The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2017-12-12 05:11:55

2017-04-bulletin

2017-04-bulletin

2017 4

Česko – izraelský Foto: STAR Research & Innovation Cluster

inovační den

představil hvězdy země startupů a inovací

Česká republika má potenciál zařadit se mezi Top 10 Česko-izraelského dne inovací pořádaného organiza-
světových destinací v oblasti inovací. Jak toho dosáh- cí STAR Research & Innovation Cluster a Česko-izrael-
nout a  lze vůbec přenést zkušenosti technologické skou smíšenou obchodní komorou v laserovém cent-
velmoci, jakou je Izrael, do českého prostředí? ru ELI Beamlines v Dolních Břežanech.
O tom 20. listopadu jednala téměř stovka účastníků

Věda, ČISOK - BULLETIN 04/2017 | STR.2
výzkum,
inovace

Česko-izraelský inovační den

Ve vědecko-technologickém klastru STAR na jižním okraji Prahy sídlí výzkumná centra BIOCEV, ELI a HiLase,
i hi-tech firmy zaměřené např. na biotechnologie, rentgenovou optiku nebo 3D tisk kovů.

„Izrael a jeho technologický zázrak je pro STAR pro řešení extrémně složitých kombinatorních Jak tedy aplikovat izraelský model v  českých
velkou inspirací. Věřím, že dnešní výměna problémů a zakladatel několika úspěšných fi- podmínkách, když většina úspěšných tech-
zkušeností s  Izraelem nám v  budování klastru rem představil účastníkům proces vývoje léků nologií vychází z obranného průmyslu? „Když
výrazně pomůže,“ prohlásil v  úvodu setká- včetně patentování, spolupráce s  průmyslem nemáte byznys založený na válce, zaměřte se
ní Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan i českými partnery. na vzdělávání,“ prohlásil během závěrečné pa-
a předseda správní rady STAR. nelové diskuze starosta města Ra’nana Ze’ev
Průmyslovou část programu zahájil Gideon Bielski. „Inovace nejsou pouze technologie, IT,
„Je to velký den. Sešli se zde čeští a izraelští věd- Sturlesi, CEO a President společnosti LifeBond. start-upy a  podobné termíny. Inovace začíná
ci a byznysmeni, což je formát, který vidím do Zkušený manažer, zakladatel několika zdra- u  nás samotných, inovace začíná potřebou
budoucna jako nejdůležitější pro naši zemi. Je votnických firem a  investičních fondů dlou- změnit prostředí kolem nás. A  nejlepší cestou
to dialog o  vstupu vědy a  výzkumu do prak- hou dobu působil jako obchodní ředitel izrael- je zaměřit se na nejmladší generaci,“ řekla Iris
tických výrobních procesů a obchodu. Z mého ské zbrojovky Rafael. Právě spojení vojenského Ambor, ředitelka sekce Jižní Evropy z izraelské-
pohledu doba průmyslu už doznívá a  nyní je a  civilního výzkumu stojí podle mnohých za ho Ministerstva zahraničních věcí.
potřeba nastoupit novou éru – inovací. A právě izraelským zázrakem.
v tom je Izrael jednou z nejlepších zemí světa,“
řekl Pavel Smutný, president Česko-izraelské O  způsobu, jak vytvořit úspěšný ekosystém,
smíšené obchodní komory. Zároveň dodal, že hovořil Oren Simanian, který je významnou
i Češi mají podobnou schopnost improvizace postavou izraelského start-up ekosystému.
a kreativity jako Izraelci. Již nyní lze najít pří- Podle Orena je k založení úspěšného start-up
klady úspěšné spolupráce. ekosystému potřeba vytvořit síť interakcí mezi
lidmi, organizacemi a okolním prostředím.

Pro úspěšný rozvoj regionu je nutná kvalitní
infrastruktura a  prostředí pro život obyvatel.
Jako příklad „dobré praxe“ bylo vybráno iz-
raelské město Ra’anana považované za jedno
z nejúspěšnějších v oblasti zavádění konceptu
chytrých měst, tzv. Smart City. Na konferenci
je zastupoval starosta Ze’ev Bielski, podle ně-
hož úspěch spočívá v  nabídce služeb orien-
tovaných přímo na míru potřeb obyvatelstva
než vytvoření velkých a nákladných systémů.

