The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eurostav, 2022-05-31 10:05:54

EUROSTAV 3/2022

ES_3_2022_screen

EUROSTAV
3/2022 Odborno-vedecký recenzovaný časopis
o stavebníctve a architektúre

HLAVNÁ TÉMA: BÝVANIE ARCHITEKTÚRA
Bytový dom Brezový háj
ŠPECIÁL
Rezidenčná výstavba

Časopis EUROSTAV už kúpite
aj v sieti Mediaprint-Kapa

3/2022  28. ročník  ISSN 1335 - 1249  Cena 3,60 €
vydáva Nakladatelství FORUM, s.r.o.

KONFERENCIE
V ROKU 2022

KONFERENCIA UDRŽATEĽNOSŤ 19. 5. 2022
V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

12. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE

KONFERENCIA FACILITY MANAGER 23. 6. 2022

KONFERENCIA INOVÁCIE A DIGITALIZÁCIA 29. 9. 2022
V STAVEBNÍCTVE 24. 11. 2022

4. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

KONFERENCIA PROTIPOŽIARNA OCHRANA
BUDOV A STAVIEB V ROKU 2022

4. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ ODBORNEJ KONFERENCIE


Viac o konferenciach sa dozviete na www.eurostav.sk a www.forum-media.sk

Prvé tohtoročné vydanie časopisu Je tu ďalšie vydanie časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre v no‑
ARCH je už v predaji! vom obsahovom a vizuálnom formáte.
S rozšíreným záberom tém, žánrov a tvorivých oblastí, je nový ARCH
V prvom tohtoročnom čísle ARCH prinášame: tak, ako vždy, médiom, kde sa koncentruje kritický záujem o aktuál‑
ne dianie na slovenskej architektonickej, ale aj dizajnérskej scéne. Sle-
Niekoľ ko zaujímavých realizácii: dujeme stopy kvality, skúmame princípy jej vzniku, kladieme otázky,
■ Obytný dom na Palackého ulici v Bratislave od autorov - Ivan Marko, Marta Kropiláková, Marián Šmotlák ktoré odhaľujú podstatu zmysluplnej kreatívnej práce a  odkrývame
■ JRKVC: Nová Dunajská, Bratislava ľudské príbehy jej tvorcov.
■ Ateliér HAUS, LightLab: Ubytovanie v kaštieli Coburgovcov, Jelšava
■ zerozero: Mestský úrad, Leopoldov
■ Sadovsky & Architects: Dom Kep, Kambodža
Rozhovory s:
■ Petrom Mazalánom: Architektúra je omnoho väčšie umenie, než si uvedomujeme
■ Matyásom Zagibanom: Nielen hlina
■ Marošom Schmidtom o dizajne doma
■ Petrom Radkoffom: Titul Európske hlavné mesto kultúry je len štartovacia čiara rozvoja mesta a regiónu
Špeciálne rubriky
■ O dizajne, filme, výstave, verejnom priestore, súťaži...
■ O všetkom tom, čo architekti potrebujú, vyhľadávajú a čo ich zaujíma.

Nové vydanie časopisu ARCH nájdete na stánkoch Mediaprint‑Kapa Pressegrosso, a.s.

OBSAH

MAREC 2022

DISKUSNÉ FÓRUM Bývanie reprezentácie štátu –

Jedinečné priestory pre život 4 nadštandardné bývanie? 18

Bývanie ako jedna z najdôležitejších oblastí života vychádza doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.,

z tradície a mentality národa. Tradičné modely bývania Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

zohrávajú veľkú úlohu pri navrhovaní nových typov bytov Recenzia: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

i celých obytných súborov. Rovnako ako životný štýl obyvate- Ústavní činitelia a veľvyslanci či konzuli predstavujú

ľov a ich vzájomné vzťahy. Počas realizácie bytových skupinu zástupcov štátu. Je nevyhnutné, aby ho dôstojne

projektov je potrebné splniť pestrú škálu komplexných reprezentovali. Spomínaní štátni zástupcovia a verejní či

požiadaviek. Aké kritériá by mal mať súčasný bytový projekt? štátni funkcionári sa často konfrontujú so závisťou a s ne-

prajnosťou obyvateľstva, prameniacich z vyššieho postave-

NOVINKY 5 nia na spoločenskom rebríčku, ktoré so sebou nesie veľkú

mieru zodpovednosti (i keď nie vo všetkých prípadoch),

BÝVANIE stratu súkromia, miešanie pracovného a súkromného času

Bývanie v krajine 6 a priestoru, nielen možnosť navonok vnímaného luxusného

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., bývania.

doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

Prirodzený život je prostriedok k lepšiemu životu pre Nové polyfunkčné bytové domy a ich správa 22

každého. Chceme, aby bola Zem lepším miestom, aby sme Ing. Otília Leskovská

s ňou mohli žiť v harmónii. Téma môjho príspevku mi už dávno ležala na srdci a som

Prečo je dobré žiť v krajine vedome v harmónii s prírodou? rada, že sa môžem na týchto stránkach podeliť so širokou

odbornou verejnosťou so svojimi skúsenosťami v oblasti

Legislatívny rámec ochrany poľnohospodárskej správy bytového fondu. Bola by som veľmi rada, keby moje

pôdy na Slovensku verzus trvalo udržateľná postrehy a poznatky priniesli viac svetla a poriadku do

a regulovaná výstavba v krajine 10 facility manažmentu pri výstavbe nových polyfunkčných

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., domov.

Ing. arch. Matej Miškovský

Recenzia: Ing. arch. Eva Borecká, PhD. Výkony sálavých systémov v režime vykurovania

Nová suburbanizácia vyvolala fenomén rozvoja obytných i chladenia 25

častí na úkor krajiny vinohradov, najmä v blízkosti väčších Ing. Martin Šimko, PhD.,

miest. Dochádza tu ku konfliktu medzi novými záujmovými Ing. Barbora Junasová

lokalitami a zachovaním tradičného využitia krajiny Žijeme v dobe, keď nás zmena klímy čoraz väčšmi núti

z historického hľadiska... zaoberať sa otázkou správnej voľby systému vykurovania či

chladenia obytných priestorov. Vplyvom globálneho

Ako vytvoriť mesto pre ľudí 14 otepľovania registrujeme miernejšie zimné obdobia

Ing. arch. Irena Dorotjaková a potom bez príjemného prechodného obdobia jari sa

Urbanizmus, resp. tvorba miest sa v poslednom desaťročí ocitneme v horúcich letných dňoch. Preto do popredia

intenzívne spája s rôznymi kategóriami, hovorí sa najmä vystupuje otázka, ako obytné budovy počas horúcich

o trvalo udržateľnom rozvoji, ekológii a adaptácii na klimatic- letných dní vychladiť.

ké zmeny. Nosnými heslami sú koncept smart city, uhlíková

neutralita či urbánna vitalita. V skutočnosti sa popri všetkých REZIDENČNÉ PROJEKTY
Vyber zo súčasnej rezidenčnej výstavby
kategóriách zabúda na to najpodstatnejšie, že mesto je 30

prostredie pre všetkých obyvateľov, nielen pre vybrané skupiny.

EUROSTAV marec 2022 Doba rýchleho pokroku a veľkých zmien pôsobí aj na naše bývanie. Trvalá udržateľnosť, uhlíková neutralita, zelené rekonštrukcie,
obsah ekologické a zdravé bývanie sú pojmy prenikajúce aj do architektúry bytových domov. No nielen nové povedomie o životnom prostredí,
ale aj pokrok vo vývoji inteligentných domov a nedostatok životného priestoru majú vplyv na náš budúci spôsob života. Tak ako
prechádza architektúra a výstavba transformáciou zohľadňujúcou súčasné trendy, tak sa menia aj naše predstavy o dokonalom spôsobe
života, pričom so spomínanými aktuálnymi trendmi si niekedy odporujú. Obávame sa o klímu, no nechceme sa zaobísť bez inovatívnych
materiálov a inteligentných technológií. Obytný priestor je čoraz drahší a my hľadáme väčší komfort bývania. Hľadáme riešenia pre čoraz
menšie bytové priestory tak, aby nám poskytli pocit priestrannosti. Jednoducho chceme žiť prirodzene, inteligentne a efektívne...
Takmer celé naše marcové číslo je venované bývaniu z rôznych uhlov pohľadu a verím, že vás zaujme, bude sa vám dobre čítať a prinúti
vás zamyslieť sa nad jednou z najdôležitejších oblastí nášho života.

2

OBSAH

ARCHITEKTÚRA

Bytové domy Brezový háj 38

Adela Motyková

Tesný kontakt s parkom Brezový hájik, školské zariadenia,

športový areál i centrum mesta vzdialené len pár minút

chôdze. To sú hlavné pozitíva nedávno dokončenej dvojice

bytových domov v rámci prvej etapy výstavby obytného

súboru Brezový háj

VÝSTAVBA VO SVETE

Byt KOA 42 Bytový dom Brezový háj
Foto: Tomáš Manina
Matej Motyka
Výkonná šéfredaktorka: Ing. Adela Motyková, Tel.: 02/326 62 821,
Definíciu luxusu možno interpretovať mnohými spôsobmi; [email protected] Služby čitateľom a distribúcia
publikácií: Tel.: +421 915 792 662, E-mail: [email protected]
niekedy prichádza v nepredstaviteľne jednoduchej forme. Fotografie: firemné fotografie, autori príspevkov, archív
Layout: Gama design s. r. o., Bratislava
Pre KOA Apartment z dielne čínskeho architekta Martyho Vydáva: Nakladatelství FORUM, s.r.o., Střelničná 1861/8a,
182 00 Praha 8, Česká republika, IČO 27 180 271
Choua sú množstvo prirodzeného svetla a sloboda pohybu Riaditeľka obchodu a marketingu: Ing. Jana Kóňová,
Tel: 0915 692 988
faktory, ktoré obohacujú priestor o pohodlie a útulnosť. Obchodné oddelenie: Marek Plško, Tel: 0915 792 662
Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin
ZMLUVNÉ VZŤAHY VO VÝSTAVBE Distribúcia: L.K. Permanent, spol. s r. o. a Mediaprint-Kapa
Dátum vydania: 22. 3. 2022
2. časť: koncept červenej a žltej knihy 48 Vychádza: 10 čísel v roku
Ročné predplatné: 36 EUR (vrátane DPH v SR + poštovné 4,00 EUR,
Ing. Ivan Brlej, Ing. Jana Trúchliková, Ing. Eva Tuchyňová, v ČR sa pripočíta poštovné podľa taríf Slovenskej pošty a. s.)
Cena 1 výtlačku: 3,60 EUR Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len
Ing. Marián Pavlík s predchádzajúcim povolením vydavateľstva. Menom označené
príspevky vyjadrujú názory autorov, avšak nie vždy aj redakcie.
Kým súkromný sektor celkom úspešne a v plnom rozsahu Za obsah reklamných článkov zodpovedá ich objednávateľ.
Nevyžiadané materiály sa nevracajú. Platný je cenník z 1. 1. 2021.
používa koncept žltej knihy FIDIC, vo verejnom sektore je Evidenčné číslo EV 562/08.

používanie tohto konceptu veľmi obmedzené a deformova-

né, hlavne v dôsledku platnosti rôznych predpisov, nariade-

ní a legislatívnych ustanovení. V tomto článku sa v krátkosti

pokúsime vysvetliť základné rozdiely medzi konceptom

červenej a žltej knihy a poukázať na obmedzenia v oblasti

verejnej správy.

INFOSERVIS 54
Aktuality zo stavebného trhu

PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTÍ 41
TAKENAKA

Viac informácií o časopise EUROSTAV marec 2022
na www.casopiseurostav.sk obsah
alebo naskenujte QR kód

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU EUROSTAV
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov, Ing. Mag. Michal Pristaš, STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s.r.o., doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Ing. arch. Ján Legény, PhD.,
Fakulta architektúry STU Bratislava, Ing. Peter Markovič, XELLA Slovensko, spol. s r. o., Ing. Rastislav Mihálik, SIEMENS s. r. o.
Ing. arch. Martin Nedoba, GFI a. s., Ing. Jana Pančíková, Cemmac, a. s., Mgr. Peter Robl, Budovy pre budúcnosť, o. z., Ing. Tomáš
Sepp, Baumit, spol. s r. o., Peter Škvaril, Schüco International KG, organizačná zložka Slovensko, Ing. arch. Juraj Šujan, Slovenská
komora architektov, Ing. arch. Roman Talaš, Inštitút urbánneho rozvoja, o. z., Siebert+Talaš spol. s r. o.

3

DISKUSNÉ FÓRUM

JEDINEČNÉ PRIESTORY NA ŽIVOT

Bývanie ako jedna z najdôležitejších oblastí života vychádza z tradície a mentality národa.
Tradičné modely bývania zohrávajú veľkú úlohu pri navrhovaní nových typov bytov i celých
obytných súborov. Rovnako ako životný štýl obyvateľov a ich vzájomné vzťahy. Počas realizácie
bytových projektov je potrebné splniť pestrú škálu komplexných požiadaviek.

Otázka pre respondentov:

Aké kritériá by mal spĺňať súčasný bytový projekt?

Tomáš Guniš Možnosti modernej prefabrikácie sú v dnešnej dobe naozaj široké
projektovo-architektonický špecialista a vieme ich uplatniť aj pri bytovej výstavbe, len potrebujeme
spoločnosti Saint-Gobain Slovensko zmeniť paradigmu a pripraviť budovy dnes tak, aby ich ďalšie
generácie vedeli zmysluplne využiť a nemuseli ich celé zbúrať.
Sme na Slovensku a máme s tým 15-ročné skúsenosti.

EUROSTAV marec 2022 Komplexná odpoveď na túto otázku by si žiadala rozsah hádam Martin Mihál
diskusné fórum aj niekoľkých kníh. V našej mentalite stále prevláda odlišný postoj vedúci technického oddelenia Xella CZ/SK
než v západnej Európe, kde ľudia menia bývanie omnoho
častejšie a málokedy sú vlastníkmi bytu, v ktorom bývajú. Na V tejto chvíli vidíme šesť základných okruhov, ktoré by mal
Slovensku sme stále lídrami vo vlastníctve svojich nehnuteľností, z nášho pohľadu súčasný bytový projekt spĺňať. Sami zamestná-
čo má pozitívne aj negatívne stránky. Ľudia sa u nás pozerajú na vatelia z radov stavebných firiem si uvedomujú vážny nedostatok
svoj byt ako na životnú investíciu, niečo trvalé alebo aspoň pracovných síl a hľadajú možnosti, ako túto problematiku vyriešiť.
dlhodobé. Preto sú aj kritériá, ktoré kladú na byt, odlišné než pri Spoločným cieľom všetkých aktérov je aj zrýchlenie výstavby.
bytoch, ktoré sú mienené ako nájomné alebo investičné. Ak Developeri v oblasti bytovej výstavby veľmi dobre vedia, že
začneme urbanistickým kontextom, v ideálnom prípade by mali tepelnoizolačné parametre a akustika objektov sú čoraz dôležitej-
byť v pešej vzdialenosti aspoň základné služby a vybavenosť, ako šie aj pre ich zákazníkov z radov širokej verejnosti. Samozrejmos-
sú obchod, školy či zdravotnícke zariadenia. Čoraz väčší dôraz sa ťou je takisto rastúci význam ekológie, zdravého prostredia
kladie aj na kvalitnú zeleň či na športoviská v dosahu. Čo sa týka a trvalo udržateľného rozvoja. Ľudia, ktorí si nové byty kupujú,
veľkosti bytu, na trhu dominuje požiadavka na dvojizbové byty, čoraz väčšmi oceňujú okrem lokality a vybavenia bytu aj nízke
hlavne z ekonomických dôvodov, ale rodina s deťmi už potrebuje náklady na prevádzku, vysoký akustický komfort, tepelnú pohodu
aspoň trojizbový byt. Ak hovoríme o stavebnej kvalite developer- a zdravé bývanie. Investori a realizačné firmy hľadajú aj riešenie,
ských bytových projektov, súčasný bytový projekt by mal okrem ako zvýšiť efektivitu celého procesu návrhu a výstavby. Veľmi
štandardných požiadaviek spĺňať aj parametre kvality vnútorného aktuálna a spoločensky diskutovaná je téma digitalizácie a kvality
prostredia: nízku energetickú náročnosť, dobrú akustickú stavieb. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dnes vieme ponúknuť
pohodu, keď nepočuť ruch z ulice či od susedov, svetelný odpovede na tieto výzvy v podobe inovatívnych produktov
komfort s dostatkom denného svetla a kvalitný vzduch s dosta- a služieb. Tie efektívne riešia nielen nedostatok pracovných síl, ale
točnou výmenou a nízkym obsahom škodlivých látok. Ak sa pri aj volanie po znížení prácnosti a zvýšení rýchlosti, kvality
tom všetkom splnia aj atribúty trvalej udržateľnosti, môžeme a efektivity výstavby. Napríklad veľkoformátové a prefabrikované
hovoriť o bývaní pre 21. storočie. stavebné prvky zo sortimentu Xella so zodpovedajúcimi
tepelnoizolačnými, akustickými a ekologickými vlastnosťami sú
Martin Fenčák spolu s digitálnym plánovaním Xella blue.sprint a ďalšími
výkonný riaditeľ, službami efektívnym nástrojom pre každého, kto pôsobí v oblasti
Peikko Slovakia, s. r. o. bytovej výstavby.

Z užívateľského hľadiska by mali byť aktuálne projekty flexibilné Tereza Mutter
a udržateľné. Budovy či komplexy by sa mali navrhovať tak, aby riaditeľka ELITE BATH+KITCHEN Slovensko
umožňovali prispôsobiť daný priestor požiadavkám doby. Kde je
dnes dopyt napríklad po trojizbových bytoch, tam môže byť Trh dlhodobo zápasí s nedostatočnou ponukou nových bytov.
o tridsať rokov záujem o menšie jednoizbové priestory či Preto developeri stále hľadajú nové a inovatívne riešenia, ako
o kombináciu rezidenčnej a nerezidenčnej funkcie. Pri tomto zrýchliť a zefektívniť výstavbu celých komplexov, ako aj jednotli-
zmýšľaní je veľmi výhodné využiť prefabrikovanú, ideálne ešte aj vých bytových jednotiek a ich interiérov. Súčasný trend zároveň
rozoberateľnú nosnú rámovú konštrukciu budov s minimálnym kladie pri stavbe vysoké nároky na kvalitu a dbá na využitie
počtom vertikálnych nosných prvkov a bez nosných stien. Toto najvyspelejších technológií a materiálov. ELITE BATH+KITCHEN je
riešenie umožňuje flexibilne meniť využitie budov počas celej ich stabilným dodávateľom prémiových kúpeľní a kuchýň. V tomto
životnosti len zmenou deliacich priečok či fasády. Upraviť sa dá ich segmente stále vládne nadčasovosť a minimalizmus so zamera-
funkcia alebo vzhľad, využiť v danom čase aktuálne trendy
stavebných materiálov. Týmto spôsobom sa už roky, resp. ním na recyklovateľné a zelené materiály. ❖
desaťročia stavia napríklad v Škandinávii či v niektorých štátoch
západnej Európy. Výhodou je okrem flexibility aj rýchlosť výstavby,
čo by nám pri aktuálnom nedostatku bytov výrazne pomohlo.

4

Nadčasový dom s modernou škridlou

Tondach prichádza s novinkou - posuv- strechy so sklonom od 23°, pričom matná čierna a engoba matná sivá.
nou škridlou Tondach PLAN 18. Táto na 1 m2 je potrebných 18 ks. Škridla sa dá použiť nielen na šikmú
plochá krytina s minimalistickým Škridla PLAN 18 je veľmi flexibilná, dá sa strechu, ale aj na zhotovenie odvetranej
dizajnom zvýrazní vzhľad každej použiť na pôvodné latovanie. Realizácia fasády. Fasáda tak získa rovnaké výhody
modernej novostavby. Posuvná ťahaná strechy s novou škridlou nezaberie veľa ako strecha z keramickej krytiny, ako sú
škridla dodáva streche výrazný geomet- času, pretože kladenie tejto strešnej dlhá životnosť, farebná stálosť a bez-
rický charakter a jej elegantné a rovné krytiny je jednoduché a rýchle. Moderný údržbovosť.
línie podčiarkujú osobitnú krásu vzhľad škridly zvýrazňuje aj možnosť
a nápaditosť strechy. Možno ju klásť na výberu z dvoch štýlových farieb – engoba www.wienerberger.sk

Dátovo riadené upratovanie pomocou Tork Vision Cleaning

Tork, značka spoločnosti Essity, predstavila upratovania, efektivitu práce a úroveň upratať, môžu vďaka digitalizácii
v roku 2014 prvý priekopnícky systém na hygieny. Na základe svojich bezkonku- upratovacích systémov využívať dáta
upratovanie založený na dátach. V tom renčných skúseností s dátovo riadeným v reálnom čase a podľa toho upraviť
čase išlo o jedinečné inovatívne riešenie, systémom upratovania a spätnej väzby od upratovacie protokoly. Podľa údajov
ktoré malo správcom objektov a externým stoviek spokojných zákazníkov teraz Tork získaných od zákazníkov spoločnosti
upratovacím firmám pomôcť zvýšiť predstavuje rozšírenú ponuku nazvanú Tork prechod na upratovanie založený
efektivitu upratovania a lepšie koncentro- Tork Vision Cleaning. na dátach pomohol ušetriť pri upratova-
vať svoje sily. Pandémia koronavírusu Aby upratovací manažéri zistili, kedy ní vyše 20 % času, zabezpečiť, že
priniesla zvýšenie požiadaviek na kvalitu a kde je v ich zariadeniach potrebné zásobníky sú 99 % času doplnené. Tiež
obmedziť kontrolu zásobníkov o 91 %,
čo ročne ušetrí stovky pracovných hodín EUROSTAV marec 2022
personálu. novinky
S ohľadom na svoje potreby a požiadav-
ky si zákazníci môžu vybrať z troch
systémov upratovania založeného na
dátach. Tork Vision Cleaning zahŕňa
hardvér v podobe počítadiel vstupov,
záznamových brán a najväčšej ponuky
zásobníkov pripojených na Internet vecí
na trhu spolu so širokou ponukou náplní
podľa potrieb akéhokoľvek zariadenia,
ďalej softvér pre upratovací manažment,
ktorý zobrazuje zhromaždené dáta na
stolných počítačoch, tabletoch alebo
smartfónoch a program pre onboarding
a vyhodnocovanie.

www.tork.co.uk/services/solutions/
vision-cleaning/

5

BÝVANIE Prirodzený život je prostriedok k lepšiemu
životu pre každého. Chceme, aby bola Zem
BÝVANIE lepším miestom, aby sme s ňou mohli žiť
V KRAJINE v harmónii. Prečo je dobré žiť v krajine vedo-
me v harmónii s prírodou?
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. Prebývanie v prírode, pozorovanie prírodných
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. scenérií harmonizuje človeka, znižuje mieru
hnevu, strachu a stresu a navodzuje príjemné
pocity. Život vo voľnej krajine je v súčasnosti
súčasťou čoraz častejšie diskutovanej filozofie
prirodzeného života. Vystavení prírode sa
cítime emocionálne lepšie, nabíja nás ener-
giou, prispieva k fyzickej pohode, znižuje
krvný tlak, srdcový tep, svalové napätie
a produkciu stresových hormónov.

EUROSTAV marec 2022 Význam vidieckej krajiny Bývanie v kultúrnej krajine Limity tvorby na príkladoch realizácií
bývanie Vidiecka krajina svojím tisícročným Mimo foriem trvalého bývania v krajin- objektov prechodného a trvalého
formovaním predstavuje významné časti nom kontexte, často spojených s konkrét- bývania
ľudskej a environmentálnej histórie Zeme nym zdrojom určitej oblasti a jeho Limity navrhovania a formy realizácie
a jej dedičstva. Rozmanitosť prírodných využitím, je čoraz populárnejšie spájanie objektov v krajinnom prostredí určuje
zdrojov je nevyhnutná na budúcu kultúrnej krajiny a turistického ruchu sama krajina. Ich analýza bude optimálna
adaptáciu a odolnosť globálneho s využívaním rôznych foriem agroturistiky. poukázaním na špecifiká realizovaných,
ľudského života. Tieto multifunkčné zdroje S tým úzko súvisí potreba prechodného konkrétnych príkladov, kde architektúra
majú hodnoty, ktoré dávajú vidieckej ubytovania, čo v rurálnej krajine predsta- v krajine dosiahla symbiózu a je ekono-
krajine strategický charakter. Hodnoty vuje rôzne typy, ako je bývanie v klasic- micky aj ekologicky udržateľná.
dedičstva môžu byť prítomné vo všetkých kých hoteloch, penziónoch či v chatkách Pre návrh objektov s funkciou bývania
vidieckych oblastiach a v závislosti od a domčekoch, „kabínach“ alebo „kapsu- jestvuje niekoľko limitujúcich aspektov.
miesta môže byť takéto dedičstvo lách“, na zemi, prípadne aj vyššie, medzi Poďme sa ne ne pozrieť:
prítomné v rôznych typoch a stupňoch. stromami či nad zeleňou a s výhľadom.
Uvedomenie si týchto hodnôt je nevy- Turisticky orientované formy prechodného Stavať bez dotyku
hnutným krokom pri podpore trvalo bývania v krajine ponúkajú spojenie Drsná topografia a rieka Douro v Portu-
udržateľného zachovania kultúrnej krajiny s daným zdrojom, ktorý sa nachádza galsku udávajú hranice krajiny a výhľadov.
a prenosu súvisiacich vedomostí v krajine, napríklad s konkrétnou Strmé pomarančovníkové údolie a vodná
a kultúrnych významov budúcim poľnohospodárskou výrobou – vo línia predstavovali obmedzenia pre
generáciám. vinárskych a farmárskych oblastiach je to implantáciu nového hotela. Hotel Rural
Vidiecka krajina má často výrazné degustácia a konzumácia výrobkov vo Casa do Rio od ateliéru Menos é mais
ekonomické a turistické výhody, keď je všetkých ich formách vrátane kúpeľov arquitectos sa realizoval v roku 2018 ako
úzko spojená so zveľaďovaním hodnôt a informácií o vlastných produktoch malé zariadenie na agroturistiku. Postavili
svojho dedičstva. Pri snahe priblížiť život s možnosťou aktívnej účasti na prácach ho v drevenom modulárnom systéme na
a bývanie krajine má teda okrem a pod. kovovom ráme, ktorý spočíva na dvoch
psychickej a fyzickej pohody človeka
význam aj kultúrne dedičstvo a s tým 1 https://livinglandscapeobserver.net/world-rural-landscape-principles-threats-challenges-benefits-and-
výrazne spojená udržateľnosť vo všetkých -sustainability/
oblastiach jej chápania. 1

6

pylónoch. Tie prekonávajú rozpätie Obr. 1 Hotel Rural Casa do Rio - most v krajine, zdroj: https://www.archdaily.com.br/
13 metrov a majú dve konzoly s dĺžkou br/909935/hotel-rural-casa-do-rio-menos-e-mais-arquitectos
6,60 metra na každej strane. Požiadavka
znela, aby údolie zostalo „takmer“
nedotknuté. Konštrukcia, stojaca len na
dvoch bodoch, zaručuje minimálny vplyv
na pôdu.

Lokalita určuje pravidlá a objemové
možnosti
Kresba sa snažila syntetizovať čo najspráv-
nejšie proporcie objektu, prípustné
zaťaženie a súdržnosť vo využití materiá-
lov. Architektonický objekt sa snažil
priblížiť konceptu „mosta“, konceptu
infraštruktúry v krajine.

Zachovať prírodné a biologické procesy, Obr. 2 Hotel Thajsko, zdroj: https://www.archdaily.com/948816/roukh-kiri-khao-yai-ho-
ktoré sú nevyhnutné pre existujúce tel-onion?ad_medium=gallery
ekosystémy
Architektonické štúdio ONION realizovalo
v roku 2020 v Thajsku vidiecky hotel so
súkromnými vilami v rámci ekologických
fariem s ovocím a zeleninou, ktorý súčasne
podáva svoje produkty hotelovým
hosťom. Hotel sa nachádza vedľa
národného parku Khao Yai a delí sa na
zónu verejných priestorov a súkromnú
zónu. Tá pozostáva z 11 viliek pre hostí
a rodinného domu majiteľa. Všetky vily sú
umiestnené na mieste v organickom
usporiadaní, nie náhodne. Konceptom ich
polohy sú existujúce mangovníky, ktoré
ovplyvnili smerovanie každého priestoru,
a všetky domy sú orientované tak, aby
ponúkali aj výhľad na hory.

Vtiahnuť prírodu do lokality hotela a hotel Obr. 3 Hotel 48° Nord – balvany v krajine, zdroj: https://www.reiulframstadarkitekter.
do prírody com/work/breitenbach-landscape-hotel
Breitenbach Landscape Hotel 48° Nord,
postavený v roku 2020, ponúka holistický
a skutočný ekoturistický zážitok v Alsasku,
je inšpirovaný škandinávskymi tradíciami
a stavia na kulinárskych, wellness
a prírodných možnostiach francúzskeho
regiónu. Hotel reinterpretuje tradičnú
škandinávsku „hytte“ a v srdci chránenej
lokality Natura 2000 bol navrhnutý tak,
aby zapadol do zachovaného prostredia
bez toho, aby ho rušil.

Využiť zdroje a aktivity lokality EUROSTAV marec 2022
Ako hovoria architekti, projekt sa zrodil bývanie
zo stretnutia dvoch kultúr (francúzskej
a škandinávskej), dvoch vášní (prírody
a architektúry), dvoch mužov (architek-
tov Emila Leroya a Reiulfa Ramstada)
a miestnej komunity z dedinky Breiten-
bach, ktorá prezentuje svoj ekologicky
zodpovedný prístup prostredníctvom
rôznych aktivít, ako je ekologický
pivovar, úle, mliekareň a výroba syra. Pri
vstupe do areálu je hlavná budova
s reštauráciou a wellness priestormi.
Kulinársky zážitok škandinávskej
inšpirácie miestnou históriou pochádza
z produktov od okolitých bioproducen-
tov a z vlastnej hotelovej zeleninovej
záhrady.

7

BÝVANIE

Obr. 4 Kamenný dom v Andách, Argentína, 2020, Alberto Tonconogy Arquitectos a Nicolas Bozzano, foto: Qrq Luis Abba,
zdroj: https://archello.com/project/stone-house-in-the-andes

Vytvoriť náučné a vzdelávajúce prostredie
Cieľom projektu nebolo postaviť hotel
ako taký, ale vytvoriť miesto na život,
prostredie, ktoré privíta ľudí a vezme ich
na zmyselnú cestu v prírodnom prostredí.
Miesto, kde hostia prídu na spoločné
jedlo, víkendový oddych alebo na túru po
kopcoch a údoliach pohoria Vogézy.
Projekt čistého dizajnu a línií nevyhnutne
evokuje aj severské krajiny. Víziou bolo aj
šírenie umenia života v súlade s krajinou,
striedmosť a integrácia do krajiny.

EUROSTAV marec 2022 A opäť bez dotyku prostrediu. Konštrukčný systém, ktorý je možné obnoviť, prestavať, konvertovať na
bývanie Medzi stromami, krami a divokými flexibilnou sústavou reflektujúcou bývanie či asanovať a vybudovať
trávami je na svahu roztrúsených 14 cha- seizmickú zónu, je kompletne vyrobený novostavbu. Voľba materiálového riešenia
tiek hotela 48° Nord ako balvany, vyva- z ocele. Dva objemy spočívajú na pevných by mala smerovať k výberu tradičných
žujúc súkromie a výhľad. Stoja na skry- betónových základoch. Prevetrávaný alebo lokálnych riešení, v prípade
tých koloch a sú dokonca odnímateľné, fasádny systém s atermickými vlastnosťa- kamenného domu v Andách zvolili kameň
takže krajina môže zostať zachovaná mi pokrýva aj strešné roviny a oxidovanú kortenovú oceľ.
a prirodzená, nedotknutá. Štyri odlišné Na umocnenie pôsobivého vizuálu
typológie chatiek tvoria skupinu objektov Dom v krajine inšpirovaný tradíciou objektu, boli tradičné štyri fasády domu
s rôznymi kvalitami. Pôvodnou požiadavkou klienta bolo nahradené ôsmimi, pripomínajúcimi
postaviť stavbu podobnú stodole, bralnaté prírodné prostredie. Na dosiah-
Luxus hotelov tvoria výhľady respektíve tradičným stavbám, často nutie tohto cieľa sa dispozičný program
Hotel 48° Nord redefinuje pojem luxus. situovaným na horských chodníkoch, ktoré rozdelil do dvoch budov prepojených
Priestor, súkromie, pokoj, striedmosť, sa nazývajú „pircas“, vyrobeným z kameňa spojovacím krčkom, akoby premostením
príroda a čerstvý vzduch sú novým pôvodnými obyvateľmi. Architekti sa rokliny alebo rieky. Jedna časť je venovaná
luxusom bez pompézností a zbytočností. rozhodli nadviazať na tradíciu a použiť spoločenským funkciám a druhá je nočná
Sami, s výhľadom na krajinu, môžu hostia zvyšky „starodávnej“ konštrukcie, čo so spálňami.
nájsť krásu a pohodlie v meniacich sa umožňovalo vybudovať nový objekt na
farbách ročného obdobia, v samotnej základoch pôvodného historického. Zmysel pre genius loci a rodinné tradície
podstate prírodných kvalít. Portugalsko je krajina, ktorá môže byť
Citlivá implantácia objektu do krajiny vzorom v citlivom narábaní s kultúrnou
Autonómna stavba Odporúča sa využiť už pôvodne zastavaný krajinou. Svedčí o tom aj projekt nehnuteľ-
Kamenný dom v Andách navrhnutý pozemok s jestvujúcim objektom, ktorý je nosti São Lourenço do Barrocal, ktorý
štúdiom Alberto Tonconogy Arquitectos
a Nicolasom Bozzanom v roku 2020 nie je
napojený na žiadne externé siete a funguje
autonómne. Nízka spotreba, solárne
panely, úprava a opätovné využitie sivej
vody sú podstatou autonómnosti stavby,
a tým ekologického prístupu k prírodnému

8

Obr. 4 Vily São Lourenço do Barrocal, Portugalsko, zdroj: https://barrocal.pt/residences/plots-architecture/ a https://www.archdaily.
com/868472/sao-lourenco-do-barrocal-eduardo-souto-de-moura

k začleneniu každého domu do konkrétne-
ho pozemku s ohľadom na výhľady,
súkromie a susedstvá práve reguláciou
rozmerov, objemového riešenia či
zastavanej plochy budov v súlade
s legislatívou, regulatívmi a danosťami
regiónu Alentejo južne od rieky Tejo,
rešpektujúc symbiózu medzi novou
a tradičnou architektúrou.

predstavuje novú víziu moderného projektantov alebo použije vlastný projekt. Lokálny materiál EUROSTAV marec 2022
vidieckeho života, v regióne Alentejo Pozemky, na ktorých je možné tieto domy Dispozičné, konštrukčné a materiálové bývanie
v Portugalsku na pozoruhodnom, drsnom postaviť, majú výmeru od 4 710 m2 riešenie slúži na dosiahnutie určitého
a nedotknutom mieste v susedstve do 11 290 m2 v závislosti od topografie stupňa konzistencie s okolitou krajinou
neolitických dolmenov Antas do Barrocal, a geológie krajiny. Ponúkané domy sú a regiónom, prostredníctvom použitia žuly,
podľa ktorých je miesto pomenované. navrhnuté v susedstve jestvujúcej vápenca a bridlice či charakteristických
Malá dvestoročná rodinná farmárska farmárskej usadlosti s produkciou vína vysokých komínov.
usadlosť São Lourenço do Barrocal z vlastných vinohradov, ovocia, zeleniny, Charakteristické vlastnosti konceptu sú
a predstavitelia jej ôsmej generácie sa byliniek, kvetov, ktorá poskytuje obyvate- udržateľnosť, genius loci, integrita
snažia vrátiť ju späť do života spôsobom, ľom rôzne služby a voľnočasové aktivity. s miestnou kultúrou a prírodou prostred-
ktorý rešpektuje ekológiu a históriu Jej revitalizáciu navrhol Eduardo Souto de níctvom výhľadov a intenzívneho vzťahu
lokality. Vznikol ambiciózny projekt Moura v roku 2016. s krajinou.2
omladzujúci celé panstvo.
Projekt disponuje viacerými rozvojovými Jednotný regulatív zadáva spôsob prístupu Obytná krajina
scenármi a s jeho výstavbou sa začína k parcele Krajina sa stáva obytnou vo chvíli zámeru
práve na začiatku roka 2022. Spočíva João Gomes da Silva je portugalský postaviť v nej objekt na bývanie, či už trva-
v ponuke projektov vzorových modelových krajinný architekt zodpovedný za lé, alebo prechodné. Vo voľnej krajine
víl a v predaji pozemkov, ktoré sú určené počiatočný koncept projektu spomínaných uprostred lúk, skál, lesov či oblohy sa
na prechodné bývanie vo forme víkendo- víl v blízkosti farmárskej usadlosti. človek môže cítiť voľný ako vták. Je
vých domov alebo na trvalé bývanie. Definoval potrebu citlivého prístupu dôležité uvedomiť si, že akákoľvek
Majiteľ pozemku má možnosť rozhodnúť výstavba má byť jej hosťom, ktorý svojou
sa, či využije ponuku navrhovať nehnuteľ- 2 https://barrocal.pt/residences/plots-architecture/ autonómnosťou, zmyslom pre genius loci,
nosť v spolupráci s domácim tímom tradíciu a regionálne materiálové riešenia,
rešpektovaním morfológie terénu,
nezastavaním poľnohospodárskej pôdy,
zachovaním prírodných a biologických
procesov a ekosystémov, energetickou
efektívnosťou, ekonomickou a prevádzko-
vou udržateľnosťou nenarúša jestvujúce

ekosystémy a prírodné danosti. ❖

9

BÝVANIE

LEGISLATÍVNY RÁMEC OCHRANY
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA
SLOVENSKU VERZUS TRVALO UDRŽATEĽNÁ
A REGULOVANÁ VÝSTAVBA V KRAJINE

O téme výstavby v kultúrnej krajine vinohradov v súčasnosti diskutujú samosprávy, aktivisti,
producenti vína aj vinohradníci z dôvodu intenzívnych zmien zaznamenaných v tejto oblasti.
Sú to najmä úbytok plôch vinohradov a zvýšená potreba spájania viacerých odvetví ako poľno-
hospodárska produkcia, výstavba v krajine pre rozvoj cestovného ruchu, konkrétne vínneho
turizmu.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Ing. arch. Matej Miškovský
Recenzia: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.

EUROSTAV marec 2022 Suburbanizácia ako postrach pre a vyklčovaná vinohradnícka plocha, sa dotkla priamo výstavby na poľnohos-
bývanie vinohradnícku produkciu z ktorej boli odstránené kry viniča [5]. podárskom pozemku mimo zastavaného
Nová suburbanizácia vyvolala fenomén územia obce.
rozvoja obytných častí na úkor krajiny K tejto zákonom definovanej druhovosti
vinohradov, najmä v blízkosti väčších poľnohospodárskych plôch by bolo Nie je nič nezvyčajné, že stavebník
miest. Dochádza tu ku konfliktu medzi vhodné zadefinovať aj nepoľnohospo- plánuje postaviť stavbu na pozemku,
novými záujmovými lokalitami a zacho- dársky pozemok ako ťažko prístupný ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho
vaním tradičného využitia krajiny svažitý, s roklinami a výmoľmi, s krovina- pôdneho fondu, ktorému národná
z historického hľadiska [2]. Proces mi a kamením, ktorý nikdy nebol legislatíva priznáva zvýšenú ochranu.
suburbanizácie nemožno zastaviť úplne, obrábanou poľnohospodárskou pôdou Poľnohospodárskou pôdou je pôda,
ale regulovať a usmerňovať vhodnými a neposkytoval trvalý úžitok na pestova- ktorá je v katastri nehnuteľností
prostriedkami a tým eliminovať jej nie viniča, môže však poskytovať priestor evidovaná ako orná pôda, chmeľnice,
negatívny vplyv na krajinu. Spôsob na nekonvenčnú architektúru vinárstiev, vinice, záhrady, ovocné sady či trvalé
regulácie musí predstavovať prínos pre či už objektov na produkciu, alebo trávnaté porasty [6].
oblasť slovenského vinohradníctva objektov na účely vínneho turizmu Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou
a vinárstva. Nové princípy a metodika (enoturizmu) aj s trvalým bývaním vinára poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
tvorby môžu slúžiť na obranu sídel pred alebo s prechodným bývaním pre možno v územnom pláne obce určiť za
developerskými projektmi a podporu návštevníkov. stavebný pozemok, ak sú splnené
enoturizmu. Aj obrábaný poľnohospodársky pozemok podmienky na jeho trvalé vyňatie
– vinica v prípade existencie pôvodného z poľnohospodárskeho alebo lesného
Zákon č. 313/2009 o vinohradníctve starého vinohradníckeho objektu nebráni pôdneho fondu, alebo ak je v zastava-
a vinárstve s účinnosťou od 1. 1. 2016 na jeho modernizácii – prestavbe či nom území. To, či obec plánuje s pozem-
základe novely zákona č. 349/2015 rekonštrukcii do podoby menšej kom nachádzajúcim sa na jej katastrál-
účinnej od 1. 1. 2016 v § 2 vymedzuje vinohradníckej usadlosti. nom území v budúcnosti naložiť ako so
pojmy obhospodarovaná vinohradnícka stavebným pozemkom, možno zistiť
plocha – ktorá je vysadená viničom Od 15. júla 2014 vstúpila do účinnosti z územnoplánovacej informácie. Táto
určeným na výrobu hrozna, opustená novela nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. zmena v legislatíve predpokladá
vinohradnícka plocha, ktorá je vysadená o odvodoch za odňatie a neoprávnené vypracovanie regulatívov prípadnej
viničom, ale s nepravidelnou údržbou, zabratie poľnohospodárskej pôdy, ktorá možnej zástavby v rámci územného

10

Obr. 1 Uržateľné vily Casa de Uco, Argentína, Vale de Uco, 2017, Alberto Tonconogy Arquitectos. Dostupné online na https://archello.
com/project/villas-casa-de-uco

plánu obce, týkajúcich sa výstavby na povahy a súčasne s rozvojom vinohrad- Zmenila sa organizácia a technika
pozemku vyňatom z pôdneho fondu níckych sídel, je nevyhnutné hľadať poľnohospodárskej výroby, zvýšila sa
(stanovenie miery zastavania pozemku – možnosti individuálnej výstavby vo mobilita vidieckych obyvateľov a dostup-
napríklad do 10 % –, podlažnosti stavieb vinohrade pre potreby vinára v súlade nosť informácií, čo prispelo k zvýšeniu
– nízkopodlažné objekty maximálne s jej ochranou, trvalo udržateľným atraktivity vidieka nielen z hospodárskej,
s dvomi nadzemnými podlažiami, rozvojom aj s funkčným zapojením do ale aj duchovnej a kultúrnej stránky.
definovania funkčného využitia stavieb krajinnej štruktúry. Na využívanie lokality Zároveň tieto zmeny viedli k ústupu
s nutnosťou produkcie hrozna a podnika- vinohradov je nutná výstavba minimálne produkčnej funkcie vidieka a výraznejšie-
nia v oblasti vinárstva a turistického základného technického zázemia mu rozvoju nepoľnohospodárskych
ruchu). spracovania hrozna a výroby vína, no pre funkcií, rekreačnej a rezidenčnej“ [2].
Dotknutou zmenou mala vláda záujem poznanie, historické povedomie
vyjsť v ústrety osobám, ktoré chcú riešiť a ekonomický rozvoj sídel je dôležité Vinárstvo s bývaním vo vinohrade
svoju bytovú situáciu na vlastnom sprístupniť tieto územia na účely kultúry, alebo v sídle?
pozemku bez záťaže platenia odvodov, vzdelávania, turistiky, agroturistiky Spojenie bývania s prácou je nielen na
pričom na druhej strane sa súčasne a enoturistiky. Slovensku veľmi častý jav, nevynímajúc
ustanovila najvyššia možná výmera, aby „Zásadné spoločenské, kultúrne a politic- ani vinársku produkciu.
nedochádzalo k neúmernému úbytku ké zmeny na prelome 20. a 21. storočia Menší producenti vína s produkciou vína
poľnohospodárskej pôdy. prinášajú na vidiek veľké zmeny. Vidiecka do 10-tisíc fliaš ročne často využívajú
obec má rozlohu priemerne 11 km2. dostupné priestory alebo objekty na
V rámci ochrany vinohradníckej kultúrnej Hustota obyvateľov je v porovnaní vlastnom súkromnom pozemku s rodin-
krajiny, so zohľadnením jej historickej s mestským priestorom deväťkrát menšia. ným domom v intraviláne obce či mesta

Obr. 2 Architektonická štúdia „garážového“ vinárstva vo vinohrade – minimalistického rodinného domu s vínnou pivničkou – komunitné
bývanie pre mladých nadšencov vinohradníkov. Autor návrhu a vizualizácie: Peter Čurlej/Ľubica Selcová

11 EUROSTAV marec 2022
bývanie

BÝVANIE

Obr. 3 Rodinné bývanie s mikrovinárstvom vo dvoch oddelených budovách na tom istom alebo v ich extraviláne. Takéto vinárstvo
pozemku vo Svätom Jure. Súkromná obytná časť je oddelená od výrobnej a prezentačnej možno nazvať rodinným.
časti. Výrobná a skladovacia časť vinárstva je umiestnená v podzemnom podlaží. Autor Slovensko, Česká republika, Rakúsko,
návrhu a skice: Martin Brigant/Ľubica Selcová Nemecko, Maďarsko, Slovinsko majú
veľmi podobný urbanistický koncept – je
ním hustá (v intraviláne mesta) alebo red-
šia (v extraviláne mesta – vinohrad)
radová zástavba úzkych pozemkov
vinohradníckych domov radených pozdĺž
ulice alebo námestia s vlastným vinohra-
dom nadväzujúcim vzadu. Aj táto forma
ponúka vinárovi možnosť rozširovania
vinárstva prístavbami alebo novostavba-
mi na výrobu vína, jeho prezentáciu alebo
na ubytovanie hostí smerom dovnútra
vlastného pozemku, no často rovnako
s nevyhnutným zabratím obhospodaro-
vanej vinice.

Výstavba v spojení s vinohradom
Často vzniká (z nedostatku iných
priestorových možností) potreba vinára
rozšíriť začínajúci malý alebo stredný
podnik alebo začať sa venovať komplex-
nejšie tomuto druhu podnikania, nielen
v oblasti poľnohospodárskej produkcie,
ale aj v oblasti turizmu, prípadne rozšíriť
malé alebo stredné vinárske podniky
a zväčšiť ich zázemie. Vie slovenská
vinohradnícka a vinárska či stavebná
legislatíva pomôcť týmto ľuďom? Bolo
by potrebné umožniť návrat k tradícii
osídlenia vinohradníckych oblastí,
podporiť rozvoj vinárstva a vinohradníc-
tva v oblastiach s takouto tradíciou
a tým aj turistický ruch v regióne. Cielená
a regulovaná výstavba v prostredí
vinohradov na miestach, kde sa vinič
pestovať nedá, alebo na miestach, kde
už stál pôvodný vinohradnícky objekt,
napomôže aj revitalizáciu nevyužívaných,
spustnutých vinohradov.
Môže ísť o objekty rodinných mikrovinár-
stiev alebo vinohradníckych usadlostí
s priestormi na výrobu vína a jeho
prezentáciu, objekty na trvalé alebo

Obr. 4 Vinárstvo Obelisk, Valtice, autori: Pavel Bainar, Hana Bainarová, Martin Klásek, Pavlína Klubalová, Jitka Nováková z architektonic-
kej kancelárie AiD team, je typickým príkladom modernej architektúry zasadenej uprostred viníc. Dostupné online na https://www.
czechdesign.cz/temata-a-rubriky/laska-k-architekture-a-dobremu-vinu-5-vinarstvi-jizni-moravy-kde-muzeme-zazit-oboji

EUROSTAV marec 2022 12
bývanie

Obr. 5 Sústava bungalovov na prechodné ubytovanie vo vinohrade nad Svätým Jurom vo Príklad ekologickej a udržateľnej
farebnom aj materiálovom riešení vhodnom do prírodného prostredia. Chatka je modulár- výstavby vo viniciach
nou drevostavbou a v prípade potreby zvýšenia ubytovacej kapacity sa môže jednoduchá Udržateľné vily Casa de Uco v argentín-
chatka pre dvoch návštevníkov rozšíriť samostatným miniobjektom pre ďalších dvoch skom Vale de Uco, navrhnuté v roku
návštevníkov, napríklad pre 4-člennú rodinu (Autori: Ing. arch. N. Motyčková, doc. Ľ. Selcová) 2017 ateliérom Alberto Tonconogy
Arquitectos, stoja autonómne vo
viniciach. Majú vnútorné patio a prístup-
nú strechu. Používajú ekologický
hybridný systém na výrobu teplej
úžitkovej vody na vykurovanie, solárne
panely a tepelné čerpadlá. Využívajú aj
fotovoltický systém s akumuláciou
energie a geotermickú energiu najmä na
pokrytie extrémnych rozdielov teplôt
medzi exteriérom a interiérom.
Systém pasívneho vetrania využíva
solárny komín, ktorého použitie
minimalizuje potrebu kontinuálneho
prevádzkovania mechanického systému
vetrania.
Vily boli postavené v minimálnom
časovom horizonte 6 mesiacov systé-
mom plastových debniacich foriem.
Drsná krajina predurčuje použitie
stavebného materiálu a povrchových
úprav fasád, harmonizujúcich so
skalnatým prostredím – kameňa alebo
betónu, vyrobeného z cementu, čiže
mletého kameňa, pieskovca z okolitej
krajiny, v kombinácii s vodou.
Základné geometrické tvary kameňa
ukladané na seba pripomínajú dávne
stavby vytvorené človekom práve vďaka
použitiu lokálneho materiálu.

Na záver
Víno a dobrý vkus sa hodia k sebe,
v tekutej forme vína a v pevnej forme
stavebnej kultúry. Najlepšie vína
pochádzajú z najlepších polôh, rovnako
ako najkrajšia vinárska architektúra.
Genius loci je pre architektúru vína to

isté, čo je terroire pre víno. ❖

prechodné bývanie formou novostavby, rodinné vinárstva zväčšujú svoje kapacity Literatúra: EUROSTAV marec 2022
obnovy alebo rekonštrukcie pôvodnej na výrobu vína formou prístavieb, [1] DÝR, P.: Vinařská architektura v české bývanie
vinohradníckej usadlosti či iného prestavieb a rekonštrukcií prevažne na republice, historie a současnost. In:
vinohradníckeho objektu – búdy, vinnej svojich pozemkoch v bezprostrednom Budoucnost venkova. Publikácia k Špeci-
pivnice v uličnej zástavbe sídla, v jeho kontakte s ich obytnou časťou. fickému výskumu pre rok 2020/FA-J-20-
intraviláne alebo extraviláne – vo „Možno konštatovať, že napríklad areály 6391. Brno : Akademické nakladatelství
vinohrade. bývalých JRD alebo bývalých šľachtiteľ- CERM, s. r. o., 2020. ISBN 978-80-
Takto možno podporiť práve vznikajúce ských staníc (pozn. autorov) je možné 7623_049-1, s. 63.
záujmové profesijné komunity či veľmi dobre využiť nielen na vinársku [2] KRNÁČOVÁ, Z. – ŠTEFUNKOVÁ, D.:
združenia mladých začínajúcich výrobu. Ekonomicky, ekologicky a hlavne Aktivita malokarpatskej vinohradníckej
vinohradníkov a vinárov podľa vzoru esteticky sa dajú zhodnotiť, aby získali krajiny a jej ohrozenie suburbanizáciou.
susednej Moravy či Rakúska. nový zmysel v krajinotvorbe 21. storočia. Bratislava : SAV, 2011.
Navrhovanie jednotlivých objektov musí Napríklad moravskí vinári z Velkých [3] URBÁŠKOVÁ, H.: Proměny venkova. In:
rešpektovať tradíciu a regionálny Bílovíc začali stavať „na zelenej lúke“ nové Budoucnost venkova. Publikácia k Špecific-
charakter lokality a takisto musí prísť vinárske domy a museli vybudovať cesty kému výskumu pre rok 2020/FA-J-20-
k dôkladnému preskúmaniu ich funkčnej a inžinierske siete. V prípade, že by sa bol 6391. Brno : Akademické nakladatelství
náplne. Samosprávy, ako aj vinári musia využil už vybudovaný potenciál časti CERM, s.r.o., 2020. ISBN 978-80-
dôsledne zvažovať vplyvy novostavby, bývalých poľnohospodárskych areálov, 7623_049-1, s. 8.
prestavby alebo obnovy pôvodných malo by to pre obec ekonomický, [4] Zákon č. 313/2009 o vinohradníctve
vinárskych objektov. Malé a stredne veľké ekologický a architektonický prínos“ [3]. a vinárstve.
[5] Novela zákona č. 349/2015 o vino-
hradníctve a vinárstve.
[6] Novela nariadenia vlády SR č. 58/2013
Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený
záber poľnohospodárskej pôd.

13

BÝVANIE

AKO VYTVORIŤ Vytvoriť mesto s kvalitnými podmienkami na
MESTO PRE ĽUDÍ život naozaj pre všetkých obyvateľov je
zložitá úloha. Dosiahnuť to v podmienkach,
Ing. arch. Irena Dorotjaková kde sa problémy hromadili desaťročia, nejde
Foto: www.gehlpeople.com, Pixabay, Irena Dorotjaková lusknutím prstov. Prerážajú neriešené javy,
zanedbaný urbanizmus bez územných rezerv
na dopravné koridory. Všetko neodstráni pár
manuálov. Mestá, kde sa ľuďom spokojne
a dobre žije, však vo svete sú a je sa čím
inšpirovať. Tina Saabyová radí, že namiesto
výstavby budov sa treba sústrediť viac na
potreby obyvateľov.

Urbanizmus, resp. tvorba miest sa jej postupný rast zaznamenávame od roka komplexy a všade, kde to išlo, bytové
v poslednom desaťročí intenzívne spája 2000 podľa toho, ako sa založili bankové komplexy a domy. A ak to nešlo, byty sa
s rôznymi kategóriami, hovorí sa najmä inštitúcie a vytvorili sa možnosti získať postavili aj tak, lenže ako apartmány.
o trvalo udržateľnom rozvoji, ekológii hypotéku. Rozsiahly stavebný boom nastal Nasilu, v nepreverených objemoch vznikali
a adaptácii na klimatické zmeny. Nosnými až po kríze v roku 2008, masovo sa začali celé územia, kde chýba dopravná
heslami sú koncept smart city, uhlíková stavať obchodné centrá, administratívne a technická infraštruktúra, základná
neutralita či urbánna vitalita. V skutočnosti
sa popri všetkých kategóriách zabúda na Obr. 1 Kresba ukazuje ako by mala vyzerať ulica rozšírená pre chodcov/ľudí od Gehl People.
to najpodstatnejšie, že mesto je prostredie
EUROSTAV marec 2022 pre všetkých obyvateľov, nielen pre vy-
bývanie brané skupiny. A že ide nielen o naplnenie
štandardov Európskej únie, ale že tieto
štandardy majú v prvom rade naozaj
zlepšiť život obyvateľov.
Tvorba miest je dlhodobý proces, staveb-
ná štruktúra sa vyvíja roky, desaťročia aj
viac. Upustenie od plánovania miest po
zmene systému v roku 1989 sa prejavilo
na organizme miest a na vzhľade našej
krajiny. Urbanizmus sa stal nezaujímavým.
Nebolo to zo dňa na deň, ale postupne.
Počas prvých desiatich rokov zanikali,
redukovali sa a presúvali územnoplánova-
cie ústavy a pracoviská (zanikli útvary
hlavného architekta, Urbion a i.). Nevzni-
kali žiadne nové ekvivalentné odborné
inštitúcie a kedysi systémovo ošetrené
činnosti prepadli sitom transformácie bez
náhrady. Výstavba sa rozbiehala pomaly,

14

Obr. 2 Brighton - ulica pred úpravou verejného priestoru tímom Jana Gehla. luxusných štvrtí aj domy so sociálnym

bývaním. Pri narábaní s historickým

dedičstvom sa neuplatňuje princíp

absolútne všetko v architektúre zachovať.

Ide skôr o flexibilný prístup, kde sa využíva

príbeh budovy, čo umožňuje napríklad

forma zachovania jednej fasády. Podľa Tiny

Saabyovej je pri architektúre dôležitejšie

hovoriť o jej vplyve na človeka než

o vzhľade podľa osobného vkusu.

Zodpovednosť mesta sa odzrkadľuje

najmä v rozumnom narábaní s mobili-

tou a vo využívaní energií. Do roka

2025 plánuje Kodaň stať sa prvým

uhlíkovo neutrálnym mestom na svete

a podriaďuje tomu aj jednotlivé kroky.

Jedným z nich je snaha zlepšiť narábanie

s odpadmi a so zdrojmi, obmedziť autá na

fosílne palivá a prijímať vodozádržné

opatrenia, pri ktorých sú zaujímavým

prvkom dažďové záhrady, ktoré sa samy

osebe stávajú atrakciou paradoxne aj

vybavenosť a služby. Dôsledky všetkého, vymedzovať sa voči okoliu, nepovoľujú sa počas daždivých dní. Prevláda snaha

čo sa počas tých rokov zanedbalo, oplotenia, označenia súkromný pozemok. o zahusťovanie výstavby, no v lokalitách

znášame doteraz. Nepodarilo sa ani Školské dvory sa otvárajú pre verejnosť, s menšími budovami. V súlade s trendom

koncepčne prepojiť väčšiu a menšiu prioritou je zachovanie existujúcich ústupu áut tu platí princíp nemožnosti

mierku, previazať architektúru s urbaniz- stromov a krajinných celkov, podporuje sa zaparkovať pri vlastnom dome. Namiesto

mom. Naše mestá sa rozvíjali a rozvíjajú cyklistická kultúra. toho sa v rámci štvrte vybuduje parkovací

živelne, hromadia sa v nich nežiaduce javy, Na zjemnenie hrán medzi súkromným dom, kde každý zaparkuje a potom peši

ktoré komplikujú život obyvateľom aj a verejným mestom pri tvorbe mestského alebo na bicykli príde domov. Šetrenie

návštevníkom. Nekoordinovaná zástavba priestoru podporuje Kodaň aktivitu, energiami znamená najmä zabrániť

a nepredvídane vysoká motorizácia majú kreativitu a flexibilitu. Cieľom je tvorba tepelným únikom v budovách, čo sa

na tomto stave leví podiel. Presadiť lepší, štvrtí s vlastnou identitou. Flexibilitu vo najlepšie darí presadzovať pri novej

jednoduchší a krajší život v meste by malo verejnom priestore zabezpečujú prenosné architektúre komplexov sociálneho

byť verejným záujmom. Ibaže vieme, ako stoly a stoličky, neinštalujú sa pevné bývania. Tie sú však v rukách podporova-

na to? lavičky, ľudia si ich môžu ľubovoľne ných neziskových organizácií, ktorých je

premiestniť podľa toho, či si len tak sadnú v Dánsku okolo 700 a vlastnia okolo 8-tisíc

Kvalita života z Dánska alebo diskutujú ako skupina a pod. Čo sa bytov. Sociálny byt môže získať prakticky

Smer uhlíkovo neutrálna Kodaň týka jedinečnosti štvrtí, Kodaň chce každý bez ohľadu na príjmy, keďže ide

Kodaň patrí k mestám, ktoré majú docieliť, aby každá štvrť zodpovedala predovšetkým o spoločné bývanie.

skutočnú ambíciu vytvoriť čistejšie životné nárokom a potrebám obyvateľov. Dbá na „Architektúra so všetkými svojimi aktérmi

prostredie a poskytnúť každému lepšiu prepájanie jednotlivých častí mesta, a stupňami tvorby (od developera, klienta

kvalitu života, na čo veľmi účinne využíva otvárajú sa rozličné súkromné priestory, cez architektov, špecialistov rôznych

mestské investície. V roku 2021 vyhlásil zlepšuje sa všeobecný prístup k prírode, profesií, tvorbu diela a životného prostredia

časopis Monocle Kodaň za najlepšie predovšetkým k vode. Podporuje sa aj až po obyvateľov) je kľúčovou témou, na

miesto na život, čo sa týka kvality života. sociálna rôznorodosť, preto sú súčasťou ktorej musí pracovať celá spoločnosť. Musí

Medzi prvými šiestimi mestami za ňou sa

umiestnili Zürich, Helsinki, Štokholm, Tokio Obr. 3 Brighton - ulica po úprave verejného priestoru tímom Jana Gehla.

a Viedeň. V rokoch 2010 – 2019 zastávala

pozíciu hlavnej architektky Kodane Tina

Saabyová, ktorá mala na Dňoch architek-

túry a dizajnu 2018 v Bratislave jednu

z hlavných prednášok. Hovorila o základ-

ných cieľoch Architektonickej politiky

Kodane 2017 – 2025. Tento dokument

stanovuje základné predpoklady na rozvoj

kvalitného mesta a kladie ľudí na prvé

miesto. Podľa dokumentu si Kodaň

vytýčila tri základné ciele: kvalitu života,

zjemňovanie hrán a zodpovednosť mesta.

Kvalita života spočíva v tom, aby ľudia

trávili viac času vonku. Oproti súčasnosti

chce Kodaň do roka 2025 zvýšiť počet ľudí EUROSTAV marec 2022
bývanie
tráviacich svoj čas vonku o 20 % a podniká

konkrétne kroky, napr. silnejšiu integráciu

prírody do mesta. Preto sa návrh krajinnej

architektúry vyžaduje ako základná súčasť

architektonického návrhu v každom aj

súkromnom projekte. Zároveň platí zákaz

15

BÝVANIE

Obr. 4 Naše mestá sú uspôsobené prevažne pre autá. Takto vyzerá prístup do OC Eurovea zóna, ktorá rešpektuje ľudské meradlo
od historického mesta v Bratislave. a tempo pohybu.

sa zamerať na dôležité aspekty, ktoré sú pri praktickú a obslužnú stránku mesta na Praha koná – prijala pravidlá pre
vytváraní životaschopných miest nevyhnut- úkor kvality ľudského života, výsledkom sú developerov
nosťou. Ak chceme v budúcnosti vytvoriť mestá budované pre jednoduchý pohyb Zastupiteľstvo hlavného mesta Prahy
nový rozmanitý mestský život, musíme sa automobilom.“ Aj Kodaň sa po druhej v januári 2022 schválilo jednotné
pozerať na diverzitu a zmeniť svoje svetovej vojne začala rýchlo rozvíjať a pri transparentné pravidlá pre developerov,
správanie v malom i veľkom meradle,“ plánovaní mesta sa masívne vychádzalo ktoré dva roky pripravoval Inštitút rozvoja
povedala pri návšteve Bratislavy Tina v ústrety narastajúcemu automobilizmu. Prahy pod vedením architekta Petra
Saabyová. No v šesťdesiatych rokoch 20. storočia Hlaváčka. Praha vykročila vpred. Na
zmenila smer a pri hľadaní riešenia dostupnosť bývania je nevyhnutným
Mesto pre ľudí a príklad Kodane automobilizmu vyšli z myšlienky, že keď predpokladom výstavba nových štvrtí.
Z Dánska pochádza aj architekt Jan Gehl, nebude v centre kde zaparkovať, nebudú Veľké rozvojové projekty ako výstavba
ktorý sa zaoberá kvalitou miest, roky sa tam jazdiť autá. Kodaň nastavila v brownfieldoch však vyžadujú veľké
venuje výskumu, ako vytesniť autá z miest „dopravnú“ politiku tak, že každý rok investície do verejnej infraštruktúry. Tam
a vrátiť mestám ľudský rozmer. Gehl o kúsok zmenšila parkovaciu plochu. patria školy, škôlky, parky alebo električko-
upozorňuje, že architektúra sa dnes stavia Kodaň prešla na systém uvoľnenia centra. vé trate. Hlavné mesto Česka ani jeho
ako solitér bez vzťahu k okoliu, no mestá Na vybraných miestach sa pustila do mestské časti často nedisponujú potrebný-
sú komplexné a priestory medzi budovami prestavby uličného usporiadania a väčší mi finančnými prostriedkami na takúto
sú takisto architektúrou, ktorú potrebuje- priestor dostali chodci, cyklisti a stromy. vybavenosť, a tak je nutná spoluúčasť
me na život. Architekt tvrdí, že najväčšou Podľa Gehla po uliciach prejde podobný developerov. Nejde o povinnosť, nikoho
prekážkou na zmenu nie je veľkosť mesta, počet áut, ale je to niekoľkonásobne nechcú do takejto spolupráce nútiť,
ale myslenie ľudí zamrznuté v názore na bezpečnejšie pre chodcov, ktorí sa po developer sa dobrovoľne môže, ale
to, že ak sú ulice zapchaté autami, treba ulici prechádzajú. Kodaň vymedzila aj nemusí zaviazať. Môže využiť hodnotu
ich rozšíriť. „Každé väčšie mesto má svoj verejné priestory, odkiaľ postupne úplne pozemku takú, akú udáva platný územný
odbor dopravy, ktorý disponuje automobi- vytlačila automobilovú dopravu. Vznikol plán, a súhlasiť s požadovanými paramet-
lovými štatistikami a presnými počtami tak rozsiahly verejný priestor – pešia rami funkčného využitia a s regulatívmi
parkovacích miest,“ hovorí Gehl. „Žiadne územia. Princíp dohody za transparent-
mesto však nemá odbor chodcov a verejné- ných a vopred určených podmienok sa
ho priestoru. Nie sú žiadne štatistiky ani bude uplatňovať len v prípadoch, že
koncepcie. O chodcov a využitie verejného investor zažiada o zmenu územného
priestoru prívetivé pre nich sa tak nikto plánu, ktorá významne zvyšuje hodnotu
nestará.“ Gehl celé roky apeluje na ľudský jeho pozemku. Takisto je na ňom, akým
rozmer mestského priestoru, na vnímanie spôsobom sa rozhodne prispieť: či sa
mesta z pohľadu chodca, nie šoféra. bude pri zmene územného plánu podieľať
Gehlove projekty sú známe po celom na výstavbe škôl, škôlok, vytvorením
svete, pomohol pretvoriť Melbourne, kvalitného verejného priestoru, zelene
Brighton, New York, Lille, São Paulo a i. alebo venuje určitý podiel bytov, ktoré
Jeho kniha Mesto pre ľudí vysvetľuje, ako postaví, alebo finančnou kompenzáciou
docieliť, aby sa mestá stali živými, do danej lokality. Túto metodiku vítajú
bezpečnými, udržateľnými a zdravými. nielen mestské časti, ale aj zástupcovia
Kniha nás učí premýšľať o meste bez mnohých investorov, ktorí vďaka pra-
ohľadu na jeho veľkosť, v malom meradle. vidlám očakávajú stabilnejšie a predvída-
Podľa Gehla „architektúra nesmie teľnejšie prostredie. Územný plán je akási
rezignovať na požiadavky života a na dohoda, ako by malo vyzerať územie
ľudský rozmer“, pričom poukazuje na
historické mestá, ktoré vznikali organicky Obr. 5 Nábrežie Dunaja je jedným z obľúbených verejných priestorov v Bratislave už storočie.
bez urbanistických plánov a podnes sú
EUROSTAV marec 2022 príjemným prostredím na život.
bývanie „Nové moderné mestá uprednostnili

16

mesta. Dnes sa chápe skôr ako obmedzo- Obr. 6 Výstavba novej bratislavskej štvrte - mrakodrapov od Zahy Hadid.
vanie stavebníkov všetkým možným, ako
záruka na zachovanie kvality prostredia. Ak
plán obmedzuje nejaké aktivity, mal by
mať na to pádne dôvody. Medzi zárukami
a obmedzeniami by však mala panovať
rovnováha.

Bratislava – aby sa tu oplatilo bývať, obdobie. Treba si uvedomiť, čo znamená Mestská štvrť – kľúč k riešeniu
podnikať a žiť... redukcia áut v spôsobe života rodiny, čiže organizácie mesta
Rozvojové problémy hlavného mesta sú možnosť dočasne odstaviť auto na inom Mesto bežne poskytovalo spontánny
zložité, až sa človek čuduje, ako k tomu mieste alebo v hromadnej garáži v okolí.“ mestský život, množstvo podnetov,
mohlo dôjsť, keď má mesto platný Otázka je aj to, či máme hromadné garáže rozmanitých aktivít. Pôvab mesta vychádza
územný plán. Architekt Peter Žalman s dostatočnou kapacitou. zo striedania charakteru prostredí od
hovorí: „Prirodzené cieľové riešenie, ako Bratislavčanov trápia aj zápchy na cestách verejných po intímne, je tu ponuka služieb,
pomôcť doprave, je utlmiť automobilovú do satelitov, Bratislava susedí s 22 katas- škôl, kultúrny a spoločenský život,
dopravu. Za dvadsať-tridsať rokov sa trami, kde žije ďalších 30-tisíc ľudí, stretávajú sa tu ľudia. Svoje zohrávajú aj
Bratislava tak prudko rozvinula, že výstavba komplexov bez zodpovedajúcej historické vrstvy, prítomné v stavebnej
dopravná koľajová a iná infraštruktúra, dopravnej infraštruktúry, nadbytok štruktúre mesta. Český architekt a urbanis-
ktorá na to nadväzuje, stagnovala a teraz apartmánových bytov, nedostatok cenovo ta Jan Sedlák hovorí, že dnes „môžeme
sa čudujeme, kde sa tie autá zobrali. Pre dostupných bytov, chýbajúce školy, škôlky, pozorovať výrazné premeny spôsobu života
Slovákov platí aj to, že sa večne sťažujeme, nedostatočná údržba ciest, tratí, nevyuží- v európskych metropolách, kde pribudli
čo všetko je zlé, ale veľmi rýchlo sme prijali vané koľajové trate, chýbajúce nemocnice, reštaurácie, ale znížil sa počet kníhkupec-
konzumný spôsob života. Aj to, že sa vozí zdravotné strediská, trvalo obývané tiev. Mestský štýl skôr používame, než
jeden človek v aute, že automobilov je záhradkárske osady bez zodpovedajúcej prežívame. To, čo bývalo na verejných
priveľa, že jedna rodina má nie jedno, ale infraštruktúry, nekonečné presuny z a do priestoroch živé a pôvabné, sa v súčasnosti
tri autá, sú dôvody, prečo nebude také satelitov, ktoré nie sú dostupné alebo sú mení na permanentnú oslavu dotovanú
jednoduché upokojiť a zredukovať dopravu. nedostatočne vybavené. A s obdobnými komerciou. Všetci sa chcú prebaviť
Bohužiaľ, kým sa situácia viditeľne zlepší, problémami sa stretáva každé krajské životom“.
potrvá to minimálne desaťročie.“ Žalman alebo okresné mesto. Každé mesto je niečím originálne a má
tvrdí: „Platný územný plán Bratislavy má svojskú kultúru. Niektoré mestá majú
25 rokov z roku 1996, schválený v roku rôzne štvrte so špecifickým charakterom,
2007, uvažoval nie o diaľničnom okruhu, jedna od druhej sa líšia. Obyvateľ ani
ale o základnom mestskom a vonkajšom nemusí opustiť vlastnú štvrť, kde býva
mestskom okruhu. Problém je, že ani jeden a pracuje, má všetky potrebné služby
z týchto okruhov nie je dobudovaný k dispozícii. Dnes sa začína o štvrti znova
a funkčný a bez týchto okruhov sa to nedá hovoriť, horúcim termínom je tzv.
dokončiť. Súvisí to aj s redukovaním státí 20-minútové mesto. No nejde len o ľudský
v centre. A potom, ak zaberieme miesta na faktor, dostupnosť a príjemný život, ale aj
chodníkoch na parkovanie, musíme o ekologické dôvody – podporu zamest-
ponúknuť iné riešenie. Ľuďom sa predpísa- nanosti v lokalite a ekologicky potrebné
lo, že v meste nebudú autá. Nastriekali sa zmeny ako redukciu dopravy. Asi nepôjde
parkovacie miesta, ale treba ponúknuť jednoducho obnoviť takúto štvrť, keď sa
alternatívu. Ak autá nebudú tam, kde v nej narušili pôvodné väzby (obchod sa
potom budú? Nedá sa naraz skočiť do zmenil na bytový dom, škôlka na archív,
22. storočia, treba aj nejaké prechodné zdravotné stredisko nefunguje a z jedinej
pošty sú luxusné apartmány). Je však
Obr. 7 Pohľad na bratislavskú novú štvrť s obytnými aj administratívnymi mrakodrapmi, len možné vytvoriť novú štvrť. A v Bratislave
čas overí ako v nej bude fungovať život a verejný priestor. na území bývalej Palmy má aj zo spoluprá-
ce s ateliérom Jana Gehla takáto štvrť
vzniknúť. Bude zaujímavé sledovať, ako EUROSTAV marec 2022
a či sa reakcia na takýto projekt premietne bývanie

do ďalších zmien v meste. ❖

17

BÝVANIE

BÝVANIE Pojem reprezentácia štátu predstavuje v opi-
REPREZENTÁCIE sovanom kontexte najvyšších ústavných
ŠTÁTU – činiteľov aj predstaviteľov diplomatických
NADŠTANDARDNÉ misií. Prevádzku diplomatických misií riadi
BÝVANIE? Ministerstvo zahraničných vecí SR. Diploma-
tické misie SR predstavujú bezmála stovku
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. veľvyslanectiev, generálnych konzulátov,
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. honorárnych konzulátov, stálych misií v multi-
Recenzia: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD. laterálnych organizáciách, konzulárnych
úradov, ekonomických a kultúrnych úradov,
zastupiteľských inštitútov po celom svete.
Ústavní činitelia sú osoby, ktoré vykonávajú
funkciu s právomocou, ako to upravuje
Ústava Slovenskej republiky.Takými osobami
sú prezident SR, predseda a podpredseda
Najvyššieho kontrolného úradu, členovia
vlády – predseda, podpredseda a ministri,
generálny prokurátor.

EUROSTAV marec 2022 Zastupiteľské úrady a pracoviská špeciálne určených na tento účel, ktoré bydliska vykonáva v určitých časových
bývanie ústavných činiteľov v rámci Slovenskej republiky poskytuje na intervaloch.
Hlavná budova veľvyslanectva obyčajne prenájom Správa služieb diplomatickému Zabezpečuje ochranu objektov diploma-
disponuje najmä kancelárskymi priestormi zboru [1]. tických misií a rezidencií cudzích štátov na
a priestormi na reprezentatívne účely. Je Na obytné účely ústavných činiteľov slúžia území SR v zmysle Viedenských dohovo-
objektom, reprezentujúcim krajinu, ktorú vlastné alebo služobné byty alebo vlastné rov. Ochrana sa vykonáva nepretržitým
zastupuje. Je to verejne prístupný objekt, alebo služobné rodinné domy nadštan- výkonom služby, formou pevných
ktorý však zároveň musí spĺňať bezpeč- dardných kvalít väčšinou vo vlastníctve a pohyblivých hliadok [2].
nostné štandardy. Spája sa v ňom určitá štátu, ktorými disponuje opäť Správa
noblesa, priestorový nadštandard, služieb diplomatickému zboru (SSDZ). Rezidencia je reprezentatívne
komfort, hodnotné materiálové riešenia, Na Slovensku zabezpečuje nepretržitú bývanie
umelecké diela zakomponované do ochranu určených objektov, objektov Ústavní činitelia a veľvyslanci či konzuli
interiéru alebo do exteriéru s účelnosťou diplomatických misií, konzulárnych úradov predstavujú skupinu zástupcov štátu. Je
a funkčnosťou. a rezidencií vedúcich misií na území nevyhnutné, aby ho dôstojne reprezento-
Priestory na administratívu veľvyslanectiev hlavného mesta SR Bratislavy a konzulár- vali. Spomínaní štátni zástupcovia
alebo konzulátov, ktoré sú prístupné nych úradov v Košiciach a Prešove Úrad a verejní či štátni funkcionári sa často
stránkam, sa navrhujú ako bežné utilitárne pre ochranu verejných činiteľov a diplo- konfrontujú so závisťou a s neprajnosťou
kancelárske priestory. matických misií MV SR. obyvateľstva, prameniacich z vyššieho
Na pracovné účely ústavných činiteľov Zabezpečuje aj priamu osobnú a sprie- postavenia na spoločenskom rebríčku,
slúžia kancelárske priestory príslušných vodnú ochranu našich chránených osôb ktoré so sebou nesie veľkú mieru
administratívnych budov jednotlivých na území SR i v zahraničí a zahraničných zodpovednosti (i keď nie vo všetkých
úradov. chránených osôb na Slovensku. Vykonáva prípadoch), stratu súkromia, miešanie
nepretržitú ochranu určených objektov, pracovného a súkromného času a priesto-
Bezpečné bývanie pre najvyšších v ktorých majú pracovné sídlo chránené ru, nielen možnosť navonok vnímaného
ústavných činiteľov a predstaviteľov osoby. Kontrolujú a prehliadajú pri luxusného bývania.
diplomatických misií vchodoch osoby, batožinu a ostatný
Zamestnanci konzulátu alebo ambasády materiál vnášaný a privážaný do úradov. Rezidencie veľvyslanca alebo konzula, ako
majú k dispozícii byty v areáli zastupiteľ- Prezidentovi SR trvalo chránia bydlisko. aj najvyšších ústavných činiteľov sa
stva alebo bývajú mimo areálu, v bytoch U ostatných určených osôb sa kontrola zvyčajne vyznačujú veľmi podobnými

18

znakmi, bývajú situované v rodinnom orientované do súkromného átria alebo - parkovanie vo forme súkromnej garáže
dome vyššieho štandardu, určeného do súkromnej terasy a záhrady, zároveň pre 2 – 4 automobily v interiéri, niekoľkých
zároveň na reprezentatívne účely krajiny, však musia rešpektovať orientáciu na príležitostných parkovacích státí v exteriéri
keďže sa okrem bývania využíva aj na svetové strany pre návštevy v rámci areálu alebo mimo
oficiálne stretnutia. Rodinný dom vyššieho 7/ Bezpečnostné opatrenia ďalej ovplyv- neho na priľahlom parkovisku,
štandardu sa teda nazýva rezidenciou, ňujú lokalizáciu minimálne dvoch vstupov - rekreačná zóna je interiérová a exteriéro-
ktorá má vlastnosti vily ako nadštandard- do objektu – vstup do súkromnej vá a predstavuje priestranstvá záhrady so
ného rodinného domu. rezidencie, vstup do reprezentatívnych sadovými úpravami v exteriéri, záhradnými
Rezidencia ako typologický druh predsta- priestorov pre hostí, vstup pre personál terasami s rôznym funkčným využitím,
vuje nadštandardný izolovaný rodinný a zásobovanie. spevnenými plochami, s posedením
dom, ktorý na účely bývania ústavných 8/ Bezbariérový prístup do všetkých s grilom, prekrytým pergolou, s bazénom ,
činiteľov alebo diplomatov väčšinou podlaží, bezpečné oddelenie jednotlivých wellness, petangom,
obsahuje len jednu bytovú jednotku. úsekov. - priestory/objekty pre bezpečnostné zložky,
Keďže ide o krátkodobú až strednodobú 9/ Exteriérové alebo interiérové plochy - technicko-hospodárska zóna predstavuje
formu pobytu súvisiacu s výkonom špecifického určenia podliehajúce technické zázemie s technologickým
zamestnania, vlastná alebo prijímajúca osobným rozhodnutiam, často v prípade vybavením – kotolňu, elektrorozvodňu,
krajina poskytuje na tento účel len prezidentských rezidencií (heliporty, strojovňu VZT, slaboprúd a rozvody,
jednogeneračné bývanie pre ústavného plavárne, kaplnky, kiná…). náhradný zdroj, s dielňou, so skladmi
činiteľa alebo pre diplomata a prípadne 10/ Funkčné zónovanie objektu s charak- (MTZ, potraviny, odpad), s obslužnými
pre jeho rodinu či partnera. teristickým hmotovým riešením: priestormi (práčovňou, sušiarňou), so
- reprezentačná zóna – spoločenská časť šatňou pre zamestnancov s hygienickým
Priestorové a dispozičné riešenie v nadväznosti na záhradnú terasu aj na zázemím.
areálu a objektov rezidencií samostatné vstupné priestory pre návštevy
1/ Špecifická lokalizácia pozemku (vstupná hala, šatňa, hygienické zariadenia Palácio da Alvorada, Oscar Niemeyer,
s vysokým potenciálom, v spektakulárnych pre návštevy), reprezentačný salónik 1958.
polohách s atraktívnym výhľadom alebo (variabilný priestor), reprezentačná jedáleň Objekt je oficiálnou rezidenciou prezidenta
vo významných a atraktívnych historických asi pre 20 hostí, kuchyňa (príprava stravy, Brazílie, ktorá v priebehu striedajúcich sa
častiach miest, s dobrou dostupnosťou. sklady, vstup pre zamestnancov, zásobova- funkčných období prezidentov nie vždy
Pozemok by mal spĺňať požiadavky na nie), bola obývaná. Objekt je voľne dispozične
bezpečnosť a prístupnosť, odstupy - rezidenčná zóna – rezidencia, čiže riešený, má plochu 7 000 m2,okrem
stavieb, požiadavky na zónovanie areálu súkromná časť, ako nadštandardný byt priestorov na bývanie a reprezentáciu sa tu
z hľadiska prevádzky a z hľadiska (vstupná hala, šatník, hygienické priestory, nachádza plavecký bazén, heliport,
bezpečnosti – dva vjazdy na pozemok, spoločenská časť bytu pozostávajúca kinosála, kaplnka. Impozantné štrukturálne
bezpečnostná zóna – kontrola vstupu, z viacerých priestorov s rôznym funkčným riešenie fasády predstavuje veľmi výrazný
recepcia, príležitostné parkovanie na zameraním: obývacia izba, jedáleň, kompozičný prvok.
teréne, vjazd do podzemnej garáže, kuchyňa (nadväznosť na prípravu jedla Dostupné online na https://divisare.com/
sadové úpravy záhrady, delenej na v reprezentačnej časti), trakt s 3-4 projects/308174-oscar-niemeyer-gonzalo-
poloverejný priestor pre návštevy, spálňami, minimálne s 2 kúpeľňami, -viramonte-palacio-da-alvorada-1958,
súkromný priestor na relax, požiadavky na súkromná pracovňa. Foto: Gonzalo Viramonte, a https://en.
lokalizáciu objektu alebo súboru objektov - hosťovská zóna minimálne s 2 izbami so wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_da_Al-
vzhľadom na morfológiu terénu, najmä ak samostatným hygienickým zázemím, vorada#/media/File:Palacio_da_Alvorada_
je svahovitý. - komunikačné priestory by nemali zaberať State_Room.JPG
2/ Rezidencie zastupiteľských úradov viac ako 15 % plochy podlažia (schodisko,
môžu byť lokalizované v jednom objekte výťah). Zaručujú priame prepojenie Bývanie pri zastupiteľskom úrade
alebo v jednom komplexe (prepojenom reprezentačnej a rezidenčnej časti suchou Slovenskej republiky v Londýne
suchou nohou) s administratívnym nohou, ako aj priame prepojenie rezidenč- Bývanie pre potreby zamestnancov pri
objektom zastupiteľského úradu alebo nej časti s hosťovským traktom, zastupiteľskom úrade v Londýne sa prvý
celkom autonómne.
3/ Väčšia plošná výmera stavebného Obr. 1 Palácio da Alvorada, Oscar Niemeyer, 1958
pozemku – nad 1 000 m2, väčšia zastava-
nosť pozemku. EUROSTAV marec 2022
4/ Veľkorysé priestorové a dispozičné bývanie
riešenie s väčšou podlahovou plochou
obytných miestností a miestností
príslušenstva. Miera zasklenia fasády do
verejných priestorov (bezpečnosť
a súkromie), orientácia reprezentatívnych
priestorov do záhrady, zónovanej na
súkromnú a reprezentačnú časť, dodržanie
bezpečnostných požiadaviek na všetkých
úsekoch.
5/ Architektonické, dispozičné, materiálové
a konštrukčné riešenie, odkazujúce na
tradície zastupovanej krajiny.
6/ Bezpečnostné opatrenia, ktoré
ovplyvňujú funkciu a polohu priestorov
rezidencie, aby boli orientované „chrbtom“
k susedným nehnuteľnostiam a ku
komunikácii priľahlej k pozemku. Často sú

19

BÝVANIE

Obr. 2 Rezidencia veľvyslanca, čelný a zadný pohľad (foto J. Pavúk)

raz riešilo vo vlastných priestoroch v roku potreby nášho zastupiteľstva plošne je hospodárske a technické zázemie na
1971. V tomto roku dokončili novostavbu značne naddimenzovaný. Ministerstvo úrovni 2. PP a 1. PP v zásade bez väčších
objektu ambasády ČSSR v Londýne od zahraničných vecí a európskych záležitostí zmien s výnimkou rozšírenia prevádzky
autorskej dvojice architektov Šrámek, SR preto dalo v roku 2017 podnet nielen konzulárneho oddelenia, ktoré je pre
Bočan v spolupráci s architektom na jeho rekonštrukciu, ale aj dispozično- potreby klientov prístupné z exteriéru
Rothbauerom a bola ocenená cenou -prevádzkovú adaptáciu tak, aby sa plošne samostatnou chránenou komunikáciou
Kráľovskej spoločnosti britských architek- redukovali administratívne priestory podľa potrieb Schengenskej dohody.
tov (RIBA). Dodnes je ikonickou stavbou a prispôsobili sa potrebám bývania Rovnako vstupné, administratívne,
nielen v rámci zlatých šesťdesiatych rokov zamestnancov. reprezentačné a spoločenské priestory
česko-slovenskej architektúry, nesúcej V súčasnosti prebieha plánovaná v prostredí 1. NP a 2. NP ostávajú bez
odkaz bruselského štýlu s výraznými rekonštrukcia daného objektu. Jej autormi zmien. Na úrovni 3. NP sa adaptuje
prvkami nového brutalizmu, ale tvorí sú architekti Pavúk a Hanzalík, ktorí pri dispozícia v kancelárskych priestoroch,
výrazný architektonický počin aj v danom návrhu vychádzali z rešpektovania a to primárne vo vnútornej časti, nie
prostredí. autorských práv, zo zachovania genia loci viditeľnej smerom do exteriéru, zmenou
Hmotovo-priestorová skladba pozostáva pôvodného objektu, ako aj zo zachovania „šumiarne“ (pôvodnej rokovacej miestnosti
z dvoch architektonicky výrazných pôvodného architektonického rukopisu odhlučnenej a zabezpečenej proti odpočú-
objektov. Šesťposchodová budova autorov stavby. Architektonické riešenie vaniu z čias socializmu) na zasklenú
v podobe pozdĺžneho hranola situovaná objektu ostáva teda pôvodné. Primárne rokovaciu miestnosť pre zamestnancov,
na ulici Notting Hill bola funkčne ide o zachovanie všetkých artefaktov, aby ktorá v objekte vždy absentovala. Ďalšou
a prevádzkovo riešená pre potreby bývania ostal výraz architektúry identický zmenou je úprava pôvodného trojizbové-
a konzulárnej časti. Štvorposchodová a nemenný. ho bytu slúžiaceho potrebám THP
budova v tvare kocky situovaná na ulici V rámci funkčno-prevádzkového riešenia pracovníka na kancelárske priestory, čím
Kensington Palace Gardens bola funkčne
a prevádzkovo riešená pre potreby Obr. 3 ZÚ SR v Londýne, čelný pohľad (foto J. Pavúk)
veľvyslanectva s reprezentačnými
EUROSTAV marec 2022 priestormi.
bývanie V roku 1993 pri zániku Československa
a vzniku samostatnej Slovenskej republiky
sa aj v tomto prípade prerozdeľoval
majetok, a teda aj táto ambasáda.
Objemovo väčšia šesťposchodová budova
ostala vo vlastníctve Českej republiky
a menší, no výtvarne zaujímavejší objekt
a na lepšej adrese ostal Slovenskej republi-
ke. V rámci prerozdelenia majetku bolo
nutné zabezpečiť aj samostatné bývanie
zamestnancov. To sa riešilo nákupom
pôvodných viktoriánskych víl na výborných
londýnskych adresách (Mapesbury Road,
Redington Road, Templewood Avenue). Tie
dodnes slúžia na účely bývania zamest-
nancov v zamestnaneckých bytoch
v objektoch mestských víl rovnako ako
rezidencia veľvyslanca (objekt na Heath
Drive sa nachádza v londýnskej štvrti
Brent). V blízkej budúcnosti sa plánuje ich
rekonštrukcia a revitalizácia.
Hlavný objekt veľvyslanectva bol pre

20

Obr. 4 Prezidentská rezidencia na bratislavskom Slavíne, 1. cena medzinárodnej architektonickej študentskej súťaže vypísanej spoločnos-
ťou Xella, autor súťažného návrhu: Dávid Husár zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave s vedúcim práce architektom Pavlom Paňákom
(archív spoločnosti Xella)

sa dispozične a funkčno-prevádzkovo tematike bývania najvyššieho predstaviteľa Záver EUROSTAV marec 2022
vyčistí toto podlažie čisto pre potreby štátu – prezidenta v rámci medzinárodnej Rezidencie by mali byť počas trvania bývanie
administratívy. V rámci 4. NP sa komplexne študentskej súťaže vyhlasovanej už viac funkčného obdobia domovom pre
adaptujú a zmenia všetky administratívne ako štvrťstoročie spoločnosťou Xella, nad diplomata či pre ústavného činiteľa a jeho
priestory na byty. Boli navrhnuté tak, aby ktorou prevzala záštitu aj prezidentka SR blízkych, kde sa bude cítiť bezpečne,
maximálne rešpektovali pôvodnú pani Zuzana Čaputová. Témou zadania komfortne a útulne, aby nemusel
dispozíciu, zmeny nebolo možné vnímať bola „P/Rezidentská rezidencia“, ktorej vyhľadávať iné sídla na bývanie. Zároveň
na fasáde a aby ostal architektonický výraz cieľom bolo priniesť nápady a inšpiráciu sú miestom reprezentácie a neformálnych
ucelený, tak ako pôvodne. V rámci na potenciálnu realizáciu obnovy dlhé roky či oficiálnych pracovných stretnutí. Mali by
podlažia sú navrhnuté spolu štyri bytové chátrajúcej prezidentskej vily na bratislav- rešpektovať genia loci lokality pri naplnení
jednotky, z toho jedna 4-izbová, dve skom Slavíne. Ako už zo slovnej hračky požiadavky účelnosti, funkčnosti,
3-izbové a jeden 1-izbový kuriérny byt. v názve vyplýva, aj prezident je rezident estetickosti pri súčasnom splnení
Byty sú priestorovo riešené veľmi a potrebuje účelne a bezpečne bývať. bezpečnostných, ekonomických a prevádz-
komfortne a majú halový charakter. Majú Rezidencia by preto mala byť účelná,
poskytnúť budúcim užívateľom štandard funkčná, estetická, bezpečná, bezbariérová kových požiadaviek. ❖
vhodný pre dané prostredie, v ktorom je a mala by poskytovať dostatok priestoru
objekt situovaný. Reprezentujú ich pre prezidenta a jeho blízkych, ako aj na Literatúra:
otvorené dispozície s prepojenou dennou formálne či neformálne spoločenské [1] [1] https://www.ssdz.sk/ssdz/o-nas/
časťou obývacej izby a kuchyne s jedál- stretnutia. Mala by takisto rešpektovať [2]https://www.minv.sk/?ochrana-ustav-
ňou. Hygienické zázemie je riešené genia loci danej lokality, národnú rovinu nych-cinitelov-a-diplomatickych-misii
nadštandardne (sprcha, vaňa, pultové a priniesť unikátny a nadčasový dizajn.
dvojumývadlo, vstavaná práčka, WC, bidet
a samostatné WC mimo kúpeľne). Každý
byt má svoj šatník. Všetky spotrebiče sú
riešené ako vstavané. Celkový dizajn bytov
vychádza nielen zo súčasných interiéro-
vých trendov, ale má ambíciu byť nielen
módny, ale aj moderný, a teda nadčasový.
Pôvodná dispozícia neumožnila zvýšiť
počet bytov ani adaptovať byty na nižšiu
veľkostnú kategóriu, čo býva zvyčajným
pravidlom pre byty zamestnancov na iných
zastupiteľských úradoch. Autori však
vychádzali z potrieb pre tento konkrétny
úrad a konkrétne predstavy investora,
ktoré sa podarilo naplniť.

Študentské vízie bývania najvyššieho
predstaviteľa štátu
Študenti škôl architektúry najmä Sloven-
skej a Českej republiky sa venovali

21

BÝVANIE

NOVÉ POLYFUNKČNÉ Téma môjho príspevku mi už dávno ležala na
BYTOVÉ DOMY A ICH srdci a som rada, že sa môžem na týchto
SPRÁVA stránkach podeliť so širokou odbornou
verejnosťou so svojimi skúsenosťami v oblasti
správy bytového fondu. Bola by som veľmi
rada, keby moje postrehy a poznatky priniesli
viac svetla a poriadku do facility manažmentu
pri výstavbe nových polyfunkčných domov.

Ing. Otília Leskovská
odborný poradca a lektor pre správu bytového fondu,
spoluzakladateľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov

EUROSTAV marec 2022 Najprv sa vráťme v čase súkromnou stavebnou sporiteľňou Ten v tom čase už v podstate skoro
bývanie V roku 1993 nadobudol účinnosť zákon spoločenstvu ako právnickej osobe. neexistoval, práve z dôvodu prevodu
číslo 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov Vzápätí ďalším podporným prvkom, ktorý pôvodných nájomných bytov do
a nebytových priestorov. Jeho podstata sa vznikol v rámci podpory štátu, bola osobného vlastníctva. Nebudem sa
zameriavala na prevod obecných dotácia na odstránenie systémovej rozširovať o tejto výstavbe bytového
(štátnych) a družstevných bytov do poruchy. Dotácia, napriek tomu, že fondu a o jej správe, hoci viem, aké veľké
osobného vlastníctva ich nájomcom. predstavovala pre spoločenstvá aj pre starosti majú s nájomnými bytmi obce,
V tom čase boli tieto bytové domy správcov „159 stupňov k zlatej“, kým sa ktoré sa na ich výstavbu podujali. Chcem
v žalostnom technickom stave a štát sa splnili všetky podmienky jej pridelenia, hovoriť o predaji a správe bytov a poly-
prevodom bytov zbavil zodpovednosti nemalým dielom podporila obnovu funkčných bytových domov postavených
zaň a previedol ju na nič netušiacich obča- bytových domov. Možnosti financovania súkromnými investormi. Tí si veľmi dobre
nov, ktorí boli až nadšení z toho, že za už sú v dnešnej dobe omnoho ďalej. Aj uvedomili nedostatok bytov v lokalitách,
smiešny peniaz môžu získať strechu nad Štátny fond rozvoja bývania prispel ktoré sa rozvojom niektorých priemysel-
hlavou do osobného vlastníctva. Vtedy nemalým dielom k obnove existujúceho ných oblastí stali zaujímavými na bývanie.
ešte nevedeli, koľko ich bude stáť bytového fondu a umožnil v kombinácii Slovenský človek v aktívnom veku sa
obnova. Mnohé vtedajšie odborné štúdie viacerých finančných zdrojov dosiahnuť pohol za prácou a potreboval slušné
týkajúce sa technického stavu bytového významné zhodnotenie a zvýšenie bývanie. A tu sa začali ukazovať nedostat-
fondu deklarovali až niekoľkonásobnú štandardu bývania. Stále však išlo iba ky spôsobené viacerými faktormi. Mnohí
potrebu investície do opravy údržby o obnovovanie toho, čo už bolo dávno investori pristupovali k výstavbe štýlom
a obnovy vtedajších bytových domov postavené. Výstavba budov, hlavne „investujem, postavím, predám, zarobím
oproti cene, za ktorú obce byty predávali. obchodných centier a administratívnych a hotovo“. Vôbec sa nezapodievali tým, čo
Rozpačité začiatky opráv a rekonštrukcií budov, sa v tom čase už začala rozmáhať, má alebo by malo nasledovať po prevode
bytových domov, ktoré sa realizovali iba no výstavba bytového fondu bola iba bytov a nebytových priestorov v bytovom
z vlastných finančných zdrojov vlastníkov ojedinelá, ba stagnovala. či polyfunkčnom bytovom dome. Že
(nebolo možné hovoriť o nejakej obnove), Prvými lastovičkami medzi investormi do existuje nejaký zákon, ktorý ustanovuje
nedávali veľkú nádej na to, že naše výstavby nových bytov boli obce, pre podrobnosti súvisiace ak už aj nie
sídliská či ulice zo dňa na deň rozkvitnú ktoré štát (niekedy okolo roka 2005) s prevodom, pretože na ten sa zákon
novotou. Pozitívnym zvratom v tejto vytvoril podmienky finančnej podpory na o vlastníctve bytov a nebytových
situácii bol prvý úver poskytnutý výstavbu, ale nájomného bytového fondu. priestorov v novostavbách už nevzťahuje,

22

ale so správou, ktorej podmienky tohto mali nových vlastníkov. Na byty, ktoré mal niekoľkonásobne prevyšovala cenu, ktorá EUROSTAV marec 2022
zákona sa novostavieb týkajú. vo svojom vlastníctve, vôbec nerozpočítal by sa určila na základe skutočných bývanie
základnú zložku nákladov na vykurovanie, nákladov, keby bola táto kotolňa definova-
Nedodržiavanie podmienok stanove- jeho byty teda za kúrenie neplatili nič. ná ako spoločné zariadenie domu a takto
ných zákonom Napriek tomu, že podstata základnej prevedená do podielového spoluvlastníc-
Novostavbami som sa začala zaoberať aj zložky spočíva práve v tom, že do určitej tva všetkých vlastníkov.
vďaka zmenám v zákone o vlastníctve miery pokrýva náklady na teplo, ktoré Veľmi podobnú situáciu som pomáhala
bytov a nebytových priestorov, ktoré si prestupuje medzi jednotlivými miestnos- riešiť aj v ďalšom podobnom bytovom
vyžiadali práve iné pomery a podmienky ťami a šíri sa do priestorov s nižšou dome v Košiciach. O pomoc ma požiadala
v novostavbách. Začalo sa to garážovými teplotou v snahe vyrovnať ju. Vieme, že moja bývalá kolegyňa. Odhliadnuc od
stojiskami a garážami, pokračovalo základná zložka sa rozpočítava na plochu toho, že bytový dom meškal s kolaudáciou
terasami vo výhradnom vlastníctve bytov a nebytových priestorov určitým päť rokov a kolegyňa, keďže v dobrej viere
vlastníkov spolu s bytmi a v neposlednom percentom nezávisle od toho, aké predala svoj byt s tým, že sa čoskoro
rade si zmeny vyžiadali aj skladové množstvo tepla sa dodá do bytov presťahuje do nového, päť rokov bývala
priestory ako samostatné nehnuteľnosti. a nebytových priestorov prostredníctvom po podnájmoch za nemalé peniaze. Až
Do predmetnej problematiky som sa však vykurovacích telies a meraní na meradlách, nakoniec po presťahovaní zistila, spolu
dostala najmä prostredníctvom vlastníkov resp. indikovaných údajov na PRVN. s ďalšími vlastníkmi, že teplo im správca
bytov v novostavbách, ktorí sa na mňa Investor sa bránil tým, že nepredané byty predáva za cenu ako z CZT, pretože opäť
začali obracať so žiadosťami o pomoc pri sú prázdne, nikto ich neužíva, prečo by bola domová kotolňa definovaná ako
riešení rôznych nepriaznivých situácií. teda mal za vykurovanie vôbec platiť. No nebytový priestor a takto prenajatá. Tu to
Prvým takým prípadom bola situácia fyzika nepustí a ani vyhláška, preto zašlo ešte ďalej a kotolňa ako samostatne
v novostavbe pod Tatrami, kde sa vlastníci vlastníci nakoniec s mojou pomocou a po definovaný nebytový priestor bola
na mňa obrátili v súvislosti s ročným ďalších krokoch s vtedajšou energetickou ponúknutá na odpredaj tretej osobe.
vyúčtovaním plnení za predchádzajúci rok. inšpekciou dosiahli to, že vyúčtovanie sa Vlastníci sa o tom dozvedeli, predaj
V tom čase bolo predaných ešte len málo muselo prepracovať s dodržaním napadli a pozastavili a kupujúci od kúpy
bytov, a tak bol vlastníkom podstatnej podmienok ustanovených vyhláškou. kotolne nakoniec odstúpil. Ako to celé
časti bytov investor. Prekvapili ich V tomto bytovom dome ma vtedy zarazila dopadlo? Vlastníci si idú kotolňu kúpiť do
obrovské nedoplatky na vykurovaní, ktoré ďalšia vec, a to, že cenu tepla pre vlastnú podielového spoluvlastníctva od investora
si vlastníci nevedeli vysvetliť. Keď sme domovú kotolňu určil ÚRSO. To ma veľmi za 100-tisíc eur. Dnes už by bolo veľmi
začali prerátavať mernú spotrebu prekvapilo. Vlastníci potom zistili, že náročné dopátrať sa k tomu, z akých
a zisťovať všetky okolnosti súvisiace domová kotolňa, vybudovaná pre tento peňazí sa kotolňa postavila. Ak mal
s vypracovaním vyúčtovania, zistili sme, že jeden nový polyfunkčný bytový dom, bola investor k dispozícii iba peniaze od
drahý investor a vlastník podstatnej časti v liste vlastníctva definovaná ako budúcich vlastníkov, potom títo kotolňu
bytového domu nerešpektoval už vtedy „nebytový priestor“. A ako takú ju investor zaplatia dvakrát. Prvýkrát v cene bytu
platnú vyhlášku o rozpočítavaní nákladov a vlastník podstatnej časti budovy prenajal a druhýkrát zvlášť. To je však na polemiku,
na teplo na kúrenie. Všetky náklady lokálnemu výrobcovi tepla, ktorý z nej čo nie je predmetom môjho príspevku.
z domovej kotolne na teplo rozpočítal predával teplo za cenu ako výrobca. Tieto dva domy (a som presvedčená, že
medzi tých pár predaných bytov, ktoré už Nemusím zdôrazniť, že jeho cena takýchto domov je na Slovensku veľa)

23

BÝVANIE

EUROSTAV marec 2022 majú jeden spoločný faktor, a to, že kotol- Úplne „chorý“ bol prípad v bytovom dome vaných kurzoch, ktorých úspešné
bývanie ňa bola zapísaná ako samostatný s veľkou garážou na parkovanie niekoľkých absolvovanie je jednou z podmienok
nebytový priestor, a teda bolo možné desiatok áut, keď sa garážové stojiská, určených týmto zákonom na zápis
nakladať s ňou samostatne v prospech jej teda tri čiary namaľované na podlahe, správcovskej spoločnosti alebo živnostníka
vlastníka na úkor vlastníkov bytov predali ako samostatné nehnuteľnosti. do zoznamu správcov vedeného na MDV
a nebytových priestorov, ktorým jedine Stavbu ako takú, ba dokonca aj jednodu- SR, často sa stretávam s majiteľmi alebo so
slúži. Tu vidím veľkú chybu v tom, že byty chú stavbu, definuje stavebný zákon. zamestnancami investorov, ktorí majú
a nebytové priestory v bytových Určite však za samostatnú nehnuteľnosť záujem spravovať nimi postavené bytové
a polyfunkčných domoch postavené po nemožno považovať tri čiary na podlahe. a polyfunkčné domy. Zároveň sa stretávam
roku 1989 sa už nemusia predávať Keď už investor urobil z nejakého dôvodu aj so správcami, ktorí tieto domy spravujú.
v intenciách zákona o vlastníctve bytov pri prevode takúto chybu, čert to ber. Ale Nedá mi nespomenúť výrok jedného
a nebytových priestorov, ale riadia sa že to kataster zapísal, nad tým už ostane takéhoto správcu: „Preboha, neberte do
Občianskym zákonníkom. A zároveň ich rozum stáť. A takto by som mohla správy novostavby, lebo sa zbláznite.“
predávajú inštitúcie, či už ide o investo- vymenúvať ďalšie a ďalšie situácie,
rov, alebo o nimi poverené realitné v ktorých naozaj nebolo jednoduché nájsť Verím, že správnym vedením a usmerňo-
kancelárie, ktoré niekedy nemajú ani riešenie prijateľné pre vlastníkov aj pre vaním účastníkov kurzov, ale aj týmto
šajnu o tom, že existuje povinnosť investora. príspevkom vnesiem aspoň trochu svetla
spravovať takéto budovy a že na túto a poriadku do prevodu a následnej
správu existujú zákonom stanovené Dôležitá je kvalitná správa bytových správy novostavieb. Smutné na tom celom
podmienky. domov je, že kým sa vlastníci vôbec začnú
Ďalšou dosť problematickou oblasťou pri Hlboko sa ospravedlňujem všetkým zaujímať o správu domu alebo o princípy
novostavbách sú nejasne definované investorom, ktorí sa už v štádiu projekč- rozpočítavania nákladov za plnenia
spoločné časti a spoločné zariadenia ných a realizačných prác zaujímali o to, spojené s užívaním bytov a nebytových
domu. Poniektorí investori si často čo bude potrebné zabezpečiť po priestorov, môže prejsť aj niekoľko rokov
nechajú vo vlastníctve priestory, ktoré sú prevode bytov a nebytových priestorov a môže dôjsť k veľkým škodám na
nevyhnutne potrebné na samotnú do osobného vlastníctva tretích osôb. vlastníkoch ako konečných odberateľoch
prevádzku, napr. vstupné haly do domu, Ospravedlňujem sa hlavne tým, ktorí služieb. Mnohí vlastníci bytov v novostav-
vstupy do garáží, priľahlé pozemky presne vedeli, čo majú robiť, a súčasne bách po čase, keď vyprchala eufória
a podobne. Potom sa vlastníci z mesačné- s prevodom, resp. pred ním zabezpečili z radosti, že majú krásne nové bývanie,
ho zálohového predpisu dozvedia, že kvalitnú správu či už vlastnými zamest- zistili, že kúpili mačku vo vreci za nemalé
okrem základných nevyhnutných nancami naplnením podmienok zákona peniaze, ktoré budú roky splácať,
poplatkov platia aj „nájomné“ za o správcoch bytových domov a zostávajú nespokojní a rozčarovaní. Cítia
priestory, cez ktoré musia prechádzať, (246/2015 Z. z.), alebo externou sa podvedení a oklamaní. Prosím každého,
pretože inak sa nevedia dostať do svojich správcovskou spoločnosťou, ktorá kto uvažuje o výstavbe nového bytového
bytov. Či už to investor urobí schválne, predmetné podmienky spĺňa. domu, aby spolupracoval iba s odborník-
alebo z neznalosti, považujem to za Keďže od roku 2016, keď nadobudol mi, ktorí sa v problematike vyznajú
neoprávnené obohacovanie a obmedzo- účinnosť zákon o správcoch bytových a poznajú úskalia výstavby a správy
vanie užívania nehnuteľnosti. domov, pôsobím ako lektorka v akredito-
bytového fondu. ❖

24

Žijeme v dobe, keď nás zmena klímy čoraz VÝKONY SÁLAVÝCH
väčšmi núti zaoberať sa otázkou správnej SYSTÉMOV
voľby systému vykurovania či chladenia V REŽIME
obytných priestorov. Vplyvom globálneho
otepľovania registrujeme miernejšie zimné VYKUROVANIA
obdobia a potom bez príjemného prechod- I CHLADENIA
ného obdobia jari sa ocitneme v horúcich
letných dňoch. Preto do popredia vystupuje Ing. Martin Šimko, PhD.
otázka, ako obytné budovy počas horúcich Ing. Barbora Junasová
letných dní vychladiť.
Tento príspevok sa zaoberá parametrickou Stavebná fakulta STU Bratislava
štúdiou výkonov troch sálavých systémov.
Porovnávali sme výkony sálavého stropného,
podlahového a stenového systému v režime
vykurovania v zimnom období a v režime
chladenia v letnom období. Okrajové pod-
mienky pre parametrické stacionárne simulá-
cie boli nastavené na zimné i letné obdobie.

Existujú rôzne možnosti voľby systémov Výhody a nevýhody sálavého zanedbateľné až nulové nároky na EUROSTAV marec 2022
vykurovania či chladenia. Jednou stropného, podlahového a stenového údržbu. Výhodou stropného vykurovania bývanie
z možností pri návrhu vykurovania systému je však to, že sálavé teplo nesmeruje „do
i chladenia je využitie sálavých systémov Stropný sálavý systém dokáže vykurovať nábytku“. Väčšia plocha by mala mať
na báze vody. Sálavé systémy sú vhodné i chladiť. Stropný sálavý systém na báze logicky vyšší výkon [5].
predovšetkým na kombináciu s obnoviteľ- vody je z fyzikálneho hľadiska pre človeka Stropné chladenie môžete mať v novom
nými zdrojmi, poskytujú vysoký citeľný najpriaznivejší a najkomfortnejší v režime aj zrekonštruovanom byte či dome. Bez
výkon a je možné využiť ich aj na chladenia. vírenia škodlivého a nákazlivého vzduchu,
vykurovanie a chladenie [1, 2, 3, 4]. Stropné vykurovanie na báze vody čo musíme dýchať. Stropné chladenie je
Veľkoplošné sálavé systémy v porovnaní pracuje na princípe zohrievania vody oproti konvenčným spôsobom chladenia
s inými poskytujú zásadne rovnomernejšie v rúrkovom rošte na nábehovú teplotu bezprievanové. Nevyužíva prúdenie
rozloženie teplôt v interiéri. Sálavé a za pár minút sa zohreje strop. Pod ním chladného vzduchu, ochladený vzduch zo
veľkoplošné systémy vykurovania vznikne približne 20-centimetrová vrstva stropu nefúka, ale sála. Voda v systéme
prakticky nemajú konkurenciu. Neohrieva- teplého vzduchu, ktorá neklesá a nepustí prirodzene ochladí najprv strop a odeň
jú vzduch, ale predmety vrátane živých k stropu chladnejší vzduch. Pri stropnom postupne klesá chlad do miestnosti.
organizmov. Sálavé teplo neohrieva iba vykurovaní sála teplo zhora. Strop sa Stropné chladenie môžeme smelo
vzduch v blízkosti vykurovacieho telesa neochladzuje a narastá aj sálavá zložka považovať za zdravotne neškodné. Na
ako pri tradičných systémoch vykurovania. vykurovania. Postupne sa zohrievajú prevádzku stropného chladenia môžete
Deje sa to sálavo, veľkoplošne a rozlože- steny, predmety, ľudia, zvieratá a vzduch. využiť alternatívne zdroje energie.
nie teploty vo vykurovanej miestnosti je Ak je systém správne dimenzovaný Inštalácia a montáž systému stropného
takmer rovnomerné [5]. a nastavený, reaguje na regulačný podnet chladenia sú po príprave pomerne rýchle
Z hľadiska konštrukčného riešenia môžu pomerne rýchlo. Závisí to aj od materiálu a nekomplikované. Systém stropného
byť sálavé systémy integrované do steny, stropu, no reakcia je rýchla a energetická chladenia je taký nenápadný, že jeho
stropu alebo do podlahy. Spoločnou účinnosť prakticky nemá konkurenciu. prítomnosť ani nezaregistrujete [5].
veľkou výhodou všetkých troch technic- Sálavý pocit tepla stropného vykurovania Stropné chladenie na báze vody je
kých riešení je to, že ich možno realizovať je iný, než na aký sme zvyknutí. Princíp z fyzikálneho hľadiska v porovnaní
ako súčasť dodatočnej montáže, teda je a fyzikálny spôsob tohto systému s chladiacou podlahou či stenou
možné využiť ich pri obnove budov alebo vykurovania sú úplne prirodzené. najvhodnejšie. Má aj nevýhody: pomerne
pri rekonštrukciách. Tento článok Funguje tak ako slnečné žiarenie. vysokú obstarávaciu cenu pri všetkých
porovnáva tri sálavé systémy (strop, Benefitmi stropného vykurovania sú spôsoboch montáže aj v novostavbe, aj
podlaha a stena) z hľadiska ich výkonu. neviditeľnosť, zdravotná neškodnosť, pri rekonštrukcii. Ďalšou miernou

25

BÝVANIE

EUROSTAV marec 2022 komplikáciou je nevyhnutnosť rátať Stenové vykurovanie je možné a vhodné (2)
bývanie s prípravou už v projektovom štádiu aj pri kombinovať s podlahovým vykurovaním,
výstavbe novej budovy aj pri rekonštruk- keďže práve týmto spojením sa dosiahne (3)
ciách. Systém musí byť teplotne regulo- ešte lepšia efektivita. Teplotu vykurovacej
vateľný. Teplota vody na vstupe a výstupe vody možno znížiť o niekoľko stupňov, kde w je index označujúci povrch objektu;
nesmie presiahnuť limitné hodnoty. preto je možná úspora na vykurovaní. f je index označujúci okolitú tekutinu; n je
Plošné stropné chladiace systémy nie sú Stenové a podlahové vykurovanie nie je index označujúci smer kolmý na povrch;
vhodné do miestností s vyššou vlhkosťou teda len moderná výbava domu či bytu, a h je súčiniteľ prestupu tepla W/(m2.K)
vzduchu. Dochádzalo by v nich k nežia- ale je veľmi rozumným riešením z dlho- vrátane konvekcie a tepelného sálania zo
ducemu zrážaniu pár pod stropom. Preto dobého hľadiska. Princíp stenového sálavého povrchu do okolitého prostredia
sa inštalácia do kúpeľní neodporúča. vykurovania je v zásade jednoduchý. [6, 7]. Konvektívny súčiniteľ prestupu tepla
Stropné chladenie sa môže inštalovať Využíva najmä sálavý tepelný tok pre vodu na povrch potrubia sa vypočíta
v kuchyni, ale v kombinácii s odvetráva- z ohrievanej steny, pričom samotné steny podľa:
ním ventilátorom či digestorom so sú vďaka teplovodným rúrkam schopné
senzorom vlhkosti [6]. dosiahnuť vyššiu povrchovú teplotu. (4)
Podlahový sálavý systém takisto dokáže Stenové vykurovanie zabezpečuje
vykurovať i chladiť. Podlahový sálavý rovnomernú teplotu v rámci celej kde λL je tepelná vodivosť tekutiny
systém poskytuje z fyzikálneho hľadiska miestnosti. Organizmus vníma takéto (W/(m. K)); l je charakteristický rozmer (m).
najväčší komfort práve pre režim rozloženie veľmi pozitívne, preto sa Nu je číslo Nusselt, ktoré predstavuje
vykurovania. v takejto miestnosti cítime veľmi príjemne. pomer konvektívneho prevodového
Podlahové vykurovanie sa využíva viac než Keby vznikla potreba zvýšiť teplo prevodu, ktorý je určený ako funkcia
stropné vykurovanie. Z hľadiska komfortu v miestnosti prostredníctvom stenového Grashof, Prandtl a Reynolds čísla [6 ,7].
dáva podlahové vykurovanie pocit teplých vykurovania, je to možné za chvíľu, keďže Súčiniteľ prestupu tepla pre povrch vody
nôh. Výhodou podlahového vykurovania je tento typ vykurovania reaguje na na potrubie bol stanovený na
aj absencia vírenia prachu, rovnomerné požiadavku veľmi pružne. Teplota by však 1 000 W/(m2.K) podľa rovnice (4). Celkový
rozloženie sálavého tepla po celej nemala presiahnuť 35 °C [8]. súčiniteľ prestupu tepla h (kombinovaná
vykurovacej ploche. Nevýhodu napríklad Stenové chladenie je možnosť, pri ktorej konvekcia a sálanie) medzi sálavým
oproti stropnému vykurovaniu predstavuje ľuďom neprekáža chlad od nôh ani povrchom stropu, podlahy či steny
nevyužitie celej podlahovej plochy chladenie prúdom studeného vzduchu, ale a vnútorným priestorom je 8 W/(m2.K)
vzhľadom na rozloženie nábytku. v každom prípade je na vnímanie tepla/ pri vykurovaní i pri chladení.
Nevýhoda podlahového sálavého systému chladu človekom rozhodne priaznivejšia
je i pomalší nábeh [7]. ako chladenie prievanom (klasická Fyzikálne modely stropu, podlahy
Podlahové chladenie získava na príťažlivos- klimatizácia) s možným vznikom tepelnej a steny
ti vďaka čoraz väčšiemu rozšíreniu nepohody. Stenové chladenie sa odporúča Obr. č. 1 znázorňuje fyzikálne modely
alternatívnych zdrojov tepla a chladu ako podpora na chladenie v letnom stropu, podlahy a steny definované
a snahe minimalizovať investície. Týka sa období [8]. softvérom. Rúrky (4), ktoré predstavujú
to, samozrejme, priestorov, kde sa využíva aktívny priečny prvok, sú zabudované
podlahové vykurovanie. Na výkon Parametrické simulácie v interiérovej omietke (1), pri strope
chladiaceho systému vplýva druh Výpočty týkajúce sa tepelného toku sa a stene, v cementovom potere (5) pri
povrchovej vrstvy podlahy. Najväčšou robili stacionárnymi a číselnými simulácia- podlahe. Tepelno-fyzikálne vlastnosti
výhodou, ktorá hovorí za chladenie mi pomocou softvéru CalA 3,0 [2, 3], materiálov sú uvedené v tab. č. 1.
podlahou, je možnosť využívať existujúce ktorý bol overený v súlade s normou
podlahové vykurovanie. Táto možnosť EN ISO 10211 [6, 7]. Výsledky numerických simulácií
predstavuje teoreticky nulové investície do Výsledkami simulácií sú teplotné polia
chladiaceho systému. V praxi však Princíp výpočtu a tepelné toky konštrukciami sálavého
vyvoláva nutnosť menších úprav na strane Softvér CalA 4,0 bol primárne vyvinutý tak, stropu, podlahy a steny v letnej i zimnej
zdroja tepla a chladu. V porovnaní s cenou aby simuloval stacionárny a dynamický 2D prevádzke.
celého chladiaceho systému predstavujú prenos tepla vedením [6, 7]: Okrajové podmienky reprezentujúce
tieto úpravy len zlomok. Výhoda podlaho- zimné obdobie
vého chladenia spočíva v možnosti (1) Konštrukcie stropu, podlahy a stropu
výhodne využiť pasívne chladenie. oddeľujú dve miestnosti s rovnakou
Nevýhodami sú malý chladiaci výkon, kde T je teplota (K); S je interný zdroj výpočtovou teplotou vzduchu označené ako
nutnosť udržiavať teplotu povrchu na tepla (W/m3); τ je čas (y); λ je tepelná interiér 1 a interiér 2. Súčiniteľ prestupu tepla
úrovni 22 °C, nutnosť znížiť tepelnú záťaž vodivosť (W/(m. K)); ρ je objemová na strane interiérov hi bol uvažovaný
tienením okien a tepelnými izoláciami, je hmotnosť (kg/m3); a c je merná tepelná 8 W/m2.K. Rozstup rúrok predstavoval
potrebné zvoliť vhodnú skladbu podlahy, kapacita pri konštantnom tlaku (J/kg. K)) 10 cm. Výsledky simulácií pre zimné
preto je tento systém chladenia vhodný [6, 7]. Tepelno-fyzikálne vlastnosti obdobie, ktoré sú graficky znázornené na
len pre malé záťaže alebo ako doplnkový materiálov sa považujú za konštantné, obr. č. 2, reprezentujú okrajové podmienky
zdroj chladu [7]. izotropné a teplota je nezávislá vo zimného obdobia pri interiérovej výpočtovej
Stenový sálavý systém dokáže vykurovať všetkých simuláciách. Okrajové pod- teplote Өi = 20 °C rovnako pre interiér
i chladiť. Vysoký komfort podlahového mienky definujúce špecifický tepelný tok 1 a interiér 2, pri teplote vody v potrubí
vykurovania a pružnosť radiátorového na povrchu výpočtovej domény sa Өp = 35 °C. Na obr. č. 2 sú znázornené
vykurovania sa stretávajú v stenovom vypočítajú podľa Newtonovho ochladzo- teplotné polia naľavo a tepelné toky napravo.
vykurovaní, ktoré predstavuje nielen vacieho zákona (2) za predpokladu, že
efektívne riešenie, ale aj finančnú úsporu. hranice adiabatických stien sú stanovené
Jedinou podmienkou je včas naplánovať podľa (3) [6, 7]:
interiér domu či bytu, keďže na miestach
stenového vykurovania by nemali byť
obrazy ani nábytok.

26

Obr. 1 Fyzikálne modely a) stropu, b) podlahy a c) steny používané v numerických simuláciách

Interiér 1 Interiér 1

1) vnútorná omietka
2) železobetón
3) tepelná izolácia
4) cementový poter
5) potrubie

c)

a) b) Interiér 1
Interiér 2 Interiér 2 Interiér 2

Na obr. č. 2 naľavo vidieť rovnomerné a steny výkony vo W na m2 sálavej Okrajové podmienky reprezentujúce
rozloženie teplôt pri všetkých troch plochy stropu, podlahy a steny a povr- letné obdobie
konštrukciách a napravo pri konštrukcii chové teploty na strane interiéru 1 podľa Konštrukcie stropu, podlahy a stropu
stropu a podlahy vidieť, že vplyvom izolácie obr. č. 1 pri okrajových podmienkach oddeľujú dve miestnosti s rovnakou
smeruje tepelný tok požadovaným smerom. reprezentujúcich zimné obdobie pri výpočtovou teplotou vzduchu označené
V tab. č. 2 sú uvedené pre jednotlivé rôznych teplotách vykurovacej vody, ako interiér 1 a interiér 2. Súčiniteľ
konštrukcie sálavého stropu, podlahy a to pri 25, 30 a 35 °C. prestupu tepla na strane interiérov hi bol

Obr. 2 Teplotné polia a tepelné toky sálavých systémov v režime vykurovania

27 EUROSTAV marec 2022
bývanie

BÝVANIE

Tab. 1 Tepelno-fyzikálne charakteristiky simulovanej steny

Č. Materiál Hrúbka Objemová Tepelná Merná tepelná
hmotnosť vodivosť kapacita
1 Vnútorná omietka d c
2 Železobetón m ρw λ J/(kg.K)
3 Tepelná izolácia (biely polystyrén) 0,025 kg/m³ W/(m.K)
4 Potrubie RAUTHERM S PE Xa 17 X 2 mm b) 0,01 840
5 Cementový poter 0,2 1 600 0,88
0,05 1 020
2 400 1,58 1 270
0,05 15 0,041 1 000
0,35 840
1 200 1,16
2 000

Tab. 2 Výkony a povrchové teploty sálavého stropu, podlahy a steny medzi dvoma obytnými miestnosťami v zimnom období

Teplota vody Өp [°C] 25 STROP 35 PODLAHA STENA
Výkon [W/m2] 26,4 30 79,3 25 30 35 25 30 35
23,3 52,9 29,9 25,5 51 76,5 26,4 52,9 79,3
Povrchová teplota [°C] 26,6 23,2 26,4 29,6 23,3 26,6 29,9

uvažovaný 8 W/m2.K. Rozstup rúrok rovnomerné rozloženie teplôt pri cich letné obdobie pri rôznych teplotách
predstavoval 10 cm. Výsledky simulácií všetkých troch konštrukciách a napravo vykurovacej vody, a to pri 18, 20 a 22 °C.
pre letné obdobie, ktoré sú graficky pri konštrukcii stropu a podlahy vidieť,
znázornené na obr. č. 3, reprezentujú že vplyvom izolácie smeruje tepelný tok Sálavé systémy stropu, podlahy
okrajové podmienky letného obdobia požadovaným smerom. a steny v režime chladenia i vykurova-
pri interiérovej výpočtovej teplote V tab. č. 3 sú uvedené pre jednotlivé nia
Өi = 26 °C rovnako pre interiér 1 konštrukcie sálavého stropu, podlahy Tieto tri sálavé systémy by sa mohli
a interiér 2, pri teplote vody v potrubí a steny výkony vo W na m2 sálavej plochy uplatniť v praxi napríklad v kancelárskej
Өp = 20 °C. Na obr. č. 3 sú znázornené stropu, podlahy a steny a povrchové miestnosti. Kancelárska miestnosť by
teplotné polia naľavo a tepelné toky teploty na strane interiéru 1 podľa obr. č. 1 bola súčasť administratívnej budovy
napravo. Na obr. č. 3 naľavo vidieť pri okrajových podmienkach reprezentujú- v Bratislave, obvodové murivo by

