The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Operation Manual REINER jetStamp 1025 (Full)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anti.corona1, 2021-09-19 04:08:57

Operation Manual REINER jetStamp 1025 (Full)

Operation Manual REINER jetStamp 1025 (Full)

Processed By W HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
e Batch PDF Protector

2 PCset graphic Help jetStamp 1025

Inhaltsverzeichnis

I Your jetStamp 1025 5

1.1 COápce...rn.a.ú.t.it.n.v.g.ậ..en..l.he..mà..n.e.h.n..t.s......................................................................................................... 6

1.2 DHisể.pn..l.at.h.y.ị.a.&..n..dc.h.b.ứ.u..ct.t.o.n..nă.n.f.u.g..nc.c.á.t.ci.o..n..ús..t..b..ấ..m.................................................................................... 9

1.3 Me.a.n.i.nu...Mc..he..ín.n.u.h..................................................................................................................... 11

1.3.1 CFuhnứcctinoănnsg.......................................................................................................................................................... 11

1.3.2 KLhoócak mdeávyi.ci.n.e....................................................................................................................................................... 11

1.3.3 KAíccthivhaoteạtB.b.lu.l.u.e.e.t.to.o..oo..t..h........................................................................................................................................... 11

1.3.4 XWóipaebỏpovsị t.irt..íi.o..n.................................................................................................................................................... 11

Processed By W
e Batch PDF Protector
1.3.5 CThhaaynđgổeipv.oị..ts.r.i.í.t.i.o..n............................................................................................................................................... 12

1.3.6 SCeàtitđinặgt s .......................................................................................................................................................... 12

1.3.6.1 TSíingnhaiệl.s.u....................................................................................................................................................... 12
1.3.6.2 PInrint ......................................................................................................................................................... 12
1.3.6.3 ADnevtoicàe.n..s.t.eh..ci.ế.u.t.r.b.it.ịy........................................................................................................................................... 12
1.3.6.4 DNagtàey-T-..i.mG..ei.ờ................................................................................................................................................... 13
1.3.6.5 MVấisnceđ.lềl.a..kn.h.e.á.o.c.u..s............................................................................................................................................. 13

II LImưpuoýrtqaunatnNtortọensg 14

2.1 RPei.n.c..hs..aạ..cr.g..e..a..b..l.e...b..a..t.t.e..r.i.e..s.................................................................................................. 14
2.2 TMh.iẻc..r.Mo...i.Sc..rD.o..c.S.a.D.r.d................................................................................................................. 14

III YAonutroSànafety 15

3.1 MSaô..f.et.ả.t.y.c.,.ô.D.n.e.g.s.c.t.ár..icp...ta.i.on.n..t.o..à..n................................................................................................... 15
3.2 LSưa..fu.e..tý.y..a.n.n.o..t.eo..sà..no..n.đ..ốr..ei.c.v.hớ..a.i.r.p.g.ie.n..a.sb.ạ..lc.e...b..a.t.t..e..r.i.e..s......................................................................... 16
3.3 SLưa..fu.e..tý.y..a.n.n.o..t.eo..sà..n................................................................................................................. 17
3.4 SAan..f.et.o..hà..an..n.k.d.h.l.i.n.t.hg..a.o.o.f..tp.á.r.ci.n..pt..ic.n.a..r.t.r..i.d..g..e.s.................................................................................... 17

IV PCrheupẩanrebịavnàdinCothmửmission 18

4.1 CIno..tm.h..ửm...i.s..s.i.o..n..i.n..g............................................................................................................... 18

4.1.1 LInắsperptinrec..h..a..r..g..e..a..b..l.e....b..a..t.t..e..r..i.e..s....................................................................................................................... 19
4.1.2 Cshạacrgpeinre..c..h..a..r..g..e..a..b...l.e...b..a...t.t.e..r..i.e..s..................................................................................................................... 20
4.2 ILnắ.s.pe..r.ht..ộp..pr..i.nm..t.ự.c.ca..r..t.r.i.d..g..e....................................................................................................... 21
4.3 EInx..et.h.c.ửu...te....t.e.s..t..p..r.i.n..t........................................................................................................... 22
4.4 SLưa..vu..e.b.d.ả..pn..r.i.n..t..i.m...a..g..e..s........................................................................................................ 23
4.5 KAcí.c.t.ih.v.a.h..toe..ạ.B.t..lB.u.l.eu..te.o.t.oo..to.h.t.h........................................................................................................ 23
4.6 CInà.s.it.a.đ.l.ặl..tP..p.C.h.s.ầe..nt..g.m.r.a.ề.mp...h.đi.c.ồ..s.h.o.ọ.f.ta.w...a..r.e........................................................................................ 24

4.6.1 YSyêsutecmầurhe..ệq...u.t.hi.r.ố.e..nm..g..e..n...t.s.................................................................................................................................... 24
4.6.2 CInàsitđalặl tspohf.t.ầ.w..n.a..mr..e..ề..m............................................................................................................................................ 24
4.7 FUip.r.md..a.w.t.e.a..rp.e.h..uầ..np..d.c.a.ứ.t.en..g.......................................................................................................... 25

V TỨhnegPdCụsnegtpghrầanphmicềmsođftồwhaọrae application 26

5.1 CGhe..ut.ẩ.j.ne..t.bS..ị.tm.a..má..yp..i.n1..0.s.2ẵ..5n...rs.eà..an..dg..y.c.h.f.oo.r..đ.P.ồ.C.h.s.ọ.e.a.t..g..r.a..p..h..i.c.................................................................... 26
5.2 KSht.a.ở.r.it.iđ.n.ộ.g.n..gt.h..pe.h..sầ..on..f.mt.w.ề..am..r.e...................................................................................................... 27

© ERNST REINER GmbH & Co. KG

3

5.3 OGpi.a.e.o.r..ad.t.i.iệ.n.n.g..v.i.nậ..tne..r.h.f.àa.n.c.h.e........................................................................................................ 27

5.3.1 TMheanuh mbaern..u........................................................................................................................................................ 28

5.3.1.1 File ......................................................................................................................................................... 28
5.3.1.2 Edit ......................................................................................................................................................... 29
5.3.1.3 View ......................................................................................................................................................... 30
5.3.1.4 CPràeisđeặt.t.i.nt.r.gư..s.ớ..c............................................................................................................................................... 30
5.3.1.5 Forma.t........................................................................................................................................................ 30
5.3.1.6 EBxổtrsausn..g....................................................................................................................................................... 30
5.3.1.7 Help ......................................................................................................................................................... 30

5.3.2 TThoaonlbharcô.n..g....c..ụ................................................................................................................................................. 31
5.3.2.1 LGưriớdi ......................................................................................................................................................... 31
5.3.2.2 LSựealecht.i.oọ..n..................................................................................................................................................... 32

5.3.3 ĐObốjietcưtợs ng.......................................................................................................................................................... 32

5.3.4 ADnevtiocàenstah.f.ei..ết..ty..b...ị............................................................................................................................................... 33

5.3.4.1 ADnevtoicàe.n..s.t.ah..fi.ếe..t.t.yb..ị........................................................................................................................................... 33
5.3.4.1.1 SCeàti passwwoor.rd.d....................................................................................................................................... 34
5.3.4.1.2 DViôsahbiệleuphaósas..pw..a.o.s.rs.d.w..p.o..r.od..t.e..c..t.io...n............................................................................................................... 34
5.3.4.1.3 FQourêgnotpteansspwa.os..r.s.d.w...o..r.d............................................................................................................................. 35

5.3.4.2 UMnởlokchk.ó..da..e.t.vh..iic.ế.e.t..b..ị......................................................................................................................................... 35
5.3.4.3 KLohcóka dt.h.e.i.vế..it.c.b.e.ị............................................................................................................................................... 35

5.3.5 DCeàvi iđcặet sthei.ết..tt.i.nb..gị...s................................................................................................................................................ 36

5.3.5.1 PCràinitđsặ.e.t.t.it.ni.n..g..s............................................................................................................................................... 37
5.3.5.2 TSíignnhaiệl.s.u....................................................................................................................................................... 38
5.3.5.3 STreạamlinb.g.ị.t.s.đ.t.aầ..tu.i.o.i.nn............................................................................................................................................ 38

5.3.5.3.1 ETshtiếatbliậsphkBếlut..en..tố.o.i.oB.t..hlu..ec..t.oo.n.o.n.t.h.e..c..ti.o..n............................................................................................................. 38
Processed By W
e Batch PDF Protector
5.3.6 HSitểantutshịintrdạ..ni.c.g.a..t.oh..á.r.si.............................................................................................................................................. 40

5.3.7 DTíenvhiciệeumtừe...st.h.s.i.aế..gt..be...ịs............................................................................................................................................ 42

5.4 EHni.ể.a.n.b..lt.eh..ị.p.b.r.iả.n.n.t..i.nm...ta.r.go..en..g.p..rW.e..vi.n.i.ed..wo..w..i.ns...WE..x.i.pn..ld.o.o.r.we...s..E..x..p..l.o..r.e...r........................................................ 44

5.5 CExh..au..mỗ..i.p.c.l.ôe..n.w.g..o.v.r.ikệ..fcl..o:..wT..ạ:..oG...eb..nả..en..r.ia.n.t.e...p..r.i.n..t..i.m...a..g..e...................................................................... 44

5.5.1 CCoấunfhigìnuhreb..ả.p.n.r..ii.nn..t...im....a..g...e.................................................................................................................................... 45
5.5.2 TCrhaunysểfnerbảp..n.r.i.i.nn..t.s.i.ma..n..ag..g..me...á.t.yo...ij.ne..t..S..t..a.m....p....1..0..2.5........................................................................................................ 45

5.5.2.1 TRheapylatc.h.e.ế..p.b.r.ải.n.n.t..ii.nm...a..g.e..................................................................................................................................... 46
5.5.3 PInribnảtnthine p...r.i.n...t..i.m...a..g...e....................................................................................................................................... 47

5.5.4 NSuốmlưbợenrgo.b.f.ả.i.nm...ip.n..r.i..n..t.s......................................................................................................................................... 48

5.6 COàb..ij.eđ..cặ..t.s.đ..số.e.i.t.tt.ưi.n.ợ.g.n.s.g............................................................................................................. 49

5.6.1 TKeýxttự .......................................................................................................................................................... 49

5.6.1.1 CPràeisđeặ.tt.t.itn.r.gư..s.ớ..c............................................................................................................................................... 50

5.6.1.2 NCognữtec.xả.t.n..mh..e.đ.n.ố.u.i.t.tư.e..ợx..nt..go..b.v.j.ăe..nc..t.b..ả..n...................................................................................................................... 50

5.6.1.3 TGạeoneđrồ.a..ht.e.ọ..ag..r.a...p..h..ic........................................................................................................................................ 52

5.6.2 DNagtàey-T- iGmiờe.......................................................................................................................................................... 52

5.6.2.1 CPràeisđeặ.tt.ti.tn.r.gư..s.ớ..c............................................................................................................................................... 53

5.6.2.1.1 Tab date and...t.i.m...e................................................................................................................................. 54

5.6.2.1.2 Font ......................................................................................................................................... 55

5.6.2.2 NCognữtec.xả.t.n.m.h..e.đ.n.ố.u.i.t.dư..a.ợ.t.ne..g/.t.i.mn..g.e.à.o.y..b./j.e.g.c.iờ.t................................................................................................................... 56

5.6.3 MNuámy đbáenrhin.sg..ố..m...a..c...h..i.n..e........................................................................................................................................ 56

5.6.3.1 CPàrei sđeặt.t.i.tn.r.ưg..sớ...c............................................................................................................................................... 57

5.6.3.1.1 NDuảmi mbeáryinđgámn.h.a..cs..hố..in..e....r.a..n..g..e.................................................................................................................... 57
5.6.3.1.2 NVuòmngbetrròcnirscốl.e........................................................................................................................................ 58

5.6.3.2 CMoenntue.xn.t.g.m.ữ..e..cn.ả.u.n..nh..u.đ.m.ố..bi..et.ư.r.iợ.n..ng..g.m..m.a..cá.h.y.i.nđ..eá..n.o.h.b..js.e.ố.c..t.................................................................................................. 58

5.6.4 MBaãrcvoạdceh .......................................................................................................................................................... 59

5.6.4.1 CPràei sđeặt.tt..itn.r.ưg..s.ớ..c............................................................................................................................................... 59

5.6.4.2 SCốon/sneg..cà.u.y.t.i.lv.i.êe..n.n..tu.iế.m.p..b..e..r.i.n..g../.d..a..t.i.n..g................................................................................................................... 62

5.6.4.3 CMoenntue.xn.t.g..mữ..e.c.n.ả.u.n..hb..a.đ.r.ốc..io..td.ư.e.ợ...on.b.g..jeb..ca..tr..c.o..d..e............................................................................................................. 63

5.6.4.4 GTạeoneđrồ.a..th.e.ọ..ga..r..a.p...h..ic........................................................................................................................................ 63

5.6.5 GĐrồahpọhaic .......................................................................................................................................................... 64

© ERNST REINER GmbH & Co. KG

3

4 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.6.5.1 LNoạapdđg.ố.r.i.at.h.p.o.h.ạ.ic.i..đd..ồi.a..lho..ọ.g.au..e................................................................................................................................. 64
5.6.5.2 CMoenntuex.n.t.g.m.ữ..e..cn.ả.u.n..gh..r.đa..ốp..ih..ti.ưc..ợ.o..nb..gj.e..đc..ồt...h..ọ..a.............................................................................................................. 65
5.6.5.3 GTeạnoeđr.ồa..t.he..ọ.g.a.r..a..p..h.i.c........................................................................................................................................ 65

5.7 EKxí.c.t.eh..r.nh..ao..lạ..tp..ri.ni.n..bt..êt.r.ni.g..ng..ge..or..ià.n.i.g................................................................................................. 66

5.7.1 TKrícighgheorạint .gt.h..vô..i.na..g.e..qx..ut.e.a..r.n..ú.a..tl..bs..ấw..m.i.t..cb..hê..n...n...g..o..à..i........................................................................................................ 66

