The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ionomerr, 2019-06-13 20:25:01

1. All New Thaifex ok for online

1. All New Thaifex ok for online

1

2

คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิชา MBE820 สัมมนาเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้ประกอบการ โดยเก็บข้อมูลจากการสารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Local Brand
ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้การตลาดสมัยใหม่ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์ภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2562
ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และ งานแสดง “THAIFEX – World of Food ASIA 2019 งานแสดงสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมระดับโลก ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในวันท่ี 28 พฤษภาคม – 1 มิถนุ ายน 2562

ทงั้ น้ี ได้พจิ ารณาดาเนินการศกึ ษากลยุทธข์ องผปู้ ระกอบการท้ังสองกลมุ่ โดยใช้สว่ นประสมการตลาด 4P เป็นเกณฑ์ในการสารวจข้อมูลและนามาเปรยี บเทียบ ทาให้ทราบถึง
ความแตกต่างของกลยุทธท์ ่ีผปู้ ระกอบการใช้ ซง่ึ ประโยชนอ์ ย่างมากหากผู้ประกอบการ Local Brand ตอ้ งการพัฒนาสนิ คา้ ของตนเพอ่ื ยกระดับสินคา้ ให้ทัดเทียมคูแ่ ขง่ และกา้ วไปสู่
ความเป็นสากล ทั้งนผี้ ลการศึกษาพบว่าผ้ปู ระกอบการสว่ นใหญม่ ุ่งเนน้ แข่งขันกนั ในเรื่องคุณภาพของผลติ ภัณฑ์ โดยมวี ิธกี ารนาเสนอสินคา้ อยู่ภายใต้กรอบของการจัดแสดงสินค้า
แต่มคี วามแตกต่างกนั ตรงวิธีการเลอื กใชส้ ื่อเพอื่ การสือ่ สารการตลาดและอ่นื ๆ โดยผอู้ ่านสามารถศกึ ษาเพ่ิมเติมไดใ้ นรายงานเล่มนี้

ทางผู้จัดทารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ท่ีได้รับคาแนะนาเพิ่มเติมจากประธานเปิดงานกิจกรรม Business Networking -THAIFEX-World of Food Asia 2019
ท่านชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชยท์ ี่พรอ้ มเข้าเยีย่ มชมบูธจัดแสดงสินค้าต่างๆ พรอ้ มกบั ให้ข้อเสนอแนะแก่ผูป้ ระกอบการภายในงานตลอดจนชแี้ นะ
แนวทางสาหรับการปรบั ปรงุ กลยุทธด์ ้านผลติ ภัณ์ท่เี หมาะสม ทางผ้จู ดั ทาขอขอบพระคณุ เปน็ อย่างสงู มา ณ โอกาสน้ี

รายงานเล่มนี้จะสาเรจ็ ลงไม่ได้เลย หากไม่ได้รบั ความช่วยเหลอื จากอาจารย์ ดร.กติ ติพัฒน์ สุวรรณชิน และ อาจารย์สัชฌเุ ศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ ผู้สอนและให้คาแนะนา
ในการปรบั ปรุงแกไ้ ข จนรายงานเล่มนส้ี าเรจ็ ลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคณุ ผู้ประกอบการทกุ ทา่ นทใ่ี หค้ วามเอ็นดู มอบรอยยม้ิ มอบตัวอยา่ งสนิ ค้า สอื่ สนิ ค้า ใหค้ วามรว่ มมอื ในกจิ กรรมตา่ งๆ และเปน็ กาลงั ใจให้แกผ่ จู้ ัดทาเป็นอย่างดี
หากมีขอเสนอแนะประการใด ผู้จัดทาขอน้อมรับไว้ดว้ ยความขอบพระคณุ อย่างย่งิ

ตฤณภัท เมธำพชิ ำชยั

3

สำรบัญ หน้ำ

คำนำ 1-3
สำรบญั 4
บทสรปุ ความตา่ งการใชก้ ลยทุ ธ์ 4P ของผปู้ ระกอบการ Local Brand จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ กับผปู้ ระกอบการในงาน Thaifex 4-5
กรณีศึกษำ 1 : โครงการฝกึ อบรมเชิงปฏิบัติการผปู้ ระกอบการจ.อตุ รดติ ถ์ 6
7
ภาพกจิ กรรม 8-10
รายช่ือสนิ ค้า 11
กรอบทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด 4P The elements of the marketing mix 12-14
ตารางกลยุทธด์ ้านผลติ ภัณฑ์ (Product) 14-15
ตารางกลยทุ ธด์ ้านราคา (Price) 16
ตารางกลยุทธด์ า้ นชอ่ งทางการจัดจาหน่าย (Place) 18
ตารางกลยุทธ์ดา้ นการสง่ เสริมการขาย (Promotion) 19-28
กรณีศกึ ษำ 2 : งานแสดงสนิ คา้ นานาชาติ – Thaifex 2019 29-30
รายช่อื สนิ คา้ 31-33
ตารางกลยุทธด์ ้านผลิตภณั ฑ์ (Product) 33-36
ตารางกลยุทธ์ด้านราคา (Price) 37-47
ตารางกลยุทธด์ ้านชอ่ งทางการจดั จาหน่าย (Place) 48-51
ตารางกลยทุ ธด์ ้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 52-57
ตำรำงเปรยี บเทียบกลยทุ ธด์ ้ำนผลิตภณั ฑ์ (Product) 58-63
ตำรำงเปรียบเทียบกลยทุ ธด์ ำ้ นรำคำ (Price) 64
ตำรำงเปรียบเทียบกลยุทธ์ด้ำนชอ่ งทำงกำรจัดจำหนำ่ ย (Place) 65
ตำรำงเปรียบเทียบกลยุทธด์ ำ้ นกำรส่งเสรมิ กำรขำย (Promotion) 66
ขอ้ เสนอแนะสำหรับกำรปรับปรุงกลยทุ ธก์ ำรตลำดสำหรับผปู้ ระกอบกำร 67
ขอ้ เสนอแนะเพ่ิมเติมจำกประธำนเปิดงำนกจิ กรรม 68- 103
ตวั อยา่ งเครื่องหมายรบั รองมาตรฐาน
ตวั อยา่ งสื่อและสินคา้ สนิ คา้ ของผู้ประกอบการจังหวดั อตุ รดติ ถ์
ตวั อย่างสอื่ และสนิ คา้ ทจี่ ดั แสดงในงาน Thaifex

4

บทสรุปควำมต่ำง ... กำรใชก้ ลยุทธ์ผลติ ภณั ฑ์ (Product) ของผปู้ ระกอบการ Local Brand จังหวดั อุตรดติ ถ์ กบั ผูป้ ระกอบการในงาน Thaifex

ดำ้ นคุณภำพ(Quality) ผู้ประกอบการในงานอบรม จังหวัดอุตรดิตถโ์ ดยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับตราเคร่ืองหมาย อย. , มกอช. มผช., OTOP, GAP, GM ฯลฯเปน็ เครือ่ งยืนยันคุณภาพของสนิ ค้า สว่ นในด้าน
ผู้ประกอบการในงาน Thaifex เองก็มีการใช้ตราเครื่องหมาย อย. , มกอช. มผช., OTOP, GAP, GM ฯลฯ เช่นกนั แต่ที่แตกตา่ งกนั คือ มีตราเคร่อื งหมายรับรองมาตรฐานการผลิต เครอ่ื งหมายการค้า ที่เปน็ การประกัน
คุณภาพระดบั สากล เช่นเคร่อื งหมาย Halal, FDA , SGS, HACCP, USDA, BSCI ฯลฯ

ดำ้ นภำพลักษณ์ ( Image) ผู้ประกอบการในงานอบรม จังหวัดอุตรดิตถ์ มุ้งเน้นการสื่อสารภาพลักษณ์ไปท่ี ความเป็นเกษตรอินทรยี ์ เน้นการใชพ้ ืชสมุนไพร ไรส้ ารเคมี และสารกันบูด ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
ผปู้ ระกอบการในงาน Thaifex แต่มขี อ้ แตกต่างกันเล็กนอ้ ยตรงที่ ภายในงาน Thaifex ผู้ประกอบการตา่ งตอ้ งการแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับส่งิ แวดล้อมองิ กบั กระแสรกั ษ์โลก และมงุ่ เน้นไปท่ีการช่วยเหลอื สงั คมชาว
เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง โดยท่ีผลิตภัณฑ์นั้นยังคงไว้ซ่ึงแนวคิดในการใส่ใจสุขภาพ อนามัย สะอาด ปลอดภัย และสร้างข้อได้เปรียบด้านประสบการณ์กับภูมิปัญญาทอ้ งถ่ินของคนไทย ท่ีเปน็ ข้อได้เปรยี บท่ีต่างชาติ
เลียนแบบไดย้ าก

ด้ำนตรำสินค้ำ (Branding) ในเรื่องตราสินค้า ผูป้ ระกอบการในงานอบรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นจุดบกพร่องหรอื จุดอ่อนท่ีต้องได้รับการแกไ้ ข เนื่องจากเป็นส่วนสาคัญไมแ่ พ้
กับคุณภาพของผลติ ภัณฑ์ โดยพบว่าผู้ประกอบการในงาน Thaifex นอกจากจะใส่ใจเร่อื งคณุ ภาพแล้ว ยงั ให้ความสาคญั กบั ตราสินค้า (Branding) ไมแ่ พก้ ัน โดยมีการออกแบบโลโก้ และ บรรจุภัณฑท์ ่เี ขา้ กับภาพลกั ษณ์
ของสินคา้ มีการสื่อสารด้านสีและโทนทช่ี ดั เจน ยกตวั อยา่ งเช่น หากภาพลกั ษณข์ องสินค้ามีลักษณ์เปน็ สินค้าเกษตร หรืออินทรยี ์ กจ็ ะมีแนวทางการออกแบบทร่ี ่วมสมัย , หากเปน็ ผลติ ภณั ฑท์ ่ีมภี าพลักษณ์สนกุ สนาน กจ็ ะ
ใช้โทนสีและฟอ้ นทท์ เี่ ข้ากนั สว่ นผลิตภณั ฑ์ที่มกี ลุ่มเป้าหมายเป็นชาวตา่ งชาติ นอกไปจากการออกแบบ ทอี่ งิ กับความเป็นมินมิ อล กจ็ ะมีการใช้ภาษาจนี อังกฤษ หรือ ญีป่ ุ่นกากบั อยดู่ ว้ ย เป็นตน้

ดำ้ นคุณสมบัตสิ ินค้ำ(Features) ผ้ปู ระกอบการในงานอบรม จังหวดั อุตรดติ ถ์ โดยส่วนใหญ่ยงั ไมส่ ามารถตอบได้ วา่ สินค้าตนเองมีคุณสมบตั ิเด่นอย่างไร ยังไม่มีแนวทางชดั เจนในการตอบคาถาม อาจเพราะไม่
เข้าใจในตัวผลิตภัณฑห์ รอื แนวคดิ มากพอ แตกต่างกับผู้ประกอบการในงาน Thaifex ที่มีการใชก้ ลยุทธ์ด้านคุณสมบตั ิของสินค้า โดยแตล่ ะรายสามารถดงึ อาจดุ เด่นของสินค้า มาเขียนเป็น Story Telling เป็นเร่อื งราว
เพิม่ มลู ค่า เพิม่ ความต่าง เพิ่มความเข้าใจในตัวสินคา้ สามารถบอกท่ีไปที่มาทส่ี อดคลอ้ งกับภาพลกั ษณ์ของสนิ คา้ น้ันได้เปน็ อย่างดี และสิ่งทต่ี ามมาคือ ความโดดเดน่ และแตกตา่ ง ทสี่ ามารถใชเ้ ป็นจุดแข็งผลติ ภัณฑ์เพ่ือ
ต่อสู้ในตลาดได้

ดำ้ นหน่วยยอ่ ยของผลิตภัณฑ์ (Variants) มผี ูป้ ระกอบการในงานอบรม จังหวัดอตุ รดิตถ์ เพียงสองรายเท่านัน้ ทใ่ี ช้กลยุทธ์ดา้ นไซสข์ องผลิตภัณฑ์ มาชว่ ยเพ่ิมโอกาสในการขาย แตใ่ นส่วนของผู้ประกอบการในงาน
Thaifex พบว่ามีการใช้กลยุทธ์นี้เป็นจานวนมาก โดยให้เหตุผลท่ีคล้ายคลึงกันวา่ “การออกแบบไซส์และสี และรสชาติ เพิ่มข้ึน จะเป็นตัวเลือกให้ลูกคา้ ได้อย่างดี และรปู แบบบรรจุภัณฑ์ท่ีแตกต่างจะชว่ ยสรา้ งความ
สนุกสนานและเพิ่มโอกาสในการขาย ให้มากข้ึน นนั่ เอง

ด้ำนส่วนประสมของผลติ ภัณฑ์ (Mix) พบว่าทั้งผู้ประกอบการในงานอบรม จงั หวัดอุตรดิตถ์ และผู้ประกอบการในงาน Thaifex มีการขายสินค้าทีม่ ีส่วนประสมของผลิตภัณฑ์เพอื่ เป็นการเพ่ิมโอกาสในการซื้อ
ของกลุ่มลูกคา้ แต่ผปู้ ระกอบการในงาน Thaifex จะมีความชัดเจนในเรอ่ื งของการใช้เทรนด์การบริโภคในปัจจุบัน เช่น เทรนรักสุขภาพ เทรนออการ์นิก มาใช้ อาทิ บริษัทผลิตข้าว Kora ที่มีการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ
และใช้นวัตกรรม ผลติ ชาสกดั จากขา้ ว มาขายให้แกก่ ล่มุ ลูกคา้ ที่รกั การออกกาลังกาย ฯลฯ

ข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Support) พบว่ายังไม่มีผู้ประกอบการจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้กลยุทธ์น้ี แต่ในส่วนของผู้ประกอบการในงาน Thaifex มีการนาเสนองานวิจัยท่ีรองรับ รางวัลการันตี สาหรับ
ผลติ ภัณฑ์และมีช่องทาง ในเวบ็ ไซต์ , เวบ็ บลอ็ ก , บทความ, VDO , Review เป็นข้อมูลท่จี ะช่วยสร้างความนา่ เช่ือถือให้แก่ผลติ ภณั ฑ์

ดำ้ นกำรบริกำรลูกค้ำ (Customer Service) มเี พยี งการให้บริการรับผลติ (OEM ) คือจ้างผลติ สนิ คา้ ใหก้ บั บริษทั ทีจ่ ะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง แตใ่ นส่วนของผ้ปู ระกอบการในงาน Thaifex นัน้ นอกจากจะมี
การใหบ้ ริการ OEM แกล่ ูกคา้ แล้ว ยงั มีชอ่ งทางในการใหบ้ ริการอน่ื ๆ ไม่วา่ จะเป็น Email support , Call center, Admin อกี ด้วย

ด้ำนโอกำสในกำรใช้ผลติ ภัณฑ์ (Use Occasion) มีผปู้ ระกอบการจากจงั หวดั อตุ รดิตถ์ ที่เข้าใจและใชก้ ลยทุ ธ์นี้เพียง 2 ราย ต่างกบั ผปู้ ระกอบการในงาน Thaifex ทส่ี ่วนใหญส่ ามารถนาเอาความโดดเดน่ ของ
ผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใชไ้ ดเ้ ป็นอย่างดี อาทิ Well-B แบรนดผ์ ลไม้อบกรอบท่เี พิ่มความสนกุ และตอกยา้ ความคมุ้ คา่ จากเศษผงผลไมท้ ี่เหลือในถุง สามารถเทใส่ในน้าร้อนเพ่ือชงเปน็ ชาผลไม้สุดหอมได้ ส่งผลให้มีแบรนด์มี
ความสนกุ สนาน เพ่ิมโอกาสในการซ้ือของกลมุ่ เปา้ หมายมากยง่ิ ข้ึน ฯลฯ

กำรวำงจำหนำ่ ย ( Availability ) พบว่าข้อแตกตา่ งที่เห็นไดช้ ัดเจนคือ ผ้ปู ระกอบการจากจังหวัดอตุ รดติ ถ์ จะมขี ้อจากัดในการจาหน่ายสินค้า เช่นผลไม้สด ได้เฉพาะในหน้าฤดูกาลเท่านน้ั ตา่ งกับผูป้ ระกอบการ
ในงาน Thaifex ทีส่ ามารถจดั สรรวิธีทท่ี าให้มสี นิ คา้ อยู่ตลอดเวลา ไม่ขาดสตอ๊ ก ถงึ แมจ้ ะเป็นผลไม้สดก็ตาม ฯลฯ

กำรรับประกันสนิ ค้ำ (Warranties) งผู้ประกอบการในงาน Thaifex มีการรับประกันเปล่ียนสินค้า ทช่ี ารุด เสยี หาย , รับประกันการขนส่ง และรบั ประกันคุณภาพในการผลิต โดยส่วนใหญพ่ บว่าไมม่ ีนโยบาย
การคนื เงินแต่จะเปน็ การเปลยี่ นสินค้าทดแทน ต่างกบั ผูป้ ระกอบการจากจังหวัดอตุ รดิตถ์ ทย่ี งั ไม่มีการรับประกนั ในส่วนน้ี

1

บทสรุปควำมต่ำงของ ... กำรใชก้ ลยทุ ธ์ดำ้ นรำคำ (Price) ของผู้ประกอบการ Local Brand จงั หวัดอตุ รดิตถ์ กับผู้ประกอบการในงาน Thaifex

ด้ำนตำแหน่งรำคำ (Positioning) พบว่ากลมุ่ ผปู้ ระกอบการทัง้ สองกลุม่ กาหนดตาแหนง่ ราคาทสี่ ูงกวา่ คแู่ ข่ง มีเพียงบางบริษัทท่ใี ชก้ ลยทุ ธใ์ หร้ าคาถกู กวา่ ค่แู ขง่ กรณีสัง่ ผลิตสินค้าในปรมิ าณมาก
ด้ำนรำยกำรรำคำสินค้ำ (List) ผู้ประกอบการในงานอบรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังไม่มีการแสดงรายการราคาสินค้า เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนเม่ือเทียบกับด้านผู้ประกอบการในงาน Thaifex ท่ีมีการใช้รายการ
ราคาสินค้า ทส่ี ามารถแสกน QR Code เขา้ ดู, มีการลง Price list ไว้ท่หี น้าเวบ็ ไซต์ เพ่ือใหล้ ูกค้าเขา้ ดไู ด้โดยสะดวกและนาเสนอราคาท่ีถูกกวา่ ณ บธู จัดแสดงสินคา้
สว่ นลดรำยกำรรำคำสินคำ้ (Discounts) พบวา่ ผ้ปู ระกอบการในงานอบรม จังหวัดอตุ รดิตถ์ ไม่มกี ารใชก้ ลยุทธด์ า้ นการเสนอส่วนลดราคา แตใ่ นดา้ นผู้ประกอบการในงาน Thaifex มีการเสนอส่วนลดราคาสินค้า
กรณีซอ้ื ณ จดุ ขาย 10 – 25 % และบางรายเสนอเป็นของแถมพเิ ศษเพม่ิ เตมิ
กำรให้เครดติ (Credi) ผู้ประกอบการในงานอบรม จังหวดั อุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ มกี ารให้เครดติ กับตวั แทน หรือทางร้านทม่ี กี ารซอ้ื ขายกันมาเกนิ 6 เดอื น และร้านคา้ ปลีกในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
ตา่ งกับผู้ประกอบการในงาน Thaifex ทผี่ ู้เขยี นยังไม่พบผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้กลยทุ ธใ์ นข้อนี้ อาจเปน็ เพราะยังไม่ไดม้ กี ารเจรจาซือ้ ขายกนั อย่างชัดเจน ทาให้ยังไมท่ ราบข้อมูล
ช่องทำงรับชำระเงิน (Payment methods) ผู้ประกอบการในงานอบรม จงั หวดั อุตรดติ ถ์ โดยส่วนใหญ่ซือ้ ขายกันด้วยเงนิ สด เนื่องจากเป็นการขายผ่านหนา้ ร้าน ในชุมชน ในตลาด ฯลฯ แต่ผ้ปู ระกอบการ
ในงาน Thaifex นน้ั มกี ารใช้ช่องทางการชาระเงนิ ทหี่ ลากหลาย สามารถรองรับคูค่ า้ หรอื ลกู ค้าจากประเทศจีนได้ เช่น Alipay, Wechat pay ฯลฯ นอกจากน้นั ยังมีชอ่ งทางการชาระเงินจาก Paypal ทเ่ี ปน็ ระบบธนาคาร
ออนไลน์ ทาหนา้ ท่ีเป็นตัวกลาง คอยรบั -สง่ เงินออนไลน์จากผู้ใช้ และรองรบั เงนิ จากทกุ สกลุ ท่ัวโลก

บทสรปุ ควำมต่ำง ... กำรใชก้ ลยุทธ์ด้ำนชอ่ งทำงกำรจัดจำหนำ่ ย (Place) ของผู้ประกอบกำร Local Brand จงั หวดั อุตรดิตถ์ กบั ผู้ประกอบกำรในงำน Thaifex

ดำ้ นชอ่ งทำงกำรจดั จำหนำ่ ย (Trade Channels) ส่วนใหญ่ผ้ปู ระกอบการในงานอบรม จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ ใช้ชอ่ งทางการขายท่ี ตลาดชุมชน ,รา้ นคา้ ปลีก, ออกงานแสดงสินค้า Otop หรืองานแสดงสินคา้ ที่ทาง
ภาครัฐและเอกชนจดั ขนึ้ มผี ปู้ ระกอบการเพียงบางรายเทา่ นนั้ ทม่ี ีช่องทางการขายในหา้ งสรรพสนิ ค้า ( Modern Trade) สว่ นชอ่ งทาง Online จะเป็นชอ่ งทางการขายผา่ นทาง Facebook , Line ส่วนตวั ตา่ งกับ
ผู้ประกอบการในงาน Thaifex ทมี่ กี ารใชช้ ่องทางในห้างสรรพสินคา้ ( Modern Trade) และช่องทาง Online ทค่ี รอบคลมุ เชน่ เว็บไซต์ (Website, Ebay , Etsy , Lazada, Shopee , Alibaba , Facebook , Line@)

ดำ้ นจำนวนช่องทำง (Channel number) พบวา่ ผ้ปู ระกอบการในงานอบรมจงั หวัดอตุ รดติ ถ์ ส่วนใหญ่มจี านวนชอ่ งทางการขาย ไมเ่ กิน 7 แห่ง แตด่ ้านผ้ปู ระกอบการในงาน Thaifex มกี ารใช้จานวนช่องทาง
(Channel number) ทหี่ ลากหลาย เกิน 10 ชอ่ งทาง แสดงถงึ ความจาเปน็ ในการสร้างชอ่ งทางรองรับพฤติกรรมท่แี ตกตา่ งกนั ของผู้บริโภค

ดำ้ นกำรแบง่ สว่ นชอ่ งทำงกำรจำหน่ำย (Segments Channels) พบว่าผูป้ ระกอบการในงาน Thaifex มกี ารแบง่ ชอ่ งทางการขายไว้สาหรบั กล่มุ เป้าหมายท่ีเป็นคนจีนโดยเฉพาะ อาทิ Wechat, Alibaba
Aliexpress ซึง่ ถอื เป็นเรื่องท่ีทางผปู้ ระกอบการในงานอบรมจงั หวดั อตุ รดิตถ์ ควรนาไปพิจารณา เพ่อื ปรบั ปรงุ การเพ่ิมสว่ นช่องทางในการขายน้ี

