The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นราศักดิ์ กองทอง, 2022-09-07 00:02:52

แผนนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

แผนนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1

แผนการจัดการเรยีนรู้

1ปการศชกึน้ัมษัธายมศ2ึก5ษา6ปท4่ี

นายนราศักดิ์กองทอง

ตำแหนงครู

โรงเรียนบานหนองเตียน

สำนกังานเขตพ้นืทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระแกวเขต1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ืฐานกระทรวงศึกษาธกิาร

แผนการจดั การเรยี นรู/
รหสั ชือ่ วิชา เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) กลม:ุ สาระการเรียนรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ัน มธั ยมศึกษาป?ที่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปกB ารศึกษา 2565 หน:วยการเรยี นรเู/ รอื่ ง แนวคดิ เชิงนามธรรม
แผนการจดั การเรยี นรู/ที่ 1 เรือ่ ง แนวคดิ เชงิ นามธรรม
เวลา 1 ชวั่ โมง วนั /เดือน/ปB ท่ีใชแ/ ผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระที่ 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขาK ใจ และใชKแนวคดิ เชิงคำนวณในการแกKปNญหาที่พบในชวี ิตจรงิ อยTางเปนU ขน้ั ตอนและเปUนระบบ ใชK
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรยี นรูK การทำงาน และการแกKปNญหาไดอK ยTางมีประสิทธภิ าพ รเKู ทาT
ทัน และมจี รยิ ธรรม
3. ตัวชว้ี ัด/ผลการเรยี นรทู/ ่ี

1.ออกแบบอัลกอรทิ มึ ท่ใี ชแK นวคดิ เชิงนามธรรม เพือ่ แกKปญN หาหรอื อธิบายการทำงานทพ่ี บในชวี ติ จรงิ
4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แนวคิดเชิงนามธรรม เปUนการประเมินความสำคัญของปNญหา แยกแยะสTวนที่เปUนสาระสำคัญที่จำเปUนตKอง
ใชแK กKปNญหา ออกจากสวT นท่ีไมใT ชTสาระสำคญั
5. สาระการเรยี นร/ู

แนวคิดเชงิ นามธรรม
6. จุดประสงคVการเรยี นรู/ (ระบุ K P A ใหช/ ัดเจน)

ดา/ นความร/ู (Knowledge)
นกั เรยี นสามารถอธบิ ายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใชวK เิ คราะหโ6 จทยป6 Nญหาและ

ถาT ยทอดแนวคดิ ไดK
ดา/ นทกั ษะกระบวนการ (Process)

นกั เรยี นสามารถยกตวั อยTางการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใชวK เิ คราะหโ6 จทย6ปญN หาและ
ถTายทอดแนวคดิ ไดK
ดา/ นคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงคV (Attitude)

นกั เรยี นมีความใฝเ] รียนรKู
7. คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงคV ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และของฝาo ย

การศึกษาฯ (ท่ีปรากฏชัดทีส่ ุดในกจิ กรรมการเรยี นร/ูแผนการสอนน้ี) ใฝเ] รียนรKู
8. คณุ ค:าพระวารสาร (ทเี่ ดน: ชัดทส่ี ุด) การไตรตT รอง
9. ทักษะการคดิ กระบวนการคิด วิธีคิด ลักษณะการคิด คิดวิเคราะห6
10. สมรรถนะสำคัญของผู/เรียน (ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ทเี่ ด:นชดั ทสี่ ดุ ) ความสามารถในการแกปK ญN หา
11. ภาระงาน/ชน้ิ งาน/ร:องรอย/หลักฐานการเรียนร/ู

กิจกรรมท่ี 1.1

12. การออกแบบกิจกรรมการเรยี นการสอน
ช่ัวโมงท่ี เรื่อง จุดประสงคV

วันที่/เดือน/ปB ทีส่ อน คาบที่ ช้ัน
วนั ท่ี/เดอื น/ปB ทส่ี อน คาบที่ ช้นั
วนั ท่ี/เดอื น/ปB ทีส่ อน คาบท่ี ชั้น

( ) กระบวนการเรยี นความรคKู วามเขKาใจ ( ) กระบวนการปฏบิ ัติ ( ) กระบวนการกลมุT
( ) กระบวนการสราK งความคดิ รวบยอด ( ) กระบวนการสราK งคาT นยิ ม ( ) กระบวนการสราK งปญN หา
( ) กระบวนการเรียนภาษา ( ) กระบวนการสรKางความตระหนัก ( ) กระบวนการวิเคราะห6
(ü) กระบวนการสราK งเจตคติ ( ) กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร6
( ) การบวนการคณติ ศาสตร6

( ) กระบวนการคิดอยTางมีวจิ ารญาณ ( ) กระบวนการอาT น แบบท่ี ....... ( ) ทกั ษะกระบวนการ 9 ข้นั

( ) เพ่มิ เติม ระบกุ ระบวนการ
.......................................................................................................................................
กระบวนการสอนทใี่ ชKสอนเปนU หลกั คอื

ข้นั สังเกต / รบั รู/

1. นกั เรยี นกลาT วสวสั ดี และผสKู อนแนะนำตัวเอง
2. ผูKสอนชแ้ี จงเนอื้ หาที่จะเรียนในภาคเรียนท่ี 1

3. ผKสู อนทบทวนความรกKู Tอนเรยี น โดยตง้ั คำถาม “เมอื่ นักเรยี นมปี ญN หาหรือคำถาม นักเรยี นมี
วิธกี ารอธิบายใหKผอKู ่ืนเขาK ใจไดKอยาT งไร”

ขั้นวเิ คราะหV
1. ผสKู อนใหKนักเรยี นเปดe หนังสือเรียน บทท่ี 1 แนวคดิ เชิงนามธรรมและใหนK ักเรียนศกึ ษา
ความหมายของแนวคิดเชงิ นามธรรม
2. ผูKสอนอธิบายตัวอยTางที่ 1.1 คำทกั ทาย Hello ในภาษาอังกฤษรปู แบบตาT งๆ แลKวใหนK กั เรยี น

บอกรายละเอยี ดท่ีแตกตาT งกัน เชนT สี รปู แบบตัวอักษร ตวั อักษรพมิ พใ6 หญTหรอื พิมพ6เลก็ และ

รายละเอียดอื่นๆ

3. ผูสK อนอธบิ ายตัวอยาT งท่ี 1.2 คัดกรอกรายละเอยี ดของคำวาT Hello และอธิบายตารางที่ 1.1

คำอธบิ ายคุณลักษณะของคำวTา Hello ตามรายละเอยี ดท่ตี อK งการ

4. ผKสู อนใหนK ักเรียนทำกิจกรรมท่ี 1.1 โดยแจกกระดาษเปลTาใหคK นละ 1 แผนT

ขั้นสรปุ
1. ผKูสอนและนกั เรยี นรวT มกันสรุปเนอื้ หาท่เี รยี นในคาบนี้
2. ผูKสอนประเมนิ ผลช้ินงานและภาระงานทก่ี ำหนดใหนK ักเรียนทำ เพือ่ ตรวจสอบความเขKาใจ

13. ระบวุ ิธสี อนทีใ่ ช/ในการจดั การเรียนร/ู
(ü) ใชบK รรยาย ( ) ใชKการสาธิต
( ) ใชKการทดลอง ( ) ใชKการนริ ภยั

( ) ใชกK ารอปุ นัย ( ) ใชกK ารไปทัศนศกึ ษา ( ) ใชKการอภิปรายรายกลมุT ยอT ย ( ) ใชKการแสดงละคร
( ) ใชKการแสดงบทบาทสมมติ (ü ) ใชKกรณีตวั อยTาง ( ) ใชKสถานการณ6จำลอง
( ) ใชเK กม

( ) ใชKศนู ย6การเรยี น ( ) ใชKบทเรยี นโปรแกรม ( ) ระบุเพิ่มเติม .....................................................
14. ส่ือและแหล:งการเรียนรู/

1. เคร่อื งคอมพิวเตอร6
2. หนงั สือเรยี นรายวชิ าพืน้ ฐานวทิ ยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ช้ันมธั ยมศกึ ษาป?ท่ี 1
ของ สสวท.

15. การประเมนิ

จดุ ประสงคกV ารเรยี นร/ู วิธีการวัด เครอื่ งมอื วดั เกณฑVการผา: นแตล: ะ
แบบประเมินกิจกรรม จุดประสงคVการเรียนร/ู
1.นักเรยี นสามารถอธบิ าย ตรวจงานกจิ กรรมที่ 1.1
วิธกี ารนำแนวคดิ เชิงนามธรรม นักเรยี นรอK ยละ 85
มาใชKวิเคราะหโ6 จทย6ปญN หา
และถTายทอดแนวคิดไดK

2.นกั เรยี นสามารถยกตัวอยาT ง ตรวจงานกจิ กรรมท่ี 1.1 แบบประเมนิ กิจกรรม นักเรียนรอK ยละ 80
การนำแนวคดิ เชิงนามธรรม แบบประเมินพฤติกรรม นักเรียนรKอยละ 90
มาใชKวิเคราะห6โจทย6ปNญหา
และถTายทอดแนวคิดไดK

3. นักเรยี นมคี วามใฝเ] รียนรูK สังเกตพฤตกิ รรมในการทำ
แบบฝlกหดั

16. บันทึกหลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ลงช่อื ...................................................... ลงชอื่ ......................................................
(นายนราศักดิ์ กองทอง ) (นายวัชรพงษ6 โฮมแพน)
ครผู Kูสอน ผKูอำนวยการโรงเรยี น
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจดั การเรยี นรู/
รหัส ช่อื วชิ า เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) กลุ:มสาระการเรยี นรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ัน มธั ยมศกึ ษาป?ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปกB ารศึกษา 2565 หน:วยการเรยี นรู/เรื่อง แนวคดิ เชิงนามธรรม
แผนการจดั การเรียนรทู/ ่ี 2 เร่อื ง การคัดเลือกคุณลักษณะทีจ่ ำเปนL ตMอการแกNปOญหา
เวลา 1 ช่วั โมง วัน/เดือน/ปB ทใ่ี ช/แผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขNาใจ และใชNแนวคิดเชิงคำนวณในการแกNปOญหาท่ีพบในชวี ิตจริงอยาM งเปLนขน้ั ตอนและเปนL ระบบ ใชN
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารในการเรยี นรNู การทำงาน และการแกNปOญหาไดอN ยMางมีประสทิ ธภิ าพ รNูเทาM
ทัน และมีจรยิ ธรรม
3. ตวั ช้วี ัด/ผลการเรยี นรู/ท่ี

1.ออกแบบอัลกอริทึมท่ใี ชNแนวคดิ เชงิ นามธรรม เพื่อแกNปญO หาหรอื อธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจรงิ
4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แนวคิดเชิงนามธรรม เปLนการประเมินความสำคัญของปOญหา แยกแยะสMวนที่เปLนสาระสำคัญที่จำเปLนตNอง
ใชแN กNปญO หา ออกจากสMวนที่ไมใM ชMสาระสำคญั
5. สาระการเรียนรู/

การคดั เลอื กคุณลักษณะทจ่ี ำเปLนตMอการแกปN Oญหา
6. จดุ ประสงคVการเรียนร/ู (ระบุ K P A ใหช/ ดั เจน)

ด/านความร/ู (Knowledge)
นักเรยี นสามารถอธิบายการคัดเลอื กคุณลกั ษณะทจี่ ำเปLนตMอการแกปN OญหาไดN

ด/านทักษะกระบวนการ (Process)
นักเรยี นสามารถยกตวั อยาM งการคดั เลือกคณุ ลกั ษณะท่จี ำเปLนตอM การแกNปOญหาไดN

ด/านคุณลักษณะอนั พงึ ประสงคV (Attitude)
นักเรียนมีความมุMงมน่ั ในการทำงาน

7. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคV ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 และของฝาo ย
การศึกษาฯ (ท่ีปรากฏชัดท่ีสดุ ในกิจกรรมการเรียนรแ/ู ผนการสอนน้ี) มMุงม่นั ในการทำงาน

8. คุณค:าพระวารสาร (ทเี่ ดน: ชัดทส่ี ุด) การไตรMตรอง
9. ทกั ษะการคดิ กระบวนการคดิ วิธีคดิ ลักษณะการคดิ คดิ แกNปOญหา
10. สมรรถนะสำคญั ของผูเ/ รยี น (ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 ที่เดน: ชดั ทสี่ ุด) ความสามารถในการแกปN Oญหา
11. ภาระงาน/ชิน้ งาน/รอ: งรอย/หลกั ฐานการเรียนรู/

กิจกรรมท่ี 1.2

12. การออกแบบกจิ กรรมการเรียนการสอน

ชัว่ โมงที่ เรอ่ื ง จดุ ประสงคV
วนั ท่/ี เดือน/ปB ทส่ี อน คาบที่ ช้ัน
วนั ท่/ี เดือน/ปB ทีส่ อน คาบที่ ชน้ั

วันที่/เดือน/ปB ทส่ี อน คาบที่ ชั้น
( ) กระบวนการเรยี นความรูNความเขาN ใจ ( ) กระบวนการปฏิบัติ ( ) กระบวนการกลมุM
( ) กระบวนการสรNางความคิดรวบยอด ( ) กระบวนการสราN งคาM นิยม ( ) กระบวนการสราN งปOญหา

( ) กระบวนการเรยี นภาษา ( ) กระบวนการสราN งความตระหนกั ( ) กระบวนการวเิ คราะห6
(ü) กระบวนการสราN งเจตคติ ( ) กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร6
( ) การบวนการคณิตศาสตร6

( ) กระบวนการคิดอยMางมีวจิ ารญาณ ( ) กระบวนการอาM น แบบที่ ....... ( ) ทกั ษะกระบวนการ 9 ขั้น

