The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Callie Chen, 2020-08-06 14:20:10

e-majalah HARMONI SMK Asyakirin 2018

e-majalah HARMONI SMK Asyakirin 2018

Edisi Ke-13

HARMONI
SMK ASYAKIRIN 2018

Gambar diambil di Blok Akademik SMK Asyakirin.

DITERBITKAN OLEH

SIDANG REDAKSI SMK ASYAKIRIN

SMK ASYAKIRIN, LOT 668, SUNGAI PLAN, JALAN
TANJUNG KIDURONG, 97000 BINTULU
TEL: 086-255592 FAKS:086-254398

Kepada Semua Pembaca,

DENGAN INGATAN
TULUS IKHLAS

DARIPADA:
PENGETUA,
GURU-GURU,
STAF SOKONGAN
DAN SEMUA PELAJAR

SMK Asyakirin, Lot 668, Sungai Plan, Jalan Tanjung Kidurong,
97000, Bintulu.

Pemandangan langit membiru di Padang Sekolah SMK Asyakirin.

Sekalung
Penghargaan

Kami ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada pihak-pihak yang berikut:

1) Perpustakaan Negara
2) Pustaka Sarawak
3) Pihak JPN Sarawak
4) PPD Bintulu
5)Pengetua
6) Barisan Pentadbir SMK Asyakirin
7) Para Guru
8) Staf SMK Asyakirin
9) English Teaching Assistant, ETA
10) Para Ibu Bapa
11) Syarikat-syarikat yang menderma kepada e-majalah

(Advertorial)
11) Para Pelajar SMK Asyakirin
12) Para Pembaca

Sidang Redaksi telah berusaha untuk mengesan pemilik hak cipta
bagi bahan grafik yang digunakan dalam majalah ini. Boleh
dikatakan hampir semua gambar- gambar dalam Majalah diambil
oleh jurukamera-jurukamera Sidang Redaksi majalah sendiri. Bagi
pemilik hak cipta lain yang tidak dapat dikesan atau dihubungi,
kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-
tinggi penghargaan kepada mereka.

Gambar ini adalah pandangan dari luar sekolah (jalan masuk ke SMK Asyakirin).

SENARAI
KANDUNGAN

Editorial
Perutusan
Kenapa kita tukar ke e-majalah?
Website e-majalah HARMONI
Sejarah Sekolah
Visi dan Misi Sekolah
Lencana Sekolah
Lagu Sekolah
Indikator Akademik
Album Kenangan Terindah 2018
Album Kenangan Kelas 2018
Instagram Aktiviti 2018
Kelab dan Persatuan 2018
Karya Pelajar 2018
Advertorial

Gambar diambil semasa pelajar-pelajar 2C membuat
ulangkaji sebelum Peperiksaan Akhir Tahun 2018

JAWATAKUASA MAJALAH SEKOLAH 2018

Pengerusi: Sim Thiam Huat

Timbalan Pengerusi: Maimunah Hj. Yunus

Naib Pengerusi I: Abdul Rahman Bin Tair

Naib Pengerusi II: Kalong anak Kayang

Naib Pengerusi III: Allina binti Ahmad

Naib Pengerusi IV: Maria anak Rengga

Ketua Editor: Callie Chen Siaw Chan

Pen. Ketua Editor: Khairunnisa binti Iskandar

Callie Chen Siaw Chan Bendahari: Stalin Juan ak Thomas
Editor e-majalah HARMONI SMK Asyakirin
Grafik : Callie Chen Siaw Chan (K)
2018
Maslina binti Masud
Tahun ini merupakan tahun yang
sangat istimewa bagi Sidang Ting Jack Yew
Redaksi Majalah HARMONI SMK
Asyakirin. Secara tradisinya. kita Jurugambar: Ahmad Suhaimie bin
akan menerbitkan majalah Zolkifli (K)
secara 'hardcopy' atau bercetak,
tetapi pada tahun ini, kita Tiong Sing Lin
menyahut cabaran dengan
menukarkan majalah kepada e- Iklan: Wong Sing Kee (K)
majalah. Saya, sebagai ketua
editor bagi e-majalah HARMONI Chai Pik Yen
SMK Asyakirin 2018 yang
pertama, ingin mengucapkan Ahli: Callie Chan Siaw Chan, Bahasa Inggeris
syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan berterima kasih kepada Lucy anak Serian, Bahasa Melayu
Pengetua SMK Asyakirin, Encik
Sim Thiam Huat, barisan Andrewson Maja ak Talajan, Bahasa Iban
Pentadbir yang menyokong e-
majalah ini, para guru, ibubapa Wong Mei Mei, Bahasa Cina
dan juga para pelajar SMK
Asyakirin. Dengan arus Sidang Redaksi HARMONI SMK Asyakirin 2018
pemodenan pada masa kini,
diharapkan e-majalah ini akan Barisan Pertama dari kiri: Puan Callie Chen, Encik Sim Thiam Huat, Puan
terus diterbitkan. Akhir kata, saya Maimunah Binti Haji Yunus.
juga ingin merakamkan setinggi Barisan Kedua dari Kiri: Puan Chai Pik Yen dan Cikgu Lucy Anak Serian.
penghargaan kepada Ahli Sidang Barisan ketiga dari Kiri: Cik Khairunnisa binti Iskandar, Encik Ting Jack Yew,
Redaksi Majalah yang sentiasa Encik Stalin Juan Anak Thomas dan Cik Tiong Sing Lin.
membantu dan menyokong
penghasilan e-majalah
HARMONI SMK Asyakirin ini.
Tidak lupa juga dengan
perseorangan atau syarikat-
syarikat yang turut membantu
dan menyumbang secara
langsung atau tidak langsung
dalam penerbitan e-majalah ini.
Selamat Membaca.