2

บทสรปุ ควำมตำ่ ง ... กำรใช้กลยทุ ธ์ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ กำรขำย (Promotion) ของผปู้ ระกอบการ Local Brand จงั หวัดอุตรดิตถ์ กบั ผูป้ ระกอบการในงาน Thaifex

ดำ้ นกำรสื่อสำรกำรตลำด (Marketing Communications) ของผู้ประกอบการในงานอบรม จังหวดั อุตรดิตถ์ โดยส่วนใหญ่ใชก้ ารส่อื สารการตลาดผา่ นงานจดั แสดงสนิ คา้ และการประชาสัมพันธ์ โดยใชส้ ่ือวิทยุ
ท้องถิ่น , และอาศัยการประชาสมั พันธ์ด้วยการบอกต่อกันไปในชุมชน มเี พียงบางรายเท่าน้ัน ทสี่ ามารถเข้าใจการใช้การสื่อสารผ่านชอ่ งทางออนไลน์ แต่ก็ยงั เปน็ เพียงการโพสต์ไปยงั Facebook หรอื Line สว่ นตัวเทา่ น้ัน
ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความเสี่ยงในการรองรบั การขาย จานวนมากในอนาคต แตกต่างกันอย่างชดั เจนกับผูป้ ระกอบการในงาน Thaifex ทม่ี ีใช้การสือ่ สารการตลาดผ่านงานแสดงสินคา้ โดยใช้ทั้งนามบัตร , ใบปลวิ , และการ
แจกสนิ ค้าตัวอยา่ ง และเม่ือพนกั งานได้พดู คยุ กับทางลกู คา้ ที่มีแนวโนม้ สนใจสนิ คา้ จะมีการเชือ้ เชิญให้แลกเปล่ียนข้อมูลเพอ่ื แลกกบั สินคา้ ตวั อย่าง เพื่อนาไปใช้ต่อยอด สาหรับการทาการตลาดทางตรง และเผยแพร่ขอ้ มูล
ทางออนไลน์ในภายหลงั โดยกลยุทธ์การส่อื สารการตลาดทใี่ ชใ้ นช่องทางออนไลน์ จะมคี วามคลับคลา้ ยกนั คือใช้โฆษณาผา่ นทาง Facebook , Youtube Ads, Seo , google ads เปน็ ตน้

ด้ำนกำรจัดโปรโมชั่น (รำยคน) (Personal Promotion) ของผู้ประกอบการในงานอบรม จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าไม่มีผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์นี้ และพบกลยุทธ์น้ีในงาน Thaifex เพียง 1 ราย เท่าน้ัน
คือ บริษทั ช้างทองคา เกิดข้ึนเน่อื งจาก ผู้สมั ภาษณ์มกี ารพูดคยุ กับพนักงานเป็นการส่วนตัวและสอบถาม ในเร่ืองของราคาสินคา้ และการลงทุนเปิดสาขา พนักงานจงึ ทาการเสนอโปรโมชนั่ ให้เป็นกรณพี เิ ศษ

ด้ำนกำรจัดโปรโมชั่น ( Sale Promotion) ของผปู้ ระกอบการในงานอบรม จังหวัดอุตรดติ ถ์ มีการใช้กลยทุ ธ์สนิ ค้าตัวอยา่ ง ให้ทดลองฟร,ี ชมิ ฟรี กรณไี ปออกงานจัดแสดงสนิ คา้ และมเี พียง 1 รายทใ่ี ห้สว่ นลดแก่
ลกู ค้าโดยการจัดโปรโมชั่น เน่ืองจากมชี ่องทางการขายออนไลน์เปน็ หลัก ในส่วนของผ้ปู ระกอบการในงาน Thaifex มีการแจกสินคา้ ทดลอง และมีการให้สว่ นลดเป็นกรณพี ิเศษ กวา่ ปกติ 10-30% ขน้ึ ไป ณ จุดขาย (ใน
งาน) โดยมีวิธนี าเสนอทีค่ ลา้ ยคลงึ กันวา่ หากไมซ่ ้ือที่นี่ ตอนน้ี ไปซือ้ ในช่องทางอน่ื จะไมส่ ามารถซอ้ื ราคาน้ไี ด้ ฯลฯ

ด้ำนกำรสอื่ สำรตรำสนิ ค้ำ (Branding) ของผ้ปู ระกอบการในงานอบรม จงั หวัดอตุ รดิตถ์ พบว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าใจในการใช้กลยทุ ธ์ การสือ่ สารตราสินค้าเพียง 1 ราย คอื สวนทเุ รียน หลงลับแล ตาฟน้ื โดย
ใชว้ ิธีการสร้างประสบการณ์รว่ มกับลูกค้าที่เดินเข้าไปชมสวน โดยไม่คดิ ค่าเข้าชม ในส่วนของผู้ประกอบการในงาน Thaifex พบวา่ มกี ารใชก้ ลยุทธ์สร้างประสบการณ์ร่วมเช่นกนั แต่มีการใช้เครื่องมอื อ่ืนรว่ ม อาทิ มีการ
จดั บธู แสดงสนิ คา้ ขนาดใหญ่ / เลก็ แตกตา่ งกนั ไป เนน้ การแสดงตราสัญลักษณ์ (โลโก้) มีเซลลป์ ระจาบูธและมวี ธิ ีการเชิญชวนให้ชิม หรอื แจกสินค้าฟรี มภี าพตกแต่ง เน้นไปที่การแสดงใบประกนั คณุ ภาพสินค้า ตรารบั รอง
หรือรางวัลที่ได้รับ และมีที่นั่งรับรองลูกค้าเพ่ือการเจรจาทางการค้า โดยส่วนใหญ่ใช้นามบัตรและแผ่นพับ (2 -3 ภาษา) คือ ไทย อังกฤษ จีน มีรายละเอียดและช่องทางการติดต่อท่ีครบครัน ซ่ึงเป็นวิธีการที่ทาง
ผปู้ ระกอบการจากจงั หวดั อุตรดติ ถ์ควรนาไปพจิ ารณา เพอ่ื ต่อยอดแนวทางของตน

3

กรณีศึกษำ 1 โครงการฝึกอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ เสรมิ สร้างความรกู้ ารตลาดสมัยใหม่ภายใต้โครงการเช่อื มโยงตลาดผลติ ภัณฑจ์ งั หวดั อตุ รดิตถภ์ มู ิภาคใน

ปงี บประมาณ 2562 ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562

ภำพกจิ กรรม

4

ภำพกิจกรรม

5

สำรวจข้อมูล : โดยเก็บข้อมูลจากกิจกรรมภายในงานท่ีให้ผปู้ ระกอบการได้มีสว่ นรว่ มในการเขียนกลยุทธ์ของผลติ ภัณฑ์ตามท่ีเขา้ ใจเพ่ือนามาใช้วเิ คราะห์กล

ยุทธ์เบ้ืองต้น ท่ีผู้ประกอบการใช้ ของเบ้อื งต้น โดยใช้กรอบคาถาม 7 ขอ้ ดงั ตารางดงั ตอ่ ไปน้ี

1. สนิ ค้ำ 2. จดุ ว้ำวของผลิตภัณฑ์ 3. กลมุ่ เป้ำหมำย 4. วำงขำยทีไ่ หน 5. วิธีกำรทำใหล้ กู ค้ำรจู้ ัก 6. มบี รกิ ำรอะไรบำ้ ง 7. ได้เงนิ จำกทำงไหน

รำยชือ่ สนิ ค้ำ

สินคำ้ สนิ ค้ำ
1. วนั ชยั งำนไม้มงคล 2. ขำ้ วนำปหี อมประทุม
3. ขำ้ วไรซ์เบอรร์ ่ี โท่งนำมดื 4. ข้ำวปลอดสำร ตรำวนั เพญ็
5. ทุเรยี นหลงลับแล บำ้ นสำนใบตอง 6. ผ้ำมดั ย้อม Sareyaa Tie Dye
7. สปั ปะรด kingthong สัปปะรดหว้ ยมุ่น 8. มะขำมแปรรูปทชั รียฟ์ ร๊ตุ
9. สวนทุเรยี น หลงลับแล ตำฟ้นื 10. ขำ้ วกลอ้ งหอมมะลิแดงอินทรยี ์ No Brand
11. นำมนั มะพรำ้ ว กลั ยำ 12. ผักอินทรยี ์ No Brand
13. นำผงึ เบญจพรรณ 14. ผลติ ภณั ฑจ์ ำกหมูแปรรปู เจ้ปลำ
15. ข้ำวอนิ ทรีย์ กข 43 No Brand 16. เจลเขยี นคิวจำกสมนุ ไพร QCESS
17. ข้ำวหอมละมุนไผ่เขียว 18. เหลก็ นำพอี ตุ รดติ ถ์ Pohn Vishnu
19. โลชั่นพชิ ยำ 20. แรมละมุน ขนมแป้งสบิ
21. มะมว่ งนำดอกไม้สีทอง มะมว่ งใหญ่ D-fruit Farm 22. สบู่สมุนไพรรวม
23. ขนมแปรรปู จำก สปั ปะรด No Brand 24. เมีย่ งคำสมุนไพร สวนหมอ่ นกระดอย
25. กล้วยพรจำกแม่ วังกะพี 26. วนั ทำ เมด็ มะม่วงหมิ พำนต์

6

ดำเนินกำรศึกษำกลยทุ ธ์ของผู้ประกอบกำร Local Brand จ. อุตรดิตถ์ โดยใช้กรอบกลยุทธ์ 4P ( 4P The elements of the marketing mix) ดงั ตำรำงต่อไปนี

4P The elements of the marketing mix

Product Price Place Promotion
• คุณภาพ(Quality) • การกาหนดตาแหนง่ ราคา (Positioning) • Trade Channels
• การส่อื สารการตลาด (Marketing Communications)
• ภาพลกั ษณ์ ( Image) • รายการราคาสินค้า (List) • จานวนช่องทาง Channel number (โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ขายตรง พนกั งานขาย อีเวนท์)
• Segments Channels
• ตราสินคา้ (Branding) • ส่วนลด (Discounts) • โปรโมชัน่ รายคน ( Personal Promotion )

• คุณสมบัตฟิ ังกช์ น่ั (Features) • เครดิต (Credit) • โปรโมชั่นรวม Sale Promotion

• การส่อื สารแบรนด์ (Branding)

• หน่วยย่อยของผลิตภณั ฑ(์ Variants) • ชอ่ งทางรบั ชาระเงนิ (Payment methods)

• ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Mix) • (Free or Value-added elements)

• ขอ้ มลู สนับสนุนผลติ ภัณฑ์ (Support)

• การบริการลูกคา้ (Customer Service)

• โอกาสในการใช้ผลิตภณั ฑ์ (Use Occasion)

• วางจาหน่าย (Availability)

• รบั ประกันสนิ ค้า (Warranties)

ที่มำ : (Smartinsights, 2016)

7

กลยทุ ธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product)

Product Local Brand รูปแบบ หมำยเหตุ
คุณภำพ (Quality)
ภำพลกั ษณ์ ( Image) วันชยั งำนไม้มงคล OTOP 8
ขำ้ วไรซ์เบอร์ร่ี โทง่ นำมดื OTOP / อย. / มาตรฐานผลติ ภัณฑอ์ ินทรยี ์
ทุเรียนหลงลบั แล บ้ำนสำนใบตอง มาตรฐาน GI
สปั ปะรดหว้ ยมุน่ King thong มาตรฐาน GI, GAP, Q
สวนทเุ รยี น หลงลับแล ตำฟื้น มกอช ช้ันพิเศษ /ชน้ั 1/ ช้ัน2 / มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ นิ ทรีย์
นำมนั มะพร้ำว กลั ยำ EU Organic / USDA Organic / OTop / เลขที่จดแจง้ / COR
นำผึงเบญจพรรณ นา้ ผึ้งแท้ 100% / อย. / มกอช.
ขำ้ วอินทรีย์ กข 43 รบั รองโดยกรมการข้าว
ข้ำวหอมละมุนไผเ่ ขียว มกอช.
ผลติ ภณั ฑ์จำกมะพร้ำวพชิ ยำ GMP /เลขทจี่ ดแจ้ง/ มผช./ มกอช. / มาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ นิ ทรีย์
มะมว่ ง D-fruit Farm GAP
ขนมแปรรปู สัปปะรด สัปปะรด GI GAP
กลว้ ยพรจำกแม่ วงั กะพี GAP /อย. /มกอช. / OTOP
วนั ทำ เมด็ มะม่วงหมิ พำนต์ อย / มผช. / OTOP
ข้ำวนำปีหอมประทุม รบั รองโดยกรมการข้าว
ขำ้ วปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ รับรองโดยกรมการขา้ ว
มะขำมแปรรูป ทัชรียฟ์ รุต๊ OTOP / อย.
ข้ำวกล้องหอมมะลแิ ดงอินทรยี ์ มาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ นิ ทรีย์ / อย. / OTOP
ผลิตภณั ฑ์หมแู ปรรปู เจ๊ปลำ OTOP
เจลเขียนควิ จำกสมนุ ไพร QCESS เลขทจ่ี ดแจ้ง
ขนมแป้งสบิ แรมละมุน ใช้ปลาซิวแท้ / อย/ OTOP
ขำ้ วไรซ์เบอรร์ ่ี โท่งนำมดื ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ รักษส์ ุขภาพ
นำมันมะพร้ำว กลั ยำ รกั ษส์ ุขภาพ
นำผงึ เบญจพรรณ รักษส์ ุขภาพ
สวนทเุ รียน หลงลับแล ตำฟนื้ ผลิตภณั ฑ์อินทรยี ์ ปลอดภัย ไรส้ ารเคมี
ผลิตภณั ฑ์จำกมะพรำ้ วพิชยำ ออการ์นกิ ปลอดภัย ไมแ่ พ้
กล้วยพรจำกแม่ วังกะพี สนกุ สนาน, รกั สุขภาพ
ผลิตภณั ฑ์หมูแปรรูป เจ๊ปลำ ไม่ใชผ้ งชรู ส และสารกนั บูด
เจลเขยี นควิ จำกสมนุ ไพร QCESS สมนุ ไพร 100%

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ
ตรำสินคำ้ (Branding)
กลว้ ยพรจำกแม่ วงั กะพี Logo สีเหลอื งสดใส, Package กล่องมาตรฐาน
คณุ สมบตั ิของสินค้ำ(Features) นำมนั มะพร้ำว กลั ยำ Logo, Package
นำผึงเบญจพรรณ Logo, Package
หนว่ ยยอ่ ยของผลติ ภณั ฑ์ (Variants) ผลติ ภณั ฑจ์ ำกมะพร้ำวพชิ ยำ Logo สเี ขียวเงนิ , Package สีเขยี วเขม้
สว่ นประสมของผลิตภัณฑ์ (Mix) สปั ปะรดหว้ ยมุ่น King thong ไม่กัดล้ิน
ขอ้ มูลสนบั สนุนผลิตภณั ฑ์ (Support) นำมันมะพร้ำว กลั ยำ ปลอดภยั ไม่แพ้
กำรบริกำรลกู คำ้ (Customer Service) ข้ำวอินทรีย์ กข 43 ขา้ วต้านเบาหวาน
โอกำสในกำรใช้ผลิตภณั ฑ์ (Use Occasion) ขำ้ วหอมละมุนไผ่เขียว ข้าวสาหรับคนป่วย
ผลติ ภณั ฑห์ มูแปรรปู เจ๊ปลำ ไมใ่ ชผ้ งชรู ส และสารกนั บดู

เจลเขียนควิ จำกสมุนไพร QCESS ไม่ใช้สารเคมี สมุนไพร 100%

นำมนั มะพร้ำว กลั ยำ 2 ไซส์
นำผึงเบญจพรรณ 2 ไซส์
ผลติ ภณั ฑ์จำกมะพรำ้ วพชิ ยำ นา้ มนั มะพรา้ วสกัดเย็น, โลชัน่ จากมะพรา้ ว, แชมพู, ครมี นวด
ข้ำวปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ ข้าวกล้อง , ขา้ วออกานิก, ข้าวไรซ์เบอรร์ ี่
กล้วยพรจำกแม่ วังกะพี กลว้ ยอบธรรมดา , กล้วยฉาบ , กลว้ ยอบน้าผ้ึง

- -

ขนมแปรรูปสัปปะรด OEM
สบสู่ มุนไพรรวม OEM
ขำ้ วอินทรยี ์ กข 43 ทานควบคุมเบาหวาน
ข้ำวหอมละมนุ ไผ่เขียว ใหผ้ ู้ปว่ ยทานได้

9

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ
กำรวำงจำหน่ำย (Availability)
กำรรับประกนั สินคำ้ (Warranties) วนั ชยั งำนไม้มงคล พรอ้ มวางจาหน่าย (ไมต่ อ้ งรอผลติ )
ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี โท่งนำมืด พรอ้ มวางจาหน่าย (ไม่ต้องรอผลติ )
ทุเรยี นหลงลับแล บ้ำนสำนใบตอง (เฉพาะช่วงฤดกู าล)
สัปปะรดห้วยมนุ่ King thong พร้อมวางจาหนา่ ย (ไม่ตอ้ งรอผลิต)
สวนทุเรยี น หลงลับแล ตำฟ้ืน (เฉพาะช่วงฤดกู าล)
นำมันมะพรำ้ ว กัลยำ พรอ้ มวางจาหนา่ ย (ไม่ต้องรอผลิต)
นำผงึ เบญจพรรณ พรอ้ มวางจาหน่าย (ไม่ตอ้ งรอผลติ )
ข้ำวอนิ ทรีย์ กข 43 พร้อมวางจาหนา่ ย (ไมต่ อ้ งรอผลติ )
ข้ำวหอมละมุนไผ่เขียว พรอ้ มวางจาหน่าย (ไมต่ ้องรอผลติ )
ผลติ ภณั ฑ์จำกมะพร้ำวพชิ ยำ พรอ้ มวางจาหนา่ ย (ไม่ตอ้ งรอผลติ )
มะมว่ ง D-fruit Farm (แล้วแต่ฤดูกาล)
ขนมแปรรปู สัปปะรด พร้อมวางจาหนา่ ย (ไม่ต้องรอผลิต)
กล้วยพรจำกแม่ วงั กะพี พรอ้ มวางจาหน่าย (ไมต่ อ้ งรอผลติ )
วันทำ เม็ดมะม่วงหมิ พำนต์ พร้อมวางจาหน่าย (ไม่ตอ้ งรอผลติ )
ข้ำวนำปหี อมประทมุ พรอ้ มวางจาหนา่ ย (ไม่ต้องรอผลิต)
ข้ำวปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ พรอ้ มวางจาหน่าย (ไม่ตอ้ งรอผลิต)
มะขำมแปรรูป ทชั รีย์ฟรุต๊ พร้อมวางจาหนา่ ย (ไมต่ อ้ งรอผลิต)
ข้ำวกล้องหอมมะลแิ ดงอินทรยี ์ พรอ้ มวางจาหนา่ ย (ไม่ตอ้ งรอผลิต)
ผลติ ภณั ฑห์ มูแปรรูป เจป๊ ลำ พรอ้ มวางจาหน่าย (ไมต่ อ้ งรอผลติ )
เจลเขยี นควิ จำกสมุนไพร QCESS พร้อมวางจาหน่าย (ไมต่ อ้ งรอผลติ )
ขนมแป้งสบิ แรมละมนุ พร้อมวางจาหนา่ ย (ไม่ตอ้ งรอผลติ )

- -

10

กลยุทธด์ ำ้ นรำคำ (Price) Brand รปู แบบ หมำยเหตุ

Price วันชัยงำนไม้มงคล ราคาสูงกวา่ คู่แข่ง
ข้ำวไรซ์เบอร์รี่ โทง่ นำมดื ใกลเ้ คยี งกับค่แู ขง่
กำรกำหนดตำแหน่งรำคำ (Positioning) ทุเรยี นหลงลับแล บำ้ นสำนใบตอง ราคาสูงกวา่ ค่แู ข่ง
สปั ปะรดห้วยมุ่น King thong ราคาสูงกว่าคแู่ ข่ง
รำยกำรรำคำสินค้ำ (List) สวนทเุ รียน หลงลับแล ตำฟ้ืน ราคาสงู กว่าคู่แข่ง
ส่วนลด (Discounts) นำมนั มะพร้ำว กลั ยำ ราคาสูงกวา่ คูแ่ ข่ง
เครดติ (Credit) นำผงึ เบญจพรรณ ราคาสูงกวา่ คแู่ ขง่
ชอ่ งทำงรบั ชำระเงิน (Payment methods) ข้ำวอินทรยี ์ กข 43 ราคาสงู กวา่ คแู่ ข่ง
(Free or Value-added elements) ผลติ ภณั ฑ์จำกมะพร้ำวพชิ ยำ ราคาสงู กว่าคแู่ ข่ง
กลว้ ยพรจำกแม่ วังกะพี ราคาสงู กว่าคู่แข่ง
ข้ำวปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ ราคาสงู กวา่ ค่แู ข่ง
ผำ้ มัดยอ้ ม Sareyaa Tie Dye ราคาสูงกว่าคแู่ ขง่
เจลเขียนควิ จำกสมุนไพร QCESS ราคาสูงกว่าคู่แขง่

สัปปะรดห้วยมนุ่ King thong 30 วัน
นำมันมะพร้ำว กลั ยำ 30 วัน
ผลติ ภัณฑจ์ ำกมะพร้ำวพิชยำ 30 วัน

11

กลยุทธ์ด้ำนชอ่ งทำงกำรจัดจำหน่ำย (Place)

Place Brand รูปแบบ หมำยเหตุ

วันชยั งำนไม้มงคล Traditional Trade : ตลาดชุมชน , Otop ,รา้ นคา้ 12
Traditional Trade : ตลาดชมุ ชน , ,รา้ นคา้ Event : งานแสดงสินคา้ Otop
ขำ้ วไรซเ์ บอรร์ ่ี โท่งนำมดื Online : (Facebook)

ทเุ รยี นหลงลบั แล บ้ำนสำนใบตอง Traditional Trade ร้านค้าปลีก , Event : งานแสดงสินค้า Otop
Online : : (Facebook)
สปั ปะรดหว้ ยมุ่น King thong
Traditional Trade : รา้ นค้าปลกี Modern Trade : : แมคโคร
สวนทุเรยี น หลงลบั แล ตำฟนื้ Event : : งานแสดงสนิ ค้า Otop Online : Facebook

นำมนั มะพร้ำว กลั ยำ Traditional Trade : ตลาดชมุ ชน , Otop ,รา้ นคา้
Online : (Facebook), Line
นำผึงเบญจพรรณ
Modern Trade : Lotus Traditional Trade : รา้ นคา้ ชมุ ชน
ช่องทำงกำรจำหนำ่ ย ข้ำวอินทรีย์ กข 43 Online (Facebook), Line
(Trade Channels)
ข้ำวหอมละมนุ ไผเ่ ขียว Traditional Trade : รา้ นค้าปลกี Event : : งานแสดงสินค้า Otop
Online : Facebook , Line
ผลติ ภณั ฑ์จำกมะพรำ้ วพชิ ยำ
Traditional Trade : ร้านค้าปลีก Event : : งานแสดงสินคา้ Otop
มะมว่ งนำดอกไม้สีทอง D-fruit Farm Online : Facebook , Line
ขนมแปรรปู สปั ปะรด
กล้วยพรจำกแม่ วังกะพี Traditional Trade : รพ.เชยี งของ , มลู นิธิ , เครอื ขา่ ย

