího
režimu mysleli o těch, které zavřeli, že museli
něco udělat, a  až když se to dotklo jich, tak
si uvědomili, co se vlastně děje. A když začali
být za existence Charty zavíráni ti, co jen pře-
pisovali samizdatovou literaturu či rozšiřovali
Chartu nebo nahrávali a rozšiřovali zpravodaj-
ství z oněch štvavých vysílaček a byli za to sou-
zeni a odsuzováni, přišlo nám, že je naprosto
logické, abychom se starali i o jejich osudy, byli
v kontaktu s jejich rodinou a to bezpráví pub-
likovali a upozorňovali na porušování lidských
práv a zároveň byli solidární podporou jejich
rodinám.

Kde jste ale na to vzala sílu?
Síla je zřejmě člověku daná. Když mu na tom

záleží a když se spoléhá, že je to tak správné. Já

ji nemám ze sebe.

Jistě vám pomohlo, že jste na to nebyla Říkala jste, že první výslech proběhl Pomáhala vám v těch těžkých chvílích víra?
sama… 14. ledna 1977. Máte spočítáno, kolik Ve všem všudy, bez ní si to dovedu těžko před-
… rozhodně, v  té vzájemné solidaritě to jich pak ještě bylo? stavit.
bylo nádherné. Pak se taky docela dobře Ne, nikdy jsem si to neevidovala a ani mě to
sedí, když víte, že venku se přátelé postara- nezajímá. Dělali jsme, co bylo aktuální a co A psychologie?
jí o  vaše děti. Pak to není takový problém, bylo potřeba. Nikde jsme si nepsali, kdo co Rozhodně ne ve smyslu odborné disciplíny, spíše
jako když se musíte třást, že dají vaše děti do dělal, to by bylo nebezpečné. Takže dnes ve smyslu intuice a zájmu o lidi.
dětských domovů. už ani pořádně nevím, spíše si vzpomenou
moje děti než já. Zakládat si deníček, to Rozebírala jste takto třeba své vyšetřovatele?
Věděla jste tedy, že je svou aktivitou pro mě nemělo žádný smysl. Těm, kteří ale Na některých nebylo co rozebírat. Pokud si
neohrožujete? svědomitě uchovali svědectví, jsem vděč- mysleli, že na mě platí jejich pohrůžky, se zlou
Doufala jsem v to. A některé z mých dětí byly ná. U mě to spíše byla ledabylost, se kterou se potázali, to se mnou nešlo mluvit. Ale když
již v té době plnoleté, takže se byly schopny jsem to brala jako součást denního života. jsem měla, dnes nahlížím, mylný dojem, že se
postarat o ty mladší a zaštítit rodinu fungu- jim dá něco vysvětlit, tak tomu jsem občas,
jící bez rodičů. Protože v té době byl zavřený Spíše je to ta vaše skromnost. a  musím jako psycholog říct, že chybně, pod-
i můj manžel. Ale no tak. lehla a snažila jsem se jim vysvětlit, že je prav-
da, co píšeme, že si to mohou ověřit. Že správy
Právě to bylo patrně klíčové, že jste V roce 1968 jste přitom odjeli do VONSu se zakládají na spisech, že nic nezveli-
s manželem Jiřím viděli tu situaci stejně… Rakouska a čekali, zda se začne zatýkat čují. Ale asi jsem měla mlčet, neměla jsem se
To bylo důležité. a pak jste se vrátili. Nelitovali jste pak s nimi vůbec bavit.
toho?
Paměť národa cituje vaši větu „Nechtěla Ne, to už nebylo aktuální. V osmašedesátém Protože to nemělo smysl?
jsem, aby mi děti jednou řekly: Mami, proč jsem chvíli váhala, nechtěla jsem vychová- To člověk nevěděl. Já jsem si to mylně vyhod-
jste si to všechno nechali líbit?“ Kdy jste ji vat děti v zemi, která bude pokořena, a to, notila tak, že nás třeba odsoudí, ale ty výpo-
řekla? že bude pokořena nebo pokořována, jsem vědi v protokolech budou. A až se to jednou
Zařvala jsem ji na estébáky, když mi přišli vy- věděla. Vrátili jsme se proto, že můj manžel dostane ven, bude jasné, proč jsme dělali to
hrožovat dětmi. Při prvním výslechu, 14.  led- se tehdy angažoval v  různých nakladatel- či ono a  že jsme byli v  právu a  byla to ne-
na  1977, rovnou na Ruzyni, jsem odmítla vy- stvích pro edice knih, o nichž předpokládal, spravedlnost proti nám. Tenkrát měl ale asi
povídat. Potom poslali k nám líbezně se tvářící že pomohou lidem v  rezistenci proti lámá- pravdu Petr Uhl, který říkal, že by jim neřekl
dvojici, která mi naštěstí začala takto vyhrožo- ní lidí a jejich postojů. Vyhodnotili jsme, že ani jméno své babičky za svobodna. Petr Uhl
vat. A v tu chvíli, mezi dveřmi, jsem jim řekla je- lepší je tato podpora a že se muž zasadí za byl náš dobrý poradce, zkušený kriminálník,
nom tolik, že to neodvolám. Že jsem to udělala to, aby ty knihy do roku 1969 ještě vyšly. Pak mnoho jsme od něj věděli a získali. Byl velmi
právě kvůli svým dětem, aby nemusely v něčem už jsme o odchodu neuvažovali. korektní, zákon ctil, věčně jsme tvrdili, že jed-
takovém žít. náme podle zákona a že režim porušuje své
Říkáte, že jste se tak chovala, protože to vlastní zákony. V tom byl ten zakopaný pes,
Děti byly to nejzranitelnější? bylo potřeba. Co to ale znamená? protože oni měli moc, my bychom možná
Na jednu stranu to nejzranitelnější, na druhou Pro někoho potřeba znamená nutkání na- měli pravdu, ale oni měli sílu. Člověk s nimi
stranu to, co mi dávalo největší sílu. Šlo o jejich plnit něco, co potřebuje. A já jsem asi měla ale neměl mluvit, udělala jsem chybu.
budoucnost. Krom toho, děti byly okamžitě ve

