The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2017-12-11 08:41:21

ČISOK Bulletin 2016-04

2016-04-bulletin

2016 4

Bulletin

ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ
OBCHODNÍ KOMORY

Editorial Komora oslavila 20. výročí

Vážení přátelé, Členové a přátelé Česko-izraelské smíšené obchodní komory se letos sešli
24. listopadu 2016 v prostorech Lichtenštejnského paláce na výročním setkání,
končí rok 2016, rok aby zde oslavili dvacáté výročí. Program tentokrát začal netradičně již
jubilejní, kdy před v odpoledních hodinách, které byly věnovány konferencím.
dvaceti lety byla zalo-
žena Česko-izraelská Ve Zlatém sále proběhla nejprve Konferen-
smíšená obchodní ce VVI. Po úvodním slovu presidenta Komory
komora v duchu obnovení tradic česko-izraelské Pavla Smutného následovalo vystoupení Lucie
vzájemné spolupráce a přátelství. Orgoníkové, náměstkyně vicepremiéra pro VVI.
Přítomným hostům přednesla projev místopřed-
Toto výročí přímo vybízí k bilancování dvacetile- sedy vlády Pavla Bělobrádka, který se bohužel
tého vývoje Komory a dává příležitost k zamyš- musel z konference omluvit.
lení nad jejím růstem a zároveň i ke zhodnocení
výsledků její činnosti, čemuž se uvnitř bulletinu „Izrael je sice malou zemí, co se týká velikosti, ale
věnují i president Pavel Smutný a bývalá výkonná je globálním inovačním tygrem. Někdo jezdí do
ředitelka Šárka Stegbauerová. Číny učit se stabilizovat společnost. My raději je-
deme do Izraele učit se, jak společnost rozhýbat.
U zrodu Komory stály takové osobnosti, jako jsou Izrael je vskutku „Start up nation“. Navíc právě Po krátké pauze následovala Konference k 20.
Miroslav Grégr, současný čestný president, dále izraelské recepty jsou více než vhodné pro Čes- výročí vzniku obchodní komory, které se zúčast-
Hanuš Holzer, Petr Nebeský, Jan Bernard a Jacob kou republiku. Společné kulturní kořeny, podob- nil i premiér Bohuslav Sobotka.
Fass, tehdy obchodní rada Izraelské ambasády ve ná velikost a poměrný nedostatek přírodních
Vídni s působností pro ČR. i lidských zdrojů obě naše země nutí maximálně „Izrael je pro nás důležitý a strategický spojenec.
využívat svůj potenciál,“ vzkázal vicepremiér. Úkolem, který je teď před námi, je, aby ta relace
Živoucím organismem se Komora stala díky nadšení i z hlediska vzájemných kontaktů na nejvyšší
a obětavosti, nasazení a profesionální zdatnosti jejích
členů, kteří pracují dobrovolně. Dnes je již výborně
instalována v českém prostředí a spolu se sesterskou
Izraelsko-českou komorou je hnacím motorem roz-
voje vzájemných vztahů na všech úrovních, ve všech
oblastech. Domnívám se, že není možné nezmínit
rozkvět a renesanci Komory zejména v posledních
letech pod vedením presidenta Pavla Smutného,
kdy se stala významným partnerem pro vládu a další
státní i soukromé subjekty z domova i ze zahraničí.

Rád bych při této příležitosti vyjádřil své osobní Na téma spolupráce mezi oběma zeměmi na poli
vnímání členství. Jsem hrdý na to, že mohu pat- VVI krátce promluvili i Arnošt Marks, náměstek
řit do této pospolitosti členů a přátel, kteří sdílejí pro řízení Sekce pro VVI, a J. E. Gary Koren, vel-
stejné hodnoty lidské a mravní, kteří naplňují cíle vyslanec Státu Izrael v ČR.
a směřování, jež si Komora vytkla ve své zakládací
listině. Těší mě úspěchy plynoucí ze zaměření na „Bez podpory VVI nelze zlepšovat průmyslovou
obchod, vědu a výzkum, kulturu, zdravotnictví, a obchodní výměnu mezi zeměmi, a zejména ve
high-tech a další. Radost z dosažených výsledků vztahu k Izraeli by to byl hřích. Komora má již
naplňuje pocitem zadostiučinění z dobře investo- čtyři roky výbor pro Vědu, výzkum a inovace.
vaného úsilí a času, z koncentrace tvůrčí energie. První období bylo věnováno komunikaci s vě-
deckou veřejností a podniky, vyhodnocení aktu-
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo se na álních nástrojů a podpor. Ve vztahu k Izraeli nyní
práci pro Komoru podílejí, a popřát úspěšné po- cílíme na rozšíření podpory v podnikové sféře,“
kračování v dalších letech pod titulem rozvoje uvedl za ČISOK Pavel Smutný.
přátelství a vzájemnosti.

Jiří Maceška, vicepresident ČISOK Pokračování na str. 2

Komora -2-

Pokračování ze str. 1 ní setkání a přednášky s významnými osobnostmi,
založení Ceny Arnošta Lustiga, účast na odborných
konferencích a seminářích a mnoho dalších aktivit,
kterými Komora přispívala a přispívá k zintenzivnění
vztahů se Státem Izrael. A o tom, že se vztahy stále
zlepšují, nelze pochybovat, jak vyplývá i z ekonomic-
kých výsledků. Izrael patří mezi nejdůležitější ob-
chodní relace České republiky. „V roce 2015 se jed-
nalo o pátý nejvýznamnější mimoevropský exportní
trh – po USA, Číně, Japonsku a SAE. Objem obchod-
ní výměny v roce 2015 dosáhl hodnoty 23 mld. Kč.
Z ČR do Izraele bylo vyvezeno zboží za rekordních
17,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst
o 26,5 %,“ zdůraznil president.

politické úrovni nebyla příliš jednostranná. Abychom Dalším bodem programu bylo slavnostní rozloučení tého partnera a popřál jí mnoho dalších úspěchů.
dosáhli toho, že i vysocí představitelé Státu Izrael s J. E. velvyslancem Gary Korenem, který tímto ro- O spolupráci s ČISOK hovořil i David Hercky, před-
budou častěji navštěvovat Českou republiku. Izrael kem končí svou působnost v ČR a přesouvá se do seda partnerské Izraelsko-české obchodní komory
se těší velké podpoře našich občanů, naší veřejnosti. Moskvy. President Smutný mu při této příležitosti v Izraeli. Přečetl také gratulační dopis od před-
Častější přítomnost ústavních činitelů Izraele tady předal list Čestného člena Komory. Pan velvyslanec sedy Izraelského svazu bilaterálních obchodních
v Čechách by to mohla jenom podpořit,“ uve- poté pronesl několik slov o svém působení v ČR a průmyslových komor. Slova se poté na chvíli
dl premiér. „Chtěl bych Komoře poděkovat za to, a spolupráci s Komorou, kterou považuje za důleži- ujal i Miroslav Grégr a popřál Komoře v izrael-
že dlouhodobě pečuje o to, aby česko-izraelské ském duchu dalších 120 let.
vztahy zůstaly dobré,“ dodal. ČISOK dle premié-
ra přispívá ke spolupráci v  byznysu i na poli VVI Večer již patřil tradičnímu výročnímu setká-
a celkově napomáhá vzájemným vztahům mezi ČR ní členů a přátel. Zahájil je Pavel Smutný spo-
a Izraelem. lečně s ministrem průmyslu a obchodu Janem
Mládkem. Mezi hosty byli rovněž ministryně
Pavel Smutný následně hovořil o dvacetileté histo- práce a sociálních věcí Michaela Marksová,
rii Komory. U jejího zrodu tehdy stál nynější čestný ministr kultury Daniel Herman a mnozí dal-
president Miroslav Grégr společně s Milanem Ken- ší významní hosté. Pro členy bylo v  rámci vý-
kušem a Jacobem Fassem. Dále president ČISOK ročního setkání připraveno i malé překvapení
připomněl své předchůdce a významné události, v  podobě Členských listů. I letos provázela celé
které Komora pořádala či se na nich aktivně podílela odpoledne a večer vřelá přátelská atmosféra
– podnikatelské a odborné mise do Izraele, diskus- a už nyní se těšíme na další takové setkání.