( ) เพิม่ เตมิ ระบกุ ระบวนการ
.......................................................................................................................................
กระบวนการสอนทใ่ี ชสN อนเปนL หลกั คือ

ข้นั สงั เกต / รบั รู/

1. นักเรยี นกลาM วสวัสดผี ูสN อน

2. ผสNู อนทบทวนเน้ือหาทเ่ี รยี นในคาบท่แี ลวN
3. ผสNู อนทบทวนความรกูN อM นเรยี น โดยต้ังคำถาม “เม่อื นกั เรียนมีปOญหาหรือคำถาม นักเรยี นมี
วิธีการอธิบายใหผN Nอู นื่ เขNาใจไดNอยาM งไร”

4. ผูสN อนแบงM กลุMมนกั เรยี น กลMมุ ละ 5 คน และแจกใบกิจกรรม
ขัน้ วเิ คราะหV
1. ผูNสอนใหNนกั เรียนเปดc หนงั สอื เรยี น บทท่ี 1 แนวคิดเชิงนามธรรมและใหนN ักเรียนศึกษาการ

คดั เลอื กคณุ ลักษณะที่จำเปLนตMอการแกปN OญหาไดN
2. ผูNสอนอธิบายตวั อยMางท่ี 1.3 แชรก6 ับฉนั

3. ผูNสอนใหนN ักเรยี นทำกจิ กรรมที่ 1.2 โดยแจกกระดาษเปลาM ใหNกลุมM ละ 1 แผMนและใหนN กั เรยี น

เลือกบัตรรปู ภาพ เพือ่ นำมาทำในกิจกรรมท่ี 1

ข้นั สรุป

1. ผูNสอนและนักเรยี นรวM มกันสรปุ เนอื้ หาทีเ่ รียนในคาบนี้
2. ผสNู อนประเมนิ ผลช้ินงานและภาระงานท่กี ำหนดใหNนกั เรยี นทำ เพอ่ื ตรวจสอบความเขNาใจ

13. ระบวุ ธิ ีสอนท่ใี ชใ/ นการจัดการเรียนร/ู
(ü) ใชNบรรยาย ( ) ใชกN ารสาธติ
( ) ใชกN ารทดลอง ( ) ใชกN ารนริ ภัย

( ) ใชNการอุปนัย ( ) ใชNการไปทัศนศึกษา ( ) ใชกN ารอภิปรายรายกลมMุ ยMอย ( ) ใชNการแสดงละคร
( ) ใชNการแสดงบทบาทสมมติ (ü ) ใชกN รณีตวั อยMาง ( ) ใชสN ถานการณจ6 ำลอง
( ) ใชNเกม

( ) ใชศN ูนย6การเรียน ( ) ใชบN ทเรียนโปรแกรม ( ) ระบุเพ่มิ เติม .....................................................
14. สื่อและแหลง: การเรียนรู/
1. เครอ่ื งคอมพวิ เตอร6

2. หนงั สือเรียนรายวิชาพนื้ ฐานวทิ ยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ชน้ั มัธยมศกึ ษาปท? ่ี 1
ของ สสวท.

15. การประเมนิ

จุดประสงคกV ารเรียนรู/ วิธกี ารวดั เคร่อื งมอื วดั เกณฑกV ารผา: นแตล: ะ
แบบประเมินกจิ กรรม จุดประสงคVการเรียนร/ู
1.นกั เรียนสามารถอธบิ ายการ ตรวจงานกิจกรรมท่ี 1.2 นักเรียนรNอยละ 85
คดั เลอื กคณุ ลักษณะทจ่ี ำเปนL
ตอM การแกNปOญหาไดN

2.นกั เรยี นสามารถยกตัวอยMาง ตรวจงานกจิ กรรมท่ี 1.2 แบบประเมนิ กิจกรรม นกั เรียนรอN ยละ 80
อธิบายการคัดเลือก แบบประเมนิ พฤตกิ รรม นกั เรยี นรอN ยละ 90

คณุ ลักษณะทจี่ ำเปนL ตอM การ
แกปN OญหาไดN

3. นกั เรียนมีความมMุงมัน่ ใน สังเกตพฤติกรรมในการทำ

การทำงาน แบบฝjกหัด

16. บันทกึ หลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศักด์ิ กองทอง ) (นายวชั รพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สNู อน ผNูอำนวยการโรงเรียน
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจดั การเรียนร/ู
รหสั ชือ่ วิชา เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) กล:มุ สาระการเรยี นรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ัน มัธยมศกึ ษาปท? ี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปBการศกึ ษา 2565 หนว: ยการเรยี นรเู/ ร่ือง แนวคิดเชงิ นามธรรม
แผนการจัดการเรียนร/ทู ี่ 3 เร่อื ง การถาJ ยทอดรายละเอยี ดของปญM หาและการแกปP ญM หา
เวลา 1 ชั่วโมง วัน/เดือน/ปB ทใี่ ชแ/ ผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระที่ 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขาP ใจ และใชPแนวคดิ เชิงคำนวณในการแกPปญM หาท่ีพบในชีวติ จริงอยาJ งเปWนข้นั ตอนและเปWนระบบ ใชP
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สารในการเรียนรPู การทำงาน และการแกPปญM หาไดอP ยาJ งมปี ระสิทธิภาพ รูPเทาJ
ทนั และมจี ริยธรรม
3. ตัวชี้วดั /ผลการเรยี นร/ูท่ี

ออกแบบอลั กอรทิ มึ ที่ใชPแนวคิดเชงิ นามธรรม เพ่ือแกPปMญหาหรืออธิบายการทำงานทพี่ บในชวี ิตจรงิ
4. สาระสำคญั /ความคิดรวบยอด

การถJายทอดรายละเอียดของปMญหาและการแกPปMญหา มีหลายรูปแบบ หากผูPแกPปMญหาคือบุคคลอื่น การ
ถJายทอดปMญหาสามารถทำไดPโดยการอธิบายเปWนขPอความและอาจใชPแผนภาพประกอบ หากผูPแกPปMญหาคือ
คอมพวิ เตอร6 การถาJ ยทอดวธิ กี ารแกปP ญM หากจ็ ะอยใJู นรปู ของภาษาโปรแกรม
5. สาระการเรียนร/ู

การถJายทอดรายละเอียดของปญM หาและการแกPปญM หา
6. จุดประสงคกV ารเรยี นร/ู (ระบุ K P A ใหช/ ดั เจน)

ด/านความร/ู (Knowledge)
นกั เรยี นสามารถอธิบายการถาJ ยทอดรายละเอยี ดของปญM หาและการแกPปญM หาไดP

ดา/ นทักษะกระบวนการ (Process)
นกั เรยี นสามารถเขียนการถาJ ยทอดรายละเอยี ดของปญM หาและการแกPปญM หาไดP

ด/านคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงคV (Attitude)
นักเรยี นมีวนิ ยั และรับผิดชอบในการทำงาน

7. คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงคV ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551 และของฝoาย
การศึกษาฯ (ท่ีปรากฏชัดท่สี ดุ ในกิจกรรมการเรยี นรแู/ ผนการสอนนี้) มวี ินัย

8. คณุ คา: พระวารสาร (ทเ่ี ดน: ชดั ที่สุด) อสิ รภาพ
9. ทักษะการคิด กระบวนการคดิ วธิ คี ดิ ลกั ษณะการคิด การคิดวิเคราะห6
10. สมรรถนะสำคัญของผู/เรยี น (ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 ท่ีเด:นชดั ที่สุด) ความสามารถในการส่อื สาร
11. ภาระงาน/ช้นิ งาน/รอ: งรอย/หลักฐานการเรียนร/ู

แบบฝกa หัด กจิ กรรมที่ 1.3

12. การออกแบบกิจกรรมการเรยี นการสอน
ชั่วโมงท่ี เร่อื ง จดุ ประสงคV

วนั ที่/เดือน/ปB ทีส่ อน คาบท่ี ชัน้
วันท่/ี เดือน/ปB ทส่ี อน คาบที่ ชัน้
วนั ที่/เดือน/ปB ทส่ี อน คาบท่ี ช้ัน

( ) กระบวนการเรียนความรPูความเขาP ใจ ( ) กระบวนการปฏบิ ัติ ( ) กระบวนการกลุมJ
( ) กระบวนการสรPางความคดิ รวบยอด ( ) กระบวนการสราP งคJานยิ ม ( ) กระบวนการสรPางปญM หา
( ü ) กระบวนการสราP งความตระหนกั ( ) กระบวนการวเิ คราะห6
( ) กระบวนการเรียนภาษา

( ) การบวนการคณิตศาสตร6 ( ) กระบวนการสราP งเจตคติ ( ) กระบวนการทางวิทยาศาสตร6
( ) กระบวนการคดิ อยJางมวี ิจารญาณ ( ) กระบวนการอJาน แบบท่ี ....... ( ) ทกั ษะกระบวนการ 9 ขน้ั

( ) เพ่ิมเตมิ ระบกุ ระบวนการ
.......................................................................................................................................
กระบวนการสอนที่ใชสP อนเปWนหลกั คอื

ข้ันสังเกต

1. นกั เรยี นกลาJ วสวสั ดีผสPู อน
2. ผสPู อนทบทวนเน้ือหาท่ีเรยี นในคาบทีแ่ ลPว

3. ผสูP อนต้ังคำถาม “ถาP จะอธบิ ายรายละเอยี ดของปญM หาใหPคนอืน่ เขPาใจ มีวธิ อี ธิบายแบบไหน
บPาง”
ขน้ั วิจารณV

1. ผูPสอนยกตัวอยาJ งท่ี 1.4 - 1.6 และอธิบายเน้อื หาในตวั อยJางใหนP ักเรียนฟงM

2. ผูPสอนใหนP ักเรยี นทำกจิ กรรมที่ 1.3

ขนั้ สรุป 1. ผสPู อนและนกั เรียนรวJ มกันสรุปเน้ือหาทเ่ี รียนในคาบนี้

2. ผูPสอนประเมนิ ผลช้นิ งานและภาระงานท่กี ำหนดใหPนกั เรยี นทำ เพือ่ ตรวจสอบความเขาP ใจ

13. ระบุวธิ ีสอนทใ่ี ชใ/ นการจัดการเรยี นรู/
(ü) ใชบP รรยาย ( ) ใชกP ารสาธติ
( ) ใชกP ารทดลอง ( ) ใชPการนิรภัย

( ) ใชกP ารอปุ นัย ( ) ใชกP ารไปทศั นศกึ ษา ( ) ใชกP ารอภปิ รายรายกลุJมยJอย ( ) ใชกP ารแสดงละคร
( ) ใชกP ารแสดงบทบาทสมมติ (ü ) ใชกP รณีตวั อยาJ ง ( ) ใชสP ถานการณ6จำลอง
( ) ใชPเกม

( ) ใชศP ูนย6การเรียน ( ) ใชPบทเรียนโปรแกรม ( ) ระบเุ พิ่มเตมิ .....................................................
14. สอ่ื และแหล:งการเรยี นร/ู
1. เครื่องคอมพวิ เตอร6

2. หนังสอื เรยี นรายวชิ าพ้ืนฐานวทิ ยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันมัธยมศกึ ษาปท? ่ี 1
ของ สสวท.

15. การประเมนิ

จดุ ประสงคกV ารเรียนร/ู วิธกี ารวดั เคร่อื งมือวัด เกณฑVการผา: นแตล: ะ
แบบประเมินกจิ กรรม จดุ ประสงคกV ารเรียนรู/
1.นักเรียนสามารถอธิบายการ ตรวจงานกิจกรรมท่ี 1.3
ถJายทอดรายละเอียดของ นกั เรยี นรอP ยละ 85
ปMญหาและการแกปP MญหาไดP

2.นกั เรยี นสามารถเขยี นการ ตรวจงานกจิ กรรมท่ี 1.3 แบบประเมนิ กจิ กรรม นักเรยี นรPอยละ 80
ถJายทอดรายละเอียดของ แบบประเมินพฤติกรรม นกั เรยี นรPอยละ 90
ปญM หาและการแกปP MญหาไดP สังเกตพฤติกรรมในการทำ
แบบฝกa หัด
3. นักเรยี นมีวนิ ยั และ
รับผิดชอบในการทำงาน

16. บันทกึ หลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศักด์ิ กองทอง ) (นายวชั รพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สPู อน ผPูอำนวยการโรงเรยี น
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจดั การเรยี นร/ู
รหัส ช่ือวชิ า เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กล:มุ สาระการเรียนรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ชนั้ มธั ยมศึกษาปท? ่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกB ารศกึ ษา 2565 หนว: ยการเรียนรู/เรอ่ื ง การแกปE Fญหา
แผนการจดั การเรยี นรทู/ ่ี 4 เรอื่ ง ข้ันตอนการแกEปญF หา
เวลา 1 ชวั่ โมง วนั /เดอื น/ปB ทีใ่ ชแ/ ผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระที่ 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขาE ใจ และใชEแนวคดิ เชิงคำนวณในการแกEปญF หาทีพ่ บในชีวิตจรงิ อยาU งเปนV ขัน้ ตอนและเปVนระบบ ใชE
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สารในการเรียนรูE การทำงาน และการแกปE ญF หาไดอE ยาU งมีประสทิ ธภิ าพ รูEเทUา
ทัน และมจี ริยธรรม
3. ตวั ช้วี ดั /ผลการเรยี นร/ูที่

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยาU งงUาย เพ่ือแกEปFญหาทางคณติ ศาสตร6หรือวทิ ยาศาสตร6
4. สาระสำคญั /ความคิดรวบยอด

การแกEปFญหาจากการทำงานหรือชีวิตประจำวันของแตUละบุคคลมีขั้นตอนและใชEเวลาที่แตกตUางกัน ความรEู
และประสบการณ6จะสUงผลตUอความสามารถในการแกEปFญหา อยUางไรก็ตามทุกคนตUางตEองการหาวิธีในการแกEปFญหาที่
มปี ระสทิ ธิภาพท่ีจะใหEคำตอบที่ถูกตอE งในเวลารวดเรว็ ข้ันตอนในการแกEปญF หาท่ีสำคัญ 4 ขนั้ ตอนคือ

