The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

3_3 งานชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายใน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aram.du, 2021-10-22 04:09:31

3_3 งานชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายใน

3_3 งานชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายใน

¿“§ºπ«° ©
∫π— ∑°÷ °“√µ√«®§πâ

∫π— ∑°÷ °“√µ√«®§πâ

 ∂“π∑’Ë∫π— ∑÷°...............................
«—π∑’Ë...................‡¥◊Õπ......................æ.». ............

∫π— ∑°÷ π®È’ ¥— ∑”¢π÷È ‡æÕË◊ ‡ªπì À≈°— ∞“π· ¥ß«“à
«—ππ’.È ...................................................‡«≈“ª√–¡“≥......................................π. 𓬵√«®™ß—Ë µ«ß«—¥

µ“¡æ√–√“™∫≠— ≠—µ‘¡“µ√“™—ßË µ«ß«¥— æ.». 2542 ‚¥¬.......................................................................................
........................................................................................................................................................................
‰¥√â «à ¡°π— π”À¡“¬§âπ¢Õß»“≈.............................∑.’Ë ............................../25.........≈ß«π— ∑Ë’..................................
ÕÕ°‚¥¬..........................................¡“¢Õ°”Àπ¥°“√µ√«®§âπ∑.Ë’ ......................................................................
À¡Ÿ∑à ’.Ë ................................∂ππ...............................Õ”‡¿Õ/‡¢µ..................................µ”∫≈/·¢«ß...................
®ß— À«—¥.............................µÕà Àπâ“.....................................................................................................................
´ßË÷ ‡ªπì ‡®“â ¢Õߺ§âŸ √Õ∫§√Õß ∂“π∑À’Ë √Õ◊ ºµŸâ Õâ ßÀ“À√Õ◊ ∫§ÿ §≈„π§√Õ∫§√«— À√Õ◊ 欓π ®ß÷ ‰¥·â  ¥ßµ«— æ√Õâ ¡À¡“¬§πâ
·≈–Õ“à π¢Õâ §«“¡„πÀ¡“¬§πâ „Àâ∑√“∫®π‡ªπì ∑‡Ë’ ¢“â „®´ßË÷ ................................................................................‰¥â
Õπ≠ÿ “µ„À⇢â“∑”°“√µ√«®§πâ °àÕπ∑”°“√µ√«®§πâ 𓬵√«®™—Ëßµ«ß«¥— ·≈–æπ°— ß“π‡®â“Àπâ“∑∑Ë’ ÿ°§π‰¥·â  ¥ß
§«“¡∫√‘ ÿ∑∏®Ï‘ π‡ªπì ∑Ë’æÕ„®·≈â« ‡√Ë¡‘ ∑”°“√µ√«®§âπ‡¡Õ◊Ë ‡«≈“ ..........................π. ®π°√–∑Ëß— ‡«≈“..................π.
®ß÷ ‡ √Á® πÈ‘ °“√µ√«®§πâ

º≈°“√µ√«®§âπª√“°Ø«à“..................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
®ß÷ ‰¥â¬÷¥ ‘ËߢÕß®”π«π.....................√“¬°“√ ‰¥â·°à ..........................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
‰«‡â æÕË◊ ‡ªπì À≈°— ∞“π„π°“√¥”‡ππ‘ §¥µ’ Õà ‰ª

90

 Ë‘ߢÕß∑’ˬ¥÷ ¡“π’ȉ¥„â ÀÕâ ¬„àŸ π§«“¡¥·Ÿ ≈√∫— º‘¥™Õ∫¢Õß.........................................................................................
´ßË÷ ‰¥âµ√«®¥Ÿ·≈–√∫— «“à ‡ªπì °“√∂Ÿ°µÕâ ß·≈â«

ÕπËß÷ „π°“√µ√«®§πâ ·≈–¬¥÷  ‘ßË ¢Õß®∫— °¡ÿ §√ßÈ— π’È π“¬µ√«®™—Ëßµ«ß«¥— ·≈–ºŸ√â «à ¡∑”°“√µ√«®§âπ ®—∫°ÿ¡
¡‘‰¥â∫—ߧ—∫ ¢àŸ‡¢Á≠À√◊Õ‡√’¬° √—∫ ¬Õ¡®–√—∫∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ„¥¡“‡ªìπª√–‚¬™πå à«πµπÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ Õ’°∑È—ß
¡‰‘ ¥â∑”„ÀâºâŸ„¥‰¥â√∫— Õ—πµ√“¬·°à°“¬À√Õ◊ ®‘µ„® ·≈–¡‰‘ ¥â∑”„À∑â √æ— ¬å π‘ ¢ÕߺŸµâ âÕßÀ“·≈–∫√‘«“√  Ÿ≠À“¬ ‡ ’¬À“¬
‡ ◊ËÕ¡§“à À√◊Õ‰√§â “à ·µàª√–°“√„¥