Článek vznikl ve spolupráci s Pavlem Smutným,
presidentem ČISOK
Foto: Milan Mošna

Komora -3-

20. výročí vzniku Komory část IV. (2010–2016)

Období 2010–2015 bylo pro Komoru obdobím růs-
tu i vrůstající prestiže. Tradicí se staly pravidelné ofi-
ciální návštěvy představitelů ČR v Izraeli i izraelských
hostů v Praze, do Izraele několikrát ročně mířily
i početné delegace podnikatelů a odborníků organi-
zované Milanem Kenkušem ve spolupráci s ČISOK.
V roce 2012 navštívili Prahu hned čtyři izraelští nosi-
telé Nobelovy ceny, které jsme oslavili v spolu s před-
staviteli Senátu ve Valdštejnské zahradě.

Komoře velmi prospívalo dlouhodobé vedení v čele ké obchodní a průmyslové komory pod vedením Ve druhé polovině roku 2015 došlo k personál-
s Pavlem Smutným, Hanušem Holzerem, Petrem Be- Davida Herckého. V Praze zase Komora intenzivně ním změnám na sekretariátu Komory. Společně
nešem a později Jiřím Maceškou a Tomáše Pojarem. spolupracovala s velvyslanectvím Státu Izrael v čele jsme se rozloučili se Šárkou Stegbauerovou a Te-
Když se s námi v roce 2011 navždy rozloučil čest- s Yaakovem Levym a později Gary Korenem. V roce rezou Rajskou a jejich místa zaujali Karel Kortá-
ný člen ČISOK, světově proslulý spisovatel Arnošt 2013 se pak uskutečnil historicky první ročník Dnů nek a Gabriela Horká.
Jeruzaléma v Praze.
Lustig, rozhodla Rada o založení Ceny Arnošta Lusti- Závěr roku 2015 patřil státní návštěvě preziden-
ga, jejímž prvním laureátem se v březnu 2012 stal Komora se ve své činnosti vedle pravidelných se- ta Státu Izrael v České republice, který přijel do
biskup Václav Malý. Štafetu Odvahy a statečnosti, tkání s vrcholnými ústavními činiteli a významnými Prahy i s podnikatelskou delegací. Tato mise byla
lidskosti a spravedlnosti poté z rukou předsedy vlády odborníky zaměřila na své členy, jejich pravidelné natolik úspěšná, že došlo k obnovení místa ob-
přijaly další výjimečné osobnosti: Kamila Moučková, prezentace a podporu networkingu v rámci člen- chodního rady na izraelské ambasádě v Praze.
Bedřich Utitz a Petr Sýkora. Cena rovněž přispěla ské základny. Proběhly tak návštěvy ve společnosti
k sílícímu mediálnímu obrazu Komory, který posi- Meopta, Tivall, Dekonta či ČEZ, specializovaný se- V roce 2016 se Komora soustředila na podpo-
loval i stále profesionálnější a informačně nabitější minář pro členy připravila Česká spořitelna i další ru obchodu organizováním networkingových
bulletin pod vedením Pavla Koška. členové. Začala i tradice velmi oblíbeného každo- platforem v hlavních oblastech dnešního dění.
ročního koktejlu s novými členy. Komora zahájila in- Ať už se jedná o problematiku cyber defense
Pozice Komory v Izraeli se dále prohlubovala nejen tenzivní spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, and security, eHealth či vědy, výzkumu a inova-
díky intenzivní spolupráci s Tomášem Pojarem v roli Hospodářskou komorou, EGAPem, Českou exportní cí. Napomohlo tomu i opětovné zasedání obou
velvyslance a Jakubem Šlosárkem na pozici obchod- bankou a dalšími významnými organizacemi. Tým vlád, které se nakonec uskutečnilo v Jeruzalémě,
ního rady (později Ivo Schwarzem a Branislavem Gá- Komory také v roce 2012 rozšířila Tereza Rajská. a naše Komora byla znovu přitom. Tuto misi
lem), ale rovněž díky založení sesterské Izraelsko-čes- jsme připravovali společně se Svazem průmyslu
Ráda bych na tomto místě vzpomněla osobnost, a dopravy ČR.
která byla pro Komoru a pro toto období zejmé-
na naprosto klíčová. Dlouholetý viceprezident Stejně tak i v tomto roce Komora organizovala či
Komory, pan Hanuš Holzer, s jedinečnou životní podpořila několik kulturních a společensky vý-
zkušeností, přirozenou autoritou, lidskostí, od- znamných projektů. Za všechny bych rád zmínil
vahou, nadhledem a diplomatickým citem pro- 5. ročník Ceny Arnošta Lustiga, kdy se laureátem
plouval Komorou a zcela ve svém živlu rozdával stal spisovatel Jiří Stránský.
zásadní rady a doporučení. Pokaždé se vyplatilo
se nad jeho slovy zamyslet. I když se jejím laure- Jsem rád, že mediální obraz našich aktivit jde
átem nikdy oficiálně nestal, byl v srdcích mnoha v trendu dnešní doby a Komora se stále více pre-
z nás ztělesněním Ceny Arnošta Lustiga právě pan zentuje na sociálních sítích, kde si postupně zís-
Hanuš Holzer. kává nové a nové příznivce.

Text: Šárka Stegbauerová, Text: Karel Kortánek, výkonný ředitel ČISOK
výkonná ředitelka ČISOK v letech 2010-2015 Foto: archiv Komory

20 let Komory -4-

Foto: archiv Komory

Spolupráce -5-

V listopadu proběhla XII. mise českého zdravotnictví do Izraele

V netradičním termínu 1.–6. listopadu 2016 se ko- Care Campus v Haifě jsme navštívili záložní podzem- devším jsou schopni si přiznat neustálou potřebu
nala již XII. mise českého zdravotnictví do Izraele. ní nemocnici pro více než dvě tisícovky lůžek, které změn zdravotnictví směřující alespoň k nějakému
lze zprovoznit do 72 hodin na místě stávajících ga- řízení systému prostřednictvím zdravotních pojiš-
Mohlo by se zdát, že jde pouze o výlet účastníků za ráží se vším potřebným, operačními sály, izolací pro ťoven (v Izraeli zdravotních fondů), větší zaintereso-
sluncem a památkami nebo že se pro Česko-izrael- infekčně nemocné, JIP atd. Závěrem jsme navštívili vanosti občanů pojištěnců, sledování kvality a toku
skou smíšenou obchodní komoru jedná o zbyteč- Rabin Medical Center v Petach Tikvě (kousek od dat. A to mají podobný procentní podíl prostředků
nou snahu o něco, co jí nepřísluší. Ani jeden z těchto Tel-Avivu), která je známá především rozsáhlým HDP jdoucích na zdravotní péči jako u nás (Izrael
názorů nelze přijmout. Hlavním cílem je především transplantačním programem. Všude byl připraven nyní 7,5 %, ČR kolem 7,1%), ale v sumě jde o napros-
seznámení s izraelským zdravotnictvím, jeho mož- zajímavý program s prohlídkou vybraného pracovi- to rozdílné číslo na jednoho pojištěnce (Izrael 58 750
nostmi, organizací, problémy, vysokou dostupností ště. V těchto nemocnicích jsou patrné nejen velké Kč na jednoho obyvatele versus cca 30 000 Kč v ČR).
a odbornou úrovní. A také o poznání Státu Izrael, investice, ale i relativní dostatek provozních pro- Ale také musí šetřit.
jeho historie, tradic, kultury a současnosti, ale o tom středků. Ku-příkladu první jmenovaná – Hadassah
níže. University Hospital disponuje na 1130 lůžek celkem Cesta byla doplněna návštěvou památného Jeru-
5500 zaměstnanci, z toho je 950 lékařů, 1700 sester zaléma, města křižáků Akka či Mrtvého moře. Rád
Postupně jsme navštívili tři velké nemocnice, které a rozpočet v přepočtu 15 mld. Kč. bych poděkoval Jeho Excelenci velvyslanci ČR
jsou zároveň výukovými pracovišti lékařských fa- v Izraeli panu Ivo Schwarzovi a attaché našeho velvy-
kult příslušných univerzit, přičemž každá z nich je slanectví pro oblast vědy, výzkumu a inovací Delaně
komplexně špičkově vybavené zdravotnické zařízení Mikolášové za čas, který nám věnovali na společné
poskytující prakticky úplnou škálu oborů a odbor-
ností. V Hadassah University Hospital v Ein Keren na
okraji Jeruzaléma jsme si vyslechli několik přednášek
na téma „pokroky v medicíně“, v Rambam Health

