The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-10-21 05:38:24

Sains Tingkatan 1

Sains Tingkatan 1

CONTOHKhas untuk guru sahaja

Dengan setiap pembelian buku, guru boleh
dapatkan salinan lembut (softcopy) dalam
bentuk PDF untuk memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran di rumah (home-
based learning).

Sekiranya guru memerlukan PDF, sila
hubungi Bahagian Penjualan dan Pemasaran
Cemerlang Publications Sdn. Bhd. di talian:

03-89592001
03-89593001
016-3324137

Panduan Penggunaan Buku

Bab Bab disusun mengikut topik dan unit dalam buku teks
Tema disusun mengikut bidang pembelajaran
1
Subtopik disusun mengikut bab dalam buku teks
Tema

1.1 BabS(DtSaKnPd) aSardinspTeinmgbkaetlaanja1ruanntukberurdjuaksaanrkgaunrDuokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

DSKP 1

Buku Teks m/s 37 DSKP disediakan bagi membantu dan memudahkan guru melaksanakan pentaksiran

Temadalam PdPC

Petunjuk rujukan muka surat buku teks untuk memudahkan murid dan guru
membu1a. 1t rujukan

Tahap penguasaan dilabelkan dari TP1 hingga TP6
CONTOH
TP1 i-THINK ialah penerapan bagi memenuhi keperluan PAK-21

i-THINK DSKP Zon KBAT ialah soalan KBAT tambahan yang boleh menguKjPiloTn3
dan merangsang kemahiran berfikir murid
KBAT
Soalan yangBukuTeks m/s37 menguji kemahiran KkelpoandaPpTe3pemrikesruapaankPaTn3stoaahluann-ytPaAaKhn-ug21nmirip
sebelumnya. Soalan ini dapat mendedahkan
berfikir murid bagi menyelesaikan
murid kepada bentuk sebenar soalan PT3
mmaesnacliTapPhta1, membuat keputusan dan
sesuatu
KPloTn3
kboemrpuunsMiaktaoksadin,ul
Ekspei-TrHIiNmK en wajib yang perlu PPProses pembelajaran yang PAK-21
dilaksanakan oleh murid secara
berkumpulan murid berteraskan elemen PPModul
kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif
kuiz
serta nilai murni dan etika
KBAT Kertas
Modul HEBAT Sains merupakan aktiviti atau praktis yang memenuhi objektif sesukautiuz Model
modul bagi memastikan murid mempunyai kefahaman asas terhadap sesuatu perkara Pra-PT3

Praktis ke Arah PT3 bertujuan untuk menguji pemahaman murid terhadap bab Kertas Info
yang dipelajari Model Tambahan
Pra-PT3

Kuiz disediakan di akhir setiap bab bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid Info
tentang bab yang dipelajari Tambahan
Kertas Model Pra-PT3 disediakan bagi menyediakan murid untuk menghadapi
peperiksaan. Kertas Model Pra-PT3 diolah berdasarkan format PT3 sebenar

Jawapan lengkap disediakan bagi membantu murid menyemak jawapan mereka.
Murid boleh mengimbas kod QR untuk mendapatkan ulasan jawapan bahagian A

Info tambahan yang berkaitan dengan sesuatu topik untuk merangsang minat murid
terhadap topik tersebut

Kandungan Eksperimen
Wajib

Perbandingan Format PT3 2014 – 2018 & Mulai Tahun 2019 Sains (55)
Jadual Rekod Pentaksiran Murid

Tema 1 Kaedah Saintifik B ab 6 Jadual Berkala..................................................82
Scientific Methodology Periodic Table

B ab 1 Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik.......... 1 Bab 7 AUidrara..............................................................99
Introduction to Scientific Investigation
CONTOH Tenaga dan Kelestarian Hidup
Penyenggaraan dan Tema 4 Energy and Sustainability of
Life
Tema 2 Kesinambungan Hidup
Maintenance and Continuity B ab 8 Cahaya dan Optik........................................111
of Life Light and Optics

Bab 2 Sel sebagai Unit Asas Hidupan......................19 Penerokaan Bumi dan
Cell as the Basic Unit of Life
Angkasa Lepas
B ab 3 Koordinasi dan Gerak Balas...........................37 Tema 5 Exploration of Earth and
Coordination and Response Space

Bab 4 RPeemprboiadkuacnt.i.o..n...................................................46 Bab 9 EBuamrtih............................................................. 131

Penerokaan Unsur dalam Kertas Model Pra-PT3 ..............................145

Tema 3 Alam Jawapan
Exploration of Elements in
Nature Semua laman sesawang dalam

B ab 5 MJiraimtt..e..r.............................................................69 buku ini boleh dicapai pada QR

September 2021

Perbandingan Format PT3 2014 – 2018 & Mulai Tahun 2019 Sains (55)

Bil. Perkara Huraian
1 Jenis Instrumen
2 Jenis Item 2014 – 2018 Mulai 2019
Ujian Bertulis
3 Bilangan Soalan • Objektif Pelbagai Bentuk Ujian Bertulis
• Respons Terhad
4 Jumlah Markah • Respons Terbuka • Objektif Aneka Pilihan
• Objektif Pelbagai Bentuk
5 Tempoh Ujian 14 soalan • Subjektif Respons Terhad
6 Konstruk • Subjektif Respons Terbuka

7 Kaedah Penskoran • Bahagian A: 20 soalan objektif
• Bahagian B: 5 soalan
• Bahagian C: 6 soalan

100 markah • Bahagian A: 20 markah
• Bahagian B: 20 markah
• Bahagian C: 60 markah
Jumlah: 100 markah

2 jam 2 jam

• Pengetahuan • Mengingat • Menganalisis
• Kefahaman • Memahami • Menilai
• Kemahiran • Mengaplikasi • Mencipta

• Analitik • Dikotomus • Holistik
• Holistik • Analitik

Sains Tingkatan 1 Jadual Rekod Pentaksiran Murid

Jadual Rekod Pentaksiran Murid
Sains Tingkatan 1

Bab TP Tafsiran Menguasai ()/
Belum Menguasai ()

Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai definisi Sains, makmal
1 sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah

dalam penyiasatan saintifik.

Memahami definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat
2 pengukur, ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan

kefahaman tersebut.

Mengaplikasikan definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan
3 alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik untuk melaksanakan

tugasan mudah.
CONTOH
Menganalisis pengetahuan mengenai definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan
4 unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik
1 dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk
menentukan langkah yang boleh ditambah baik ke atas definisi Sains, makmal sains,
5 kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam

konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta persembahan menggunakan multimedia/ visual/ folio/ poster/ main peranan/
drama dengan cara kreatif dan inovatif menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik
ke atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
6 ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian

masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya
masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas
kehidupan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan untuk
melaksanakan tugasan mudah.

2 4 Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

5 Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka bentuk persembahan pelbagai media/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama
secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains
6 mengenai sel sebagai unit asas kehidupan dalam konteks penyelesaian masalah dan

membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai koordinasi dan gerak balas.

2 Memahami koordinasi dan gerak balas serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai koordinasi dan gerak balas untuk melaksanakan
tugasan mudah.

3 4 Menganalisis pengetahuan mengenai koordinasi dan gerak balas dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

5 Menilai pengetahuan mengenai koordinasi dan gerak balas dalam konteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka bentuk persembahan pelbagai media/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama
secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains
6 mengenai koordinasi dan gerak balas dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat

keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai pembiakan.

2 Memahami pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah.

4 Menganalisis pengetahuan mengenai pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah
dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
4
Menilai pengetahuan mengenai pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan
5 membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka bentuk persembahan pelbagai media/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama
secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains
6 mengenai pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan

dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

i

Sains Tingkatan 1 Jadual Rekod Pentaksiran Murid

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim.

2 Memahami jirim serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan jirim untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam
dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

5 4 Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jirim dalam konteks penyelesaian masalah
mengenai kejadian atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai jirim dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka bentuk persembahan pelbagai media/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama
secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains
6 mengenai jirim dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan

mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jadual berkala.

2 Memahami jadual berkala serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan jadual berkala untuk menerangkan kejadian atau fenomena
alam dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

6CONTOH4Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jadual berkala dalam konteks penyelesaian
masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai jadual berkala dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka bentuk persembahan pelbagai media/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama
secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains
6 mengenai jadual berkala dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan

dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai udara.

2 Memahami udara serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam
dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

7 4 Menganalisis pengetahuan mengenai struktur udara dalam konteks penyelesaian masalah
mengenai kejadian atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka bentuk persembahan pelbagai media/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama
secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains
6 mengenai udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan

mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai penggunaan cermin,
1 ciri cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya, penyebaran cahaya, penyerakan cahaya

dan, penambahan dan penolakan cahaya.

Memahami penggunaan cermin, ciri cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya,
2 penyebaran cahaya, penyerakan cahaya dan, penambahan dan penolakan cahaya serta

dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

Mengaplikasikan penggunaan cermin, ciri cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya,
3 penyebaran cahaya, penyerakan cahaya dan, penambahan dan penolakan cahaya untuk

melaksanakan tugasan mudah.