VI BMảaointtreì nance 67

6.1 TRhe.a.p.y.l.a.h.c.ộ.e.p..p.m.r.i.nự..t.c.c..a..r.t.r.i.d..g..e................................................................................................... 67
6.2 VCệl.e..sa..inn..ih.n..gc..h.t.hỗ..e.t.i.cế..op..n.x.t.aú..cc.t..sc..ủo..af..th.h..ộe..p.p..mr.i.nự..t.c.c..a..r.t.r.i.d...g.e.................................................................... 70
6.3 VCệl.e..sa..inn..h.n..ol.ỗ.z..zp..lhe..u.s.n............................................................................................................... 71

6.3.1 MVệansiunahl lnỗo.p.z..hz..ul.e.n..c.b..lằe..n.a.g.n..i.tn.a.g.y.................................................................................................................................. 72

6.4 CVlệ.e..sa..in.n..hs.e..ca.á.l.i..b..ị.t..đ..ầ..u...i.n...................................................................................................... 73
6.5 RThe..ap..yl.a..cc.á.i.ni..gb..ị.tt.h.đ.e.ầ..su.e..ia.n.l......................................................................................................... 73
6.6 CVlệ.e..sa..in.n..hh..o.k.uh..so..ia.n.ng..g...c..h..ứ...a..................................................................................................... 74
Processed By W
e Batch PDF ProtectorVII RNehcậongbniếistivnàg kahnắdcRpehmụcovciáncglỗIni terferences75

7.1 Mjeá.t.Sy..t.ia.n.m..k.p.h..ô1..0n..2g.5..t.hw..ự.i.tc.h..ot.h.u.i.t.c.f.uh..nứ..cc..t.in.o.ă.n.n..g................................................................................... 75
7.2 CNag..uu..sy.e.ê.s.n..f.on..rh..âu..n..c.p.h.i.na..r.kg..he..ôd..n.b.g.a..đt.t.ưe..rợ..i.ec..ss..ạ..c................................................................................. 76
7.3 TWín.a..rh.n.i.iệ.n.u.g..c.m.ả..ne..hs..s.ba..ág..oe..s......................................................................................................... 76
7.4 CNoh..rữ.r..en..cg.t.a.t.íb.n.l.e.h..ie.ệ.ru.r..ol.ỗ.r.i.m.c..eó..s.ts.h.a.ể.g..ke..hs..ắ..c...p..h..ụ..c.............................................................................. 77
7.5 DNeh..vữ..i.cn..eg...et.ír.n.r.o.h.r.i.ệm..u.e..lsỗ..s.ia.t.gh..e.iế.s.t..b..ị.............................................................................................. 77

VIII TheôchngniscốalkDỹatthauaậnt dvàApchcụesksiệonries 78

8.1 TMy.i.pế.e.n..gP...gl.a.h.t.ie..t.h..ô..n..g...t.i.n........................................................................................................ 78
8.2 The..ôc.h.n.n.g..i.cs.a.ố.l..kD.ỹ..a.t.h.a.u..ậ..t.......................................................................................................... 79
8.3 TVrậ.a.n.n..cs..ph..ou.r.y.t.ể.a.n.n..vd.à..D.t.ih.s.ảp..io..bs..aỏ..l.................................................................................................. 80
8.4 APch..cụ..e.k.s.is.ệ.o.n.r.i.e..s.................................................................................................................... 80

IX CLioênntahcệt 81

X OHưpeớrnagtindgẫninvsậtnruhcàtniohns 82

Index 83

© ERNST REINER GmbH & Co. KG

Your jetStamp 1025 5

1 Your jetStamp 1025

Processed By W
e Batch PDF Protector

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

6 PCset graphic Help jetStamp 1025

1.1 COhpứecrnaătinnggceáclenmútebnấtms

Processed By W
e Batch PDF Protector

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Your jetStamp 1025 7

Processed By W
e Batch PDF Protector

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

8 PCset graphic Help jetStamp 1025

Processed By W
e Batch PDF Protector
TNrúigtgbeấrmbuđttểonins CInádcicachtoỉrbsáoof vpềrinvtị ptroísinition
DMiàsnplahyình hiển thị PKrhinut vaựrecain
ON/OFF button Chaỉ rsgốinsgạicndpiicnator
ĐOèpnerLatEinDghsitểantutshịLtErạDng thái hoạt động ỔCocnắnmecktiếotnnsốoicckheot bfoộr đmiềauinshợapdanpgtuerồn điện
FNuúntcbtấiomn bliêutntoqnufaonr phrộinpt mcaựrctridge JỔacckắmsogcikắect cfoắrmexđtểerkníaclhtrhigogạetrbinêgn ngoài
FNlắap cfoủrabnagttăenrycahnứdappriinnt vcàarhtrộidpgme ực MỔicrắomUmSBicrsooUckSeBt
compartment
HPrộinpt mcaựrcriage MKhicerocắSmD tchaẻrdnhsớlotMicro SD
HPrộinpt mcaựrctridge BNagtătenrychcứoampianrtment
SNeiêaml phong CLoơckcihnếg kmheócahnagnăisnmchbaứtatepryincompartment
SKeẹapl greiữtaniniêinmg cplhipong CLoơckcihnếg kmheócahhaộnpismựpcrinint cartridge
SĐeầaul btiịpt CPráincttciếaprtđriidểgme củonatahcộtps mực
NĐoầzuzilnesphpruint ccủaarthridộgpemực

Operating status LED DMeôstảcription

PLueôrmnaxnaennhtlylálit "green" DTehviếictebịisđacntgivhe.oạt động

NShoấrpt fnlahsáhyinnggắinn4trsoencgoknhdosảintgerval DTheivếictebịisđainnegnởercghyế-sđaộvintigếtmkoiệdme. năng lượng.
thời gian 4 giây

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Your jetStamp 1025 9

1.2 DHisểnpltahyị avàndcábcunttúotncfhuứncctnioăngs

MThàendhisìnphlahyiểdneptehnị dpshụonthtuhộecrevsàpoencgtiữvecmảnehnumceonnutetxưtơ. nTgheứsntga.rtMinàgnshcrìneehnboắft tđhầeumcaủian menu is
cdhisípnlhaylàedh.iển thị.
MThàendhisìnphlađyưisợcstcruấcututrúecd tahcecoorcdáincgpthoầtnhesafoul:lowing sections:

Processed By WA THieêaudđeềr
e Batch PDF Protector
MInkứclemveựl c

wvớithi heộmppmtyựocrtwrốrnongghcoaặrctrisdagiebtiểhue tsưyợmnbgol xaupấpet ahrisện
UkếStBbốcioUnnSeBctđioãnsaẵvnaislaàbnleg
001/015 001/... snốumlưbợenr gofhtìhnehsảenthpirninđt ãimđaặgtevaànd
.../015 nsuốmlưbợenr gofhsìtnohreảdnphrint đimượagcelsưu trữ

BBlluueettooootthhahcotạivteđộng

MĐaãinksếtandốaipbteộr cchounynểenctđeổdi nguồn

BMaứttcepryinlevel
BPainttđeraynigs scạhcarging

B ĐSeặt hpìrninht ảimnhagine

C MTheannuhbmarenwuithvmớiecnáucitemmụsc amndencuomvàmlaệnndhs

Home
TArcucyecsậsptovàthoemmeaninu mcheínuh.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

10 PCset graphic Help jetStamp 1025

TNreaxntgptaiếgpe theo
FCohruwyaểrnd/btiếacpk/ tqhuroauyglhạiptrhinôtnigmqaugaeshìonrhmảennhui.n hoặc menu.

Back
QReutauyrnlsạitmo àthnehpìrnehvitoruưsớdcisđpóla(ym(esnuubmcoennu/ m/ menauincmhíennhu//theoxáittfkrohmỏi mmaeinumcehnínu)h.).

Selection

VEànotemrsetnhue đseãlecchtọend. mXáencun.hCậonncfiármc smeụnctrniehsậpanvdàchoomàpnlethteàsnhfucnàcitiđoặntscehtứtincgnsă. ng.

D BFoốunrnpúutsnhh-bấunttons
EMaỗcihnúbtultutoônniđsưaợlwcagyásnacshsoignmeụdctomtehneumheonặuc iltệenmh ohriểcnomthmị taronndgdtihsaplnahyemdeinuthpehímaetnrêunbar above
int.ó.

Processed By W
e Batch PDF Protector

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Your jetStamp 1025 11

1.3 MeaninuMcheínnuh

TMhenmueđniềuunhavưigớantgioncủoaf theiếdt ebvịibceaocognồsmismtseonfumcahinínahnvdàsmubemnuenpuhsụ.
TChóer6emareen6u mchaíninh:menus:

CFuhnứcctinoănnsg
KLhocóka dtheivếict ebị
KAíccthivahtoeạBt Bluleuteotootohth
XWóiapevịptorísition
TChhaayngđeổipvoịstirtíion
CSeàtitđinặgts

1.3.1 CFuhnứcctinoănnsg

TInestht ửprint
BLựy aseclheọcnting
Processed By W tjehetSjteatmStpam10p2150t2h5ựecxheicệunteins tahửtehsìtnphriảnnt hofinthđeãscehleọcnted print image.
e Batch PDF Protector
RHeìnph. lảansht pinrinctuiốmi caùgneg
BLựyaseclheọcnting jtehteSjteatmSpta1m0p2510t2h5ựcextheicluạtiebsảtnheinlađsưtợecxethcựutcedthimcuprốini tcùanggai.n.

ĐReặtselạtinsuốmb. machine
LBựyascehleọcnting jtehteStjeatmSpta1m0p2510đ2ặ5t rlạeisveitệscthđeánnhumsốb.ering machine.

1.3.2 KLohcóka dtheivếitcbeị kthheóadetvhiicếet bloịcđkưiợscakcítcivhatheodạotrhdoeặaccvtiôvahteiệdubhyóeanbteằrninggcaácphasnshwậoprdm. ật khẩu.

LBựyascehleọcnting

AClũsnogrenfêernttohathme kshoảftwoaprheầanpmpliềcmatiứongPdCụsnegt gPrCapsheitcg"rDaepvhicice"sAanfettoyà"n. thiết bị".

1.3.3 AKcíctihvahtoeạBt lBuleuteotootohth

LBựyascehleọcnting Bluetooth đisãađcưtiợvactekdíc/dhehaocạtivta/theủd.y kích hoạt.

AClũsnogrenfêernttohathme kshoảftwoaprheầanpmpliềcmatiứongPdCụsnegt gPrCapsheitcg"rEaspthaibcli"sThhBiếltuleậtpooktếhtcnoốninBelcuteiotono".th".

1.3.4 XWóipaevpị torsí ition

LBựyascehleọcnting hthộep pmriựntccđaưrrợiacgdei icshmuyoểvendđtếonthveị trcílelàamninsgạ/cbhas/icơpobsảinti.on.

AClsũongrenfeêrntothtahme skohfảtwoaprehầanppmliềcamtioứnngPCdụsentggPraCpsheict g"Mraapnhuical"Hnoưzớznlegcdleẫannvinệgs".inh đầu in".

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

12 PCset graphic Help jetStamp 1025

1.3.5 CThanygđeổpi voịstirtiíon

LBựyascehleọcnting tdhòenpgrintđcưaợrrciagcheuisyểmnođvếend vtoị ttrhíethcahyađngổei /pvoịstritíiocnơ/bbaảsnic. position.

CAlũsnogrenfêenr ttohathme kshoảftowaprheầanpmplềicmatiứongPdCụsnegt gPrCapsheitcg"rRaepphliacc"eThparinythcộaprtmridựgce""..

THhộeppmrinựtccianrrciaũgneg ccaónthaểlsđoưbợecmdoi vcehdutyoểnchđaểngtheapyođsổitiovnị /tbría/sivcị tproí sciơtiobnảbnybpằrnegssciáncghthnehấfunnnctúiot n
bcuhtứtocnnfăonr gprcinhtochaộrtpridmgựec in.

1.3.6 CSeàittđinặgt s

STiígnnhailệsu
PInrint
DAenvticoeànsethciuếrtitbyị
DNagtàey-Tgimiờe
FCaàcitđoặryt csủeattinhgàs sản xuất
Processed By W
e Batch PDF Protector
1.3.6.1 TSíingnhaiệlus

WÂmartnhinanghsocuảndhsbáo
LBựyascehleọcnting tjehteSjteatmStpam10p2150b2ậ5t s/wtắittcthíneshitệhue âamcotuhsatinchstirgonnaglstroưnờ/onfgf inhợcpasceóocfảwnahrnbiánog.s.

ELrỗrioâr msotuhnadnsh tjheetSjteatmStpam10p2150b2ậ5ts/wtắittcthíneshtiệhue âacmouthsatinchstirgonnaglstroưnờ/onffginhợcpastehiếoft dbeị vlỗicie

LBựyascehleọcnting
errors.

ÂBumtttohnansohunnúdts tjehteSjteatmStpam10p2150c2h5usywểnitcnhúetsbtậhte/ btắutttâomn sthoaunndhs. on/off.
LBựyascehleọcnting

1.3.6.2 PInrint

ICnưteờnnsgityđộ
SLựelaeccthioọnnbcehtếweđeộninectioếnt okmiệimca,li,nrebgìnuhlarth, ưorờdnoguhboleặpcrihnatinlgần

AClăignncmheỉnnht
SLựelaeccthioọnnbgeiữtwaeheìnnh0 ảdenghreinexaonady1080độdevgàre1e80rođtaột.ed print image.

EInndvôletsậsnprinting
SLựelaeccthioọnnbgeiữtwaeternựcontuliynếeninkahcôtinveg ohrooạnt lđinộengachtoivặec. trực tuyến hoạt động.

OCnhlỉycóavsaẵilanbklehiinkếctonnốnievcớtiiotnrìnwhithđiaềuprkinhtieểrndmriváeyr.inF.oĐr mể obriếetdtehtêamiletdhôinnfogrmtinatciohni ,tiếste,ehtãhyexseemctpiohnần
Downloads - Software itnrotnhge kmhaurkviựngc tehqiếuitpbmị eđnátnahredaấuontrêthneRREEININEERR website www.reiner.de.

