The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ในเช้าวันนี้ทุกท่านคงกำลังพักผ่อน ใช้ชีวิตวันอาทิตย์แบบเรียบง่ายกันที่บ้าน เพราะออกไปเที่ยวไหนก็ต้องระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษในช่วงโรคระบาดนี้
.
วันนี้ทางเพจภูมิใจนำเสนอคำศัพท์ทั้งแบบ Informal word (คำที่ไม่ทางการ) และ Formal words (คำที่เป็นทางการ) สำหรับสอบ IELTS รวมทั้งหมด 180 คำ ซึ่งท่านใดที่กำลังเตรียมสอบอยู่ สามารถเลือกใช้ Formal words ในการสอบ Speaking part ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนของท่านได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นคำศัพท์ที่นำมาเสนอบางส่วนอาจจะพบได้ใน Reading Part ด้วย อย่างไรก็ดีแต่ละคำล้วนแล้วแต่มี Synonym มากกว่า 1 คำ ผู้อ่านจำเป็นจะต้องไปศึกษาความหมายในเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึงการใช้ในรูปประโยคต่างๆด้วยตนเอง
.
หวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย เรามาฝึกฝนภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับ
.
เริ่มกันวันนี้ เพื่อมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
.
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
Pic credit : https://www.pinterest.com/pin/147704062769375410/

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thatsanan Wangwan, 2021-11-29 22:41:05

Informal word (คำที่ไม่ทางการ) และ Formal words (คำที่เป็นทางการ)

ในเช้าวันนี้ทุกท่านคงกำลังพักผ่อน ใช้ชีวิตวันอาทิตย์แบบเรียบง่ายกันที่บ้าน เพราะออกไปเที่ยวไหนก็ต้องระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษในช่วงโรคระบาดนี้
.
วันนี้ทางเพจภูมิใจนำเสนอคำศัพท์ทั้งแบบ Informal word (คำที่ไม่ทางการ) และ Formal words (คำที่เป็นทางการ) สำหรับสอบ IELTS รวมทั้งหมด 180 คำ ซึ่งท่านใดที่กำลังเตรียมสอบอยู่ สามารถเลือกใช้ Formal words ในการสอบ Speaking part ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนของท่านได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นคำศัพท์ที่นำมาเสนอบางส่วนอาจจะพบได้ใน Reading Part ด้วย อย่างไรก็ดีแต่ละคำล้วนแล้วแต่มี Synonym มากกว่า 1 คำ ผู้อ่านจำเป็นจะต้องไปศึกษาความหมายในเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึงการใช้ในรูปประโยคต่างๆด้วยตนเอง
.
หวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย เรามาฝึกฝนภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับ
.
เริ่มกันวันนี้ เพื่อมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
.
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
Pic credit : https://www.pinterest.com/pin/147704062769375410/

Keywords: Informal word and Formal words

Cover by Ninwatts

180

Informal and Formal
Words for IELTS

@เอ่ิมEnglish

Informal Verb

Formal

Tell บอก Inform
Help ชว่ ย Assist
Ask ถาม Enquire
Need to ตอ้ งการ Require
Get ไดร้ ับ Acquire
Buy ซอื้ Purchase
Climb ปีน Ascend
Avoid หลกี เลี่ยง Evade
Explain อธบิ าย Disclose
Start เร่มิ Commence

@เอิ่มEnglish

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Verb

Formal

Show สาธิต, แสดง Demonstrate
Free ปลดปล่อย Release
Let อนญุ าต Permit
Ask for ขอ Request
Book จอง Reserve
Check ตรวจสอบ Verify
Deal with จัดการกับ Handle
Fight ตอ่ สู้ Combat
Use ใช้ประโยชน์ Utilize
Go ไป Depart

@เอมิ่ English

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Verb

Formal

Throw out ปฏเิ สธ Eject
Come after ตดิ ตาม Follow
Go out of ออก Exist
Lead to ทาใหเ้ กิด Cause
Look at จอ้ งมอง Regard
Look for แสวงหา Seek
Look into สบื สวน Investigate
Look like คลา้ ยคลึงกบั Resemble
Put up with อดทน Tolerate
Refer to คานึกถึง Consult

@เอิม่ English

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Verb

Formal

Shorten ย่อใหส้ ้ัน Abbreviate
Kidnap ลักพาตัว Abduct
Get rid off กาจดั Abolish
Go along with ไปเป็นเพอื่ น Accompany
Speed up เรง่ ความเรว็ Accelerate
Achieve ทาใหส้ าเร็จ Accomplish
Gather สะสม Accumulate
Drive กระตนุ้ Activate
Predict คาดการณ์ Anticipate
Lesson บรรเทา Alleviate

@เอิม่ English

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Verb

Formal

Admire ซาบซง้ึ Appreciate

Guess สันนิษฐาน Assume

Clear up ทาให้กระจา่ ง Elucidate

Work together ทางานรว่ มกัน Collaborate

Perceive เขา้ ใจ Comprehend

Focus จดจอ Concentrate

Admit ยอมรับ Acknowledge

Infect ทาใหป้ นเปอ้ื น Contaminate

Donate บริจาค Contribute

Judge วจิ ารณ์ Criticize

@เอ่ิมEnglish

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Verb

Formal

Fool หลอกลวง Deceive
Destroy ทาลาย Demolish
Control ควบคุม Dominate
Decay เสอื่ ม Deteriorate
Decide ตัดสนิ ใจ Determine
Differentiate แยกแยะ Discriminate
Decrees ลดลง Lessen
Appear ปรากฏ Emerge
Found ก่อตัง้ Establish
Assess ประเมินผล Evaluate

@เอิม่ English

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Verb

Formal

Support สนับสนุน Facilitate

Produce ผลิต Generate

Be in two mind ลงั เล Hesitate

Hint บอกเปน็ นยั Imply

Embarrass ทาให้อบั อาย Humiliate

Separate แยกจากกัน Isolate

Identify ชใ้ี หเ้ หน็ Indicate

Translate แปลความหมาย Interpret

Forbid ขัดขว้าง Prohibit

Suggest แนะนา Recommend

@เอ่มิ English

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Verb

Formal

Offer เสนอ Propose
Happen เกิดขึ้น Occur
Join เขา้ ร่วม Participate
Confuse ทาให้สบสน Perplex
Deal เจรจา Negotiate
Declare ประกาศ Notify
Appoint เสนอชื่อ, แตง่ ต้ัง Nominate
Explain อธบิ าย Justify
Preserve บารุงรักษา Maintain
Cease ยตุ ิ Terminate

@เอิ่มEnglish

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Verb

Formal

Get away หลบหนี Escape
Go ahead ลว่ งหน้า Proceed
Go away ไปพกั ผ่อน
Give out แจกจา่ ย Leave/Depart
Link up เชอ่ื มต่อ
Take away ลบ Distribute
Blow up Connect
Break down ระเบดิ Remove
Call on
Wait for ทะลาย Explode
เยย่ี ม
รอให้ Collapse
Visit
Await

@เอ่ิมEnglish

Credit: https://www.eslbuzz.com

Informal Adjective

Formal

Bad, poor แย่, รับไมไ่ ด้ unacceptable
Polite, nice มจี ิตใจดี Considerate
Good นา่ ปรารถนา Desirable
Friendly เป็นมิตร Sociable
Impolite หยาบคาย Abusive
Happy มีความสขุ Satisfied
Sad
Tried of แสดงความเสยี ใจ Regretful
Poor
Poor เหนื่อยกับ Dissatisfied with
(คน) จน Underprivileged
(ประเทศ) จน Poverty-stricken

@เอิ่มEnglish

Credit: http://ielts-academic.com

Informal Adjective

Formal

Rich รวย Wealthy
Smart ฉลาด
Better ดีกวา่ Intelligent
Worse ย่ากว่า Superior
Funny ตลก Inferior
Tried เหน่ือย Humorous
Naked Exhausted
Stubborn เปลือย Nude
Dangerous Obstinate
Big ดื้อดึง Hazardous
อันตราย Enormous
ใหญ่

