The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2018-07-02 04:07:23

2018-02_cisok-bulletin

2018-02_cisok-bulletin

2018 2

Laureátem Ceny Arnošta
Lustiga za rok 2017 se stal

Paul Rausnitz

Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost druhé světové války se podílel, se zbraní v ruce, na Foto: Morris Media
a  spravedlnost, udělenou za rok 2017, získal Paul osvobození Československa. Po revoluci úspěšně
Rausnitz. Česko-americký podnikatel židovského zprivatizoval přerovskou Meoptu, kterou zachránil
původu, který byl z rodného Československa nucen před krachem a zmodernizoval.
uprchnout před nacisty i  komunisty a  během
pokračování na str. 2

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2018 | STR.02
ARNOŠTA
LUSTIGA

pokračování ze str. 1

Laureátem Ceny Arnošta Lustiga
za rok 2017 se stal Paul Rausnitz

Paul Rausnitz Cenu Arnošta Lustiga za rok a dosáhl velkého úspěchu, aby se pak po
2017 převzal během slavnostního ceremo- roce 1989 vrátil do své rodné země a za-
niálu dne 24. května 2018 z rukou předse- chránil zde celý průmyslový obor. Paulu
dy vlády České republiky Andreje Babiše Rausnitzovi patří úcta a  vděčnost naší
a  předsedy Výboru Ceny profesora Jana země. Je velkým příkladem“ uvedl o  lau-
Pirka v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy. reátovi Pavel Smutný.
„Je mi potěšením, že laureátem Ceny
Arnošta Lustiga za rok 2017 je člověk se
skutečně silnými životními zážitky, který
se nejen podílel na osvobození Českoslo-
venska během druhé světové války a  há-
jil tak národní zájmy, ale dosáhl úspěchu
i  v  podnikatelské sféře jakožto majitel
společnost Meopta,“ řekl premiér.

Mezi gratulanty byla také primátorka „Odvaha, statečnost, lidskost a  spravedl-
hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, nost  – všechny tyto vlastnosti byly po-
která nad letošním sedmým ročníkem třebné k  vítězství nad fašismem a  komu-
převzala záštitu, J. E. Daniel Meron, vel- nismem. Je nezbytné, aby zejména mladší
vyslanec Státu Izrael v  ČR, Michal Kade- generace dostaly více úplných informací,
ra, zástupce generálního partnera ŠKODA aby se tato hrozná etapa naší historie už
AUTO, a.s. a  president Česko-izraelské nikdy nemohla opakovat,“ vyjádřil se
smíšené obchodní komory Pavel Smutný. k hodnotám Ceny nový laureát. „Podívej-
„Letošní laureát je opět mimořádná a uni- te se dneska, jak krásně Česká republika
kátní osobnost. Ve svém mládí pro repub- kvete. Nemá žádnou nezaměstnanost,
liku nasadil život. V USA se všemu naučil všichni, kteří chtějí pracovat, mají práci.
Všem se vede dobře, ale něco musí být
udělané, aby to tak zůstalo. Když se o  to
nebudeme starat, tak se obávám, aby se
historie neopakovala,“ ukončil svůj pro-
slov Paul Rausnitz.

Foto: Morris Media

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2018 | STR.03
ARNOŠTA
LUSTIGA

Lepší pohled na svět

Rozhovor s Paulem Rausnitzem, laureátem
Ceny Arnošta Lustiga za rok 2017

Pro název rozhovoru jsem si vypůjčil
obchodní slogan Meopty, podniku, který
vlastníte. Slogan pokládám za velice
zdařilý. Umožňuje různé výklady, vždy
pozitivní. Máte vy sám lepší pohled na
svět? Pokud ano, v čem se to projevuje?

Je vždycky lepší mít jasný, nezkreslený a dob-
ře zaostřený pohled na všechno, co nás ob-
klopuje. Čím lépe vidíme, tím lépe myslíme.
V  mlze se člověk snadno ztratí. Totéž platí
pro lidský naturel. Depresivní a  úzkostlivá
povaha není nejlepším předpokladem pro
úspěch. Nedávno jsem oslavil devadesáti-
ny. Když máte devět křížků na krku a s chutí
a optimismem jdete do desáté dekády, musí
to být projevem vašeho založení. Já jsem za-
ložení navýsost pozitivního. Problémy jsem
byl zvyklý překonávat, nikoli jim podléhat.
To je to, co pro mne znamená lepší pohled
na svět.

