djpasit1 Download PDF
  • 6
  • 0
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เกม เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เกม เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications