The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by P. Tads, 2021-06-04 01:06:40

1. คำนำ จากผู้แปลถอดความ

คำนำของหนังสือ

คำนำ จำกผแู้ ปลถอดควำม
The New Interpreter’s Bible

หนังสอื อธบิ ายตคี วามพระวรสาร โดยนักบุญมทั ธวิ ฉบบั น้ี เป็นฉบบั ทดลองใชเ้ พ่อื ศกึ ษาความ
เป็นไปได้สาหรบั กระบวนการเพิ่มศกั ยภาพในการศกึ ษาพระคมั ภีร์และการแบ่งปันพระวาจาในงาน
อภบิ าลของชุมชนวดั เป็นการทดลองแปลถอดความจากหนงั สอื เล่มหน่ึงในเจด็ สบิ สามเล่ม หรอื จากชุด
หนงั สอื The New Interpreter’s Bible จานวนสบิ สองชุดเลก็ ของชุดใหญ่ทงั้ หมดของหนงั สอื คมั ภรี ข์ องผู้
อธิบายตีความ ฉบบั ปรบั ปรุงใหม่ ปี ค.ศ. 1994 – 2004 ซ่ึงได้ปรบั ปรุงพฒั นาจากหนังสอื ชุด The
Interpreter’s Bible เดิม ข อ ง United Methodist Publishing (Abingdon/Cokesbury) จัด พิ ม พ์ แ ล ะ
เผยแพร่ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1951 เป็นหนังสอื ทม่ี ยี อดจาหน่ายมากกว่า 3 ลา้ นชุด จดั เป็นหนังสอื อธบิ ายพระ
คมั ภรี ์ (the Commentary) ทด่ี ี เป็นทย่ี อมรบั โดยทวั่ ไป ทงั้ ชาวครสิ ตแ์ ละยดู าย เหมาะสาหรบั พระสงฆ์ ผู้
ศกึ ษาและนักพระคมั ภรี ์ ผูส้ อนพระคมั ภรี แ์ ละนักเทวศาสตรด์ ้านพระคมั ภีร์ โดยเฉพาะผูส้ นใจคน้ คว้า
ศกึ ษาเก่ยี วกบั พระคมั ภีร์ใช้ศกึ ษาอ้างอิง หรอื ใช้สาหรบั ประกอบบทเทศน์ ในงานอภิบาลโดยใช้พระ
คมั ภรี เ์ ป็นฐานและเพอ่ื การศกึ ษาตคี วามเพมิ่ เตมิ

หนังสอื เล่มน้ีอยู่ในชุดเล็ก ชุดท่ี 8 ประกอบด้วยหนังสอื อธบิ ายตคี วามพระวรสาร โดยนักบุญ
มทั ธวิ และนกั บญุ มาระโก หนงั สอื อธบิ ายตคี วามทงั้ หมดประกอบดว้ ย 2 สว่ นหลกั ๆ คอื ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
(Commentary) และ ข้อคิดไตร่ตรอง (Reflection) กับคาอธิบายกระบวนการแปลตีความหมายท่ี
เกย่ี วขอ้ ง
1. ข้อศึกษำวิพำกษ์ (Commentary) เป็นส่วนศกึ ษาของนักพระคมั ภีร์ ผู้ค้นคว้าอย่างเจาะลกึ ตาม

หลกั การวชิ าการและอย่างมวี จิ ารณญาณตามหลกั ฐานและเอกสารขอ้ เทจ็ จรงิ ทงั้ ดา้ นประวตั ศิ าสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนอสิ ราเอลและชนชาตเิ พ่อื นบา้ นหรอื ประเทศชาติทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
แหล่งขอ้ มูลอา้ งองิ หรอื เก่ยี วขอ้ ง ขอ้ ศกึ ษาวเิ คราะห์ทางวรรณกรรม ทางสงั คมวทิ ยาและเทววทิ ยา
ของชาวครสิ ต์ทุกนิกายและศาสนายดู ายทเ่ี กย่ี วขอ้ ง เพอ่ื ใหไ้ ดข้ อ้ ศกึ ษาอยา่ งเป็นเหตุเป็นผลสาหรบั
ผศู้ กึ ษาไดร้ ่วมกนั ศกึ ษาวพิ ากษ์บนพน้ื ฐานแหง่ ขอ้ เทจ็ จรงิ ทางประวตั ศิ าสตร์ และสอ่ื ความหมายของ
ผู้เขยี นท่ตี ้องการถ่ายทอดสู่ประชาชนในยุคสมยั ของตน และยังก่อเกิดประโยชน์สาหรบั ผู้อ่าน ผู้
ตีความและศึกษาวพิ ากษ์ วจิ ารณ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจรงิ และหลกั วชิ าการท่ีเหมาะสม เป็น
พน้ื ฐานเสรมิ สรา้ งความเขา้ ใจเน้ือหาสาระของพระคมั ภรี ์ พระวาจาของพระเจา้ สาหรบั มนุษยท์ งั้ มวล
เสรมิ พลงั ใหก้ ารประกาศขา่ วดมี คี ณุ คา่ และเป็นทน่ี ่าเช่อื ถอื มากยงิ่ ขน้ึ

