The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by da_timie, 2019-01-10 07:49:09

hsp_sej_f5

hsp_sej_f5

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

11.3 Pembangunan dan Menilai rancangan-rancangan

perpaduan untuk pembangunan ekonomi negara

kesejahteraan untuk kesejahteraan rakyat

a) Pembangunan Aras 1 Pe ns y arikatan Kajian teks : Kekayaan negara
Ekono mi x Menyenaraikan rancangan Pensw astaan dinikmati bersama
Rancangan x Bersikap berdikari
i. Rancangan Lima pembangunan ekonomi negara ekonomi lima tahun
Tahun x Menyatakan matlamat dan
P engur usa n Kejituan perancangan
- Rancangan usaha-usaha yang dilaksanakan grafik : men ja min
Malaya Pertama dalam Rancangan Lima Tahun Dasar- kesejahteraan rakyat
x Menyatakan dasar-dasar x Tabah menghadapi
- Rancangan ekonomi negara pembangunan
Malaya Kedua ekonomi negara cabaran
Aras 2
- Ranca ngan x Menghuraikan matlamat dan Lawatan :
Malaysia Pertama Memorial Tun Abdul
usaha-usaha yang dilaksanakan
- Rancangan dalam Rancangan Lima Tahun Razak, HICOM,
Malaysia Kedua x Mengelaskan objektif, matlamat
dan usaha-usaha yang MARA, FELDA
- Rancangan dilaksanakan dalam Dasar
Malaysia Ketiga Ekonomi Baru Projek :
x Menjelaskan dasar-dasar Men ghas il kan
- Rancangan Pembangunan Ekonomi Negara biografi Tun Abdul
Malaysia Keempat
Razak
- Rancangan
Malaysia Kelima

44

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

ii. Dasar-dasar Aras 3
Pe mbanguna n
Ekono mi x Membincangkan kejayaan Dasar
Negara Ekonomi Baru DEB) ke arah
perpaduaan dan kesejahteraan rakyat

- Dasar
Pertan ian
Negara

- Dasar
Pensw astaan

- Dasar
Pensyarikatan

- Dasar Hala
Cara Baru

- Dasar
Pe ning katan
Daya
Pe ngeluaran
Negara

- Dasar
Kependudu kan

45

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

b) Pembangunan Mem aham i usaha-usaha ke arah Simulasi : Perpad uan
dan pembangunan dan perpaduan bangsa Melafazkan ikrar menjamin keamanan
perpaduan Rukun Negara x Melibatkan diri
bangsa Aras 1
x Menyenaraikan usaha ke arah P erbinca nga n dalam program
i. Rukun Negara kumpulan : ke arah
pembangunan dan perpaduan bangsa Mentafsir prinsip perpaduan
ii. Dasar x Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Rukun Negara
Pe ndid ikan Sistem pendidikan
Kebangsaan Negara P engur usa n negara kita bertaraf
dan Falsafah x Menyatakan langkah-langkah ke arah grafik : dunia
Pe ndid ikan Langkah-la ngkah x Membudayakan
Kebangsaan pembentukan Dasar Pendidikan kepada Dasar
Kebangsaan Pe ndid ikan ilmu
iii. Akta Bahasa x Menyatakan kandungan Falsafah Kebangsaan
Kebangsaan Pendidikan Kebangsaan
x Menyatakan kandungan penggubalan
iv. Dasar Akta Bahasa Kebangsaan
Kebudayaan x Menyatakan prinsip-prinsip Dasar
Kebangsaan Kebudayaan Kebangsaan
x Menyatakan kepentingan sukan untuk
perpaduan

v. Sukan untuk Aras 2 Lawatan :
perpaduan Institusi pengajian
x Menghuraikan kepentingan prinsip-
prinsip Rukun Negara tinggi

x Menjelaskan kepentingan Dasar Dew an Bahasa dan
Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pus ta ka
Pendidikan Kebangsaan

46

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

x Menjelaskan peranan Bahasa Kajian teks : Kepi mp inan
Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pelajaran berw awasan
dan sukan ke arah membentuk Kebangsaan x Berbangga
perpaduan
Me mbahas kan dengan
x Menghuraikan langkah-langkah ke arah slogan “Malaysia pemi mp in
memartabatkan Bahasa Melayu Boleh” ke arah berw ibaw a
pembentukan
Aras 3 perpaduan Berdaya saing untuk
x Mengupas prinsip-prinsip Rukun Negara ke maju an
x Tabah
sebagai ideologi ke arah perpaduan
men ghadap i
cabaran

47

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

11.4 Malaysia ke Mem aham i usaha Malaysia m enghadapi

arah negara cabaran kontemporari dan m asa depan

ma ju ke arah negara m aju

a. Waw asan Aras 1 Globa lis as i Lawatan :
2020 - Putrajaya
x Menyatakan matlamat Waw asan 2020 - Cyberjaya
- Idea dan x Menyenaraikan sembilan cabaran
konsep
Waw asan 2020
- Sembilan x Menyatakan usaha-usaha untuk
cabaran
uta ma mencapai matlamat Waw asan 2020

Aras 2

x Menghuraikan sembilan cabaran
Waw asan 2020

x Menjelaskan usaha-usaha yang diambil
untuk mencapai matlamat

x Waw asan 2020

Aras 3

x Membincangkan strategi Malaysia
dalam menghadapi cabaran masa kini

x Membincangkan tanggungjaw ab murid
dalam merealisasikan Waw asan 2020

48

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA 12: MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA
Tema ini mengisahkan peristiwa Perang Dunia Pertama yang menandakan

bermulanya konflik antarabangsa dan membawa kepada penubuhan badan-badan
antarabangsa. Namun begitu tumpuan tema ini adalah terhadap peranan dan
sumbangan Malaysia dalam mempertingkatkan kerjasama di peringkat serantau
dan antarabangsa.

49

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

Taju k CARTA ALIRAN
12.1: Konflik Antarabangsa
12.2: Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

LATAR BELAKANG SEBAB AKIBAT FOKUS KESAN

Perang Dunia Pertama Kemunculan Blok Dunia Peranan dan sumbangan Cabaran masa
dan dan Perang Dingin Malaysia dalam depan
Perang Dunia Kedua pertubuhan antarabangsa

Pertubuhan Antarabangsa Pertubuhan Serantau

x Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) x Persatuan Asia Tenggara (ASA)
x Komanw el x MA PHILINDO
x Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) x Persatuan Negara-negara Asia Tenggara
x Pergerakan Negara-negara Ber kecuali
(ASEAN)
(NAM)
x Pertubuhan Kumpulan 15 ( G 15)

50

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

12. MALAYSIA Mem aham i punca dan kesan Perang
DA N Dunia Pertam a dan Perang Dunia
KERJA SAM A
ANTARA Ke dua
BA NGSA
Aras 1 Kuasa Paksi P engur usa n Pers ef ahama n
12.1 Konflik Kuasa Berikat grafik : membaw a
Antarabangsa x Menyatakan negara yang terlibat Kuasa besar Sebab dan kesan kehar monian sejagat
dalam Perang Dunia Pertama dan - Perang Dunia x Bersatu padu
a) Perang Dunia Perang Dunia Kedua
Pertama dan Perta ma dan berharmoni
Perang Dunia x Menandakan lokasi dalam peta kuasa - Perang Dunia
Kedua besar yang terlibat dalam Perang Kepatuhan kepada
Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua undang-undang
Kedua - Perang Dingin membaw a
kesejahteraan
x Menyatakan sebab meletusnya Perang Menonton video : x Menghor mati
Dunia Pertama dan Perang Dunia Perang Dunia
Kedua Pertama dan Perang kedaulatan
Dunia Kedua negara-negara
x Menyenaraikan kesan Perang Dunia yang merdeka
Pertama dan Perang Dunia Kedua Bercerita : x Bersikap adil
Perang Dunia dan bertimbang
x Menyatakan tujuan penubuhan Liga Pertama dan Perang rasa
Bangsa Dunia Kedua x Mematuhi
peraturan dan
Aras 2 Melabel peta : undang-undang
Lokasi negara-
x Membandingkan sebab Perang Dunia negara terlibat
Pertama dan Perang Dunia Kedua

x Menghuraikan kesan Perang Dunia
Pertama dan Perang Dunia Kedua

x Menghuraikan sebab-sebab kegagalan
Liga Bangsa

51

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

Aras 3
x Menghubungkaitkan kesan perang

Dunia Pertama dengan tercetus
Perang Dunia Kedua

x Menganalisis implikasi perang dunia
terhadap keamanan dan kesejahteraan

sejagat

52

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

b) Kemunculan Mem aham i sebab-sebab berlakunya

Blok Dunia dan kem unculan Blok Dunia dan Perang
Perang Dingin Dingin

(Kemu nc ulan Aras 1 Blok Dunia P engur usa n Keamanan sejagat
negara-negara x Menyatakan maksud Blok Dunia Tabir Besi
Dunia Ketiga) x Menyatakan maksud Perang Dingin Perang Dingin grafik : x Tolak ansur
x Menyenaraikan sebab pembentukan Idea log i Perban dinga n dala m
Negara dunia
Blok Dunia ketiga ideology komunis me men ghadap i
x Menyenaraikan negara-negara yang Kapitalis me konf lik
Komunis me dengan kapitalis me
tergolong dalam Blok Dunia
x Menyenaraikan sebab berlakunya Peta minda :
Sebab dan kesan
Perang Dingin Perang Dingin

Aras 2
x Menghuraikan sebab berlaku Perang

Dingin
x Menghuraikan kesan Perang Dingin

terhadap kemunculan negara dunia
ketiga

Aras 3
x Menghubungkaitkan kesan Perang

Dingin terhadap rantau Asia
Tenggara

53

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

12.2 Peranan dan Mem aham i dasar luar Malaysia Dasar luar Membina peta Malaysia menyinari
sumbangan minda : pentas dunia
Malaysia dalam Aras 1 Hubun gan Asas penggubalan
pertubuhan x Menyatakan dasar luar Malaysia diplo mati k dasar luar x Bangga sebagai
antarabangsa x Menyatakan asas penggubalan dasar rakyat Malaysia
pro-barat Perbincangan :
a) Dasar luar luar Malaysia Kepentingan dasar x Bekerjasama
Ma lay s ia x Menyenaraikan kepentingan dasar Dasar Berkecuali luar negara dala m
men geka lkan
i. Asas luar Malaysia keamanan dunia
penggubalan x Menyatakan perkembangan dasar

ii. Kepentingan luar Malaysia
dasar luar
Ma lay s ia Aras 2
x Menghuraikan asas-asas yang
iii. Perkembangan
dasar luar mempengaruhi penggubalan dasar
Malaysia luar Malaysia
x Membincangkan perkembangan
dasar luar Malaysia selepas merdeka

Aras 3
x Merasionalkan sebab perubahan

dasar luar dari pro-Barat kepada
dasar berkecuali
x Menjelaskan kepentingan hubungan
luar

54

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

b) Malaysia Mem aham i peranan dan sum bangan

dala m Malaysia di peringkat antarabangsa

pertubuhan

antarabangsa Aras 1

x Menyatakan maksud pertubuhan Kuasa veto P erbinca nga n Malaysia negara kita
Komanw el Kumpulan : x Bersefahaman
i. Komanw el antarabangsa Peranan dan
sumbangan dan bermuafakat
ii. Pertubuhan x Menyatakan penubuhan pertubuhan Malaysia dalam x Tabah
Bangsa- antarabangsa dan matlamatnya pertubuhan
bangsa antarabangsa men ghadap i
Bersatu x Menyenaraikan pertubuhan cabaran
antarabangsa yang dianggotai Malaysia Kajian dokumen : x Semangat
Isi kandungan kejiranan
x Menyatakan peranan dan sumbang Per isytiharan
Langkaw i Keprihatian
iii. Pertubuhan Malaysia dalam pertubuhan Malaysia ke arah
Negara- antarabangsa P engur usa n kesejahteraan
grafik : sejagat
negara x Menyenarikan tokoh-tokoh Malaysia Faedah yang x Peka terhadap
Berkecuali yang menyinar i pentas dunia Malaysia sebagai
anggota pertubuhan isu-isu
iv. Negara- Aras 2 antarabangsa antarabangsa
negara x Menghuraikan peranan dan sumbangan
Selatan
Pertubuhan Malaysia dalam pertubuhan
Pers idan gan
Islam ( OIC) x antarabangsa
x Menjelaskan faedah yang diperoleh

Malaysia sebagai ahli pertubuhan

antarabangsa

55

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

Aras 3 Bibliografi :
Su mbangan
x Membuktikan keberkesanan Perdana Menteri di
peranan Malaysia di peringkat peringkat
antarabangsa antarabangsa

c) Malaysia dalam Mem aham i peranan dan sum bangan ZOPFA N P engur usa n Malaysia tanah
pertubuhan Malaysia dalam pertubuhan serantau SERANTAU grafik : airku
serantau Penubuhan dan x Bersedia
Aras 1 mat la mat
i. ASA x Menyatakan maksud pertubuhan pertubuhan men ghadap i
antarabangsa cabaran
ii. MA PHILINDO serantau x Berbangga
x Menyatakan pertubuhan yang Kajian peta : menjadi rakyat
iii. ASEAN Negara anggota Ma lay s ia
dianggotai Malaysia di peringkat ASEAN
serantau Negara kita
x Menyatakan tujuan penubuhan tanggungjaw ab kita
ASA, MAPHILINDO dan ASEAN x Merealisasikan
x Menyenaraikan peranan dan
sumbangan Malaysia dalam Waw asan 2020
pertubuhan serantau
x Menyatakan faedah yang diperoleh
Malaysia sebagai anggota
pertubuhan serantau

56

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

Aras 2 Keratan akhbar :
x Menjelaskan tujuan dan pencapaian Men gu mpul
maklumat mengenai
ASA, MAPHILINDO dan ASEAN peranan dan
x Menghuraikan peranan dan sumbangan
Malaysia dalam
sumbangan Malaysia dalam ASEAN ASEAN
x Menjelaskan faedah yang diperoleh
P engur usa n
Malaysia sebagai anggota ASEAN grafik :
Per kembangan
Aras 3 keanggotaa n
x Menjelaskan peranan tokoh Malaysia ASEAN

sebagai penjana idea dalam
pertubuhan serantau
x Menghubungkaitkan ZOPFA N dengan
keaman dan kestabilan serantau

57

Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEM A/TAJUK HASIL KONSEP/ CADA NGA N UNSUR DAN
P EM BELAJA RA N ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU

P EM BELAJA RA N PATRI OTISM E

d) Cabaran Mem aham i usaha Malaysia m enghadapi
masa depan cabaran kontemporari dan m asa depan

(ICT, ke arah negara m aju
K- Ekonomi
dan K- Aras 1 Globa lis as i P erbinca nga n Kreatif dan inovatif
Society) x Menyatakan maksud globalisasi ICT kumpulan :
x Menyatakan maksud ICT, K- Ekonomi K-Ekono mi - Kepentingan x Mampu mereka
K-Society cipta
dan K-Society menguasai ICT,
x Menyatakan kepentingan penggunaan K-Ekonomi dan
K-Society
ICT, K- Ekonomi dan K-Society dalam - Kesan-kesan
era globalisasi globalisasi

Aras 2
x Menghuraikan kepentingan ICT,

K- Ekonomi dan K-Society dalam era
globa lis as i
x Menjelaskan langkah-langkah Malaysia
mengahadapi globalisasi

Aras 3
x Menghubungkaitkan globalisasi

terhadap Malaysia dari aspek ekonomi,
sosial dan politik

58


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HSP SEJ T4
Next Book
hsp_bm_f4