The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by da_timie, 2019-01-10 07:49:09

hsp_sej_f5

hsp_sej_f5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH MENENGAH

SEJARAH
TINGKATAN 5

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MAL AYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

SEJARAH

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ISBN

KANDUNGAN i
ii
Rukun Negara iii
1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3
4
Kata Pengantar
15
Pendahuluan 18
19 - 58
Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran Sejarah

Organisasi Kurikulum:

x Kandungan
x Unsur Patriotisme
x Struktur Disiplin Sejarah
x Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif

Penerangan Tentang Lajur dan Aras

Pendekatan Isi Kandungan Kurikulum

Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 5

RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden.

Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

ii

KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang Selaras dengan matlamat utama mata pelajaran
bertujuan untuk memenuhi cita-cita dan semangat Sejarah sebagai pendukung utama pemupukan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan semangat patriotik di kalangan murid, guru perlu
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi memberi penekanan kepada kemahiran pemikiran
berasaskan pengetahuan pada abad 21. sejarah dan membimbing murid- murid untuk
menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan rasional. Melalui pemahaman dan penghayatan
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan aspek sejarah negara, diharap murid dapat
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan memperkasa keper ibadian bangsa Malaysia.
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini
membantu guru merancang dan melaksanakan banyak pihak ter libat terutama guru, pensyarah
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. maktab dan universiti serta pegaw ai Kementerian
Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, tertentu.
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran Kepada semua pihak yang telah memberikan
belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga
dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran penghargaan dan ucapan terima kasih.
akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat
patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan Pe ngar ah
kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian Pusat Perkembangan Kurikulum
dan dunia pekerjaan. Kementerian Pendidikan Malaysia

iii

P ENDA HULUA N Kurikulum Sejarah bagi peringkat SMA pula Memperoleh
dirancang dengan tujuan supaya murid memperoleh perspektif
Status Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam Kurikulum perspektif yang lebih luas tentang proses
Mata Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang w ajib perkembangan masyarakat dan negara. Sejarah yang luas
Pelajaran dipelajari oleh semua murid secara berterusan
Sejarah selama lima tahun. Oleh itu kur ikulum Sejarah pada perkembangan dan proses evolusi peradaban dunia
peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR)
mestilah mempunyai kesinambungannya pada akan dikaji bagi melengkapkan perspektif
peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA), supaya
asas-asas pengetahuan, nilai-nilai murni, kemahiran pendidikan sejarah. Pengetahuan dan pemahaman
belajar dan pengalaman yang diperoleh dapat
diperkukuh dan diperkembangkan lagi. tersebut membolehkan murid melihat secara

perbandingan peradaban yang dicapai oleh negara

luar dan menghubungkaitkannya dengan

masyarakat negara kita. Dengan ini murid dapat

memahami kedudukan negara sebagai sebahagian

daripada peradaban dunia.

Pendekatan Pada peringkat SMR, kandungan kurikulum KBSM menegaskan kesepaduan unsur Kesepaduan
menumpukan kepada pemahaman yang menyeluruh pengetahuan, peningkatan daya intelek, pemupukan unsur
kronologi dan memberi gambaran jelas tentang sejarah nilai-nilai murni dan perkembangan kemahiran
belajar. Dalam edisi penyemakan kurikulum Sejarah
negara. Oleh itu kandungan kurikulum Sejarah lebih ini, kesepaduan dan kesinambungan unsur-unsur ini
diteruskan. Di samping pengetahuan sejarah,
berbentuk rentetan per istiw a yang membincangkan konsep-konsep dan kemahiran asas disiplin sejarah
seperti kemahiran pemikiran sejarah dan unsur
aspek kehidupan masyarakat dan negara dari segi patriotis me diber i penekanan dan diperkukuhkan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
politik, ekonomi dan sosial. Rentetan peristiw a ini

disusun secara kronologi supaya murid dapat

memahami proses perkembangan masyarakat dan

negara, serta unsur-unsur kesinambungan dan

perubahan yang berlaku. Dalam rentetan peristiw a ini

dimasukkan pula sejarah negara luar yang

mempunyai kaitan dengan sejarah negara kita. Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat Pemupukan
memenuhi matlamat dan aspirasi negara, kemahiran
Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi murid pendekatan pengajaran dan pembelajaran berfikir
pendidikan Sejarah perlu menjurus kepada
untuk mengetahui dan memahami hubungan dan pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran

kaitannya dengan sejarah Malaysia. pemikiran sejarah di kalangan murid di samping

nilai-nilai murni dan semangat patr iotik.

1

Patriotis me adalah perasaan cinta yang kuat Per kembangan pembelajaran turut didorong oleh Pendidikan
terhadap tanah air. Perasaan ini perlu w ujud di hati peningkatan pendidikan sepanjang hayat. Sehubungan sepanjang
setiap individu rakyat Malaysia yang berbilang itu penampilan pendidikan sejarah sebagai satu disiplin hayat
kaum. Sehubungan itu, semangat patriotik dapat ilmu yang dinamik, dilakukan melalui pendekatan
membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu pembelajaran yang melibatkan murid- murid secara aktif
dan harmoni. Justeru, berdasarkan pengetahuan dan berterusan.
dan pemahaman aspek-aspek sejarah negara,
murid dibimbing untuk menganalisis dan menilai Oleh itu, sejarah sebagai satu cabang ilmu perlulah
fakta-fakta sejarah secara rasional. Natijah ditekankan sebagai ilmu yang praktikal dan mampu
daripada pemahaman dan penghayatan sejarah
negara, murid- mur id dapat membina kekuatan membentuk setiap w arganegara Malaysia berjiw a
semangat cinta akan negara. patriotik.

Pendidikan Waw asan 2020 menyarankan Malaysia menjadi Bagi memudahkan pengkajian dan pemahaman murid
bertaraf negara maju mengikut acuan kita sendiri. Oleh itu, terdapat enam tema yang disusun seperti berikut:
dunia rakyat Malaysia perlu mempunyai pengetahuan
tentang dunia luar supaya berkemampuan untuk Tem a 7: Tam adun Aw al Manusia
bersaing dengan mereka. Persaingan tidak dapat Tem a 8: Tam adun Islam dan Perkembangannya
dielakkan dalam dunia globalisasi kerana kuasa Tem a 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya
politik dan ekonomi dikaw al oleh masyarakat yang
berilmu dan bermaklumat. Maka adalah penting Terhadap Ekonom i Negara
pendidikan di Malaysia memperkenalkan murid Tem a 10: Kemunculan dan Perkem bangan Nasionalisme
kepada dunia luar menerusi kurikulum futuris yang
turut menekankan kepada pendidikan bertaraf Sehingga Perang Dunia Kedua
dunia yang berkait rapat dengan teknologi Tem a 11: Pem binaan Negara dan Bangsa Ke Arah
ma klu mat.
Kem unculan Negara Malaysia Berdaulat
Penyuburan Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid. Tem a 12: Malaysia dan Kerjasam a Masyarakat
daya tahan Pembinaan daya tahan menerusi kemahiran
Antar abangs a.
pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran
berupaya menyediakan murid dalam mempelajari Tem a 7, Tem a 8, dan Tem a 9 dipelajari di Tingkatan 4.
Tem a 10, Tem a 11, dan Tem a 12 dipelajari di Tingkatan 5.
sesuatu yang baru, memahaminya dengan

mendalam, dan memilih maklumat yang penting
dan relevan.

2

M ATLAM AT 3. Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan
kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya
Mata Pelajaran Sejarah bertujuan untuk memupuk dalam kehidupan seharian.
dan memperkukuh semangat setia negara dan jati dir i
sebagai w arganegara Malaysia dan w argadunia. 4. Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh
Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan
tanahair dan sejarah negara luar yang berkaitan, dan pembangunan negara dan mempertahankan
murid dapat memahami keadaan masyarakat dan maruah bangsa.
negara serta hubungannya dengan sejarah dunia.
Usaha ini bertujuan mew ujudkan semangat 5. Memiliki semangat patr iotik dan melibatkan diri
perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. dalam usaha mempertahankan kedaulatan,
Mata Pelajaran Sejarah juga dapat mew ujudkan pembangunan dan kemajuan negara.
ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka
rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman 6. Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai
antarabangsa. sebahagian dar ipada peradaban dunia dan
sumbangannya di peringkat antarabangsa.
O BJ EKTIF
7. Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah
Objektif kurikulum Sejarah membolehkan murid: untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan
ke matanga n.
1. Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah
sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya 8. Mengamalkan nilai-nilai murni.
sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu
berdikari. 9. Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta
sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.
2. Menjelaskan per kembangan masyarakat dan
negara dari segi politik, ekonomi, dan sosial.

3

ORGANISASI KURIKULUM 1. Kandungan
Kesepaduan Organisasi kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan
Fokus utama kandungan kurikulum Sejarah adalah Sejarah
berbentuk berbentuk ‘intra’ yang berlaku dalam pembelajaran kepada pengetahuan dan pemahaman Sejarah Malaysia
intra Sejarah. Unsur-unsur yang terlibat ialah ilmu Negara Malaysia. Pengkajian Sejarah ini ber mula fokus
(kandungan), kemahiran (Struktur disiplin Sejarah: pengkajian
Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapan nilai dengan zaman prasejarah hingga masa kini.
(patriotisme) yang boleh menyuburkan intelek, rohani,
emosi dan jas mani. Kesepaduan ini berjalan serentak Kandungan kurikulum Sejarah memberi tu mpua n Kajian
dalam pengajaran dan pembelajaran secara berterusan. kepada aspek-aspek sejarah tempatan b erf okus Sejarah

Rajah 1: Organisasi Kurikulum Sejarah kepada peng kaj ian yang bersifat mikro berkaita n Tempatan
dengan keadaan setempat. Kajian Sejarah

Tempatan merangkumi aspek sejarah diri dan

keluarga, sekolah, persekitaran kaw asan sekolah

dan kaw asan tempat tinggal atau kediaman.

Sejarah negara bertitik tolak dari Zaman Kesultanan
Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang
gemilang di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun
ke-15. Kesultanan Melayu Melaka telah membina
satu tradisi budaya, politik dan ekonomi yang diw arisi
sehingga kini. Walaupun pengkajian sejarah negara
dimulakan dengan Kesultanan Melayu Melaka,
sejarah petempatan-petempatan dan kerajaan-
kerajaan aw al di Gugusan Kepulauan Melayu juga
dika ji.

Aspek sejarah negara luar dikaji terutama dalam hal- Pengkajian
hal yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Aspek sejarah luar
ini dimasukkan dengan tujuan supaya murid dapat negara yang
memahami secara lebih jelas tentang sejarah negara berkaitan
kita.

4

2. Unsur Patriotisme 2.3 Bersemangat Kekitaan

Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam x bersatupadu dan berhar moni
semangat patr iotik yang memupuk nilai-nilai murni di x bertolak ansur dan bertoleransi
kalangan murid bagi melahirkan w arganegara yang: x bekerjasama dan tolong menolong
x hormat menghor mati
2.1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia x bersefahaman dan ber muafakat
x muhibah atau semangat ber masyarakat
x menghor mati raja dan pemimpin negara
x menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh 2.4 Berdisiplin

negara x berakhlak dan berbudi pekerti mulia
x menghor mati lambang-lambang negara (seperti x mempertahankan dan menjunjung Per lembagaan

bendera, lagu kebangsaan, jata negara) Negara
x menjaga dan mempertahankan maruah bangsa x mematuhi peraturan dan undang-undang
x berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah
dan negara
x menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya tinggi
x bertindak w ajar
bangsa x bersifat amanah dan jujur
x berbangga dengan sejarah negara x berlaku adil dan bertimbang rasa

2.2 Bersemangat Setia Negara 2.5 Berusaha dan Produktif

x cinta akan bangsa dan negara x rajin dan gigih
x taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara x berdikari
x sedia berkorban untuk bangsa dan negara x tabah menghadapi cabaran
x bertanggungjaw ab kepada bangsa dan negara x menyokong dan melibatkan diri dalam usaha
x berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan
pembangunan
bangsa dan negara x berganding bahu membangunkan negara
x peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan x berilmu dan berketrampilan

negara
x bersyukur sebagai w arganegara Malaysia

5

3. Struktur Disiplin Sejarah 3.1 Inkuiri dalam Sejarah

Pendidikan Sejarah mempunyai teras struktur disiplin yang Sejarah merupakan disiplin ilmu yang berkembang
sistematik. Pemahaman terhadap struktur ini akan untuk mencari kebenaran tentang masa lalu. Oleh itu,
mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran sejaraw an, guru sejarah dan murid adalah terdedah
sejarah yang lebih dinamik. Struktur disiplin pendidikan kepada persoalan: Apa, Mengapa, Bagaimana, Bila
Sejarah meliputi: dan Siapa ( Pemikiran Inkuiri) setiap kali mereka
mempelajari ilmu sejarah. Di dalam Pendidikan
INKUIRI DALAM SEJARAH Sejarah, guru-guru akan membimbing murid untuk
mengemukakan persoalan-persoalan pada aw al
PENGUMPULAN SUMBER pengkajian Sejarah. Melalui persoalan ini, murid akan
berusaha mencari sumber, bukti atau maklumat yang
KEMAHIRAN PEMIKIRAN dapat menjaw ab persoalan yang telah ditimbulkan.
SEJARAH
3.2 Pengumpulan Sumber
PENJELASAN SEJARAH
Ilmu Sejarah pada asasnya mementingkan
PEMAHAMAN SEJARAH pengkayaan sumber sejarah di kalangan mur id. Para
murid didedahkan tentang tatacara mendapatkan
EMP ATI sumber, punca-punca sumber, pengkelasan sumber
pertama dan kedua. Seterusnya merekod bukti-bukti
Rajah 2 : Struktur Disiplin Sejarah yang diperoleh daripada sumber-sumber tersebut.
Umumnya sumber merangkumi sumber lisan dan
tulisan, artifak, gambar, lukisan, bangunan dan
persekitaran yang dapat menjelaskan tentang sesuatu
peristiw a masa lalu.

6

3.3 Kemahiran Pemikiran Sejarah meneroka bukti, membuat imaginasi dan membuat
rasionalisasi.
Pemahaman Sejarah adalah satu mata pelajaran yang dapat
kritis dan merangsang pemikiran. Ia membolehkan murid- murid 3.3.1 Memahami kronologi – bermakna melihat masa
melihat secara empati dan menganalisis bagaimana lalu, kini dan akan datang secara urutan sesuatu
imaginatif manusia menggunakan masa, ruang, perubahan dan peristiw a sejarah itu berlaku. Di samping itu murid-
kesinambungan. Pemahaman Sejarah pula dalam murid dididik dengan kemahiran memahami konsep
konteks pengajaran dan pembelajaran ber maksud masa mengikut kemajuan sesuatu tamadun
pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala disamping memahami konversi masa iaitu melabelkan
aspek kehidupan manusia masa silam dan kini. sesuatu peristiw a mengikut zaman seperti seperti
Pemahaman ini boleh diperoleh jika kesemua aspek dikaji Zaman Darurat, Zaman Meleset dan Zaman
dan menganalisis pelbagai faktor serta dilihat secara Penjajahan tanpa menyatakan tahunnya.
keseluruhannya.
3.3.2 Meneroka bukti – melibatkan kemahiran
Meneroka Pemikiran sejarah pula adalah merupakan satu bentuk mengenal pasti sumber pertama dan kedua dan
idea proses kognitif yang dapat membolehkan murid- murid membuat perbandingan antara kedua-dua sumber
tersebut. Perkara ini dapat merangsang pemikiran
kompleks untuk meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan sejarah seseorang murid di samping memahami
dan abstrak bimbingan guru. Justeru, murid- murid dapat memahami masalah sejarah dan sifatnya yang interpretatif.

secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek 3.3.3 Membuat interpretasi – bermaksud membuat
kehidupan manusia silam sehingga ke hari ini. tafsiran terhadap sesuatu peristiwa sejarah dengan
memberi ulasan dan kupasan. Murid- murid disedarkan
Kemahiran Kemahiran pemikiran sejarah adalah lebih spesifik tentang perbezaan tafsiran dan perspektif yang w ujud
pemikiran kepada disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Kemahiran ini di kalangan sejaraw an. Mereka dapat membezakan
fakta sejarah dengan tafsiran sejarah dengan
sejarah membolehkan murid- murid memahami bagaimana menyedari bahaw a kedua-dua ini adalah berkaitan
spesifik sejaraw an merekonstruksi peristiw a lalu dengan antara satu sama lain.

menggunakan sumber yang menjadi bukti untuk 3.3.4 M embuat imaginasi - adalah suatu usaha
menentukan signifikannya sesuatu tarikh, tokoh, melibatkan murid- murid sesuatu situasi dalam per istiwa
peristiw a, lokasi dan aktiviti manusia masa lalu. sejarah yang dikaji. Kemahiran imaginasi ini ialah
imaginasi secara visual dan empati.
Pemikiran Murid-mur id diajar memahami ciri-ciri sejarah supaya
kritikal dan mereka dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan

analitikal lebih kritis dan analitis. Kemahiran ini dipupuk dan
diperkembangkan di kalangan murid- murid dengan

kemahiran- kemahiran seperti memahami kronologi,

7

3.3.4 M embuat rasionalisasi – melibatkan penggunaan 3.6 Empati
akal fikiran dan membuat pertimbangan yang w ajar
dalam menyelesaikan sesuatu persoalan yang timbul Empati dalam sejarah ditakrifkan sebagai suatu
daripada peristiw a sejarah. Usha ini, memerlukan
kemahiran murid- murid untuk mengumpul data, pencapaian pemikiran yang memahami sesuatu
membuat hipotesis, menentukan signifikan bukti dan
membuat inferens daripada data yang dikumpul. peristiw a masa lalu daripada pelbagai perspektif.

Murid yang dapat melihat sejarah secara empati

sebenarnya membina corak pemikiran yang lebih

terbuka, toleransi dan matang. Sejajar dengan itu,

3.4 Penjelasan Sejarah Pendidikan Sejarah adalah ‘alat’ yang dapat

Kemahiran Melalui pendekatan bersepadu, penekanan juga perlu men ghas il kan w arganegara yang lebih

meng- bertanggungjaw ab.
organisasi
diberi ke atas penggunaan Bahasa Melayu sebagai Kem ahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid-
dan m urid meneroka ruang-ruang ilm u dalam disiplin sejarah
berkomunikasi alat untuk membicarakan ilmu pengetahuan secara
ilmiah dan mengutarakan pendapat dengan ialah:-

menggunakan bahasa yang gramatis, tepat dan

berkesan dalam bentuk tulisan atau lisan.

Sehubungan itu, murid akan belajar x Kemahiran ber komunikasi

mengorganisasikan analisis sumber sejarah dengan x Kemahiran menggunakan teknologi
x Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti
menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dengan
x Kemahiran bekerja dengan orang lain dalam kumpulan
sempurna. Mereka merekod hasil analisis mereka dan x Kemahiran menyelesaikan masalah
x Kemahiran mengurus, memilih dan menganalisis
seterusnya menulis atau menjelaskan dengan tepat
ma klu mat
dan bertanggungjaw ab. x Kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik

3.5 Pemahaman Sejarah x Kemahiran memahami budaya

Pemahaman sejarah ber maksud pemahaman secara Kem ahiran Berfikir yang perlu dikuasai oleh murid pula
kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan boleh dibahagi kepada 2 kategori utam a iaitu:-
manusia zaman silam. Perkara ini membolehkan
pelajar melihat zaman silam secara empati. x Kemahiran berfikir secara kritis
Pemahaman sejarah boleh mendidik murid x Kemahiran berfikir secara kreatif
menganalisis bagaimana manusia mengalami
perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan.

8

Rajah berikut menunjukkan peta domain pemikiran yang mengaitkan dua kemahiran berfikir dengan dua proses berfikir. Matlamat
pembelajaran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif menuju kepada proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

dengan bijak.

PEMIKIRAN KREATIF

PEMIKIRAN KRITIS x menjana idea
x membuat inferens
ƒ mencirikan
ƒ membandingankan dan membezakan x menghubungkaitkan
ƒ mengumpulkan dan mengelaskan x meramal
ƒ membuat urutan x membuat hipotesis
ƒ menyusun mengikut keutamaan x mensintensis
ƒ menganalisis x mengitlak
ƒ mengesan kecondongan x menganalogi
ƒ menilai
x membuat gambaran mental
ƒ membuat kesimpulan
x mereka cipta

KBKK

MEMBUAT KEPUTUSAN MENY ELESAIKAN MASALAH
9
Rajah 3 : Domain Pemikiran

4. Petunjuk Pem ikiran Kreatif dan Kritis

Berikut adalah Jadual 4 : Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif yang dapat memberi panduan kepada guru secara terperinci untuk
memudahkan proses Pengajaran dan Pembelajaran.

4.1 Petunjuk Pemikiran Kritis

Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang
memberi m akna yang sam a memberi m akna yang sam a

(a) Mencirikan x Menyatakan ciri unsur (c) Mengum pulkan dan x Membuat pengelasan
me nge lask an berasaskan kepada ciri yang
x Memerihalkan sifat sepunya
Mengenal pasti Mengumpulkan mengikut
x Menyenaraikan ciri, sifat dan sesuatu kategori
kriteria seperti ciri, Mengumpulkan mengikut ciri
unsur Mengasingkan dan x yang boleh dibandingkan
men gu mpul kan Mengkategorikan ciri
sifat, kualiti dan unsur x Mengenal pasti kualiti, sifat,
sesuatu konsep. peristiw a kepada Menyusun mengikut kriteria
ciri dan unsur kumpulan masing- x Menyusun mengikut
ku mpul an
x Menyebut ciri, sifat dan masing berdasarkan x
kriteria tertentu seperti x
unsur ciri. Pengumpulan ini x
adalah berdasarkan
(b) Mem bandingkan x Mencari persamaan dan
dan m embezakan perbezaan ciri sepunya.

Mencari persamaan x Menentukan ciri sepadan (d) Mem buat urutan x Menyusun mengikut sesuatu
dan perbezaan dan tak sepadan tertib berasaskan nilai,
berdasarkan kriteria Menyusun maklumat
seperti ciri, sifat, x Menyatakan ciri serupa dan mengikut tertib abjad, kronologi, corak,
kualiti dan unsur tidak serupa berdasarkan sifatnya masa dan lain- lain
sesuatu peristiw a. seperti masa, bentuk
x Menyatakan persamaan dan atau bilangan. x Menyusun secara menaik
perbezaan atau menurun

x Menyusun ciri yang sama x Menyusun secara rantai
dan Perbezaan urutan

10

Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang yang tersirat. x Mencerakin komponen yang
memberi m akna yang sam a terlibat

(e) Menyusun x Mengatur mengikut sesuatu x Mencari bukti yang
me ngikut kriteria daripada yang paling meny o kong
keutam aan penting kepada yang kurang
penting x Mengimbas kembali idea
Menyusun maklumat x Mengkaji kesan baik dan
mengikut tertib x Menyenaraikan idea yang
berdasarkan paling penting kepada yang buruk
kepentingan. kurang penting
x Mengkaji keputusan
x Menyusun berdasarkan berasaskan fakta
segera kepada kurang
segera (g) Mengesan x Menentukan pendirian berat
ke condongan x sebelah
x Menyenaraikan mengikut x
hierarki berdasarkan Mengesan pandangan Menentukan pemberatan
mat la mat atau pendapat yang kepada satu pihak
berpihak kepada atau
x Mengatur mengikut paling menentang sesuatu. Menentukan pendirian ke
hadapan kepada paling satu pihak
belaka ng
(h) Menilai x Menaksir maklumat
x Menyusun mengikut paling
atas kepada paling baw ah x Mempertimbangkan

Me mbuat pendapat dan pandangan

pertimbangan tentang x Mempertimbangkan

(f) Menganalisis x Mencerakin maklumat sesuatu perkara cadangan

x Mengolah idea daripada segi x Menyatakan rasional
kebaikan dan x Membahaskan isu atau
Mengolah maklumat x Mengesan penyebab keburukan,
dengan berdasarkan bukti pernyataan
x Menghuraikan faktor atau dalil yang sah.
men ghuraik anny a x Membuat pertimbangan
penyebab x Memberi alasan untuk
kepada bahagian
x Membuat andaian
yang lebih kecil bagi
berasaskan maklumat menerima atau menolak
memahami sesuatu x Menghuraikan mengikut cir i
konsep atau peristiw a x Membuat pilihan
serta mencari makna
x Menghuraikan kepada x Mengimbas kembali pilihan
bahagian
x Menentukan nilai

11

Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang 4.2 Petunjuk Pemikiran Perkataan atau frasa yang
memberi m akna yang sam a f memberi m akna yang sam a

Pem ikiran Kreatif

(i) Mem buat x Merumuskan isu (a) Menjanakan idea x Mengemukakan idea
kesim pulan
x Menyatakan hasil selepas Menghasilkan idea x Mencadangkan alternatif
Membuat pernyataan analisis yang berkaitan x Mencadangkan sebab
tentang hasil sesuatu dengan sesuatu
kajian yang x Menyusun alasan perkara. x Menyenaraikan idea
berdasarkan kepada x Membuat resolusi x Menyatakan cara lain
sesuatu hipotesis x Menyumbangkan pendapat
atau mengukuhkan x Membuat persetujuan
sesuatu perkara x Membuat keputusan x Menyatakan kemungkinan
berdasarkan x Menghasilkan idea
penyiasatan. bijaksana yang muktamad
x Mencetus idea
x Membuat rumusan x Melahir kan idea
x Menggulung hujah

(b) Mem buat inferens x Membuat kesimpulan aw al

daripada pemerhatian

Membuat kesimpulan x Membuat rumusan aw al

aw al yang daripada data

munasabah, yang x Membuat kesimpulan aw al
mungkin benar atau daripada maklumat

tidak benar untuk x Membuat tanggapan aw al

menerangkan sesuatu x Membuat penyataan aw al
peristiw a atau
pemerhatian. x Membuat pendirian aw al
x Menyatakan ketetapan aw al

12

Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang
memberi m akna yang sam a memberi m akna yang sam a

(c) Menghubungkaitkan x Menerangkan sebab dan (e) Mem buat hipotesis x Menyatakan cadangan yang
akibat
perlu diuji kesahihannya
Menyatakan perkaitan
Membuat perkaitan x Membuat pernyataan x Membuat andaian yang
dalam sesuatu keadaan Menyatakan sebab musabab umum tentang perlu dibuktikan
atau peristiw a untuk x Menyatakan implikasi hubungan antara kebenarannya
mencari sesuatu struktur x mengkaji perkaitan pemboleh ubah
atau corak x dimanipulasikan dan x Membuat pernyataan yang
perhubungan. Mencari per kaitan pemboleh ubah perlu diuji ketepatannya
x Mengaitkan idea bergerak balas yang
x Menyatakan pertalian difikirkan benar bagi x Menyatakan pandangan
x yang perlu diuji kejituannya
Membuat perhubungan
x menerangkan sesuatu

perkara atau peristiw a.

(d) Meram al x Menyatakan apa yang akan Pernyataan ini perlu diuji
berlaku
Membuat jangkaan untuk membuktikan
tentang sesuatu x Membuat jangkaan
peristiw a berdasarkan x Menganggarkan apa yang kesahihannya.
pemerhatian dan
pengalaman yang lalu akan berlaku (f) Mensintesiskan x Menggabungkan idea
atau data yang boleh
dipercayai. x Membuat pelunjuran Menggabungkan unsur x Menggubal semula
x Menyatakan kemungkinan x Menyatukan idea-idea
yang berasingan untuk
yang akan berlaku menghasilkan satu x Menyepadukan idea

gambaran menyeluruh

dalam bentuk seperti

pernyataan, lukisan dan

artif ak.

13

Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang
(g) Mengitlak memberi m akna yang sam a memberi m akna yang sam a

Membuat pernyataan x Membuat pernyataan umum (j) Mereka Cipta x Cadangan idea original
umum terhadap sesuatu berdasarkan pola
perkara untuk Menghasilkan sesuatu x Menghasilkan gubahan
keseluruhan kumpulan x Membuat generalisasi yang baru atau original
berdasarkan me laku kan
pemerhatian ke atas x Membuat rumusan umum pengubahsuaian kepada x Mereka bentuk
sampel atau beberapa daripada keseluruhan idea sesuatu yang sedia ada x Mencipta sesuatu
maklumat daripada untuk mengatasi
kumpulan itu. masalah secara x Membuat inovasi
(h) Menganalogikan terancang. x Menghasilkan idea yang

kreatif

x Membuat pengubahsuaian

Membentuk kefahaman x Memetafora

tentang sesuatu konsep x Membuat sindiran

yang kompleks secara x Membuat kiasan
mengaitkan konsep itu
x Membuat perlambangan
dengan konsep yang
x Membuat simulasi
mudah atau maujud yang x Membandingkan
mempunyai ciri yang sesuatu

serupa. yang ada ciri persamaan

(i) Mem buat gam baran

me ntal

x Mengimaginasi

Membuat tanggapan atau x Menggambarkan dalam

membayangkan sesuatu bentuk lain

idea, konsep, keadaan x Membayangkan dalam minda
atau gagasan dalam
minda atau fikiran. x Melakar kan peta minda
x Membuat khayalan

x Cuba fikirkan suatu per istiw a

14

5. PENERANGAN T ENTANG LAJUR DAN ARAS Dalam lajur Hasil Pem belajaran disenaraikan hasil

Huraian Sukatan Pelajaran ( HSP ) ini adalah untuk kegunaan 2 pembelajaran yang per lu dicapai oleh murid
guru merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi
darjah.
setiap tajuk mengikut. Aras ialah tahap
Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Sejarah
dipersembahkan dalam tiga bahagian iaitu Sinopsis pembelajaran berdasarkan kebolehan dan kematangan yang
Tema/Tajuk, Carta Aliran dan Perincian Kandungan
Sukatan Pelajaran. perlu dicapai oleh murid. Walau bagaimanapun guru

Sinopsis Tema/Tajuk merupakan ringkasan yang memberi digalakkan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang
kefahaman mengenai kandungan dan skop keseluruhan
sesuatu tema/tajuk. meliputi ketiga-tiga aras untuk melahirkan murid yang

Carta aliran pula bertujuan menerangkan dengan lebih jelas mempunyai pemikiran kritis dan kreatif. Bagi memudahkan
tentang rentetan peristiw a bagi sesuatu tema/tajuk. Carta
aliran mengandungi empat elemen iaitu latar belakang, sebab pemeringkatan aras dibuat, model Taksonomi Bloom
dan akibat, fokus utama dan kesan.
digunakan sebagai panduan sepertimana yang dijelaskan
Perincian kandungan Sukatan Pelajaran pula
dipersembahkan dalam lima lajur iaitu Tajuk, Hasil dalam jadual berikut:
Pembelajaran, Konsep/Istilah, Cadangan aktiviti pembelajaran
dan Unsur Patriotisme / Hasil Tingkah Laku Patriotisme. ARAS Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai
1 oleh semua murid. Pengetahuan dan kemahiran ini
Dalam lajur Tem a/Tajuk disenaraikan tajuk/subtajuk adalah merupakan pengetahuan dan kemahiran
asas meliputi pengetahuan dan pemahaman dalam
1 dan ruang lingkup isi kandungan pengetahuan yang Taksonomi Bloom dan mencakupi pemikiran
akan dipelajari bagi setiap tema/tajuk. Dalam sejarah yang mudah
pengajaran dan pembelajaran, semua pengetahuan yang
disenaraikan boleh digabungkan, dikaitkan dan dibincangkan ARAS Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai
secara berasingan mengikut kesesuaian tajuk, kesediaan dan 2 oleh major iti murid. Pengetahuan dan kemahiran
tahap keupayaan murid. ini adalah merupakan peringkat aplikasi dan
analisis dalam Taksonomi Bloom dan mencakupi
pemikiran sejarah yang lebih tinggi. Murid boleh
mengaplikasi dan menganalisis bagaimana
manusia menggunakan masa, ruang, perubahan
dan kesinambungan tentang segala aspek
kehidupan manusia

15

ARAS Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai patriotis me yang difikir kan sesuai dan perlu selain daripada
3 oleh sebilangan murid. Pengetahuan dan yang telah disenaraikan di dalam lajur ini.
pemikiran ini adalah merupakan peringkat sintesis
dan penilaian dalam Taksonomi Bloom dan Dalam usaha ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah
mencakupi pemikirah sejarah yang tertinggi. Murid KBSM perkara berikut haruslah diber i penekanan dalam
boleh memahami secara kritis dan kreatif tentang proses pengajaran dan pembelajaran iaitu;
segala aspek kehidupan manusia sehingga ke hari
ini 5.1 Kesepaduan Pengetahuan, Nilai dan Kem ahiran

Dalam lajur Konsep/Istilah disenaraikan konsep- Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang
berkesan untuk menjalin dan mengadun unsur-unsur ilmu,
3 konsep dan istilah-istilah yang perlu ditekankan nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan bahasa yang baik.
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi setiap Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah,
tajuk. Guru juga boleh menambah konsep dan istilah penekanan haruslah diberi terhadap pemerolehan
yang difikirkan sesuai dan perlu. pengetahuan, perkembangan kemahiran belajar dan
pemupukan serta penghayatan nilai-nilai murni.
Dalam lajur Cadangan Aktiviti Pem belajaran Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek
Sejarah, murid akan dibimbing untuk mentafsir,
4 disenaraikan cadangan aktiviti pembelajaran untuk menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara
guru menjalankan proses pengajaran dan rasional, adil, dan tepat.
pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai atau membuat
aktiviti yang lain bagi meningkatkan keberkesanan Melalui pendekatan bersepadu, penekanan diberi ke atas
pengajaran dan pembelajaran. penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat untuk
membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan
Dalam lajur Unsur dan Hasil Tingkah Laku mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa
yang gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan
5 Patriotisme disenaraikan nilai dan iktibar dan atau lisan. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran
unsur patriotisme yang perlu dipupuk dalam daripada mata pelajaran lain serta pengalaman hidup
harian murid perlulah dihubungkaitkan dalam pengajaran
proses pengajaran dan pembelajaran melalui dan pembelajaran.

pengetahuan sejarah. Penerapan unsur patriotis me juga
boleh dilakukan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran

secara tidak langsung dengan menekankan aspek-aspek
perubahan tingkah laku yang diyakini dan dilakukan oleh

murid sama ada semasa atau selepas proses pengajaran dan

pembelajaran. Ini bersesuaian dengan konsep pendidikan
sepanjang hayat. Guru boleh menambah nilai dan unsur

16

5.2 Pem aham an Idea dan Konsep Sejarah aktif dapat meningkatkan kefahaman, kemahiran dan
pemupukan nilai dengan lebih ber kesan.
Sejarah mempunyai idea dan konsep khusus.
Pemahaman dan penghayatan tentang idea dan konsep Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan ialah
tersebut amat penting untuk menjadikan pengetahuan syarahan, bercerita, simulasi, kajian kes, eksperimen,
sejarah relevan dan berguna dalam kehidupan seharian. sumbangsaran, perbincangan, projek, main peranan,
lakonan, penyelidikan, tunjuk cara, penggunaan sumber,
5.3 Pem upukan Nilai dan Sikap Patriotik kerja luar dan latih tubi. Guru boleh memilih mana- mana
kaedah dan teknik untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran.
Mata pelajaran Sejarah adalah pendukung utama Pemilihan dan penggunaan metodologi pengajaran dan
pemupukan semangat patriotik. Dalam pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, boleh menimbulkan minat serta
pembelajaran, penekanan perlu dibuat terhadap aspek membangkitkan motivasi murid terhadap pelajaran
nilai dan iktibar melalui pengalaman sejarah untuk sekaligus dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran
memupuk semangat setia negara, kebanggaan dan mere ka.
keperibadian sebagai rakyat Malaysia

5.4 Peningkatan Kem ahiran Belajar dan Minat

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah,
penekanan haruslah diberi terhadap perkembangan
kemahiran seperti mengumpul, mengelaskan, mentafsir,
menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi maklumat.
Penguasaan kemahiran belajar tersebut akan
meningkatkan kefahaman, pemikiran dan minat terhadap
mata pelajaran Sejarah.

5.5 Penggunaan Pelbagai Strategi Pengajaran dan
Pem belajaran

Untuk memperkembangkan potensi serta meningkatkan
keupayaan dan kebolehan murid secara menyeluruh dan
seimbang, murid perlu dilibatkan secara aktif dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan murid secara

17

6. PENDEKATAN ISI KANDUNGAN KURIKUL UM Sejarah Sejarah
SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS Malay sia Negara Luar

Pendekatan isi kandungan kurikulum Sejarah SMA
dibuat secara bersepadu tanpa mengasingkan
komponen sejarah Malaysia dengan komponen sejarah
negara luar. Pengkajian ber mula dengan aspek-aspek
sejarah negara luar yang mempunyai perkaitan dengan
sejarah negara kita. Usaha ini bertujuan memberi
gambaran secara menyeluruh tentang evolusi peradaban
manusia dalam proses meletakkan negara kita pada
peringkat antarabangsa yang sekaligus dapat
memperkasakan martabat bangsa dan negara Malaysia
yang berdaulat.

Sejarah Rajah 6: Kadar pemberatan isi kandungan kurikulum Sejarah
negara Sekolah Menengah Atas (SMA), menekankan
luar y ang Sejarah Malaysia dan Sejarah Negara Luar yang
berkaitan mempunyai perkaitan.
dengan
Sejarah Malay sia Sejarah
Malay sia Negara Luar

Rajah 5: Pemilihan isi kandungan sejarah negara luar dalam
Kurikulum Sejarah

18

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH
TINGKATAN 5

Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga
Perang Dunia Kedua

Tema 11: Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara
Malaysia Berdaulat

Tema 12: Malaysia dan Kerjasama Masyarakat Antarabangsa

19

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA 10: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME
SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Tema ini menumpukan kepada kebangkitan semangat kebangsaan secara

tersusun dalam usaha membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah.

Imperialisme Barat telah mengakibatkan berlakunya perubahan politik dan

pentadbiran yang seterusnya membawa kepada kemerosotan kepemimpinan

tempatan. Pengaruh imperialisme Barat merupakan pendorong kepada

kebangkitan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini

diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin setempat, badan-badan dan

kesatuan-kesatuan.

20

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN
Tajuk 10.1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalis me di Asia Tenggara

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

Imper ialisme Barat di Perubahan sistem politik: Nasionalis me di Asia Per juangan menentang
Asia Tenggara Pengenalan sistem Tenggara penjaja h
birokrasi Barat

Faktor kemunculan Per kembangan Nasionalis me
Nasionalis me x Pergerakan aw al nasionalis me di Asia

Tenggara
x Pergerakan nasionalis me bercorak

polit ik

21

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

10. KEM UNCULAN
DA N
P ERKEM BA NGA N
NASI ONALISM E
S EHI NGGA
PERANG DUNIA
KEDUA

10.1.Kemunculan dan Mem aham i faktor im perialisme Barat
perke mbangan di Asia Tenggara
nasionalis me di
Asia Tenggara Aras 1 Imper ialis P erbinca nga n Negara kita
Imper ialisme kumpulan : tanggungjaw ab kita
a) Imperialis me x Menyatakan takrif imperialisme Kronologi Faktor yang x Sedia
Barat di Asia x Menyenaraikan kuasa imperialis membaw a
Tenggara imperialis me Barat bertanggung
barat di Asia Tenggara ke Asia Tenggara jaw ab
i. Imperialis Barat x Menyatakan lokasi kuasa-kuasa me mpertahan
Melabel peta : negara
ii. Faktor imperialis barat di Asia Tenggara Lokasi penguasaan x Berbangga
imperialis me x Menyatakan faktor-faktor kuasa-kuasa dengan
imperialis barat di keistimew aan
- Penguasaan imperialis me barat di Asia Tenggara Asia Tenggara negara
ekonomi dan
polit ik Aras 2

x Menghuraikan fakto-faktor
imperialis me Barat di Asia Tenggara

x Menyusun secara kronologi
kedatangan kuasa Barat ke Asia
Tenggara

22

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM ATAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
Birokrasi P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

Aras 3

x Merasionalkan keistimew aan Asia
Tenggara yang menarik minat
imperialis me Barat

b) Perubahan Mem aham i sistem politik yang P engur usa n
sistem politik diperkenalkan oleh kuasa Barat di grafik :
Asia Tenggara Me mbandin gkan
i. Pengenalan
sistem birokrasi Aras 1 sistem pentadbiran
Barat x Menyenaraikan perubahan
sebelum dan
pentadbiran kuasa Barat di Asia semasa penjajahan
Tenggara
oleh kuasa Barat di
Aras 2 Asia Tengara

x Menghuraikan perubahan
pentadbiran di Asia Tenggara

x Membandingkan sistem pentadbiran
sebelum dan semasa penjajahan
barat di Asia Tenggara

Aras 3

x Menganalisis kesan pengenalan
sistem birokrasi Barat

23

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

c) Nasionalis me di Mem aham i gerakan nasionalisme di
Asia Tenggara Asia Tenggara

i. Faktor kemunculan Aras 1 Nasionalis me Membina peta Me mpertahanka n
nasionalis me x Menyatakan takrif nasionalis me Nas iona lis minda : kedaulatan negara
Gerakan Islah Pengaruh luar
ii. Per kembangan x Menyenaraikan faktor yang Gerakan terhadap gerakan x Sedia bekorban
nasionalisme mencetuskan nasionalis me di Asia sederhana nasionalis me di Asia untuk
Gerakan radikal Tenggara me mpertahanka n
Tenggara Gerakan secular bangsa dan
Gerakan massa P engur usa n negara
x Menyenaraikan tokoh-tokoh Revolusi grafik :
nasionalis di Asia Tenggara Me mbandin gkan
gerakan
x Menyatakan ciri-ciri nasionalis me nasionalis me
tahap pertama di Asia Tenggara Thailand dengan
nasionalis me
x Menyatakan ciri-ciri nasionalis me negara-negara lain
tahap kedua di Asia Tenggara di Asia Tenggara

Aras 2 Seku lar Kajian teks :
x Salah Asuhan
x Menghuraikan faktor yang yang x Noli Me Tangere
mencetuskan nasionalis me di Asia
Tenggara

x Membincangkan perkembangan
nasionalis me di Asia Tenggara

Aras 3

x Membandingkan corak pergerakan
nasionalis me di Asia Tenggara

24

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN
Tajuk 10.2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

Pentadbiran dan x Tergugat kuasa Gerakan nasionalisme di x Kemunculan parti-parti
pemerintahan British pemimpin setempat Ma lay s ia politik tersusun seperti
Parti Kebangsaan Melayu
Malaya ( PKMM) dan
Pertubuhan Kebangsaan
Melayu Bersatu (UMNO)

x Perpaduan kaum

Faktor-faktor nasionalisme

Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua
x Gerakan Islah
x Per juangan badan-badan dan kesatuan

25

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

10.2. Nasionalisme Mem aham i perjuangan pem impin Pe mi mp in Buku skrap : Me martabatkan
di Malaysia setem pat menentang British setempat Biografi pemimpin perjuangan tokoh-
sehingga setempat tokoh tanah air
Perang Dunia Aras 1 Anti-British menentang Br itish x Berani
Kedua x Menyenaraikan tokoh tempatan yang
Maruah bangsa Melabel peta : me mpertahanka
a) Per juangan menentang Br itish Tempat kebangkitan n maruah
pemi mp in x Menyatakan sebab-sebab pemimpin Pejuang bangsa pemimpin setempat bangsa dan
setempat menentang Br itish negara
men entang setempat menentang British
British x Menceritakan peristiw a perjuangan Perbincangan : x Menghargai
“Pe mi mpi n pengorbanan
i. Pemerintahan pemimpin setempat menentang Br itish setempat: Pejuang dan perjuangan
dan atau pemberontak” tokoh-tokoh
pentadbiran Aras 2 tanah air
British x Menghuraikan sebab pemimpin

setempat berjuang menentang British
x Membandingkan bentuk perjuangan

pemimpin setempat menentang Br itish

Aras 3 “Bulat air kerana
x Membahaskan per juangan pemimpin pembetung, bulat
manusia kerana
setempat sebagai pejuang bangsa muaf akat”
x Menjelaskan kepentingan pemuafakatan

untukk mencapai matlamat sesuatu
perjuangan

26

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
ii. Per istiw a
penentangan P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E
pemi mp in
setempat
(Dol Said,
Rentap, Syerif
Masahor,
Dato ’
mah araja
Lela, Yam
Tuan Antah,
Dato ’
Bahaman, Mat
Salleh, Tok
Janggut,
Antanom,
Abdul
Rah ma n
Limbong)

27

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PATRI OTISM E
P EM BELAJA RA N

b) Gerakan Mem aham i perkem bangan gerakan Gerakan Islah Projek Buku Skrap : Kesepakatan dalam
nasionalis me nasionalisme sehingga Perang Dunia Kaum Muda Biografi perjuangan perjuangan
sehingga Ke dua Kaum Tua tokoh-tokoh tempatan x Hidup bersatu
Perang Dunia Nas iona lis British menentang
Kedua Aras 1 Pan-Islamis me padu
x Menyatakan faktor-faktor yang Simulasi : x Sedia
i. Faktor-faktor Per juangan tokoh-
yang menyumbang kepada perkembangan tokoh tempatan me mpertahanka
meny u mba ng gerakan nasionalis me menentang Br itish n maruah
kepada x Menyenaraikan tokoh yang terlibat bangsa
perke mbangan dalam Gerakan Islah Sosio-ekonomi Forum :
nasionalis me x Menyenaraikan akhbar dan majalah Isu-isu perjuangan Membudayakan ilmu
yang berperanan dalam gerakan dalam kehidupan
ii. Gerakan Islah nasionalis me Sosio-politik Kaum Muda x Mempelbagaikan
x Menyatakan perkembangan peranan
iii. Per juangan akhabar, majalah dan novel dalam P engur usa n strategi
badan-badan gerakan nasionalis me grafik : menc apa i
dan kesatuan x Menyatakan maksud dan matlamat matlamat yang
Gerakan Islah Melengkapkan carta satu
x Menyatakan matlamat Gerakan Islah x Berfikiran kreatif
isu perjuangan akhbar dala m
- Kesatuan dan majalah men ghas il kan
idea
Me lay u
Singapura

28

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

- Persatuan Aras 2 Kajian teks : Sedia ber korban
Sahabat Pena x Menghuraikan faktor yang Karya-karya x Bersedia
(PASPA M)
menyumbang kepada perkembangan penulisan sebelum berkorban untuk
- Kesatuan gerakan nasionalis me kepentingan
Me lay u x Menghuraikan perjuangan gerakan Perang Dunia Kedua
Selangor Islah bersama
x Menghuraikan isu yang diperjuangkan
- Kesatuan oleh badan-badan dan kesatuan dalam
Melayu Muda gerakan nasionalis me
(KMM) x Menjelaskan peranan akhbar dan
majalah dalam membangkitkan
- Kesatuan kesedaran nasionalis me
Kebangsaan
Me lay u Aras 3
Saraw ak x Menilai keberkesanan peranan akhbar

iv. Perkembangan dan majalah dalam kebangkitan
dan peranan semangat nasionalisme
akhbar dan x Mengklasifikasikan isu, perjuangan
maja lah akhbar dan majalah dalam gerakan
(Al Imam, nasionalis me
Seruan Al- x Menilai w awasan Kaum Muda dalam
Azhar, Pilihan mendaulatkan bangsa Melayu
Timur, Majalah
Guru, Warta
Malaya, Majlis,
Utusan Melayu,
Saudara, Fajar
Saraw ak, Lidah
Benar, engaruh
Al-Ikhw an)

29

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA 11: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA
MALAYSIA BERDAULAT

Tema ini memfokuskan konsep negara dan bangsa melalui rentetan - peristiwa di Malaysia.
Konsep pembinaan negara dan bangsa juga berlaku di Eropah melalui pembentukan
Negara Jerman dan Itali.

Sejarah pembinaan negara Malaysia bermula dari zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Kesinambungan pembinaan negara dan bangsa Malaysia dapat dilihat dengan jelas pada
zaman kerajaan Johor dan Terengganu dengan perlembagaan bertulisnya, kerajaan
Kelantan dengan sistem Jemaah Menterinya dan Negeri Sembilan dengan prinsip
demokrasi dan konsep persekutuan.

Kemuncak kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa dapat dilihat melalui
penentangan terhadap Malayan Union 1946 yang membawa kepada penubuhan
Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemunculan negara berdaulat pada 31 Ogos 1957 dan
seterusnya pembentukan Malaysia pada 16 September 1963.

Pengenalan kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran yang cekap melalui Demokrasi
Berparlimen telah memberi inspirasi untuk membangunkan ekonomi negara. Perpaduan
kaum dipupuk melalui ideologi dan dasar negara seperti Rukun Negara, Dasar Pendidikan
Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Ekonomi Baru dan Dasar
Pembangunan Nasional.