วนั ทำ เมด็ มะม่วงหมิ พำนต์ Modern Trade : Lotus Traditional Trade : รา้ นคา้ ชุมชน, ตลาดชุมชน
Event : : งานแสดงสนิ ค้า Otop Online (Facebook), Line ตวั แทนจำหนำ่ ย
ขำ้ วนำปีหอมประทมุ Traditional Trade : รา้ นค้าชุมชน, ตลาดชุมชน Online (Facebook), Line
เมยี่ งคำสมุนไพร สวนหม่อนกระดอย
ขำ้ วปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ Traditional Trade : ตลาดชุมชน, ตลาด Otop

ผ้ำมดั ย้อม Sareyaa Tie Dye Traditional Trade : ร้านค้าปลกี ,รา้ นค้าชมุ ชน Online (Facebook), Line

มะขำมแปรรูป ทัชรยี ์ฟรตุ๊ Modern Trade : ห้างสรรพสนิ คา้ Traditional Trade : ร้านค้าชุมชน, ตลาดชมุ ชน
ข้ำวกลอ้ งหอมมะลิแดงอนิ ทรยี ์ Event : งานแสดงสินค้า Otop Online (Facebook), Line
ผักอินทรยี ์
Traditional Trade : ตลาดชมุ ชน

Traditional Trade : ร้านค้าชมุ ชน, ตลาดชุมชน

Traditional Trade : ร้านค้าชมุ ชน, ตลาดชุมชน Event : งานแสดงสนิ คา้ Otop

Traditional Trade : รา้ นค้าชมุ ชน, ตลาดชุมชน Event : งานแสดงสินคา้ , Otop
Online (Facebook), Line

Traditional Trade : ตลาดชุมชน, ตลาด Otop

Traditional Trade : รา้ นคา้ ชมุ ชน,

Traditional Trade : ร้านค้าชมุ ชน,

Place Brand รูปแบบ หมำยเหตุ
ช่องทำงกำรจำหนำ่ ย (ตอ่ )
(Trade Channels) ผลิตภณั ฑ์หมแู ปรรปู เจ๊ปลำ Modern Trade : ทอ็ ปสม์ าร์เกต็ ซีคอน ,PP Garden Traditional Trade :

จำนวนชอ่ งทำง เจลเขยี นควิ จำกสมุนไพร QCESS ร้านค้าชุมชน,ตลาด Event : งานแสดงสนิ คา้ , Otop Online (Facebook)
(Channel number)
เหลก็ นำพอี ตุ รดิตถ์ pohn Vishnu Event : งานแสดงสินค้า , Otop Traditional Trade : ตลาดชมุ ชน, ตลาด Otop

ขนมแป้งสิบแรมละมนุ Online (Facebook), Line

สบู่สมนุ ไพรรวม Event : งานแสดงสนิ คา้ , OtopTraditional Trade ร้านค้า , ตวั แทนจาหนา่ ย,

วันชยั งำนไม้มงคล โรงแรม
ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี โทง่ นำมดื
ทเุ รยี นหลงลับแล บ้ำนสำนใบตอง Online (Facebook), Line , Website
สัปปะรดหว้ ยมนุ่ King thong
สวนทุเรยี น หลงลับแล ตำฟ้ืน Event : งานแสดงสนิ ค้า , Otop Traditional Trade : ตลาดชุมชน, ตลาด Otop
นำมนั มะพรำ้ ว กลั ยำ
นำผึงเบญจพรรณ Event : งานแสดงสนิ ค้า , Otop Traditional Trade : ตลาดชุมชน, ตลาด Otop

ข้ำวอินทรีย์ กข 43 Online (Facebook), Line

ขำ้ วหอมละมุนไผ่เขียว Traditional Trade ผู้ผลติ > ผ้คู า้ ปลีก > ผบู้ รโิ ภค

ผลิตภณั ฑ์จำกมะพรำ้ วพิชยำ Traditional Trade , Online ผู้ผลติ > ผคู้ ้าปลีก > ผบู้ ริโภค

มะมว่ งนำดอกไมส้ ที อง D-fruit Farm Traditional Trade, Event, Online ผผู้ ลิต > ผู้ค้าปลีก > ผบู้ รโิ ภค
ขนมแปรรปู สัปปะรด
กล้วยพรจำกแม่ วงั กะพี Traditional Trade, Modern Trade, Event, Online ผผู้ ลิต > ผคู้ า้ ปลกี > ผู้บรโิ ภค

วนั ทำ เมด็ มะม่วงหิมพำนต์ Traditional Trade , Online ผู้ผลิต > ผู้คา้ ปลกี > ผู้บรโิ ภค

ขำ้ วนำปหี อมประทุม Modern Trade , Traditional Trade , Online (3) ผผู้ ลติ > ผู้คา้ ปลีก > ผู้บริโภค
เมี่ยงคำสมุนไพร สวนหมอ่ นกระดอย
ข้ำวปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ Traditional Trade (1) , Event , Online (2) ผูผ้ ลติ > ผูค้ ้าปลีก > ผู้บรโิ ภค
ผ้ำมัดยอ้ ม Sareyaa Tie Dye
มะขำมแปรรปู ทัชรยี ์ฟรุ๊ต Traditional Trade : ร้านคา้ ปลีก
ขำ้ วกล้องหอมมะลิแดงอนิ ทรีย์
Event : : งานแสดงสินค้า Otop ผู้ผลติ > ผคู้ ้าปลีก > ผบู้ รโิ ภค

Online : Facebook , Line

Traditional Trade 2, เครือขา่ ย 1 ผู้ผลิต > ผู้คา้ ปลกี > ผบู้ ริโภค

Modern Trade : 1, Traditional Trade : 2, ผผู้ ลิต > ผู้ค้าปลีก > ผบู้ ริโภค
Online (2) , คา้ สง่ : 1

Traditional Trade : 2 , Online (2) ผู้ผลติ > ผ้คู า้ ปลกี > ผ้บู ริโภค

Traditional Trade : 3 , คา้ สง่ : 1 ผู้ผลิต >สง่ > ปลีก > บรโิ ภค

Traditional Trade : 2 Online (2)

Modern Trade : 1, Traditional Trade : 2,

Event 2, Online (2)

Traditional Trade : 1

Traditional Trade : 2

Traditional Trade : 2 , Event : 2

Traditional Trade : 2 , Event : 2, Online (2)

Traditional Trade : 2

Traditional Trade : 1

13

Place Brand รูปแบบ หมำยเหตุ

จำนวนชอ่ งทำง (ตอ่ ) ผกั อินทรยี ์ Traditional Trade : 1 ผูผ้ ลิต >ตวั แทน > ส่ง> ปลกี > บรโิ ภค
(Channel number)
ผลติ ภณั ฑห์ มูแปรรปู เจ๊ปลำ Modern Trade : 2 Traditional Trade 2 หมำยเหตุ
Segments Channels Event : 2 Online : 1
เจลเขยี นควิ จำกสมนุ ไพร QCESS 14
Event : 2 , Traditional Trade 2, Online (2)
เหลก็ นำพีอุตรดติ ถ์ pohn Vishnu
Event : 2 , Traditional Trade 1 ,
ขนมแปง้ สบิ แรมละมนุ ตัวแทนจาหนา่ ย 1 , Online 3
สบูส่ มนุ ไพรรวม
Event : 2 ,Traditional Trade : 2
-
Event : 2 ,Traditional Trade : 2, Online : 2

กลยทุ ธ์ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ กำรขำย (Promotion)

Place Local Brand รปู แบบ

กำรสือ่ สำรกำรตลำด วนั ชยั งำนไม้มงคล Event, ADs (นามบัตร , Tag)
(Marketing Communications) ขำ้ วไรซเ์ บอรร์ ี่ โท่งนำมืด Event
- โฆษณำ (ADS) ทเุ รียนหลงลบั แล บ้ำนสำนใบตอง Event
- ประชำสัมพันธ์ (PR) สปั ปะรดห้วยมนุ่ King thong Event, PR (TV ท้องถ่นิ ,Youtube , Facebook)
- พนกั งำนขำย (PS) สวนทเุ รียน หลงลบั แล ตำฟ้นื Event, Facebook , TV , Line
- ขำยตรง (DM) นำมนั มะพรำ้ ว กลั ยำ Event
- EVENT (EV) นำผงึ เบญจพรรณ Event
ขำ้ วอนิ ทรยี ์ กข 43 Event Ads (Facebook)

ขำ้ วหอมละมุนไผ่เขยี ว Facebook
ผลติ ภณั ฑจ์ ำกมะพรำ้ วพิชยำ นามบัตร, Event ,PR (Facebook)
มะม่วงนำดอกไมส้ ีทอง D-fruit Farm Event , PR (Facebook)
ขนมแปรรูปสัปปะรด Event
กล้วยพรจำกแม่ วงั กะพี Event , PR (Facebook)
วันทำ เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ Event , PR (TV ทอ้ งถนิ่ )
ข้ำวนำปีหอมประทุม PR ปากตอ่ ปาก
เม่ียงคำสมนุ ไพร สวนหม่อนกระดอย Event, PR (ปากตอ่ ปาก)
ข้ำวปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ Event, PR (วิทยชุ มุ ชน)
ผำ้ มดั ยอ้ ม Sareyaa Tie Dye Event, ADs (นามบัตร , ใบปลวิ , Facebook)
มะขำมแปรรูป ทชั รีย์ฟรุ๊ต Event,
ข้ำวกล้องหอมมะลิแดงอนิ ทรยี ์ Event,
ผักอนิ ทรยี ์ Event, PR

Place Local Brand รูปแบบ หมำยเหตุ
กำรสื่อสำรกำรตลำด
(Marketing Communications) ผลิตภณั ฑห์ มแู ปรรปู เจ๊ปลำ Event, ADs (นามบตั ร ,Facebook Ads)
(ต่อ) เจลเขยี นควิ จำกสมนุ ไพร QCESS Event, ADs (นามบตั ร) , PR( Facebook, IG, Line)
โปรโมชนั่ (รำยคน) (Personal Promotion) เหล็กนำพอี ตุ รดิตถ์ pohn Vishnu Event, Facebook, Line
ขนมแป้งสิบแรมละมนุ Event,
โปรโมชัน่ ( Sale Promotion ) สบู่สมนุ ไพรรวม Event, PR( Facebook Line)

กำรสื่อสำรตรำสินค้ำ (Branding) สปั ปะรดหว้ ยมุน่ King thong สินคา้ ทดลอง
สวนทุเรียน หลงลบั แล ตำฟน้ื ชมสวนฟรี , ชิมฟรี
นำมันมะพรำ้ ว กลั ยำ สนิ ค้าทดลอง
ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำวพชิ ยำ สนิ ค้าทดลอง
มะมว่ งนำดอกไม้สที อง D-fruit Farm สินค้าทดลอง
ขนมแปรรปู สปั ปะรด สินคา้ ทดลอง
วนั ทำ เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ สินคา้ ทดลอง
มะขำมแปรรูป ทชั รยี ์ฟรตุ๊ สนิ คา้ ทดลอง
ผลติ ภัณฑห์ มแู ปรรูป เจ๊ปลำ สินค้าทดลอง
เจลเขียนควิ จำกสมนุ ไพร QCESS ส่วนลด (2 ชิ้นขึน้ ไป)
สบสู่ มุนไพรรวม สนิ ค้าทดลอง
สวนทุเรยี น หลงลบั แล ตำฟน้ื ชมสวนฟรี , ชิมฟร(ี ใช้ประสบการณร์ ่วม)

15

กรณีศกึ ษำ 2 กรณศี ึกษา : งานแสดงสนิ คา้ อาหารและเครอ่ื งดมื่ ระดบั โลก – Thaifex 2019

วตั ถปุ ระสงคข์ องงำน

1) เพื่อสง่ เสริมการส่งออกผลิตภัณฑอ์ าหารและเคร่ืองดืม่ ของประเทศไทย
2) เพ่อื ใหเ้ กดิ การพัฒนาคณุ ภาพสนิ ค้าอาหาร และเทคโนโลยใี นอตุ สาหกรรมอาหาร
3) เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร
เทคโนโลยแี ละบรกิ าร ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั อุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นการสรา้ งทัศนคติทีด่ ีใน
การใชส้ ินค้าไทย
4) เพื่อให้ประเทไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและ
บรกิ าร ที่เกีย่ วข้องกบั อตุ สาหกรรมอาหารในเอเชยี
5) ประกาศความยงิ่ ใหญข่ องอตุ สาหกรรมอาหารไทย และตอกย้าความเปน็ ครวั โลก
สารวจข้อมูลโดยวิธีการสมั ภาษณแ์ ละสงั เกตการณจ์ ากผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมแสดงสินคา้ ภายในงาน โดยคัดเลือกบธู สนิ คา้ จากประเทศไทย บรเิ วณ Hall 5 – 8
ประเภทสินค้าเกษตร-อาหารแปรรปู ฯลฯ

16

ดำเนนิ กำรศกึ ษำกลยทุ ธข์ องผ้ปู ระกอบกำร Local Brand จ. อุตรดิตถ์ โดยใช้กรอบกลยุทธ์ 4P ( 4P The elements of the marketing mix) ดงั ตำรำงตอ่ ไปนี

4P The elements of the marketing mix

Product Price Place Promotion
• คุณภาพ(Quality) • การกาหนดตาแหน่งราคา (Positioning) • Trade Channels
• การส่อื สารการตลาด (Marketing Communications)
• ภาพลักษณ์ ( Image) • รายการราคาสนิ คา้ (List) • จานวนช่องทาง Channel number (โฆษณา ประชาสัมพนั ธ์ ขายตรง พนกั งานขาย อีเวนท์)
• Segments Channels
• ตราสนิ คา้ (Branding) • สว่ นลด (Discounts) • โปรโมชัน่ รายคน ( Personal Promotion )

• คุณสมบัติฟังกช์ ัน่ (Features) • เครดิต (Credit) • โปรโมชั่นรวม Sale Promotion

• การส่อื สารแบรนด์ (Branding)

• หน่วยย่อยของผลิตภณั ฑ(์ Variants) • ชอ่ งทางรบั ชาระเงิน (Payment methods)

• สว่ นประสมของผลติ ภัณฑ์ (Mix) • (Free or Value-added elements)

• ขอ้ มลู สนับสนุนผลติ ภณั ฑ์ (Support)

• การบริการลูกคา้ (Customer Service)

• โอกาสในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Use Occasion)

• วางจาหน่าย (Availability)

• รบั ประกันสินค้า (Warranties)

ท่มี ำ : (Smartinsights, 2016)

17

รำยช่อื สนิ ค้ำ สินค้ำ สินคำ้

สินคำ้ บริษัท Kora บรษิ ทั มดี ี เชียงใหม่ (ดีรดำ)
ม่งั มี ฟู้ด THAYA ( a test of thai)
Super Bee Wax บริษัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปยี๊ สูตรโบรำณ) บรษิ ทั ช้ำงทองคำ (Thailand)
บรษิ ัทฮันนี่ โพลีพลสั (อองตอง) Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) Deris Coffee Industry
บรษิ ทั บุญพันธ์ ฟูด้ Swizer Super Food โรงสีคลองเรอื
สำรปรุงแตง่ สกดั จำกธรรมชำติ Miracorn Sugar Boy ตน้ ตะวนั
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม)
Takerng pineapple industrial สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย) NANA Fruit
วงั สิงหค์ ำ ฟดู้ (Krunchycorn) Kinse (Happy plus inter group) NaYa Group
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) Sanaku (healthy Snack ) Numprick by Food house
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) อัครำ (นมเมด็ ) Wel-B Family
Lamai (Premium coconuts)

18

กลยุทธด์ ำ้ นผลติ ภัณฑ์ (Product)

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ

Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใชแ้ ทนพลำสติก) OTOP, GMP, FCM, FDA, BPA, FREE, GOTS, GPA นวตั กรรม 19
USDA, EU , JAS , COR, IFOAM
บริษทั Kora อย. GMP , Halal
อย, มกอช, Halal, SGS, HACCP, GMP , Q Premium
บรษิ ทั มดี ี เชยี งใหม่ (ดรี ดำ) อย. GMP, HACCP, Halal
อย., FDA, ISO14001 , GMP, HACCP
บรษิ ัทฮนั นี่ โพลพี ลสั (อองตอง) อย., FDA, GMP, HACCP , Halal, Thailand green industry
อย., OTOP, มผช, Halal
มง่ั มี ฟู้ด อย. ,GMP
อย, กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรมภาคท่ี 5, ผลงานวิจัย ม.ขอนแก่น
THAYA ( a test of thai) อย, กรมสง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5
อย. , GMP
บริษัท บุญพันธ์ ฟู้ด (ผลไม้อบกรอบ) อย. , Organic Product , ววTISTR
SGS, Halal, FDA
บริษทั ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปีย๊ สูตรโบรำณ) อย, GMP, URS HACCP ,
อย, SGS, Halal, USDA, BSCI , SGF, IFS , TUV NORD, ACFS, UKAS
บริษทั ช้ำงทองคำ (กำแฟขีชำ้ ง) อย, FDA, Halal, , สถานบันหอการคา้ ไทย
อย, GMP, Food Safety , MASCI , HACCP, Halal
สำรปรงุ แตง่ สกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn อย. ,GMP
อย., OTOP, มผช, GMP , Halal
Ever Green Food (ขนมจีนอบแหง้ ) อย, GMP, HACCP , FDA , Halal
อย, GMP
Deris Coffee Industry อย, GMP, HACCP ,
อย, GMP, FDA, HACCP , Halal
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) อย, GMP
อย, GMP ,HACCP , Halal
Swizer Super Food อย, GMP, 7 Smes , สสว, Thai Select
Halal, BSi, GMP, Thailand Premium Q
คุณภำพ (Quality) โรงสีคลองเรือ อย, GMP ,HACCP , Halal
Takerng pineapple industrial อย, GMP ,HACCP , Halal, BRC, 7 Smes, Thai Select, รางวัลอิชิตนั

Sugar Boy

ตน้ ตะวนั

วงั สิงหค์ า ฟูด้ (Krunchycorn)

สำเภำทอง (แม่บวั ไทย)

NANA Fruit

Phufarm (แมลงทอดกรอบ)

Kinse (Happy plus inter group)

NaYa Group

Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ)

Sanaku (healthy Snack )

Numprick by Food house

Lamai (Premium coconuts)

อัครำ (นมเมด็ )

Wel-B Family

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ
ภำพลักษณ์ ( Image)
Super Bee Wax (แวก๊ ซใ์ ช้แทนพลำสตกิ ) สรา้ งสรรค์ , เป็นมติ รต่อสง่ิ แวดล้อม, รักษโ์ ลก
นวตั กรรมจากข้าว ทีช่ ่วยยกระดบั ชาวนาไทย , ข้าวท่เี รียงตัวสวยท่ีสดุ
บริษทั Kora ชว่ ยเหลือสงั คม ( ทุก1กล่อง บรจิ าคเพอื่ สรา้ งโรงเรยี น นวัตกรรมชาวนา)
ผลไมอ้ บกรอบออการ์นิก100% ไม่เตมิ นา้ ตาล ผลิตดว้ ยนวัตกรรมเครือ่ งจกั รรุ่นล่าสดุ
บรษิ ัทมีดี เชียงใหม่ (ดีรดำ) นา่ รกั สดใส รอยยิม้ ของผู้ใส่ใจสขุ ภาพ
บรษิ ัทฮันนี่ โพลีพลัส (อองตอง) มีประสบการณ์ น่าเช่ือถือ
มัง่ มี ฟู้ด ผลิตภณั ฑ์พรเี มย่ี มจากผลไมแ้ ท้ 100%จากเมืองระยองชื่อเสยี งดา้ นผลไมเ้ มอื งรอ้ นที่มคี ุณภาพสูงสุดของไทย
THAYA ( a test of thai) บริษทั รับทาขนมอบกรอบจากสินค้าเกษตรแปรรูป ( OEM สาหรับคนไทย และชาวต่างชาต)ิ ที่ไดม้ าตรฐาน
บริษัท บญุ พันธ์ ฟู้ด (ผลไม้อบกรอบ) ขนมเป๊ยี โบราณ อายยุ าวนาน กว่า 100 ปี
บริษทั ช.สำมชำ้ ง (ขนมเป๊ยี สูตรโบรำณ) กาแฟพรเี มียมทส่ี ดุ ในโลก ปลอดสารพษิ ชว่ ยเหลอื ช้างทงั้ ระบบ
บรษิ ัทชำ้ งทองคำ (กำแฟขีช้ำง) สารปรงุ แตง่ ทีจ่ ะชว่ ยลดภาวการณ์เกิดโรคแทรกซอ้ นในร่างกาย รอบดา้ น
สำรปรุงแต่งสกดั จำกขำ้ วโพด Miracorn เสน้ ขนมจีนแปลงรา่ ง 8 สี เพือ่ สุขภาพ ผลิตจากขา้ วออร์กานกิ ชว่ ยเหลือเกษตรกร
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) กาแฟเพอ่ื สขุ ภาพ ไมม่ ีสารเคมีเจือปน, เจา้ แรกเจา้ เดยี วในประเทศไทย
Deris Coffee Industry นวัตกรรมชาสกัดจากข้าว ภมู ปิ ัญญาไทย เสรมิ โภชนาการ ทาจากข้าว 100%
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) กาแฟไฟเบอร์สงู ไรน้ า้ ตาล ชะลอความแก่ 0% ไขมนั ทรานซ์
Swizer Super Food โรงสีครองเรอื โรงสขี า้ วทท่ี นั สมยั และใหญท่ ่สี ุดในสุโขทยั
โรงสีคลองเรอื บริษทั รบั ผลิตเครื่องดมื่ จากมะพร้าว ว่านหางจระเข้ สปั ปะรดเพอื่ สุขภาพ ประสบการณ์สงู ต้งั แตป่ ี 1993
Takerng pineapple industrial บริษัทรบั ผลติ นา้ ตาลมะพร้าว 100% Sugar Boy
Sugar Boy บรษิ ทั จาหน่ายพรกิ แกงหมา่ ลา่ และเครื่องเทศน์ การันตคี ณุ ภาพและความปลอดภยั
ตน้ ตะวนั ขนมจากขา้ วโพด รสชาตไิ ม่เหมือนใครปลอดภัยตอ่ สุขภาพ
วงั สิงห์คา ฟู้ด (Krunchycorn) พริกแกงสาเรจ็ รปู หอมเข้มขน้ โดนใจ จากครวั ใต้ สคู่ รวั คุณ
สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย) ผลไมอ้ บแหง้ สัญชาติไทย เต็มไปด้วยความรักและความภคาภมู ใิ จในท้องถ่ิน
NANA Fruit แมลงทอดอนามัย โปรตีนสูง สะอาด ปลอดภยั
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) โรงงานอาหารและผลไม้อบกรอบ ใช้เทคโนโลยีทันสมยั ประสบการณ์สูง
Kinse (Happy plus inter group) น้าผลไม้ไทย ทช่ี ว่ ยอพั เกรดชวี ิตชาวนา สกัดจากผลไม้ธรรมชาติ 100%
NaYa Group ผลไมอ้ บกรอบ รสชาติอรอ่ ย ไมจ่ าเจ ภาพลักษณ์สนุกสนาน
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) ขนมสุขภาพ สไตลญ์ ปี่ ุ่น เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวยั
Sanaku (healthy Snack ) น้าพรกิ ปลอดสารพิษ จากเกษตรกรคุณภาพ อร่อยไมจ่ าเจ
Numprick by Food house มะพร้าวน้าหอม เกรดพรีเมียมท่ีสดุ จากประเทศไทย
Lamai (Premium coconuts) นมเมด็ เกรดพรเี มยี ม อร่อย
อัครำ (นมเมด็ ) ผลไม้อบกรอบ เพ่อื คนรักสุขภาพอยา่ งแทจ้ ริง
Wel-B Family