@เอมิ่ English

Credit: http://ielts-academic.com

Informal Adjective

Formal

Brave กลา้ หาญ Courageous
Round วงกลม Circular
Added เพ่ิมเตมิ Additional
Teenage วยั รนุ่ Adolescent
Correct ถูกต้อง Accurate
Enough เพียงพอ Adequate
Obvious เหน็ ได้ชัด Apparent
Proper เหมาะสม Appropriate
Man-made
Real ปลอม, เทียม Artificial

แทจ้ รงิ Authentic

@เอ่มิ English

Credit: http://ielts-academic.com

Informal Adjective

Formal

Cheap ถกู Inexpensive
Offensive ก้าวร้าว Aggressive
Allergic มีอาการแพ้ Hypersensitive
Yearly ซง่ึ เกิดขึน้ ทุกปี Annual
Unclear กากวม Ambiguous
Aware ตระหนกั Conscious
Helpful เปน็ ประโยชน์ Beneficial
Clumsy งมุ่ งา่ ม Awkward
Strange แปลก Bizarre
Big-head คยุ โตโออ้ วด Boastful

@เอิ่มEnglish

Credit: http://ielts-academic.com

Informal Adjective

Formal

Brutal โหดรา้ ยทารณุ Barbaric
Secret เปน็ ความลบั Confidential
Forced บงั คบั Compulsory
Brief กระชับ Concise
Important สาคัญ Considerable
Unhappy รู้สึกเศร้าหมอง Depressed
Different หลากหลาย Diverse
Equal เทา่ กนั Equivalent
Lucky โชคดี Fortunate
Uncaring ไม่แยแส Indifferent

@เอมิ่ English

Credit: http://ielts-academic.com

Informal Adjective

Formal

Mad เสยี สติ Insane
Wrong ผิด Incorrect
Empty วา่ งเปลา่ Vacant
In charge of รบั ผดิ ชอบ Responsible
Dim ไม่ชัด Indistinct
Lively มีชีวิตชีวา Energetic
Eger กระตอื รอื รน้ Avid
Small เล็ก Diminutive
Afraid เกรงกลัว Fearful
Bad ทางลบ Negative

@เอ่ิมEnglish

Credit: http://ielts-academic.com

Informal Noun

Formal

Want ความตอ้ งการ Desire
Things
Child ส่ิงของ Possessions
Old people
Manager เดก็ Offspring
Cops
Criminal คนแก่ Retirees
Job
Ability ผู้จดั การ Supervisor
Device
ตารวจ Law enforcement

อาชญากร Lawbreaker

งาน, อาชพี Occupation

ความสามารถ Qualification

อปุ กรณ์ Equipment

@เอม่ิ English

Credit: http://ielts-academic.com

Informal Noun

Formal

Housing ท่พี ัก Accommodation

Management การจดั การ Administration

Ambition ความปรารถนา Aspiration

Influence อานาจหน้าท่ี Authority

Situation สถานการณ์ Circumstance

Disaster หายนะ Calamity

Category ประเภท Classification

Result ผลที่ตามา Consequence

Lack ควาบกพรอ่ ง Deficiency

Voting การเลือกตงั้ Election

@เอ่มิ English

Credit: http://ielts-academic.com

Informal Noun

Formal

Display การจัดแสดง Exhibition

Character บุลลิกลักษณะ Personality

Incident ปรากฏการณ์ Phenomenon

Presentation การแสดง Performance

Stress ความตึงเครียด Tension

Idea ความคดิ Notion

Danger อันตราย Peril

Dress เส้อื ผา้ Garment

Sight การมองเห็น Vision

Sweat เหง่อื Perspiration

@เอ่มิ English

Credit: http://ielts-academic.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Kepel2
Next Book
EJOURNAL_61_006