1.3.6.3 ADenvtiocàenstehciuếrtibtyị

CThayngđeổippaasswswoordrd
CSeàtitpinagstshweodrdevcicheopthaisếstwboị rd.
NByhấpnressing tchheopvaisệscwcoàridpiassasdwooprtded.

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Your jetStamp 1025 13

ATlấl tpcriảnthiìmnhagảenshoin trhêenMthicẻroMSicDrocSaDrd swẽillđbưeợecnmcrãyphtóead saaftuerkehni tnehriậnpg vaàndkíacchtihvaotạint gmaậtpkahsẩsuword
(pmaậstskwhoẩrdu 0000000 ikshnôontgakvahiảladbụlen).gT).hMe ãenhcórayptitếiopntcụocnctóinuheiệsutolựbcenvgaaliydceảveknhiwchàeinđiặntstalling the
MthicẻroMSicDrocSaDrdtirnonogthceár cdethvicếet sb.ị khác.

KLohcókadtheivếitcebịasfateur này
ĐSeặttitnhgờithgeiatnimseauafktehri wmháicyhinthbeị kjehtóSatalmạiplầ1n0n25ữais locked again.

1.3.6.4 NDagtàey-T-igmiờe

CThayngđeổicđloồcnkg hồ
SĐeặtttitnhgờithgeiatnimceủaofjethtSetjaemtSpta1m02p51.025.

TShuờmi mgiearntimùea hè
SThetiếtitnlgậpthtehờsui mgimanermtùimaeh.è.
Processed By W
e Batch PDF Protector
1.3.6.5 MNhisữcnelglavnấenođuềs khác

FKahcôtiopryhụRcesceàti đặt gốc
CByhọsnelecting jtehteSjteatmSpta1m0p2510đ2ư5ợisc rđeặsteltạtiovềthterạdneglivtehráyi bstaanteđ.ầu.

PGrioatoocthoứl c

VSieệlecccthinọgn“o“bnậ”tc” asuẽsleưsuemveọriybiảmnprinint(t(htờimi eg,iapnri,nht ìinmhaảgneh, ninu,mmbáeyrinđgámnhacshốin1e) v1à) oto be logged in
tệhep f“iplero“tpfriloet.ftilxet.”txtrtê”nonthtẻheSDSD. card.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

14 PCset graphic Help jetStamp 1025

2 Important Notes

TBreưfoớrec kchoimvmậnishsàionnhinjgetoSfttahmepje1tS0t2a5m, phã1y02lu5ô,nalđwọacyhsưreớandgtdhẫenopvậernathinàgnhinvsàtruđcặtciobnisệtacnádcinlưpuarýtiacunlatoràn
cthẩensthafậenty. Đnoiềtuesnwàyithngcăanrec. hTặhnisspựrekvheônntsginasnetcouàrnitiđeốsiivnớhiamndályinign ovfàthe marking devices and
cáoncnreủci treodksếat fneốtyi đriểskgsiữtoakneteopànyocuhosabfạenanvdà atrváonidh dlàammahgỏengtoththiếet dbeị.vice.
RPeinchsaạrcgeable batteries
MThicẻroMSicDrocSarDd

2.1 RPeinchsạacrgeable batteries

TVhiệeccshạacrgpining đoưf tợhce đbiaềtutekriheisểnisbeằlnecgtrđoiệnincatửlly. Đcioềnutrnoàlleydđ. ảTmhisbảeonsruằrnegs pthinatđtưhợecbsaạttcermy ộcteclláscahretối ưu và
cchẩanrgtheậdno.ptimally and carefully.

RSạechlạairging

SFuạlclyđcầhyaprgine trreưcớhcarkgheiasbửledbụanttgerlầiens đbầeufovreớifirtshtờui sgeia.nDsuạractikohnoaảpnpgro3xg. itờhr.ee hours.
SAaftuerlầthnesfạircstđfầuyll cđhầaurgtieê,nt,hpeinbastẽtekrhieôsndgođnạot tđyưeợtcretốaci đhafucllôcnagpsaucấitty..BYạonupmhảusi ct heấxpenchtậtnhartằtnhge
tnhoờrmi gailasneprvhicụec tvimụ ebsìnwhitllhbưeờunngdseẽrcbuịt.cắt giảm.

ĐRạetacôhninggsfuấlltctaốpi ađcaity

CFuôlnl gcaspuaấctitđyầiys đaủchđiạevteđdưwợhceknhithpeinbđaưtteợrciexsảahreoàcnomtopàlentevlày đdưisợcchasrạgcedđiasnạdcclạhianrgheiềdusleầvne.ral times.

2.2 Micro SD card

TChheỉ McóictrhoểSthDácoatrhdẻmMaiycroonSlyDbekhrietmhioếvtebdị wđãhetnắtt.he device is switched off.
STwắittcchhiỉnđgưoợffcopnhlyéppethrmônitgtedquvaiantúhteBOẬNT/O/ FTFẮTb.utton.
Processed By W
e Batch PDF Protector

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Your Safety 15

3 AYonutroàSnafcehtyo bạn

CSôanfegtyt,áDc easnctroipàtnio,nMô tả
ASnafetotyànnođtốeisvoớni preinchsaạrcgeable batteries
LSưaufeýtyannotoeàsn
ASnafteoàhannđdốliinvgớoi fhpộrpintmcựacrtridges

3.1 SCaôfnegtyt,áDceasnctroipàtnio, Mn ô tả

Processed By W
e Batch PDF Protector
CWảanrnhinbgáso onfgduaynhgeiểrms tthraựtcletiaếdp tdoẫdneđaếtnh toửr vsoenvgerheoặincjuthrưyơdnirgetcítclhy nifặnnogt onbếsuekrvheôdn.g quan sát.

CWảanrnhinbgáso ovfềdnahnữgenrgs nthgautymhaiểymlecaód tthoểddeẫanthđếonr stửevveornegihnojuặrcybifị tnhoưt ơonbsgenrvặendg. nếu không quan sát.

CWảanrhninbgáso ovfềdnahnữgenrgs nthgautymhaiểymlecaód tthoểindjẫunryđếifnntohtưoơbnsegrvtíecdh. nếu không quan sát.

CWảanrhninbgáso onfhdữannggenrgsutyhahtiểmmaycóletahdể tdoẫpnrđoếpnerhtưy dhaỏmngatgàei sifảnont ếoubskehrôvendg. quan sát.
TOubâsnertvheủthceácopheưrớatninggdiẫnnstvruậcntihoànsn.h.
YBoạun ađrưeợacskyêedu tcoầupetrhfoựrcmhaiệcntiocnásc hheàrneh. động tại đây.
NCoátceslưaunýd vaàdvliờciekthoumyêankeđểhagniúdplinvgiệycoxuửr jelýtSjetatSmtapm1p021502ev5ecnủeaabsiạenr.trở nên dễ dàng hơn.
NGohtiecshoúntrinêsntrvuidcteionhvưidớenogs.dẫn.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

16 PCset graphic Help jetStamp 1025

3.2 LSưafuetýyannottoeàsnođnốrievcớhiaprignesaạbcle batteries

RPeinchcaórgtheểabslạecblaạtitecórietshểarbeị smuòbnje.cTtutổoi wtheọard.àAi hloơnngesrásuetrhváicneglikfehôthnagnthsểixđmưoợncths cannot be
wđưarợracnbteảdo. hành.

Poinsscóibltehểexnpổlokshioi ntiếinp cxoúnctavớcti wlửitah. fire.

DKohônnogt ftohracoeftuállcyqoupáenmrạenchhađrốgievaớbliepbinatstạecri.es.
KDhoônnogt đexểppoisnesrạecchởanrgơeiacbólenbhaiệtteđriộescato.severe heat.
KDhoônogt đeểxppoinsesạreccởhanrơgei acbóleápbastuteấrtiekshítoqueyxểtrnemcựeclythloấwp.barometric pressures.
BPainttceóriethsểmnaóyngrolêwn htrootnign ctraưsờenogf hdợefpecctós.lỗNi.eĐveừrntrgybtaooregmiờovceốagnắynhgotthbáaottbeấriteksỳfrpoimn nthóengbantàteorykhỏi
cnogmănpacrhtmứae.nt.

ITnhjuưriơensgretíscuhlticnógtfhroểmxảdyesratrukchtiiosnử odfụtnhge pbianttseạryc wkhôenguspihnùg huợnspuhitoaặbclekrheôcnhgarpgheaảbi lpeinbastạtce.ries or non-
rechargeable batteries.

OChnlỉysửusdeụtnhge pbianttdeàrinehs riniêtenngdcehdofothr itếhtebdị.evice.

TLyưpueýukshaigseử dụng

UCsheỉ soửnldyụtnhge benộcclohsueydểnmđaổinisngaudồapnteđriệtno kcèhmargtheetoheđrểecshạacrpgeina.ble batteries.
OChnlỉysửusdeụrnegchpainrgseạacbl(ebbốanttpeirnie) slo(ạfoi unrikeeanchk)imoflothạei htyypđerunaic(kmeãl msốetsaảl nhypdhrẩidme (RREEIINNERR:i9te4m6 1nu9m2 b- e0r0: 0)
9th4u6ộ1c9l2oạ-i0A0A0.) of the type AA.
KAhlwi athyasyreppinlatcheì tahllafylalturôenchtấatrgceảa4blpeinbastạtecriceùsnagt monộctelú. c.
PUinnaturtáhioprhiséepd cbóatttheểriegsâymhaưy hcaỏunsgehdoaặmc atrgụecotrặmc.alfunction.

CUhseỉ soửnldyụpnrgespcinribseạdcrđeưchợacrgcehaỉ bđlịenhb.atteries.

LInắspeprtinon

QOubasenrvseátpcoựlacritcyủaofpreinchsaạrcgekhabi lắepbavàttoe,riethsawmhkehnảinosceártcinkgý, hreiệfeur đtoể slắypmcbhoolsđ! úng !
Processed By W
e Batch PDF Protector

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Your Safety 17

3.3 SGahfiectyhúnoantetsoàn

CPóosthsiểblveấtpripnpgiãngvàanlàdmdahmỏangethtoiếthbeị deovcicáecdđuồevtậotdtheivếicuenlginăens nlyắipngtrforeneglyphinònthge. room.
ĐPặlatcceátchdeâdyenviốcievlớinietshisếot bthị amtộtthecáycdhognọont pgoàsneg ađểdacnhgúenrgskohuôrcneg! gây cản trở nguy hiểm!

DThamiếtabgeị ctóo thhểe bdịehviưcehaỏtnigmkphroi pvậerntcrahnusypểonrtk. hông đúng cách.
COhnỉlysửusdeụpnagcbkaaogibngì ctóhakthpảronvăidnegsbpảrotevệcttiohniếftrobmị khimỏpi saựct vaandđậsphovcàksfốocr tchheodtehviếicteb!ị!

DThaimếtabgịectóo tthhểe bdịehviưcehbỏyngdetrwoinngg.môi trường quá ẩm ướt.
TBreưfoớrce kchoimvmậnishsàionnhin, gh,ãwyađitợui ncthilothđeếndekvhici ethhiếatsbrịeđaạcthđeếdnronohmiệtteđmộ ppehròantugrevàanhdoàisnctomànpletely
kdhryô!!

3.4 ASnafteohànanđdốlinvgớiohf ộpprinmtựccarintridges
Processed By W
e Batch PDF Protector
PCoóstshiểblebịbmlinùddnoesmsắdtuteiếtpoxeúycevcớoinmtaựcct .with ink.
KDhoônnogt hpoưiớntntgheđầjeutSphtaumnpm1ự0c25trênnozhzộlepsmaựgacinvsềt ppheíoapmleặ'st fnagcưesờ!i thao tác !

DThamiệtahgeạitcohhoesaứlthc ckahuỏseendếbuyminựgcescthiouni voôf ibnụkn. g.
DKohônnogt sđwưaợlclouwố! ng mực in.
KĐeểehpộtphempựrcintxacakrhtrỏidi gtầemouvtớoifctủhae trreẻacnhỏo.f children!

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

18 PCset graphic Help jetStamp 1025

4 CPrheupẩanrebịavnàd bCàonmgmiaisosion

COhnỉlykếctonnốnietchtiếtht ebịdveớvicPeCtostahuekPhCi pahftầenr mtheềmPCkèsemt gthraepohđicã sđoưftợwcarceàihđaặstblêeennminásytatílnlehd (see
“Install PCset graphic software”).
TTrhìnehređqiềuuirekdhiUểSnBUdSrBivebrắstabrueộincsđtưalợlecdcaàloi nđgặtwciùthngthveớPi CphseầtngmraềpmhicđồsohftọwaaPreC. sOent.cKehthi ePCPCvàand
tdheiếvticbeị ađrưeợccoknếntecntốei,d,trtìhneh UđiSềBu kdhriivểenrsUwSiBll bseẽ dđeưteợcctepdháatnhdiệlonadvàedtảaiuttựomđộantigc.alNlyế.uIftthhieếtdbeịvice is
đcưoợnncekcếtet dnốwihtriloentghekhPiCpsheầtngmraềpmhicđồsohftọwaaPreCisentocthiưnsatađlưleợdc, icnàsitađlặlatt,iovniệcofctàhieđdặetvtircìenhdrđiviềeurskwhilểl n
tfhaiiếl.t bị sẽ thất bại.

ĐThiềeumheưnớunngamvigeantuiotnrêonn tthhieếtdbeịvcicheỉ đisưiợncEtnhgểlishhiệnonblyằ.ng tiếng Anh.

Cohmạymtihsửsioning

ILnắsperht ộpprinmt ựcacrtridge

EThxaecouttáectiensthpửrint
SHaìnvhedảpnrhinitnimđãaglưeus

AKcícthivahtoeạBt lBueluteotootohth

ICnàstiađllặPt pChsầent gmraềpmhic software
FCiậrmp wnahrậet upphdầantecứng
Processed By W
e Batch PDF Protector
4.1 CInotmhửmissioning

ỔThceắpmowđeiệrnoupthleảti mdễustitếbpeceậanstyừtboộređaiềcuh hfroợmp nthgeuồmnađiniệsna.dĐaểptheor.àIn tooràdnerntgoắctokmếtplneốtei ltyhiết bị
kdhisỏcionngnueồcnt tđhieệndelưviớcie, bfrộomchtuhyeểmn ađiổnsi n, gthueồnmđaiệnsn apdhaảpi tđeưr ợmcuksét oberapuklhleỏdi ổfrocmắmth. e outlet.

TChheỉ cdóevtihcểe tmắtatyhioếntlybịbtehôsnwgitqcuheadnoúftf BviẬaTth/eTOẮNT/OFF button .
SVwiệictcthắitnbgằonffgbcyárcehmtohváinogptinhesạreccchóartgheểabdlẫenbđaếttnermy ấctadnữlelaiệdut.o data loss.

ILnắsperpt irnecshạacrgveàaobmleábyaitnteries

SCạhcarpgienrechargeable batteries

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Prepare and Commission 19

4.1.1 LInắsperptirnescạhcarvgàeoabmleáybiantteries
LInắspeprtinrescạhcavràgoemabályeibnatteries Fig. + +

TPhine bpahtảtei rđieưsợmc suạsct bđeầyfutlrlyướchcakrhgei dsửbedfụonregfliầrsnt đuầseu.vTớhiethcờhiagrgiainngstạimc elàiskhaopảpnrogx3. tghirờe.e hours.
TPhine bđaưtợtecriseạscađreầychkahrigđeèdnwbháeon sthạec gmreàeunxcahnahrgláincgâiyndtắictator is off .

Processed By W
e Batch PDF Protector

NAếlwuatyhsayrepilnacmeớaillthflaì tlurôenchtahragyeathbếletấbtacttảercieásc aptinonscạec.cùng một lúc.
KWhhi ethnátohepibnartate,rvieiệscađreọcrenmgoàvye,dg,iờthevàdabtộe,đtếimmecaủnadccáocumntáeyr rđeáandhinsgốovf ẫthne numbering machines are
đmưaợinctadinueydt.rì.

OMpởennắflpapngfoărnbacthtứeray paindvpàricnht ứcarhtrộidpgme cựocmpartment .
PĐuẩsyhkthhóeabnagttăenrycchoứmappainrtment locking ulêpnwtarêrdnscuhnotilđtếhneklohci kkihnógaccaón tbheểođpưeợncedm. ở.
OMpởengbăanttecrhyứcaopminpartment .
EĐnảsmurbeảcoocrrựectâpmoladrưitơy nagndchinínsherxt ábcatstearuieđsó. chèn pin.
CĐlóonsge nbagtătnerychcứoamppianr.tment .

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

20 PCset graphic Help jetStamp 1025

CĐlóonsge nflaắp fcohrobantgteărny cahnứdapprinint &camrtrựidcgiencompartment .

4.1.2 CSạhcarpgien rechargeable batteries
Charge rechargeable bSaạttcerpieins Fig.

COhnỉlykếctonốnei tchtiếthtebịdveớviicPeCtostahue kPhCi pahftầenr tmheềmPCđsồeht ọgaraPphCicsestođftãwđarưeợhcacsàbi eđeặnt installed
(refer to "Install PCset graphic software").
WVớitihvtiệhce cinàsitđaặllat tpiohnầnofmthềemPđCồsehtọagraPpChSicEsTo,ftrwìnahređ, itềhue krehqiểunireUdSUBSđBưdợrciveyêrsuacrầeuinđsưtaợllcedc.àIifđaặt.
cNoếnunekếctionnốiisđưeợstcabthliisếhtelậdpbgeitữwaeePnCthveàPthCiếatnbdị, tthrìenhdeđviềcue,kthhieểnUSUBSBdrsivẽertsự ađrộenaguptohmátathiciệanllyvà
dtảeit.ected and loaded. If the device is connected without installing the PCset graphic software,
tNhếeuinthstiếatllabtịiođnượofcthkeếtdneốvicmeàdrcivheưrsa fcaàilisđ. ặt phần mềm đồ họa PCSET, việc cài đặt trình điều
khiển thiết bị không thành công.
CKoếnt nneốci tbtộhechmuayiểnns đaổdiacphteínr hofctủhae tdheiếvitcbeị to the connection socket provided for the mains adapter

avàndkếctonnốei cntóitvtớoi tcháecmngauinồsn. điện.
GĐrèenenhicểhnatrhgịinmgàiundxicaanthor lsigáhntgs luêpn.
CShạacrgđiãnghoisàncotmấtpklehtieđwènhebnáothseạcch(amrgàinugxianndhic)ator itsắtođff.i
Processed By W
e Batch PDF Protector

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Prepare and Commission 21

4.2 LInắspehrtộpprminựt cainrtrviàdogemáy

DCiáffieđreầnut bsịetahlộsparmeựrecqkuhiráecd ndheapuenđdưinợgcoynêuthceầtuyptùeyotfhinukộcusveàdo loại mực được sử dụng
(refer to "Replacing the seal").
USsửedsụenagl ocáf tihbeịteđnầculoisnecdủparihnột pcamrtựricdgkeè.m theo.

TDhaimệtahgạei tcohhoesaứltch kchaỏuesendếbuyđiểngmeựstciocnhoufi ivnôk.bụng.

Insert pLrắinpthcộaprtrmidựgce Fig. + + +

Processed By W
e Batch PDF Protector

SBwậtittchhiếotnbtịhtheôdnegviqceuavinaúttheBẬOTN/OTFẮFT button .
LTEhDe otìpnehratrtạinnggshtaotạutsđLộEnDg lsigáhntgs luêpn g(mreàeun.xanh)

PNrehsấsn fnuúnct tciohnứcbuntătonng fcohr oprhinộtpcmarựtricdgine .
PrHinộtpcmarựriacgien mdiocvheusytểonthseanrigghpthiảnitovàthoevcị htraínthgáeopolắspitihoộnp. mực.
Open flap for battMerởy naắnpd npgriăntnccahrứtriadgpeincvoàmhpộaprtmmeựnct .
Push theĐpẩriyntkhcóaartrhidộgpemloựckcining snlhigẹhntlhyàunpgwlaêrndstrêandvoàpmenởint.ó.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

22 PCset graphic Help jetStamp 1025

UnpackLtấhyehpộripntmcựacrtriindgrae avàndthreámo obvỏectáhiegchlimp.
(sxeemohpưeớrantigngdẫinnsthruacotiotáncs hfoộrpthmeựpcriPnt5c) artridge P5).

PĐlặatcme áthyeindelêvincebềonmaặtfircmhắscucrfhaắcne.

Hold priGntiữcakrhtróidagheộlpocmkiựncg .

InsertĐtưhea phrộinpt mcaựrctrivdàgoe as shonwhnưintrtohnegfihgìunrhe .
MHãaykechsắucreciht ắsnlidlàesnaólltrtưheợtwxauyốndogwvnị .trí dưới cùng

Close thĐe ópnrigntkchaóratrihdộgpe mlocựkcining .

Close flaĐpófnogr bnaắtptecryhoanndgăpnrincthcứaartrpidingevàcohmộppamrtựmceinnt . .
LắInpsctaálil đaầnuebwịtsmeaớli ivnàtoo tthheiếtdebvị,icgeiữ, hđoầlduinbgịttthạei crehtỗaining clip of the seal in place

CInhsèenrt đsầeualbtiịpt ivnàtoo trhãenhn.otch.
PNrehsấsnthđeầusebaịtl sxluigốhntglycdhoowđnếunnktihl itnsónkahpớs pinvtoàoplvaịcteríitnrothneg hnoglădnerc. hứa.
PNrehsấsn fnuúnct tciohnứcbuntătonng fcohr oprhinộtpcmarựtricdgine .
The prinHt cộaprrmiaựgec rterởturlnạsi vtịotrtíhceơbabsảinc position.
Processed By W
e Batch PDF Protector
TVhị etrícthhaanygeđổpiocsũitniognccóatnhểalđsoượbce csheọlenctehdônvgiaqthuea dmisepnluayhmiểnentuh.ị.
In the bỞasivcị tproí sciơtiobnả,nt,hceásiebaịtl plàremvecnhtso tmheựcinkhfôronmg bdịrybianyg hoơuti (refer to "Clean nozzles")

4.3 EInxtehcửute test print

PCoóstshiểblebịbmlinùdnếeussđdểumeắtot teiếype xcúocntvaớcit mwựithc.ink.

Execute tesItnptrhinửt Fig.

TJehetSjteatmStpam10p2150đ2ã5 cisódseẵlnivemreộdt swốithhìsnehveảrnahl pmreẫ-uprđoưgrợacmlmậpedtrìsnahmspẵlen pcrhinotvimiệcaginesth. ử.

Switch on theBdậet vtihcieếtvbiaị qthueaOnNút/OBFẬFT b/uTtẮtoTn . © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Originalanleitung

Prepare and Commission 23

The opeĐraètinngLEsDtathuisệnLEthDị lights up green.

PĐlặatctehitếhtebdị etrvêicneboềnmaặfltapt hsẳunrfgacceầntoinb.e printed.
PreNsshấanybấtrtigkgỳenr úbtutntàoon .
THhìenhprảinnthiminađgưe ợscelcehctọendtirnonthgemmeennuusiẽs đpưrinợtcedin. .

4.4 SBaảvneidn pđrưinợtcimlưaugleạsi

TAấllttcraảnhsìfenrhreảdnphrintđimã acgheusyểanređsưtợorcedlưountrtữhetrmênictrhoẻSmDiccraordS.D.
TShốelưnuợmngbeảrnohf ipnriđntưiợmcalgưeus ttroữbbeị gsitớoriehdạnis ởlim25ite5d(btoản2)55.

TShốethnứumtựbehrìnohf tảhenhseint đprãinđtặimt đaưgeợcishsiểhnowthnị ởat ptheíatotrpênofmthàendhisìnphlay
EVxí .dụ00: 10/0011/501-5nu-mhìbnehr ảonf ahchtivểenpthrinị t/ simốalưgeợn/ gnuhmìnbherảnohf sinavđeãd lpưriun.t images.
Processed By W
e Batch PDF Protector
4.5 AKcícthivhatoeạtBBlulueetotooothth

BKlhuôentogothểckaíncnhoht obạetaBcltuiveattoeodthwkhhilei kaếnt nUốSiBUScoBnnđeacntgiohnoiạstađcộtinvge.

NIf ếBuluBetluoeotohoisthađcatinveg,hthoeạtbđaộttnegry, trhuờnitigmiaenrecdhuạcyecsủsainpcine sBẽlugeitảomothvìisBlaucettivoeotihn hstoaạntdđbộynmg oởdecảas
cwheếll.độ chờ.

ĐểTokíacchtihvaotạet Bluettooootthh,, pnrheấsns nthúet Home button, sCehleọcntBBlulueettooootthh on display in the
trongmmeennu - Bluetooth -anvdàscehleọcnt Activate Bluetooth

TĐoểetshtiếabt liậsph kthếet nBốlui eBtlouoetthooctohnvnớeci tihoinếtwbiịt,hhtãhye ldàemvicthee, ofohlloưwớnthgediẫnnstructions
"Establish Bluetooth connection".

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

24 PCset graphic Help jetStamp 1025

4.6 CInàsitđaặlltPpChsầentmgrềamphPiCcsseotfgtwraaprheic

TVhiệecincsàtiađllặatiopnhảmi uđsưtợbcethcaựrcriehdiệonuttrêon PaCcotmhômnegrcdiụanllgy caóvabiláabnletrêloncathl ịPtrCư.ờng.
AMáviyrtutíanlhiseảdo PhoCặocrmtháiny cklhieáncthismnỏontgskuhitôanbgle.phù hợp.
SYyêsutecmầurehqệutihreốmngents
CInàsitađlặl st opfhtwầnarme ềm

4.6.1 SYyêsutecmầurehqệuthirốemngents

HPharầdnwcaứrneg

- GBộrađpihềiucshaợdpađpồtehr ọwaithvớai mmiứn.crteốsiothluitểiouncoủfa1đ2ộ80phxâ1n0g24iảip1ix2e8ls0 x 1024 pixel
- BMộemnhoớrytố32i thMiểBum3i2n.MB
- D20u0ngMlBượfrnege thraốrndgdcisủka sổpcaứceng 200 MB
- C1 ổfrnege gUiSaoBtinếtperUfaScBe horoặBcluBetluoeotohoth

SHuệpđpiềourtehdànohpetưraơtinnggtshyícshtems

- Windows 7, Windows 7 64 Bit, Windows 8, Windows 8 64 Bit, Windows 10, Windows 10 64 Bit

4.6.2 ICnàsitađlặl tsopfhtầwnarmeềm

QAudymềinisqturaảtnortrrịigvhiêtsn otrnênthPeCPCđưaợrec ryeêquuicreầdu fđoểr tchàei iđnặsttallation.

IĐnsưeartpihnsưtơanllagtitoiệnnmceàdi iđuặmt ((tUhSẻBUSstBickhooặrcCCDD) i)nvyàoouPr CPCc.ủa bạn.
NIf ếthuecihnưstơanllagtitorìnnhprcoàgirađmặt dkoheôsngnotựt sđtaộrntgaukthoởmi ađtộicnagl,lyh,ãsytakrht ởthieđộfilneg tệp
"Setup_PCsetgraphic.exe".
FLàomllowthethoehinưsớtrnugctdioẫnnscoủfathcehưinơsntagllatrtìinohn cpàroi gđrặatm. .

