The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PERANCANGAN STRATEGIK JANGKAMASA PENDEK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaklias, 2019-04-06 14:14:08

SMK SRI TERBILANG 2018

PERANCANGAN STRATEGIK JANGKAMASA PENDEK

Keywords: PERANCANGAN STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL 6.13 / 2018

STRATEGI Memberi Fokus Pem

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Tanggung Tempoh /
jawab Hari /
1 Menyertai atau menganjurkan Pertandingan
atau Perlawanan Persahabatan / Sukan / Kekerapan
Pertandingan (kurikulum & kokurikulum)
Karnival / Kerja Amal / Konsert (e.g prog. PK Sepanjang
Kerjasama Kebudayaan) Kokurikulum Tahun

2 Menyertai atau menganjurkan Attachment / PK Hal Sepanjang
Homestay / Pertukaran Pelajar atau Staf /
Apparentis Ehwal Murid Tahun

5

mbangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Globalisasi

Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Sumber Kontingensi

RM 2,000.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
/ Peruntukan yang baik dalam Globalisasi
Khas
Sasaran berupaya memperoleh tahap
RM 2,000.00 Semua murid tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
/ Peruntukan Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Khas Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

57

Dasar dan Hala Tuju

2018 – 2020

Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Operasi
2018

58

59

PELAN OPERASI : S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan
:
Strategi : Latihan – Coaching dan Mentoring
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek Semua Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti yang akan menjadi pembimbing berupaya
membimbing subordinat dengan cekap dan berkesan

Tanggungjawab : Penolong Kanan Pentadbiran
Tempoh / Hari :
Tempat : Januari
Sasaran :
Sekolah

Semua Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti yang akan menjadi pembimbing

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 1,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Pengerusi
Penolong Kanan Pentadbiran Timbalan Pengerusi 1
GKMP Bahasa Setiausaha
Semua Penolong Kanan AJK
Semua GKMP

Ringkasan Program : Sasaran program adalah kepada semua yang akan menjadi
pembimbing kepada guru-guru. Mereka yang akan
melaksanakan pencerapan bilik darjah.

60

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab 5 Ja
1 PK Pentadbiran
Mesyuarat Jawatankuasa:
2 - -
- Bentang kertas kerja Setiausaha 6 Ja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh AJK 7 Ja
- Anggaran kos AJK 25 J
- Agihan tugas Setiausaha 26 J
Taklimat kepada yang terlibat

3 Mempromosikan program

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan

5 Penyediaan tempat dan peralatan

6 Pelaksanaan Program

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 2 Fe
Kajian
Mesyuarat Pelaporan dan Post Mortem

6

Tarikh Output / Outcome Sasaran Status / Pelan
Jangkaan JK Pelaksana Kontigensi
Kertas cadangan
anuari 2018 diluluskan

--

anuari 2018 Surat makluman Semua Penolong
diedarkan Kanan, Guru Kanan
anuari 2018 Mata Pelajaran, Guru
Januari 2018 Siap untuk yang dikenalpasti
Januari 2018 digunakan
ebruari 2018 Tiada

Siap untuk Tiada
digunakan

Keakuran jadual Semua Penolong
Kanan, Guru Kanan
Kajian Persepsi Mata Pelajaran, Guru
Terhadap DHTS yang dikenalpasti

JK Pelaksana

61

PELAN PEMBANGUNAN

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi TOV OTI1 Sasara
Utama [AR]
Matlamat adalah Objektif (KPI) Take off OTI2
ukuran kejayaan merupakan Value Sasar- [AR]
yang perlu dicapai ukuran kejayaan Key Performance (Nilai an
bagi mengukur sesuatu Indicators (KPI) – Titik untuk Sasar-
kejayaan misi dan matlamat. Petunjuk-petunjuk Mula) – suku an
visi, tetapi ia Seterusnya prestasi utama yang Titik di tahun 1 untuk
masih bersifat menunjukkan ditentukan sebagai mana suku
umum dan kabur. sama ada misi asas mengukur memu- tahun 2
dan visi tercapai. prestasi; Sasaran lakan
Objektif sesuatu Prestasi – Sasaran langkah [Actual [Actual
yang SMART yang ditetapkan Result Result
kepada setiap KPI TOV di – Kepu- – Kepu
S = Specific / bagi membolehkan sini tusan tusan
Spesifik; prestasi diukur. adalah Sebe- Sebe-
M = Measurable / nilai titik nar] nar]
Boleh Di Ukur; Apabila dibaca sekali mula
A = Attainable / KPI dengan Sasaran kelom-
Boleh Di Capai; dan Masa yang ingin pok
R = Reasonable / dicapai ianya berke-
Wajar- dinamakan sebagai naan.
Munasabah; objektif Sekira-
T = Timeline / nya
Tempoh Masa murid
TG3 –
TOV
adalah
penca-
paian
TG2

6

AN ORGANISASI ______

[Tahun]

an Strategi / Inisiatif

ETR Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diingini,
[AR] seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau
strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang wujud.
Sasar- Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah amalan-amalan terbaik yang
an telah dilakukan oleh organisasi yang hebat. Sehingga membolehkan mereka
sebenar mencapainya.
untuk
2 tahun
semasa
l
[Actual
u- Result
– Kepu-
tusan
Sebe-
nar]

Di sini,
titik
terakhir
peran-
cangan
tahun
semasa

62

PELAN TAKTIKAL ___ / ______

Himpunan beberapa Program / Projek / Aktiviti / Tindakan bagi memenuhi strategi yang akan

STRATEGI

Bil Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Tempoh / Kos /
Tindakan jawab Hari / Sumber

Kekerapan Berapakah kos
perbelanjaan bagi
Program / Projek / Aktiviti / Siapakah Bilakah akan menjayakannya?
Tindakan adalah usaha yang yang akan melaksana- Dari manakah
yang lebih spesifik kena buat bertanggung- kannya? sumber diperolehi?
bagi melaksanakan strategi jawab Berapa hari Atau Tiada?
yang dipilih. 1 strategi boleh ada terhadap dan berapa
satu atau beberapa program. program / kerap?
. projek / aktiviti
/ tindakan
Program

Projek Projek

Aktiviti Aktiviti

Aktiviti Aktiviti

Strategi juga boleh berupa
tindakan yang bersifat prosedur,
arahan, peraturan dll.

6

digunakan.

Sasaran Output / Outcome Pelan Kontingensi

Siapakah yang Apakah hasil atau akibat dari program / projek / Pelan luar jangka /

mengikuti dan aktiviti / tindakan? alternatif jika sesuatu

akan menerima tindakan tidak dapat

kesan dari Makna output ialah hasil pengeluaran, keluaran: dilaksanakan.

? program / pd masa ini pencapaian SPM adalah 80% lulus;

projek / aktiviti /

tindakan? Perkataan outcome boleh juga bermaksud

akibat. Oleh yang demikian, dalam konteks

pendidikan sekadar contoh, boleh membawa

maksud keluaran atau produk yang bagaimana

yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan kita

dan akibatnya apabila sesuatu sistem atau

peraturan dilaksanakan: pd masa ini pencapaian

akademik adalah cemerlang.

63

PELAN OPERASI

Huraian terhadap Program / Projek / Aktiviti / Tindakan yang akan dilaksanakan.

Rujukan Pelan Taktikal ___ / ____

Strategi Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diingini,
seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau
Nama Program / Projek / strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang wujud.
Aktiviti / Tindakan Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah amalan-amalan terbaik yang
telah dilakukan oleh organisasi yang hebat. Sehingga membolehkan mereka
mencapainya

Program / Projek / Aktiviti / Tindakan adalah usaha yang yang lebih spesifik
kena buat bagi melaksanakan strategi yang dipilih. 1 strategi boleh ada satu
atau beberapa program.
.

Program

Projek Projek

Aktiviti Aktiviti

Aktiviti Aktiviti

Objektif Program / Projek / Strategi juga boleh berupa tindakan yang bersifat prosedur, arahan, peraturan
Aktiviti / Tindakan dll.
Objektif Program / Projek / Aktiviti / Tindakan.
Tanggungjawab
Objektif ini merupakan ukuran kejayaan sesuatu program / projek / aktiviti /
tindakan. Seterusnya menunjukkan sama ada misi dan visi tercapai. Objektif
sesuatu yang SMART

S = Specific / Spesifik;
M = Measurable / Boleh Di Ukur;
A = Attainable / Boleh Di Capai;
R = Reasonable / Wajar-Munasabah;
T = Timeline / Ada Tempoh Masa

Siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap program / projek / aktiviti /
tindakan

Tempoh / Hari Bilakah akan melaksanakannya? Berapa hari dan berapa kerap?

Tempat Di manakah akan dilaksanakannya?

Sasaran Siapakah yang mengikuti dan akan menerima kesan dari program / projek /
aktiviti / tindakan?

Kos / Anggaran Perbelanjaan Berapakah kos perbelanjaan bagi menjayakannya?

Sumber Dari manakah sumber diperolehi? Atau Tiada?

Jawatankuasa Siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program / projek / aktiviti /
tindakan?
Ringkasan program / projek /
aktiviti / tindakan Huraian ringkas pelaksanaan program / projek / aktiviti / tindakan

64

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab
1
Mesyuarat Jawatankuasa:
2
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

3 Mempromosikan program

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan

5 Penyediaan tempat dan peralatan

6 Pelaksanaan Program
Taklimat Khas kepada Kelompok
Guru
Kakitangan
Murid
Pegawai PPD
Ibu Bapa

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem
Kajian
Mesyuarat Pelaporan dan Post Mortem

6

Tarikh KPI Sasaran Status / Pelan
Jangkaan Kontigensi

65


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SMK SRI TERBILANG (2018 - 2020)
Next Book
Light Dependent Resistor