The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ICPAS, 2019-12-08 01:54:00

יובל כהן - נתניה

יובל כהן - נתניה

‫משיכות בעלים ‪-‬‬
‫סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‬
‫ונקודות למחשבה‬

‫יובל כהן‪ ,‬עו"ד (רו"ח)‬

‫היערכות לתום שנה ‪ -‬לשכת רואי חשבון‬

‫נתניה ‪8/12/2019 -‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫תוכן העניינים להרצאה‪:‬‬

‫• סעיף ‪(3‬ט‪ - )1‬משיכות בעלים ושימוש בנכסי חברה‪.‬‬
‫• החוזרים המקצועיים בנושאים הנ"ל‪.‬‬

‫• פרשנויות ביחס להפעלת הסעיפים ויישום שלהם‪.‬‬
‫• נקודות קצה של סימני שאלה ביישום‪.‬‬

‫"סֹוף ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַמ ְּח ָׁש ָׁבה ְּת ִחי ָׁלה"‬

‫‪2‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫מבנה סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‪:‬‬

‫• פסקה (‪ - )1‬הגדרות‪.‬‬
‫• פסקה (‪ - )2‬ההוראה האופרטיבית וסיווג ההכנסה הנזקפת‪.‬‬

‫• פסקאות (‪ - )3(-)5‬הוראות אנטי תכנוניות‪.‬‬
‫• פסקה (‪ - )6‬כימות ההכנסה החייבת בשל "משיכה מחברה"‪.‬‬
‫• פסקאות (‪ - )7(-)8‬חיוב בתקופת הביניים שעד ל"מועד החיוב"‪.‬‬

‫• פסקה (‪ - )9‬הוראת צמצום תחולה‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫ההוראה האופרטיבית שבסעיף‪:‬‬

‫סעיף ‪(3‬ט‪ )2()1‬לפקודה‪:‬‬ ‫•‬

‫"(‪ )2‬יראו משיכה מחברה‪ ,‬במועד החיוב‪ ,‬כהכנסתו של בעל המניות המהותי ‪-‬‬
‫(א) מדיבידנד‪ ,‬אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו בהם;‬

‫לעניין זה‪" ,‬רווחים" ‪ -‬כהגדרתם בסעיף ‪(302‬ב) לחוק החברות;‬
‫(ב) במשיכה שפסקת משנה (א) אינה חלה עליה‪ ,‬אם מתקיימים יחסי עובד‬

‫מעביד ‪ -‬כהכנסת עבודה;‬
‫(ג) במשיכה שפסקת משנה (ב) אינה חלה עליה ‪ -‬כהכנסה מעסק או ממשלח יד"‬

‫• יצירת הוראת חיוב ‪ /‬שמירה על המקורות שבסעיף ‪ 2‬לפקודה‪.‬‬
‫• קביעת סדר קדימויות היררכי לעניין סיווג ההכנסה‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫ההוראה האופרטיבית שבסעיף‪:‬‬

‫מהי "משיכה מחברה"?‬ ‫•‬

‫"משיכה מחברה" ‪ -‬משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו‪ ,‬או‬
‫העמדת נכס של חברה לשימושם‪ ,‬והכול במישרין או בעקיפין‪ ,‬למעט משיכה או העמדה‬

‫לשימוש כאמור המהווה הכנסה אשר חויבה במלוא המס;‬

‫מיעוט משיכות ושימוש בנכסים אשר חוייבו במס‪.‬‬ ‫•‬

‫לדוגמה‪:‬‬
‫סעיף ‪(3‬ט‪ )9()1‬לפקודה ‪ -‬ב"תאגיד שקוף" שהכנסותיו מחוייבות במס‬

‫בידי בעל המניות ‪ /‬הנישום המייצג‪.‬‬

‫סדר קדימויות בסיווג ההכנסה‪:‬‬ ‫•‬

‫תחילה סיווג כדיבידנד‪ ,‬אח"כ כמשכורת ובסוף כעסק‪/‬משלח‪-‬יד;‬
‫יש לשים לב שהחיוב במס על דיבידנד הינו עד לחלקו של בעל המניות ברווחים‬
‫כלומר אין חלוקה מעבר לפרו‪-‬רטה‪ ,‬אלא לכל היותר הקדמה של דיבידנד לאחד מבעמ"נ‬

‫• נועד לצמצום ויכוחים בין פקידי השומה לנישומים‬
‫בנוגע לחיוב במס על משיכות ‪ -‬האמנם?‬

‫‪5‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫ההוראה האופרטיבית שבסעיף‪:‬‬

‫• בג"ץ ‪ 6194/97‬שלמה נקש נ‪ .‬בית הדין הארצי לעבודה‪:‬‬

‫"משיצא חוק מתנורּה של הכנסת‪ ,‬כמו הוסיף אותו חוק ויצא‬
‫מתחומי שיפוטה אף‪-‬הם; יצא מתחומי שיפוטה של הכנסת‬
‫ועבר לתחומי שיפוטו של בית‪-‬המשפט‪ .‬מעתה בית‪-‬המשפט‬

