The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pramote.nyu, 2021-04-14 01:57:41

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน

การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้
ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย ครัง้ ท่ี ๑

วันที่ ๒๓ กนั ยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

จดั ทำโดย

นางสาวรัชนีกร กิง่ แก้ว

กศน.อำเภอสงั ขะ ตำแหน่งครูผู้ชว่ ย

สำนักงำน กศน.จังหวดั สรุ นิ ทร์ สำนักงำน กศน.

สำนกั งำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธกิ ำร

คำนำ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ู้ชว่ ย ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ของนางสาวรัชนีกร กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังขะ สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการทางผู้จัดทำได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารในการประกอบการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 23
กนั ยายน ๒๕๖3 ถงึ วนั ท่ี ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔

ผู้จัดทำขอขอบพระคณุ ทุกท่านทใ่ี หค้ ำปรึกษาในการจดั ทำเอกสารฉบับน้ี จนเอกสารฉบับน้ี
สำเรจ็ ลุลว่ งไปไดด้ ว้ ยดี ทางผู้จดั ทำตอ้ งขอขอบพระคุณมา ณ ท่นี ี่ดว้ ย

นางสาวรชั นกี ร กง่ิ แก้ว
ครผู ชู้ ่วย

สารบัญ

เรอื่ ง หนา้

คำนำ ก
สารบญั ข
ตอนท่ี ๑ ข้อมลู ทวั่ ไป ๑

ขอ้ มลู ผู้รบั การประเมิน ๒
ประวตั กิ ารศึกษา ๒
ประวตั ิการรับราชการ ๒
การปฏบิ ตั งิ านทีไ่ ด้รับมอบหมาย/หน้าท่พี เิ ศษ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ ๔
ประวัติการสัมมนา/ ฝกึ อบรม ๗
ผลงานท่ีภาคภูมใิ จ ๘
กิจกรรมเครือข่าย

คำส่ังมอบหมายการปฏบิ ัตงิ าน
๑๕
ตอนท่ี ๒ ขอ้ มลู เกี่ยวกับการปฏบิ ัติงาน ๑๕
รายงานการประเมินผลด้านการปฏิบัตติ น ๑๕
ขอ้ ที่ 1 วินยั และการรกั ษาวนิ ยั ๑๙
ขอ้ ท่ี ๒ คุณธรรม จรยิ ธรรม ๒๓
ขอ้ ท่ี ๓ จรรยาบรรณวชิ าชีพ ๓๐
ขอ้ ที่ ๔ การดำรงชีวิตตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ๓๒
ขอ้ ท่ี ๕ จิตวญิ ญาณความเปน็ ครู ๓๖
ข้อที่ ๖ จิตสำนึกความรบั ผิดชอบในวชิ าชีพครู ๓๙
รายงานการประเมนิ ผลดา้ นการปฏบิ ัติงาน ๓๙
ข้อที่ ๑ การจดั การเรยี นการสอน ๔๔
ขอ้ ที่ ๒ การบริหารจดั การชั้นเรียน ๔๕
ข้อท่ี ๓ การพัฒนาตนเอง ๔๗
ข้อท่ี ๔ การทำงานเป็นทมี ๔๙
ขอ้ ท่ี ๕ งานกจิ กรรมตามภารกจิ บริหารงานของสถานศกึ ษา ๕๒
ขอ้ ท่ี ๖ การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ๕๓
๕๘
ตอนที่ ๓ แบบประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้
แบบสรปุ ผลการประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้

สารบญั (ตอ่ ) หนา้
เร่ือง
๕๙
ภาคผนวก
ตอนที่ ๑ ขอ้ มลู ทัว่ ไป ๕๙

- หนงั สือการประเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม สังกดั สำนักงาน กศน.

ประวัติการสมั มนา/ ฝึกอบรม/ผลงาน
- ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรทู้ างวทิ ยาศาสตร์

โดยรูปแบบ STEM Education & Coding ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๖๑
- เข้าร่วมโครงการอบรมคณุ ธรรมและจรยิ ธรรมการประกนั คณุ ภาพการศึกษาไทย ๖๑

ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ๖๒
- รว่ มประชมุ ชมการบรรยายแนวทางการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก

ภายใตส้ ถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเย่ยี มออนไลน์

- สำนกั งานเพอ่ื สร้างโอกาสการมีงานทำ และการพัฒนาผลติ ภณั ฑ์

การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ผา่ นส่อื ออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Team ๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ผ่านการอบรมบรู ณาการภาคีเครือขา่ ยในการจัดกระบวนการเรยี นรู้

ตามศาสตรพ์ ระราชาเพื่อขบั เคลอื่ นและขยายผล “โคก หนอง นา โมเดล”

ตน้ แบบ พ้นื ท่ีชายแดน จงั หวดั สุรนิ ทร์(รุ่นที่ ๑) หลักสูตร การบริการจดั การ

พน้ื ที่ โคก หนอง นา โมเดล ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๔ ๖๓

- ผ่านการทดสอบออนไลน์ความร้เู กย่ี วกบั “การเขียนแผนงานและโครงการ”

ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิ ส์ ๖๔

- ผา่ นการทดสอบความรูอ้ อนไลน์ หวั ข้อ “ความรดู้ า้ นการปฏบิ ัติงานพัสดุ” ๖๔

- ผา่ นการทดสอบออนไลน์ความรเู้ ก่ียวกับ เร่ืองการเรยี นการสอน

แบบออนไลน์ E – Learning”ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ๖๕

- ผ่านการศกึ ษาออนไลนแ์ ละการทดสอบความรู้ เรือ่ ง “การเรียนรู้ สู้ภัย ๖๕

Covid-19” ด้วยระบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์

- ผ่านการศึกษาออนไลนแ์ ละการทดสอบความรู้ เรื่อง “การเรียนรู้กญั ชา ๖6

และกัญชงอยา่ งชาญฉลาดสำหรับประชาชน” ดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์

สารบญั (ตอ่ ) หนา้

เรอื่ ง ๖๗

- ผ่านการศกึ ษาดว้ ยระบบอิเลก็ ทรอนิกสเ์ รอื่ ง “วินยั คณุ ธรรมจริยธรรม ๖๗
ตอ่ ต้านการทุจริต”ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด ๖๘

- ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศกั ยภาพข้าราชการครแู ละบุคลากรทาง ๖๘
การศึกษา ดว้ ยระบบออนไลน์ เรอ่ื ง การใช้งาน Google Apps
for Education เพอื่ พฒั นาการเรยี นการสอนออนไลน์ ๖๙
๖๙
- ผา่ นการทดสอบความรู้ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกสช์ มุ ชนแหง่ การเรียนรู้
ทางวชิ าชพี (Professional Learning Community:PLC ๗6
77
- ผา่ นการทำแบบทดสอบออนไลน์ หลกั สูตรการเขา้ ใจดจิ ทิ ัล 78
Digital Literacy 78

- ผา่ นการทดสอบความรอู้ อนไลน์ หัวขอ้ ความร้เู ก่ยี วกบั การดำเนินงาน
งานสอ่ื การเรยี นการสอน

- ผา่ นการทดสอบความร้อู อนไลน์เรือ่ งพลเมืองดจิ ทิ ัลในศตวรรษที่ ๒๑

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเก่ยี วกบั การปฏบิ ัติงานและปฏบิ ตั ติ น
- แบบคำขอแต่งต้ังครปู ฏิบัตหิ น้าทก่ี ารสอน
- คำส่งั แต่งตั้งครูประจำกลมุ่
- บญั ชีลงเวลาการมาปฏิบตั ิงาน
- คำส่งั แตง่ ต้ังมอบหมายงาน

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้มของครผู ู้ชว่ ย
ครงั้ ที่ ๑ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔
ชอื่ ผรู้ ับการประเมนิ นางสาวรัชนกี ร ก่ิงแกว้

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์
สำนกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมลู ผู้ขอรบั การประเมนิ

ตอนท่ี 1 ข้อมลู ทั่วไป

๑. ขอ้ มลู ผขู้ อรบั การประเมนิ

๑. ชอ่ื (นาย,นาง,นางสาว) รัชนีกร นามสกุล กง่ิ แกว้

๒. เกดิ เมือ่ วนั ที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ อายุ ๓๘ ปี ๑ เดอื น

๓. ตำแหนง่ หนา้ ทใ่ี นปจั จุบนั ตำแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย

สถานท่ีปฏิบตั งิ าน ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสังขะ

สังกัด สำนักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จังหวดั สุรินทร์

ตัง้ อยเู่ ลขท่ี - หมูท่ ี่ 1 ถนน - ตำบล/แขวง สงั ขะ

อำเภอ/เขต สงั ขะ จังหวัด สรุ นิ ทร์ รหสั ไปรษณยี ์ 3215๐

โทรศพั ท์ ๐44-571372 โทรสาร ๐44-571372 e-mail -

๔. ทีอ่ ยปู่ จั จบุ ัน เลขที่ 351 หมู่ ๑ ตำบล/แขวง สังขะ

อำเภอ/เขต สังขะ จังหวดั สุรนิ ทร์ รหสั ไปรษณยี ์ 3215๐

โทรศัพท์ - โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ๐65-6942392

โทรสาร - e-mail [email protected]

ใบอนญุ าตผูป้ ระกอบวิชาชีพครู เลขที่ 59203030210837 ออก ณ วันท่ี 9

เดอื น เมษายน พ.ศ. ๒๕59

๒. ประวัตกิ ารศึกษา สาขาวชิ า ปีที่สำเรจ็ สถาบนั การศึกษา หมาย
การศึกษา เหตุ
วฒุ กิ ารศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์
วชิ าชีพครู ๒๕54 มหาวิทยาลยั ราชภฎั สุรินทร์
ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ครู โรงเรียนสังขะ
ปรญิ ญาตรี บรหิ ารธุรกิจบัณฑิต ๒๕50 โรงเรียนสังขะ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงั ขะวทิ ยาคม
มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ วิทย-์ คณิต ๒๕45
ประถมศึกษา
- ๒๕42

- ๒๕39

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ของครผู ูช้ ่วย คร้งั ท่ี ๑ ๑

๓. ประวัตกิ ารทำงาน (ตงั้ แต่เรม่ิ ปฏิบตั ิงานจนถึงปัจจบุ นั )

วนั -เดือน-ปี ตำแหนง่ สอนระดับ สถานที่ทำงาน

๒๓ ก.ย. ๖๓ -ปัจจบุ ัน ครผู ้ชู ว่ ย ม.ตน้ , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ม.ปลาย ตามอัธยาศยั อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๒๖ ธ.ค.๕๖ –๒๒ ก.ย. ๖๓ ครู กศน.ตำบล ประถม,ม.ต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
,ม.ปลาย ตามอธั ยาศยั อำเภอสงั ขะ จังหวดั สรุ ินทร์

๑๐ ม.ค. ๕๔ –๒๖ ธ.ค.๕๖ ครู กศน.ตำบล ม.ตน้ ,ม.ปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั อำเภอทา่ ตูม จงั หวัดสุรินทร์

๒ ม.ิ ย ๕3 –๑๐ ม.ค. ๕๔ ครู ศรช. ม.ต้น,ม.ปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั อำเภอท่าตูม จังหวัดสรุ ินทร์

๔. การปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รับมอบหมาย/หน้าที่พเิ ศษ ภาคเรยี นที่ ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีกร กิ่งแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสังขะ จงั หวัดสุรนิ ทร์ ยดึ หลักการสอนท่ีเน้น

เตรียมความพรอ้ มนำลกู ศษิ ย์สู่ศตวรรษที่ ๒๑ สอนนักศึกษา โดยนำเทคโนโลยเี ข้ามาบูรณาการในรายวิชา

สอนให้มที ักษะการคดิ ริเร่มิ การใช้เคร่อื งมือการสืบคน้ การแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองและเน้นทักษะการ

ปฏบิ ตั ิเพอื่ เตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพในอนาคต สอนให้ลูกศิษย์สามารถมีความรู้ ความสามารถตาม

มาตรฐานรายวชิ าและจุดประสงค์รายวิชา เพือ่ ใหน้ กั เรยี นสามารถเปน็ ผ้ใู หญ่ที่มีคุณภาพในภายภาคหน้า

เต็มไปด้วยความรู้และคณุ ธรรม มีการตดิ ต่อกับผู้ปกครองในการแกป้ ัญหาทีเ่ กิดข้ึนกับนกั เรยี นจนสำเรจ็

ลลุ ว่ งไปดว้ ยดี และได้รบั มอบหมายหน้าที่ ดงั น้ี

๔.๑ งานการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน

ข้าพเจ้าไดร้ บั มอบหมายให้ปฏิบัตหิ น้าท่ีการสอนนักศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนการสอนตามคู่มอื การดำเนนิ งานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน

พุทธศกั ราช ๒๕๕๑ รายวิชา ดังน้ี

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้

๑. วชิ าทักษะการเรยี นรู้ รหัสวิชา ทร21001 จำนวน ๕ หนว่ ยกติ

๒. วิชาคณิตศาสตร์ รหสั วิชา พค21001 จำนวน 4 หน่วยกติ

3. วชิ าทยาศาสตร์ รหสั วิชา พว21001 จำนวน 4 หน่วยกติ

4. วชิ าการเงนิ เพื่อชีวติ 2 รหัสวชิ า สค22029 จำนวน ๓ หนว่ ยกิต

5. วิชาการป้องกันการทจุ ริต รหสั วิชา สค220๒2 จำนวน ๒ หน่วยกติ

ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย

๑. วชิ าทักษะการเรียนรู้ รหสั วิชา ทร๓1001 จำนวน ๕ หนว่ ยกิต

๒. วิชาคณติ ศาสตร์ รหสั วชิ า พค๓1001 จำนวน ๕ หน่วยกิต

3. วิชาทยาศาสตร์ รหสั วิชา พว๓1001 จำนวน ๕ หนว่ ยกติ

4. วชิ าการเงินเพื่อชวี ติ 2 รหสั วิชา สค22029 จำนวน ๓ หน่วยกิต

5. วชิ าการปอ้ งกนั การทุจรติ รหสั วิชา สค๓20๒๖ จำนวน ๓ หน่วยกิต

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ู้ชว่ ย ครง้ั ที่ ๑ ๒

๔.๒ งานที่ได้รับมอบหมายเปน็ งานพเิ ศษ ดงั นี้
๔.๒.๑ กลุ่มบรหิ ารงานวชิ าการ

- ปฏิบตั งิ านการประกันคุณภาพของสถานศกึ ษา SAR
- เปน็ หัวหนา้ กลมุ่ งานพัสดุ

- กิจกรรมงานการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานนอกระบบและงานพัฒนาหลกั สูตร
- ปฏิบตั ิหน้าทอ่ี ่นื ๆ ทไ่ี ดร้ ับมอบหมายจากสถานศึกษา โดยใหก้ ารสนับสนุน
และช่วยเหลอื

๔.๒.๒ กลุ่มบรหิ ารงบประมาณ
- เป็นหวั หนา้ เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

- งานแผนงาน
- หน้าทอ่ี ื่น ๆ ที่ไดร้ บั มอบหมาย โดยใหก้ ารสนับสนุน และชว่ ยเหลือและปฏบิ ัติ
หนา้ ที่อื่น ๆ ตามทไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผบู้ ังคับบัญชา

๔.๒.๓ กลุ่มงานบริหารงานบคุ คล
- ปฏิบัติหนา้ ท่ีตรวจเวรรักษาการณ์ประจำวันตามคำสั่งเวรรักษาการณ์ตาม

ทไี่ ด้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสัง่ มอบหมายการปฏิบตั ิงาน
- หน้าทอี่ ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายโดยให้การสนับสนุนและชว่ ยเหลอื ในสถานศึกษา

๔.๒.๔ กลุ่มบริหารงานท่วั ไป
- การจัดการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง

- ปฏิบตั หิ น้าที่นิเทศตดิ ตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจดั การศึกษา
ตอ่ เน่ือง

- งานการศึกษาตามอธั ยาศยั

- ปฏบิ ตั หิ นา้ ทง่ี านควบคมุ ภายในและบรหิ ารความเสยี่ ง
- หนา้ ท่อี น่ื ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย โดยใหก้ ารสนับสนนุ ช่วยเหลอื และปฏบิ ัติ

หนา้ ทอ่ี นื่ ๆ ตามทไ่ี ด้รบั มอบหมายภายในสถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย คร้ังท่ี ๑ ๓

๕. การอบรม/ศึกษาดูงาน สถานท่ี หนว่ ยจัด
โรงแรมส่วนป่ารสี อร์ท ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
วัน/เดือน/ปี ประเด็นการดูงาน/อบรม อำเภอเมืองสรุ ินทร์
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ผา่ นการอบรมโครงการ การศึกษา
จังหวดั สุรนิ ทร์ นครราชสีมา
พัฒนาทักษะกระบวนการ
เรยี นรูท้ างวทิ ยาศาสตร์
โดยรปู แบบ STEM
Education & Coding
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เขา้ รว่ มโครงการอบรม Facebook:Live สมศ. สำนักงานรบั รอง
คุณธรรมและจริยธรรมการ มาตรฐานและ
ประกนั คณุ ภาพการศึกษา ประเมนิ คณุ ภาพ
ไทย กา้ วไกลด้วยคุณธรรม
และจรยิ ธรรม การศึกษา

๕ มนี าคม ๒๕๖๔ รว่ มประชุมชมการบรรยาย ผ่านชอ่ งทาง Facebook โดย สำนักงานรบั รอง

แนวทางการประเมิน Live : สมศ. มาตรฐานและ
คณุ ภาพภายนอก ภายใต้ ประเมินคณุ ภาพ
การศกึ ษา
สถานการณ์ COVID-19 :
การตรวจเยีย่ มออนไลน์

๘-๑๒ สำนักงานเพ่อื สร้างโอกาส หอประชมุ อำเภอสังขะ สำนักงาน กศน.
กุมภาพันธ์ จงั หวัดสรุ นิ ทร์
๒๕๖๔ การมงี านทำ และการ
พัฒนาผลติ ภณั ฑ์ การ
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ผ่าน

สอื่ ออนไลน์ โปรแกรม
Microsoft Team

ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ของครูผชู้ ว่ ย ครง้ั ท่ี ๑ ๔

วนั /เดือน/ปี ประเดน็ การดูงาน/อบรม สถานท่ี หนว่ ยจดั
๙-๑๐ ศนู ย์ฝึกและพัฒนา สำนกั งาน กศน.จงั หวัด
ผ่านการอบรมบูรณาการ อาชีพราษฎรไทย สุรนิ ทร์ รว่ มกบั
กมุ ภาพนั ธ์ ภาคเี ครือข่ายในการจดั บรเิ วณชายแดนสุรนิ ทร์ ศูนยฝ์ ึกและพัฒนา
๒๕๖๔ กระบวนการเรียนร้ตู าม จังหวดั สรุ นิ ทร์ อาชพี ราษฎรไทย
ศาสตร์พระราชาเพ่ือ บรเิ วณชายแดนสรุ นิ ทร์
๔ กุมภาพนั ธ์ ขบั เคล่ือนและขยายผล ศึกษาและทดสอบ
๒๕๖๔ “โคก หนอง นา โมเดล” ออนไลน์ ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์เพอื่
ต้นแบบ พื้นท่ีชายแดน การศึกษาพิษณโุ ลก
๒ กมุ ภาพันธ์ จงั หวดั สรุ นิ ทร(์ รุ่นท่ี ๑) ศกึ ษาและทดสอบ จ.พิษณโุ ลก
๒๕๖๔ หลักสตู ร การบรกิ าร ออนไลน์
จดั การพื้นท่ี โคก หนอง วิทยาลัยท่าแซะ
๒ กมุ ภาพนั ธ์ นา โมเดล ประจำปี ศกึ ษาและทดสอบ สำนกั งาน
๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๕๖๔ ออนไลน์ คณะกรรมการการ
ผา่ นการทดสอบออนไลน์ อาชวี ศึกษา
๓๑ มกราคม ความรู้เกี่ยวกับ ศกึ ษาและทดสอบ ศนู ยว์ ิทยาศาสตร์เพ่อื
๒๕๖๔ “การเขียนแผนงานและ ออนไลน์ การศึกษาร้อยเอ็ด
โครงการ”ดว้ ยระบบ จ.ร้อยเอ็ด
๓๐ มกราคม อิเล็กทรอนกิ ส์ ศึกษาและทดสอบ
๒๕๖๔ ผ่านการทดสอบความรู้ ออนไลน์ ศนู ย์วิทยาศาสตรเ์ พื่อ
ออนไลน์ หวั ข้อ “ความรู้ การศึกษารอ้ ยเอ็ด
ด้านการปฏบิ ัติงานพสั ดุ”
จ.ร้อยเอ็ด
ผ่านการทดสอบออนไลน์
ความรเู้ ก่ยี วกบั เรอ่ื งการ สำนักงานสง่ เสริม
เรยี นการสอนแบบ การศึกษานอกระบบ
ออนไลน์ E – Learning” และการศกึ ษาตาม
ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนกิ ส์
ผ่านการทดสอบความรู้ อัธยาศัย
เกย่ี วกบั “คุณสมบตั ิทดี่ ี กระทรวงศึกษาธิการ
ของครูไทย”ดว้ ยระบบอิ
ทรอนกิ ส์
ผา่ นการศึกษาออนไลน์

และการทดสอบความรู้

เรอื่ ง “การเรียนรู้ สู้ภยั

Covid-19” ดว้ ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผชู้ ว่ ย คร้งั ท่ี ๑ ๕

วนั /เดือน/ปี ประเดน็ การดูงาน/อบรม สถานที่ หน่วยจดั
๓๐ มกราคม กระทรวงศึกษาธิการ
ผ่านการศกึ ษาออนไลน์ ศึกษาและทดสอบ
๒๕๖๔ และการทดสอบความรู้ ออนไลน์ สำนักงานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบ
เรื่อง “การเรียนรู้กญั ชา และการศึกษาตาม
และกัญชงอย่างชาญ อธั ยาศยั จงั หวัดตราด

ฉลาดสำหรับประชาชน” โรงเรียนบ่อกรวุ ิทยา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพน้ื ที่
การศกึ ษามัธยมศึกษา
๒๖ มกราคม ผา่ นการศกึ ษาดว้ ยระบบ ศึกษาและทดสอบ เขต ๙
๒๕๖๔ อิเลก็ ทรอนิกสเ์ ร่อื ง “วินยั ออนไลน์
คณุ ธรรมจรยิ ธรรมตอ่ ตา้ น
การทุจริต”ของสำนักงาน
สง่ เสรมิ การศกึ ษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อธั ยาศยั จังหวดั ตราด

๒๕ มกราคม ผา่ นการอบรมโครงการ ศกึ ษาและทดสอบ
๒๕๖๔
พัฒนาศกั ยภาพ ออนไลน์
ข้าราชการครแู ละ

บคุ ลากรทางการศกึ ษา

ดว้ ยระบบออนไลน์ เร่ือง

การใช้งาน Google Apps

for Education เพอื่

พฒั นาการเรียนการสอน

ออนไลน์

๒๔ กุมภาพนั ธ์ ผา่ นการทดสอบความรู้ ศึกษาและทดสอบ โรงเรยี นบา้ นหนองด้วง
๒๕๖๔ ออนไลน์ วังประทุม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิ ส์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
ชมุ ชนแหง่ การเรยี นรทู้ าง การศึกษาประถมศึกษา
วิชาชีพ (Professional หนองบัวลำภู เขต ๒

Learning
Community:PLC)

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ชู้ ว่ ย ครง้ั ที่ ๑ ๖

วัน/เดอื น/ปี ประเด็นการดูงาน/อบรม สถานที่ หนว่ ยจดั
๑๕ มกราคม สำนักงาน กศน.จงั หวดั
ผา่ นการทำแบบทดสอบ ศึกษาและทดสอบ
๒๕๖๔ ออนไลน์ หลักสูตรการ ออนไลน์ สมทุ รสาคร

๑๖ มกราคม เขา้ ใจดิจิทัล Digital วทิ ยาลัยการอาชีพ
๒๕๖๔ Literacy บำเหน็จณรงค์
สำนักงาน
ผา่ นการทดสอบความรู้ ศกึ ษาและทดสอบ คณะกรรมการการ
ออนไลน์ หวั ข้อ ความรู้ ออนไลน์ อาชวี ศกึ ษา
กศน.อำเภอดอนพดุ
เกีย่ วกบั การดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จงั หวดั
งานส่อื การเรยี นการสอน สระบุรี

๑๑ ธันวาคม ผ่านการทดสอบความรู้ ศกึ ษาและทดสอบ
๒๕๖๓ ออนไลนเ์ ร่อื ง พลเมอื ง ออนไลน์
ดิจทิ ัล ในศตวรรษท่ี ๒๑

๖.ผลงานท่ภี าคภูมใิ จ

วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวลั /รางวลั / เกียรติบัตร หน่วยงานทมี่ อบ

๗ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔ เข้ารว่ มกิจกรรม “พิธีรำบวงสรวงรำลึกพระ นายอำเภอสงั ขะ

ยาสงั ฆะบุรีศรนี ครอจั จะ”

ณ ลานหนา้ อนสุ าวรียพ์ ระยาสงั ฆะบุรีศรี

นครอัจจะ อ.สงั ขะ จ.สุรนิ ทร์

๑๔-๑๕ ธนั วาคม ๒๕๖๓ เป็นวทิ ยากรโครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ าร ศูนย์การศึกษานอกระบบ

จดั ทำแผนการจัดการเรยี นรู้ ภาคเรยี นท่ี และการศกึ ษาตามอธั ยาศัย

๒/๒๕๖๓ อำเภอสงั ขะ จังหวดั สรุ ินทร์

ณ หอประชมุ กศน.อำเภอสงั ขะ

จ.สุรนิ ทร์

๓-๔ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ เปน็ วทิ ยากร โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ าร ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบ

เร่อื งการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และการศกึ ษาตามอัธยาศัย

ของสถานศึกษา (SAR) อำเภอสงั ขะ จงั หวัดสรุ นิ ทร์

ณ โรงแรมมาลินี อ.สงั ขะ จ.สุรินทร์

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้ารว่ มรำบวงสรวงในพธิ เี ปดิ งานชา้ ง จังหวดั สุรินทร์

ณ บรเิ วณอนสุ ารวรยี ์พระยาสรุ นิ ทรภ์ ักดศี รี

ณรงค์จางวาง จ.สุรนิ ทร์

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้มของครูผูช้ ่วย คร้งั ที่ ๑ ๗

๗. กิจกรรมเครอื ขา่ ย เร่ือง หน่วยงาน หลกั ฐาน
ท่ี วนั /เดอื น/ปี
๑. ๒๔ มีนาคม๒๕๖๔ รว่ มออกหน่วยบรกิ ารโครงการ ปกครองอำเภอสังขะ -ภาพถ่าย
อำเภอยม้ิ ..เคล่อื นท่ี
๒. ๙ มนี าคม ๒๕๖๔ ณ อบต.ทัพทนั ม. ๑ ต.ทพั ทนั -หนงั สือเชญิ
อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์
๓. ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ปกครองอำเภอสงั ขะ -ภาพถ่าย
เขา้ ร่วมกจิ กรรม -หนงั สือเชิญ
๔. ๒ มนี าคม ๒๕๖๔ “วนั คณะกรรมการหมบู่ ้าน(กม.)
ประจำปี ๒๕๖๔ สำนกั งาน กศน.จงั หวดั -ภาพถ่าย
๕. ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สุรินทร์ -หนงั สอื เชญิ
๖. มีนาคม ๒๕๖๔ ประชมุ ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา
๗. ๒๔ กุมภาพนั ธ์ เครอ่ื งมือเพมิ่ ผลสมั ฤทธ์ิทางการ ปกครองอำเภอสังขะ -ภาพถา่ ย
เรียน นกั ศึกษาข้ันพน้ื ฐาน -หนังสอื เชิญ
๒๕๖๔ สำนกั งาน กศน.จงั หวดั สุรนิ ทร์
ปกครองอำเภอสังขะ -ภาพถา่ ย
๘. ๑๗ กุมภาพนั ธ์ ประชุมคณะกรรมการศนู ย์ ปกครองอำเภอสงั ขะ -หนงั สือเชญิ
๒๕๖๔ ปฏิบัติการปอ้ งกันและ อบต.ตาคง จ.สุรนิ ทร์
ปราบปรามยาเสพตดิ อำเภอ -ภาพถ่าย
๙. ๑๔ กมุ ภาพันธ์ สังขะ -หนังสอื เชิญ
๒๕๖๔ -ภาพถา่ ย
ประชมุ หวั หนา้ สว่ นราชการ -หนังสือเชิญ
๑๐. ๗-๘ กมุ ภาพันธ์ ประจำเดอื นมนี าคม ๒๕๖๔
๒๕๖๔ ปกครองอำเภอสงั ขะ -ภาพถ่าย
รว่ มจัดนิทรรศการวนั -หนังสอื เชญิ
คณะกรรมการหมบู่ ้าน
อบต.สงั ขะ -ภาพถ่าย
ร่วมจัดนทิ รรศกาลสาธติ อาชีพใน -หนงั สือเชิญ
โครงการยกระดับคุณภาพของ
ประชาชน กิจกรรมหลกั หนึง่ ปกครองอำเภอสงั ขะ -ภาพถา่ ย
อำเภอ หนงึ่ ตำบลเขม้ แข็ง -หนังสือเชิญ
ตน้ แบบตามแนวทางปรชั ญาของ
เศรษฐกจิ พอเพียง กจิ กรรมยอ่ ย
เรียนร้กู ารบรหิ ารตำบลตน้ แบบ

รว่ มออกหน่วยบริการโครงการ
อำเภอย้มิ ..เคลอ่ื นท่ี ณ โรงเรียน
บา้ นสะกาด ม. ๑ ต.สะกาด
อ.สงั ขะ จ.สุรนิ ทร์

ร่วมจดั ซุ้มกจิ กรรมในงาน
โครงการ “สานรักทุง่ ทานตะวนั
Useen @ SangKha ประจำปี
๒๕๖๔

รำบวงสรวงพระยาสงั ฆะบรุ ี
นครอจั จะ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้มของครผู ้ชู ่วย คร้ังที่ ๑ ๘

ท่ี วัน/เดือน/ปี เรอ่ื ง หน่วยงาน หลักฐาน
๑๑. ๕ ธันวาคม
กิจกรรมวันพอ่ แห่งชาติ ปกครองอำเภอสังขะ -ภาพถ่าย
๒๕๖๓
๑๒. ๒๕ พฤศจกิ ายน ๕ ธนั วาคม ๒๕๖๓ -หนงั สอื เชิญ

๒๕๖๓ กิจกรรมจติ อาสาพฒั นาในโอกาส ปกครองอำเภอสังขะ -ภาพถา่ ย

๑๓. ๒๔ พฤศจกิ ายน วนั สำคญั ของชาติไทย -หนงั สอื เชิญ
๒๕๖๓
ณ โรงเรยี นบา้ นขอนแตก ม.๑
๑๔. ๑๒,๑๘
พฤศจกิ ายน ต.ขอนแตก อ.สงั ขะ จ.สุรินทร์
๒๕๖๓
รว่ มพิธีเจรญิ พระพุทธมนตเ์ พ่ือ ปกครองอำเภอสงั ขะ -ภาพถา่ ย
๑๕. ๑๙ ตลุ าคม
๒๕๖๓ เปน็ สิริมงคลใหก้ ับแผ่นดนิ และ -หนงั สอื เชิญ

๑๖. ๓๐ กันยายน ประชาชนชาวไทยทกุ หมู่เหล่าใน
๒๕๖๓
โอกาสวันชาติ และวนั พอ่

แห่งชาติ ๕ ธนั วาคม ๒๕๖๓

รำบวงสรวงพระยาสุรนิ ทรภ์ ักดี สำนกั งาน กศน.จังหวัด -ภาพถา่ ย

ศรณี รงคจ์ างวาง จดั กจิ กรรม สุรนิ ทร์ -หนังสือเชญิ

แสดงผลงานนทิ รรศการในงาน

“มหัศจรรยง์ านช้างสุรนิ ทร์”

ประชมุ เพื่อหารอื และซักซอ้ ม เทศบาลตำบลสงั ขะ -ภาพถา่ ย

หลักเกณฑก์ ารประกวดงาน -หนงั สอื เชิญ

ประเพณลี อยกระทง ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๓

ประชมุ ครผู ชู้ ว่ ย(บรรจุใหม่) สำนกั งาน กศน.จงั หวัด -ภาพถา่ ย

สังกดั สำนกั งาน กศน.จังหวัด สุรินทร์ -หนงั สอื เชิญ

สรุ ินทร์

๘. คำสั่งมอบหมายการปฏบิ ัตงิ าน เรือ่ ง หนว่ ยงาน หลกั ฐาน
ลำดบั วัน/เดอื น/ปี คำส่ังท่ี กศน.อำเภอ -คำสั่ง
๑. ๑ เมษายน ๐๔๑/๒๕๖๔ แตง่ ต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ สังขะ -คำส่ัง
๒๕๖๔ ๒ เมษา วนั รักการอา่ น
กศน.อำเภอ
๒. ๒๒ มนี าคม ๐๓๙/๒๕๖๔ แต่งต้งั คณะกรรมการ สงั ขะ
๒๕๖๔ ดำเนนิ การสอบ ตำแหนง่
เจ้าหนา้ ท่ีดแู ลศนู ย์
อนิ เตอรเ์ น็ตชุมชน
(ผ้ดู ูแลศูนย์ USO NET)
ในสังกัด สำนกั งาน
สง่ เสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั จงั หวัดสรุ ินทร์

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ชู้ ว่ ย คร้งั ท่ี ๑ ๙

ลำดบั วัน/เดอื น/ปี คำสัง่ ที่ เรือ่ ง หน่วยงาน หลักฐาน
๓. ๑๘ มีนาคม ๐๓๘/๒๕๖๔ กศน.อำเภอ -คำสง่ั
แต่งตง้ั คณะกรรมการ
๒๕๖๔ ๐๓๗/๒๕๖๔ ดำเนินการประเมิน สงั ขะ -คำสง่ั
๐๓๔/๒๕๖๔ คณุ ภาพการศึกษา -คำสง่ั
๔. ๑๖ มีนาคม ระดับชาติ ตามหลกั สตู ร กศน.อำเภอ
๒๕๖๔ ๐๓๒/๒๕๖๔ การศกึ ษานอกระบบ สงั ขะ -คำสง่ั
๐๓๐/๒๕๖๔ การศกึ ษาขน้ึ พนื้ ฐาน -คำสง่ั
๕. ๘ มนี าคม พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑ กศน.อำเภอ
๒๕๖๔ ดว้ ยนะบบ สังขะ
อเิ ลก็ ทรอนิกส์(E-Xam)
๖. ๓ มีนาคม กศน.อำเภอ
๒๕๖๔ แต่งตง้ั คณะกรรมการ สังขะ
ดำเนินงานเตรยี มความ
๗. ๑๘ พร้อมประเมินคัดเลือก กศน.อำเภอ
กมุ ภาพันธ์ กศน.ต้นแบบ ๕ ดี พรี สังขะ
๒๕๖๔ เมี่ยม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

แตง่ ตั้งกรรมการ
ดำเนนิ งานโครงการ
พัฒนาผูเ้ รียนดว้ ย
กระบวนการยวุ กาชาด
หลกั สูตรการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้
นกั ศกึ ษา กศน.อำเภอ
สังขะ ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓

แตง่ ตัง้ คณะกรรมการ
ดำเนนิ งานโครงการ
นวัตกรรมจดั การเรียนรู้
แหง่ ศตวรรษที่ ๒๑ กา้ ว
ไกลทันโลกยคุ ดิจิทลั

แตง่ ตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการอบรม
ประวตั ิศาสตร์ชาตไิ ทย
และบุญคุณของ
พระมหากษตั ริย์ไทย นัก
สกึ ษา กศน.อำเภอสังขะ
ภาคเรยี นท่ี ๒/๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้มของครผู ู้ชว่ ย คร้ังที่ ๑ ๑๐

ลำดบั วนั /เดอื น/ปี คำส่ังท่ี เรื่อง หนว่ ยงาน หลกั ฐาน
๘. ๒๒ ๕/๒๕๖๔ สำนักงาน กศน. -คำส่งั
แต่งตงั้ คณะกรรมการ จังหวดั สุรินทร์
กุมภาพันธ์ ๐๒๙/๒๕๖๔ จดั ทำแบบทดสอบวดั ผล -คำสั่ง
๒๕๖๔ สมั ฤทธิป์ ลายภาคเรียนท่ี กศน.อำเภอ
๒ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ สังขะ
๙. ๑๕ หลักสตู รการศึกษานอก
กมุ ภาพนั ธ์ ระบบระดบั การศกึ ษาขนั้
๒๕๖๔ พน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑ รายวชิ าเลอื กเสรี
สำนกั งาน กศน.จงั หวดั
สุรินทร์

แต่งตง้ั ครปู ฏิบตั ิการสอน
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศกึ ษา ๒๕๖๓

๑๐. ๑๕ ๐๒๘/๒๕๖๔ แตง่ ตั้งคณะกรรมการ กศน.อำเภอ -คำสัง่
สังขะ
กมุ ภาพันธ์ โครงการอบรมนักศึกษา

๒๕๖๔ กศน.เรียนรูศ้ าสตร์

พระราชาสู่ “โคก หนอง

นา โมเดล”ภาคเรียนที่

๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑. ๑๕ ๐๒๗/๒๕๖๔ แต่งตง้ั คณะกรรมการ กศน.อำเภอ -คำสั่ง

กุมภาพนั ธ์ บริหารหลกั สูตรและงาน สังขะ

๒๕๖๔ วชิ าการของศูนย์

การศึกษานอกระบบและ

การศกึ ษาตามอธั ยาศยั

อำเภอสังขะ

๑๒. ๘ มกราคม ๐๒๖/๒๕๖๔ แตง่ ตั้งคณะกรรมการ กศน.อำเภอ -คำสั่ง
๒๕๖๔ ดำเนินงานโครงการ สงั ขะ ๑๑

เสรมิ สรา้ งทักษะการ
เรยี นรูด้ ิจิทัลดว้ ย

กระบวนการเรยี นรู้ผา่ น
สื่อออนไลน์ นักศกึ ษา
กศน.อำเภอสงั ขะ ภาค

เรยี นท่ี ๒/๒๕๖๓

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผ้ชู ว่ ย ครั้งท่ี ๑

ลำดบั วนั /เดือน/ปี คำสง่ั ที่ เร่ือง หน่วยงาน หลกั ฐาน
๑๓. ๘ กมุ ภาพันธ์ ๐๒๕/๒๕๖๔ กศน.อำเภอ -คำส่งั
๐๒๔/๒๕๖๔ การมอบหมายปฏิบตั งิ าน -คำส่งั
๒๕๖๔ ๐๑๔/๒๕๖๔ ในหน้าที่ กศน.อำเภอ สงั ขะ -คำสั่ง
๑๔. ๒ กมุ ภาพันธ์ สงั ขะ ประจำปี ๒๕๖๔ กศน.อำเภอ
๐๑๑/๒๕๖๔ (เพิม่ เติม) -คำสงั่
๒๕๖๔ สงั ขะ
๐๐๙/๒๕๖๔ การแตง่ ตง้ั คณะกรรมการ -คำส่ัง
๑๕. ๑๓ มกราคม ดำเนนิ งานโครงการ กศน.อำเภอ
๒๕๖๔ ปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาด สังขะ ๑๒
ของไวรสั โคโรน่า
๑๖. ๑๑ มกราคม (COVID-19) กศน.อำเภอ
๒๕๖๔ สังขะ
การแตง่ ตงั้ คณะกรรมาร
๑๗. ๒๑ ธันวาคม กำหนดราคากลาง และ กศน.อำเภอ
๕๖๔ คณะกรรมการพจิ ารณา สังขะ
ราคากลางและใบเสนอ
ราคาหนงั สอื แบบเรียน
หลกั สตู รการศกึ ษานอก
ระบบ ระดบั การศกึ ษา
ขัน้ พนื้ ฐานพทุ ธศักราช
๒๕๕๑ ประจำภาคเรยี น
๒/๒๕๖๓ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓
โดยวธิ เี ฉพาะเจาะจง

แตง่ ตัง้ คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
ประชมุ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและจดั ทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
ผเู้ รยี น ศูนย์การศกึ ษา
นอกระบบและการศกึ ษา
ตามอธั ยาศัยอำเภอสงั ขะ

แตง่ ตง้ั คณะกรรมการ
ดำเนนิ งานดำเนินงาน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการจัดทำ
เว็บไซต์ กศน.ตำบล โดย
ใช้ Google site และการ
ใชเ้ ครือข่ายสังคม
ออนไลนใ์ นการจัดการ

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย ครง้ั ท่ี ๑

ลำดับ วนั /เดือน/ปี คำสั่งที่ เรือ่ ง หน่วยงาน หลกั ฐาน
๐๐๑/๒๕๖๔ -คำสง่ั
๑๘. ๒๓ เรยี นการสอน ภาคเรียน กศน.อำเภอ
พฤศจกิ ายน ๐๐๖/๒๕๖๔ ที่ ๒/๒๕๖๓ สังขะ -คำส่งั
๒๕๖๓ ๐๖๓/๒๕๖๓ -คำสั่ง
๐๖๒/๒๕๖๓ เรอื่ ง แต่งต้งั กศน.อำเภอ -คำส่งั
๑๙. ๑ ตลุ าคม คณะกรรมการดำเนนิ งาน สังขะ
๒๕๖๓ ๕๐/๒๕๖๓ การกำหนดราคากลาง -คำสั่ง
งานปรับปรงุ อาคาร กศน. กศน.อำเภอ
๒๐. ๒๙ ตลุ าคม ๐๖๓/๒๕๖๓ ตำบลตาคง ตำบลตาคง สังขะ -คำส่ัง
๒๕๖๓ ๕๐/๒๕๖๓ อำเภอสงั ขะ จังหวดั -คำส่ัง
สรุ ินทร์ กศน.อำเภอ
๒๒. ๒๒ ตุลาคม สังขะ ๑๓
๒๕๖๓ แตง่ ต้งั หัวหน้าเจา้ หนา้ ที่
พัสดุ กศน.อำเภอ
๒๓. ๑๕ ตุลาคม สงั ขะ
๒๕๖๓ แตง่ ตง้ั คณะทำงานระบบ
ประกนั คุณภาพภายใน กศน.อำเภอ
๒๔. 15 ธันวาคม สถานศึกษา ประจำปี สงั ขะ
๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๕๖๓
กศน.อำเภอ
๒๕. ๕ ตลุ าคม แต่งตง้ั คณะกรรมการ สังขะ
๒๕๖๓ ดำเนินการประเมนิ
คณุ ภาพการศกึ ษา
ระดับชาติ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
การศึกษาขน้ึ พ้นื ฐาน
พุทธศกั ราช ๒๕๕๑
ดว้ ยระบบ
อเิ ลก็ ทรอนิกส์(E-Xam)

แต่งตงั้ คณะกรรมการ
โครงการแนะแนวเพ่ือ
การศกึ ษาและการมีงาน
ทำสานสัมพนั ธ์ส่งพร่ี ับ
น้อง กศน.อำเภอสังขะ
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓

แต่งตง้ั คณะทำงานระบบ
ประกนั คุณภาพภายใน
สถานศกึ ษา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

แตง่ ตัง้ คณะกรรมการ
ดำเนินการสอบวัดผล
ประเมินผลปลายภาค

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครูผูช้ ่วย ครัง้ ที่ ๑

ลำดบั วัน/เดอื น/ปี คำส่งั ที่ เรอ่ื ง หน่วยงาน หลกั ฐาน
-คำส่ัง
เรียนหลักสตู รการศกึ ษา

นอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน

พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑ ภาค

เรียนท่ี ๑ ปกี ารศกึ ษา

๒๕๖๓ กศน.อำเภอสังขะ

๒๖. 30 2535/2563 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบั สำนกั งาน

พฤศจิกายน เลือก ปลัดกระทรวง

2563 ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย ศกึ ษาธิการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครูผชู้ ่วย ครัง้ ท่ี ๑ ๑๔

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ของครผู ู้ช่วย
คร้ังที่ ๑ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔
ช่อื ผรู้ ับการประเมิน นางสาวรชั นีกร กิ่งแก้ว

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอสงั ขะ จงั หวัดสรุ นิ ทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร กระทรวงศึกษาธิการ

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงาน

การประเมนิ ผลด้านการปฏบิ ตั ิตน

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๑.วินยั และการรักษาวินัย

๑.๑ กา รแ สดงอ อ ก ท า ง ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง • ภาพกิจกรรมที่
อารมณ์ กิริยา ท่าทาง และ และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ เกี่ยวขอ้ ง
พูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ ผเู้ รยี น โดยการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตน

กาลเทศะต่อผู้เรยี น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ยึดหลักคำสอน

ทางพระพทุ ธศาสนาในการดำเนนิ ชวี ิต

รูปท่ี ๑-๒ กจิ กรรมการนิเทศการสอบระหวา่ งภาคเรยี น พบปะนักศึกษาพดู คุยดว้ ยวาจาไพเราะ พร้อมทงั้
ใหข้ วัญและกำลังใจในการทำเรียนกับการเป็นนกั ศึกษา กศน. ณ กศน.อำเภอสังขะและกศน.ตำบลทบั ทนั

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครูผู้ชว่ ย คร้ังท่ี ๑ ๑๕

การประเมินผลด้านการปฏบิ ัติตน(ต่อ)

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๑.วินัยและการรกั ษาวนิ ัย

๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ ขา้ พเจา้ แสดงออกทางอารมณ์ กรยิ า ทา่ ทาง และ • ส ม ุ ด ล ง เ ว ล า ก า ร
กิริยา ท่าทาง และพูดสื่อสาร ก าร สื่อ สาร ไ ด้เหมาะสมก ับกาลเทศะต่อ ปฏบิ ัตงิ าน
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ ผบู้ งั คบั บญั ชาเพื่อนรว่ มงาน ผ้ปู กครอง และบุคคล • ภาพถ่าย
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน อื่น โดยการพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะอ่อนน้อม

ผ้ปู กครอง และบคุ คลอน่ื ถ่อม เชื่อฟงั และปฏิบตั ิตามคำส่ังของผู้บงั คบั บญั ชา

เกณฑ์การประเมนิ รปู ที่ 3-4 การวิทยกรบรรยายให้ความรู้ หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล
• ภาพถา่ ย
๑.วนิ ยั และการรักษาวินัย บันทึกผลการปฏบิ ตั งิ าน
๑.๓ มีเจตคติเชงิ บวกกับ ข้าพเจ้าปฏบิ ัติตนเป็นผมู้ ีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
ประเทศชาติ การเปน็ ครูท่ปี ระกอบดว้ ยคุณงามและความดี ซ่งึ
กระทำด้วยความสำนกึ ในจิตใจ เช่น ความเสยี สละ มี
นำ้ ใจ ความเกรงใจ ความยุตธิ รรม ความเห็นอกเห็น
ใจ การมมี ารยาทที่งดงาม ความรักและความเมตตา
ต่อศิษย์เพื่อเปน็ กำลังสำคัญในการขบั เคลือ่ นระบบ
การศึกษาให้มีคุณภาพและพฒั นาประเทศชาติให้มี
ความเจรญิ ก้าวหนา้

รปู ท่ี ๕-๖ รว่ มกจิ กรรกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ๑๖
ภูมพิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธนั วาคม 2563 และกจิ กรรมจติ อาสาพระราชทาน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ของครผู ู้ชว่ ย ครั้งที่ ๑

การประเมินผลดา้ นการปฏบิ ตั ติ น(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทึกผลการปฏิบตั งิ าน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

๑.วนิ ัยและการรักษาวนิ ัย

๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน • บญั ชลี งเวลา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยเป็นบุคคลท่ี • คู่มอื ระเบียบ
เกี่ยวข้องกับความเป็น เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินยั ของ

ข้าราชการ ทางราชการ กระทำตนเป็นแบบอยา่ งที่ดี มีหลักในการ

ปฏิบตั ิหน้าทข่ี องครอู ยา่ งชัดเจนยุติธรรม
1.4.๑ ปฏบิ ัตหิ น้าทร่ี าชการดว้ ยความซ่ือสตั ย์สุจริต

และเท่ียงธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผอู้ นื่

1.4.2 ไม่อาศัยและยอมใหผ้ ู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่

ราชการ แสวงหาผลประโยชน์แกต่ นเองหรือผู้อน่ื

1.4.๓ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันและ

นโยบายของสถานศึกษา โดยตั้งใจศึกษาข้อมูลเพื่อให้

เป็นคนรอบรู้เกี่ยวกบั นโยบายต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ กฎ

ระเบียบของโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลดีกับผู้เรียนและ

องค์กร

1.4.๔ ไม่เคยละทิง้ ทอดทิ้ง และไม่ประมาทเลินเลอ่

ในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

ทางราชการอยา่ งร้ายแรง

รปู ที่ ๗-๘ การตรวจงานด้วยการใช้ระเบียบราชการที่ถูกต้องและการตดิ ตามงานกบั บคุ ลากร

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ ๑๗

การประเมินผลดา้ นการปฏบิ ัติตน(ตอ่ )

เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏิบัติงาน หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๑.วนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย ขา้ พเจา้ ปฏิบัตติ นตามกฎหมายและกระทำตนให้ • สรุปรายงานผลการ
เขา้ ร่วมกจิ กรรม
๑.๕ การปฏิบัติต า มกฎ เป็นประโยชนต์ ่อตนเองและสังคม โดยใชเ้ หตุผล
• บนั ทึกขอ้ ความ
ร ะ เ บ ี ย บ ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์ ท่ี และวิจารณญาณในการตัดสนิ ใจเลือกปฏิบัติหนา้ ท่ี รายงานผลการเข้า
รว่ มกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับความ เ ป็น ทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย จนบรรลุเป้าหมายหนา้ ที่
• บัญชีลงเวลา
ขา้ ราชการครู ข้าราชการ ในฐานะเปน็ พลเมอื งทด่ี ี ยดึ มนั่ ในหลัก

ศลี ธรรมและคณุ ธรรมทางพระพทุ ธศาสนาในการ

ชว่ ยเหลือผ้อู น่ื

รูป ๙-๑๐ การแตง่ กายชดุ ผ้าไทยและการชว่ ยเหลอื บคุ ลากร ดว้ ยการให้คำแนะนำการรายงานประเมนิ ตนเอง

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๑.วนิ ยั และการรักษาวนิ ัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย โดยเป็น • สมดุ ลงเวลาการปฏบิ ัตงิ าน
๑.๖ การปฏิบัติตามกฎหมาย บุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายโดย

ตลอด กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีหลักใน

การปฏิบตั ิหนา้ ทขี่ องครูอย่างชดั เจนยุตธิ รรม

รปู ท่ี ๑๑-๑๓ การเสยี ภาษีปี ๖๓ ,ต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์และทำความสะอาดสำนกั งาน ๑๘
รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ูช้ ว่ ย ครั้งที่ ๑

การประเมินผลด้านการปฏิบัตติ น(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๒.คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

๒.๑ การปฏิบัติตนตาม ข้าพเจ้าปฏบิ ัตติ นเปน็ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม • ภาพกิจกรรมท่เี ก่ียวข้อง
หลักศาสนาที่นับถืออย่าง เพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและ

เคร่งครัด ความดี ซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจ เช่น

มกี ารยึดหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ คอื
คอื 2.1.๑ มคี วามเมตตาตอ่ ศิษย์

๒.1.2 มีความกรณุ าต่อศษิ ย์ ชว่ ยเหลือ

ให้คำแนะนำ อบรมสั่งสอนให้ศษิ ย์ประพฤติตน

อย่างเหมาะสม

2.1.๓ มีมุทิตาจิต คือ มีความยินดี

เสมอเมื่อศิษยไ์ ด้ดีพร้อมกับกลา่ วยกย่องชมเชย

ในความสามารถของเขา

2.1.4 มีอุเบกขา คือ มีการพยายาม

วางเฉยต่อบางพฤติกรรมก้าวร้าวที่ศิษย์แสดง

ออกมาโดยไม่ตั้งใจ คือ ไม่โกรธตอบ แต่จะ

พยายามพูดเตือนดี ๆ ด้วยอารมณ์และน้ำเสยี ง

ปกติ

รูปที่ ๑๔-๑๕ ให้คำแนะนำการใช้คิวอารโ์ ค๊ดและแนะนำการศึกษาตอ่ กบั นักศกึ ษา

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผู้ชว่ ย ครง้ั ท่ี ๑ ๑๙

การประเมินผลดา้ นการปฏิบตั ิตน(ต่อ)

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๒.คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

๒.๒ การเข้าร่วม ส่งเสริม ข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธ • ภาพกจิ กรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
สนับสนุน ศาสนกิจของ ศาสนา และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม

ศ า ส น า ท ี ่ น ั บ ถ ื อ อ ย ่ า ง ประเพณี ตลอดจนค่านิยมของสังคม ทำให้

สมำ่ เสมอ ข้าพเจา้ สามารถอยู่รว่ มกบั ผอู้ น่ื ในสังคมได้อย่าง

มคี วามสขุ

รปู ท่ี ๑๖-๑๗ รูปการทำบุญตักบาตรในเปน็ พระราชกศุ ล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมู ิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มลู

๒.คณุ ธรรม จริยธรรม ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกับ • ภาพกิจกรรมท่ี

๒.๓ การเห็นความสำคัญ ผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชน เกย่ี วข้อง
เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดขึ้น เช่น วันเข้าพรรษา วันสำคัญทาง

เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง พระพทุ ธศาสนา ฯลฯ

จารีตประเพณี วัฒนธรรม

ทอ้ งถ่นิ หรือชมุ ชน

รปู ที่ ๑๘-20 ทำบญุ ตักบาตรวันออกพรรษาและตกั บาตรชว่ งเชา้ ก่อนออกทำงาน ๒๐
รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ูช้ ่วย ครัง้ ที่ ๑

การประเมินผลด้านการปฏิบัตติ น(ตอ่ )

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏิบัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมูล

๒.คณุ ธรรม จริยธรรม

๒.๔ การเห็นความสำคัญ ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม • ภาพกิจกรรมทเ่ี กี่ยวขอ้ ง
เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึง จารีต • รายงานการเข้ากจิ กรรม
กิจกรรมที่แสดงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ รักษา

ประเพณี วฒั นธรรมของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการเข้า

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ และงานประเพณี

ต่าง ๆ อยา่ งสมำ่ เสมอ เชน่ รำบวงสรวงพระ

ยาสรุ ินทร์ภักดศี รณี รงค์จางวาง จัดกิจกรรม

แสดงผลงานนิทรรศการในงาน

“มหศั จรรย์งานช้างสุรนิ ทร์”

และรำบวงสรวงพระยาสงั ฆะบรุ ีนครอจั จะ

รปู ท่ี ๒๐-๒๔ รำบวงสรวงพระยาสุรนิ ทรภ์ กั ดีศรีณรงค์จางวาง จัดกิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการในงาน
“มหัศจรรยง์ านชา้ งสรุ นิ ทร”์ และรำบวงสรวงพระยาสังฆะบรุ นี ครอัจจะ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครูผชู้ ่วย ครง้ั ท่ี ๑ ๒๑

การประเมนิ ผลดา้ นการปฏบิ ัตติ น(ต่อ)

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๒.คุณธรรม จริยธรรม ข้าพเจ้าให้มีความเต็มใจที่จะให้บริการ • ภาพกิจกรรมท่ีเกีย่ วขอ้ ง

๒.๕ การมีจิตบริการ และ แก่ผู้ปกครองผู้เรียนทีม่ าติดต่อราชการกับ

จติ สาธารณะ ทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจและมีจิต

อาสาในการร่วมงานกบั ทางชมุ ชน

รูปที่ ๒๕ -๒๖ รว่ มกิจกรรมจิตอาสาและกจิ กรรมดำนาวันพ่อเก่ียวข้าววนั แม่

เกณฑ์การประเมิน บันทึกผลการปฏิบตั งิ าน หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

๒.คุณธรรม จรยิ ธรรม • รายงานการเข้า

๒ . ๖ ก าร ต่อต้าน ก า ร ข้าพเจ้ายดึ มั่นในหลกั ธรรมคำสอนของ กิจกรรม
กระทำของบุคคลหรือกลุ่ม พระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี • ภ า พ ก ิ จ ก ร ร ม ที่
บุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคง ให้แก่ศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นๆ เกยี่ วข้อง
ของชาติหรอื ผลกระทบเชิงลบ ดำรงชพี ตามสายกลาง

ต่อสงั คมโดยรวม

รปู ที่ ๒๗-๒๘ รว่ มกจิ กรรมสวดมนต์และสาธิตอาชพี ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
กจิ กรรมหลักหนงึ่ อำเภอหน่ึงตำบลเขม้ แขง็ ตามแบบแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง กจิ กรรมย่อย
เรียนร้กู ารบริหารจดั การตำบลต้นแบบ ในวนั ๒๔-๒๕ เดอื นกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชมุ อบต.
ตาคง อำเภอสงั ขะ จงั หวัดสุรนิ ทร์

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้มของครผู ชู้ ว่ ย ครั้งท่ี ๑ ๒๒

การประเมินผลด้านการปฏิบตั ติ น(ต่อ)

เกณฑ์การประเมิน บนั ทึกผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มูล

๓.จรรยาบรรณวิชาชพี

๓.๑ การพัฒนาวิชาชพี และ ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญ • บนั ทึกขอ้ ความรายงานผล
บุคลิกภาพอยา่ งตอ่ เนื่อง ของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความ การเข้าร่วมกจิ กรรม

รักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระทำ • คำส่งั ปฏิบตั ิหนา้ ที่
ต น ใ ห ้ เ ป ็ น แ บ บ อ ย ่ า ง ท ี ่ ด ี ต ่ อ ศ ิ ษ ย ์ ท้ั ง
ทางตรงและทางอ้อม • สอบสมั ภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร

รูปที่ ๒๙-๓๒ รปู การเข้ารว่ มโครงการอบรมพัฒนาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษาเพื่อการเตรยี ม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแขง็ ตำแหน่ง ครูผู้ชว่ ย สงั กดั สำนกั งาน กศน.กลุ่มนครชยั บรุ ินทร์และ

โครงการพฒั นาทกั ษะกระบวนการเรยี นรทู้ างวทิ ยาศาสตร์โดยรปู แบบ STEM Education &Coding

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ชู้ ่วย ครง้ั ที่ ๑ ๒๓

การประเมินผลด้านการปฏบิ ตั ติ น(ตอ่ )

เกณฑ์การประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล
• ภาพกิจกรรม
๓.จรรยาบรรณวิชาชพี ขา้ พเจา้ มีวสิ ัยทัศน์ รู้และเขา้ ใจ สนใจ • สังเกตพฤตกิ รรม
• แบบรายงานการรับชม
๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้ ติดตามความเปลี่ยนแปลงดา้ นวทิ ยาการ

และเข้าใจ สนใจ ติดตาม เศรษฐกิจ สงั คม การเมืองของไทย และ

ความเปลี่ยนแปลงด้าน นานาชาตใิ นปจั จุบัน เชน่ ตดิ ตาม

วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านชอ่ งทางสือ่ สังคมโซ

กา รเ มือ งขอ งไทย แ ละ เชียลเนต็ เวิร์ก การเปลี่ยนแปลงดา้ น

นานาชาตใิ นปจั จบุ นั วิทยาการในหลาย ๆ ด้าน เกี่ยวกับ

เทคโนโลยขี องการเรียนรู้ การรบั ฟังแนว

ทางการประเมนิ คณุ ภาพภายนอกภายใต้

สถานการณ์ COVID-19 ของ เพจ สมศ.

นำความรู้มาวางแผนปรบั ใช้ ในการ

ประกันคณุ ภายภายในสถานศึกษา

รูปที่ ๓๓-๓๖ การรับฟังแนวทางการประเมนิ คุณภาพภายนอกภายใตส้ ถานการณ์ COVID-19 ของ เพจ สม
ศ. นำความรู้มาวางแผนปรบั ใช้ ในการประกันคณุ ภายภายในสถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ของครูผูช้ ว่ ย คร้งั ท่ี ๑ ๒๔

การประเมนิ ผลด้านการปฏิบตั ิตน(ตอ่ )

เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัตงิ าน หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

๓.จรรยาบรรณวิชาชพี ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของ • สอบสมั ภาษณ์ครู ผู้บริหาร

๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชีพ การเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความรักและ ผเู้ รียน ผปู้ กครอง เพอื่ น
แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ ศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระทำตนให้เป็น ร่วมงาน
ถูกตอ้ ง แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ทั้งทางตรงและ • สงั เกตพฤติกรรม
ทางออ้ ม

รูปที่ ๓๗-๓๘ ภาพการพบกลุม่ และเย่ยี มบ้านนกั ศึกษา

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๓.จรรยาบรรณวิชาชพี ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการทำงาน โดยไม่มี • สอบสัมภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร

๓.๔ การมุ่งมั่นต่อการพัฒนา ความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ท่ี ผู้เรยี น ผปู้ กครอง เพอ่ื น
ความรู้ความสามารถของ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด รว่ มงาน
ผเู้ รียน ไว้
• สงั เกตพฤติกรรม

รูปท่ี ๓๙-๔๒ แผนการสอนระดับ ม.ตน้ ,ม.ปลายและภาพการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรยี นรู้

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้มของครูผูช้ ่วย ครั้งท่ี ๑ ๒๕

การประเมนิ ผลดา้ นการปฏิบัติตน(ต่อ)

เกณฑ์การประเมิน บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๓.จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุม/การ • สรุปรายงานผลการเข้าร่วม

๓.๕ การให้ความสำคัญต่อ อบรม ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกบั การศึกษา กิจกรรมการอบรมต่างๆ
การเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุน อยู่เสมอ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม • ภาพกจิ กรรม
กจิ กรรมทีเ่ กย่ี วข้องกบั วิชาชีพ ข้าพเจ้าทำการบันทึกและสรุปผลการ
ครอู ย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ที่ได้รับมา • บันทึกข้อความรายงานผล
พัฒนาตนเองและผู้เรียน และรายงาน การเขา้ รว่ มกิจกรรม

ผลให้ผบู้ รหิ ารรบั ทราบอยเู่ สมอ

รปู ท่ี ๔๓-๔๖ รปู การเขา้ ร่วมโครงการอบรมพฒั นาข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาเพือ่ การเตรียม
ความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มแขง็ ตำแหน่ง ครผู ู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.กลุ่มนครชยั บุรินทร์ และภาพ
การรายงานอบรมพฒั นาตนเองออนไลน์

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผูช้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ ๒๖

การประเมินผลดา้ นการปฏิบตั ิตน(ต่อ)

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มลู

๓.จรรยาบรรณวชิ าชีพ • สอบสมั ภาษณ์ครู
ผบู้ รหิ ารผู้เรยี น
๓.๖ รักเมตตาเอาใจใส่ ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ผปู้ กครอง เพ่อื น
ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ครู พึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ ร่วมงาน
ให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วย ศิษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริม • สงั เกตพฤตกิ รรม

ความเสมอภาค สนบั สนุน ช่วยเหลอื ศษิ ยเ์ สมอมา

รูปที่ ๔๗-๔๘ แนะแนวการสอบปลายภาคและชว่ ยเหลอื นกั ศึกษาดแู ผนผังห้องสอบปลายภาค 1/2563

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏิบัตงิ าน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

๓.จรรยาบรรณวิชาชพี • สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร

๓.๗ การประพฤติปฏิบัติ ข้าพเจ้าดำรงตนด้วยความสุภาพ ผเู้ รยี น ผปู้ กครอง เพ่อื น
ตน เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน อ่อนน้อม สำรวมในกิริยามารยาท ร่วมงาน
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และการแสดงออกด้วยปิยวาจา แต่ง • สังเกตพฤติกรรม
ผปู้ กครอง และชมุ ชน กายสะอาด เรียบร้อย และถูก

กาลเทศะ

รูปท่ี ๔๙-๕๐ การแตง่ กายประจำสปั ดาหด์ ้วยชุดตรวจการและชุดกรรมการคุมสอบ ๒๗
รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ของครผู ชู้ ่วย คร้งั ท่ี ๑

การประเมนิ ผลด้านการปฏบิ ัติตน(ตอ่ )

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๓.จรรยาบรรณวชิ าชีพ ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตนตาม • สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร

๓.๘ การไม่ปฏิบัติตนท่ี จรรยาบรรณวิชาชีพครูอยา่ งเครง่ ครัด ผเู้ รยี น ผปู้ กครอง เพอ่ื น
ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจ
รว่ มงาน
ของผเู้ รยี น
• สงั เกตพฤตกิ รรม

รูปท่ี ๕๑-๕๒ แนะนำการใช้ส่อื ออนไลน์

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๓.จรรยาบรรณวชิ าชพี ข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทาง • สอบสัมภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร

๓.๙ การทำงานกับผู้อ่ืน สถานศึกษามอบหมาย ให้ความ ผู้เรียน ผ้ปู กครอง เพอ่ื น
ได้โดยยึดหลักความสามัคคี ร่วมมือกบั คณะครู ในการทำกิจกรรม รว่ มงาน
เกอ้ื กลู ซงึ่ กนั และกนั ต่างๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาด้วย • สงั เกตพฤตกิ รรม
ความเตม็ ใจ

รปู ท่ี ๕๓-๕๔ ชว่ ยเหลือคณะครใู นการคดิ คำนวณและแนวทางการรายงานประเมินตนเอง (Sar)

และประชุมเพอ่ื ตดิ ตามงานขอ้ มูลและเอกสารประกอบการประเมนิ คัดเลือก กศน.ตน้ แบบ ๕ดพี รเี มี่ยม
กศน.ตำบลดม

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ชว่ ย ครั้งท่ี ๑ ๒๘

การประเมินผลด้านการปฏบิ ตั ติ น(ตอ่ )

เกณฑ์การประเมิน บันทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๓.จรรยาบรรณวิชาชพี ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการ • สอบสมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
๓.๑๐ การใช้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่ตนเองมีให้กับ ผเู้ รยี น ผ้ปู กครอง เพ่ือน

ความสามารถ ทมี่ ีอยู่ นำให้ ผู้เรียนโดยมิได้ปิดบัง พยายามศึกษา ร่วมงาน
เกดิ ความเปล่ยี นแปลง ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา • สังเกตพฤติกรรม

ในทางพฒั นา ให้กับผเู้ รียน ตนเอง ติดตามข่าวสาร และเข้าอบรม

โรงเรียนหรือชุมชนในด้านใด เทคนิคใหมๆ่ นำมาชว่ ยพัฒนาการเรียน

ดา้ นหนึ่ง(ดา้ นการอนุรักษ์ การสอน ให้กบั ผเู้ รียนเพ่อื ใหผ้ เู้ รยี นเป็น

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญั ญา บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และทันต่อ

และสง่ิ แวดล้อม) เหตุการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไป

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

รปู ท่ี ๕๕-๕๖ นำความรู้ที่เข้าอบรมเทคนคิ ใหมๆ่ นำมาถา่ ยทอดใหก้ ับบุคลากรและเป็นผู้นำด้านการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใหผ้ ้เู รียน

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัตงิ าน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

๓.จรรยาบรรณวิชาชพี ข้าพเจ้ามีความจงรักภกั ดี ต่อสถาบันชาติ • สอบสมั ภาษณ์ครู

๓.๑๑ การยึดมัน่ ในการ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการ ผูบ้ รหิ ารผเู้ รียน
ปกครองระบอบ ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี ผปู้ กครอง เพื่อน

ประชาธปิ ไตยอันมี พระมหากษัตริย์เปน็ ประมุข ประพฤติตนให้ ร่วมงาน

พระมหากษัตริยท์ รงเปน็ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ • สังเกตพฤติกรรม
ประมุข มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือ

เพ่อื นรว่ มงานโดยไมห่ วังผลประโยชน์และสิ่ง

ตอบแทนใด ๆ ท้ังส้ิน

รูปที่ ๕๗-๕๘ ร่วมถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬุ าลงกรณ์ พระจลุ จอมเกลา้ เจ้าอยู่หวั
และเลอื กตง้ั ประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรพั ยค์ รสู รุ ินทร์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ ๒๙

การประเมินผลดา้ นการปฏิบัติตน(ตอ่ )

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมูล

๔. การดำรงชีวิคตามหลัก

ป ร ั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการ
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง • สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บริหาร
พอเพียง
๔.๑ มีความรู้ ความ และพยายามน้อมนำหลักปรัชญาของ ผ้ปู กครอง เพ่อื นร่วมงาน
เข้าใจเก่ยี วกับหลกั ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน • ภาพกิจกรรม

ของเศรษฐกจิ พอเพียง เพื่อความผาสุกของตนเองในปัจจุบันและ

อนาคต

รูปที่ ๕๙-๖๐ จดั นิทรรศการโคกหนองนาโมเดล ศกึ ษาดงู านปลกู ผกั ปลอดสารพิษ ณ ศูนยฝ์ กึ อาชีพราษฎร

ชายแดนอำเภอกาบเชงิ และหอ่ ข้าวรับประทานอาหารกลางวันกับบุคลากร กศน.อำเภอสังขะ

เกณฑ์การประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๔. การดำรงชีวิคตามหลัก ข้าพเจ้านำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง • สอบสมั ภาษณค์ รู
ป ร ั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มาสอดแทรกในใบงานของผู้เรียน พบว่าผู้เรียน ผู้บรหิ าร ผู้ปกครอง
พอเพียง มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ เพือ่ นรว่ มงาน

๔.๒ มีการนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักของความ • สังเกตพฤตกิ รรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพยี ง คอื พอประมาณ มเี หตุผล มีภมู คิ ุ้มกัน

พอเพยี งไปปรับประยุกตใ์ ช้ ที่ดีในตัว บนเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรม

กับการจดั การเรียนรู้ใน ผู้เรียนนำไปประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตประจำวนั ได้

หอ้ งเรยี น

รูปท่ี ๖๑-๖๒ นำหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในใบงานของผู้เรียนและกิจกรรมโครงการการ
เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครูผชู้ ว่ ย คร้งั ท่ี ๑ ๓๐

การประเมนิ ผลด้านการปฏิบตั ิตน(ต่อ)

เกณฑ์การประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๔. การดำรงชีวิตตามหลัก • สอบสมั ภาษณค์ รู

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก ผู้บริหาร ผู้ปกครอง
๔.๓ มีการนำหลักปรชั ญา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น เพอื่ นรว่ มงาน
ของเศรษฐกจิ พอเพียงไปปรับ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ท ำ ง า น ใ ห ้ มี • สังเกตพฤติกรรม
ประยุกต์ใชก้ ับภารกิจทไ่ี ด้รบั ประสิทธิภาพ

มอบหมายอืน่

รูปท่ี ๖๓-๖๕ นำหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงมาเปน็ แนวทางในการทำงานให้มีประสิทธภิ าพ ด้วย
การจัดกจิ กรรมและศึกษาดูงานโคกหนองนา โมเดล ณ ศนู ยฝ์ กึ อาชีพราษฎรชายแดนอำเภอกาบเชิง

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏิบัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมูล

๔. การดำรงชีวิตตามหลัก ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก • สอบสมั ภาษณค์ รู
ป ร ั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง
พอเพยี ง ในหลวง เปน็ แนวทางในการดำเนนิ ชวี ิต เพื่อนรว่ มงาน

๔.๔ มีการนำหลักปรัชญา • สงั เกตพฤติกรรม
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ

ประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต

ของตนเอง

รูปที่ ๖๖-๖๗ ปลกู ผกั ริมรว้ั หนา้ บา้ นพัก ๓๑
รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผชู้ ว่ ย ครัง้ ที่ ๑

การประเมินผลดา้ นการปฏบิ ตั ติ น(ตอ่ )

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทึกผลการปฏิบัตงิ าน หลักฐาน/แหล่งข้อมลู

๔. การดำรงชีวิตตามหลัก ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี • สอบสัมภาษณ์ครู ผูบ้ รหิ าร
ป ร ั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แก่ลูกศิษย์ ใช้ชีวิตบนสายกลาง ยึดหลัก ผู้ปกครอง เพอ่ื นรว่ มงาน
พอเพยี ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน • สังเกตพฤตกิ รรม

๔.๕ เป็นแบบอย่างใน การดำเนินชีวิตและเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

การนำหลักปรัชญาของ และใฝพ่ ัฒนาตนเองอยา่ งตอ่ เน่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ

ประยุกต์ใช้กับภารกิจต่าง ๆ

หรอื การดำรงชีวติ ของตน

รูปที่ ๖๘-๖๙ ศึกษาดงู านแปลงโคกหนองนา โมเดล ต.เทพรักษาและถ่ายทอดความร้เู รียนการประกอบ

อาหารเพื่อดำรงชวี ติ ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง ณ อบต.ตาคง

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๕. จิตวิญญาณความเป็นครู

๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ • แผนการจัดการเรยี นรู้
สอนเตม็ เวลา มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เต็ม • สอบสัมภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร

เวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง • สงั เกตพฤติกรรม

สม่ำเสมอ โดยมีการวางแผนการสอน • บันทึกการลงเวลามา
ล่วงหน้า จัดทำ และจัดหาสื่อ จัด ปฏิบตั ิราชการ
กิจกรรมโดยเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สำคญั ไม่ละ

ทิ้งการสอนกลางคัน มีการปรับปรุง

พฒั นางานการสอนอยเู่ สมอ

รูปท่ี ๗๐-๗๑ เข้าปฏบิ ัติงานกอ่ นเวลา และพบกลุ่มนักศึกษา ๓๒
รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครูผู้ช่วย ครัง้ ท่ี ๑

การประเมนิ ผลดา้ นการปฏบิ ัตติ น(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/
แหลง่ ขอ้ มูล

๕. จติ วิญญาณความเปน็ ครู ขา้ พเจ้ารแู้ ละตระหนกั ในหนา้ ทข่ี องครู ดงั น้ี • สอบสมั ภาษณค์ รู
๕ . ๒ ก า ร ต ร ะ หน ัก ใน ๕.๒.๑ งานสอน คือ มกี ารเตรียมการสอน ผูบ้ รหิ าร
ความรู้และทักษะที่ถูกต้อง ผปู้ กครอง
รวมถึงสิ่งทีด่ ี ๆ ใหก้ ับผูเ้ รยี น และวางแผนการสอน • เพอื่ นร่วมงาน
๕.๒.๒ งานครู คือ ครูต้องรับผิดชอบงาน
ด้านต่างๆ เช่น งานธุรการ งานบริหาร งาน • สังเกตพฤติกรรม

บรกิ าร และงานอน่ื ๆ ทที่ ำใหอ้ งคก์ รก้าวหน้า

๕.๒.๓ งานนักศึกษา คอื ใหเ้ วลาในการอบรม
สั่งสอน เมื่อศิษย์ต้องการคำแนะนำหรือการ

ชว่ ยเหลือ

รปู ที่ ๗๒-๗๓ วางแผนการสอนดว้ ยการอบรมจัดทำแผนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
และแนะนำการใชห้ ้องสมุดประชาชนอำเภอสงั ขะ

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๕. จิตวิญญาณความเปน็ ครู ข้าพเจา้ พยายามเรียนร้แู ละศกึ ษาผู้เรยี นเป็น การเยยี่ มบา้ นผู้เรียน

๕.๓ การสร้างความเสมอ รายบุคคล เพอ่ื จะไดท้ ราบความตอ้ งการ การศกึ ษาผ้เู รยี นเปน็

ภาคเป็นธรรมกบั ผเู้ รียนทุกคน สภาพสงั คม เศรษฐกจิ ครอบครวั ของผูเ้ รยี น รายบคุ คล

เปน็ รายบคุ คล แลว้ นำผลท่ไี ด้ไปใชใ้ นการจัด สมั ภาษณ์ผเู้ รียน

กิจกรรมการเรยี นการสอนให้เหมาะสมกบั

ผเู้ รยี นเป็นรายบุคคล ทำให้ผเู้ รยี นมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทด่ี ขี ึ้น

รูป ๗๔-๗๕ กิจกรรมโครงการส่งเสรมิ การอา่ นและเย่ียมบ้านนกั ศึกษา ๓๓
รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ู้ช่วย ครั้งที่ ๑

การประเมนิ ผลด้านการปฏิบตั ติ น(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๕. จติ วิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการ • สอบสัมภาษณค์ รู ผบู้ รหิ าร
๕.๔ การรู้จักให้อภัย ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ ผู้ปกครอง เพือ่ นร่วมงาน
ปราศจากอคติช่วยเหลือ ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ตาม • สงั เกตพฤติกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผ้เู รยี น ศักยภาพ ความสนใจหรือความตงั้ ใจ

ประสบความสำเร็จ ตาม

ศักยภาพความสนใจ หรือ

ความต้ังใจ

รูปท่ี ๗๖-๗๗ แนะนำการศึกษาต่อของ กศน.อำเภอสังขะ ณ กศน.อำเภอสังขะและกศน.ตำบลทับทัน

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๕. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าเสียสละเวลาตนเอง มีความ • สอบสมั ภาษณ์ครู
๕.๕ การเป็นที่พึ่งให้กับ มุง่ มานะและคอยช่วยเหลือ เป็นที่ปรกึ ษา ผู้บรหิ าร ผู้ปกครอง
ผู้เรียนได้ตลอดเวลา เกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆ เพอ่ื นรว่ มงาน
เป็นกำลงั ใจและใหค้ ำแนะนำเสมอมา • สงั เกตพฤตกิ รรม

รปู ที่ ๗๘-๗๙ การให้ความชว่ ยเหลอื และให้คำตอบการเรียนกับนกั ศึกษาทางเฟสบกุ๊ และไลน์ ๓๔
รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย ครง้ั ที่ ๑

การประเมนิ ผลด้านการปฏบิ ตั ติ น(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมิน บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๕. จิตวญิ ญาณความเปน็ ครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ • สอบสมั ภาษณค์ รู
๕.๖ การจัดกิจกรรม เป็นการทำหน้าท่ีด้วยใจซ่ึงทำให้เกิดความ ผบู้ รหิ าร ผู้ปกครอง
ส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหา รัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่ง เพอ่ื นรว่ มงาน
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝัง วิชาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน • สังเกตพฤตกิ รรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีของ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่

ผเู้ รยี น ดแู ลและหวังดตี ่อศษิ ย์

รปู ที่ ๘๐-๘๑ การสอนเข้าใช้ Google Classrom และการติดตามงานนักศกึ ษาผ่านไลน์

เกณฑก์ ารประเมิน บันทกึ ผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มลู

๕. จติ วญิ ญาณความเปน็ ครู ข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กบั ราชการ ไม่ว่า • สอบสัมภาษณค์ รู
๕.๗ การทุ่มเทเสียสละใน การสอนนั้นจะอยู่ในเวลาราชการหรือนอก ผูบ้ รหิ าร ผู้ปกครอง
การจัดการเรียนรู้ให้กับ เวลาราชการ จนกว่าผู้เรียนจะมีความรู้ เพอ่ื นร่วมงาน
ผู้เรยี น อย่างเต็มเปี่ยม เสียสละทั้งเวลา และทุน • สงั เกตพฤติกรรม
ทรัพย์ เพ่ือผลจะเกดิ กบั ผ้เู รยี นและสงั คม

รูปท่ี ๘๒-๘๓ มอบใบงานในวันหยุดและรับสมคั รนักศึกษาที่บ้านนักศกึ ษากับผู้ปกครอง

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย คร้งั ท่ี ๑ ๓๕

การประเมินผลดา้ นการปฏบิ ัตติ น(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมิน บันทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มูล

๖. จติ สำนึกความรับผิดชอบ • สอบสมั ภาษณค์ รู
ผบู้ รหิ าร ผู้ปกครอง
ในวิชาชีพครู ขา้ พเจ้าปฏิบัตติ นดงั นี้ เพอ่ื นร่วมงาน

๖.๑ การมีเจตคตเิ ชิงบวก ๖.๑.๑ มีความจงรักภักดี ตอ่ สถาบนั ชาติ • สังเกตพฤติกรรม

กบั วชิ าชพี ครู ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๖.๑.๒ ยึดม่นั ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตรยิ ์เป็น

ประมุข

รูปท่ี ๘๔-๘๕ รปู ถวายพานพ่มุ ดอกไมเ้ น่อื งในวนั พอ่ แห่งชาติและร่วมกจิ อาสา ณ โรงเรียนบา้ นขอนแตก

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มลู

๖. จิตสำนึกความ ข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้ • สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร

รบั ผิดชอบในวิชาชีพครู เพ่มิ เตมิ อยู่เสมอ จากแหล่งเรียนร้ตู า่ ง ๆ ผู้ปกครอง เพอ่ื นรว่ มงาน
๖.๒ การมุ่งมั่น ทุ่มเทใน เช่น หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ • สังเกตพฤติกรรม

การสรา้ งสรรค์นวัตกรรมใหม่ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อนำความรู้มา

เพื่อใหเ้ กิดการพฒั นาวชิ าชีพ ผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชพี

และให้สงั คมยอมรับ ต่อไป

รปู ท่ี ๘๖-๘๘ รปู กลุ่มหอ้ งเรยี นห้องไลน์ ผา่ นทางเฟสบ๊คุ เพ่ือประชาสมั พนั ธ์กจิ กรรมต่างๆ

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผ้ชู ่วย คร้งั ท่ี ๑ ๓๖

การประเมนิ ผลด้านการปฏิบตั ติ น(ต่อ)

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบตั งิ าน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มูล

๖. จติ สำนกึ ความ ข้าพเจ้าประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ • สอบสมั ภาษณค์ รู
รับผิดชอบในวิชาชีพครู ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความ ผบู้ รหิ าร ผู้ปกครอง