20

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ
ตรำสินคำ้ (Branding)
Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใชแ้ ทนพลำสติก) LOGO รปู ผง้ึ เหลืองดา , Package กระดาษรกั ษโ์ ลก, 21
บริษัท Kora LOGO รวงขา้ วสเี หลืองเขยี ว มภี าษาญป่ี ุน่ กากบั , ตราสิทธบิ ตั ร
บริษัทมีดี เชียงใหม่ (ดรี ดำ) LOGO ชมพู ฟา้ ขาว , มภี าษาจีนกลาง
บรษิ ทั ฮันน่ี โพลพี ลสั (อองตอง) LOGO สดี าทอง มีรูปผงึ้ อารมณ์ดี
ม่งั มี ฟู้ด LOGo ช่อื บรษิ ทั
THAYA ( a test of thai) LOGo THAYA a tast of thai (สนี ้าตาลทอง บง่ บอกความเปน็ ไทย)
บริษทั บญุ พันธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) LOGo ชื่อบรษิ ทั (และLOGO สินค้าทรี่ บั ผลิต)
บรษิ ัท ช.สำมช้ำง (ขนมเปี๊ยสูตรโบรำณ) LOGO ช้าง สามตัว สที อง แดง สไตล์จนี
บรษิ ทั ช้ำงทองคำ (กำแฟขชี ้ำง) LOGO ช้างสีทอง (ช้างทองคา) แพค้ เก็จสดี าทอง (หรหู รา)
สำรปรงุ แตง่ สกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn LOGO Miracorn (สีแดง)
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) LOGO บริษทั Evergreen
Deris Coffee Industry LOGO DERIS สีขาวดาแดง มีสโลแกนใต้โลโก้ (PALMYRA SUGAR COFFEE)
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) LOGO รวงขา้ วสที อง THAI RICE HERB
Swizer Super Food LOGO minimal โทนสที อง
โรงสคี ลองเรือ LOGO รปู โรงสี+รวงขา้ ว ออกแบบทันสมยั สีแดงเข้ม
Takerng pineapple industrial LOGO ชอ่ื บรษิ ัท รูปตน้ มะพร้าว minimal ออกแบบทันสมยั พนื้ หลงั สีส้ม
Sugar Boy Logo Sugar Boy ,มีรปู ต้นมะพรา้ ว
ตน้ ตะวัน LOGO ชอ่ื บริษทั ตน้ ตะวัน สแี ดง เขยี ว ส้ม
วงั สิงห์คา ฟู้ด (Krunchycorn) LOGO Krunchy Corn ท่ซี องขนม โดดเด่น
สำเภำทอง (แม่บัวไทย) LOGo รปู เรอื สที องคา
NANA Fruit Logo nanafruit minimal น่ารัก
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) LOGO รูปดักแดส้ ฟี า้ ตัวอกั ษร Phufarm
Kinse (Happy plus inter group) LogoKinse พ้องเสยี ง กนิ เซ่
NaYa Group ใชโ้ ลโกค้ าวา่ Lamoon ส่ือถงึ นา้ ผลไม้ทมี่ รี สหวานธรรมชาติ ละมุนละไม
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) Logo try me ,มภี าษาจีนกากบั
Sanaku (healthy Snack ) Logo Sanaku ฟ้อนท-์ ภาพลกั ษณ์สไตล์ญ่ีปุ่น
Numprick by Food house LOGO รูปพรกิ หอม กระเทยี ม สไตล์นา่ รกั วยั รุ่น
Lamai (Premium coconuts) LOGO Thai Style Gold Premium
อัครำ (นมเม็ด) Logo อัครา มีตราเทวดา บง่ บอกความเป็นไทย
Wel-B Family LOGO Wel-B ส้มเขียว สไตลน์ า่ รัก รกั สุขภาพ

Product Local Brand รูปแบบ หมำยเหตุ

คุณสมบัตขิ องสินค้ำ Super Bee Wax (แว๊กซใ์ ช้แทนพลำสติก) ทดแทนการใช้ Wrap พลาสติก, นากลบั มาใชใ้ หมไ่ ด้ ,ถนอมอาหาร 22
(Features) เปน็ ข้าวทหี่ ค้ ุณประโยชนง์ ขา้ วและสมนุ ไพรในหนึง่ เดียว มวี ิตามนิ หลายชนิด ชะลอความแก่ เสริมสขุ ภาพ แม่ต้ังครรภ์
บริษัท Kora ทานได้ , ผปู้ ่วยทานได้ ,ผู้สูงอายุทานได้ ลดอตั ราการเกิดโรค ต้านอนุมูลอิสระ , ลดการเกดิ ท้องรว่ ง , ฯลฯ
ผลไมเ้ พ่ือสขุ ภาพ แคลอรตี ่า , ทานได้ทุกเพศทุกวัย
บริษัทมีดี เชยี งใหม่ (ดรี ดำ) นา้ ผึ้งจากฟาร์ม GAP แท้100%
บริษัทฮนั น่ี โพลพี ลัส (อองตอง) เครอ่ื งปรงุ หลากหลายชนิด ท่ีได้มาตรฐาน
มง่ั มี ฟ้ดู ผลไมแ้ ละอาหารไทยอบแห้ง ไม่แตง่ สี ไมใ่ สก่ ล่นิ ไม่มีไขมันทรานซ์ เพือ่ สุขภาพ
THAYA ( a test of thai)
บรษิ ัทรับผลติ ขนม อาหาร ผลไม้อบแหง้ เพือ่ สุขภาพ
บรษิ ัท บญุ พันธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ)
ขนมเปย๊ี ะสูตรโบราณเพอื่ ให้คนรนุ่ หลงั ไดส้ ัมผสั ความอร่อย
บรษิ ัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเป๊ยี สูตรโบรำณ)
กาแฟพรีเมียม กาแฟขชี้ ้าง/ รสหวานเพราะผ่านจากกระเพาะของชา้ ง
บริษัทช้ำงทองคำ (กำแฟขชี ้ำง)
สารปรุงแต่งสกัดจากขา้ วโพด ป้องกนั โรคอว้ น ไรส้ ารเคมี
สำรปรงุ แต่งสกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn
เสน้ ขนมจีนพรอ้ มนา้ ยาอบแห้ง 4 รสชาติ แปรรูปจากขา้ วออการน์ ิก
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง)
กาแฟ3in1 สาหรบั ผรู้ กั สุขภาพ,ใช้นา้ ตาลตโนด LoW GI
Deris Coffee Industry
ชาขา้ วเสรมิ วิตามิน แคลลอร่ตี า่ ล้างสารพษิ ลา้ งไขมนั จากขา้ วออกานกิ 100%
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม)
กาแฟผสมอาเซอิและเมลด็ เชยี ชว่ ยให้อมิ่ นาน ลดนา้ หนกั ได้
Swizer Super Food
โรงสีข้าว มาตรฐาน ISO , ขา้ ว 8 สายพันธ์ุ เครอ่ื งจักรมาตรฐานจากญป่ี ุน่
โรงสีคลองเรือ
บรษิ ทั ผลติ น้าผลไม้เพื่อสุขภาพ จานวนน้อยก็ผลติ ได้
Takerng pineapple industrial
บริษัทผลติ น้าตาลมะพร้าว การนั ตคี ุณภาพระดับสง่ ออก
Sugar Boy
พริกแกงหม่าล่าจากจีนและกระเทยี มตน้ ตารับ ทีไ่ ดม้ าตรฐานเรอื่ งความปลอดภยั
ตน้ ตะวัน
ผลไมอ้ บแหง้ ท่คี งประโยชน์ของผลไม้ไว้มากที่สดุ ไมต่ อ้ งหว่ งเรอ่ื งแคลอร่ี
วงั สงิ ห์คา ฟ้ดู (Krunchycorn)
พริกแกงพรอ้ มทาน หลากหลายรสชาติ ทานงา่ ย ไม่ยุ่งยาห
สำเภำทอง (แม่บวั ไทย)
ผลไมอ้ บกรอบ หลายรสชาติ คงคุณคา่ ของผลไม้ใกลเ้ คียงผลไมส้ ดมากที่สดุ
NANA Fruit ดกั แด้ทอด หลากรส โปรตีนสูง ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) ผลไมอ้ บแห้ง เทคโนโลยที นั สมยั คดิ ค้นสตู รการสอดใส้ข้ึนเอง
Kinse (Happy plus inter group) น้าผลไม้ รสชาตลิ ะมนุ ไม่เติมนา้ ตาล หวานจากธรรมชาติ
NaYa Group ผลไม้อบกรอบ ไมใ่ ส่สี ไม่มสี ารกนั บดู ไมใ่ สน่ า้ ตาล แคลอร่ตี ่า ทาจากผลไม1้ 00%
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) ขนมปลากรอบ สไตลญ์ ่ีปุ่น เนน้ สขุ ภาพ ใหค้ ณุ ค่าทางอาหาร
Sanaku (healthy Snack ) นา้ พริกปลอดสารพษิ จากเกษตรกรคุณภาพ อรอ่ ยไมจ่ าเจ
Numprick by Food house มะพร้าวน้าหอม เกรดพรเี มยี ม กลิน่ หอมที่สดุ วิตามินเยอะทส่ี ดุ
Lamai (Premium coconuts)
นมเม็ดเกรดพรีเมยี ม 4 สไตล์ ไมแ่ ต่งกลิ่นสงั เคราะห์ นมโค100%
อัครำ (นมเม็ด)
ผลไมอ้ บกรอบ ทาให้แหง้ โดยระบบเยอื กแขง็ สุญญากาศ 0% fat
Wel-B Family

Product Local Brand รูปแบบ หมำยเหตุ

หนว่ ยยอ่ ยของ Super Bee Wax 4 size , 6 pattern, Set
ผลิตภณั ฑ์ (แวก๊ ซ์ใช้แทนพลำสติก)
(Variants) 2 Size
บริษัท Kora 4 size
ส่วนประสมของ บริษทั ฮนั นี่ โพลพี ลสั (อองตอง) 2 size,
ผลติ ภณั ฑ์ (Mix) มงั่ มี ฟู้ด 2 size,
THAYA ( a test of thai) Made by order
บริษทั บุญพนั ธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ)
บรษิ ัท ช.สำมชำ้ ง 2 size

(ขนมเปี๊ยสตู รโบรำณ) 4 size
บรษิ ทั ช้ำงทองคำ (กำแฟขีช้ำง) 1 size
สำรปรงุ แตง่ สกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn
Ever Green Food 8 สี , 4 รสชาติ

(ขนมจนี อบแห้ง) Size มาตรฐาน , ไซสก์ ลาง และเซ็ตของฝาก
โรงสคี ลองเรอื 2 size
Sugar Boy 2 size
Numprick by Food house มะพรา้ ว พร้อมทาน / มะพรา้ วเผา / มะพร้าว ไดมอน
Lamai (Premium coconuts) กล่อง / ซอง
อคั รำ (นมเมด็ ) กลอ่ ง / ซอง
Wel-B Family
ข้าวหอมมะลทิ ่งุ กลุ ารอ้ งไห้ , ข้าวไรซ์เบอรร์ ี่ นาดขา้ วไรซเ์ บอรร์ ่ี , ชาข้าวไรซ์เบอรร์ ี่,ชาลดไขมันจากข้าว ,ขา้ วหอมมะลอิ บ
บรษิ ัท Kora กรอบ , ซีเรยี ลจากขา้ ว , เจลล่จี ากข้าว
มะมว่ งอบกรอบ , ลาไยอบกรอบ
บรษิ ัทมีดี เชียงใหม่ (ดรี ดำ) น้าผงึ้ ดอกลาไย , นา้ ผึ้งดอกไมป้ า่ , นา้ ผ้ึงดอกกาแฟ, นา้ ผึ้งในรวงผงึ้ ธรรมชาติ
บริษัทฮันนี่ โพลีพลัส (อองตอง) น้าพรกิ , นา้ พรกิ รสต้มยา , น้าพรกิ นรกในนา้ มนั พชื
มั่งมี ฟู้ด ทุเรียนอบแหง้ มะมว่ งอบแห้ง มะพรา้ วอบแห้ง มังคุด ผดั ไทยอบแหง้ ส้มตาอบแหง้
THAYA ( a test of thai) ผลไม้ 8 ชนิด และ ปลา (อบแหง้ อบกรอบ) No sugar
บริษัท บุญพนั ธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) ขนมเปย๊ี ะ 5 ไส้ (แตกต่างกนั )
บรษิ ัท ช.สำมช้ำง (ขนมเป๊ยี สตู รโบรำณ) เมล็ดกาแฟออร์กานกิ (พรีเมยี ม) , เมล็ดกาแฟข้ชี ้าง
บรษิ ัทช้ำงทองคำ (กำแฟขีชำ้ ง) สารปรุงแตง่ สี แดง (3 Step)
สำรปรุงแตง่ สกัดจำกข้ำวโพด Miracorn กาแฟนา้ ตาลตโนด (ออรจิ นิ ลั ),กาแฟน้าตาลตโนด (Black), กาแฟทุเรียน , กาแฟ Low GI,
Deris Coffee Industry ข้าวหอมมะล,ิ ข้าวแม่แป๊ด,ขา้ วตาแห้ง , ขา้ วตาอู๋ , ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี , ข้าวกลอ้ งหอมมะลิ , ข้าวสุขภาพ
โรงสคี ลองเรือ นา้ มะพรา้ ว , น้าสัปปะรด , นา้ ว่านหางจรเข้
Takerng pineapple industrial น้าตาลมะพรา้ ว , นา้ ตาลปกึ
Sugar Boy พรกิ แกงใต้ 7 รสชาติ
สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย)

23

Product Local Brand รูปแบบ หมำยเหตุ
สว่ นประสมของ
ผลิตภณั ฑ์ (Mix) NANA Fruit ผลไมอ้ บแห้ง 9 ชนดิ 24
(ต่อ) Phufarm (แมลงทอดกรอบ) ดกั แด้ 10 รสชาติ
Kinse (Happy plus inter group) ผลไมอ้ บแห้ง 11 ชนิด
ขอ้ มูลสนับสนนุ NaYa Group นา้ ผลไม้ มังคดุ และน้ามงั คุดลนิ้ จี่
ผลิตภัณฑ์ Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ) ผลไมอ้ บกรอบ 6 รสชาติ
(Support) Sanaku (healthy Snack ) ปลา 8 ชนดิ
Numprick by Food house นา้ พรกิ 4 สตู ร และสตู รเจ
อัครำ (นมเม็ด) นมเมด็ 4 รสชาติ
Wel-B Family ผลไมอ้ บกรอบ 6 รสชาติ
Super Bee Wax (แวก๊ ซใ์ ช้แทนพลำสตกิ ) FAQ WEBSITE, Web Blog , VDO ,Review , Article
บรษิ ัท Kora FAQ WEBSITE, งานวิจัย
บรษิ ทั ฮันนี่ โพลีพลสั (อองตอง) FAQ WEBSITE,
THAYA ( a test of thai) FAQ WEBSITE,
บรษิ ทั ชำ้ งทองคำ (กำแฟขีช้ำง) FAQ WEBSITE,
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) VDO จากมหาวทิ ยาลัยขอนแก่น
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) FAQ WEBSITE,งานวิจยั
Swizer Super Food FAQ WEBSITE
โรงสีคลองเรือ ผลงานวจิ ัย , รางวลั
Takerng pineapple industrial FAQ WEBSITE,
สำเภำทอง (แม่บัวไทย) FAQ WEBSITE,
NANA Fruit FAQ WEBSITE,
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) FAQ WEBSITE,
Kinse (Happy plus inter group) FAQ WEBSITE,รางวัล
NaYa Group FAQ WEBSITE,รางวลั
Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ) FAQ WEBSITE
Sanaku (healthy Snack ) FAQ WEBSITE
Numprick by Food house FAQ WEBSITE
Lamai (Premium coconuts) FAQ WEBSITE,
อคั รำ (นมเม็ด) FAQ WEBSITE,
Wel-B Family FAQ WEBSITE, Web Blog , VDO ,Review , Article

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ

กำรบรกิ ำรลกู ค้ำ Super Bee Wax (แวก๊ ซใ์ ช้แทนพลำสติก) Email support , Call center, Admin OEM 25
(Customer บริษทั Kora Email support, Call center, Wechat Support , Admin
Service) บรษิ ัทมดี ี เชยี งใหม่ (ดีรดำ) Email support , Call center, Wechat Support , Admin ,OEM
บริษทั ฮนั นี่ โพลีพลสั (อองตอง) Email support,Call center, Web chat support, Admin OEM
ม่งั มี ฟู้ด Email support , Callcenter, Admin OEM
THAYA ( a test of thai) Email support ,Callcenter, Admin , OEM unbrand, OEM under customer brand
บริษทั บญุ พันธ์ ฟู้ด (ผลไม้อบกรอบ-ทอดกรอบ) Email support , Callcenter OEM
บรษิ ทั ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปย๊ี สูตรโบรำณ) Email support , Callcenter, Admin
บริษทั ช้ำงทองคำ (กำแฟขีช้ำง) Email support, Call center, Admin , Franchise
สำรปรุงแตง่ สกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn Email support , Callcenter, Admin OEM
Ever Green Food (ขนมจนี อบแหง้ ) Email support , Callcenter
Deris Coffee Industry Email support , Callcenter OEM
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) Email support , Callcenter, Admin
Swizer Super Food Email support , Callcenter, Admin, OEM
โรงสคี ลองเรอื Email support , Callcenter, Admin, OEM
Takerng pineapple industrial Email support , Callcenter, Admin, OEM
Sugar Boy Email support , Callcenter, OEM
ต้นตะวนั Email support , Callcenter, OEM
วังสงิ หค์ า ฟดู้ (Krunchycorn) Email support , Callcenter, OEM
สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย) Email support , Call center, Admin, OEM- Wholesale
NANA Fruit Email support , Call center, Admin, OEM- Wholesale
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) Email support , Callcenter, OEM- Wholesale
Kinse (Happy plus inter group) Email support , Callcenter, OEM- Wholesale
NaYa Group Email support , Callcenter, OEM- Wholesale
Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ) Email support , Call center, Admin, OEM
Sanaku (healthy Snack ) Email support , Call center, Admin,OEM
Numprick by Food house Email support , Call center ,OEM
Lamai (Premium coconuts) Email support , Call center ,OEM
อคั รำ (นมเมด็ ) Email support , Call center ,Wholesale
Wel-B Family Email support , Call center , OEM- Wholesale

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ

โอกำสในกำรใช้ Super Bee Wax (แวก๊ ซใ์ ช้แทนพลำสตกิ ) ใช้ถนอมอาหาร ล้างใช้ซา้ ได้ , mix and match ได้หลายรูปแบบ,
ผลิตภณั ฑ์ (Use บริษัท Kora ซอ้ื ทาน , ซอื้ เปน็ ของฝากผู้ป่วย , ผ้สู ูงอายุ , แมต่ ง้ั ครรภ์
Occasion) บรษิ ทั มีดี เชยี งใหม่ (ดีรดำ) ซอ้ื ทาน , ซอ้ื เปน็ ของฝาก
บริษทั ฮันน่ี โพลีพลัส (อองตอง) ซื้อทาน ,ซื้อเป็นของฝาก
มง่ั มี ฟู้ด ซื้อทาน ,ซอ้ื เป็นของฝาก,ซื้อปรงุ อาหาร
THAYA ( a test of thai) ซื้อทาน ,ซือ้ เป็นของฝาก,ซื้อเยยี่ มผปู้ ่วย
บรษิ ทั บุญพันธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) สรา้ งแบรนด์สินค้า ,
บรษิ ัท ช.สำมช้ำง (ขนมเป๊ียสูตรโบรำณ) ซอ้ื ทาน ,ซือ้ เป็นของฝาก,
บริษทั ช้ำงทองคำ (กำแฟขีช้ำง) ซอ้ื เมลด็ กาแฟ (สาหรับร้านกาแฟ) ซ้ือทานเอง , ซ้อื เฟรนไชส์, ทาบญุ ช่วยเหลือช้างไทย
สำรปรุงแต่งสกัดจำกข้ำวโพด Miracorn สร้างแบรนดส์ ินค้า , เพือ่ ผู้ปว่ ย , สร้างแบรนด์อาหารเสริม
Ever Green Food (ขนมจนี อบแหง้ ) ซื้อทาน ,ซื้อเป็นของฝาก,ซอ้ื เพื่ออุดหนุนเกษตรกร
Deris Coffee Industry ซื้อทาน , ซ้ือเป็นของฝาก , สรา้ งแบรนด์สนิ คา้ ,อุดหนุนเกษตรกรสงขลา
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) ซื้อทาน , ซื้อเป็นของฝาก, ฝากผู้ป่วย , ผูส้ ูงอายุ , แม่ตง้ั ครรภ์
Swizer Super Food ซื้อทานเพอื่ ลดความอว้ น , ซ้ือเปน็ ของฝาก, ผู้สูงอายุ , แม่ตง้ั ครรภ,์ สาหรับนกั กฬี า
โรงสีคลองเรือ ซอื้ ทาน, ซอื้ เป็นของฝาก ( ผสู้ ูงอายุ , แม่ตั้งครรภ์, สาหรบั นกั กีฬา) ซอื้ เยย่ี มผู้ปว่ ย
Takerng pineapple industrial ซอ้ื ทาน, ซือ้ เป็นของฝาก, ซอื้ ดืม่ หลังออกกาลงั กาย
Sugar Boy สร้างแบรนดส์ นิ คา้ ,ซือ้ ฝาก ซอ้ื ทาน
ตน้ ตะวนั ซอ้ื ฝาก ซ้อื ทากับข้าว ,ซอ้ื ใช้ในร้านอาหารบปุ เฟ่ต์
วงั สงิ ห์คา ฟดู้ (Krunchycorn) ซอ้ื ฝาก ซื้อทาน
สำเภำทอง (แม่บัวไทย) ซื้อฝาก ซื้อทาน
NANA Fruit ซื้อฝาก ซื้อทาน สาหรับนกั กฬี าและผู้กาลงั ลดน้าหนัก
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) ซื้อฝาก ซือ้ ทานเล่น และสาหรับผตุ้ ้องการเสริ มโปรตนี , ทานกับขา้ ว
Kinse (Happy plus inter group) ซื้อฝาก ซื้อทานเล่น
NaYa Group ซื้อฝาก ซื้อดมื่ เพ่ือสุขภาพ
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) สรา้ งแบรนดส์ นิ คา้ ซือ้ ฝาก ซ้ือทานเล่นเพ่ือสุขภาพ
Sanaku (healthy Snack ) สรา้ งแบรนดส์ ินค้า ซอื้ ฝาก ซอื้ ทานเลน่ เพื่อสขุ ภาพ
Numprick by Food house ซื้อฝาก ซื้อทาน สาหรบั ผู้ไม่มเี วลา
Lamai (Premium coconuts) ซื้อฝาก ซื้อทาน
อคั รำ (นมเมด็ ) ซื้อฝากเดก็ ๆ ซ้อื ทานเอง
Wel-B Family ซื้อทาน , ใสก่ ับนม ซีเรียล, เศษใสใ่ นนา้ รอ้ น ได้เป็นชาผลไม้ , ใส่ในสมูทตี้ , ใส่บนไอศกรมี ขนมหวาน