‫הוא בעל‪-‬הסמכות‪ ,‬ועל‪-‬פיו ישק דבר‪".‬‬

‫(כב' השופט מ‪.‬חשין)‬

‫‪6‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫ההוראה האופרטיבית שבסעיף‪:‬‬

‫• צמצום הויכוחים עם פקיד השומה ‪ -‬האמנם?‬

‫למשל ‪ -‬האם היו רווחים בחברה‪:‬‬
‫סעיף ‪(3‬ט‪ )2()1‬קובע מהם "רווחים" לעניין סיווג ההכנסה כדיבידנד‪:‬‬

‫""רווחים" ‪ -‬כהגדרתם בסעיף ‪(302‬ב) לחוק החברות;"‬

‫סעיף ‪(302‬ב) לחוק חברות מגדיר "רווחים" כך‪:‬‬
‫""רווחים"‪ ,‬לענין מבחן הרווח ‪ -‬יתרת עודפים או עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות‪,‬‬

‫לפי הגבוה מבין השניים‪ ,‬והכל על פי הדוחות הכספיים המותאמים האחרונים‪,‬‬
‫המבוקרים או הסקורים‪";.... ,‬‬

‫תשומת הלב ש"מבחן יכולת הפרעון" קבוע בסעיף ‪(302‬א) לחוק‬
‫שאינו חלק מההגדרה הנ"ל שבסעיף ‪(302‬א) לחוק;‬

‫יישום תקני חשבונאות שונים‪ ,‬יכול לאפשר סיווג המשיכה כדיבידנד ולא כמשכורת‪.‬‬

‫או למשל ‪ -‬האם הסיווג משכורת או משלח‪-‬יד?‬
‫קיום‪/‬אי‪-‬קיום יחסי עובד‪-‬מעסיק;‬

‫אמנם אותם שיעורי מס‪ ,‬אבל רלבנטי להיבטים אחרים (כגון ‪ -‬קיזוז הפסדים)‪7 .‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫תחולה ‪ -‬המסגרת המשפטית‪:‬‬

‫• רק על מי שעונה להגדרת "בעל מניות מהותי" ‪ -‬בסעיף ‪:88‬‬

‫"בעל מניות מהותי" ‪ -‬מי שמחזיק‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לבדו או יחד עם אחר‪ ,‬ב‪10% -‬‬
‫לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר‪-‬בני‪-‬אדם;"‬

‫"יחד עם אחר" ‪ -‬יחד עם קרובו‪ ,‬וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך‬
‫קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר‪-‬בני‪-‬האדם‪ ,‬במישרין או בעקיפין;"‬

‫"קרוב" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬בן זוג‪ ,‬אח‪ ,‬אחות‪ ,‬הורה‪ ,‬הורה הורה‪ ,‬צאצא וצאצא של בן זוג‪ ,‬ובן זוגו של כל אחד‬

‫מאלה;‬
‫(‪ )2‬צאצא של אח או של אחות‪ ,‬ואח או אחות של הורה;‬
‫(‪ )3‬חבר‪-‬בני‪-‬אדם שבהחזקת אדם או קרובו‪ ,‬אדם המחזיק בו וחבר‪-‬בני‪-‬אדם המוחזק‬
‫בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו‪" ,‬החזקה" ‪ -‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לבד או‬
‫יחד עם אחר‪ ,‬ב‪ 25%-‬לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;‬
‫(‪ )4‬נאמן כהגדרתו בסעיף ‪75‬ג‪ ,‬לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות‬
‫הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה;‪"...‬‬

‫‪8‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫תחולה ‪ -‬המסגרת המשפטית‪:‬‬

‫• תחולת פסקה (‪ )3‬רק לעניין הגדרת "בעל מניות מהותי" ‪-‬‬

‫‪25%‬‬ ‫‪8%‬‬

‫‪ 2%‬חברה א'‬ ‫חברה ב'‬

‫‪9‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫תחולה ‪ -‬המסגרת המשפטית‪:‬‬

‫• רק על מי שעונה להגדרת "בעל מניות מהותי" ‪ -‬בסעיף ‪:88‬‬

‫"אמצעי שליטה"‪ ,‬בחבר‪-‬בני‪-‬אדם ‪ -‬כל אחת מאלה‪:‬‬ ‫•‬
‫(‪ )1‬הזכות לרווחים;‬ ‫•‬

‫(‪ )2‬הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה‪ ,‬או בעלי תפקידים דומים בחבר‬
‫בני‪-‬אדם אחר;‬

‫(‪ )3‬זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה‪ ,‬או בגוף מקביל לה בחבר‪-‬בני‪-‬אדם אחר;‬
‫(‪ )4‬הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;‬

‫(‪ )5‬הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (‪ )1‬עד (‪ )4‬על הדרך‬
‫להפעלת זכותו;‬

‫והכל‪ ,‬בין שהיא מכוח מניות‪ ,‬זכויות למניות או זכויות אחרות‪ ,‬ובין בכל דרך אחרת‪ ,‬לרבות‬
‫באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות;"‬