1. การวเิ คราะหแ6 ละกำหนดรายละเอียดของปญF หา
2. การวางแผนการแกปE Fญหา
3. การดำเนนิ การแกEปFญหา
4. การตรวจสอบและประเมินผล
ในการวางแผนการแกปE FญหาใหเE ขาE ใจงUายนนั้ ตอE งถาU ยทอดความคิดไปสูUการปฏิบตั เิ ปนV ขน้ั ตอน โดยอาจ
ใชรE หสั ลำลอง หรอื ผงั งาน
5. สาระการเรียนร/ู
การแกEปญF หาอยาU งเปVนขั้นตอนจะชUวยใหEแกปE ญF หาไดอE ยาU งมปี ระสิทธิภาพ
6. จุดประสงคVการเรียนร/ู (ระบุ K P A ใหช/ ดั เจน)
ดา/ นความร/ู (Knowledge)

นกั เรียนสามารถอธบิ ายขั้นตอนการแกปE ญF หาไดE
ด/านทกั ษะกระบวนการ (Process)

นักเรยี นสามารถออกแบบขนั้ ตอนการแกปE FญหาไดE
ดา/ นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงคV (Attitude)

นักเรียนมUุงม่นั ในการทำงาน
7. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคV ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน พทุ ธศักราช 2551 และของฝoาย

การศกึ ษาฯ (ที่ปรากฏชดั ทีส่ ุดในกจิ กรรมการเรียนร/แู ผนการสอนนี้) มุงU มน่ั ในการทำงาน
8. คณุ คา: พระวารสาร (ท่ีเดน: ชดั ที่สุด) ความจรงิ

9. ทกั ษะการคิด กระบวนการคิด วิธคี ดิ ลกั ษณะการคดิ การคดิ วิเคราะห6
10. สมรรถนะสำคัญของผเ/ู รยี น (ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 ทีเ่ ด:นชัดท่ีสุด) ความสามารถในการแกEปFญหา

11. ภาระงาน/ชิ้นงาน/รอ: งรอย/หลักฐานการเรียนรู/
แบบฝbกหดั กจิ กรรมที่ 2.1
12. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ช่ัวโมงท่ี เร่ือง จดุ ประสงคV
วันท/ี่ เดือน/ปB ท่สี อน คาบท่ี ชัน้
วนั ท/่ี เดือน/ปB ทส่ี อน คาบท่ี ชั้น

วนั ที่/เดือน/ปB ท่ีสอน คาบที่ ชั้น
( ) กระบวนการเรยี นความรคูE วามเขาE ใจ ( ) กระบวนการปฏบิ ัติ ( ) กระบวนการกลUุม
( ) กระบวนการสราE งความคิดรวบยอด ( ) กระบวนการสราE งคUานยิ ม ( ) กระบวนการสราE งปFญหา

( ) กระบวนการเรยี นภาษา ( ) กระบวนการสราE งความตระหนกั ( ) กระบวนการวิเคราะห6
(ü) กระบวนการสราE งเจตคติ ( ) กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร6
( ) การบวนการคณิตศาสตร6

( ) กระบวนการคิดอยาU งมวี จิ ารญาณ ( ) กระบวนการอUาน แบบที่ ....... ( ) ทักษะกระบวนการ 9 ขนั้
( ) เพิ่มเตมิ ระบุกระบวนการ
.......................................................................................................................................

กระบวนการสอนท่ใี ชEสอนเปนV หลกั คอื
ชว่ั โมงที่ 1
ขน้ั สังเกต

1. นกั เรียนกลUาวสวัสดีผEสู อน
2. ผสูE อนทบทวนเนื้อหาทเ่ี รียนในคาบทแ่ี ลEว
3. ผูEสอนยกตัวอยUางปFญหาที่ใกลEตัวที่พบในชีวิตประจำวัน หรือเลUาถึงปFญหาตUางๆ ในสังคม

ขณะนั้น แลEวใหEนักเรียนชUวยกันบอกเลUารายละเอียดของปFญหา สาเหตุ และวิธีการแกEปFญหา
นั้น แลEวใหEนักเรียนชUวยกันวิเคราะห6และเลือกวิธีการแกEปFญหาที่ควรจะเปVน เชUน ปFญหาขยะใน
โรงเรยี น ปFญหาความลUาชEาในการซือ้ ของจากรEานสหกรณโ6 รงเรียนในชวU งเวลาพกั กลางวนั

ขัน้ วิจารณV
1. ผEสู อนแนะนำขัน้ ตอนการแกEปญF หา 4 ขัน้ ตอน แลวE ใหผE Eูเรียนอภปิ รายถึงวิธกี ารหาคำตอบ โดย

เชือ่ มโยงกบั ข้นั ตอนการแกปE Fญหา

2. ผสูE อนยกตวั อยาU งโจทยก6 ารหาพน้ื ทสี่ ามเหลี่ยม แลEวใหนE ักเรียนอภิปรายถึงวิธีการหาคำตอบ

โดยเชือ่ มโยงกบั ข้ันตอนการแกปE ญF หา

3. นักเรียนศึกษาหาความรเEู รือ่ งขนั้ ตอนการแกEปFญหาในหวั ขEอ 2.1 และศกึ ษาตวั อยUางท่ี 2.1 และ

2.2 จากหนังสอื เรียน

4. นักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 2.1

ขั้นสรปุ
1. ผูEสอนและนกั เรียนรวU มกันสรปุ เนือ้ หาที่เรียนในคาบน้ี
2. ผสูE อนประเมินผลชิ้นงานและภาระงานที่กำหนดใหนE ักเรยี นทำ เพอ่ื ตรวจสอบความเขEาใจ

ช่วั โมงที่ 2
ข้ันสังเกต

1. นกั เรียนกลUาวสวัสดีผสูE อน
2. ผสEู อนทบทวนเนอ้ื หาทเ่ี รียนในคาบท่ีแลวE
ขั้นวจิ ารณV
1. ผูEสอนใหEนกั เรยี นศึกษาเนอ้ื หา หัวขEอ 2.2 การเขียนรหัสลำลองและผงั งาน หัวขอE 2.3 การ

กำหนดตัวแปร จากหนงั สือเรียน

2. ผูEสอนใหEนกั เรยี นแตลU ะคน ทำภารกิจดาU นท่ี 1-4 ตามลำดบั ในใบกจิ กรรมที่ 3.2 ถUายทอด

ความคดิ

ดาU นท่ี 1 เรียงรหสั ลำลอง ดาU นที่ 2 เรยี งผังงาน

ดUานที่ 3 เขียนรหัสลำลอง ดUานที่ 4 เขยี นผงั งาน

3. ผูEสอนสUุมนักเรียนมานำเสนอคำตอบจากการทำภารกจิ ดาU นท่ี 1-4
4. ผEูสอนใหนE กั เรยี นทำกิจกรรมทEายบทจากหนงั สอื เรยี น แลวE สุมU ผEูเรยี นเฉลยแนวคำตอบ
ขน้ั สรุป
1. ผสEู อนและนกั เรียนรวU มกนั สรุปเนื้อหาทเ่ี รยี นในคาบน้ี
2. ผสEู อนประเมินผลชน้ิ งานและภาระงานท่กี ำหนดใหนE กั เรยี นทำ เพอ่ื ตรวจสอบความเขEาใจ

13. ระบุวิธสี อนทใ่ี ช/ในการจัดการเรยี นร/ู
(ü) ใชบE รรยาย ( ) ใชกE ารสาธิต
( ) ใชEการทดลอง ( ) ใชEการนริ ภัย

( ) ใชกE ารอปุ นัย ( ) ใชEการไปทัศนศกึ ษา ( ) ใชกE ารอภปิ รายรายกลมุU ยUอย ( ) ใชEการแสดงละคร
( ) ใชกE ารแสดงบทบาทสมมติ (ü ) ใชกE รณีตัวอยาU ง ( ) ใชสE ถานการณจ6 ำลอง
( ) ใชเE กม

( ) ใชEศนู ยก6 ารเรียน ( ) ใชEบทเรียนโปรแกรม ( ) ระบุเพิ่มเตมิ .....................................................

14. ส่อื และแหล:งการเรยี นรู/
1. เครื่องคอมพิวเตอร6
2. หนงั สอื เรียนรายวชิ าพ้ืนฐานวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชน้ั มัธยมศกึ ษาปท? ่ี 1

ของ สสวท.

15. การประเมิน วธิ กี ารวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑVการผ:านแตล: ะ
จุดประสงคกV ารเรยี นร/ู ตรวจงานกิจกรรมท่ี 2.1 แบบประเมนิ กิจกรรม จุดประสงคกV ารเรยี นรู/
นกั เรียนรEอยละ 85
1.นักเรียนสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการแกปE FญหาไดE

2.นักเรยี นสามารถออกแบบ ตรวจงานกิจกรรมที่ 2.1 แบบประเมินกิจกรรม นักเรียนรอE ยละ 80
ขนั้ ตอนการแกปE FญหาไดE สังเกตพฤติกรรมในการทำ แบบประเมนิ พฤตกิ รรม นกั เรียนรอE ยละ 90
แบบฝกb หัด
3. นกั เรยี นมุUงม่นั ในการ
ทำงาน

16. บันทกึ หลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศักด์ิ กองทอง ) (นายวชั รพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สEู อน ผEูอำนวยการโรงเรยี น
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจัดการเรยี นรู/
รหัส ชอ่ื วชิ า เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กล:ุมสาระการเรียนร/ู วทิ ยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ชัน้ มธั ยมศกึ ษาป?ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปBการศึกษา 2565 หนว: ยการเรยี นร/เู ร่อื ง การโปรแกรมดวF ย Scratch
แผนการจัดการเรยี นรูท/ ี่ 5 เร่ือง รูFจกั กับโปรแกรม Scratch
เวลา 1 ชัว่ โมง วัน/เดอื น/ปB ท่ใี ช/แผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระที่ 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขFาใจ และใชFแนวคิดเชงิ คำนวณในการแกFปVญหาทีพ่ บในชีวติ จรงิ อยา[ งเป\นขัน้ ตอนและเป\นระบบ ใชF
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สารในการเรียนรFู การทำงาน และการแกปF VญหาไดอF ยา[ งมปี ระสทิ ธิภาพ รFเู ทา[
ทัน และมีจรยิ ธรรม
3. ตวั ช้วี ัด/ผลการเรยี นร/ูท่ี

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย[างงา[ ย เพอ่ื แกปF ญV หาทางคณติ ศาสตร6หรือวทิ ยาศาสตร6
4. สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

ในชวี ิตประจำวันอาจพบกันการทำงานหรอื ปVญหาท่ตี Fองมกี ารทำงานดวF ยขน้ั ตอนเดมิ ซ้ำกันหลายครัง้
เช[นเดียวกับการเขียนโปรแกรม Scratch ก็มีคำสั่ง repeat ที่ช[วยกำหนดการทำงานซ้ำ เพื่อช[วยใหFเขียน
โปรแกรมกระชับและมปี ระสทิ ธภิ าพมากขึ้น
5. สาระการเรียนรู/

5.1 การออกแบบและเขียนโปรแกรมทีม่ กี ารวนซำ้
5.2 ซอฟต6แวร6ที่ใชFในการเขยี นโปรแกรม เช[น Scratch เปน\ ตนF
6. จุดประสงคVการเรียนร/ู (ระบุ K P A ใหช/ ดั เจน)
ด/านความร/ู (Knowledge)

นักเรยี นสามารถอธิบายการใชFโปรแกรม Scratch ไดF
ดา/ นทกั ษะกระบวนการ (Process)

นกั เรียนสามารถใชFโปรแกรม Scratch เบอื้ งตนF ไดF
ด/านคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคV (Attitude)

นกั เรยี นมคี วามใฝhเรยี นรูF
7. คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงคV ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551 และของฝาo ย

การศกึ ษาฯ (ท่ีปรากฏชดั ทีส่ ุดในกจิ กรรมการเรียนร/แู ผนการสอนน้ี) ใฝเh รียนรFู
8. คณุ คา: พระวารสาร (ทเ่ี ดน: ชัดที่สุด) ความยินดี
9. ทักษะการคิด กระบวนการคดิ วิธีคิด ลักษณะการคดิ การคดิ แกFปญV หา
10. สมรรถนะสำคัญของผเ/ู รียน (ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 ท่ีเดน: ชัดทส่ี ดุ ) ความสามารถในการใชF

เทคโนโลยี

11. ภาระงาน/ชิน้ งาน/รอ: งรอย/หลกั ฐานการเรยี นร/ู
ตรวจคำตอบจากใบกจิ กรรม และแบบทดสอบ

12. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน จุดประสงคV
ช่ัวโมงที่ เร่อื ง

วนั ที/่ เดอื น/ปB ที่สอน คาบท่ี ชน้ั
วนั ที่/เดือน/ปB ท่สี อน คาบที่ ชั้น
วนั ท/่ี เดอื น/ปB ที่สอน คาบท่ี ช้นั
( ) กระบวนการเรียนความรFคู วามเขาF ใจ (ü ) กระบวนการปฏบิ ตั ิ
( ) กระบวนการกลมุ[

( ) กระบวนการสรFางความคิดรวบยอด ( ) กระบวนการสรFางค[านิยม ( ) กระบวนการสรFางปญV หา

( ) กระบวนการเรยี นภาษา ( ) กระบวนการสราF งความตระหนกั ( ) กระบวนการวเิ คราะห6
( ) การบวนการคณติ ศาสตร6 ( ) กระบวนการสรFางเจตคติ ( ) กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร6
( ) กระบวนการคิดอย[างมีวจิ ารญาณ ( ) กระบวนการอา[ น แบบท่ี ....... ( ) ทกั ษะกระบวนการ 9 ขั้น