Program česko-izraelského setkání byl rozdě- Oblast inovací v  mobilitě reprezentoval Guy Ani česká strana nezůstává v  tomto ohledu
len do třech okruhů: věda a  výzkum, byznys Pross, zakladatel poradenské firmy TLV 31 °, pozadu. ŚKODA AUTO skrze svou vysokou
a možné implikace pro rozvoj regionů, jako je která má v  portfoliu více než pět set klientů školu nabízí studentům možnost vyzkoušet si
STAR. Vědecká sekce byla zastoupena na nej- z řad společností, municipalit i vlád, jež chtějí rozjezd vlastního podnikání v  „laboratorních
vyšší možné úrovni. Z Weizmannova institutu zavádět „chytrá řešení“ do svých procesů – od podmínkách“. Zástupci regionu STAR jsou již
věd přijel prof. Joel Sussman, jehož poznatky automotive po mobilní technologie. Za čes- v  jednání s  izraelskou stranou o  společném
významně přispívají k  pochopení a  léčbě ne- kou stranu vystoupila na konferenci Jarmila projektu v oblasti vzdělávání. Izraelci rádi tvr-
mocí jako Alzheimerova choroba nebo au- Plachá ze společnosti ŠKODA Auto Digi- dí, že inovace je součástí jejich DNA. Doufej-
tismus. Sussman zmínil i  nedávno otevřený Lab, která letos uzavřela inovační partnerství me, že naše příští generace (nejen ve STAR)
program Akademie věd ČR a  Weizmannova s Champion Motors Ltd., izraelským importé- bude také vybavena touto cennou genetickou
institutu, na jehož základě míří do Izraele prv- rem české značky. Jedním z  cílů této dohody informací a Česká republika se skutečně zařadí
ní čeští doktorandi. bylo získat přímý přístup k  inovativním pro- mezi Top 10 inovačních destinací.
jektům, hi-tec start-upům a IT-talentům v Iz-
Dalším vědeckým řečníkem byl světoznámý raeli, které budou mít pro ŠKODA AUTO velký (text byl redakčně krácen, plné znění nalezne-
biochemik z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě význam. te na www.cisok.cz)
prof. Amiram Goldblum. Objevitel algoritmu
Text: Petr Solil
Foto: STAR Research & Innovation Cluster

ČISOK - BULLETIN 04/2017 | STR.3

izrael

Čeští vodohospodáři v Izraeli

Letos v září se u příležitosti bienální světové vodohospodářské výstavy a konference WATEC uskutečnila již VI. mise
českých vodohospodářů do Izraele. Proběhla ve dnech 8.–14. září 2017 a zúčastnilo se jí padesát osob. Na organizaci
této výjezdní akce se Komora již tradičně podílela s  Ministerstvem zemědělství ve spolupráci se Svazem vodního
hospodářství ČR, Velvyslanectvím ČR v Izraeli a Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR. Po technické stránce misi zajistila
cestovní agentura ALEA Tour s.r.o.

