The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-78133005, 2020-04-07 10:13:57

TEKS BOOK

MATEMATIK TAHUN 4

Keywords: MATEMATIK

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Click or Drag to Zoom

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Click or Drag to Zoom

MATEMATIK

([email protected]

SEKOLAH KEBANGSAAN

PENUUS

mlTOR

PEREKA GRAFIK ILUSTRATOR

AWALUDIN MOHO AROf
NURHILYATI JAMALLUOIN

-Dewan Bahasa dan Puslaka
Kuala Lumpur
2013

I 1...... lEry[[email protected]~--------[]II.::I.... []=rIJ

PENGHARGAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Komi ingin merakamkon selinggi-finggi
penghorgoan kepodo mereko yang lerlibal
1No. Siri Buku: 00161 dalam penerbifan buku ini. Selain usoho gigih
penulis, sumbangon idea don fenago semua
KK SI08·11211..()12Q7·2101 pihak yang lerllbal dalam penombohbalkon
ISBN Q78·Q83·46·12Q7·q dan penyedioan bahan banyak membanlu
dalam penghasilan buku ini. Gabungan idea
Cetckon Pertama 2013 para pendidikyang berperanan dalam penilaian
bohon depot memoslikan kandungon buku
o Dewan Bahasa dan Puslaka 2013 ini me menu hi kehendak Kurikulum Sfandard
Sekolah Rendah [KSSR)sebagaimana yang
Hak Cipla Terpelihara. Tidak dibenarkan dihasralkan oleh Kemenlerian Pendidikan
mengeluor ulonq mono-mono bchoqicn ortlkel, Malaysia [KPM). Penghargaon ini dilujukan
ilustrosl. dan isi kondungon buku Inl dolom kepoda pihak-pihak yang berikuf soma ada
cpc-cpo Juga bentuk don dengon cora opo juo yang lerlibal secara langsung mahupun fidak
soma ado secora elektronik. fotokopl. mekonik. langsung.
rokomcn. otou cora loin sebelum mendopot izin
bertulis doripada Ketua Pengorah. Dewan Bahasa ... Jawalankuosa Kowalan Mulu,
don Pustoko, Peti Surat 10803. SOQ26 Kuala Dewan Bahasa dan Puslaka:
lumpur. Malaysia. Perundingon tertokluk kepoda • Norehan Shaharoun
perkiraan royalti otou honorarium. • Homzah Salleh
• Nyapon Haji Ab. Rohman
Penerbit: • Norliza Mohamed Nor

Dewan Bahasa dan Pustako. ... Panel Pembaca Luar.
Dewan Bahasa dan Puslaka.
Jalon Dewan Bahasa.
... Pegawai dori Bohogion Buku Teks, KPM.
50460 Kuala Lumpur.
... Jowalonkuosa Peniloion. Bahagian Buku
Tel.: 03·21481011 Faks:03·21481Q6Q Teks. KPM.

Lamon Web: hllp://www.dbp.gov.my ... Pegawai dari Bahagian Pembangunan
Kurikulum. KPM.
Reko terok don Alur Hurul:
Dowomo Sdn. Bhd. ... Sekolah Kebangsaan Kubu. Melaka.

Muko Toip Teks:
Azim
Saiz Muka Tolp Teks:
14116pain

Oicefak oleh: ... Sekolah Kebangsoan Taman Bukil Maluri.
My Bookpol Sdn. Bhd.. Kepong. Kuala Lumpur.
No. 23 & 14.Jolon Taming Jaya.
Taman Taming Joyo. ... Semua pihak yang lerlibal dalam proses
43300 Bolokong. penerbllan buku ini.
Selongor Dorul Ehsan.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

NOMBOR HINGGA 100 000 I 6 OPERASI BERGABUNG 61
Kenol nombor I Tomboh don tolok 61
Eksplorosi nombor 4 Dorab don bohagi 63
Niloi tempot dan nilai digit 4 Selesaikan masalah 66
Cerokinkon nom bar 5
Niloi nombor 7 7 PECAHAN 6q
Anggorkon kuontiti 10
Pola nombor I2 Kenai nombor bercompur dan
Bundorkon nombor 14
pecohan tok wojor 6q

Hubungon pecohon rok wojor

dengon nombor bercompur 73

2 TAMBAH 17 Tambah pecahan 77
Tomboh 17
Selesoikon mosoloh 22 Tolok pecohon 80
Anu dolom penombohon 25
Tomboh don rolok pecohon 83

Selesaikon mosaloh .................. 86

3 TOLAK 2q 8 PERPULUHAN 8q
Tolok 2q Kenol perpuluhon 8q
Tolok berturut-turut 31 Hubungan pecahan dengan
Selesoikon mosolah 34 perpuluhon q2
Anu dolom penolokon 37 Bondingkon perpuluhon q4
Tomboh perpuluhon q6
4 DARAB 41 Tolak perpuluhan q8
Darob mudoh .4 I Dorob perpuluhon 100
Dorob logi 44 Bohogi perpuluhon 102
Selesaikon mosoloh .48 Selesaikan mosaloh 104

5 BAHAGI ..... ...................... 51 q PERATUS IOq
Hubungon perotus dengon 1Oq
Bohogi mudoh ........................... 51 perpuluhan

Bohagi lagi ... .. 53

Selesaikan mosoloh ..................57

UJI OIRI I I3

®, ~ O--==-•• DITIJII 1-

to WANG 117 13 JISIM .. ... 187
Gobungon niloi wong I I7 .187
Bundorkon niloi wong 1Iq Tomboh don tolokjisim
Tambah wang 121 ............ lqO
Tolak wang 123 Dorob don bohagijisim ...IQ3
Tomboh don torok wong 125
Darob wong .. I 27 Selesaikan masalah ..
Bahagi wang I 2q
I 31 14 lSI PAOU CECAIR I q7
Selesoikon mosoloh I 37 Tambah dan tolok lsi podu
Kenol malo wong osing . 140 cecair I q7
Niloi mota wang osing 141
Inslrumen pemboyaran Dorob don bohogi isi podu 200
145 cecoir 203
I 45 Selesaikan mosoloh
145
II MASAOANWAKTU I 47 I 5 RUANG .. 207
Kenai woktu 148 Kenol sudul 207
Hori don jam 150 Kenai goris 20q
Minggu don hori 153 Goris selori 20q
Tohun don bulan I 56 Goris serenjong 210
Tambah masa I 5q Perimeter 2I2
Tolok moso I 61 Luos 214
Darob moso lsi podu 217
Bohogi moso 165
Selesaikan masalah I 65 16 KOORDINAT... .. 221
221
166 Kenol kedudukan 226

167 Tenlukon kedudukon
I 68
I 2 PANJANG 16q 17 KADARAN
Kenai unil ponjang I 71 Kodoron
Hubungon sentimeter dengon 174
milimeler 176 18 PERWAKILAN DATA 235
Hubungon kilometer dengon 178 Kenai dan banding
meIer 180 moklumot 235
Ukur ponjong objek Piklogrof 235
Anggorkon jorok Carta po long .237
Tamboh ukuran ponjang Carta pai 23q
Tolak ukuron panjang
Dorob ukuron ponjong UJIOIRI 243
Bohogi ukuron ponjong
Selesaikon masaloh

JAWAPAN 24q

MANAGER HEIJI - [email protected] ONLY

PE DAHUtUAN

Penerbilon buku leks Kurikulum Siondord Sekoloh Rendoh IKSSRlleloh melongkah ke Tohop 2
melolui penerbiton buku teks Matematik Tohun 4 KSSR. Penulison buku teks Motematik Tohun 4
meneruskon mollomol KSSRyang berteroskon Falsofoh Pendidikon Kebongsoon don Dosar
Pendidikon Kebongsoon. serlo mengombil kiro cobaron obod ke·21, Model Baru Ekonomi IMBEI
don !eori pembelqjoron terkini. Buku teks Matematik Tahun 4 omo! menitikberotkon pembentukon
modal inson yang seimbong dori segijosmani, emosi. rohoni,intelek don sosol Bogi memostikon
hosrot Ini tercopoi moko diw4judkon Elemen Merentcs Kurikulum IEMKI.iQituKreotivifl don Inovosi,
Keusohowonon. serta Teknologi Moklumat don Komunikosi ITMKI bersamo dengon elemen
yang teloh sedia odo bogi melengkopkon usoho memontopkon kuolili modal inson yang bokol
mengemudi Malaysia menjodi sebuoh negoro moju.