26

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ

กำรวำงจำหนำ่ ย Super Bee Wax (แวก๊ ซใ์ ช้แทนพลำสติก) พรอ้ มวางจาหนา่ ย 27
(Availability) บริษทั Kora พรอ้ มวางจาหนา่ ย
บรษิ ทั มดี ี เชียงใหม่ (ดรี ดำ) พร้อมวางจาหน่าย
บรษิ ัทฮนั นี่ โพลีพลัส (อองตอง) พรอ้ มวางจาหน่าย
ม่ังมี ฟู้ด พรอ้ มวางจาหนา่ ย
THAYA ( a test of thai) พร้อมวางจาหนา่ ย
บริษัท บุญพนั ธ์ ฟู้ด (ผลไม้อบกรอบ) สั่งผลติ (OEM)
บริษัท ช.สำมช้ำง (ขนมเป๊ยี สูตรโบรำณ) พรอ้ มวางจาหนา่ ย
บริษทั ชำ้ งทองคำ (กำแฟขีช้ำง) พร้อมวางจาหนา่ ย
สำรปรงุ แต่งสกดั จำกข้ำวโพด Miracorn สั่งผลิต (OEM)
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) พร้อมวางจาหนา่ ย
Deris Coffee Industry พร้อมวางจาหนา่ ย
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) พรอ้ มวางจาหนา่ ย
Swizer Super Food พรอ้ มวางจาหนา่ ย
โรงสคี ลองเรือ พรอ้ มวางจาหน่าย
Takerng pineapple industrial พร้อมวางจาหน่าย , สั่งผลิต (OEM)
Sugar Boy พรอ้ มวางจาหน่าย
ตน้ ตะวนั พรอ้ มวางจาหน่าย
วงั สงิ หค์ า ฟดู้ (Krunchycorn) พร้อมวางจาหน่าย
สำเภำทอง (แมบ่ ัวไทย) พรอ้ มวางจาหนา่ ย
NANA Fruit พรอ้ มวางจาหน่าย
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) พรอ้ มวางจาหน่าย
Kinse (Happy plus inter group) พรอ้ มวางจาหนา่ ย
NaYa Group พรอ้ มวางจาหนา่ ย
Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ) พรอ้ มวางจาหนา่ ย
Sanaku (healthy Snack ) พรอ้ มวางจาหนา่ ย
Numprick by Food house พร้อมวางจาหน่าย
Lamai (Premium coconuts) พรอ้ มวางจาหนา่ ย
อคั รำ (นมเมด็ ) พร้อมวางจาหนา่ ย
Wel-B Family พร้อมวางจาหน่าย

Product Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
กำรรับประกันสินค้ำ Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใชแ้ ทนพลำสติก) รับประกันเปลย่ี นสินคา้ (ชารุด เสียหาย)
(Warranties) บรษิ ัท Kora รบั ประกันการขนส่ง 28
บริษัทฮนั น่ี โพลพี ลัส (อองตอง) รบั ประกันการขนส่ง
ม่ังมี ฟู้ด รบั ประกันสินคา้ ผดิ สเปก๊ ,
THAYA ( a test of thai) รบั ประกันเปลีย่ นสนิ ค้า
บริษทั ชำ้ งทองคำ (กำแฟขชี ้ำง) รบั ประกันการขนส่ง
Deris Coffee Industry รบั ประกันคุณภาพการผลติ ยินดเี ปล่ียนสินค้า
Takerng pineapple industrial รับประกันคณุ ภาพการผลิต ยนิ ดเี ปลี่ยนสนิ คา้
Sugar Boy รับประกันคณุ ภาพการผลิต ยนิ ดเี ปลี่ยนสินค้า

กลยทุ ธด์ ำ้ นรำคำ (Price)

Price Brand รปู แบบ

กำรกำหนด Super Bee Wax (แว๊กซใ์ ช้แทนพลำสติก) ราคาสูงกว่าคู่แขง่
ตำแหนง่ รำคำ
(Positioning) บริษัท Kora ราคาสูงกว่าคแู่ ขง่

บรษิ ัทมีดี เชียงใหม่ (ดีรดำ) เท่ากันกบั คแู่ ข่ง

บริษัทฮันน่ี โพลพี ลัส (อองตอง) ราคาสูงกว่าคแู่ ข่ง (ในบางผลิตภัณฑ)์

มั่งมี ฟดู้ ราคาเท่าคู่แข่ง

THAYA ( a test of thai) ราคาสูงกวา่ คแู่ ข่ง (Premium)

บรษิ ัท บุญพันธ์ ฟู้ด (ผลไม้อบกรอบ) ราคาถกู (หากส่ังผลิตปริมาณมาก)

บริษัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปยี๊ สูตรโบรำณ) ราคาสงู กวา่ คู่แข่ง

บรษิ ัทชำ้ งทองคำ (กำแฟขชี ำ้ ง) ราคาสูง กว่าคแู่ ขง่ (Premium)

สำรปรุงแต่งสกัดจำกข้ำวโพด Miracorn ,Ever Green Food (ขนมจนี อบแหง้ ) ราคาสูงกว่าคแู่ ขง่

Deris Coffee Industry ราคาสงู กว่าคู่แข่ง

Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) ราคาสูงกว่าคแู่ ขง่ (Premium)

Swizer Super Food ราคาสงู กวา่ คู่แข่ง (Premium)

โรงสีคลองเรอื ราคาสงู กว่าคแู่ ขง่ (Premium)

Takerng pineapple industrial OEM ราคาถูกกวา่ คู่แขง่

Sugar Boy ราคาสูงกวา่ คแู่ ขง่

ต้นตะวัน ราคาสงู กว่าคแู่ ขง่

วังสิงหค์ า ฟู้ด (Krunchycorn) ราคาเท่ากบั คู่แข่ง (ขนม)

สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย) ราคาสูงกวา่ คแู่ ขง่

NANA Fruit ราคาสงู กว่าคู่แขง่

Price Brand รปู แบบ หมำยเหตุ
กำรกำหนด
ตำแหนง่ รำคำ Phufarm (แมลงทอดกรอบ) ราคาสงู กวา่ คู่แข่ง 29
(Positioning) Kinse (Happy plus inter group) ราคาสูงกวา่ คู่แข่ง
(ต่อ) NaYa Group ราคาสูงกว่าคแู่ ขง่
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) ราคาสงู กวา่ ค่แู ข่ง
รำยกำรรำคำสนิ คำ้ Sanaku (healthy Snack ) ราคาสูงกว่าคู่แข่ง
(List) Numprick by Food house ราคาสูงกวา่ คแู่ ขง่
Lamai (Premium coconuts) ราคาสูงกวา่ คู่แขง่
สว่ นลด อัครำ (นมเมด็ ) ราคาสูงกว่าคู่แข่ง
(Discounts) Wel-B Family ราคาสงู กวา่ คแู่ ข่ง
Super Bee Wax (แว๊กซ์ใช้แทนพลำสติก) Catalog online On website
เครดติ (Credit) บรษิ ัท Kora โบรชวั ร์ Price list
Deris Coffee Industry On website (Scan QR code เพื่อเขา้ ดไู ด้)
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) On website (Scan QR code เพ่อื เข้าดไู ด้)-
NANA Fruit On website (Scan QR code เพ่อื เข้าดไู ด้)
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) On website (Scan QR code เพอ่ื เขา้ ดไู ด้)
Kinse (Happy plus inter group) On website (Scan QR code เพื่อเขา้ ดไู ด้)
NaYa Group On website (Scan QR code เพื่อเข้าดูได้)
Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ) On website (Scan QR code เพือ่ เขา้ ดไู ด้)
Sanaku (healthy Snack ) On website (Scan QR code เพื่อเข้าดูได้)
Numprick by Food house - On website
อคั รำ (นมเม็ด) - On website
Wel-B Family - On website
1) Super Bee Wax (แว๊กซใ์ ช้แทนพลำสตกิ ) ซือ้ ครงั้ แรก ลด 10% , ส่วนลดไซส์ใหญ่ 15% (Jumbo Pack)
2) บรษิ ทั Kora 10% ณ จุดขาย (บธู )
3) บรษิ ัทฮันน่ี โพลพี ลสั (อองตอง) 25% ณ จดุ ขาย+ ของแถมเซต็ พรเี มียม
4) THAYA ( a test of thai) 10% ณ จดุ ขาย (บูธ)
5) บรษิ ทั ชำ้ งทองคำ (กำแฟขีช้ำง) 25% ณ จดุ ขาย (บูธ)
6) Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) 10% ณ จุดขาย (บธู )
7) Numprick by Food house 10% ณ จุดขาย (บธู )
8) Wel-B Family ส่วนลด , 25% ณ จดุ ขาย

- -

Price Brand รปู แบบ หมำยเหตุ

ชอ่ งทำงรับชำระเงิน Super Bee Wax (แว๊กซใ์ ช้แทนพลำสตกิ ) PayPal , CreditCard (Visa Card / Master Card) 30
(Payment methods) บริษัท Kora QR Code พร้อมเพย์ ( บัญชธี นาคาร)
บรษิ ัทมีดี เชยี งใหม่ (ดรี ดำ) PayPal , Alipay
บรษิ ัทฮันนี่ โพลพี ลัส (อองตอง) PayPal , CreditCard (Visa Card / Master Card)
มัง่ มี ฟดู้ PayPal , CreditCard, QR Code พร้อมเพย์ ( บัญชีธนาคาร)
THAYA ( a test of thai) PayPal , CreditCard, QR Code พร้อมเพย์ ( บัญชีธนาคาร) , QR code Alipay , Union Pay ,
บริษัท บุญพันธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) QR Code พรอ้ มเพย์ (บัญชธี นาคาร)
บริษัท ช.สำมช้ำง (ขนมเปี๊ยสตู รโบรำณ) QR Code พรอ้ มเพย์ (บัญชีธนาคาร)
บริษัทชำ้ งทองคำ (กำแฟขีชำ้ ง)
สำรปรงุ แต่งสกัดจำกข้ำวโพด Miracorn QR Code พรอ้ มเพย์ (บญั ชธี นาคาร)
Ever Green Food (ขนมจีนอบแหง้ ) QR Code พร้อมเพย์ (บญั ชธี นาคาร)
Deris Coffee Industry QR Code พรอ้ มเพย์ (บัญชีธนาคาร)
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) PayPal , CreditCard, QR Code พรอ้ มเพย์ ( บัญชีธนาคาร)
Swizer Super Food QR Code พร้อมเพย์ ( บญั ชีธนาคาร)
โรงสคี ลองเรอื PayPal , CreditCard, QR Code พร้อมเพย์ ( บัญชธี นาคาร)
Takerng pineapple industrial PayPal , CreditCard, QR Code พร้อมเพย์ ( บญั ชีธนาคาร)
Sugar Boy PayPal , CreditCard, QR Code พรอ้ มเพย์ ( บัญชีธนาคาร)
ตน้ ตะวนั PayPal , QR Code พร้อมเพย์ ( บญั ชีธนาคาร)
วงั สงิ หค์ า ฟดู้ (Krunchycorn) PayPal , QR Code พรอ้ มเพย์ ( บญั ชีธนาคาร)
PayPal , QR Code พรอ้ มเพย์ ( บัญชีธนาคาร)
สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย) PayPal , QR Code พรอ้ มเพย์ ( บัญชีธนาคาร)
CreditCard (Visa Card / Master Card)
NANA Fruit PayPal , Alipay, Wechat pay ,
CreditCard, QR Code พรอ้ มเพย์ ( บญั ชีธนาคาร)
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) PayPal , CreditCard, QR Code พร้อมเพย์ ( บญั ชธี นาคาร)

Kinse (Happy plus inter group) PayPal , Alipay, Wechat pay ,
CreditCard, QR Code พรอ้ มเพย์ ( บัญชธี นาคาร)
NaYa Group PayPal , QR Code พรอ้ มเพย์ ( บญั ชีธนาคาร)
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) PayPal , CreditCard, QR Code พรอ้ มเพย์ ( บญั ชีธนาคาร) , QR code Alipay , Union Pay ,
Sanaku (healthy Snack ) PayPal , CreditCard, QR Code พรอ้ มเพย์ ( บญั ชีธนาคาร) , QR code Alipay , Union Pay
Numprick by Food house PayPal , QR Code พร้อมเพย์ ( บญั ชธี นาคาร) , QR code Alipay
Lamai (Premium coconuts) PayPal , QR Code พร้อมเพย์ ( บัญชธี นาคาร) , QR code Alipay
อคั รำ (นมเม็ด) PayPal , QR Code พร้อมเพย์ ( บัญชธี นาคาร) , QR code Alipay
PayPal , QR Code พร้อมเพย์ ( บญั ชีธนาคาร)
Wel-B Family CreditCard (Visa Card / Master Card)

(Free or Value-added elements)

กลยทุ ธ์ดำ้ นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Place)

Place Brand รปู แบบ หมำยเหตุ

Super Bee Wax Traditional Trade : รา้ นค้าปลีก 29 Modern Trade : : Maya Siam Event : Trade Fair 31
(แวก๊ ซ์ใชแ้ ทนพลำสตกิ ) Online : Website , Ebay , Etsy , Lazada, Shopee , Alibaba , Facebook , Line@,
บรษิ ทั Kora Traditional Trade Event : Trade Fair Online : Website Lazada, Shopee Facebook , Line@, Wechat support
บรษิ ัทมีดี เชียงใหม่ (ดรี ดำ)
Traditional Trade : ร้านค้าปลกี Event : Trade Fair Online : Alibaba , Facebook , Line@, Wechat support
บริษัทฮนั น่ี โพลพี ลัส (อองตอง) Traditional Trade : รา้ นค้าปลกี 25 Modern Trade : 2 Event : Trade Fair
Online : Website , Lazada, Shopee , Facebook , Line@, Instragram
มั่งมี ฟู้ด Traditional Trade : ร้านค้าปลกี 12 Event : Trade Fair Online : Lazada, Shopee , Facebook
Modern Trade : : The mall , Siam Paragon , EmQuartier, Terminal21, Spar , 7-11 , Robinson
THAYA ( a test of thai) Traditional Trade : รา้ นค้าตวั แทนจาหน่าย (56 ร้าน) Event : Trade Fair
Online : Website , Lazada, Shopee , Facebook , Line@, Aliexpress , Alibaba
ชอ่ งทำงกำรจำหนำ่ ย บรษิ ทั บุญพนั ธ์ ฟดู้ (ผลไม้อบกรอบ) Event : Trade Fair Online : , Facebook , Line
(Trade Channels) บริษทั ช.สำมช้ำง (ขนมเปย๊ี สตู รโบรำณ)
บริษัทช้ำงทองคำ (กำแฟขีชำ้ ง) Traditional Trade : รา้ นของฝาก หาดใหญ่ Event : Trade Fair Online : , Facebook , Line
สำรปรุงแตง่ สกดั จำกข้ำวโพด Miracorn
Ever Green Food (ขนมจนี อบแหง้ ) Traditional Trade : เฟรนไชส์ 2 Event : Trade Fair Online : Website , Lazada, Facebook , Line@

Deris Coffee Industry Traditional Trade : Shop มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ Event : Trade Fair

Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) Traditional Trade : รา้ นคา้ ปลกี 2 , Event : Trade Fair Online : Facebook
Swizer Super Food Modern Trade : The mall , Siam paragon , Home fresh mart Event : Trade Fair
โรงสีคลองเรอื Traditional Trade : (ไม่มขี ้อมลู ) Online : Website, facebook , line , Lazada, Shoppee
Takerng pineapple industrial Traditional Trade : ร้านค้าปลีก 2 Event : Trade Fair Online : Facebook , Line , Wechat
Sugar Boy
ต้นตะวนั Modern Trade : Top, Boots, Watson, Foodland
วังสงิ หค์ า ฟดู้ (Krunchycorn)
สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย) Traditional Trade : รา้ นคา้ ปลีก Event : Trade Fair Online : Facebook Line@
NANA Fruit
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) Modern Trade : Top, Boots, Watson, Foodland, Siam paragon Online : Website , Lazada, Facebook , Line@

Kinse (Happy plus inter group) Traditional Trade , Event : Trade Fair Online : email only

NaYa Group Traditional Trade , Event : Trade Fair Online : Website , Lazada, Facebook , Line@

Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ) Traditional Trade : รา้ นคา้ ปลกี 29 Event : Trade Fair Online : Website , Facebook , Line@

Sanaku (healthy Snack ) Modern Trade :, Foodland, Siam paragon Online : Website , Lazada, Facebook , Line@
Numprick by Food house
Lamai (Premium coconuts) Modern Trade , The mall , Maya cnx, Foodland Online : Website , Lazada, Facebook , Line@ , Wechat

อคั รำ (นมเมด็ ) Traditional Trade : ร้านคา้ ปลกี Online : Website , Facebook , Line@
Modern Trade : The mall , Siam paragon , Home fresh mart, Foodland
Online : Website, facebook , line , Lazada, Shoppee, Alibaba
Traditional Trade : ร้านคา้ ปลกี Online : Website , Facebook , Line@, Wechat
Traditional Trade : Shop เถ้าแก่นอ้ ย Modern Trade : : Maya Siam paragon
Event : Trade Fair Online : Website , IG, Facebook , Wechat
Event : Trade Fair Online : Website , Facebook , Wechat

Event : Trade Fair Online : Website , Facebook , Wechat

Event : Trade Fair Online : Website
Modern Trade : Tesco lotus , SPAR, FN OUTLET , DutyFree, BigC, Jiffy, All one Event : Trade Fair
Online : Website , Facebook , Wechat, Line@

Place Brand รปู แบบ หมำยเหตุ

ช่องทำงกำรจำหนำ่ ย Wel-B Family Export : (18)Taiwan , Sweden , Peru, Singapore, Russia, Philippines, Korea, Myanmar, Japan, India, ***
(Trade Channels) Hongkong, France, England, China, Brunei, Australia
(ต่อ) Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใช้แทนพลำสติก) Modern Trade : 18 ex Siam paragon , Lemon farm, Lawson 108, The emporium, Central food hall,
บริษัท Kora Golden place, The emquartier, Tops, 7-11, The mall, Jiffy, Gourmet Market, Foodland, Home fresh mart,
จำนวนช่องทำง บรษิ ัทมีดี เชยี งใหม่ (ดีรดำ) Maxvalue, Vill market, Taokaenoi Event : Trade Fair
(Channel number) บรษิ ัทฮันน่ี โพลีพลัส (อองตอง) OnlineWebsite : Welbe snack, Thaitrade,facebook, Lazada, 11Street, Weloveshoping , Line@ , Facebook
ม่งั มี ฟดู้ Modern Trade : 2, Traditional Trade : 29 Online (8)
THAYA ( a test of thai) Traditional Trade , Event : Trade Fair, Online : 5
บรษิ ัท บุญพนั ธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) Traditional Trade , Event, Online : 4
บริษัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปยี๊ สูตรโบรำณ) Modern Trade : 2, Traditional Trade : 25 , Online (6)
บรษิ ัทช้ำงทองคำ (กำแฟขีช้ำง) Traditional Trade : 12 , Event, Online : 3
สำรปรงุ แตง่ สกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn Modern Trade : : 7 Traditional Trade : ร้านคา้ ตวั แทนจาหนา่ ย (56 ร้าน) Online : 6
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) Event : Trade Fair , Online : 2
Deris Coffee Industry Traditional Trade : 10 , Event : Trade Fair, Online : 2
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) Traditional Trade : 2 , Event : Trade Fair, Online : 4
Swizer Super Food Traditional Trade : 1 , Trade Fair
โรงสีคลองเรือ Traditional Trade : 2 , Event : Trade Fair Online : 1
Takerng pineapple industrial Modern Trade : 4, Traditional Trade : 20 , Online (5)
Sugar Boy Traditional Trade : 2 , Event : Trade Fair Online : 3
ต้นตะวนั Modern Trade : 3 , Online 2
วังสิงหค์ า ฟูด้ (Krunchycorn) Traditional Trade : , Event : Trade Fair , Online : 2
สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย) Modern Trade : 3 , Online 2
NANA Fruit Traditional Trade , Event : Trade Fair, Online : 1
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) Traditional Trade , Event : Trade Fair, Online : 4
Kinse (Happy plus inter group) Traditional Trade : Event : Trade Fair , Online : 3
NaYa Group Modern Trade :, 3 Online : 4
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) Modern Trade ,3 Online : 5
Sanaku (healthy Snack ) Traditional Trade : Online : 3
Numprick by Food house Modern Trade : 4, Online : 6
Lamai (Premium coconuts)
อัครำ (นมเมด็ ) Traditional Trade : ,Online : 4
Traditional Trade : , Modern Trade 2, Event : Trade Fair , Online : 4
Wel-B Family Event : Trade Fair , Online : 3
Event : Trade Fair , Online : 3
Event : Trade Fair , Online : 1
Modern Trade : 8 , Event : Trade Fair , Online : 4
Export : (18) , Modern Trade 21 , Event : Trade Fair
Website : Welbe snack, Thaitrade,facebook, Lazada, 11Street, Weloveshoping
Line@ , Facebook

32

Place Brand รูปแบบ หมำยเหตุ
Segments Channels Super Bee Wax (แว๊กซ์ใช้แทนพลำสติก) no
บริษัท Kora Wechat สาหรับคนจนี
บรษิ ัทมีดี เชียงใหม่ (ดีรดำ) Wechat, Alibaba สาหรับคนจนี
THAYA ( a test of thai) Aliexpress , Alibaba สาหรบั คนจีน
Deris Coffee Industry Wechat สาหรับคนจนี
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) Wechat สาหรับคนจนี
สำเภำทอง (แม่บวั ไทย) Wechat สาหรับคนจนี
NANA Fruit Wechat สาหรับคนจนี
Kinse (Happy plus inter group) Aliexpress , Alibaba Wechat สาหรับคนจีน
NaYa Group Wechat สาหรบั คนจนี
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) Wechat สาหรบั คนจนี
Sanaku (healthy Snack ) Wechat สาหรบั คนจนี
Numprick by Food house Wechat สาหรับคนจนี

กลยทุ ธด์ ้ำนกำรส่งเสรมิ กำรขำย (Promotion)