První odbornou zastávkou byla úpravna vody Nejenom pro provozovatele vodovodů a ka- souvisejí. Patří mezi ně například zasolování
Eshkol vodárenské společnosti Mekorot, kde nalizací byla zajímavá návštěva firmy Ha- půd a vliv mikropolutantů, farmak, hormo-
dochází k  úpravě vody z  Galilejského jezera. gihon v Jeruzalémě, největší a nejmodernější nů apod.
Mekorot je národní vodárenskou společ- regionální společnosti vodohospodářských
ností a  zároveň i  vlastníkem a  provozovate- služeb v  Izraeli. Navštívili jsme rozsáhlou Navštívena byla rovněž čistírna odpadních
lem páteřní vodovodní a kanalizační sítě. Dále podzemní nádrž na pitnou vodu a dozvěděli vod společnosti Aqwiseu jihoizraelského
se zabývá odsolováním mořské a  brakické se o  systému krizového zásobování pitnou mošavu Šafir. Ta stojí za pozornost díky po-
vody a je aktivní v oblasti využívání čištěných vodou a unikátních technologiích, které Ha- užité technologii AGAR (Attached Growth
odpadních vod (tzv. water reuse). V  Izraeli gihon využívá. Slouží například jako místo Airlift Reactor) v aktivační zóně čistírny. Vy-
je opětovně využíváno asi 80 % vyčištěných pro beta testování softwaru, který dokáže užívá nosičů v  podobě plastových palet, na
odpadních vod, a  to především v  zeměděl- analyzovat statistické anomálie ve vodovod- nichž průběžně roste a  odlupuje se mikro-
ství. Spolu s odsolenou mořskou a brakickou ní a kanalizační síti. Volně následovalo před- biální biomasa. Touto technologií lze inten-
vodou pokrývá plných 63 % z roční spotřeby stavení firmy Curapipe, jejíž technologii bez- zifikovat čištění odpadních vod bez nutnosti
vody zajišťované Mekorotem. Mimořádný je výkopové opravy a zacelení prasklin a trhlin rekonstrukce čistírny.
podíl odsolené mořské vody v  rámci pitné na vodovodním potrubí Hagihon využívá.
vody – k roku 2016 celkem 75 %. Není pochyb o tom, že Izrael je vodohospo-
Ve městě Kfar Saba jsme absolvovali pro- dářská velmoc. Ne všechny izraelské technolo-
Izraelské zemědělství je zpravidla závislé na hlídku pilotního projektu biofiltru na za- gie je sice možné do českého prostředí přenést
závlahách. S  ohledem na vzácnost vodních sakování srážkových vod realizovaného ani nelze zcela tvrdit, že je izraelské vodní hos-
zdrojů je pochopitelná snaha o  co největší nestátní organizací KKL. Princip objektu podářství bezchybné, je však rozhodně dobré
minimalizaci objemů vody potřebných k  za- situovaného ve veřejném parku spočívá ve se z izraelské zkušenosti poučit, čerpat, inspi-
vlažování. Toho se Izraeli podařilo dosáhnout svedení srážkových vod dešťovou kanalizací rovat a vzájemně sdílet know-how.
technologií tzv. kapkových závlah, kde je a jejich filtraci skrze několik vrstev různého (text byl redakčně krácen, plné znění naleznete
lídrem společnost Netafim, kterou jsme na- druhu kamení, štěrku a substrátu, v nichž žijí na www.cisok.cz)
vštívili v kibucu Magal. Efektivita se pohybuje rostliny, které čištění těchto vod podporují.
mezi 90 a  95 %, přičemž zároveň umožňují Text a foto: Ladislav Faigl,
i přesné dávkování hnojiva. V rámci výstavy WATEC měli účastníci mise Ministerstvo zemědělství
možnost navštívit stánky vystavujících fi-
rem z  celého světa. Svůj stánek zde měl
i CzechTrade, na němž se prezentovaly české
firmy VAPO s.r.o., BKG  – úprava vody s.r.o.
a GEOtest a.s.

Jelikož se využívání čištěných odpadních
vod stále intenzivněji diskutuje v  rámci Ev-
ropské unie, navštívili jsme Volcani Center,
výzkumný ústav izraelského Ministerstva ze-
mědělství. Kromě zjevných výhod v podobě
nového významného vodního zdroje totiž
stále nebyly dostatečně zodpovězeny otáz-
ky, které s aplikací těchto vod v zemědělství

ČISOK - BULLETIN 04/2017 | STR.4

SPOLUPRÁCE

Česká věž Dny pro Izrael po jedenadvacáté

v Jeruzalémě Přelom září a října již tradičně patří významné společenské události Dny pro
Izrael, jíž v  Hradci Králové pořádá Centrum Sion ve spolupráci s  izraelským
Ve večerních hodinách dne 9.  listopa- velvyslanectvím a  také Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou.
du 2017 bylo završeno úsilí několika de- Slavnostní galavečer za účasti mnoha významných hostů z ČR i Izraele se konal
sítek lidí, kteří se rozhodli, že městu Je- již po jedenadvacáté.
ruzalém věnují vyhlídkovou věž „kaktus“.