( ) เพม่ิ เตมิ ระบุกระบวนการ .............................................................................................................................
กระบวนการสอนทีใ่ ชสF อนเปน\ หลัก คือ

ชว่ั โมงท่ี 1
สังเกต / รบั รู/
ผสูF อนและผูFเรยี นร[วมกนั แสดงความคดิ เห็นเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ที ำงานอตั โนมัติ เช[น ยานพาหนะ
ไตคF นขับ แลวF ถามนกั เรียนถงึ เหตผุ ลวา[ ทำไมรถจงึ เคลอื่ นทไ่ี ดFโดยไมม[ ีคนขบั ตวั อย[างคำตอบ เชน[ มีการใส[
โปรแกรมลงไปใหFยานพาหนะ กำหนดเสFนทาง ปลายทาง เป\นตFน หลงั จากน้ันผFสู อนสรุปวา[ การทำงานของ
เทคโนโลยีในปVจจบุ นั มีการเขียนโปรแกรมมาเก่ยี วขอF งท้งั สน้ิ ผFสู อนยกตวั อย[างโปรแกรม Scratch ท่ีใชแF บบ
ออฟไลน6 แลวF อธบิ ายการใชงF านภาพรวมในประเด็นต[างๆ เชน[
• โปรแกรม Scratch พัฒนาโดยผใูF ด
• ใชFสรFางผลงานใดไดFบFาง
• การใชFงานแบบออนไลนแ6 ละแบบออฟไลน6แตกต[างกนั อย[างไร

ทำตามแบบ
ผูFสอนใหนF ักเรยี นเปoดโปรแกรม Scratch แลFวทดลองคลกิ เมนูและส[วนประกอบตา[ งๆ หลงั จากนนั้

ใหผF เFู รียนปฏบิ ตั ติ ามตวั อยา[ งท่ี 4.1 ในหนงั สอื เรยี น

ทำเองโดยไม:มีแบบ
ผูสF อนใหนF ักเรยี นเขยี นโปรแกรมแต[งเพลง ในหวั ขFอ ชวนคดิ ในหนังสอื เรยี น

ฝกw ใหช/ ำนาญ
ผสFู อนสม[ุ นักเรยี นใหสF รปุ ถงึ สว[ นประกอบของหนาF ต[างโปรแกรมและการใชFงานเบือ้ งตFน แลFวถาม

ผูเF รียนถงึ สว[ นประกอบอื่นๆ ซึ่งผFเู รยี นอาจเคยเรยี นมาแลFว เช[น เมนู เครอ่ื งมือ การทำงานของกลม[ุ บลอ็ ก
คำส่งั ตา[ งๆ การเปoดและบนั ทึกไฟล6 การย[อขยายหนาF จอแสดงผลการรันโปรแกรม การเปล่ยี นภาษาไทย/
องั กฤษ การเปล่ยี นขนาดตัวอักษร การเพม่ิ ตัวละคร เปน\

ชัว่ โมงท่ี 2

สังเกต / รบั รู/
ผูFสอนยกตัวอย[างการทำงานในชีวิตประจำวนั ทมี่ ีการทำงานแบบวนซำ้ เชน[ ท่รี าF นขายนำ้ จะขาย

เคร่อื งดืม่ หลายอย[าง อาทิ กาแฟ ชา หรอื โกโกF ซง่ึ เมอ่ื ผFูเรียนส่งั เครอื่ งดมื่ ที่ตFองการ ผชFู ายจะตFองชง
เครอ่ื งดมื่ ประเภทนน้ั ดFวยสตู รเดมิ และกระบวนการเดมิ แบบซำ้ ๆ จงึ มแี นวคิดนำเครอื่ งชงอตั โนมตั ิทสี่ ามารถ
ส่งั เครอื่ งดมื่ ไดFตามจำนวนทีต่ อF งการ เช[น โกโกF 5 แกวF โดยการกดปุมh โกโกF และเลือกจำนวน 5 แกFว แทนท่ี
จะกดเลอื กโกโกทF ลี ะแกวF จำนวน 5 ครั้ง ทำใหกF ารทำงานสะดวกและรวดเร็วขึน้

ทำตามแบบ
ผFูสอนใหนF ักเรยี นศกึ ษาเน้ือหาในหนงั สือเรยี นบทท่ี 4 เร่อื ง คำส่งั วนซำ้ หลงั จากนนั้ ผูFสอนใหF

นกั เรยี นทำตามตวั อย[างที่ 4.2 วาดรูปสีเ่ หลย่ี ม

ทำเองโดยไม:มีแบบ
ผูFสอนใหนF ักเรยี นทำกิจกรรมเพมิ่ เติมจากตวั อยา[ งที่ 4.2 ในหวั ขอF ชวนคิด

ฝwกให/ชำนาญ
ผFสู อนใหFนกั เรยี นทำกจิ กรรมที่ 4.2 ใหFนกั เรยี นเติมตวั เลขในโปรแกรมใหสF มบูรณ6 เพอ่ื ฝกr การใชF

คำสง่ั วนซำ้

13. ระบุวิธีสอนท่ใี ช/ในการจดั การเรยี นรู/
(ü) ใชบF รรยาย ( ) ใชFการสาธติ
( ) ใชกF ารทดลอง ( ) ใชกF ารนิรภัย

( ) ใชFการอุปนยั ( ) ใชFการไปทศั นศกึ ษา ( ) ใชFการอภปิ รายรายกล[มุ ย[อย ( ) ใชกF ารแสดงละคร
( ) ใชFการแสดงบทบาทสมมติ (ü ) ใชกF รณีตวั อยา[ ง ( ) ใชสF ถานการณจ6 ำลอง
( ) ใชเF กม

( ) ใชศF นู ยก6 ารเรียน ( ) ใชบF ทเรียนโปรแกรม ( ) ระบุเพ่มิ เติม .....................................................

14. ส่อื และแหลง: การเรยี นรู/
1. เครอ่ื งคอมพวิ เตอร6 พรFอมตดิ ตัง้ โปรแกรม Scratch 2 Offline Editor
2. หนงั สอื เรียนรายวิชาพน้ื ฐานวทิ ยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้นั มธั ยมศึกษาปท? ่ี 1

ของ สสวท.

15. การประเมนิ

จุดประสงคกV ารเรยี นรู/ วธิ ีการวัด เครอื่ งมือวดั เกณฑVการผ:านแตล: ะ
แบบประเมนิ กจิ กรรม จุดประสงคกV ารเรยี นรู/
1.นักเรยี นสามารถอธิบายการ ตรวจงานกิจกรรมท่ี 4.1
ใชFโปรแกรม Scratch ไดF นกั เรยี นรFอยละ 85

2.นกั เรียนสามารถใชF ตรวจงานกิจกรรมท่ี 4.1 แบบประเมินกจิ กรรม นักเรียนรอF ยละ 80
โปรแกรม Scratch เบ้ืองตนF สงั เกตพฤตกิ รรมในการทำ แบบประเมนิ พฤติกรรม นกั เรียนรอF ยละ 90
ไดF แบบฝrกหัด

3. นกั เรยี นมีความใฝhเรยี นรูF

16. บันทกึ หลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศักด์ิ กองทอง ) (นายวชั รพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สFู อน ผFูอำนวยการโรงเรยี น
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจดั การเรยี นรู/
รหัส ชือ่ วชิ า เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กล:มุ สาระการเรียนร/ู วทิ ยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศกึ ษาปท? ่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปกB ารศึกษา 2565 หนว: ยการเรียนรูเ/ รอื่ ง การโปรแกรมดFวย Scratch
แผนการจดั การเรียนรู/ที่ 6 เรื่อง การสรFางตัวแปรใน Scratch
เวลา 1 ชั่วโมง วัน/เดอื น/ปB ทีใ่ ช/แผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขFาใจ และใชแF นวคิดเชงิ คำนวณในการแกปF Tญหาทพี่ บในชวี ติ จรงิ อยZางเปน[ ขนั้ ตอนและเป[นระบบ ใชF
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สารในการเรียนรFู การทำงาน และการแกFปญT หาไดFอยZางมีประสิทธิภาพ รูFเทาZ
ทนั และมจี รยิ ธรรม
3. ตวั ชวี้ ดั /ผลการเรยี นรท/ู ่ี

ออกแบบและเขยี นโปรแกรมอยZางงาZ ย เพื่อแกปF Tญหาทางคณติ ศาสตร6หรอื วทิ ยาศาสตร6
4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสรFางตวั แปรและเรยี กใชFตวั แปร อยูใZ นกลุZมบล็อก Data บลอ็ กคำส่งั Make a Variable เมื่อมกี ารสรFาง
ตวั แปรใหมZ โปรแกรมจะสรFางบล็อกคำสง่ั ตาZ งๆ ทเ่ี กยี่ วขFองกับตัวแปรนั้นเพิ่มเติม สำหรับใชใF นการทำงานตZางๆ
5. สาระการเรียนรู/

5.1 การออกแบบและเขยี นโปรแกรมท่มี ีการใชFตัวแปร และการวนซำ้
5.2 การออกแบบอลั กอริทึมเพื่อแกFปญT หาทางคณติ ศาสตร6 วทิ ยาศาสตร6อยZางงZาย อาจใชFแนวคิดเชงิ
นามธรรมในการออกแบบเพื่อใหกF ารแกปF Tญหามปี ระสทิ ธภิ าพ
5.3 การแกปF ญT หาอยาZ งเปน[ ขนั้ ตอนจะชวZ ยใหแF กปF ญT หาไดFอยาZ งมปี ระสิทธภิ าพ
6. จดุ ประสงคVการเรยี นร/ู (ระบุ K P A ให/ชัดเจน)
ดา/ นความรู/ (Knowledge)

นกั เรยี นสามารถอธบิ ายการออกแบบและเขยี นโปรแกรมทมี่ ีการใชตF ัวแปรไดF
ด/านทกั ษะกระบวนการ (Process)

นักเรยี นสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมทีม่ ีการใชFตวั แปรไดF
ด/านคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงคV (Attitude)

นกั เรยี นมวี นิ ัยในการทำงาน
7. คุณลักษณะอันพึงประสงคV ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551 และของฝoาย

การศึกษาฯ (ทีป่ รากฏชดั ที่สดุ ในกจิ กรรมการเรียนรูแ/ ผนการสอนน)้ี มวี ินัย
8. คุณคา: พระวารสาร (ท่ีเด:นชดั ทส่ี ดุ ) ความยินดี
9. ทกั ษะการคิด กระบวนการคิด วธิ คี ิด ลกั ษณะการคิด การคดิ แกปF ญT หา
10. สมรรถนะสำคัญของผ/ูเรยี น (ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 ท่ีเด:นชดั ที่สดุ ) ความสามารถในการใชF

เทคโนโลยี

11. ภาระงาน/ชิน้ งาน/ร:องรอย/หลกั ฐานการเรยี นรู/
ตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบ

12. การออกแบบกจิ กรรมการเรียนการสอน จดุ ประสงคV
ช่ัวโมงท่ี เรือ่ ง
วันท่ี/เดือน/ปB ที่สอน คาบท่ี ชัน้

วนั ท/่ี เดือน/ปB ทส่ี อน คาบท่ี ชนั้
วันที่/เดือน/ปB ทีส่ อน คาบที่ ชัน้
( ) กระบวนการเรียนความรคFู วามเขFาใจ (ü ) กระบวนการปฏิบัติ
( ) กระบวนการกลZมุ

( ) กระบวนการสรFางความคดิ รวบยอด ( ) กระบวนการสรFางคาZ นิยม ( ) กระบวนการสราF งปTญหา
( ) กระบวนการเรยี นภาษา ( ) กระบวนการสรFางความตระหนัก ( ) กระบวนการวิเคราะห6

( ) การบวนการคณติ ศาสตร6 ( ) กระบวนการสราF งเจตคติ ( ) กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร6
( ) กระบวนการคิดอยZางมวี ิจารญาณ ( ) กระบวนการอาZ น แบบที่ ....... ( ) ทกั ษะกระบวนการ 9 ขั้น
( ) เพิ่มเติม ระบกุ ระบวนการ .............................................................................................................................

