The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-26015041, 2021-04-25 23:25:38

DSA 3133 BAB 1 REHAN

MATLAMAT (GOALS):


Melahirkan pelajar yang

berkualiti dari segi


menguasai ilmu pengetahuan,


kemahiran dan


berketerampilan dalam

bidang Pendidikan Awal


Kanak-Kanak untuk


memenuhi keperluan industri


negara.

SINOPSIS


(SYNOPSIS):Kursus ini merupakan pengenalan kepada pembelajaran dan persekitaran pembelajaran


dalam Pendidikan Awal Matematik Kanak-Kanak. Pelajar akan mendapat pengetahuan

dan kemahiran tentang konsep, pendekatan dan strategi yang digunakan dalam

Pendidikan Awal Matematik Kanak-Kanak. Selain daripada itu, pelajar juga didedahkan

dengan panduan merancang dan mengendalikan aktivti awal matematik bersama kanak-


kanak di TASKA dan TADIKA.

Di akhir kursus ini pelajar akan dapat :CLO 1 Menjelaskan konsep dan kepentingan matematik dalam kehidupan seharian


kanak-kanak [C2 –PEMAHAMAN , PLO1-PENGETAHUAN]


CLO 2 Menjalankan aktiviti awal matematik mengikut tahap perkembangan kanak-


kanak di TASKA dan TADIKA. (C3- APLIKASI,PLO6- PROFESIONALISME, NILAI

SIKAP DAN ETIKA)CLO 3 Melaksanakan satu projek berdasarkan konsep awal matematik (A3-


MENILAI, PLO7-PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT & PENGURUSAN


MAKLUMAT)

PENILAIAN


(ASSESSMENT):Bil. Type of Assessment CLO

Dateline CLO1 CLO2 CLO3
Continuous Assessment
(C3,PLO1) (P3, PLO2) (A2, PLO 3)


Ujian : 1 JAM 30 MINIT 15 %

1 Tugasan: 2 JAM 15 %


Amali : 2 JAM 15 %Projek : 2 JAM 25 %


Final Examination

2 Theory - 20 % 10%

Practical - - -

Sub Total 30 % 35 % 35 %


Total

Assessment Specifications Table (AST):

ASSESSMENT METHODS FOR


CLO COURSEWORK (CA)

PRACTICAL WORK
CONTEXT (RUBRIC)CLO 1 CLO 2 CLO 3 UJIAN TUGASAN AMALI PROJEK BERKUMP ULAN

C P A


1.0 Pengenalan kepada awal matematik ✓ ✓2.0 Konsep awal matematik dalam pendidikan
awal kanak-kanak ✓ ✓

3.0 Melaksanakan aktiviti awal matematik
✓ ✓
bersama kanak-kanak

4.0 Implikasi awal matematik dalam
✓ ✓
kehidupan kanak-kanak

1.1
01 Menerangkan konsep awal matematik dalam kalangan kanak-kanak TASKA dan TADIKA (pengalaman pra nombor, konsep
nombor, operasi nombor, bentuk dan ruang, waktu, nilai wang)


1.2
02

Menerangkan kepentingan pembelajaran awal

matematik kepada kanak-kanak

03 1.3


Mengenal pasti 3 peringkat awal matematik


1.4
04 Menerangkan pendekatan dan strategipengajaran dan pembelajaran awal matematik

untuk kanak-kanak

1.0 PENGENALAN KEPADA AWAL MATEMATIK

DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK


1.1 Menerangkan konsep awal matematik

dalam kalangan kanak-kanak TASKA dan


TADIKA (pengalaman pra nombor,


konsep nombor, operasi nombor, bentuk


dan ruang, waktu, nilai wang)Konsep Awal Matematik Dalam Kalangan Kanak-kanak TASKATerdapat empat bidang pembelajaran berkaitan Awal Matematik


dan Pemikiran Logik iaitu,▪ Pra Nombor▪ Awal Nombor▪ Membilang▪ Operasi Tambah, dan Tolak


Reka bentuk aktiviti dalam setiap bidang pembelajaran ini disusun dengan mengambil


kira tahap perkembangan psikologi kanak-kanak. Aktiviti dibina berpandukan sumber

rujukan seperti buku, jurnal dan bacaan dalam internet yang diubahsuai untuk kegunaan


pusat asuhan kanak-kanak PERMATA Negara

Konsep Awal Matematik Dalam Kalangan Kanak-kanak TASKAKanak-kanak pada setiap peringkat perkembangan psikologi perlu diberikan pendedahan

dengan keempat-empat bidang pembelajaran.