Buku leks Motematik Tahun 4 ini mengondungi 18 tqjuk yang disusun sejajar dengan
dokumen KSSRMOlemotik Tohun 4 yong diterbilkan oleh Bohagion Pembongunon Kurikulurn,
Kementerian Pendidikan Malaysia. Kandungan buku teks menyampoikan pengetohuan tentang
konsep dan kemohiran yang lerkandung dalam Standard Pembelojoron dolom bentuk okliviti
yang berpusotkon murid. Kondungon buku ini dilengkopkon dengon lotihon tormotif don sumatil
untuk membanlu murid menguosoi dan mengukuhkon kemah iron yang leloh dipelqjori. serto
membonlu guru meniloi lohop penguosaon murid lerhodop sesuotu lojuk.

Buku teks Matemotik Tahun 4 berfungsi sebogoi sumber pembelojoron yang lengkop dan
menorik, dengan odanyo nota guru untuk membonlu guru mendopotkon ideo bogi merancong
pengojoran don pembelojoron yang berkeson. Codongon lomon web yong sesuoi diloyori pula
dapat membontu murid mengoplikasikan penggunaon teknologi moklumot dolom pembelqjoran.
Unluk memohirkan proses penookulon. guru perlu menggolokkon murid berfikir don memberi
jowopan kepado soolon yong dikemukakon oleh moskot. Aktivili Cobor Mindo pulo dihoropkan
dopat melahirkan murid yang berfikiron kritis don kreotif serto meneropkan Kemahiron Berfikir

Aros linggi IKBAn.Selain nu, aktiviti Asoh Mindo yong berfungsi sebogoi lonhon sumolif sesuoi

untuk Peniloion Berososkon Sekoloh IPBSI. KBAT don TIMSS I Trends in Intematlonot
Mathematics and Science Stl.ldyl.

Buku leks Motematik Tahun 4juga dilulis untuk menjodi sebuoh buku yong menghiburkan
dengan memuatkon aklivili pengukuhan don pengoyaan yang bercorak permainon don projek.
Kondungan buku inijuga. menerapkon perpoduon melolui inlegrosi nosionol yang dibowo oleh
wotok pelbogol koum don etnik. Penggunaon buku leks Matemotik Tahun 4 inl okan lebih
berkesan. sekironyo fungsi watok. maskod don ikon difohomi.

SUBTAJUK h-~. )
Kemahiran malematik
~ Aktiviti untuk membina dan
yang perlu dikuasoi. mengukuhkon kemahiron yang
lelah dipelajari.

~MfMa)

Soolanyang mencabar dayo
Intelektualdan menggolokkon
pemlklron kritlsdon kreotlt.

MASKOT
Mengemukokonsoolon yang
merongsong mlndo untuk
manggolakkon murid menaokul,

NOMBORSTANDARDKANDUNGAN

DAN STANDARDPEMBElAJARAN LOlihanlormolif unfuk manilai

Terkandung dalam dokumen penguasaan kemahiron yang
KSSR Matema~kTahun4.
£ bahoru dipelqjarl.
__ ;-0'
LO~~kmenilaidon
- NOTA U U mengukuhkan pemahamon bagi
v~6URV keseluruhan kemah iran yang
dipclajari dolom tajuk berkcnaan.
< Memberi ideo dan panduan aktiYiti
ollernolif olau tambohan. Senaraijawapon Asah Minda

1~~..
Codongon lomon web unluk diloyori bagi setiap tojuk don Uji Diri.

sebago1Oklivl,-.:tI.:.:IO::_;r_U:,:u:-;-:-lo:;,n:;,..

CHAN YOOK LEAN' RAMLAH MAJID' KHADIJAH NOORDIN

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Empot puluh sembilon ribu Sebul duo nombor
di hodopon dohulu.
. no ratu em 'T' pUII.1Il duo dukuti liga nombor
selerusnya .

Berapokah bilangan pesanan Zon D dan Zon E?

81 104
Q3006
64205
17017

" Boca don seoot nombor yang lerdopot podo popcrcn kompu1er. kod imboson don o
k.(,?-rOIOcI)khbcr den9(1) betul.

I91e113 2:49 PM I

~ Na1"A "Sebvt don tulis nombor doripodo pelbogoi sumber terrncsuk Internet.
" • 6UItU ,~ hnp.llwww.ixl.com/molhlg.od.-6/plocQ-yoltreS.;n-whol<>-numbers

.<;_

II Innfl'bor.lMd 2 I -9JGI,3 2:49 PM
I.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Kod monokoh menunjukkon Empot puluh ribu
ongko yang sepodon? duo puluh sembi Ian

82 Bino enom nombor 5 digit yang bermulo dengon
digit 8 . Duo digit 0 mestiloh sentioso bersebelohon.
oo Sebut dan tulis nombor itu.

t&Amh~

~lengkoPkon.
I

~ Tulis nombor dolom perkotoon dan ongko.

a6

" Buot buku skrop nambor 5 digit yang dipero~dhoripodo okhbor otou mqjoloh. runs 0

semulc nombor dolo", perxcroon.

I a- I I fIC'IlTb:lr.lndd I91e113 2:49 PM I

I I __ .::r:::r:::ITJ O-.ttlll •• £J:::ITIII ,-

~~ Eksplorasi nombor
Nitai tempat dan nilai digit

Iq 365

Sembilon belos ribu tigo ratus
enom puluh lima

<- Nombor Iq 365 65
I q3
Digit

Niloi temp at puluh ribu rotus puluh so
ribu

Niloi digit 10000 q 000 300 60

Niloi tempot bogi I ioloh
puluh ribu. Nilai digit bagi I
ialah 10000.

Sebutniloi tempot dan niloi digit bogi
digit 3. 6 dan 5 berpandukan carta.

Lengkapkannilai tempat dan nilai digit
bagi nombor ini.

Digit
Niloi tempot
Niloi digit

" Gunokon kod nombor untuk menqenol don manulis niloi temput dan mloi digit.

II Innfl'bor.lMd 4 I -9JGI13 2:49 PM
I.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Cerakinkan nombor

')f? Cerakinkan 73 51q mengikut nilai tempat dan nilai digit.

I I I I IPUIU~ribu so
ri~u ra:us PUI~h q

Cerakin 73 51q = 7 puluh ribu + 3 ribu + 5 ratus + I puluh + q so
nilai tempat

Cerakin 73 51q= 70 000 + 3 000 + 500 + 10+ q
nilai digit

Cerakinannambor iatah menulisnambor

dalam bentuk par)jang mengikul

Cerakinkan40 60'1 kepada nilai atau nilai digit.
nilai tempot dan nilai digit.

Cerakin 40 60q = 4 _ + 0 ribu + 6 ratus + 0 _ +q _
nilai tem at

Cerakin
niloi digit

Bolehkah 40 60Q dicerakinkan
kepada 600 + 40 000 + q? Jelaskan.

~APakah nombor bagi cerakinanini?]

5 puluh ribu + 0 ribu + 7 ratus + 6 puluh + 2 sa

~:>7>-'~..-' Nombor itu ialah
lima puluh rlbu tujuh ratus
enam putuh duo.

" Bin(;ongkon perbezoon cmcro cerckincn mengikut niloi tesnpot don niloi digit.
(~ hnp:llvNV\v,iXl.com/mathlgrode·6/ploce-value-s-in-whofe-oumbers

I- I I fIC'IlTb:lr.lndd S I91e113 2:49 PM I

1 I __ .::r:::r:::ITJ O-.ttlll •• £J:::ITIII 1-

so

oo o o
=10puluh ribu 100000
so
ribu rotus puluh

o o oo

Butang[lJdan ~ kalkulator ini tidak berfungsi.
Beri dua cara untuk memaparkan nombor 43 76q

*~MW4menggunakan cerakinan.
.1 Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit 6 dalam setiap nombor.

, a 11261 b 38617 c 61582 d q6453

2 Lengkopkan.
a 14735, digit di tempat puluh ribu ialah _.
b 37 601,digit _ berada di tempat ratus.
e 5 _ q _ 2 . digit I di tempat puluh dan digit 8 di tempot

ribu. Apokoh nombor itu?

3 Lengkapkan.

, a 800 + 4 000 + 60 000 + 5 = _

= _j) 50 000 + 5 000 + 8

c _ = 0 ratus + 2 puluh ribu + 0 so + q ribu + 2 puluh

i'~.~..... NOTA ~ hl1pd/www.bbcco.uk/blleslze/ks2/InolhSlnumber/plocevolue ModlngSiptoyl

.<;_

I Innfl'bor.lMd fi I -9JGI13 2:49 PM
1.
1

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

)!•? Nilai nombor

-J-u-a-Ia-n-E-m-pJ-ea-nt -a-m-a-B-a-s.1.-).i.k..-.a

~ AKI MOMO BLING

ZEES 1\/11 800 unit /12200 unit) /13400 unitj

/12600 unit/\

Apakah jenama basikal yang paling banyak dan paling sedikit dUual?

b=--[Susunnombor-nombor ini pada garis nombor.

... ... ...Aki Momo Zees ...Bling

II I I I
II 600 II 800 t 122001240012600 12800 t 13200 13400

12000 13000

Jenama Bling paling bonyok dUual.
Jenama Aki paling sedikit dUual.

Susunannombor di alas adalah dalam terlib menaik.
Nilai nombor semakinbesar dari kiri ke kanan.

iTertib menaik /11800. 12200. 12600. 13400,"
iTertib menurun /13400,12600,12200, II 8001\

Bogoimonakohsusunon nombor dalom lerlib menurun?
Terangkan.

" 8ondingkon niloi nombor men99unokon dekck-dekqk olou cbckus.

()

I- I I fIC'IlTb:lr.lndd 1 I91e113 2:49 PM I

, I __ .::r:::r:::ITJ O-.ttlll •• £J:::ITIII '-

~susun nombor-nombor ini dalam tertib menaik dan tertib menurun.

426105\ 430 46q\ 426115\ 43078\

~, Cari nilci paling kecil. puluh ribu ratus puluh so
~ ribu

Nombor 3078 odalah 2 6 I 05
paling kecil kerana 3 0 4 6q
hanya ada empat digit.

26 I ~I 5
7
I~ 0 -~t-:

~~,Cari nilai paling besor.

puluh ribu ratus puluh so Lihaldigit di tempot
ribu puluh ribu. Digit 3 adalah
paling besar.Jadi, 30 46q
,/2..\....6. I 0 5 ialah nilai paling besar.

i 3 1 0 4 6q
I5
: I

\\,:2y'/ 6

Nilai digit di tempat puluh ribu, ribu puluh ribu ratus puluh so
dan ratus adalah sama.Jadi, Iihat digit ribu
di tempat puluh. Nilai digit t lebih 65
daripada O.Jadi. 26 I t5 lebih 2 65
daripada 26 105.
2

iTertib menaik _h

iTertib menurun 1if46Q. 26 115._.

" Bondingkon don sesen nombor men99unokon kod imboson.

, I Innfl'bor.lMd fI I , -9JGI13 2:49 PM .

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

~\ Roda nombor, ~,4orang
~
_~_____...., pen, kertas A4.

longkoh,
~

~!.J Tentukan giliron setiop ohli kumpulon.
/-.

\..~ Pusing rodo sebonyok lima koli mengikut giliran.

:~ Calot nombor podo kertos.

~~ Bandingkan nombor dengon seliop ahli kumpulon.

~, Susun 4 nombor itu dolom tertib menoik.

C~ Ulang langkah 2 hingga 5.

C7_; Susun pula nombor dalam lertib menurun.

~MtfA~ D 13622, 13066, 13226
C! 70 62q , 76 431,62 725
I Sebut nombor paling kecil.

I

o 72 210 ,82 118,74450
e 28 q76, 27 312,2q 115

2 Apakah nombor yang paling besar?
I
a 40 04q e Q3820
5 II 642
Q3208
4q 032 11634 Ql330

40 qOO 116q4

3 Susun kumpulan nombor dalam:
a Tertib menaik
I
/76732, 71845,76 855, 78 237 [\
I- I I fIC'IlTb:lr.lndd Ii
Iii q4 001,83 10q,42 870, 67237,74324/\

Tertib menurun

/3065,28 165,3402, 2q 8q2 [\

".GUftU
ii / 14321, 2q 10q,18001,27237, 14324 [\

fI'!l NO'fA "Gunokon nomboryang dibino olehrnuriddolom oktivitiJE:jokNombof untuk
i ~ hrtp:llwww.ixl.com/mathlgrodc ..3/put ..n. umbers-in-order
mernontcpkon kemohirun membcndlnqkcn niloi nombor.

<..

I91e113 2:49 PM I

, I __ .::r:::r:::ITJ O-.ttlll •• £J:::ITIII '-

~ Anggorkon kuontlti Hampir separuh bolang B
diisi eoklat.
BalangA ada
400 keping eaklat.

Anggarkan bilangan eoklal di dalam balong B.

Coklot di dalam bolong B adolah
kurong doripodo 400 keping.

LS400 keping \

Bilongon eoklal di dolam bolong B adoloh lebih kurang 200 keping.

Beropakah onggaron bilongan manik di dalam balong Q?

Manikdi dolam balang Q
odolah lebih daripada
150 biji.

p Q

6. 150btli \ Anggaran bilangan manik di dalam balang Q adaloh
ontoro 450 bUi hinggo. bjji.

" Blncong kepennnqcn membuol (Jn9Qorondolom kehidupon sehoriOn.

, I Innfl'bor.lMd 10 I , -9JGI13 2:49 PM .

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

<ij? Anggarkan isi padu air di dalam langki Y.

/1 J""-.

x lsi padu air di dalam
langkiY lebihdaripada
isipadu air di dalam
langkiX.

/' :',:" '." '.,(

620 liler \

Anggaran isi padu air di dalam langki Y adalah kira-kira 60 liter., _'

Bogaimanakahkamuposnkon anggaranlsi padu
airdi dalamlangkiY ~umunasabah?Bincangkan,

~kI!tit~

Lengkapkan kuanliti anggaran yang munasabah.

-60 kg 15

c

'- Perkenolkon perkotoon yong bermoksud onggoron seoem leb(h seooruh. homp;r ~
penuh.lebih kurcnqdon kim-khc. ~

" Jalonkon simulosi unruk ckfivifi mcng901lg90r.

I- I I fIC'IlTb:lr.lno1d 11 I91e113 2:49 PM I

, I __ .::r:::r:::ITJ O-.ttlll •• £J:::ITIII '-

)jf?Bagaimanakah Zeti dan Johan mengelaskan urulan nombor mereko?

Duasetked nomborim Polobag'dua sel ked
;'1' polanyabertamboh
nomborini pula berkurang
empal-empal.
sepuluh-sepuluh. '" •..,.,,.

1201531201571201611201651 r--1.0r---10.~ -10

r-+4.r-+-4.~+4 1112421112321112221112121

11702s117 032117 036117 0401 r--10.r---10.~ -10

Kelaskonurulan

nomborini 1560015 sool6 1001650011127421125421123421121421

mengikulpolanya.

Iq ooois sools 600ls 4001116066116266116566116 q661

" Bincong tentong duo keping kod yang belum dlkelos,l(on dolom
90mbor r009so0900.

" SodfOkon sci kod crou gunakon gaRs nombordcngon pelbogoijcnis polo untuk
menjalonkan ok1Mti pengeloson polo nombor.

, I Innfl'bor.lMd tZ I , -9JGI13 2:50 PM .

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

"~2:>Apakah nombor seterusnya dalam polo nombor ini? Polo nombor ini
c--23-.
rp ialoh tolak 23.
®

@@[email protected]©/'Af_a

+2 +3 __

".....---. ".....---.

(6) (25003)( 25005) ( _ )( 25012) _

Ini ioloh polo
nombor Fibonacci.

~I
Kaji polo nombor ini. Apakah nombor ke-IO dan ke-15?

~MW4

Kelaskan urutan nombor mengikut polo yang soma.

a 17845, 1783~, 17827, 17821 b 26007,26507:27507,28007

II 077. II 143,II 20q, II 275 80000. 7q 55~. 7q 100.78650

54306. 54372. 54 438. 54504 II 350. II 850~2 850. 13350

10001.q qql. q q83. q q77 15050. 14600,14150, 13700

1 ..

2, Lengkapkan. _, _
6 300.600, qOO, I 200. _,

I::l q07, 8Q2,877, _,847, _, _

3, Adakah 7 077 dan 7112 berada dalam urutan nombor
7007,7017,7027,7037,70471 Tunjukkan.

'" Dopoikcn moldumot tentong keistimewoon polo nomborFibonocci dengon meloyori
loman web !long berkofton.

I91e113 2:50 PM I

1 I __ .::r:::r:::ITJ O-.ttlll •• £J:::ITIII 1-

<1> Bundarkan kuantiti pembelian pencuci Jumbo pada bulan Januari

~ kepada puluh terdekat.

IQ 862 I )0

Iq 865 Iq 870
I q 862 dibundarkan kepada puluh terdekat

menjadi Iq 860.

Bundorkon kuonlili pembelion pencuci Jumbo

<ii!? pada bulan Februari kepada ribu terdekat.
Bundarkan 32 716 kepada puluh ribu terdekat.

puluh ribu ratus puluh so ;=K::::u=m=p=u::::la=nr-=,D:::i-il::----,~

ribu 7 f----,{,;-+,..,O",._,.1.",2"".:;4;3!.;.-.,.. ..j
32
6 L___:_*:'__...L.._5",,_,,6,-,. 7C"!,.,.8,,---,

-¥ '+o' '+o' -¥ 'o+' • Jike digit di sebelah kanon berada

3 o dalam kumpulan <t, kekalkan digit

• Lihat digit di sebelah Kanan puluh ribu, yang hendak dibundarkan.
• 3iko digit di sebeloh kanan
• Digit 2 berada dalam Kumpulan «(
dolom kumpulon ... tombahkan I
• Kekalkan digit di tempat puluh ribu. pado digit yang hendok
dibundarkan.
• Tukar digit di tempat sa, puluh, ratus dan • Kemudion. lukorkon semuo digit
di sebeloh kanan kepado O.
ribu kepada O.
__;;;=
32 716 dibundarkan kepada puluh ribu
terdekat menjadi 30 000.

.,..... .Na1"A "Bincong tenrongpembundoronyang reloh dlooct Oleh.pekerjodolom gambar
J -..., rongsongan

I~ " lotih tubi pombundoron oorpondukon informosi yang dlberi.

. <;_ " Tegoskon kepenlingan pembundcrcn dalom kehidupon horlcn .

I Innfl'bor.lMd 14 I -9JGI,3 2:50 PM
1.
1

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Rembau. Negeri Sembilan: 43 011
coroeron Highlands. Pahang: 38 471
Jeli. ketontor» 40 637
P-a~okSena. Kedah: 4q 506

'. ,J~Tongod.Sabah:36IQ2
Sumber: Boncion penduduk
~ Malaysia 2010

<3':> Adakah bilangan penduduk di semua daerah ini menjadi 40 000 orang

tp apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat?

36 Iq2 38471! 140637 43011 449qq
I I I~ I I,).I I I I I I I I
(II 35 QQQ ~ c:@]QQ:> ~-------~~J)OO 50000

30000

Bilangan penduduk di daerah Tongod, Cameron Highlands, Jeli dan
Rembau menjadi 40 000 orang apabila dibundarkan kepada puluh ribu
terdekat.

Nombor dari 35 000 hingga 44 qqq menjadi 40 000 apabila
dibundarkan kepada puluh ribu terdekat.

Mengapakah bilangan penduduk di Pokok
Sena. Kedah lidak disebulkan? Bincangkan.

2 Beri dua nombor yang menlodi 52 300 apabila dibundarkan kepada
I rotus terdekat.
3 Apakah nombor paling besar yang menjadi qO 000 apabila

I

dibundarkan kepada puluh ribu terdekat?

~"'=.fI'!l " lQ11htubl me-ocari nombor-oombor yang boleh dlbuooarkan kepoda sotu nombor
yang te'oh dltetcpken kepodo pufuh, roros. rfbu don puluh rib(.1terdekot

)~

I91e113 2:50 PM I

, I __ .::r:::r:::ITJ O-.ttlll •• £J:::ITIII '-

{~MIIh MIftde

Tulis nombor dalam angka atau perkataan.

a 28603 b 50 qOI c Empat puluh d Lapan puluh ribu

tujuh ribu sebelas dua puluh lima

2 Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit 5.
I a 7g_603 0,24284 c 12g_32
d 83 19_8

13 Cerakinkan setiap nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.
a 26317 o 6283q c 70116
d 34001

iLl""O,m,5 T~U"' 099m"0 ba9; 34726

q7281 qO 753

yo09 b";~1.

me\_ ,613000

6 Kelaskan pola nombor-nombor lni.

1131161131361131561131761 r-11-04-1-'1-3-12-3-3--6r-Iq-q-'12-8-10--'71

I I125 375 II 125 133751 16410916412ql64 14ql64 16ql

7. 2000. 20. I qqO , 30 , I q80 . _ ' _ ._

Kumpulan nombor yang manakah melengkapkan pola nombor di atas.

a /\40, I Q70, 50 \ 0 /\50, I Q70. 60\ c AI Q70, 40, I Q60\

,8 Antara nombor-nombor ini, yang manakah rnenicdi 60000 apabila

dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat?

[email protected]

, I Innfl'bor.lMd 16 I , -9JGI13 2:50 PM .

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Berapakahjumlah pelancong ,

pada bulan Jun? so

, , ,= _5 806 + 21 345
I
rlbu rotus puluh

2 I 3 45
+ 5806

2 75

5 806 + 2 I 345 = ,U.i.l

Jumlah pelancongpada bulan Jun ialah 27 151orang.

Bilangan pelancong pada bulan Julai lebih 3 650 orang berbanding
bulan lepas. Kira jumlah pelancang bagi kedua-dua bulan itu.

" Koitkon situosi hcnon loin yang mefibolkon penombohon,
" Berc:erilo letllOI)g pen9aloloonmetcwcl ke sesucfu tempo! yang boleh dlkoifkcn

dengon pencmbchon

I- I un12,1tIII1I 11 I!lIS"':'! 12:l1lf'M I

, I __ .::r:::r:::ITJ O-.ttlll •• £J:::ITIII '-

Hitung bilangan semua risalah. •aq3
21 407 + 15 854 + 8q 3 = _ keping

2 I Tambah penggenap 10
dan digit yang soma
2I 40 dahulu.
15 854
+ 8

21 407 + 15 854 + 8q3 = ":"1-1

Bilongansemua risalahialah 38 154.

Jumlahkan42 313,Q05 dan 6 450.

= _42 313 + Q05 + 6 450 Cerakinkan
nombor

mengikut

+ 300 + 10 + 3 nilai digit

Q05"..... QOO + 0 + 5 dan
6450;+ ~----~---6-0-0-0--+------4-00-----+--5-0--+-0-. lombahkan.
40 000 + 8 000 + I 600 + 60 + 8

40 000 + 8 000 + I 000 + 600 + 60 + 8 =

42 313 + Q05 + 6 450 = tklda:'

Jumlah 42 313.Q05 dan 6 450 ialah 4q 668.

o,J -0>':~ " Gunokon blok Oielle's. corte nital temper dan ked nornbor unfuk menjolonkon
oktivili menomboh secoro berposongon ctcu kumpulon.
" Gunokon p&ngetahuon obokus dan penglroon mentol darlpoda n!lei terbesor
-I, ~'

kepodo nito; lerkedl Ikiri ke kononJ•

. <; ~ hnp:/llntefoctive.onIiMmafhk!cmlng.com/cholnoddlllon.php'?odlon=generate
f::.,;/ &nllmOigjts=5&numAddends;:3&numPro~ms:::8

, I un.2.I1'1:111 te !lIS".:'! 12:3!1f'MI -

,0

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

<4"> =_Kirajumlah cenderamata yang d~ual

!p seperti yang dltunjukkcn.
53 13q +2481 +27641
Anggarkanjawapan '"'*5113q ~ 53000
"481 2 000
dahulu dengan ~
membundarkan
nombor kepada + 2] 641 .... + 28 000 Poskad

ribu yang terdekat. [email protected]

II II

5313q
2481

+ 27641

83261

83 261 dekal dengan 83 000. Jodi. jawapan adalah munasabah.

I*'MI53 13q + 2 481 + 27 641 =

Jumlah cenderamala yang dijual ialah 83 261.

Adakah hasil tambah 4 85Q. I 273 dan 4 Q02 menghosilkan

=_jawapan bernombor 4 digit?Anggarkanjawapan dan terangkan.
Jumlahkan 41 045. 8q, 3 q55 dan 24 OIl.
41 045 + 8q + 3 q 55 + 240 I I
Cora I Cora 2 4 I 045
24 0 I I
, I' I,
3 q55
4 I 045 24 0 I I + 8q
+ 8q
+ 3 q55

45 000 24 I 00 ,20
180

45 000 I qOO
+ 24 100 8 000
+60000
6 q I 00 6 q 100

" Gunakon pelongkop 10bogi nornbor yang sesooi unruk mengiro dangon
teblh cepot

" Gunakon anologi nambor yang leblh mudoh untuk mamudohkan
pemchomcn murid,

-------_. __ .- ------_._--

Pasar Kraf Tongan 3821q
Kola Kinabalu

Jumlah

Kira bilangan pelancong ke Gunung Kinabalu.

3500 + _ =+ 8 211 + 20 015 38 21q

I II

20015f31726 + m 4 mID
8 2I 1
3821q
+3500
3 I 726

3500 + t.J.1iEI+ 8 211 + 20 015 = 38 21q

~
Bilangan pelancong ke Gunung Kinabalu ialah 6 4q3 orang.

A

"" 7

Gunakan nombor 4830 hingga 4 836.
Isikan dalam supaya setiap boris
mempunyaijumlah yang soma.

" Golokkon murid meloyori Internet untuk mengetohul bilongon peloncong
ke tenpcr-tempct mencnk di Malaysia.

" Guno~on kod nombOf secaro rowok otou perok ojoib unfuk mcmbino ayot
motemcttk lomboh don selesoikcn.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

-=:~Na) + •••••••••••••••

~Percloton.

_K__a_d__p_e_to...k, pen.

~Langkahl

.v~ Pilihseorang ketua.
Kelua menyebul nombor 0 hingga q
secara rawak sebanyak 14kali. Nombor boleh berulang.

.:2.; Setiap pemain menulis nombor tersebul dalam petak kosong.

Nombor yang dilulis lidak boleh dipadam.

Pemain menjumlahkan nombor masing-masing.

Jawapan terbesar diberi 2 markah.

Ulang langkah 2 hingga 5 sebanyak 5 kali.

Pemain yang mengumpul markah lertinggi ialah pemenang.

~~~

Tambah.
a 40217 +3521 =_
6 34608 + 735 + II 32q =_
c _= 71026 + 451 + 162QO + q 132

d _+ 638 + 2147 = 41211

e 62Ql +24310+8654+_=qOOOO

,2 Nyatakan satu nombor lebih I 000 daripada 56 821.

3, Jumlahkan 27 048, IQ, 5 084 dan 3 617.

4,

14650 P 14Q50 15100
Jumlahkan nilai P. Q dan Rberpandukan garis nombor di atas.

~

'001*;:~ . ~
~"'-~)ISelesaikan masalah
,t- ~~Bilangan Pelancong ke Sabah (Jan - Mei 2012) ~"'

Negara Bilangan pelancong ~ SA8AH a...O-Irl_~

Singapura 10127 '".-~~

Jepun 883q - .~~=I tf\"'»~'~ ~

China 71 152

Sumber;MASS. Soboh/JobolonImlgresen.Soboh/AlrAslo

Jadual di alas menunjukkan bilangan pelancong dari 3 buah negara
ke Sabah. Berapakahjumlah pelancong ilu?

~ Bilangan pelancong Singapura 10127orang,
Jepun 8 83Q orang dan China 71 152orang.

~ Jumlah pelancong.

~ Tambah.

~ 10127+883Q+71IS2=_

I I II

71 152

10127

+ 883Q

~~'"""!!"!"'--;;;;'-----1QO I I8 Semokjawopan
dengan menganggar
, kepada ribu terdekat.

~ IQ 127 - 10000
.883Q - QOOO

71 188 ----+ 71000

10000 + Q 000 + 71000 = qO 000

QO 118dekal dengan QO 000.

Jawapan adalah munasabah.

1'.,11:.10127+ 8 83Q + 71152=

Jumlah pelancong ilu ialah QO 118orang.

Kirajumlah pelancong dari Singapura dan China.

" Menuef.es.oikonmcsoloh dengon koedch melukis gombar rojoh 0101.k1oedoh
mencubo kes labih mudah.

" Gunokon pelbogoi strotegi penombohon dolom peclgiroon

/I:>~ hnp:/hnteroctlve.onlioomolhleoming.com/choln odddiOn.php?acuon:gener01e&
L..,j' numDigits.=5&numoddends=3&numProblems=

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Bilangan manik di dalam liga bekas ialah 2q 420 biji. Bekas biru
mengandungi 10 285 biji manik. Bilangan manik di dalam bekas
kuning adalah 300 biji lebih daripada bekas biru.
Berapakah bilongon monik di dolom bekos hijou?

Bilangan Manik Kirabilangan manik
10285 di dalam bekaskuning
dahulu. Bekas kuning
+_10285 + 10585 = 2q 420 ada 10 585 biji manik.

Adakah coro
lain untuk

I 21 ~ 13
11 8 1> 12
10 285
10285 2'i1~~0
+ 1m0 m5855[!]
+ 10 585 ~- 2 0 870
2 q 420
20870:..../ - 8550

10285 + 10585 + .:,.,., •• = 2q 420

Bilongon manik di dolam bekas hijou ialoh 8 550 bjji.

Jumlah manik di dalam bekas kuningdan bekashijau

---dikira seperti ini, Adakah betul?Terangkan.

'--

'" Gl.lnokonkoedch memudohkonkesbogi men~ik.on mcsotchuong
lebih kompleks.

------_. __ .- ------_._--

Selesaikan.

Sempeno Kempen 'Burni Hijou", sebonyak 17020 bolong pokok
dilanam di PelalingJayo dan 8 q60 dilanam di Shah Alam.
Beropakohjumloh pokok yong dilonam?

Pejobot pas Seri Setio Seri Aman

Bilongon kod 42317 3682 lebih daripado SeriSefia

Hilung bilongon kod ucopon yong dilerimo oleh keduo-duo buoh
pejobol pos.

,3 Jualan Jus Buah-buahan a Hitungjualonjus poda bulan:
i Januari ii Februari iii Mac
Pasar Raya Joha
Corijumlohjuolon:
Jus Bilangan Ikotak) i jus oren ii jus epal
dolorn lempoh 3 bulan,
Oren Januari Februarl Mac b
Epal 13631
10527 8745
q 368 1268q )723q

,4 Bilangan Pengunjung ke Kornival Barangan Komputer

Hari
Bilangan pengurUung

a Kira bilongan pengunjung dori hori pertama hingga hori ketiga.

I) Nyotakan duo hori yang monokohjumloh pengull,jungnyo samo
dengan bilangan pengunjung pada hari kedua.

? Jumlah tempahan bagi tiga barangan di bowah sempeno Sombulan

Bulon Kemerdekoon iolah 80 q80 unit. Kira bilongon tempohan bagi

lencana t Malaysia.

I" (iiI
Vli:,.- _U;,.+.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

saya baca
q halaman buku cerita
ini. Hari ini soya boca
sebilangan halaman tagi.
Soya sudah baca 20
halaman sermmru

Anu bermaksud
kuantitiyang

tidak diketahui.

q tambah sebilangan halamanjadi 20
q tambah berapajadi 20
q +_=20
=r:'::anu

Bilangan kek di dalam kotak terbuka
lidak diketahui.
Bilangan kek di dalam kotok tertutup
ialah 70 bUi.
Jumlah kek ialah 150biji.

Kuanlili kek yang lidak dikelahui
ialah anu.

<Adakah ayat matematik + 70 = 150 sesuai? Terangkan.

" Lokukon oklivili simul()si untuk menqenol pcsf onu

-------_. __ .-

<3'.> Sebanyak 382 orang murid lelaki dan
;p perempuan mengambil bahagian

dalam senamrobik t Malaysia.

Apakah anu

bagi ayal di alas? I::========a:;;;'ii:*hlilln;;;:;;~;:;:;;-;rirl~;ktl

Tulis ayat
malematiknya.

a Dua orang dermawan menyumbang sejumlah buku cerita dan 510
buah majalah untuk sebuah perpustakaan. Jumlah bahan bacaan
yang didermakan adalah sebanyak I 000 buah.

b Sebuah syarikal mencetak 30 800 naskhah sural khabar. 14530
naskhah ialah surat khabar Bahasa Malaysia dan selebihnya ialah
sural khobor Bahasa Inggeris.

c Sebanyak 10000 b]i telur lunlung telah dikumpul.
I 620 biji dihantar ke Pusat Pembiakan Tuntung Bota dan
bakinya dihanlar ke pusal pembiakan luntung yang lain.

d Sistem Suria terdiri daripada 8 planet. Semua planet mempunyai
bulan kecuali 2 planet, iailu Ularid dan Zuhrah.

e Jumlah penonlon dewasa dan kanak-Kanak yang menyaksikan
konsert amal ialah 865 orang .

.~..-_ _NOrA . "Buollemboron kerjodengonmenqqunckcnmcih.ccm.

! J, ~.., .~ hnpJ/w'l/J'w.mathdrllls.com/olgooro.shtml

-<,

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

':JT......... ~)
~eralatQD'
Kad soalan

Kad soolon, perisian MSExcel. Q. q 435 + 10712 + 28 516

b. 36 107 + 683 + 7 245

~ C. 8q +21 Q04 +30037 +8006
d. 24036 + 7 813 + 6Q4 + 61048
.J/ Lancarkan MSExcel.

ct Taip nombor q 435 di Iqjur AI, 10712di Iqjur BI. 28516 di lajur CI.

I B
107121
2
3 ...1. 07.1.?.._2...~S..iI=~SUM(AI:CI)

2./ ® Masukkan formula di DI.

Taipformula = AI + BI + CI

atau

(Q) Klik menu Sum.

..,...A B C~ __~D~~~I

I q435 10712 28516 48663
2
3 ,-1 __ 1

/5' Ulang langkah 2 hingga 4 untuk soalan seterusnya.
h/" Simpan hasil kerja dalam fail matematik.

'" Uboh suoioktivili meogik\l110hOp keupoyoon murid seperf menggvnokon ko!kulotor.

=_a 10314 + 7253 = _
Tambah.

+_+5342 15 65127 + Iq Oq5

c 27681 + 2 103+ q36 = _ a 40 128+ 76 + 37q + 18127= _

28107 = qO 146
=50018 + q 634 + _ + 250 70 000

Gunakan ked yang soma untuk membentuk
nombor terbesar dan terkecil. Carijumlahnya.

3 a Carijumlah niloi bagi digit yang bergaris.

I 62475 15 Berapakah yang mesli dilambah kepada 62475
supayajumlahnya menjadi 84 qOO?

-I- -I- -1-....
p
21060 Q

Cannilai P dan Q. Kemudian,hitungjumlah keempat-empat nombor itu.

Selesaikan.

o Syarikal Roli Enok menjual4 570 roli kayo, 12ql4 roli keju dan

8 6q5 roli kacang dalam tempoh sebulan. Hilungjumlah roti
yang dijual.

Berikut ialah bilangan pengunjung ke pesta buku antarabangsa.

Kira bilangan pengunjung pada hari pertama dan hari kedua.
Berapa banyakkah pengunjung pada hari keempat unluk
mencapai sasaran I ratus ribu pengunjung?

Kenol pasli anu dan tulis ayat matemalik.
a Pak Din menjual 40 batong aiskrim coklat dan beberapa batong

aiskrim durian. Jumlah aiskrim yang dijual ialah 260 batang.

b Jumlah ayam dan itik yang dipelihora oleh seorang penternak

ialah 1280 ekor.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Jumlah: 12 654 unit· c9
2q /,
Jual: 2 664 unit :;t/

@ Berapakah bilangan tablet berwarna hitam yang belum dijual?

= _12 654 - 2 664

r-----

puluh ribu ribu ratus puluh so

II 15

0 t s 15
i '/. f> $ 4

2 6 64
qqq0

12 654 - 2 664 - lilA'"

Bilangan tablet berwarna hitam yang belum dijual ialah q qqO unit.

(Q) Berapakah beza antara bilangan tablet berwarna hitam yang
belum dijual dengan tablet berwarna putih?

243Q6-QqqO=_

I 13 13

'/. # i q 6

q qq0

14 406

24 3Q6- Q QQO= .L'I1-0

Beza antara bilangan tablet berwarna hitam yang belum djuol

~------------~~~dengan tablet berwarna putih ialah 14 406 unit.

)._~)=" Koilkon pelbogoi contch S1t005ihorion dolom orus nl090 yang melibolkon
penc'ckon.
" Iolok menggunokon tip berwcrno yang mewokili ni101puluh ribu. Obu. «nus. puluh
don so.

--------------.-----

MSWord. 4 set kumpulan digit. 87
36 64

o8 (]) Bina petak kasong
menggunakan
T Bina petak kosong menggunakan MSWord.

MSWord.

2 lsi nombor dalam petak kosong
untuk mencari beza terbesar
seperti contoh yang diberi.

,3 Tambah semua digit padajawapan.

,Ly Ulang langkah 1 hingga 3 bagi 70 I
kumpulan digit seterusnya. Contoh: 62
Apakah yang kamu dapafi?

Bincang hasil kerja bersama rokon,

~_=___Simpanhasil kelja dalam fail matematik. @ 6 + 5 + q + 4 + 3 = 27
~.~-====---~d

:RtMtiA~

Tolak. 15 54231 - 6 ql8 = _
d qO 810 - 10q23 = _
a 72 684 - I 506 = _

c 85734-5744=_

5elesaikan.
aCari beza antara 61245 dengan 85 60q.
6 Kurangkan 34 567 daripada q2 154.
c Berapakah perlu dikurangkan daripada 8q 462 supaya bakinya

rneniodi 62 OOO?

" Jolonkon kuiz moteenonk menggunokon MS PowerPoint seccrc berposongon untuk
metKO" bezo.

'- Golokkon mund membino set kumpulcn digit yang-loin unfuk menerokoi
pckrtersebet.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

~TO'Ok berturut-turut

iI? Jualan telefon bimbit
Syarikat Pintar

Bilangan asal 27436
10365
Jualan Januari 3002
Jualan Februari

Berapakah baki telefon bimbit yang belum dijual?

27 436 - 10 365 - 3 002 = _

Cara 1 12
10 365
3 1. 16

27 /4$~

+ 3 002 ~-13367

--I 3"----3:-6-=-7"_/- I 4 0 6 q

Cara 2 -~=-I

313 17071

27 /4 $ 6

-10365

17 07 I 3000 2

1707 I .. I ..
3 000
1406q 14070 14071
14 071 "'----/"'----/
-I -I ~

27436 - 10365 - 3002 = 'L1lt&.

27436-_0~_Bakitelefon bimbityang belumdijual ialah 1406q buah.;_

fe NC7'rA "Golokkon rnund menolok nom~r tonpo me~g~lmpsevm' ulo dohulu sebelum

-,...., menotok meng9urlok,m SIrOlegl yang sesuci.

) ~ http://interoctive onlinemothteaming com/subtrodion.php?oddition:;generOle&

. <. 1....Y numDigitSO=I&numDigilSI=5&numpr'oblem=

________ • __ o_ -------"---

=_47504- 12qq6 - 31500

47 504 t+4 t+416004-12QQ6=_
- 31 500
16008 - 13000 = 3 008
16 004

<if? =_47054 - 12qq6 - 31 500 = ,1'lli:1
84 125- 12Q50 - 2Q 760

Bundarkan nom bar kepado
:?)l,c:.-, ribu yang terdekot.

~ 84000 84000 _f;_7 I 000
13000 -30000
12.%0 ~ 13 000
71000 41000
29.760 w.+ 30000

10 10

3 ~ 12 6 f6 "

8# 1'1.5 ;11175
_j12 QSO
~2Q 760

71175 41415

41 415 dekat dengan 41 000.

Jawapan adalah munasabah.

=84 I 25 - I 2 Q50 - 2Q 760 ·tlll!ll'lt"!llIlfr.!lj·

'- lokukon oktiviti simulosi yang melibotkon pcnolokon berturut-turut denqon
menggunokon nornbor-nombcr yunglebih keen.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

<if? -- 53 712 - 8 435 = 27 Q04

II II I

27 q04f36 33q
+ 8435 +53712

3633q q0051

It'IXIM' 53712 - 8 435 = 27 Q04

cJ~ Bolehkah tolak 8 435 daripada 53 712 dahulu.
kemudion tombah 27 Q04? Bincangkan.

Tolok.

a 65437-13025-2302=_ b Q4630-4610Q-q315=_
c 5Q000-Q28 - 8 457 = _
a 86123-60Q-_= 2 074

e 72 251-_-2403Q= 15846 f _= Q0010-43 617-8 255

p 30600 31100 Q ...

Lihat garis nombor. Cari nilai 80 000 - P - Q.

Tolok 52 147daripada seratus ribu, kemudian cari beza antara 37 60Q
dengan hasil tolak itu.

Berapakah bezajawapan dalam kiraan di bawah denganjawapan
yang betul?

82317-4105-2QO=_

82317f82212

to: 4105 - 2QO

82212 82082

._ c:»".,'--.~,"~~"~ ••,,.

------_._--

+Selesaikon mosoloh
<1'.> Sebuah kilang menghasilkan 13580 bUi
'F:J kuih baulu. Sebanyak 2 250 biji kuih baulu

disumbangkan kepada rumah-rumah
kebajikan semasa musim perayaan.
Berapakah baki kuih baulu?

Ada 13580 bUikuih baulu.
Sumbang 2 250 biji kuih baulu.

~ Baki kuih baulu.

~ Tolok.

~ 13580-2250=_

13580 puluh ribu ratus puluh sa
- 2250
ribu ••••••••
11330
• ••• J /

~ Anggarkanjawapan kepada ratus yang terdekat.

13~80 r;;:::;i> 13600

2250 r-.-t> 2300

13600 - 2 300 = II 300

II 330 dekat dengan II 300.
Jawapan adalah munasabah.

13580 - 2 250 = "'Ftll

Baki kuih baulu ialah II 330 bjji,

TApakoh cora loin untuk menyemak ~~.

jowapan? Terangkan.

"~-. . NCJrA "Menyelesoikon masolah dengon koedoh yong sesuoi seperf oktivili sirnuicst
J ~.., den rOJOh.

!' d>" Mel)jowab soolon dolom kad soalon atau ~uiz.
hnp:llwww.odoptadmind.e:Otntv·phP?fogSd=374
-<,

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

<2>Jumlah peserta Tahap I dan Tahap 2 bagi Program Nilam ialah

ftFJ I 800 oronq. Bilangan murid Tahap I adalah 200 orang kurang

doripada murid Tahap 2. Berapakah bilangan murid Tahap I?

Anlara berikul. yang manakah pilihanjawapan yang belul?

KumpulMoklumot

Tahap I Tahap 2 JumlohmuridTohop1 don
don Tohop2:
A. 1000 800 1800 orang
B_ 800 1000
BilongonmuridTohopI:
C. qOO 700 200 kurongdoripodoTohop2

~ KirobilongonmuridTohopI
berpondukonpilihonjowopon.

Jumlah murid Tahap I dan Tahap 2 mesli I 800 orang.
Singkirkan C.

2 Cari beza.

Pilihan A: I 000 - 800 = 200

Tahap I lebih daripada 200 orang.

=Pilihan B: I 000 - 800 200

Tahap I kurang daripada 200 orang

Bilangan murid Tahap I ialah 800 orang.
Pilihanjawapan yang belul ialah B.

""'r~""m,oegmoilpih"C,?hTekroonmg"kon. ,.

" Sino pelbogoi 500100yang bo!eh diselesoikon dengon koedoh loin. seperti beketio
ke balokol)gdcn mencckotsecorcmcnnk.

------------- -----------

~~

Selesaikan.

a Sebuah kilang lelah menghasilkan 45 IqO keping cakera podol.
32 040 keping lelah diedarkan. Hilung bilangan cakera padal
yang linggal.

b Jadual di bawah menunjukkan bilangan penduduk di liga buah desa.

Oesa Murni Setio Permai
50127
Bilangan
penduduk

Kira beza anlara bilangan penduduk Desa Selia dengan
Desa Permai.

ii Berapakah lebihnya penduduk Desa Permai berbanding
Desa Mumi?

c Sebuah syarikal penerbilan lelah mencelak 83 460 naskhah majalah
pada bulan April. Bilangan majalah yang dicelak pada bulan Mei
susul sebanyak II 235 buah. Berapakah bilangan majalah yang
dicelak pada bulan Mei?

a Kira bilangan anak ikon yang perlu

dilambah ke dalam kolam supaya
jumlahnya menjadi 10ribu ekor.

e ~