Slavnostní otevření věže se konalo za pří-
tomnosti ministra kultury Daniela Her-
mana, ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové, starosty města Jeru-
zaléma Nira Barkata, autora díla mistra
Martina Rajniše, ředitele Českého centra
Lukáše Přibyla a mnoha dalších.

Dny pro Izrael jsou výjimečné tím, že vedle kultur- sboru Boni Pueri. Přednesem státní hymny ČR
ního programu se velmi otevřeně vyslovují k aktu- a Izraele v úvodu večera je doplnil houslista Ga-
álním politickým otázkám česko-izraelských vzta- briel Forman. Nemohla chybět ani píseň Jeruza-
hů a Izraele obecně. Právě zde byla loni vyhlášena lém ze zlata v podání známé písničkářky Natálie
iniciativa žádající Parlament ČR k přijetí usnesení, Velšmídové a  skupiny Natalika. Přestávka byla
v  němž vyjádří, že považuje Jeruzalém za hlavní věnována ochutnávce izraelských vín a kuchyně.
město Státu Izrael. Zde prezident Miloš Zeman
pronesl slova o přání přesunout velvyslanectví ČR
z Tel Avivu do Jeruzaléma a záběry z galavečera
díky tomu obletěly celý svět…

Po úvodních vystoupeních hlavních Letošní galavečer tak přirozeně navázal na oslavy Dny pro Izrael chtějí Stát Izrael představovat
hostů byla slavnostně přestřižena páska 50 let znovusjednocení Jeruzaléma, historickou i z jiných než politických či historických hledi-
a věž tak mohla přijmout do svých útrob květnovou oslavu Dne Jeruzaléma v  Katedrále sek. Že jde o zemi zaslíbenou inovacím a mo-
první návštěvníky. Místo bylo vybráno sv. Víta na Pražském hradě i rezoluci Poslanecké derním technologiím tak ukázal rozhovor se
opravdu pečlivě. Silueta a  dominan- sněmovny ve věci Jeruzaléma přijatou v týž den. dvěma izraelskými univerzitními studenty.
ce věže, zvláště ve večerních hodinách, Tomuto tématu se věnoval jak ředitel Sionu De- Zatímco designér Iftach Gazit se stal světozná-
je fascinující a  přitom vůbec nepůsobí nis Doksanský ve své úvodní řeči, tak rozhovor mým díky nápadu vaku, v němž je možné vařit
nuceným či rušivým dojmem. Prostor s velvyslancem Danielem Meronem. Další hosté jídlo v automatické pračce, Keren Meron se ve-
v  okolí Hansen House  – Center for De- talk show, dokumentarista Ofer Cohen a  pilot dle svého studia již podílí na vývoji aut bez řidi-
sign and Technology tak zcela změnil Udi Gazit, zavedli přítomné do minulosti, když če. Stejnou generaci zastupoval i poslední host
svou tvář a troufám si tvrdit, že rozhod- talk show, fotbalová hvězda a  nejdražší hráč
ně k lepšímu. české ligy, izraelský reprezentant Tal Ben Haim.

Na závěr již neformálního setkání před- odkryli překvapivé spojení ČR a Hradce Králové Pro pozvané hosty galavečer vyvrcholil spole-
seda naší partnerské komory ICCCI Da- s Jeruzalémem. Piloti tajně cvičení v Hradci Krá- čenským setkáním, jehož patronem byla Česko
vid Hercky předal ocenění za prohlubo- lové v  roce 1948, mj. otec Udi Gazita, nejenže -izraelská smíšená obchodní komora, kterou zde
vání vzájemných vztahů oběma významně zasáhli do bojů v roce 1948, ale byli oficiálně zastupovali vícepresident Jiří Maceška,
přítomným členům vlády a poděkoval jim zároveň vůdčí jednotkou při letecké podpoře bi- jenž přítomné na úvod také pozdravil, a ředitel
za jejich osobní přínos. tvy o Jeruzalém v roce 1967. Karel Kortánek. Přítomno však bylo i  mnoho
dalších přátel z Komory a vzácných hostů.
Text: Karel Kortánek, Slavnostní atmosféru galavečera umocňovalo
výkonný ředitel ČISOK vystoupení světoznámého českého chlapeckého Text: Denis Doksanský
Foto: Pavlína Schultz Foto: Dny pro Izrael

