The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2017-12-11 08:33:35

ČISOK Bulletin 2016-03

2016-03-bulletin

2016 3

Bulletin

ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ
OBCHODNÍ KOMORY

Editorial Nové technologie mění tvář ekonomiky

Izrael, země vědě zaslíbená Průmysl, ekonomika a celá společnost procháze- v sektorech s vysokou přidanou hodnotou, nikoli
jí zásadními změnami způsobenými zaváděním jen se střední, jak tomu bylo doposud. Například
Izrael je nejen naším blízkým informačních technologií a systémů umělé inte- zahraniční investoři vykazují rostoucí tendenci in-
spojencem. Je také jednou ze ligence do výroby, služeb a všech odvětví hospo- vestovat do špičkových pracovišť. Ta však, na rozdíl
zemí, kterou si vicepremiér dářství. Dopad těchto změn je tak zásadní, že se od montoven, jak je známe z minulosti, vyžadují
pro vědu, výzkum a inovace o nich mluví jako o čtvrté průmyslové revoluci. Co rozsáhlé reinvestice a kvalifikovanou pracovní sílu.
Pavel Bělobrádek vybral pro je podstatné je rychlost, jakou změna probíhá. His-
strategickou vědecko-vý- toricky se zaměstnanost přelévala ze zemědělství Chytré továrny, které budou využívat kybernetic-
zkumnou spolupráci. Stal se do průmyslu a z průmyslu do služeb, zatímco ply- ko-fyzické systémy, převezmou opakující se a jed-
dokonce prvním státem, kam z Česka zamířil amba- nula staletí. Základní vize čtvrté průmyslové revo- noduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.
sador pro vědu. luce se objevily v roce 2011 a tempo změny už se Vzniknou nová pracovní místa, vyžadující vysokou
nepočítá na desetiletí, ale na roky nebo měsíce. kvalifikaci zaměstnanců. Nastupují metody strojo-
K orientaci na Izrael máme mnoho dobrých důvo- vého vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky,
dů. Tím základním předpokladem je samozřejmě počítačového propojení strojů a dílů. Budou využí-
přátelství. Protože pokud někomu věříte, budete vána cloudová úložiště, 3D tisk, datová centra, au-
s ním daleko spíše sdílet vědecké poznatky. Ty jsou tomatické hlášení problémů či chytré sklady, které
bez nadsázky tou nejmocnější silou a největším bo- samy informují o docházejících zásobách.
hatstvím v dnešním světě.
foto: ELI Beamlines Česká republika má vynikající předpoklady do toho-
Navíc Izrael je pro nás v řadě ohledů tím nejlepším to rozjíždějícího se vlaku zavčas naskočit. Je zde úzká
vzorem. Coby malá země se musí mimo jiné spolé- Izrael ani v této oblasti nevyklízí pozici globální- provázanost českých podniků s globálními technolo-
hat na inteligenci, píli a kreativitu svých lidí. Během ho inovátora, motorem ekonomiky se především gickými lídry, kteří jsou často vlastníky českých firem,
krátké doby Izrael vybudoval síť špičkových univer- v posledních patnácti letech staly nejmodernější tradičně vysoké povědomí o řízení kvality průmys-
zitních a výzkumných institucí. Zvládá celý inovač- technologie. Spíše než o okamžitou revoluci ale lové výroby, kvalifikovaný lidský potenciál pro vývoj
ní řetězec, kdy se nové poznatky stávají základem šlo o dlouhodobý zájem a zaměření. Digitální zdra- inovativních řešení a jejich akceptaci v průmyslu,
práce řešitelských výzkumných týmů a díky dobře votnictví, kybernetická bezpečnost nebo principy inženýři zvyklí na celoživotní studium a doplňování
fungující spolupráci s průmyslem nakonec vedou Smart Energy se již staly samozřejmostí izraelského znalostí a dovedností. Kvalitní technické vzdělání pa-
k novým přelomovým výrobkům. hospodářství. tří k silným stránkám České republiky a vysoká míra
dokončování středního vzdělávání je obvyklá.
Izraelský „vědecko-technologický komplex“ stojí na
třech pilířích: prozíravé a centrálně koordinované Česká republika si je rovněž dobře vědoma toho, že foto: CERTICON
podpoře státu včetně start-up fondů podporova- musí na tyto trendy reagovat také, zejména proto,
ných z veřejných peněz, „hladu“ Izraelců po nových že patří mezi nejindustriálnější země Evropy (v roce Viditelný zájem státu investovat do výzkumu
poznatcích, technologiích a inovacích a ochotě byz- 2014 byl podíl průmyslu na tvorbě hrubé přidané a usměrňovat ho směrem ke zvyšování konku-
nysmenů spolupracovat s vědci a riskovat zavádění hodnoty ČR téměř 33 %). Překotný vývoj poslední renceschopnosti ekonomiky ČR demonstrují
nových výrobků. To první chceme okopírovat. Druhé doby však skýtá obrovské příležitosti z pohledu udr- dobře připravené agentury (TA ČR, CzechInvest)
snad pro Čechy platí rovněž (ostatně máme společ- žitelnosti a zvýšení produktivity průmyslové výroby pro implementaci podpory a zkušenosti dalších po-
nou historii malých národů bez velkých nerostných a služeb. V opačném případě hrozí České republice skytovatelů (MPO, MŠMT).
zdrojů odkázaných na vlastní hlavu a ruce). To třetí ztráta konkurenceschopnosti s velkými dopady ne-
je u nás poněkud problém… Zatímco veřejné výdaje jen na zaměstnanost a produktivitu, ale celý rozvoj Pokračování na str. 2
na vědu jsou u nás srovnatelné a pohybují se kolem společnosti. V září 2015 zpracovalo Ministerstvo
jednoho procenta HDP, ze soukromých zdrojů získává průmyslu a obchodu Národní iniciativu Průmysl 4.0.
Izrael na vědu přes 4 % HDP, tedy čtyřikrát více než V ní vysvětluje specifika českého hospodářství ve
Česko. vztahu k nástupu čtvrté průmyslové revoluce.

Není jistě náhoda, že Izraelci získali šest Nobelových Česká republika opustila udržování nízké ceny prá-
cen za chemii proti české jedné. Můžeme si však být jis- ce jako prostředku k lákání zahraničních investic
ti, že i naši vědci mají na víc. I díky spolupráci s Izraelem a jednoznačně se orientuje na potenciál podnikání
určitě dosáhneme řady dalších vědeckých úspěchů.