Place Local Brand รูปแบบ หมำยเหตุ
Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใชแ้ ทนพลำสตกิ ) Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลวิ , สนิ คา้ ตวั อยา่ ง) Online : ( Free magazine Facebook Ads, Youtube Ads, Seo , google ads) DM :
Scan QR code กรอกขอ้ มูลแลกสินคา้ ตวั อยา่ ง 33
บริษัท Kora PR : สร้างภาพลกั ษณด์ ว้ ย CSR ชมุ ชนชาวนา , บรจิ าคเพอื่ โรงเรียน Event, ADs (ใบปลวิ )
Online : (Facebook Ads)
กำรสอ่ื สำรกำรตลำด บริษทั มดี ี เชยี งใหม่ (ดีรดำ) Event : ADs ( ใบปลวิ , สนิ ค้าตวั อยา่ ง) DM : Scan QR code กรอกข้อมูลแลกกบั นามบตั รร้าน
(Marketing Communications) พนักงานขายให้ขอ้ มลู และ พรเี ซนตส์ นิ คา้
- โฆษณำ (ADS) บรษิ ัทฮันนี่ โพลพี ลสั (อองตอง) Event : ADs ( นามบตั ร , ใบปลวิ , สินคา้ ตัวอยา่ ง) DM : Scan QR code กรอกขอ้ มลู แลกกบั นามบตั รร้านและตวั อย่างสนิ ค้า PS ใหข้ อ้ มูล
และ พรเี ซนตส์ นิ ค้า Online : (Facebook Ads , Instragram Ads)
- ประชำสมั พนั ธ์ (PR) มั่งมี ฟู้ด , Event, ADs ( ใบปลวิ , นามบตั รฝา่ ยขาย,สินคา้ ตัวอยา่ ง)
- พนักงำนขำย (PS) บรษิ ทั บญุ พนั ธ์ ฟูด้ (ผลไมอ้ บกรอบ) PS ใหข้ อ้ มูล
- ขำยตรง (DM) Event, ADs ( ใบปลวิ , สนิ คา้ ตวั อยา่ ง) PS ใหข้ อ้ มลู Online : (Facebook Ads, google ads )
- EVENT (EV) THAYA ( a test of thai) DM : แลกนามบัตรกบั ตวั อยา่ งสินคา้

บริษัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเป๊ยี สูตรโบรำณ) Event : ADs ( นามบตั ร , ใบปลิว) แตง่ บูธเหมอื นรา้ นของฝาก PS: ใหข้ อ้ มลู
บริษัทช้ำงทองคำ (กำแฟขชี ำ้ ง)
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) Event : ADs ( นามบตั ร , ใบปลวิ ) DM : Scan QR code กรอกขอ้ มลู แลกกบั นามบตั รร้านและตวั อย่างสินคา้
PS: ให้ขอ้ มูล และ พรีเซนตส์ ินคา้ Online : (Facebook Ads)
สำรปรงุ แตง่ สกดั จำกข้ำวโพด Miracorn Event : ADs ( นามบัตร , ใบปลวิ ) DM : Scan QR code กรอกขอ้ มูลแลกกับนามบตั รรา้ นและตวั อยา่ งสนิ ค้า
PS: ใหข้ อ้ มูล
Ever Green Food (ขนมจีนอบแหง้ )
Deris Coffee Industry Event : ADs ( นามบตั ร , ใบปลิว) PS: ใหข้ ้อมลู

Event : ADs ( นามบตั ร , ใบปลวิ ) DM : Scan QR code กรอกข้อมลู แลกกับนามบตั รรา้ นและตวั อย่างสนิ ค้า PS: ให้ขอ้ มูล

Place Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ
Swizer Super Food Event : ADs ( นามบัตร , ใบปลิว ) DM : Scan QR code กรอกขอ้ มลู แลกกบั นามบตั รร้านและตวั อยา่ งสนิ ค้า PS: ให้ขอ้ มูล
กำรส่ือสำรกำรตลำด โรงสีคลองเรือ Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลิว, สนิ คา้ ตวั อยา่ ง) Online : (Facebook Ads,) DM : แลกเปลย่ี นนามบัตร คู่ค้า 34
(Marketing Communications) Takerng pineapple industrial Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลิว, สินคา้ ตัวอยา่ ง) Online : (Facebook Ads, Google ads, )
(ตอ่ ) DM : แลกเปลยี่ นนามบัตร คู่คา้ PS: ให้ขอ้ มูลและแจกสนิ ค้าให้ชิมฟรี
- โฆษณำ (ADS) Sugar Boy Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลิว,สินค้าตวั อย่าง)
- ประชำสมั พนั ธ์ (PR) Event, ADs (, นามบัตร , ใบปลวิ , สนิ ค้าตัวอยา่ ง) Online : Facebook Ads
- พนักงำนขำย (PS) ตน้ ตะวัน DM : Scan QR code กรอกข้อมูลแลกสินคา้ ตัวอยา่ ง
- ขำยตรง (DM) วังสิงห์คา ฟู้ด (Krunchycorn) Event, ADs (, นามบัตร , ใบปลวิ , สินคา้ ตัวอยา่ ง) DM : Scan QR code กรอกขอ้ มลู แลกสนิ คา้ ตวั อยา่ ง
- EVENT (EV) สำเภำทอง (แมบ่ ัวไทย) Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลวิ 2 ภาษา, สนิ คา้ ตวั อยา่ ง)
Event, ADs (, นามบัตร , ใบปลิว, สนิ คา้ ตัวอยา่ ง) Online : (Facebook Ads, Seo , google ads)
โปรโมชน่ั (รำยคน) NANA Fruit DM : Scan QR code กรอกขอ้ มลู แลกสนิ ค้าตัวอยา่ ง
(Personal Promotion) Event, ADs (, นามบัตร , ใบปลิว, สนิ ค้าตัวอยา่ ง) DM : แลกเปลี่ยนนามบัตร คคู่ า้ PS: ใหข้ ้อมูลและแจกสนิ คา้ ให้ชิมฟรี
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลวิ , สนิ ค้าตัวอย่าง) Online : (Facebook Ads, Google ads, )
โปรโมชนั่ ( Sale Promotion ) Kinse (Happy plus inter group) DM : แลกเปลี่ยนนามบตั ร คู่ค้า PS: ให้ข้อมูลและแจกสินคา้ ใหช้ มิ ฟรี
Event, ADs (, นามบัตร , ใบปลิว, สนิ ค้าตัวอยา่ ง) Online : (Facebook Ads )
NaYa Group DM : แลกเปลี่ยนนามบตั ร คู่คา้ PS: ให้ข้อมลู และแจกสินค้าใหช้ ิมฟรี
Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลวิ , สนิ ค้าตวั อย่าง) Online : (Google ads, ) DM : แลกเปลย่ี นนามบัตร คูค่ า้
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) PS: ให้ขอ้ มลู และแจกสนิ ค้าใหช้ มิ ฟรี
Event, ADs (, นามบัตร , ใบปลวิ , สินค้าตวั อย่าง) Online : (Facebook Ads, Google ads, ) DM : แลกเปลี่ยนนามบตั ร ค่คู า้
Sanaku (healthy Snack ) Event, ADs (, นามบัตร , ใบปลิว, สินค้าตวั อยา่ ง) Online : (Google ads)
Numprick by Food house DM : แลกเปล่ียนนามบัตร PS: ให้ขอ้ มูลละเอยี ด และใหช้ มิ ฟรี
Event, ADs (, นามบัตร , ใบปลวิ , สนิ ค้าตวั อย่าง) Online : (Facebook Ads, Google ads, )
Lamai (Premium coconuts) DM : แลกเปลี่ยนนามบัตร คูค่ า้ PS: ใหข้ อ้ มลู และแจกสนิ คา้ ใหช้ มิ ฟรี
Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลวิ , สินค้าตวั อย่าง) Online : (Facebook Ads, Google ads, )
อัครำ (นมเม็ด) DM : แลกเปลย่ี นนามบตั ร คู่ค้า PS: ให้ข้อมูลและแจกสนิ ค้าให้ชิมฟรี
Event, ADs (, นามบตั ร , ใบปลิว, สินคา้ ตวั อยา่ ง) บูธขนาดใหญ่ Online : (Facebook Ads, Google ads, )
Wel-B Family Live สด : Youtube , Facebook DM : แลกเปล่ียนนามบตั ร คูค่ า้ PS: Pretty ใหข้ ้อมูลและแจกสินคา้ ใหช้ ิมฟรี

บริษัทช้ำงทองคำ (กำแฟขชี ำ้ ง) สูตรชงกาแฟฟรี (เซนต์สัญญาทาเฟรนไชส์)
Super Bee Wax
(แว๊กซ์ใช้แทนพลำสติก) แจกสินคา้ ตวั อย่าง , สว่ นลด 20%-50%
บรษิ ัท Kora
บรษิ ัทฮันน่ี โพลพี ลัส (อองตอง) ซ้อื ครบเซ็ตลด 30%
THAYA ( a test of thai) 25% ณ จดุ ขาย+ ของแถมเซต็ พรเี มียม
บรษิ ัท บุญพันธ์ ฟู้ด (ผลไม้อบกรอบ) แจกสินคา้ ตวั อย่าง , ส่วนลด 10% ณ จดุ ขาย (บธู )
บรษิ ัทช้ำงทองคำ (กำแฟขชี ำ้ ง) แจกสินคา้ ตวั อยา่ ง
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) ส่วนลด , 25% ณ จุดขาย
Wel-B Family ส่วนลด , 10% ณ จุดขาย
สว่ นลด , 25% ณ จดุ ขาย

Place Local Brand รูปแบบ หมำยเหตุ

กำรส่อื สำรตรำสินคำ้ (Branding) Super Bee Wax (แว๊กซใ์ ช้แทนพลำสตกิ ) บูธจดั แสดงสินคา้ ใช้การสร้างประสบการณ์รว่ ม - สาธติ วิธีพบั กระดาษ(Origami) ในการใชง้ าน / ใช้แผน่ พับเล่าเรื่อง (2 ภาษา) / 35
ขอขอ้ มลู ผูเ้ ขา้ ชมบธู เพื่อแลกกบั สินคา้ ตวั อย่างเซ็ตใหญ่
บริษัท Kora
บริษัทมีดี เชียงใหม่ (ดีรดำ) บูธจัดแสดงสินค้า ให้ชาวนาเลา่ เรื่องและให้ขอ้ มลู / Pretty เล่าเรื่องและให้ขอ้ มลู / ใชแ้ ผน่ พับ(2 ภาษา)
บรษิ ัทฮันนี่ โพลพี ลัส (อองตอง) โชว์สิทธิบัตรและรางวัลท่ีเคยได้รบั - ภาพการช่วยเหลอื ชุมชน
มงั่ มี ฟู้ด บธู จดั แสดงสินค้า มีชมิ ฟรี - ใชแ้ ผ่นพบั (2 ภาษา) ENG, China - ขอข้อมูลผู้เข้าชมบูธเพือ่ แลกกับสินคา้ ตัวอย่างเซต็ ใหญ่
THAYA ( a test of thai) บธู จัดแสดงสนิ คา้ สร้างประสบการณร์ ่วมทดลองชิม มีพนักงานขายอธบิ ายรายละเอยี ดสินคา้ - ใชแ้ ผน่ พับเลา่ เรื่อง (2 ภาษา)
บริษัท บญุ พันธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) ขอข้อมลู ผเู้ ข้าชมบูธ + ถ่ายรูปถอื สินค้าแลกกบั สนิ ค้าตวั อยา่ งเซต็ ใหญ่
บริษัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเป๊ยี สูตรโบรำณ)
บรษิ ัทชำ้ งทองคำ (กำแฟขชี ้ำง) แผ่นพับภาษา ENG , แสดงรปู และรางวัลและใบรับประกันภายในร้าน
สำรปรุงแตง่ สกัดจำกข้ำวโพด Miracorn เจา้ ของสวนเปน็ ผใู้ หข้ ้อมูล , บูธจดั แสดงสนิ คา้ , Pretty เล่าเร่ืองและใหข้ ้อมลู
Ever Green Food (ขนมจีนอบแหง้ ) ใชแ้ ผน่ พับ ENG, โชว์สทิ ธบิ ัตรและรางวัล, ภาพโรงงาน ภาพสวนผลไม้ , VDO present โรงงาน
Deris Coffee Industry
บธู จัดแสดงสินค้า สรา้ งประสบการณ์ร่วมทดลองชิม
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) บธู จดั แสดงสินค้า เหมอื นหน้ารา้ นของฝาก สไตลจ์ นี / สรา้ งประสบการณร์ ่วมทดลองชิม
บธู จัดแสดงสนิ คา้ สร้างประสบการณร์ ว่ มทดลองชิม / พนักงานขายเล่าสตอร์รข่ี องเมล็ดกาแฟ พดู ถึงการช่วยเหลือช้างท้งั ระบบ
Swizer Super Food ใช้แผน่ พับเลา่ เรือ่ ง (2 ภาษา) / ช้ันวางสินคา้ ตกแต่งดว้ ยภาพชา้ งสที อง

โรงสคี ลองเรอื บูธจัดแสดงสนิ ค้า โชวผ์ ลงานวจิ ัย, รางวลั , โชวผ์ ลิตภัณฑ์ทผี่ ลติ ขึ้นจากสารปรุงแตง่
บูธจดั แสดงสนิ คา้ โชวผ์ ลิตภัณฑ์ , ทดลองชิม
Takerng pineapple industrial บธู จดั แสดงสนิ คา้ แสดงผลติ ภัณฑ์ , ทดลองชมิ , แสดงใบรบั รองคณุ ภาพขนาดใหญ่ / แสดงจดุ ทดลองชมิ / แสดงโลโก้สถานทจี่ าหนา่ ย
Sugar Boy แผน่ พบั ภาษา ENG
ต้นตะวัน บูธจดั แสดงสนิ ค้า โชว์ตราโลโก้สนิ คา้ เด่น / มีพนักงานอธบิ ายความเปน็ มาของชาขา้ ว / ใช้แผน่ พบั (2 ภาษา)
วังสิงหค์ า ฟดู้ (Krunchycorn) โชวส์ ทิ ธิบตั รและรางวลั ท่ีเคยได้รบั / มชี าใหท้ ดลองชมิ
สำเภำทอง (แม่บวั ไทย) จดั บูธจัดแสดงสินค้า / มีพนักงานยนื แจกกาแฟทดลอง / ใชแ้ ผ่นพบั (ภาษาองั กฤษ)มชี อ่ งทางการตดิ ตอ่ ครบ
NANA Fruit โชวส์ ทิ ธบิ ตั รและรางวัลท่ีเคยไดร้ บั / มชี าให้ทดลองชมิ
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) บธู จดั แสดงสนิ ค้า มีรูปจาน ช้อนสอ้ ม Eat rice / เจา้ ของโรงสีเปน็ ผใู้ ห้ข้อมลู / ใชแ้ ผน่ พบั (2 ภาษา)
Kinse (Happy plus inter group) โชว์สิทธิบัตรและรางวัลที่เคยไดร้ ับ / ภาพการชว่ ยเหลอื ชุมชนชาวนา โชว์แพค้ เก็จขา้ วทกุ สายพนั ธ์ มขี ้าวหงุ ใหช้ มิ ฟรี
NaYa Group บูธจดั แสดงสินค้า บรรยากาศมสี สี ัน / ใชแ้ ผ่นพบั ภาษาองั กฤษ / โชว์สนิ ค้า , สิทธบิ ัตรและรางวลั ทเ่ี คยไดร้ ับ
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) ภาพสวนและการช่วยเหลือชมุ ชนชาวสวน, ใหช้ มิ ฟรี
บธู จดั แสดงสนิ คา้ ขนาดเลก็ / สร้างประสบการณร์ ว่ มทดลองชิม มี / พนักงานขายอธิบายรายละเอียดสนิ คา้ / แผ่นพับภาษา ENG
บูธจดั แสดงสินคา้ ขนาดใหญ่ / สร้างประสบการณร์ ่วมทดลองชิม มีพนักงานขายอธิบายรายละเอยี ดสนิ ค้า / แผ่นพับ1 ภาษา ENG
บูธจดั แสดงสนิ ค้าขนาดเลก็ สรา้ งประสบการณร์ ว่ มทดลองชมิ มีพนกั งานขายอธบิ ายรายละเอยี ดสนิ ค้า / แผ่นพบั 1 ภาษา ENG
แจกนามบัตร ภาษาไทย
บธู จดั แสดงสินคา้ ขนาดใหญ่ / แผน่ พบั 1 ภาษา ENG / แจกนามบัตร / มตี ราโลโก้ขนาดใหญ่อยู่หนา้ บธู
บูธจดั แสดงสนิ คา้ ขนาดเล็กสีสันสดใส / โชวภ์ าพชวนสวน และเทคโนโลยกี ารผลิต พร้อมรางวัลและใบประกนั คุณภาพท่ไี ดร้ ับ
สร้างประสบการณ์รว่ มทดลองชิม มีพนกั งานขายอธบิ ายรายละเอยี ดสนิ ค้า / แผน่ พับ3 ภาษา ไทย ENG จนี / แจกนามบตั ร ภาษาไทย

บูธจัดแสดงสนิ ค้าขนาดเล็ก / ใชแ้ ผน่ พบั (2 ภาษา)

บธู จัดแสดงสนิ คา้ ใช้การสร้างประสบการณ์รว่ ม / โชวภ์ าพชวนสวน และเทคโนโลยกี ารผลติ รางวลั และใบประกันคณุ ภาพท่ีไดร้ บั
สร้างประสบการณ์ร่วมทดลองชิม มพี นักงานขายอธบิ ายรายละเอยี ดสนิ คา้ // แผ่นพบั 2 ภาษา ไทย ENG

บูธจัดแสดงสนิ คา้ ขนาดเลก็ / ใช้แผ่นพบั (2 ภาษา) / ชมฟรี / แลกนามบตั ร

บธู จดั แสดงสนิ คา้ ขนาดเลก็ มชี มิ ฟรี / ใชแ้ ผน่ พบั (3 ภาษา) ENG, Thai, Chai) ขอข้อมลู ผู้เข้าชมบูธเพื่อแลกกบั สนิ คา้ ตัวอย่างเซต็ ใหญ่

Place Local Brand รปู แบบ หมำยเหตุ
Sanaku (healthy Snack ) บธู จดั แสดงสนิ คา้ ขนาดกลาง ตกแตง่ สไตลญ์ ี่ปุ่น / ใชแ้ ผน่ พบั (2 ภาษา) / ชมิ ฟรี / แลกนามบัตร
กำรสอื่ สำรตรำสินค้ำ (Branding) Numprick by Food house บธู จดั แสดงสนิ คา้ ขนาดเลก็ เห็นโลโก้ชัดเจน / ใชแ้ ผน่ พับ (3 ภาษา) /ชมิ ฟรี / แจกสนิ คา้ ตวั อย่างไมจ่ ากดั จานวน
(ต่อ) Lamai (Premium coconuts) บูธจัดแสดงสินคา้ ขนาดใหญ่ จัดเรียงมะพรา้ วไว้จานวนมาก /
อัครำ (นมเมด็ ) บธู จัดแสดงสินค้า ขนาดเลก็ มเี ซลลห์ ลายคน แจกให้ชมิ
บธู จดั แสดงสนิ ค้า ขนาดใหญ่ สีสันนา่ รัก / ใช้แผน่ พับ (2 ภาษา) / รายละเอียดและชอ่ งทางการตดิ ตอ่ ครบ
Wel-B Family ถ่ายรูปคู่สินคา้ และแสกน QR code กรอกขอ้ มูลเพื่อแลกรับสนิ ค้าตวั อยา่ ง

36

ตำรำงเปรียบเทยี บกลยทุ ธ์ดำ้ นผลิตภณั ฑ์ ระหวำ่ ง Local Brand อตุ รดิตถ์ กับ Local Brand ในงำน ThaiFex

ดำ้ นผลติ ภัณฑ์ (Product) : คณุ ภำพ(Quality)

Local Brandอตุ รดติ ถ์ คุณภาพ(Quality) Thaifex คุณภาพ(Quality)

วนั ชยั งำนไม้มงคล,ผลติ ภณั ฑห์ มแู ปรรูป เจป๊ ลำ OTOP Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใชแ้ ทนพลำสติก) OTOP, GMP, FCM, FDA, BPA, FREE, GOTS, GPA นวัตกรรม
ขำ้ วไรซเ์ บอรร์ ่ี โท่งนำมดื ,ข้ำวกลอ้ งหอมมะลแิ ดงอนิ ทรยี ์ OTOP / อย. / มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ ินทรีย์ (มกท) บริษทั Kora USDA, EU , JAS , COR, IFOAM
ทุเรยี นหลงลับแล บ้ำนสำนใบตอง มาตรฐาน GI บรษิ ทั มดี ี เชียงใหม่ (ดีรดำ),อคั รำ (นมเมด็ ) อย. GMP , Halal
สปั ปะรดหว้ ยมนุ่ King thong,ขนมแปรรูปสปั ปะรด GI, GAP, Q บริษัทฮนั น่ี โพลพี ลัส (อองตอง) อย, มกอช, Halal, SGS, HACCP, GMP , Q Premium
สวนทุเรยี น หลงลับแล ตำฟนื้ มกอช ช้ันพิเศษ /ชน้ั 1/ ชั้น2 / มาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ินทรยี ์ (มกท) ม่งั มี ฟู้ด อย. GMP, HACCP, Halal
นำมนั มะพร้ำว กลั ยำ EU Organic / USDA Organic / OTop / เลขทจี่ ดแจง้ / COR THAYA ( a test of thai) อย., FDA, ISO14001 , GMP, HACCP
นำผึงเบญจพรรณ อย. / มกอช. บรษิ ทั บุญพนั ธ์ ฟดู้ (ผลไมอ้ บกรอบ) อย., FDA, GMP, HACCP , Halal, Thailand green industry
ข้ำวหอมละมนุ ไผเ่ ขียว มกอช. บรษิ ทั ช.สำมชำ้ ง (ขนมเป๊ียสตู รโบรำณ) อย., OTOP, มผช, Halal
GMP /เลขท่ีจดแจง้ / มผช./ มกอช.
ผลติ ภณั ฑ์จำกมะพร้ำวพชิ ยำ มาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อนิ ทรีย์ (มกท) บริษทั ชำ้ งทองคำ (กำแฟขีช้ำง) อย. ,GMP
GAP
มะมว่ ง D-fruit Farm GAP /อย. /มกอช. / OTOP สำรปรงุ แตง่ สกัดจำกข้ำวโพด Miracorn อย, กรมส่งเสรมิ อตุ สาหกรรมภาคที่ 5, ผลงานวิจัย ม.ขอนแกน่
กลว้ ยพรจำกแม่ วงั กะพี Ever Green Food (ขนมจนี อบแห้ง) อย, กรมส่งเสรมิ อุตสาหกรรมภาคท่ี 5
อย / มผช. / OTOP Deris Coffee Industry, Phufarm (แมลงทอดกรอบ),
วันทำ เมด็ มะมว่ งหมิ พำนต์ Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ),วงั สิงห์คา ฟดู้ (Krunchycorn) อย. , GMP