Umur Aktiviti

Tahap 0-6 Bulan Terdapat dua fokus awal matematik dan pemikiran logik sahaja untuk dikembangkan pada bayi 0-6

bulan iaitu:
▪ corak dalam bidang pra nombor dan

▪ awal geometri dalam bidang awal nombor.

Kedua-dua aktiviti ini membolehkan bayi menggunakan deria penglihatan, pendengaran, dan

sentuhan mereka untuk mempelajari pra nombor dan awal geometri. Pendidik boleh memilih mana-
mana aktiviti untuk diajarkan terlebih dahulu berbanding aktiviti lain.


Tahap 6-12 Bulan Terdapat empat fokus awal matematik yang dapat dikembangkan pada bayi 6-12 bulan iaitu:

▪ kesedaran ruang dan
▪ corak dalam bidang pra nombor dan

▪ nombor bulat dan

▪ awal geometri dalam bidang awal nombor.
Keempat-empat aktiviti ini membolehkan bayi menggunakan deria penglihatan, pendengaran, dan

sentuhan mereka untuk mempelajari kesedaran ruang, corak, nombor bulat, dan awal geometri.

Pendidik boleh memilih mana-mana aktiviti untuk diajarkan terlebih dahulu berbanding aktiviti

lain. Pendidik boleh mengubah suai aktiviti yang dicadangkan bagi kegunaan pusat asuhan kanak-
kanak.

Konsep Awal Matematik Dalam Kalangan Kanak-kanak TASKA

Kanak-kanak pada setiap peringkat perkembangan psikologi perlu diberikan pendedahan dengan keempat-empat bidang

pembelajaran.


Umur Aktiviti

Tahap 1-2 Terdapat tujuh aktiviti dalam bidang pra nombor, iaitu:
Tahun. ▪ padanan,

▪ pisah dan kumpul,
▪ banding, ▪ Pendidik disaran memulakan

▪ kedudukan,
▪ seriasi, pengajaran dan pembelajaran
▪ kesedaran ruang, mengikut urutan bidang 1 terlebih

▪ dan corak. dahulu, keduanya bidang 2, ketiga
ialah bidang 3, dan keempat ialah
Bagi bidang awal nombor pula, empat fokus disenaraikan, iaitu:
▪ nombor bulat, bidang 4.

▪ awal pecahan, ▪ Bagi aktiviti yang terdapat dalam
▪ awal algebra, dan bidang yang sama, pendidik boleh

▪ awal geometri. memilih aktiviti yang difikirkan

Satu fokus sahaja diberikan penekanan dalam bidang membilang iaitu: sesuai untuk dimulakan di pusat
▪ boleh menyebut bilangan tetapi tidak tahu membilang sejumlah objek. asuhan kanak-kanak sendiri.


Bagi bidang operasi tambah dan tolak pula, empat fokus disenaraikan iaitu:
▪ fakta asas operasi tambah,

▪ pelengkap sepuluh operasi tambah,
▪ fakta asas operasi tolak, dan
▪ pelengkap sepuluh operasi tolak.

Konsep Awal Matematik Dalam Kalangan Kanak-kanak TASKA


Kanak-kanak pada setiap peringkat perkembangan psikologi perlu diberikan pendedahan dengan keempat-empat bidang

pembelajaran.