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.6
ARNOŠTA
LUSTIGA

Tím, že to mohli použít proti vám a proti Sebrali mě a na pár dní drželi v chládku. Pak a nemysleli si, že jako občani jsou pouze do
disentu? jsem šla rovnou na neurologickou kliniku, pro- počtu, když se sčítají volební lístky. K volbám
To asi ne, na nevině jsem pořád trvala. A to, co tože mým zádům, pohybovému ústrojí a  ani je potřeba chodit, aby lidé cítili odpověd-
jsem jim řekla, stejně věděli. Ale když jim to řek- hypertenzi nedělal pobyt tam zrovna moc nost občanskou. Z dneška bude zítřek a po-
nete, je to černé na bílém. Byla to malá domů, dobře. A bylo to docela nechutné, protože mě zítřek. Na to, že nemůžeme volit vždy ty, co
jak se říká ve fotbale. Byl to vlastňák. Tomu ale posadili do cely, kde bylo hodně žen a všechny se nám líbí, nás připravovali už kamarádi ze
nemůže rozumět. Měli svoje zákony a my jsme na mě s Rudým právem v ruce útočily, jak kvů- Západního Německa, když nás navštěvovali.
se proti jejich zákonům a jejich pojetí prohřeši- li mně a nám jejich děti mlátí policajti na Vác- Říkali, že budeme volit menší zlo. Tam, kde
li. Doufat v to, že něco vysvětlíte, je pitomost, lavském náměstí. Zkoušeli takovýto psychický je tlak brutální a rozdíl mezi zlem a dobrem
musím na svůj vrub říct. Tohle bych asi udělala nátlak. Ale já jsem tam jejich děti nemlátila. zřetelnější, tak se to jeví všechno jasněji než
jinak, nic ostatního bych ale nezměnila. Tu čin- tam, kde zlo dokáže být velmi populistické,
nost bych podepsala vždy. Dnes už je to ale na Jak jste pak vnímala Listopad? podbízivé a  matoucí. Občané by tedy měli
těch mladých. Jako chajdu, která nám konečně spadla na věnovat určitou pozornost, byť chtějí přede-
hlavu. Najednou jsme byli v něčem, s čím jsme vším žít, tomu, za jakých okolností žije celá
Pokud bychom měli právě jim předat počítali. Já jsem se v tom prostě octla a měla společnost a více by se měli dívat, jaké ovoce
vaši historickou zkušenost, šlo by to jsem potřebu sdílet s ostatními občany, o co nesou ty které stromy. Sliby se slibujou, bláz-
třeba prostřednictvím televizního seriálu nám vlastně šlo a o co by nám mělo jít. A tak ni se radujou.
Přítelkyně z domu smutku? Je autentický? jsem jezdila a mluvila s lidmi. Poměrně méně
Ano, je to velmi výstižné. Když do vazby nasadí jsem se vyskytovala v  Občanském fóru, spí- Vývoj tedy hodnotíte pozitivně?
třeba konfidentku nebo lesby. Měla jsem štěstí, še jsem dělala, co jsem považovala za nutné. Samozřejmě, že je pozitivní a  těžko ho mů-
tohle jsem nezažila. Ale zažila jsem podle svého A když si vymysleli, že mě kooptují do Parla- žeme urychlit. Trochu mě dráždí zbytečná
míněné různé nešťastnice, třeba holku za příživu, mentu, starala jsem se o svůj Severomoravský ztráta času v legislativní praxi, kde se všech-
která vyšla z  dětského domova, zavšivená enu- kraj, kde jsem pak v následných svobodných no možné, co by mělo být součástí občanské
retička, zanedbaná. S tou její výbavou do života volbách kandidovala. To byla taková rychlá, slušnosti, cpe do zákonů. Stát by měl obsta-
to nemohlo dopadnout jinak. Seděla jsem s  ní veselá, aktivní a  mobilizující doba. To bylo rávat podstatné věci a nechat třeba to, jestli
jen krátce, ale podařilo se mi ji jak odvšivit, tak opravdu moc dobré mluvit s lidmi v té době. kouří, nebo nekouří, na lidech. Daleko důleži-
nahnat k lékaři, který jí dal léky, takže jsme pak Objevili se fantastičtí lidé, někteří se zklamali tější je mezinárodní situace, měnová politika