Z přednášky Alexe Leventhala (zástupce Minis- besedě, pánům Milanu Kenkušovi a Janu Lerbleti-
terstva zdravotnictví Izraele) na začátku naší mise erovi za přípravu mise, celému vedení ČISOK za
vyplynulo, že izraelské zdravotnictví má podobné podporu tohoto záměru a všem účastníkům mise za
problémy jako to naše vyplývající z celkového nedo- opravdu výbornou reprezentaci České republiky.
statku finančních prostředků, který je navíc umoc-
něn stárnutím obyvatelstva a také neustále rostoucí Text a foto: Marek Zeman, vedoucí XII. mise české-
nákladností zdravotnických služeb. Ale přece jen ho zdravotnictví do Izraele
v řešení „nevyřešitelného“ jsou v Izraeli dále. Pře-

Konference Israel Homeland Security & Cyber 2016

V termínu 14.–18. listopadu 2016 se v Izraeli konal Olomouc) a státních institucí (Státní pozemko- Konference Homeland Security & Cyber byla sku-
již 4. ročník mezinárodní konference a veletrhu Israel vý úřad). Hned první večer po příletu na ně čekal tečně velká – v různé formě se jí zúčastnilo více
Homeland Security & Cyber 2016. Odbornou misi koktejl v  telavivském přístavu se živou hudbou než 5000 delegátů, z  toho 1600 zahraničních,
českých podnikatelů a představitelů veřejného sek- a dobrým izraelským vínem. Další dva dny byly a to z osmdesáti zemí celého světa. Podle ohlasů,
toru poprvé společně organizovala Česko-izraelská věnovány konferenci, která se uskutečnila v Tel které jsme od našich účastníků obdrželi, se od-
smíšená obchodní komora ve spolupráci se zahra- Aviv Exhibition & Convention Center. Kromě hlav-
niční kanceláří CzechTrade Tel Aviv. ní přednáškové haly probíhal program souběžně
v šesti dalších sálech, kde byly pro účastníky připra-
veny workshopy a prezentace různých firem. Izrael
patří do nejužší světové špičky v oboru národního
zabezpečení, boje proti terorismu a kybernetické
bezpečnosti. Konference a veletrh proto vytvořily
příležitost seznámit se s posledními trendy v něko-
lika oborech a navázat kontakty s vyspělými izrael-
skými společnostmi.

V rámci naší mise přiletělo do Izraele celkem dvacet Třetí den odborné mise byl věnován praktickým borná mise vydařila, program byl dobře sestaven
účastníků, mezi nimiž nechyběli zástupci velkých ukázkám izraelských bezpečnostních systémů a konference splnila očekávání. K pozitivnímu do-
společností (ČEZ, Česká spořitelna, Siemens, ERA- a technologií v terénu – bylo představeno komplet- jmu přispělo i teplé a slunečné počasí, které po
-BHC CS, ICZ, I&C Energo), středních i menších pod- ní zabezpečení letiště Ben Gurion Tel Aviv Airport, celou dobu pobytu panovalo. Pro většinu účastní-
niků (ANECT, Genisoft, Europatron, Info Detective na které navázala krátká návštěva hlavního města ků mise to byla první návštěva Izraele a dle jejich
Co.), vysokých škol (ČVUT, Moravská vysoká škola Izraele Jeruzaléma. A ještě nesmíme zapomenout vyjádření určitě ne poslední. Budeme se těšit na
na prohlídku staré Jaffy a networkingový večer další spolupráci!
spojený s občerstvením, kde s delegáty diskutoval
mimo jiné i nový cyber-attache českého velvysla- Text a foto: Jiří Rak, ředitel regionálního centra
nectví Vladimír Petera. Tel Aviv, Czech Trade

Věda, výzkum, inovace -6-

Strukturní biologie a proteinové inženýrství
– aktuální téma spolupráce izraelských a českých vědců

Série letních a podzimních návštěv izraelských vědců do České republiky vyústily
ve společnou konferenci i pracovní stáž na Weizmannově institutu věd