Umur Aktiviti

Tahap 2-3 Terdapat tujuh aktiviti dalam bidang pra nombor iaitu:
Tahun. ▪ padanan,
▪ pisah dan kumpul,
▪ banding,
▪ kedudukan,

▪ seriasi, ▪ Pendidik disaran memulakan
▪ kesedaran ruang, dan pengajaran dan pembelajaran mengikut
▪ corak.
urutan bidang 1 terlebih dahulu,
Bidang awal nombor juga menyenaraikan tujuh fokus disenaraikan iaitu: keduanya bidang 2, ketiga ialah bidang
▪ nombor bulat,
▪ awal pecahan, 3, dan keempat ialah bidang 4. Bagi
▪ awal algebra, dan aktiviti yang terdapat dalam bidang
▪ awal geometri. yang sama, pendidik boleh memilih

Dua fokus diberikan penekanan dalam bidang ketiga iaitu: aktiviti yang difikirkan sesuai untuk
▪ tahu membilang secara lisan tetapi tidak tahu membilang sejumlah objek dan dimulakan di pusat asuhan kanak-
▪ dapat membilang sejumlah objek.
kanak sendiri
Dalam bidang keempat pula, enam fokus aktiviti disenaraikan iaitu:
▪ fakta asas operasi tambah,

▪ pelengkap sepuluh operasi tambah,
▪ pengiraan mental operasi tambah,
▪ fakta asas operasi tolak,
▪ pelengkap sepuluh operasi tolak, dan
▪ pengiraan mental operasi tolak.

Konsep Awal Matematik Dalam Kalangan Kanak-kanak TASKA

Kanak-kanak pada setiap peringkat perkembangan psikologi perlu diberikan pendedahan dengan keempat-empat bidang pembelajaran.

Umur AktivitiTahap 3-4 Terdapat tujuh aktiviti dalam bidang pra nombor iaitu:
Tahun. ▪ padanan,
▪ pisah dan kumpul,
▪ banding, kedudukan,
▪ seriasi,
▪ kesedaran ruang, dan
▪ corak.
▪ Pendidik disaran memulakan pengajaran

dan pembelajaran mengikut urutan bidang 1
Bidang awal nombor juga menyenaraikan tujuh fokus disenaraikan, iaitu: terlebih dahulu, keduanya bidang 2, ketiga
▪ nombor bulat,
▪ awal pecahan, ialah bidang 3, dan keempat ialah bidang 4.
▪ awal algebra, dan Bagi aktiviti yang terdapat dalam bidang
▪ awal geometri. yang sama, pendidik boleh memilih aktiviti

yang difikirkan sesuai untuk dimulakan di
Tiga fokus diberikan penekanan dalam bidang ketiga iaitu:
▪ tahu membilang secara lisan tetapi tidak tahu membilang sejumlah objek, pusat asuhan kanak-kanak masing-masing
▪ dapat membilang sejumlah objek, dan dapat melakukan sedikit
penambahan dan penolakan asas.

Dalam bidang keempat pula, enam fokus aktiviti disenaraikan iaitu:
▪ fakta asas operasi tambah,
▪ pelengkap sepuluh operasi tambah,
▪ pengiraan mental operasi tambah,
▪ fakta asas operasi tolak,
▪ pelengkap sepuluh operasi tolak, dan
▪ pengiraan mental operasi tolak.Konsep Awal Matematik Dalam Kalangan Kanak-kanak Pra Sekolah / TADIKASelepas mengikuti aktiviti pembelajaran yang


berteraskan Matematik Awal, murid boleh:1. Memupuk minat dalam matematik melalui pelbagaiaktivitidan pengalaman seharian.2. Menguasai konsep asas matematik.


3. Meningkatkan kemahiran berfikir danmenyelesaikan masalah.

Konsep Awal Matematik Dalam Kalangan Kanak-kanak Pra Sekolah / TADIKAMURID
PRASEKOLAH


konsep operasi konsep masa bentuk dan
pranombor, nilai wang,
nombor, nombor, dan waktu, ruangSTANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+


MA 1.0 PENGALAMAN PRANOMBOR

Murid boleh:
Murid boleh:


MA 1.1 Memadankan objek MA 1.1.1 Memadankan objek berpasangan MA 1.1.4 Memadankan objek

yang sama
berdasarkan:
MA 1.1.2 Memadankan objek berpasangan
(i) warna
yang tidak sama
(ii) bentuk