Perutusan
Puan Rakayah Binti Haji Madon

Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak

Assalamualaikum Warahmatullahi Saya ingin mengingatkan kepada warga
Wabarakatuh sekolah bahawa majalah sekolah
Salam Sejahtera dan Salam Menjulang merupakan platform atau ruang yang
Pendidikan Negeri Sarawak sewajarnya dijadikan panduan dan penilaian
untuk membuat refleksi terhadap
Alhamdulilah syukur ke hadrat Allah keberkesanan semua usaha yang telah
S.W.T. kerana dengan taufik dan inayah-Nya, dilakukan oleh pihak sekolah sebagai
saya diberi kesempatan menitipkan kata alu- institusi yang membangunkan kemenjadian
aluan untuk majalah sekolah bagi tahun 2018. murid ke arah negara maju dan sejahtera.
Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Justeru, majalah sekolah ini seharusnya
seluruh warga sekolah, khususnya sidang dimanfaatkan untuk memacu transformasi
redaksi majalah sekolah yang telah berjaya pendidikan dan seterusnya melestarikan
menerbitkan majalah sekolah tahun 2018. usaha penambahbaikan bagi menjulang
Segala usaha gigih dan sumbangan inisiatif pendidikan khususnya di negeri Sarawak
warga sekolah dalam penerbitan majalah ini yang tercinta. Segal coretan, karya dan
amatlah dihargai dan disanjung tinggi. paparan yang berkualiti mencakupi
kepelbagaian bidang ini, pasti akan
Usaha gigih yang telah disumbangkan oleh menzahirkan keterampilan murid-murid dan
warga sekolah pastinya akan mencerminkan imej sekolah dalam mengharungi era
iltizam serta kesungguhan pihak sekolah ke globalisasi dan mampu bersaing dengan
arah mewujudkan suatu buday cabaran masa kini. Saya yakin penerbitan
kecemerlangan yang berteraskan majalah ini mampu menggambarkan
keperibadian tinggi, berketerampilan dan keprihatinan dan kesungguhan warga
sahsiah yang mantap selaras dengan sekolah dalam meningkatkan semangat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelan patriotisme dan kecintaan terhadap sekolah
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM dan negara Malaysia amnya.
2013 - 2025). Hasrat dan harapan ini
sememangnya harus dicapai bagi melahirkan Akhir kata, saya menyeru semua warga
generasi yang berfikiran kreatif, kritis dan sekolah supaya bersama-sama
inovatif dan seimbang dengan Pembelajaran menggembleng tenaga ke arah penguasaan
Abad Ke-21 (PAK21) berlandaskan teknologi ilmu serta peningkatan sahsiah diri demi
yang dihasratkan oleh kerajaan khususnya agama, bangsa dan negara. Kerjasama dan
Kementerian Pendidikan Malaysia. keyakinan semua pihak sudah semestinya
akan melahirkan bangsa yang berkualiti dan
Kejayaan dalam menerbitkan majalah bertaraf antarabangsa.
sekolah merupakan bukti kecemerlangan Sekian, terima kasih.
pengurusan sekolah itu sendiri dengan hasil
kerjasama, permuafakatan dan interaksi yang
terjalin antara guru, murid-murid, ibu bapa dan
komuniti. Sesungguhnya usaha ini adalah
penanda aras dan merupakan dokumentasi
bagi membuktikan kesepaduan semua warga
sekolah merealisasikan kecemerlangan
sepanjang tahun dalam aspek kurikulum dan
kokurikulum.

Perutusan
Encik Fred Anak Entau

Pegawai Pendidikan Daerah Bintulu

Salam Negaraku, Salam Menjulang sebagainya pasti menimbulkan kesedaran
Pendidikan Daerah Bintulu, Terima kasih masyarakat bahawa disinilah lahirnya
kerana memberi ruang kepada saya insan cemerlang yang bertanggungjawab
menyampaikan sepatah dua kata dalam meneruskan agenda transformasi negara
Majalah yang berprestij ini. Saya suatu hari nanti. Syabas diucapkan
mengambil peluang ini untuk merakamkan kepada Pengetua dan semua warga SMK
setinggi-tinggi penghargaan kepada SMK Asyakirin Bintulu atas penerbitan Majalah
Asyakirin Bintulu kerana berjaya yang unggul ini. Terima Kasih.
menerbitkan Majalah HARMONI Edisi Ke-
13, 2018 kali ini. Sesungguhnya FRED ANAK ENTAU
penerbitan majalah ini bukan satu usaha PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH
yang mudah kerana ia melibatkan BINTULU
pengemblengan tenaga semua warga
sekolah. Akan tetapi, amat perlu
bagi sesebuah institusi merakamkan
semua inisiatif dan aktiviti sepanjang
tahun yang telah dilaksanakan untuk
kenangan dan tatapan pelajar dan
generasi akan datang. Suatu hari nanti,
rakaman dan paparan aktiviti inilah akan
menjadi dokumen sejarah yang tidak
ternilai. Penerbitan Majalah ini
akan menjadi wadah komunikasi
yang berkesan untuk
membina kepercayaan masyarakat luar
bahawa SMK Asyakirin Bintulu komited
dalam memacu dan merealisasikan
pembangunan modal insan selari dengan
keperluan 6 Aspirasi Murid seperti yang
terkandung dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2025. Paparan
aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran,
pertandingan, aktiviti unit beruniform, Hari
Terbuka, Penganugerahan dan

Perutusan
Encik Benard Anak Ajah

Yang Dipertua PIBG SMK Asyakirin, Bintulu

Salam sejahtera dan salam mesra warga Akhir kata, saya berharap warga SMK
SMK Asyakirin. Asyakirin dapat meningkatkan komitmen
dan semangat kerjasama supaya dapat
Sebelum saya memulakan bicara, saya menjana kejayaan yang unggul dan lebih
ingin mengucapkan sekalung tahniah dan cemerlang . Saya akhiri kata-kata saya
terima kasih kepada Sidang Redaksi dengan serangkap pantun.
Majalah Sekolah Menengah Kebangsaan Bunga dedap di atas para,
Asyakirin kerana berjaya menghasilkan
Majalah Harmoni Edisi ke-13, ini menjadi Anak dusun pasang pelita,
kebanggaan kepada setiap warganya. Andai tersilap tutur bicara,
Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada Jari disusun maaf di pinta.
semua yang terlibat dalam menjayakan
penerbitan majalah Sekolah pada kali ini. Sekian, terima kasih.
Terima kasih juga kerana memberikan
kesempatan untuk saya melakarkan sepatah (BERNARD ANAK AJAH)
dua kata di dalam majalah ini. YDP PIBG 2018/ 2019
SMK Asyakirin, Bintulu
" Usaha tangga kejayaan " itulah
pepatah yang digunakan dalam menjayakan
dan menghasilkan majalah ini. Semua
kejayaan ini atas kerjasama guru-guru dan
murid-murid serta komitmen semua pihak di
SMK Asyakirin . Saya berharap agar warga
SMK Asyakirin dapat mengekalkan
semangat bersatu padu dan semangat
kerjasama agar arena penerbitan majalah ini
dapat terus berfungsi sebagai penyambung
dan penyebar maklumat sama ada yang
berbentuk akademik atau kokurikulum yang
telah dijalankan oleh warga SMK Asyakirin
dari semasa ke semasa.

Jadi, saya berharap pelajar SMK
Asyakirin dapat terus memperkasakan diri
dengan ilmu pengetahuan yang luas supaya
boleh menjadi pelajar yang mampu untuk
berdaya saing dengan masyarakat di luar.
Saya percaya jika seseorang pelajar
mempunyai ilmu pengetahuan yang luas,
maka anda sebagai pelajar akan mampu
bersaing dalam pasaran kerja yang amat
menepati dan dapat mengikuti kehendak
industri pada masa kini.