nemusely každé ráno ve studené vodě vymácha- a nechali se otrávit, jiní to snad ale zhodnotili nebo bezpečnost. Ale ta je teď šlágrem, tak
ná prostěradla sušit. Psychologická hra dozorců, dobře, to co se stalo po 90. roce. abychom to s ní nepřepískli. Ale mezinárodní
míchání vězeňkyň, co největší znepříjemnění ži- situace nebo jaké máme mít hrdé postavení
vota, to je autentické. Někteří jsou z vývoje po roce 1989 v celosvětovém, a především evropském kon-
zklamaní. Jak to máte vy? textu, to by mělo lidi zajímat a měli by v tom
Jak dlouho jste tedy strávila ve vazbě? Bohudíky, že jsme tam, kde jsme. A  máme mít jasno. Nepochybuji však o tom, že že tu
Necelého půlroku v roce 1979, to nestojí za řeč. svobodu, nikdo nás nezavře za to, když svou rostou nové generace, které společnosti vy-
To je cenná zkušenost. Dnes je to něco jiného, je nespokojenost ventilujeme. A  jsme­­­‑li v  prá- jdou v jejích potřebách vstříc.
mi líto, že se tam lidé nepolepší a spíše si předají vu, je myslím, byť je to pro pomalost soudů
ty pachatelské zkušenosti. a různé administrativní překážky těžké, spra- I v tomto jste tedy optimistická?
vedlnost dosažitelná. Musí se na tom ale pra- Úplně ve všem, mám naději. Když budou hr-
Pak přišla podmínka, která vás samotnou covat, záleží na tom, aby to lidé nevzdávali dinové potřeba, bezpochyby se najdou. Třeba
překvapila… jich ale nebude tolik, že by se dali pytlovat.
… čekala jsem minimálně tři roky, také mě o tom
ubezpečoval můj advokát, kterého jsem měla ex Vede se debata o tom, zda by i v současné
offo, protože už byli rozebraní. Šlo o podvracení společnosti mohla vzniknout Charta…
republiky. Pět let jsem tedy neměla pokračovat Bylo by to velmi obtížné. I my chartisté jsme
ve své trestné činnosti, což jsem pokračovala ve- se rozešli v  různých směrech, děláme to, co
sele. Tenkrát ale asi narazili na odpor odněkud, tehdy bylo jakoby na druhém místě. Na prv-
co na ně platilo. Tipovala bych to na západní ko- ním místě byl totiž jmenovatel, který nás byl
munisty (smích). Někdo se nás všech zastal, za schopen spojit, a  to je porušování lidských
VONS byl opravdu v  zahraničí kravál. Levicové práv. Bohudíky tuto obranu v oblasti lidských
síly na Západě to opravdu diskreditovalo, že se práv dostupnou máme. Není to něco, pro co
kousek za hranicemi dějí věci, které nejsou příliš je potřeba v  jednotlivých případech křičet,
slučitelné i s tou jejich socialistickou zákonností. ale je to možné. Jiného společného jmenova-
A zavřít nemocnou mámu od sedmi dětí, to pře- tele, na kterém by se sešli lidé s  tak různo-
ce jenom byla trochu silná káva. rodou minulostí, orientací a  i  vizí, nemáme.
Charta byla šťastná v tom, že našla společný
To odsouzení tedy bylo oficiálně jen za úběžník, ať už to bylo podbudováno filozo-
VONS? ficky, historicky, osobnostně, či politicky.
Bylo to za VONS. Za Chartu vlastně oficiálně ni-
kdy žádný proces nebyl, myslím kvůli politickým Pokud by opět došlo k takovému útlaku
zábranám daným mezinárodní situací. Proto jako dříve, podobná skupina Chartě by se
jsme VONS postavili vně Charty, přestože jsme tedy našla?
všichni byli chartisté. Protože jsme věděli, že Vždycky v určitém množství lidí je procento,
tohle je o ústa, ne­­‑li dokonce o hubu. Nezabý- které by se zachovalo obdobně. To není nic
vala jsem se ale analýzou, proč dělají to či ono, mimořádného, co se stalo nám.
a snažila jsem se ustát to, co jsme dělali my.
Pak pokračovaly výslechy a poslední vězení Rozhovor vedl Jan Januš
v roce 1989 při Palachově týdnu… Foto: Morris Media

ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.7

SPOLUPRÁCE

XIII. mise českého zdravotnictví do Izraele

Ve spolupráci Česko‑­izraelské smíšené obchodní komory, kanceláře jezdí lékaři, ti jsou „jen“ konzultanti, a dále
ALEA Tours + Trade a  ambasády České republiky v  Tel Avivu se ve dnech izraelský záchranný systém využívá nemalý
22. – 28. května 2017 konala již XIII. mise českého zdravotnictví do Izraele. počet vycvičených dobrovolníků, kteří ve
službě čekají na zavolání a dostavují se k pří-
Naší základnou byl jako vždy Tel Aviv, od- jako v  ČR (v  Izraeli cca  7,5%, versus přibliž- padu, jsou­‑li blíže k  postiženému než běž-
kud jsme jezdili za odborným programem. ně 7,3%v  ČR), nepoměrně více prostředků ná posádka záchranky nebo je­‑li jich třeba
Tentokrát jsme navštívili tři nemocnice a to hned z několika důvodů. Jednak celková k rozsáhlejšímu hromadnému neštěstí či při
a sídlo zdravotnické záchranné služby. teroristickém útoku. Systém je dobře pro-

První nemocnicí byla ta největší v  zemi, suma HDP je v Izraeli větší, dále se více šetří, pracován, ale mimo větší roli dobrovolníků
státní Sheba Hospital v Tel Avivu. Na přibliž- neboť i  na drobné výkony a  léky, vyjma on- opravdu nemusíme nic závidět, tak dobrý
ně 1800 lůžkách léčí pacienty všech oborů kologie, si každý pacient něco málo připlácí systém záchranné služby v ČR je.
mimo transplantační program. Má de facto a také - a to ve vysoké míře - se v Izraeli i v za- Pro zájemce byla také připravena možnost ná-
dvě části – všeobecnou nemocnici a rehabi- hraniční pro zdravotnictví „vybere“ v  rámci vštěvy výstavy BIOMED 2017, která se týká
litaci. Jelikož v  Izraeli je stále mnoho trau- různých dárců mnoho prostředků. především nových technologií v medicíně. Jis-
matologicky postižených obětí bojů a  te- tě si každý z nás odnesl celou řadu dalších zá-
roristických útoků, které mají končetinová Pro zajímavost – v Izraeli dnes žije na 8 a půl žitků, Izrael je země nejen bohaté historie, ale
nebo míšní poškození, je tato nemocnice milionu obyvatel (včetně více než 1,5 miliónu i  fascinující současnosti. Země lidí, které
špičkou ve vývoji různých typů bioprotéz či Arabů a dalších minorit) a v cizině dalších 15 k vlasti pojí silné pouto. Země tepla a tří roz-
mechanických chodítek (vlastně „robotů“ miliónů židů. Je třeba říci, že Assuta Medical
umožňujících chůzi). Center nyní dostavuje další část nemocnice dílných moří. To vše nás nadchlo! Děkujeme
Za zmínku také stojí velmi dobře vybave- s akutním příjmem, kde nebude vyžadováno všem, kteří se na cestě podíleli, zvláště pánům
né Medical Treatment Educational Center, připojištění. Janu Lerbletierovi a  Milanu Kenkušovi, dále
což je „fantomové“ pracoviště, suplující pro zástupcům Velvyslanectví ČR v Izraeli Chargé
mediky a  další zdravotníky ve výcviku reál- V  hlavním městě Jeruzalémě (není to Tel d’Affaires Karlu Pažourkovi a obchodnímu ra-
né pacienty, neboť na někom je třeba se po- Aviv, i když zde sídlí ambasády) jsme navštívi- dovi Branislavu Gálovi a  v  neposlední řadě
žadovaný výkon nejdříve naučit  – ať již jde li nemocnici Herzog Hospital, která původně také vedení Česko­‑izraelské smíšené obchodní
o jednoduchý výkon typu odběr krve ze žíly (vše je přestavěno) pochází z 19. století. Toto komory za podporu naší mise.
nebo postgraduální výkon typu gastroskopie zařízení představuje centrum chronické péče Text a foto: Marek Zeman, vedoucí mise
(vyšetření žaludku a dvanácterníku sondou). v oblasti poruch paměťových funkcí, jako je
V  nemocnici se samozřejmě školí i  studenti Alzheimerova nemoc nebo vazosklerotická
univerzity a postgraduální školenci z dalších demence (cévního původu), dále v  oblasti
nemocnic. Jistě by nebylo na škodu obdobné péče o  nemocné Parkinsonovou chorobou,
pracoviště vybudovat i v Praze. centrum pro astmatiky na dlouhodobé ven-
tilaci nebo jinak chronicky těžce nemocné
Další nemocnicí byla Assuta Medical Cen- dospělé i  dětské pacienty. O  všechny je zde
ter v  Tel Avivu, která je soukromou nemoc- dobře postaráno.
nicí patřící jedné ze čtyř zdravotních pojiš-
ťoven (respektive zdravotních fondů). Jde Příkladem pro nás může být rozsáhlá a dob-
o moderní a špičkově vybavenou nemocnici, ře zabezpečená domácí péče. Záchranný
kde – s výjimkou onkologie – musí být paci- systém má absolutní prioritu a to i v dobro-
ent připojištěn, nebo si připlácet. Vzhledem volnickém systému. Na pracovišti červené
k tomu, že více než 50% pojištěnců je připo- židovské hvězdy, což je obdoba našeho čer-
jištěno, zdá se, že tato skutečnost nikomu veného kříže, Michaela Sobella v  Tel Avivu
příliš nevadí. jsme viděli obdobu naší rychlé záchranné
služby. Rozdíly jsou dva: v záchrance již ne-
Na tomto místě je potřeba říci, že v Izraeli je
stejně jako u nás všeobecné zdravotní pojiš-
tění povinné, nicméně i senioři si do nějaké-
ho limitu něco připlatí. Zdravotní pojišťovny
i zdravotnická zařízení mají přes fakt, že zdra-
votnictví Izraele stojí v % z HDP srovnatelně

ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.8

SPOLUPRÁCE

Návštěva ministra životního prostředí v Izraeli

Prosincová návštěva autora knihy Budiž voda Setha M. Siegla v Praze pomohla ho rámce řízení státního, municipálního
k  zintenzivnění vzájemné izraelsko­‑české spolupráce v  oblasti moderních i  soukromého vodohospodářství, využití
technologií ve vodohospodářství. Ministr životního prostředí Richard Brabec odpadních vod, nové technologie a  spo-
zorganizoval v termínu od 13.–15. března 2017 mimořádnou návštěvu u svého lupráci při exportu vodohospodářských
izraelského protějšku, ministra pro ochranu životního prostředí Zeeve Elkina. technologií a know­‑how na třetí trhy.

Cestu spoluorganizovala Česko-izraelská strana vyměnily aktuální informace o mož- Dalším krokem vzájemných jednání bude
smíšená obchodní komora, za kterou se de- né spolupráci. Česká strana se nejvíce za- návštěva izraelských expertů 20. a 21. červ-
legace ministra účastnil Roman Lesný. Čes- jímala o legislativní nastavení regulatorní- na na dvou seminářích v  Praze, které bu-
ká delegace, ke které se připojil i  předseda dou zaměřeny na předání zkušeností se
Výboru pro životní prostředí PSP ČR Robin státní správou a regulatorními rámci řízení
Böhnish, se setkala s  vrcholnými představi- oblasti vody. Druhý seminář v režii ČISOK
teli izraelské vodohospodářské správy Israeli bude věnován obchodní spolupráci se za-
Water Authority, státní organizace Mekorot, měřením na přípravu návštěvy největšího
zástupcem Israel NewTech spadající pod mi- vodohospodářského veletrhu v  Izraeli  –
nisterstvo ekonomie a obchodu i Jeruzalém- WATEC 2017. ČISOK organizuje již VI. roč-
ského podniku vodovodů a kanalizací. ník české vodohospodářské mise, které se
zúčastní čeští podnikatelé a  zástupci vo-
dohospodářských organizací.