8 Menganalisis pengetahuan mengenai penggunaan cermin, ciri cahaya, pantulan cahaya,
4 pembiasan cahaya, penyebaran cahaya, penyerakan cahaya dan, penambahan dan penolakan
cahaya dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai kesesuaian penggunaan cermin, ciri cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya,
5 penyebaran cahaya, penyerakan cahaya dan, penambahan dan penolakan cahaya dalam

konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka bentuk persembahan pelbagai media/ visual/ folio/ poster/ main peranan/
drama secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran
sains mengenai penggunaan cermin, ciri cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya,
6 penyebaran cahaya, penyerakan cahaya dan, penambahan dan penolakan cahaya dalam

konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur Bumi,
geobencana dan sumber Bumi.

2 Memahami struktur Bumi, geobencana dan sumber Bumi serta dapat menjelaskan
kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur Bumi, geobencana
dan sumber Bumi untuk melaksanakan tugasan mudah.

9 4 Menganalisis pengetahuan mengenai struktur Bumi, geobencana dan sumber Bumi dalam
konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai struktur Bumi, geobencana dan sumber Bumi dalam
konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka bentuk persembahan pelbagai media/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama
secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai
6 struktur Bumi, geobencana dan sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan

membuat keputusan dengan mengamil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

ii

1Bab Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik

Introduction to Scientific Investigation

Tema 1 Kaedah Saintifik

Sains adalah Sebahagian daripada Kehidupan Harian Buku Teks M/s 4 – 8
1.1 Science is Part of Daily Life

S.P: 1.1.1 – 1.1.7 DSKP Konstruktivisme

1 Tandakan (3) fenomena alam yang berlaku dalam kehidupan harian kita. TP1
Mark (3) the natural phenomena that occur in our daily life.

(a) (b) (c)

CONTOH


2 Gariskan jawapan yang betul. TP1
Underline the correct answer.
Sains ialah (kajian / disiplin ilmu) yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap
(fenomena alam semula jadi / alam sekitar).
Science is a (study / discipline) that involves systematic observations and experiments of (natural phenomena / surroundings).

3 Lengkapkan peta pokok di bawah dengan menulis huruf yang mewakili kerjaya dalam sains. i-THINK TP2
Complete the tree map below by writing the letters which represent the careers in science.

Kerjaya dalam Sains
Careers in Science

Geologi Kimia Biologi Fizik P – Pakar forensik
Geology Chemistry Biology Physics Forensic scientist

Q – Ahli geologi
Geologist

(a) (b) (c) (d) R – Ahli zoologi
Q, S P, T R, V U, W Zoologist

S – Juruukur mineral
Minerals surveyor

T – Ahli farmasi
Pharmacist

U – Arkitek
Architect

V – Doktor
Doctor

W – Jurutera
Engineer

1

Sains Tingkatan 1 Bab 1

4 Lengkapkan peta buih di bawah dengan menulis huruf yang betul. i-THINK TP3
Complete the bubble map below by writing the correct letters.

U – Membantu mengawal penyakit berjangkit
U V Helps to control infectious diseases

Kepentingan sains dalam V – Meningkatkan taraf hidup
kehidupan harian To improve our living standards

Importance of science in daily life W – Meningkatkan kewangan negara
To increase country’s finance

X X – Menawarkan kerjaya berkaitan dengan sains
To offer careers related to science

Y – Membantu mengawal populasi
Helps to control population
CONTOH
1.2 Makmal Sains Anda Buku Teks M/s 9 – 14
Your Science Laboratory
Fungsi
S.P: 1.2.1 – 1.2.4 DSKP Kontekstual Function

1 Namakan radas makmal berikut. TP1
Name the following laboratory apparatus.

Rajah Nama radas
Diagram Name of apparatus

(a) Mangkuk pijar Memanaskan bahan kimia berbentuk pepejal
Crucible For heating solid chemicals

(b) Corong turas Menuras atau mengasingkan pepejal tidak larut
Filter funnel daripada campuran
To filter or separate insoluble solids from the mixtures
(c) Bikar
Beaker Mengisi cecair atau bahan kimia dalam kuantiti yang
banyak
(d) Tabung didih To contain larger amounts of liquids or chemicals
Boiling tube
Memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil
To heat small amounts of chemicals

(e) Silinder penyukat Menyukat isi padu cecair
Measuring cylinder To measure volume of liquid

(f) Buret Menyukat isi padu cecair dengan tepat
Burette To measure volume of liquid accurately

(g) Piring sejat Menyejatkan cecair
Evaporating dish To evaporate liquid

2

2 Padankan simbol amaran berikut dengan contoh bahan masing-masing. TP2 Sains Tingkatan 1 Bab 1
Match the following hazard symbols with their respective examples of substances.
Simbol amaran
Simbol amaran Contoh bahan Hazard symbol
Hazard symbol Example of substance •

• Kloroform • •
Chloroform• Bromin •
Bromine

• Uranium •
Uranium• Asid pekat •
Concentrated acid
CONTOH
• Petrol •
Petrol• Natrium •
Sodium

3 Terdapat beberapa peraturan dan langkah keselamatan yang mesti dipatuhi ketika berada di dalam makmal Sains.
There are several rules and safety measures that must be obeyed in a Science laboratory.

Tandakan () pada peraturan dan langkah keselamatan yang betul dan tandakan () pada peraturan dan langkah
keselamatan yang salah. TP2

Mark () for the correct rules and safety measures and mark () for the incorrect rules and safety measures.

(a) Gunakan cermin pelindung mata  (b) Buang sebarang sisa pepejal ke 

semasa mencampurkan atau dalam singki selepas digunakan.
Throw any solid wastes into the sink
memanaskan bahan kimia.
Use safety goggles when mixing or after being used.

heating chemicals.

Kukus air Alkohol
Water bath Alcohol

(c) Tuang bahan kimia yang  (d) Gunakan kukus air untuk 

berlebihan ke dalam botol memanaskan eter dan alkohol.
Use a water bath to heat ether and
asalnya.
Pour excess chemicals back into their alcohol.

bottles.

3

Sains Tingkatan 1 Bab 1

1.3 Kuantiti Fizik dan Unitnya Buku Teks M/s 15 – 18
Physical Quantities and Their Units PAK-21

S.P: 1.3.1 – 1.3.4 DSKP Kontekstual dan Penemuan Inkuiri

1 Lengkapkan jadual berikut dengan menggunakan perkataan yang diberi. TP1
Complete the following table by using the words given.

K s m AAmmppeerree A kkiillooggrraamm

Kuantiti fizik Unit S.I. (a) Simbol
Physical quantity S.I. unit Symbol
(c)
Panjang meter (d) m
Length metre (f) kg

Jisim (b) kilogram/ kilogram s
Mass K
saat A
Masa second
Time
Kelvin
Suhu Kelvin
Temperature
(e) Ampere/ Ampere
CONTOH Arus elektrik
Electric current

2 Tukarkan nilai yang berikut kepada unit yang diberi. TP3
Convert the following values to the given units.

(a) 5 kg = 5 000 g (b) 250 g = 0.25 kg (c) 83 cm = 0.83 m

5 kg = 5 × 1 000 250 g = 250 83 cm = 83
= 5 000 g 1 000 100

= 0.25 kg = 0.83 m

(d) 50 m = 5 000 cm (e) 45 saat = 0.0125 jam (f) 7 jam = 25 200 saat
45 seconds
hours 7 hours seconds

50 m = 50 × 100 45 s = 45 7 j/h = 7 × 3 600
= 5 000 cm 3 600 = 25 200 saat/ seconds

= 0.0125 jam/ hours

3 Tulis BENAR atau PALSU bagi pernyataan berikut tentang kepentingan penggunaan unit S.I. dalam kehidupan
seharian. TP2

Write TRUE or FALSE for the following statements about the importance of the use of S.I. units in daily life.

(a) Memudahkan komunikasi dalam kalangan ahli sains dari seluruh dunia. BENAR/ TRUE
To ease communication among scientists around the world.

(b) Penggunaan unit ukuran yang berbeza dapat mengelakkan kekeliruan semasa pertukaran PALSU/ FALSE

maklumat.
The use of different measurement units can avoid confusion while exchange the information.

(c) Membolehkan kuantiti objek dibandingkan dengan adil dan saksama. BENAR/ TRUE
Enables the quantities of objects to be compared with fair.

(d) Bacaan ukuran tidak dapat diambil dengan jitu dan persis. PALSU/ FALSE
The measurement readings cannot be taken accurately and precisely.

4

Penggunaan Alat Pengukur, Kejituan, Kepersisan, Kepekaan dan Ralat Sains Tingkatan 1 Bab 1
1.4 The Use of Measuring Instruments, Accuracy, Consistency, Sensitivity and Errors Buku Teks M/s 18 – 28
S.P: 1.4.1 – 1.4.5 DSKP Kontekstual dan Penemuan Inkuiri
1 Tandakan () pada definisi yang betul bagi kuantiti asas berikut. TP1 
Mark (✓) at the correct definition for the following base quantities.

Kuantiti asas Definisi 
Base quantity Definition 

(a) Jarak di antara dua titik

Panjang The distance between two points

Length Tempoh masa di antara dua waktu

The duration between two points of time

(b) Kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu isi padu yang tetap
CONTOH
Jisim The quantity of matter contained in a fixed volume

Mass Kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek

The quantity of matter contained in an object

(c) Darjah kepanasan dan kesejukan suatu objek

Suhu The degree of hotness and coldness of an object

Temperature Darjah kekuatan regangan suatu objek

The degree of tensile strength of an object

(d) Kadar pengaliran cas elektrik dalam litar
Arus elektrik The rate of flow of electric charges in a circuit
Electric current Kadar pertukaran cas elektrik dari penjana kuasa ke pengguna
The rate of exchange of electric charges from power station to consumers

2 Bulatkan unit S.I. dan alat pengukur yang betul bagi kuantiti asas berikut.
Circle the correct S.I. unit and measuring instrument for the following base quantities.

Kuantiti asas Unit S.I. Alat pengukur
Base quantity S.I. unit Measuring instrument
(a) cm m

Panjang
Length

(b) kg g

Jisim
Mass

(c) K °C

Suhu
Temperature

(d) Volt Ampere

Arus elektrik
Electric current

5

Sains Tingkatan 1 Bab 1

3 Nyatakan bacaan yang ditunjukkan pada angkup vernier berikut. TP3
State the reading shown by the following vernier calipers.

Contoh/ Example (a) (b) (c)
6
Rajah 1 22 3 5 8
Diagram 0 10 0 10 0

10 0 10

Bacaan skala utama 1.3 cm (i) 2.3 cm (i) 4.8 cm (i) 7.5 cm
Main scale reading 0.04 cm
Bacaan skala vernier 1.34 cm (ii) 0.06 cm (ii) 0.07 cm (ii) 0.08 cm
Vernier scale reading
Bacaan sebenar
Actual reading
CONTOH (iii) 2.36 cm (iii) 4.87 cm (iii) 7.58 cm

4 Rajah berikut menunjukkan bacaan panjang objek yang diperoleh menggunakan satu alat pengukur berserta ralat
sifarnya.

The following diagram shows the reading of the length of an object obtained by using a measuring instrument with its zero error.

A 6--06 9-01

0 45 B 0
40  45
35
C

(a) Tandakan (✓) kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan dalam rajah di atas. TP1
Mark (✓) the correct position of eye when taking the reading in the above diagram.

(b) Bulatkan jawapan yang betul. TP2
Circle the correct answer.

(i) Angkup vernier Tolok skru mikrometer
Alat pengukur Vernier calipers Micrometer screw gauge
Measuring instrument

(ii) 0.01 mm 0.001 mm
Kepekaan
Sensitivity

(iii) 4.39 cm 4.39 mm
Bacaan alat pengukur
Reading of measuring instrument

(iv) +0.02 mm –0.02 mm
Ralat sifar
Zero error

(v) 4.41 mm 4.37 mm
Bacaan sebenar
Actual reading

6

Sains Tingkatan 1 Bab 1

5 Padankan keputusan sasaran yang berikut kepada jenis taburan yang betul.
Match the following results of the targets to the correct types of distribution.

Kepersisan dan kejituan
adalah tinggi

Consistency and accuracy are high

Kepersisan dan kejituan
adalah rendah

Consistency and accuracy are low

Kepersisan yang tinggi tetapi
kejituan yang rendah

High consistency but low accuracy
CONTOH
6 Namakan alat pengukur digital berikut dengan menggunakan huruf yang diwakili dalam kotak. Kemudian, bulatkan

kepekaan bagi alat pengukur masing-masing.
Name the following digital measuring instruments with the letters represented in the box. Then, circle the sensitivity for the

respective measuring instruments.

J Penimbang elektronik digital K Angkup vernier digital L Jam randik digital M Ammeter digital
Digital electronic balance Digital vernier calipers Digital stopwatch Digital ammeter

L K
0.01 mm 0.01 dm
0.01 s 0.1 s

Alat pengukur digital

dan kepekaannya

Digital measuring
instrument

and its sensitivity

M J
0.1 A 0.01 A 0.01 g 0.01 mg

7

Sains Tingkatan 1 Bab 1

7 Gariskan jawapan yang betul.
Underline the correct answer.
(a) Ralat (paralaks / sifar) ialah ralat yang berlaku daripada kedudukan mata pemerhati yang tidak betul semasa

mengambil ukuran.
(Parallax / Zero) error is an error occurred from incorrect position of the observer’s eye when taking measurements.

(b) Ralat (sistematik / rawak) ialah ralat yang malar pada sesuatu alat pengukur yang diperoleh setiap kali
pengukuran.

(Systematic / Random) errors are consistent errors obtained from a measuring instrument for every measurement.

8 Tulis ‘R’ untuk contoh-contoh ralat rawak dan ‘S’ untuk contoh-contoh ralat sistematik.
Write ‘R’ for the examples of random errors and ‘S’ for the examples of systematic errors.

(c) Kecuaian pemerhati semasa

(a) Alat pengukur yang tidak jitu mengambil bacaan
Inaccurate measuring instrument Carelessness of observer when taking
CONTOH S R
S
the reading

(b) Ralat paralaks R (d) Ralat sifar
Parallax error Zero error

9 Rajah berikut menunjukkan bacaan yang ditunjukkan oleh tiga buah ammeter. Tandakan (✓) ammeter yang
menunjukkan ralat sifar. TP2

The following diagrams show the readings shown by three ammeters. Mark (✓) the ammeters that show zero error.

(a) (b) (c)

 


10 Rajah berikut menunjukkan kedudukan mata bagi tiga orang murid semasa menyukat isi padu cecair.
The following diagrams show the position of the eye of three students when measuring the volume of liquid.

Amirah Amir Sarah

(a) Bulatkan nama murid yang dapat mengambil bacaan isi padu cecair yang tepat dalam rajah di atas.
Circle the name of the student who can take an accurate reading of the volume of liquid in the above diagram.
(b) Nyatakan bacaan yang didapati oleh ketiga-tiga orang murid tersebut.
State the readings obtained by the three students.

Amir 33 ml Amirah 32 ml Sarah 31 ml

8

Sains Tingkatan 1 Bab 1

11 Padankan jenis ralat berikut dengan cara mengatasinya.
Match the following types of errors with the ways to overcome them.

Jenis ralat Cara mengatasi
Type of error Way to overcome

Mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat

• pengukur yang berlainan using different measuring
Repeat the experiment by

Ralat rawak instruments
Random error


Memastikan kedudukan mata berada pada paras yang

• sama dengan dasar meniskus
Ensure the position of eye is located at the same level with the

base of meniscus

Mengulangi pengukuran beberapa kali dan mengambil
CONTOH
• bacaan purata
Repeat the measurement a few times and take the average

Ralat sistematik reading
Systematic error


• Menjalankan eksperimen dengan berhati-hati
Conduct the experiments with caution

12 Jawab soalan berikut. TP3
Answer the following questions.

(a) Anggarkan panjang buku di bawah. (b) Anggarkan luas daun di bawah.
9-01 Estimate the length of the book below. Estimate the area of the leaf below.

Panjang satu klip kertas = 1.2 cm 
Length of a paper clip   
Panjang buku/ Length of book   
 
= 5 × 1.2  
 
= 6 cm   


1 cm
1 cm

Anggaran luas daun/ Estimated area of leaf
= 31 × 1 cm2 = 31 cm2

9

Sains Tingkatan 1 Bab 1

Ketumpatan Buku Teks M/s 28 – 32
1.5 Density
S.P: 1.5.1 – 1.5.6 DSKP Penemuan Inkuiri Ketumpatan/ Density
1 Lengkapkan jadual di bawah dengan menggunakan rumus yang diberi. TP3 Jisim/ Mass
Complete the table below by using the formula given.
=
Besi/ Iron Kuprum/ Copper Kayu/ Wood Isi padu/ Volume

Kubus
Cube

Isi padu (cm³) 8 (b) 8 8
Volume (cm³) 62.4 75.2 (c) 5.6
7.8 9.4
Jisim (g) 0.7
Mass (g)
CONTOH
Ketumpatan (g cm–³) (a)
Density (g cm–³)

2 Rajah berikut menunjukkan kedudukan empat bahan di dalam sebuah silinder penyukat.
The following diagram shows the position of four substances in a measuring cylinder.

Ais
Ice Air

Water

Besi Zon Cabaran
Iron
Merkuri
Mercury KBAT TIMSS/ PISA

Tulis BENAR atau PALSU bagi pernyataan berikut berdasarkan rajah di atas. TP4 BENAR/ PALSU
Write TRUE or FALSE for the following statements based on the above diagram. TRUE/ FALSE
PALSU/ FALSE
Pernyataan BENAR/ TRUE
Statement PALSU/ FALSE
(a) Ketumpatan ais adalah lebih tinggi daripada ketumpatan besi. BENAR/ TRUE
The density of ice is higher than the density of iron.
(b) Air lebih tumpat daripada ais tetapi kurang tumpat daripada besi.
Water is denser than ice but less dense than iron.
(c) Besi lebih tumpat daripada merkuri tetapi kurang tumpat daripada air.
Iron is denser than mercury but less dense than water.
(d) Ketumpatan bahan-bahan tersebut dalam urutan menurun ialah merkuri, besi, air dan ais.
The density of the substances in descending order is mercury, iron, water and ice.

3 Rajah berikut menunjukkan empat jenis bahan.
The following diagrams show four types of substances.

Air suling Etanol Gabus Kaca Etanol Gabus
Distilled water Ethanol Cork Glass Ethanol Cork
Air suling Kaca
Lukis kedudukan bahan-bahan di atas apabila dimasukkan Distilled water Glass
ke dalam silinder penyukat di ruang jawapan. TP4

Draw the position of the substances above when put into the
measuring cylinder in the answer space.

10

Sains Tingkatan 1 Bab 1

4 Rajah berikut menunjukkan satu eksperimen untuk menentukan isi padu bagi batu dan gabus.
The following diagram shows an experiment to determine the volume of a stone and a cork.

62 cm³ 70 cm³
Gabus
Air 50 cm³ Cork
Water

Batu
Stone

(a) Isi tempat kosong dengan menggunakan perkataan yang diberi. TP2 kaedah sesaran air
Fill in the blanks with the given words. water displacement

Kaedah dalam rajah di atas dikenali sebagai kaedah sesaran air . method
CONTOH
Kaedah ini digunakan untuk menyukat isi padu objek yang berbentuk kaedah penambahan
jirim
tidak sekata .
matter addition
The method in the above diagram is known as water displacement method . method
shape.
This method is used to measure the volume of objects with irregular sekata
regular

tidak sekata
irregular

(b) Tentukan isi padu, dalam cm³, bagi TP3
Determine the volume, in cm³, of

(i) batu/ the stone    (ii) gabus/ the cork
Isi padu/ Volume = 62 – 50 Isi padu/ Volume = 70 – 62

= 12 cm3 = 8 cm3

(c) Hitung isi padu sebiji guli berdasarkan rajah di bawah. TP3
Calculate the volume of a marble based on the diagram below.

Isi padu sebiji guli/ Volume of a marble

= 100 – 70
4
30
= 4

= 7.5 cm3

5 Jalankan tugasan berikut dalam berkumpulan. TP5 PAK-21 Merujuk kepada jawapan – J2
Carry out the following task in groups.

Kumpulkan maklumat tentang fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan

seharian seperti berikut:
Gather the information about the phenomena related to the differences in density in everyday life such as follows:

(a) Pengangkutan kayu balak
Transportation of logs

(b) Kapal selam
Submarine

(c) Belon udara panas
Hot air balloon

(d) Pelampung
Float

Dapatkan maklumat tersebut daripada Internet, buku rujukan, majalah dan sumber-sumber lain. Kemudian,

sediakan satu persembahan multimedia yang inovatif untuk membincangkan topik tersebut. Bentangkan hasil

dapatan tersebut di dalam kelas.
Get the information from the Internet, reference books, magazines and other sources. Then, prepare an innovative multimedia
presentation to discuss about the topic. Present the findings in the class.

11

Sains Tingkatan 1 Bab 1

Langkah-langkah dalam Penyiasatan Saintifik Buku Teks M/s 33 – 37
1.6 Steps in a Scientific Investigation

Eksperimen 1.1 S.P: 1.6.1 – 1.6.3 DSKP Penemuan Inkuiri

1 Susun semula huruf-huruf di bawah untuk menunjukkan langkah-langkah yang betul dalam penyiasatan saintifik. TP1
Rearrange the letters below to show the correct steps in a scientific investigation.

A – Merancang eksperimen B – Membuat kesimpulan C – Mentafsir data
Plan an experiment Make a conclusion Interpreting data

D – Menjalankan eksperimen E – Mengenal pasti masalah F – Mengawal pemboleh ubah
Conduct the experiment Identify a problem Controlling variables

G – Membuat hipotesis H – Mengumpul data I – Menulis laporan
Make a hypothesis Collecting data Write a report

CONTOH
EG FADHCB I

2 Lengkapkan laporan eksperimen di bawah.
Complete the experiment report below.

Eksperimen 1.1

Pernyataan masalah/ Problem statement:
Bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi ayunannya?
How does the length of a pendulum affect its swing?

Hipotesis/ Hypothesis:
Semakin panjang bandul, semakin perlahan ayunannya.

The longer the length of a pendulum, the slower its swing.

Tujuan/ Aim:
Mengkaji bagaimana panjang bandul mempengaruhi ayunannya.
To investigate how the length of a pendulum affects its swing.
Pemboleh ubah/ Variables:
(a) Dimanipulasikan/ Manipulated: Panjang bandul/ Length of pendulum
(b) Bergerak balas/ Responding: Masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap/ Time taken for 10 complete swings
(c) Dimalarkan/ Constant: Jisim ladung/ Mass of pendulum bob

Bahan dan radas/ Materials and apparatus:
Benang, ladung, kaki retort, pembaris meter, bongkah kayu dan jam randik.
String, pendulum bob, retort stand, metre rule, wooden block and stopwatch.
Prosedur/ Procedure:

Bongkah kayu
Wooden block

Ladung
Bob

12

Sains Tingkatan 1 Bab 1

1 Satu bandul ringkas sepanjang 20 cm disediakan.
A simple pendulum with a length of 20 cm is prepared.
2 Bandul ditarik sehingga ketinggian tertentu dan dilepaskan.
The pendulum is pulled at a certain height and released.
3 Masa yang diambil oleh bandul untuk membuat 10 ayunan lengkap dicatatkan.
The time taken by the pendulum to make 10 complete swings is recorded.
4 Langkah 2 dan 3 diulangi untuk mendapatkan bacaan kedua.
Steps 2 and 3 are repeated to obtain the second reading.
5 Langkah 1 hingga 4 diulangi dengan menggunakan panjang bandul yang berlainan seperti yang ditunjukkan

dalam jadual.
Steps 1 to 4 are repeated by using different lengths of pendulum as shown in the table.

Keputusan/ Results:
CONTOH
Eksperimen 1.1Panjang bandul (cm)Masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap (s)
Length of pendulum (cm) Time taken for 10 complete swings (s)

Bacaan 1 Bacaan 2 Bacaan purata
Reading 1 Reading 2 Average reading

20 9.1 9.3 9.2
30 11.3 11.5 11.4
40 13.4 13.8 13.6
50 14.6 14.8 14.7
60 15.9 15.7 15.8

Perbincangan/ Discussion:
1 Berdasarkan jadual, plotkan graf masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap melawan panjang bandul.
Based on the table, plot a graph of the time taken for 10 complete swings against the length of pendulum.

Masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap (s)
Time taken for 10 complete swings (s)

20

15 ×
×
×

×
10 ×

5

0 10 20 30 40 50 60 Panjang bandul (cm)
Length of pendulum (cm)

2 Apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas?
What is the relationship between the manipulated variable and responding variable?
Semakin panjang bandul, semakin lama masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap.
The longer the length of the pendulum, the longer the time taken for 10 complete swings.

Kesimpulan/ Conclusion:
Hipotesis diterima. Semakin (panjang / pendek) bandul, semakin (lama / singkat) masa yang diambil bagi 10 ayunan
lengkap.
The hypothesis is accepted. The (longer / smaller) the length of the pendulum, the (longer / shorter) the time taken for
10 complete swings.

13

Sains Tingkatan 1 Bab 1

MODUL PP PT3Praktis ke Arah

Jawab semua soalan. Kuiz
Answer all questions.

Bahagian A

1 Rajah 1 menunjukkan kepentingan sains dalam Antara yang berikut, yang manakah mempunyai
kehidupan harian.
fungsi yang sama dengan radas dalam Rajah 2?
Diagram 1 shows the importance of science in daily life. Which of the following has the similar function with the

apparatus in Diagram 2?

A C

Rajah 1/ Diagram 1CONTOH B D

Bidang manakah yang mendapat faedah daripada alat 4 Maklumat berikut menunjukkan penerangan bagi
tersebut? satu simbol amaran bahan kimia di dalam makmal.

Which field benefits from the device? The following information shows the explanations of a
A Kimia hazard symbol of a chemical in the laboratory.
Chemistry
B Biologi • Bahan kimia ini boleh menghasilkan wap atau
Biology wasap.
C Geologi
Geology This chemical can give out vapour or fumes.
D Astronomi • Bahan kimia ini boleh memedihkan mata,
Astronomy
hidung dan tekak.
2 Antara yang berikut, yang manakah kerjaya yang This chemical will hurt the eyes, nose and throat.
berkaitan dengan sains?
Apakah simbol yang sesuai untuk bahan kimia
Which of the following are the science-related careers? tersebut?
I Ahli oseanografi
Oceanographer What is the appropriate symbol for the chemical?
II Jurutera A
Engineer
III Jurujual B
Salesperson
IV Peguam C
Lawyer
A I dan II
I and II
B III dan IV
III and IV
C II dan III
II and III
D I dan IV
I and IV

3 Rajah 2 menunjukkan satu radas makmal.
Diagram 2 shows a laboratory apparatus.

Rajah 2/ Diagram 2 D

14

5 Rajah 3 menunjukkan dua alat pengukur. Sains Tingkatan 1 Bab 1
Diagram 3 shows two measuring instruments.
8 Satu bongkah kuprum mempunyai isi padu 10 cm3
PQ dan berjisim 200 g. Berapakah ketumpatan bongkah
kuprum tersebut?
Rajah 3/ Diagram 3
Apakah unit S.I. bagi kedua-dua alat pengukur A copper block has a volume of 10 cm3 and a mass of
200 g. What is the density of the copper block?
tersebut?
What is the S.I. unit for both measuring instruments? A 0.05 g cm–3
B 20 g cm–3
C 190 g cm–3
D 210 g cm–3

9 Rajah 5 menunjukkan telur dan gabus mempunyai
ketumpatan yang berbeza di dalam air.

Diagram 5 shows an egg and a cork have different densities
in water.

CONTOH P Q Gabus Air
A Minit Cork Water
Darjah Celsius
Minute Degree Celsius Telur
B Saat Egg
Kelvin
Second Kelvin Rajah 5/ Diagram 5
C Minit
Kelvin Antara pernyataan berikut, yang manakah benar?
Minute Kelvin Which of the following statements are true?
D Saat I Gabus kurang tumpat daripada air
Darjah Celsius Cork is less dense than water
Second Degree Celsius II Telur lebih tumpat daripada air
Egg is denser than water
6 Ali ingin mengukur ketebalan sehelai kertas. Antara III Air lebih tumpat daripada telur
yang berikut, yang manakah alat pengukur yang Ali Water is denser than egg
akan gunakan? IV Telur kurang tumpat daripada gabus
Egg is less dense than cork
Ali wants to measure the thickness of a piece of paper. A I dan II
Which of the following measuring instruments will Ali use? I and II
B III dan IV
A Pita pengukur III and IV
Measuring tape C II dan III
II and III
B Angkup vernier D I dan IV
Vernier calipers I and IV

C Neraca tiga alur
Triple beam balance

D Tolok skru mikrometer
Micrometer screw gauge

7 Rajah 4 menunjukkan ukuran suatu objek yang 10 Maklumat berikut menunjukkan beberapa langkah
dalam penyiasatan saintifik.
diambil menggunakan angkup vernier.
Diagram 4 shows the measurement of an object taken The following information shows some steps in a scientific
investigation.
using a pair of vernier calipers.

cm 6 P – Mengawal pemboleh ubah
45 Controlling variables

0 5 10 Q – Mengumpul data
Collecting data
Rajah 4/ Diagram 4
R – Merancang eksperimen
Berapakah ukuran objek tersebut? Plan an experiment
What is the measurement of the object?
A 4.37 cm S – Menjalankan eksperimen
B 5.00 cm Conduct the experiment
C 7.00 cm
D 11.30 cm Pilih susunan yang betul.
Choose the right order.

A P, R, S, Q
B P, S, R, Q
C R, P, Q, S
D R, S, Q, P

15

Sains Tingkatan 1 Bab 1

Bahagian B

1 (a) Bulatkan dua radas makmal yang digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar.
Circle two apparatus which are used to hold larger amounts of chemicals.

[2 markah/ marks]

(b) Bulatkan jawapan yang betul bagi radas makmal yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair dan unit yang
digunakan.

Circle the correct answer for the laboratory apparatus which is used to measure volume of liquid and its unit used.
CONTOH
Radas
Apparatus


Unit Kilogram Mililiter
Unit Kilogram Millilitre

2 (a) Rajah 1 menunjukkan susunan bahan di dalam sebuah silinder penyukat. [2 markah/ marks]
Diagram 1 shows the arrangement of materials in a measuring cylinder.
BENAR/ PALSU
Petrol Gabus TRUE/ FALSE
Petrol Cork PALSU
Ais FALSE
Air Ice BENAR
Water Kuprum TRUE
Merkuri Copper [2 markah/ marks]
Mercury

Rajah 1/ Diagram 1

Tulis BENAR atau PALSU bagi pernyataan berikut.
Write TRUE or FALSE for the following statements.

Pernyataan
Statement
(i) Kuprum lebih tumpat daripada merkuri tetapi kurang tumpat daripada air.
Copper is denser than mercury but is less dense than water.
(ii) Ais kurang tumpat daripada air tetapi lebih tumpat daripada petrol.
Ice is less dense than water but is denser than petrol.

16

Sains Tingkatan 1 Bab 1

(b) P dan Q adalah simbol-simbol amaran yang terdapat di dalam makmal.
P and Q are hazard symbols found in the laboratory.
Nyatakan maksud P dan Q dengan menggunakan perkataan yang diberi.
State the meaning of P and Q by using the words given.

Bahan merengsa Bahan beracun Bahan mengakis
Irritant Poison Corrosive

CONTOHP: Bahan mengakis Q: Bahan merengsa
Corrosive Irritant

[2 markah/ marks]

Bahagian C

3 (a) Seorang pembantu makmal ingin menyediakan radas dan bahan untuk digunakan oleh guru bagi melakukan
proses peneutralan antara asid sulfurik dengan alkali, kalium hidroksida. Dia mendapati label simbol amaran
pada botol yang mengandungi asid itu telah rosak. Dia bercadang untuk menggantikan label itu dengan label
yang baharu. Rajah 2.1 menunjukkan dua label yang telah dibuat sebelum ini oleh rakannya.

A laboratory assistant wants to provide apparatus and materials for a teacher to carry out the neutralisation process between
sulphuric acid and alkali, potassium hydroxide. He noticed that the label of hazard symbol on the bottle containing acid
was damaged. He plans to replace the label with a new one. Diagram 2.1 shows two labels previously created by his friend.

PQ
Rajah 2.1/ Diagram 2.1

(i) Label manakah yang sesuai untuk botol yang mengandungi asid itu? Terangkan jawapan anda.
Which label is appropriate for the bottle containing acid? Explain your answer.

Label Q. Simbol itu digunakan untuk bahan yang mudah mengakis. Bahan itu juga tidak boleh disentuh

kerana boleh melecurkan kulit.

Label Q. The symbol is used for corrosive materials. It also cannot be touched because it can burn the skin.[2 markah/ marks]

17

Sains Tingkatan 1 Bab 1

(ii) Pembantu makmal itu cuba untuk menuangkan asid itu ke dalam silinder penyukat sehingga mencapai isi

padu 25.5 cm3. Apabila dia memindahkan asid itu ke dalam buret, didapati isi padu asid itu ialah 25.55 cm3.

Terangkan mengapa terdapat perbezaan nilai isi padu asid itu.
The laboratory assistant tried to pour the acid into the measuring cylinder until it reached a volume of 25.5 cm3. When

he transferred the acid into the burette, it was found that the volume of the acid was 25.55 cm3. Explain why there is
a difference in the volume of the acid.

Silinder penyukat dan buret digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Buret dapat menyukat dengan

lebih tepat sehingga 0.1 cm3.

A measuring cylinder and a burette are used to measure volume of liquid. Burette can measure up to 0.1 cm3

more precisely.

[2 markah/ marks]

(b) Seorang lagi guru meminta pembantu makmal itu menyediakan radas dan bahan untuk eksperimen pada

keesokan hari. Antara bahan yang diperlukan ialah logam kalium. Logam tersebut disimpan di dalam minyak
parafin seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2.
Another teacher asked the laboratory assistant to provide the apparatus and materials for the experiment on the next day.
Among the materials needed is potassium metal. The metal is stored in paraffin oil as shown in Diagram 2.2.
CONTOH
Minyak parafin
Paraffin oil

Kalium
Potassium

Rajah 2.2/ Diagram 2.2
(i) Terangkan mengapa logam kalium perlu disimpan di dalam minyak parafin.
Explain why potassium metal should be stored in paraffin oil.

Logam kalium merupakan logam yang sangat reaktif. Logam ini boleh meletup apabila bertindak balas

dengan air atau dalam keadaan lembap.

Potassium metal is a very reactive metal. This metal can explode when reacting with water or in damp conditions.[2 markah/ marks]

(ii) Nyatakan dua langkah keselamatan ketika menggunakan logam kalium.
State two safety precautions when using potassium metal.

1 Gunakan dalam kuantiti yang sedikit kerana logam kalium mudah meletup dengan kuat jika digunakan

dalam kuantiti yang banyak./ Use in small quantity because potassium metal is easily exploded if used in large

quantity.

2 Simpan segera logam ke dalam bekas setelah digunakan kerana logam kalium mudah bertindak balas

dengan udara./ Keep the metal in the container immediately after being used because potassium metal reacts

easily with air.