YBoạun caũngalcsóo tdhoểwtnảliopahdầtnhemsềomftwtừaretraonngocuhrủhocmủaepcahgúengintôthi etropnrogdupchtầsnajreetaStjaemtSpta1m0p2510b2ằ5ngbycách
nhcấlnicvkàinog Downloads - Software PCset graphic.
Processed By W
e Batch PDF Protector

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

Prepare and Commission 25

4.7 FCiậrpmnwhaậrtepuhpầdnacteứng

TBhạenlcaótetshtểfirtmảiwxaurốenfgorpthhầenjectứSntagmmpớ1i0n2h5ấct acnhobejedtSotwanmlopa1d0ed25frotừmtrtahnegRwEeINbERREwINeEbsRite,
www.reiner.de in the downloads section.

UploadTiảniglêpnrinhtìnimhaảgnehs itnhamtàwkehreônngotđsưaợvecdlưoun ttrhêenPPCC (see "File ").
ĐEnảsmurbeảtoharằt nthgeđPồChsọeat PgrCaspehticđiãs đinưsợtacllceàdi ođnặtytoruêrnPPCCbcuủtanboạt nopnehnưendgbkehfoôrnegthđeưfợircmmwaởretrước khi
puphdầantecứisngstbaắrtteđdầ. uWchậilpe nthheậtf.irTmrwonargekuhpidcaàtieđiặstbbeảingciậnpstnahlleậdt,,mtháeyjeintSjetatSmtapm1p02150m25uskthnôontgbđeược tắt
hswoặitc hloeạdi obfỏf okrhrỏeimnogvueồdnfrđoimệnthceunsgupcpấlpy.voltage.

ConneKcếtttnheốimổaciắnsmscohcíkneht tđoếtnheđiệsunpápplycvuonltgagceấpviathtôhnegpqouwaerbsộucpấpplynugnuiồt.n
ConnKecếtt tnhốei mổ iccắromUmSiBcrosoUcSkeBt tđoếtnhePCPCquviaa ctháep UUSSBB cable.
To turn on thĐeểdbeậvticteh,iếptrebsị,snthhấenOnNú/tOBFẬFTb/uTttẮoTn .
The opeĐraètningLEsDtathuisểnLEthDị lsigẽhstsánugplgêrneemnà. u xanh
GUniảpi ancékn "Firmware update" avnàdnshtấanrt "jetStamp1025_Firmware_xxxx.exe". The firmware
Pishiầnnstcaứllendgađuưtoợmc actàici ađlặlyt.tựAftđeộrnags. uScacuekshsifuclậfiprmnwhậartephupầdnacteứ,ntghethPàCnhsectôgnrga,pđhồic hcọaan PbCe soeptecnóedthể
đagưaợinc.mở lại.
Processed By W
e Batch PDF Protector

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

26 PCset graphic Help jetStamp 1025

5 TỨhnegPdCụsnegt pghraầpnhmicềsmofPtwCasreetaGprpalpichaitcion

CGheut ẩjentSbtịasmẵpn 1je0t2S5tarmeapd1y0fo2r5PcChsoepthgầranpmhiềcm đồ họa PCset
KShtaởrtiinđgộnthgepshoầfntwmarềem
GOpiaeoradtioệrninđtieềrufacheành
KEếstanbốlisBhluBelutoeotothoth connection
QExuaymtrpìnlehwlàomrkfvloiệwc: vGí ednụe:rTatạeophriìnnthimảnahgein
COàbijeđcặttsđsốeittưinợgnsg
KEíxctherhnoaạl tprinintbêtrniggnegroinàgi

CSuácppmoortdeedlsRmEIáNyEinR RdEevINicEeRs được hỗ trợ

- jetStamp 1025
- jetStamp graphic 970
- REINER 940

5.1 CGheut ẩjentSbtịasmẵnp j1e0tS25tarmepad1y02fo5rcPhCo sđeồt hgọrapPhCicset

ChuẩGnebt ịjestẵSntajmetpSt1a0m25p r1e0a2d5ycfhoor PđCồsheọtagPraCpsheict Fig. +
Processed By W
e Batch PDF Protector

TPhheầnPCmsềemt gđrồaphhọica sPoCftsweatretrưmớucstiêfirnstpbheảiinđsưtợalclecdàsi ođặtht ađtểththeiếdtebviịcceóctahnể bđeượrecconghnậinseddạng
cmoộrrteccátlcyhbcyhtínheh PxáCc. bởi PC

ConnKecết tnhốei mổ iccắromUmSiBcrosoUcSkBet đtoếnthPeCPCquvaiactáhpe USB cable.

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 27

To turn on tĐheểdbeậvticthei,ếptrbeịs,snhthấenOnNút/OBFẬFT b/ uTtẮtoTn .
The opeĐraètinngLEsDtathuisểnLEthDị lsigẽhstsánugp lgêrneemn.àu xanh
TPhCe nPhCậnredcioệgnnijseetSstathmepje1t0S2ta5mlàp m10ộ2t5thaiếstabịnUewSBUSmBớidevice.
TPhheầdnemvicềemdtrriìvnehr sđoiềftuwakrheiểisn itnhsiếtat lbleị dđưauợtcomcàaitiđcặatlltyự. động

5.2 SKthaởrtiiđnộgntghephsầonftwmaềrme

DKoíucbhlev-àcolicbkiểtuhetưRợEnIgNEđRồ hPọCaseRtEgINraEpRhiPcCicsoent .
TPhheầPnCmsềemt gđraồphọicasPoCftwseatređưisợsctakrhteởdi.động

5.3 OGipaeoradtiiệnngđiinềtuerhfaànceh

TGhiaeoopdeiệrantiđnigềuinhteàrnfahcđeưisợcdivcihdieadthinàtnohfobuốrnsepchtầionn:s:
MTheannuhbmarewniuthvbớoi tchảWchinứdcownăsntgypđicồahl ọaandthPôCnsgetthgưrờapnhgiccủsapeWcifnicdofuwnsctvioànđsặc biệt của PCset
Tohoalnbharcông cụ
SPehcầtniotnhifếotr kthếehdìnehsigảnhofinthe print image
TBhaar nwhithvớvai rciáoucschsỉtabtáuos tinrạdnicgathioánisk.hác nhau.
Processed By W
e Batch PDF Protector

TMheannuhbmarenu Triếanstfreìnr hprcohcueysểsn dữ liệu
Tohoalnbharcông cụ DTheôvincge bmáeossthaôgnegs tin
PHrìinnht iảmnahgđeể in IBmảpnrinint nsốumbers
SHtiểatnusthiịntdrạicnagtothrsái CDôevnigcetáscafaentytoàn
CVuị trrsíocropnostriỏtion CKoếnt nneốci tion
OKbícjehctthsưizớec đối tượng IBnákolemveứl cinmdicựactoinr
Online/offline CBháaorgmeứincdpicinator

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

28 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.3.1 MTheannuhbmarenu

ITnrothnegmtheannuhbmareynouu, bwạilnl fsinẽdtìbmotthhấcyomcảmcoánc, slệenlfh-etxiêpulancahtuoẩryn spthaổndbaiếrdn,ctoựmgmiảainthdsíchascũwnegll as
PnhCưsectágcralệpnhhicm-sepneucifdicànmherniêuncgomchmoađnồdsh.ọTahPeClastetet.r Scanu unsàuyatlhlyưaờlnsgo bcũencgalcleódthviểa đthưeợtcooglọbiar
sraymthbôonlgs.qua các ký hiệu trên thanh công cụ.

File

Edit

View

Presettings

Format

Extras

Help
Processed By W
5.3.1.1 File e Batch PDF Protector

FCuhnứcctinoănng DMeôstcảription

New ĐReặst elạtitmheàndishpìnlahy..XDóealebtảenthnehdáipspđlãayheiểdndrthafịt.
Open FMileensuellựecaticohnọmn etệnpu đfoểr tlảoiahdìingh pảrnehvioinusđlãy lsưauvetrdưpớrcinđt óim. ages.
Save SLưavuehtìhnehdảisnphlainyeđdưpợrcinht iiểmnatgheị daưsớXiMdLạnfigle.tệp XML.
Save as THhộepdtihaoloạgiuđeểfolưr usaảvninhginthxeupấrtinhtiệimn.ages appears.
Settings - Font ĐCoịnnhfigcuấrue hthìnehfopnhtô. ng chữ
Settings ĐCoịnnhfigcuấrue hthìnehpcriànit đsặetttiinn,gtsín, shiigệnuavlsàacnhdứfcunncătniogns.
Print image Transfer TCháecdhisìnphlaảynehd pinrinđtưiợmcahgeiểsnatrheị strẽanđsưfeợrcretdrutyoềtnhesadnegvicmeá. y in
Multiple print image Transfer MNhulitềipulehìpnrhinảt nimhaingeđsưaợrce trruaynềsnfersraendgtomtáhye idnevice.
Print image Upload TLoảai dhìtnhheảanchtivheiệpnrintạt iimtừamgeáyininthseadnegviPceCfđorểecdhitỉninhg.sửa
Print image management DHiisểpnlathysị tổangovqeuravinewvềofhtìhneh pảrninht iinmtarogensg itnhitếhtebdị:evice:

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 29

Processed By WUpload:
e Batch PDF ProtectorTHhìnehchảonsheinn pđrãinct himọnagceócthaển đbeượucplotảaidlêedn oPnCto the PC.

Delete:
THhìenhseảlnehctiendđpãricnht ọimnabgịexóisa.deleted.

Search for REINER bluetooth Transfer to position xxx:
devices THhìenhcuảrnrehnitnphrinệtnimtạai gđeượisctrcahnusyfeểrnređdếtnovtịhterícđhãoscehnọnp.osition.
TSìemarkcihếems cfohroRtEhiIếNtEbRị BBlluueettooootthh cdủeavicmeásy. in
Last opened
DHiisểpnlathysị ctáhce hmìnohstảrnehceintđlyưoợpcemneởd gpầrintđiâmyanghesấ.t.
Exit ETxhiotsátthkehỏPiCđsồeht ọgaraPpChisce. t.

5.3.1.2 ECdhiỉtnh sửa DMeôstcảription

CFuhnứcctinoănng CTháec lhaàsnt hacđtộionngscpueốrfiocrùmnegdvaừrea uthnựdocnheiệ. n sẽ được hoàn tác.
DXeólaetceáscsđeốlei ctưteợdnogbđjeãctcsh.ọn.
Undo LToảai dnộsiedleucntgedđãcocnhtọentvtàoothkehacylipnbhoớartdạ.m
Delete
Copy PDaásntenộciodnutenngt tfrừomkhtahyenchliớpbtoạamrd. .
DXóelaetneộsi edluencgteđdãccohnọtenntvsàatnảdi clhoaúdngthveàmo tkohathyenchliớpbtạomard.
Insert
Cut

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

30 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.3.1.3 XVeiemw DMeôstcảription

FCuhnứcctinoănng ĐSeặt glưriớdi..
50, 100, 200
Grid SHhiểonwtohrị hiodặecdẩenvicneútsaanfetoyàbnutctủoan.thiết bị
Zoom GOipaeoradtiệngn iđnitềeurfahcàenhRERIENIENRER94904a0pxpueấatrsh.iện.
Display lock in toolbar OGpiaeoradtinệgn iđnitềeurfahcàenhjetRSEtaINmEpRgr9a7p0hixcu9ấ7t0hiaệpnp.ears
REINER 940 OGpiaeoradtinệgn iđnitềeurfahcàenhJejteStStatammpp10120525apxpueấatrhsi.ện.
jetStamp graphic 970
jetStamp 1025
Processed By W
5.3.1.4 Presettings e Batch PDF ProtectorDMeôstcảription

FCuhnứcctinoănng SCeàtitiđnặgtscfhoor tceáxct ođbốjietcưtợs ncganvăbne bcảonnfcigóurtehdể.được định cấu hình
CSàeittđinặgtschfoor cDáacteđ-TốimtưeợonbgjeNctgsàcya-Gnibờeccóotnhfểiguđrưeợd.c định cấu hình
Text SCeátctincgàsi đfoặrt nđuểmđbáenrhinsgốmđaốcihtưinợenogbjmecátys ccóanthbểeđcưoợncfigcuấruedh.ình
Date-Time CSeàtitđinặgtscfhoor bcaárccođdốei toưbợjencgtsmcãavnạbceh ccoóntfhigểurđeưdợ. c định cấu hình
Numbering machine
Barcode

5.3.1.5 FĐoịnrmh adtạng

OMpởencsàitđheặtsceủttainđgốsi otưf ợthnegsđeãlechteọdnobject.
5.3.1.6 EBxổtrsausng

CFuhứnctinoănng DMeôstcảription

Device safety TAhnetodeàvnicceủasatfheitếyt lboịckkhsótahebảpnrinint avnàdbpảrootveệctdsữthlieệupriinntkdhaỏtia from
mlạimsudsụen. g.
SF module SĐeặtt pmaậstskwhoẩrdu,, lkohcókadtehviiếcteb, ịu, nmloởckkhdóeavictheiết bị

SMeôrv-đicuenadnịdchmvaụinvteànbaảnocetrìmcohdouRleEfoINr ERREI.NER.

5.3.1.7 THreợlpgiúp MDeôstcảription

FCuhnứcctionnăng THreợlpgwiúitphvdớeitahiưleớdncgodnẫfignucraấtuiohnìninhstcrhuictiiếotnvsàavnậdnthheànohperating
hinưsớtrnucgtidoẫnns dinưeớliedcạtrnognicđiệfonrmtử. .
Help

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 31

Info RGehliecahsúepnhoátehsànfohrcthhoe pshoầftnwmarềem. .
INf ếthuejejetStStatmamp 1p012052đ5ưiợscckoếntnneốci,tethdô,nignftoinrmvềatkioiểnuomnámy,osdêe-rli, serial
nsốu,mpbheiêrn, fbirảmnwpahrầenvceứrsnigonvàacnádcdtùeyviccheọonptthioiếntsbịacrũenaglsđoượdcishpilểanyethdị..

5.3.2 Thoaonlbhacrông cụ

Toolbar MMennuu lcệonmh mand DMeôstcảription

New RĐeặst elạti tmheàndhisìnphla.yX.óDaeblảententhháepdđiãsphliaểynetdhị.draft.