กระบวนการสอนท่ใี ชสF อนเปน[ หลกั คือ

ชว่ั โมงท่ี 1
สังเกต / รับรู/
ผสูF อนนำอภิปรายขFอมูลทผ่ี ูเF รียนพบในชีวติ ประจำวนั เชนZ ใบแสดงผลการเรียน ใบเสร็จราF น
สะดวกซ้ือ เครือขาZ ยสงั คมออนไลน6 เกม แลFวใหผF ูเF รียนชวZ ยกนั พิจารณาวาZ มีขFอมูลประเภทใดบFาง เชZน
ขอF ความ จำนวน หรืออกั ขระ
ผสFู อนยกตัวอยาZ งการใชFชื่อทจ่ี ะเรยี กแทนขFอมูล เชนZ

• Number1 มีคาZ เทาZ กับ 20

• Number2 มคี าZ เทZากับ 30
• ถFา Number2 = number1 + number2
• Number2 จะมีคZาเทZากับเทZาไร แลFวนักเรียนทราบไดอF ยZางไร
ทำตามแบบ
ผสFู อนใหนF ักเรียนเปดy โปรแกรม Scratch แลวF เลือกกลุมZ บลอ็ ก Data แลวF สราF งตัวแปรชอ่ื วZา
Count

ทำเองโดยไม:มีแบบ
ผFูสอนใหนF กั เรียนสรFางตวั แปรข้นึ มาใหมZ ใหตF ง้ั ชือ่ วZา Name , class และ Number

ฝกw ให/ชำนาญ
ผสFู อนใหFนักเรยี นทำใบกิจกรรมที่ 9.1 เรื่องตวั แปรนาZ รFู แลFวสุมZ นำเสนอคำตอบ

ช่ัวโมงท่ี 2

สงั เกต / รับรู/
ผูFสอนทบทวนเนอื้ หาทีเ่ รยี นในคาบท่แี ลFว เรอ่ื งการสราF งตวั แปรใน Scratch และใหFนกั เรยี นศกึ ษา

ตัวอยZางที่ 4.4 แชรก6 บั ฉัน ในหนงั สือเรยี นฯ

ทำตามแบบ
ผFสู อนใหFนกั เรยี นเปyดโปรแกรม Scratch แลFวใหนF ักเรียนเขียนโปรแกรม การหาคZาอาหารท้ังหมด

โดยผูFสอนสอนทีละข้ันตอนของการเขยี นโปรแกรม

ทำเองโดยไม:มแี บบ
ผสูF อนใหFนกั เรยี นเขยี นโปรแกรมใหมZ โดยใหปF ดy หนังสอื

ฝwกใหช/ ำนาญ
ผูFสอนใหFนกั เรยี นทำกจิ กรรมท่ี 4.3 ในหนงั สือเรยี นฯ เพือ่ ฝก• ฝนการสราF งตัวแปรในโปรแกรม

Scratch

13. ระบุวธิ สี อนทีใ่ ชใ/ นการจัดการเรียนร/ู
(ü) ใชFบรรยาย ( ü ) ใชFการสาธติ
( ) ใชFการทดลอง ( ) ใชFการนริ ภัย

( ) ใชFการอุปนยั ( ) ใชกF ารไปทศั นศกึ ษา ( ) ใชกF ารอภปิ รายรายกลมุZ ยZอย ( ) ใชกF ารแสดงละคร
( ) ใชเF กม ( ) ใชFการแสดงบทบาทสมมติ ( ) ใชFกรณตี ัวอยาZ ง ( ) ใชสF ถานการณ6จำลอง
( ) ใชFศนู ย6การเรยี น ( ) ใชFบทเรยี นโปรแกรม ( ) ระบุเพ่ิมเติม .....................................................

14. ส่อื และแหลง: การเรียนรู/
1. เครอื่ งคอมพิวเตอร6 พรอF มติดต้งั โปรแกรม Scratch 2 Offline Editor
2. หนังสือเรียนรายวชิ าพน้ื ฐานวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปท? ี่ 1

ของ สสวท.

15. การประเมิน

จดุ ประสงคกV ารเรยี นรู/ วิธกี ารวดั เครือ่ งมือวดั เกณฑVการผ:านแตล: ะ
แบบประเมนิ กจิ กรรม จดุ ประสงคVการเรียนรู/
1.นกั เรียนสามารถอธิบายการ ตรวจงานกิจกรรมท่ี 4.3 นกั เรียนรFอยละ 85
ออกแบบและเขียนโปรแกรม
ทม่ี กี ารใชFตวั แปรไดF

2.นกั เรียนสามารถออกแบบ ตรวจงานกจิ กรรมที่ 4.3 แบบประเมนิ กิจกรรม นกั เรยี นรอF ยละ 80
และเขยี นโปรแกรมท่มี กี ารใชF สงั เกตพฤติกรรมในการทำ แบบประเมนิ พฤติกรรม นกั เรียนรFอยละ 90
ตวั แปรไดF กจิ กรรม

3. นกั เรียนมีวินัยในการ
ทำงาน

16. บันทกึ หลงั การเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชอื่ ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศักด์ิ กองทอง ) (นายวัชรพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สFู อน ผอFู ำนวยการโรงเรียน
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจดั การเรยี นรู/
รหสั ชื่อวชิ า เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลมุ: สาระการเรียนรู/ วทิ ยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาป?ที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปกB ารศึกษา 2565 หน:วยการเรียนรเ/ู รอ่ื ง การโปรแกรมดFวย Scratch
แผนการจดั การเรียนร/ูที่ 7 เรอ่ื ง การทำงานแบบมีทางเลอื ก
เวลา 1 ชวั่ โมง วนั /เดือน/ปB ท่ใี ชแ/ ผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระที่ 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขาF ใจ และใชแF นวคดิ เชงิ คำนวณในการแกปF ญX หาทพ่ี บในชวี ิตจรงิ อยา\ งเปน] ขัน้ ตอนและเป]นระบบ ใชF
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรูF การทำงาน และการแกFปXญหาไดFอย\างมีประสทิ ธภิ าพ รเูF ทา\
ทัน และมจี รยิ ธรรม
3. ตัวช้วี ัด/ผลการเรียนรท/ู ่ี

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย\างงา\ ย เพือ่ แกFปญX หาทางคณติ ศาสตรห6 รอื วิทยาศาสตร6
4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลอื ก คือ การเขียนโปรแกรมท่มี กี ารตดั สนิ ใจ โดยจะเลือกทำเฉพาะคำสงั่
ต\าง ๆ ภายใตเF ง่อื นไขทีก่ ำหนด
5. สาระการเรยี นรู/

การออกแบบและเขยี นโปรแกรมท่มี กี ารใชFตัวแปร เงือ่ นไข และวนซ้ำ
6. จุดประสงคกV ารเรยี นรู/ (ระบุ K P A ให/ชัดเจน)

ดา/ นความร/ู (Knowledge)
นักเรยี นสามารถอธิบายการเขยี นโปรแกรมแบบทางเลอื กไดF

ดา/ นทกั ษะกระบวนการ (Process)
นักเรยี นสามารถเขียนโปรแกรมแบบทางเลอื กไดF

ดา/ นคุณลักษณะอันพงึ ประสงคV (Attitude)
นักเรียนใฝgเรยี นรFู

7. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคV ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และของฝาo ย
การศกึ ษาฯ (ทปี่ รากฏชดั ทสี่ ุดในกิจกรรมการเรียนรู/แผนการสอนน)้ี ใฝเg รียนรFู

8. คุณคา: พระวารสาร (ท่ีเดน: ชดั ท่ีสดุ ) อสิ รภาพ
9. ทักษะการคิด กระบวนการคิด วธิ คี ิด ลกั ษณะการคิด การคิดวิเคราะห6
10. สมรรถนะสำคัญของผเ/ู รียน (ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 ทเ่ี ดน: ชดั ที่สุด) ความสามารถในการใชF

เทคโนโลยี
11. ภาระงาน/ชนิ้ งาน/ร:องรอย/หลักฐานการเรียนรู/

ตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบ

12. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ชว่ั โมงที่ เรอ่ื ง จดุ ประสงคV

วนั ท่ี/เดอื น/ปB ท่สี อน คาบท่ี ชน้ั
วันท่/ี เดอื น/ปB ทส่ี อน คาบท่ี ชนั้
วนั ท/ี่ เดือน/ปB ทส่ี อน คาบที่ ชั้น
( ) กระบวนการเรยี นความรFคู วามเขFาใจ (ü ) กระบวนการปฏิบัติ
( ) กระบวนการกล\ุม

( ) กระบวนการสราF งความคดิ รวบยอด ( ) กระบวนการสราF งคา\ นยิ ม ( ) กระบวนการสราF งปXญหา

( ) กระบวนการเรยี นภาษา ( ) กระบวนการสราF งความตระหนัก ( ) กระบวนการวเิ คราะห6
( ) การบวนการคณิตศาสตร6 ( ) กระบวนการสรFางเจตคติ ( ) กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร6
( ) กระบวนการคดิ อย\างมวี จิ ารญาณ ( ) กระบวนการอา\ น แบบที่ ....... ( ) ทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน

( ) เพมิ่ เติม ระบกุ ระบวนการ .............................................................................................................................
กระบวนการสอนทีใ่ ชสF อนเปน] หลัก คอื

ชั่วโมงท่ี 1
สงั เกต / รบั ร/ู
ผสFู อนสอบถามนักเรียน ว\าเมือ่ ใดทีผ่ ูเF รียนตFองตดั สนิ ใจ (เมอ่ื มที างเลือกมากกวา\ 1 ทางเลอื ก) และ

เพราะอะไรจงึ ตดั สินใจอย\างนน้ั (เหตแุ ละผล) ผFสู อนยกตัวอยา\ ง เชน\ ถาF นักเรยี นมีเงนิ เหลือจากการซอื้ อาหาร
กลางวนั มากกว\า 10 บาท จะซอ้ื ขนมหรือเกบ็ ใสก\ ระปกุ ออมสนิ
ทำตามแบบ

ผูFสอนใหFนกั เรียนศกึ ษาบทเรยี นบทท่ี 4 เร่ือง การทำงานแบบมีทางเลือก แลวF ผFสู อนใหนF กั เรยี น
เปnดโปรแกรม Scratch ขน้ึ มา ผูFสอนเขียนโปรแกรมรบั อุณหภูมิเป]นองศาเซลเซยี ส แลFวใหFนักเรยี นทำตามทลี ะ
ขั้นตอน

ทำเองโดยไม:มีแบบ
ผูสF อนใหFนักเรยี นเขียนโปรแกรมรับอณุ หภูมเิ ป]นองศาเซลเซียส โดยใหนF ักเรยี นปnดหนงั สือ
ฝwกให/ชำนาญ

ผูสF อนใหFนกั เรียนทำแบบกิจกรรมที่ 4.6 เพ่ือใหนF กั เรียน เขาF ใจการทำงานแบบมีทางเลอื ก
13. ระบวุ ธิ ีสอนท่ใี ช/ในการจัดการเรียนรู/
(ü) ใชบF รรยาย ( ü ) ใชFการสาธิต
( ) ใชกF ารทดลอง ( ) ใชFการนิรภัย

( ) ใชFการอุปนยั ( ) ใชกF ารไปทศั นศึกษา ( ) ใชกF ารอภิปรายรายกลุ\มยอ\ ย ( ) ใชกF ารแสดงละคร
( ) ใชFเกม ( ) ใชกF ารแสดงบทบาทสมมติ ( ) ใชกF รณตี ัวอยา\ ง ( ) ใชสF ถานการณ6จำลอง

( ) ใชFศนู ย6การเรยี น ( ) ใชบF ทเรยี นโปรแกรม ( ) ระบเุ พม่ิ เตมิ .....................................................
14. สอื่ และแหลง: การเรยี นรู/
1. เคร่ืองคอมพวิ เตอร6 พรFอมติดตงั้ โปรแกรม Scratch 2 Offline Editor

2. หนงั สือเรียนรายวิชาพน้ื ฐานวทิ ยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ช้นั มัธยมศึกษาปท? ี่ 1
ของ สสวท.

15. การประเมิน

จุดประสงคกV ารเรยี นรู/ วธิ กี ารวดั เคร่ืองมอื วดั เกณฑกV ารผ:านแตล: ะ
แบบประเมินกิจกรรม จุดประสงคVการเรียนรู/
1.นกั เรยี นสามารถอธบิ ายการ ตรวจงานกิจกรรมที่ 4.6
เขียนโปรแกรมแบบทางเลอื ก นกั เรียนรอF ยละ 85
ไดF

2.นกั เรยี นสามารถเขยี น ตรวจงานกิจกรรมท่ี 4.6 แบบประเมนิ กิจกรรม นกั เรียนรอF ยละ 80
โปรแกรมแบบทางเลอื กไดF สังเกตพฤตกิ รรมในการทำ แบบประเมินพฤตกิ รรม นกั เรยี นรFอยละ 90
กจิ กรรม
3. นกั เรยี นใฝเg รียนรูF

16. บันทกึ หลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศักด์ิ กองทอง ) (นายวชั รพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สFู อน ผFูอำนวยการโรงเรยี น
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจัดการเรียนรู/
รหสั ช่อื วชิ า เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ:มสาระการเรยี นร/ู วทิ ยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ชัน้ มธั ยมศึกษาปท? ี่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปBการศึกษา 2565 หนว: ยการเรียนรเ/ู รื่อง การโปรแกรมดFวย Scratch
แผนการจัดการเรียนรู/ที่ 8 เรือ่ ง การโปรแกรมดวF ย Scratch เพื่อประยุกต6ใชงF าน
เวลา 1 ชว่ั โมง วนั /เดอื น/ปB ทใี่ ช/แผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขFาใจ และใชFแนวคิดเชงิ คำนวณในการแกปF Yญหาทีพ่ บในชีวติ จรงิ อยา] งเป^นขัน้ ตอนและเปน^ ระบบ ใชF
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สารในการเรยี นรFู การทำงาน และการแกFปYญหาไดFอยา] งมปี ระสทิ ธภิ าพ รFเู ทา]
ทัน และมีจรยิ ธรรม
3. ตวั ชีว้ ัด/ผลการเรียนรท/ู ่ี

ออกแบบและเขยี นโปรแกรมอยา] งง]าย เพอื่ แกFปญY หาทางคณติ ศาสตรห6 รือวทิ ยาศาสตร6
4. สาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอด

การแกปF ญY หาทางคณิตศาสตร6หรอื วิทยาศาสตร6 หรอื งานในชวี ิตประจำวัน สามารถใชโF ปรแกรมคอมพิวเตอร6
มาช]วยใหกF ารดำเนินการแกปF Yญหามีประสิทธิภาพ ถูกตFอง และรวดเร็ว
5. สาระการเรียนรู/

การออกแบบอลั กอรทิ ึมเพ่อื แกFปYญหาทางคณติ ศาสตร6 วิทยาศาสตรอ6 ยา] งงา] ย อาจใชแF นวคดิ เชิงนามธรรม
ในการออกแบบเพ่อื ใหแF กปF ญY หามปี ระสิทธภิ าพ
6. จดุ ประสงคกV ารเรยี นรู/ (ระบุ K P A ใหช/ ดั เจน)

ดา/ นความรู/ (Knowledge)
นกั เรียนสามารถอธบิ ายการโปรแกรมดFวย Scratch เพอื่ ประยุกตใ6 ชFงานไดF