Vyvrcholením návštěvy bylo přijetí české Text: Roman Lesný, člen ČISOK
delegace v Knessetu u ministra ochrany ži- Foto: Ministerstvo životního prostředí
votního prostředí. Zde si česká a izraelská

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Ideální podmínky pro start‑­upy v bioinkubátoru
4MEDi společnosti PrimeCell

PrimeCell vytvořil ve svém biotechnologickém Ideální podmínky jsou vytvořeny díky špič- Snahou je stát se jedním s výrazných hyba-
parku 4MEDi ideální podmínky pro výzkumné kovému laboratornímu zázemí a zkušenosti telů pokroku aplikovaného výzkumu v  ob-
spin­‑off firmy, start­‑upy a inventory. Vznikl zde výzkumníků, laborantů, specialistů na EU lasti biotechnologií a  inovativní medicíny
bioinkubátor podporující zcela nové nápady regulaci v oblasti inovativní medicíny a mar- v celé Evropě.
a výsledky výzkumu. Zájemci se mohou ucházet keting specialistů, kteří doplní dočasně
o  účast v  bioinkubátoru již od minulého roku. týmy start­‑upů a pomohou jim s rozvojem. Zdroj: Tisková zpráva společnosti PrimeCell
Celkově je nyní ve 4MEDi sedm start­‑upů. PrimeCell je rovněž potenciálním strategic-
kým investorem, který má přístup do pade-
Nově otevírá 4MEDi také akcelerátor, tedy mož- sáti nemocnic v ČR, na Slovensku a v Polsku
nost pro již založené mladé firmy akcelerovat a  více než tisícovky lékáren v  několika ze-
jejich produkty a bussines na evropský a světový mích EU.
trh. Takových firem je dnes v objektu celkem šest
a zabývají se biochemií, biologií, farmacií, výro- 4MEDi se tak díky unikátnímu vybavení
bou přístrojů a jinými inovativními obory včetně a  odbornému personálu stává centrem
analýzy velkých dat v medicíně a biologii. transferu know­‑how v rámci střední Evropy.

ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.9

VĚDA, VÝZKUM,
INOVACE

Návštěva místopředsedy Naučíme

vlády Pavla Bělobrádka mikroorganismy

v Izraeli vyrábět účinnější

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a  inovace Pavel Bělobrádek antibiotika?
navštívil ve dnech 1. až 3. března 2017 Stát Izrael. Na pracovní návštěvě jej
doprovázeli zástupci MŠMT, vedení Akademie věd ČR v čele s prof. Evou Klíčem je
Zažímalovou, členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace, vybraní rektoři
a předseda Technologické agentury ČR Petr Očko. Paralelně probíhajícího molekulární lego
vědecko­‑výzkumného programu na prestižním Weizmannově
institutu věd, který patří mezi deset nejlepších výzkumných institucí Malárie, streptokokové a  stafylokokové
na světě, se navíc zúčastnili čtyři špičkoví čeští vědci reprezentující dva infekce. Onemocnění způsobená mikroor-
ústavy Akademie věd  – Ústav organické chemie a  biochemie a  Ústav ganismy, jejichž odolnost proti existujícím
experimentální botaniky. Na přípravách návštěvy české delegace v Izraeli antibiotikům se podle únorové zprávy Svě-
se podílela vědecká diplomatka Delana Mikolášová. (Izrael je první zemí, tové zdravotnické organizace stále zvětšu-
kde bylo místo českého vědeckého diplomata zřízeno.) je. V  posledních třiceti letech se na trhu
neobjevila nová skupina antibiotik. Vzácné
Vicepremiér Bělobrádek se nejprve v  Jeru- pečlivě vybírá. Součástí deklarace je rovněž jsou i  zprávy o  účinnějších látkách skupin
zalémě setkal se svým izraelským protějš- příprava stipendia pro špičkové české post- stávajících. Mikrobiologové z  výzkumné-
kem Ofirem Akunisem, ministrem pro vědu, doktorandské výzkumníky, kteří budou mít ho centra BIOCEV však nyní byli úspěšní.
technologii a vesmír, aby diskutovali o mož- brzy možnost díky finanční podpoře AV ČR Informace o jejich objevu upoutala pozor-
nostech spolupráce v základním a aplikova- a  Weizmannova institutu věd strávit až tři nost odborné veřejnosti a dostala se i na ti-
ném výzkumu. Technická univerzita v Liberci roky v laboratořích Weizmannova institutu tulní stránku květnového čísla prestižního
reprezentovaná rektorem prof.  Zdeňkem věd v izraelském Rechovot. časopisu Chemical Science. To se žádnému
Kůsem následně postupně podepsala za pří- českému týmu doposud nepovedlo.
tomnosti obou oficiálních delegací během Pavel Bělobrádek se setkal také s  izrael-
slavnostního ceremoniálu v hotelu King Da- ským ministrem pro hospodářství a  prů- „Podstata přípravy nových antibiotik
vid dvě memoranda o spolupráci s Ben Gu- mysl Eli Cohenem a zástupci Izraelské ino- nazvaných CELIN a  ODCELIN spočívá
rionovou Univerzitou v  Beer Ševě a  s  Afeka vační agentury. Obě strany oživily jednání v  nepřírodní kombinaci CELesticetinu
Academic College of Engineering v Tel Avivu. o  pokračování programu česko­‑izraelské a  LINkomycinu, dvou přírodních látek  –
spolupráce v aplikovaném a experimentál- linkosamidů známých už od 60. let,“ uve-
Vrcholem pracovní návštěvy bylo poté přije- ním výzkumu známého pod názvem dl vedoucí laboratoře Struktura a  funkce
tí české delegace ve Weizmannově institutu GESHER/MOST. Česká i  izraelská strana přírodních látek Jiří Janata. Kombinovat
věd. Při této příležitosti podepsal Pavel Bě- momentálně usilují o to, aby byla příští vý- linkomycin s  málo aktivním celesticeti-
lobrádek společně s prezidentem Weizman- zva pro společné projekty vyhlášena v prů- nem podle něj dosud nikoho nenapadlo.
nova institutu prof.  Danielem Zajfmanem běhu druhé poloviny roku 2017. Chemicky je to velmi komplikované a po
vzájemnou deklaraci o  spolupráci. Podpis desetiletí chyběly vědcům potřebné zna-
deklarace je skvělou zprávou pro českou Text: Delana Mikolášová, losti. Čeští vědci věří, že mohou mikroby
vědeckou komunitu, neboť Weizmannův vědecká diplomatka ČR v Izraeli naprogramovat tak, aby tato nová léčiva
institut tento druh spolupráce neuzaví- Foto: Úřad vlády přímo vyráběly. Plánují zkombinovat geny
rá příliš často a  své zahraniční partnery si pro linkomycin a celesticetin do jediného
produkčního organismu.

Janatův tým deset let studoval, jakým způ-
sobem vznikají v  mikroorganismech pří-
rodní linkosamidy. To vědcům umožnilo
najít správnou kombinaci přírodních sta-
vebních kamenů a vytvořit antibiotika bez
použití chemických procesů. „Tímto kro-
kem jsme napodobili, nebo dokonce
i předběhli přírodu, kde obdobným způso-
bem evoluce přírodních antibiotik skuteč-
ně probíhá. Domníváme se, že námi připra-
vené nové látky v přírodě existují, jenom je
zatím nikdo neobjevil,“ doplnil člen vědec-
kého týmu Zdeněk Kameník. Pro komerční
využití bude rozhodující, zda se podaří při-
pravit mikroorganismy přímo produkující
účinné látky. „Často to bývají desítky let
práce. Délka procesu od základního výzku-
mu k použitelnému léčivu je dvacet až tři-
cet let. S  naším objevem jsme přibližně
v polovině této cesty,“ dodal Janata.

Text: Petr Solil

ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.10

NAŽIVO

S Jiřím Kulatý stůl s ministrem
Stránským
o minulosti zdravotnictví
i současnosti
Dne 7.  března  2017 v  odpoledních
V podvečer 15. března proběhlo hodinách pořádala Komora další ze
diskusní setkání s  loňským svých Kulatých stolů v  tomto roce.
laureátem Ceny Arnošta Lustiga Hostem byl ministr zdravotnictví
Jiřím Stránským. Miloslav Ludvík.

Spisovatel, publicista a  scenárista Plně zaplněná zasedací místnost AK CČS doka- Tentokrát nebyl zachován „klasický“ formát
opět hýřil svou pověstnou dobrou zovala, že o toto setkání je mezi členy Komory Kulatých stolů prezentace  – diskuse, ale pro-
náladou. V  užším kruhu přítomných velký zájem. V  úvodu hosta představil presi- stor pro dotazy nechal pan ministr hned od
členů Komory hovořil o svých zkuše- dent Komory Pavel Smutný. Poté si již vzal slo- počátku. Témata byla aktuální, odborná a  de-
nostech z  doby, kdy byl za minulého vo Miloslav Ludvík, který poděkoval za pozvání bata velmi erudovaná. Každý z nás má nějakou
režimu nespravedlivě vězněn, i  o  le- a  vyjádřil svůj obdiv a  respekt ke Státu Izrael tu zkušenost s  českým zdravotnictvím, takže
tech, která přišla po Sametové revo- a  jeho zdravotnictví, jež měl možnost několi- o dotazy nebyla nouze. Během necelých dvou
luci. Zmínil také knihu Renaty Kalen- krát osobně poznat při návštěvách Izraele. hodin jsme se dotkli problematiky zdravotních
ské Doktor vězeňských věd – rozhovor pojišťoven, realizace eHealth, léčby pomocí ko-
s  Jiřím Stránským, ve které najdete nopí či stavu paliativní péče v ČR.

mnoho jeho nekompromisně upřím- Témat by se jistě našlo více, ale čas byl neú-
ných názorů na minulost i  součas- prosný, a tak závěr Kulatého stolu byl věno-
nost. Jak podotkl, říkat pravdu se ni- ván Zdravotnické misi, kterou stejně jako
kdy nebál a ani teď s tím nezačne, byť v  minulých letec organizuje i  letos naše ob-
to často není ani příjemné, ani jedno- chodní komora v průběhu měsíce května.
duché. Debata se stočila i k současné
komplikované situaci v Evropě, která Text: Karel Kortánek, výkonný ředitel ČISOK
po migrační krizi, brexitu a teroristic- Foto: archiv Komory
kých útocích působí nejistě – i zde je
však Jiří Stránský skálopevným opti- Volební zasedání Valné hromady
mistou. Naději vkládá zejména do
mladé generace nezatížené minulým ČISOK
režimem a  předsudky. Na závěr nám
Jiří Stránský prozradil, že i  nyní po- V  prostorech Top Hotelu Praha se dne nové členy, prodloužila se také doba jejího
kračuje ve své tvorbě a  chystá nové 18.  dubna  2017 konalo volební zasedání mandátu, a  to ze dvou na tři roky. Valná
projekty. Budeme se tedy těšit. valné hromady ČISOK. Po úvodním slovu hromada tuto změnu stanov schválila. Do
presidenta Komory vystoupil nový velvy- Rady ČISOK byli jednomyslně znovuzvoleni
Text: Gabriela Horká, ČISOK slanec Státu Izrael v  ČR J. E. Daniel Meron president Pavel Smutný, vicepresidenti Jiří
Foto: archiv Komory a hovořil také čestný president ČISOK Miro- Maceška a Tomáš Pojar a členové Rady Mar-
slav Grégr. Účast byla hojná, sešlo se okolo tin Kult, Petr Mothejl, Jiří Schlanger, Miro-
70 členů, kteří byli seznámeni s rozpočtem, slav Tym, Jan Vrátník a Michal Zahradníček.
uplynulými i  chystanými akcemi či mediál- Novými členy Rady se stali Michal Kadera,
ním obrazem ČISOK. Poté již následovala ředitel vnějších vztahů ŠKODA AUTO, a. s.,
nejdůležitější část programu  – volba Rady a  Pavel Kysilka, ekonom, bankéř a  zaklada-
a Revizní komise. Vzhledem k růstu Komory tel 6D Academy. I  Revizní komise obhájila
(v současnosti má již 137 členů) se ze stáva- své posty, znovuzvolen byl předseda Luděk
jícího počtu osmi členů Rada rozrostla o dva Cimpa, místopředseda Jaroslav Javornický,
Jan Daňhel i  Zoša Vyoralová. Nově se čle-
nem komise stal Radek Levíček, člen do-
zorčí rady Vysoké školy finanční a  správní.
Členům Rady i  Revizní komise přejeme při
jejich další práci mnoho zdaru.

Děkujeme partnerům této akce, kterými
byly společnosti TOP HOTELS GROUP, a. s.,
a Dallmayr Vending & Office, k. s.

Text: Gabriela Horká, ČISOK
Foto: archiv Komory

ČISOK - BULLETIN 02/2017 | STR.11

NAŽIVO

Setkání s novým izraelským velvyslancem

Dne 5.  dubna  2017 se Komoře
oficiálně představil nový velvyslanec
Státu Izrael v  ČR J. E. pan Daniel
Meron.

Na konci roku 2016 se s námi rozloučil Gary
Koren, který se v  rámci svých diplomatic-
kých povinností přesunul z  Prahy do Mo-
skvy. Netrpělivě jsme očekávali, kdo bude
novým velvyslancem v ČR, protože naše ob-
chodní komora si zakládá na velmi dobrých
vztazích se zastupitelskými úřady v  Praze
a Tel Avivu.

Nakonec nás izraelské Ministerstvo zahra- Zcela zaplněná zasedací místnost AK CČS Závěr setkání patřil tradičně diskusi a otázky
ničních věcí nenechalo dlouho čekat a  již navozovala velmi příjemnou a  přátelskou byly rozmanité – přes politickou situaci, kul-
v lednu jsme znali jméno nového velvyslan- atmosféru. Po úvodním představení presi- turu až po vzájemnou obchodní relaci.
ce. Po absolvování zaběhnuté diplomatic- dentem Komory Pavlem Smutným se slova A protože se jednalo o první oficiální setkání
ké procedury a předání pověřovacích listin ujal pan velvyslanec. Na setkání si připra- s Komoru, na závěr jsme panu ambasadorovi
hlavě státu se mohl Daniel Meron ujmout vil velmi zajímavou prezentaci, ve které se předali malý dárek a  popřáli mu úspěšnou
svých diplomatických povinností. členům představil, zmínil svůj osobní vztah diplomatickou misi v České republice.
k  České republice, své předchozí diploma-
tické zkušenosti i  historii vývoje sympatií Text: Karel Kortánek, výkonný ředitel ČISOK
mezi oběma zeměmi. Foto: archiv Komory

VI. ročník projektu CEMACH již má své vítěze

Dne 18. května 2017 proběhl v rezidenci izraelského velvyslance J. E. Daniela Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to v li-
Merona slavnostní ceremoniál předávání cen výhercům vzdělávací soutěže terární, výtvarné a  internetové. V  literár-
CEMACH, jejímž vyhlašovatelem je společně s Velvyslanectvím Státu Izrael ní disciplíně zvítězila Andrea Podskalská
v ČR Česko­‑izraelská smíšená obchodní komora. Letos se konal již VI. ročník z Brna s dílem „Voda – poklad, který není
tohoto projektu, ve kterém studenti středních škol soutěžili o  zájezd do zadarmo“. Nejvyšší ocenění ve výtvarné
Izraele. Další výherci obdrželi věcné ceny. disciplíně získal Filip Koukal z Prahy za dílo
„Jarní oblek“. Ondřej Sloup, též z Prahy, vy-
hrál se svou webovou stránkou „Welcome
to Israel“ disciplínu internetovou.

Slavnostního ceremoniálu se účastnili elského velvyslance J. E. Daniela Merona Primárním účelem vzdělávací soutěže CE-
učitelé a s nimi několik desítek studentů převzali hodnotné ceny. Sedm z  nich se MACH je seznámit studenty se součas-
středních škol. Ti nejlepší si z rukou izra- může těšit na poznávací zájezd do Izraele. ným Izraelem jako moderním, úspěšným
a demokratickým státem atraktivním pro
cestování, obchod, vzdělávání i  kulturní
obohacení. Děje se tak prostřednictvím
přednášek a  besed na středních školách,
kterých se každoročně účastní více než
pět tisíc studentů. Ti mají zároveň mož-
nost přihlásit se do soutěže a  odevzdat
dílo v některé z disciplín. Díky zpracová-
vání se pak sami dovídají nové informace
o Izraeli.