Nejmodernější technologie pořízené do nově vy- kterými z jeho špičkových badatelů přináší na BTÚ Návštěva zástupců WIS, izraelského velvyslance
budovaných vědeckých infrastruktur v ČR přilá- nové pohledy na problematiku, informace o nových Gary Korena a vědecké diplomatky Delany
kaly začátkem července pozornost zástupců jedné technikách a metodách a otevírá možnost spolu- Mikolášové v centru BIOCEV
z nejvýznamnějších vědecko-výzkumných institucí prací s touto špičkovou výzkumnou organizací na
na světě. Profesor Joel Sussman a Orly Dym, vedou- dlouhodobých projektech s publikačním i prakticky Prof. Padan se dlouhodobě zabývá studiem Na+/
cí pracovníci z Weizmannova institutu věd (WIS), si orientovaným výstupem,“ řekl Bohdan Schneider. H+– antiportních systémů, které zprostředková-
osobně vyzkoušeli rentgenový difraktometr, který vají výměnu H+ a Na+, případně dalších mono-
je součástí Centra molekulární struktury v BIOCEV. Jedním z výstupů podzimních jednání je také his- valentních kationtů, přes membrány a hrají úlo-
Unikátní kombinace technologií, a především kvali- toricky první konference mezi BTÚ a WIS na téma hu v zachování vnitrobuněčné homeostáze pH
ta sesbíraných dat, předčily očekávání obou vědců nových metod zlepšujících funkce proteinů, která se a monovalentních kationtů ve všech živých orga-
a otevřely nové možnosti spolupráce. uskutečnila 28.–29. 11. 2016 v BIOCEV. Z důvodu re- nismech od bakterií až po člověka. Přesně regulo-
dakční uzávěrky tohoto čísla vám zprávu z konferen- vaná činnost Na+/H+ antiportních systémů je ne-
O dva měsíce později, 29. a 30. srpna, navštívili ČR ce, stejně jako reportáž z prosincové pracovní stáže zbytná např. pro správnou činnost srdce, ledvin či
opět zástupci WIS, Irit Sagi, děkanka Feinberg Gra- manažera PR a marketingu BIOCEV ve WIS nabídne- mozku. Skupina profesorky Padan, ve spolupráci
duate School, a Jakub Abramson, vedoucí výzkumné me v příštím vydání bulletinu ČISOK. s vědeckým týmem prof. Hartmuta Michela z Max
skupiny na Katedře imunologie. Návštěva proběhla Planck Institute of Biophysics ve Frankfurtu, od-
na pozvání Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu Vzácná návštěva z Hebrejské univerzity halila jako první na světě 3D strukturu antiporteru
vlády ČR (Sekce VVI) a byla výsledkem dlouhodobé Na počátku letošního října navštívila Fyziologický NhaA z bakterie E. coli, přičemž byl objeven nový
debaty mezi Sekcí a WIS. Na základě deklarovaného ústav AV ČR (FGÚ) a centrum BIOCEV přední světo- do té doby neznámý způsob poskládání transpor-
oboustranného zájmu se hovořilo například o dal- vě uznávaná vědkyně profesorka Etana Padan z The téru v membráně, jež se zdá být společný všem
antiporterům. Na základě krystalové struktury
Pavel Bělobrádek, vědecká diplomatka Delana Mikolášová a zástupci Sekce VVI na setkání s vedením bakteriálního antiporteru a s pomocí bioinfor-
Weizmannova institutu věd. Zdroj: Úřad vlády ČR, sekce VVI matiky vytvořila prof. Padan modely antiporterů
z vyšších eukaryot, např. antiporteru NHE1, který
ším studiu českých postdoktorandů na WIS, realiza- Hebrew University of Jerusalem. Její návštěva byla hra- se nachází ve všech typech buněk člověka, kde
ci krátkodobých výzkumných pobytů a společných zena z Mimořádné finanční podpory AV ČR určené má zásadní úlohu v udržování vnitrobuněčného
konferencí, workshopů nebo přednášek. Oba před- pro rozvoj spolupráce s vědecko-výzkumnými praco- pH a jeho nesprávné fungování může vést např.
stavitelé WIS se během své návštěvy setkali s místo- višti v Izraeli v roce 2016. k poškození srdce nebo vzniku nádorů. A také
předsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pav- model proteinu NHA2, který hraje úlohu např.
lem Bělobrádkem se zástupci RVVI, AV ČR, MŠMT v udržování krevního tlaku. Oba modely podpo-
a dalšími relevantními aktéry. řené rozsáhlými studiemi profesorky Padan zalo-
ženými na mutagenezi jsou prvním krokem k vý-
Mezi nimi také centrum BIOCEV, které spolu s iz- Orly Dym při studiu vzorků v Centru voji možných léčivých látek ovlivňujících funkci
raelskými vědci navštívil i velvyslanec Státu Izrael, molekulární struktury (BIOCEV) Na+/H+ antiporterů.
Gary Koren, a vědecká diplomatka pro Izrael, Delana
Mikolášová. Delegaci přivítal ředitel centra prof. Pa- „Osobní setkání s tak významnou vědeckou osob-
vel Martásek a Bohdan Schneider, zástupce Biotech- ností je přínosem jak pro české vědce, kteří mohli
nologického ústavu AV ČR (BTÚ) a zároveň vedoucí prezentovat výsledky své práce i plánované projek-
výzkumného programu Strukturní biologie a protei- ty, tak i pro paní profesorku Padan, která projevila
nové inženýrství. „BTÚ spatřuje ve spolupráci s labo- zájem o metodické postupy a vědecké možnosti
ratořemi WIS velkou příležitost pro posílení vlastní v ČR,“ říká Olga Zimmermannová, zástupkyně ve-
vědecké práce. WIS je v oboru strukturní biologie doucí oddělení Membránového transportu v FGÚ.
a proteinového inženýrství předním výzkumným „Diskuze nad společnými výsledky vedla k návrhu
centrem ve světovém kontextu. Spolupráce s ně- spolupráce mezi oběma laboratořemi při odhalo-
vání dalších strukturních vlastností eukaryotních
antiporterů Na+/H+. Navíc díky dlouholeté spo-
lupráci paní Padan s mnoha zahraničními experty
v oblasti studia struktury a funkce membránových
proteinů otevírá její návštěva řadu možností spoluprá-
ce i na mezinárodní úrovni,“ dodává Olga Zimmerman-
nová.

Text: Petr Solil
Foto: BIOCEV

Věda, výzkum, inovace -7-

Progresivní start-upy v chytrých městech. Jeden z cílů
Středočeského kraje

Koncem září proběhla v Tel Avivu mezinárodní konference DLD Tel-Aviv Innovation jim s pomocí špičkových mentorů pomůžeme otestovat
Festival, zaměřená na oblast start-upů a inovací. Již druhou českou účast na této akci jejich podnikatelský plán a představit jej investorům.
zorganizovalo velvyslanectví ČR v Tel Avivu. Součástí delegace byl také ředitel sekce Další možností jsou tzv. inovační vouchery, kterými
Středočeského inovačního centra a člen ČISOK Ivo Říha, jehož jsme se zeptali na zku- podporujeme inovace ve firmách, ale také spolupráci
šenosti s izraelským inovačním prostředím. průmyslu s akademickým a výzkumným sektorem. Le-
tos jsme mezi čtyřicet dva žadatelů rozdělili celkem pět
cích zdrojů, úsporám nákladů na energie a kvalitněj- milionu korun. V příštím roce plánujeme druhou výzvu.
ší poskytování mnohých služeb občanům.

Kde vidíte možnosti spolupráce Středočeského Jak lze tento model uplatnit v regionálních podmín- Může Česká republika přežít bez inovací?
kraje s izraelskými partnery? kách? Zajímavá otázka. Bez nových nápadů přinášejících zlep-
Jednoznačně v podpoře začínajících podnikatelů Pracujeme na tom s několika zástupci vybraných obcí šení do života obyvatel určitě ne. Význam inovací pro
a zavádění konceptu chytrých měst (Smart Cities) v kraji. S asi třiceti největšími městy a obcemi v regionu, ekonomiku se zvyšuje z mnoha důvodů. Inovace a zna-
ve středočeském regionu. My se v oblasti Smart Ci- včetně těch v těsném sousedství Prahy, kde probíhají losti se stávají klíčovým zdrojem konkurenceschopnosti
ties zaměřujeme na mobilitu, životní prostředí, sprá- výrazné urbanistické změny. V některých případech ten- rozvinutých ekonomik, mezi něž Česko patří. Zkracuje se
vu měst a informační technologie. Zajímají nás však to dynamický rozvoj způsobuje, že místní samospráva životní cyklus produktů a dynamizují se změny na trhu
nejen přínosy nových technologií pro obyvatele a komunita nemůže zcela reagovat a přizpůsobovat se a poptávka zákazníků. Mimo jiné jsou tu proto regio-
měst, ale také možné negativní sociologické a psy- těmto změnám. Pak je třeba hledat „chytrá řešení“. Ne nální inovační centra jako například SIC, která pomáhají
chologické dopady související se zaváděním nových každá obec má však kapacitu a zdroje se těmto aktivi- podnikatelům realizovat ambiciózní inovační nápady
technologií. Značné zkušenosti s tímto konceptem tám věnovat. Jednou z možností je právě spolupráce na a projekty a usnadňují jim vstup na trh.
mají například zástupci města Tel Aviv, se kterými národní a mezinárodní úrovni. Jsem si jistý, že zkušenosti
jsme v pravidelném kontaktu. Díky vhodně nasta- kolegů z Tel Avivu nám mohou pomoci při naplňování Rozhovor vedl Petr Solil
vené strategii, tedy propojení technologických a so- Regionální inovační strategie a úspěšné implementaci Foto: Středočeské inovační centrum, spolek
ciálních nástrojů, se jim podařilo využít informační konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji.
a komunikační technologie k lepšímu řízení stávají-
Dalším bodem vašeho jednání v Izraeli byla podpora
začínajících podnikatelů v kraji. Jak může kraj při-
spět k rozvoji start-upů a inovací?
Oproti Izraelcům mají mnozí místní podnikatelé stále
obavy z neznámého prostředí a tápou v tom, kde začít.
Naštěstí se to pomalu mění a zájem o podnikání roste.
Současně se image podnikatelů ve společnosti zlepšuje.
Pro úplné nováčky v podnikání jsme spustili sérii pora-
densko-vzdělávacích workshopů s názvem SIC LAB, kde

Naživo

Izraelské vítězky soutěže CEMACH navštívily ČR

Od 5. do 10. října 2016 proběhla návštěva izra- dny vítězky navštívily Terezín, hrad Karlštejn a také
elských vítězek mezinárodní soutěže CEMACH povečeřely s velvyslancem Státu Izrael Garym Kore-
v České republice. Projekt CEMACH je kreativní nem. „Vítězkám se Česká republika nesmírně líbila,
soutěž v poznávání moderního státu Izrael ur- především její památky, krajina, společenský život
čená studentům středních a vyšších odborných i nakupování. Soutěž CEMACH bude nadále pokra-
škol v České republice, na Slovensku, v Maďar- čovat i v Izraeli a já věřím, že příští rok navštíví ČR
sku a Polsku. Hlavním cílem soutěže je sezná- další vítězové,“ řekla o návštěvě Shoshana Shreiber,
mit studenty se současným Izraelem jako zemí vedoucí oddělení mezinárodních vztahů na mini-
zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání sterstvu školství v Izraeli, která dívky v Česku do-
i kulturní obohacení. provázela.