‫מה קורה כשבעל מניות מהותי "לא נספר" ע"י הרוב?‬
‫מה קורה עם זכות למנות דירקטור אחד מתוך ‪ 9‬דירקטורים?‬

‫‪10‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫תחולה ‪ -‬המסגרת המשפטית‪:‬‬

‫במשיכות כספים העולות על ‪:₪ 100K‬‬ ‫•‬

‫כל עוד לא הגענו ליתרה זו ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שקדמה ‪ -‬הסעיף אינו חל‪.‬‬
‫עדיין חל סעיף ‪(3‬ט) לפקודה על יתרות הנמוכות מ‪.₪ 100K -‬‬

‫המטרה ‪ -‬לאפשר "גמישות אשראי בהיקף מוגדר" בידי החברה ובעל המניות בה‪.‬‬

‫מרגע שיש חריגה מ‪ ₪ 100K -‬אפילו ליום אחד‪ ,‬השנה או בשנה הקודמת ‪ -‬מופעל הסעיף!‬

‫הגדרת "משיכה של כספים מחברה"‪:‬‬ ‫•‬

‫"משיכה של כספים מחברה" ‪ -‬לרבות כל אחד מהמפורטים להלן‪ ,‬ובלבד שלא יראו‬
‫כמשיכה של כספים מחברה סכום משיכות מצטבר‪ ,‬שלא עלה ביום כלשהו בשנת המס‬

‫וביום כלשהו בשנת המס שלפניה‪ ,‬על מאה אלף שקלים חדשים‪:‬‬
‫(‪ )1‬הלוואה‪ ,‬לרבות השאלה או כל חוב אחר;‬

‫(‪ )2‬מזומנים‪ ,‬ניירות ערך‪ ,‬פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה‬
‫כלשהי לטובת בעל המניות המהותי; לעניין זה‪" ,‬ערובה" ‪ -‬ערבון‪ ,‬ערבות‪,‬‬
‫התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת‪ ,‬והכול עד לסכום שהועמד לטובתו;‬

‫‪11‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫משיכות‬
‫כספים מהחברה‬

‫‪12‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫"משיכה של כספים מחברה"‪:‬‬

‫• אם‪-‬כן‪ ,‬מה נחשבת כ"משיכה של כספים מחברה"?‬

‫משמעות המילה לרבות בפתח ההגדרה; [ע"א ‪ 406/72‬קולנוע רינה נ' פשמ"ג]‬
‫כל סוג של חוב כלפי החברה;‬
‫הלוואות מכל סוג שהוא;‬

‫כל ערובה שהחברה העמידה כבטוחה‪ ,‬עד לסכום הכיסוי שלו ערבה החברה;‬
‫כל הגבלה של נכס בחברה כערובה לטובת בעל המניות‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫"משיכה של כספים מחברה"‪:‬‬

‫מה לגבי משיכה ממספר חברות?‬ ‫•‬

‫"משיכה מחברה" ‪ -‬משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו‪ ,‬או‬
‫העמדת נכס של חברה לשימושם‪ ,‬והכול במישרין או בעקיפין‪ ,‬למעט משיכה או העמדה‬

‫לשימוש כאמור המהווה הכנסה אשר חויבה במלוא המס;‬

‫"משיכה של כספים מחברה" ‪ -‬לרבות כל אחד מהמפורטים להלן‪ ,‬ובלבד שלא יראו‬
‫כמשיכה של כספים מחברה סכום משיכות מצטבר‪ ,‬שלא עלה ביום כלשהו בשנת המס‬

‫וביום כלשהו בשנת המס שלפניה‪ ,‬על מאה אלף שקלים חדשים‪:‬‬
‫(‪ )1‬הלוואה‪ ,‬לרבות השאלה או כל חוב אחר;‬

‫(‪ )2‬מזומנים‪ ,‬ניירות ערך‪ ,‬פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה‬
‫כלשהי לטובת בעל המניות המהותי; לעניין זה‪" ,‬ערובה" ‪ -‬ערבון‪ ,‬ערבות‪,‬‬

‫התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת‪ ,‬והכול עד לסכום שהועמד לטובתו;"‬

‫משיכה נמדדת ביחס לכל חברה וחברה בנפרד‪,‬‬
‫ולא בדרך של צירוף חובות מכל החברות שבהל היחיד הינו בעל מניות מהותי‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫"משיכה של כספים מחברה"‪:‬‬

‫מה לגבי הלוואות בין‪-‬חברתיות?‬ ‫•‬

‫סעיף ‪(3‬ט‪ )9()1‬לפקודה ממעט הלוואות בין‪-‬חברתיות שניתנו "לתכלית כלכלית"‪.‬‬
‫הביטוי "תכלית כלכלית" הינו רחב יותר מהביטוי "תכלית עסקית"‪.‬‬
‫לדוגמה‪:‬‬