MA 1.1.3 Memadankan dua kumpulan objek
(iii) saiz
yang mempunyai bilangan sama

Murid boleh:MA 1.2.1 Membandingkan dua kumpulan


MA 1.2 Membandingkan objek untuk menyatakan:


kuantiti objek (i) banyak atau sedikit


(ii) sama banyak atau tidak sama banyak(iii) lebih atau kurang

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+

Murid boleh:


MA 1.3.1 Menyusun objek mengikut kriteria berikut:

(i) kecil ke besar
MA 1.3 Membuat seriasi (ii) pendek ke panjang(iii) rendah ke tinggi

(iv) nipis ke tebal dan sebaliknya
MA 1.4 Mengecam dan
Murid boleh: Murid boleh:

membina pola
MA 1.4.1 Mengecam dan menyatakan pola MA 1.4.3 Melengkapkan pola yang diberi

di persekitaran MA 1.4.4 Menghasilkan pola mengikut

MA 1.4.2 Meniru pola kreativiti sendiri

Murid boleh:


MA 1.5 Memahami konsep MA 1.5.1 Menjelaskan ketekalan:

(i) Panjang
ketekalan
(ii) Jisim

(iii) Isipadu

Konsep Awal Matematik Dalam Kalangan Kanak-kanak Pra Sekolah / TADIKA
Konsep pranombor dalam pendidikan prasekolah terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu :


Padanan satu dengan satu a) Memadan benda yang berpasangan yang sama seperti kasut.

(adalah hubungan perkaitan satu b) Memadan benda yang berpasangan tetapi tidak sama seperti sudu dan

dengan satu antara objek yang garpu.

sama atau berbeza) c) Memadan bilangan objek dengan simbol nombor.

Perbandingan (ialah proses Contoh perbandingan

mengaitkan dua benda • ukuran (panjang – pendek),

menggunakan ciri tertentu • saiz (besar – kecil),

sebagai asas perbandingan) • berat (berat – ringan) bilangan (banyak – sedikit

Seriasi susunan lebih daripada dua objek mengikut turutan berdasarkan kriteria

yang jelas.


Pola ialah corak tertentu dalam senarai nombor atau objek yang disusun.Ketekalan merupakan satu aspek yang boleh dikaitkan dengan jisim, isipadu dan

keluasan. Tujuan konsep ketekalan

diperkenalkan adalah untuk memastikan murid-murid memahami

ketekalan jisim dan isipadu walaupun diletakkan, disusun atau

diatur di tempat atau keadaan yang berbeza.STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+

MA 2.0 KONSEP NOMBOR

Murid boleh:


MA 2.1.1 Menyebut nombor 1 hingga 10 Murid boleh:

MA 2.1 Memahami nombor 1 hingga 10
mengikut urutan
MA 2.1.8 Membilang secara tertib menaik dan
MA 2.1.2 Mengecam dan menyebut nombor
menurun
secara rawak
MA 2.1.9 Menyusun kumpulan objek mengikut
MA 2.1.3 Memadankan angka dengan nama
tertib menaik dan menurun
nombor
MA 2.1.10 Menulis nombor mengikut cara yang
MA 2.1.4 Membilang objek
betul
MA 2.1.5 Menggunakan bentuk seperti


titik untuk mewakili bilangan objek

MA 2.1.6 Memadankan kumpulan objek


dengan nombor


MA 2.1.7 Menyurih angka

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+MA 2.2 Mengetahui sifar Murid boleh:


MA 2.2.1 Menyebut angka sifar

MA 2.2.2 Menulis angka sifar

MA 2.2.3 Mengetahui maksud sifar


Murid boleh:
MA 2.3 Memahami nombor 11

hingga 20 MA 2.3.1 Membilang terus dari 11 hingga ke 20
MA 2.3.2 Membandingkan:


(i) 11 dengan 12 (12 adalah 1 lebih daripada 11)

(ii) 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12)

dan seterusnya

MA 2.3.3 Menulis nombor 11 hingga 20

Murid boleh:
MA 2.4 Memahami siri 10
MA 2.4.1 Membilang nombor sepuluh – sepuluh secara tertib menaik
hingga 100
dan menurunSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4+ 5+