Znáte původ svého jména? Máte
rodokmen předků?

Rodokmen nemám, v  mé době to nebylo v roce 1937 ve věku devíti let, když nás rodi- se lámal život. Museli jsme udělat přetěžká
zvykem. Své předky znám z vyprávění rodičů če poslali na česko-židovský tábor u Tábora. rozhodnutí – opustit živobytí, rodiště a pak
tak do čtvrtého kolena. Původ jména můžu Po obsazení Sudet jsem chodil několik mě- i vlast. Všechna zásadní rozhodnutí byla vý-
jen odhadovat, ale není to tak obtížné. Měs- síců v Turnově do české školy. Později jsem sledkem tátovy prozíravosti. I  přes mamin-
to Rousínov se dříve jmenovalo Rausnitz. ovšem znalost češtiny mohutně vylepšil, ne- čin odpor rozhodl o vystěhování do daleké
V  pojosefínské době bylo obvyklé, že Židé boť v řadách Svobodovy armády se mluvilo ciziny, a tím nás zachránil.
dostávali rodinná jména podle bydliště, pro- přirozeně česky. Jak tak počítám, mluvím
to je tolik Pragerů, Wienerů, Brodských. Naši asi šesti nebo sedmi jazyky: německy, česky, Mohl byste popsat vztah rodiny
možná pocházeli z  Rousínova. Jiný význam anglicky, ale také polsky, rusky, ukrajinsky k předválečnému Československu?
to nemá. a jidiš. Jidiš je jazykem spíše východoevrop-
ských Židů, v českých zemích se jím vůbec Celá rodina byla bezvýhradně vlastenecká.
Do jaké rodiny jste se narodil? Jak nemluvilo, ale na západě Ukrajiny se s Židy Demokratické zřízení První republiky na-
vzpomínáte na své dětství, na rodiče? jinak domluvit nedalo. prosto naplňovalo představy rodičů o spole-
Jaké vlastnosti jste po nich podědil? čenském ideálu. Jsem dnes asi jedním z mála
Jak byste charakterizoval postavení své žijících, kdo se osobně zúčastnil pohřbu T.G.
Tak jako mnozí jiní vidím své dětství jako rodiny v jablonecké společnosti? Masaryka. Táta nás tehdy naložil do auta,
krásnou a bezstarostnou dobu. Narodil jsem jeli jsme do Prahy a  sledovali jsme smu-
se v Jablonci nad Nisou do židovské rodiny. Nebyli jsme žádní továrníci. Tatínek byl lé- teční průvod na Václavském náměstí. Smrt
Rodiče nebyli příliš pobožní, do synagogy kař, ve městě zřejmě dosti oblíbený a váže- prezidenta osvoboditele nás bolela stejně
chodili většinou jen na velké svátky, ale při- ný. Vím to proto, že jsem to cítil ve spolcích, jako celý český a slovenský národ. Není ná-
tom většinu zvyklostí dodržovali. Zpětně jejichž členem jsem byl: v  židovském spor- hoda, že se války v řadách Svobodovy armá-
bych řekl, že jsme byli typická židovská rodi- tovním klubu nebo v  divadelním spolku. dy zúčastnila celá naše rodina. Nejen my tři
na žijící v Čechách. Maminka byla citlivá a  milující, jak už ma- bratři, Walter, Egon a já – nejmladší ze sou-
minky bývají. Táta byl velice moudrý, vzdě- rozenců, ale také tatínek a maminka, i když
Jakým jazykem se doma mluvilo? S jazyky laný a  jasnozřivý člověk. To byla doba, kdy v různých bojových jednotkách.
je to u  vás víc než komplikované: tento
rozhovor vedeme v  češtině, občas
používáte anglicismy nebo germanismy.
Kolik jazyků celkem ovládáte?

Doma se mluvilo výhradně německy, tak
jako i  jinde v  jabloneckém kraji. S  češti-
nou jsem přišel do intenzivnějšího styku až

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2018 | STR.04
ARNOŠTA
LUSTIGA

Jak se dalo v  té době emigrovat a  nebýt Ovšem nedlouho předtím, než Polsko bylo jsme žádný povolávací rozkaz, šli jsme do války
odvlečen do koncentráku? přepadeno hitlerovskou armádou… dobrovolně. První výcvik jsme dostali už v Bu-
zuluku. Starší bratr Walter byl postřelen v bitvě
Za to vděčíme otcově moudrosti. Ten, když slyšel Na naší straně zřejmě stála Štěstěna. Vždycky o  Bílou Cerekev, válčil v  oddílu kapitána Jaro-
v rádiu Hitlerovo štěkání o tom, jak zatočí s židov- jsme byli o krůček napřed před Hitlerem. Zhruba še. Byl vyznamenán válečným křížem i medailí
skými vydřiduchy, okamžitě pochopil, že to ten zlo- týden Poláci kladli zoufalý odpor postupující- za chrabrost. My ostatní jsme vyvázli z bojů se
činec myslí smrtelně vážně. Jiní se Hitlerovým blá- mu wehrmachtu, takže my jsme zamířili dál na zdravou kůží.
bolům smáli, ale náš táta ten večer řekl: „To je to, východ. Asi tři týdny jsme ve dne v noci utíka-
co nás čeká, pokud zůstaneme.“ Tehdy jsme byli li před pohyblivou frontou. A  náhle jsme byli Zapomněli jste ve válečné vřavě na svůj
na návštěvě u  příbuzných v  Polsku, odkud ma- v ruské okupační zóně. Tento vzorec se opakoval židovský původ?
minka pocházela. Po návratu domů tatínek ihned i později. Nějakou dobu tatínek léčil lidi ve Vo-
podal žádost o americké vízum. Vyřízení žádosti roněži, pak na západě Ukrajiny, pak i tam vtrh- To nikdy. Mí bratři Walter a Egon měli bar micva
ovšem tehdy trvalo dlouhé měsíce, které jsme už li Němci a my jsme opět měli tu kliku, že jsme už doma v  Jablonci. Já jsem byl iniciován mezi
v zásobě neměli. I v tom nám pomohla náhoda. s  nějakým evakuačním transportem utekli do dospělé ve Voroněži. Obřad byl ovšem tajný, ji-
Po okupaci Československa v březnu 1938 potkal střední Asie. Bylo to hrozné období, nebylo dost nak by tatínek přišel o  lékařskou praxi. Všichni
otec na Václavském náměstí v Praze svého dáv- jídla, všichni jsme postupně onemocněli na ty- jsme měli samozřejmě také hebrejská jména.
ného pacienta z Jablonce, tehdy již vojáka oddílu Maminka měla jméno Itel Lea, můj tatínek Julius
SA, a když mu tatínek řekl, že čekáme na vyřízení fus, bratr Waltr dostal malárii. Tam, v Turkme- se hebrejsky jmenoval Jehuda, bratr Walter byl
amerického přistěhovaleckého víza, tiše poradil: nistánu, po třech letech na útěku, nás dostihl ve skutečnosti Zeev Dov, prostřední Egon byl
„V žádném případě na nic nečekejte. Utíkejte rov- výtisk novin s provoláním plukovníka Svobody Ezra a  mne předvolávali k  Tóře jménem Perec.
nou teď, pokud možno ještě dnes. Kdo zůstane, o tom, že se formuje zvláštní vojenský útvar, do Na to jsme nikdy nezapomněli.
zahyne.“ Tatínek vzal jeho radu velmi vážně, proto kterého jsou povoláváni Čechoslováci. Neváhali
jsme se rozhodli dostat ilegálně k příbuzným do jsme, ač sami nevojáci, a  celá naše pětičlenná Jak dlouhá a složitá byla vaše cesta do vlasti?
Polska a tam na americké vízum počkat. Rodina rodina vstoupila do rodícího se sboru. Neměli
se rozdělila, napřed se pokusil za pomoci převa- Cesta byla jak dlouhá, tak náležitě klikatá. Na
děče dostat přes hranice otec se starším bratrem, jihu jsme to dotáhli do Černovic, tehdy v ru-
potom poslala maminka mne s bratrem Egonem. munském držení, na severu pak do polského
Všichni jsme však byli chyceni a po výslechu u ně- Krosna. Na československou půdu jsme se do-
mecké ostrahy hranic posláni do vězení v Ostravě. stali přes město Humenné. Pak jsme dobývali
Mamince se podařilo dostat nás kluky z  vězení Poprad a Svatý Martin. Zpět do Prahy jsme se
ven, tatínek si ale musel měsíc odsedět. Němci dostali přes Kroměříž. Nakonec jsme se všich-
nás potom vyhodili z  protektorátu, ovšem hra- ni sešli v  Jablonci. No všichni, to přeháním.
nici jsme opět museli přejít ilegálně kvůli ostraze Mnozí příbuzní, sestřenice a bratranci takové
z polské strany. štěstí neměli.