Perutusan
Encik Sim Thiam Huat

Pengetua SMK Asyakirin, Bintulu

Pertama sekali, saya ingin bukan sahaja menekankan pencapaian dari segi
mengucapkan ribuan terima kasih atas pengetahuan, malahan aspek kemahiran,
kesudian Sidang Redaksi Majalah sahsiah, dan nilai budi pekerti yang mulia turut
Harmoni memberikan kesempatan dan perlu diambil kira untuk menzahirkan pelajar-
ruang kepada saya untuk pelajar yang berketrampilan dalam semua
mengungkapkan sepatah dua bicara aspek. Jadi, pengorbanan warga pendidik amat
dalam majalah sekolah yang penuh diperlukan untuk melipatgandakan usaha dalam
bermakna ini. Oleh itu, sekalung menerajui dunia pendidikan moden demi
penghargaan saya hulurkan kepada melahirkan insan yang berketrampilan, berdaya
Sidang Redaksi HARMONI serta semua saing dan mampu berdikari menjelang alaf
pihak yang sudi memberikan sumbangan baharu. Pada hemat saya, semua warga
dalam usaha menerbitkan majalah pendidik sama ada pentadbir sekolah, guru,
tahunan sekolah ke-13. Sesungguhnya, pelajar mahupun ibu bapa seharusnya lebih
majalah ini adalah tidak dapat menjadi cakna dengan perubahan dalam arus pendidikan
wadah yang rasmi untuk komtemporari agar kelangsungan pendidikan
menterjemahkan pelbagai aktiviti dan anak-anak didik kita akan terus dimantapkan dari
pencapaian yang digapai oleh warga semasa ke semasa.
sekolah sepanjang tahun ini tanpa
penggemblengan tenaga dan komitmen Bagi menjayakan matlamat tersebut, saya
yang tidak berbelah bahagi daripada berharap semua pihak dapat bekerjasama
semua pihak. sebagai satu pasukan bagi merealisasikan visi
dan misi kecemerlangan dan keterbilangan yang
Majalah tahunan sekolah ini kita idamkan bagi menzahirkan pelajar yang
sememangnya menjadi satu platform untuk berilmu, berakhlak, dan berbakti. Saya juga amat
pelajar-pelajar dan guru-guru untuk berharap agar pelajar-pelajar turut menerapkan
merakamkan bakat yang terpendam dalam budaya menuntut ilmu sebagai suatu amalan
diri mereka untuk tatapan semua warga murni yang berterusan serta memiliki daya tahan
sekolah. Saya juga berharap majalah ini yang tinggi dalam menuntut ilmu. Keazaman
akan membuka ruang yang lebih luas dan kesungguhan yang tinggi merupakan
kepada anak didik untuk mengetengahkan prasyarat yang utama bagi memastikan proses
bakat yang sedia ada dalam diri mereka pengisian dan penitisan ilmu di sekolah akan
supaya mereka dapat menongkah langkah membawa keberkatan dan kefahaman yang
untuk membina kehidupan yang sebenar membolehkan pelajar mencurahkan segala ilmu
sesudah mereka menamatkan yang diperoleh tersebut di arena kerjaya kelak.
persekolahan kelak. Sesungguhnya, kita
perlulah melengkapkan diri dalam aspek Akhir kata, saya mendoakan supaya SMK
pengurusan dan peningkatan modal insan Asyakirin akan terus berjaya dalam semua
demi memajukan bangsa dan negara. lapangan dan selamat melestarikan anjung dunia
Bertitik tolak dari sini, integrasi ilmu yang pendidikan yang terbilang. Semoga maju jaya
bertunjangkan keagamaan dan keperluan dan julangkan nama SMK Asyakirin sebagai
hakiki semasa perlu diperkasa dan sebuah institusi penjana aspirasi yang
diperkukuh bagi menjamin jati diri pelajar berwibawa.
akan terus unggul. Sekian, terima kasih.

Belakangan ini, dasar pendidikan (SIM THIAM HUAT)
melalui Kurikukum Standard Sekolah Pengetua SMK Asyakirin
Rendah (KSSR) dan Kurikukum
Standard Sekolah Menengah (KSSM)

Perutusan
Adik Calister Anak Christopher

Ketua Pengawas SMK Asyakirin 2018

Selamat sejahtera dan ribuan terima Dalam menimba ilmu, kita perlu
kasih kerana memberikan peluang kepada mengamalkan prinsip “Ask and it will
saya untuk mengutuskan sepatah dua kata be given to you; seek and you will find;
dalam ruangan khas dalam Majalah knock and the door will be opened to
Harmoni Edisi Ke-13 ini. Setinggi-tinggi you”, dan kita perlu berusaha
penghargaan saya berikan kepada Tuan bersungguh-sungguh dan bukannya
Pengetua, Encik Sim Thiam Huat, pihak bersandarkan pada guru sahaja.
pentadbir dan guru-guru SMK Asyakirin Kejayaan dalam bidang kurikulum,
kerana memberikan sepenuh kepercayaan kokurikulum dan sahsiah diri murid
kepada saya untuk menggalas jawatan harus diseimbangkan. Hal ini demikian
sebagai Ketua Pengawas Sekolah kerana kejayaan yang sempurna
Menengah Kebangsaan Asyakirin bagi sesi memerlukan pencapaian yang
2017/2018. Segala kerjasama yang seimbang dari aspek jasmani, emosi,
diberikan oleh semua pihak termasuk para rohani dan intelek seseorang pelajar.
pelajar SMK Asyakirin kepada Lembaga Sekian, terima kasih.
Pengawas amat saya hargai. Elemen
kerjasama tersebut amat penting bagi (CALISTER ANAK CHRISTOPHER)
mencapai objektif Lembaga Pengawas Ketua Pengawas SMK Asyakirin 2018
sekali gus memastikan visi dan misi
sekolah dapat direalisasikan.

Tanggungjawab Lembaga Pengawas
dalam memastikan disiplin pelajar dalam
tahap terbaik sememangnya agak
kompleks, namun komitmen yang diberikan
oleh para guru Lembaga Pengawas dan
pengawas sekolah memastikan kami terus
komited dalam melaksanakan
tanggungjawab tersebut. Tetapi
berlandaskan konsep “one for all, all for
one”, kami menghadapi segala cabaran
dan rintangan dengan penuh kesabaran
dan ketahanan. Segala kritikan yang
membina dan maklum balas daripada
semua pihak terhadap Lembaga Pengawas
amat kami hargai demi meningkatkan
kredibiliti Lembaga Pengawas SMK
Asyakirin

Edisi Khas

E-MAJALAH
HARMONI 2018

Tahun ini sememangnya tahun yang KENAPA KITA
cukup istimewa bagi Pihak Majalah TUKAR KE
Harmoni SMK Asyakirin 2018. Pada
bulan Julai yang lalu, pihak Majalah E-MAJALAH?
telah membuat keputusan untuk
mewujudkan e-majalah buat kali
pertama. Dengan adanya e-majalah
ini, kos penerbitan Majalah dapat
dikurangkan dan kita juga dapat
membantu memelihara alam
semulajadi dengan mengurangkan
penggunaan kertas-kertas yang
berlebihan. Semoga e-majalah ini
akan terus memberi khidmat dan
manfaat kepada semua pembaca dan
warga Asyakirin.

Pihak Sidang Redaksi sudah memohon eISSN ke Pusat Bibliografi
Negara, Perpustakaan Negara Malaysia. Kita akan masukkan
nombor eISSN ke dalam e-majalah HARMONI SMK Asyakirin 2019.
Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pusat Bibliografi
Negara dan Pustaka Sarawak atas tunjuk ajar dan nasihat dalam
permohonan e-ISSN ini.

Website for HARMONI
SMK Asyakirin 2018

[email protected]

Taip alamat url di
dalam browser anda.

Pada awal tahun 2018, para pelajar yang telah membayar majalah akan diberi
balik wang RM10 daripada koperasi. Pihak e-majalah Harmoni akan
menggantikan majalah berbentuk hardcopy kepada softcopy (dalam bentuk
CD). Para pelajar juga boleh melihat majalah dengan percuma di website di
atas. e-Majalah ini berbentuk flip book dan meyerupai buku sebenar di dalam
dunia maya.

Website Muka depan HARMONI Tekan tab E-HARMONI SMK
SMK Asyakirin 2018 (melalui skrin ASYAKIRIN 2018

komputer)

Paparan setelah tekan e-majalah Tekan link yang ada pada
Harmoni SMK Asyakirin 2018 bahagian bawah. Selamat

membaca.