Processed By W Font DHisểpnlathyịsphthôengfocnhtữ. .
e Batch PDF Protector
Open FMielenuselựleacctihoọnnmtệepnđuểfotảri lhoìandhinảgnhpirnevđiãoulưsulytrsưaớvcedđóprint images.

Save SLưauvehìtnhhe ảdnishpilnayđưedợcphriinểtnimthịadgưeớaisdạanngRtệPpSRGPSfilGe.

Grid AKcícthivahtoeạst ltưhớei gđrểidcăfonrcahlỉinghnicnágcođbốjietcưtợsn. g.

Selection HRìenhctcahnữglnehfậotrđsểeclehcọtninđgốiotbưjeợcntgshoorặfcorđểedcihtiỉnhg sthửea gđrồahpọhaictrionng
Device safety kthhuevpựrcinitna. rea.
Device settings
CTóhethểdeđvặict eanstaofàentycmhoatyhibếet bsị e(tth(armefekrhtảoo "pDheầvnic"eAnsatofeàntyt"h)i.ết bị").
TbTbằahunbtegt"oX"cnVáecimbehyw" ncc"hhltiấoacpkbpvihnaàéglolpoo"wbHnạsinể"yDnhoiitsểuhpnị tlkoathhyóịshahloootcặrwokcnoiẩgnrnththsoiaựdonelabhntachrtôe"on.àdgneccvụiủc"a.ethsiaếftebtyị
DHiisểpnlathyịscàthi eđặdtethviếctebsị.ettings.

Transfer HTìhneh dảinshplinayđeưdợpcrhiniểtnimthaị gseẽ đisưtợracncshfueyrểrendvtàootthheiếtdbeịv.ice.
Upload HTìhneh cảunrhreinnthipệrninttạiimtrêangejeotSntatmhep j1e0tS25tađmưpợc10d2ịc5h icshusyhểifnted
nbgaưcợkcw. ards.

TLảoiahdìntheảnchurirnehnitệpnrtiạnit cimủaajgeetSotafmthpe1j0e2tS5tcahmop 1025 for
cehdỉintihngsử. a.

5.3.2.1 GHriểidn thị lưới

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

32 PCset graphic Help jetStamp 1025
TVhùengpriinntđưarợecacihsiaditvhiàdnehd kiníctho tthhưeớscerlaesctteerdđãracshtọenr .size.

UĐnơintsvị đoProcessed By W
e Batch PDF Protector
GLưriớd/ir/utlheưr/ớmco/uvsị etrípcohsuitộito/nk/oícbhjethcưt ớsiczđeốai rteượdnisgpđlaưyợecdhiinểnththeị streolnegctđeơdnuvnị iđt.ã chọn.

UĐnơint vị DMeôstcảription

mm RThuưleớrcisđưsợubcdcihvidaendhỏintthoàmnhmm.m
inch TRhuưleớrcisđưsợucbdcihviiadethdàinnhtoinicnhc. h.
Pixels TRhuưleớrcisđưsợucbdcihviadendhỏintthoànphixceálcsp. ixel

5.3.2.2 SLựelaecthioọn

AKíccthivhaoteạt""SLeựlaeccthioọn".
HNhoấldndgoiữwcnhtuhộet tlreáfti vmàovuẽskehbunugttocnhọannddọdcrtahweoaksheulevựctciomnofnragmmeuốanlo.ng the desired area.

NRheảlenaústechleuftộtmtroáui.se button.
TAấllt ocảbjceácctsđốaintdượbnagckvgàrhoìunnhdnsềcnocnótatrionnegdkinhutnhgeđfrềaumđeượarcecsheọnlevcàtecdóathnểd đcưaợncbceắtc,usta,occohpéiepdhooặr c
đdãelxeótae.d.

5.3.3 Objects

HPìrninht ảimnhaignebsaaorgeồcmomcápcođsốeidtưoợf nogbjteừcntsămfronmhótmheđốfiivetưoợbnjgecđtưgợrcoumpôstảdedsưcớribđeâdy.below.
Các đối tượng cóOthbểjeđcưtsợcađnặtbteự pdloacbeằdngfrceáeclyh suửsidnụgndgrakégo&vàdrtohpả (refer to "Example workflow: Create print image").

ĐTịhneh fdoạrmngact ủoaf teừancghnohbójmecđt ốgirtoưuợpngcacnó btheểcđoưnợficgucấreudhiìndhivriêdnugalllẻy..MMeennuucshofocr àfoi rđmặtađt ịnshetdtiạnnggslàare
đoưpợecnemdởbbyằrnighctá-chlicnkhinấpg cohnutộhtephreảsi vpàeoctđivốei toưbợjnegcttưoơr ning tứhneg"hFooặrmc tarot"ngtatbabin"Fthoermmate"ntruênbathr.anh menu.

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 33

Toolbar Command DMeôstcảription

Text NEhnậteprvtăhnebdảensmireodngtemxut ốant ởthveị ctruí rcsoonrtprỏo.sPithioônn.gTchheữ fvoànt and
kfoiểnut pshtyôlnegdcehpữepnhdụotnhutộhcevtàeoxtđfịonhrmdaạtngyovuănhabvảen sbeạlnecđãtecdh.ọn.
Date-Time Nhấp đúp vào văn bản sẽ kết thúc chế độ nhập văn bản.
Numbering NAhdấonuCbtlrel -+clEicnkteor nđểthcehuteyểxnt tsearnmgindaòtnegstitếhpethteexot. input mode.
machine VPărnesbsảnCctrũl+ngEncótetrhtểođjưumợcpdtáontqhueankehxatylinnheớ. tạm của Windows.
Barcode KTíecxhtthcưanớcaplshoônbgecphaữstđeưdợvciatựthđeộnWg iđnidềouwcshỉnchlipthbeooarcdh.iều cao
Graphic lưới
kThhielưfớoni đt ưsợizcebiậst.automatically adjusted to the grid height
when the grid is enabled.

PFhoônntg, cfohữn,t ksiểtyulpeh,ôfnognct hsữiz, ceỡacnhdữ vfoàrmđịnaht dcạanng cbóethsểeđt ưinợdciđviặdturiaênllgy
(refer to "Font" and "Presettings").

TMháey đnáunmh bsốerđiưnợgcmsửacdhụningeđểisđáunshesdốfloiêrnctoiếnps. ecutive numbering.
SGitáartrtịinbắgt vđaầluu,eb,ưsớtcevpà ahnưdớnfgonpht ôonrgiecnhtữa,tcioũnn,g anhsưwpehlôlnagschfoữn, tp,hfôonngt
schtyữlecóatnhểdđfặotnktiểsuizveà ccỡacnhbữe(thsaemt (krheảfoerphtoần"P"Cràeisđeặtttsinẵgn"s).").

CVáacriđoịunsh dbạanrcgomdeã vfoạrcmhakthsáacrnehavuacilóabslẵenintrotnhge cfoàrimđặattđsịnehttidnạgnsg
((threafmer kthoả"oP"rCeàsieđttặint gsẵsn")".).

SAaftuerkhini scehrètninmg ộat gđrốai ptưhợicngobđjồechtọ, aa, mfileộtsceửlaecstổiocnhọwnintdệopw
mopởernas..CSheọlnechtìnthheảndhesmiroendg gmraupốnhivcàaxnádc cnohnậfnirmvớiw"iMthở"O. pen".
Processed By W
5.3.4 DAenvtiocàensathfeiếtyt bị e Batch PDF Protector

ADnevtiocàensathfeiếtyt bị
UMnởlokchkódaetvhiciếet bị
LKohcókadtheviếictebị

5.3.4.1 DAenvtiocàensathfeiếtyt bị

Theiếdt ebvịicheospafheétyp lkohcókas bthảenpinrinvtàabnảdopvroệtedcữtsliệthueinprkinhtôdnagtabịfrloạmm mdụisnugs.e.

CThóethdểevcicàei cshaếfeđtyộcaanntboeànsetrtoingththeamnhenmuebnaur byằncglicckáinchg nthheấtpabvà"oExtatrbas Device safety" or
hoặc thiannthecôtonoglbcaụr vqiauathneúbt unthtoấnns / / .

TChóretheểfucnhcọtniobnsa chanứcbenăsnegle:cted:

1. DTeínvhicenăsnagfeatynitsoàdneaccủtiavathteiếdt. bị bị vô hiệu hóa.

2. DAenvitcoeànsathfeiếtyt bisị đaưctợivcatkeídc.h hoạt.
PKrhinôtnigmtahgểetsrucyaềnnnvoàt ibneảtnrahnisnmniếttuedkhaônndgprninhtậepd mwậitht okuhtẩeun. tering a password.

3. DAenvitcoeànsatfheitếyt ibsị ađcưtợivcatkeídc.h hoạt.
PHrìinnht iảmnahgiensccóatnhểbeđưtraợncstmruitytềend vaàndinpmrinàtekdhôwnigthcoầunt nenhtậeprinmgậat kphaẩsus.word.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

34 PCset graphic Help jetStamp 1025

CSeàti đpặast spwasosrdword
TDắist abbảloe pvệasbsằwnogrdmpậrtotkehcẩtuion
FQourêgonttmenậtpkahsẩsuword

5.3.4.1.1 CSeàti pđaặstspwaosrsdword
""ĐSặett mpaậst skwhoẩrud""kaíchtivhaoteạst tdínevhicneăsnagfeatny taonàdnpcrủoatetchtisếtthbeị vpàrinbtảdoavtaệ fdroữmliệmuisinuskeh.ỏi bị lạm dụng.

Processed By W arồnidnchlấicnk "Device safety
e Batch PDF Protector
ĐTểo kaíccthivhaoteạtdteínvhicenăsnagfeatyn, tsoeàlnec, tchthọen"tEaxbtr"aEsx"ttraabs"inởththeamnhenmuebnaur
Set password" or chliocặkcthnehấbnutntoúnt vtrinênthtehatonohlbcaôrng c.ụ

ENnhtậepr apapsasswsowrodrd.
RNehpậepaltạtihpeapsasswsowrdorldầ.n nữa

TMhậetpkahsẩsuwcoórdthmểacyhcứoanttaốiinđaa m4 akxýimtựu.m of 4 characters.
TCháecfoklýlotwựinsgauchcaórathcểteđrsưcợacnsbửeduụsnegd:: 00--99.

ĐTểo kaíchtivhaotạet tthínehdneăvnicgeansatofeàtny,,hcãliycnkhoấnn tnhúet "Set password" button. axpupấet ahrisện
Ở thIannthecôtonoglbcaụr thebisểyumtưbợolncghtahnagyesđổfriotmừ to avnàdởinchthỗehsiểtnattuhsị tirnạdnigcathtáoir

btihểeustưymợnbgol .

5.3.4.1.2 TDắistabảleopvaệssbwằonrgd mprậotekchtiẩoun
""HDủeyakcítcivhahteoạptabsảsowvoệrdbằpnrgotmecậttioknhẩ" ud"esaẽchtiủvaytkeíschdheoviạctetísnhafenătyn.g an toàn của thiết bị

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 35

To Đenểsđuảrme tbhảeosaanfetotyànofchthoethdieếtvibcịe, tắdtekaícchtihvoaạtet trionntghethamnehnmuebnaur thenhtaấbnScehleọcnt "Extras" avnàd
"Device safety Click on Set password".
Click on "Deactivate password protection".

Tại thIannthecôtonoglbcaụr the symbbiểoul ctưhợannggeđsổfirotừm to .

5.3.4.1.3 Forgotten passw ord

KWhhieđnặtrelạsiemttiậntgkthhẩeup,ajestsSwtaormd,pt1h0e2je5tSđưtaợmcpđ1ặ0t2lạ5i ivsềrecsàei tđtặot tghốec.faTcấtot rcyảsbeảttninign. đAãll lsưauved print
himìnahgeảsnharbeị dxeólae.ted.

TMhậetpkahsẩsuwcohrdỉ ccóanthoểnđlyưbợec rđeặsteltạwi khheinjethtSetajemtSpta1m02p51k0h2ô5nhgascónloỗidtehviiếctebeị.rror.

INf ếthuemseậtt pkhasẩsuwđoãrdđặhat sbịbqeueênnf,obrgạonttceón,thitểcđaặntblạei rmesậettkahsẩufođlloównsh:ư sau:
NSihmấunltđaồnnegoutshlờyi phraeisnsútthme etwnou mgiiữdadle(thmaemnukhbảuottocnhsươ(renfger1t.o2 c(Dha))pvteàr k1í.c2h(Dho))ạatnd the trigger
butntoúnt ftoror nagppkrhooxả. n1g0.s1e0cogniâdys..
WKhhiemnậtthekhpẩaussđwưoợrcd đisặtrelạsie, tm, aộtwtíanrnhiniệguscigảnnahl bisáoemsẽittđedư.ợc phát ra.
Processed By W
e Batch PDF Protector
5.3.4.2 UMnởlokchkódaetvhiicếet bị
PHrìinnht iảmnahgiensccóatnhểbeđtưraợncstmruitytềedn avàndinprminàtekdhwônitghcoầunt ennhtậeprinmgậat kphaẩsus.word.

To unĐloểcmkởthkehódaetvhiciếet,bsị,ehleãcytcthhọen"tEabxt"rEaxst"ratsa"btrionntghethamnehnmuebnaur avnàdnhcấlinck "Device safety
Unlock device" or clihcokặcthnehbấuntntoúnt .

NEhậnptemr ậptakshsẩwuovràd nahnấdpcvlàicok "Unlock". the sbyiểmubtưolợcnhgatnhgaeysđổfriotmừ to .
ỞInntơhei hsiểtanttuhsị tirnadnigcathtoári vaàndở itnhathneh ctoôonlgbacụr

5.3.4.3 KLohcóka dtheivếitcebị
PKrhinôtnigmtahgểetsrucyaềnnnvoàt ibneảtnrahnisnmnitếtuedkhaôndngprninhtậepd mwiậtht okuhtẩeun. tering a password.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

36 PCset graphic Help jetStamp 1025

To lĐocểkkthhóeadtehviếictebaị glạai,inh,ãsyelcehcọtnthteab"E"Extxrtarsa"s"tatrboinngththeamnhenmuebnaur avnàdnchliấcnk "Device safety
Lock device".

