The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thossapon96, 2022-04-12 03:11:00

เล่ม 3--บทความ

เล่ม 3--บทความ

๕๑

7. บทความดังกล่าวเปน็ บทความเร่อื งอะไร
ก. การดื่มนมเปรี้ยว
ข. ประโยชน์ของนมเปร้ียว
ค. การเลอื กด่มื นม
ง. นม

8. ผู้เขียนเขยี นบทความน้โี ดยมีจดุ มุ่งหมายเพือ่ อะไร

ก. ขายนมเปรีย้ ว ข. บอกประโยชน์ของนมเปร้ียว

ค. เผยแพรว่ ิธกี ารทำนมเปร้ียว ง. เชิญชวนให้ดม่ื นมเปรี้ยว

9. ในนมเปรยี้ วมีสารท่ีชว่ ยยบั ยั้งการเจริญเติบโตของแบคทเี รียทท่ี ำให้เกิดโรคใด
ก. บดิ
ข. ทอ้ งร่วง
ค. ท้องเสยี เร้ือรงั
ง. ถูกทกุ ขอ้

10. แลกโตบาซิลสั ในนมเปรยี้ วมีประโยชนต์ ่อร่างกายอยา่ งไร
ก. ชว่ ยลดกรดในกระเพาะอาหาร
ข. ชว่ ยในการย่อยอาหาร
ค. เคลือบแผลในกระเพาะอาหาร
ง. ถกู ทุกขอ้

๕๒

บรรณานุกรม

ชมนภสั วังอินทร์. (2557). การปอ้ งกันและดแู ลโรคตาแดงในชว่ งหนา้ ฝนและ
น้ำท่วม (แผ่นพบั ). โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั .

ผู้จัดการ. (2559, มิถุนายน 19). มาดื่มนมเปรยี้ วกันเถอะ. ผู้จัดการออนไลน์.
คน้ เมือ่ 13 มิถุนายน 2561. จาก
https://mgronline.com/travel/detail/9500000071162

พิเชษฐ์ ดีมาก. (2558, ธันวาคม 1). การฟังท่ีดี. โรงพยาบาลศรีมหาโพธ์.ิ
คน้ เมื่อ 13 มิถนุ ายน 2561. จาก
https://sites.google.com/a/bcc1852.com/guidance_bcc1852/my-
calendar/karfangthidi

ไพศาล วิสาโล, พระ. (2558, กรกฎาคม 13). ฉลาดทำบญุ เขา้ พรรษา.
เครอื ข่ายชาวพทุ ธเพ่อื พระพุทธศาสนาและสังคมไทย. คน้ เมือ่ 13 มิถนุ ายน
2561. จาก http://budnet.info

สุวรรณี เอย่ี มคง.(2557, สงิ หาคม 26). คุณหมอหนอนแมลงวนั .
กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. คน้ เมือ่ 13 มิถุนายน
2561. จาก https://thaicam.go.th/maggot-therapy/

๕๓

ภาคผนวก

๕๔

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑

1. สถติ ผิ ู้ใช้เฟซบุ๊กของโลก
2. 1,191 ล้านราย
3. อนิ โดนเี ซีย ฟิลิปปินส์
4. 26 ลา้ น
5. สถิติผู้ใช้เฟซบุก๊ ของประเทศไทย
6. กรุงเทพฯ
7. 5 แสน
8. 15.76 ล้าน
9. 6 แสน
10. บา่ ยสองโมง

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถูก ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไมต่ อบ

๕๕

เฉลยแบบฝึกทกั ษะที่ ๒

ตอนท่ี 1 ขอ้ ละ 1 คะแนน
1. จ ขอ้ ละ ๐ คะแนน
2. ง
๓. ก
๔. ข
๕. ค

ตอนท่ี 2
1. ก
2. ง
3. ค
4. ข
5. ก

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน
ตอบถูก
ตอบผิด/ไมต่ อบ

๕๖

เฉลยแบบฝึกทกั ษะที่ 3

คุณหมอหนอนแมลงวัน

ตอนท่ี 1
1. ค
2. ข
๓. ก
๔. ง
๕. จ

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถูก ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไม่ตอบ

ตอนท่ี 2 : วงการแพทยแ์ ละองค์การอาหารและยา
ใคร : นำหนอนแมลงวันมารักษาแผลคนไข้ที่เป็น
ทำอะไร โรคเบาหวาน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ท่ไี หน : หนอนจะกนิ เนือ้ เยือ่ ในแผลที่ตายแล้ว
อย่างไร : ได้ผลดแี ละได้รับความนยิ ม
ผลเป็นอยา่ งไร :

เกณฑก์ ารให้คะแนน ๕ คะแนน
ตอบไดถ้ ูกตอ้ งสมบูรณด์ ีมาก ๓-๔ คะแนน
ตอบไดถ้ ูกตอ้ งสมบรู ณ์ดี ๑-๒ คะแนน
ตอบไดถ้ กู ตอ้ งพอใช้
ตอบผิด/ไม่ตอบ ๐ คะแนน