ข้ำวนำปีหอมประทมุ , ข้ำวปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ, ตรารบั รองโดยกรมการขา้ ว Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) อย. , Organic Product , ววTISTR
ข้ำวอนิ ทรยี ์ กข 43
มะขำมแปรรูป ทัชรยี ฟ์ รตุ๊ OTOP / อย. Swizer Super Food SGS, Halal, FDA
เจลเขียนควิ จำกสมุนไพร QCESS เลขทจี่ ดแจ้ง อย, GMP, URS HACCP ,
โรงสีคลองเรอื อย, SGS, Halal, USDA, BSCI , SGF, IFS , TUV NORD, ACFS, UKAS
OTOP ,อย. Takerng pineapple industrial อย, FDA, Halal, , สถาบันหอการคา้ ไทย
มาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ นิ ทรีย์(มกท.) Sugar Boy อย, GMP, Food Safety , MASCI , HACCP, Halal
GI, GAP, Q ตน้ ตะวนั อย., OTOP, มผช, GMP , Halal
มกอช ชน้ั พิเศษ /ชั้น 1/ ช้นั 2 สำเภำทอง (แม่บวั ไทย) อย, GMP, HACCP , FDA , Halal
NANA Fruit อย, GMP, HACCP ,
Kinse (Happy plus inter group) อย, GMP, FDA, HACCP , Halal
NaYa Group อย, GMP ,HACCP , Halal
Sanaku (healthy Snack ) อย, GMP, 7 Smes , สสว, Thai Select
Numprick by Food house Halal, BSi, GMP, Thailand Premium Q
Lamai (Premium coconuts) อย, GMP ,HACCP , Halal, BRC, 7 Smes, Thai Select, รางวัลอชิ ิตนั
Wel-B Family

จากการสารวจกลยุทธด์ า้ นผลิตภณั ฑข์ องผปู้ ระกอบการในงานอบรม จังหวัดอุตรดติ ถ์ พบว่า ใช้กลยทุ ธ์ดา้ นคุณภาพ (Quality) ของผลติ ภัณฑ์ โดยให้ความสาคญั กบั ตราเครือ่ งหมาย อย. , มกอช. มผช., OTOP,
GAP, GM ฯลฯเปน็ เครือ่ งยืนยนั คุณภาพของสนิ ค้า

ส่วนในด้านของผปู้ ระกอบการในงาน Thaifex พบวา่ มีการใช้กลยุทธด์ ้านคณุ ภาพของผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสาคญั กบั มาตรฐานการผลิต เคร่อื งหมายการคา้ ทเี่ ป็นการประกันคณุ ภาพระดับสากล
นอกเหนือไปจาก ตราสญั ลกั ษณ์ อย. , มอก,มกอช. มผช., OTOP, GAP, GM ฯลฯ คือมกี ารใช้ เครื่องหมาย Halal, FDA , SGS, HACCP, USDA, BSCI ฯลฯ

37

ดำ้ นผลิตภณั ฑ์ (Product) : ภำพลักษณ์ ( Image)

Local Brandอุตรดิตถ์ รูปแบบการสรา้ งภาพลกั ษณ์ Thaifex รูปแบบการสร้างภาพลักษณ์

ข้ำวไรซเ์ บอรร์ ี่ โท่งนำมืด ผลติ ภัณฑอ์ ินทรีย์ รกั ษส์ ุขภำพ Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใชแ้ ทนพลำสตกิ ) สร้างสรรค์ , เปน็ มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ ม, รักษโ์ ลก
ผลติ ภณั ฑอ์ นิ ทรีย ปลอดภัย ไร้สำรเคมี บริษัท Kora นวัตกรรมจำกข้ำว ท่ีช่วยยกระดบั ชาวนาไทย , ขา้ วทีเ่ รียงตวั สวยทสี่ ดุ
สวนทเุ รียน หลงลบั แล ตำฟน้ื ช่วยเหลอื สังคม ( ทกุ 1กลอ่ ง บรจิ าคเพ่ือสรา้ งโรงเรียน นวัตกรรมชาวนา)
ออกำร์นกิ ปลอดภัย ไม่แพ้ บริษัทมดี ี เชยี งใหม่ (ดรี ดำ) ผลไม้อบกรอบออกำร์นกิ 100% ไม่เตมิ น้าตาล ผลติ ด้วยนวตั กรรมเคร่ืองจกั รรุ่นลา่ สดุ
ผลติ ภณั ฑจ์ ำกมะพรำ้ วพิชยำ สนุกสนาน รกั สุขภำพ บริษัทฮนั นี่ โพลพี ลสั (อองตอง) นา่ รัก สดใส รอยยิม้ ของผ้ใู ส่ใจสขุ ภาพ
กลว้ ยพรจำกแม่ วงั กะพี ไม่ใชผ้ งชูรส และสำรกนั บูด ม่ังมี ฟ้ดู มีประสบกำรณ์ นา่ เชือ่ ถอื
ผลติ ภณั ฑห์ มแู ปรรูป เจ๊ปลำ สมุนไพร 100%
เจลเขยี นคิวจำกสมนุ ไพร QCESS THAYA ( a test of thai) ผลติ ภณั ฑพ์ รเี ม่ยี มจากผลไม้แท้ 100%จากเมืองระยองช่ือเสยี งดา้ นผลไม้เมอื งร้อนทีม่ ีคณุ ภาพสงู สดุ ของไทย
บรษิ ัท บญุ พนั ธ์ ฟดู้ (ผลไมอ้ บกรอบ) บรษิ ทั รบั ทาขนมอบกรอบจากสนิ ค้าเกษตรแปรรปู
( OEM สาหรับคนไทย และชาวตา่ งชาติ) ทีไ่ ดม้ าตรฐาน
บริษทั ช.สำมช้ำง (ขนมเปย๊ี สูตรโบรำณ) ขนมเป๊ียโบราณ อายยุ าวนาน กวา่ 100 ปี
บรษิ ัทช้ำงทองคำ (กำแฟขีชำ้ ง) กาแฟพรเี มียมทีส่ ุดในโลก ปลอดสารพษิ ช่วยเหลอื ช้างทง้ั ระบบ
สำรปรุงแตง่ สกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn สารปรุงแตง่ ทีจ่ ะชว่ ยลดภาวการณ์เกิดโรคแทรกซอ้ นในร่างกาย รอบด้าน
Ever Green Food (ขนมจนี อบแห้ง) เสน้ ขนมจนี แปลงรา่ ง 8 สี เพือ่ สขุ ภาพ ผลติ จากข้าวออร์กานกิ ชว่ ยเหลือเกษตรกร

Deris Coffee Industry กาแฟเพือ่ สุขภาพ ไม่มสี ารเคมเี จือปน, เจา้ แรกเจ้าเดียวในประเทศไทย
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) นวตั กรรมชาสกัดจากขา้ ว ภมู ปิ ัญญาไทย เสรมิ โภชนาการ ทาจากขา้ ว 100%
Swizer Super Food กาแฟไฟเบอรส์ ูง ไร้น้าตาล ชะลอความแก่ 0% ไขมนั ทรานซ์
โรงสีคลองเรือ โรงสีครองเรอื โรงสขี า้ วทท่ี ันสมยั และใหญ่ท่สี ดุ ในสโุ ขทยั
Takerng pineapple industrial บรษิ ทั รับผลิตเครอ่ื งดื่มจากมะพร้าว วา่ นหางจระเข้ สปั ปะรดเพอ่ื สุขภาพ ประสบการณ์สงู ตั้งแต่ปี 1993
Sugar Boy บริษัทรบั ผลิตน้าตาลมะพร้าว 100% Sugar Boy
ต้นตะวนั บรษิ ทั จาหนา่ ยพรกิ แกงหมา่ ล่าและเคร่ืองเทศน์ การันตคี ณุ ภาพและความปลอดภัย
วงั สิงห์คา ฟูด้ (Krunchycorn) ขนมจากข้าวโพด รสชาตไิ ม่เหมอื นใครปลอดภัยตอ่ สขุ ภาพ

สำเภำทอง (แมบ่ ัวไทย) พริกแกงสาเร็จรูป หอมเขม้ ขน้ โดนใจ จากครัวใต้ สูค่ รัวคณุ
NANA Fruit ผลไมอ้ บแห้งสัญชาตไิ ทย เตม็ ไปด้วยความรกั และความภคาภูมใิ จในทอ้ งถน่ิ
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) แมลงทอดอนามยั โปรตีนสูง สะอาด ปลอดภยั
Kinse (Happy plus inter group) โรงงานอาหารและผลไม้อบกรอบ ใชเ้ ทคโนโลยที นั สมยั ประสบการณส์ ูง
NaYa Group นา้ ผลไม้ไทย ท่ชี ว่ ยอพั เกรดชีวติ ชาวนา สกดั จากผลไม้ธรรมชาติ 100%
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) ผลไมอ้ บกรอบ รสชาตอิ รอ่ ย ไมจ่ าเจ ภาพลักษณส์ นุกสนาน
Sanaku (healthy Snack ) ขนมสุขภาพ สไตลญ์ ปี่ ุ่น เหมาะสาหรับทุกเพศทกุ วัย
Numprick by Food house นา้ พรกิ ปลอดสารพิษ จากเกษตรกรคณุ ภาพ อรอ่ ยไมจ่ าเจ

Lamai (Premium coconuts) มะพรา้ วน้าหอม เกรดพรีเมียมที่สุดจากประเทศไทย
อัครำ (นมเมด็ ) นมเม็ดเกรดพรีเมยี ม อร่อย
Wel-B Family ผลไมอ้ บกรอบ เพือ่ คนรักสขุ ภาพอย่างแท้จริง

จากการสารวจกลยทุ ธ์ด้านผลิตภัณฑข์ องผู้ประกอบการในงานอบรม จงั หวดั อุตรดิตถ์ พบวา่ มีการใช้กลยุทธด์ า้ นภาพลกั ษณ์ ( Image ) ของผลติ ภณั ฑ์ในสว่ นของความเป็นเกษตรอินทรยี ์ สมนุ ไพร ไรส้ ารเคมี และ
สารกนั บดู มาเปน็ จุดขายสาคญั

ดา้ นผ้ปู ระกอบการในงาน Thaifex พบว่ามกี ารใชก้ ลยทุ ธด์ ้านภาพลักษณ์ ( Image ) ของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงถงึ ความเป็นมติ รกับสิ่งแวดล้อม , การชว่ ยเหลือสงั คมชาวเกษตรกรและผูเ้ ก่ยี วขอ้ ง ใส่ใจสุขภาพ

อนามยั เน้นความสะอาด ปลอดภยั และสรา้ งข้อไดเ้ ปรียบด้านประสบการณ์ และภูมปิ ญั ญาของคนไทย ฯลฯ อีกทั้งยงั สนบั สนุนการใชว้ ัตถดุ ิบ อนิ ทรยี ์ / ออการ์นกิ ฯลฯ

38

ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) : ตรำสนิ ค้ำ (Branding)

Local Brandอุตรดติ ถ์ รูปแบบตราสินค้า Thaifex รปู แบบตราสินคา้

กลว้ ยพรจำกแม่ วงั กะพี Logo ,สสี ันสดใส Package ทันสมัย Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใช้แทนพลำสตกิ ) LOGO รูปผงึ้ เหลอื งดา , Package กระดาษรกั ษ์โลก,
นำมันมะพรำ้ ว กลั ยำ Logo , Package บริษทั Kora LOGO รวงขา้ วสเี หลอื งเขียว มภี าษาญป่ี ุ่นกากบั , ตราสิทธิบตั ร
นำผงึ เบญจพรรณ Logo , Package บริษัทมดี ี เชยี งใหม่ (ดรี ดำ) LOGO ชมพู ฟ้า ขาว , มภี าษาจีนกลาง
ผลิตภณั ฑ์จำกมะพร้ำวพชิ ยำ Logo , Package บริษทั ฮันนี่ โพลพี ลสั (อองตอง) LOGO สีดาทอง มรี ปู ผึง้ อารมณ์ดี
ม่งั มี ฟู้ด LOGo ช่ือบรษิ ทั
THAYA ( a test of thai) LOGo THAYA a tast of thai (สนี า้ ตาลทอง บง่ บอกความเปน็ ไทย)
บรษิ ทั บญุ พนั ธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) LOGo ชือ่ บรษิ ัท (และLOGO สินคา้ ทร่ี บั ผลิต)
บริษทั ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปยี๊ สตู รโบรำณ) LOGO ชา้ ง สามตวั สีทอง แดง สไตลจ์ นี
บริษทั ชำ้ งทองคำ (กำแฟขชี ำ้ ง) LOGO ช้างสีทอง (ชา้ งทองคา) แพ้คเกจ็ สีดาทอง (หรหู รา)
สำรปรุงแต่งสกัดจำกข้ำวโพด Miracorn LOGO Miracorn (สแี ดง)
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง)
LOGO บรษิ ัท Evergreen
Deris Coffee Industry LOGO DERIS สีขาวดาแดง มีสโลแกนใตโ้ ลโก้ (PALMYRA SUGAR COFFEE)
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) LOGO รวงข้าวสีทอง THAI RICE HERB
Swizer Super Food LOGO minimal โทนสที อง
โรงสีคลองเรอื LOGO รูปโรงส+ี รวงขา้ ว ออกแบบทนั สมยั สีแดงเข้ม
Takerng pineapple industrial LOGO ชอ่ื บรษิ ทั รูปต้นมะพรา้ ว minimal ออกแบบทันสมัย พน้ื หลงั สีส้ม
Sugar Boy Logo Sugar Boy ,มรี ปู ตน้ มะพรา้ ว
ต้นตะวนั LOGO ชอื่ บริษทั ตน้ ตะวัน สีแดง เขียว ส้ม
วังสงิ หค์ า ฟดู้ (Krunchycorn) LOGO Krunchy Corn ทซี่ องขนม โดดเดน่
สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย) LOGo รูปเรอื สที องคา
NANA Fruit Logo nanafruit minimal นา่ รัก
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) LOGO รูปดักแดส้ ฟี ้า ตวั อกั ษร Phufarm
Kinse (Happy plus inter group) LogoKinse พอ้ งเสียง กินเซ่
NaYa Group ใชโ้ ลโกค้ าวา่ Lamoon สื่อถงึ นา้ ผลไมท้ ่มี รี สหวานธรรมชาติ ละมุนละไม
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) Logo try me ,มภี าษาจีนกากับ
Sanaku (healthy Snack ) Logo Sanaku ฟอ้ นท์-ภาพลกั ษณส์ ไตลญ์ ปี่ นุ่
Numprick by Food house LOGO รปู พรกิ หอม กระเทยี ม สไตลน์ ่ารัก วัยรุ่น
Lamai (Premium coconuts) LOGO Thai Style Gold Premium
อคั รำ (นมเม็ด) Logo อคั รา มีตราเทวดา บง่ บอกความเปน็ ไทย
Wel-B Family LOGO Wel-B สม้ เขยี ว สไตลน์ ่ารัก รกั สขุ ภาพ

จากการสารวจกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ของผูป้ ระกอบการในงานอบรม จงั หวัดอุตรดติ ถ์ พบวา่ การใชก้ ลยทุ ธด์ า้ นตราสินคา้ (Branding) ยงั มแี นวทางท่ีไมช่ ัดเจน
ส่วนของผปู้ ระกอบการในงาน Thaifex พบว่ามกี ารใชก้ ลยทุ ธ์ดา้ นตราสินค้า (Branding) โดยการออกแบบโลโก้ และ แพค้ เกจ็ ที่เข้ากับภาพลกั ษณข์ องสินค้า มีการส่อื สารด้านสแี ละโทนท่ชี ัดเจน เช่นผลติ ภณั ฑ์ที่มี

ภาพลักษณส์ นกุ สนาน ก็จะใช้โทนสแี ละฟ้อนท์ที่เข้ากัน สว่ นผลิตภณั ฑท์ ี่มกี ลุ่มเป้าหมายเปน็ ชาวต่างชาติ ก็จะมีการใชภ้ าษาจีน หรือ ญ่ีปุ่นกากับอยดู่ ้วย ฯลฯ

39

ด้ำนผลติ ภณั ฑ์ (Product) : คุณสมบัติของสนิ คำ้ (Features)

Local Brand อุตรดติ ถ์ คณุ สมบตั ขิ องสนิ คา้ Thaifex คุณสมบตั ขิ องสนิ คา้ (Features)
(Features)
สปั ปะรดห้วยมนุ่ King thong Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใชแ้ ทนพลำสตกิ ) ทดแทนการใช้ Wrab พลาสตกิ , นากลับมาใช้ใหมไ่ ด้ ,ถนอมอาหาร
ไมก่ ดั ลน้ิ เป็นขา้ วทใี่ ห้คณุ ประโยชนง์ ขา้ วและสมุนไพรในหน่ึงเดียว มวี ิตามินหลายชนดิ
นำมนั มะพรำ้ ว กัลยำ บริษัท Kora ชะลอความแก่ เสริมสขุ ภาพ แมต่ ั้งครรภท์ านได้ , ผปู้ ่วยทานได้ ,ผ้สู งู อายทุ านได้
ปลอดภยั ไมแ่ พ้ ลดอตั ราการเกิดโรค ตา้ นอนมุ ลู อสิ ระ , ลดการเกดิ ท้องร่วง , ฯลฯ
ข้ำวอินทรยี ์ กข 43 บริษทั มีดี เชียงใหม่ (ดรี ดำ) ผลไม้เพือ่ สขุ ภาพ แคลอรตี า่ , ทานไดท้ กุ เพศทุกวยั
ข้ำวหอมละมุนไผ่เขียว ข้าวต้านเบาหวาน บริษทั ฮนั น่ี โพลพี ลสั (อองตอง) น้าผ้ึงจากฟารม์ GAP แท้100%
ผลิตภณั ฑห์ มูแปรรูป เจป๊ ลำ ขา้ วสาหรับคนป่วย มั่งมี ฟดู้ เครอื่ งปรุงหลากหลายชนิด ทีไ่ ดม้ าตรฐาน
เจลเขยี นคิวจำกสมนุ ไพร QCESS ไมใ่ ชผ้ งชูรส และสารกนั บดู THAYA ( a test of thai) ผลไม้และอาหารไทยอบแหง้ ไมแ่ ตง่ สี ไมใ่ ส่กล่นิ ไมม่ ไี ขมนั ทรานซ์ เพอื่ สขุ ภาพ
ไมใ่ ชส้ ารเคมี สมนุ ไพร 100% บริษัท บุญพนั ธ์ ฟดู้ (ผลไม้อบกรอบ) บรษิ ัทรบั ผลติ ขนม อาหาร ผลไม้อบแห้ง เพือ่ สขุ ภาพ
บรษิ ัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเป๊ียสูตรโบรำณ) ขนมเปยี๊ ะสตู รโบราณเพอ่ื ให้คนรนุ่ หลังไดส้ มั ผัสความอรอ่ ย
บริษทั ชำ้ งทองคำ (กำแฟขีช้ำง) กาแฟพรีเมยี ม กาแฟข้ชี า้ ง/ รสหวานเพราะผ่านจากกระเพาะของช้าง
สำรปรงุ แตง่ สกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn สารปรุงแตง่ สกัดจากขา้ วโพด ป้องกันโรคอว้ น ไรส้ ารเคมี
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) เส้นขนมจนี พรอ้ มน้ายาอบแหง้ 4 รสชาติ แปรรปู จากข้าวออการ์นิก
Deris Coffee Industry กาแฟ3in1 สาหรับผู้รกั สขุ ภาพ,ใชน้ ้าตาลตโนด LoW GI
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) ชาขา้ วเสรมิ วิตามิน แคลลอรี่ต่า ลา้ งสารพษิ ล้างไขมนั จากขา้ วออกานกิ 100%
Swizer Super Food กาแฟผสมอาเซอแิ ละเมลด็ เชีย ช่วยให้อมิ่ นาน ลดนา้ หนกั ได้
โรงสีคลองเรอื โรงสีข้าว มาตรฐาน ISO , ขา้ ว 8 สายพันธุ์ เคร่ืองจักรมาตรฐานจากญป่ี นุ่
Takerng pineapple industrial บรษิ ัทผลิตนา้ ผลไมเ้ พื่อสขุ ภาพ จานวนน้อยก็ผลติ ได้
Sugar Boy บริษัทผลติ นา้ ตาลมะพร้าว การนั ตคี ุณภาพระดับส่งออก
ตน้ ตะวนั พรกิ แกงหม่าลา่ จากจนี และกระเทียมตน้ ตารับ ที่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภยั
วงั สิงหค์ า ฟดู้ (Krunchycorn) ผลไม้อบแหง้ ท่ีคงประโยชนข์ องผลไม้ไว้มากทส่ี ุด ไมต่ อ้ งห่วงเร่ืองแคลอรี่
สำเภำทอง (แม่บวั ไทย) พรกิ แกงพร้อมทาน หลากหลายรสชาติ ทานงา่ ย ไมย่ งุ่ ยาห
NANA Fruit ผลไมอ้ บกรอบ หลายรสชาติ คงคณุ คา่ ของผลไมใ้ กลเ้ คียงผลไมส้ ดมากท่ีสุด
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) ดกั แดท้ อด หลากรส โปรตนี สูง ปลอดภยั ถูกหลักอนามัย
Kinse (Happy plus inter group) ผลไม้อบแห้ง เทคโนโลยีทนั สมยั คิดคน้ สตู รการสอดใสข้ ้นึ เอง
NaYa Group น้าผลไม้ รสชาตลิ ะมนุ ไม่เตมิ นา้ ตาล หวานจากธรรมชาติ
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) ผลไม้อบกรอบ ไมใ่ สส่ ี ไม่มสี ารกันบดู ไมใ่ สน่ า้ ตาล แคลอรต่ี า่ ทาจากผลไม1้ 00%
Sanaku (healthy Snack ) ขนมปลากรอบ สไตล์ญี่ปนุ่ เน้นสุขภาพ ให้คณุ ค่าทางอาหาร
Numprick by Food house น้าพรกิ ปลอดสารพษิ จากเกษตรกรคุณภาพ อรอ่ ยไมจ่ าเจ
Lamai (Premium coconuts) มะพรา้ วนา้ หอม เกรดพรเี มียม กลิน่ หอมทสี่ ุด วิตามนิ เยอะทส่ี ุด
อัครำ (นมเม็ด) นมเม็ดเกรดพรีเมยี ม 4 สไตล์ ไมแ่ ต่งกลิน่ สังเคราะห์ นมโค100%
Wel-B Family ผลไม้อบกรอบ ทาใหแ้ ห้งโดยระบบเยือกแข็งสุญญากาศ 0% fat

จากการสารวจกลยุทธด์ า้ นผลิตภัณฑ์ ในส่วนของคุณสมบัติสินค้า(Features) ของผ้ปู ระกอบการในงานอบรม จังหวดั อุตรดติ ถ์ พบวา่ โดยสว่ นใหญย่ ังไม่สามารถตอบได้ ว่าสนิ คา้ ตนเองมคี ุณสมบัตเิ ดน่ อย่างไร หรือ
ยังไม่มแี นวทางชดั เจน ในส่วนของผูป้ ระกอบการในงาน Thaifex พบว่ามีการใชก้ ลยุทธ์ด้านคุณสมบัติของสินค้า(Features) โดยการนาเอาจุดเด่นของสนิ คา้ มาเขียนเปน็ Story Telling เพอ่ื ใหส้ อดคล้องกับภาพลกั ษณ์
ของสนิ คา้ และเกิดความแตกต่างจากคแู่ ข่ง

40

ด้ำนผลิตภณั ฑ์ (Product) : หนว่ ยย่อยของผลติ ภัณฑ์ (Variants)