Obr. 3 Teplotné polia a tepelné toky sálavých systémov v režime chladenia

EUROSTAV marec 2022 28
bývanie

Tab. 3 Výkony a povrchové teploty sálavého stropu, podlahy a steny medzi dvoma obytnými miestnosťami v letnom období

STROP PODLAHA STENA
18 20 22 18 20
Teplota vody Өp [°C] 18 20 22 40,8 30,6 20,4 42,3 31,7 22
21,1
Výkon [W/m2] 42,3 31,7 21,1 23,4

Povrchová teplota [°C] 20,7 22 23,4 20,9 22,2 23,4 20,7 22

Tab. 4 Potrebná sálavá plocha kancelárie na pokrytie tepelných strát v zimnom období

STROP PODLAHA STENA
25 30 25 30 35
Teplota vody Өp [°C] 25 30 35 35 28 14 9,3
29 14,5 9,7
Sálavá plocha 28 14 9,3 STENA
Vykurovanie [m2] 18 20 22
26,2 35 52,5
Tab. 5 Potrebná sálavá plocha kancelárie na pokrytie tepelných ziskov v letnom období

STROP PODLAHA
18 20 22
Teplota vody Өp [°C] 18 20 22
27,2 36,2 54,3
Sálavá plocha 26,2 35 52,5
Chladenie [m2]

pozostávalo z pórobetónových tvárnic ňuje fakt, či je rúrový register izolovaný Literatúra: EUROSTAV marec 2022
s hrúbkou 400 mm a 100 mm hrubej od stavebnej konštrukcie. Tento priaznivý [1] BABIAK, J. – OLESEN, B. W. – PETRÁŠ, bývanie
tepelnej izolácie. Pôdorysné rozmery fakt vidieť najmä pri sálavom strope D.: Low temperature heating and high
kancelárie by boli 6 × 4 m. Tepelná strata a podlahe, kde je rúrový register od temperature cooling. In: Rehva Guidebook
kancelárie v zimnom období by bola stavebnej konštrukcie izolovaný. No 7. 3rd revised ed. Brussels : Rehva;
740 W a tepelné zisky v letnom období 2013, p.108.
1 108 W. Na základe výkonov v režime Výsledkami numerických simulácií sú [2] KRAJČÍK, M. – ŠIKULA, O.: The
vykurovania z tab. č. 2 vypočítaných predovšetkým vykurovacie a chladiace possibilities and limitations of using
numerickými simuláciami by sálavé výkony vo W na m2 sálavej plochy radiant wall cooling in new and retrofit-
systémy potrebovali sálavú plochu stropu, podlahy a steny. Výsledkami ted existing buildings. In: Appl Therm
uvedenú v tab. č. 4. Napríklad pri teplote simulácií v režime vykurovania v zimnom Eng. 2020, s. 114490.
vody v rúrkach 30 °C by na pokrytie období je i fakt, že čím je teplota vody [3] KARABAY, H. – ARICI, M. – SANDIK,
tepelnej straty 740 W bolo potrebných v rúrkach vyššia, tým väčší tepelný výkon M.: A numerical investigation of fluid flow
14 m2 sálavej plochy na strop a stenu systém má. Naopak, v režime chladenia and heat transfer inside a room for floor
a 14,5 m2 na podlahu. v letnom období simulácie preukázali, že heating and wall heating systems.
čím je teplota vody v rúrkach nižšia, tým In: Energy Build. 2013, s. 471-478.
Na základe výkonov v režime chladenia väčší chladiaci výkon sálavými systémami [4] MYHREN, J. A. – HOLMBERG, S.: Flow
z tab. č. 3 vypočítaných numerickými dosiahneme. Napríklad na pokrytie patterns and thermal comfort in a room
simuláciami by sálavé systémy potrebo- tepelnej straty 740 W kancelárie with panel, floor and wall heating. I
vali sálavú plochu uvedenú v tab. č. 5. v zimnom období pri teplote vody 35 °C n: Energy Build. 2008, s. 524-536.
Napríklad pri teplote vody v rúrkach je potrebných len 9,3 m2 sálavej plochy [5] https://zdravechladenie.sk/stropne-vy-
20 °C by na pokrytie tepelných ziskov stropu a steny a 9,7 m2 sálavej plochy kurovanie/.
1 108 W v letnom období bolo potreb- podlahy. Na pokrytie 1 108 W tepelných [6] https://zdravechladenie.sk/pre-do-
ných 35 m2 sálavej plochy na strop ziskov kancelárie v letnom období macnost/vyhody-a-nevyhody-stropneho-
a stenu a 36,2 m2 na podlahu. s teplotou vody v rúrkach 18 °C je -chladenia/.
potrebných 26,2 m2 sálavej plochy stropu [7] https://www.setri.sk/podlahove-chla-
Záver a steny a 27,2 m2 sálavej plochy podlahy. denie-ako-usporna-alternativa/.
Článok podáva na základe výsledkov Pri voľbe a návrhu sálavého systému je [8] https://www.geotherm.sk/stenove-vy-
numerických simulácií pohľad na potrebné brať do úvahy uvedené limity kurovanie-a-chladenie-rehau/.
tepelné/chladiace výkony sálavých prípustnej povrchovej teploty sálavej [9] ŠIKULA, O.: Software CalA User
systémov stropu, podlahy a steny plochy jednotlivých systémov, ako Manual (In Czech). Brno : Tribun, 2011,
v letnom i zimnom režime pri rôznych i limitov priestorového usporiadania p. 42. Available at: http://www.research-
teplotách vody v rúrkach. Uvažovalo sa, nábytku vzhľadom na efektivitu gate.net/publication/47124995_Manul_k_
že jednotlivé konštrukcie sálavých softwaru_CalA_>
systémov oddeľujú dve susediace zvoleného sálavého systému. ❖ [10] ŠIKULA, O.: Počítačové modelování
interiérové miestnosti. tepelně aktivovaných konstrukcí [Compu-
Na základe výsledkov je zjavné, že všetky Poďakovanie ter modelling of thermally active
tri sálavé systémy dokážu vykurovať Túto prácu podporilo Ministerstvo structures]. Habilitation Thesis, VUT Brno,
i chladiť. Z obr. č. 2 a 3 vidieť, že tepelné školstva, vedy, výskumu a športu SR Czech Republic, 2011. Available at: http://
toky do značnej miery priaznivo ovplyv- prostredníctvom grantov VEGA 1/0303/21 hdl.handle.net/11012/61776.
a 1/0304/21 a KEGA 005STU-4/2021.

29

EUROSTAV marec 2022 REZIDENČNÁ VÝSTAVBA
rezidenčná výstavba
VILLA RUSTICA – TERASY

Miesto: Dúbravka, Bratislava
Investor: Villa Rustica – Terasy, s. r. o.
Autori: Ing. arch. Peter Vavrica, Ing. arch. Ľubomír Bízik, PhD., Ing. arch. Jozef Čižmár
Obdobie výstavby: 5/2021 – 6/2023
Počet bytov: 26
Vizualizácie: Villa Rustica - Terasy, s. r. o.

„Najväčšou výhodou projektu je dôkladné využitie prostredia a prírodného potenciálu danej lokality a krásne výhľady na
široké okolie. Domy a verejné priestory sú prepojené s blízkym lesom. Strechy na spodných podlažiach sú aktívne využité
ako záhradné terasy bytov, podľa ktorých dostal projekt názov.“

Ing. arch. Peter Vavrica

Rezidenčný projekt Villa Rustica – Terasy
vyrastá v tesnom dotyku borovicového
lesa – výbežku masívu Devínskej Kobyly.
Vďaka umiestneniu na miernej terénnej
vyvýšenine nad Záhorskou nížinou má
projekt pekný výhľad na Devínsku Kobylu,
Malé Karpaty a Záhorskú nížinu.
Projekt ponúka vysokú kvalitu života
a komfort, upravené parkové plochy
s množstvom zelene namiesto zaparkova-
ných áut, vyššiu bezpečnosť pre deti,
skutočný dotyk borovicového lesa
namiesto dlhého cestovania za čerstvým
vzduchom.
Terasové domy sú citlivo začlenené do
prírodného rámca. Ich dizajn je nadčasový,
doplnený kvalitným landscapingom. Celý
koncept projektu tvarom a prístupom
harmonizuje s okolitou prírodou a vytvára
príjemné prostredie na život.
Samostatné vily sú rozmiestnené na
svahovitom teréne a prepojené spoločnou
podnožou podzemných podlaží. Zásluhou
tejto konfigurácii sú hmoty nového
objektu upravené do stupňovitých terás.
Mnohé byty v projekte tak získali veľké
záhradné terasy, vďaka ktorým dosahujú
kvalitu rodinného domu.
V prvej etape vyrastajú dva štvorpodlažné
bytové domy s 26 bytmi a 44 parkovacími
miestami v podzemnej garáži. Druhá
etapa prinesie 28 bytov v dvoch vilách.

Kvalitná rezidenčná architektúra
Použitie ľudskej mierky a krásne výhľady

30

pripravili množstvo prekvapujúcich scén. pôdorys podlažia ponúkal väčšine bytov priestorom bytov je obývačka s kuchyn-
Hlavným motívom architektúry sú orientáciu minimálne na dve svetové ským a jedálenským kútom s väzbou na
priebežné mäkké a oblé horizontálne línie strany. balkón alebo na terasu. Panoramatické
vinúce sa okolo domov v podobe ríms V dome sú rôzne byty od 2- a 3-izbových terasy plnohodnotne rozširujú obytnú
a subtílnych balkónov. Strechy domov sú po väčšie 4- a 5-izbové luxusné byty. Veľké plochu bytov do parkovej zelene. V tichej
zelené a budú sa využívať ako pochôdzne terasy, luxusné zasklené steny a francúzske zóne bytov sú umiestnené spálne a detské
pobytové terasy. Stabilizáciou vlhkosti okná umožnia skutočné spojenie bytu izby s priľahlou kúpeľňou. V kúpeľni je
a teploty zároveň prispievajú k lepšej a terasy – prenikanie prírodného prostre- okrem umývadla a vane alebo sprchy
mikroklíme bezprostredného životného dia až do interiéru bytov. Dominantným
prostredia obyvateľov. Takmer všetky umiestnené WC, prípadne bidet. ❖
parkovacie miesta sú umiestnené
v podzemnej garáži, čo prispelo k vytvore-
niu tichého okolia domu s množstvom
zelene a oddychových plôch.
Pri stvárnení exteriérových plôch preferujú
architekti prírodné materiály – smrekovco-
vé drevo na terasách, pohľadové betóny
na oporných múroch a balkónových
doskách, až po cortenový obklad pri
vstupoch do objektu. Tieto materiály sú
trvácne a čím sú staršie, tým väčšiu patinu
a krásu získavajú.

Komfortné bývanie EUROSTAV marec 2022
Podľa autorov projektu je na dobré rezidenčná výstavba
bývanie nevyhnutný priestor na príjemné
trávenie voľného času, možnosť stretávať
sa so susedmi, súkromie tam, kde ho
človek potrebuje, akustický aj svetelný
komfort. Veľmi dôležitá je aj kvalitná
dispozícia bytov, pri ktorých užívateľ získa
efektívne a rozumne využitý priestor.
Byty v domoch Villa Rustica – Terasy sú
dostatočne komfortné pre celú rodinu.
Tvar domu je navrhnutý tak, aby už

31

EUROSTAV marec 2022 REZIDENČNÁ VÝSTAVBA
rezidenčná výstavba
EUROTERRACE

Miesto: Žilina
Investor: Euroterrace, s. r. o.
Architekti: Michal Diviš Architekti, s. r. o.
Začiatok a ukončenie výstavby: 2022 – 2024
Počet bytov: 80
Vizualizácie: Michal Diviš Architekti, s. r. o.

„Kvalita rezidenčnej architektúry stúpa s nárokmi a dopytom budúcich užívateľov. Osveta a informovanosť za posledné
roky výrazne stúpli a presviedčajú o kvalite vnútorného prostredia i okolia ako urbanistického celku. Budúci užívateľ
vyhľadáva kvalitný vnútorný komfort bývania vo všetkých oblastiach – svetelný, tepelný, akustický komfort a kvalitný
vzduch. Preto zabezpečenie týchto aspektov aj technologickou vybavenosťou objektov dáva vysoký predpoklad záujmu
o takéto projekty.“

Ing. arch. Michal Diviš

Rezidencia Euroterrace vyrastá v dyna-
micky sa rozvíjajúcej periférnej sídliskovej
zóne Žiliny a zmysluplne dotvára
nevyužitý priestor medzi Obchodnou
ulicou a Ulicou vysokoškolákov. Vďaka
ideálnej polohe a kompletnej občianskej
vybavenosti budú mať budúci obyvatelia
rezidencie všetko poruke. Rovnako ako
priame dopravné napojenie na hlavné
ťahy, hromadnú dopravu či cyklotrasy.
Euroterrace vyniká modernou architektú-
rou a kladie vysoký dôraz na životné
prostredie. Veľkú časť komplexu tvorí
zeleň, ktorá pomôže zlepšiť ovzdušie
a mikroklímu v celej lokalite.

Vysoký štandard zdravého bývania
Ucelený polyfunkčný komplex pozostáva-
júci z dvoch blokov ponúka na prvom
podlaží obchodné centrum s pasážami
a na ďalších siedmich podlažiach sú
1- až 4-izbové byty s výmerami
od 43 do 250 štvorcových metrov. Všetky
majú moderné dispozície a inovatívne
technológie, ktoré vytvárajú nezameniteľ-
ný komfort bývania. Vďaka efektívne
premysleným dispozíciám a veľkoploš-
ným drevo-hliníkovým oknám sú všetky
byty vzdušné a presvetlené. Každý byt
disponuje balkónom, terasou alebo
predzáhradkou, kde možno aktívne tráviť
voľný čas.
V interiéri si dal developer záležať na
vyššom štandarde bývania, ku ktorému sa
radí aj technologické vybavenie bytov.

32

Spomenieme hlavne systém BKT EUROSTAV marec 2022
stropného vykurovania a chladenia, rezidenčná výstavba
zabudovaného v železobetónovej
stropnej doske. Sálavé stropné chladenie
je zdravá forma ochladzovania priestorov
a BKT technológia je navyše ekonomicky
výhodná, keďže jeden rozvod slúži na
vykurovanie i na chladenie. Ako v jednom
z mála rezidenčných projektov sa tu
počíta s rekuperáciou každého bytu.
Nezabudlo sa ani na nový štandard
elektromobility a okrem dostatočného
množstva parkovacích miest v podzem-
ných garážach sa v Euroterrace stanú
samozrejmosťou i nabíjacie stanice.
Vďaka týmto technológiám a kvalitným
materiálom zaručujúcim vysoký štandard
bývania získal projekt Euroterrace
už dvakrát uznávaný predcertifikát
LEED Gold.

Využiteľná zeleň
Rovnako treba vyzdvihnúť realizáciu
zelených striech a inteligentne zavlažova-
nej zelene na terasách a lodžiách
v špeciálnych kvetináčoch. Aj to sú
nadštandardné prvky, ktoré významne
skvalitnia bývanie v tomto komplexe.
Vegetačné bezúdržbové strechy, fasády
a terasy zachytávajú zrážkovú vodu,
ochladzujú strešný plášť a zabraňujú
prehrievaniu budovy. Navyše, zachytávajú
nečistoty a produkujú kyslík, čím
prispievajú k zlepšeniu ovzdušia a mikro-

klímy v celej lokalite. ❖

33

EUROSTAV marec 2022 REZIDENČNÁ VÝSTAVBA
rezidenčná výstavba
EVERGREEN TÁLE

Miesto: Tále
Investor: CEA Finance II, s. r. o.
Architekti: Ing. arch. Ivan Kubík
Začiatok a ukončenie výstavby: 3/2020 – 4/2022
Počet apartmánov: 90
Vizualizácie: CEA Finance II, s. r. o.

„Každé zadanie vnímam ako výzvu a do každého diela sa snažím vniesť svoju víziu udržateľnej architektúry, ktorá sa má
vyznačovať minimálne týmito 5 E: má byť environmentálna, elegantná, efektívna, efektná, emocionálne silná. Apartmány
Evergreen Tále nevynímajúc.“

Ing. arch. Ivan Kubík

Dovolenkovo orientovanú formu
prechodného bývania prinášajú
novovznikajúce apartmány Evergreen
Tále, ktoré navrhol architekt Ivan Kubík
tak, aby zapadli do jestvujúceho
prostredia bez toho, aby ho rušili.
Apartmány ponúkajú miesto na život
a prostredie v srdci Nízkych Tatier
s bohatými možnosťami na trávenie
voľného času, a to počas všetkých
ročných období.

Spojenie bývania a prírody
Komplex Evergreen je zoskupený do
ôsmich apartmánových domov zapuste-
ných do svahu v tichej lokalite strediska
Tále, pri ceste smerujúcej k lyžiarskemu
stredisku Chopok juh. Tri z nich sú
dvojpodlažné, päť trojpodlažných
a spolu ponúkajú 90 apartmánov
s veľkorysými a praktickými dispozícia-
mi. Ich štruktúra je: 39 jednoizbových
apartmánov, 8 jednoizbových mezone-
tov, 41 dvojizbových apartmánov a dva
3-izbové mezonety. K apartmánom
patria balkóny, lodžie či terasy s predzá-
hradkou a skladové priestory. Každý
apartmánový dom je projektovaný tak,
aby plnohodnotne slúžil rodinám na
trvalé bývanie alebo v prípade prenájmu
na niekoľkodňové pobyty. Apartmány si
ich budúci majitelia prevezmú v štandar-
de, do ktorého patria protipožiarne
vchodové a interiérové dvere, lamináto-
vé podlahy v obytných miestnostiach,

34

v kúpeľniach a toaletách keramické Nevšedný vzhľad tvoriť aj okolie areálu. Zároveň sa nimi
dlažby a obklady, toalety, umývadlo s ba- Charakteristickým prvkom architektúry vysadia zelené strechy domov, ktoré
tériou, sprchová vanička so sklenenou apartmánových domov sú zaoblené zelené dokonale zapadnú do okolia a dokazujú
zástenou a zrkadlo. Zrealizujú sa rozvody strechy zastrešujúce kompaktné hmoty ekologický rozmer projektu.
káblovej televízie a internet. Plánuje sa s fasádami kombinujúcimi svetlé omietky Okolie apartmánových domov dotvorí
elektrické podlahové vykurovanie a obklad z umelého kameňa. Súčasný detské ihrisko z prírodných materiálov,
a, samozrejme, samostatné meranie výraz architektúry zabezpečujú veľké okná univerzálna hracia plocha na rôzne športy
spotreby tepla s termostatom pre každý s hliníkovými rámami a izolačným spolu s oddychovou a wellness zónou
apartmán.Evergreen ponúka možnosť trojsklom.Apartmánové domy majú názvy s dvomi drevenými saunami, ochladzova-
prikúpiť si vlastné garážové státie podľa lúčnych kvetov, ktoré sú typické pre cími kaďami, vírivými vaňami a so
v podzemných garážach. túto horehronskú lokalitu. Kvety budú
sprchou. ❖

35 EUROSTAV marec 2022
rezidenčná výstavba

EUROSTAV marec 2022 REZIDENČNÁ VÝSTAVBA
rezidenčná výstavba
PRÚDY

Miesto: Trnava
Investor: Terra Trnavia, s. r. o.
Architekti: cakov & partners, s. r. o.
Začiatok a ukončenie výstavby všetkých etáp: 2020 – 2023
Počet bytov: 225
Vizualizácie: cakov & partners, s. r. o.

„Jednou z hlavných výhod projektu je vytvorenie kvalitného verejného priestoru, parku, alejí, zelene a atraktívnych
vnútroblokov. Rovnako ako mestotvorného partera a definovaného bulváru. Tento projekt získal čestné uznanie v 7. ročníku
českej súťaže Urbanistický projekt roka 2021.“

Ing. arch. Adam Benčo

Prúdy predstavujú novú štvrť na sídlisku
Družba. Vyrastajú v juhovýchodnej časti
Trnavy na nezastavaných pozemkoch
medzi Spartakovskou a Koniarekovou
ulicou. Celý projekt je naplánovaný vo
viacerých etapách, ktoré prinesú dovedna
viac ako 1 300 bytov. Developer tu plánuje
postupne postaviť až 19 bytových
a 8 polyfunkčných domov s bytmi,
apartmánmi a nebytovými priestormi.
Počíta sa tu aj s centrálnym bulvárom,
ktorý vznikne predĺžením Spartakovskej
ulice, kde pribudne kruhový objazd na
križovatke s Ulicou Vladimíra Clementisa.
Momentálne sú vo výstavbe prvé štyri
bytové domy – tri päťpodlažné a jeden
osempodlažný. Z celkového počtu
225 bytov bude až 136 dvojizbových,
približne tretina bude trojizbových,
jednoizbových bude sedem a štvorizbové
štyri. Parkovanie pre 226 áut bude
v suteréne, 48 miest bude na teréne.