Lucie Orgoníková

náměstkyně místopředsedy vlády pro VVI

Komora 20 let -2-

20. výročí vzniku Komory ■ část III. (2005 – 2010)

I v období let 2005–2010 se Komora dále rozvíjela a Ministerstvo zemědělství společně se svými izrael- dentka Radmila Kleslová. Nové volby se konaly na val-
v mnoha oblastech. Vznikla nová podoba interneto- skými protějšky a dalšími partnery, mezi něž se řadila né hromadě v dubnu téhož roku. Presidentem byl zvo-
vých stránek a mediální obraz významně podporoval i Komora. Součástí byly tematické exkurze na pře- len Pavel Smutný, vicepresidenty Hanuš Holzer a Petr
i bulletin, který začal vycházet čtvrtletně. Předchozí hradu Vranov nad Dyjí a na nádrž Želivka, prohlídka Beneš. Komora byla opět aktivní i při misích do Izraele
transformace Komory z ČIOK na ČISOK umožnila technologických procesů při úpravě vod a výroba (BioMed 2009, WATEC 2009 a další).
vznik spřátelené komory v Izraeli. Rovněž se obno- elektrické energie. V září 2006 se Komora angažova-
vily mise konané společně s izraelskou ambasádou. la na poli sportovním a spolu se společností NESS
Komora také působila na poli kulturním – pořádala Czech, s.r.o., organizovala první ročník NESS CIOK
přednášky z judaismu a podporovala hudební usku- CUP 06 v Hodkovičkách. V listopadu proběhla další
pení Avishai Cohen Trio. mise do Izraele, Telecom Israel 2006, zaměřená na te-
lekomunikaci a IT.

V září roku 2005 uskutečnil Václav Klaus na pozvání Koncem února 2007 Komora uspořádala snídani Rok 2010 Komora zahájila dalším ze série setkání s vý-
izraelského presidenta Moše Kacava návštěvu Izraele. s Pavlem Bémem, primátorem hl. města Prahy, v říjnu znamnými osobnostmi, tentokrát debatním obědem
Setkal se i s Reuvenem Rivlinem, v té době předsedou pak setkání s minstrem průmyslu Martinem Říma- s premiérem Janem Fischerem, později přivítala i mi-
Knessetu a dalšími významnými izraelskými politiky. nem. Dále během roku připravila dvě podnikatelské nistryni školství Miroslavu Kopicovou, Hynka Kmo-
Česko-izraelská smíšená obchodní komora při této mise do Izraele, na veletrh Technology Israel a vele- níčka, Jana Švejnara, Tomáše Krause či Pavla Bobka.
příležitosti vypravila silnou podnikatelskou delegaci trh Security. Export z ČR do Izraele stále rostl, v roce V únoru 2010 uběhlo dvacet let od znovuobnovení
pod vedením presidenta Komory Pavla Švarce. V zá- 2007 dosáhl obrat již 434,7 mil. USD, což jen potvrdilo diplomatických vztahů mezi ČR a Izraelem, při této
věru roku proběhla snídaně s předsedou vlády Jiřím výborné hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi. příležitosti se v Lichtenštejnském paláci konala mezi
Paroubkem. Setkávání členů Komory s významnými V květnu byla v ČR otevřena první izraelská továrna. oběma státy konference, na které se významně podí-
osobnostmi se tak pomalu stalo tradicí. Do bulletinu Jednalo se o výrobu společnosti Tivall, která patří mezi lela i Česko-izraelská smíšená obchodní komora.
přispíval David Hron, který psal sloupek o politickém světové producenty bezmasých potravin. Za podpory
i ekonomickém dění v Izraeli. ČISOK se uskutečnil koncert přední izraelské jazzové Komora úspěšně pracovala na prohlubování vzá-
skupiny Avishai Cohen Trio. jemných vztahů s  Izraelem, dařilo se jí realizo-
V květnu 2006 se v Brně konal seminář Průmysl vat či participovat na významných projektech
a voda zaměřený na výrobu pitné vody, čištění vod, Počátek roku 2008 přinesl změny ve vedení Komo- a rozšiřovat svou činnost nad rámec obchodu. Ať
ale i na fungování systémů podpor pro podniky. Jed- ry, Pavla Švarce vystřídal na pozici presidenta Tomáš už se jednalo o organizaci odborných misí, semi-
nalo se o vodohospodářskou misi izraelských firem do Chrenek. V březnu proběhla oficiální návštěva premi- nářů, diskusních setkání či kulturních aktivit.
ČR. Akci pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu éra Mirka Topolánka v Izraeli, součástí doprovodné (pokračování příště)
delegace byli samozřejmě i členové ČISOK. U příleži-
tosti 60. výročí založení Státu Izrael Komora pořáda- Článek vznikl ve spolupráci s Klárou Muzikářovou,
la Kulatý stůl s Jakkovem Levym. V polovině roku se tajemnicí ČISOK v letech 2005-2010
konala zdravotnická mise do Izraele – BioMed Israel
2008, i zde se Komora zapojila. V říjnu pak byla Arnoš- Foto: archiv ČISOK
tu Lustigovi, čestnému členu Komory, udělena mezi-
národní literární Cena Franze Kafky.

V lednu 2009 proběhly ve vedoucích pozicích Komory
další obměny. Funkci presidenta z důvodů názorových
nesouladů opustil Tomáš Chrenek, odešla i vicepresi-

Pokračování ze str. 1

a umělé inteligence probíhá zejména na některých
technických univerzitách. V průmyslu najdeme roz-
sáhlou výrobní základnu senzorů a měřicích systémů.

Specificky má ČR významné postavení v oblasti vý- ších v rámci vyspělých zemí. Je to relativně dobré Čtvrtou průmyslovou revoluci nemůžeme chá-
voje a prodeje software produktů počítačové bez- východisko pro udržení sociálního smíru v podmín- pat jako hrozbu, ale jako příležitost. Podnikavost
pečnosti na světovém trhu. Inženýrský potenciál je kách budoucích technologických a společenských a hbitost vystoupí do popředí mnohem více než
schopný absorbovat řešení počítačové i systémové změn. Tato rovnováha je však poměrně křehká. v minulosti, to je šance především pro malé a střední
bezpečnosti. podniky. Bude mít nepochybně dopad na zaměst-
Česká republika rovněž disponuje vybudovanou in- nanost, nahradí nudnou a fyzicky namáhavou práci,
Nízká míra nezaměstnanosti v evropském i světo- frastrukturou pro základní i aplikovaný výzkum, ze- ale bude vyžadovat nové dovednosti a nové způ-
vém kontextu svědčí o dobré flexibilitě pracovní síly jména v oblasti aditivní výroby a kvalitní výzkumnou soby myšlení. A v neposlední řadě se neobejde bez
a úrovně kvalifikace pracovní síly ve prospěch podí- základnou v Akademii věd ČR a několika fakultách dynamického uvažování na úrovni vlády, pokud jde
lu odborníků s terciárním vzděláním. Míra chudoby vysokých škol v oblasti senzoriky a analýzy velkých o tvorbu legislativy, reformu vzdělanosti směrem od
a sociálního vyloučení je v ČR zatím jedna z nejniž- dat. Špičkový výzkum v oblasti kybernetiky, robotiky sycení informacemi ke znalostem, koncentraci lid-
ského i finančního kapitálu na strategické uzly pro-
cesu a odpovídající rekvalifikaci pracovní síly.

Text: Petr Solil,
manažer PR a marketingu, BIOCEV

S použitím informací ze článku Jiřího Krechla
(ředitel Odboru VaV, CzechInvest) pro časopis
Czech Focus 1/2016

Foto: BIOCEV

Spolupráce -3-

Úsilí v oblasti poznání a rozvoje máme v krvi, říká

profesorka klinické biochemie z Telavivské univerzity

U příležitosti oficiálního zahájení plného provozu vzorcích krve a hledáme biomarkery pro časnou de- jména zlepšuje propojení ADNP s procesem autofagie
centra BIOCEV dne 16. června 2016 se uskutečnila tekci Alzheimerovy choroby. Naše původní výsled- a dalšími životně důležitými činnostmi nervové buňky,
také dvoudenní mezinárodní konference. Účast- ky získané ve spolupráci s dr. Davidem Gurwitzem a to včetně komunikace v rámci nervové buňky. Zalo-
nilo se jí mnoho významných představitelů české (Izrael) a naším postgraduálním studentem (Adva žili jsme společnost pro výrobu této sloučeniny Allon
a zahraniční vědy a výzkumu. Mezi hlavními řeční- Hadarem) potvrzují tento přístup a připravují cestu Therapeutics. Společnost Allon byla registrována ve
ky byla také profesorka z lékařské fakulty Telavivské k budoucí rozsáhlé spolupráci. Spojených státech, avšak většinou působila v Kanadě
univerzity a čerstvá držitelka mezinárodního oceně- (asi deset let) a přivedla NAP do pokročilé klinické
ní RARE Champion of Hope za přínos k léčbě vzác- V jaké fázi se nacházíte při pochopení příčin těchto fáze. Tento přípravek vykazuje zajímavou účinnost
ných onemocnění, paní Illana Gozes. chorob a hledání vhodné léčby nebo léku? u starších pacientů trpících amnestickou mírnou kog-
Tyto nemoci jsou nesmírně komplexní. Nicméně nitivní poruchou (předchůdce Alzheimerovy choroby)
Jaké je zaměření vašeho výzkumu a kde vidíte po- platí, že hledání společných mechanismů a iden- a u pacientů se schizofrenií. Společnost Allon byla
tenciál pro spolupráci s akademickými a výzkum- tifikace genových signálních drah usnadní cestu prodána a technologie nyní patří firmě Coronis Neu-
nými institucemi v České republice? k lepšímu stanovení diagnózy a léčby. Například při vy- rosciences, izraelské společnosti, která pracuje na
Můj výzkum se zaměřuje na onemocnění mozku, hledávání endogenních mozkových ochranných genů vývoji NAP = davunetidu pro léčbu kognitivních
jako je autismus, schizofrenie a Alzheimerova cho- jsme objevili na aktivitě závislý neuroprotektivní pro- a negativních příznaků schizofrenie, což je vysoce pře-
roba. Snažím se pochopit ochranu mozku při boji tein (ADNP) a dále jsme ukázali, že je velmi důležitý pro važující a dosud nenaplněná potřeba. Tyto klinické
s těmito zničujícími stavy. Jeden z aspektů těchto vývoj mozku a kognitivních funkcí. Nyní bylo zjištěno, studie budou dláždit cestu k dalším indikacím nemoci
onemocnění je spojen s časnou diagnózou a po- že ADNP mutuje při poruchách autistického spektra. a souvisejícím produktům.
skytnutím léčby dříve, než se poškození v důsledku Moje laboratoř dále objevila, že ADNP je zapojen do re-
nemoci stane nevratným. V současné době spolu- gulačního mechanismu odstraňování špatně složených Takřka denně jste v kontaktu s mladými studen-
pracuji například s ředitelem centra BIOCEV Pavlem proteinů v procesu zvaném autofagie. Tento proces je ty a vědci. Jak byste porovnala stav výuky dnes
Martáskem na transkriptomickém profilování; při- utlumen v případě neurodegenerativních poruch, jako a před desítkami let?
tom posuzujeme celé spektrum genové exprese ve je Alzheimerova choroba. Nedávno jsme prokázali, že Budeme-li pokračovat na téma rozvoje, pak myslím,
tento proces je rovněž utlumen v případě schizofrenie; že věda vždy spěje kupředu a že dnešní technologie
jiní zase ukázali spojitost s autismem v závislosti na po- jsou úžasné. Využívání inteligentních technologií
hlaví. a prolomení hranic mezi základní a aplikovanou vě-
dou posunuje náš svět vpřed, sny se stávají skuteč-
Pro zavedení nového léčiva nebo léčebné meto- ností.
dy je zapotřebí také dobře nastavená spolupráce
s průmyslem. Kde spatřujete hlavní pojítko mezi zá- Univerzita v Tel Avivu má své vlastní centrum pro
kladním a aplikovaným výzkumem? Můžete uvést transfer technologií – Ramot, které je velmi úspěšné
konkrétní příklad? a vykazuje mnoho patentů a vynálezů. Izrael je dobře
Klíčem jsou vědomosti. Bez základního výzkumu by znám pro svou politiku podpory podnikání a velký
žádný aplikovaný výzkum neexistoval. Nicméně spolu- počet nových firem. V čem je izraelský model trans-
práce mezi výzkumníky v aplikační sféře a vědci v zá- feru znalostí a technologií tak odlišný ve srovnání
kladním výzkumu je důležitá a může vést k úspěšnému s ostatními např. evropskými či asijskými modely?
rozvoji pomoci lidem. Někteří moji přátelé to nazývají kreativním neklidem.
Úsilí v oblasti poznání a rozvoje máme v krvi.
Na základě poznatků o ADNP (viz moje odpověď výše)
jsme připravili ADNP segment, což je kandidát na lék Text: Petr Solil,
(NAP = davunetid), který zvyšuje aktivitu ADNP, ze- manažer PR a marketingu, BIOCEV

Vítězný projekt soutěže Nejlepší spolupráce roku 2016 míří i do Izraele

Brněnský CEITEC je centrem vědecké excelence V CEITEC to vědí a dokládá to 1. místo v soutěži TEC a Jerusalem Development Authority. Odborníci
v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiá- Nejlepší spolupráce roku 2016 i podpora tuzem- z CEITEC věří, že s podporou JDA se jim podaří zasíd-
lechů a technologiích. Co je dnes vedle excelentní ské start-up kultury. Prestižní ocenění získalo za- lit a inkubovat některé ze špičkových technologií
řízení pro komplexní prvkovou analýzu metodou v Izraeli, stejně jako věří, že s podporou vlád obou
vědy jedním z klíčových cílů center, jako je CEITEC? LIBS s označením Sci-Trace. To bylo vytvořeno ve zemí se jim podaří přenést a rozvinout úspěšný iz-
Nepochybně schopnost účinně přenášet výsledky spolupráci VUT v Brně, světového výrobce elek- raelský start-up model do Česka.
vědeckého bádání do praxe. tronových mikroskopů Tescan a AtomTrace, na-
dějného start-upu vzniklého z CEITEC týmu prof. Text a foto: CEITEC
Jozefa Kaisera působícího na VUT v Brně. Sci-Tra- Středoevropský technologický institut
ce své ambice nijak neskrývá. Aby nezůstalo jen
u papíru a ocenění, je už dnes předmětem jednání
o dodávkách do Izraele, USA i Číny. Sluší se říct, že
z CEITEC vystoupal nedávno na trh také další na-
dějný start-up, společnost NenoVision, s techno-
logií pro oblast skenovacích elektronových mikro-
skopů LiteScope.

Jasný směr, který CEITEC vytýčil v oblasti podpory
přenosu výsledků vědy do praxe je čitelný. Dokládá
to i účast na letošním G2G v Jeruzalémě, kde toto
téma silně rezonovalo, a paralelní jednání mezi CEI-

Izrael -4-

Bezpečnostní konference v Izraeli

Izrael je nesmírně inspirativní zemí. Stejně tak in- mezinárodních patentů, úroveň vysokých škol a ji- z NBÚ včetně čerstvě dorazivšího „kybernetického
spirativní jsou mnohé tamější konference. Právě ných vědeckých pracovišť i dlouhá řada izraelských attaché“, který od května působí při českém velvy-
proběhlá Herclijská konference organizovaná sou- firem obchodovaných na světových burzách. slanectví.
kromou vysokou školou IDC – Interdisciplinárním
centrem se letos konala již po šestnácté. Probíra- Všechno toto bohatství a veškeré schopnosti však Přejme si jen, aby byla na dalších konferencích
la se jako obvykle témata regionální bezpečnosti, ve svém zárodku tvoří jednotliví lidé. A jednotliví česká účast větší a viditelnější včetně zástupců
terorismu, probíhajících válek i otázky výsostně účastníci obou konferencí byli samozřejmě tím, co z byznysu. Navštěvovat prestižní konference ko-
ekonomické nebo věnované například inovacím bylo na těchto akcích tím nejinspirativnějším. Ať se nané v Izraeli rozhodně má smysl. Je však vždy
či energetice. Jako vždy to bylo nesmírně osvěžu- již jednalo o Izraelce, nebo návštěvníky, kteří do- nutné a osvěžující jakoukoli účast zkombinovat
jící. Stejně tak osvěžující byl i tradiční Cyber Week razili z Evropy, Spojených států nebo třeba z Indie s konkrétními jednáními a návštěvami jednotlivých
organizovaný Telavivskou univerzitou. I zde se a z Číny. izraelských firem či vědeckých pracovišť. Právě na-
probíraly současné trendy objevující se na poli ky- vázání nových a udržování dlouhodobých osob-
bernetické bezpečnosti, rozebírali se nové hrozby ních kontaktů je jednoznačně tím největším pří-
a představovala se nová řešení. I Cyber Week byl nosem jakékoli dobré konference – tu Herclijskou
o bezpečnosti a v nemalé míře také o ekonomice. ani Cyber Week nevyjímaje. Obě sesterské komory
mohou být samozřejmě patřičně nápomocné.

Text: Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK

Foto: www.herzliyaconference.org

Izrael je bezpečnostní i kybernetická velmoc. Re- Škoda jen, že na Herclijské konferenci tentokrát
lativně ke své velikosti je i velmocí ekonomickou chyběli vysoce postavení zástupci z České repub-
a vědecko-výzkumnou. Svědčí o tom množství liky a že z pódia nezazněl hlas z Prahy. V minulosti
v Hercliji pravidelně vystupovali ministři či alespoň
jejich náměstci, letos se po mnoha letech nikdo
na podobné úrovni nedostavil. Mezi účastníky
konference ale pár Čechů z Ministerstva zahraničí
a z Masarykovy univerzity naštěstí bylo, takže Čes-
ká republika byla přece jen zastoupena. Na Cyber
Weeku Českou republiku zviditelnili odborníci

O bezpečný průběh letní olympiády v Riu se starali Izraelci

okolí, zařízení, olympijskou vesnici, parkoviště a další byla koncipována a vyvinuta v návaznosti na únos
– a následně navrhnout scénáře a řešení všech mys- a vraždu tří izraelských chlapců v roce 2014. Jednomu
litelných komplikací. Jako integrátor zabezpečovací- z nich se podařilo zavolat a ohlásit únos, policie však
ho systému v Riu byla ISDS v kontaktu s dalšími spo- ihned nereagovala v domnění, že jde o vtip. Aplikace
lečnostmi, definovala odpovědnost a kompetence, se tak snaží primárně o dvě věci: poskytnout lidem
vybírala vybavení a rozdělovala práci i finance. nástroj pro vyslání nouzové zprávy a umístění a zá-
roveň v reálném čase přesně informovat příslušné
Olympiáda v Rio de Janeiru posloužila i jako real-ti- bezpečnostní orgány. gh
me platforma pro třicet izraelských firem zaměře-
ných na bezpečnostní a obranné technologie. Izrael Zdroj: www.israel21.org
znovu dokázal, že v těchto oborech patří mezi svě-
tovou špičku. Foto: sayvu.com