ČISOK - BULLETIN 04/2017 | STR.5

naživo

Duše

izraelského

občana

V  prostorech CEVRO Institutu pořádala
naše Komora dne 21. září 2017 přednáš-
ku vicepresidenta ČISOK Tomáše Pojara
s názvem „Duše izraelského občana“. To-
máš Pojar je bezpečnostní konzultant
a  v  současnosti působí jako prorektor
vysoké školy CEVRO Institut. V  Izraeli
působil v  letech 2010 -2014 jako velvy-
slanec. Ve své přednášce hovořil nejen

Festival izraelských filmů
KOLNOA 2017

Není v  Evropě mnoho států, které tak dlouhodobě a  konzistentně o  historii, která Izraelce formovala, ale
spolupracují se Státem Izrael, a  to jak na úrovni vládní, podnikatelské, věnoval se také vlivům ekonomickým,
kulturní i turistické, jako je Česká republika. Přesto mělo mnoho evropských etnickým či geografickým. Nepomněl
států až do letošního roku něco, co nám chybělo – platformu na představení zmínit ani povinnou vojenskou službu,
jedné z  velmi důležitých oblastí izraelské kultury  – současné izraelské kde si Izraelci vytváří kontakty na celý ži-
kinematografie. Touto platformou se stal první ročník Festivalu izraelského vot. Izraelci jsou podle něj „neposední“.
filmu s názvem KOLNOA. Stále se pouštějí do něčeho nového, ne-
úspěch je neodradí, vše dělají s  energií
a nadšením. I proto jsou národem startu-
pů a inovativních řešení. Při jednání s iz-

Festival KOLNOA –‫ –עונלוק‬hebrejský výraz rozhovoru s  Davidem Ben Gurionem zapo- raelskými obchodními partnery radí To-
pro kino, má za cíl představit českému di- menutého po desetiletí v archivu a film Ze- máš Pojar vsadit na neformálnost,
vákovi kinematografii tak zajímavé a rozpo- lený princ je otevřená výpověď s nečekaným přímočarost a  správnou dávku sebevě-
ruplné země, jako je Izrael. V současné době zakončením syna jednoho ze zakladatelů domí a asertivity.
nabízí tato země vysoce kvalitní a uznávané hnutí Hamás, který se stal izraelským špio-
filmy s  náměty, se kterými se nesetkáváme nem. Foto: archiv Komory
v  běžné kinodistribuci, a  tudíž nejsou čes-
kým divákům dostupné. Jedním z  prvních partnerů festivalu KOL-
NOA se stala i ČISOK. Nedávno podepsaná
První ročník představil dvanáct výrazných smlouva o filmové koprodukci mezi Českou
snímků a přilákal během čtyř dnů téměř dva republikou a  Izraelem přináší možnosti
tisíce diváků. Úvodním filmem festivalu byl vzniku kvalitních filmů v česko-izraelské ko-
nečekaně zvolen úspěšný nízkorozpočtový produkci, které by mohly ve světě úspěšně
film Cukrář režiséra Ofira Graizera, který na reprezentovat národní kinematografie obou
festivalu osobně film uvedl společně s před- států. Rozvoj špičkové filmové koprodukce
stavitelem hlavní role Timem Kalkhofem. přináší veliké možnosti další kulturní i  ob-
V diváckém hodnocení se na předních mís- chodní spolupráce mezi našimi státy.
tech umístily i  dva dokumentární snímky
Ben Gurion a Zelený princ. Přičemž film Ben Text: Roman Lesný
Gurion byl sestříhán ze šestihodinového Foto: KOLNOA

ČISOK - BULLETIN 04/2017 | STR.6

členové

Vinařství SPIELBERG

Již 15 let obohacuje nabídku kvalitních vín Pískovcový skelet s  vyšším obsahem vápence Wine & Spirits Competition London, AWC
z  Moravy vinařství SPIELBERG z  Archlebova v půdě dává zdejším bílým vínům charakteris- Vienna, Vinitaly, Mondial de Bruxelles, Finger
založené a  vedené zakládajícím členem naší tický ovocně-květinový buket a příchuť mine- Lakes International WineCompetition USA
Komory Jaroslavem Javornickým. Naši členové rality. Zdejší terroir najdete nejlépe vyjádřen a mnoho dalších.
mají možnost se s víny ze SPIELBERGU setká- v  odrůdách Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský,
vat vcelku pravidelně na akcích Komory, vinař- Pinot blanc a Chardonnay. Vína jsou v chuti spí- Vína ze SPIELBERGU jsou také pravidelně zařa-
ství je také partnerem Ceny Arnošta Lustiga. še květinová než ovocná a  elegantní vůně vín zována do Salonu vín ve Valticích. V letošním
je provázena mimořádnými minerálními tóny. roce dosáhlo vinařství zvlášť významného oce-
Vinohrady SPIELBERGU leží v překrásné krajině Pro červené odrůdy jako Pinot noir, Frankov- nění na domácím poli, kdy se stalo se svou ko-
moravského Slovácka mezi Slavkovem u  Brna ka či Zweigeltrebe je významná expozice vinic lekcí vín vítězem nejprestižnější české vinařské
a Kyjovem. Jde o specifickou malou vinařskou k plnému slunci. Hrozny dávají zemitá minerál- soutěže Vinař roku 2017.
oblast s tradicí pěstování vinné révy již od 12. ní červená vína se širokou paletou aromat les-
století. Vinice se rozkládají na svazích mírného ních plodů. Vína jsou školena ve francouzských Snad jediné, co lze vínům ze SPIELBERGU vy-
souvislého pohoří Ždánického lesa, které po- sudech od nejlepších francouzských sudařů. tknout, je, že stále ještě neodpovídají na certi-
skytuje vinicím přirozenou ochranu a  vytváří fikaci košer vína. I tady platí onen důvod, kte-
příznivé mikroklima. O  vína sklizená ve vlast- Nezaměnitelný charakter zdejších vinic a  oso- rý v naší ekonomice často slyšíme: nejsou lidi.
ních vinicích o rozloze téměř 65 ha se tu stará bitá struktura vín činí z  vinařství SPIELBERG Přesto, pokud jste milovníky kvalitních harmo-
tým zkušených vinohradníků. Díky šetrnému jedno z  nejuznávanějších v  gastronomii České nických vín s nezaměnitelným buketem, stojí za
a ekologickému pěstování révy se zde rodí cha- republiky. O  kvalitě vín ze SPIELBERGU svěd- to vína ze SPIELBERGU ochutnat.
rakteristická přívlastková vína určená přede- čí do dnešního dne již více než stovka oceně-
vším pro gastronomii a privátní klientelu. ní z  velkých mezinárodních soutěží, jako jsou A  nezapomeňte přitom na motto vinařství:
např. londýnský DECANTER, International Všechno dobré musí uzrát!

Text a foto: SPIELBERG CZ, spol. s r.o.

Musí se členové ČISOK připravit na GDPR?

I když je členská základna Česko-izraelské smí- V prvé řadě se jedná o opatření právního cha- zbytné, aby správce o  porušení zabezpečení
šené obchodní komory velice rozmanitá, jed- rakteru. Nově by měly být zavedeny vnitřní osobních údajů informoval rovněž samotný
no mají všichni členové společné  – počínaje předpisy upravující nakládání s osobními úda- subjekt údajů.
datem 25. května 2018 na ně dopadne obecné ji a jejich ochrana a také zrevidovány smluvní
nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. vztahy se zaměstnanci, dodavateli, odstraněny Přestože GDPR dopadne na všechny obchodní
nebo vytvořeny nové souhlasy aj. subjekty bez výjimky, některé povinnosti, kte-
GDPR přináší nový právní rámec ochrany ré jim nařízení ukládá, se mohou v  závislosti
osobních údajů, který se nedotýká pouze vel- V druhé řadě by měla být přijata odpovídající na druhu subjektu lišit. Jedná se např. o povin-
kých obchodních společností, ale v  podstatě organizační opatření. Okruh osob, které smí nost zřídit funkci tzv. pověřence pro ochranu
každého, kdo jakkoli zpracovává osobní údaje. nakládat s  osobními údaji, by měl být zúžen osobních údajů, která je stanovena pouze
Obchodní společnosti, drobného živnostníka na nezbytné minimum. Veškeré procesy, při pro některé podniky a  organizace. Úkolem
i vysoké školy. nichž jsou osobní údaje předávány či jinak pověřence je především monitorovat soulad
zpracovávány, musí být nastaveny, popsány, s GDPR a spolupracovat s dozorovým úřadem.
Cílem GDPR je posílení ochrany práv fyzic- v praxi dodržovány a následně kontrolovány.
kých osob, jejichž údaje jsou zpracovávány. Významným důvodem, proč věnovat GDPR
Každý subjekt údajů má dle GDPR právo Ve třetí, neméně důležité řadě by měla být pozornost, jsou vysoké sankce, které mohou
na informace, jaké osobní údaje a  k  jakému osobním údajům poskytnuta adekvátní být povinným subjektům v případě porušení
účelu o něm správce zpracovává. Subjektům technická ochrana. A  to jak údajům zpraco- GDPR uloženy. Maximální možná výše správní
údajů je přiznáno také právo vyžadovat ome- vávaným v  listinné, obrazové či jiné fyzické pokuty dosahuje částky 20 000 000 EUR či až
zení, opravu či úplný výmaz zpracovávaných podobě, tak osobním údajům elektronickým 4 % celkového ročního obratu podniku.
údajů (tzv. právo být zapomenut) a  právo uloženým v informačních systémech.
získat od správce osobní údaje za účelem Do účinnosti GDPR zbývá již jen pět měsíců.
jejich předání jinému správci (tzv. právo na Pokud již k bezpečnostnímu incidentu dojde, Zdánlivě dlouhá doba je však s  ohledem na
přenositelnost údajů). bude muset správce nahlásit jakékoli poruše- složitost nezbytných opatření hraniční a  je
ní zabezpečení osobních údajů dozorovému nejvyšší čas se na novou úpravu ochrany
Správci osobních údajů mají povinnost při- úřadu (v  České republice Úřadu pro ochra- osobních údajů začít připravovat.
jmout vhodná opatření, aby tato práva i  ná- nu osobních údajů)nejpozději do 72 hodin.
ležitou ochranu jejich dat subjektům údajů V případě, že by únik dat mohl výrazně ohro- Text: Jan Sůra a Barbora Červinková, CÍSAŘ,
zajistili. Jaká opatření to jsou? zit práva a  svobody fyzických osob, je ne- ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

ČISOK - BULLETIN 04/2017 | STR.7

členové

Izrael pro ŠKODA AUTO
představuje přístup k technologiím.

Navíc je to pro mladoboleslavskou automobilku prestižní trh

ŠKODA AUTO a  izraelský importér automo- ŠKODA proto letos představila svou první de- 20000 vozů automobilky. Jen od začátku
bilky Champion Motors Ltd. pracují na pro- signovou studii s čistě elektrickým pohonem, letošního roku do konce října pak ŠKODA
jektech, které jdou nad rámec prodeje vozů která nabízí automatizované řízení úrovně 3. v  Izraeli prodala už přes 21000 vozů.
zákazníkům. Společné angažmá v  digitální Studie disponuje nejnovějšími infotainment ŠKODA je zároveň v Izraeli nejprodávanější
startupové scéně v  Tel Avivu začalo společ- systémy. Díky vysokorychlostnímu modulu LTE evropskou značkou. Automobilka je zde
ně podepsaným memorandem mezi ŠKODA a nejaktuálnějšímu navigačnímu systému s wi-fi mimořádně populární. Vozy ŠKODA využí-
AUTO DigiLab a  Champion Motors. Podporu hotspotem jsou cestující ve voze ŠKODA VISI- vají ministři, státní instituce nebo policie.
získá projekt také od Česko-izraelské smíšené ON E vždy online. Téměř všechny vozy taxislužby v Izraeli ne-
obchodní komory. sou znak české automobilky s  okřídleným
Izrael jako důležitý trh šípem.
„Izrael je kvalitním zdrojem digitálních inova-
cí,“ říká předseda představenstva společnosti Pro ŠKODU je Izrael tradiční a prestižní trh. Text a foto: ŠKODA AUTO a.s.
ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „Mít zastoupení Nové majitele našlo vloni v  Izraeli přes
v místě a mít přímý přístup k inovativním pro-
jektům, hi-tec startupům a IT-talentům má pro
společnost ŠKODA AUTO velký význam.“