นอกจากน้ียังมีภาพส่ือประกอบ แผนผัง แผนท่ี แผนภูมิเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
ตคี วามหมายกบั การนาไปศกึ ษา อธบิ ายไดต้ ามความเหมาะสม
2. ข้อคิดไตร่ตรอง (Reflection) เป็นส่วนขอ้ คดิ จากการไตร่ตรองเน้ือหาสาระของเร่อื งเล่าบนั ทกึ ใน
พระคมั ภรี ใ์ นสถานการณ์หน่ึง สผู่ อู้ า่ นในอกี สถานการณ์หน่ึง ทอ่ี าจเกดิ จากการทบทวนราพงึ ภาวนา
การอภปิ ราย โตแ้ ยง้ ในแงม่ มุ ทเ่ี ป็นประโยชน์ สามารถนามาประยุกตใ์ ช้ในสถานการณ์ปัจจุบนั และใช้
กบั ชวี ติ ร่วมสมยั ของผู้อ่านหรอื ผู้ศกึ ษาวเิ คราะห์ร่วมกนั เป็นฐานสาหรบั แสดงความคดิ เห็น การนามาประยุกต์ใชส้ าหรบั ชวี ติ ประจาวนั หรอื การราพงึ ไตร่ตรองภาวนาในโอกาสเขา้ เงยี บ เสรมิ ความ
เช่อื และจดั การกบั ขอ้ คดิ เหน็ หรอื สง่ิ ทา้ ทายในชวี ติ ในการพบปะแบ่งปัน การวเิ คราะหก์ ระบวนการ
ทางานร่วมกนั เป็นส่วนประกอบบทเทศน์ ข้อเขยี นและสง่ิ เสนอแนะต่อวทิ ยาการและสง่ิ ท้าทาย
ใหม่ๆ โดยเฉพาะการราพงึ เพ่งพศิ ภายใตก้ ารทรงนาพาขององคพ์ ระจติ เจา้ องคเ์ ดยี วกบั ผสู้ อ่ งสว่าง
ใหผ้ เู้ ขยี นพระคมั ภรี ์ และทรงเป็นผเู้ ขยี นหลกั ของพระคมั ภรี ท์ งั้ หมด เพอ่ื ชน้ี าหนทางในชวี ติ และงาน
อภิบาลประกาศข่าวดีในโลกสมยั ปัจจุบนั สามารถประยุกต์ปรบั ใช้อย่างเหมาะสมกบั สภาพของ
ประชาชนและสงั คมทก่ี าลงั เปลย่ี นไปอย่างรวดเรว็ ในยุคสอ่ื สารขา้ มวฒั นธรรมและสอ่ื สารขอ้ มลู ผ่าน
ทางเทคโนโลยคี วามก้าวหน้าทางวทิ ยาศาสตร์วตั ถุนิยมทงั้ เชงิ ฟิสกิ ส์ เคมแี ละสงิ่ ประดษิ ฐ์ใหม่ๆ
รวมทงั้ การนาไปใชก้ บั ระบบนวตั กรรมทางอเิ ลก็ ทรอนิกตา่ งๆ

ตอ่ มาผมไดอ้ า่ นหนงั สอื พระเยซเู จา้ แหง่ นาซาเรธ็ เขยี นโดย พระสนั ตะปาปากติ ตคิ ุณ เบเนดกิ ต์
ท่ี 16 พระองค์ได้ศึกษาและเสนอเทคนิคและวธิ กี ารแบบง่ายเพ่ือช่วยบรรดาพระสงั ฆราช พระสงฆ์
นักบวช ศาสนาบรกิ ร และครสิ ตชนฆราวาสใหส้ ามารถอ่านและตคี วามพระคมั ภรี ไ์ ด้ ในมาตรฐานและ
รปู แบบวธิ ที ด่ี ี เป็นหลกั การศกึ ษาวเิ คราะหส์ าหรบั การตคี วามพระคมั ภรี ์ ดงั น้ี
1) อา่ นพระคมั ภรี ์ ฟังพระวาจาอยา่ งตงั้ ใจ (มใี จใฝ่รเู้ ทวศาสตรแ์ ละขอ้ ความเชอ่ื )
2) ศกึ ษาและตคี วามบนพ้นื ฐานขอ้ เท็จจรงิ ทางประวตั ศิ าสตร์ เหตุการณ์ต่างๆ เป็นสง่ิ ท่เี กิดข้นึ จรงิ

อย่างน่าเชอ่ื ถอื
3) ให้หลกั เกณฑ์และคาสอนหรอื ธรรมบญั ญตั เิ พ่อื ปฏบิ ตั สิ าหรบั ชวี ติ ปฏบิ ตั แิ ล้วเกดิ ผลดแี ก่ตนและ

ผอู้ ่นื
4) ทบทวนขอ้ ท่ไี ด้จากการศกึ ษา วพิ ากษ์และตีความใหม่ หรอื ทบทวนกบั เหตุการณ์ชวี ติ ไม่ว่าอยู่

ในช่วงสมัยกาลเวลาใด ในอดีตหรือปัจจุบัน คาสอนนัน้ ๆ ยังมีคุณค่าและความหมายใหม่ๆ
เหมาะสมกบั ชีวติ อย่างชดั เจน บางครงั้ เม่อื ราพึงภาวนาหรอื ไตร่ตรอง จะได้รบั รู้มแี สงสว่างแก่
หนทางชวี ติ เขา้ ใจอย่างลกึ มากขน้ึ และเหน็ สจั ธรรมความดงี ามทแ่ี ตกต่างอย่างมคี วามหมายและ
คุณคา่ แก่จติ ใจของตนหรอื สงั คม
5) ผอู้ ่านควรอ่านแบบตงั้ ใจหรอื จติ ภาวนา จะสามารถเขา้ ใจไดภ้ ายใต้แสงสว่างของพระจติ เจา้ ทงั้ ใน
ลกั ษณะจติ ภาวนา ไตร่ตรองหรอื พศิ เพ่งจะไดค้ วามหมายแห่งพระธรรมเช่นเดยี วกบั ทผ่ี นู้ ิพนธพ์ ระ
คมั ภรี ใ์ นบรบิ ทของตน เน่ืองดว้ ยเป็นองคพ์ ระจติ เจา้ องคเ์ ดยี วกนั ทส่ี อ่ งสวา่ งแก่ผนู้ ิพนธแ์ ละผอู้ ่านใน
ยคุ สมยั ทต่ี า่ งกนั เพอ่ื ขอรบั พระพรแรงบนั ดาลใจสาหรบั ชวี ติ แหง่ ความเชอ่ื และกาลงั เขม้ แขง็ ในการ
ปฏบิ ตั คิ วามเชอ่ื อยา่ งเกดิ ผล