SayVu – aplikace která může zachraňovat životy

Izraelská společnost ISDS (International Security Mobilní aplikace SayVu byla jedním z izraelských
& Defense Systems) zajišťovala bezpečnost na letních inovačních projektů, který se v Riu stal součástí za-
olympijských hrách v Riu. „Touto olympiádou žijeme bezpečení. Původně studentský projekt se v rámci
už několik let. Čtyři roky jsme připravovali, zkoušeli olympiády představil širší veřejnosti. SayVu uživateli
a plánovali a nyní je vše nachystáno,“ prohlásil před umožňuje poslat v případě ohrožení nouzový signál
zahájením Tomer Fulman, výkonný ředitel ISDS. na pohotovostní linku, a to i když je mobilní tele-
Zprávy o možné kriminalitě či hrozbě teroristického fon zamčený. Díky aplikaci je možné zaslat zprávu
útoku během olympiády, které se v té době objevo- zatřesením, stiskem zamčené obrazovky či tlačítkem
valy v médiích, ho neznepokojovaly. „Olympiáda není fotoaparátu. Technologie zahrnuje i automatické za-
válka, ale sportovní událost, na kterou se sjíždějí lidé pnutí mikrofonu a odeslání hlasové zprávy, souřad-
z celého světa, aby se dobře pobavili, a my se budeme nice GPS a dalších údajů o lokalitě, ve které se ohro-
snažit jim to umožnit,“ řekl Fulman deníku Globes. žená osoba nachází. A na jaké bázi aplikace funguje?
Analyzuje běžné zvyky a vzory chování uživatele.
Na bezpečný průběh her měla společnost ISDS Pokud se v používání telefonu objeví abnormality,
k dispozici kolem 2, 2 miliardy amerických dolarů. požaduje od uživatele potvrzení, že je vše v pořád-
Její role v Rio de Janeiru byla jasně daná, analyzovat ku. Když ho nedostane, automaticky zasílá tísňo-
všechny události týkající se her – stadiony a jejich vou zprávu na pohotovostní centrálu. Technologie

Dny Jeruzaléma -5-

Dny Jeruzaléma představily ikonické město jako tavící kotel
otevřené tvořivé kultury a multižánrové hudební centrum

Festival DNY JERUZALÉMA / DAYS OF JERUSALEM se hudebníci, kteří se poprvé setkali v Praze, propoji- Program festivalu prokázal, že tři tisíce let his-
již počtvrté ukázal jedno z nejstarších a nejdůležitěj- li k další spolupráci i doma v Jeruzalémě. torie města potvrzuje Jeruzalém jako místo,
ších měst lidských dějin jako živé sídlo stále působí- kde je nezpochybnitelný prostor pro vzájemné
cí jako průsečík různých kultur. Jedním z nejsilnější Důležitou součástí festivalu bylo opět i kulinářské poznávání a obohacování židovské, křesťanské
důkazů byla hudba, jež byla hlavní dramaturgickou umění jeruzalémských kuchařů, poprvé se objevily i islámské kultury. Vstup na celý festivalový pro-
linií festivalu. V prostorách Tiskárny ve Stromovce se stánky s produkty mladých designérů a pozornost gram byl zdarma. Více o festivalu naleznete na
vystřídaly prvotřídní jeruzalémští muzikanti mnoha návštěvníků přitáhli také zástupci jeruzalémské www.daysofjerusalem.com.
vyznání a stylů. Pro zajímavé a slibné muzikanty jsou skateboardové komunity. V rámci Dnů Jeruzalé-
to mnohdy první kroky nejen u nás, ale i na evropské ma proběhly filmové projekce, besedy, přednášky Text: Marina Šternová, ředitelka festivalu
hudební scéně. A pozitivní zpětná vazba má vliv i na a premiéru měl tento rok také dětský program
kulturní dění v tomto městě: V několika případech a projekt týkající se mezináboženského dialogu. Foto: Dny Jeruzaléma

Naživo -6-

Kulatý stůl s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem

Tradice kulatých stolů se ještě před začátkem letoš- Bohužel setkání s panem místopředsedou vlády bylo ními českými a izraelskými partnery a úřady, a chce své
ních prázdnin naplnila setkáním členů ČISOK s místo- negativně ovlivněno aktuálními událostmi na české aktivity zaměřit zejména na přípravu českých subjektů
předsedou vlády ČR a předsedou rady vlády pro VVI politické scéně, zjednodušeně nazývané policejní krizí. na způsob hledání témat a partnerů a komunikaci s iz-
Pavlem Bělobrádkem. Bylo to setkání velmi kýžené To se projevilo změnou časového rámce setkání i jeho raelskými subjekty. K tomu ostatně má být zaměřena
z naší strany, protože na letošní rok, konkrétně na dny atmosférou. Přesto se stalo významným počinem v pří- právě Pre Road Show, jejíž první akcí bude konference
6. – 10. prosince, je plánovaná cesta pana místopřed- pravě plánované cesty do Izraele. ČISOK zde dal jasně s dnes již známým datem konání 11. října 2016. S po-
sedy vlády do Izraele. Cesta má přitom tři rozměry. Ten najevo převzetí části spoluodpovědnosti na přípravě tenciálními zájemci o spolupráci a účast na misi dopro-
a výsledku plánované cesty formou Pre Road Show, bě- vázející místopředsedu vlády pak hodlá ČISOK usku-
institucionální by měl být naplněn návštěvou místo- hem které chce pro úspěch cesty připravit jak členské tečnit další workshop a setkání.
předsedy vlády v relevantních izraelských státních in- subjekty ČISOK, tak i další zájemce o spolupráci s Izrae-
stitucích a vědeckých centrech. Druhý rozměr je dán lem na poli vědy výzkumu a inovací. Věříme, že s cestou místopředsedy vlády Pavla Bělob-
účastí zástupců české vědy a výzkumu v delegaci mís- rádka do Izraele je spojeno zlepšení komunikace s jeho
topředsedy vlády. Jejich zájem bude upřen na vědecká Pro přípravu aktivit ČISOK byla významná i přítomnost úřadem a zejména kvalitativní pokrok ve spolupráci na
centra. A třetí rozměr je dán angažmá ČISOK na této obou náměstků ministra v úřadu pana místopředse- rozvoji vědy a výzkumu českých a izraelských podniků
cestě a to zejména v zaměření na B2B včetně výzkumu dy vlády - Lucie Orgoníkové a Arnošta Marxe, stejně a institucí.
a inovací podnikatelských subjektů. jako příslib předsedy Technologické agentury ČR Petra
Očka, že se do přípravy izraelské mise i účastí na akti- Text: Jiří Schlanger, člen Rady ČISOK
vitách ČISOK zapojí, byť se ze setkání musel omluvit.