H- OẶRC- the symbbiểoul ctưhaợnnggesđổfriotmừ to .

Clicknohnấtnhevàboutntoúnt .
H- OOẶRC-
TSắwtitvcàhbthậet tdheiếvitcbeị off and on

Tại nInơtihcehỉsbtaátoustrạinndgictahtáoir avnàdtihnanthhectôonoglbcaụr

5.3.5 DCàeivđicặet stheitếtitnbgịs

TChheỉ cdóevtihcểe csheọttnincgàsicđaặnt tohnilếyt beị ksheilejecttSetdamwhpe1n0a25jeđtSưtợamc kpế1t0n2ố5i visớci oPnCn.ected to the PC.
Processed By W
Nhấn vàoCbliicểkuotưn ợthneg e Batch PDF Protectorsymbol.

Tshẽemdeởvircaepsheầtntincgàsi đaặret opened.

CPràini tđặset tintings
TSíingnhaiệlsu
CTarạpmpinđgónstgatnioắnp

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 37

5.3.5.1 PCràini tđsặettitnings

FCuăn ccthioỉnnhaclhigứncmneăngt DMeôstcảription

0° rotated

180° rotated

TXhoea1y8108°0ro°takthioônngisđnưoợt cdihsipểlnaytehdị tirnonthgePPCCsseet.t.
Thuey dnehviêicnemtaákyesinthđeã slưeuttitnrgoningtobộacnchoớunkthiwihnerna.printing.

Processed By W
e Batch PDF Protector
FCuhứnctnioănngpcriưnờt ningteđnộsiinty DMeôstcảription

NBoìnrmh athl ường NMoựrmc atilêiunkhacoonởsummứpctiboìnn.h thường

ETicếotnkoiệmmical RGeiảdmuctmioứncođf ộinktiêcuonhsauommpựtiocn.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

38 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.3.5.2 TSíingnhaiệlsu

AKcíctihvahtiooạnt ohrodặecahcủtiyvaktiíocnh ohfoaạct otíunshticiệusigânmaltshafonrhvacrhiooucsáecvesnựtskiện khác nhau
(refer to "Acoustic signals").

5.3.5.3 STreạamlinngiêsmtatpiohnong

CFhuứnc tnioăngsteraạlminngiêsmtatpiohonng DMeôstcảription

WKhitôhnogutcsóetarạlimngnsiêtamtiopnhong THhộeppmrinựtccianrtkrhidôgnegnbeaveorgmiờovdeischountyoểnthleênsecaoln. dấu

SThtaờnidgairadnticmheuẩunntliàl tkhhei hreộcpogmnựisced print THhộeppmrinựt ccianrtdriidcgheumyểonvetsrởbalạciktriạnmto nthiêemsepahloinnggstation
cdai rcthriudygểenmvoàvoestrạinmtontihêemsepahloinnggstation asfateur ma ộstptehcờificgitaimnec,ụdtehpểe,ntdùiyngthounộccavràtroidlgoeạithypộep.mực.

Tihmờei gaifatenr sthaeu pkrhini thcộaprtmridựgceinenvtàeors the TDùeypethnudộincgvoànotthheờtiimgieanseđtã, tđhặet,phriộnpt cmaựrtcridingedimcohvueysển
streạamlinngiêsmtatpiohnong tbraởclkạiocnoton tdhấeusseaaul amftộetr qaupáritnrtìinnhg ipnr.ocess.
Processed By W
e Batch PDF Protector
5.3.5.3.1 ETshtiaếbtlilsậhpBkluếet tnoốotihBcluoenntoeocthion

TĐoểetshtiaếbt lliậsph kaếBt lnuốeitoBoluthetcooontnhe, cBtliuoent,oBoltuheptohoảtihđmưuợsct kbíechachtoivạattetrdênonthtihếet bdịevice (refer to
"Activate Bluetooth").

OMpởepnhPầCnsmetềgmrađpãhicà. i đặt PCset graphic
TInạiththeamnhenmuebnaur csheọlencttathbe"F"Fileile" "vàtanbhaấnpdvcàliock "Search for REINER Bluetooth device".

AMnộat utìtmomkaiếtimc stựeađrộchngisđsưtợarctebdắ.t đầu.
ATlấl tdceảviceásc ftohuiếntdb, ịađsưwợeclltìams athllấdye, vcicũensg tnhhaưt htấatvecảalcreáacdtyhibếet ebnị đcãonđnưeợctcekdếttontốhievPớCi đsồethgọrapPhCics,et,
ađrưeợdcishpilểanyethdị wvớithi mmooddeel vaàndsốsesrêia-rli.number.

NIfếthuekjheôtSntgamtìmp 1th0ấ2y5jiestSntoatmfopun1d0,2a5,nceówthsểeabrcắht đruầnu cmaộnt bqeuásttarrìntehdtwìmithkitếhme "mSớeai vrcớhi angúat i"nT"ìm kiếm lại"
button.

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 39

Processed By W
e Batch PDF Protector
TĐoểetshtiếabt liậsph kthếet nBốlui eBtlouoetthooctohn,nheãcytiochn,ọnsetlheicếtt tbhịetưcơornrgesứpnogndtrinogngdedvaicnehisnátchhe vliàstnahnấdpcvliàcok
"Coonnnneecctt""..
AMepnoup-bupậtmlêennu"C"oCnonnencetciotinonvivaiaBBlulueetotooththddeevvicicee""soẽpmenởs rian trhêenWthiandnohwtrsạsntgatuhsáibcaủr.a Windows.

ASfateurmaộsthtohrờt itigmiaenthnegắjent,SjteatmStpam10p2150is25cođnưnợecctkeếdt tnoốtihveớPi đCồsehtọgaraPpChsice.t.

Theiếct obnị nđeãckteếdt ndốeiviđcưeợisc slưauveddưaớsi adạpnegrmkaếnt ennốti cvoĩnnhnevciễtinonđểsođồthhaọt athPeCPsCestelut ôgnraphic always
kcếotnneốci tvsớtiothtihếist bdịenvàicyenagsasyokohni masọitthisứasvẵainlasbàlen.g.

TĐoểchaủnyceklếthneốpi evrĩnmhanveiễnnt,choãnynenchtấiopnv, àcolicnkúth"eDe"Dleetleetperep-rsee-stedtedveicveic"et"robnugttoBnluientothoethBluetooth
dđiốailothgouạeiohroeặsctathbilếisthlậapckoếntnneốcitivoớni wthitiếhtabnịoktháerc.device.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

40 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.3.6 SCthaỉtubsáointdrạicnagtothrsái

FCuhnứcctionnăngProcessed By WDMeôstcảription NGohtiechú
e Batch PDF Protector
Transfer process ICndhiocabtieếst ttihếen ptrrìonghrecsủsaof the
Imprint numbers tqraunástfreìnr hprcohcueysểsnogf tiahoe bpảrintin
ihmìnahgeảnh
Device safety
0055//..... Shihểonwtshịthbeảncuinrresốnt..ly.
Connection
chosen print image and

......//001100 hhoiểwnmthaịnsyố olưthợenrgprbinảtn in
iđmưaợgceslưauretrữstotrroendgomn áthyeindevice

PBảrootevcệtsdữprilniệtudaintakhfrỏomi bịmmisấutse Thìnehdterạvincge asnafetotyànstcaủtuasthdieếpt ebnị ds
opnhụthtehusộtactuvàsointrwạhnigchthtáhiecdủeavice
isth.iết bị là

DKíecvhicheosạatfetrtạynigs tahcátivaantetdoàn PHrìinnht iảmnahgienskchaônnngotđbưeợc
của thiết bị tcrhanusyfểenrrevdà ainndmpàriknhteôdngwcitóhout
ennhtậeprinmgậat kphaẩsusw. ord.
TDíenvhicneăsnagfeatyn itsoàdneaccủtaivathteiếdt bị
bị vô hiệu hóa HPrìninht iảmnahgiensccóatnhểbeđưtrợancsferred
cahnudypểrnintveàdđwưitợhcouint emnàtekrihnôgnag
cpầanssnwhoậrpd.mật khẩu mở khóa.

IHndiểicnattheịskwếthneốthieđrưtợhec cthoinếnt elậcption
iqsueasUtaSbBlishoeặdcviBaluUeStoBoothr

Bluetooth

KCếotnneốci tđioưnợics tehsiếtat blậlipshtheôdnvgia
qUuSaBUSB

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 41

Ink level indicator KCếotnnnốeicđtiưonợcistheisếttalbậlpishtheôdnvgiaqua
Charge indicator BBlluueettoooothh

Cursor position IHnidểicnattheịsmthứec fmillựlecveclóotfrothnegprint
Object position/size chaộrptrimdgựeci%n %
Online/offline
Online USB IHnidểicnattheịstrtạhnegstthaátei soạfcchpainrge of
Online Bluetooth the battery
Offline
BPianttđeầryy is full
Device messages
BPaintteđraynigs scạhcarging

HBaếttepriny is empty

DHisểpnlathyịsvtịhterí pdoòsnitgioin in the print TĐhơenuvnịitđoof tmùyeathsuộrecmveànot đơn vị
line dceủpaelnưdớsi on the unit set under
grid.
Processed By W
e Batch PDF ProtectorVPịotsríitvioànkaícnhd tshizưeớocfctủhae đối
taưcợtinveg/sheolạetctđeộdnogb/jeđcưtợc chọn

ICndhiocabtieếst lwiệhuethieếrt tbhịecdóevice is
ckoếnt neốci tveớdi tpohtầhne msoềfmtware

TDheivếict ebịisđưcợoncnkeếcttendốivqiauathUe SUBSB
ccáapble

TDheivếict ebịiskếctonnốnieqcuteadBvliuaeBtoluoethtooth

- TDheivếict ebịncoht ưsawiđtcưhợecd boậnt
- CUhSưBaccaắbmle cnáopt pUluSgBged in
- RPienchcạarngekiaệbtle battery empty

ỞHeđreâyyobuạnwsillẽfitnìmd hthinấtsy cfoárc gợi ý
ctrhooubxlửeslhýosoựtincgố

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

42 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.3.7 DTheôvnicge tminetsừsathgieếst bị

Processed By W
e Batch PDF Protector
Device mTheôsnsgagteins icnhtỉhbeásotatrtạunsgintdhiáciator.

CGảenherbaál owacrhnuings

WCảanrnhinbgáos CNaguusyeên nhân Coácrrheckthioắnc phục

VPulei alòsnegcshạacrgheooặrcrethpalayce BDautntegrylưcợanpgacpiitny haầlmuonshtưemkhpôtyng CSạhacrhgepinbattery
mthớei bcaụtctepryin còn chút nào
ITnhsaeyrt hnộepwmprựinct mcaớritrvidàgoe
PKliểeamsetrachbeảcnkinthe imprint PHrộinpt mcaựrtcrihdgầeu anlhmưoshtếtempựtcy ITnhsaeyrt hnộepwmprựinct mcaớritrvidàgoe

HPãleyastheaiynsheộrpt amnựecwmpớriint HPrộinptmcaựrctrihdầgue nahlmưohsết temựptcy
vcàaortridge

WCáacrnciảnnghs bfoárowvhềicvhiệacnbiảmnpirninkthisônngo cloònngteồrnptoạsi sniữbale

WCảanrnhinbgáos CNgausyeên nhân Coácrrheckthioắnc phục

PHlãeyastheaiynsheộrpt pmriựntccmarớtriidge KNhoôonrgdceófechtoivặecpcróinthộcparmtridựgce TInhsaeyrthpộripntmcựacrtrmidớgei vào
vào nInhcưonrrgecbtị plỗriint cartridge
ILnắseprtlạpirhinộtpcmarựtricdge correctly
TPhleáaoserare&mlắopvelạthi ehộpprinmt ực PHrộinpt mcaựrctrildắgpevnàoot cinhsưeartecdhuẩn
CShạacrgpeinbattery
cartridge and re-insert it cxoárcrectly ILnắspertpining/rtehpalaycpining mthớeibattery

PHlãeyasseạcrelạchi apringe battery HRếect hpainrg, ekahbôlnegbcaóttepriyn ehmoặpcty
pNion bbaị tlỗteiry/defective battery

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 43

PHrộinpt mcaựrcriabgịekẹmt ovvưeớmnegnt PriHntộcpamrriựagce bjaịmkẹmt ecdứnorgstiff. LoạRiebmỏocvehưoớbsntgacnlgeạsi ivnậtthteropnrgint
bkhloicckheudyển động akhreuavoựrcclienahnotặhcelàgumidseạocfhththeapnrhint

cdaẫrnriacgheu.yển động hộp mực.

Laầsnt ctrhaunysểfenrcwuaốsi cinùtnegrrubpị ted. DKếeftencốtiivebịclỗoinnection TCrahnusyfểenr plạrinht ìinmhaảgnehs iangain

gián đoạn TDheivếitcbeịwđaãsbtịutrắntetdroonffgdkuhrinđgang

ctrhaunysểfenrdữ liệu

DTehviiêctebiịsblịokchkoead. VPuleialòsneg DTarutayềtrnandsữfelirệtuo saalnogckthediếtdbevị ice MởUnklhoócak thieếtdbeịvibcằenbgyceáncthering a
umnởlockkhódaevtihcieết bị
đang bị khóa pnahsậspwmorậdt. khẩu mở khóa.