[2 markah/ marks]

18

Bab 2 Sel sebagai Unit Asas Hidupan

Cell as the Basic Unit of Life

Tema 2 Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup

Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi Buku Teks M/s 46 – 58
2.1 Cell – Structure, Function and Organisation

A Apakah sel?/ What is a cell? S.P: 2.1.1 DSKP Kontekstual

1 Rajah berikut menunjukkan pembahagian sel dalam organisma unisel dan manusia.
The following diagrams show the cell division in a unicellular organism and human.

CONTOH Pembahagian sel dalam Amoeba Pembahagian sel pada manusia

Cell division in Amoeba Cell division in human

Bulatkan unit asas benda hidup yang mengalami pembahagian sel. TP1
Circle the basic unit of living things that undergo cell division.

Tumbuhan Sel Haiwan
Plant Cell Animal

2 Gariskan jawapan yang betul bagi ayat-ayat berikut tentang ciri umum bagi sel.
Underline the correct answer for the following sentences about the common characteristics of cell.
(a) Sel wujud dalam pelbagai (saiz / isi padu) dan (jisim / bentuk).
Cell exists in various (sizes / volumes) and (masses / shapes).

(b) Sel adalah mikroskopik (seni) dan tidak boleh dilihat dengan (mata kasar / mikroskop).
Cell is microscopic (minute) and cannot be seen with the (naked eye / microscope).

3 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. TP2
Mark () on the correct statements and mark () on the incorrect statement.

(a) Sel adalah unit asas bagi benda-benda hidup. 
Cells are the basic units of living things. 

(b) Sel mempunyai bentuk dan saiz yang tetap. 
Cells have fixed shape and size.

(c) Sel terbina daripada bahan-bahan berbentuk jeli.
Cells are made up of jelly-liked substances.

(d) Sel mengalami proses pembahagian untuk membentuk sel baharu.
Cells undergo division process to form new cells.

4 Rajah berikut menunjukkan pembentukan sel kanser. Normal/ Normal Leukemia/ Leukaemia
The following diagram shows the formation of cancerous cells.

Tumor terbentuk
A tumour is formed

Platlet
Platelets

Sel kanser membahagi Sel normal Sel darah merah Sel darah putih
Cancerous cells dividing Normal cells Red blood cells White blood cells

19

Sains Tingkatan 1 Bab 2

Tulis BENAR atau PALSU pada petak di bawah tentang sel kanser. TP3 PALSU
Write TRUE or FALSE in the boxes below about cancerous cells. FALSE

(a) Sel-sel kanser berkembang apabila mekanisme kawalan badan yang normal BENAR
berhenti berfungsi. TRUE

Cancerous cells develop when the control mechanism of normal body stops functioning. BENAR
TRUE
(b) Leukemia membentuk tumor.
Leukaemia forms tumours.

(c) Kanser adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak
normal secara tidak terkawal di dalam badan.

Cancer is a disease caused by uncontrolled growth of abnormal cells in the body.


B Mikroskop/ Microscope S.P: 2.1.2 DSKP Penemuan Inkuiri

1 Rajah berikut menunjukkan sebuah mikroskop.
The following diagram shows a microscope.
CONTOH
Y

W – Pelaras kasar
Coarse focus knob
W
X – Pelaras halus
Fine focus knob

X Y – Kanta mata
Eyepiece

Z – Tapak
Base
Z

Labelkan bahagian mikroskop dengan huruf yang diberi.
Label the parts of the microscope with the given letters.
2 Padankan bahagian mikroskop di bawah dengan fungsi masing-masing.
Match the parts of the microscope below with their functions.

Bahagian Fungsi
Part Function

Pelaras kasar Menstabilkan mikroskop
Coarse focus knob To stabilise the microscope

Pelaras halus Membesarkan imej spesimen
Fine focus knob To enlarge the image of a specimen

Kanta mata Memfokuskan dan menajamkan imej spesimen
Eyepiece To focus and sharpen the image of a specimen

Tapak Memfokuskan imej spesimen
Base To focus the image of a specimen

3 Tandakan () cara yang betul untuk menggunakan mikroskop. TP2 
Mark () the correct ways of using a microscope. 

(a) Letakkan mikroskop di atas meja yang tidak rata.
Place a microscope on an uneven table.

(b) Letakkan slaid di atas pentas dan gunakan kanta objek berkuasa rendah.
Place the slide on the stage and use the low power objective lens.

(c) Gunakan kanta objek berkuasa tinggi dan pelaras fokus halus untuk mendapatkan imej yang
lebih tajam.

Use a high power objective lens and fine focus knob to obtain a sharper image.

20

Sains Tingkatan 1 Jawapan

Jawapan
Ulasan Jawapan
Bahagian A

(Untuk Edisi Guru,
rujuk m/s 21 – 27)

Bab 1 Penggunaan Alat Pengukur, Kejituan, Kepersisan,
Kepekaan dan Ralat
Sains adalah Sebahagian daripada Kehidupan Harian 1.4 The Use of Measuring Instruments, Accuracy, Consistency,
1.1 Science is Part of Daily Life
Sensitivity and Errors

1 (a)  1 (a) Jarak di antara dua titik
(c)  The distance between two points
2 disiplin ilmu, fenomena alam semula jadi
discipline, natural phenomena (b) Kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek
3 (a) Q, S The quantity of matter contained in an object
(b) P, T
(c) R, V (c) Darjah kepanasan dan kesejukan suatu objek
(d) U, W The degree of hotness and coldness of an object
4 U, V, X
(d) Kadar pengaliran cas elektrik dalam litar
Makmal Sains Anda The rate of flow of electric charges in a circuit
1.2 Your Science Laboratory 2 (a) Unit S.I./ S.I. unit: m
Alat pengukur/ Measuring instrument:
CONTOH
1 (a) Mangkuk pijar/ Crucible

(b) Corong turas/ Filter funnel
(b) Unit S.I./ S.I. unit: kg
(c) Bikar/ Beaker Alat pengukur/ Measuring instrument:

(d) Tabung didih/ Boiling tube
(c) Unit S.I./ S.I. unit: K
(e) Silinder penyukat/ Measuring cylinder Alat pengukur/ Measuring instrument:

(f) Buret/ Burette

(g) Piring sejat/ Evaporating dish

2 • •
• •
• •

• • • •
• •

• • • •
• •

3 (a)  (c) 
(b)  (d) 
(d) Unit S.I./ S.I. unit: Ampere
Kuantiti Fizik dan Unitnya Alat pengukur/ Measuring instrument:
1.3 Physical Quantities and Their Units

1 (a) m
(b) kilogram/ kilogram

(c) s

(d) K
(e) Ampere/ Ampere
3 (a) (i) 2.3 cm
(f) A (ii) 0.06 cm
(iii) 2.36 cm
2 (a) 5 kg = 5 × 1 000 (b) (i) 4.8 cm
(ii) 0.07 cm
= 5 000 g (iii) 4.87 cm
(c) (i) 7.5 cm
(b) 250 g = 250 (ii) 0.08 cm
1 000 (iii) 7.58 cm

= 0.25 kg

(c) 83 cm = 83
100

= 0.83 m

(d) 50 m = 50 × 100 4 (a) B 

= 5 000 cm (b) (i) Tolok skru mikrometer
Micrometer screw gauge
(e) 45 s = 45
3 600 (ii) 0.01 mm

= 0.0125 jam/ hours (iii) 4.39 mm

(f) 7 j/ h = 7 × 3 600 (iv) –0.02 mm
= 25 200 saat/ seconds
(v) 4.41 mm
3 (a) BENAR/ TRUE
(b) PALSU/ FALSE 5 • •
(c) BENAR/ TRUE
(d) PALSU/ FALSE ••

••

J1

Sains Tingkatan 1 Jawapan 3
6

L K Etanol Gabus
0.01 s 0.1 s 0.01 mm 0.01 dm Ethanol Cork
Air suling Kaca
Distilled water Glass

Alat pengukur digital 4 (a) kaedah sesaran air, tidak sekata
dan kepekaannya water displacement method, irregular
(b) (i) Isi padu/ Volume = 62 – 50
Digital measuring
instrument = 12 cm3
(ii) Isi padu/ Volume = 70 – 62
and its sensitivity
= 8 cm3
M J (c) Isi padu sebiji guli/ Volume of a marble
0.1 A 0.01 A 0.01 g 0.01 mg
= 100 – 70
CONTOH 7 (a) paralaks 4
Parallax
= 30
(b) sistematik 4
Systematic
= 7.5 cm3
8 (a) S
5 (a) Pengangkutan kayu balak/ Transportation of logs:
(b) R Kayu balak adalah kurang tumpat daripada air, maka

(c) R kayu balak akan terapung di permukaan air. Hal ini

(d) S membolehkan kayu balak diangkut melalui sungai

9 (a)  dengan mudah.
Logs are less dense than water, hence they will float on the
(c) 
water surface. This enables the logs to be transported through
10 (a) Amirah the river easily.
(b) Kapal selam/ Submarine:
(b) Amir: 33 ml – Apabila air dipam keluar dari tangki balast,

Amirah: 32 ml jisim kapal selam akan berkurang dan ini

Sarah: 31 ml membolehkannya terapung di laut.
When water is pumped out from the ballast tank, the mass
11 • •
• of the submarine decreases and this enables it to float on
the sea.
• •
• – Apabila air dipam ke dalam tangki balast, jisim
kapal selam akan meningkat dan ini
12 (a) Panjang satu klip kertas = 1.2 cm
Length of a paper clip menyebabkannya tenggelam di dalam air.
Panjang buku/ Length of book When water is pumped into the ballast tank, the mass of
= 5 × 1.2
= 6 cm the submarine increases and this causes it to sink in the
(b) water.
(c) Belon udara panas/ Hot air balloon:
 – Apabila belon dipanaskan, ia akan mengembang
  kerana isi padu udara di dalamnya bertambah.
 
  Oleh itu, belon tersebut akan naik ke udara.
   When the balloon is heated up, it will expand because the
  
  volume of air inside it increases. Therefore, it will rise up.

– Apabila udara di dalam belon menyejuk, isi
1 cm padu udara di dalamnya akan berkurang dan ini
1 cm
menyebabkan belon turun ke bawah.
Anggaran luas daun When the air in the balloon cools down, the volume of air
Estimated area of leaf
inside it decreases. Hence, it will drop lower.
= 31 × 1 cm2 = 31 cm2 (d) Pelampung/ Float:
Udara di dalam pelampung menyebabkan pelampung

kurang tumpat daripada air. Maka, pelampung akan

terapung di permukaan air.
The air in the float causes the float to be less dense than

water. Therefore, it will float on the water surface.

1.6 Langkah-langkah dalam Penyiasatan Saintifik
Steps in a Scientific Investigation

Ketumpatan 1 E G F A D H C B I
1.5 Density
2 Hipotesis/ Hypothesis:
1 (a) 7.8 g cm–3 Semakin panjang bandul, semakin perlahan ayunannya.
(b) 8 cm3 The longer the length of a pendulum, the slower its swing.

(c) 5.6 g Pemboleh ubah/ Variables:
2 (a) PALSU/ FALSE (a) Panjang bandul/ Length of pendulum
(b) BENAR/ TRUE (b) Masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap
(c) PALSU/ FALSE Time taken for 10 complete swings
(d) BENAR/ TRUE (c) Jisim ladung/ Mass of pendulum bob

J2

Sains Tingkatan 1 Jawapan

Perbincangan/ Discussion: 2 Simpan segera logam ke dalam bekas setelah
1  digunakan kerana logam kalium mudah
bertindak balas dengan udara.
Masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap (s)
Time taken for 10 complete swings (s) Keep the metal in the container immediately after
being used because potassium metal reacts easily
20 with air.

15 × × × Bab 2
×
10 × Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi
2.1 Cell – Structure, Function and Organisation
5
A
0 10 20 30 40 50 60 Panjang bandul
1 Sel/ Cell
(cm) 2 (a) saiz, bentuk
Length of sizes, shapes
pendulum (cm) (b) mata kasar
naked eye
2 S emakin panjang bandul, semakin lama masa yang 3 (a) 
(b) 
diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap. (c) 
(d) 
The longer the length of the pendulum, the longer the time 4 (a) PALSU/ FALSE
(b) BENAR/ TRUE
(c) BENAR/ TRUE

B

1 Y

W

X
CONTOH taken for 10 complete swings.

Kesimpulan/ Conclusion:
panjang, lama
longer, longer

Praktis ke Arah PT3

Bahagian A

1 D 2 A 3 C 4 D 5 B
8 B 9 A 10 A
6 D 7 A

Bahagian B
1 (a)

(b) Z

Radas 2 • •
Aparatus ••

••
••

Unit Kilogram Mililiter 3 (b) 
Unit Kilogram Millilitre (c) 

2 (a) (i) PALSU/ FALSE 4 K, J, M, L
(ii) BENAR/ TRUE 5 Membran sel

(b) P: Bahan mengakis/ Corrosive Cell membrane
Q: Bahan merengsa/ Irritant
Nukleus
Nucleus

Bahagian C Dinding sel Sitoplasma
Cell wall Cytoplasm
3 (a) (i) Label Q. Simbol itu digunakan untuk bahan yang
6 (a) 
mudah mengakis. Bahan itu juga tidak boleh (b) 
(c) 
disentuh kerana boleh melecurkan kulit. (e) 
Label Q. The symbol is used for corrosive materials. It (g) 

also cannot be touched because it can burn the skin. 7 Sitoplasma dan nukleus
Cytoplasm and nucleus
(ii) Silinder penyukat dan buret digunakan untuk
8 (a) PALSU/ FALSE
menyukat isi padu cecair. Buret dapat menyukat (b) BENAR/ TRUE

dengan lebih tepat sehingga 0.1 cm3. 9 L, K, M, J
A measuring cylinder and a burette are used to 10 Membran sel

measure volume of liquid. Burette can measure up to Cell membrane
0.1 cm3 more precisely.
Nukleus
(b) (i) Logam kalium merupakan logam yang sangat Nucleus
Sitoplasma
reaktif. Logam ini boleh meletup apabila Cytoplasm

bertindak balas dengan air atau dalam keadaan 1 1 (b) 
(d) 
lembap.
Potassium metal is a very reactive metal. This metal (f ) 

can explode when reacting with water or in damp
conditions.

(ii) 1 Gunakan dalam kuantiti yang sedikit kerana

logam kalium mudah meletup dengan kuat

jika digunakan dalam kuantiti yang banyak.
Use in small quantity because potassium metal is

easily exploded if used in large quantity.

J3

Sains Tingkatan 1 Jawapan

C 2 • •
1 (a) • •

M J • •
K • •
L •
N •


P F

Q 1 (a) Sel/ Cell
(b) Tisu/ Tissue
(b) Sel X Sel Y (c) Organ/ Organ
Cell X Cell Y (d) Sistem/ System
(e) Organisma/ Organism
• • 2 (a) Y, X, Z
• • (b) Z, X, Y
• • (c) X, Z, Y
• •
• • G
• •
• • Organisma multisel terbentuk daripada sel-sel ringkas yang
diorganisasikan secara teratur kepada tisu, organ, sistem
dan seterusnya membentuk organisma yang kompleks.
Setiap peringkat organisasi sel berlaku secara sistematik dan
serentak untuk menyokong kehidupan. Oleh itu, kita haruslah
mengagumi organisasi sel serta menghargai kewujudannya.
Multicellular organisms consist of simple cells which are organised on a
regular basis to tissues, organs, systems and complex organisms. Each
stage of cell organisation occurs systematically and simultaneously to
support life. Therefore, we should appreciate the cell organisation and
its existence.
CONTOH 2 Fotosintesis tidak akan berlaku
Photosynthesis will not occur Respirasi Sel dan Fotosintesis
3 (a) (i)  2.2 Cell Respiration and Photosynthesis
(ii) 
(b) (i)  A
(ii) 
(c) (i)  1 A Respirasi sel B +C +E
(ii)  + Cell respiration
(d) (i)  D
(ii) 
(e) (i) 7 2 Mitokondria/ Mitochondria
(ii)  3 Bahan kumuh ini akan meresap ke dalam darah dan
(f) (i) 7
(ii)  kemudiannya diangkut ke peparu untuk disingkirkan
(g) (i) 7
(ii)  daripada badan melalui hembusan nafas.
(h) (i)  These excretory products will diffuse into the blood and
(ii) 7
(i) (i) 7 transported to the lungs to be removed from the body through
(ii)  exhalation.
(j) (i) 7
(ii)  4 (a) Mengekalkan suhu badan
To maintain body temperature
D (b) Melakukan pelbagai aktiviti seperti bernafas dan

1 unisel, multisel/ Unicellular, multicellular bergerak
2 1 – CHLAMYDOMONAS To carry out various activities such as breath and move
2 – SPIROGYRA
B
3 – PARAMECIUM
1 (a) 
4 – AMOEBA
5 – MUCOR (c) 
6 – HYDRA
3 (a) Euglena 2 Karbon dioksida + Air Glukosa + Oksigen
(b) Paramecium Carbon dioxide Water Glucose Oxygen
(c) Yis/ Yeast
(d) Chlamydomonas 3 Fotosintesis memainkan peranan penting dalam
(e) Paku-pakis/ Fern
(f) Spirogyra persekitaran dengan membantu menjadikan udara
(g) Hydra
(h) Mucor bersih kerana tumbuhan menggunakan karbon dioksida
4 (a) 
(b)  dalam udara untuk melakukan proses fotosintesis. Pada
(c) 
(d)  masa yang sama, tumbuhan menghasilkan oksigen bagi

E kegunaan manusia dan haiwan untuk bernafas. Tanpa

1 (a) Sel darah/ Blood cells tumbuhan, oksigen akan habis digunakan dan tiada
(b) Sel saraf/ Nerve cell
(c) Sel pembiakan/ Reproductive cell lagi makanan yang dapat dihasilkan untuk manusia dan
(d) Sel otot/ Muscle cells
(e) Sel epitelium/ Epithelial cells haiwan.
Photosynthesis plays an important role in the environment as it

helps to clean the air because plants use carbon dioxide in the air

for photosynthesis. At the same time, the plants produce oxygen

for humans and animals to breath. Without plants, the oxygen

would be used up and there would be no food produced for

humans and animals.

J4

Sains Tingkatan 1 Jawapan

4 2, 4, 1, 3 Praktis ke Arah PT3
5 Hipotesis/ Hypothesis:
untuk Bahagian A
Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan
1 A 2 B 3 D 4 B 5 B
fotosintesis. 8 B 9 A 10 B
Carbon dioxide is needed by plants for photosynthesis. 6 B 7 D

Pemboleh ubah/ Variables: Bahagian B •
(a) Kehadiran karbon dioksida 1 (a) (i) Nukleus •
Presence of carbon dioxide Nucleus •
(ii) Mitokondria
(b) Kehadiran kanji Mitochondria
Presence of starch (b) (i) kimia
(c) Kehadiran cahaya/ air/ klorofil/ jenis tumbuhan chemical
Presence of light/ water/ chlorophyll/ type of plant (ii) sokongan
support
Keputusan/ Result: 2 (a) (i) 
(iv) 
Kehadiran Ujian kanji/ Starch test (b)

Tumbuhan karbon Kehadiran •
Plant
dioksida kanji
Presence Presence of
of carbon
dioxide starch
CONTOH Pemerhatian
Observation

Tidak Tiada Tidak •
No perubahan No
A No change
Ya
Bertukar Yes Bahagian C
menjadi biru
B Ya 3 (a) Sel A: Sel tumbuhan
Yes tua Cell A: Plant cell
Changes into
Sel B: Sel haiwan
dark blue Cell B: Animal cell

Analisis/ Analysis: (b) Struktur S
1 Tumbuhan dalam set radas A tidak dapat menjalankan Structure S

fotosintesis. (c) 1 Sel tumbuhan mempunyai kloroplas manakala sel
The plant in the apparatus set A is unable to carry out
haiwan tiada kloroplas.
photosynthesis. Plant cell contains chloroplasts while animal cell has no

2 Menyerap karbon dioksida. chloroplasts.
To absorb carbon dioxide.
2 Sel tumbuhan mempunyai dinding sel manakala sel

Kesimpulan/ Conclusion: haiwan tiada dinding sel.
Hipotesis diterima. Karbon dioksida diperlukan untuk Plant cell has cell wall while animal cell does not have cell

proses fotosintesis. wall.
Hypothesis is accepted. Carbon dioxide is needed for
3 Sel tumbuhan mempunyai vakuol manakala sel
photosynthesis process.
haiwan tiada vakuol.
C Plant cell has vacuole while animal cell has no vacuole.

1 L: Fotosintesis/ Photosynthesis (Mana-mana dua jawapan/ Any two answers)
M: Respirasi/ Respiration
2 (a) BENAR/ TRUE (d) Struktur P: Menghasilkan tenaga untuk tindak balas.
(b) PALSU/ FALSE Structure P: Produces energy for reactions.
(c) PALSU/ FALSE
(d) BENAR/ TRUE Struktur Q: Mengawal semua aktiviti sel.
Structure Q: Controls all activities of the cell.
3 Oksigen yang dihasilkan ketika fotosintesis digunakan
untuk respirasi organisma hidup, pereputan sisa (e) Proses X: Struktur P/ mitokondria
Process X : Structure P/ mitochondria
organisma yang telah mati dan pembakaran bahan api.
Proses Y: Struktur R/ kloroplas
Manakala karbon dioksida yang dihasilkan ketika respirasi, Process Y: Structure R/ chloroplast

pereputan dan pembakaran akan diserap oleh tumbuhan (f) Proses X merupakan proses respirasi yang akan

hijau untuk fotosintesis. Dengan cara ini, jumlah karbon membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida

dioksida dan oksigen dapat dikekalkan di atmosfera. diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses

Selain itu, fotosintesis juga membekalkan makanan Y, iaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis pula

(glukosa) kepada manusia untuk menghasilkan tenaga membebaskan oksigen yang akan digunakan oleh

melalui proses respirasi. Oleh itu, proses fotosintesis dan haiwan untuk melakukan proses respirasi. Kedua-

respirasi saling melengkapi. dua proses ini berlaku secara berterusan untuk
Oxygen produced during photosynthesis is used for respiration in
mengekalkan keseimbangan ekosistem.
living organisms, decomposition of the remains of dead organisms Process X is a respiration process that releases carbon dioxide.
and combustion of fuels. While carbon dioxide produced during
respiration, decomposition and combustion is absorbed by green Carbon dioxide is needed by plants to carry out process Y,
plants for photosynthesis. By this way, the amount of oxygen
and carbon dioxide is maintained in the atmosphere. Besides, which is photosynthesis process. The photosynthesis process
photosynthesis also supplies food to humans for producing
energy through respiration process. Therefore, the cell respiration releases oxygen that will be used by animals to carry out
and photosynthesis processes compliment each other.
4 Jawapan murid/ Student’s answer respiration process. Both of these processes are ongoing to

maintain the balance of the ecosystem.

(g) Karbon dioksida + Air   Tenaga cahaya
Glukosa + Oksigen Klorofil

Carbon dioxide + Water   Light energy
Glucose + Oxygen Chlorophyll

J5

Sains Tingkatan 1 Jawapan

Bab 3 Praktis ke Arah PT3

Homeostasis dalam Benda Hidup Bahagian A
3.1 Homeostasis in Living Things
1 B 2 A 3 A 4 A 5 D
8 C 9 D 10 A
6 A 7 D

A

1 Homeostasis, seimbang/ Homeostasis, balanced Bahagian B
2 (a)  1 (a) (i) BENAR/ TRUE
(c)  (ii) PALSU/ FALSE
(d) 
(b)
B

1 (a)  2 (a) Jantung berdegup dengan lebih cepat 
(b)  The heart beats faster 
(c) 
(d)  Kadar metabolisme meningkat
2 (a)  The metabolic rate increases
(d) 
(b) (i) spirakel/ spiracles
3 S (ii) lembap/ humid
CONTOH U

4 (a) PALSU/ FALSE • • Bahagian C
(b) PALSU/ FALSE • • 3 (a) Transpirasi/ Transpiration
(c) BENAR/ TRUE (b) 1 Membantu menyejukkan tumbuhan semasa hari
(d) BENAR/ TRUE •
5 • panas.
Helps to cool down the plants during hot days.
••
2 Membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut
• air dan mineral dari tanah ke semua bahagian

• tumbuhan.
•• Helps the plants to absorb and carry water and minerals

6 (a) (ii)  from the soil to all parts of the plants.
(iii) 
(c) (i) Mengawal pembukaan dan penutupan stoma.
Controls the opening and closing of stoma.
(ii)(b) (i) •• Sel pengawal Stoma terbuka
(ii) •• Guard cell Stoma opens
(iii)
•• (iii) Pada waktu siang, stoma terbuka untuk

(c) Apabila aktiviti cergas dilakukan, lebih banyak membolehkan lebihan air tersejat daripada daun

oksigen diperlukan untuk proses respirasi sel. Oleh melalui transpirasi.
During the day, stoma opens to enable more water to
itu, jantung perlu mengepam lebih banyak darah

untuk membekalkan lebih banyak oksigen kepada sel- be evaporated from the leaves through transpiration.

sel badan. (iv) Stoma tertutup untuk mengurangkan penyejatan
When vigorous exercises are carried out, more oxygen is
air melalui transpirasi.
needed for cell respiration. Therefore, the heart needs to Stoma closes to reduce the evaporation of water

pump more blood to supply more oxygen to the body cells. through transpiration.

7 Q, S, P, R

C Bab 4

1 Transpirasi/ Transpiration Pembiakan Seks dan Aseks
2 (a) air, mineral/ water, minerals 4.1 Sexual and Asexual Reproduction
(b) menyejukkan/ to cool down
3 Sel pengawal/ Guard cell: Y 1 (a) Pembiakan/ Reproduction
Stoma/ Stoma: X (b) individu baharu/ new individuals
4 (a) PALSU/ FALSE 2 (a) 
(b) BENAR/ TRUE (c) 
3 (a) PALSU/ FALSE
D (b) BENAR/ TRUE
(c) BENAR/ TRUE
1 Homeostasis membolehkan manusia dan benda hidup 4 (a) P
(b) Q
menyesuaikan diri dengan persekitaran luar yang (c) Q
(d) P
sentiasa berubah. Homeostasis juga menyediakan (e) P
(f) Q
keadaan dalaman badan yang stabil dan terkawal supaya

sel-sel badan dapat menjalankan fungsi dengan cekap.
Homeostasis enables humans and living things to adapt with

external environment that changes regularly. Homeostasis also
keeps the internal body environment stable and under control so
that the body cells can function efficiently.

J6

CONTOH


Click to View FlipBook Version