Text a foto: CEMACH

ČLENOVÉ

Poznávací zájezdy do Jeruzaléma

Jeruzalém je jedno z nejstarších a nejdůležitějších měst na světě. Hraje ústřední roli i  chrám Římané. Západní zeď (Zeď nářků) je
ve třech monoteistických náboženstvích. Pro židy je hlavním duchovním centrem pozůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského
a Chrámová hora místem prvního a druhého chrámu. Křesťané uctívají Jeruzalém chrámu. Židovští poutníci i  zahraniční turisté
pro jeho význam, který měl v  životě Ježíše Krista, zvláště jako místo Poslední sem přicházejí a do spár mezi kamenné kvádry
večeře a Ježíšova ukřižování na Golgotě. Pro muslimy je třetím nejposvátnějším zastrkávají papírek s modlitbou či prosbou.
místem hned po Mekce a Medíně. „Jeruzalém je domem jednoho Boha, hlavním
městem dvou národů, chrámem tří náboženství a jediným městem, jež existuje Západní zeď je součástí Starého Města, sta-
podvojně  – na nebi a  na zemi: jeho jedinečný pozemský půvab není nic proti robylé části Jeruzaléma, kde se nacházejí
slávě nebeské.“ (Simon Sebag Montefiore, Jeruzalém. Dějiny svatého města, Beta­ posvátná místa židovství, křesťanství a  is-
‑Dobrovský Ševčík, Praha­‑Plzeň 2013, s. 19.) lámu: bazilika Svatého hrobu, Chrámová
hora, Skalní dóm a  další pozoruhodná mís-
Původ jména Jeruzalém je nejistý. Hebrejské V  r.  587/6  př.  n.  l. ho zničili Babyloňané. Druhý ta. V  roce 1981 bylo Staré Město zapsáno
Jerúšálajim se většinou vykládá jako „sídlo po- chrám byl vystavěn kolem roku 516 př. n. l. Asi na Seznam světového kulturního dědictví
koje“. Arabové jej nazývají al­‑Kuds („To Svaté v r. 20 př. n. l. začal s jeho přestavbou judský král UNESCO. Návštěva Jeruzaléma vás přesvědčí
[město]“). Jméno Jeruzalém (akkadsky Urušalim) Herodes Veliký. V roce 70 n. l. zpustošili město o pravdivosti jednoho starobylého výroku, že
se objevuje ve faraonském archivu nalezeném když Bůh stvořil zemi, dal jí deset dílů krásy.
v Tell el­‑Amarně (14. století př. n. l.). První odkaz Devět z nich připadlo na Jeruzalém, zatímco
v Bibli na Jeruzalém se objevuje v knize Genesis na zbytek světa pouze jeden.
(14, 18) v souvislosti s Abrahamem a Malkísede-
kem (Melchisedechem), králem Šálemu. V době, Cestovní kancelář Kareta Tour nabízí pobytové
kdy se v  zemi začali usazovat Izraelité, byl Jeru- zájezdy do oblíbeného přímořského letoviska
zalém pod mocí Jebúsejců. V  období jednot- Eilatu u Rudého moře, léčebné pobyty u Mrt-
ného biblického izraelského království (1020– vého moře a také pořádá poznávací zájezdy do
926  př.  n.  l.) ho dobyl král David a  učinil z  něj Izraele, zajišťuje delegátskou a průvodcovskou
hlavní město svého království. Jeho syn Šalomoun službu s  certifikovanými průvodci. Více na
v něm nechal postavit chrám (tzv. první chrám). www.karetatour.cz

Text a foto: Kareta Tour

V outletu můžete dostat i jedinečné VIP služby

Pražské outletové centrum Fashion Arena Prague Outlet cílí nejen na klientelu
z Prahy a Středočeského kraje, ale také na zahraniční turisty. Nově outletové
centrum nabízí i  možnost pronájmu VIP Lounge. Tento unikátní designový
prostor v  moderním stylu šedesátých let nově slouží klientům z  řad VIP
partnerů nebo také korporátní klientele.

„Koncept VIP Lounge pro zákazníky jsme stornou šatnu, toaletu pro možnost osvěžení má také samostatný východ do klíčových částí
přebrali od naší mateřské společnosti VIA a neomezený přísun kvalitních nealkoholických outletu – Food Courtu, venkovní terasy a info-
Outlets, která tuto nadstandardní službu nápojů. Na ploše 70 m2 si vybraní zákazníci out- centra, kde je možné si nechat přednostně re-
ve svých evropských outletech již poskytu- letového centra mohou dopřát servis, který fundovat DPH, pokud zákazník přicestoval
je. Zákazník má tak ve VIP Lounge možnost běžná obchodní centra nenabízejí. Koupelna je z prostoru mimo státy Evropské unie.
odpočinout si, zrelaxovat a  mít i  soukromí, vybavena prvotřídní kosmetikou z  místního
které jinak při nakupování chybí,“ říká Petr obchodu The Cosmetics Company Store, který Text a foto: Fashion Arena Prague Outlet
Křivonožka, Tourism Business Development sdružuje vyhlášené značky, jako jsou například
Manager ve Fashion Arena Prague Outlet. Estée Lauder, MAC, Bobbi Brown a  Clinique.
Nádobí, které se ve VIP Lounge dostane zákaz-
V designovém prostoru ve stylu šedesátých let níkům do rukou, bylo vybíráno ve společnosti
je vše zařízeno tak, aby bylo dosaženo maximál- Bohemia Crystal & Porcelain a celkovou atmo-
ního pohodlí našich zákazníků. „Už v prvotním sféru vhodně dokreslují i  originální obrazy na
nápadu bylo počítáno s pronajímáním prosto- zdech Lounge od Jiřího Mědílka. VIP zákazník
ru korporátní a MICE klientele, která do Prahy se tak nemusí soustředit na nic, co by mu moh-
jezdí za bussinesem a přitom počítá i s nefor- lo ubírat energii potřebnou na nakupování
mální částí svého programu, která může být nebo bussines jednání, které si ve VIP Lounge
vhodně vyplněna právě nakupováním,“ říká zorganizuje. VIP prostor pro 12–20 návštěvníků
Petr Křivonožka. VIP Lounge je plně vybavena je možné pronajmout ve dvou rozdílných balíč-
pro vedení jednání kolem stolu, ale nabízí i pro- cích služeb za cenu 300 € a 400 € za den. Lounge

Česko­‑izraelská smíšená obchodní komora www.cisok.cz Redakční rada: Karel Kortánek – předseda
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora Petr Solil – místopředseda |Gabriela Horká – editor
tel.: +420 224 032 161 DTP a výroba: LabelUp, s. r. o. | www.labelup.cz
email: [email protected] @C_I_S_O_K Vydáno: 15. června 2017

českoizraelskasmisenaobchodnikomora


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ČISOK bulletin 2017-03
Next Book
Prospective Maroc 2030 - Eléments pour le renforcement de l’insertion du Maroc dans l’économie de la connaissance.