PVlueialsòenginslắeprtlạthi ethmẻ inchroớSD RLỗeiađdọ/wcri/tegheirrcoủraotfhtẻhemmicircoroSSDD

cmaircdroagSaDin card

PVlueialsòenginlsắeprtlạthi ethmẻ inchroớSD ELrỗriokr haictcrueyssciậnpg tmhiẻcrmoiScrDo cSaDrd
cmaircdroagSaDin
Processed By W
PHrìinnht imảnahgeinnkohtôrnegleađsưeợdce Batch PDF ProtectorTHhìnehprảinthiminatgrêenomn itchreomSiDcro SDThCahyađnổgiemdậetvikcheẩpuatshsiếwtobrdị hoorặc
(pphaástshwàonrdh),(morậitnkvahlẩidu)p,rint cthaẻrdđwãađsưeợnccmryãptehdóawbitằhnag dxeólaetheìnphrinảtnimh aingekshỏfriotmhẻmmicicroroSD
ihmoaặgcein không hợp lệ dmifậfetrkehnẩt upakshsáwcovrdớithmaậnt tkhheẩoune cSaDrd.
hình ảnh stheitếitnlậtphetrdoenvgicteh.iết bị.

HThìnehpảrinthiminakgheônisginhvợaplidlệbveìcause
thieếtdbeịviđcãe bwịatsắtstwroitncghekdhioff during
tarcucyecsậsp.

PVlueialsòengdexlóetaeciánvcaflildefkilehsônogn HThìnehpảrinht iimnatrgêenotnhẻthme imcriocrSoDSD XóDaehleìtnehtảhenhprinintriêmnage on the

mhợicprolệStDrêcnatrhdẻ micro SD cóartdênhatệspankhinôvnaglidhợfilpe lnệame. mthiẻcrmo iScDrocSaDrd..

PVlueialsòenginslắeprtlạthi ethmẻ inchroớSD CLỗoinknếetctnioốni veớrriotrhẻwimthicthroe SmDicro

cmaircdroagSaDin SD card

PVleuai slòenginslắeprtlạthiethmẻincrhoớSD MThicẻroMSicDrocSarDd knhoôt nagvakilhaảble

cmaricdro SD dụng

DLeỗviictheiếetrrboịrxxxxxx DLeỗvi itcheiếetrbroị r NgDắitskcếont neốci ththiếet bdeị kvihcỏei from the

pnogwueồrnsđuipệpnlykhfoorảanpgp.r3ox. 3

sgeiâcyon(cdảs k(aếltsnoốbiaptitnervieàsUaSndB)U. SB

connection).
INf tếhue leỗrirvoẫr nrecmòaninssauaftkehri akcíctihvation,
hhaovạet,thceầndesvựicheỗintrsợpeccủtaedhãbnygthe
RREEIINNEERR.support.

WCảanrnhinbgáso dhiisểpnlathyịetdroinnga hmộepsstiangnehbắonx

WCảanrnhinbgáso NCgauysêen nhân CCoárcrheckthioắnc phục

LTỗraintrsufeyrềenrrdoữr liệu TDheivếict ebịdbeịfelỗcitihvoeặocr lmỗiisđsưinờgng KiểCmhetrcakthdieếvticbeị //ckoinểnmectrtaions and
tcruonyềnencdtiữonliệu tđryườagnagintruyền rồi làm lại
ELỗrriotrrodnugrinkghibtaạrocomdãe
gvạencheration ĐToãonfhewậpcqhuaáraícttkeýrstựentered 77ckhýatrựacbteắrtsbrueộqcuired
12 ckhýatrựacbtắetrsbureộqcuired

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

44 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.4 BEnậtaxbelemptrriưnớt icmhaìnghe ảpnrehviinewtroinngWWinidnodwowssEExxpplolorererr

TWheindWoiwndsoEwxspEloxreprlocreurnogffceấrsp tkhheảpnoăsnsgibixlietymtotrưprớecviecáwcfiflieless.
TCháecfohlìlnohwimnginihlluhsọtraatsioanusđsâhyocwhohotwhấtyhecápcrehvbieậwt cchaến đbộe xsewmitcthrưedớco:n:
HFiìgnuhre11BPảnrinxteimatrgưeớpcrehvìinehw ảinnhWinindtroownsg EWxipnldoorewrs Explorer

Processed By W
e Batch PDF Protector
FHiìgnuhre22BPảrninxteimatgrưeớpcrehviìenwh ảinnthhetroOnpgehnộdpiatlhoogạuieMở

5.5 EQxuaymtrpìnlehwlàomrkvflioệcwv: íGdeụn:eTrạaotehpìnrhinảt nimhainge

WKhhiebnạnyotuảiloảandh yinoucrủoawrniênprginmt iìmnha,gảensh, tihneđpưrợinct ilmưuagtreosnsgtothreiếdt ibnị tshẽebdịedvịiche cwhilul ybểens.hCifátecd. The
fHaìcnthoryảnphrein-inđsưtaợllcedcàpiriđnặt timsẵangetạsi cnahnàbmeáuypcloóadtheểdđtoượthcetảsiolfêtwnatrreưiớncapdhvaầnncme ềamndvsàađveưdợacslưu dưới dạng
dRạnPgSRGPfiSleGs ("Menu commands").

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 45

ĐCoịnnhfigcuấrue hpìrninht himìnahgeảnh in
CTrhaunysểfenr ảpnrihntciầmnaignestaonjgetmStáaymipn 1je0t2S5tamp 1025
PInrihnìtntheảnphrinctầimn ainge
NSuốmlưbợernogf bimảnprin ts

5.5.1 CĐoịnnhfigcấuurehpìnrihnthiìmnhagảenh cần in

ICnhsèenrtvteăxntbaảnnd vDàanteg-àTyim-geiờ

Processed By W
e Batch PDF Protector
ToĐcểretạaotemaộttevxăt nobbjeảcnt,,suửsedụthneg lneúfttmchouộset tbráuittđoểnktéoodrbaiểguthteượtenxgtvsăynmbbảonl toớilidnòen1g(1print
hình ảnh cầniminasgốe 11) vaàndthrảelenaósxeuiốt nagt tvhịetrdí emsoirnegd mpousốitnion.

WViếritevăthnebdảensmireodntgexmt uinốtno vthàeo tterưxtờfniegldv.ăn bản.
TĐoểpđlaặct eđốthi etưtợexntgovbăjencbt,ảdno, uhbãley-bcấlicmk đinúpthveàtoextrtưfiờelndg. văn bản

To creĐaểtetạaoDđaốtiet-ưTiợmnegoNbgjeàcyt-,Guisờe, sthửedleụfnt gmnoúutscehbuuộttotrnátiođểdrkaégothbeiểDuattưeợ-TnigmNegsàyym-Gbioờl
tớinitodòlinnge 1 (phrìinnht iảmnahgceầ1n).in số 1)

TRheảlexausốenagt vdịetsriíremdopnogsmitiuonố.n

5.5.2 TCrhaunysểfenrảpnrhinct ầimnaingesatongjetmSátayminp j1e0tS25tamp 1025

ClickNohnấnthveàtorabniểsfuetrưiợconng .

INf ếthuecthraunysểfnerthwàanshscuôcncge,ssthfuôln, gthbeáfoollsoawuinsgẽmxueấstsahgiệenaspapueavràsi agfitâeyr:a few seconds:

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

46 PCset graphic Help jetStamp 1025

CXoáncfinrmhậtnhetinmnehsắsnagbeằwngithcáOcKh.nhấn OK
HThìnehpảrinthiminađgãeđisượstcorlưedu itnrotnhge jetStamp 10255 avnàdccóatnhểbegọpirirnateđdể. in.

5.5.2.1 TRheapylatcheế phrìinnht iảmnahgien
Processed By W
e Batch PDF ProtectorNhấCplicvàkoonbiểthuettưraợnsgfechr uicyoển.

INf ếthuemdeávyicine đaãlrecahdứyacboảnntainstrpưrớinct iđmóa, gceửsa, sthổehfộoillothwoiạngi sdaiaulosgẽuxeuwấtinhdioệwn:will appear:

CNohnấfnirmvàtoheYdeisalđoểgutheawyinthdếowbảwnitihnYđeãsctóo trreopnlagcmeáthyeincurrently selected print image on the
device.
CNohnấfnirmvàtoheNdoiađlểogguiữe wlạiinbdảown iwnitđhãNcoó toroknegemp áthyeincurrently selected print image on the device.
TInhsateyavdà,oađnóe,wmpộrtinhtìnimhaảgnehisincmreớaiteđdưaợncdtạaoppveàndgeắdn aởt pthheíaresaaru.

INf ếthueqturaánstrfìenrhwcahsusyểucnctehsàsnfhul,côthneg,fotlhloôwnigngbámoesasuagseẽaxpupấetahrsiệnaftsearuavfàeiwgsiâeyc.onds.

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 47

CXoáncfinrmhậtnhetinmnehsắsnagbeằwngithcáOcKh. nhấn OK
THhìenhprảinnthiminađgãe đisưsợtcorleưduintrothneg jjeettSSttaammpp11002255avnàdccóanthbểegpọriinrateđdể. in.

5.5.3 PInribnảtnthien print image

CPoóstshiểblbeịbmlinùddnoesmsắdtuteiếptoxeúycetrcựocnttaiếcpt wvớithi minựkc. .

Print the priIntbimảnagine Fig.
Processed By W
e Batch PDF Protector

SwitchBoậnt thieếtdbevị itcheônviga qthueaOnNút/OBFẬFT b/ uTtẮtoTn .
The opeĐraètingLEstDathusiểnLEthDị lsigẽhstsánugplgêrneemnà. u xanh
PĐlặatcme áthyeindelêvincebềonmaặtscuầrfnacine to be printed.

PressNahnấyntrnigúgt e1r bbấutttkoỳn .
THhìenhprảinnthimhiaểgnetshhị otrwên monàtnhehìdnihspđlãayđiưsợpcrinint.ed.

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

48 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.5.4 SNốumlưbợenrgofbiảmnpirnints

TShốelưnuợmngbebrảonf pinosmsàib1lehimộpprđinầtys mwựithc acófutlhl ểpriinn,t đcưarợtrcidhgieểnisthdịisbpằlanygecdábcyh pdoi scihtiuoộnting the mouse
ptớoinstốerbản in.
on the print image number.
Processed By W
e Batch PDF Protector

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG

The PCset graphic software application 49

5.6 COàbijeđcặtsđsốei ttưinợgnsg

ThCeàsieđtặtitncgáscođf ốthi etưoợbnjgecctũsncgacnóatlhsểođbưeợsceclehcọtnedtroinngthtehamnehnmuebnaur byằncglickáicnhgnthấen vào
"Presettings" tab ohrovặica tthhôencgoqnuteaxmt emneunnug. ữ cảnh

TĐhốei taưcợtinveg hoobạjetcđtộinsgfrđaưmợecdđinónregdkhinunthgempàriuntđaỏretrao.ng vùng in.

CTehxữt Processed By W
DNagtàey-T-igmiờe e Batch PDF Protector
ĐNáunmhbseốring machine
BMaãrcvoạdche
ĐGồrahpọhaic

5.6.1 TCehxữt

CTạreoacteásc treưxờt nfigeldvăsn. bản.
TĐhốei toưbợjencgt ccóanthbểeđpưoợscitđioịnhedvịecxhaícnthlyxábcy buằsninggctáhcehgsrửid.dụng lưới

INf tếhuelưgrớidi đisượencabbậlet,dk,ícthhethfoưnớtcspizheônisgacdhjữusstẽedđ.ược điều chỉnh.
EVxí admụ:pNleế:uIflưaớgir4id0opfix4e0l pđiưxợeclsđiặst,sđeốt,i thưeợntegxvt ăonbjbeảcnt hcóaschaiềhueicgahot loàf 40 pixxeell.s.
PCràeisđeặttitnrgưsớc
ĐCốointưexợtnmg evănnu bteảxnt mobejneuctngữ cảnh
GTạeoneđrồatheọgaraphic

© ERNST REINER GmbH & Co. KG Originalanleitung

50 PCset graphic Help jetStamp 1025

5.6.1.1 CPàrei sđeặtttitnrưgớs c

CCáhcancgàei đdặptrterưseớtctinđgãsthaapyplđyổtiosẽalál pfudtuụrnegtecxhtootấbtjeccảtsc.ác đối tượng văn bản trong tương lai.

ITnạtihtehamnehnmuebnaur scheọlenctatbhe"P"rPerseestetinttginsg"sv"àtnabhấapnvdàcoli"cTke"xTt"e.xt".
TChửeacsoổnfcigấurahtìniohncwhiondvoăwn bfoảrntexxutấst haipệpne.ars.

TChửeacsoổnfcigấuurahtìinohn cwhiond"oTwexfto"rđ"ưTợexctcsh"iaisthdàivnidhebdốintpohfầonu:r sections:
- Font
- Font style
- Font size
- Script

Processed By W
e Batch PDF Protector
FĐoịnrhmadtạSngetvtiănngsbảTnexctài đặt

FCuhnứcctinoănng DMeôstcảription

Font SLựelaeccthioọn ocáf tchpehpôonsgscibhlữe cfoónthsể. .
Font style SLựelaecthioọn koifểtuhephdôensgirecdhữfomntosntgylmeuốn
(standard, bold, italic or bold italic).
Font size SCehlọencthorặecnntheậr pthkeícfhontht ưsiớzce pinhôpnoginctsh.ữ theo điểm
Script HDiểsnplathyịsdanlhisst áocfhavcaáiclanbgleônlanguữacgóessẵcnricphtso fpohr ôthneg schpữeccifhieỉ dđịfnohnt.

5.6.1.2 ĐCốointtưeợxtnmg veănnu bteảxntmoebnjeucntgữ cảnh

Nếu một đối tượnIgf avătnexbtảonbđjeưcợt ciscihnèsnervtàeod ("Objects"), cthấeu choìnnhfigtưurơantigonứncgorvreớsi pcoàni dđsặttmo ặthceđdịnehfault settings
(refer to "Presettings"). MEaỗci hđốtietxưtợonbgjevcătncbaảnnbceócthhaểnđgưeợdcintdhiavyidđuổaillyriêvniag tlhẻethcôonngteqxutammeennuu. ngữ cảnh.

Originalanleitung © ERNST REINER GmbH & Co. KG


Click to View FlipBook Version
Previous Book
08-女娲造人--品齐
Next Book
E-book งานเกษียณครูพิมพ์ศิริ ศิลางาม