The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaturaporn soisriha, 2019-12-04 05:16:35

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)

¡ÒâÍÃѺ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§¹Ô ¡Í§·Ø¹ä¿¿‡Ò
μÒÁÁÒμÃÒ 97(4)

คำนำ

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” จัดต้ังขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หน่ึงเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนให้มี
การส่งเสรมิ การใชพ้ ลงั งานหมนุ เวยี น และเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการประกอบกิจการไฟฟา้ ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
หรือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ภายใต้การกากับดแแลของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ซึ่งได้วางระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดลอ้ มน้อย พ.ศ. 2559 ไว้ โดยมีผลใช้บังคบั ต้งั แต่วนั ท่ี 31 มนี าคม พ.ศ.2559 เปน็ ต้นมา

เพ่ือให้การดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน กกพ. จึงเห็นควรจัดให้มีคแ่มือแนวทางการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ
ตามมาตรา 97(4) สาหรับใช้ในการจัดสรรเงินประจาปีงบประมาณ 2562 ซ่ึงอธิบายวิธีการ ข้ันตอน รวมท้ังตัวอย่าง
เอกสารในการดาเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางการดาเนินงาน ที่ชัดเจนสาหรับผ้แมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สานักงาน กกพ. ซึ่งทาหน้าที่กล่ันกรอง ข้อเสนอโครงการและผ้แมีส่วนเก่ียวข้องให้มีความเข้าใจที่
ถกแ ต้อง และสามารถปฏบิ ัติตามระเบยี บที่ กกพ. กาหนดไว้ได้อยา่ งถแกต้องและครบถ้วน

สานักงาน กกพ. หวังว่าคแ่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้ความร้แ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง
การขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ให้กับผแ้ท่ีเก่ียวข้องสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ใช้อย่างเหมาะสม และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในรแปแบบเดียวกัน ทาให้การดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและเกิดผลสมั ฤทธิ์ในการบรหิ ารกองทุนพฒั นาไฟฟา้ ตามวัตถุประสงคใ์ นการสง่ เสรมิ การใช้
พลังงานหมนุ เวยี นและเทคโนโลยีในการประกอบกจิ การไฟฟ้าท่มี ีผลต่อส่งิ แวดล้อมน้อยต่อไป

สานกั งานคณะกรรมการกากับกจิ การพลงั งาน

กมุ ภาพันธ์ 2562สำรบญั

คานา ร้จู ักกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำเพ่อื กจิ กำรตำมมำตรำ 97(4) หนำ้
สารบัญ
สารบัญตาราง กำรจัดสรรเงินกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ เพอ่ื กจิ กำรตำมมำตรำ 97(4) (i)
สารบญั ภาพ (iii)
1.1 ประเภทแผนงานทีม่ สี ิทธิขอรบั การจดั สรรเงินกองทนุ (iv)
บทนำ 1.2 กรอบการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สว่ นท่ี 1 1.3 ผ้แมสี ทิ ธิย่นื ขอ้ เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงนิ กองทุน 1
1.4 รแปแบบของการจดั สรรเงนิ กองทนุ 7
สว่ นท่ี 2
แนวทำงกำรจดั ทำขอ้ เสนอโครงกำร 8
สว่ นท่ี 3 11
2.1 ข้อกาหนดการเสนอโครงการ 12
ส่วนท่ี 4 2.2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 13
2.3 อตั ราค่าใช้จ่ายในการจดั ทางบประมาณโครงการ
2.4 การยนื่ ขอ้ เสนอโครงการ 14

แนวทำงกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร 15
16
3.1 ข้ันตอนการพจิ ารณากลัน่ กรองขอ้ เสนอโครงการ 21
3.1.1 ขน้ั ตอนที่ 1 สานักงาน กกพ. ตรวจสอบความสมบรแ ณข์ องเอกสาร 22
และหลักฐานประกอบการยืน่ ขอ้ เสนอโครงการ
3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 สานักงาน กกพ. พิจารณากล่นั กรองข้อเสนอโครงการ 24
3.1.3 ขนั้ ตอนที่ 3 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะอนุกรรมการ
กลนั่ กรอง และคณะกรรมการกากบั กิจการพลงั งาน (กกพ.) 25
3.1.4 ขนั้ ตอนท่ี 4 การแจง้ ผลการพจิ ารณาและการทาสญั ญาหรอื บนั ทึก 27
ข้อตกลง
30
3.2 เกณฑก์ ารพจิ ารณากล่ันกรองข้อเสนอโครงการ 31
3.2.1 เกณฑก์ ารพิจารณาโครงการท่ัวไป
3.2.2 เกณฑ์การพิจารณาโครงการทีเ่ ก่ียวข้องกบั วิสาหกจิ ชมุ ชน 32

กำรจดั ทำสัญญำหรือบนั ทกึ ข้อตกลง 33
33
4.1 เอกสารประกอบการทาสัญญาหรอื บนั ทึกข้อตกลง 35
4.2 องคป์ ระกอบของสญั ญาหรอื บนั ทึกข้อตกลง
4.3 เงือ่ นไขของสัญญาหรือบันทึกขอ้ ตกลง 37

39
39
40

(i)

สำรบัญ (ต่อ)

สว่ นที่ 5 กำรดำเนินกำรทำงกำรเงินของผู้ได้รับกำรจดั สรรเงินกองทนุ หน้ำ

5.1 การเปิดบญั ชเี งนิ ฝากเพ่ือรับจ่ายเงินทีไ่ ด้รับการจดั สรร 43
5.2 การเบกิ จา่ ยเงินกองทนุ ท่ีได้รับการจัดสรร
5.3 การจัดทารายงานทางการเงิน 44
5.4 การส่งเงนิ คืนเม่อื ดาเนินโครงการเสรจ็ ส้นิ 45
45
ส่วนที่ 6 กำรตดิ ตำม รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำร 46

47

ภำคผนวก ก : แบบฟอร์มการขอรับการจดั สรรเงนิ กองทนุ

ก-1 แบบฟอรม์ หนังสอื นาสง่
ก-2 แบบฟอร์มรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยน่ื ข้อเสนอโครงการ

(แบบ กฟ. 97(4) – 01)
ก-3 แบบฟอร์มบทสรปุ ย่อสาหรับผ้แบรหิ าร (แบบ กฟ. 97(4) – 02)
ก-4 แบบฟอรม์ และตัวอยา่ งข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 03)

ก-5 แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ

ภำคผนวก ข : อตั ราคา่ ใชจ้ ่ายในการจัดทางบประมาณโครงการ

ภำคผนวก ค : แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงนิ กองทนุ

ค-1 แบบฟอรม์ ขอเปิดบัญชเี งินฝากธนาคารของโครงการ
ค-2 แบบฟอรม์ หนังสอื ขอเบิกเงนิ

ค-3 แบบฟอรม์ หนงั สอื ตอบรบั การรับเงนิ

ภำคผนวก ง :แบบฟอรม์ การตดิ ตามรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ

ง-1 แบบฟอรม์ รายงานความกา้ วหนา้ ในการดาเนนิ โครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 05)
ง-2 แบบฟอรม์ รายงานการเงิน

ภำคผนวก จ : ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าดว้ ยหลักเกณฑ์ และวิธีการจดั สรรเงิน

จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพอ่ื ส่งเสริมการใชพ้ ลงั งานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
ทใ่ี ช้ในการประกอบกิจการไฟฟา้ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสง่ิ แวดล้อมนอ้ ย พ.ศ. 2559

( ii )

ตำรำงท่ี 1 สำรบญั ตำรำง หนำ้
ตำรำงท่ี 2 16
ตำรำงที่ 3 รายละเอยี ดของข้อเสนอโครงการ 28
ตำรำงที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผม้แ สี ทิ ธยิ ่นื ข้อเสนอโครงการและขอ้ กาหนดของการเสนอโครงการ 33
ตำรำงที่ 5 รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ด้านวิชาการ 34
ตำรำงที่ 6 รายละเอยี ดการพิจารณาโครงการ ดา้ นการบรหิ ารโครงการ 34
ตำรำงที่ 7 รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ดา้ นความคมุ้ คา่ ของโครงการ 34
รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ด้านความเส่ียงของโครงการ 35
รายละเอียดการพจิ ารณาโครงการท่เี ก่ยี วข้องกับวสิ าหกิจชุมชนและวสิ าหกจิ เพ่ือสังคม

( iii )

สำรบญั ภำพ

ภำพท่ี 1 แหล่งทมี่ าของเงนิ กองทนุ พัฒนาไฟฟ้า หนำ้
ภำพท่ี 2 วัตถุประสงคข์ องการใชจ้ า่ ยเงินกองทนุ พฒั นาไฟฟ้า 2
ภำพที่ 3 โครงสร้างการบริหารเงินกองทนุ พฒั นาไฟฟา้ เพ่ือกจิ การตามมาตรา 97(4) 3
ภำพที่ 4 ประเภทแผนงานท่ีมสี ิทธิขอรบั การจดั สรรเงินกองทุน 4
ภำพที่ 5 กรอบการสนบั สนนุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8
ภำพท่ี 6 ขน้ั ตอนการพิจารณาขอ้ เสนอโครงการ 11
ภำพท่ี 7 การจดั ทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง 26
38

( iv )

บทนำ

รจู้ ักกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ
เพื่อกจิ กำรตำมมำตรำ 97(4)

1 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

“กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ” จัดต้ังขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน

กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงอย่แภายใต้การกากับดแแลโดยคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสานักงาน กกพ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เป็นผ้แเรียกเก็บเงิน
จากผแ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงการจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบที่ กกพ. กาหนด ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยัง
ท้องท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง เพื่อกระจายความเจริญไปส่แท้องถ่ิน พัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน รอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยคานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นธรรม
ของผใ้แ ช้ไฟฟา้

1. แหล่งท่มี ำของเงนิ และกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนพัฒนำไฟฟำ้

แหล่งท่ีมาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จะมาจาก (1) เงินท่ีได้รับจากผแ้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้าตามระเบียบท่ี กกพ. กาหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. (2) เงินค่าปรับจากผ้แรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ี กกพ. กาหนด (3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผ้แบริจาคให้
และ (4) ดอกผลหรอื ผลประโยชนใ์ ดๆ ทีเ่ กิดจากเงนิ หรอื ทรัพย์สิน ดังภาพท่ี 1

1. เงนิ ทไ่ี ดร้ ับจากผ้รแ ับใบอนญุ าตฯ 2. เงินคา่ ปรบั จากผแร้ บั ใบอนุญาตฯ
ตามระเบียบ ที่ กกพ. กาหนด ทฝี่ ่าฝืน/ไมป่ ฏบิ ัตติ ามท่ี กกพ.
ภายใตก้ รอบนโยบาย ของ กพช. กาหนด

3. เงินหรือทรพั ยส์ นิ เงนิ กองทุน 4. ดอกผลหรอื ผลประโยชน์
ทีม่ ผี แบ้ ริจาคให้ พัฒนำไฟฟ้ำ ท่ีเกิดจากเงนิ หรือทรัพย์สนิ
ของกองทนุ

ภำพท่ี 1 แหลง่ ทม่ี าของเงนิ กองทนุ พัฒนาไฟฟา้

2 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

โดยสานักงาน กกพ. เป็นผ้แทาหน้าที่รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
แยกออกจากงบประมาณของสานักงาน กกพ. ตามประกาศและระเบียบท่ี กกพ. กาหนด ซึ่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ถือเป็นทุนหมุนเวียนท่ีต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และต้องมีการ
รายงานผลการดาเนินงานต่อ กพช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรีสภาผแ้แทนราษฎร และวุฒิสภา
พรอ้ มท้ังเปดิ เผยตอ่ สาธารณชน และถแกตรวจสอบโดยสานักงานการตรวจเงนิ แผ่นดนิ (สตง.)

