The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-26015041, 2021-04-25 23:25:38

DSA 3133 BAB 1 REHAN

Definisi

Jenis Inkuiri

Objektif
Model Inkuiri


YA
7 Langkah

pendekatan

inkuiri
TIDAK


Pendekatan

Inkuiri

3. Pembelajaran
Penyelesaian Masalah

3. Pembelajaran penyelesaian masalah
▪ Murid diberi masalah yang bukan rutin dan


diminta mencari penyelesaian mereka sendiri

▪ Proses mencari penyelesaian merupakanpengalaman/pembelajaran yang merekadapati

3. Pembelajaran penyelesaian masalah


▪ Murid berfikir & membuat analisis secara kreatifmenggunakan sumber secara berpasukan untuk mencari


penyelesaian kepada masalah sebenar

▪ Berasaskan murid


▪ Mencabar

3. Pembelajaran penyelesaian masalah


▪ Guru merupakan fasilitator
▪ Peranan fasilitator
–Membimbing

–Memantau
–Menyoal bila perlu untuk pastikan murid berada dilandasan yang betul

3. Pembelajaran penyelesaian masalah


▪ Meningkatkan kemahiran murid dalam–Berfikir–Bertanya–Berkomunikasi–Berhujah dan pertahankan pendapat
–Kerja berkumpulan–Inter dan intra personal

Perkaitan proses kreatif terarah
dalam P&P Pembelajaran
berasaskan masalah

PERSEDIAAN


▪ Mengenal pasti masalah
▪ Menjelaskan masalah

Imaginasi

▪ Mencari alternatif penyelesaian
▪ Mencari penyelesaian

PERKEMBANGAN
▪ Melakukan operasi
▪ Menilai penyelesaian masalah

TINDAKAN
▪ Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat

RUMUSAN

▪ Harus diingat bahawa masalah yang
dikemukakan hendaklah dalam kehidupanseharian murid dan dapat melahirkan kreativiti
mereka sendiri dalam menyelesaikan masalahtersebut

3. PENDEKATAN PROJEK


Definisi:

• Satu kaedah pembelajaran yang dijalankan dalam tempoh tertentu• Melibatkan kutipan maklumat, analisis data, persediaan laporan.


• Tugasan secara amali,


• Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehingga hasilnya siap.


• Guru sebagai pembimbing danperunding.

KONSEP
- Aktiviti yang dijalankan secara individu/kumpulan untuk capaisesuatu tujuan
- Mengambil masa yang panjang- Pelajar memainkan peranan yang aktif


- Pelajar belajar melalui aktiviti Perlukan penguasaan pengetahuan ,kebolehan berfikir dan berketrampilan

PRINSIP- Penggunaan kemahiran
-pemprosesan maklumat

-Murid aktif dalam p&p
-Guru hanya sebagai pemudah cara

Pengajaran & Pembelajaran Yang Berkesan

1. Menyediakan perancangan yang baik untuk memastikan


kelancaran projek yang hendak dijalankan2. Tujuan dan aktiviti projek ditentukan berdasarkan kecenderungan

pelajar


3. Memastikan keperluan dan alatan disediakan

4. Menentukan aktiviti manakah yang perlu bimbingan


guru dan yang manakah perlu dijalankan sendiri oleh


pelajar

5. Menentukan cara bagaimanakah sesuatu hasil projekdipersembahkan, dipamerkan, disimpan dan sebagainya.

Tujuan Pendekatan Projek


1. Menggalakkan murid bekerjasama dan bertanggungjawab.


2. Memberi kebebasan kepada murid menunjukkan kreativiti dan inovasi
3. Memberi peluang kepada murid menggunakan bahan sumber yang terdapat


dilar bilik darjah.


4. Memotivasikan murid


Memberi peluang kepada murid memainkan peranan sebagai pemimpin.6. Membenarkan murid menentukan peranan masing-masing.7. Membenarkan murid yang sama minat dan kebolehan bekerja pada kadar yang


setaraf dengan kemampuan.


8. Memberi satu suasana pembelajaran untuk murid yangkurang yakin dan mahu menunjukkan kebolehan mereka.

PERLAKSANAAN Rangka Kerja1. Soalan


2. Perancangan3. Mentaksir4. Mengawas5. Jadual pelaksanaan


6. Menilai7. Soalan

MERANCANG AKTIVITI PEMBELAJARAN AWALMATEMATIK
- Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses


matematik
Sebelum – Memperkenalkan aktiviti
SemasaSelepas - Membincang, membuat refleksi

SEBELUM MERANCANG AKTIVITI-Tajuk dipilih oleh guru berdasarkan pengalaman murid, tahap kana-


kanak.


- Bahan haruslah murah dan mudah diperolehiRujuk kandungan KSPK, aktiviti yang sesuai dengan standard


pembelajaran.- Guru perlu fikirkan pendekatan dan strategi serta bahan yang


perlu digunakan.

SEMASA AKTIVITI DIJALANKAN
- Guru menggalakkan kemahiran berfikir cthnya bertanyakan soalan,


membuat pemerhatian, murid merekod.- Guru memberi kelonggaran kepada murid supaya murid tidak merasa


terkongkong, galakkan pemikiran kritis dan kreatif.- Aktiviti berpusatkan murid, murid sepenuhnya dan murid


mendominasikan pembelajaran

SELEPAS AKTIVITI DIJALANKAN


- Guru mengadakan sesi perbincangan untuk ingat semula aktiviti dijalankan- Aktiviti sumbang saran, sesi soal jawab.