Õà“π„Àøâ ßí ‚¥¬≈–‡Õ¬’ ¥·≈â« ¬Õ¡√∫— «à“∫π— ∑÷°π’È∂Ÿ°µÕâ ßµ“¡§«“¡®√‘ß∑°ÿ ª√–°“√ ®ß÷ ≈ß≈“¬¡◊Õ™Ë◊Õ‰«â‡ªπì
À≈°— ∞“π

≈ß™Õ◊Ë ............................................‡®â“¢Õß/ºŸâµÕâ ßÀ“/..............
(...........................................)

≈ß™Ë◊Õ............................................ºâµŸ √«®§âπ
(...........................................)

≈ß™Õ◊Ë ............................................ºâµŸ √«®§πâ
(...........................................)

≈ß™ËÕ◊ ............................................ºŸâµ√«®§πâ
(...........................................)

≈ß™Õ◊Ë ............................................ºâµŸ √«®§âπ/∫—π∑°÷ /Õà“π
(...........................................)

91

∑ª’Ë √°÷ …“

1. æ—πµ”√«®µ√’ ¬ß¬ÿ∑∏  “√– ¡∫µ— ‘ ª≈¥—  ”𰗠𓬰√∞— ¡πµ√’
2. 𓬮“¥ÿ√ Õ¿™‘ “µ∫ÿµ√ ºµŸâ √«®√“™°“√ ”𰗠𓬰√∞— ¡πµ√’
3. π“¬æ—π∏™ÿå —¬ «—≤𙬗 ∑ªË’ √°÷ …“¥“â π·ºπ·≈–¢π—È µÕπ°“√°√–®“¬Õ”π“®

§≥–º®Ÿâ ¥— ∑”

1. §≥–∑”ß“π‡µ√¬’ ¡§«“¡æ√Õâ ¡„À·â °Õà ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂π‘Ë ‡æÕË◊ ¥”‡ππ‘ °“√„π¿“√°®‘ ∑‰’Ë ¥√â ∫— °“√∂“à ¬‚Õπ

1.1 √Õß»“ µ√“®“√¬«å ÿ≤ ‘ “√ µπ— ‰™¬ ª√–∏“π§≥–∑”ß“π

1.2 ºŸâ·∑π ”π°— ß“π§≥–°√√¡°“√¢“â √“™°“√æ≈‡√Õ◊ π §≥–∑”ß“π

1.3 º·âŸ ∑π ”π°— ß∫ª√–¡“≥ §≥–∑”ß“π

1.4 ºâ·Ÿ ∑π°√¡ à߇ √¡‘ °“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ §≥–∑”ß“π

1.5 ºÕ⟠”𫬰“√ ”π°— ß“π§≥–°√√¡°“√ §≥–∑”ß“π·≈–‡≈¢“πÿ°“√

°“√°√–®“¬Õ”π“®„À·â °Õà ߧå°√ª°§√Õß à«π∑Õâ ß∂πË‘

 ”π°— ß“πª≈¥—  ”𰗠𓬰√∞— ¡πµ√’

1.6 ºÕ⟠”𫬰“√ «à ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√°√–®“¬Õ”π“® §≥–∑”ß“π·≈–º™âŸ «à ¬‡≈¢“πÿ°“√

 ”π°— ß“π§≥–°√√¡°“√°“√°√–®“¬Õ”π“®

„À·â °Õà ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂πË‘

1.7 ‡®“â Àπ“â ∑ ’Ë «à ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√°√–®“¬Õ”π“® §≥–∑”ß“π·≈–º™âŸ «à ¬‡≈¢“πÿ°“√

 ”π°— ß“π§≥–°√√¡°“√°“√°√–®“¬Õ”π“®

„Àâ·°àÕߧ°å √ª°§√Õß «à π∑âÕß∂π‘Ë

2. °√¡°“√§â“¿“¬„π

3.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ  ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°

√∞— ¡πµ√’

3.1 π“ß√ß—  ’ æπ— ∏¡ÿ ®π‘ ¥“ ºâŸÕ”𫬰“√ ”π°— ß“π§≥–°√√¡°“√°“√°√–®“¬Õ”π“®

„Àâ·°Õà ߧå°√ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂Ë‘π

3.2 π“ß ÿª√“≥’ ®π— ∑√µ— π«ß»å ºÕŸâ ”𫬰“√ «à ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√°√–®“¬Õ”π“®

3.3 𓬙«≈µ‘ ¬“§≈⓬ ‡®â“Àπâ“∑Ë«’ ‘‡§√“–Àπå ‚¬∫“¬·≈–·ºπ 8 «

3.4 𓬙—¬«≤— πå ¿∑— √°“πµå ‡®â“Àπ“â ∑«Ë’ ‡‘ §√“–Àπå ‚¬∫“¬·≈–·ºπ 7 «

3.5 𓬫‘∑¬“ ‚™§‡»√…∞°®‘ ‡®“â Àπ“â ∑Ë’«‘‡§√“–Àπå ‚¬∫“¬·≈–·ºπ 6 «

3.6 π“ß “«Õÿ∑¬— «√√≥ ¡“°Õπâ ‡®“â Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ß“π∑Ë«— ‰ª 3

3.7 π“ß “«®“√ÿ«√√≥ √µ— π«√’ ‡¡∏°’ ÿ≈ ‡®â“Àπ“â ∑«’Ë ‘‡§√“–Àπå ‚¬∫“¬·≈–·ºπ 3

3.8 π“ß “«πƒ¡≈ «‘‡™¬’ √‡°Õ◊È ‡®â“Àπ“â ∑Ë’«‡‘ §√“–Àπå ‚¬∫“¬·≈–·ºπ 3

3.9 π“ß “« √‘ ¿‘ √ ¥”𓧷°«â ‡®â“Àπ“â ∑«’Ë ‡‘ §√“–Àπå ‚¬∫“¬·≈–·ºπ 3

3.10 𓬠«ÿ √√≥ ¬»µ‘«ß§å ‡®â“Àπ“â ∑’Ë«‡‘ §√“–Àπå ‚¬∫“¬·≈–·ºπ 3

92

§¡Ÿà Õ◊ °“√ªØ∫‘ µ— ß‘ “π

µ“¡·ºπªØ∫‘ µ— °‘ “√°”Àπ¥¢π—È µÕπ°“√°√–®“¬Õ”π“®„À·â °Õà ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂πË‘

¥“â π‚§√ß √“â ßæπÈ◊ ∞“𠥓â πß“π ßà ‡ √¡‘ §≥ÿ ¿“晫’ µ‘

1 °“√°Õà  √“â ß·≈–∫”√ßÿ √°— …“∑“ß·≈– –æ“π 1 ß“π « — ¥°‘ “√ ß— §¡
2 °“√§«∫§¡ÿ Õ“§“√ 2 °“√ªØ∫‘ µ— ß‘ “πµ“¡æ√–√“™∫≠— ≠µ— °‘ “√¨“ªπ°®‘
3 °“√ ”√«® ÕÕ°·∫∫·≈–ª√–¡“≥√“§“  √–‡°∫Á π”È
 ß‡§√“–Àå æ.». 2545
¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘ 3 °“√§«∫§¡ÿ ÀÕæ°— ‡Õ°™π µ“¡æ√–√“™∫≠— ≠µ— ‘
4 °“√∫”√ßÿ √°— …“§≈Õß ßà πÈ”¥“¥§Õπ°√µ’ ∑ßÈ—  “¬À≈°—
ÀÕæ°— æ.». 2507
·≈– “¬´Õ¬·≈–‚§√ß°“√ ∫Ÿ πÈ”¥«â ¬‰øø“Ñ 4 °“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®»Ÿπ¬åÕ∫√¡‡¥Á°°àÕπ‡°≥±å
5 °“√∫√À‘ “√ ®¥— °“√ ·≈–°“√æ≤— π“∑√æ— ¬“°√
„π»“ π ∂“π„ÀÕâ ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂π‘Ë
πÈ”∫“¥“≈·∫∫¬ß—Ë ¬π◊ 5 °“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√¡ à߇ √‘¡°“√‡°…µ√
6 °“√«“ߺߗ ‡¡Õ◊ ß√«¡
7 °“√Õπÿ≠“µ„Àâª≈Ÿ° √â“ß ‘Ëß≈à«ß≈”È ≈”π”È ·≈– „ÀÕâ ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂π‘Ë
6 °“√Ωñ°Õ“™’æÕÿµ “À°√√¡„π§√Õ∫§√—«·≈–
°“√¢¥ÿ ≈Õ°√Õà ßπ”È ¢π“¥‡≈°Á
8 ß“π ∂“π¢’ π ßà º‚Ÿâ ¥¬ “√ Àµ— ∂°√√¡‰∑¬
9 °“√§«∫§¡ÿ °“√°Õà  √“â ß‚§√ß°“√æ≤— π“·À≈ßà π”È 7 °“√·°â‰¢ªí≠À“™ÿ¡™π·ÕÕ—¥ ·≈–°“√®—¥°“√
10 ß“π«»‘ «°√√¡®√“®√∑“ß∫°
11 ·π«∑“ß°“√®¥— À“πÈ” –Õ“¥„π™¡ÿ ™π·≈–°√–∫«π°“√ ‡°’ˬ«°∫— ∑ËÕ’ ¬àŸÕ“»¬—  ”À√—∫ºŸ¡â √’ “¬‰¥âπÕâ ¬