Byty plné svetla
Úlohou architektov bolo navrhnúť projekt
tak, aby mal každý byt maximum denného
svetla. Priestor medzi jednotlivými
budovami je veľkorysý a dosť veľký na to,
aby denné svetlo a slnečné lúče prenikli
do každého jedného bytu. Znížené
parapety, a teda vysoké okná vytvárajú
priestor s dostatkom svetla, ale aj
s luxusným vzhľadom a ešte luxusnejším
výhľadom. Nadštandardne vysoké okná sú
umiestnené vo všetkých izbách bytov

36

a v cene bytu sú aj vonkajšie žalúzie EUROSTAV marec 2022
s pohonom. Externé rolety slúžia ako rezidenčná výstavba
účinná ochrana pred všetkými poveter-
nostnými vplyvmi, navyše sú vynikajúcim
tepelnoizolačným prvkom, v zime dokážu
znížiť náklady na teplo až o 30 %.
Súčasťou štandardného vybavenia bytu
sú interiérové dvere s dekorom podľa
výberu, sanitárne vybavenie, keramické
obklady a gresové dlažby v kúpeľniach
a toaletách. K štandardu bytu patrí aj
príprava na umiestnenie a napájanie
klimatizácie obývačky s priestorom na
externú jednotku vymedzenom na lodžii.
Súčasťou prízemných bytov budú
predzáhradky alebo terasy.

Prúdy sa budú zelenať
A to nielen zelenými strechami, ktoré
budú pokrývať bytové domy, ale najmä
vďaka zeleni vo vnútroblokoch. Diferen-
covaná a ekologicky hodnotná výsadba
vnútroblokov doplní moderné bezpečné
detské ihrisko a oddelí funkčnú, oddycho-
vú a spoločenskú zónu. Nezabudlo sa tu
ani na kvalitné osvetlenie, široké chodníky
a mnoho ďalších prvkov dopĺňajúcich
identitu vnútrobloku.
Developer má v pláne revitalizovať starý
park a prepojiť ho s novým, ktorý od
základov vybuduje. Vznikne tak zeleň
dlhá kilometer, končiaca sa Koniarekovou
ulicou. Popri zeleni vznikne aj moderný
cyklochodník prepojený s centrom

mesta. ❖

37

ARCHITEKTÚRA Tesný kontakt s parkom Brezový hájik, školské
zariadenia, športový areál i centrum mesta
BYTOVÉ DOMY vzdialené len pár minút chôdze. To sú hlavné
BREZOVÝ HÁJ pozitíva nedávno dokončenej dvojice byto-
vých domov v rámci prvej etapy výstavby
Pripravila Adela Motyková obytného súboru Brezový háj.
Foto: Tomáš Manina

EUROSTAV marec 2022 „Z londýnskych ateliérov sme priniesli
architektúra nápady, ako prepájať zeleň s bývaním.
Pri projekte bývania Brezový háj bola
výzva poňať vnútroblok ako bezpečné
a príjemné miesto pre obyvateľov. Bude
to miesto, kam sa vlieva zeleň z Brezo-
vého hájika. Miesto, kde sa budú stretá-
vať susedia a hrať sa ich deti.“

Richard Baláži

Na lukratívnu polohu pod Zoborom, vedľa
parku a neďalekého funkcionalistického
sídliska Chrenová 1 reagovali architekti
bytového súboru jeho konceptom
a nadčasovým dizajnom budov. Ich cieľom
bolo priamo prepojiť objekty s blízkym
parkom, maximalizovať byty s výhľadom
naň. Bezprostredný kontakt so zeleňou
Brezového hájika podporili nahradením
cesty, pôvodne prebiehajúcej pozdĺž
severozápadnej hranice parcely, pešou
komunikáciou. Z plánovaného bytového
komplexu, ktorý bude pozostávať z piatich
bytových domov, sú v prvej etape
dokončené dva. Sedempodlažné bytové
domy s atypickým najvyšším podlažím
spája spoločná podnož garáží a technické-
ho zázemia, ktorá zároveň definuje
polosúkromný priestor vyvýšeného
zeleného vnútrobloku. Na nastavený
koncept nadviaže druhá etapa výstavby,
ktorá uzavrie priestor z juhozápadnej strany.

38

Lokalita: Nitra Autori: dipl. arch. Richard Baláži, (ARB), Ing. arch. Boris Schultz, Ing. arch. Štefan Vrabec, Ing. arch. Ivana Kvietková EUROSTAV marec 2022
Investor: Agát JB, s. r. o. Zastavaná plocha: 525,1 m2 Podlažná plocha: 3 391,8 m2 Realizácia: 2019 – 2021 architektúra

39

EUROSTAV marec 2022 ARCHITEKTÚRA
architektúra
Rozmanitosť bytov i dispozícií
Prvé dva bytové domy ponúkajú 76 by-
tových jednotiek. Byty majú výmery
od 35 do 150 štvorcových metrov, pričom
v ponuke prevládajú jednoizbové až
trojizbové byty s rôznymi dispozíciami,
ktoré obsluhuje dvojica vertikálnych jadier.
Skladbu bytov dopĺňajú väčšie štvorizbové
a päťizbové na šiestom nadzemnom
podlaží. Na najvyššom, siedmom podlaží
nechýbajú ani veľkorysé penthousy
s výhľadmi smerujúcimi do vnútrobloku,
na Zobor a Brezový hájik. Je to vlastne
ustúpené podlažie, vizuálne atraktívne, aby
bolo viditeľné a malo svoju osobitú
architektúru zdôraznenú prevetrávanou
fasádou, čo zvyšuje jeho exkluzivitu.
Autonómne bloky penthousov, presahujú-
ce strešnú rovinu, vynikajú v kompaktnej
architektúre bytových domov, ktorú
charakterizujú výrazné línie priebežných
balkónov. Klasický kontaktný zatepľovací
systém dopĺňajú prevetrávané fasády
v parteri a na penthousoch.
Obyvatelia bytov na prízemí, orientova-
ných do vnútrobloku, využívajú vyvýšené
terasy s predzáhradkami. Tie sú po bokoch
oddelené drevenými plotmi, ale smerom
do vnútrobloku ich architekti ponechali
otvorené, aby nevznikli zadebnené
priestory a podporil sa kontakt s komunit-
nou záhradou. K penthousom priliehajú
strešné terasy s výmerou 43 až 65 m2.
Súčasťou projektu sú podzemné garáže
a parkovanie na úrovni terénu.
40

Nadštandardné riešenia alebo do hociktorého bloku. Zabezpečujú
Obytnú plochu rozširujú priestranné to aj exteriérové rampy medzi blokmi, ktoré
balkóny s hĺbkou dva metre. Rozmerné umožnia aj cyklistom či ľuďom s kočíkom
okná bez parapetov presvetľujú interiér prejsť na ulicu alebo do parku.
bytov. V lete ich tieni vystúpená línia konzol
s prerušeným tepelným mostom a exterié- Konštrukcie a materiály
rové žalúzie v rovine hrany zábradlia. Každý Nosný systém s jadrom a so stužujúcimi
byt má k dispozícii aj box na klimatizačnú stenami tvoria na nižších podlažiach
jednotku. Celkové riešenie výrazne vplýva obvodové a vnútorné monolitické konštruk-
na zníženie spotreby energie potrebnej na cie s hrúbkou 250 mm. Od úrovne štvrtého
vykurovanie a chladenie. Vykurovanie nadzemného podlažia sú vnútorné nosné
a ohrev teplej vody zabezpečujú plynové steny murované. Oceľovo-betónové
kondenzačné kotly vo vlastnej domovej monolitické stropné dosky preklenujú
kotolni a každý byt má individuálne v jednom smere rozpon v rozmedzí 4,1 až
meranie spotreby. K nadštandardnému 7,9 metra. Výnimkou je roznášacia stropná
vybaveniu patria aj obojstranné výťahy, doska hrubá 300 mm medzi šiestym
ktoré zabezpečujú bezbariérový prístup do a siedmym nadzemným podlažím.
všetkých úrovní vrátane suterénu a hlavne Železobetónové schodisko má nášľapnú
na medzipodestu, ktorá vyúsťuje do vrstvu z gresovej dlažby a oceľové zábradlie.
záhrady. Obyvatelia domu tak môžu Výplne otvorov – okná a balkónové dvere
bezbariérovo prejsť zo záhrady na ulicu
– sú plastové s izolačným trojsklom. ❖

Slovo generálneho zhotoviteľa TAKENAKA
S 13 000 zamestnancami, obratom 10,5 miliardy eur a vyše 400-ročnou tradíciou patrí japonská TAKENAKA k najstarším a najväčším
spoločnostiam pôsobiacim v stavebnom priemysle na svete. Od založenia TAKENAKA EUROPE v roku 1973 v nemeckom Düsseldorfe
sa jej činnosť rozšírila do 13 krajín západnej, strednej a východnej Európy. Odvtedy zrealizovala takmer 2 000 projektov.
TAKENAKA EUROPE GmbH, organizačná zložka, pôsobí na Slovensku od roku 2000 a za ten čas má vo svojom portfóliu viac ako
70 projektov. Medzi najvýznamnejšie patria KIA Motors Slovakia, MOBIS Slovakia, SONY Slovakia, PSA PEUGEOT CITROËN, AU Optronic,
AKEBONO BRAKE Slovakia, JAGUAR LAND ROVER Slovakia, FINEP Jégého alej atď.
TAKENAKA EUROPE sa postupne transformovala zo spoločnosti primárne podporujúcej japonské a ázijské spoločnosti na spoločnosť
poskytujúcu služby globálnym klientom a rozšírila svoje projektové a stavebné aktivity okrem priemyselných stavieb aj o výstavbu
bytových komplexov a administratívnych centier.
Prvým projektom zo segmentu bytovej výstavby je projekt Brezový háj.

41 EUROSTAV marec 2022
architektúra

VÝSTAVBA VO SVETE

BYT KOA

Pripravil Matej Motyka
Foto: Kyle Yu Photography

Definíciu luxusu možno interpretovať
mnohými spôsobmi; niekedy prichádza
v nepredstaviteľne jednoduchej forme.

Pre KOA Apartment z dielne čínskeho
architekta Martyho Choua sú množstvo
prirodzeného svetla a sloboda pohybu
faktory, ktoré obohacujú priestor o po-

hodlie a útulnosť.

EUROSTAV marec 2022 VÝSTAVBA VO SVETE
výstavba vo svete
Apartmán KOA sa nachádza v rezidenčnej
štvrti Taiwanu a odráža život jedinečnej
mestskej rodiny v jej súčasnej životnej
etape. Ide o mladý pár s dcérkou
a novorodencom. Ich prianím bolo mať
domov v jednoduchom štýle bez prílišnej
výzdoby, ktorý sa vymyká bežnému
dizajnu na Taiwane a ktorý definuje ich
predstavu o tom, ako chcú žiť. Architek-
tovi predložili takéto zadanie:
„Vo svojej momentálnej fáze života by
sme chceli zredukovať priestory na
spanie, sedenie, jedenie a hygienické
aktivity na to najnutnejšie. Chceme mať
viac priestoru pre svoje deti, aby mohli
voľne pobehovať, a mať veľký stôl, pri
ktorom sa všetci môžeme zhromaždiť
a tráviť spolu čas. Ak je to možné,
chceme žiť v modernej jednoduchej,
pokojnej galérii naplnenej svetlom,
v ktorej je priestor ponechaný na
predstavivosť, aby sme ho mohli
v ďalších rokoch naplniť svojím životom.“
Bez priečok
V rámci priestoru neexistuje jednoznačné
priestorové členenie, aby sa tu dalo robiť
čokoľvek kdekoľvek. Plocha celého bytu
je úplne otvorená, so skrytými skrinkami
a s pásom hlboko zapustených vysokých
okien. Cez hlboké okná preniká do
interiéru počas dňa severné svetlo
a v noci sa nízke parapety menia na
súkromné priestory na spanie. Priečky tu
nie sú, odkladacie priestory a police sú
vložené do súbežných stien – ostení
44

Miesto: Tchaj-pej, Taiwan Architekt: Marty Chou Architecture Úžitková plocha: 90 m2 Realizácia: 2020 EUROSTAV marec 2022
45 výstavba vo svete

EUROSTAV marec 2022 VÝSTAVBA VO SVETE
výstavba vo svete
hlbokých okien. Dominantná farba
priestoru je biela. Biele steny odrážajú
slnečné svetlo a zlepšujú jas priestoru,
svetlá farba dreva mu zasa dodáva teplo.
V tomto čistom priestore vyniká jedálen-
ský stôl, ktorý pozostáva z 3,5-metrovej
stolovej dosky, príručného stolíka, zo
sedadla pri stene a z niekoľkých nepravi-
delných drevených sedadiel v tvare
kvádra, pripomínajúcich drevené kocky na
hranie. Všetky tvary a farby spolu súvisia.
Doska stola, kuchynská doska a zadná
stena sú z odolného svetlohnedého
kremeňa ako medzičlánok medzi farbou
dreva podlahy a bielou farbou steny.
Farba drevených sedadiel je výraznejšia.
Kuchynské skrinky sú úhľadne rozmiest-
nené okolo sporáka a jemné detaily ako
lineárne zarovnanie kuchynskej police
a odsávača dymu alebo tenké ohraničenie
rúry na pečenie prispievajú k živému, no
dobre mienenému dizajnu.
Minimalistická estetika
Ako priestor postupuje od spoločného
k súkromnému, rozdiel vo farbách sa stáva
viditeľným. Zatiaľ čo obývačku a priestory
na hru zdobia pastelové sedacie vaky
a hravé predmety, spálne – zastrčené na
konci bytu – sú biele a svetlé. Tento
gradient sa prenáša aj do kúpeľní, kde sú
umiestnené monochromatické sochárske
46

zariadenia; biele cylindrické umývadlo, EUROSTAV marec 2022
moderné lesklé WC a elegantná línia výstavba vo svete
sprchy. Sanitárny priestor a jeho prvky sú
hrou geometrických tvarov a napohľad
zarámovanou kompozíciou.
Byt pôsobí minimalisticky, ale na ploche
90 štvorcových metrov spája množstvo
funkčných vymožeností. Pôdorys verne
odzrkadľuje potreby a životné návyky
majiteľov. Všetky obytné funkcie sú
usporiadané okolo centrálnej ostrovnej
plochy. Vďaka tomuto šikovnému riešeniu
získali majitelia obydlie ako otvorený
priestor, ktorý je flexibilný na rôzne
využitie, dokonca aj na bežeckú dráhu pre
deti. Celkové usporiadanie priestoru je
čisté a upratané, všetky steny sú
v jednotnej rovine, línie sú pevné
a rytmické. Aj strop je čistý, kompaktný,
nepriame osvetlenie a klimatizačné
systémy sú skryté v drážkach. Jedine
lampa nad jedálenským stolom visí zo
stropu. Tlmená paleta materiálov a farieb
podporuje minimalistickú estetiku
domova. V modernom interiéri so
svetlými drevenými podlahami a s obyčaj-
nými bielymi stenami vynikajú drevené
nábytkové kusy a prvky pripomínajúce
kamenné dosky. Všetko spolu pôsobí ako
pokojné, prázdne plátno pripravené na
maľovanie farebnými epizódami

každodenného života. ❖

47

ZMLUVNÉ VZŤAHY VO VÝSTAVBE

2. ČASŤ: KONCEPT V období prvej republiky umožňovala legisla-
ČERVENEJ A ŽLTEJ tíva používanie rôznych typov zmluvných
KNIHY podmienok, či už vo forme meranej zmluvy,
konceptu naprojektuj a postav, alebo na
Autor: Ing. Ivan Brlej, prezident SACE kľúč, a mnoho významných stavieb sa podľa
Spoluautori: Mgr. Jana Trúchliková, Ing. Eva Tuchyňová, takýchto rôznych zmluvných podmienok
Ing. Marián Pavlík vybudovalo. Obdobie socializmu a centrálne-
Foto: Pixabay ho plánovania malo podstatný vplyv na
formovanie zmluvných vzťahov vo výstavbe
a ostatné súvisiace činnosti ako oceňovanie
prác, plánovanie, rozdelenie rizík a podobne.
Uzatvárali sa zmluvy medzi štátnymi organizá-
ciami, nastavilo sa centrálne plánovanie
a oceňovanie, pričom riziká v konečnom
dôsledku znášal štát. Keďže štát plánoval,
kontroloval, projektoval aj realizoval, na
výstavbu existovala v podstate iba jedna
forma zmluvy, blízka konceptu meranej
zmluvy.

EUROSTAV marec 2022 V rámci centrálnej byrokracie sa vypraco- Kapitalizované výrazy v ďalšom texte majú na stavenisku, a teda aj za dočasné dielo.
zmluvné vzťahy vo výstavbe vali pomerne komplexné predpisy, ten význam, aký im je definíciou priradený Častým problémom je však to, že na
postupy a nariadenia pre činnosti v danom type zmluvných podmienok základe našich pretrvávajúcich „socialistic-
súvisiace s výstavbou (oceňovanie, FIDIC. kých“ zvyklostí pripraví projektant pre
plánovanie, vybavovanie povolení, stupne Objednávateľa projektovú dokumentáciu,
projektovej dokumentácie a i.). V období Červená kniha (ČK) kde je naprojektované aj dočasné dielo,
prechodu zo socializmu na trhovú Podľa názvu FIDIC sú to Zmluvné ktoré je ako položka uvedené aj vo výkaze
ekonomiku bolo potrebné vhodne upraviť podmienky na výstavbu pre stavebné výmer. Takýmto spôsobom sa riziko
tieto predpisy, postupy a nariadenia a inžinierske diela projektované Objedná- Zhotoviteľa neoprávnene prenáša na
a príslušnú legislatívu, aby bolo možné vateľom. Objednávateľa. Uchádzačom v súťaži by
používať aj iné formy zmluvných V koncepte všeobecných zmluvných malo byť umožnené, aby si sami zvolili
podmienok vo výstavbe. podmienok červenej knihy je Objednáva- spôsob a druh dočasných prác (t. j. do-
teľ zodpovedný za prípravu kompletnej časné dielo) potrebných na to, aby mohli
Skutočnosť však nasvedčuje tomu, že (alebo prevažnej časti) projektovej vyhotoviť a dokončiť trvalé Dielo v súlade
v oblasti verejnej správy sa takéto úpravy dokumentácie vrátane výkazu výmer so Zmluvou pri zohľadnení konkrétnych
neurobili v požadovanej miere tak a špecifikácií, na základe ktorých podmienok a okolností. Výsledkom
v interných predpisoch, ako ani v legislatí- pripravujú uchádzači ponuky. Objednáva- takéhoto prístupu, kde sa prenáša riziko
ve, preto máme problémy s používaním teľ však môže požadovať, aby Zhotoviteľ zodpovednosti za projektovanie dočasné-
iných foriem zmluvných podmienok, ako projektoval určitú časť prác na trvalom ho diela na Objednávateľa, sú zbytočné
sú naprojektuj a postav (žltá kniha FIDIC) Diele. V takom prípade by mali byť spory súvisiace s vhodnosťou a stabilitou
a na kľúč (strieborná kniha FIDIC). požiadavky na Zhotoviteľa týkajúce sa dočasných prác projektovaných Objedná-
Kým súkromný sektor celkom úspešne rozsahu vyžadovaného projektovania vateľom.
a v plnom rozsahu používa koncept žltej a postupu schvaľovania jasne definované Objednávateľ poverí Stavebný dozor
knihy FIDIC, vo verejnom sektore je v súťažných podkladoch. Čo sa týka (Správcu stavby), ktorého hlavnou úlohou
používanie tohto konceptu veľmi projektovania prác súvisiacich s dočasným je spravovať, riadiť a kontrolovať plnenie
obmedzené a deformované, hlavne dielom (dočasné konštrukcie potrebné na zmluvy, monitorovať postup prác
v dôsledku platnosti rôznych predpisov, vyhotovenie trvalého Diela, napr. a potvrdzovať platby za vykonané práce.
nariadení a legislatívnych ustanovení. podperné konštrukcie na debnenia Služby Stavebného dozoru obstará
V tomto článku sa v krátkosti pokúsime monolitických železobetónových Objednávateľ nezávisle, pričom úspešný
vysvetliť základné rozdiely medzi konštrukcií), zaň je zodpovedný Zhotovi- uchádzač vo verejnej súťaži oficiálne
konceptom červenej a žltej knihy teľ. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vymenúva fyzickú osobu oprávnenú
a poukázať na obmedzenia v oblasti primeranosť, stabilitu a bezpečnosť vystupovať v mene Stavebného dozoru.
verejnej správy. všetkých úkonov a stavebných postupov Pri koncepte meranej zmluvy sa zmluvná

48


Click to View FlipBook Version