การศกึ ษาตคี วามพระวรสารนกั บุญมทั ธวิ ฉบบั น้ี มกี ารจดั แบ่งเร่อื งราวออกเป็น 5 เล่มตามแบบ
แผนเดมิ และเพ่ิมแนวทางการวเิ คราะห์หรอื ตีความหมายใหม่ (Reinterpretation) ตามแนวทางของ
นักบุญมทั ธวิ ผู้นิพนธ์พระวรสาร อกี 2 ลกั ษณะ คอื เร่อื งการเผชญิ หน้าระหว่างอาณาจกั รสวรรค์กับ
อาณาจกั รซาตาน ตามแนวทางของผู้อธบิ ายตีความ M. EUGENE BORING และแนวทางวเิ คราะห์
ตคี วามใหม่ จดั แบ่งพระวรสารนักบุญมทั ธวิ เป็นลกั ษณะเร่อื งเล่าเกย่ี วกบั พระเยซูเจา้ ในฐานะพระเมสสิยาห์ แบ่งออกเป็ น อารัมภบท(The Promised Messiah), the Messiah in Word, the Messiah in
Deeds, Jesus as the New Torah, Jesus as New Moses, Jesus as the Son of God & Jesus as
the Suffering Servant และการมอบหมายบรรดาศษิ ยป์ ฏบิ ตั กิ ารประกาศขา่ วดตี ่อไปอยา่ งต่อเน่ือง หรอื
the Glory of God and the fulfillment of God ในพระภารกจิ แหง่ การไถ่กใู้ หร้ อดพน้ ซง่ึ ผมขอตรวจสอบ
แนวความคดิ เพอ่ื เขา้ ใจพระเยซูเจา้ พรอ้ มกบั ขอแลกเปลย่ี นในกระบวนการศกึ ษาเรยี นรรู้ ว่ มกนั

ขอขอบคุณ คณุ อรทลู เตมิ คนุ านนท์ ทเ่ี สยี สละเวลาชว่ ยอ่านและตรวจพสิ จู น์อกั ษร ทาใหน้ ่าอ่าน
และขอบคณุ น้องสาวสองคน คอื คณุ วนิ ิจ แพรส่ ริ ิ และคณุ วริ ตั น์ แพรส่ ริ ิ ทเ่ี ป็นกาลงั ใจในการจดั การถอด
ความและเรยี บเรยี ง

ผู้จดั ทาและผู้จดั แปลถอดความหวงั ว่า หนังสอื เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย
อย่างไรกต็ าม ผมและคณะใคร่ประสงคจ์ ะขอคาแนะนาแกไ้ ขสาหรบั หนังสอื ฉบบั ทดลอง ซง่ึ เป็นฉบบั นา
รอ่ งน้ี เพอ่ื จะไดน้ าไปปรบั ปรุงใหด้ แี ละเหมาะสมมากขน้ึ ต่อไป เน่ืองจากผมเองไมไ่ ดศ้ กึ ษาพระคมั ภรี ์มา
โดยตรง เพยี งแต่มโี อกาสศกึ ษาจากหลกั สูตรผู้นากลุ่มแบ่งปันพระวาจา งานอภบิ าลโดยใชพ้ ระคมั ภรี ์
เป็นฐานท่เี มอื งเนมี กรุงโรม ประเทศอติ าลี หลกั สูตร 3 เดอื น ปี ค.ศ. 2011 และ หลกั สูตร 1 เดอื น ปี
ค.ศ. 2015 ท่ี เอกเช โฮโม (ECCE HOMO) ประเทศอสิ ราเอล และไดร้ บั แรงบนั ดาลใจใหแ้ ปล จงึ จดั ทา
แบบถอดความเรยี บเรยี ง ผมเพยี งต้องการทาประโยชน์ให้ครสิ ตชนได้ศกึ ษาและเขา้ ใจพระคมั ภรี ด์ ว้ ย
ตนเองมากขน้ึ แมเ้ พยี งเลก็ น้อยกค็ มุ้ ค่าแลว้ ครบั

บาทหลวง ววิ ฒั น์ แพรส่ ริ ิ Ph. D. (Development Ed.) และคณะ
21 มถิ นุ ายน 2016พระวรสำรตำมคำเล่ำของนักบญุ มทั ธิว: หน้า
ข้อศีกษำวิพำกษ์ และข้อคิดไตร่ตรอง ก
1
สำรบญั เลม่ 1 3
4
คานา 5
บทนา 6
พระวรสารนกั บุญมทั ธวิ ในมุมมองทางประวตั ศิ าสตร์ 7