๖.๓ ประพฤตปิ ฏิบัติตนใน รับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือเพื่อน เพ่อื นร่วมงาน
การรักษาภาพลักษณ์ใน ร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และส่ิง • สงั เกตพฤตกิ รรม
วิชาชพี ตอบแทนใดๆทั้งส้ินยึดหลกั คุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการยึดเหนี่ยว

จิตใจในการปฏิบัตงิ าน

รูปที่ ๘๙-๙๐ ระดมความคิดในการจัดทำแผนงบประมาณสำนักงาน กศน.จังหวดั สุรินทร์
และการชว่ ยเหลอื เพื่อนร่วมงานในการคดิ คำนวณประเดน็ รายงานประเมินตนเอง (SAR)

เกณฑ์การประเมิน บันทึกผลการปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมลู

๖. จิตสำนกึ ความ ข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ • สอบสมั ภาษณ์ครู

รบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี ครู ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น ผ้บู รหิ าร ผู้ปกครอง
๖.๔ การปกปอ้ ง ป้องกนั แบบอย่างที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติตนตาม เพื่อนร่วมงาน
มิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติ จรรยาบรรณวิชาชพี ครอู ย่างเคร่งครดั • สังเกตพฤติกรรม
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น ท า ง ท ี ่จ ะเ กิด

ภาพลักษณเ์ ชิงลบต่อวิชาชีพ

รปู ที่ ๙๑-๙๒ ให้คำปรึกษาเรอ่ื งการจดั ทำโครงการและเบกิ จ่ายงบประมาณแกค่ รบู รรจุใหม่
ตำแหนง่ ครศู รช.และนักวชิ าการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มของครูผชู้ ่วย ครงั้ ที่ ๑ ๓๗

การประเมินผลด้านการปฏบิ ตั ติ น(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๖. จิตสำนึกความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีด้วยใจซึง่ ทำให้ • สอบสมั ภาษณ์ครู ผู้บริหาร
ในวชิ าชีพครู เกิดความรัก ศรัทธาและยึดมั่นใน ผปู้ กครอง เพ่อื นร่วมงาน
๖.๕ การจัดกิจกรรม อุดมการณ์แห่งวิชาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเทใน • สังเกตพฤตกิ รรม
การทำงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ส่งเสริมการใฝ่รู้ คน้ หา

สร้างสรรค์ ถา่ ยทอดปลูกฝงั ที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน

และเป็นแบบอย่างท่ดี ีของ ร่วมงาน และปรับปรุงในส่วนทีต่ นเอง

เพ่ือนรว่ มงานและสงั คม บกพร่อง ใหด้ ีมากข้ึนกว่าเดิม

รูปท่ี ๙๓-๙๖ กจิ กรรมโครงการจดั ทำแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสงั ขะ และการรับฟังการนำเสนอ
โครงการและกจิ กรรมของบคุ ลากร กศน.อำเภอสงั ขะ และการปฏิบัติเป็นตวั อย่างดว้ ยการทำความ

สะอาด

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้มของครผู ชู้ ่วย คร้ังท่ี ๑ ๓๘

การประเมนิ ผลดา้ นการปฏบิ ัติงาน

เกณฑ์การประเมิน บันทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๑.การจัดการเรียนการสอน • แผนการจัดประสบการณ์
การเรยี นรู้
๑.๑ การนำผลการวิเคราะห์ การวเิ คราะห์มาตรฐานการเรยี นรู้
• หลักสตู รสถานศึกษา
หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และ ตวั บง่ ชต้ี ามหลกั สูตรการศกึ ษา

และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น

มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ

ออกแบบหน่วยการเรยี นรู้ หลักสตู รสถานศกึ ษา ขา้ พเจ้าได้

ศกึ ษาเพื่อเตรยี มการสอนให้

ครอบคลุมเนื้อหา และเพอ่ื ให้เกดิ ผล

สัมฤทธท์ิ างการเรยี น โดยได้จดั ทำ

แผนการจัดประสบการณก์ ารเรียนรู้

แบบมุ่งเน้นผู้เรยี นเป็นสำคัญและ

ครอบคลุมเนือ้ หาทุกหน่วยการเรียน

รปู ท่ี ๙๗-๑๐๐ หลกั สูตรสถานศึกษและแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ ๓๙
รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ู้ชว่ ย ครั้งที่ ๑

การประเมนิ ผลดา้ นการปฏบิ ัติงาน(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏิบตั งิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๑.การจดั การเรียนการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ • แผนการจดั
๑.๒ การออกแบบการจัดการ ขา้ พเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ประสบการณ์การเรยี นรู้
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น และตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมการสอนให้ • สอื่ การสอน
สำคัญ เพอื่ ใหผ้ ูเ้ รียนมีความรู้ ครอบคลมุ เนื้อหา และเพื่อให้เกิดผล
ทักษะ คุณลักษณะประจำ สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัดทำ • ปฏิทนิ การดำเนินงาน
วิชาคุณลักษะอันพึงประสงค์ แผนการเรียนแบบมุ่งเน้นครบและ การศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน

และสมรรถนะที่สำคัญตาม ครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน • ลายมือช่อื พบกลุม่
หลักสูตร และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
• แบบจดั ตั้งกลุม่

• ปฏิทินพบกลุ่ม

รปู ที่ ๑๐๑-๑๐๖ แผนการจัดการเรยี นรรู้ ะดบั มธั ยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศกึ ษาตอนปลายประจำภาค
เรยี นที่ ๒/๒๕๖๓ และรว่ มออกวิเคราะห์หลักสูตรเพือ่ จัดทำปฏิทนิ พบกลุ่ม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้มของครูผ้ชู ว่ ย ครั้งท่ี ๑ ๔๐

การประเมินผลดา้ นการปฏบิ ตั ิงาน(ต่อ)

เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏิบตั งิ าน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๑.การจดั การเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น • นวตั กรรมเทคโนโลยี

๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศยั กระบวนการ • สอ่ื การสอน
อำนวยความสะดวกในการเรยี นรู้ เรียนรู้ ที่หลากหลาย กระบวนการ

ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น เรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ

ผูเ้ รยี นเปน็ สำคัญ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เ ร ี ย น ร ู ้ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ จ ริ ง

กระบวนการปฏบิ ัติ ลงมอื ทำจรงิ

รปู ท่ี ๑๐๗-๑๑๐ กระบวนการเรียนรแู้ บบบรู ณาการ เรียนรจู้ ากประสบการณ์จรงิ กระบวนการปฏบิ ตั ิ ลง
มือทำจริงผ่านการสื่อออนไลนแ์ ละแหล่งเรียนรู้

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย ครงั้ ที่ ๑ ๔๑

การประเมินผลดา้ นการปฏิบัติงาน(ต่อ)

เกณฑ์การประเมิน บันทึกผลการปฏบิ ตั งิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๑.การจดั การเรยี นการสอน เทคโนโลยีการศึกษาทำให้การเรียน • บันทึกหลังแผนการจัดการ
๑.๔ การเลือกและใช้สื่อ การสอน มีความหมายมากขึ้น ทำให้ เรียนรู้
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ที่ ผเู้ รียนสามารถเรยี นไดก้ วา้ งขวาง เรียน • แบบบันทกึ พฤติกรรม
สอดคล้องกับกิจกรรมการ ได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้สอนมีเวลาให้ผู้เรียน

เรียนรู้ มากข้นึ

รูปที่ ๑๑๑-๑๑๒การใช้โปรแกรมตา่ งๆในการจัดการเรยี นการสอน

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ู้ช่วย คร้ังท่ี ๑ ๔๒

การประเมินผลดา้ นการปฏบิ ัติงาน(ตอ่ )

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มูล

๑.การจัดการเรยี นการสอน ข้าพเจา้ มกี ารวดั และประเมินผล • บัน ทึก หลัง แผนการ

๑.๕ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรยี นรู้
การเรียนรู้ ด้วยวิธีก าร ท่ี โดยได้วัดและประเมินผลตาม • รายงานประเมินการอ่าน
หลากหลายเหมาะสม และ รายวิชา การทำแบบทดสอบผ่าน เชียน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ Google Forms การทำใบงานผ่าน
จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ Google Doc ใบกจิ กรรม สง่ งานทาง • ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น
ไลน์ การดำเนินการสอบกลางภาค คณุ ธรรม

เรียน การดำเนินการสอบปลายภาค • รายงานวิจัยในช้นั เรยี น
เรียน และไดท้ ำการบันทกึ ผลคะแนน
• แบบทดสอบออนไลน์

ลงในสมุดประเมิน กศน.๔

รูปที่ ๑๑๓-๑๑๖ แบบทดสอบย่อยออนไลนผ์ า่ น Google Form ,ใบงานและสื่อ ๔๓
รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ของครูผู้ช่วย ครง้ั ท่ี ๑

การประเมินผลดา้ นการปฏบิ ัติงาน(ต่อ)

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏิบตั งิ าน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๑.การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถงึ • แผนการจดั ประสบการณ์
การเรียนรู้
๑.๖ คณุ ภาพผ้เู รียนไดแ้ ก่ ความรู้ ความสามารถ ทกั ษะตาม
• ส่อื การสอน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ หลักสตู รสถานศึกษา และมพี ัฒนาการ
• รายงานการพฒั นาคณุ ภาพ
ผู้เรยี น ตามวัย มีสมรรถนะทสี่ ำคญั และ ผู้เรียน

๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะ ท่พี ึงประสงค์

ของผู้เรยี น

รปู ท่ี ๑๑๗-๑๑๘ รปู กจิ กรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและรายงานการพัฒนาคณุ ภาพผ้เู รียน

เกณฑ์การประเมิน บันทึกผลการปฏิบัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมูล

๒. การบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น

๒.๑ การจัดบรรยากาศที่ บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่งึ ท่ี • สอบสมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการ
คิด ทักษะชีวิต และพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน ผปู้ กครอง เพอื่ นรว่ มงาน
ผเู้ รยี น บทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น การสร้างบรรยากาศท่ี • ป้ายนิเทศ ผลงานของ
ผเู้ รยี น

อบอุ่น ที่ครูให้ความเอ้ืออาทรต่อผเู้ รียน

รปู ที่ ๑๑๙-๑๒๐ กิจกรรมโครงการประวตั ศิ าสตร์ชาตไิ ทยแต่งกายชุดย้อนยุค ๔๔
รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ้ชู ว่ ย ครัง้ ที่ ๑

การประเมนิ ผลด้านการปฏบิ ตั ิงาน(ตอ่ )

เกณฑ์การประเมิน บันทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๒. การบรหิ ารจดั การชน้ั เรียน ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ • แบบบนั ทึกการออก
๒.๒ การดำเนินการตามระบบ ผู้เรียน โดยการศึกษาและสำรวจ เยีย่ มบา้ นผู้เรียน
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมี ติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเป็น
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหา รายบคุ คล โดยการออกเยี่ยมบา้ น

และพัฒนาผู้เรยี น

รูปท่ี ๑๒๑-๑๒๒ ลงพืน้ ทเ่ี ยย่ี มบา้ นนักศึกษา

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๒. การบริหารจัดการชน้ั เรียน ข้าพเจ้าอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี • แบบบนั ทึกคุณลักษณะ
๒.๓ การอบรมบม่ นิสัยให้ผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน อันพงึ ประสงคท์ ้ัง ๔ ด้าน
มีคุณธรรม จริยธรรม ๑๑ ขอ้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามได้มี • สัมภาษณ์ผเู้ รียน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม • ภาพกิจกรรม
ค่านยิ มท่ีดงี าม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยการ

สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมโครงการต่างๆทุกคร้ัง และมี

การประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรม

บง่ ชี้รายภาคเรยี นทุกภาคเรยี น

รปู ท่ี ๑๒๓-๑๒๕ สง่ เสริมความรู้คุณธรรมจรยิ ธรรมและการรจู้ กั หนา้ ท่ีของการเปน็ นกั ศกึ ษา

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ู้ช่วย ครั้งท่ี ๑ ๔๕


Click to View FlipBook Version