CENA ČISOK - BULLETIN 02/2018 | STR.05
ARNOŠTA
LUSTIGA

V Jablonci jste moc dlouho nepobyli. Jak se Pokud vím, Meopta byla po revoluci Nic revolučního jsem neobjevil, ale navázal
stalo, že jste odešli do Ameriky? prakticky v  úpadku. Výroba populární na to lepší, co tu bylo za První republiky. Je
zrcadlovky Flexarety byla komunisty hloupě to tak trochu baťovská filozofie. Nejdůleži-
Opět sehrála roli otcova prozíravost. Za pozastavena a převedena do Německa. Jak se tější je mít přátelské spojení se zákazníkem,
Němců už byl krátce ve vězení, vyslýchán vám podařilo postavit firmu znovu na nohy? získávat informace o  tom, jaké bude mít
gestapem, podruhé za mříže nechtěl a věděl,
jak vypadají jaltské dohody. Co znamená ko-
munismus, jsme v Rusku zažili na vlastní kůži.
Tatínek dospěl k  závěru, že První republika
se už nevrátí. Bohužel. V Americe jsme měli
příbuzné, více nebo méně vzdálené. Ti nám
pomohli překonat těžkou přechodnou dobu.
To už bylo poté, co jsme přes Švédsko na lodi
připluli do Spojených států. Na americký
břeh jsme vystoupili dne 27. května 1946.

Takže jste opět začali budovat svoji
existenci na zelené louce.

Již v Jablonci jsme se naučili pracovat s brou- Zaplatil jsem za Meoptu její dluhy a  vložil potřeby v  budoucnu. Vlastní děti nemám,
šenými kamínky. Rozhodli jsme se obnovit další kapitál vydělaný podnikáním v zahra- takže pro mne byli velmi důležití spokoje-
staré styky. Založili jsme firmu WEPRA, což ničí. Jsem rád, že se tak peníze vrátili do mé ní zaměstnanci. Všechen zisk jsem nechával
je složenina z  prvních písmen jmen Walter, rodné země. Hledali a  nalézali jsme zcela po všechna léta ve firmě, kromě nákupu
Egon, Paul Rausnitzovi. Firma měla pobočku jiný výrobní program, který odpovídal sílí- strojů a dalších potřebných zařízení jsem se
v Jablonci řízenou prokuristou, ale po únoru cí poptávce po optických přístrojích. Velmi postupně snažil rekonstruovat i velmi zane-
1948 byl veškerý náš majetek zkonfiskován důležité byly mé zahraniční kontakty, při- dbané výrobní a  kancelářské prostory. Stali
komunisty. To samé se stalo našim starým vedl jsem do Meopty významné klienty jako jsme se největším zaměstnavatelem v Přero-
jabloneckým známým a  dobrým rodinným Zeiss, Leica, Swarovski, Thales, Aimpoint, vě, pracuje u  nás dva a  půl tisíce lidí, další
přátelům Swarovským. Ti se dobře chytili na Wildapod. Dále jsme zvolili jinou podnika- stále nabíráme.
Západě, a tak jsme mohli po dobu padesáti telskou filozofii, kterou se neřídil socialistic-
let zastupovat jejich firmu v Americe. Zkou- ký státní podnik. V  poslední době jste dostal řadu
šeli jsme podnikat v  nejrůznějších oborech, vysokých státních vyznamenání. I  když
až nakonec zvítězila moje láska k optice. Bra- Prozraďte nám, jaká je tedy vaše úspěšná jste ukončil válku v hodnosti vojína, nyní
tři byli mezitím v důchodu, a tak jsem povo- podnikatelská filozofie? jste plukovník ve výslužbě. Musím říct,
lal do firmy synovce Geralda. Po Sametové že vycházkový stejnokroj vám padne
revoluci jsme společně objeli východní Evro- i  v  devadesáti letech. Co pro vás vlastně
pu. Hledali jsme optickou firmu, která by byla znamená Cena Arnošta Lustiga?
na prodej. Tak se stalo, že jsme se rozhodli
postupně skupovat akcie Meopty a pak spo-
lu s naším dobrým kamarádem Augustinem
Sobolem Meoptu privatizovali. Až na zbylých
půl procenta nám Augustin postupně svoje
podíly odprodal, takže nyní je Meopta čistě
rodinná firma.

Arnošta Lustiga jsem osobně neznal, ani
v  Americe jsme se nepotkali, ale povědomí
o něm mám, viděl jsem filmy natočené podle
jeho knih. Byl o dva roky starší než já, patřili
jsme ke stejné generaci a  naše životní cesty
jsou svým způsobem podobné. Oba dva jsme
prošlapali svět a  oba dva jsme se nakonec
vrátili domů. Myslím si, že naše vlastenectví
prošlo větší zatěžkávací zkouškou než u těch,
kdo nikdy nemuseli vytáhnout paty za hum-
na. Oba dva jsme nepřišli s prázdnýma ruka-
ma, ale přinesli jsme s  sebou bohaté zkuše-
nosti ze světa. Mám k  této ceně obzvlášť
blízký vztah a  jsem rád, že Česko-izraelská
obchodní komora měla vůbec šťastnou ruku
a  takovou cenu zřídila. Díky za ni!

Rozhovor vedl: Jefim Fištejn
Foto: Morris Media

ČISOK - BULLETIN 02/2018 | STR.06

IZRAEL

Herclijská konference

Letošní Herclijská konference byla nabitá na „doprovodné“ události. Konala
se v době zvýšeného napětí na hranici s Gazou, nedlouho po izraelské oslavě
sedmdesátých narozenin a  zároveň pár dní před ohlášeným přesunem
amerického velvyslanectví do Jeruzaléma.

Izraelské letectvo podniklo v Sýrii v posledních
letech již přes sto náletů, tento byl však nejin-
tenzivnější od Jomkipurské války v roce 1973.

V průběhu setkání navíc oznámil americký pre- Chvála za přesun americké ambasády a  deba- sestřeleny, nebo na izraelské území ani nedole-
zident Donald Trump odstoupení od dohody ta o situaci na syrském bojišti se velmi výrazně těly. Izraelský protiútok byl výrazně úspěšnější.
s Íránem a samotný Írán podnikl ne příliš úspěš- objevovaly napříč konferenčními diskusemi.
ný raketový útok na izraelské Golanské výšiny. Diskusím nicméně opět dominoval Írán a jeho Nejednalo se o  první izraelsko-íránskou pře-
Po útoku následovala nepřekvapivá izraelská počínání na celém Blízkém východě. střelku, nicméně šlo tentokrát o  střet přímý,
odveta na íránské jednotky rozmístěné v Sýrii. nejviditelnější a  nejintenzivnější. Zdaleka však
Jen několik hodin po izraelském náletu přišel ne o  ten poslední, na tom se v  Hercliji shodli
na konferenci diskutovat ministr obrany Avig- všichni.
dor Lieberman. Ačkoli byl evidentně nevyspalý
po probdělé noci, měl očividně velmi dobrou Text: Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK
náladu. Pochopitelně. Íránské rakety byly buďto Foto: http://www.herzliyaconference.org

SPOLUPRÁCE

Vedení Senátu pořádalo

konferenci na téma

Izrael po 70 letech a jeho

vztahy s ČR

U příležitosti 70. výročí vzniku Státu Izrael po-
řádalo vedení Senátu PČR konferenci na téma
Izrael po 70 letech a jeho vztahy s ČR. Konfe-
rence byla rozdělená do tří panelů: Izrael a EU,
Současný Izrael a Vztahy mezi ČR a Izraelem.