เน้อื หาสาระของพระวรสารนกั บญุ มทั ธวิ 9
การวจิ ารณ์แหลง่ ทม่ี า
การวจิ ารณ์รปู แบบ (Form Criticism) 10
การวจิ ารณ์การจดั เรยี บเรยี ง (Redaction Criticism) 11
การวจิ ารณ์ดา้ นขนบธรรมเนยี ม (Tradition Criticism)
การตคี วามเอกสารศกั ดสิ ์ ทิ ธแิ ์ ละขนบธรรมเนยี มใหมโ่ ดยนกั บญุ มทั ธวิ 12
แหลง่ ขอ้ มลู ของชาวยวิ (Jewish Sources)- 12
แหล่งขอ้ มลู ของชาวครสิ ต์ (Christian Sources)
บนั ทกึ รวบรวมคาบอกเล่าจากแหล่ง “Q” 13
พระวรสารนกั บุญมาระโก (The Gospel of Mark) 17
เน้อื หาและขนบธรรมเนียมพเิ ศษสมยั นกั บญุ มทั ธวิ แหลง่ (“M”) 18
การใชธ้ รรมประเพณศี กั ดสิ ์ ทิ ธขิ ์ องนกั บญุ มทั ธวิ และชมุ ชนของมทั ธวิ 20
การศกึ ษาวเิ คราะหบ์ รบิ ทและสภาพแวดลอ้ ม 22
ชุมชนครสิ ตชนสมยั นกั บญุ มทั ธวิ 23
ความสมั พนั ธก์ บั ชุมชนชาวยวิ
พระศาสนจกั รสมยั นกั บญุ มทั ธวิ มองวา่ ตนเป็นชุมชนของพระเมสสยิ าห์ 24
การเปลย่ี นแปลงและพฒั นาการ (Change and Development) 26
โครงสรา้ งและผนู้ า (Structure and Leadership)
เปโตร อคั รสาวก และศษิ ย์ (Peter, Apostles, and Disciples) 27
ภาวะผนู้ าในพระศาสนจกั รสมยั นกั บุญมทั ธวิ (Leadership in Matthean Church)
สถานภาพทางสงั คม (Social Status)
สถานทแ่ี หล่งกาเนดิ (Place of Origin)
ผเู้ ขยี น (Authorship)
พระวรสารนกั บุญมทั ธวิ ในทศั นะทางวรรณกรรม
วรรณคดวี จิ ารณ์ –
ประเภท –รปู แบบเชงิ โครงสรา้ ง การเรยี งตามลาดบั เหตกุ ารณ์ – 29
ภมู ศิ าสตร์ – 30
สรปุ .
คาพดู (พระวรสารเทศนา) 31
รปู แบบทม่ี กี ารใชซ้ ้าๆและเครอ่ื งมอื ทใ่ี ชเ้ ป็นกรอบ 32
โครงสรา้ งแบบกลบั ลาดบั (Chiastic Structures) การกลบั ลาดบั 33
รปู แบบตรลี กั ษณ์ (Triadic Patterns.) 38
พระวรสารนกั บุญมทั ธวิ ในทศั นะทางเทววทิ ยา 39
โครงร่างของพระวรสารนกั บญุ มทั ธวิ
45
กำรศึกษำวิพำกษ์และขอ้ คิดไตรต่ รอง พระวรสำรตำมคำเล่ำของนักบญุ มทั ธิว
46
The Promised Messiah
มธ. 1: 1 – 12: 21 ความหมายและจดุ เรม่ิ ตน้ ของความแตกต่างขดั แยง้ ระหวา่ งอาณาจกั ร 49
54
ภาพรวม 57
บทท่ี 1 มธ. 1: 1 – 25 61
มธ. 1: 1 ชอ่ื ของพระวรสาร 65
66
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 70
มทั ธวิ 1: 2-25 พระเยซูในฐานะกษตั รยิ ผ์ ไู้ ถ่กู:้ บุตรของดาวดิ และพระบุตรแห่งพระผเู้ ป็นเจา้ 73
มธ. 1: 2 – 17 บทสรุปของลาดบั วงศต์ ระกลู (Genealogical Summary) 76

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
มธ. 1: 18 – 25 การเชอ่ื ฟังของนกั บุญโยเซฟ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
มทั ธวิ 2:1-23 ความขดั แยง้ กบั อาณาจกั รในยคุ สมยั นนั้
ภาพรวม
มธ. 2: 1 – 12 การตอ่ ตา้ นจากชาวยวิ และความเคารพจากชนต่างศาสนา
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
มธ. 2: 13 – 23 การหลบหนไี ปอยี ปิ ตแ์ ละนาซาเรธ็ ทาใหค้ าทานายเป็นจรงิ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
บทเสรมิ เรอ่ื ง : มทั ธวิ ในฐานะผตู้ คี วามพระคมั ภรี ์ความสาคญั ของพระคมั ภรี ส์ าหรบั มทั ธวิ 81
การแจกแจง
สตู รการอา้ งองิ 83
เทววทิ ยาของมทั ธวิ เกย่ี วกบั ความสาเรจ็ บรบิ รู ณ์ตามพระสญั ญา 84

มทั ธวิ 3:1-4:17 พระเยซูและความสมั พนั ธก์ บั ยอหน์ ผทู้ าพธิ ลี า้ ง 87
บทท่ี 3 ภาพรวม
มธ. 3: 1-12 ยอหน์ ผทู้ าพธิ ลี า้ ง 88
93
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 95
มธ. 3: 13-17 การทาพธิ ลี า้ งใหพ้ ระเยซเู จา้ 97
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 99
มธ. 4: 1-11 การประจญลอ่ ลวง 105
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 107
มธ. 4: 12-17 การเรมิ่ ตน้ ภารกจิ การเทศนาสงั่ สอน 108
ภาพรวม 110
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 111
มธ. 4: 18-22 การเรยี กสาวก 113
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 114
มทั ธวิ 4:23 – 9:35 อานาจของพระเมสสยิ าห์
มธ. 4: 23 – 7: 29 คาเทศน์สอนบนภเู ขา 118
ภาพรวม
มธ. 4: 23 – 5: 2 ฉากทอ้ งเรอ่ื งของคาเทศน์สอน 123
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 137
Messiah in Word
มทั ธวิ 5:3-16 ศษิ ยใ์ นฐานะของชุมชนผเู้ ชอ่ื ในวนั พพิ ากษาโลก 138
มธ. 5: 3 – 12 ความสขุ แทจ้ รงิ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
มธ. 5: 13 ศษิ ยเ์ ป็นเกลอื ดองแผน่ ดนิ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์มธ. 5: 14-16 ศษิ ยเ์ ปรยี บเสมอื นแสงสวา่ งและเมอื งทอ่ี ยบู่ นเขา 139
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 140
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
143
มทั ธิว 5:17 – 7:12 – ชวี ติ ในชุมชนแหง่ อนั ตกาล 161
มธ. 5: 17-48 “ธรรมบญั ญตั ”ิ
167
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 170
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 184
มธ. 6: 1-18 พธิ กี รรมในพระวหิ าร (The Temple Service)
ภาพรวม 187
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 190
มธ. 6: 19-34 คาสงั่ เพม่ิ เตมิ ในความชอบธรรมทแ่ี ทจ้ รงิ 194
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
มธ. 7: 1-12 คำสงั่ เพมิ่ เตมิ ในควำมชอบธรรมทแี่ ทจ้ รงิ (ตอ่ ) 196
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 197
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 199
มธ. 7: 13-27 คาเตอื นอนั ตกาลสามประการ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ (13-14) 200
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ (15-23)
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ (24-27) 213
มธ. 7: 28 - 29 บทสรปุ ของคาเทศนา
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 216
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
Messiah in Deeds 218
มธ. 8: 1- 9: 34 ปาฏหิ ารยิ แ์ ละความเป็นศษิ ย์ 219
ภาพรวม
มธ. 8: 1-17 พระครสิ ตก์ ระทาการอยา่ งทรงอานาจเพอ่ื ผคู้ นชายขอบและผถู้ ูกกดี กนั จากสงั คม 220
มธ. 8: 1- 4, พระครสิ ตร์ กั ษาผปู้ ่วยโรคเรอ้ื น
ภาพรวม
มธ. 8: 5-13 พระครสิ ตท์ รงรกั ษาคนรบั ใชข้ องนายทหารโรมนั
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
มธ. 8: 14-17, พระครสิ ตร์ กั ษาสตรที เ่ี จบ็ ป่วยและคนอน่ื ๆ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์มทั ธวิ 8:18-9:17 การกระทาอนั ทรงอานาจของพระครสิ ตก์ อ่ ใหเ้ กดิ ชุมชนของศษิ ย์ 222
มธ. 8: 18-27 พระครสิ ตท์ รงทาใหพ้ ายุสงบ 223

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 224
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 225
มธ. 8: 28-34 พระครสิ ตท์ รงเรยี กใหเ้ ขา้ ส่ดู นิ แดนใหม่
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 226
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 230
มธ. 9: 1 – 17 การเรยี ก(ใหม้ าเป็น)ศษิ ยข์ องพระครสิ ตก์ ่อใหเ้ กดิ การตอ่ ตา้ น
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 231
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
มธ 9:18-34 ฤทธานุภาพของพระครสิ ตป์ ลกุ เรา้ ทงั้ ศรทั ธาและความไมเ่ ชอ่ื 233
มธ. 9:18-26 พระครสิ ตท์ รงชนะความเจบ็ ป่วยและความตาย
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 234
มธ. 9: 27 – 31 พระครสิ ตท์ าใหค้ นตาบอดมองเหน็
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 235
มธ 9:32-34 พระครสิ ตร์ กั ษาคนทถ่ี กู ผปี ิศาจสงิ และพดู ไม่ได้
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 236
มธ 9:35 บทสรุปทเ่ี ชอ่ื มโยง: การเทศนา การรกั ษาโรค ฝงู ชน และพระเมตตา 237
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
บทเสรมิ เรอ่ื ง: ตคี วามเรอ่ื งเลา่ การอศั จรรยใ์ นพระวรสารนกั บุญมทั ธวิ 238

เรอ่ื งเลา่ การอศั จรรยใ์ นพระวรสารนกั บุญมทั ธวิ 240
ธรรมประเพณีเกย่ี วกบั พระเยซเู จา้ ทไ่ี ม่มกี ารอศั จรรย์
เรอ่ื งเลา่ การอศั จรรยใ์ นฐานะหน่วยอสิ ระ 241
เรอ่ื งเลา่ การอศั จรรยใ์ นพนั ธสญั ญาใหม่..ในแงท่ ส่ี มั พนั ธ.์ .ในโลกกรกี -โรมนั 242
การอศั จรรยแ์ ละเรอ่ื งเล่าการอศั จรรยใ์ นศาสนายวิ ในศตวรรษทห่ี น่งึ
เรอ่ื งเลา่ การอศั จรรยข์ องคนต่างศาสนาในโลกสมยั เฮลเลนสิ ตกิ 245
ผนึกลาแสงของลกั ษณะของภาษาแบบต่างๆ
เรอ่ื งเล่าการอศั จรรยใ์ นฐานะเรอ่ื งเลา่ ทม่ี จี ดุ มงุ่ หมาย..เป็นการประกาศขา่ วดี 246
ขอ้ เสนอแนะดา้ นการอธบิ ายตคี วาม
มธ. 9: 36-38 – 10: 42 ศษิ ยไ์ ดร้ บั การมอบอานาจและถูกสง่ ออกไป
ภาพรวม
มธ 9:36-38 ฝงู ชนทข่ี าดแคลนและพระเมตตาสงสารของพระเป็นเจา้
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
มธ. 10: 1- 5ก บรรดาศษิ ยแ์ ละอคั รสาวก,ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 247
251
มธ. 10: 5ข – 42 วาทกรรมเกย่ี วกบั พนั ธกจิ 252
254
ภาพรวม 257
258
มธ 10: 5ข – 15, รว่ มแบง่ ปันพระราชอานาจของพระครสิ ต์ 260
262
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
267
มธ. 10: 16 – 23 ชะตาของบรรดาศษิ ย์ 267
268
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 270
273
มธ. 10: 24 – 33 กระแสเรยี กใหก้ ลา่ วยอมรบั ความเชอ่ื อยา่ งกลา้ หาญ 274
278
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 279
280
มธ. 10: 34 – 39 คณุ คา่ แหง่ ความเป็นศษิ ย์ 281
284
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

มธ. 10: 40 – 42 การร่วมแบ่งปันการประทบั อยขู่ องพระครสิ ต์

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง

Jesus as New Torah
H. 11:1-9, ภารกจิ ของพระเยซเู จา้ กบั นกั บุญยอหน์ ผทู้ าพธิ ลี า้ ง เลม่ 3

ภาพรวม

11:1, บทสรุป พระเยซูเจา้ ทรงจากทน่ี นั่ ไป

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

11:2-6, พระเยซูเจา้ คอื ใคร? พระเมสสยิ าหค์ อื พระเยซเู จา้

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

11:7-15, ยอหน์ คอื ใคร?