ดา/ นทักษะกระบวนการ (Process)
นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมดวF ย Scratch เพื่อประยุกตใ6 ชFงานไดF

ดา/ นคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงคV (Attitude)
นักเรียนใฝเf รียนรFู

7. คุณลกั ษณะอันพึงประสงคV ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน พุทธศักราช 2551 และของฝoาย
การศกึ ษาฯ (ท่ีปรากฏชัดทีส่ ุดในกิจกรรมการเรียนร/ูแผนการสอนน้)ี ใฝfเรียนรFู

8. คุณค:าพระวารสาร (ทีเ่ ด:นชัดที่สดุ ) อสิ รภาพ
9. ทักษะการคดิ กระบวนการคิด วธิ ีคิด ลักษณะการคดิ การคดิ วิเคราะห6
10. สมรรถนะสำคญั ของผ/เู รยี น (ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 ทเ่ี ดน: ชดั ทีส่ ุด) ความสามารถในการใชF

เทคโนโลยี
11. ภาระงาน/ช้ินงาน/ร:องรอย/หลักฐานการเรียนร/ู

ตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบ

12. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นการสอน จดุ ประสงคV
ชว่ั โมงท่ี เรื่อง

วนั ที/่ เดือน/ปB ที่สอน คาบท่ี ช้นั
วันท/่ี เดือน/ปB ทส่ี อน คาบที่ ช้นั
วันท่/ี เดอื น/ปB ทส่ี อน คาบที่ ชั้น
( ü ) กระบวนการเรยี นความรูFความเขFาใจ ( ) กระบวนการปฏบิ ัติ
( ) กระบวนการ

กล]ุม

( ) กระบวนการสรFางความคดิ รวบยอด ( ) กระบวนการสรFางค]านิยม ( ) กระบวนการสรFางปญY หา
( ) กระบวนการเรยี นภาษา ( ) กระบวนการสรFางความตระหนกั ( ) กระบวนการวิเคราะห6
( ) การบวนการคณิตศาสตร6 ( ) กระบวนการสรFางเจตคติ ( ) กระบวนการทางวิทยาศาสตร6

( ) กระบวนการคดิ อย]างมีวิจารญาณ ( ) กระบวนการอ]าน แบบที่ ....... ( ) ทกั ษะกระบวนการ 9 ขนั้
( ) เพม่ิ เติม ระบกุ ระบวนการ .............................................................................................................................
กระบวนการสอนทีใ่ ชสF อนเป^นหลกั คอื

สังเกต ตระหนัก
ผสFู อนใหFนกั เรียนแบง] กลุ]ม กล]มุ ละ 5 คน ทำใบกิจกรรมท่ี 11.1 ฉันตอบอะไรไดบF Fางเพอื่ ทบทวน
ความรูเF ดมิ

วางแผนปฏิบัติ
ผสFู อนใหFนักเรยี นแบง] หนFาท่ีภายในกลมุ] เพอื่ ทำใบกิจกรรม

ลงมือปฏิบตั ิ
ผสFู อนสงั เกตผลลัพธ6ที่นักเรยี นตอบแต]ละขอF ซกั ถามความเขาF ใจ ถFายงั มนี กั เรียนบางกลุม] เขFาใจ

คลาดเคล่อื นหรือตอบไมถ] ูก ผFูสอนอธบิ ายเพิม่ เติมในเรอ่ื งน้ัน

พัฒนาความรูค/ วามเข/าใจ
ผสFู อนใหนF กั เรียนเลอื กทำทำกจิ กรรมทาF ยบทและแบบฝกl หัดทFายบทที่ 4 จากหนังสอื เรยี น แลวF ส]มุ

ผFูเรยี นนำเสนออัลกอริทมึ และโปรแกรมทเี่ ขียนขึ้น

สรุป
ผสูF อนและนกั เรยี นสรปุ แนวคิดเกี่ยวกบั การเขียนโปรแกรมเพ่อื แกFปYญหานำไปส]ูการแกปF ญY หาใน

ชวี ติ ประจำวนั

13. ระบุวธิ สี อนท่ีใช/ในการจัดการเรียนรู/
( ) ใชFบรรยาย ( ) ใชกF ารสาธิต ( ) ใชกF ารทดลอง ( ) ใชกF ารนิรภัย

( ) ใชFการอุปนยั ( ) ใชFการไปทศั นศึกษา ( ) ใชFการอภปิ รายรายกล]ุมยอ] ย ( ) ใชกF ารแสดงละคร
( ) ใชเF กม ( ) ใชกF ารแสดงบทบาทสมมติ ( ) ใชกF รณีตวั อย]าง ( ) ใชสF ถานการณจ6 ำลอง
( ü ) ระบุเพิ่มเตมิ แบง] กล]มุ
( ) ใชศF ูนยก6 ารเรียน ( ) ใชบF ทเรียนโปรแกรม

14. สื่อและแหลง: การเรียนรู/
1. เครื่องคอมพิวเตอร6 พรFอมตดิ ตั้งโปรแกรม Scratch 2 Offline Editor

2. หนงั สือเรยี นรายวชิ าพ้นื ฐานวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันมธั ยมศกึ ษาปท? ี่ 1
ของ สสวท.
15. การประเมนิ

จดุ ประสงคกV ารเรยี นร/ู วิธกี ารวัด เครอื่ งมอื วดั เกณฑVการผา: นแตล: ะ
จดุ ประสงคVการเรยี นร/ู

1.นักเรยี นสามารถอธบิ ายการ ตรวจงานกลุ]ม แบบประเมนิ กิจกรรม นกั เรยี นรFอยละ 85

โปรแกรมดFวย Scratch เพ่อื
ประยุกตใ6 ชFงานไดF

2.นักเรียนสามารถเขยี น ตรวจงานกล]มุ แบบประเมนิ กจิ กรรม นักเรียนรFอยละ 80
โปรแกรมดวF ย Scratch เพอื่ สงั เกตพฤตกิ รรมในการทำ แบบประเมินพฤติกรรม นกั เรยี นรFอยละ 90
ประยกุ ตใ6 ชงF านไดF กิจกรรม
3. นกั เรยี นใฝเf รยี นรFู

16. บนั ทกึ หลงั การเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงช่อื ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศกั ด์ิ กองทอง ) (นายวัชรพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สFู อน ผอูF ำนวยการโรงเรียน
............../.................../................
............../.................../................
17.

แผนการจัดการเรยี นร/ู
รหสั ช่ือวชิ า เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) กลุ:มสาระการเรยี นรู/ วทิ ยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาป?ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปBการศึกษา 2565 หน:วยการเรยี นรเู/ รอื่ ง ขอF มลู และการประมวลผล
แผนการจดั การเรยี นรทู/ ี่ 9 เรื่อง ขFอมูลและการรวบรวมขFอมลู
เวลา 1 ชั่วโมง วนั /เดอื น/ปB ท่ีใช/แผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระที่ 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขFาใจ และใชแF นวคิดเชิงคำนวณในการแกFปSญหาที่พบในชีวติ จรงิ อยWางเปนX ข้ันตอนและเปนX ระบบ ใชF
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สารในการเรียนรFู การทำงาน และการแกปF SญหาไดอF ยWางมปี ระสทิ ธภิ าพ รูเF ทาW
ทัน และมีจรยิ ธรรม
3. ตวั ช้วี ัด/ผลการเรยี นรท/ู ่ี

รวบรวมขอF มลู ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอF มลู และสารสนเทศตามวัตถุประสงค6 โดยใชF
ซอฟต6แวร6หรอื บริการบนอนิ เตอรเ6 น็ตท่ีหลากหลาย
4. สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

การเก็บรวบรวมขFอมูลจากแหลWงขFอมูลตWางๆ ตFองวิเคราะห6วัตถุประสงค6ของการนำขFอมูลไปใชF เพื่อนำไปสWู
การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขFอมูลอยWางเหมาะสม เชWน การสัมภาษณ6 การสอบถาม การสำรวจ หลังจากนั้น จึง
ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขFอมูล และดำเนินการเก็บขFอมูลตามที่ไดFวางแผนไวF เมื่อไดFขFอมูลมาแลFว
ตอF งมกี ารตรวจสอบความถูกตอF งและครบถวF น เพ่ือใหไF ดFขFอมูลท่เี หมาะสำหรบั การนำไปประมวลผลตอW ไป
5. สาระการเรยี นรู/

การรวบรวมขFอมูลจากแหลงW ขอF มูลปฐมภูมิ จะตอF งมกี ารวางแผนและเลือกรปู แบบวธิ กี ารรวบรวมขFอมลู ที่
เหมาะสม เพือ่ ใหไF ดFขอF มลู ท่ีตรงกับความตFองการมากทีส่ ดุ แลวF จงึ นำขอF มูลท่ีไดมF าตรวจสอบความครบถวF น
ถูกตอF ง เพอ่ื เตรียมขอF มลู ใหFพรFอมสำหรบั การประมวลผล
6. จุดประสงคVการเรียนรู/ (ระบุ K P A ใหช/ ัดเจน)

ดา/ นความร/ู (Knowledge)
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและข้ันตอนการรวบรวมขอF มูลไดF

ดา/ นทกั ษะกระบวนการ (Process)
นกั เรยี นสามารถรวบรวมขFอมลู ไดF

ดา/ นคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงคV (Attitude)
นักเรยี นมีวนิ ัยในการทำงาน

7. คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงคV ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน พุทธศักราช 2551 และของฝาo ย
การศกึ ษาฯ (ทป่ี รากฏชัดทส่ี ดุ ในกิจกรรมการเรียนร/ูแผนการสอนน้)ี ใฝเe รียนรFู

8. คุณค:าพระวารสาร (ทีเ่ ดน: ชัดทส่ี ดุ ) อิสรภาพ
9. ทักษะการคิด กระบวนการคดิ วิธีคดิ ลักษณะการคดิ การคดิ วเิ คราะห6
10. สมรรถนะสำคญั ของผเ/ู รียน (ตามหลกั สูตรแกนกลาง 2551 ทเี่ ด:นชัดทสี่ ดุ ) ความสามารถในการสอื่ สาร

11. ภาระงาน/ชนิ้ งาน/รอ: งรอย/หลักฐานการเรยี นร/ู
ตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบ

12. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นการสอน จดุ ประสงคV
ช่ัวโมงท่ี เรอ่ื ง
วันท/่ี เดอื น/ปB ทสี่ อน คาบที่ ชัน้

วนั ท่/ี เดือน/ปB ทส่ี อน คาบที่ ช้ัน
วนั ท่ี/เดือน/ปB ท่ีสอน คาบท่ี ชั้น
( ü ) กระบวนการเรยี นความรFูความเขFาใจ ( ) กระบวนการปฏิบัติ
( ) กระบวนการ

กลWมุ
( ) กระบวนการสราF งความคิดรวบยอด ( ) กระบวนการสราF งคWานิยม ( ) กระบวนการสราF งปญS หา

( ) กระบวนการเรยี นภาษา ( ) กระบวนการสรFางความตระหนกั ( ) กระบวนการวเิ คราะห6
( ) การบวนการคณิตศาสตร6 ( ) กระบวนการสราF งเจตคติ ( ) กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร6
( ) กระบวนการคดิ อยWางมีวจิ ารญาณ ( ) กระบวนการอWาน แบบท่ี ....... ( ) ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น

( ) เพิม่ เตมิ ระบกุ ระบวนการ .............................................................................................................................
กระบวนการสอนที่ใชสF อนเปXนหลกั คือ
สังเกต / ตระหนัก

ผูFสอนใหFนกั เรยี นดู ตวั เลข ตัวอกั ษร ภาพตาW งๆ ฯลฯ แลFวตง้ั คำถาม “สงิ่ เหลาW นค้ี ืออะไร?” ซึ่ง
คำตอบคือ ขอF มูล และต้งั คำถามตอW ไปวาW “ขFอมูลสWวนตัวของนกั เรยี นมอี ะไรบาF ง”
วางแผนปฏบิ ตั ิ

ใหFนักเรยี นแบงW กลุมW ละๆ 5 คน ใหFศกึ ษาขFอมลู และการรวบรวมขอF มูลจากอินเตอรเ6 นต็
ลงมือปฏิบัติ
ผสFู อนแจกใบกิจกรรมใหนF ักเรยี น เพ่อื ใหFนักเรียนรวบรวมขFอมลู นำมาอภิปรายกัน

พฒั นาความรค/ู วามเข/าใจ
ผFสู อนใหตF วั แทนแตลW ะกลWุมมารายงานหนFาชน้ั ในเรื่องท่ีนักเรียนคนF ควFามา
สรุป

ผสูF อนและนกั เรียนสรปุ แนวคดิ เกย่ี วกับขFอมลู และการรวบรวมขอF มลู แลFวใหFนกั เรยี นบันทกึ ลงสมดุ
ระบวุ ิธสี อนท่ใี ช/ในการจัดการเรยี นร/ู
( ) ใชFบรรยาย ( ) ใชกF ารสาธติ ( ) ใชกF ารทดลอง ( ) ใชกF ารนริ ภัย

( ) ใชFการอุปนยั ( ) ใชกF ารไปทศั นศกึ ษา ( ) ใชFการอภปิ รายรายกลุมW ยWอย ( ) ใชFการแสดงละคร
( ) ใชFเกม ( ) ใชFการแสดงบทบาทสมมติ ( ) ใชFกรณีตัวอยWาง ( ) ใชFสถานการณ6จำลอง
( ü ) ระบเุ พ่มิ เติม แบงW กลุWม
( ) ใชศF นู ย6การเรยี น ( ) ใชFบทเรยี นโปรแกรม

13. สือ่ และแหล:งการเรียนร/ู
1. หนังสือเรยี นรายวิชาพ้นื ฐานวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ชั้นมธั ยมศึกษาปท? ่ี 1

ของ สสวท.