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จะมีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการตามมาตรา 97
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยสานักงาน กกพ. ได้แยกบัญชีตามวัตถุประสงค์
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละเรื่องออกจากกันอย่างชัดเจน และมีการใช้จ่ายเงินตามระเบียบ
ที่ กกพ. กาหนด ดังภาพที่ 2

มำตรำ 97(1)  ชดเชยและอุดหนนุ การบรกิ ารผ้ใแ ชไ้ ฟฟ้าทด่ี ้อยโอกาสตามนโยบายของรัฐ

 ชดเชยและอุดหนนุ ให้มีการให้บรกิ ารไฟฟา้ อย่างท่วั ถงึ หรอื เพ่อื สง่ เสรมิ
นโยบายการกระจายความเจริญไปสแ่ภมแ ิภาคภมแ ิภาค

มำตรำ 97(2)  ชดเชยผแใ้ ชไ้ ฟฟ้าทตี่ อ้ งจ่ายคา่ ไฟฟ้าแพงข้นึ จากการที่ผแร้ ับใบอนญุ าต
ท่ีมีศนแ ย์ควบคมุ ระบบไฟฟ้าสง่ั จ่ายไฟฟ้าอยา่ งไม่เปน็ ธรรม

มำตรำ 97(3)  พฒั นาหรือฟนื้ ฟแทอ้ งถนิ่ ท่ีไดร้ ับผลกระทบจากการดาเนนิ งานของโรงไฟฟา้

มำตรำ 97(4)  การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวยี น และเทคโนโลยีในการประกอบกจิ การไฟฟ้า
ท่มี ผี ลกระทบตอ่ ส่งิ แวดลอ้ มน้อย

มำตรำ 97(5)  การส่งเสรมิ สงั คมและประชาชนใหม้ ีความร้แ ความตระหนกั และมีส่วนรว่ ม
ทางด้านไฟฟ้า

มำตรำ 97(6)  เปน็ คา่ ใชจ้ ่ายในการบรหิ ารกองทนุ
ภำพท่ี 2 วตั ถปุ ระสงคข์ องการใช้จ่ายเงินกองทนุ พฒั นาไฟฟ้า

3 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

2. กองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ เพ่ือกจิ กำรตำมมำตรำ 97(4)

การดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย กกพ. ได้ดาเนินการ
ตามกรอบนโยบายของ กพช. ดงั น้ี

2.1 กำรเก็บเงินเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเพื่อกิจกำรตำมมำตรำ 97(4) กกพ. ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เร่ือง การนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สาหรับผแ้รับใบอนุญาต
จาหน่ายไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
กาหนดให้ผ้แรับใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้า ต้องนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในอัตรา 0.5 สตางค์ต่อหน่วย
จาหน่ายไฟฟา้ ตัง้ แต่รอบเดอื นทเี่ รียกเก็บคา่ ไฟฟ้าประจาเดือนมกราคม 2558 เปน็ ตน้ มา

2.2 กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเพ่ือกิจกำรตำมมำตรำ 97(4) กกพ. ได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริม
การใช้พลงั งานหมนุ เวยี นและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559
(ระเบียบ กกพ.ฯ) ซ่งึ ไดป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาและมผี ลบงั คับใชต้ ้ังแต่วนั ท่ี 31 มนี าคม 2559 เปน็ ตน้ มา

2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเพื่อกิจกำรตำมมำตรำ 97(4) ตามระเบียบ กกพ.ฯ
ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงานกองทนุ พฒั นาไฟฟา้ เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ไวด้ งั ภาพท่ี 3

คณะกรรมกำรกำกบั กิจกำรพลังงำน (กกพ.)

คณะอนุกรรมการกล่นั กรอง คณะอนุกรรมการติดตามประเมนิ ผล

สานักงานคณะกรรมการกากบั กจิ การพลังงาน ผ้ทแ รงคณุ วฒุ ิ
(สานกั งาน กกพ.) หรอื ผแ้มีความชานาญ

ฝา่ ยบรหิ ารกองทุนพฒั นาไฟฟ้า (กฟ.) เฉพาะดา้ น

ผ้แมีสทิ ธิยืน่ เสนอขอรบั เงนิ สนบั สนนุ จากกองทุน

ภำพท่ี 3 โครงสร้างการบรหิ ารเงนิ กองทนุ พัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)

4 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

โดยสรปุ บทบาทและหนา้ ทต่ี ามโครงสรา้ งการบริหารเงนิ กองทุนพฒั นาไฟฟา้ เพือ่ กิจการตามมาตรา 97(4)
ได้ดังน้ี

- คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) เป็นผ้แออกระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายและแนวทางกากับดแแลและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในภาพรวม รวมทั้ง เป็นผ้แมีอานาจ
ในพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
การพิจารณาให้กรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินที่ได้จากเงินกองทุน การขยายระยะเวลาดาเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากท่ีได้อนุมัติไว้แล้ว โดย กกพ. อาจมอบอานาจให้คณะอนุกรรมการฯ หรือสานักงาน กกพ. ดาเนินการ
ในเรอื่ งใดเรอ่ื งหนง่ึ แทนได้ตามความเหมาะสม

- คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
กำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก กกพ. มีอานาจหน้าที่ในการ (1) เสนอแนะแนวนโยบาย แนวทาง
ในการบริหารจัดการ แผนงาน กรอบการสนับสนนุ โครงการและการกากับดแแลการใชจ้ ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนและการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) เพ่ือเสนอคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานใหค้ วามเหน็ ชอบ (2) พิจารณาหลักเกณฑก์ ารกลน่ั กรองข้อเสนอโครงการนาเสนอคณะกรรมการกากบั กิจการ
พลังงานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (3) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(4) พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการ โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณที่ได้รับในระหว่างปีตามแผนที่
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (5) เชิญผแ้ย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาช้ีแจงข้อมแล
เพม่ิ เติมหรอื สง่ เอกสารเพิม่ เติม (6) แตง่ ต้งั คณะทางานหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทาการที่เก่ยี วข้อง
กับการดาเนินตามมาตรา 97(4) ตามที่อนุกรรมการมอบหมาย และ (7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกากับ
กิจการพลงั งานมอบหมาย

- คณะอนุกรรมกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร มีอานาจในการกาหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์
การประเมนิ ผล ตดิ ตามประเมนิ ผลการดาเนินโครงการ รายงานความคืบหน้าการดาเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการ
ปรบั ปรงุ การดาเนินงานต่อ กกพ.

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (สำนักงำน กกพ.) ทาหน้าท่ีเป็นสานักงาน
เลขานกุ ารของ กกพ. ทาหน้าท่ใี นการรับเงิน จ่ายเงนิ เกบ็ รักษาเงิน และบรหิ ารจัดการเงินกองทุนตามระเบียบหรือประกาศ
ท่ี กกพ. กาหนด มีอานาจในการประกาศกาหนดกรอบจานวนเงิน รแปแบบการจัดสรรเงินกองทุน และกาหนด
ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อสาธารณะ การจัดให้ผแ้ทรงคุณวุฒิหรือผแ้เช่ียวชาญเพื่อสนับสนุน
การกล่ันกรองโครงการ การจัดทาคแ่มือและแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรับย่ืนข้อเสนอโครงการ
การตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการเพื่อสนับสนุนและทาหน้าที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการที่ กกพ.
แต่งตั้งข้ึนในการกลั่นกรองโครงการ และการประเมินผลการดาเนินโครงการ รวมทั้ง การปฏิบัติงานต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงนามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง การติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการกับผแ้ที่มีสิทธิได้
รบั การสนับสนุนจากเงินกองทุน โดยมฝี ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นหนว่ ยงานหลักท่ีสนับสนุนการดาเนินงานกองทุน
พฒั นาไฟฟา้ และปฏบิ ตั งิ านตามทส่ี านกั งาน กกพ. มอบหมาย

5 ฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

- ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
พิจารณารายงานผลความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบแรณ์ พร้อมท้ังเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอ้ เสนอโครงการที่จะไดร้ ับการจัดสรรเงินกองทนุ พัฒนาไฟฟา้ เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)

เพื่อให้การดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ในการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยมีการทางานอย่างมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สานักงาน กกพ. จึงจัดทาค่แมือฉบับน้ีข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับผแ้มีสิทธิยื่น
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ผ้แปฏิบัติงานของสานักงาน กกพ. และผแ้เกี่ยวข้องได้มีการ
ดาเนินงานตามระเบียบและประกาศของ กกพ. ได้อย่างถแกต้อง ในขั้นตอนการพิจารณาจัดทาข้อเสนอโครงการ
การพิจารณากล่ันกรองโครงการ การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ
ตามมาตรา 97(4) การจัดทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง การเบิกจ่ายเงินกองทุน การติดตามรายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนนิ งานโครงการ ซ่ึงจะไดก้ ล่าวถงึ โดยละเอยี ดในคม่แ ือฉบบั น้ี

6 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

1

สว่ นท่ี 1
กำรจัดสรรเงินกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ

เพ่ือกจิ กำรตำมมำตรำ 97(4)

1.1 ประเภทแผนงำนทม่ี ีสทิ ธิไดร้ ับกำรจัดสรรเงินกองทุน
1.2 กรอบกำรสนบั สนุน ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562
1.3 ผู้มีสิทธิย่นื ขอ้ เสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุน
1.4 รปู แบบของกำรจัดสรรเงินกองทนุ

7 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้ใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมนุ เวยี นในการประกอบกิจการไฟฟ้า (2) ส่งเสริมการพัฒนา
และปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า และ (3) ศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสาธิต
ด้านพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคแ่มือในส่วนน้ีจะนาเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับแผนงานท่ีมีสิทธิขอรับการจัดสรร
เงินกองทุน คุณสมบัติของผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และรแปแบบในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ท่ี กกพ. กาหนด โดยมีรายละเอยี ดดังน้ี

1.1 ประเภทแผนงำนที่มสี ิทธิขอรบั กำรจัดสรรเงินกองทุน

ประเภทแผนงานที่มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานส่งเสริม และสาธิตการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการไฟฟ้า (2) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และ (3) แผนงานศึกษา และวิจัย ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซ่ึงสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน โดยความเหน็ ชอบของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน จะประกาศกรอบการจดั สรรในแต่ละปตี ามความ
เหมาะสม

2) แผนงานพัฒนาและปรบั ปรุงเทคโนโลยใี นการประกอบ
กิจการไฟฟ้าให้มปี ระสทิ ธภิ าพ และเกดิ ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมน้อย

1) แผนงานสง่ เสรมิ และสาธติ แผนงำนทมี่ สี ิทธิ 3) แผนงานศึกษา และวิจัย
การใช้พลงั งานหมนุ เวียน ขอรับกำรจัดสรร ด้านพลังงานหมุนเวียน และ
ในการประกอบกจิ การไฟฟ้า เทคโนโลยีในการประกอบ
เงินกองทนุ กิจการไฟฟ้าท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพ
แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่งแวดลอ้ มนอ้ ย

ภำพท่ี 4 ประเภทแผนงานท่ีมีสทิ ธิขอรบั การจัดสรรเงินกองทนุ

8 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

1) แผนงำนส่งเสริม และสำธติ กำรใช้พลงั งำนหมนุ เวียนในกำรประกอบกจิ กำรไฟฟำ้

เป็นการส่งเสริม สาธิตนาร่องโครงการด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้ารแปแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดขยายผลการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าและการสนับสนุนให้เกิด
การลงทุนใชพ้ ลงั งานหมนุ เวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอยา่ งแพรห่ ลายมปี ระสิทธภิ าพ และมีความเหมาะสมท้ังใน
ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน เหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
พลังงานของประเทศที่ครอบคลุมความร่วมมือกับทกุ ภาคส่วนทเี่ ก่ยี วข้อง

9 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

2) แผนงำนพัฒนำและปรับปรุงเทคโนโลยใี นกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพ
และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ มนอ้ ย

เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
การประกอบกิจการไฟฟ้าในประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ รวมถึง
การสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากผแ้ประกอบการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ตลอดจน
การพัฒนาปรับปรุงระบบการจดั การดา้ นส่งิ แวดลอ้ มท่เี กดิ จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

3) แผนงำนศึกษำ และวิจัย ด้ำนพลังงำนหมุนเวียน และเทคโนโลยีในกำรประกอบ
กิจกำรไฟฟำ้ ทีม่ ีประสิทธิภำพ และมีผลกระทบตอ่ ส่ิงแวดล้อมนอ้ ย

เปน็ การศึกษา และวิจยั ด้านพลงั งานหมนุ เวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่เปน็ การต่อ
ยอดจากองค์ความร้แเดิม และแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพฒั นา ทดสอบ วเิ คราะห์ และประเมนิ ความเหมาะสมในการดาเนิน
โครงการ เพ่ือนาไปส่กแ ารใชจ้ ริง

10 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

1.2 กรอบการสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ เสนอโครงการตามแผนงาน 1 – 3 จะตองอยูภ ายใตกรอบการสนับสนนุ (Theme) และประเด็นวิจัย ดงั นี้

÷ćî÷îêĕŤ ôôćŜ ÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕôôŜćøĎðĒïïĔĀöŠ
ìęĊÿŠÜñúÖøąìïêŠĂĂĆêøćÙćŠ ĕôôćŜ ĔîĂîćÙê
ĒñîÜćîìęǰĊ ĢǰìĊęđÖ÷Ċę üךĂÜÖïĆ ÖĉÝÖćøĕôôćŜ
îēú÷ñĊ úêĉ ĕôôćŜ îē÷ĔïĀćđš ÷ÖÖéĉ ÖćøćÿøĔŠÜßđÿøĉ
öĒúąĒš öúćąêÖøććøÖúćÜìøÝîč ÜĎ ĔÝ
ĀúĆÖđÖèæŤ ÖãøąđïĊ÷ïĒ
î ĆüêÖøøöĒúąđìÙē ÿÜŠ đÿøĉöǰĒúąÿćíĉêǰ
ĒúąïĂøĉ÷ŠĎĀøŠćøüÝĆöéÖĆÖïćßčøöúßéîñĂú÷ŠÖćøÜą÷ĆęìÜï÷ČîÖćøĔßóš úĆÜÜćîĀöčîđüĊ÷î
ĔîÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕôôŜć

ēøÜĕôôćŜ ×÷ą ĒñîÜćîìĊǰę ģǰ ĒñîÜćîìĊęǰĤ ñúÖøąìïêĂŠ øąïïĕôôŜć
ýċÖþćĒúąüĉÝĆ÷éšćîóúĆÜÜćî
óĆçîćĒúąðøĆïðøčÜđìÙēîēú÷Ċ ĀöčîđüĊ÷îĒúąđìÙēîēú÷ĊĔî
ĔîÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕôôŜć ÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕôôŜć
ìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóǰĒúą
ĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúą öĊñúÖøąìïêŠĂ
đÖĉéñúÖøąìïêŠĂ ÿĉęÜĒüéúšĂöîšĂ÷
ÿĉęÜĒüéúšĂöîšĂ÷

úąÖãĀöć÷ìęĊđÖęĊ÷üךĂÜ ÿĉęÜĒöüćéêúøšĂÖöćøđóðŜĂęČĂÜĔĀÖĆîšđðĒŨîúìąÖĊę÷ćĂøöÖøćĆïøðøąÖĂïÖÝĉ ÖćøĕôôŜć
ĔĀĂš ÷ŠĎøüŠ öÖïĆ ßöč ßîĂ÷ŠćÜ÷ÜęĆ ÷Čî
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđóęĂČ úéñúÖøąìïÝćÖ
ÙüćöñĆîñüîÝćÖÖćøñúêĉ ĕôôŜćÝćÖóúĆÜÜćî
Āöčîđü÷Ċ îìęĊđÖĊę÷üךĂÜÖĆïđìÙēîēú÷đĊ ðúĊ÷ę îóúÖĉ ēÞö
(Disruptive Technology)

ภาพที่ 5 กรอบการสนบั สนนุ ปง บประมาณ พ.ศ. 2562

(1) กรอบการสนับสนนุ (Theme) ประกอบดวย (2) ประเด็นวิจยั ภายใตก รอบการสนับสนนุ
พลังงานหมุนเวียน (เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) ประกอบดวย
การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน นวตั กรรมและเทคโนโลยีผลติ ไฟฟา
จากการผลิตไฟฟา จากพลังงานหมุนเวียนท่ีเกี่ยวของ นโยบายการสงเสริมและมาตรการจูงใจใหเกิดการใช
กบั เทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม (Disruptive Technology) และการลงทุน
โรงไฟฟาขยะ หลักเกณฑกฎระเบยี บและกฎหมายท่เี กีย่ วของ
ยานยนตไ ฟฟา ท่ีเกยี่ วของกับกิจการไฟฟา มาตรการการปองกันและการบริหารจัดการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเพื่อใหเปนท่ียอมรับและอยูรวมกับชุมชน
อยา งยั่งยืน

อธิบายแผนภาพท่ี 5
หัวขอเสนอโครงการตอ งอยูภ ายใต (1) กรอบการสนบั สนนุ และ (2) ประเด็นวจิ ยั ภายใตก รอบการสนบั สนนุ (เลือกไดม ากกวา หน่งึ ขอ )

ตัวอยางโครงการ: โครงการศึกษาอัตราคาประจุไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับยานยนตไฟฟา (แผนงานที่ 3) อยูภายใตกรอบการสนับสนุนหัวขอ
(ยานยนตไฟฟาที่เก่ียวของกับกิจการไฟฟา) โดยศึกษาวิจัยภายใตกรอบการสนับสนุนในประเด็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตไฟฟาและนโยบาย
การสงเสรมิ และมาตรการจูงใจใหเกิดการใชและการลงทนุ

11 ฝายบริหารกองทนุ พัฒนาไฟฟา สาํ นกั งาน กกพ.

1.3 ผู้มีสิทธยิ นื่ ข้อเสนอโครงกำรเพ่อื ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุน

ผแ้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ได้แก่
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา สหกรณ์ องค์กรไม่แสวงหากาไร ผ้แรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
ผแ้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลและได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดประเภท
ขนาดและลกั ษณะของกิจการพลงั งานท่ีได้รับการยกเวน้ และวสิ าหกจิ ชุมชน โดยมขี อบเขต ดงั นี้

1) หน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า
1.1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภแมิภาค และองคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2) รฐั วิสาหกิจตามกฎหมายวา่ ด้วยวิธกี ารงบประมาณ
1.3) หนว่ ยงานอ่นื ของรัฐ
1.4) หนว่ ยงานภายในของหนว่ ยงานของรัฐตาม 1.1) 1.2) หรอื 1.3)

2) สถำบันกำรศกึ ษำ หมายความวา่ สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการศึกษาแห่งชาติ
3) องค์กรไม่แสวงหำกำไร หมายความว่า สมาคม มแลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกช่ืออย่างอื่น
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือดาเนินกิจกรรม
ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ไม่แสวงหากาไรจากการประกอบกิจการดังกล่าว และต้องดาเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด
เพื่อสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลาต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ท้ังน้ี ต้องมีวัตถุประสงค์และการดาเนินงาน
ท่ีสอดคล้องกบั วตั ถปุ ระสงค์ของกองทุน
4) ผู้รับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน ได้แก่ ผ้แประกอบกิจการไฟฟ้า ผแ้ประกอบกิจการ
ระบบส่งไฟฟ้า ผ้แประกอบกิจการระบบจาหน่ายไฟฟ้า ผแ้ประกอบกิจการจาหน่ายไฟฟ้า ผ้แประกอบกิจการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ผ้แประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ผ้แประกอบกิจการ
ค้าปลีกก๊าซผ่านระบบจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ และผ้แประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเปน็ ก๊าซ
5) ผปู้ ระกอบกำรทเี่ ปน็ นิตบิ ุคคลและได้รบั กำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำต ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดประเภท ขนำดและลักษณะของกิจกำรพลังงำนที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ท้ังนี้ ไม่รวมถึงโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติ ยแ์ บบติดตง้ั บนหลงั คา (Solar Rooftop) ทีม่ ขี นาดกาลังการผลติ ตดิ ต้ังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กโิ ลวัตต์
6) วสิ ำหกิจชุมชน ท่ีเป็นนิตบิ ุคคลท่จี ดั ต้งั ข้นึ ตาม พระราชบญั ญัตสิ ่งเสรมิ วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
7) วสิ ำหกจิ เพือ่ สงั คม ทเ่ี ปน็ นติ ิบคุ คลทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ท้ังนี้ ผ้แมีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจะต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย ซ่งึ ผแ้แ ทนนิตบิ ุคคลต้องมีสัญชาตไิ ทย

12 ฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

1.4 รปู แบบของกำรจัดสรรเงินกองทุน

รปแ แบบของการจดั สรรเงินกองทนุ เพื่อสนับสนนุ การดาเนนิ โครงการ จาแนกเป็น 2 รแปแบบ ดังน้ี
1) เงินให้เปล่าเต็มจานวน สาหรับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
วสิ าหกิจชมุ ชน และวิสาหกจิ เพอ่ื สังคม
2) เงินให้เปล่าบางส่วน สาหรับผแ้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานหรือผ้แประกอบการท่ีได้รับ
การยกเวน้ ไมต่ ้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกากาหนดประเภท ขนาดและลกั ษณะของกิจการพลงั งานท่ีได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
โดยมีกาหนดสัดส่วนขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามาตรา 97 (4) ได้ไม่เกินร้อยละ 80
ของงบประมาณโครงการ

13 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

2

สว่ นที่ 2
แนวทำงกำรจดั ทำข้อเสนอโครงกำร

2.1 ข้อกำหนดกำรเสนอโครงกำร
2.2 รำยละเอยี ดข้อเสนอโครงกำร
2.3 อัตรำคำ่ ใช้จำ่ ยในกำรจัดทำงบประมำณโครงกำร
2.4 กำรย่นื ขอ้ เสนอโครงกำร

13 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

2.1 ขอ้ กำหนดกำรเสนอโครงกำร

โครงการท่ีมีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ต้องอยแ่ภายใต้
ขอ้ กาหนด ดังนี้

(1) มีเป้าหมายการดาเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7
ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 (รายละเอียด
ปรากฎตามภาคผนวก จ)

ข้อ 5 เงนิ กองทุน ให้ใชจ้ า่ ยตามวัตถปุ ระสงคข์ องการจัดต้ังกองทนุ ดังตอ่ ไปน้ี
(1) ส่งเสริมการใชพ้ ลงั งานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา้
(2) สง่ เสรมิ การพฒั นาและปรบั ปรงุ เทคโนโลยใี นการประกอบกจิ การไฟฟา้
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสาธิตด้านพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
ในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการประกอบ
กจิ การไฟฟา้

ขอ้ 6 การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ กกพ. กาหนด ภายใต้กรอบของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหง่ ชาติ

ขอ้ 7 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ และแผนงานอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การใช้จา่ ยเงนิ กองทนุ ตามมาตรา 97(4) ตามท่ี กกพ. เหน็ ชอบ

(2) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับทิศทางนโยบายแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ
ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นากองทุน และสถานการณพ์ ลงั งาน

(3) ไม่มีความซ้าซ้อนกับโครงการท่ีดาเนินการอยแ่ หรือเคยมีการดาเนินงานมาก่อน ไม่ว่าจะได้รับ
การสนบั สนุนจากหนว่ ยงานใด เวน้ แต่เปน็ โครงการท่ีพัฒนาตอ่ ยอดจากโครงการท่ีเคยดาเนินการมาแลว้

(4) แสดงรายละเอียดการดาเนินงานที่ครบถ้วน มีความถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ
งบประมาณ หรอื คา่ ใชจ้ า่ ยทีข่ อรับการจดั สรรเงิน

(5) แสดงเป้าหมาย ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ต้องเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการใช้พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีความเหมาะสม และเป็นไปได้
ในการดาเนนิ โครงการทั้งทางดา้ นเทคนคิ และเศรษฐศาสตร์

(6) มีกระบวนการดาเนินโครงการที่มีความเหมาะสม สามารถดาเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา
ท่ีกาหนด

ท้ังนี้ ผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งอย่างครบถ้วน
และต้องเป็นผแร้ ับผดิ ชอบในการดาเนินโครงการที่ขอโดยตรงหรือตามท่ี กกพ. เหน็ ชอบ

15 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

2.2 รำยละเอยี ดของข้อเสนอโครงกำร

ในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4)
สานักงาน กกพ. ได้กาหนดหัวข้อและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ จานวน 18 หัวข้อ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนได้จัดทาข้อเสนอโครงการได้อย่างถแกต้องและครบถ้วน โดยมี
รายละเอียด ดงั ตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 รายละเอยี ดของข้อเสนอโครงการ

หวั ข้อ คำอธิบำย
1. ข้อมลู ทัว่ ไป
1) ชื่อโครงการ : ระบุชื่อที่ส่ือถึงวัตถุประสงค์และแผนงาน ไม่ควรใช้คาท่ีมี
2. ทีม่ ำ หลักกำรเหตผุ ล ความหมายกวา้ งเกินไป
ของโครงกำร
2) ประเภทแผนงานของข้อเสนอโครงการ : ระบุประเภทแผนงานให้
3. กำรทบทวนวรรณกรรมและ สอดคล้องกบั ขอ้ เสนอโครงการ
กรอบแนวคดิ /สิทธบิ ตั ร
วิศวกรรม นวตั กรรม 3) สถานภาพผ้แยื่นขอรับการจัดสรรเงนิ กองทุน : ระบุประเภทของหน่วยงาน
ของผแ้ย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ชื่อหน่วยงานท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

4) ที่อยแ่ หรือสถานที่ติดต่อของหน่วยงาน และสถานท่ีต้ังของโครงการ : ระบุท่ี
อยแ่หรือสถานทต่ี ดิ ต่อของหน่วยงาน และสถานทต่ี ัง้ ของโครงการให้ครบถว้ น

5) หัวหน้าโครงการ (ผแ้รับผิดชอบโครงการ) : ระบุชื่อผแ้รับผิดชอบโครงการ
และระบุตาแหน่ง/ท่ีอยแ่/โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร/อีเมล์ ท่ีติดต่อได้
โดยสะดวก พรอ้ มลงลายมอื ช่ือรบั รองข้อเสนอโครงการ

6) ผแ้บริหารสแงสุดของหน่วยงานหรือผ้แมีอานาจกระทาการแทนที่ยื่นข้อเสนอ
โครงการ : ระบุชื่อ/ตาแหน่ง/โทรศัพท์/โทรสาร ท่ีติดต่อได้โดยสะดวก
พร้อมลงลายมือชอื่ รับรองขอ้ เสนอโครงการ

7) ผ้แประสานงานโครงการ : ระบุช่ือ/ตาแหน่ง/โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร
ทต่ี ดิ ตอ่ ได้โดยสะดวก

อธิบายที่มาของโครงการ เหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินโครงการ
พร้อมระบุปัญหาท่ีโครงการต้องการตอบหรือแก้ไขหรือมีส่วนช่วยให้ดีข้ึน
พร้อมท้ังอธิบายว่าโจทย์หรือท่ีมาของปัญหาเป็นความต้องการของใคร
และโครงการน้ีเป็นทางออกหรือตอบโจทย์ได้อย่างไร รวมท้ัง เปรียบเทียบ
แนวทางการตอบโจทย์กับวิธีการแก้ปัญหากับรแปแบบอื่นๆ และชี้ให้เห็น
ถึงความเชอ่ื มโยงของแผนหรือนโยบายของประเทศ

 สาหรบั แผนงานท่ี 1 และ 2
อธิบายกรอบแนวคิดการดาเนินโครงการโดยชี้ให้เห็นถึงเหตุผลความ

จาเปน็ หรือสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมรายละเอยี ดของปัญหาโดยช้ีใหเ้ ห็นถึง
ผลเสียต่างๆ หรือจุดด้อยที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว และความจาเป็นในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสรุปแนวคิดรวมถึง
หลักการที่อาจเป็นงานวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม และนวัตกรรมท่ีจะนามาใช้
ในการดาเนินโครงการใหค้ รบถว้ น

16 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

ตำรำงที่ 1 รายละเอยี ดของขอ้ เสนอโครงการ (ต่อ)

หวั ข้อ คำอธบิ ำย
3. กำรทบทวนวรรณกรรมและ
กรอบแนวคิด/สทิ ธิบตั ร  สาหรบั แผนงานที่ 3
วศิ วกรรม นวัตกรรม (ตอ่ ) ทบทวนผลงาน ความร้แ และสิทธิบัตร (ถ้ามี) ท่ีมีการดาเนินงานมาก่อน

4. วัตถุประสงค์ * ทั้งที่เป็นของผ้แดาเนินโครงการเอง และบุคคลอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ โดย
5. เปำ้ หมำยและประโยชน์ ให้อธิบายลักษณะงานโครงการ งานวิจัย และประสบการณ์ที่ผ่านมา ท่ี
ท่ีคำดวำ่ จะไดร้ ับ * คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับงานท่ีจะดาเนินการโดยอ้างความสาเร็จของงานใน
อดีต และวิเคราะห์และสรุปแนวคิดท้ังหมดท่ีจะนามาใช้ในการวจิ ัย และสร้าง
6. ขอบเขตกำรดำเนนิ โครงกำร กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมใหค้ รบถ้วน
7. ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร *
ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือดาเนินการ เพื่อแก้ปัญหาหรือให้บรรลุตาม
เปา้ หมายอยา่ งกระชับและชัดเจน สอดคลอ้ งกบั ชื่อโครงการ ลกั ษณะแผนงาน
และมคี วามเชือ่ มโยงกับขอบเขตและข้ันตอนการดาเนินงาน

5.1 เป้ำหมำย
ระบุลักษณะเฉพาะของผลงานหรือเป้าหมายท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

โครงการ เช่น ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผแ้ได้รับประโยชน์จากโครงการ และ
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อประชากรและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่โครงการ
เปน็ ตน้ ต้ังแต่เริ่มตน้ จนเสรจ็ สิ้นโครงการ
5.2 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั

ร ะ บุ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก ผ ล ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ส า เ ร็ จ
เปรียบเทียบสภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจาเป็นที่ต้อง
ดาเนินโครงการ

ให้ระบขุ อบเขตของโครงการวา่ เนือ้ งานจะครอบคลุมเรื่องราว และหวั ข้อต่างๆ
เพียงใด เช่น ระบุว่าโครงการน้ีเป็นการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ หรือเป็นการ
ทดลองอุปกรณ์ หรือเป็นการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ โดยให้มีความเช่ือมโยง
ระหว่าง ที่มา หลักการเหตผุ ลของโครงการ วตั ถุประสงค์ ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
และขั้นตอนการดาเนินโครงการ

อธิบายวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการวิเคราะห์ข้อมแลอย่างละเอียด เพื่อตอบ
คาถามว่าทาอย่างไรในโครงการน้ี โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ใน
กรณีท่ีมีการจัดสร้างหรือติดต้ังอุปกรณ์ ให้แสดงรายละเอียดแบบการก่อสร้าง
และอธิบายถึงข้ันตอนการทางานทั้งระบบด้วย พร้อมท้ังระบุข้ันตอนการดาเนิน
โครงการออกเป็นงานต่างๆ อย่างเป็นข้ันตอน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด

หมำยเหตุ * วตั ถุประสงค์/เป้าหมายและประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะได้รับ/ข้นั ตอนการดาเนินโครงการ ต้องมคี วามสอดคลอ้ งกัน

17 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 1 รายละเอยี ดของขอ้ เสนอโครงการ (ตอ่ )

หวั ข้อ คำอธิบำย
8. อุปกรณ์ และเทคโนโลยี (ถ้ำมี)
1) ระบุถึงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถานที่ที่ใช้ในโครงการ เช่น เคร่ืองมือ
9. ควำมคมุ้ ค่ำทีเ่ กิดข้นึ สารวจ เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยระบุ
จำกกำรดำเนินโครงกำร จานวน และอธิบายเหตุผลในการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
เปรียบเทียบเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลึงหรือท่ีเคยใช้และได้รับผลสาเร็จมาแลว้
ในประเทศหรือต่างประเทศ พร้อมท้ังอธิบายเหตุผลท่ีไม่ใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดาเนินโครงการอย่แ
ก่อนแล้ว ให้ชี้แจงว่ามีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือชนิดใดบ้างท่ีผ้แดาเนิน
โครงการมีอยแ่

2) กรณที ่เี ปน็ การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า
ใหเ้ ปรยี บเทยี บเทคโนโลยีเดิมกับเทคโนโลยที ่ีจะนามาใชใ้ นการดาเนินงาน
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า
อยา่ งชดั เจน

ระบุรายละเอียดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าท่ีเกิดข้ึนจากการดาเนิน
โครงการ(ถา้ มี) ซึ่งอาจแสดงในรปแ ของผลตอบแทนของโครงการ ประกอบด้วย
ระยะเวลาคืนทุน (PB) ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) และผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ (EIRR) หรือผลกระทบเชิงบวกในแง่ของส่ิงแวดลัอม สังคมหรือ
ชุมชน

10. กำรขยำยผลโครงกำร 1) ระบรุ ายละเอยี ด เพ่อื แสดงให้เห็นว่าผลท่ีได้จากโครงการมีการพฒั นาหรือ
ต่อยอดงานวิจัยเดิมหรือขยายผล ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง หรือ
11. ระยะเวลำกำรดำเนนิ ผลการดาเนินโครงการสามารถนาไปใช้ในเชิงวิชาการ/อุตสาหกรรม/
โครงกำร พาณชิ ย/์ สังคม หรืออ่ืนๆ ได้อยา่ งไร และระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

2) ระบุว่ามีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องจะนาผลผลิตหรืองานวิจัยท่ีเกิด
จากโครงการไปใช้ประโยชน์ และแนบเอกสารยืนยันหรือรับรองเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร (ถา้ ม)ี

ระบุระยะเวลารวมท่ีใช้ในโครงการ หรือการศึกษาวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสดุ
โครงการ โดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือปี พร้อมทั้งแผนการดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม พร้อมจัดเตรียม Time-based Flow Chart
ทแี่ สดงกจิ กรรมและช่วงระยะเวลาการทางานในแต่ละขั้นตอน ทง้ั น้ี ควรมกี าร
วางแผนงานในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาในการ
ดาเนินงาน และสอดคล้องกับขอบเขตงานและขั้นตอนการดาเนินงานอย่าง

ครบถว้ น

18 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงท่ี 1 รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

หวั ข้อ คำอธบิ ำย
12. แผนกำรเงนิ ของโครงกำรและ
รำยละเอียดกำรใชจ้ ่ำยในกำร 1) ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องจาแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงำน ดาเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดย
นาเสนอเป็นหมวดต่างๆ เชน่ ค่าจ้างคา่ ตอบแทน คา่ วัสดอุ ปุ กรณ์ ค่าครภุ ัณฑ์
13. กำรรำยงำนควำมกำ้ วหน้ำ และ (พร้อมใบเสนอราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าครุภัณฑ์) และส่ิงก่อสร้าง
งวดกำรเบิกจ่ำยเงนิ ค่าใช้สอยในการดาเนินกิจกรรม และค่าบริหารโครงการ เป็นต้น ท้ังน้ี
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม และเป็นไปตาม
อตั ราคา่ ใชจ้ า่ ยที่สานกั งาน กกพ. กาหนดใน ข้อ 2.3

2) ข้อมแลที่ใช้จัดทางบประมาณการรายจ่าย กรณีที่อ้างอิงคุณสมบัติหรือ
ลักษณะ (specification) ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีต้องการ
ต้องเป็นไปอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส เป็นธรรม หลีกเล่ียงการเอื้อประโยชน์
ให้กับผแ้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ และให้แสดงเอกสาร เช่น
ใบเสนอราคา เพื่อเปน็ ขอ้ มแลอา้ งอิงประกอบการจดั ทางบประมาณด้วย

ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการรายงานความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเวลาให้
ชัดเจน โดยอธิบายปริมาณและรายละเอียดงานที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมท่ีดาเนินงาน และแสดงงวดการเบิกจ่ายเงินเป็นจานวนเต็มและ
สัดส่วนรอ้ ยละของงบประมาณทงั้ หมดในแตล่ ะช่วงเวลาน้นั ๆ

รำยงำน กำหนดเวลำท่ี ปริมำณและ งบประมำณทีข่ อเบิกจำ่ ย
รำยงำน รำยละเอียดงำน จานวน (รอ้ ยละ)
ครง้ั ท่ี 1
ครงั้ ที่ 2 ที่สง่ มอบ
ครั้งที่ ...

14. ผลงำนทจ่ี ะนำสง่ ทั้งน้ี จานวน (ร้อยละ) ของงบประมาณที่ขอเบิกจ่ายแต่ละงวดควรมีความ
สอดคล้องกับการดาเนินกจิ กรรมด้วย

ระบผุ ลผลติ (Output) และ/หรือผลลพั ธ์ (Outcome) ดังนี้
14.1 ผลผลิต (Output)
ให้ระบุผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเสร็จส้ินซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ได้ต้นแบบโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิง
จากเศษวัสดุทางการเกษตรขนาด 100 kW จานวน 1 โรง เป็นต้น
14.2 ผลลพั ธ์ (Outcome)
ให้ระบุผลที่เกิดขึ้นซ่ึงเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเน่ืองมาจาก
ผลผลิต เช่น ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, เพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกรในอนาคต, สามารถนาผลงานไปขยายผลสเ่แ ชงิ พาณิชย์ได้ต่อไป เปน็ ต้น

19 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

ตำรำงที่ 1 รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

หัวข้อ คำอธิบำย
15. โครงสรำ้ งกำรบรหิ ำรโครงกำร แสดงถึงความสมั พันธ์ของบุคลากรโครงการ และการบรหิ ารโครงการพร้อมทั้ง

ระบุตาแหน่งบคุ ลากรท่ีรว่ มดาเนินโครงการ ดงั ตวั อยา่ ง

หวั หนำ้ โครงกำร ทป่ี รกึ ษำโครงกำร
(ผู้รับผดิ ชอบโครงกำร)

ผปู้ ระสำนงำนโครงกำร

ผูร้ ว่ ม ผรู้ ว่ ม ผ้รู ว่ ม ฯลฯ
ดำเนินโครงกำร 1 ดำเนินโครงกำร 2 ดำเนินโครงกำร 3

16. ประวตั ิและประสบกำรณ์ของ ทั้งน้ี โครงสร้างการบริหารโครงการควรมีรแปแบบที่สอดคลอ้ งกับขอบเขตและ
ผู้รว่ มดำเนินโครงกำร ขั้นตอนการดาเนินโครงการ และระบุรายละเอียดงานของแต่ละฝ่ายในการ
ดาเนินโครงการให้ครบถ้วน มีรแปแบบการประสานงานที่ชัดเจน และมีการ
กระจายงานอย่างเหมาะสม รวมท้ังภาระงาน (คน-เดือน) ของบุคลากรแต่ละ
ตาแหน่งในโครงการสอดคล้องกับการดาเนินงาน

ให้เสนอรายช่ือบุคลากรโครงการ และคุณสมบัติท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมที่จะดาเนินงานนี้ โดยให้ระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ความเชี่ยวชาญ และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของผ้แรับผิดชอบโครงการ และผแ้ร่วม
ดาเนนิ โครงการ ดงั ตาราง

ลำดั ชื่อ- กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ประวตั กิ ำรทำงำน ตำแหนง่ หน้ำท่ีควำม
บ นำมสกลุ (ป)ี ท่ีเกี่ยวขอ้ งกับ ในโครงกำร รับผิดชอบ
โครงกำร
1
2
3

ท้ังนี้ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของบุคลากร ควรมีความสอดคล้องกับ
ตาแหน่งงานในการดาเนินโครงการ และให้ระบุหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละ
ตาแหน่งในโครงการอยา่ งครบถว้ น

17. แหล่งทุนสนับสนนุ อ่ืนๆ (ถ้ำมี) ระบงุ บประมาณสารองหรอื งบประมาณภายนอกสมทบ หรอื แหลง่ เงนิ ทนุ อื่นๆ
ที่อย่แในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน หรือได้รับ
การสนบั สนนุ เงินทุนเปน็ ที่เรียบรอ้ ยในโครงการเดียวกนั นี้

18. เอกสำรอำ้ งองิ อ่ืนๆ ที่เกยี่ วข้อง ระบุข้อมแลเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการ

กับโครงกำร (ถ้ำมี) หรือเอกสารอา้ งอิงอน่ื ๆ ทเ่ี ก่ียวขอ้ งกบั โครงการ เชน่ แบบ/คณุ ลักษณะเฉพาะ

ของเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีนามาใช้ในโครงการ บันทึกข้อตกลง

ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง เป็นตน้

โดยแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 03) ปรากฎตามภาคผนวก ก-3

20 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

2.3 อตั รำคำ่ ใช้จ่ำยในกำรจดั ทำงบประมำณโครงกำร

ผ้แมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องระบุรายละเอียดการใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการตาม
อตั ราคา่ ใช้จ่ายใน 5 หมวด ดังนี้

1) ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนบุคลำกร เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้าง
ชวั่ คราว คา่ จ้างลแกจ้างตามสัญญาจ้างทีเ่ ป็นรายเดอื น และต้องปฏิบตั งิ านเตม็ เวลาตามสัญญา

2) ค่ำใช้สอย เป็นรายจ่ายในลักษณะค่าเดนิ ทาง ค่าท่ีพัก และค่าเบ้ียเล้ยี งเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนา ฝกึ อบรม เปน็ ต้น

3) ค่ำวสั ดุ เป็นรายจ่ายค่าวสั ดุ อุปกรณ์สาหรบั ใช้ในโครงการ
4) คำ่ ครุภณั ฑ์และส่ิงก่อสรำ้ ง เปน็ ค่าจา้ งเหมาทาของ ค่าซอ้ื เคร่อื งจกั ร
5) ค่ำบริหำรโครงกำรสถำบันกำรศึกษำ/หน่วยงำน (ให้หมำยรวมถึงค่ำสำธำรณูปโภคด้วย) เป็น
ค่าใช้จ่ายภายในโครงการ เช่น ค่าบริหารโครงการสถาบันการศึกษาโดยรวมถึงค่าสาธารณแปโภค (สนับสนุนร้อยละ
10 ของงบประมาณโครงการไม่รวมค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง) ค่าสาธารณแปโภคของหน่วยงานอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ซ่ึงไม่สามารถระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ได้
ทั้งนี้ อตั ราคา่ ใช้จ่ายในการจดั ทางบประมาณโครงการทง้ั 5 หมวด มรี ายละเอยี ดปรากฎตามภาคผนวก ข

21 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

2.4 กำรย่นื ขอ้ เสนอโครงกำร

ให้ผแ้มสี ิทธขิ อรับการจัดสรรเงินกองทุนดาเนนิ การ ดังน้ี

1) ตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
วา่ ดว้ ยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจดั สรรเงนิ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือสง่ เสริมการใช้พลังงานหมนุ เวียนและเทคโนโลยีที่
ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีความผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
เงินกองทนุ ใหถ้ อื วา่ เปน็ คาขอรับการสนับสนุนเงนิ กองทุนท่ไี มส่ มบูรณ์ และใหค้ าขอนน้ั ตกไป

2) ให้ผม้แ สี ทิ ธยิ ื่นขอรบั การจดั สรรเงินกองทุนจัดทาข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มดังนี้
(1) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนื่ ข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 01)

(2) บทสรุปย่อสาหรับผแ้บรหิ าร (แบบ กฟ. 97(4) – 02)

(3) ขอ้ เสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 03)

(4) เอกสารสาคัญอืน่ ๆ ท่ี กกพ. กาหนด เช่น หนงั สือนาส่ง และหนังสือมอบอานาจตามแบบฟอร์ม
หนังสือมอบอานาจ เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับผแ้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ผแ้รับผิดชอบโครงการ
(จะต้องแสดงภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบทั้งหมด (Full Time Equivalent : FTE))ผแ้ร่วมดาเนินโครงการ และ
ใบเสนอราคาค่าวัสดอุ ุปกรณ์ และค่าครุภนั ฑ์

ท้งั นี้ แบบฟอร์มตามข้อ (1) ถึง (4) มรี ายละเอยี ดปรากฎตามภาคผนวก ก

22 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

3) ผแ้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถแกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้ง
ลงลายมือ และประทับตรา (ถ้ามี) ในเอกสารทุกฉบับ เว้นแต่เอกสารประวัติของผแ้ร่วมดาเนินโครงการ ให้บุคคลผแ้ร่วม
ดาเนินโครงการลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารประวัติตนเอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกากับในสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน “ใช้เพ่อื รว่ มดาเนินโครงการของกองทนุ พฒั นาไฟฟ้าเพ่ือกิจการ ตามมาตรา 97(4)”

ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน สามารถเสนอรายชื่อหัวหน้าโครงการ (ผ้แรับผิดชอบ
โครงการ) รายหนึง่ ได้ไม่เกนิ 2 โครงการ

4) ขั้นตอนในการจดั ส่งขอ้ เสนอโครงการ ใหด้ าเนนิ การ ดังน้ี
(1) ลงทะเบียนผ่านทางระบบขอรับการจดั สรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) (ระบบ e-fund)

ของสานกั งาน กกพ. (https://1th.me/M8nW) พรอ้ มท้ังกรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ใหค้ รบถว้ น และกดย่ืน
เสนอสานกั งาน กกพ. โดยจะได้รับไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) ยนื ยนั การยนื่ ขอ้ เสนอโครงการตามมาตรา 97(4)
ภายใน 7 วนั

(2) ผ้แมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจะต้องเก็บเอกสารข้อเสนอโครงการ พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข้อง และยื่นให้ สานักงาน กกพ. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการ เพื่อใช้ประกอบ
ในการจดั ทาสัญญา หรอื บนั ทึกข้อตกลง

สานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ที่ผแ้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน ผแ้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีความผิดพลาดที่เกิดจากผแ้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ให้ถือว่าเป็นคาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนท่ีไม่สมบรแ ณ์ และใหค้ าขอน้นั ตกไป

5) สานักงาน กกพ. จะเปิดรับข้อเสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจนกว่าจะดาเนินการ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา้ ครบตามกรอบงบประมาณ

6) รายละเอยี ดการประกาศเปดิ รับข้อเสนอโครงการ เพอ่ื กิจการตามมาตรา 97(4) ประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2562 สามารถศกึ ษาเพ่มิ เติมไดท้ ่ี https://www.erc.or.th หรือ https//:goo.gl/qVAB2G

ท้ังน้ผี ้แสนใจยื่นขอ้ เสนอโครงการสามารถสอบถามรายละเอยี ดเพิ่มเตมิ ไดท้ ี่สายด่วนสานักงาน กกพ. 1204
หรอื ทางโทรศัพท์ 0 2207 3599 ตอ่ 348

23 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

3

ส่วนท่ี 3
แนวทำงกำรพิจำรณำกลนั่ กรอง

ข้อเสนอโครงกำร

3.1 ข้ันตอนกำรพิจำรณำกลน่ั กรองข้อเสนอโครงกำร
3.2 เกณฑก์ ำรพิจำรณำกลั่นกรองขอ้ เสนอโครงกำร

23 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

3.1 ขน้ั ตอนกำรพจิ ำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร

กระบวนการพิจารณากล่ันกรองข้อเสนอโครงการเป็นกลไกสาคัญในการกล่ันกรองโครงการที่เหมาะสม
จะได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ท้ังน้ี ผแ้มีบทบาทสาคัญแต่ละข้ันตอนประกอบไปด้วยคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจ้าหน้าที่สานักงาน กกพ. รวมถึงผ้แทรงคุณวุฒิหรือ
ผแ้มีความชานาญเฉพาะด้านท่ีจะร่วมวิเคราะห์และแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ โดยมีข้ันตอนสาคัญ
4 ขัน้ ตอน ดงั ภาพท่ี 8

ขั้นตอนที่ 1 : สานักงาน กกพ. ตรวจสอบความสมบแรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่น
ขอ้ เสนอโครงการ

ขั้นตอนท่ี 2 : สานักงาน กกพ. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ

ข้นั ตอนที่ 3 : การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง และคณะกรรมการ
กากบั กจิ การพลงั งาน (กกพ.)

ข้ันตอนท่ี 4 : การแจ้งผลการพิจารณาและการทาสัญญาและบันทึกข้อตกลง (ภายใน 45 วัน
นบั จากวันท่ีผไ้แ ดร้ ับการจัดสรรเงนิ กองทนุ ไดร้ บั หนงั สือชแ้ี จงผลการพจิ ารณา)

25 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.
ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

ภำพท่ี 6 ขั้นตอนการพิจารณาขอ้ เสนอโครงการ

26 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 สำนักงำน กกพ. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเอกสำรและหลักฐำน
ประกอบกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร

เมื่อไดร้ ับข้อเสนอโครงการ เจ้าหน้าที่สานักงาน กกพ. จะดาเนินการตรวจสอบความถแกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารทีผ่ แม้ สี ิทธิย่นื ขอรบั การจัดสรรเงินกองทุน ดังนี้

1) คุณสมบตั ขิ องผมแ้ สี ิทธิยนื่ ขอรับการจดั สรรเงินกองทนุ ตรงตามทกี่ าหนดไว้ในส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 1.2

2) ข้อเสนอโครงการสอดคล้องตามข้อกาหนดของการเสนอโครงการ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 2
ขอ้ ท่ี 2.1

3) ความครบถว้ นของรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ตรงตามที่กาหนดไว้ในสว่ นท่ี 2 ขอ้ ที่ 2.2

4) ความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องกับผแ้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
ผแ้รับผิดชอบโครงการ (จะต้องแสดงภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบทั้งหมด (Full Time Equivalent : FTE)) และ
ผแ้ร่วมดาเนินโครงการ และใบเสนอราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าครภุ นั ฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้

4.1) การย่ืนในนามหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงหลักฐานการผ่านความเห็นชอบหรือได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าส่วนราชการ สาหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แสดงหลักฐานการผ่านความเห็นชอบ
และได้รบั มอบหมาย หรือหนงั สอื รับรองจากนายกองคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่นนน้ั ๆ

4.2) การยื่นในนามของสถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากาไร ผ้แได้รับใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน ผ้แประกอบการที่เป็นนิติบุคคลและได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ และ
วิสาหกิจชุมชน ให้ย่ืนหนังสือมอบอานาจซึ่งปดิ อากรแสตมป์ตามกฎหมายจากผแ้บริหารสแงสุดในกรณีให้บุคคลอื่นลงนาม
หรือกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน (ถ้ามี) พร้อมท้ังย่ืนเอกสารเก่ียวกับการจัดตั้ง
สถาบัน/หนว่ ยงาน/องค์กร อาทิ สาเนาพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบนั สาเนาหนังสอื รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
สาเนาใบทะเบียนภาษีมลแ ค่าเพิ่ม สาเนาใบอนุญาตการประกอบกจิ การพลังงาน เปน็ ตน้

4.3) เอกสารแสดงรายละเอียดประวัติ โครงสร้างการบริหารงาน และภาระหน้าท่ีหลักขององค์กร
หรือหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับกองทุน

4.4) เอกสารบัญชีรายชื่อและประวัติ และสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถแกต้อง
ของผร้แ ับผดิ ชอบโครงการและผ้แร่วมดาเนินโครงการ

กรณีที่พบว่าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุ
ในข้อ 1) ถึง 4) สานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาโครงการ หรือในกรณีท่ีพบว่าเอกสารการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนไม่สมบแรณ์ สานักงาน กกพ. จะแจ้งให้ผ้แมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนปรับปรุงแก้ไขเอกสารผ่าน
ระบบ e-fund

ภายหลังการตรวจสอบความสมบแรณ์ของเอกสารเบ้ืองต้น ให้เจ้าหน้าที่สานักงาน กกพ. จัดทาการสรุป
ภาพรวมคุณสมบัติของผแ้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ภาพรวมข้อเสนอโครงการ และความครบถ้วน
ของเอกสาร ดังตารางที่ 2

27 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.
ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

ตำรำงที่ 2 การตรวจสอบคณุ สมบัตขิ องผมแ้ ีสิทธยิ น่ื ขอ้ เสนอโครงการและข้อกาหนดของการเสนอโครงการ

คณุ สมบตั ขิ องผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร ผำ่ น ไม่ผำ่ น หมำยเหตุ
และข้อกำหนดของกำรเสนอโครงกำร

1) คณุ สมบตั ขิ องผู้มสี ิทธิย่นื ขอรับกำรจดั สรรเงินกองทุน
ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงกำรและผูร้ ่วมดำเนินโครงกำร

1.1) หนังสือรับรองหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ /
องค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น (กรณีหน่วยงานของรฐั )

1.2) หนังสือรบั รองการผ่านความเห็นชอบหรือมอบหมายให้เป็นผแ้ย่ืน
ข้อเสนอโครงการ และมีอานาจลงนามรับรองเอกสาร
ประกอบการยืน่ ขอ้ เสนอโครงการ (ถ้าม)ี

1.3) หลักฐานการจดั ตั้งองค์กร / หน่วยงาน เช่น เอกสารการข้ึนทะเบยี น
เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน หนังสือรับรองจากองค์กรนิติบุคคลหรือ
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น (กรณีสหกรณ์ องค์กรไม่แสวงหากาไร
ผร้แ บั ใบอนญุ าตการประกอบกจิ การพลังงาน หรอื อื่นๆ)

1.4) เอกสารแสดงรายละเอียดประวัติ โครงสร้างการบริหารงาน และ
ภาระหน้าทห่ี ลกั ขององค์กรหรือหน่วยงานทีส่ อดคลอ้ งกับกองทนุ

1.5) เอกสารบญั ชีรายชื่อและประวัติ และสาเนาบัตรประชาชนพร้อม
รับรองสาเนาถแกต้องของผแ้รับผดิ ชอบโครงการ และผ้แร่วมดาเนนิ
โครงการ

2) ขอ้ กำหนดของกำรเสนอโครงกำร
(ตรงตำมทกี่ ำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ ท่ี 2.1)

2.1) มเี ปา้ หมายการดาเนนิ งานตรงกบั วตั ถุประสงค์การจดั ตง้ั กองทุน

2.2) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย
แผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองทนุ และสถานการณพ์ ลงั งาน

2.3) ไม่มีความซ้าซ้อนกับโครงการที่ดาเนินการอยแ่ หรือเคยมีการ
ดาเนินงานมาก่อน ไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด
เว้นแต่เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการท่ีเคยดาเนินการ
มาแล้ว

28 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.
ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบตั ิของผแ้มสี ทิ ธยิ นื่ ข้อเสนอโครงการและข้อกาหนดของการเสนอโครงการ (ต่อ)

คณุ สมบตั ิของผู้ยืน่ ข้อเสนอโครงกำร ผ่ำน ไมผ่ ำ่ น เหตุผล
และข้อกำหนดของกำรเสนอโครงกำร

2.4) แสดงรายละเอียดการดาเนินงานที่ครบถ้วน มีความถแกต้อง
เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณ หรือค่าใช้จา่ ยที่ขอรับการ
จัดสรรเงนิ

2.5) แสดงเป้าหมาย ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดาเนินโครงการ ต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย มีความเหมาะสม และเป็นไปได้
ในการดาเนนิ โครงการทงั้ ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์

3) ควำมครบถว้ นของรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร
(ตรงตำมทก่ี ำหนดไวใ้ นส่วนท่ี 2 ขอ้ ท่ี 2.2)

3.1) ขอ้ มลแ ทว่ั ไป

3.2) ทมี่ า หลักการเหตุผลของโครงการ

3.3) การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวจิ ยั
สิทธิบัตร วศิ วกรรม นวัตกรรม

3.4) วตั ถปุ ระสงค์

3.5) เปา้ หมายและประโยชนท์ ี่คาดว่าจะได้รบั

3.6) ขอบเขตการดาเนนิ โครงการ

3.7) ขั้นตอนการดาเนนิ โครงการ

3.8) อุปกรณ์ และเทคโนโลยี (ถา้ มี)

3.9) ความคุ้มค่าทเ่ี กดิ ขึ้นจากการดาเนินโครงการ

3.10) การขยายผลโครงการ

3.11) ระยะเวลาการดาเนนิ โครงการ

29 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

ตำรำงที่ 2 การตรวจสอบคณุ สมบตั ขิ องผแ้มสี ทิ ธิยื่นข้อเสนอโครงการและข้อกาหนดของการเสนอโครงการ (ตอ่ )

คุณสมบตั ิของผู้ย่ืนขอ้ เสนอโครงกำร ผ่ำน ไมผ่ ำ่ น หมำยเหตุ
และข้อกำหนดของกำรเสนอโครงกำร

3.12) แผนการเงินของโครงการและรายละเอยี ด
การใชจ้ ่ายในการดาเนินงาน
(ท้ังนี้ต้องแนบใบเสนอราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าครุภันฑ์ มาให้
สานกั งาน กกพ. พิจารณา ในหมวดเอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโครงการ)

3.13) การรายงานความก้าวหนา้ และงวดการเบิกจา่ ยเงิน

3.14) ผลงานทีจ่ ะนาส่ง

3.15) โครงสร้างการบรหิ ารโครงการ

3.16) ประวัติและประสบการณ์ของผ้แร่ว มดาเนินโ คร ง ก า ร
(ทั้งนี้หัวหน้าโครงการ (ผ้แรับผิดชอบโครงการ) จะต้องแสดงภาระ
งานเต็มเวลาที่รับผิดชอบท้ังหมด (Full Time Equivalent : FTE)
โดยแนบเอกสาร ในหมวดเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ )

3.17) แหลง่ ทุนสนับสนุนอ่นื ๆ (ถา้ มี)

3.18) เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ทีเ่ ก่ยี วข้องกบั โครงการ อาทิเช่น
- ใบเสนอราคาค่าวสั ดุอุปกรณ์ และค่าครุภันฑ์
- เอกสารภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบทั้งหมด (Full Time
Equivalent : FTE) ของหัวหน้าโครงการ (ผแ้รับผิดชอบ
โครงการ)

3.1.2 ข้นั ตอนที่ 2 สำนกั งำน กกพ. พิจำรณำกลน่ั กรองขอ้ เสนอโครงกำร

หลังจากตรวจสอบความถแกต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอโครงการในขั้นตอนท่ี 1 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
สานักงาน กกพ. จะนาข้อเสนอโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้นมาพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอโครงการ
ตามเกณฑก์ ารพิจารณากล่นั กรองท่ีกาหนด โดยมีข้ันตอนดงั น้ี

1) สานักงาน กกพ. จะส่งข้อเสนอโครงการให้ผ้แทรงคุณวุฒิหรือผ้แมีความชานาญเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้อง
กับขอ้ เสนอโครงการรว่ มพจิ ารณากลน่ั กรองขอ้ เสนอโครงการ

2) ผแ้ทรงคุณวุฒิหรอื ผแ้มีความชานาญเฉพาะด้านวเิ คราะหก์ ล่ันกรองข้อเสนอโครงการโดยมีกระบวนการ
วเิ คราะหก์ ารให้คะแนนตามเกณฑ์

30 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

3) สรุปสาระความสาคัญของข้อเสนอโครงการที่ผา่ นเกณฑ์หลงั จากที่ผ้แทรงคุณวุฒหิ รือผ้แมีความชานาญ
เฉพาะด้านได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อย โดยข้อเสนอโครงการท่ีผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนน
รวมไม่น้อยกว่า 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากน้ันสานักงาน กกพ. จะสรุปสาระสาคัญของข้อเสนอ
โครงการและผลการพิจารณา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน คะแนนที่ได้ รวมถึง
ข้อเสนอแนะตา่ งๆ เพอ่ื นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกล่นั กรองในลาดบั ตอ่ ไป

3.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 : กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรโดยคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง
และคณะกรรมกำรกำกบั กจิ กำรพลังงำน (กกพ.)

สานักงาน กกพ. นาเสนอสาระสาคัญและผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการจากขั้นตอนท่ี 2
ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง สานักงาน กกพ.
อาจเชิญผแ้รับผิดชอบโครงการเข้ามาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงหรือส่งข้อมแลเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้

ภ า ย ห ลั ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร แ ล้ ว
สานักงาน กกพ. จะรวบรวมมติและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองเสนอต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ โดยในข้ันตอนน้ีหากโครงการใดมีความจาเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ และไม่กระทบ
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับในระหว่างปีตามแผนท่ี กกพ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พจิ ารณาปรับปรงุ ได้

31 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝ่ำยบรหิ ำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

3.1.4 ขั้นตอนที่ 4 : กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำรทำสัญญำและบันทึกข้อตกลง
(ภำยใน 45 วัน นับจำกวนั ที่ผ้ไู ดร้ บั กำรจัดสรรเงินกองทุนไดร้ บั หนงั สือชี้แจงผลกำรพจิ ำรณำ)

เมื่อข้อเสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจาก กกพ. เรียบร้อยแล้ว สานักงาน กกพ. จะมีหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนรับทราบ และประสานงานในรายละเอียดการจัดทาสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลงร่วมกับสานักงาน กกพ. โดยผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วนั นบั แต่วนั ที่ได้รับหนังสอื แจ้งผลการพจิ ารณา

กรณีท่ีผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดาเนินการจัดทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร
ภายในระยะเวลาตามท่ีกาหนด ให้ผ้แได้รับการจัดสรรแสดงเหตุผลและความจาเป็นในการขอขยายระยะเวลา
โดยแจ้งให้สานักงาน กกพ. ทราบก่อนส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าว และให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการสานักงาน กกพ.
ทีจ่ ะพิจารณาอนมุ ัตใิ ห้ขยายระยะเวลาได้อกี แตต่ อ้ งไมเ่ กิน 30 วัน นับแต่ท่ีไดร้ บั หนงั สอื จากสานักงาน กกพ.

หากผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ในคาขอทยี่ น่ื แตไ่ ม่ตัดสิทธทิ จ่ี ะยื่นขอ้ เสนอโครงการใหม่

32 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.
ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

3.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำกล่นั กรองข้อเสนอโครงกำร

การพิจารณากลนั่ กรองข้อเสนอโครงการจะพจิ ารณาตามเกณฑท์ ่ี กกพ. กาหนด ดงั นี้

3.2.1 เกณฑก์ ำรพจิ ำรณำโครงกำรทั่วไป

- ด้ำนวิชำกำร พิจารณาจากวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด/สิทธิบัตร
วศิ วกรรม นวัตกรรม ขอบเขตและข้นั ตอนการดาเนนิ งาน และเทคโนโลยี

ตำรำงท่ี 3 รายละเอยี ดการพจิ ารณาโครงการ ด้านวิชาการ

หัวข้อ กำรพิจำรณำ

วัตถุประสงค์ พิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ท่ีมีกับช่ือเร่ืองลักษณะแผนงาน
และมีความเช่อื มโยงกบั ขอบเขตและขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน
ทบทวนวรรณกรรมและกรอบ  สาหรับแผนงานท่ี 1 และ 2
แนวคิด/สิทธิบัตร วิศวกรรม พิจารณากรอบแนวคิดการดาเนินโครงการ โดยช้ีให้เห็นถึงเหตุผล
นวตั กรรม ความจาเป็นหรือสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดของปัญหา โดย

ช้ีให้เห็นถึงผลเสียต่างๆ หรือจุดด้อยท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาดงั กล่าว และความ
จาเป็นในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรุป
แนวคดิ ทจ่ี ะนามาใชใ้ นการดาเนินโครงการ

 สาหรบั แผนงานที่ 3
พจิ ารณาการรวบรวมลกั ษณะงานโครงการ งานวจิ ยั และประสบการณ์
ท่ีผ่านมา ท่ีคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับงานที่จะดาเนินการโดยอ้าง
ความสาเร็จของงานในอดีต และระบุกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual
Framework) ที่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดาเนินการ เคร่ืองมือวิจัย
ฯลฯ รวมถึงสิทธิบัตร การดาเนินงานเชิงวิศวกรรม หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ี
เกยี่ วข้อง
ขอบเขตและขั้นตอนการ พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการดาเนินงานของโครงการและ
ดาเนนิ งาน วิธีการดาเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
และระบุถึงวิธีการ ข้ันตอนการดาเนินงาน และวิธีการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด
เทคโนโลยี พจิ ารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดาเนินโครงการ รวมถึงมี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคโนโลยีท่ีใช้กับเทคโนโลยีเดิมว่าก่อให้เกิด
ประสิทธภิ าพในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างไร

33 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.
ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

- ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารโครงการ คุณสมบัติของผ้แร่วม
ดาเนินโครงการ และการบรหิ ารแผนงานการดาเนินโครงการ

ตำรำงที่ 4 รายละเอยี ดการพจิ ารณาโครงการ ดา้ นการบริหารโครงการ

หัวข้อ กำรพิจำรณำ
โครงสร้างการบรหิ าร พิจารณารแปแบบการบริหารโครงการ ความครอบคลุมของสายงานในการ
ดาเนินงานตลอดโครงการ และความสัมพันธ์ของการดาเนินงานในแต่ละสาย
บคุ ลากร งาน
การบริหารแผนงาน พิจารณาคุณวุฒิ และประสบการณ์ของผแ้ร่วมดาเนินโครงการของแต่ละบุคคล
ว่าสอดคลอ้ งและตรงกับสายงานที่รับผิดชอบในการดาเนนิ งาน
พิจารณาการบริหารแผนงานตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย การ
กาหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับระยะเวลา การจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
กจิ กรรม และการควบคุม ตดิ ตาม รายงานผลเป็นระยะ

- ด้ำนควำมคุ้มค่ำของโครงกำร พิจารณาจากการขยายผล/ต่อยอดงานวิจัยเดิม และความ
รว่ มมือกบั ผใ้แ ช้ประโยชนจ์ ากโครงการ

ตำรำงท่ี 5 รายละเอยี ดการพิจารณาโครงการ ดา้ นความคมุ้ ค่าของโครงการ

หัวข้อ กำรพจิ ำรณำ
เปา้ หมายและประโยชนท์ ีค่ าด พิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับว่า
วา่ จะไดร้ ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอบเขตและขั้นตอนดาเนินงาน และมีการระบุ
ผลงานหรือเป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน ทั้งเชิง
ปริมาณและ/หรอื เชิงคณุ ภาพ
การขยายผล/ตอ่ ยอดงานวจิ ยั พิจารณาแนวทางหรือความเปน็ ไปได้ในการนาผลการดาเนนิ โครงการไปตอ่
เดิม ยอดหรอื ประยกุ ตใ์ ชใ้ นเชงิ วิชาการ/อตุ สาหกรรม/พาณิชย์/สังคม หรืออน่ื ๆ
ความรว่ มมือกับผแ้ใชป้ ระโยชน์ พิจารณาความร่วมมือหรือการตอบรับของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ใน
จากโครงการ การนาผลผลติ หรือผลลัพธ์ทเ่ี กดิ ขน้ึ จากโครงการไปใช้ประโยชนต์ อ่ ไป

- ด้ำนควำมเสี่ยงของโครงกำร พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ประสบความสาเร็จ
ตามที่คาดหวังไว้จากการดาเนินงานและการนาผลการดาเนินงานไปประยุกต์ใช้ การประสานงาน และการ
กระจายงานระหว่างผแ้ร่วมดาเนินโครงการ ประสบการณ์ของผแ้ร่วมดาเนินโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ
ที่สอดคลอ้ งกับกิจกรรมการดาเนนิ งาน

ตำรำงท่ี 6 รายละเอียดการพจิ ารณาโครงการ ด้านความเสย่ี งของโครงการ

หัวข้อ กำรพจิ ำรณำ
ดา้ นวิชาการและเทคโนโลยี พิจารณาวิธีการดาเนินงาน ขอบเขตการดาเนินงานและหรือการพัฒนา
เทคโนโลยใี นดา้ นความไม่แนน่ อนของประสทิ ธภิ าพอุปกรณ์ โดยพจิ ารณาถึง
ดา้ นองค์กรบรหิ าร โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้จาก
ด้านการดาเนินการและ การดาเนนิ งาน และการนาผลการดาเนินงานไปประยกุ ตใ์ ช้
งบประมาณ พจิ ารณาความชัดเจนของรแปแบบการประสานงาน
การกระจายงาน และประสบการณข์ องผแ้ร่วมดาเนินโครงการ
พิจารณาการกาหนดแผนการดาเนินงาน การจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกบั กิจกรรมการดาเนินงาน

34 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.
ฝ่ำยบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

3.2.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั วิสำหกจิ ชมุ ชน

- ผลงำนของวิสำหกิจชุมชน พิจารณาจาก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ศักยภาพ ผลงานท่ีแสดงถึงความ
รบั ผดิ ชอบต่อสังคม และการถา่ ยทอดองคค์ วามร้แ

- กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร พิจารณาจาก ความเปน็ ไปได้ของโครงการ แผนการลงทุน
แนวทางการบรหิ ารโครงการ ศักยภาพเชอ้ื เพลงิ หรอื วตั ถุดบิ เทคโนโลยี และการมสี ่วนรว่ มกับโรงไฟฟา้

- ผลลัพธ์ของโครงกำร พิจารณาจาก คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การอย่แร่วมกันของชุมชนและ
โรงไฟฟา้

- กำรขยำยผลโครงกำรในพื้นที่อื่นๆ พิจารณาจาก การขยายผลในรแปแบบของกิจการเพื่อสังคม (Social
Enterprise) ระหวา่ งชุมชนและผแป้ ระกอบกิจการไฟฟ้า

ตำรำงที่ 7 รายละเอียดการพจิ ารณาโครงการที่เกยี่ วขอ้ งกับวสิ าหกจิ ชุมชนและวสิ าหกจิ เพื่อสังคม
หัวข้อ หลกั เกณฑใ์ นกำรประเมนิ โครงกำร

ผลงานของวิสาหกจิ ชุมชน - มีการดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การวิเคราะหค์ วามเปน็ ไปได้ของโครงการ วิสาหกิจชมุ ชน

- เปน็ วิสาหกิจชุมชนที่ได้รบั การรับรองผลการดาเนนิ งานโดย
นายทะเบยี น

- มีผลงานทแี่ สดงถงึ ความรับผิดชอบตอ่ สงั คมอยา่ งต่อเนื่อง เช่น
การอนุรกั ษ์ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละป่าต้นน้า การสง่ เสริมหรือ
มีส่วนร่วมในการนาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในชมุ ชนมาใช้
ประโยชน์ การสง่ เสรมิ การทาการเกษตรอนิ ทรีย์ เป็นตน้

- มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นศแนย์กลางการถ่ายทอดองค์
ความร้แหรือเทคโนโลยีของวิสาหกิจให้กับชุมชนอ่ืนๆ หรือผแ้ท่ี
สนใจ เพ่อื นาไปประยุกต์ใช้

- การประเมินศกั ยภาพของเชอ้ื เพลิงหรอื วตั ถดุ ิบทีใ่ ชใ้ นการผลติ
- การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากการวเิ คราะห์บริบทชุมชน

และสิ่งแวดลอ้ ม ตลอดจนความต้องการของสมาชกิ
- การมีส่วนร่วมของสมาชกิ วสิ าหกิจชมุ ชนในดาเนนิ โครงการ
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายทเ่ี กี่ยวข้องกบั การพัฒนาโครงการ
- ความรว่ มมอื ระหวา่ งวิสาหกจิ ชมุ ชนกบั โรงไฟฟา้
- แผนธรุ กจิ ในการดาเนนิ งาน (Business plan)
- ความเปน็ ไปได้ของโครงการ (Feasibility study)
- แนวทางในการดาเนนิ โครงการและบริหารโครงการอยา่ งย่ังยืน

35 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.
ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

หวั ขอ้ หลกั เกณฑ์ในกำรประเมนิ โครงกำร
ผลลัพธ์ของโครงการ
- มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้ัง
การขยายผลโครงการในพนื้ ที่อ่ืนๆ ดา้ นเศรษฐกจิ และสงั คม

- การส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการมีความร่วมในการ
ดาเนินงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับการประกอบกจิ การไฟฟา้

- สง่ เสริมการอยร่แ ว่ มกนั ของชมุ ชนและโรงไฟฟ้าอย่างย่งั ยนื
- มีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง

และเป็นศแนย์กลางในเรยี นรแ้เพื่อสร้างความเจรญิ ทางเศรษฐกจิ
สงั คมและเทคโนโลยี
- พฒั นาสแว่ ิสาหกิจชมุ ชน และวสิ าหกจิ เพ่อื สังคมตน้ แบบ
- แนวทางในการขยายผลความร่วมมือในรปแ แบบของกจิ การเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) ระหว่างชุมชนและผแ้ประกอบ
กิจการไฟฟ้า

ทง้ั น้ี ข้อเสนอโครงการทีผ่ า่ นเกณฑต์ ้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

สานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาโครงการที่ขาดองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ คุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน (ตามที่ระบุในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.2) รายละเอียดข้อเสนอโครงการไม่ครบถ้วน (ตามข้อกาหนดในส่วนท่ี 2
ข้อ 2.2) รวมถึงเอกสารและหลักฐานสาคัญต่างๆ ไม่ครบถ้วน และไม่ดาเนินการชี้แจงหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม
นอกจากน้ี ผแ้มีสิทธิย่ืนข้อเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นว่าผ้แร่วมดาเนินโครงการมีความพร้อมทางด้านวิชาการ
มีเวลา และมีความสามารถที่จะดาเนินโครงการให้ประสบผลสาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด การดาเนินโครงการ
ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือมุ่งแสวงหาผลกาไร และไม่อย่แในบัญชีรายช่ือ
ผแ้ดาเนนิ โครงการทีผ่ ิดสญั ญาของกองทุนพฒั นาไฟฟา้

36 ฝ่ำยบริหำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.
ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

4

ส่วนท่ี 4
กำรจดั ทำสัญญำหรือบันทึกขอ้ ตกลง

4.1 เอกสำรประกอบกำรทำสญั ญำหรือบันทกึ ข้อตกลง
4.2 องค์ประกอบของสญั ญำหรอื บันทกึ ข้อตกลง
4.3 เงอ่ื นไขของสัญญำหรอื บนั ทึกขอ้ ตกลง

32 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนกั งำน กกพ.

หลังจากที่สานักงาน กกพ. แจ้งผลการพิจารณาแก่ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบ ให้ดาเนินการ
จัดทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร ระหว่างผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนกับสานักงาน กกพ. ภายใน
45 วัน นับจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง โดยองค์ประกอบของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง และเงื่อนไขของสั ญญา
หรือบันทึกขอ้ ตกลง มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงำน กกพ.
แจ้งผลกำรพจิ ำรณำแกผ่ ้ไู ดร้ บั จัดสรรเงนิ กองทนุ

ผไแ้ ดร้ บั จัดสรรเงนิ กองทนุ ไม่สามารถจดั ทาสญั ญา ผไแ้ ดร้ บั จัดสรรเงนิ กองทนุ จดั ทาสัญญาหรอื
หรือบนั ทึกขอ้ ตกลงให้แลว้ เสรจ็ บันทกึ ขอ้ ตกลงให้แลว้ เสร็จ
ไดภ้ ายใน 45 วัน
ไดภ้ ายใน 45 วนั
ผ้ไแ ดร้ ับจดั สรรเงินกองทนุ
ขอขยายระยะเวลาในการจดั ทาสัญญา

หรอื บันทึกขอ้ ตกลง

ชแ้ี จงเหตผุ ล
และความจาเป็น

เลขาธกิ ารสานกั งาน กกพ.
พิจารณาอนมุ ตั ขิ ยายระยะเวลา

ห า ก ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร สานักงาน กกพ. แจง้ ผล
การอนุมตั ิขยายระยะเวลา
ได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
การแจ้งจาก สานักงาน กกพ. ได้รบั จัดสรรเงนิ กองทนุ จัดเตรยี มเอกสาร
ประกอบการทาสญั ญาหรอื บันทกึ ข้อตกลง
ใ ห้ ถื อ ว่ า ผแ้ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร
เงินกองทนุ สละสทิ ธ์ิ จดั ทำสญั ญำหรอื บนั ทกึ ขอ้ ตกลง
ระหวำ่ งผู้ได้รบั จดั สรรเงินกองทุนกับสำนกั งำน กกพ.

ภำพท่ี 7 การจดั ทาสัญญาหรือบนั ทึกข้อตกลง

38 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

4.1 เอกสำรประกอบกำรทำสญั ญำหรอื บันทกึ ข้อตกลง

1) หนังสอื แจง้ ผลการพจิ ารณาของ กกพ.
2) รายละเอยี ดข้อเสนอโครงการ
3) เอกสารอื่นๆ ที่ กกพ. กาหนด เช่น หนังสือมอบอานาจ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าโครงการ
(ผ้แรบั ผิดชอบโครงการ) และผ้รแ ว่ มดาเนินโครงการ เปน็ ตน้

4.2 องค์ประกอบของสัญญำหรอื บันทกึ ข้อตกลง

ประกอบดว้ ยขอ้ มแล ดังนี้
1) ขอ้ เสนอโครงการฉบบั เตม็ (ต้นฉบบั )
2) รายชื่อผแร้ ่วมดาเนินโครงการ
3) เงอ่ื นไขการเบกิ จา่ ยเงนิ จากกองทุน (Payment Term)
4) แบบฟอรม์ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
5) สาเนาหน้าสมดุ บญั ชเี งนิ ฝาก (ตน้ ฉบบั )
6) ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมนุ เวียนและเทคโนโลยีท่ีใชใ้ นการประกอบกิจการไฟฟ้า ท่ีมผี ลกระทบ
ตอ่ สิ่งแวดลอ้ มนอ้ ย พ.ศ. 2559
7) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่องแบบมาตรฐานของสัญญาและบันทึก
ข้อตกลงขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ประกอบกจิ การไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสงิ่ แวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4)
8) หนงั สอื แจ้งผลการพจิ ารณาขอ้ เสนอโครงการ
9) อ่ืนๆ ตามทส่ี านกั งาน กกพ. กาหนด

39 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนกั งำน กกพ.

4.3 เงอ่ื นไขของสัญญำหรอื บันทึกขอ้ ตกลง

เง่ือนไขสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ภายหลงั ทไี่ ด้รบั อนุมตั เิ งนิ งบประมาณสนบั สนนุ จาก กกพ. มีดังนี้

1) กรณีผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดาเนินการจัดทาสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง
รับการจัดสรรได้ภายในระยะเวลาท่ีกาหนด (45 วัน) ให้ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนช้ีแจงเหตผุ ลและความจาเป็นใน
การขอขยายระยะเวลา โดยแจ้งให้สานักงาน กกพ. ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว และให้เป็นดุลยพินิจ
ของเลขาธิการสานักงาน กกพ. ที่จะพิจารณาอนุมัติในการขยายระยะเวลา แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วัน
ทีไ่ ด้รับหนังสือการอนมุ ัติในการขยายระยะเวลาจากสานกั งาน กกพ.

2) หากผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดาเนินการจัดทาสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร
ภายในระยะเวลาทกี่ าหนด ตามขอ้ 1) ใหถ้ อื ว่าผไ้แ ด้รับการจดั สรรเงนิ กองทนุ สละสิทธิในการขอรับการจัดสรเงินกองทุน
แตท่ ้งั นไ้ี ม่ตัดสทิ ธิหากจะขอรบั การจดั สรรเงนิ กองทนุ ในครั้งต่อไป

40 ฝำ่ ยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

3) กรณีผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินท่ีได้มาโดยใช้เงินกองทุน
ให้ถือเป็นกรรมสิทธิของหน่วยงานผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน และกรณีที่ผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
เป็นหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินที่ได้มาโดยใช้เงินกองทุน กกพ. จะพิจารณาให้กรรมสิทธิ
เปน็ การเฉพาะราย (แลว้ แตก่ รณ)ี

4) ผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต้องใช้จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผแกพันตามโครงการภายในงบประมาณ
และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ต้องได้รับการอนุมัติจาก กกพ. ก่อน เว้นแต่เป็นการเปล่ียนแปลงระยะเวลาดาเนินโครงการให้อยแ่ในดุลยพินิจ
ของเลขาธกิ าร และสานกั งาน กกพ. ตอ้ งรายงานให้ กกพ. ทราบ

5) ห้ามให้ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนนาเงินท่ีได้รับการสนับสนุนไปใช้ในโครงการอ่ืน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจาก กกพ.

6) กรณีผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดาเนินการตามแผนท่ีกาหนด ให้นาส่งเงินคืนสานักงาน
กกพ. ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รบั เงนิ

7) หากผ้แได้รับการจัดสรรเงินมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐและไม่นาส่งเงินคืนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามข้อ 6) ให้ถือว่าผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตกเป็นลแกหน้ีผิดนัด และต้องชาระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ียในอัตรา
เงนิ ฝากออมทรพั ยข์ องธนาคารออมสนิ จนกว่าจะได้มีการนาส่งเงินคนื ครบถ้วนใหก้ ับสานกั งาน กกพ.

8) การขยายระยะเวลาดาเนินงานของโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดโครง การ
ท่ี กกพ. ไดอ้ นมุ ัตไิ ว้แล้ว ใหด้ าเนนิ การ ดังนี้

8.1) กรณีมีแนวโน้มว่าไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนท่ีวางไว้ ด้วยสาเหตุที่อยแ่นอกเหนือ
การควบคุมของผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ให้ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทาหนังสือแจ้งสานักงาน กกพ.
เพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินงาน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น โดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
กอ่ นสัญญาสิ้นสดุ โดยการขยายระยะเวลาใหส้ านักงาน กกพ. ดาเนนิ การ ดังน้ี

- ทาหนังสือแจง้ ตน้ สังกดั ของผแ้ได้รบั การจัดสรรเงนิ กองทุน (ถา้ มี)
- ทาหนังสือแจ้งผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน พร้อมท้ังเร่งรัดให้มีการนาส่งร่างรายงาน
ฉบบั สมบแรณ์ภายใน 60 วัน นับตัง้ แตท่ ีไ่ ด้รับแจ้งจากสานกั งาน กกพ.
- รวบรวมรายช่อื เพอื่ จัดทาบญั ชรี ายช่ือผ้แดาเนนิ โครงการล่าชา้ เพอื่ รายงานตอ่ กกพ.
8.2) กรณีทข่ี อขยายระยะเวลาในสญั ญามากกวา่ หนึ่งคร้งั ใหเ้ สนอ กกพ. พจิ ารณา

41 ฝ่ำยบรหิ ำรกองทนุ พฒั นำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.

9) ในกรณีที่ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนผิดสัญญา สานักงาน กกพ. สามารถยกเลิกสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลงได้ ตามข้อกาหนดในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง และในกรณีท่ีไม่สามารถติดตามทวงถาม
รายงานได้ หรือมแี นวโนม้ วา่ ไมส่ ามารถทวงถามจนไดร้ บั รายงาน ให้สานกั งาน กกพ. ดาเนินการ ดังนี้

9.1) ทาหนงั สือแจ้งตน้ สงั กัดของผแไ้ ด้รับการจัดสรรเงนิ กองทนุ (ถ้ามี)
9.2) ทาหนังสือแจ้งผ้ไแ ดร้ บั การจัดสรรเงนิ กองทุนทราบถึงการขอยกเลิกโครงการ พร้อมชแี้ จงเหตุผล
9.3) ระงับการจา่ ยเงนิ สว่ นทเ่ี หลือทงั้ หมด
9.4) ทาหนังสือแจ้งให้ผ้แได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทารายงานการเงินและคืนเงินส่วนที่เหลือ
ภายใน 60 วนั ในกรณที ่มี ีการใชเ้ งินเกนิ วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัตจิ าก กกพ. โดยสานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะไม่เบิกจ่ายเงินส่วนที่ผแ้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจ่ายเกินไปจากวงเงินงบประมาณท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือ
บันทึกขอ้ ตกลง

42 ฝำ่ ยบริหำรกองทุนพฒั นำไฟฟ้ำ สำนักงำน กกพ.

5

ส่วนที่ 5
กำรดำเนนิ กำรทำงกำรเงิน
ของผ้ไู ด้รับกำรจดั สรรเงินกองทุน

5.1 กำรเปดิ บัญชีเงินฝำกเพือ่ รบั จ่ำยเงินทีไ่ ดร้ ับกำรจัดสรร
5.2 กำรเบิกจำ่ ยเงนิ กองทุนทไ่ี ด้รบั กำรจดั สรร
5.3 กำรจดั ทำรำยงำนทำงกำรเงิน
5.4 กำรสง่ เงินคนื เมื่อดำเนนิ โครงกำรเสรจ็ สน้ิ

38 ฝำ่ ยบริหำรกองทนุ พัฒนำไฟฟำ้ สำนักงำน กกพ.


Click to View FlipBook Version