Uskutečněný V. ročník projektu se od předcho- ním městě. První dny dívky strávily v Praze, kde Nyní probíhá další, v pořadí již VI. ročník úspěšné
zích lišil tím, že se poprvé konal „zrcadlový CE- navštěvovaly památky jako Jeruzalémskou synago- soutěže CEMACH. „V rámci projektu nově vznikla
MACH“ v Izraeli, který naopak představuje Čes- gu, Josefov, Národní památník na Vítkově, Pražský spolupráce mezi středními školami v České repub-
kou republiku jako zemi atraktivní pro mladé hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most atd. Další lice a v Izraeli. Mám proto nesmírnou radost, že
izraelské studenty. Poprvé proto byli vyhlášeni projekt každým rokem roste a také studenti z Izrae-
vítězové znalostní soutěže o ČR z řad studentů le projevují zájem o ČR,“ uvedl organizátor soutěže
izraelských středních škol. Zrcadlový CEMACH CEMACH Andrej Čírtek.
vyhrály čtyři dívky, které Českou republiku
v říjnu navštívily. Pobyt vítězek byl realizován ve Text a foto: CEMACH
spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchod-
ní komorou, která pokryla náklady na letenky.

Vítězky soutěže strávily v České republice celkem
šest dní a měly zde pestrý program nejen v hlav-

Naživo -8-

Proběhl již 20. ročník festivalu Dny pro Izrael

Slavnostní galavečer již 20. ročníku kulturně-spo- kum přečetl krátký projev v češtině. S Denisem mínkový akt Jom Ha Šoa, filmový večer a večer s iz-
lečenského projektu Dny pro Izrael se letos konal Doksanským pak hovořil například o tom, co raelským vínem, dramatizace díla Viktora Fischla či
26. září 2016 v prostorech kongresového centra všechno zahrnují povinnosti velvyslance – tou autorské čtení z knih Ivana Krause. Projekt podpo-
Aldis v Hradci Králové. Program, který se nesl nejdůležitější je hlavně dobře reprezentovat svou řilai Česko-izraelská smíšená obchodní komora.
v duchu oslav 20. výročí projektu, opět modero- zem. Mezi hosty byl rovněž Mojmír Kallus, před-
val ředitel Centra Sion Denis Doksanský. seda ICEJ ČR, který s moderátorem probíral velmi Text: Gabriela Horká
aktuální téma hlavního města Izraele. Jako další Foto: Dny pro Izrael
V rámci večera proběhlo také rozloučení s vel- vystoupil vicepresident ČISOK Tomáš Pojar, jenž
vyslancem Státu Izrael v ČR Gary Korenem. Pan mluvil nejen o tom, jak se v Izraeli žije, ale zejmé-
velvyslanec byl i jedním z hostů a pro publi- na o tom, jak se s Izraelci dělá byznys, k čemuž se
právě Komora snaží co nejvíce přispět. Vzácným
hostem galavečera byl izraelský občan s českými
kořeny, výjimečným životním příběhem a obrov-
skou lidskou moudrostí, pan Hugo Marom.

O hudební intermezza se postarali jazzový zpěvák
Ladislav Kerndl a Michal Foršt, synagogální kantor
a pěvec, z jehož úst zazněla v úvodu i izraelská hym-
na. Kromě samotného galavečera jsou součástí Dnů
pro Izrael další aktivity a setkání, jimiž se pořadate-
lé snaží vyjádřit podporu Izraeli. Letos to byl vzpo-

Vlak Petra Ginze Přednáška Miroslava Tyma

stále dává naději

Už tomu bude rok, co na trať Praha – Děčín popr-
vé vyrazil rychlík Petr Ginz. Dnes už světoznámým
jménem připomíná všechny oběti holokaustu,
zvláště kluky a holky, kteří se z cesty na sever – do
Terezína a pak dále na východ – do vyhlazovacích
táborů nevrátili.

Petr, který je známý především jako šéfredaktor taj- V prostorech vysoké školy CEVRO Institut se nické vládě v Bruselu chybí konkrétní vize a má
ného terezínského časopisu Vedem, byl kluk jako dne 19. října 2016 uskutečnila přednáška Miro- velké množství výkonných orgánů a institucí.
každý jiný. Zajímal se ale o všechno kolem sebe, neu- slava Tyma na téma Brexit – důsledky pro zú- S tím jsou spojeny i vysoké náklady. Jako další
stále četl, zkoumal, přemýšlel. Dokázal vidět, a ne se častněné. Miroslav Tym je členem Rady ČISOK významný problém Tym vidí neschopnost ve-
jen dívat. Hledat a nacházet naději a posilu tam, kde a během své pracovní kariéry působil v bankov- dení EU dohodnout se na základních ekono-
to jiní vzdávali. Být kamarádem a oporou všem, kteří ní a korporátní sféře. mických otázkách či kolektivní obraně.
se s ním v Praze i Terezíně setkali. Burcovat všechny
kolem sebe, aby se nesmiřovali s nespravedlností, Následující část byla zaměřena na ekonomic-
byli aktivní, tvořiví. A také se dokázali v každé situaci kou situaci mezi Velkou Británií a EU. Za vším
smát a zachovat nadhled, protože toho se každé zlo je totiž třeba hledat ekonomickou motivaci.
děsí. Když byl v Birkenau zavražděn v plynové komo- Ekonomické provazby mezi EU a Velkou Bri-
ře, bylo mu 16 let. Přesto se stal on stejně jako další tánií jsou tak významné, že by bylo skutečně
miliony obětí vítězem. Jeho slova i osobní příklad nemoudré je kvůli BREXITU zpřetrhat, určitě
dodnes oslovuje lidi na celém světě, zvláště mladé to není zájmem ani jedné zainteresované stra-
lidi, z čehož by měl určitě největší radost. ny. Zachování současných vztahů a pravidel je
rovněž důležité i pro mimoevropské investory,
Děkujeme Českým drahám i ČISOK za to, že pro- podotkl přednášející.
střednictvím Petrova vlaku jeho příběh vstoupí do
povědomí dalších lidí. Úvod přednášky byl věnován legislativě, která Závěr tradičně patřil diskusi s účastníky, která
ošetřuje možnosti vystoupení zemí z Evrop- byla vzhledem ke zvolenému tématu velmi in-
Text: František Tichý, ředitel Gymnázia Přírodní škola ské unie, konkrétně článku padesát Lisabon- tenzivní.
Foto: archiv Komory ské smlouvy. Poté se Miroslav Tym zaměřil na
příčiny vedoucí k současnému stavu. BREXIT Text: Gabriela Horká
je podle něj důsledkem mnoha faktorů. Úřed- Foto: archiv Komory

Naživo -9-

Znovu jsme pozvedli agendu digitálního zdravotnictví.