Local Brandอุตรดิตถ์ หนว่ ยย่อยของผลติ ภณั ฑ์ Thaifex หน่วยย่อยของผลติ ภัณฑ์ (Variants)
(Variants)
นำมนั มะพร้ำว กัลยำ Super Bee Wax (แวก๊ ซใ์ ช้แทนพลำสตกิ ) 4 size , 6 pattern, Set
นำผึงเบญจพรรณ 2 ไซส์
บรษิ ัท Kora 2 Size
2 ไซส์ บรษิ ัทฮันน่ี โพลีพลัส (อองตอง) 4 size
มงั่ มี ฟ้ดู 2 size,
THAYA ( a test of thai) 2 size,
บริษัท บญุ พนั ธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) Made by order
บรษิ ัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปยี๊ สูตรโบรำณ) 2 size
บรษิ ัทช้ำงทองคำ (กำแฟขีชำ้ ง) 4 size
สำรปรุงแต่งสกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn 1 size
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) 8 สี , 4 รสชาติ
โรงสคี ลองเรือ Size มาตรฐาน , ไซสก์ ลาง และเซต็ ของฝาก
Sugar Boy 2 size
Numprick by Food house 2 size
Lamai (Premium coconuts) มะพร้าว พร้อมทาน / มะพรา้ วเผา / มะพร้าว ไดมอน
อคั รำ (นมเมด็ ) กลอ่ ง / ซอง
Wel-B Family กลอ่ ง / ซอง

จากการสารวจกลยุทธด์ า้ นผลิตภัณฑ์ ของผ้ปู ระกอบการในงานอบรม จงั หวดั อุตรดิตถ์ ในดา้ นหนว่ ยยอ่ ยของผลติ ภณั ฑ์ (Variants) มเี พยี งสองรายทใี่ ช้กลยุทธ์ด้านไซสข์ องผลติ ภณั ฑ์ มาชว่ ยเพ่ิมโอกาสในการขาย
ในสว่ นของผปู้ ระกอบการในงาน Thaifex พบวา่ มกี ารใช้กลยุทธ์ดา้ นหน่วยยอ่ ยของผลติ ภัณฑ์เป็นจานวนหลายราย มีผู้ประกอบการบางราย ให้สมั ภาษณว์ ่า “การทอ่ี อกแบบไซสแ์ ละสี และรสชาติ ทีเ่ ป็นตัวเลอื กมากข้นึ
และรปู แบบบรรจุภณั ฑ์ที่แตกต่างกนั ชว่ ยสรา้ งโอกาสในการขาย ให้เพิ่มมากขึ้น ขายได้ง่ายขน้ึ ฯลฯ

41

ดำ้ นผลติ ภณั ฑ์ (Product) : สว่ นประสมของผลิตภณั ฑ์ (Mix)

Local Brandอตุ รดติ ถ์ ส่วนประสมของผลติ ภัณฑ์ (Mix) Thaifex ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Mix)

ผลติ ภณั ฑ์จำกมะพร้ำวพิชยำ นา้ มันมะพร้าวสกัดเย็น, โลช่ัน, แชมพ,ู ครมี นวด บริษัท Kora ขา้ วหอมมะลทิ ุง่ กุลารอ้ งไห้ , ข้าวไรซ์เบอรร์ ี่ นาดขา้ วไรซ์เบอรร์ ี่ , ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่,ชา
ขำ้ วปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ ขา้ วกลอ้ ง , ขา้ วออกานกิ , ขา้ วไรซ์เบอรร์ ่ี ลดไขมนั จากข้าว ,ข้าวหอมมะลิอบกรอบ , ซเี รียลจากขา้ ว , เจลลีจ่ ากขา้ ว
กล้วยพรจำกแม่ วงั กะพี กลว้ ยอบธรรมดา , กลว้ ยฉาบ , กลว้ ยอบน้าผ้ึง บริษัทมีดี เชียงใหม่ (ดีรดำ)
มะมว่ งอบกรอบ , ลาไยอบกรอบ
บริษัทฮันนี่ โพลีพลัส (อองตอง)
น้าผ้งึ ดอกลาไย , นา้ ผึ้งดอกไมป้ ่า, นา้ ผง้ึ ดอกกาแฟ, นา้ ผ้งึ ในรวงผงึ้ ธรรมชาติ
มงั่ มี ฟูด้
THAYA ( a test of thai) น้าพริก, นา้ พริกรสต้มยา , น้าพรกิ นรกในน้ามันพชื
บริษัท บุญพันธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ) ทุเรยี นอบแห้ง มะมว่ งอบแหง้ มะพรา้ วอบแห้ง มังคุด ผดั ไทยอบแหง้ ส้มตาอบแหง้
บรษิ ัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปย๊ี สตู รโบรำณ) ผลไม้ 8 ชนดิ และ ปลา (อบแหง้ อบกรอบ) No sugar
บริษัทชำ้ งทองคำ (กำแฟขชี ้ำง) ขนมเป๊ียะ 5 ไส้ (แตกต่างกนั )
สำรปรุงแตง่ สกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn เมล็ดกาแฟออรก์ านกิ (พรีเมียม) , เมลด็ กาแฟขี้ชา้ ง
Deris Coffee Industry สารปรงุ แต่งสี แดง (3 Step)
กาแฟน้าตาลตโนด (ออรจิ นิ ลั ),กาแฟน้าตาลตโนด (Black), กาแฟทุเรยี น ,
โรงสคี ลองเรอื กาแฟ Low GI,
ข้าวหอมมะล,ิ ขา้ วแมแ่ ป๊ด,ข้าวตาแห้ง , ขา้ วตาอู๋ , ข้าวไรซ์เบอรร์ ี่ , ขา้ วกลอ้ งหอมมะลิ ,
Takerng pineapple industrial ขา้ วสขุ ภาพ
Sugar Boy น้ามะพรา้ ว , น้าสปั ปะรด , นา้ วา่ นหางจรเข้
สำเภำทอง (แม่บวั ไทย) นา้ ตาลมะพรา้ ว , นา้ ตาลปกึ
NANA Fruit พรกิ แกงใต้ 7 รสชาติ
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) ผลไม้อบแหง้ 9 ชนดิ
Kinse (Happy plus inter group) ดกั แด้ 10 รสชาติ
NaYa Group ผลไมอ้ บแหง้ 11 ชนิด
Tryme Snack (ผลไม้อบกรอบ) นา้ ผลไม้ มงั คุด และน้ามงั คุดลิน้ จี่
Sanaku (healthy Snack ) ผลไมอ้ บกรอบ 6 รสชาติ
Numprick by Food house ปลา 8 ชนิด
อคั รำ (นมเมด็ ) น้าพรกิ 4 สูตร และสูตรเจ
Wel-B Family นมเม็ด 4 รสชาติ
บรษิ ัท Kora ผลไมอ้ บกรอบ 6 รสชาติ
ขา้ วหอมมะลิท่งุ กลุ ารอ้ งไห้ , ข้าวไรซเ์ บอร์ร่ี นาดขา้ วไรซเ์ บอรร์ ี่ , ชาขา้ วไรซเ์ บอร์ร,่ี ชา
ลดไขมนั จากขา้ ว ,ข้าวหอมมะลอิ บกรอบ , ซีเรียลจากขา้ ว , เจลล่ีจากขา้ ว

จากการสารวจกลยทุ ธ์ด้านผลติ ภัณฑ์ ของผู้ประกอบการในงานอบรม จงั หวัดอตุ รดติ ถ์ ในด้านสว่ นประสมของผลิตภณั ฑ์ (Mix) มีการขายสนิ คา้ ท่มี ีส่วนประสมของผลิตภณั ฑ์ในสายเดยี วกนั เพื่อเปน็ การ
เพิ่มโอกาสในการซ้ือของกล่มุ ลูกค้า

ในสว่ นของผ้ปู ระกอบการในงาน Thaifex พบวา่ มกี ารใช้กลยทุ ธ์ดา้ นสว่ นประสมของผลิตภณั ฑ์ (Mix) มาชว่ ยสรา้ งโอกาสในการขาย เช่นกัน แตม่ ีค่อนขา้ งหลากหลายกวา่ โดยบางรายมีการใช้เทรนด์การ

บริโภคในปัจจุบนั เชน่ เทรนรกั สขุ ภาพ มาใช้ อาทิ บรษิ ัทผลิตขา้ ว Kora ทม่ี ีการผลติ ขา้ วเพือ่ สุขภาพ และใช้นวตั กรรม ผลติ ชาสกดั จากข้าว มาขายให้แกก่ ล่มุ ลกู ค้าท่ีรกั การออกกาลงั กาย ฯลฯ

42

ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) : ขอ้ มูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Support)

Local Brandอตุ รดติ ถ์ ข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Thaifex ข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Support)
(Support)
- Super Bee Wax (แวก๊ ซ์ใช้แทนพลำสตกิ ) FAQ WEBSITE, Web Blog , VDO ,Review , Article
- บริษัท Kora FAQ WEBSITE, งานวจิ ัย
บรษิ ัทฮนั นี่ โพลพี ลัส (อองตอง) FAQ WEBSITE,
THAYA ( a test of thai) FAQ WEBSITE,
บรษิ ัทช้ำงทองคำ (กำแฟขีช้ำง) FAQ WEBSITE,
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) VDO จากมหาวิทยาลยั ขอนแก่น
Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม) FAQ WEBSITE,งานวิจัย
Swizer Super Food FAQ WEBSITE
โรงสีคลองเรอื ผลงานวิจัย , รางวัล
Takerng pineapple industrial FAQ WEBSITE,
สำเภำทอง (แม่บวั ไทย) FAQ WEBSITE,
NANA Fruit FAQ WEBSITE,
Phufarm (แมลงทอดกรอบ) FAQ WEBSITE,
Kinse (Happy plus inter group) FAQ WEBSITE,รางวลั
NaYa Group FAQ WEBSITE,รางวัล
Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ) FAQ WEBSITE
Sanaku (healthy Snack ) FAQ WEBSITE
Numprick by Food house FAQ WEBSITE
Lamai (Premium coconuts) FAQ WEBSITE,
อัครำ (นมเมด็ ) FAQ WEBSITE,
Wel-B Family FAQ WEBSITE, Web Blog , VDO ,Review , Article

จากการสารวจกลยุทธ์ด้านผลิตภณั ฑ์ ของผ้ปู ระกอบการในงานอบรม จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ ในด้านข้อมลู สนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Support) พบวา่ ยังไม่มีผูป้ ระกอบการใช้กลยทุ ธน์ ้ี
แตใ่ นสว่ นของผู้ประกอบการในงาน Thaifex พบวา่ มกี ารใช้กลยทุ ธใ์ นดา้ นข้อมูลสนบั สนนุ ผลติ ภณั ฑ์ (Support) โดยมีการนาเสนองานวจิ ัยท่รี องรบั หรอื รางวลั การนั ตี สาหรบั ผลิตภณั ฑ์เหล่าน้นั และมีช่องทาง ใน
เวบ็ ไซต์ , เว็บบลอ็ ก , บทความ, VDO , Reveie support ฯลฯ เปน็ ขอ้ มลู ทีจ่ ะช่วยสร้างความนา่ เชื่อถอื อีกระดับ

43

ดำ้ นผลิตภณั ฑ์ (Product) : กำรบรกิ ำรลกู ค้ำ (Customer Service)

Local Brandอตุ รดติ ถ์ การบริการลกู ค้า Thaifex การบริการลกู ค้า (Customer Service)
(Customer Service)
ขนมแปรรูปสัปปะรด Super Bee Wax (แว๊กซใ์ ช้แทนพลำสตกิ ) Email support , Call center, Admin
OEM OEM
บริษัท Kora
สบู่สมนุ ไพรรวม OEM บริษัทมีดี เชยี งใหม่ (ดรี ดำ) Email support, Call center, Wechat Support , Admin
บรษิ ัทฮันน่ี โพลีพลัส (อองตอง)
มั่งมี ฟู้ด Email support ,Callcenter, Admin
THAYA ( a test of thai) OEM unbrand, OEM under customer brand
บรษิ ัท บุญพันธ์ ฟู้ด (ผลไม้อบกรอบ-ทอดกรอบ) Email support , Callcenter, Admin
สำรปรุงแต่งสกดั จำกขำ้ วโพด Miracorn Email support, Call center, Admin
บรษิ ัท ช.สำมชำ้ ง (ขนมเปี๊ยสตู รโบรำณ) Franchise OEM
บรษิ ัทช้ำงทองคำ (กำแฟขีชำ้ ง) Email support , Callcenter, Admin
Deris Coffee Industry OEM Wholesale
อคั รำ (นมเม็ด)
Wel-B Family Email support , Callcenter
Ever Green Food (ขนมจีนอบแหง้ )
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) Email support , Callcenter, Admin
วงั สิงห์คา ฟ้ดู (Krunchycorn) OEM
Lamai (Premium coconuts)
Swizer Super Food Email support , Call center, Admin
โรงสีคลองเรอื OEM- Wholesale
Takerng pineapple industrial
Sugar Boy
ต้นตะวัน
สำเภำทอง (แมบ่ วั ไทย), NaYa Group, Tryme Snack
NANA Fruit , Phufarm (แมลงทอดกรอบ)
Kinse (Happy plus inter group) , Sanaku

(healthy Snack ) , Numprick by Food house

จำกกำรสำรวจกลยุทธด์ ้ำนผลติ ภณั ฑ์ ของผปู้ ระกอบการในงานอบรม จังหวดั อุตรดติ ถ์ ในดา้ นข้อมลู การบรกิ ารลูกค้า (Customer Service) มกี ารให้บรกิ ารรบั ผลติ (OEM ) คือจ้างผลติ สนิ คา้ ให้กับบรษิ ทั ท่ีจะไป
ขายในแบรนด์ของตัวเอง

ในส่วนของผปู้ ระกอบการในงาน Thaifex พบว่ากลยทุ ธด์ ้านการบรกิ ารลูกค้า (Customer Service) นน้ั มชี ่องทางรองรับหลายรูปแบบ เช่น Email support , Call center, Admin, และ ใหบ้ ริการ OEM แก่
ลูกคา้ เชน่ กัน

44

ดำ้ นผลิตภณั ฑ์ (Product) : โอกำสในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ (Use Occasion)

Local Brandอตุ รดิตถ์ โอกำสในกำรใช้ผลติ ภณั ฑ์ Thaifex โอกำสในกำรใชผ้ ลติ ภณั ฑ์ (Use Occasion)
(Use Occasion)
ขำ้ วอนิ ทรีย์ กข 43 Super Bee Wax (แว๊กซใ์ ช้แทนพลำสติก) ใช้ถนอมอาหาร ลา้ งใช้ซา้ ได้ , mix and match ไดห้ ลายรูปแบบ,
ขำ้ วหอมละมุนไผ่เขียว ทานควบคุมเบาหวาน ซอ้ื ทาน , ซ้ือเป็นของฝากผู้ปว่ ย , ผู้สงู อายุ , แม่ต้ังครรภ์
ใหผ้ ู้ปว่ ยทานได้ บรษิ ัท Kora
ซอ้ื ทาน ,ซือ้ เปน็ ของฝาก,ซ้ือเย่ยี มผ้ปู ่วย
THAYA ( a test of thai) สร้างแบรนดส์ ินค้า ,
ซอ้ื เมล็ดกาแฟ (สาหรับร้านกาแฟ) ซ้อื ทานเอง , ซือ้ เฟรนไชส์, ทาบญุ ช่วยเหลอื ช้างไทย
บริษัท บุญพันธ์ ฟู้ด (ผลไม้อบกรอบ) สรา้ งแบรนด์สินค้า , เพ่ือผปู้ ว่ ย , สร้างแบรนด์อาหารเสริม
บริษัทชำ้ งทองคำ (กำแฟขชี ำ้ ง) ซื้อทาน ,ซ้อื เปน็ ของฝาก,ซื้อเพอื่ อดุ หนนุ เกษตรกร
สำรปรุงแตง่ สกดั จำกข้ำวโพด Miracorn ซอ้ื ทาน , ซอ้ื เป็นของฝาก , สร้างแบรนดส์ ินคา้ ,อุดหนนุ เกษตรกรสงขลา
Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง) ซอ้ื ทาน , ซื้อเปน็ ของฝาก, ฝากผปู้ ่วย , ผู้สงู อายุ , แม่ตัง้ ครรภ์
Deris Coffee Industry ซอื้ ทานเพ่อื ลดความอ้วน , ซื้อเปน็ ของฝาก, ผสู้ งู อายุ , แมต่ ้งั ครรภ,์ สาหรบั นกั กฬี า
Thai Rice Herb (ชำขำ้ วหอม) ซื้อทาน, ซือ้ เปน็ ของฝาก ( ผูส้ ูงอายุ , แม่ตงั้ ครรภ,์ สาหรับนกั กีฬา) ซอื้ เยีย่ มผปู้ ว่ ย
Swizer Super Food สรา้ งแบรนด์สินค้า ,ซ้อื ฝาก ซือ้ ทาน
โรงสคี ลองเรอื ซอ้ื ฝาก ซื้อทากบั ข้าว ,ซอื้ ใช้ในรา้ นอาหารบุปเฟ่ต์
Sugar Boy ซ้อื ฝาก ซื้อทาน สาหรบั นักกฬี าและผ้กู าลังลดนา้ หนกั
ต้นตะวัน ซื้อฝาก ซื้อทานเลน่ และสาหรับผ้ตุ อ้ งการเสรมิ โปรตนี , ทานกับขา้ ว
NANA Fruit ซื้อฝาก ซื้อด่ืมเพื่อสุขภาพ
Phufarm (แมลงทอดกรอบ)
NaYa Group สร้างแบรนด์สนิ ค้า ซื้อฝาก ซ้อื ทานเล่นเพ่อื สุขภาพ
Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ)
Sanaku (healthy Snack ) ซื้อฝาก ซ้ือทาน สาหรับผูไ้ มม่ ีเวลา
Numprick by Food house ซอ้ื ฝากเด็กๆ ซอื้ ทานเอง
อคั รำ (นมเม็ด) ซอ้ื ทาน , ใส่กบั นม ซเี รยี ล, เศษใส่ในนา้ รอ้ น ไดเ้ ปน็ ชาผลไม้ , ใส่ในสมทู ตี้ , ใส่บนไอศกรีมขนม
Wel-B Family หวาน

จากการสารวจกลยุทธด์ า้ นผลติ ภัณฑ์ ของผู้ประกอบการในงานอบรม จงั หวดั อุตรดติ ถ์ ในดา้ นโอกาสในการใช้ผลติ ภณั ฑ์ (Use Occasion) มีผ้ปู ระกอบการทเี่ ข้าใจและใช้กลยทุ ธน์ เ้ี พียง 2 รายเท่านน้ั
ในส่วนของผู้ประกอบการในงาน Thaifex พบว่ามีการใช้กลยุทธด์ า้ นโอกาสในการใชผ้ ลิตภัณฑ์ (Use Occasion) โดยนาเอาคณุ สมบัติท่ีโดดเด่นของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ อย่างเชน่ ผลไม้อบกรอบท่ี
นอกจากจะนามารับประทานเล่นทัว่ ๆไปไดอ้ ย่างเอร็ดอร่อยแล้ว ยังสามารถซอื้ เป็นของฝาก และเพิ่มความสนุกและตอกยา้ ความคุ้มคา่ ว่า เศษผงที่เหลอื จากถงุ เหล่าน้ัน สามารถนามาเทใสใ่ นน้ารอ้ นเพือ่ ชงเปน็ ชา
ผลไมส้ ดุ หอมได้อกี ส่งผลให้มีแบรนดม์ ีความสนุกสนาน เพม่ิ โอกาสในการซอ้ื ของกลุ่มเป้าหมายมากย่งิ ข้ึน ฯลฯ

45

กลยทุ ธด์ ้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) : กำรวำงจำหน่ำย (Availability)

Local Brandอุตรดิตถ์ กำรวำงจำหน่ำย (Availability) Thaifex กำรวำงจำหน่ำย (Availability)

วนั ชยั งำนไม้มงคล พร้อมวางจาหนา่ ย (ไม่ต้องรอผลิต) Super Bee Wax (แว๊กซ์ใช้แทนพลำสตกิ ) พรอ้ มวางจาหนา่ ย
ขำ้ วไรซ์เบอรร์ ี่ โทง่ นำมืด
นำมันมะพร้ำว กัลยำ พรอ้ มวางจาหนา่ ย (ไม่ต้องรอผลติ ) บรษิ ัท Kora , บรษิ ัทมดี ี เชียงใหม่ (ดีรดำ) สง่ั ผลติ (OEM)
นำผึงเบญจพรรณ (เฉพาะช่วงฤดูกาล) บรษิ ัทฮนั นี่ โพลีพลัส (อองตอง) พร้อมวางจาหนา่ ย ,
ขำ้ วอนิ ทรีย์ กข 43 มง่ั มี ฟดู้ , THAYA ( a test of thai) ส่งั ผลิต (OEM)
ขำ้ วหอมละมุนไผเ่ ขยี ว
ผลิตภณั ฑจ์ ำกมะพร้ำวพชิ ยำ Ever Green Food (ขนมจีนอบแห้ง)
ขนมแปรรูปสัปปะรด Deris Coffee Industry
กล้วยพรจำกแม่ วังกะพี Thai Rice Herb (ชำข้ำวหอม)
วนั ทำ เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ Swizer Super Food
ข้ำวนำปีหอมประทุม
ข้ำวปลอดสำร ตรำวันเพ็ญ โรงสคี ลองเรือ ,Sugar Boy
มะขำมแปรรูป ทชั รยี ฟ์ รุ๊ต ตน้ ตะวัน ,วังสงิ หค์ า ฟู้ด (Krunchycorn)
ขำ้ วกลอ้ งหอมมะลิแดงอนิ ทรีย์ สำเภำทอง (แม่บวั ไทย)
ผลิตภัณฑ์หมูแปรรปู เจ๊ปลำ
เจลเขยี นควิ จำกสมนุ ไพร QCESS NANA Fruit, Phufarm (แมลงทอดกรอบ)
ขนมแป้งสิบแรมละมุน Kinse (Happy plus inter group)
NaYa Group
สปั ปะรดหว้ ยมนุ่ King thong Tryme Snack (ผลไมอ้ บกรอบ)

สวนทุเรียน หลงลับแล ตำฟืน้ Sanaku (healthy Snack )
มะม่วง D-fruit Farm Numprick by Food house
ทุเรียนหลงลับแล บ้ำนสำนใบตอง Lamai (Premium coconuts)
อคั รำ (นมเมด็ )

Wel-B Family

บรษิ ัท บญุ พนั ธ์ ฟู้ด (ผลไมอ้ บกรอบ)
สำรปรงุ แต่งสกัดจำกขำ้ วโพด Miracorn

Takerng pineapple industrial

จากการสารวจกลยทุ ธ์ด้านผลติ ภัณฑ์ ของผปู้ ระกอบการในงานอบรม จังหวัดอุตรดติ ถ์ ในด้านการวางจาหนา่ ย ( Availability ) พบว่าในบางสนิ คา้ อย่างเช่นผลไมส้ ด จะมกี ารจาหนา่ ยได้
เฉพาะในหนา้ ฤดกู าลเท่านั้น

ในส่วนของผู้ประกอบการในงาน Thaifex พบวา่ มีการใชก้ ลยทุ ธใ์ นดา้ นการวางจาหนา่ ย ( Availability ) โดยไม่ปลอ่ ยให้สนิ ค้าขาดสตอ๊ ก ถงึ แม้จะเปน็ ผลไมส้ ดก็ตาม ฯลฯ

46


Click to View FlipBook Version