Sedmý ročník soutěže CEMACH zná své vítěze

16. května 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení Johnson s obrazem Jak nahoře, tak dole, Marie Zatímco se první dva panely týkaly spíše poli-
vítězů již sedmého ročníku soutěže CEMACH, Hauerová s obrazem Cesta k poznání, Nela Múč- tických otázek, třetí již byl zaměřený také na
která propaguje stát Izrael na středních školách ková s obrazem Osvobození od stáda a Elina Pitra obchodní vztahy s Izraelem. Do tohoto panelu
v České republice a na Slovensku. s instalací keramických objektů KIPA.V literární byl pozván president naší Komory Pavel Smut-
disciplíně se umístili na stupních vítězů Ondřej ný, který ve svém vystoupení zhodnotil vzájem-
Batůšek a jeho sci-fi povídka o autonomních vo- nou ekonomickou spolupráci a  deklaroval
zidlech a Petra Toušková, která napsala esej na hlavní oblasti obchodní spolupráce mezi ČR
téma izraelského vodohospodářství. V  digitální a  Izraelem. Mezi ty patří vědecká spolupráce
disciplíně vyhráli Alexandr Pisani a Eva Ďurdová, a její vyšší efektivita a další sbližování s odborní-
oba vytvořili webovou stránka o Izraeli. ky z Izraele. Můžeme si ověřit na znalostech Iz-
raele, zda jdeme ve vědeckých a  inovativních
I letos poletí skupina osmi vítězů vybraných z li- Soutěž nově provozuje nezisková organizace oblastech tou správnou cestou. Neméně vý-
terární, výtvarné a digitální disciplíny na týden- CEMACH Institut, v jejímž čele stojí dlouholetý znamné je naše strojírenství a zbrojní průmysl.
ní exkluzivní poznávací výlet do Izraele. Kromě producent soutěže CEMACH Andrej Čírtek. A v neposlední řadě je to spolupráce na třetích
tradičních bodů programu, jako je prohlídla Je- Kromě již tradiční soutěže pracuje institut spo- trzích, kde společně můžeme vytvořit synergie
ruzaléma a Tel Avivu, je čeká i terénní projížďka lu s  komorou na založení mládežnické sekce, a uspět tam, kde bychom samostatně neměli
Negevskou pouští. která bude vytvářet podhoubí pro rozvoj vzta- šanci na obchodní úspěch.
hů mezi Českou republikou a Izraelem u mladé
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno nastupující generace. Text a foto: Karel Kortánek,
přes 200 projektů. Velmi kvalitní byla zejména výkonný ředitel ČISOK
díla ve výtvarné disciplíně, kde zvítězili Roland Text a foto: CEMACH Institut

ČISOK - BULLETIN 02/2018 | STR.07

komora

Působení ČISOK v krajích České republiky

V  nedávné minulosti přijala Rada ČISOK dvě zásadní rozhodnutí k  další práci
Komory. První se týkalo vytváření podmínek pro rozvoj česko-izraelské spolupráce
na poli vědy, výzkumu a inovací, druhé zintenzivnění komunikace a podpory česko-
izraelských vztahů v krajích. Naplňování obou rozhodnutí se v praxi hodně prolíná.