Ve středu 13. září tohoto roku se v hotelu Kings Court uskutečnila další z řady elektronizaci počítat. Připomněl, že agenda zdra-
odborných konferencí pořádaných ČISOK. Věnovali jsme ji Digitálnímu zdravotnictví votnictví, případně sociální, bude v rámci elek-
s podtextem Izrael – Slovensko – Česko a připravili jsme ji ve spolupráci s naší tronických služeb veřejné správy násobně více
členskou organizací NESS Czech. NESS Czech spolu s hostitelským Kings Court Hotel frekventovaná než klasická agenda úřadů a že
a firmou Dallmayr byly partnery konference. Záštitu nad konferencí převzali Jejich veřejné služby jsou nedílnou, ale vlastně domi-
Excelence velvyslanci Státu Izrael v ČR Gary Koren a České republiky v Izraeli Ivo nující částí e-governmentu. Popsal, co všechno
Schwarz. Oba velvyslanci se části programu konference osobně zúčastnili. Přítomen je ještě před realizací digitalizace zdravotnictví
byl i zástupce velvyslanectví Slovenska v ČR tajemník velvyslance pan Martin Kalinka. u nás pro efektivní řešení připraveno v podobě
fungujících registrů a navazujících aplikací, které
V úvodním slově připomněl president ČISOK zvládnout. Připomněl, že základem elektronizace zásadně zjednoduší budování českého eHealth
Pavel Smutný více než desetiletou angažovanost bylo know-how firmy dbMotion realizované ná- a umožní i složitější řešení, například manage-
Komory na poli elektronizace zdravotnictví. Bylo sledně firmou NES Technologies, která se svými ment oprávnění přístupů, než mohl být realizo-
to součástí programu misí českého zdravotnictví pobočkami na Slovensku přímo účastní stavby ván na Slovensku. Pozitiva se týkají i autorizace
do Izraele, které Komora pořádala ve spolupráci a autentizace. Slovensko podle Rudolfa Kubičky
s izraelskou ambasádou v Praze, v podpoře opa- centralizovaného systému elektronického zdra- profitovalo z politické shody na tom, že jednotný
kovaných iniciativ, kterých se účastnily členské votnictví a v Čechách má tuto ambici rovněž.
ICT firmy. Zájem Komory se násobí v době, kdy Z prezentace Matyáše Falty si účastníci také systém elektronického zdravotnictví má být na
je zřejmé, že bez inovací nebude české zdravot- odnášeli zprávu, že elektronizace zdravotnic- Slovensku vybudován, a ze zřejmé alokace peněz
nictví schopno udržet svoji kvalitu. Prezident tví musí být poplatná zdravotnímu systému té na investici a rozhodnutí, že provoz bude hrazen
Smutný zmínil příležitost, kterou je realizace dané země a současně musí respektovat rozděle- z podílu vybraného pojistného na zdravotní po-
centralizovaného systému na Slovensku, mož- ní rolí mezi aktéry systému. Zatímco tahounem jištění. Na druhé straně se potýkal s opakovaným
nost přenosu izraelského a slovenského know- elektronizace v Izraeli byly zdravotní pojišťovny, přerušením projektů eHealth a eGovernmentu
-how, zkušeností a reálného řešení pro ČR, a tím v systému českého a slovenského zdravotnictví při změnách politických garnitur u vlády, což
zdůvodnil, proč v podtextu názvu konference tuto roli nese stát. vedlo k potřebě častých zásadních změn archi-
jsou tři země Izrael, Slovensko a Česká republika. tektury systému a budování komponent, které
Ke stručnému přiblížení charakteristiky izraelské- původně měly být k dispozici z elektronizace ve-
ho zdravotnického systému a role elektronizace řejné správy.
v něm Komora využila webové prezentace izra-
elského zdravotnictví vítěze kategorie multime-
diální disciplína studentské soutěže CEMACH,
studenta náchodského gymnázia Matyáše Falty.
Projekt CEMACH je kreativní soutěž v poznávání
moderního Státu Izrael určená studentům střed-
ních a vyšších odborných škol a univerzit třetí-
ho věku v České republice, Izraeli, na Slovensku,
v Maďarsku a Polsku.

Po prezentaci o Izraeli se na konferenci uskuteč- Zcela zásadní byla prezentace Helgy Kajánové
nila panelová diskuse moderátora konference a Zuzany Jakubové. Dr. Helga Kajánová je tváří
člena Rady ČISOK Jiřího Schlangera se dvěma
hosty. Za ČR to byl Zdeněk Zajíček, emeritní ná-
městek ministrů vnitra, financí a spravedlnosti,
aktuálně prezident ICT Unie, která reprezentuje
výrobu, služby a obchod v informatice a teleko-
munikacích. Zdeněk Zajíček je právník, ve všech
funkcích ve veřejné správě se věnoval informa-
tice a informační podpoře procesů a je velkým
fandou zavádění elektronizace v resortech zdra-
votnictví a práce a sociálních věcí. Za Slovensko
jsme museli omluvit pracovníky Národního cen-
tra zdravotnických informací, organizace, která
spravuje centrální systém na Slovensku, kteří ne-
mohli do Prahy přijet. Zastoupil je Rudolf Kubič-
ka z NESS Slovakia.

Matyáš Falta popsal základní principy organiza- Tématem diskuse bylo prostředí pro elektroni-
ce a financování izraelského zdravotnictví, roli, zaci zdravotnictví v České a Slovenské republice.
do které postavila zdravotní pojišťovny reforma Zdeněk Zajíček odpovídal na to, jak souvisí myš-
zaměřená na udržitelnost systému včetně elek- lenka elektronizace zdravotnictví s elektronizací
tronizace, která se ukázala jako nutný prostředek veřejné správy, s e-governmentem a co je v této
k tomu, aby pojišťovny mohly svoji odpovědnost věci nového, s čím může resort zdravotnictví pro

slovenského projektu elektronizace na straně systems, vyvážili pozitivní argumentací přínosů Výběr této prezentace nesměřoval k propagaci
NESS Slovakia. Kdo se zajímal o eHealth v uply- pro stát, občana pacienta, lékaře, lékárnu. Shr- cloudu a produktů firmy Microsoft. Připomněli
nulých letech, možná potkal u nás nebo v Izrae- nuto – eHealth je řešením, které jednoznačně jsme touto cestou, že jedním ze zásadních před-
li Rachel Kay ze zdravotní pojišťovny Maccabi. cestou změny myšlení a vnímání přináší napl- pokladů úspěchu elektronizace, kdekoliv k ní
Ta uspěla se zapojením izraelských lékařů do dochází, je, aby více či méně centralizovaný sys-
přípravy informačních systémů Pojišťovny. Ob- nění mise zdravotnictví, zkvalitnění výsledků tém měl návaznost na informační potenciál po-
dobnou roli sehrála na Slovensku paní Helga. a zvýšení bezpečnosti zdravotnictví, snížení skytovatelů všeho druhu. Zde jsme viděli mož-
V prezentaci jí sekundovala Zuzana Jakubová, administrativní zátěže lékařů, snížení nákladů nost řešení pro nemocniční segment, obdobně
která pracuje v Čechách jako eHealth konzul- na poskytování ZP, respektive možnost přeroz- je ale nutné, aby existoval dialog mezi realizací
tantka. Podělily se s námi o konkrétní zkuše- dělení zdrojů pro implementaci nových, efek- eHealth na národní úrovni s poskytovateli IT
nosti z budování eHealth. Zejména co se týče tivních technologií v procesu poskytování ZP řešení služeb všech segmentů poskytovatelů,
motivace jednotlivých účastníků zdravotního a novou legislativu pro zdravotnictví akceptují- tedy lékáren, laboratoří a zejména ambulancí.
systému na Slovensku, naplnění atributů sys- cí a podporující digitalizaci zdravotnictví, a tím Bez toho by byly v realizační fázi elektronizace
tému, na co se soustředit při realizaci, o spo- jeho budoucnost. zdravotnictví brány do pekel otevřeny.
lupráci s poskytovateli a dodavateli informač-
ních systémů poskytovatelů a možnosti využití Shrnutí konference provedl obchodní ředitel
těchto zkušeností a poznatků u nás. Zazněly NESS Czech pro veřejný sektor Juraj Žoldák.
poznámky k bezpečnosti, citlivosti osobních
údajů, certifikaci informačních systémů i roll- Poté došlo i na diskusi. Padly otázky na regu-
-outu, který je předpokladem k povinné účasti laci přístupu lékařů specialistů k pacientským
poskytovatelů v rámci národního řešení. zdravotním záznamům, na předpoklady výše
úspor slovenského řešení a další. Přednášející se
Neméně významná pro nás byla prezentace jich skvěle zhostili. Po diskusi v plénu pak po-
Martina Kulta, vícepresidenta NESS Czech, kračovala individuálně zejména díky možnosti
a nestora slovenského eHealth Petera Linhard- vyzkoušet si naživo slovenské řešení na počíta-
ta, senior konzultanta NESS Slovakia. Negativní čích, které připravili odborníci z NESS Slovakia.
emoce, osobní zábrany, ekonomické překážky Účastníci konference se tak mohli vžít do pozi-
a společenské obavy vyjádřené aktéry českého ce lékaře, lékárníka, úředníka či pacienta. Věří-
zdravotního systému, jak je popsal předseda me, že konference přivedla její účastníky k vyšší
Českého zdravotního fóra pro eHealth Milan
Cabrnoch na nedávné konferenci firmy Inter-

Zatímco předchozí přednášející hovořili o ná- míře pochopení a podpory digitálního zdravot-
rodní úrovni třech zemí – Izraele, Slovenska nictví. A to byl náš cíl a současně předpoklad
a Česka, prezentace Václava Koudeleho z české- pro implementaci efektivního řešení do České
ho Microsoftu a Vlastimila Černého, náměstka republiky. Máme tu výhodu, že kromě přeno-
ředitele pro informatiku Všeobecné fakultní ne- su firemního know-how z implementace sys-
mocnice v Praze, přenesla účastníky konference tému elektronického zdravotnictví v Izraeli
o jednu etáž níže. K čemu by byla více či méně a na Slovensku prostřednictvím firmy NESS
centralizovaná řešení elektronického zdravot- Czech, můžeme čerpat nepřeberné zkušenos-
nictví, kdyby nebyla propojena s informačními ti z velmi podobného prostředí slovenského
systémy poskytovatelů. Zatímco Václav Kou- zdravotnictví.
dele popsal obecné pozitivní atributy řešení
informačních systémů poskytovatelů zdravotní Text: Jiří Schlanger, člen Rady ČISOK
péče prostřednictvím využití cloudových řeše- Foto: archiv Komory
ní, Vlastimil Černý hovořil o tom, jak z patové
situace, která nastala v provozu informačních
systémů VFN v Praze, našla nemocnice výcho-
disko s využitím cloudu s vyšším výkonem a za
poloviční náklady oproti těm, které by nemoc-
nice musela vynaložit cestou vlastního hardwa-
ru a nákupem licencí.

Osobnosti -11-

Celý život jsem byl pilot, říká Hugo Marom

Byl jste pilot, podnikatel, věnujete se i zlatnictví.
Co je Vám nejbližší?
Já myslím, že celý můj život byl založen na tom, že
Československo jako jediná země pomohlo Izraeli za
války. Ta pomoc nespočívala jen v dodání zbraní, ale
hlavně ve výcviku vojáků. Tady bylo vycvičeno skoro
dva tisíce vojáků (mezi nimi i moje žena), asi čtyřicet
pilotů a téměř šedesát leteckých mechaniků. Pomoc
Izraeli přišla i z jižní Afriky, potom z Ameriky, Anglie
a z Holandska. Ale nejvíc lidí přišlo z Československa,
skoro dva tisíce dobrovolníků.

Takže jste především pilot? letectvo, pro dopravu a další. Posílali mě testovat le-
Nejen pilot. Já jsem začal studovat strojařinu v Brně tadla do USA, Anglie, Švédska, do Norska. A to bylo
a leteckého inženýra jsem dokončil v Londýně. Ale opravdu zajímavé, já jsem to bral velmi vážně a vidí-
celý život jsem byl pilot. Testoval jsem letadla pro te, dožil jsem se 88 let.
ministerstvo obrany, izraelské letectvo a potom pro
Israel Aircraft Industries. V Izraeli jste přijal jméno Marom, to znamená
nebe. Vybral jste si je sám?
Co byla Vaše největší životní výzva, co se vám Ne kdepak, to byla úplná náhoda. Když někdo
nejvíce podařilo? v té době reprezentoval Izrael jako pilot, voják nebo
Já myslím, že nejzajímavější bylo právě testování le- politik, nemohl jet do světa s německým jménem -
tadel, ve kterých nikdo předtím nelítal. Izrael během a Meisl zní německy. Jednou jsem přivezl nová le-
těch šedesáti osmi let stále hledal nová letadla pro tadla, a když jsme přistáli, odevzdal jsem na letišti
pas. Potom jsem byl dva dny doma, než jsem měl
Narodil se 9. října 1928 v Brně jako Hugo Meisl. letět pro nový stroj do Francie. Přijdu na letiště
V srpnu 1939 odjel s mladším bratrem posled- a můj pas tam není, tak volám do Jeruzaléma, jestli
ním Wintonovým vlakem z Prahy do Londýna. ho zapomněli poslat, že dnes letím pryč. Ale řekli mi,
V Anglii se Hugo učil ševcem, později studoval že můj pas je na letišti. Vzal jsem tu hromadu pasů
na Československé státní škole ve Walesu a stal a najednou jsem našel moji fotografii u jména Hugo
se letcem. V květnu 1945 se vrátil do Česko- Marom. Znovu jsem zavolal do Jeruzaléma, jestli se
slovenska a snažil se najít rodiče, ti však válku zbláznili. Slečna u telefonu mi vysvětlila, že mi muse-
nepřežili. O dva roky později Hugo absolvoval la změnit příjmení Meisl. A protože si všimla, že jsem
v Olomouci tajný vojenský výcvik na pomoc pilot, napsala do pasu Marom, nebesa. Ptal jsem se,
Izraeli a v únoru 1949 se již v kokpitu letadla jestli můžu dostat zpět své původní příjmení, ale
účastnil izraelsko-arabské války. Později vedl řekli mi, že po dobu sedmi let nelze změnit. Tak už
v Izraeli pilotní školu a stál u počátků střediska jsem si je nechal.
Israel Aircraft Industries. Do civilu Hugo Marom
odešel v roce 1964 a založil si firmu na projekto-
vání letišť. V duchu rodinné tradice se pro potě-
šení věnuje i zlatnictví.

Rozhovor vedla Gabriela Horká.