殑 “√≥“°“√®¥—  √“â ß√–∫∫ª√–ª“À¡∫àŸ “â 𠥓â π°“√∫√À‘ “√®¥— °“√·≈–°“√Õπ√ÿ °— …å
12  ÕË◊ °“√ Õπ VCD ß“π∑“ß ∑√æ— ¬“°√∏√√¡™“µ‘  ßË‘ ·«¥≈Õâ ¡

¥“â π°“√®¥— √–‡∫¬’ ∫™ÿ¡™π/ —ߧ¡ ·≈–°“√√°— …“ 1 °“√¥·Ÿ ≈√°— …“·≈–§¡ÿâ §√Õß∑ Ë’ “∏“√≥ª√–‚¬™πå
§«“¡ ß∫‡√¬’ ∫√Õâ ¬ 2 °“√§«∫§¡ÿ ‰øª“É
3 °“√æ≤— π“ª“É ™¡ÿ ™π
1 °“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ¢“¬ √ÿ “·≈–¬“ ∫Ÿ 4 °“√¥Ÿ·≈√—°…“·≈–§ÿ⡧√ÕߪÑÕß°—π∑Ë’¥‘πÕ—π‡ªìπ
2 °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡
 “∏“√≥ ¡∫—µ‘¢Õß·ºàπ¥‘πª√–‡¿∑∑Ë’¥‘π√°√â“ß
πÈ”¡π— ‡™◊ÈÕ‡æ≈ß‘ æ.». 2542 «“à ߇ª≈“à
3 ß“π ™ß—Ë µ«ß «¥— 5 ‚§√ß°“√Õ“ “ ¡§— √Õπ√ÿ °— …∑å √æ— ¬“°√ µ— «πå È”

¥â“π°“√«“ß·ºπ °“√ à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ ¥â“π»≈‘ ª– «—≤π∏√√¡ ®“√’µª√–‡æ≥’
æ“≥™‘ ¬°√√¡·≈–°“√∑Õà ߇∑Ë’¬« ·≈–¿¡Ÿ ª‘ ≠í ≠“∑Õâ ß∂π‘Ë

1 °“√ ßà ‡ √¡‘ °“√≈ß∑πÿ 1 °“√¥·Ÿ ≈√°— …“‚∫√“≥ ∂“π
2 °“√¥”‡ππ‘ ß“π·≈–«∏‘ ª’ Ø∫‘ µ— µ‘ “¡æ√–√“™∫≠— ≠µ— ‘

‚√ßß“π æ.». 2535

°“√∂“à ¬‚Õπ¿“√°®‘
„ÀÕâ ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂πË‘ ππÈ—
¡ßÿà „Àªâ √–™“™πæß÷ ‰¥√â ∫—
∫√°‘ “√∑√’Ë «¥‡√«Á ¡§’ ≥ÿ ¿“æ
·≈–µ√ßµ“¡§«“¡µÕâ ß°“√
√«¡∑ß—È ¡ ’ «à π√«à ¡
„π°“√∫√À‘ “√ß“π
¢ÕßÕߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂π‘Ë

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°Õà ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑âÕß∂Ëπ‘
 ”π°— ß“πª≈—¥ ”𰗠𓬰√∞— ¡πµ√’ ∑”‡π¬’ ∫√—∞∫“≈
‡¢µ¥ ÿ µ‘ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10300

µŸâ ª≥.5 ª≥Ω. »÷°…“∏°‘ “√ °√ßÿ ‡∑æ¡À“π§√ 10304
‚∑√»—æ∑/å ‚∑√ “√ 0 2280 7383, 0 2280 7384


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM
Next Book
Buku Program MAT PIBG 2021