MA 3.0 OPERASI NOMBOR


Murid boleh:


Murid boleh:
MA 3.1 Menyelesaikan MA 3.1.1 Menyatakan hasil


masalah operasi tambah tambah dua himpunan objek MA 3.1.3 Menyatakan hasil tambah dengan membilang


dalam lingkungan 18 MA 3.1.2 Menyatakan hasil terus dari suatu nombor
tambah berdasarkan situasi yang MA 3.1.4Menulis dan menyatakan ayat matematik dengan


diberi dengan menggunakan menggunakan simbol tambah(+) dan sama dengan (=)


objek MA 3.1.5Menambah dalam lingkungan fakta asas

MA 3.1.6Menyelesaikan masalah operasi tambah

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+

Murid boleh:
Murid boleh:

MA 3.2.3 Menulis dan menyatakan ayat
MA 3.2.1 Mengeluarkan objek dari
matematik dengan menggunakan simbol
himpunan dan membilang baki
MA 3.2 Menyelesaikan tolak (-)dan sama dengan (=)


masalah operasi tolak
MA 3.2.2 Menyatakan baki berdasarkan
dalam lingkungan 18 MA 3.2.4 Menolak dalam lingkungan
situasi yang diberi dengan menggunakan
fakta asas
objek
MA 3.2.5Menyelesaikan masalah operasi


tolakMA 4.0 NILAI WANG


MA 4.1 Mengecam
Murid boleh :

dan Murid boleh :
MA 4.1.2 Menyusun nilai wang
menggunakan MA 4.1.1 Mengecam mata wang

mengikut urutan
wang Malaysia dalam bentuk syiling dan
MA 4.1.3 Menggunakan wang dalam
yang berlainan wang kertas

pelbagai aktiviti
nilaiSTANDARD PEMBELAJARAN


4

STANDARD KANDUNGAN 5+
+


MA 5.0 KONSEP MASA DAN WAKTU
Murid boleh:MA 5.1.1 Menyatakan waktu Murid boleh:
MA 5.1 Memahami

dalam sehari MA 5.1.4 Menyebut waktu dalam jam dengan
waktu

MA 5.1.2 Menyusun peristiwa menggunakan jam analog
dalam konteks

mengikut MA 5.1.5 Menyatakan bulan dalam setahun
kehidupan seharian

urutan masa MA 5.1.6Menghubungkaitkan waktu denganMA 5.1.3 Menyatakan hari peristiwa yang telah berlaku, sedang berlaku dan


dalam akan dilakukanseminggu mengikut urutanMA 6.0 BENTUK DAN RUANG

Murid boleh:
MA 6.1 Mengetahui
MA 6.1.1 Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam
kedudukan objek
ruang
dalam ruang
MA 6.1.2 Meletakkan objek pada kedudukan tertentu

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+
Murid boleh: Murid boleh:
MA 6.2 Menghasilkan binaan
MA 6.2.1 Mengecam bentuk segiempat sama, segiempat MA 6.2.3 Mengecam bentuk kuboid, kubus,
berdasarkan bentuk yang biasa dijumpai
tepat, segitiga dan bulatan piramid dan sfera
di
MA 6.2.2Menghasilkan corak berasaskan bentuk dua MA 6.2.4Menghasilkan bentuk baharu dari
persekitaran
dimensi gabungan bentuk tiga dimensi
Murid boleh:

MA 6.3 Membuat pelbagai Murid boleh:
MA 6.3.1 Membina satu lingkungan yang lengkap
binaan mengikut kreativiti
dan menceritakannya MA 6.3.4 Membuat pelbagai binaan yang kukuh

MA 6.3.2 Membina penghubung antara dua objek atau dan stabil menggunakan pelbagai bahan mengikut

binaan dan menceritakannya kreativiti


MA 6.3.3Membuat binaan menggunakan pelbagai bahan

mengikut kreativiti dan menceritakannya

1.2 Menerangkan kepentingan pembelajaranawal matematik kepada kanak-kanakPengalaman matematik awal adalah penting kerana ia


merupakan asas untuk membantu murid menjalani


kehidupan seharian dengan lebih sistematik danmemudahkan murid memahami konsep matematik yang


lebih tinggi.


Pengalaman yang diberikan adalah merangkumi


pengetahuan tentang konsep pranombor, nombor, operasi


nombor yang mudah, nilai wang, konsep waktu, bentuk danruang.

1.2 Menerangkan kepentingan pembelajaran awalmatematik kepada kanak-kanak• Memberi peluang mengembangkan kemahiran mengelas, membanding, turutan, menyukat, graf, membilang dan

operasi nombor

• Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang asas matematik


• Meningkatkan kemahiran tertentu seperti berfikir

• Meningkatkan perasan ingin tahu dan suka menyiasat


• Memberi pelbagai peluang memegang, meneroka bahan, mengubahsuai bahan yang berkaitan dengan
ideamatematik


• Mengambil bahagian dalam aktiviti bermula daripada aktiviti dunia fizikal kepada idea di dunia yang abstrak

▪ Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun.

▪ Pengalaman matematik awal adalah penting kerana ia merupakan asas untuk membantu murid menjalani
kehidupan seharian dengan lebih sistematik dan memudahkan murid memahami konsep matematik yang lebih

tinggi.
▪ Pengalaman yang diberikan adalah merangkumi pengetahuan tentang konsep pranombor, nombor, operasi nombor

yang mudah, nilai wang, konsep waktu, bentuk dan ruang.

▪ Modul matematik ini juga menyentuh setiap standard Matematik Awal dan kesepaduan antara standard,
kemahiran, aktiviti serta kaedah yang terdapat dalam KSPK untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang
bermakna dan menggembirakan.

1.0 PENGENALAN KEPADA AWAL MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
1.3 Mengenal pasti 3 peringkat awal matematik


I. Peringkat konkrit (menggunakan 3

dimensi objek : blok, bahan manipulatif

lain)


II. Peringkat semi konkrit (menggunakan 2

dimensi :atas papan hitam atau kertas)

III.Peringkat abstrak (memahami

penggunaan simbol)

1.3 Mengenal pasti 3 peringkat awal matematikI. Peringkat konkrit (menggunakan 3 dimensi objek : blok, bahan manipulatif lain)

- Pada peringkat awal matematik, kanak-kanak perlu menggunakan banyak
manipulatif semasa pembelajaran

- Supaya kanak-kanak dapat melihat dengan jelas mengenai matematik yang mereka

pelajari

Tahap konkrit

1.3 Mengenal pasti 3 peringkat awal matematik
ii. Peringkat semi

- Dapat membuat matematik dalam permukaan 2 dimensi seperti di atas papan
hitam atau kertas.

- Kanak-kanak yang telah berjaya menguasai manipulatif 3 dimensi, tidak semesti dapat berfikir

mengenai matematik tanpa isyarat visual.

Tahap Gambar

1.3 Mengenal pasti 3 peringkat awal matematik
iii. Peringkat abstrak

- kanak-kanak dapat mendalami matematik secukupnya untuk membuat matematik
hanya menggunakan akal fikiran mereka. Mereka dapat mengambarkan sendiri

berbanding dengan melihat objek.

Tahap Simbol

1.0 PENGENALAN KEPADA AWAL MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

1.4 Menerangkan pendekatan dan strategi

pengajaran dan pembelajaran awal matematik


untuk kanak-kanak

I. Inkuiri Penemuan
II. Penyelesaian Masalah
III. Projek

IV. Pembelajaran Koperatif dan Kolaboratif
V. Belajar Sambil Bermain

1. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

• Pengajaran dan pembelajaran (p&p) berasaskan inkuiri merupakan satu


pendekatan di mana murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri

melalui penyiasatan dan penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada.


• Pelaksanaan pendekatan ini adalah melalui pelbagai pendekatan seperti


pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kolaboratif bagi melahirkan

murid yang berilmu dan berkemahiran berfikir aras tinggi.Proses p&p inkuiri berfokus kepada Learning By Doing yang melibatkan

murid melaksanakan aktiviti penerokaan penyiasatan,penyoalan, berfikir


secara reflektif dan penemuan ilmu baharu.

1. Satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid dan melibatkan
INKUIRI
aktiviti hands-on. (Colburn, 2000)2.Inkuiri adalah satu kaedah pembelajaran yang melibatkan pertanyaan,
DEFINISI data, menterjemah dan membina rumusan atau refleksi. Ia juga merupakan
pencari jawapan melalui pemerhatian, pengukuran, hipotesis, mengumpul


satu proses p&p yang berpusatkan murid dan melibatkan penyiasatan


masalah, penerokaan dan penemuan yang berkaitan untuk mendapatkan


maklumat melalui pertanyaan dan perasaan ingin tahu berpusatkan murid.


(PBK, 2016)

MENGAPA INKUIRI ???


Melalui Inkuiri murid dapat:▪ Mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara berfikrah semasa

meneroka ilmu.


▪ Mengaplikasi kemahiran meneroka, menganalisis, menilai,

▪ menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.


▪ Meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi.


▪ Meningkatkan kemahiran komunikasi seperti membina soalan beraras tinggi untuk

mendapatkan jawapan dalam menyelesaikan masalah semasa menjalankan aktiviti.▪ Mengamalkan Inkuiri dalam kehidupan seharian.


▪ Meningkatkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran seterusnya dapat

membudayakan pembelajaran sepanjang hayat.

KONSEP UMUM INKUIRI▪ Pendekatan Inkuiri membolehkan murid mengalami proses penerokaan yang melibatkan

pertanyaan soalan, penyiasatan dan pengumpulan maklumat menggunakan deria dan kognisi.

▪ Secara umumnya, Inkuiri mementingkan “mengapa” dan “bagaimana” berbanding dengan
“apa” terhadap sesuatu perkara atau kejadian. Melalui proses Inkuiri, murid menjadi

penyelesai masalah dan penyelidik dan juga sebagai pembina ilmu.

▪ Inkuiri melibatkan murid dengan aktiviti mengenal pasti masalah, membuat andaian, membuat
hipotesis, merancang penyiasatan, membuat inferens, mengumpul evidens, menganalisis data
dan membuat rumusan, keputusan atau kesimpulan. Inkuiri juga dapat meningkatkan

kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif murid serta menggalakkan pembelajaran
terarah kendiri.

▪ Inkuiri dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan menggalakkan murid untuk bertanya. Dalam
masa yang sama murid akan membuat refleksi sepanjang proses pembelajaran.M


OD


E


LI


N


KU


I


R


I

• Murid mengesahkan prinsip /

konsep tertentu berdasarkan
INKUIRI

PENGESAHAN keputusan penyelidikan yang
telak diselidik dahulu.


▪ Murid melakukan JENIS – ▪ Murid melakukan
penyelidikan penyelidikan
berdasarkan soalan INKUIRI berdasarkan
dan langkah – INKUIRI JENIS BERSTRUKTUR persoalan dan
langkah yang dibina TERBUKA INKUIRI
dan ditentukan langkah – langkah
sendiri oleh mereka yang telah ditentukan
berdasarkan topik oleh guru.
tertentu.INKUIRI

TERBIMBINGMurid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan –soalan yang disediakan
oleh guru dan pemilihan langkah – langkah penerokaan ditentukan sendiri
oleh murid

Pendekatan Inkuiri
Projek Berasaskan Pelajar Pembelajaran Berasaskan Masalah

• P&P yang mengaplikasi dan • Satu pendekatan pembelajaran

menggabung jalin pengetahuan, ke arah kemahiran berfikir aras
kemahiran dan nilai yang tinggi.

dipelajari daripada pelbagai • Ia berdasarkan kepada penyelesaian

disiplin ilmu secara bersepadu masalah yang akan diberikan oleh
• Aktiviti secara guru kepada murid.

individu/berkumpulan yang • Disokong oleh konsep

dekat dengan dunia sebenar pembelajaran secara kendiri bagi
murid untuk menyelesaikan memudahkan murid melalui proses

isu/masalah dan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan

seuatu produk/ keputusan dan efektif
Click to View FlipBook Version