ČISOK ústy svého prezidenta ocenil dosavadní aktivity
úřadu vlády směřované do vztahu ČR – Izrael, zejména
pak výběr a samotné vyslání vědeckého ambasadora
naší země do Izraele. Kriticky zhodnotil stávající pod-
poru prostřednictvím programu Gesher a současně
vyjádřil zájem ČISOK na jeho pokračování ale také na
hledání dalších účinnějších finančních nástrojů pro
podporu partnerství podniků ve VVI. ČISOK si je velmi
dobře vědom problémů v komunikaci mezi potenciál-

Přednáška viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla

aneb O historii české koruny

Na téma Česká koruna – historie jedné měny ustát striktní deflační politiku Aloise Rašína. Ve Členy Komory také zajímal názor pana vice-
přednášel našim členům viceguvernér ČNB 30. letech byla rozhodnutím guvernéra Národ- guvernéra na měnové politiky ostatních zemí,
Mojmír Hampl. Přednáška se uskutečnila ní banky ČS Karla Engliše její hodnota snížena zejména v rámci Evropské unie. Dalším probí-
8. června 2016 v prostorech advokátní kancelá- o jednu šestinu. Koruně tento krok přesto po- raným tématem pak bylo i případné přijetí eura
ře Císař, Češka, Smutný, kde viceguvernéra při- mohl a ještě téhož roku v ČSR skončila recese spolu s důsledky z toho vyplývajícími. Živou
vítal president Komory Pavel Smutný. a deflace. Největší ránu pak přinesla nechvalně diskusi nakonec z časových důvodů ukončil Pa-
proslulá měnová reforma v červnu 1953. Kom- vel Smutný, který viceguvernérovi ČNB podě-
Jak název napovídá, měli jsme možnost nahléd- plikace ale čekaly i po roce 1989, česká měnová koval za velice zajímavou přednášku. gh
nout do poměrně bohaté minulosti naší koru- politika se však opět ubírala tou nejméně in-
ny, jež si svůj název drží již od roku 1892. Zavedl flační cestou a tímto směrem se snaží pokračo-
ji císař František Josef I. a koruna tak nahradila vat i dnes, podotkl viceguvernér.
tehdejší platidlo – zlatku. Česká republika je je-
diný z nástupnických států Rakousko-Uherska, Po prezentaci následovala tradiční diskuse. Do-
který si svou měnu udržel a dodnes nezměnil tazy směřovaly nejčastěji k tématu současné
ani její název. A že to vždy nebylo jednoduché. měnové politiky ČNB a k jejímu budoucímu
Na přelomu let 1918 a 1919 musela koruna vývoji v závislosti na současné situaci ve světě.

Vyhlášení vítězů 5. ročníku soutěže CEMACH

Projekt CEMACH je realizován ve spolupráci s Mi- spoustou zajímavostí, ať už jde o cestování, obchod,
nisterstvem zahraničí Státu Izrael a Ministerstvem vzdělávání, inovace, či kulturní obohacení. gh
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Partnerem CEMACHu je tradičně i naše Komora, Foto: CEMACH
za níž se předávání cen účastnil president Pavel
V prostorech rezidence velvyslance Státu Izrael pro- Smutný.
běhlo dne 22. června 2016 slavnostní předání cen pro
vítěze 5. ročníku mezinárodní soutěže CEMACH se Během slavnostního ceremoniálu převzali vítězové
zaměřením na moderní Stát Izrael. Tento rok se za- od pana velvyslance Garyho Korena ocenění a své
pojilo 1163 studentů z desítek škol v České republice, projekty krátce představili. Program rovněž dopro-
Slovenska, Maďarska a Polska. V rámci CEMACHU vázela výstava soutěžních výtvarných děl. V každé
soutěžili studenti středních, vyšších odborných škol disciplíně bylo oceněno deset nejlepších. Hlavní
a univerzit třetího věku ve třech kategoriích – literár- cenou byl poznávací zájezd do Izraele, který získali
ní, výtvarné a multimediální. vždy první dva ocenění z kategorie. Cílem soutěže
je seznámit studenty se současným Izraelem. Před-
stavit jim Izrael jako moderní multikulturní zemi se

Členové -7-

Teva dokončila akvizici společnosti Actavis Generics

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. a Allergan plc stalo, získáme ještě lepší pozici zužitkovat náš inovativní „Tato akvizice bude mít přímý dopad i na lokání trhy.
dne 2. srpna 2016 oznámily, že společnost Teva do- výzkum v oblasti generik a specialit tak, abychom pod- V České republice posune Tevu na pozici čtvrté nejsil-
končila akvizici generické obchodní části společnos- pořili náš růst v top oblastech a zároveň rozšířili naše nější společnosti na celkovém farmaceutickém trhu
ti Allergan („Actavis Generics“). produktové portfólio napříč odvětvím.“ a nabídne zákazníkům komplexní portfolio generik,
speciálních i OTC léčiv,” říká Juan Carlos Conde, generál-
„Tato strategická akvizice spojuje dvě přední ob- ní ředitel Teva Pharmaceuticals CR. „Teva bude i nadále
chodní společnosti s generiky, které se vzájemně hrát klíčovou roli na generickém trhu, kde jsme v sou-
doplňují díky svým silným stránkám, výzkumným časné době druhou nejsilnější společností, a díky akvizici
a vývojovým schopnostem, produktovému portfó- budeme moci tuto pozici dále posilovat nejen v oblasti
liu, zeměpisnému rozložení, výrobní síti a kultuře. generik, ale i volně prodejných léčiv. Navíc díky spojení
Výsledkem tohoto úsilí je silnější, konkurenceschop- budeme moci dále plnit svůj závazek vůči pacientům
nější Teva ve výhodné pozici uspět v měnícím se i celé zdravotnické komunitě v České republice.“
globálním prostředí trhu,“ říká Erez Vigodman, pre-
sident a výkonný ředitel společnosti Teva.

Akvizice Actavis Generics společností Teva zlepšuje
mezinárodní obchodní příležitosti a výrazně zvyšuje
globální rozsah jejího prodeje a platforem výzkumu
a vývoje. Zpřístupněním největší světové lékárničky
s více než 1 800 léčivy a 16 000 dalšími výrobky bude
Teva obchodně působit na 80 trzích, přičemž na více než
40 trzích bude patřit mezi TOP 3 společnosti na trhu.

Erez Vigodman  dále pokračuje: „Vzhledem k posílení Obě společnosti sdílejí úzké kulturní a strategické sla- „Teva má bohatou minulost v oblasti integrací po
našeho finančního profilu, které po této transakci na- dění a Teva se zaměřuje na využití jak schopností, tak celém světě i na českém trhu. Víme, co všechno inte-
vloh obou společností jednotně. Propojený a rozšířený grace přináší i jak vybudovat úspěšný a fungující ob-
tým vrcholového managementu společnosti je složen chodní model s pomocí nového týmového ducha,
z představitelů společnosti Teva i Actavis Generics. Je díky němuž budeme schopni přinést našim akcioná-
strukturován tak, aby využil silné stránky obou společ- řům přidanou hodnotu,“ říká Juan Carlos Conde.
ností a zajistil, aby nová společnost těžila ze své nové
globální obchodní stopy a neustávajícího růstu společ- Text a foto: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
nosti Teva jako světového lídra v oblasti generik.

Deficitem „pevných bodů“ končí evropská civilizace?

Věda už by dnes snad byla schopna naplnit Archi- Kolem dvaceti procent světové populace se hlásí mise, evropský parlament? Jednotlivé státy našeho
médův výrok o pevném bodu ve vesmíru a násled- k  islámu. Na padesát milionů muslimů žije v  Evro- kontinentu, jejich vlády, jejich autority? Ale jaké
ném popostrčení Země. Jiné je to, myslím, s naší pě, která čítá celkem nějakých 450 milionů obyvatel. autority? Zatím se spíše zdá, že volání po znovuna-
moderní civilizací. Přes obrovskou míru společen- Tato bašta, myšleno Starý kontinent, je podle jedno- stolení pravidel a idejí vychází zdola. Od lidí, kteří
ského, politického i vědeckého poznání zažíváme duché řeči čísel už dobyta. Výsledky nepromyšlené (nejen v  Paříži, Nice, Berlíně…) byli a dennodenně
akutní deficit pevných bodů. imigrační politiky jsou už dnes vidět všude. Má ne- jsou konfrontováni s  arogantní pofidérní mentál-
přehlédnutelné bezpečnostní i ekonomicko-sociální ní nadřazeností těch, kteří „nejsou bezvěrci“ a kteří
Uchlácholeni blahobytem nenacházíme jasné od- dopady. Nelze ji označit jinak než jako nakomando- proto nemusí a nechtějí dodržovat řád, který jim my
povědi na otázky, které nám klade rychle se měnící vané nepromyšlené sociální inženýrství postavené „věřící“ (velmi laxně) nabízíme.
svět. Všichni ti, kteří dnes ohrožují naši společnost, na intelektuálsky ideologických představách elitářů
kulturu i náboženské křesťansko-židovské principy odtržených od každodenní životní reality. Evropa má dost vlastních nezaměstnaných a chu-
činí jen to, co jim „demokratický svět“ dovolí! Jed- dých, kteří znají jazyk, mají vzdělání i chuť pracovat.
nají zcela přirozeně! Jednají tak proto, že mohou! Demokratická Evropa potřebuje nový silný impulz. A (zatím) nestřílejí, nebodají a nekladou bomby. De-
Užívají svou sílu v takové míře, v jaké dává najevo To je jasné. Otázkou je, kdo bude nebo kdo má být mokracie není právo terorizovat ostatní pod prapo-
Evropa svou slabost, vyprázdněnost a neschopnost nositelem tohoto impulzu? Evropský prezident? Ko- rem svého náboženství, ale volba mezi civilizovanou
elit přijmout logická a přímočará rozhodnutí. povinností založenou na dodržování zákonů, sdílení
hodnot a zvyklostí konkrétní společnosti se všemi
Nesouhlasím s názorem, že Evropě rozvrat nehrozí. právy nebo jejich nedodržováním s  rizikem trestu
Omyl! Jsme podle mého konfrontováni s  podob- a ztráty práv.
ným, či spíše shodným dějem jako antický Řím roku
476 po Kristu. Brutální a primitivní barbaři rozložili Demokratická Evropa se dnes přiblížila rozcestí,
tisíciletou vyspělou společnost i s  jejím uměním, kdy se bude muset jasně rozhodnout, kterou ces-
architekturou, filozofií a propracovaným politic- tou se vydá. Respektive zda bude dál nositelkou
kým systémem… kulturních, společenských, ekonomických a nábo-
ženských hodnot podepřených po tisíciletí potem
Skutečně ji ale rozložili? Nebo jen přispěli k ukon- i krví. Nebo se stane místem na mapě světa, které
čení agónie nejskvělejšího světového impéria své ovládne chaos. Nejen proto si přeji alespoň jeden
doby. Byli Římané skutečně „pravými“ Římany, pevný bod ve vesmíru, který může pohnout (ales-
nebo už jen vyprázdněnou nevýznamnou minori- poň) naší civilizací.
tou, která už své postoje v  tak etnicky, kulturně i
sociálně různorodé společnosti nedokázala prosa- Text: Jiří Bartošek,
zovat. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Členové -8-

Tréninková kybernetická aréna CyberGym je součástí
strategie moderní kybernetické obrany