Předseda představenstva Champion Motors
Ltd. prof. Itzhak Swary zdůraznil: „Těší nás, že
i  v  budoucnu budeme úzce spolupracovat se
společností ŠKODA AUTO a  že tuto kooperaci
ještě prohloubíme.“

Vize budoucnosti

V rámci Strategie 2025 definovala ŠKODA di-
gitalizaci a vytváření digitálních služeb souvi-
sejících s mobilitou jako jeden z pilířů budou-
cího rozvoje podniku.

Pavel Smutný se stal

francouzským rytířem

President komory Pavel Smutný převzal fran- republice.Tímto státním vyznamenáním je
couzský Řád umění a literatury ve stupni Rytíř oceněna dlouholetá práce a  podpora nejen
z  rukou J. E. pana velvyslance Rolanda Gal- francouzského umění, ale umění ve své ryzí
haragua. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil podstatě a napříč evropskými národy.
dne 15. listopadu 2017 v podvečerních hodi-
nách na Francouzském velvyslanectví v České Panu presidentovi srdečně blahopřejeme!

ČISOK - BULLETIN 04/2017 | STR.8

KOMORA

Vážení a milí Děkujeme partnerům Výročního setkání.
členové a přátelé Komory,
generální partner
shodou několika náhod a okolností mám to štěs-
tí, že vás mohu pozdravit v první den slavnosti hlavní partneři
světel svátku Chanuka. Svátku, který je velmi partneři
bohatý na svá tradiční jídla, jako jsou koblihy
a bramboráky. Ne jinak tomu bylo i v roce 2017,
který byl plný hojnosti na události.

Tak jako se každý den zapaluje další svíce a okolí
svícnu je stále zřetelnější, věřím, že i Vám bude
každý nový den v roce 2018 přinášet světlo do
Vašich duší a nový rok bude plný dobrých zpráv
a počinů.

Čekají nás významné události – volba presidenta
státu, 100 let existence samostatnosti státu, 70
let od vzniku Státu Izrael, to vše se snoubí v hod-
notách Tomáše Garrigua Masaryka a jeho syna
Jana Masaryka. Česká republika se musí rozhod-
nout, jakou cestou půjde dál na mapě Evropy.

Děkuji Vám za přízeň, kterou Komoře zachová-
váte. Děkuji, že se zajímáte o  činnost Komory
a o Stát Izrael, který, ač to bylo řečeno již mnoho-
krát a zůstává to stále pravdou, je pro nás všech-
ny velkou inspirací a v mnoha ohledech i nadějí
do budoucna. Ačkoliv jsme obchodní komora,
je třeba si uvědomit, že se vše netočí jen kolem
byznysu a peněz, ale je třeba věnovat stejnou po-
zornost životnímu prostředí, ve kterém žijeme,
kultuře a komunitě, do které patříme. A děkuji
Vám také za vzájemnou úctu a  respekt, které
k sobě chováte a že jste na této cestě s námi.

V Praze, dne 13. prosince 2017 www.cisok.cz Redakční rada: Karel Kortánek – předseda
Pavel Smutný, president CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora Petr Solil – místopředseda |Gabriela Horká – editor
DTP a výroba: LabelUp, s. r. o. | www.labelup.cz
Česko­‑izraelská smíšená obchodní komora @C_I_S_O_K Vydáno: 13. prosince 2017
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 032 161 českoizraelskasmisenaobchodnikomora
email: [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
18 Polyurethane Tube Cleanroom package, UB-C
Next Book
Catalog Lisandru Neamtu pdf