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

11:16-19, การเรยี กใหพ้ จิ ารณาแยกแยะ และการตอบสนองของคนยคุ น้ี

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง

I. 11:20–12:14, ความขดั แยง้ กบั อาณาจกั รของยคุ น้ี

ภาพรวม

11:20-24, วบิ ตั สิ องประการสาหรบั เมอื งในกาลลิ ี

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง

11:25-30, คาภาวนา คาประกาศและคาเชญิ ของพระเยซูเจา้

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง12:1-14, พระสวามเี จา้ นายเหนือวนั สบั บาโต 287
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 291
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 292
J. 12:15-21, กษตั รยิ ผ์ รู้ บั ใช้ 294
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 295
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 289
296
12:22 – 28:20 ความขดั แยง้ และวถิ กี ารคลค่ี ลายระหวา่ งสองอาณาจกั รดาเนนิ ต่อไป 301
ภาพรวม 303
305
II. Matthew 12:22–25:46, ขอ้ ขดั แยง้ ของอาณาจกั ร คาสอนเรอ่ื งพระอาณาจกั รของพระเป็นเจา้ 305
A. 12:22-50, ความขดั แยง้ การตดั สนิ ใจและการรวมของชุมชนผเู้ ชอ่ื ทแ่ี ทจ้ รงิ 307
12:22-37, ความขดั แยง้ ระหวา่ งสองอาณาจกั รและความจาเป็นของการตดั สนิ ใจ
308
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 309
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
12:38 – 45 ประเดน็ ชข้ี าด: การฟ้ืนคนื พระชนมช์ พี ของพระเยซูเจา้ 310
ภาพรวม
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 313
12:46 – 50 ชุมชนศษิ ยแ์ บบใหม่ 314
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
บทเสรมิ เรอ่ื ง : พระอาณาจกั รสวรรคใ์ นพระวรสารนกั บุญมทั ธวิ
นกั บุญมทั ธวิ นาธรรมประเพณเี กา่ แกแ่ ละแพรห่ ลายเกย่ี วกบั ภาษาของพระอาณาจกั รมาใช้
และปรบั เปลย่ี นใหเ้ หมาะสม
พระอาณาจกั รสวรรคค์ อื ศนู ยก์ ลางของแนวคดิ ดา้ นครสิ ตศาสตรข์ องนกั บุญมทั ธวิ
พระอาณาจกั รสวรรค์ และพระอาณาจกั รของพระเป็นเจา้
พระเจา้ ในฐานะกษตั รยิ ์
พระอาณาจกั ร...ของพระบดิ า
พระอาณาจกั ร..
พระอาณาจกั รของบตุ รแหง่ มนุษย์ พระเยซเู จา้ ในฐานะกษตั รยิ ์
ดาวดิ ในฐานะกษตั รยิ ์
อาณาจกั รทต่ี ่อตา้ น
สญั ลกั ษณ์ของพระอาณาจกั รก่อใหเ้ กดิ เทพนยิ าย
นกั บุญมทั ธวิ เขา้ ใจสถานการณ์...ผา่ นมมุ มอง..วา่ เป็น ความบกพรอ่ งระหวา่ งอาณาจกั ร
ความเขา้ ใจของนกั บุญมทั ธวิ .. พระอาณาจกั รสวรรคส์ ง่ ผลกระทบสาคญั ต่อการตคี วามฯ
พระอาณาจกั รคอื สงิ่ ทเ่ี ป็นพลวตั และไม่อยนู่ ง่ิการเคล่อื นไหวของพระอาณาจกั รเชอ่ื มโยงกบั การกระทาหลากหลาย 315
การเคล่อื นไหวของพระอาณาจกั รถกู นามาสอ่ื สารผา่ นทางอปุ มาและบทบรรยายเรอ่ื ง
การเคล่อื นไหวของพระอาณาจกั รเชอ่ื มโยงกบั ชวี ติ จรงิ ไม่ไดเ้ ป็นนามธรรมพระวรสำรตำมคำเล่ำของนักบญุ มทั ธิว:
ข้อศีกษำวิพำกษ์ และข้อคิดไตรต่ รอง

สำรบญั เล่ม 2

Jesus as New Moses คาสอนแบบอปุ มา เรอ่ื งจากธรรมชาติ
B. 13:1-52 การกลา่ วเป็นอปุ มา

ภาพรวม 317

13:1-23 โครงสรา้ งอปุ มาจากพระวรสารนกั บญุ มาระโกถกู นามาดดั แปลงและตคี วาม 321
324
ภาพรวม 328
329
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 331
336
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
339
13:24-43 อุปมาเพม่ิ เตมิ อกี สามเรอ่ื ง ในรปู รปู แบบของพระวรสารนกั บุญมาระโก 342

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 344

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 345

13:44-52 สามอุปมาเพมิ่ เตมิ ในรปู แบบของพระวรสารนกั บุญมาระโก 349
351
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
353
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 357

C. 13-53 – 17:27 การกอ่ ตวั ของชมุ ชนใหม่ทา่ มกลางความขดั แยง้ ทย่ี งั ดาเนินต่อไป 359
361
ภาพรวม

13-53 – 16:12 การต่อตา้ นจากชมุ ชนเดมิ

13-53 – 58 พระเยซเู จา้ ทรงถกู ปฏเิ สธในเมอื งนาซาเรธ็

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

14: 1-12 ความตายของนกั บุญยอหน์ ผทู้ าพธิ ลี า้ ง เลม่ 4

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง

14: 13-21 การรกั ษาโรคและจดั หาอาหารใหฝ้ งู ชน ภารกจิ ของพระเมสสยิ าห์

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง

14: 22-36 ทรงเดนิ บนผวิ น้าและทรงรกั ษาผปู้ ่วย

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง

15:1-20 ความเป็นมลทนิ : ตามธรรมเนยี มและในความเป็นจรงิขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 365
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 370
15:21-28 หญงิ ชาวซเี รยี (ชาวคานาอนั ) 372
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 374
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 376
มทั ธวิ 15:29-39 การรกั ษาโรคและเลย้ี งดฝู งู ชน
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 379
16:1-20 ทรงรกั ษาคนป่วยและเลย้ี งดฝู งู ชน 382
16:1-12 ชาวฟารสิ แี ละชาวสะดุสแี สวงหาเครอ่ื งหมาย
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 383
16:13-28 การกล่าวแสดงความเชอ่ื ของศษิ ยแ์ ละชมุ ชนใหม่ 388
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 389
16:13-20 พระเยซูเจา้ ในฐานะบตุ รของพระเป็นเจา้ เปโตรในฐานะศลิ าเอก อาณาจกั รพระเป็น 392
394
เจา้ บนแผน่ ดนิ 396

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 397
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 398
399
16:21-23 พระเยซูเจา้ ในฐานะบตุ รของพระเป็นเจา้ ผทู้ รงรบั ทุกขท์ รมานและเปโตรในฐานะหนิ สะดุด
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 400

16:24-28 ตน้ ทุนและพระสญั ญาเกย่ี วกบั การเป็นศษิ ย์ 401
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง

บทเสรมิ เรอ่ื ง: ครสิ ตศาสตรข์ องนกั บญุ มทั ธวิ
แนวคดิ ทม่ี พี ระเป็นเจา้ เป็นศนู ยก์ ลาง
แนวคดิ เชงิ ครสิ ตศาสตรก์ ่อนสมยั ของนกั บุญมทั ธวิ
ครสิ ตศาสตรข์ องชุมชนชาวคมุ ราน
การปฏวิ ตั ทิ เ่ี กดิ จากพระวรสารนกั บญุ มาระโก
สง่ิ ทพ่ี ระวรสารนกั บญุ มาระโกมุ่งเน้น
การใชบ้ ทบรรยายเป็นวธิ กี ารรวบรวมขอ้ ความทแ่ี สดงความเชอ่ื ทางครสิ ตศาสตรท์ ห่ี ลากหลาย
ประเดน็ เชงิ ครสิ ตศาสตรอ์ นั โดดเดน่ อ่นื ๆ ของนกั บุญมทั ธวิ
พระเยซเู จา้ ในฐานะผทู้ ท่ี าใหส้ งิ่ ทก่ี ล่าวในพระคมั ภรี เ์ ป็นจรงิ
พระเยซเู จา้ ทรงกระทาการอยา่ งผมู้ อี านาจ
การระบุวา่ พระเยซูเจา้ คอื ปรชี าญาณ
ความลบั และความโปรง่ ใสในพระวรสารของมาระโกและมทั ธวิ
ธรรมประเพณีและการตคี วามใหม่; ภาพของพระเยซูเจา้ชอ่ื เรยี กของพระเยซูเจา้ ในพระวรสารนกั บญุ มทั ธวิ 402
“พระครสิ ต”์ “พระเมสสยิ าห”์
“กษตั รยิ ์ (แหง่ ชาวยวิ /แหง่ อสิ ราเอล)” 404
“ผทู้ ก่ี าลงั จะมา” 405
“พระเจา้ ขา้ ” 406
“บตุ ร” 407
“บตุ รแหง่ ดาวดิ ”
“พระบตุ รของพระเป็นเจา้ ” 409
“บตุ รแหง่ มนุษย”์ 414
“อาจารย”์ / “รบั บ”ี 416
“ประกาศก” 418
“ขา้ รบั ใช”้ 419
420
17:1-27 การประกาศของพระผเู้ จา้ และชุมชนใหม่ 423
17:1-13 คาประกาศของพระเป็นเจา้ และการตอบสนองของพระเยซูเจา้ 425
428
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 430
17:14-20 ความเป็นสาวกและศรทั ธาทเ่ี คลอ่ื นภูเขา 432
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 432
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
17:22-23 ทรงทานายครงั้ ทส่ี องถงึ พระมหาทรมาน
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
17:24-27 การจา่ ยภาษพี ระวหิ าร
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
D.18:1-35 ใชช้ วี ติ รว่ มกนั
ภาพรวม
18:1-14 การเหน็ แก่ “คนเลก็ ๆ”
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
18:15-35 วนิ ยั และการใหอ้ ภยั
18:15-20 วนิ ยั ของพระศาสนจกั รและการปรากฏของพระครสิ ต์
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
18:21-22 “การใหอ้ ภยั ” โดยปราศจากพระหรรษทาน คาสอนแบบอุปมา เรอ่ื งจากชวี ติ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์18:23-35 พระหรรษทานอนั ลกึ ลา้ เกนิ ความเขา้ ใจ 433
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 434
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
437
Jesus as the Son of God 438
E.19:1-22:46 ความขดั แยง้ และการแยกออกเป็นสองขวั้ ในตอนทา้ ย เลม่ 5 439
ภาพรวม 441
19:1-20:34 ทรงสอนบรรดาสาวกระหวา่ งทางไปสพู่ ระมหาทรมาน 443
447
ภาพรวม 449
19:1-12 การหยา่ รา้ ง การแต่งงานใหม่ และการถอื พรหมจรรย์ 452
453
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 455
19:13-15 เดก็ ๆ ในชุมชนใหม่ 456
457
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 459
19:16-20:16 คนหนุ่มสาวทป่ี ระสบความสาเรจ็ และชุมชนใหม่ 461
ภาพรวม 462
20: 1-16 เรอ่ื งอปุ มาเป็นแบบนาชวี ติ ศษิ ยต์ อ้ งนาพา ช่วยเหลอื กนั ทางานในแผน่ ดนิ 466

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
20:17-19 ทรงทานายถงึ พระมหาทรมานครงั้ ทส่ี าม
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
20:20-28 ความเขา้ ใจผดิ ของสาวก
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
20:29-34 ความมดื บอดไดร้ บั การรกั ษาใหห้ าย
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
21:1-22:46 เยรซู าเลม็ : การเผชญิ หน้าครงั้ สุดทา้ ย
ภาพรวม
21:1-11 การเสดจ็ เขา้ เมอื งอยา่ งตระการตา: แต่ถอ่ มตนอย่างชดั เจน
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
21:12-17 การเผชญิ หน้า/การแทรกแซงในพระวหิ าร
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
21:18-22 ทรงทาใหต้ น้ ไมท้ ไ่ี มอ่ อกผลแหง้ เหย่ี ว
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
21:23-22:46 ประเดน็ เรอ่ื งสทิ ธอิ านาจภาพรวม 469
21:23-27 การทา้ ทายสทิ ธอิ านาจของพระเยซูเจา้
470
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 471
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
21:28-32 บุตรชายสองคน 472
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
21:33-46 สวนองนุ่ ของพระเป็นเจา้ ถกู มอบใหผ้ อู้ น่ื 474
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 476
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
22:1-14 งานววิ าห์ 477
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 480
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
22:15-22 การจ่ายภาษใี หพ้ ระจกั รพรรดิ 481
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 482
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
22:23-33 คาถามเกย่ี วกบั การฟ้ืนคนื พระชนมช์ พี 483
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
22:34-40 พระมหาบญั ญตั ิ 486
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 487
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
22:41-46 คาถามเกย่ี วกบั บตุ รของดาวดิ 490
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 491
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
F. 23:1-25:46 วาทกรรมการตดั สนิ ลงโทษ 493
ภาพรวม
23:1-39 การพพิ ากษาในปัจจบุ นั : ทรงสอนฝงู ชนและสาวก 496
23:1-12 คาเตอื น 499
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 501
23:13-36 ความวบิ ตั ิ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 506
23:37-39 การคร่าครวญ
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
24:1-25:46 การพพิ ากษาทก่ี าลงั จะมาถงึ : สว่ นทต่ี รสั กบั บรรดาศษิ ย์24:1-3 คาทานายของพระเยซูเจา้ คาถามของบรรดาศษิ ย์ 507
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 509
24:4-31 การเผยแสดงขนาดเลก็ 514
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 515
24:32-25:46 คาอปุ มาและคาเตอื นตา่ งๆ 516
ภาพรวม 517
24:32-35 ตน้ มะเดอ่ื 517
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
24:36-42 ยคุ สมยั ของโนอาห์ 521
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 523
24:43-44 หวั ขโมย 524
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 526
24:45-51 ผรู้ บั ใชท้ ด่ี ี ผรู้ บั ใชท้ เ่ี ลว 529
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 533
25:1-13 เพอ่ื นเจา้ สาว
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 538
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 539
25:14-30 ตะลนั ต์
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
25:31-46 การพพิ ากษาครงั้ สดุ ทา้ ย
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง
III. Matthew 26:1 – 28:20, ภาวะสน้ิ สดุ ของขดั แยง้ ของอาณาจกั ร และชยั ชนะแหง่ การไถก่ ู้
ปัจฉมิ บท
การสน้ิ สดุ ของบาปและการสรา้ งใหม่ นาความรอดสมู่ นุษยใ์ นพระอาณาจกั รของพระเป็นเจา้

Jesus as the Suffering Servant.
G. 26:1-28:20 พระมหาทรมานและการฟ้ืนคนื พระชนมช์ พี ของพระเยซูเจา้ ผรู้ บั ใชท้ ร่ี บั ทุกข์
ภาพรวม
26:1-16 แผนการและการอทุ ศิ ตนอยา่ งสดุ ชวี ติ
26:1-2 พระเยซูเจา้ ทรงประกาศถงึ พระมหาทรมานของพระองค์

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
26: 3-5 บรรดาผนู้ าวางแผนการตายของพระเยซูเจา้

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์26:6-13 หญงิ สาวผมู้ คี วามคดิ ลกึ ซง้ึ ไดเ้ จมิ พระเยซูเจา้ ก่อนการฝังพระองค์ 540
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 542

26:14-16 ยดู าสตกลงใจทจ่ี ะทรยศพระเยซูเจา้ 543
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 545
548
26:17-30ก ปัสกา/อาหารค่ามอ้ื สดุ ทา้ ย
26:17-19 บรรดาสาวกเตรยี มปัสกา 550
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 552
26:20-30ก พระเยซูเจา้ ทรงพยากรณ์ถงึ การทรยศและทรงตงั้ ศลี มหาสนทิ 556
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง 561
562
26:30b-56 ทรงถูกทอดทง้ิ ทรยศ และถกู จบั กมุ 564
26:30b-35 พระเยซูเจา้ ทรงทานายถงึ การจากไปและสญั ญาวา่ จะมกี ารกลบั มารวมตวั กนั ใหม่ 567

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 568
26:36-56 พระเยซูเจา้ ทรงสวดภาวนาและถกู จบั กมุ 569
575
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 576
26:57-27:1 การพจิ ารณาคดขี องชาวยวิ : การยอมรบั ของพระเยซูเจา้ และการปฏเิ สธของเปโตร

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
27:2-31ก การพจิ ารณาคดโี ดยชาวโรมนั : พระเยซูเจา้ ทรงถูกกลา่ วโทษและเยาะเยย้
27:2 พระเยซทู รงถูกสง่ ตวั ไปใหป้ ิลาต

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
27:3-10 ยดู าสไมอ่ าจกลบั คนื สสู่ ภาพเดมิ และฆา่ ตวั ตาย

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
27:11-25 พระเยซูเจา้ ทรงถกู ตดสนิ โทษ

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
27:26-31ก กษตั รยิ ท์ แ่ี ทจ้ รงิ ถูกลอ้ เลยี น

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
27:31ข-66 พระเยซเู จา้ ทรงถูกตรงึ บนไมก้ างเขน และทรงถกู ฝัง
27:31ข-32 ซโี มนถูกบงั คบั ใหแ้ บกไมก้ างเขนของพระเยซเู จา้

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
27:33-56 พระเยซูเจา้ ทรงถูกตรงึ กางเขน

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
27:57-61 พระเยซูเจา้ ทรงถกู ฝังไว้

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์
ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง27:62-66 หลมุ ฝังพระศพของพระเยซูเจา้ มที หารยามเฝ้าและถูกผนกึ

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์ 578

The Glory of God and the Kingdom 581
28:1-20 การฟ้ืนคนื พระชนมช์ พี ของพระเยซูเจา้ พระสริ ริ งุ่ โรจน์ของพระเป็นเจา้ 582
584
ภาพรวม 585

28:1-7 มารยี ส์ องคนพบวา่ หลมุ ฝังพระศพวา่ งเปล่า 586
590
ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

28:8-10 พระเยซูเจา้ ทรงสาแดงพระองคแ์ ก่สตรที งั้ สอง

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

28:11-15 การตดิ สนิ บนทหารยาม

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

The Fulfillment of God (fulfilling & to be fulfilled)
28:16-20 การมอบหมายภารกจิ ยง่ิ ใหญ่ การเสรมิ สรา้ งและขยายพระอาณาจกั รของพระเจา้

ขอ้ ศกึ ษาวพิ ากษ์

ขอ้ คดิ ไตรต่ รอง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TAHUN 1-AKHLAK
Next Book
ประวัติ และผลงานที่ปรึกษา อ ภูมิพัฒน์ 2021 Shindan