Nabízí se otázka, proč počet kybernetických úto- že paradoxně právě lidé jsou největší slabinou jejich Navíc společnost CyberGym Izrael disponuje celou
ků o kterých se ví, roste meziročně exponenciál- kybernetické obrany. řadou velmi úspěšných referencí po celém světě.
ním způsobem a jak je možné, že business spojený Lidé vyvíjejí, spravují a konfigurují informační tech-
s kybernetickým zločinem již přesahuje celosvěto- nologie, následně dozorují jejich bezproblémový Celý výcvikový koncept je postaven na principu
vě částku 210 miliard dolarů. Tento nárůst je spojen provoz. Ve všech těchto činnostech dělají nevědomé zvládnutí reálného kybernetického útoku na dané-
s faktem, že profesionalita útočníků se v posledních le- chyby, které útočníci s výhodou využívají. Některé ho zákazníka. Pro naplnění tohoto konceptu byla
tech razantně zvyšuje. Motivací útoků už nemusí být z chyb lidského faktoru nemůžeme ovlivnit (chyby postavena speciální výcviková aréna, kde je možnost
jenom konkurenční souboj, snadné zbohatnutí, ale v nakupovaných technologiích), některé ale může- simulovat klíčová aktiva zákazníků, včetně procesů
také destabilizace a destrukce fungování společnosti na me zmírnit (chyby dělané vlastními zaměstnanci či jejich správy a údržby. Tato aktiva jsou pak podrobe-
její klíčovou kritickou infrastrukturu (energetika, voda, subdodavateli). A toto všechno je vodou na mlýn na sofistikovaným útokům tak, aby všichni pracov-
plyn, doprava). úspěšných kybernetických útoků. níci, zainteresovaní na řešení kybernetických útoků,
dokázali zvládat i neočekávané situace, které nikdy
Kybernetický prostor se stal velice efektivním bojo- Právě práce s lidským faktorem v oblasti kybernetic- nemohou ve svých reálných provozních systémech
vým nástrojem. Potencionální útočníci mají armád- ké bezpečnosti byla hlavní motivací, proč v polovině trénovat, díky hrozícím nevratným škodám.
ní pozadí, pracují s úplně jinou motivací, jejich útoky roku 2015 vznikla společnost CyberGym Europe. Její
mají strategické a taktické zázemí a disponují neu- start na trhu byl umožněn úzkou spoluprací se spo- Dostupnost tohoto know-how pro zákazníky z celé Ev-
věřitelnými rozpočty na vedení útoků. Každopádně, lečností CyberGym Izrael. Tato společnost reprezen- ropy právě zde, v České republice, vnímáme jako obrov-
ať již jsou motivace útočníků jakékoliv, útoky jimi tuje unikátní know-how spojené s metodikou vý- skou příležitost, jak zaujmout klíčovou roli v dynamic-
vedené obchází bezpečnostní valy zákazníků a po- cviku pro zvládání kybernetických incidentů. Volba ky se posouvajícím odvětví kybernetické bezpečnosti.
čítají s tím, že zákazníci spoléhají pouze na techno- izraelského partnera byla velmi jednoduchá, stát Iz- Tak, jak vidím velký zájem evropských a tuzemských
logie, které za ně vše vyřeší. Bohužel si neuvědomují, rael má v této oblasti největší historické zkušenosti. zákazníků o tento tréninkový koncept, jsem osobně
přesvědčen, že jsme tuto strategickou spolupráci uza-
vřeli ve správném čase a na správném místě.

Text: Tomáš Přibyl, generální ředitel a předseda
představenstva CyberGym Europe a.s.

(redakčně kráceno, celý článek je dostupný
na www.cisok.cz)

Foto: CyberGym Europe a.s.

TOP HOTEL Praha je ideální volbou pro firemní akce

Plánujete kongres či konferenci? Reprezentujte ní ocenění Kongresový hotel roku 2013, 2014, 2015 přibyla Pivovarská restaurace přinášející hostům je-
svou firmu tím nejlepším. Jedinečné prostředí TOP a 2016. Už patnáctkrát se hotel umístil mezi stovkou dinečný gastronomický zážitek v podobě originální
HOTELU Praha, největšího kongresového hotelu nejlepších tuzemských firem. indické kuchyně.
v Evropě, nabízí prestižní prostory pro firemní akce
všech rozměrů. Vyhlášený catering hotelu si objed- V uplynulých měsících prošly rekonstrukcí některé Chodovský TOP HOTEL Praha vás již po vstupu
nává dokonce i Pražský hrad. pokoje a nové jsou i fasády, novinek se dočkaly také okouzlí svými interiéry. Prostory jsou zdobené fres-
zdejší restaurace. Investice v řádu desítek milionů kami, vitrážemi, fontánami i originálními obrazy.
Čtyřhvězdičkový TOP HOTEL Praha má značné korun jsou vidět na každém kroku. „Hotel naší veli- Na recepci hosty vítá výzdoba z kamenných desek
zkušenosti s pořádáním nejrůznějších událostí. Za kosti je třeba renovovat prakticky pořád. Nejviditel- z onyxu dovezených z Nepálu. Výjimečná je rovněž
svou 20letou historii hostil stovky úspěšných akcí nější změnu pro návštěvníka představuje nový vstup rozlehlá japonská zahrada s možností přistání heli-
a pyšní se nejširší škálou poskytovaných služeb do restaurace Moravia, modernizovaný lobby bar koptéry.
v ČR. O jeho nadstandardní kvalitě svědčí i prestiž- a hala,“ prozradil generální ředitel TOP HOTELU Pra-
ha Ing. Radek Dohnal. Text a foto: TOP HOTELS GROUP, a. s.

Ubytovat se dá v některém z 810 komfortních poko-
jů různých typů, mezi nimiž nechybí ani bezbariéro-
vé pokoje či business apartmány. Využít můžete též
služeb wellness centra s několika druhy saun, vířivkou,
plaveckým bazénem, soláriem a fitness. Dopřát si lze
i příjemnou masáž, zahrát si bowling nebo tenis.

Na jaře znovuotevřela své dveře restaurace Bohemia
TOP, jež je zařízena ve francouzském stylu a nabízí
nádherný výhled na Prahu. Před prázdninami pak

Česko-izraelská smíšená obchodní komora • Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 032 161
www.cisok.cz • @ [email protected] CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora @C_I_S_O_K

českoizraelskasmisenaobchodnikomora

Redakční rada: Karel Kortánek – předseda, Petr Solil – místopředseda, Gabriela Horká – editor
DTP a výroba: LabelUp s.r.o., www.labelup.cz Vydáno: 12. září 2016


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Pandas
Next Book
December e-Newsletter