Členové

Společnost CS SOFT má úspěch nejen v Izraeli

CS SOFT a.s. je společnost zaměřující se na vývoj poruje bezpečnost letového provozu již na dvou
tamních letištích. Společnost je patřičně hrdá
a výrobu softwaru pro řízení letového provozu na vzájemnou spolupráci se společností ELTA.
„Velmi si vážíme každé obchodní příležitosti
a separaci letecké dopravy. CS SOFT a.s. má více a úspěšně pracujeme na uspokojení potřeb ka-
ždého našeho zákazníka. Společnost CS SOFT
než 25 let zkušeností s vývojem leteckého s o f Yt-C a.s. tímto děkuje za dobrou spolupráci s CISOK,
M a obzvláště jejímu výkonnému řediteli panu Karlu
CM Kortánkovi za budování pozitivních obchodních
vztahů se Státem Izrael. Pevně věříme, že z pohle-
waru pro civilní a Její MY du spolupráce s CISOK bude následující rok 2017
vojenské letectví. systémyCY minimálně stejně úspěšný jako ten letošní."
CMY
K Text: CS SOFT a.s.

jsou schopny přijímat, zpracovávat a distribuo-

vat jakékoliv radarové či senzorové vstupy. Za

úspěchem společnosti stojí především její maji-

tel Ing. Ivan Camrda a obchodní ředitel, pan Da- a řešení do celé řady zemí světa včetně Izraele.
Zároveň spolupracuje na mnoha mezinárod-
vid Vertat-Barak, oba s izraelskými kořeny. ních projektech se svými obchodními partnery.
CS SOFT a.s. se stal v roce 2015 registrovaným
Hlavním odběratelem softwarových systémů je a aktivním dodavatelem společností Israel Ae-
Řízení letového provozu České republiky a Leti- rospace Industry a ELTA. Tím spolehlivě pod-
ště Praha. Společnost dále dodává své produkty

Členové -12-

Prevence je základ i v oblasti Elektronické

kyberbezpečnosti platební rozkazy

Nové technologie přinášejí větší volnost, více mož- a předvídání hrozeb. Klíčem k moderní ochraně do tří měsíců
ností a zlepšují efektivitu práce, ale zároveň zna- je totiž odhalit a zastavit hrozby ještě dříve, než
menají hrozbu. Stačí se podívat na několik čísel. vůbec mohou způsobit nějaké škody. Check Po- Častým problémem českého právního systému je
Každý měsíc je objeveno téměř 12 milionů nových int je největší celosvětový dodavatel čistě bez- neúměrně dlouhá doba plynoucí od podání žalo-
variant škodlivých kódů. V posledních dvou letech pečnostních řešení a chrání více než 100 000 by k pravomocnému rozhodnutí. Dlouhotrvající
bylo objeveno více nových malwarů než v předcho- organizací všech velikostí po celém světě od ma- soudní spory přitom představují značně nežádoucí
zím desetiletí a organizace tak čelí za poslední rok lých a domácích firem až po velké podnikové sítě jev, který oslabuje celkovou vymahatelnost práva
devítinásobnému nárůstu neznámého malwaru, a zařízení kritické infrastruktury od mobilních v České republice.
vyplývá to ze zprávy Check Point 2016 Security Re- zařízení až po SCADA systémy.
port. Alarmující je i zjištění, že 39 procent útoků Můj návrh novely občanského soudního řádu zavádí
na koncové body se vyhnulo síťovým firewallům Tradiční bezpečnostní technologie, jako jsou na- při splnění zákonných náležitostí povinnost vydat
a rutinní provoz odhalil 85 procent hrozeb až poté, příklad antivirus a IPS, jsou stále důležitou sou- tzv. elektronický platební rozkaz do tří měsíců od
co už byly uvnitř organizace. částí komplexního zabezpečení, ale pomáhají za- podání návrhu na jeho vydání. Elektronický pla-
stavit především známé hrozby. Současně je tak tební rozkaz má účinky pravomocného rozsudku,
nezbytné přijmout taková patření, která organi- není-li proti němu v zákonné lhůtě podán opravný
zaci ochrání i proti neznámým hrozbám. Check prostředek a jedná se o institut výrazně urychlující
Point proto využívá unikátní technologie pro ex- soudní řízení.
trakci a emulaci hrozeb nebo detekci hrozeb na
úrovni CPU, takže společnosti jsou vždy o krok
před kyberzločinci a v bezpečí před současnými
i budoucími hrozbam.

Ale řešením nejsou zákazy, jen je potřeba zajistit Text: Daniel Šafář, Country Manager CZR Check
vhodnou ochranu na všech úrovních. Proto izra- Point Software Technologies
elská kyberbezpečnostní společnost Check Point Foto: Check Point Software Technologies
Software Technologies klade důraz na prevenci

Novela zákona o kybernetické
bezpečnosti

Připravovaná novela zákona o kybernetické bezpeč- svých sítí a informačních systémů před bezpečnost- Návrhy na vydání elektronického platebního roz-
nosti (zák. č. 181/2014 Sb.), která transponuje evrop- ními incidenty a narušeními (např. DoS útoky, MiTM kazu se podávají v případech věcně jednoduchých
skou směrnici č. 2016/1148, přinese nové povinnosti hrozby) a sdělit Národnímu bezpečnostnímu úřadu sporů s hodnotou do jednoho milionu Kč, při kte-
pro správce a provozovatele tzv. informačních systé- (NBÚ) údaje na kontaktní osoby. Významné bez- rých není nutné složité dokazování, přičemž žalo-
mů základní služby a poskytovatele digitálních služeb. pečnostní incidenty budou povinni hlásit NBÚ bez- vaný nárok musí vyplývat z uvedených skutečností.
Pod pojem informační systémy základní služby jsou odkladně po jejich detekci. Poskytovatelé digitálních V praxi se jedná například o spory, kdy žalovaný
zařazeny především významné informační systémy služeb sídlící mimo EU a poskytující zároveň digitální bezdůvodně nezaplatí odebrané zboží či službu
v odvětví energetiky, dopravy, zdravotnictví, bankov- služby v EU budou povinni alespoň v jednom člen- nebo půjčku.
nictví, dodávek pitné vody a digitální infrastruktury. ském státě EU ustanovit svého zástupce a sdělit jeho
kontaktní údaje orgánu dohledu. Orgánem dohledu Podle dosavadní právní úpravy má soud pouze
Novela má dále za cíl stanovit požadavky na tech- pro Českou republiku je NBÚ. možnost takový platební rozkaz vydat, avšak zákon
nická a organizační opatření k řízení bezpečnostních nestanoví žádnou konkrétní lhůtu pro jeho vydání.
rizik, jimž čelí poskytovatelé digitálních služeb. Mezi Novela je prozatím v meziresortním připomínkovém Mnoho soudů vydává tyto platební rozkazy ve lhů-
tyto poskytovatele patří například významná online řízení, ale předpokládá se, že nabude účinnosti do tě do tří měsíců už dnes, přesto však vydání elektro-
tržiště, která umožňují spotřebitelům on-line nákup konce roku 2017. Lhůta pro sdělení kontaktních úda- nického platebního rozkazu trvá v některých přípa-
zboží nebo služeb od obchodníků, internetové vy- jů NBÚ bude činit 30 dnů od účinnosti novely a lhůta dech neúměrně dlouho. Toto opatření tedy přispěje
hledávače a poskytovatelé služeb cloud computingu. pro plnění dalších povinností bude činit jeden rok od k rychlosti řešení jednoduchých sporů. Současně
V důsledku poněkud vágní definice poskytovatelů di- účinnosti novely. však nejsou krácena práva žalovaného, který má
gitálních služeb se proto zákonné povinnosti mohou v nezměněné podobě možnost podat proti elektro-
týkat značně širokého okruhu podnikatelů, například Text: Monika Rutland, partner, rutland ježek, advo- nickému platebnímu rozkazu opravný prostředek.
z oblasti internetového prodeje spotřebního zboží. kátní kancelář s.r.o.
Text: Martin Plíšek, poslanec TOP 09, člen ústavně-
Poskytovatelé digitálních služeb budou především právního výboru Poslanecké sněmovny
povinni zavést přiměřená opatření k zabezpečení Foto: archiv Martina Plíška

Česko-izraelská smíšená obchodní komora • Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 032 161
www.cisok.cz @ [email protected] CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora @C_I_S_O_K

českoizraelskasmisenaobchodnikomora

Redakční rada: Karel Kortánek – předseda, Petr Solil – místopředseda, Gabriela Horká – editor
DTP a výroba: LabelUp s.r.o., www.labelup.cz Vydáno: 15. prosince 2016


Click to View FlipBook Version
Previous Book
December e-Newsletter
Next Book
The Daisy Roots Under My Pillow, Holly Day, Final