~~~

L:__j~

Bilangan bulang Q adalah 7 185lebih daripada bilangan bulang R.
Bilangan bulang P pula adalah 450 kurang daripada bilangan
bulang R.Hilung bilangan bulang P.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

~ Anu dalam penolakan

)J? Ibu. soya lelah
mengumpul 50
keping selem
pelbagai negora.

Sekumpulon ilik berenong di dolom

kolom. 7 ekor doripodonyo leloh

noik ke lebing. 10 ekor logi mosih

~~:=::::;:::;:==;::b~erenong di dolom kolom.

- -,q-
'8_. - -:'{;CJ- Sekumpulon ilik ioloh onu.
'a»c» ~,. Ayol molemolik ioloh _- 7 = 10

._ .~ ~
_"\;;lJ .z:

" Bonyokkon cootoh yong meHbolkon 001.,d1olom penolokon berdosorkon
kehidupcn hcncn.

" Murid mengenol posn onu dolom pemyctoon lisan yang diberi.

--------------_.-----

<> _ <&> = Iq2 1

~ Cobor M1ftda

Neroco yang dilunjukkon di bowoh dolom keodoon seimbong.

11?f?%

AB
Tulis oyol molemolik yang melibolkon onu bogi rajah di alas.

~AUM1Ma::J

Kenol posli onu don lulis oyol molemolik.
a Ado beberopo biji lelur di dolom bekos. 4 biji lelur

leloh pecoh. Telur yang mosih elok ioloh 17bjji.
b Terdopol 83 buoh buku cerilo di sudut bocoon. Sebilongon besor

buku itu leloh dipinjom. Bilongon buku yang linggol ioloh 12buoh.
c Pusol pemindohon mongso bonjir A don B menerimo sebilongon

bolol air mineral. Bezo onloro bilongon bolol air mineral yang
dilerimo ioloh 350 borol.

" Bimbing murid mengeno! pos1i onu melcfui pelbogoi siluasi dolom
kehidupcnhcncn.

" TUrUul(konpcnoJokon duo nambor yang mclibotkon onu mcnggunokon kad
lmboscn olou senutosi don minto muOd bercerikr.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

~-=~----~~~

Kertas putih berlaminat. 2 orang rnurid sebagai
pen penanda, kertas A4. pemain dan seorang
jam dan pemadam. murid sebagai pengadil.

I Setiap pemain mengambil sekeping kertas putih berlaminat.

2 Tulis nombor 4 digit atau 5 digit.

3 Telangkupkan kertas tersebut.

4 Apabila pengadil berkata mula. pemain ckcn
membuka kertas bernombor masing-masing
dan meneari beza antara dua nombor mereka
dalam masa 30 saat.

,5, Pengadil menyemakjawapan.

6 Pemain yang mel'liawab dengan betul dalam
masa 30 saal diberi 5 markah. Pemain yang
menjawab dengan betul dalam masa lebih
daripada 30 soot diberi 2 markah.

7 Ulang langkah 2 hingga 5 sebanyak 5 kali.

8 Pemain yang mengumpul markah
lertinggi ialah pemenang.

Kira dalam bentuk lazim.

a 10450 - 320 = _ b qO 563 - 23 104=_

e 72618-q4Iq=_ d ss 100-27 631-83q =_
_-_=85 OIq-.-13405
e 56207 - 578 - 21514 = _ f _-12483=48730

9 15817= 46 058-_ h 30 ribu = _ - q 056

= 42 240 j 11046

2 a Tolak 61378 daripada ql 010.
b Beza anlara dua nombor ialah 62 485. Nombor yang lebih keeil
ialah 27 8Qq. Apakah nombor yang lebih besar itu?

3 Selesaikan.
a Jadual di bawah menunjukkan hobi bagi 20 813orang murid
di beberapa buah sekolah.

Hitung bilangan murid yang suka melayari Internet.
Cari beza bilangan rnurid bagi kedua-dua hobl,

b Beza bilangan manik di dalam bekas

aJ Pdan Radalah 10bUilebih daripada
Q • R ~ bilangan manik di dalam bekas O.
12610; Berapakah bilangan manlk di dalam
bekas O?

4 Kenai pasti anu dan tulis ayat matematik.
a Sebanyak 750 buah buku cerito disumbangkan kepada pusat
kebajikan kanak-kanak. Sebilangannya adalah buku bukan
fiksyen dan 380 buah adalah buku fiksyen.
b Sejumlah buah kelapa lelah dikait. 136qO btli telah diagihkan ke
kedai-kedai runeit. Baki buah kelapa ialah 5 862 bili.
e Sebanyak 10000helai kain dfiualdi bazar. Dalam tempoh seminggu
sebilangan kain lelah ledual dan 400 helai lagi belum terjual.

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Berapakahjumlah buku yang dibekalkan?

Kiro dengon cora 3x2120=_
lomboh berulong
don benluk lozim. + 2120 + 2120 + 2120

o 2120 4240 6360

2 120

x3

6 360

*4m"3 x 2 I 20 =

Jumlah buku yang dibekalkan ialah 6 360 buah buku.

Beropokoh bilongon buku yong dihontor ke q buoh kedol buku?

" Koitkon penggunoon dorob dengon cootob-contoh dolom kehidupon horton,

Sebuah pasar raya memesan 2 485 sel
alaI tulis setiap bulan. Kirajumlah pesanan
0101luiis bagi 7 bulan.

7x2485=_

Cora I Cora 2

3 53 2 485 = 2 000 + 400 + 80 + 5

2 485
x7

17 3 q 5

14000 + 2 800 + 560 + 35 = 173q5

<7;:1 =_ <i!?7x 2485 = "Mkl"
Jumlah pesanan alallulis bagi 7 bulan ialah 17 3q5 set.
2 13q x 10 156x 100=_

2 13 q 156x I ralus = 156rotus
x I0 = 15600

2I 3q0

2 13qx 10= f4.k'" 156x 100= "'4,t"

<fl? 84x I 000=_ lengkopkon. Ceritokan polo
hosil dorob nombor-nombor ini.
84
x I 000 84x10=_
84x.=8400
84 000 _ x I 000 = 84 000

84 x I 000 = I:@,t,t"

fI!! NCJrA "lotih murid mendorob suohJnombor dengon 10. 100don I 000 secaro kjroon

• ~.., cepolo.Golokkon mund mendcrcb lYlel)ggul1ok(Jl~jodu()1sifir ocrob.

(~ hnp:llfi~s,comlmoth-slrategies-muftiplicoiion-division-video-totoriolI

~ <,

MANAGER HEIJI - PERSONAL USE ONLY

Isikan petak-petak kosong. 5 0q4

xI

11281

~MA~J 6 6012 c 6576 d 8025
x5 x7 xq
! Darab.

a 4123

x2

=_e 3 x4822=_ f 4xq051=_ g 6 xq730=_
i 8x7006=_ j q x8142=_
n 7x5463

2 Kira secara mental. 6 q81x 100=_ c 6Qx 1000=_
e 570x.=57000
( .x 100= QQ000

a 5318x 10=_

a 4326x.=43260

3 Isikan tempa! kosong. b 8261 c 1731
a Q 601 x6 x7
x3
41510 33117
18103

4 Lengkapkan.
(

a 5 x7362=_ --•b 8x _=73160

- •x 7000 300 60 x 100 5

5 35000 300 10 8 72000 320 40


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1. MODUL Pi-THINK PEND ISLAM TAHUN 3-SEMAKAN
Next Book
ATM 4-10