Jak jsme již publikovali, na poli VVI se nám poda- 20. února 2018 vyrazila na své výjezdní zasedá- Jednání v Brně (foto: Magistrát statutárního
řilo prodloužit program Delta financování apliko- ní do Plzně. Při této příležitosti se členové rady města Brna)
vaného výzkumu agenturou TA ČR, což umožní sešli s  hejtmanem Plzeňského kraje Josefem
v tomto a dalších letech realizovat speciální výzvy Bernardem. Cílem bylo představit aktivity ČISOK akademické obce. Naše důsledná komunikace
pro česko-izraelskou podnikovou spolupráci. Prv- a  možnosti, které se v  oblasti česko-izraelských se všemi potenciálními aktéry se vyplatila a po
ní výzva bude vyhlášena již 6. června 2018. vztahů dají realizovat, a  zároveň zjistit priority, dohodě brněnského primátora Petra Vokřála
které má hejtman při dalším rozvoji Plzeňského s  hejtmanem JMK Bohumilem Šimkem již jed-
Intenzivně pracujeme s  myšlenkou vzniku čes- kraje. Plzeňský kraj se ve svém směřování v ob- náme s  krajským úřadem, magistrátem města
ko-izraelských center aplikovaného výzkumu lasti hospodářského rozvoje a intenzivnější me- Brna a Regionální hospodářskou komorou JMK
v Brně s tématem sucho – voda – řasy a v Praze zinárodní spolupráce chce opírat o vypracovaný o  programu, cílových skupinách a  organizaci
s informatikou, kybernetikou a robotikou. A také inovovaný dokument Inovační strategie Plzeň- inovačního dne, který bychom chtěli společně
nabízíme v  krajích uspořádání česko-izraelského ského kraje RIS3, který nám byl po jeho schvá- uskutečnit opět v listopadu.
inovačního dne. lení Radou Plzeňského kraje poskytnut a  který
v současnosti studujeme, abychom věděli, kam Pozadu nezůstávají ani ostatní kraje naší vlasti.
efektivně směřovat nabídku spolupráce. Moravskoslezský kraj hledá své inovační příleži-
tosti v Izraeli a člen Rady Jan Vrátník již zahájil sérii
Jednání v Plzni (foto: archiv Komory) Zároveň jsme dané téma diskutovali i na setká- jednání s hejtmanem kraje Ivem Vondrákem. Naši
ní s představiteli Regionální rozvojové agentu- členové v Olomouckém kraji v čele s Josefem Te-
Právě zde se naše činnost na poli VVI prolíná se ry (ředitelem Filipem Uhlíkem), prorektorem saříkem se chtějí ujmout role hostitele inovačního
zesilující komunikací ČISOK s kraji a v krajích. ZČU Vladimírem Duchkem a poslancem Mar- dne v  roce 2019, a  proto s  nimi člen Rady Jiří
Po úspěšném startu, který představovalo koná- tinem Baxou (člen Rady Plzeňského kraje a bý- Schlanger plánuje „inspekční“ cestu do Olomou-
ní Česko-izraelského inovačního dne v loňském valý primátor města Plzně) a připravujeme se- ce, aby se setkal se všemi aktéry a potenciálními
roce ve spolupráci se Středočeským krajem tkání se zástupci HK a dalších subjektů (jako partnery akce a seznámil se s prostředím, kde se
a sdružením inovativních institucí STAR v Dol- např. inovačního centra BIC, technologického bude další ročník inovačních dnů konat. President
ních Břežanech, se vedení Komory usneslo, že parku), se kterými bychom chtěli intenzifiko- Komory Pavel Smutný se aktivně podílel na úvod-
tento model bude aplikovat i  v  následujících vat spolupráci s  izraelským podnikatelským ních rozhovorech v Karlovarském kraji, kde disku-
letech v dalších krajích ČR. a vzdělávacím prostředím. toval o  možnostech obchodní spolupráce mezi
Prahou, Karlovými Vary a Izraelem.
V  letošním roce se pozornost soustředí na Ji- Přibližně ve stejné době byly zahájeny přípravy
homoravský a  Plzeňský kraj. Rada ČISOK dne Česko-izraelského inovačního dne v  Jihomo- Text: Karel Kortánek, Jiří Schlanger, Jan Vrátník
ravském kraji. Již v  minulém roce jsme se zú-
častnili několika veletrhů v  Brně zaměřených
na inovace, opakovaně jsme jednali s  vede-
ním Jihomoravského kraje, setkávali se s  naši-
mi členy z Jižní Moravy a se zástupci brněnské

Zasedání Valné Vývoj členské základny

hromady ČISOK V roce 2017 vstoupilo do Komory třináct nových členů. V prvním pololetí roku 2018
přistoupilo dvanáct členů. Komora má nyní již 145 členů.
V prostorech Top Hotelu Praha se dne 26. dub-
na  2018 uskutečnilo zasedání Valné hromady 150
ČISOK. S  úvodním slovem vystoupil president
Komory Pavel Smutný, následoval proslov 100 133 138 145
J. E. Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael. Čle- 117
nům se při této příležitosti také představil Assaf
Dovrat, nový CEO partnerské komory v  Izraeli. 50 74 82 94 95 95
Třetím hostem, který krátce promluvil k přítom-
ným členům, pak byl vojenský přidělenec pro ČR 0
plukovník Gustav Turjanski. Během zasedání byli 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
členové seznámeni s uplynulými i nadcházejícími
akcemi, rozpočtem a dalšími plány Komory.

Děkujeme partnerovi akce,
kterým byla společnost
TOP HOTELS GROUP a.s.

ČISOK - BULLETIN 02/2018 | STR.08

členové

Šimon Peres:
Není místa
pro malé sny

Digitální zasedačka už není Kniha Není místa pro malé sny přináší
dlouho očekávaný zasvěcený pohled na
pouhou budoucností klíčové momenty izraelské historie z po-
zice člověka, který byl nejen jejich svěd-
SAP Digital Boardroom umožňuje transparentní kem, ale mnohdy i jejich přímým účastní-
přístup k podnikovým datům v reálném čase kem či iniciátorem. Zdaleka nejde
o  klasickou autobiografii, ale spíše o  in-
Představte si, že získáte jediné místo, kde uvi- potřeba žádným způsobem přesouvat, dupli- spiraci pro každého, kdo aspiruje na vůd-
díte pravdivé a přesné ukazatele toho, jak plní- kovat nebo agregovat, vše probíhá v  reálném čí postavení  – ať už v  politice, ve světě
te své firemní cíle a plány. Pro schůzky vedení čase díky výkonu databáze SAP HANA. obchodu, nebo v jakémkoli jiném odvětví
firmy již není nutné připravovat desítky grafů, lidské činnosti. Kniha, kterou Peres do-
tabulek a  komentářů, vše máte přehledně na Aktuální data jsou promítána na třech obra- končil jen pár týdnů před svou smrtí, je
jednom místě s  možností podívat se a  analy- zovkách přímo v místnosti pro zasedání rady – zároveň výzvou pro každého z  nás, pře-
zovat jednotlivé ukazatele. Základním pilířem management má tak jedinečnou možnost devším však pro nastupující generaci
úspěchu každého finančního ředitele či mana- ihned reagovat na dotazy a zodpovědět je včet- vůdčích osobností ve všech oborech lid-
žera jsou čísla a  nejen to, s  jakou přesností je ně přesných a aktuálních dat. Přesně tak tomu ské činnosti. Je výzvou, abychom se nebá-
dostávají, ale také jak rychle. je v zasedací místnosti SAP v sídle firmy v ně- li „snít velké sny“, hledat nezvyklá řešení
meckém Walldorfu. K aplikaci lze samozřejmě problémů a  sami v  sobě objevit sílu
SAP Digital Boardroom je inteligentní analy- přistupovat i prostřednictvím počítače, tabletu a schopnosti měnit svět. Šimon Peres byl
tickou aplikací, která v  reálném čase umožní nebo obsah promítat pomocí projektoru. jedním ze zakladatelů Státu Izrael a  za-
transparentní přístup k  podnikovým datům. světil svůj život úsilí zajistit nově vzniklé-
Na jednom místě jsou zde dostupné informa- mu státu bezpečnost, život v míru a po-
ce o  všech částech podniku. Propojení všech stupně přerod ve světovou velmoc
back-end systémů pomocí plně automatizované v  oblasti inovací a  nových technologií.
Business Intelligence umožňuje přístup k  da- Právem se proto nyní Státu Izrael přezdí-
tům stejně jako rozhodování na základě kom- vá Start-up nation.
plexního přehledu stavu firmy a propojení spo-
lupráce a komunikace jednotlivých oddělení. Text: Roman Lesný, člen ČISOK

„SAP Digital Boardroom je výjimečně výkonné
řešení, které může hrát zásadní roli v  diskusi
představenstva společnosti,“ vysvětluje Luka
Mucic, člen představenstva a  finanční ředitel
společnosti SAP.

Transparentnost a jediný zdroj Kompletní demo aplikace jsou dostupné rov-
něž v pražských kancelářích SAP v budově Me-
pravdy tronom v Nových Butovicích. Zaměstnanci lo-
kální pobočky rádi vše představí a vysvětlí vám,
SAP Digital Boardroom kombinuje data z růz- jaké jsou hlavní výhody nasazení SAP Digital
ných zdrojů (z  SAP i jiných řešení a  aplikací) Boardroom a analytických nástrojů SAP v pro-
uvnitř organizace a umožňuje získat jasný pře- středí vaší firmy.
hled napříč všemi oblastmi podnikání, jako
jsou například finance, obchod, výroba, logis- Text a foto: SAP ČR, spol. s r.o.
tika, lidské zdroje, marketing a další. Data není

Česko­‑izraelská smíšená obchodní komora www.cisok.cz Redakční rada: Karel Kortánek – předseda
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora Petr Solil – místopředseda | Gabriela Horká – editor
tel.: +420 224 032 161 DTP a výroba: Label Up, s. r. o. | www.labelup.cz
email: [email protected] @C_I_S_O_K Vydáno: 21. června 2018

českoizraelskasmisenaobchodnikomora


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Jan
Next Book
er