Flip book dalam website dilihat di komputer akan seperti buku manakala tablet dan
telefon bimbit mempunyai paparan sebelah buku. Bagi Cd pula, paparan pdf majalah

diberikan dan boleh dibuka di komputer atau laptop. Ianya dapat dipindahkan ke
dalam telefon bimbit untuk dilihat.

SEJARAH SMK ASYAKIRIN

Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin ditubuhkan pada tahun
2005. Sekolah ini mula operasi pada bulan Januari dengan

menumpang di Sekolah Menengah Kebangsaan Kidurong. Pada 18
Julai 2005 barulah SMK Asyakirin berpindah ke tapak asal sekarang.
Kos pembinaan sekolah ini menelan belanja sebanyak RM31 juta dan

dibina di tapak yang berkeluasan 15.2 hektar.

Pandangan sisi Blok
Pentadbiran SMK
Asyakirin sebelum
Tahun 2006

Pandangan depan Blok Pentadbiran SMK Asyakirin sebelum Tahun 2006

Semasa menumpang di SMK Kidurong, warga SMK Asyakirin perlu
menjalankan sesi persekolahan pada waktu petang sahaja

memandangkan warga SMK Kidurong yang menjalankan sesi
persekolahannya pada sebelah pagi. Pada awal penubuhan, SMK

Asyakirin menawarkan kelas bermula dari Tingkatan Peralihan
sehingga 6 Bawah. Pelajar-pelajar Tingkatan Peralihan sehingga
Lima ini datangnya dari SMK Kidurong dan Tingkatan Enam Bawah
dari SMK Bandar Bintulu. Setelah berpindah ke tapak baru (lokasi
sekolah sekarang), sekolah beroperasi dalam satu sesi sahaja iaitu
pada pukul 6.55 pagi sehingga 1.20 petang. Jumlah pelajar pada
masa itu ialah seramai 1,641 orang pelajar. (1,128 orang adalah
pelajar Bumiputera, 204 pelajar Cina dan 3 pelajar India) Jumlah
guru pada masa tersebut ialah 74 orang guru dan Staf Sokongan

seramai 12 orang.

Pandangan depan Pagar Sekolah SMK Asyakirin sebelum Tahun 2006
Blok Akademik dengan Gazebo di tengah-tengah blok sebelum Tahun 2006

Surau Sekolah sebelum Tahun 2006
Tempat Letak Kereta depan Blok Pentadbiran sebelum Tahun 2006

Kuarters Guru sebelum Tahun 2006
Lobi Sekolah/ Makmal Komputer di Tingkat 3 sebelum Tahun 2006

Visi
SMK Asyakirin, Bintulu

PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK,

NEGARA SEJAHTERA

Misi
SMK Asyakirin, Bintulu

MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI

INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

LOGO SEKOLAH

Bintang Berbucu Lima - Melambangkan
golongan pendidik yang menerangi
Roda- Melambangkan masa depan pelajar dan sekolah
kemajuan pelajar sentiasa berteraskan kepada Rukun
Negara.
dalam bidang sains dan Glob -
teknologi yang dinamik Melambangkan

sekolah sentiasa
bersedia
Warna Kuning - mengharungi arus
Keagungan, globalisasi.
Kemuliaan,
Kemegahan dan
Kedaulatan. Tangan menadah -
Melambangkan
warga sekolah
Warna Biru - sentiasa bersyukur
Perpaduan dan dengan pemberian
Tuhan.
kesejahteraan
pelbagai kaum dan
agama di sekolah Buku -
dan negara. Melambangkan
sekolah yang
Warna Merah - merupakan sumber
Keberanian dan ilmu pengetahuan
untuk melahirkan
Kemakmuran. insan yang

cemerlang.

Cogan Kata: Berilmu, Berbakti dan Berakhlak
Bermaksud konsep budaya sekolah yang sentiasa berteraskan

kepada tiga kata hikmah tersebut.
Berilmu - Menerangkan matlamat pelajar hadir ke sekolah dengan tujuan
murni untuk menimba ilmu pengetahuan secara formal dan tak formal
yang mencakupi aspek kurikulum dan kokurikulum.
Berbakti - Menerangkan bahawa dengan ilmu yang pelajar perolehi,
mereka dapat mengamalkan serta mencurahkan bakti mereka kepada
keluarga, sekolah, bangsa dan negara.
Berakhlak - Menerangkan bahawa pelajar hendaklah memiliki akhlak
yang baik. Seiring dengan ilmu yang diperolehi, mereka juaga diharap
dapat berpegang kepada nilai-nilai murni yang dianjurkan oleh agama
dan sentiasa berpaksikan kepada prinsip-peinsip Rukun Negara dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

lagu sekolah
SMK ASYAKIRIN

Analisis Keputusan SMK Asyakirin

Indikator
Akademik

Detik-detik kegembiraan para pelajar Cemerlang STPM bersama guru-guru.

KEPUTUSAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
TAHUN 2014 - 2017

Suasana pengambilan slip keputusan STPM
pada 6 Mac 2018

Para guru yang prihatin dan gembira terhadap Senarai Keputusan pelajar
keputusan pelajar yang diperolehi. Cemerlang STPM 2017

Para pelajar 1. Elizabeth Anak Enggat (1A, 2A-,
Cemerlang 1B)
STPM 2017
2. Dan Siew Cheng (2A, 1B, 1B-)
3. Babyyen Nayah Anak Langgie

(1A, 1A-, 1B, 1B-)
4. Jacqueline Deanna Anak Laman

(1A, 2B, 1B-)
5. Jesipa Tambong Anak Albert Selaus

(2B+, 2B)
6. Nur Balqis Ismail (1A, 1B+, 2C+)
7. Dxslyny Suzie Anak Lambai

(1A, 1B+, 2C+)

Ucapan Tahniah diberikan kepada Adik Elizabeth
Anak Enggat kerana menjadi Pelajar Terbaik
STPM 2017 di SMK Asyakirin dan berjaya
melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya.

1. Anda merupakan pelajar cemerlang di
dalam STPM 2017 di SMK Asyakirin,
ceritakan sedikit tentang perasaan anda?

Saya merupakan seorang pelajar biasa yang
menjalankan tanggungjawab sebagai  seorang
pelajar di dalam kokurikulum dan kurikulum.
Anugerah pelajar cemerlang dalam STPM
2017 amatlah berada di luar jangkaan saya
sebaik saja memulakan perjalanan di alam
tingkatan 6. Pada semester pertama saya
bukanlah di antara pelajar yang mendapat
keputusan yang cemerlang. Namun
keputusan yang tidak memuaskan di
semester satu yang memberikan kekuatan
untuk bangkit dan berjuang di semester 2
dan 3 serta ulangan semester 1. Hasilnya,
keputusan yang saya dapat sangat
menggembirakan dan memuaskan. Saya
sangat bersyukur atas berkat Tuhan dengan
diberikan anugerah tersebut dan  semuanya
atas usaha pendidik dan ibubapa. Anugerah
tersebut merupakan pencapaian yang manis
setelah mengharungi pahit manis setahun
setengah di tingkatan 6.

Gambar Elly menghadiri kuliah buat kali pertama di
Universiti Malaya.

Projek kolej yang pertama sebagai
ketua unit tajaan dan kebajikan

2. Bagaimana cara anda belajar?

Jika ada yang gemar untuk belajar awal pagi , mungkin ia berkesan untuk
sesetengah orang. Namun bagi  saya belajar pagi membuatkan saya mengantuk di
kelas dan untuk bangun terlalu awal sangat sukar untuk saya . Saya lebih gemar
belajar pada waktu malam selepas makan malam dalam jam 7ptg hingga 10
malam . Cara belajar yang paling berkesan untuk saya ada dengan membuat
sebanyak mungkin latihan untuk memahami kehendak-kehendak soalan dan setiap
kata kunci pada soalan. Dalam masa yang sama saya akan membaca soalan dan
jawapan setelah menyemak setiap latihan. Apabila ia menjadi rutin maka lebih
mudah untuk memahami setiap soalan pada ujian. Buku yang paling saya gemari
ialah buku latihan soalan stpm tahun tahun lepas. Bagi saya buku latihan tersebut
amat membantu.

3. Apakah yang mendorong anda berjaya dalam dunia akademik?

Insan yang sentiasa memberikan semangat semasa jatuh dalam pelajaran adalah
kedua ibu bapa saya yang sentiasa meletakkan harapan untuk saya berjaya dalam
apa sahaja yang saya ceburi. Melihat pengorbanan mereka membanting tulang
demi meemberikan pelajaran kepada kami adik beradik membuatkan saya tidak
sanggup untuk menghampakan kedua ibu bapa saya dan itulah yang menjadi
dorongan dalam dunia akademik.

4.  Anda telah berjaya memasuki ke
Universiti Malaya, kursus apa yang telah
anda ambil?

Bachelor of Business Administration. Elly bersama rakan-rakan baru di Menara
Petronas Berkembar, Kuala Lumpur.
 
5. Apa nasihat yang hendak kamu berikan
kepada adik-adik di SMK Asyakirin?

Nasihat saya , hati nak semua jadi.
Tabahkan hati walau jatuh seteruk mana
pun. Semoga  adik adik di Smk Asyakirin
akan berjaya di masa akan datang dan
mengharumkan nama sekolah , diri dan
keluarga.
Smk Asyakirin boleh!!

Gambar (atas)
adalah gambar Elly

bersama rakan-
rakan dari
Sarawak.

Gambar (kiri)
adalah mahasiswa-

mahasiswi dari
Sarawak di

Universiti Malaya.

KEPUTUSAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
TAHUN 2014 - 2017

Para pelajar Cemerlang SPM 2017 bersama Senarai Keputusan Pelajar
Encik Sim (Pengetua) dan Encik Abdul Rahman. Cemerlang SPM 2017

(Penolong Kanan 1) 1. Wong Hui Lung (4A, 2A-, 1B+, 1B)
2. Angelin Vinclin Onie Anak Wilson
Suasana
pengambilan slip (5A, 1B+, 1B, 1C)
SPM 2017 pada 3. Evelyn Minda Anak Chimie
15 Mac 2018 di
(3A, 2A-, 1B, 1C+, 1C, 1D)
ruang 4. Jennesy Sanchez Anak Leo
serbaguna SMK
(1A+, 3A, 2B+, 1B, 1C+)
Asyakirin. 5. Laura Wenchis (1A+, 3A, 1A-, 3B,

1C+, 1C)
6. Melenie Jill Anak Rizan (5A, 2B,

1C+, 1D)
7. Shally Anak Pilet (4A, 1A-,1B+, 1B,

1C, 1D)
8. Lousina Imas Anak Nyadang (2A,

3A-, 1B+, 1C+, 1D)

Tahniah diucapkan kepada

Adik Wong Hui Lung kerana menjadi

Pelajar Terbaik SPM 2017 di SMK

Asyakirin.

1. Anda merupakan pelajar cemerlang Mari kita dengar daripada Adik Wong

di dalam SPM 2017 di SMK tentang rahsia kejayaannya.

Asyakirin, ceritakan sedikit tentang

perasaan anda?

Saya berasa amat terkejut dan gembira
pada masa yang sama.
Walaubagaimanapun,saya percaya
bahawa saya telah membuat yang terbaik
untuk diri saya. Oleh itu,mendapat
keputusan yang cemerlang seperti ini
telah memberansangkan saya untuk
berusaha dengan lebih gigih pada masa
hadapan.Saya percaya tiada impian yang
tidak dapat dicapai jika berusaha dengan
gigih.

2. Bagaimana cara anda belajar?

Saya telah menggunakan kaedah Adik Wong Hui Lung sedang menyambung
perhafalan untuk matapelajaran yang pelajaran di Tingkatan Enam di SMK Asyakirin
berfakta seperti Sejarah, Geografi dan
matapelajaran lain. Namun,jika kaedah
perhafalan seperti biasa tidak berkesan,
saya lebih suka menggunakan kaedah
perhafal yang kreatif dan senang
diingati. Bagi matapelajaran seperti
matematik pula,perlulah banyak
membuat latihan tubi.Bagi matapelajaran
lain pula, juga perlu membuat banyak
latihan dan membaca.

3. Apakah yang mendorong anda berjaya dalam dunia
akademik?

Terutamanya sekali, semestinya keluarga saya telah
menjadi dorongan yang utama dalam kejayaan akademik
saya. Namun, tidak lupa juga guru-guru dan rakan-rakan
yang turut menjadi pendorong kepada kejayaan saya.
Mereka telah banyak memberikan saya semangat dan
sokongan mahupun dari mental dan fizikal. Di atas
pengorbanan mereka, saya  telah mendapat keputusan
yang cemerlang ini.

4.  Anda telah berjaya memasuki ke Tingkatan Enam,
matapelajaran apa yang anda ambil?

Keratan Akhbar tentang Di Tingkatan Enam ini, matapelajaran yang saya ambil
pencapaian cemerlang SPM ialah Pengajian Am, Bahasa Melayu, Pengajian perniagaan
dan Geografi.
Wong Hui Lung.
5. Apa nasihat yang hendak kamu berikan kepada adik-
adik di SMK Asyakirin?

Nasihat saya kepada rakan-rakan SMK Asyakirin ialah
saya berharap agar mereka juga akan berusaha
bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan yang
akan datang. Saya berharap mereka akan membuat yang
terbaik untuk diri mereka dan jangan pernah berputus asa
dalam setiap perkara atau masalah yang mereka hadapi.

Wong Hui Lung bersama Mr. Sim
dan ibu tercinta semasa

menerima slip peperiksaan SPM.
Wong Hui Lung meraih kecemerlangan bersama rakan-
rakannya.

KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA
TAHUN 2014 - 2017

Pelajar-pelajar Cemerlang PT3 2017

WEDSTER PILIN TACHASIA NGAE SONG WEN
SCHUMACHER ANAK FADILA ANAK SAMMY 6A 1B 2C

KANANG 6A 3B 1C
7A 3B

Rahsia kejayaan para pelajar PT3 Cemerlang
SMK Asyakirin 2017

Listen and understand what your teacher says and teaches in the class.
For facts, create your own notations for ease of memorization. Find
simplified notes such as samples from Telegram and create your own
notes based on it. Always try to do past year questions. Finally always
be grateful, respectful and thankful to your parents and teachers.

-WEDSTER SCHUMACHER ANAK KANANG-

There are no secrets to success. It is the result of preparation,

hardwork, and learning from failure. Self trust is the only secret of

success. -NGAE SONG WEN-

STAF AKADEMIK SMK ASYAKIRIN 2018

BARISAN PERTAMA DARI KIRI: AUDREY  ANAK  ROBIN, FLORENCE  ANAK  JAMES  EMBU, NUR HAFIZAH BINTI
ISMAIL, AZRIN BINTI RADUAN, CHIENG SIEW KING, ADELINA MIRAN JALONG, SITI  NORAZIELA  BINTI  SAIDIN,
NORITING ANAK KUPONG, WONG  HIE  MING, SUZAIMAWATI BINTI SAHARI, ALLINA  BINTI  AHMAD,
MAIMUNAH BINTI YUNUS, SIM THIAM HUAT, ABDUL  RAHMAN BIN TAIR, KALONG  ANAK  KAYANG, MOHAMAD 
ALI  BIN  KARUNA , MARIA ANAK RENGGA, ACHIRES  ANAK  JEKES, FLORA SIMAH ANAK ANDREW ANDING,
JESSICA  BINTI ABAS, FLORENCE  LAU MEE LI, MUTI ANAK SHEM
BARISAN KEDUA DARI KIRI: TIONG SING LIN, MIRILEN ANAK EDWARD, CHRISTALE  ANAK  JUTI, KAREN LIEW
SZE YEE, WAHIDAH BINTI OTHMAN, LIEW  PEI  HONG, LAU POUNG ING, MASLINA BINTI MASUD, ZAIWI IDILLA
BINTI BOLHI, LINA WONG, NORAINI  BIN YASIM, CALLIE  CHEN  SIAW  CHAN, HO WEE PING, TING SIU FONG,
GEORGINA  MUJAN  GEORGE, CHIEW  CHIN  HOOI, WONG KAI LING, WONG MEI MEI, KOH  SIAW  SIEW, DOREEN
ANAK PASANG, LEONG SEE MEI, KHAIRUNNISA BINTI ISKANDAR, CHUA AI  LIM, SENORITA  DING, CHRISTINE 
PRISCILLA  ANAK  GERONSIN, MENDA  ANAK  EMPRANG
BARISAN KETIGA DARI KIRI: LYDIA ANAK JARAU, VANESSA IMU ANAK SIMON, MUNIRAH BINTI MUSTAFA,
MAZRONIZA BINTI AMAN, ALVIANA  FEDORA  BINTI  UJAT, FLORENGEL ANAK CHRISTOPHER JERRY, CHAI  PIK 
YEN, NURHAZLINA BINTI MOHAMAD, NUR SYUHADAH BINTI MOHD GUSTI, IRMA FARNEEZAH BINTI  KADIR,
NAFISAH BINTI MOHD AKHIR, LISTTY  LARING, VIEL  ANAK  SULIS, SIA LEH KING, LAU SIE  LING, CHENG POH
NEE, JACQUELINE GAVIN ANAK GENDANG, ZEBIDAH BINTI HUSAIN, NURHAFIZAH  BINTI  IBRAHIM, CIK
NURHANANI BINTI CHE HASSAN, HO JIA  LING, NUR ZAHRA ABDULLAH, CECELIA RONA BINTI PANCRAS
BARISAN KEEMPAT DARI KIRI: KOLEH ANYAN, MOHD AIMAN BIN ABDULLAH , MUHAMAD IDZHAR HAKIMI BIN
ISMAIL, NAZRI  BIN ROSLI, JOEL  OZZY, DOMINIC TACHAT, WONG  SING  KEE, TING JACK YEW, FEDRICK  ANAK 
ANDING, DULAH ANAK JEMAT, MOHAMMAD  HAFIZ  FAZLI  BIN  JABLI, MOHD HISHAMUDDIN  BIN  IDRIS,
RICHARD  NEIL  ANAK  NGELAYANG, SII  KIONG  MING, WONG KING  YAO, WAN MOHD FARIS BIN WAN MOHD
ZUKRI, MD HAMIZAN  BINTI HUSSAIN, MOHAMMAD  SYAFIQ  OMAR, RENALDO ANAK  KENEDY, MOHD
NADZLAN  BIN  M YUSOF, JOHNNY LING LEH WUI, NIK MOHD FARIS BIN NIK HARUN, MOHD AMINUDIN BIN
SULAIMAN, STALIN JUAN ANAK THOMAS, AHMAD SUHAIMIE  BIN ZOKIFLI, MOHD  SAAD  BIN  HASAN,
BERINDIN ANAK JOHNNY

Lembaga Pengawas Sekolah Sesi 2017/ 2018

Lembaga Pengawas Sekolah Sesi Pagi 2018/ 2019
Lembaga Pengawas Sekolah Sesi Petang 2018/ 2019

Pengawas Skim Pinjaman Buku Teks Sesi 2018/ 2019

Pengawas Perpustakaan Sesi 2018/ 2019

Album Kenangan Terindah
Para Pentadbir SMK Asyakirin 2018

EN. SIM THIAM HUAT
PENGETUA

Bsc (Hons), Dip Ed
Tempoh Perkhidmatan: 35 tahun

Asal: Bintulu, Sarawak

EN. ABDUL RAHMAN BIN TAIR Pn. Maimunah Binti Yunus En. Kalong Anak Kayang
PENOLONG KANAN 1 PENOLONG KANAN HAL EHWAL PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
B.Ed (BM) B.Ed (Bio), Foundation Teaching Cert
MURID
Tempoh Perkidmatan: 25 tahun B.Ed (BM) Tempoh Perkidmatan: 35 tahun
Asal: Limbang, Sarawak Tempoh Perkidmatan: 27 tahun Asal: Bintulu, Sarawak
Asal: Bintulu, Sarawak

Pn. Allina Binti Ahmad Pn. Maria Anak Rengga En. Achires Anak Jekes
PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN TINGKATAN PENOLONG KOKURIKULUM T.6

B.A (Hons), Dip Ed ENAM B.Ed
Tempoh Perkidmatan: 18 tahun B.A (Hons), Dip Ed Tempoh Perkidmatan: 17 tahun
Tempoh Perkidmatan: 10 tahun
Asal: Sibu, Sarawak Asal: Kanowit, Sarawak Asal: Kuching, Sarawak

Album Kenangan Terindah
Para Pentadbir SMK Asyakirin 2018

Pn. Siti Noraziela Binti Saidin Pn. Chieng Siew King Pn. Adelina Miran Jalong
GURU KAUNSELING GURU KAUNSELING GURU KAUNSELING
B.Ed (Guidance & Counseling)
B.Ed (Guidance & Counseling) Tempoh Perkidmatan: 11 tahun B.Ed (Guidance & Counseling)
Tempoh Perkidmatan: 5 tahun Asal: Sibu, Sarawak
Ijazah Sarjana Pendidikan
Asal: Parit Buntar, Perak Tempoh Perkidmatan: 6 tahun

Asal: Belaga, Sarawak

Pn. Wong Hie Ming Pn. Suzaimawati Binti Sahari Pn. Paziah Binti Pauzi
Ketua Bidang Sains dan Matematik Ketua Bidang Bahasa Ketua Bidang Kemanusiaan
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Ijazah Sarjana Muda Sastera
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
Pendidikan (TESL) dengan Pendidikan
Tempoh Perkidmatan: 18 tahun Tempoh Perkidmatan: 15 tahun
Tempoh Perkidmatan: 17 tahun
Asal: Sarikei, Sarawak Asal: Batu Niah, Miri Asal:, Kuching, Sarawak

Encik Mohamad Ali Bin Karuna FOR
Ketua Bidang VOTEK

Ijazah Sarjana Muda Perniagaan

Tempoh Perkidmatan: 17 tahun
Asal:, Belawai, Mukah

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: AHMAD SUHAIMIE BIN NAMA: ALVIANA FEDORA BINTI NAMA: CALLIE CHEN SIAW CHAN
ZOKIFLI UJAT ASAL: BINTULU, SARAWAK

ASAL: SETIU, TERENGGANU ASAL: BINTULU, SARAWAK AKADEMIK: B.. EDU (Hons) (BIO &
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: B.Ed (Hons) TESL CHEMISTRY)

PENDIDIKAN (GEOGRAFI)

NAMA: CHAI PIK YEN NAMA: CHENG POH NEE NAMA: CHIEW CHIN HOOI
ASAL: BINTULU, SARAWAK ASAL:PULAU PINANG ASAL: GURUN, KEDAH
AKADEMIK: B.Sc. (MATHS)
AKADEMIK:B.EDU (Hons) AKADEMIK: B. EDU (Hons) IT &
(ACCOUNTING) Maths

NAMA: CHRISTINE PRISCILLA NAMA: CHUA AI LIM NAMA: CIK NURHANANI BINTI
ANAK GERONSIN ASAL: KANOWIT CHE HASSAN
ASAL:SIBU
AKADEMIK:BACELOR PENDIDIKAN ASAL: TERENGGANU
AKADEMIK:BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL) AKADEMIK: B. MARKETING
( PBMP ), UPM

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: DOREEN ANAK PASANG NAMA: DULAH ANAK JEMAT NAMA: FLORA SIMAH ANAK
ASAL: BINTULU, SARAWAK ASAL: BINTULU, SARAWAK ANDREW ANDING
AKADEMIK: B. EDU (Hons) AKADEMIK: B. MECHANICAL Eng.
Geography ( Hons) Plant and Maintenance ASAL: ROBAN, SARAWAK
AKADEMIK:BACHELOR PENDIDIKAN

(PBMP), UPM

NAMA: FLORENCE ANAK JAMES NAMA:FLORENCE LAU MEE LI NAMA: FLORENGEL ANAK
EMBU ASAL: SIBU CHRISTOPHER JERRY

ASAL: BINTULU AKADEMIK: B.EDU (EKONOMI) ASAL: BINTULU,SARAWAK
AKADEMIK: B. EDU (PENGAJIAN AKADEMIK: B. EDU (HONS) SC

MALAYSIA)

NAMA: HO JIA LING NAMA: HO WEI PING NAMA: IRMA FARNEEZAH BINTI
ASAL: SIBU, SARAWAK ASAL: BINTULU, SARAWAK KADIR
AKADEMIK: B.Ed TESL (Hons), M. AKADEMIK: IJAZAH SARJANA
MUDA PENDIDIKAN DENGAN ASAL: MIRI,SARAWAK
Ed TESL AKADEMIK: B.EDU (HONS) MATHS
SAINS
& PHYSICS

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: JACQUELINE GAVIN ANAK NAMA: JANTAN DENG NAMA: JESSICA BINTI ABAS
GENDANG ASAL: MUKAH, SARAWAK. ASAL: BINTULU
AKADEMIK:B. SC Bioindustri
ASAL: MIRI, SARAWAK AKADEMIK: B. ED. (Hons.) TESL
AKADEMIK:B. E&E Eng. (Hons)

NAMA: JOHNNY LING LEH WUI NAMA: KAREN LIEW SZE YEE NAMA: KHAIRUNNISA BINTI
ASAL: BINTULU ASAL: KUCHING ISKANDAR

AKADEMIK: B. ED. TESL (Hons.) AKADEMIK: B. ED. TESOL ASAL: BINTULU
AKADEMIK: M.Eng

NAMA: KOH SIAW SIEW NAMA: KOLEH ANYAN NAMA: LAU POUNG ING
ASAL : BINTANGOR, SARAWAK ASAL: BINTULU ASAL: BINTULU
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA
DENGAN PENDIDIKAN SAINS AKADEMIK: SIJILPERGURUAN AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA
B.ED ( HONS) HISTORY DENGAN PENDIDIDKAN
(EKONOMI)
M. ED (CURRICULUM & PEDAGOGY)

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: LAU SIE LING NAMA: LEONG SEE MEI NAMA: LINA WONG
ASAL: BINTULU ASAL: SARIKEI, SARAWAK ASAL: SIBU, SARAWAK
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: B. Sc Edu (Hons) (BIO
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN
SASTERA DENGAN PENDIDIKAN & MATHS)
(KEPUJIAN) (KIM/MX)

NAMA: LUCY ANAK SERIAN NAMA: MASLINA BINTI MASUD NAMA: MAYIZAYATUL HEZREN BINTI
ASAL: SARATOK, SARAWAK ASAL: MELAKA KAMARUDDIN
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA
MUDA SASTERA/ DIPLOMA AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA ASAL: KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN
SENIREKA PERINDUSTRIAN UiTM / AKADEMIK:IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN DIPLOMA PENDIDIKAN (PSV) UPSI
KEJURUTERAAN KIMIA (KEP), DIPLOMA
PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (KEMAHIRAN

HIDUP)

NAMA: MAZRONIZA BINTI AMAN NAMA: MD HAMIZAN BIN HUSSAIN NAMA: MENDA ANAK EMPRANG
ASAL: BINTULU, SARAWAK ASAL: PASIR MAS, KELANTAN ASAL: SRI AMAN, SARAWAK

AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA
TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PENGURUSAN HAL EHWAL LINGUISTIK
PERLADANGAN ANTARABANGSA

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: MOHAMMAD HAFIZ FAZLI BIN NAMA: MOHAMMAD SYAFIQ BIN NAMA: MOHD SAAD BIN HASAN
JABLI OMAR ASAL: AYER HITAM, KEDAH

ASAL: BINTULU ASAL: JITRA, KEDAH AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN, DIPLOMA

PENDIDIKAN ISLAM SYARIAH & SAINS KEJURULATIHAN,UPSI PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (PEND.
PENDIDIKAN SENI PELANCONGAN)

NAMA: MOHD AMINUDIN BIN NAMA:: MOHD HISHAMUDDIN BIN NAMA: MOHD NADZLAN BIN M
SULAIMAN IDRIS YUSOF

ASAL: DUNGUN, TERENGGANU ASAL:SIBU, SARAWAK ASAL:KOTA BHARU KELANTAN
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK:IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK:B.EDU PENGAJIAN
PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AL QURAN)
PENDIDIKAN BAHASA MELAYU MALAYSIA

NAMA: MUHAMAD IDZHAR HAKIMI NAMA: MUNIRAH BINTI MUSTAFA NAMA: MUTI ANAK SHEM
BIN ISMAIL ASAL:BACHOK,KELANTAN ASAL: SRI AMAN

ASAL: MELAKA AKADEMIK:IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: B.Ed(TESL)
AKADEMIK: B. TECH (HONS) PENDIDIKAN (PENGURUSAN

ENV. TECH Dip. Ed PERNIAGAAN)DENGAN KEPUJIAN

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: NAFISAH BINTI Mohd Akhir NAMA: NAZRI BIN ROSLI NAMA: NIK MOHD FARIS BIN NIK
ASAL: ALor Setar, Kedah ASAL: SIBU, SARAWAK HARUN
AKADEMIK: B.Ed.(Social Sc.)
AKADEMIK: Ijazah Sarjana Muda ASAL: KOTA BHARU , KELANTAN
dengan Pendidikan AKADEMIK: DPLI FIZIK

(Perdagangan dan Keusahawanan)

NAMA: NORAINI BINTI YASIM NAMA: NORITING ANAK KUPONG NAMA: NUR FARAH SHAHIRA
ASAL: TUMPAT, KELANTAN ASAL: RANAU, SABAH BINTI BAGONG

AKADEMIK: B. Ed. (MORAL Ed) AKADEMIK: BACHELOR SAINS ASAL: BINTANGOR, SARAWAK
DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) AKADEMIK: B.Ed.(Social Sc.)