‫חברה א' יכולה לקבל הלוואה בריבית נמוכה יותר מזו שחברה ב' יכולה לגייס; או ‪-‬‬
‫ימי האשראי של חברה ב' קשים יותר מזו של חברה א'‪ ,‬המסייעת לה בתזרים השוטף‪.‬‬

‫יש להיות ערים למצבים בהם החברה המקבלת הינה חדלת פרעון או קרוב לכך!‬

‫מה לגבי הלוואות ‪?Back-to-Back‬‬ ‫•‬

‫סעיף ‪(3‬ט‪()6()1‬א)(‪ )2‬ממעט הלוואות שלקחה החברה ושורשרו לבעל המניות תוך ‪ 60‬יום‪,‬‬
‫אם הוא זה שנושא בנטל כל עלויות הלוואה‪,‬‬

‫ובתנאי שהחברה לא העמידה כל ערובה להבטחת החזר ההלוואה‪.‬‬

‫אפשרות שימוש בהלוואות ‪ Back-to-Back‬לצורך סגירת יתרת חובה‪.‬‬
‫מגבלת שנתיים למשיכה חוזרת ממועד "השבת כספים" ‪ -‬סעיף ‪(3‬ט‪ )3()1‬לפקודה (ראה בהמשך)‬

‫מה קורה כשעל החברה יש שעבוד צף‪ ,‬על כל נכסי החברה? ‪15‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫"משיכה של כספים מחברה"‪:‬‬

‫• מה לגבי משיכות ע"י "קרובים"?‬

‫מצב ב'‪:‬‬ ‫מצב א'‪:‬‬
‫חמישה אחים מחזיקים בחברה‬ ‫אח אחד הינו בעל מניות יחיד‬

‫כל אחד מושך ‪₪ 95,000‬‬ ‫כל אחד מושך ‪₪ 95,000‬‬

‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪100%‬‬

‫חברה‬ ‫חברה‬

‫מאחר ויחיד וקרובו נחשבים כאדם אחד‪,‬‬

‫האם יש גמישות בבחירת הגורם שיתחייב במס (וכפועל יוצא ‪ -‬להשפיע על הסיווג)? ‪16‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫"משיכה של כספים מחברה"‪:‬‬

‫• מה לגבי קיזוז יתרת זכות בחב' א' כנגד יתרת חובה בחב' ב'?‬

‫בהעדר "תכלית כלכלית" ‪ -‬ייחשב הדבר כמשיכה מחברה ע"י בעל המניות המהותי‪.‬‬

‫המשמעות ‪-‬‬
‫הפקודה רואה בכך משיכה מחברה א' (תוך חיוב) ויצירת יתרת זכות בחברה ב'‪.‬‬
‫אם יתרות זכות היו מקוזזות בכל מקרה ‪ -‬הרי שלא היה צריך את הוראת סעיף ‪(3‬ט‪.)9()1‬‬

‫מכאן נובע ‪-‬‬
‫יתרת חובה בחברה א' שמקורה ביתרת זכות בחברה ב'‪ ,‬ונועדה לתכלית כלכלית ‪-‬‬

‫צריכות כלכלית להתקזז‪ ,‬אם כי הפרשנות המילולית לא מאפשרת זאת!‬
‫מחזק את הפרשנות שכל חברה נספרת בפני עצמה ביחס למשיכות בעלי המניות‪.‬‬

‫המחאת זכות ככלי לקיזוז יתרות חובה וזכות בין חברות‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫"משיכה של כספים מחברה"‪:‬‬

‫• משיכת בעלים ע"ח הון עצמי שהושקע‪:‬‬

‫האם הון עצמי שהושקע בחברה‪ ,‬ואח"כ נמשך כיתרת חובה מהווה "יתרת זכות"?‬

‫(ההון העצמי הושקע לאחר ששולם עליו מס)‬

‫כנראה שלא!‬
‫ולכן‪ ,‬תכנון מס אפשרי כשיש יתרות חובה מול הון עצמי‪:‬‬
‫לבחון אפשרות פניה לביהמ"ש בבקשה להפחתת הון‪ ,‬לפי סעיף ‪ 303‬לחוק החברות‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫עיתוי החיוב במס ‪" -‬מועד החיוב"‪:‬‬

‫• ההגדרה קובעת‪:‬‬

‫"מועד החיוב" ‪ -‬אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬במשיכת כספים מחברה ‪ -‬בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו;‬

‫(‪"..... )2‬‬
‫כלומר ‪-‬‬

‫במשיכת כספים ‪ -‬עד לתום השנה העוקבת (שוטף ‪ +‬שנה);‬

‫‪19‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫סכום ההכנסה החייבת במשיכת כספים מחברה‪:‬‬

‫• סעיף ‪(3‬ט‪()6()1‬א) לפקודה קובע‪:‬‬

‫(‪)XXX‬‬ ‫יתרת המשיכות ל"מועד החיוב"‬
‫‪XXX‬‬ ‫בניכוי ‪-‬‬
‫‪XXX‬‬
‫(‪)XXX‬‬ ‫"יתרות זכות" שעומדות לרשותו לאותו מועד‬
‫הלוואות שנטלה החברה ושורשרו כאמור לבעל המניות‬

‫סה"כ הכנסה חייבת של בעל המניות המהותי‬

‫שיעור המס שיחול ‪ -‬בהתאם לסיווג ההכנסה (סעיף ‪125 / 121‬ב לפקודה)‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫הוראות אנטי תכנוניות ‪ -‬לאחר השבת כספים‪:‬‬

‫• סעיף ‪(3‬ט‪ )3()1‬לפקודה קובע‪:‬‬

‫כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו‬ ‫"(‪)3‬‬
‫הושבו‪ ,‬יראו אותם‪ ,‬עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו‪,‬‬
‫למעט אם נמשכו מחדש באופן חד‪-‬פעמי‪ ,‬והוחזרו בתוך ‪ 60‬ימים;"‬

‫אחרי השבת כספים לחברה‪ ,‬נפתח חלון זמן של שנתיים לבחינת משיכה חוזרת של כספים‬
‫סייג ‪ -‬אם היתה משיכה חד‪-‬פעמית שהושבה בתוך ‪ 60‬יום לחברה‪.‬‬

‫לפי סעיף ‪ 2.5‬לחוזר ‪ - 7/2017‬יחוס השבות למשיכות ייעשה לפי שיטת ‪:Fifo‬‬

‫"ייחוס השבה למשיכה מסוימת יעשה בשיטת הנ‪.‬ר‪.‬י‪.‬ר (‪ )f.i.f.o.‬כלומר כל השבה‬
‫של כספים מיוחסת ראשית לכסף שנמשך מוקדם יותר בזמן וכן הלאה‬

‫(כך לדוגמא‪ ,‬משיכת כספים בחודש יולי ‪ 2017‬בסך של ‪ 1,000‬אש"ח‪ ,‬משיכה‬
‫נוספת בחודש יולי ‪ 2018‬בסכום דומה ובחודש דצמבר ‪ 2018‬השבה של ‪1,000‬‬

‫אש"ח לחברה‪ ,‬תיוחס ההשבה למשיכה הראשונה ביולי ‪".)2017‬‬

‫כלומר ‪ -‬כל השבה מיוחסת למשיכה המוקדמת ביותר שטרם הושבה‪21 .‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫הוראות אנטי תכנוניות ‪ -‬לאחר השבת כספים‪:‬‬

‫• סעיף ‪(3‬ט‪ )3()1‬לפקודה קובע‪:‬‬

‫הסנקציה‬
‫אם נמשכו הכספים שוב בטרם חלפו שנתיים‪ ,‬יראו אותם כאילו לא הושבו מלכתחילה‪.‬‬

‫יש לבדוק היום אם יש צורך בתיקון דוחות ‪ 2017‬שכבר הוגשו‪.‬‬
‫למשל ‪ -‬בדוח ‪ 2017‬חויבה היתרה ליום ‪ ,31/12/16‬שהוקטנה בשל השבות במהלך ‪2017‬‬

‫וכן ‪ -‬ייתכן ויהיה צורך במספר תיקונים לאותו הדוח (ה"ב ‪ - 3/2018‬תיקון דוחות)‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫הוראות אנטי תכנוניות ‪ -‬לאחר השבת כספים‪:‬‬

‫• סעיף ‪(3‬ט‪ )3()1‬לפקודה קובע‪:‬‬

‫כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו‬ ‫"(‪)3‬‬
‫הושבו‪ ,‬יראו אותם‪ ,‬עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו‪,‬‬
‫למעט אם נמשכו מחדש באופן חד‪-‬פעמי‪ ,‬והוחזרו בתוך ‪ 60‬ימים;"‬

‫• מה משמעות הביטוי "נמשכו מחדש באופן חד פעמי"?‬

‫לדוגמה ‪-‬‬
‫קיימת יתרת חובה בסך (‪ )500‬אלפי ‪ ₪‬ובעל המניות משיב את הסכום‪.‬‬

‫האם לאחר ההשבה‪ ,‬משיכה והחזרה ‪ 5‬פעמים של (‪ )400‬אלפי ‪ ,₪‬כל פעם ל‪ 59 -‬יום‪,‬‬
‫מקיימת את הביטוי?‬

‫האם משיכה למשך ‪ 59‬יום והשבה ליום אחד‪ ,‬ואח"כ משיכה חוזרת ל‪ 20 -‬יום למשל יחזיקו‬
‫מול פקיד השומה?‬

‫‪23‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫הוראות אנטי תכנוניות ‪ -‬לאחר השבת כספים‪:‬‬

‫• סעיף ‪(3‬ט‪ )5()1‬לפקודה קובע‪:‬‬

‫יתרת זכות שנוכתה מהכנסה כאמור בפסקה (‪()6‬א)(‪ )1‬או (‪()6‬ב)(‪ )1‬ונפרעה‬ ‫"(‪)5‬‬
‫בתוך ‪ 18‬חודשים מהמועד שבו נוכתה‪ ,‬יראו אותה‪ ,‬עד גובה הסכום שנפרע‪ ,‬כאילו‬

‫לא נוכתה;"‬

‫כפי שצויין‪ ,‬בחישוב ההכנסה החייבת מנכים יתרות זכות שעומדות לטובת בעל המניות‪.‬‬
‫מטרת ההוראה ‪ -‬למנוע יצירת יתרת זכות ומשיכתה בסמיכות לאחר "מועד החיוב"‪.‬‬

‫הסנקציה‬
‫אם נמשכה יתרת זכות שקיזזה את ההכנסה החייבת‪ ,‬וזו נפרעה תוך ‪ 18‬חודשים ‪-‬‬

‫יראו אותה כאילו לא נוכתה מלכתחילה‪.‬‬

‫יש להבהיר ללקוחות שהפחתת יתרת חובה באמצעות יתרת זכות של היחיד‬
‫"מסנדלת" את יתרת הזכות למשך ‪ 18‬חודשים‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫העמדת נכס‬
‫לשימוש בעל המניות‬

‫‪25‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫"העמדת נכס של חברה לשימוש בעל המניות"‪:‬‬

‫• בשימוש בנכסים מסויימים של החברה ע"י בעל מניות מהותי‪:‬‬

‫חל על רשימה סגורה ומוגדרת של נכסים‪:‬‬

‫"נכס" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי‪,‬‬

‫ולרבות תכולתה;‬
‫(‪ )2‬חפצי אמנות או תכשיטים;‬
‫(‪ )3‬כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות‬

‫המהותי;‬
‫(‪ )4‬נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה‪ ,‬בצו‪ ,‬באישור ועדת הכספים של הכנסת;"‬

‫"דירה" ‪ -‬כהגדרתה בסעיף ‪ 1‬לחוק המכר (דירות)‪ ,‬התשל"ג‪";1973-‬‬

‫[בחוק המכר‪" :‬דירה" ‪ -‬חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים‪ ,‬לעסק או לכל צורך אחר]‬

‫דירה שעיקר השימוש בה אינו לצרכים פרטיים ‪ -‬לא תיכנס לתחולת הסעיף‪.‬‬
‫"עיקר" ‪ -‬למעלה מ‪.50% -‬‬

‫חל גם על דירה בחו"ל? [ההגדרה נשאבת מחוק המכר‪ ,‬שתחולתו בישראל]‬

‫לא חל על כלי רכב; ‪26‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫"העמדת נכס של חברה לשימוש בעל המניות"‪:‬‬

‫• האם הצבת תמונות וחפצי אומנות בביתו של בעל המניות‪,‬‬
‫תוך שהוא זה שמבטח אותם מהווה "משיכה מחברה"?‬

‫השאלה המתבקשת הינה ‪-‬‬
‫האם דמי הביטוח שווי ערך לדמי השימוש הראויים בנכס‪.‬‬
‫נדון בנושא בהמשך (בעניין חיוב בתקופת הביניים שעד ל"מועד החיוב")‪.‬‬

‫• מה הדין לגבי חברות גו"ח ישנות?‬

‫‪27‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫עיתוי החיוב במס ‪" -‬מועד החיוב"‪:‬‬

‫• ההגדרה קובעת‪:‬‬

‫"מועד החיוב" ‪ -‬אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪..... )1‬‬

‫(‪ )2‬בהעמדת נכס לשימוש ‪ -‬בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש‪ ,‬ובתום כל‬
‫שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס;"‬
‫כלומר ‪-‬‬

‫בהעמדת נכס לשימוש ‪ -‬עד לתום שנת העמדת הנכס ובתום כל שנה לאחר מכן‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫סכום ההכנסה החייבת בשימוש בנכס של החברה‪:‬‬

‫• סעיף ‪(3‬ט‪()6()1‬ב) לפקודה קובע‪:‬‬

‫‪XXX‬‬ ‫עלות הנכס (תזכורת‪ :‬דירה‪ ,‬כוללת את תכולתה)‬
‫(‪)XXX‬‬ ‫בניכוי ‪-‬‬

‫"יתרות זכות" שעומדות לרשותו לאותו מועד‬
‫בהתאם לסכום בדוח הכספי‬

‫(‪)XXX‬‬ ‫כשהנכס "דירה" (כולל תכולה) ‪-‬‬
‫הלוואות שנטלה החברה מתאגיד בנקאי כנגד שעבוד‬

‫קבוע של הדירה ל‪ 3 -‬שנים לפחות על אותה דירה‬

‫‪XXX‬‬ ‫סה"כ הכנסה חייבת של בעל המניות המהותי‬

‫שיעור המס שיחול ‪ -‬בהתאם לסיווג ההכנסה (סעיף ‪125 / 121‬ב לפקודה)‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫הוראות אנטי תכנוניות ‪ -‬לאחר השבת נכס לחברה‪:‬‬

‫• סעיף ‪(3‬ט‪ )4()1‬לפקודה קובע‪:‬‬

‫נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב‪,‬‬ ‫"(‪)4‬‬
‫ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב‪,‬‬