14. การประเมนิ วธิ ีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑกV ารผา: นแตล: ะ
ตรวจงานกลมุW แบบประเมนิ กจิ กรรม จดุ ประสงคกV ารเรียนรู/
จุดประสงคกV ารเรยี นร/ู
นักเรยี นรFอยละ 85
1.นกั เรยี นสามารถอธิบาย
ความหมายและขนั้ ตอนการ
รวบรวมขFอมลู ไดF

2.นกั เรียนสามารถรวบรวม ตรวจงานกลุมW แบบประเมินกจิ กรรม นักเรียนรอF ยละ 80
ขFอมลู ไดF
สงั เกตพฤติกรรมในการทำ แบบประเมนิ พฤตกิ รรม นกั เรยี นรFอยละ 90
3. นกั เรยี นมีวนิ ยั ในการ กิจกรรม
ทำงาน

15. บันทกึ หลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศักด์ิ กองทอง ) (นายวชั รพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สFู อน ผFูอำนวยการโรงเรยี น
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจดั การเรียนร/ู
รหสั ช่อื วชิ า เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) กล:มุ สาระการเรยี นรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ัน มัธยมศกึ ษาป?ที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปกB ารศึกษา 2565 หนว: ยการเรียนรเ/ู รอื่ ง ขอF มูลและการประมวลผล
แผนการจดั การเรยี นรทู/ ี่ 10 เรอื่ ง การประมวลผลขอF มลู
เวลา 1 ชว่ั โมง วนั /เดอื น/ปB ท่ีใชแ/ ผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขาF ใจ และใชFแนวคดิ เชงิ คำนวณในการแกปF Rญหาทพ่ี บในชีวติ จริงอยาW งเปXนขั้นตอนและเปนX ระบบ ใชF
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สารในการเรียนรูF การทำงาน และการแกFปญR หาไดอF ยWางมปี ระสทิ ธภิ าพ รูFเทาW
ทนั และมจี รยิ ธรรม
3. ตัวชวี้ ัด/ผลการเรยี นรท/ู ี่

รวบรวมขอF มูลปฐมภมู ิ ประมวลผล ประเมนิ ผล นำเสนอขอF มูลและสารสนเทศตามวัตถปุ ระสงค6 โดยใชF
ซอฟต6แวร6หรือบรกิ ารบนอินเตอร6เน็ตทีห่ ลากหลาย
4. สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

การเก็บรวบรวมขFอมูลจากแหลWงขFอมูลตWางๆ ตFองวิเคราะห6วัตถุประสงค6ของการนำขFอมูลไปใชF เพื่อนำไปสWู
การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขFอมูลอยWางเหมาะสม เชWน การสัมภาษณ6 การสอบถาม การสำรวจ หลังจากนั้น จึง
ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขFอมูล และดำเนินการเก็บขFอมูลตามที่ไดFวางแผนไวF เมื่อไดFขFอมูลมาแลFว
ตอF งมีการตรวจสอบความถูกตFองและครบถวF น เพ่อื ใหไF ดFขFอมูลที่เหมาะสำหรบั การนำไปประมวลผลตอW ไป
5. สาระการเรียนรู/

การประมวลผลเปนX กระบวนการท่กี ระทำกบั ขFอมลู ทรี่ วบรวมไวF เพื่อใหFไดFขFอมลู หรือสารสนเทศทอ่ี ยใWู น
รูปแบบทต่ี FองการนำไปใชF สามารถทำไดFหลายวธิ ี เชนW คำนวณอตั ราสWวน คำนวณคWาเฉลย่ี
6. จุดประสงคกV ารเรียนรู/ (ระบุ K P A ให/ชัดเจน)

ดา/ นความรู/ (Knowledge)
นักเรยี นสามารถอธิบายวิธกี ารประมวลผลไดF

ด/านทักษะกระบวนการ (Process)
นกั เรยี นสามารถประมวลผลขอF มูลไดF

ด/านคุณลกั ษณะอนั พึงประสงคV (Attitude)
นักเรยี นมุWงมน่ั ในการทำงาน

7. คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงคV ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551 และของฝoาย
การศกึ ษาฯ (ทีป่ รากฏชัดทส่ี ุดในกจิ กรรมการเรียนรู/แผนการสอนน้ี) มุงW ม่ันในการทำงาน

8. คุณค:าพระวารสาร (ทเ่ี ด:นชัดทสี่ ุด) อสิ รภาพ
9. ทักษะการคิด กระบวนการคิด วธิ ีคิด ลักษณะการคดิ การคิดวิเคราะห6
10. สมรรถนะสำคัญของผู/เรียน (ตามหลักสตู รแกนกลาง 2551 ท่เี ดน: ชัดทส่ี ุด) ความสามารถในการสอื่ สาร
11. ภาระงาน/ชิ้นงาน/ร:องรอย/หลกั ฐานการเรยี นร/ู

ตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบ

12. การออกแบบกจิ กรรมการเรียนการสอน จุดประสงคV
ชั่วโมงที่ เร่ือง

วันที่/เดอื น/ปB ทสี่ อน คาบท่ี ชนั้
วนั ท/่ี เดือน/ปB ที่สอน คาบที่ ช้นั
วันที่/เดอื น/ปB ที่สอน คาบที่ ช้นั
( ) กระบวนการเรยี นความรFูความเขาF ใจ (ü ) กระบวนการปฏิบตั ิ
( ) กระบวนการกลุWม

( ) กระบวนการสรFางความคดิ รวบยอด ( ) กระบวนการสราF งคาW นิยม ( ) กระบวนการสรFางปญR หา

( ) กระบวนการเรียนภาษา ( ) กระบวนการสรFางความตระหนกั ( ) กระบวนการวิเคราะห6
( ) การบวนการคณติ ศาสตร6 ( ) กระบวนการสรFางเจตคติ ( ) กระบวนการทางวิทยาศาสตร6
( ) กระบวนการคิดอยาW งมวี ิจารญาณ ( ) กระบวนการอWาน แบบที่ ....... ( ) ทกั ษะกระบวนการ 9 ขั้น

( ) เพิ่มเตมิ ระบุกระบวนการ .............................................................................................................................
กระบวนการสอนท่ใี ชสF อนเปนX หลัก คอื
ชั่วโมงที่ 1

สงั เกต / รับรู/
ผสFู อนนำเสนอสถานการณ6ที่มีการเกบ็ รวบรวมขFอมูลแลวF นำขอF มูลนัน้ มาประมวลผลเพือ่ ใหFไดF
สารสนเทศในการตัดสนิ ใจ เชWน ใหFนกั เรยี นสำรวจขอF มูลของเพื่อนในหอF งเรียน เปXนตนF

ทำตามแบบ
ผูFสอนใหนF กั เรยี นนำขFอมลู ที่ไดFมาทำการประมวลผล โดยใชเF ครอ่ื งมือออนไลน6คือ Google Form
แลวF ใหFนักเรียนนำขFอมูลไปประมวลผล โดยผูFสอนชWวยเหลอื และดูแลนกั เรยี นอยWางใกลFชิด

ทำเองโดยไม:มีแบบ
ผูFสอนใหFนกั เรยี นรวบรวมขFอมลู ใหมW เชWน ขFอมูลในตลาดบางบัวทอง แลวF ใหFนกั เรียนใชFเคร่อื งมือ
ออนไลน6 คอื Google Form ในการประมวลผลขอF มูล

ฝกw ให/ชำนาญ
ผสFู อนใหนF กั เรยี นทำกิจกรรมในทFายบทท่ี 5
ชว่ั โมงที่ 2

สงั เกต / รบั ร/ู
ผูสF อนยกตวั อยาW ง การเก็บขอF มูล การประมวลผลขFอมลู ของระบบทะเบยี น-วัดผลของโรงเรียนพระ
แมWสกลสงเคราะห6 แลวF ใหFนักเรียนรวW มกันวเิ คราะห6 วWาตFองจดั เกบ็ และประมวลผลอยาW งไร

ทำตามแบบ
ผูสF อนใหFนกั เรียนเปpดเครือ่ งมือออนไลน6 คอื Google Form แลวF ใหFนกั เรยี นนำขอF มลู ไปประมวลผล
โดยผูสF อนชวW ยเหลอื และดแู ลนกั เรียนอยาW งใกลFชดิ

ทำเองโดยไม:มแี บบ
ผูFสอนใหFนกั เรยี นบนั ทกึ ขFอมลู ลงใน Google Form แลFวทำตามใบกิจกรรมทีแ่ จก

ฝกw ใหช/ ำนาญ
ผFูสอนใหFนกั เรยี นทำกจิ กรรมในทาF ยบทท่ี 5

13. ระบวุ ิธสี อนทใ่ี ชใ/ นการจดั การเรียนร/ู
(ü ) ใชFบรรยาย (ü ) ใชกF ารสาธติ
( ) ใชFการทดลอง ( ) ใชFการนริ ภัย

( ) ใชFการอุปนยั ( ) ใชFการไปทัศนศกึ ษา ( ) ใชFการอภปิ รายรายกลWมุ ยอW ย ( ) ใชกF ารแสดงละคร
( ) ใชFเกม ( ) ใชFการแสดงบทบาทสมมติ ( ) ใชFกรณีตัวอยาW ง ( ) ใชสF ถานการณจ6 ำลอง

( ) ใชFศูนย6การเรียน ( ) ใชบF ทเรียนโปรแกรม ( ) ระบเุ พ่ิมเติม แบWงกลมWุ
14. สอื่ และแหล:งการเรียนรู/
1. หนังสอื เรยี นรายวชิ าพ้นื ฐานวทิ ยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ชน้ั มัธยมศกึ ษาป?ท่ี 1

ของ สสวท.

15. การประเมิน วิธีการวดั เครื่องมือวดั เกณฑVการผ:านแต:ละ
ใบกิจกรรม แบบประเมนิ กิจกรรม จุดประสงคกV ารเรยี นร/ู
จุดประสงคกV ารเรยี นรู/ นักเรยี นรอF ยละ 85

1.นักเรยี นสามารถอธิบาย
วธิ ีการประมวลผลไดF

2.นักเรียนสามารถประมวลผล ใบกจิ กรรม แบบประเมินกิจกรรม นักเรยี นรFอยละ 80
ขFอมลู ไดF แบบประเมินพฤตกิ รรม นักเรยี นรFอยละ 90

3. นกั เรียนมWุงมั่นในการ สงั เกตพฤติกรรมในการทำ
ทำงาน กิจกรรม

16. บันทกึ หลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ลงชื่อ ......................................................
(นายนราศักด์ิ กองทอง ) (นายวชั รพงษ6 โฮมแพน)
ครผู สFู อน ผFูอำนวยการโรงเรยี น
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจัดการเรยี นร/ู
รหสั ช่อื วิชา เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) กลุม: สาระการเรียนร/ู วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้นั มธั ยมศกึ ษาปท? ี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปกB ารศกึ ษา 2565 หน:วยการเรยี นรเ/ู รื่อง ขอF มลู และการประมวลผล
แผนการจัดการเรียนร/ูที่ 11 เรือ่ ง ซอฟตแ6 วร6จัดการขอF มูล
เวลา 1 ช่ัวโมง วนั /เดือน/ปB ที่ใช/แผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขาF ใจ และใชแF นวคดิ เชงิ คำนวณในการแกFปญS หาทพี่ บในชีวิตจริงอยXางเปYนขนั้ ตอนและเปนY ระบบ ใชF
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สารในการเรยี นรูF การทำงาน และการแกปF SญหาไดอF ยXางมีประสทิ ธิภาพ รFเู ทาX
ทัน และมีจริยธรรม
3. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนร/ูท่ี

รวบรวมขอF มลู ปฐมภมู ิ ประมวลผล ประเมนิ ผล นำเสนอขอF มลู และสารสนเทศตามวตั ถปุ ระสงค6 โดยใชF
ซอฟต6แวร6หรือบรกิ ารบนอินเตอร6เนต็ ที่หลากหลาย
4. สาระสำคญั /ความคิดรวบยอด

การเก็บรวบรวมขFอมูลจากแหลXงขFอมูลตXางๆ ตFองวิเคราะห6วัตถุประสงค6ของการนำขFอมูลไปใชF เพื่อนำไปสXู
การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขFอมูลอยXางเหมาะสม เชXน การสัมภาษณ6 การสอบถาม การสำรวจ หลังจากนั้น จึง
ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขFอมูล และดำเนินการเก็บขFอมูลตามที่ไดFวางแผนไวF เมื่อไดFขFอมูลมาแลFว
ตFองมกี ารตรวจสอบความถูกตFองและครบถFวน เพือ่ ใหไF ดFขFอมูลท่เี หมาะสำหรบั การนำไปประมวลผลตอX ไป
5. สาระการเรียนรู/

การใชFซอฟตแ6 วรห6 รอื บรกิ ารบนอนิ เตอร6เนต็ ท่หี ลากหลายในการรวบรวมประมวลผล สราF งทางเลือก
ประเมนิ ผล นำเสนอขFอมูลจะชวX ยใหFแกFปญS หาไดอF ยXางรวดเร็วถกู ตอF ง และแมนX ยำ
6. จดุ ประสงคกV ารเรยี นรู/ (ระบุ K P A ให/ชดั เจน)

ด/านความรู/ (Knowledge)
นักเรียนสามารถอธิบายการใชซF อฟตแ6 วร6จัดการขFอมลู ไดF

ดา/ นทักษะกระบวนการ (Process)
นกั เรียนสามารถใชซF อฟต6แวรจ6 ดั การขอF มลู ไดF

ดา/ นคุณลกั ษณะอันพึงประสงคV (Attitude)
นกั เรียนใฝdเรียนรูF

7. คณุ ลักษณะอันพึงประสงคV ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และของฝาo ย
การศึกษาฯ (ท่ปี รากฏชัดท่สี ดุ ในกจิ กรรมการเรียนรูแ/ ผนการสอนนี)้ ใฝเd รียนรFู

8. คณุ ค:าพระวารสาร (ที่เดน: ชัดท่สี ดุ ) อิสรภาพ
9. ทกั ษะการคิด กระบวนการคดิ วิธคี ดิ ลกั ษณะการคิด การคดิ วเิ คราะห6
10. สมรรถนะสำคัญของผเ/ู รียน (ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ท่ีเด:นชดั ท่ีสดุ ) ความสามารถในการใชF

เทคโนโลยี

11. ภาระงาน/ช้ินงาน/ร:องรอย/หลักฐานการเรียนร/ู
ตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบ

12. การออกแบบกิจกรรมการเรยี นการสอน
ช่ัวโมงที่ เรื่อง จดุ ประสงคV
วนั ท/่ี เดือน/ปB ทีส่ อน คาบท่ี ชนั้

วันท/่ี เดือน/ปB ทสี่ อน คาบที่ ช้ัน
วนั ท/่ี เดอื น/ปB ท่ีสอน คาบท่ี ชัน้
( ) กระบวนการเรยี นความรคFู วามเขFาใจ (ü ) กระบวนการปฏบิ ตั ิ
( ) กระบวนการกลุมX

( ) กระบวนการสราF งความคดิ รวบยอด ( ) กระบวนการสรFางคXานยิ ม ( ) กระบวนการสราF งปญS หา
( ) กระบวนการเรยี นภาษา ( ) กระบวนการสรFางความตระหนกั ( ) กระบวนการวิเคราะห6

( ) การบวนการคณิตศาสตร6 ( ) กระบวนการสราF งเจตคติ ( ) กระบวนการทางวิทยาศาสตร6
( ) กระบวนการคดิ อยXางมีวจิ ารญาณ ( ) กระบวนการอาX น แบบที่ ....... ( ) ทกั ษะกระบวนการ 9 ข้นั
( ) เพิ่มเติม ระบกุ ระบวนการ .............................................................................................................................

กระบวนการสอนทใ่ี ชสF อนเปนY หลกั คือ
ชั่วโมงท่ี 1
สงั เกต / รบั รู/

ผFสู อบทบทวนการรวบรวมขFอมูลและการประมวลผลขอF มลู ใหนF กั เรียนฟงS อีกครัง้ จากนั้นผูสF อนใชF
การประมวลผลขFอมูลโดยใชFการคิดในกระดาษ ซึง่ ทำไดFชาF เพราะขอF มูลมีจำนวนมาก ผสFู อนจึงใชFซอฟตแ6 วร6
ในการประมวลขFอมลู ทำใหไF ดFขFอมลู ท่ีรวดเร็วและถกู ตFอง

ทำตามแบบ
ผสFู อนเปgดเวบ็ ไซต6 Google Drive แลวF ใหนF กั เรยี นเปดg เวบ็ ไซตต6 าม ผสFู อนเขาF ไปที่เมนู Google
Form แลFวสราF งฟอร6มการรับขอF มลู ขึน้ มา และใหFนักเรียนทำตาม

ทำเองโดยไมม: ีแบบ
ผสFู อนใหFนักเรียนสรFางแบบฟอร6มขนึ้ มาใหมX โดยมีใบกจิ กรรม 5.1 ใหนF กั เรียนทำตาม
ฝกw ใหช/ ำนาญ

ผูFสอนใหFนักเรียนทำใบกจิ กรรมที่ 13.1 เพือ่ ทบทวนการจดั การขFอมลู

ช่วั โมงที่ 2
สังเกต / รบั รู/
ผสFู อนทบทวนการใชงF านซอฟต6แวร6จดั การขFอมูลในคาบทแ่ี ลวF และผูFสอนใหFนกั เรียนวางขอF หัวการ
สำรวจแบบสอบถาม การใชหF Fองคอมพิวเตอร6
ทำตามแบบ
ผสูF อนใหFนักเรียนเปgดเว็บไซต6 Google Drive และสราF งแบบฟอร6มตามทนี่ กั เรยี นไดFออกแบบไวF
โดยผFูสอน ไดสF อนทำทลี ะข้นั ตอน
ทำเองโดยไม:มีแบบ
ผFสู อนใหนF ักเรียนสรFางแบบฟอรม6 ขึน้ มาใหมX ตงั้ แตXเรม่ิ ตนF จนถงึ สิ้นสุด

ฝwกให/ชำนาญ
ผสูF อนใหFนักเรยี นทำแบบฝกt หดั ทาF ยบท

13. ระบวุ ิธสี อนท่ใี ช/ในการจัดการเรยี นร/ู
(ü ) ใชFบรรยาย (ü ) ใชกF ารสาธติ
( ) ใชFการทดลอง ( ) ใชFการนริ ภัย

( ) ใชFการอปุ นัย ( ) ใชกF ารไปทศั นศึกษา ( ) ใชกF ารอภิปรายรายกลุXมยอX ย ( ) ใชกF ารแสดงละคร
( ) ใชเF กม ( ) ใชFการแสดงบทบาทสมมติ ( ) ใชกF รณตี วั อยXาง ( ) ใชFสถานการณจ6 ำลอง

( ) ใชศF ูนยก6 ารเรียน ( ) ใชFบทเรียนโปรแกรม ( ) ระบเุ พ่มิ เตมิ แบงX กลุXม
14. สอื่ และแหล:งการเรยี นรู/
1. หนังสอื เรียนรายวชิ าพื้นฐานวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 1

ของ สสวท.
15. การประเมนิ

จุดประสงคกV ารเรยี นรู/ วธิ ีการวัด เครอื่ งมือวัด เกณฑVการผา: นแต:ละ
จุดประสงคกV ารเรยี นรู/

1.นักเรียนสามารถอธิบายการ ใบกิจกรรม แบบประเมนิ กิจกรรม นกั เรียนรอF ยละ 85

ใชFซอฟต6แวรจ6 ัดการขFอมูลไดF

2.นักเรียนสามารถใชF ใบกิจกรรม แบบประเมนิ กิจกรรม นักเรียนรFอยละ 80
ซอฟต6แวร6จัดการขอF มลู ไดF
3. นักเรยี นใฝเd รยี นรูF สงั เกตพฤตกิ รรมในการทำ แบบประเมนิ พฤติกรรม นกั เรยี นรFอยละ 90
กจิ กรรม

16. บันทกึ หลังการเรยี นการสอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ลงชอ่ื ......................................................
(นายนราศกั ด์ิ กองทอง ) (นายวัชรพงษ6 โฮมแพน)
ครูผูสF อน ผFอู ำนวยการโรงเรียน
............../.................../................
............../.................../................

แผนการจัดการเรียนรู/
รหสั ชื่อวิชา เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) กลุ:มสาระการเรยี นรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปท? ี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปกB ารศกึ ษา 2565 หนว: ยการเรยี นรเู/ รื่อง การใชGเทคโนโลยีอยIาง
ปลอดภัย
แผนการจดั การเรียนรทู/ ่ี 12 เรือ่ ง ภัยคกุ คามจากการใชGเทคโนโลยสี ารสนเทศและการปอO งกนั
เวลา 1 ช่วั โมง วนั /เดอื น/ปB ที่ใช/แผนการสอน ......................................................................................................

1. สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
2. มาตรฐาน

ว.42 เขาG ใจ และใชแG นวคดิ เชิงคำนวณในการแกปG Sญหาทพ่ี บในชีวิตจรงิ อยาI งเปXนขน้ั ตอนและเปXนระบบ ใชG
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สารในการเรยี นรูG การทำงาน และการแกปG SญหาไดGอยาI งมปี ระสทิ ธภิ าพ รGเู ทIา
ทนั และมีจริยธรรม
3. ตวั ชว้ี ดั /ผลการเรยี นรู/ท่ี

ใชเG ทคโนโลยีสารสนเทศอยIางปลอดภัย ใชGส่อื และแหลงI ขอG มลู ตามขGอกำหนดและขGอตกลง
4. สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

การใชงG านเทคโนโลยสี ารสนเทศอยาI งปลอดภัย ทำไดGโดยรกั ษาขGอมลู สIวนตวั ไมIละเมิดความเปนX สวI นตวั ของ
ผูอG ่ืน กIอนแสดงความคดิ เหน็ หรอื วจิ ารณ6ผอGู ่นื ในสือ่ สังคมออนไลนต6 าI งๆ ใหตG ระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขน้ึ กบั
ตนเองและผูGอื่น ไมIเขียนขGอความหยาบคาย ไมIแชร6 หรือโพสต6ขGอมูลที่ไมIเหมาะสม รวมถึงปOองกันการเขGาถึง
ขGอมูลจากผูGอื่นโดยตั้งคIาความเปXนสIวนตัวหรือรหัสผIานที่ผูGอื่นไมIสามารถคาดเดาไดGงIาย แตIตนเองจะตGองจดจำไดG
งIายดGวย

ทั้งนี้ตGองติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบไวรัส ไมIติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน6โหลดจากอินเตอร6เน็ตที่ไมIทราบที่มาหรือ
จากแหลIงที่ไมIนIาเชื่อถือในเครื่องคอมพิวเตอร6เพื่อปOองกันมัลแวร6 ไมIเปaดไฟล6ที่แนบมากับอีเมล6จากบุคคลที่ไมI
รูGจัก และติดตั้งโปรแกรมแกGไขจุดบกพรIองของระบบปฏิบัติการ ที่เรียกวIา อัปเดต (Update) หรือแพทช6
(Patch) อยIางสมำ่ เสมอ

ใชสG ือ่ หรือแหลงI ขGอมูลตาI งๆ ตามขอG ตกลงการใชG เชIน การใชGสญั ญา Creative Commons ตามประเภทของ
สัญญาใหถG กู ตGอง
5. สาระการเรยี นร/ู

• ใชเG ทคโนโลยสี ารสนเทศอยาI งปลอดภัย เชIน การปอO งกันความเปนX สวI นตัวและอัตลกั ษณ6

• การจดั การอัตลักษณ6 เชIน การตั้งรหัสผIาน การปกปOองขอG มูลสวI นตัว

• การพจิ ารณาความเหมาะสมของเน้อื หา เชIน ละเมดิ ความเปXนสวI นตวั ผอูG น่ื อนาจาร วจิ ารณ6ผูGอ่นื อยาI ง
หยาบคาย

• ขGอตกลง ขGอกำหนดในการใชGสื่อหรือแหลงI ขอG มลู ตาI งๆ เชนI Creative Commons

6. จดุ ประสงคVการเรียนร/ู (ระบุ K P A ใหช/ ดั เจน)
ดา/ นความร/ู (Knowledge)

นกั เรียนสามารถอธิบายการใชGเทคโนโลยอี ยIางปลอดภัยไดG
ดา/ นทกั ษะกระบวนการ (Process)
นกั เรยี นสามารถใชเG ทคโนโลยีอยIางปลอดภัยไดG

ดา/ นคุณลักษณะอนั พึงประสงคV (Attitude)
นกั เรยี นมวี นิ ัย
7. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงคV ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 และของฝoาย

การศึกษาฯ (ทป่ี รากฏชัดท่สี ุดในกิจกรรมการเรียนร/แู ผนการสอนน้)ี มวี ินัย
8. คุณค:าพระวารสาร (ที่เดน: ชดั ทีส่ ดุ ) อสิ รภาพ
9. ทักษะการคดิ กระบวนการคดิ วิธีคดิ ลักษณะการคดิ การคิดวเิ คราะห6

10. สมรรถนะสำคญั ของผู/เรียน (ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 ท่เี ด:นชดั ท่ีสุด) ความสามารถในการคิด
11. ภาระงาน/ชิ้นงาน/รอ: งรอย/หลักฐานการเรียนร/ู
ตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบ

12. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นการสอน จุดประสงคV
ช่วั โมงท่ี เรอ่ื ง
วันที/่ เดอื น/ปB ท่ีสอน คาบที่ ชน้ั

วันที่/เดอื น/ปB ที่สอน คาบท่ี ช้นั
วันที่/เดือน/ปB ที่สอน คาบท่ี ชนั้
(ü ) กระบวนการกลIุม
( ) กระบวนการเรียนความรGคู วามเขาG ใจ ( ) กระบวนการปฏิบตั ิ

( ) กระบวนการสราG งความคดิ รวบยอด ( ) กระบวนการสราG งคIานยิ ม ( ) กระบวนการสราG งปญS หา
( ü) กระบวนการสรGางความตระหนกั ( ) กระบวนการวิเคราะห6
( ) กระบวนการเรยี นภาษา

( ) การบวนการคณิตศาสตร6 ( ) กระบวนการสรGางเจตคติ ( ) กระบวนการทางวิทยาศาสตร6
( ) กระบวนการคิดอยIางมวี ิจารญาณ ( ) กระบวนการอIาน แบบท่ี ....... ( ) ทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน

( ) เพิม่ เติม ระบกุ ระบวนการ .............................................................................................................................
กระบวนการสอนที่ใชGสอนเปXนหลัก คอื
ช่ัวโมงที่ 1

สงั เกต ครผู สูG อนใหGนักเรียนดูภาพทเี่ ปXนการใชGงานอนิ เตอร6เนต็ ในรปู แบบตIางๆ เชIน การคGนหาขGอมูล การ

ใชงG านเว็บไซต6ตาI งๆ การใชสG ่อื สงั คมออนไลน6 เปXนตGน

วิจารณV จากน้ันครผู Gสู อนยกตัวอยIางสถานการณต6 Iางๆ ที่เกดิ จากการใชเG ทคโนโลยที ั้งอยIางปลอดภยั และไมI

ปลอดภยั และใหGนักเรียนศกึ ษาถึงผลกระทบทีเ่ กิดข้นึ


Click to View FlipBook Version