NAMA: NUR HAFIZAH BT ISMAIL NAMA: NUR SYUHADAH BINTI NAMA: NUR ZAHRA
ASAL: MACHANG, KELANTAN MOHD GUSTI BINTI ABDULLAH

AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA ASAL: BINTULU, SARAWAK ASAL: KUCHING, SARAWAK
PENDIDIKAN SAINS (KIMIA) AKADEMIK: M.EnvMg AKADEMIK: B.Ed. (BM)

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: NURHAFIZAH NAMA: NURHAZLINA NAMA: RENALDO ANAK KENEDY
BINTI IBRAHIM BINTI MOHAMAD ASAL: KUCHING

ASAL: NEGERI SEMBILAN ASAL: BINTULU, SARAWAK AKADEMIK: B.Ed (Hons)
AKADEMIK: B.Ed(IT), Dip. Ed(IT) AKADEMIK: Dip. ICT, MATHEMATICS
B. Ed. IT, M. Ed. Mgt

NAMA: SENORITA DING NAMA: SIA LEH KING NAMA: SII KIONG MING
ASAL: KAMPUNG LONG MITIK, BELAGA ASAL: BINTANGOR ASAL: BINTULU
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: B Ed (BM),
PENDIDIKAN PENGURUSAN DENGAN PENDIDIKAN (EKONOMI & M Ed (BM)
PERNIAGAAN DAN EKONOMI (UPSI)
GEOGRAFI)

NAMA: TING JACK YEW NAMA: TING SIU FONG NAMA: TIONG SING LIN
ASAL: SIBU ASAL: MUKAH SARAWAK ASAL: SIBU SARAWAK
AKADEMIK: B.EDU (Hons) AKADEMIK: SARJANA MUDA
AKADEMIK: B.Ed (MM/BIO); DENGAN PENDIDIKAN
M Ed (MM) (PHYSICS & MATHS) ) (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: VIEL ANAK SULIS NAMA: WAN ASMAHANIM WAN JAAFAR NAMA: WAN MOHD FARIS BIN WAN
ASAL: KUCHING ASAL: KEDAH MOHD ZUKRI

AKADEMIK: B.EDU (Hons) TESL AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA ASAL: KOTA BHARU,KELANTAN
SAINS DENGAN PENDIDIKAN (SAINS) AKADEMIK: B.Ed.

(SPORTS & RECREATION)

NAMA: WONG SING KEE NAMA: WONG KAI LING NAMA: WONG KING YAO
ASAL: SIBU ASAL: BINTULU, SARAWAK ASAL: BINTULU, SARAWAK
AKADEMIK: B.Ed (Hons) Economic & AKADEMIK: B.SAINS (KEPUJIAN) -
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA BIOKIMIA / DIPLOMA PENDIDIKAN
DENGAN PENDIDIKAN (MATEMATIK) Business Management

NAMA: WONG MEI MEI NAMA: ZAIWI IDILLA BINTI BOLHI NAMA: ZEBIDAH BINTI HUSSAIN
ASAL: SIBU, SARAWAK ASAL: KUCHING, SARAWAK ASAL: SRI AMAN, SARAWAK
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA
DENGAN PENDIDIKAN (BAHASA AKADEMIK: ISM PENGAJIAN ISLAM AKADEMIK: B. Social Sc. (Hons)
(DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN (SOCIAL WORK STUDY)
CINA)

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: AZRIN BINTI RADUAN NAMA: RICHARD NEIL ANAK NGELANG NAMA: STALIN JUAN ANAK THOMAS
ASAL: BINTULU, SARAWAK ASAL: SIBU, SARAWAK ASAL: SARIKEI
AKADEMIK:B.Ed.(Social Sc.)
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: BACHELOR OF
DENGAN PENDIDIKAN (PERDAGANGAN ACCOUNTANCY (HONS) /DIPLOMA IN

DAN KEUSAHAWANAN) EDUCATION

NAMA: MOHD AIMAN ABDULLAH@ NAMA:WAHIDAH OTHMAN NAMA: LIEW PEI HONG
SIGAN ISA ASAL: KUCHING, SARAWAK ASAL: KUCHING
AKADEMIK: B. EDU (Hons) (ICT &
ASAL: SRI AMAN, SARAWAK AKADEMIK: B.Ed (Hons)
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA MATHS) ENTREPRENEURSHIP & COMMERCE
DENGAN PENDIDIKAN (KEMAHIRAN

HIDUP)

NAMA: AUDREY ROBIN NAMA: SITI BALKIS BINTI KHAZALI NAMA: ZULINA ANAK SIKUN
ASAL: SERIAN, SARAWAK ASAL: JITRA, KEDAH ASAL: BATU NIAH, MIRI
AKADEMIK: DIP. COMPUTER SCIENCE
(UPM) B.SC TESL, UNIMAS AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN ( PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN

MATEMATIK) (SAINS SOSIAL)

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: MARIA FLORINA ANAK LEBIK NAMA: FEDRICK ANAK ANDING NAMA: CRISTALE ANAK JUTI
ASAL: BAU ASAL:KAPIT,SARAWAK ASAL:KUCHING, SARAWAK
AKADEMIK: B.ED (HONS) TECHNICAL
AKADEMIK: BSC HONS (HUMAN AKADEMIK: B.ED. (EKONOMI) & VOCATIONAL (ELECTRIC
RESOURCE DEVELOPMENT)
ELECTRONIC)

NAMA: GEORGINA MUJAN GEORGE NAMA: LISTTY LARING NAMA: OZZY JOEL
ASAL:MIRI, SARAWAK ASAL: BINTULU,SARAWAK ASAL: KUCHING
AKADEMIK: B.Ed (Hons) Couns. AKADEMIK: B.Ed (Hons) Language &
AKADEMIK: B.ED(HONS) TESL
Literature

NAMA: DOMINIC ANAK TACHAT NAMA: CAROLYN USAT NAMA: NURUL ARDIANA BINTI
ASAL: SIBU ASAL: BELAGA, SARAWAK DAICHANG
AKADEMIK: B.Social Sc.(Hons)
AKADEMIK: B.Ed ( Hons ) (INTERNATIONAL RELATIONS) ASAL: KUCHING, SARAWAK
Mathematic AKADEMIK: BSC HONS PLANT

RESOURCE SCIENCE

Album Kenangan Terindah
Warga Pendidik SMK Asyakirin 2018

NAMA: AHMAD AIMAN BIN NAMA: DAYANGKU BADARIAH NAMA: YASMINA BINTI NOTON
MURSHIDI BINTI AWANG AYUB ASAL: KUCHING
ASAL: SIBU
ASAL: KUCHING, SARAWAK AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK: IJAZAH SARJANA MUDA AKADEMIK: BSC HONS HUMAN DENGAN KEPUJIAN KAJIAN
PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN KHIDMAT SOSIAL
RESOURCE DEVELOPMENT


Click to View FlipBook Version