๕๗

ไอโอดีน

ตอนท่ี 1
1. ค
2. ก
๓. ง
๔. ค
๕. จ

เกณฑก์ ารให้คะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถกู ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไม่ตอบ

ตอนท่ี 2 สารไอโอดนี
ใคร : เป็นสว่ นประกอบของฮอรโ์ มนในต่อมไทรอยด์
ทำอะไร : ท่วั ไป
ท่ไี หน : หากร่างกายขาดสารไอโอดนี
อยา่ งไร : สมรรถภาพการทำงานของอวยั วะและสภาพจิตใจ
ผลเปน็ อย่างไร : ดอ้ ยลง คอพอกโตผิดปกติ รา่ งกายแคระแกรน
หากขาดไอโอดีนอย่างรนุ แรงทำให้เปน็
โรคปัญญาออ่ นได้

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ๕ คะแนน
ตอบไดถ้ ูกตอ้ งสมบูรณ์ดีมาก ๓-๔ คะแนน
ตอบไดถ้ ูกตอ้ งสมบูรณด์ ี ๑-๒ คะแนน
ตอบไดถ้ กู ตอ้ งพอใช้
ตอบผิด/ไม่ตอบ ๐ คะแนน

๕๘

เฉลยแบบฝึกทกั ษะที่ 4

ผลเสียที่เกิดจากบุหรี่
ตอนท่ี 1

____สาร____ ๑. สง่ิ ที่มีองคป์ ระกอบเป็นอยา่ งเดยี วกนั

____มวน____ ๒. ลักษณนามของบหุ ร่ี

___สาเหตุ___ ๓. ต้นเหตุ

___วงการ___ ๔. กล่มุ บุคคลทม่ี ีอาชพี หรือความสนใจอย่างเดียวกัน

_บรรยากาศ_ ๕. อากาศท่หี ุ้มห่อโลก ส่งิ ทีอ่ ยรู่ อบ ๆ ตวั

ตอนท่ี 2
1. ระบบหายใจ
2. มะเร็ง
3. นโิ คติน
4. ทุกคน
5. บุคคลทใ่ี กล้ชดิ กบั ผทู้ ก่ี ำลงั สบู บุหรี่

เกณฑก์ ารให้คะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถูก ข้อละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไมต่ อบ

๕๙

ที่มาของชือ่ “สม้ ตำ”

ตอนท่ี 1
__อุปกรณ์___ ๑. เครอ่ื งมือ, เคร่อื งใช้, เคร่อื งชว่ ย, เคร่อื งประกอบ
____ภาค____ ๒. สว่ น
__ละเอียด__ ๓. ไมห่ ยาบ
___วัตถดุ ิบ__ ๔. สง่ิ ที่เตรียมไว้เพ่อื ผลิต
____โขลก___ ๕. ตำให้เขา้ กนั หรือให้เหนยี ว หรือให้แหลก

ตอนท่ี 2
1. อสี าน
2. ขา้ วเหนียว ปลาป้ิง ผกั ดอง
3. มะละกอ
4. มะนาว มะขามเปียก
5. เพราะเปน็ อาหารรสเปร้ยี วทีป่ รงุ ด้วยวิธีการตำ

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถกู ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไมต่ อบ

๖๐

เฉลยแบบฝึกทกั ษะที่ 5

เกาลัดคั่วในเมด็ ทราย

ตอนท่ี ๑

1. เอาส่งิ ของใส่กระเบื้องหรอื กระทะตงั้ ไฟให้ร้อนแลว้ คนไปจนสุก
หรือเกรยี ม

2. สุกท่วั
3. ตง้ั ใจดู, จบั ตาดู
4. ขยนั , ทำหรือประพฤตบิ ่อย ๆ อยา่ งเป็นปรกตสิ มํ่าเสมอ
5. ชื่อไม้ต้นขนาดเลก็ ขอบใบเรียบ ดอกเล็ก สชี มพูอมเขียว เปลอื กผลหนา

ไมม่ ีหนาม เมือ่ แก่จะปริแยกออกจากกัน เมลด็ เกล้ียง สีนํ้าตาลแกมแดง
เปลอื กไม่แข็ง เน้อื ในสขี าว กินได้

ตอนท่ี 2
...3... เตมิ น้ำตาลทรายค่ัวรวมกบั เกาลดั ให้ได้รสหวาน
...1... นำทรายแห้งใสล่ งในกระทะใบใหญ่
...4... หมัน่ คนเกาลัดเพ่ือไมใ่ ห้ไหม้ โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐-๔๐ นาที
...5... ทรายที่เป็นเม็ดเริ่มปน่ เปน็ ผงจึงเปล่ยี นเม็ดทรายชุดใหม่
...2... ทรายร้อนระอจุ นเป็นสีดำกน็ ำเอาลูกเกาลัดใสล่ งไป

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถกู ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไม่ตอบ

๖๑

การตกั บาตร

ตอนท่ี ๑

1. ชมชอบ, ยอมรับนบั ถอื , ชื่นชมยินดี
2. ทางดำเนินชีวติ
3. เวลาที่เหมาะ, จังหวะ
4. ให้, ยกให้
5. สง่ิ ที่ดที ่ชี อบ, บญุ

ตอนท่ี 2
...2... เมื่อก่อนคนไทยนิยมตักบาตรทกุ วัน
...4... ตกั ข้าวก่อนตามด้วยกับขา้ วและของหวาน แล้ววางดอกไม้

บนฝาบาตร
...5... นง่ั พนมมือรับพรจากพระสงฆ์และกรวดน้ำ
...1... การตักบาตรเป็นการเตรียมอาหารคาวหวานให้แกพ่ ระภิกษุสงฆ์
...3... ปัจจบุ ันบางคนเลือกตกั บาตรเฉพาะในบางโอกาส

เกณฑก์ ารให้คะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถูก ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไม่ตอบ

๖๒

แบบฝึกทักษะที่ 6

ประโยชนข์ องนม

ตอนท่ี ๑

1. ส่งิ ทีม่ ีผลใช้ได้ดีสมกบั ท่คี ดิ มงุ่ หมายไว้, ผลทีไ่ ดต้ ามต้องการ,
สง่ิ ที่เป็นผลดีหรือเปน็ คุณ

2. เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน
3. ส่งิ ที่ทำขึ้น
4. ภาวะของรา่ งกายที่แข็งแรง และไมเ่ ป็นโรค
5. เพ่มิ พูนให้ดีหรือมนั่ คงยิง่ ข้นึ

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถูก ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไม่ตอบ

ตอนท่ี 2

เขียนสรปุ ใจความสำคญั
ปจั จบุ ันมีการประชาสัมพันธใ์ ห้คนด่มื เครอ่ื งด่มื อาหารเสรมิ และนม
เป็นเคร่ืองด่มื อาหารเสริมชนดิ หน่งึ ท่มี ีความจำเป็นตอ่ ร่างกาย

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ๕ คะแนน
ตอบไดถ้ กู ตอ้ งสมบรู ณด์ ีมาก ๓-๔ คะแนน
ตอบไดถ้ กู ตอ้ งสมบูรณด์ ี ๑-๒ คะแนน
ตอบไดถ้ กู ตอ้ งพอใช้
ตอบผิด/ไม่ตอบ ๐ คะแนน

๖๓

ประโยชนข์ องนม
ตอนท่ี 1

1. เคร่อื งนำไป, เคร่อื งขบั ข่ี
2. การงานประจำเกี่ยวกบั อาชพี คา้ ขาย
3. คล่อง, ไมต่ ดิ ขัด
4. ผลทีไ่ ดเ้ กนิ ต้นทุน
5. เหตุอนั เปน็ ทางให้เกิดผล

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถูก ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไม่ตอบ

ตอนท่ี 2

เขียนสรุปใจความสำคญั
รถยนต์เป็นพาหนะจำเป็นในการเดินทางของนกั ธุรกิจ ถือเป็นปจั จยั ที่
5 รองลงมาจากอาหาร ท่อี ยู่อาศัย ยารักษาโรคและเคร่อื งนุ่งห่ม

เกณฑก์ ารให้คะแนน ๕ คะแนน
ตอบไดถ้ กู ตอ้ งสมบูรณ์ดีมาก ๓-๔ คะแนน
ตอบไดถ้ ูกตอ้ งสมบรู ณ์ดี ๑-๒ คะแนน
ตอบไดถ้ ูกตอ้ งพอใช้
ตอบผิด/ไม่ตอบ ๐ คะแนน

๖๔

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี น-หลงั เรยี น

กอ่ นเรียน ๖. ก
๑. ข ๗. ค
๒. ง ๘. ข
๓. ก ๙. ง
๔. ข ๑๐. ก
๕. ง
๖. ก
หลังเรียน ๗. ข
๑. ค ๘. ง
๒. ข ๙. ง
๓. ก ๑๐. ข
๔. ก
๕. ง

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ขอ้ ละ 1 คะแนน
ตอบถกู ขอ้ ละ ๐ คะแนน
ตอบผิด/ไม่ตอบ

๖๕

ตารางบันทึกคะแนนการทำแบบฝึกทกั ษะการอา่ นจับใจความ
สำหรับนกั เรียนชั้นประถมศกึ ษาปีที่ ๖ กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

เลม่ ที่ 3 เรือ่ ง การอา่ นจับใจความบทความ

ชือ่ ..................................................................................เลขที.่ ...................

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ไี ด้ หมายเหตุ

ก่อนเรียน ๑๐

หลังเรียน ๑๐

ผลการพฒั นา

แบบฝึกทักษะท่ี คะแนนเตม็ คะแนนทไ่ี ด้ หมายเหตุ
๑ 10
๒ 10
๓ 20
4 20
5 20
6 20
รวม 100

๖๖


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Стварам свет линија, боја и облика 2
Next Book
DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6_isbn