30

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN
Tajuk 11.1: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa

LATAR BELAKANG FOKUS SEBAB DAN AKIBAT KESAN

Konsep negara dan Kesedaran tentang pembinaan negara x Perpaduan kaum Asas Perlembagaan
bangsa dan bangsa: x Pakatan murni Pers ekut uan

Pembinaan negara x Kesultanan Melayu Melaka
bangsa
Contoh : Negara Itali dan x Warisan negeri-negeri Melayu
Jerman
x Malayan Union 1946 dan
Kerajaan Islam Madinah Persekutuan Tanah Melayu
1948

x Kemunculan negara berdaulat
pada 31 Ogos 1957

x Pembentukan Malaysia 16
September 1963

31

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

11. PEMBINAAN
NEGARA DAN
BANGSA KE
ARA H
KEM UNC ULA N
NEGA RA
M ALAYSIA
BERDA ULAT

11.1 Kesedaran Mem aham i latar belakang pembinaan Negara P erbinca nga n Kebanggaan
tentang negara dan bangsa Bangsa berkumpula : warisan bangsa dan
pembinaan Negara bangsa Ciri-ciri negara dan negara
negara dan Aras 1 Kerajaan bangsa x Menyanjung
bangsa x Mentakrifkan konsep negara dan bangsa Piaga m
x Menyenaraikan ciri-ciri negara dan Perle mbagaa n Simulasi : warisan bangsa
a) Latar ‘Real Politics’ Menf rans f ormas i
belaka ng bangsa Undan g kan konsep negara Kesultanan Melayu
konsep ke dalam proses Melaka yang
negara dan Aras 2 pembinaan sebuah berdaulat
bangsa: x Menerangkan latar belakang pembinaan kelas cemerlang x Bersama

i) Pembinaan negara Jer man dan Itali Kajian Dokumen: me mpertahanka
negara x Menghuraikan ciri-ciri negara dan - Undang- Undang n kedaulatan
bangsa Tubuh Johor negara
bangsa
- Kerajaan
Islam Madinah Aras 3
x Menilai kepentingan pembentukan
- Kerajaan Itali
dan Jer man negara dan bangsa
x Membandingkan proses pembinaan

negara dan bangsa kerajaan Madinah,
Itali dan Jer man

32

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

ii) Ciri-ciri negara Lembaga
dan bangsa Buapak
Suku
- Bangsa
- Negara
- Kerajaan
- Perlembagaan

b) Kesultanan Mem aham i ciri-ciri negara dan bangsa Perut Peta minda :
Me lay u yang w ujud pada zam an Kesultanan Men obat Ciri-ciri negara dan
Me laka Melayu Melaka dan negeri-negeri bangsa pada zaman
Ciri-ciri negara Melayu selepas Melaka
dan bangsa Kesultanan Melayu
Aras 1
c) Warisan x Menyenarai ciri-ciri asas negara dan Melaka dan
negeri-negeri Kerajaan Johor
Me lay u bangsa pada zaman Kesultanan Melayu
Me laka
i. Johor x Menyatakan ciri-ciri w arisan Kesultanan
- Undang- Melayu Melaka dalam undang-undang
Kerajaan Johor dan Terengganu
undang Tubuh x Menyatakan Sistem Jemaah Menter i di
Kerajaan Kelantan
Johor x Memerihalkan prinsip demokrasi dan
konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

33

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

ii. Terengganu Aras 2 P engur usa n Keunikan sistem
- Ittqan – x Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa grafik : pemerintahan
Struktur pentabiran
ilmuluk bi-ta’dil yang diamalkan pada zaman Kesultanan kerajaan Melayu
il-suluk Melayu Melaka di Negeri Sembilan
x Membandingkan sistem pentadbiran yang x Menghor mati
iii. Kelantan diw arisi oleh negari-negari Melayu institusi
- Sistem selepas Kesultanan Melayu Melaka
pemerintahan
Je maah Aras 3 negara
Ment eri x Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa

iv. Negeri di negara kita yang diamalkan masa kini
Se mbi lan x Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa

- Prinsip yang terdapat pada zaman Kesultanan
de mokras i Melayu Melaka yang
diw arisi oleh negeri-negeri Melayu
- Konsep x Membandingkan amalan demokrasi dalam
persekutuan adat pepatih dengan amalan demokrasi
masa kini

34

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

d) Malayan Union Mem aham i proses pembentukan Gagasan Si mula si : Berbangga sebagai
1946 dan Malayan Union dan Perlem bagaan Malayan Union De mos tras i
Pers ekut uan Tanah Melayu 1948 ke arah pembinaan menentang Malayan rakyat Malaysia
Tanah Melayu negara dan bangsa Jus Soli x Menghor mati raja
1948. Union 1946 oleh
Aras 1 dan pemimpin
i. Malayan Union x Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan orang Melayu negara
- Kandungan
perle mbagaan Union 1946 P erbinca nga n Bersemangat
x Menceritakan penentangan orang Kumpula n: Kekit aan
- Penentangan Ciri-ciri Malayan x Menjalinkan
terhadap Melayu terhadap Malayan Union 1946 Union 1946
Ma lay an x Menyenaraikan bantahan orang semangat
Un ion Lawatan kelas: bersatu-padu dan
Melayu, Raja-raja Melayu dan Perpustakaan neger i berharmon i
ii. Persekutuan sokongan orang dagang kepada untuk mencari
Tanah Melayu Malayan Union 1946 bahan tentang Berdisiplin dan
1948 x Menyenaraikan isi-isi Perjanjian Malayan Union 1946 berbudi pekerti
Persekutuan 1948 sebagai tambahan x Bertindak w ajar
- Usaha ke arah x Menyenaraikan tokoh-tokoh yang kepada buku teks
pembentukan terlibat dalam proses membentuk
Per lembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948
Pers ekut uan x Menyenaraikan langkah-langkah
Tanah Melayu pembentukan Persekutuan Tanah
1948 Melayu 1948

- Kandungan Aras 2
perle mbagaan x Menghuraikan isi-isi Perjanjian

Malayan Union 1946

35

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PATRI OTISM E
x Menghuraikan sebab-sebab P EM BELAJA RA N Bersemangat setia
penentangan orang Melayu dan negara
sokongan orang dagang kepada Latihan individu:
Malayan Union 1946 Menulis esei pendek x Bersedia
tentang parti-parti berkorban untuk
x Menghuraikan langkah-langkah yang menentang negara dan
pembentukan Persekutuan Tanah dan menyokong bangsa
Melayu 1948 (pembubaran Malayan Malayan Union 1946
Union 1946)
Kuiz: Berusaha dan
x Membincangkan peranan tokoh-tokoh Malayan Union 1946 produktif
utama dalam proses pembentukan
Persekutuan Tanah Melayu 1948 P erbinca nga n x Menyokong dan
k ela s: melibatkan diri
Aras 3 Me mbinc angk an dalam usaha
x Menghubungkaitkan Malayan Union upacara pembangunan
men andatanga ni
1946 dengan pembinaan negara dan Per janjian
bangsa Persekutuan Tanah
x Menganalisis kepentingan Malayan Melayu pada 21 Jan.
Union 1946 kepada politik orang 1948
Me lay u
x Menghuraikan kepentingan
Persekutuan Tanah Melayu 1948
dalam pembentukan negara dan
bangsa
x Menghubungkaitkan Perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu dengan
Per janjian Merdeka 1957

36

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

M A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

e) Kemunculan Mem aham i usaha-usaha ke arah Pakatan murni Kajian dokumen : Bertolenransi
negara yang kem unculan negara dan bangsa yang Ke merdekaan Pe ngis y tiharan bermuafakat untuk
berdaulat 31 berdaulat Kedaulat an Kemerdekaan di kepentingan negara
Ogos 1957 Aras 1 Pe mas y huran Me laka x Mengamalkan
Pe ngis y tiharan
i. Sistem Ahli x Menyatakan maksud Sistem Ahli Lawatan : sikap bertolak
x Menyatakan hasil pakatan murni Memorial Almarhum ansur
ii. Pakatan x Menyatakan syarat perjanjiaan Tuanku Abdul
murn i Rahman Putra Me martabatkan
Persekutuan Tanah Melayu 1957 bangsa dan
iii. Perjanjian Tayangan video : kedaulatan negara
Pers ekut uan x Menceritakan pergerakan politik di Det ik-deti k ƒ Menghargai
Tanah Saraw ak dan Sabah pengisytiharan
Melayu 1957 kemerdekaan 1957 kedaulatan
Aras 2 negara
iv. Pergerakan x Menghuraikan kepentingan Sistem Ahli
politik di
Saraw ak dan dan pakatan murni
Sabah x Menghuraikan kepentingan pakatan

murn i Simulasi :
x Menjelaskan usaha ke arah Unsur toleransi
pakatan murni
kemerdekaan negara
x Menjelaskan senario pergerakan politik dilaksanakan dalam

di saraw ak dan Sabah kelas
Aras 3

x Menghubungkaitkan Perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu 1957
dengan kedaulatan negara dan
bangsa

x Membincangkan kepentingan
kemunculan pergerakan politik di
Saraw ak dan Sabah ke arah
pembentukan kerajaan neger i.

37

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

f) Pembentukan Mem aham i m atlam at pem bentukan Gagasan Simulasi : Keranamu Malaysia
Malaysia 16 Sept. M alays ia Konf rantas i Pe ngis y tiharan x Sedia ber korban
1963 ke merdeka an
Aras 1 Kesepakatan untuk
i. Idea Kajian dokumen : kestabilan negara
pembentukan x Menyatakan idea pembentukan Per janjian x Sentiasa bersatu
Ma lay s ia gagasan Malaysia Persekutuan 1957
padu
ii. Reaksi x Menyenaraikan sebab pembentukan Kajian gambar :
terhadap Ma lay s ia Pe ngis y tiharan
pembentukan ke merdeka an
Ma lay s ia x Menyatakan reaksi dalam negara
terhadap pembentukan Malaysia Lawatan :
- Dalam negara Muzium dan arkib
x Menyatakan reaksi negara-negara
- Negara-negara luar terhadap pembentukan Malaysia Kajian gambar :
luar Per istiw a
x Menyenaraikan syarat perjanjiaan
iii. Perjanjian Malaysia 1963 pembentukan
Malaysia 1963 Ma lay s ia
Aras 2
P erbinca nga n
x Menghuraikan sebab-sebab kumpulan :
pembentukan Malaysia Reaksi negara-

x Menyusun secara kronologi peristiw a negara luar terhadap
pembentukan Malaysia pembentukan

x Menjelaskan reaksi negara luar Ma lay s ia
terhadap pembentukan Malaysia

Aras 3
x Menganalisis usaha pemimpin negara

menangani reaksi luar bagi
mengekalkan negara Malaysia yang

berdaulat

38

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 11.2 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka
11.3 : Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan
11.4 : Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Maju

LATAR BELAKANG FOKUS 1 FOKUS II KESAN

Konsep kerajaan Sistem pemerintahan dan a) Pembangunan ekonomi Kemakmuran dan
demokrasi pentadbiran negara selepas kesejahteraan
merde ka - Rancangan Ekonomi Lima
Tahun
a) Ciri-ciri kerajaan b) Kerajaan c) Lambang-lambang
Demokrasi Berparlimen persekutuan negara - Dasar-Dasar Ekonomi Negara

- Perlembagaan - Kerajaan pusat - Jata Negara b) Pembangunan dan perpaduan
- Raja Berperlembagaan - Kerajaan negeri - Bendera bangsa
- Badan pemerintah
- Pilihan raya Keb angs aan - Rukun Negara
- Parti politik - Lagu Kebangsaan - Dasar Pendidikan Kebangsaan
- Falsafah Pendidikan

Keb angs aan
- Akta Bahasa Kebangsaan
- Dasar Kebudayaan

Keb angs aan
- Sukan untuk perpaduan

39

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

11.2 Sistem Mem aham i ciri-ciri Demokrasi De mo kras i Kajian Dokumen : Sistem demokrasi
pe merintah an Berparlimen di Malaysia Per lembagaan sebagai ideologi
dan Per lembagaan Negara ( Perkara pemerintahan
pentadbiran Aras 1 3,5,8,11,152,15 3) negara
negara selepas x Mentakrif Demokrasi Berparlimen Keluhuran x Mendokong
merde ka x Menyenaraikan ciri-ciri Demokrasi Per lembagaan P erbinca nga
berkumpulan : ama lan
a) Ciri-ciri Berparlimen Ra ja Bidang kuasa Yang demokrasi
De mokras i x Menjelaskan konsep keluhuran Berperle mbagaan Di Pertuan Agong, negara kita
Berparlimen Badan Pemerintah
perle mbagaan Par limen dan Badan Keluhuran
i. Perlembagaan x Menyenaraikan kuasa Yang Di Kehakiman Per lembagaan
Jemaah Menteri x Mempertahankan
ii. Raja Pertuan Agong Simulasi :
Berperle mbagaan x Menyenaraikan badan-badan Pe ngas ingan Proses pilihanraya dan
kuasa men daulat kan
pemerintah dan fungsinya Per lembagaan
x Menyatakan proses pilihanraya Negara
x Menyatakan pihak yang ter libat

dalam pilihanraya
x Menyenaraikan parti politik yang

ditubuhkan sehingga tahun 1963

iii. Badan
pe merintah

Pilihanraya Kesetiaan kepada
raja dan negara
iv. Pilihanraya x Menghor mati

v. Parti politik raja dan
pemi mp in
negara

40

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
AKTIVITI TINGKAH LAKU
P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

Aras 2 Badan pelaksana P engur usa n Kedaulatan undang-
x Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Badan kehakiman grafik : undang
Badan x Patuh kepada
Berparlimen Perund angan Per kembangan
x Menjelaskan kepentingan Dew an negara peraturan dan
Dew an rakyat parti-parti politik di undang-undang
perle mbagaan Ordinan Tanah Melayu,
x Menjelaskan proses pindaan En ak men Kepimpinan melalui
Akta Sabah dan Saraw ak teladan
perle mbagaan x Bertanggungjaw ab
x Membandingkan fungsi badan-badan
dalam kepimpinan
pemerintah
x Menghuraikan proses pilihanraya Pilihan raya penting
x Menggalurkan perkembangan parti dalam sistem
demokrasi
politik di Tanah Melayu, Saraw ak dan x Menunaikan hak
Sabah selepas Perang Dunia Kedua
sehingga tahun 1963 dan
tanggungjaw ab
Aras 3
x Menjelaskan kepentingan pindaan

perle mbagaan
x Merasionalkan perlembagaan

memperuntukkan perkara-perkara
yang tidak boleh dipersoalkan
x Mew ajarkan peranan rakyat dalam
menentukan pemerintahan negara

41

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH
b) Kerajaan AKTIVITI TINGKAH LAKU
Pers ekut uan P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E
i. Kerajaan
Pusat Mem aham i bidang kuasa Kerajaan
ii. Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri
Negeri
Aras 1 Kerajaan P engur usa n Persefahaman dalam
x Menyatakan kerajaan persekutuan persekutuan grafik : kerajaan Persekutuan
x Menyatakan senarai kuasa kerajaan Bidang kuasa men ja min
Kerajaan pusat kesejahteraan negara
pusat dan kerajaan negeri kerajaan pusat, x Mengamalkan
x Menyatakan bidang kuasa senarai Kerajaan negeri bidang kuasa,
sikap
bersama Senarai bersama kerajaan negeri dan bermuaf akat

Aras 2 senarai bersama x Kekayaan
x Menghuraikan bidang kuasa kerajaan negara dinikmati
bersama
pusat, kerajaan negeri dan senarai
bersama

Aras 3
x Menghuraikan kepentingan kerjasama

kerajaan pusat dan kerajaan negeri
bagi mew ujudkan sebuah kerajaan

persekutuan yang kukuh

x Merasionalkan kepentingan
pembahagian kuasa

42

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

c) Lambang- Mem aham i kepentingan Setia negara Buku skrap : Lambang negara
lambang negara mem artabatkan lam bang-lam bang Jati diri Lambang-la mba ng simbol kedaulatan
ne gar a Jata negara dan x Menghor mati dan
i. Jata Negara taf s iranny a
Aras 1 men ghay ati
ii. Bendera x Menyenaraikan lambang- lambang P ertandi ngan la mbang-la mbang
Kebangsaan melukis : negara
negara Lambang-la mba ng
iii. Lagu x Menyatakan makna yang terdapat negara x Memartabatkan
Kebangsaan la mbang-la mbang
pada lambang-lambang negara M engha silka n negara
mural :
Aras 2 Lambang-la mba ng Jati diri bangsa kita
x Mentafsir lirik lagu kebangsaan negara x Bersikap jati diri
x Menghuraikan fungsi lambang-
Simulasi :
lambang negara Menyanyi lagu
kebangsaan dan
Aras 3
x Mengaplikasikan cara-cara menaikkan Bendera
Jalur Gemilang
menghor mati lambang- lambang
negara
x Menganalisis peranan lambang-
lambang negara ke arah
pengukuhan jati diri bangsa
Ma lay s ia

43


Click to View FlipBook Version