- Seterusnya guru mengadakan sesi refleksi


supaya murid dapat membuat perbincangan apa yang telah berlaku dalam


aktiviti tadi serta


menjelaskan kemusykilan mereka..- Akhir sekali guru mengadakan sesi rumusan.

4. PEMBELAJARAN KOPERATIF
DAN KOLABORATIF

PENGENALAN
• Secara umum, strategi koperatif dan kolaboratifmemerlukan pelajar bekerjasama dalam kumpulan bagi


mengatasi sesuatu masalah, memberi maklum balas danberkomunikasi serta berinteraksi antara satu sama lainsecara berstruktur.

PEMBELAJARAN KOPERATIF• satu set proses yang membantu pelajar berinteraksisatu sama lain untuk mencapai satu matlamatkhusus atau mendapatkan satu hasil akhir (end-product) yang ada kaitan dengan isi kandunganmata pelajaran.


• Menurut Kagan (1998), dalam pembelajaran koperatif, aktiviti pembelajaran

dikatakan wujud apabila struktur koperatif yang disesuaikan dengan isi


kandungan seperti yang diwakili oleh hubungan di bawah.
Struktur pembelajaran + Isi kandungan = Aktiviti.

Team
Building
(Kumpulan
Kecil),


Contoh aktiviti

pembelajaran

koperatif
Roundtable Classbuilding
(satu kelas),

CONTOH AKTIVITI: KUMPULAN KECIL


• Bahagikan murid kepada 4 orang satu kumpulan.
• Minta murid untuk berbincang dan menyenaraikansebanyak mungkin bentuk 2D dan 3D yang terdapat didalam Bilik Matematik.

PEMBELAJARAN KOPERATIF : KONSEP KISSES


K. Keep with the group (Sentiasa dalam pasukan)I. Include everyone (libatkan semua ahli – elakkan passenger)
S. Share ideas and feelings (sedia berkongsi idea dan perasaan)
S. Stay on task (Sentiasa melakukan tugasan yang diberi)E. Encourage others (Memberi galakan kepada rakan sebaya)S. Six inch Voices ( perbincangan mesra kumpulan berdua


/berempat dalam jarak lebih kurang 6 inci.)

Pembelajaran Kolaboratif


CIRI-CIRI• Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid –

cth maklumat hasil carian internet dikongsi bersama.


• Perkongsian kuasa antara guru dan murid – empowerment kepada

murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh


guru, menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan seperti

menggunakan pengurusan grafik dll.• Guru sebagai mediators – bantu murid mengaitkan maklumat baru yang

diperoleh

Perbezaan Antara Teknik Kolaboratif & Koperatif


PEMBELAJARAN KOPERATIF PEMBELAJARAN KOLABORATIFSatu strategi pembelajaran Berasaskan kepada idea bahawa


berteraskan pasukan kecil. Setiap pembelajaran adalah satu tingkah


murid bertanggungjawab tentang laku sosial. Pembelajaran berlaku

pencapaian diri sendiri dan melalui perbincangan atau


membantu ahli kumpulan komunikasi fizikal atau virtual.

Pergantungan positif setiap ahli Tiada ‘kontrak’ / pergantungan


dalam dalam

menentukan kejayaan pasukan. kolaborasi bersama.

PEMBELAJARAN KOPERATIF PEMBELAJARAN KOLABORATIF
Peranan guru sebagai Tidak memerlukan pemantauan


fasilitator, menstrukturkan guru dan tidak berstruktur.dan memantau aktivitipasukan mencapai objektif.Hasil secara kumpulan Hasil secara individu.

Belajar Melalui Bermain


▪ pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam keupayaan
kognitif, suasana yang menggembirakan dan bermakna.

▪ Pendekatan ini diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah

kanak-kanak.

▪ Melalui bermain mereka dengan gembira dan senang hati membuat penerokaan, penemuan dan pembinaan
melalui pengalaman langsung semulajadi.

▪ Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajara dan pembelajaran bagi memenuhi

perasaan ingin tahu,kemahiran motor kasaitu menggembirakan di samping meningkatkan keupayaan
kognitif,keinginan untuk meneroka dan motor halus serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan

inovatif.

▪ Pendekatan bermain sambil belajar menekankan cirri-ciri berikut:

▪ Aktiviti yang menggembirakan
▪ Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran

▪ Permainan bebas dan terancang

▪ Kelonggaran masa
▪ Percubaan idea sendiri

▪ Peluang member tumpuan dan perhatian

▪ Semasa melakukan aktiviti bermain, proses penerimaan sensori


atau deria seperti pendengaran, penglihatan, bau, sentuhan dan


rasa akan terangsang dan memberikan satu pengalaman


pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan


terbina serta membantu perkembangan ke tahap optimum.▪ Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar.


▪ Naluri kanak-kanak suka bermain dan pada masa yang sama


mereka belajar menerusi main.


▪ Berbeza pula pada tanggapan orang dewasa yang menganggap


main ialah untuk beriadah dan ada juga menjadikannya sebagaiprofesion seperti main bola sepak, badminton dan sebagainya.

UJIAN


1 JAM 30 MINIT


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ
Next Book
รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร