The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by รัฐศาสตร์, 2021-11-02 03:20:50

๊ืUnit 6 ppt

Happy Day

1

Module 3 Moments in Life
Unit 6 Happy Days!

ขอ มูลเพิม่ เติมดานภาษาและวัฒนธรรม
***************************************************************************************

Unit 6a Happy Days!

Vocabulary: เกา, เกาแก, โบราณ [belonging to a period of history that is thousands
ancient (adj) of years in the past]
ชอ ดอกไม [a bunch of flowers arranged in an attractive way so that it
bouquet (n) can be carried in a ceremony or presented as a gift]
เจา สาว [a woman on her wedding day, or just before or just after it]
bride (n) พาออกไป
carry off (phr v) เปล่ียนใจ [to change a decision or an opinion]
change his mind (idm) พิธีตง้ั ช่อื , พิธชี ําระลา งของศาสนาครสิ ต [a Christian ceremony in which a
christening (n) baby is officially named and welcomed into the Christian Church]
คูสามีภรรยา, คู [two people who are seen together, especially if they
couple (n) are married or in a romantic or sexual relationship]
ขนบธรรมเนยี ม, ประเพณี [an accepted way of behaving or of doing
customs (n) things in a society or a community]
กลวั มาก [to be very afraid of sth; to fear that sth bad is going to
dread (v) happen]
ภูติของฝร่งั มรี ปู รา งเลก็ กวา มนษุ ย [a creature like a small person, who has
fairy (n) magic powers]
ขนบธรรมเนียมและความเชื่อถอื ของชาวบานหรือคนสามัญ
folklore (n) [the traditions and stories of a country or community]
โชคลาภ, เงนิ จาํ นวนมาก [chance or luck, especially in the way it affects
fortune (n) people’s lives; a large amount of money]
ความใจดี, ความกรุณา [the fact of being generous = willing to give sb
generosity (n) money, gifts, time or kindness freely]
หา น [a large water bird similar to a duck but larger, or the meat from
goose (n) this bird]
เจาบาว [a man on his wedding day, or just before or just after it]
groom/bridegroom (n)

2

handkerchief (n) ผาเชด็ หนา [a circle of flowers or leaves worn on the head, and used

in the past as a sign of honour]

homemade (adj) ซึ่งทาํ ที่บา น [made at home and not bought from a shop]

honour (n) เกยี รตยิ ศ [a quality that combines respect, being proud, and honesty]

horseshoe (n) เกือกมา [piece of curved iron that is attached with nails to the

bottom of a horse’s foot]

maiden (n) สาวโสด [literary---a young girl or woman who is not married]

mate (v) จับคูผสมพันธุ [(of two animals or birds) to have sex in order to

produce young]

reception/wedding reception (n) งานเล้ยี งฉลองสมรส [a party to celebrate the marriage ceremony

of two people]

root (n) มพี ้นื ฐาน, มีกําเนิดจาก [the origin or basis of sth]

rue (v) รูสึกเสียใจ [(old-fashioned or formal) to feel bad about sth that

happened or sth that you did because it had bad results]

sorrow (n) ความเศราใจ, ความเสียใจ [a very sad event or situation]

superstitions (n) ความเชื่อในผีสางเทวดา [the belief that particular events happen in a

way that cannot be explained by reason or science; the belief that

particular events bring good or bad luck]

store (v) เกบ็ [to put sth somewhere and keep it there to use later]

swan (n) หงส [a large usually white bird with a long neck that lives on rivers

and lakes]

tarry (v) ออ ยอ่ิง, โอเ อ, ชกั ชา [(old use or literary) to stay in a place, especially

when you ought to leave; to delay coming to or going from a place]

tempt (v) ลอ ลวง, ชกั จูง [to attract sb or make sb want to do or have sth, even if

they know it is wrong]

theme (n) หวั ขอ ประเด็นหลัก [the main subject of a talk, book, film, etc]

three-tier (adj) (เคก) ทีม่ ี 3 ชัน้

tradition (n) ธรรมเนียม, ประเพณีท่สี บื ตอ ๆ กนั มา

wed (v) แตงงาน [to marry]

wisdom (n) ปญ ญา, ภมู ปิ ญญา [the knowledge that a society or culture has gained

over a long period of time]

wreath (n) มาลยั [a circle of flowers or leaves worn on the head, and used in the

past as a sign of honour]

3

ขอมูลเพิ่มเติม:
 Irish poem
กลอนไอรชิ (Irish poem) เก่ียวกบั เดอื นทเ่ี หมาะสมในการแตง งาน
Marry when the year is new,
Always loving, kind and true.
When February birds do mate,
You may wed, nor dread your fate.
If you wed when March winds blow,
Joy and sorry both you’ll know.
Marry in April when you can,
Joy for maiden and for man.
Marry in the month of May,
You will surely rue the day.
Marry when June roses blow,
Over land and sea you’ll go.
They who in July do wed,
Must labour always for their bread.
Whoever wed in August be,
Many a change are sure to see.
Marry in September’s shine,
Your living will be rich and fine.
If in October you do marry,
Love will come but riches tarry.
If you wed in bleak November,
Only joy will come, remember.

When December’s showers fall fast,
Marry and true love will last.

4

กลอนไอรชิ (Irish poem) เกี่ยวกบั วนั ทีเ่ หมาะสมในการแตงงาน
Monday for health,
Tuesday for wealth,
Wednesday the best day of all,
Thursday for losses,
Friday for crosses,
Saturday is no day at all.
(ทมี่ า: http://www.abitoblarney.com/irishweddinginformation.htm)

 Wedding ceremony in Thailand
The Thai wedding ceremony is unique. It used to be more complex with lots of steps.

Presently, it has been modified to be more modern and less complex.
Usually, we will have a Monk Blessing as is the Buddhism custom at the house of the

bride or the bridegroom (which will be the place for the event) in the morning. After that,
there will be marriage registration. Then, we have lunch together. Many couples do not
have this part of the day of the monk blessing and registration at home. They may go to
register at the county office the day before or after the wedding.

In the afternoon, the traditional wedding customs will be followed. It is called ROD-
NAM-SANG, and is the main event where both the bride and the bridegroom’s family get
together. They witness this important event. Both the bride and the bridegroom will sit
close together on the floor (or small stage) with their hands held in WAI style (like the way
we pay respect to the Lord Buddha). A flower chain connects the hands. The most senior
person will act as the leader of the event. He or she will start to soak the couple’s hands
in water and wish them good luck. The water is contained in a conch shell container (ROD
is soak, NAM is water, and SANG is conch shell). Then, the parents and others will do the
same. Usually, only selected people like close friends and close relatives will be invited to
the ROD-NAM-SANG event. Please do not dress in BLACK colours (Dress and necktie). For
Thais, the black colour is reserved for a sad event like a funeral.

On the same night, there will be a wedding party. The number of invited guests is
around 100 - 300. People like to organise the function in the hotel since the facilities are
easier to set up. It could be arranged in different ways i.e. Cocktail style, Buffet Thai food,
Chinese food, or sit down dinner. Whatever the style, the wedding party usually follows the
same steps.

(ที่มา: http://www.apmforum.com/columns/thai15.htm)

5

Unit 6b Vocabulary practice

Vocabulary:

anniversary (n) วันครบรอบป

a bridal shower งานเลย้ี งฉลองสละโสดของผูหญิงทกี่ ําลงั จะแตง งาน [a party for a woman

who will get married soon]

carol/ Christmas carol (n) เพลงทรี่ องกันในวันคริสตมาส [a traditional or religious song that people

sing at Christmas]

celebration (n) งานเฉลมิ ฉลอง

custom (n) ขนบธรรมเนียม, ประเพณี

congratulation (n) แสดงความยินดี

cracker/Christmas cracker (n) ประทัดคริสตม าส [a tube of coloured paper that makes a loud

explosive sound when it is pulled open by two people. Crackers

usually contain a paper hat, a small present and a joke, and are

used in Britain at Christmas parties and meals]

crowded (adj) แออัด, ซง่ึ เตม็ ไปดว ยฝูงชน [having a lot of people or too many people]

decorate (v) ประดบั , ตกแตง

dress up (v) แตงตัวเปน…, ใสเ สื้อผาของคนอื่น [to put on special clothes, especially

to pretend to be sb/sth different]

dull (adj) นาเบ่อื [having a lot of people or too many people]

disappointing (adj) นา ผดิ หวัง [not as good, successful, etc. as you had hoped; making

you feel disappointed]

Eid Al-Fitr (n) อดี ลิ ฟตรี วันเฉลิมฉลองการออกศลี อดของชาวมสุ ลมิ

engagement (n) การหม้ัน

(be) expecting a baby/child (phr) (informal) มีเด็ก [to be pregnant]

fascinated (adj) นา ดึงดดู ใจ, นา หลงใหล [very interested]

firework (n) ดอกไมไฟ

Independence Day วันระลึกความเปนเอกราชของสหรฐั อเมริกา [a national holiday in the US

that celebrates the country’s independence from Great Britain in

1776]

match (n) การแขง ขัน

6

May Day ในอังกฤษถอื เปนวันรืน่ เรงิ มีการเลอื กนางงาม ขนึ้ เปน May Queen ในบาง
ประเทศถอื เปนวันแรงงาน [the first day of May, celebrated as a spring
mosque (n) festival and, in some countries, as a holiday in honour of working
pleased (adj) people]
pray (v) สเุ หรา, มสั ยดิ
promotion (n) ยินดี
pumpkin lantern (n) สวดมนต, ภาวนา, อธษิ ฐาน
ramadan (n) การเลือ่ นตําแหนง
ตะเกยี งฟกทอง
retirement (n) เดือนเกาของปฏิทินอิสลาม, เดอื นถือศลี อดของชาวมสุ ลิม [the 9th month
recovery (n) of the Muslim year, when Muslims do not eat or drink between
sunrise and sunset]
silver anniversary (n) การปลดเกษียณ
spectacular (adj) การฟนคืนสูสภาพปกติ [the process of becoming well again after an
stockings (n) illness or injury]
streamer (n) (หรือ silver wedding) การแตง งานครบ 25 ป
นาตน่ื เตน , นา ดู [very impressive]
street parade (n) ถงุ เทายาว
superb (adj) สายรุง [a long narrow piece of coloured paper, used to decorate a
thrilled (adj) place for a party or other celebration]
tiring (adj) ขบวนพาเหรดบนทองถนน
เลศิ , ดีเลิศ [excellent; of very good quality]
trick or treat (phr) ดีใจมากๆ [very excited and pleased; extremely pleased]
ทําใหเหน็ดเหนื่อย, ทําใหอ อนเพลีย [making you feel the need to sleep
unpleasant (adj) or rest]
หลอกหรือเลี้ยง [(trick or treat) said by children who visit people’s
houses at Halloween and threaten to play tricks on people who do
not give them sweets/candy]
ทไ่ี มเ ปน ทีน่ า พอใจ [not pleasant or comfortable]

7

ขอมูลเพ่ิมเติม:

 เทศกาลอาหารมสุ ลิมในวันออกศลี อด อีดลิ ฟต รี (Eid-Al-Fitr)
อีดิลฟตรี (Eid-Al-Fitr) ถือเปนวันสําคัญที่สุดวันหน่ึงของชาวมุสลิม หลังสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
เปนเวลานานถึงหนึ่งเดือน ชาวมุสลิมจึงมีการเล้ียงฉลองกันอยางย่ิงใหญภายในครอบครัว ญาติมิตร และเพ่ือน
ฝงู บางก็พาครอบครัวออกมารับประทานอาหารนอกบาน มาเท่ยี วและจับจายซื้อขาวของกนั อยา งสนุกสนานใน
วันหยดุ วันนี้ ในประเทศไทย อีดลิ ฟตรี หรือวนั รายาละศีลอด (ออกบวช) หรอื รายาการออกบวช นับวาเปนวัน
สําคัญสําหรับอิสลามทุกคน ไมวาจะอยูแหงหนตําบลใด หากไมมีความจําเปนใดๆ ทุกคนจะเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาบานเกิด เพื่อรวมเฉลิมฉลอง พบปะเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง และเปนวันท่ีกําหนดใหทุกคนขออภัยและ
ใหอภัยตอกัน คลายกันกับวันสงกรานตของไทยในวันสําคัญนี้ ประชาชาติอิสลามจะงดเวนกิจกรรมทุกอยาง
เชน หนาท่ีการงานในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกรรม หรืออาชีพใดๆ ก็
ตาม ผูขายหยุดขาย ผซู ื้อหยุดซ้ือ เปนเวลา 1 วัน จะซ้อื หรือขายเฉพาะสิง่ จําเปนเทาน้ัน เชน น้ํามันสําหรับเติม
รถท่ีใชเปนยานพาหนะ ในการเดินทาง เปนตน กอนถึงวันรายา แมบาน พอบาน จะพากันออกไปตลาดเพื่อ
จับจายซื้อขาวของเพื่อใชในวันฮารีรายา เชน เสื้อผาใหมสําหรับครอบครัว อาหารเพื่อเตรียมไวสําหรับ
รับแขก ในชวงหน่ึงอาทิตยกอนถึงวันรายาตลาดนัดจะคึกคักไปดวยผูคน ท่ีเดินจับจายซื้อขาวของการ
ตระเตรียมขนมและอาหารไวรับแขก ก็เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีพอบาน แมบานจะตองมีการวางแผนกันตั้งแตเน่ินๆ
บางครัวเรือนก็จะตองออกจากบานเขาไปหาไมไผสําหรับทําขาวหลาม บางครัวเรือน ก็จะทําขาวตมจากใบ
กะพอ บางครัวเรอื นก็ทําจากยอดมะพรา ว สวนขนมแหง จะมีกันทุกบาน บางก็ทําเอง บางบานทไี่ มค อยมีเวลาก็
หาซ้ือมาจากตลาดนัดเตรียมไว ถึงกําหนดวันรายาฟตรี โดยการยึดถือการมองเห็นดวงจันทร สําหรับประเทศ
ไทยจะยึดประกาศของสํานักจุฬาราชมนตรี ซึ่งประกาศใหเปนวันละศีลอด (ออกบวช) ตามคํารับรองของผูที่
ไดรับมอบอาํ นาจใหเปนคณะเฝามองดวงจันทร (อิสลามจะนบั เดือนตามจันทรคต:ิ ขางข้ึนขางแรม) เมื่อมองเห็น
ดวงจันทร ขึ้นทางทิศตะวันตกในชวงคํ่าของวันถือศีลอด หมายถึง เดือนรอมฎอนไดผานพนไป และในวันรุงขึ้น
จะเปนวันท่ี 1 เดือนเซาวาล คณะเฝามองดวงจันทรที่มองเห็นดวงจันทรก็จะแจงไปยังสํานักงานจุฬาราชมนตรี
เมื่อสํานักจุฬาราชมนตรีไดรับแจงก็จะประกาศอยางเปนทางการ โดยจุฬาราชมนตรี ผูซ่ึงเปนประมุขของผูนับ
ถอื ศาสนาอิสลามในประเทศไทยและหากไมสามารถมองเห็นดวงจันทรในวันท่ีจุฬาราชมนตรีมีคําสั่งมอบหมาย
ใหมองดวงจันทร ก็ใหถือศีลอดตอไปอีกจนกวาจะมองเห็นดวงจันทร สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา
จงั หวดั ของแตละจังหวัด เมื่อรับทราบการประกาศก็จะแจงไปยังอีหมา ม (ผูนําทางศาสนาในชุมชน) มัสยิดตางๆ
อีกครั้งหนึ่ง เม่ืออีหมามไดรับแจงอยางเปนทางการจากสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ก็จะ
มอบหมายใหคอเต็บหรือบีลัล ทําหนาท่ีออกอากาศเสียงตามสายหรือหอกระจายขาวใหประชาชนผูนับถือ
ศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีรับทราบอีกคร้ังหนึ่ง บางพื้นที่ท่ีมีวิทยุชุมชนก็จะมีนักจัดรายการประกาศเปนการแจงให
ประชาชนไดรับทราบถึงวันรายาอีดิลฟตรีในคืนกอนจะถึงวันรายา ผูนําครอบครัวจะนําขาวสารไปจายซากาต
(ทรัพยสินสวนตนและครอบครัว) ไปมอบใหอีหมามหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอีหมามใหเปนผูรับซากาต ณ
มัสยิดในทองถ่นิ ที่ตนอาศยั โดยกาํ หนดใหท ุกคนจะตองจายทรพั ยส ินเปน ขา วสารคนละ 4 ลิตร สาํ หรับบางคนท่ี
ไมมีขาวสาร สามารถที่จายเปนเงินตามราคาขาวสารในทองตลาดโดยประกาศจากสํานักจุฬาราชมนตรีหรือ

8

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวดั ใหเ ปน ราคากลาง สวนผนู บั ถือศาสนาอิสลามเพศชายท่ีบรรลุนิติ
ภาวะ จะตอ งเปน ผูจา ยซากาตดวยตนเอง

 เทศกาลคารนิวลั
เทศกาลคารน ิวัลจดั ข้ึนในหลายประเทศแตท ่ีมีชื่อเสียงโดงดังและดงึ ดูดใจนักทอ งเท่ยี วทัว่ โลกมากทสี่ ุดคือคาร
นิวัลที่เวนิส ประเทศอติ าลี และริโอ เดอ จาเนโร ทปี่ ระเทศบราซลิ เทศกาลคารนวิ ัลจะจัดกอนวนั สําคญั ของ
ชาวคริสตคอื วนั พธุ รบั เถา (Ash Wednesday) 4 วัน ซง่ึ เปนสญั ลกั ษณข องการเขาสเู ทศกาลมหาพรตของชาว
คริสตนกิ ายโรมนั คาทอลิก (เทศกาลเขา สธู รรมของคริสตนิกายโปรเตสแตนต) เทศกาลมหาพรตเปนชวงการถือ
อดอาหาร 40 วนั ตามแบบท่ีพระเยซูเจาทรงวางไว คอื พระองคทรงถืออดพระกระยาหาร 40 วัน กอ นทาํ พันธ
กิจ การอดอาหารชว งน้เี นนที่การพลีกรรมและเพื่ออธษิ ฐานภาวนา การอดอาหารของชาวครสิ ตคาทอลิกจะเนน
ที่อดเนื้อ สวนชาวคริสตโปรเตสแตนตจะอดอาหารท้ังหมดยกเวนนํา้ สวนจะอดอาหารทุกม้อื ทง้ั 40 วัน หรืออด
บางม้อื ในแตละวนั เพ่อื อธิษฐานข้ึนอยกู ับความศรัทธาสว นบคุ คล

 เพลงทร่ี องในวันสดุ ทายกอ นขน้ึ ปใหม (New Year’s Eve)
เพลงโอลด แลง ซายน (Auld Lang Syne) ประพันธคํารองและทํานองโดยโรเบิรต เบิรนส (Robert Burns
ค.ศ.1759-1796) กวี นักคิด นักประพันธเพลงผูมีแนวคิดเสรีนิยม ท้ังเปนชาวนาดวย เปนความภาคภูมิใจแหง
สกอตแลนดขนาดขนานนามใหวาเปน “ลูกชายแหง สกอตแลนด” ไดร ับยกยองเปนกวีแหง ชาติสกอต แมจะจาก
ไปต้ังแตอายุนอยเพียง 37 ป แตผลงานเขาอยูยืนยงมายาวนานถึงทุกวันนี้ และหนึ่งในน้ันคือบทเพลง โอลด
แลง ซายน ซึ่งในภาษาสกอตคํานี้แปลเปนภาษาอังกฤษไดวา Old Long Ago หรือ เมื่อเนิ่นนานมา
ในภาษาไทย เบิรนสสรางสรรคโอลด แลง ซายน เมื่อ ค.ศ.1788 โดยดัดแปลงทํานองจากเพลงพ้ืนบานสกอต
สวนเน้ือเพลงที่สวนใหญวาดวยเรื่องการเริ่มตนใหม การใหอภัย และการลืมเรื่องบาดหมางท้ังหลาย ไดรับการ
ตีความไปตางๆ นานา บางวาพูดถึงการใหลืมส่ิงเกาไปรับสิ่งใหมๆ ขณะที่สายชาตินิยมวา เบิรนสซึ่งเปนนักคิด
คนสําคัญยอมตองแตงเพลงนี้เพอื่ พูดถงึ อดตี อันเกรียงไกรของชาวสกอต อยา งไรกต็ ามมีผูเสนอความเห็นวา อาจ
เปน เนื้อหาสวนตัวของเบิรนสเ อง คือเพลงนี้เขาแตงเพ่ือระบายความรูสึกหวนหาอดีต คิดถึงเพื่อนเกา คนรักเกา
วันเวลาเกาๆ เพลงโอลด แลง ซายน มาเก่ียวของกับวันสงทายปเกาตอนรับปใหม โดยที่เพลงน้ีเปนเพลงเฉลิม
ฉลองปใหมของชาวสกอตอยูกอน วากันวาคร้ังสกอตแลนดสมัยโบราณ คนในหมูบานจะคลองแขนตอกันเปน
วงกลมและรองเพลงไปเร่ือยๆ จนผานคนื สง ทา ยปเกา แลวขา มไปยงั ปใหม โอลด แลงก ซายน มากลายเปน เพลง
เฉลมิ ฉลองปใหมในอกี นานาพ้นื ท่ขี องโลกเมือ่ “กยี  ลอมบารโ ด” (Guy Lombardo) นักดนตรีชาวแคนาดา เลน
เพลงน้ีในรายการวิทยุของอเมริกาชวงรอยตอระหวา ง ค.ศ.1938-1939 ซึ่ง แมจนบัดนเี้ พลงฉบบั ของลอมบารโ ด
ยงั คงใชเปดเปนเพลงแรกของปเพื่อเฉลิมฉลองงานปใหมทีไ่ ทมสแควร หลายประเทศเอาทํานองเพลงโอลด แลง
ซายน ไปใชตางโอกาสกัน อาทิ ไตหวนั ใชทาํ นองเพลงน้เี ปดในวันจบการศึกษาและในงานศพ ขณะทญ่ี ี่ปุนนําไป
แปลงเปนเพลง Hotaru no Hikari (แสงห่ิงหอย) ใชในงานพิธีจบการศึกษาเชนกัน สวน รพินทรนารถ ฐากูร
ปราชญวรรณกรรมชาวอินเดีย เอาทํานองเพลงน้ีไปแตงเปน About the Old Days และสําหรับประเทศไทย
เอาทํานองมาใสเนื้อใหม ประพันธโดย เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปย มาลากุล) ใหชื่อเพลง
สามัคคีชุมนุม ทอนสรอยติดหูของโอลด แลง ซายน คือ “Should auld acquaintance be forgot, and

9

never brought to mind. Should auld acquaintance be forgot, and days of auld lang syne.”
แปลวา “ขอส่ิงเกาๆ จงถูกลืมเลือนไป และไมเก็บมาใสใจ ขอสิ่งเกาๆ จงถูกลืมเลือนไป และไหลไปสูอดีตเน่ิน
นาน” ทุกวันนี้ เพลงโอลด แลง ซายน ถือเปนของสาธารณสมบัติ จากขอกําหนดคือผูเขียนไดเสียชีวิตมากวา
100 ป (ทีม่ า: http://atcloud.com/stories/71112)

10

Unit 6c Grammar in use

break away (phr v) หนี [to escape suddenly from sb who is holding you or keeping you
prisoner]
break down (phr v) เสีย [to stop working because of a fault],
รองไห [to lose control of your feelings and start crying]
break into (phr v) บกุ รกุ [to enter a building by force; to open a car, etc by force]
break off (phr v) หยดุ , เลิก หยุดทันที [to end sth suddenly]
[to stop speaking or stop doing sth for a time]
break out (phr v) บังเกิด, ปะทุ [start suddenly]
break out of (phr v) พงั ออกไป [to escape from a place or situation]
break through (phr v) ประสบความสําเร็จ [to succeed in dealing with an attitude that sb has and
the difficulties it creates]
cordially (adv) อยางจรงิ ใจ, อยางอบอุน [in a pleasant and friendly manner]
RSVP โปรดตอบ
run out of (phr v) หมดเวลา [to use up or finish a supply of sth]

11

Grammar Reference:
 Future forms
เราใช future simple (will + กรยิ าชองท่ี 1) สาํ หรับ
- การตัดสนิ ใจท่จี ะทําในขณะท่ีพดู
ตวั อยา งเชน It’s cold in here – I’ll close a window.
- การคาดเดาเกีย่ วกับอนาคต โดยมพี ้ืนฐานมาจากส่งิ ทีเ่ ราคิด เชื่อ หรอื จนิ ตนาการ โดยใช
คํากรยิ า เชน think, believe, expect
วลี เชน be sure, be afraid
กรยิ าวเิ ศษณ เชน probably, certainly, perhaps
ตัวอยางเชน He will probably come later.
- คาํ สัญญา (promises) การขู (threats) การเตือน (warnings) การขอรอง (requests) ความหวัง
(hopes) และการเสนอ (offers)
ตวั อยา งเชน Will you help me wash the dishes?
- การกระทํา เหตุการณ สถานการณ ซ่งึ เกิดข้นึ แนนอนในอนาคต และเราไมสามารถควบคุมได
ตวั อยา งเชน Tom will be three years old in September.
เราใช be going to สาํ หรับ
- แผนการ ความต้ังใจ หรอื ความทะเยอทะยาน สําหรับอนาคต
ตัวอยางเชน He’s going to be a lawyer when he finishes university.
- การกระทําท่ีเราไดต ัดสินใจเรียบรอ ยแลว วาจะทาํ ในอนาคตอันใกล
ตวั อยางเชน Peter is going to work with his uncle during the holidays.
- การคาดเดาที่มีพน้ื ฐานมาจากสง่ิ ทเี่ ราสามารถมองเห็น หรือส่ิงทเ่ี รารู โดยเฉพาะเม่ือมีหลักฐานในปจจบุ นั
วาบางสง่ิ จะเกิดข้ึนในภายหลัง
ตวั อยา งเชน It’s cloudy; it’s going to rain tonight.
เราใช present continuous สําหรบั
- กําหนดการที่แนนอนแลวในอนาคต
ตวั อยางเชน I’m flying to Paris tomorrow. (I’ve bought my ticket.)
เราใช present simple (‘timetable future’) สําหรับ
- กิจวตั รท่ีแนน อนและสิง่ ที่กาํ หนดแนนอนแลววา จะกระทําในอนาคต เชน timetables, programmes
เปนตน โดยเฉพาะสิ่งท่ตี ัดสินใจโดยผูอ่นื
ตวั อยางเชน My flight to Paris leaves at 6 o’clock tomorrow.
คํา/วลบี ง บอกเวลา (time expressions) ที่ใชใน future forms (future simple, be going to, present
continuous, present simple) ไดแก tomorrow, the day after, tomorrow, tonight, soon, next
week/ month/year/summer, etc, in a week/month เปน ตน

12

 Future continuous
เราใช future continuous (will be + กริยาเติม -ing) สาํ หรับ
- การกระทําซ่งึ กาํ ลงั ดําเนินอยู ณ เวลาหน่งึ ในอนาคต
ตัวอยางเชน This time next month I’ll be flying to Rome.
- การกระทาํ ซึง่ จะเกิดข้นึ อยางแนนอนในอนาคต เนื่องจากเปนกจิ วัตรหรอื สง่ิ ท่ีกําหนดไวแลว
ตวั อยา งเชน He will be visiting his parents at the weekend.
- เวลาที่เราถามถึงแผนการในอนาคตอนั ใกลข องบุคคลอืน่ อยางสภุ าพ
ตวั อยา งเชน Will you be finishing with that book soon?

 Time clauses about the future
เมือ่ เราใชคําและวลี เชน while, before, after, until/till, as, when, whenever, once,
as soon as,
as long as, by the time เปน ตน เชื่อมประโยคเกยี่ วกับอนาคต ประโยคท่ีตามหลงั คาํ และวลีเหลานจ้ี ะไม
อยูในรปู future forms แตอยูใ นรปู present simple หรือ present perfect
ตวั อยา งเชน By the time we get to the station the train will have left.
(ไมใ ช: By the time we will get to the station ...)

เราจะใช present simple และ present perfect แตไมใ ช future forms หลังคําและวลี เชน
unless, if, suppose/supposing, in case เปนตน

ตัวอยางเชน Take an umbrella in case it rains. (ไมใช: ... in case it will rain.)
เราจะใช future forms กับ
- when ในกรณีที่ when ใชเ ปน a question word

ตัวอยางเชน When will you be going shopping next?
- if/whether ในกรณีท่ี if/whether ตามหลงั วลีซ่ึงแสดงความไมแ นนอน (uncertainty)/ความไมร ู

(ignorance) เชน I don’t know, I doubt, I wonder, I’m not

13

Unit 6d Listening & Speaking skills

Vocabulary: คนใหบรกิ ารดา นอาหาร [a person or company whose job is to provide food and
caterer (n) drinks at a business meeting or for a special occasion such as a wedding]
ชืน่ ชม, ยนิ ดี [very pleased]
delighted (adj) ไมส ภุ าพ
impolite (adj) ใชในการกลาวช่นื ชมบคุ คลสาํ หรับสิง่ ทเี่ ขาไดท าํ [used to say that you admire sb
hats off to sb (idm) very much for sth they have done]
ไดป รญิ ญา, เรียนจบ
graduate หรูหรา, เยย่ี ม, ช้นั ดี [elegant and expensive]
posh (adj) อาหารที่เสิรฟใหคนรับประทานทโ่ี ตะ [served to people sitting at tables]
a sit-down meal หอ
wrap (v)

14

Grammar Reference:
 Question tags
1) เมอื่ ประโยคหนาเปนบอกเลา question tag ตองเปน ปฏเิ สธ
2) เม่ือประโยคหนาเปน ปฏิเสธ question tag ตองเปน บอกเลา
3) การเขียนประโยคตอ งใส comma คน่ั ระหวา งประโยคหลักกบั tag เสมอ
4) question tag ตองเปนกริยาชว ยเสมอ เชน She is a good girl, isn’t she?
5) หากไมมกี ริยาชว ยในประโยคหลัก ตองใช do, does, did มาชวย เชน You paint this picture,
don’t you?
6) กริยาชวยใน question tag ตองใชรปู ยอเสมอ ไมมีรูป amn’t I? ตอ งใช aren’t I? แทน เชน I’m
late, aren’t I?
7) กรยิ าชว ย ตอ งเปลีย่ นตาม tense ทปี่ ระโยคหลกั เชน
She came here yesterday, didn’t she?
She doesn’t want to disturb you, does she?
8) ประโยคคาํ ส่งั (มกั ข้นึ ตน ดวย v1), question tag ตองใช will you? หรอื won’t you? เชน Read
this book, will you?
9) เมื่อประโยคหนาเปน Don’t + v1..... , question tag ตองใช will you? เชน
Don’t make any noise, will you?
10) เม่ือประโยคหนา เปน Let’s+ v1, question tag ตอ งใช shall we? เชน Let’s go shopping, shall
we?
11) เม่อื ประโยคหนาเปน This is/That is, question tag ตอ งใช isn’t it? เชน
This is a Thai girl, isn’t it?
12) เมือ่ ประโยคหนา เปน These are/those are, question tag ตองใช aren’t they?
เชน These are books, aren’t they?
(ทีม่ า: http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=467)


Click to View FlipBook Version