‫יראו אותו כאילו לא הושב;"‬

‫אחרי השבת נכס לחברה‪ ,‬יש "הקפאה" על משיכת הנכס לשימוש חוזר‪,‬‬
‫וזאת למשך ‪ 3‬שנים‪.‬‬

‫מניין ‪ 3‬השנים של ההקפאה ‪ -‬ממועד השבת הנכס (ולא מ"מועד החיוב")‪.‬‬

‫הסנקציה‬
‫אם נלקח הנכס שוב בטרם חלפו ‪ 3‬שנים‪ ,‬יראו אותו כאילו לא הושב מלכתחילה‪.‬‬

‫המשמעות ‪ -‬חיוב במס בתום השנה בה חל "מועד החיוב" הרלבנטי‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫חיוב בתקופת הביניים שעד ל"מועד החיוב"‪:‬‬

‫• סעיפים ‪(3‬ט‪ )7()1‬ו‪ )8( -‬קובעים כדלקמן‪:‬‬

‫בגין השימוש בנכס עד להשבתו לחברה‪ ,‬תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסה‬ ‫"(‪)7‬‬
‫מסעיף ‪ )2(2‬או (‪ ,)10‬לפי העניין‪ ,‬בשיעורים הקבועים בסעיף ‪ ,121‬לפי הגבוה מבין‬ ‫(‪)8‬‬

‫שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור שנקבע לפי סעיף ‪(3‬ט)(‪ )1‬לעניין‬
‫הלוואה‪ ,‬כשהוא מוכפל בעלות הנכס‪ ,‬והכול בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס‬

‫ששילם בעל המניות המהותי;‬
‫הוראות סעיף קטן (ט) יחולו על משיכה של כספים מחברה עד למועד החיוב;"‬

‫• השימוש בנכסי החברה ובכספים שנמשכו ‪ -‬חייבים במס‬
‫ממועד המשיכה ועד ל"מועד החיוב"‪.‬‬

‫• סכום השווי שיש לזקוף‪:‬‬

‫בגין משיכות כספים ‪ -‬ריבית ‪(3‬ט) לפקודה [‪]3.41% - 2017 ;2.48% - 2018 ;3.41% - 2019‬‬
‫בגין שימוש בנכסים ‪ -‬הגבוה שבין שווי השוק של השימוש בנכסים או ריבית ‪(3‬ט)‪,‬‬

‫בניכוי סכומים ששילם בעל המניות בעד השימוש בנכסים‪.‬‬

‫אין ספק שסביב נקודה זו עוד יתגלעו מחלוקות רבות מול פקיד השומה‪31 .‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫שאלות פרקטיות נוספות‬
‫לעניין יישום סעיף ‪(3‬ט‪)1‬‬

‫‪32‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫שאלות פרקטיות בחיוב לפי סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‪:‬‬

‫• החיוב במס בידי בעל המניות מעלה שאלות יישומיות רבות‪:‬‬

‫‪ -‬התנהגות רו"ח כשהלקוח היחיד מסרב לכלול בדוח הכנסה לפי סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‬

‫‪ -‬ביום ‪ 2/10/2019‬פרסמה הלשכה המלצה לרואי החשבון בנושא‪ ,‬לפיה ‪-‬‬
‫ככל שהסירוב לא נתמך בחו"ד משפטית על רוה"ח להפסיק לספק שירות ללקוח היחיד‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫שאלות פרקטיות בחיוב לפי סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‪:‬‬

‫• החיוב במס בידי בעל המניות מעלה שאלות יישומיות רבות‪:‬‬

‫‪ -‬באשר לרואה החשבון המבקר של החברה בה יש יתרת חובה‪:‬‬

‫‪ -‬ביום‪ 28/11/2019‬פרסמה הלשכה הבהרה להמלצה לרו"ח החברה‪ ,‬לפיה ‪-‬‬
‫כאם היחיד מחזיק למעלה מ‪ 50% -‬ממניות החברה ומשמש מנהל פעיל ‪-‬‬

‫יפסיק לשמש רו"ח החברה בהודעה בכתב‪ ,‬וידעכן את רואי החשבון החדשים‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫שאלות פרקטיות בחיוב לפי סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‪:‬‬

‫• החיוב במס בידי בעל המניות מעלה שאלות יישומיות רבות‪:‬‬

‫‪ -‬הוראות המעבר ביחס למשיכות שנעשו לפני ‪31/12/12‬‬
‫"יחול הדין שקדם לתיקון" ‪ -‬מה המשמעות?‬

‫‪ -‬מועד הגשת דוח מתוקן ‪-‬‬
‫אם בעת החיוב הרטרואקטיבי (למשל‪ ,‬במשיכה לאחר השבה)‬

‫יתוקן מועד הגשת הדוח?‬
‫אין התייחסות בחוזר ‪ 3/2018‬להיבטים הנוגעים לתיקון דוח בקשר לסעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‬

‫‪ -‬האם חל סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬בחברות ארנק?‬
‫הבחנה בין חברת ארנק "טהורה" שכל הכנסותיה מיוחסות לבעל המניות המהותי בה‪,‬‬

‫שבה כל הכנסתה החייבת של החברה מיוחסת לבעל המניות‪,‬‬
‫לבין חברת ארנק שיש בה הכנסות שנותרות ברמת החברה‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫שאלות פרקטיות בחיוב לפי סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‪:‬‬

‫• החיוב במס בידי בעל המניות מעלה שאלות יישומיות רבות‪:‬‬

‫‪ -‬החלטת מיסוי בהסכם ‪- 3748/19‬‬
‫יתרת זכות בהלוואה בין גופים שקופים‬

‫‪ -‬שימוש בנכס ע"י בעל מניות = "משיכה מחברה"‪.‬‬

‫הנכס משמש את‬ ‫‪ -‬חל סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‪.‬‬
‫בעל המניות‬

‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫משפחתית‬ ‫‪ -‬יתרת הזכות של הלוואת הבעלים לחברה המשפחתית הלוואת בעלים‬
‫לחברה המשפחתית‬
‫תיחשב כ"יתרת זכות" לעניין חישוב ההכנסה‪,‬‬

‫‪100%‬‬ ‫אשר עליה יחול הסעיף‪.‬‬

‫‪LLC‬‬ ‫הלוואה לרכישת הנכס‬
‫‪Back-to-Back‬‬

‫‪36‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫שאלות פרקטיות בחיוב לפי סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‪:‬‬

‫• דוגמה ‪ -‬שאלה שהוצגה בימים האחרונים‪:‬‬

‫בחברה ‪ 2‬בעלי מניות (‪.)50:50‬‬
‫בעל מניות אחד משך ‪ ₪ 500K‬וחוייב במס על דיבידנד (שנה ‪.)X1‬‬

‫המשמעות ‪ -‬לחברה "רווחים" של ‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬לפחות‪.‬‬
‫אין השפעה רישומית בספרים על החיוב כדיבידנד‪.‬‬

‫צריך להתחיל "לצבוע עודפים" ולשייך לבעלי המניות השונים‪.‬‬

‫אירוע א'‪:‬‬
‫בשנה העוקבת (שנה ‪ )X2‬החברה מחלקת ‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬דיבידנד‪.‬‬
‫העודפים קטנים באותו סכום; רק בעל המניות השני מחוייב במס!‬

‫אירוע ב'‪:‬‬
‫בשנה העוקבת (שנה ‪ )X2‬החברה מפסידה ‪ 1‬מיליון ‪.₪‬‬

‫העודפים מתאפסים חשבונאית‪.‬‬
‫בעל המניות השני מושך ‪.₪ 500K‬‬
‫החיוב בידיו יהיה כמשכורת‪ ,‬ואם אין יחסי עובד‪-‬מעסיק ‪ -‬יחוייב במס על הכנסה מעסק‪.‬‬

‫שיעורי מס גבוהים יותר‪ ,‬וייתכן גם דמי בטל"א! ‪37‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫הוראות מעבר‬
‫בכניסת הסעיף לתחולה‬

‫‪38‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫עיתוי החיוב במס ‪" -‬מועד החיוב"‪:‬‬

‫• הוראת המעבר ביחס ליתרות חובה שהועמדו לשימוש‬
‫ערב כניסתו של החוק לתוקף‪:‬‬

‫סעיף ‪(96‬א) לחוק ההתייעלות הכלכלית קובע‪:‬‬
‫"מועד החיוב" במשיכת כספים מחברה בשנים ‪ 2013-2016‬יהא ‪;31/12/2017 -‬‬

‫על משיכת כספים לפני ‪ 1/1/2013‬יחול הדין שלפני התיקון‪.‬‬

‫המשמעות‪:‬‬
‫לגבי יתרות ‪ - 31/12/2012‬יחול הדין הישן!‬
‫פקיד השומה יכול לקבוע שומות כפי שנהג עד היום או לחייב בריבית ‪(3‬ט) בלבד‪.‬‬
‫פקיד השומה יכול לטעון שיתרת המשיכות מהווה הכנסת משכורת‪/‬דיבידנד‬

‫(כפי שנהג עד כה)‪.‬‬

‫לגבי יתרות שנוצרו בשנים ‪- 2013-2016‬‬
‫פקיד השומה ימתין להשבת הכספים עד ליום ‪,31/12/2017‬‬

‫ועד למועד זה יחולו הוראות סעיף ‪(3‬ט) לפקודה‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫עיתוי החיוב במס ‪" -‬מועד החיוב"‪:‬‬

‫• הוראת המעבר ביחס לנכסים שהועמדו לשימוש בעל המניות‬
‫ערב כניסתו של החוק לתוקף‪:‬‬

‫סעיף ‪(96‬ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית קובע ‪ -‬ביחס לנכס שהוא "דירה"‪:‬‬
‫"מועד החיוב" ‪;31/12/2018 -‬‬

‫המשמעות‪:‬‬
‫עד ליום ‪ 31/12/2018‬נדרש בעל המניות לנקוט בגישה ביחס לדירה שהועמדה לשימושו ‪-‬‬

‫להשיב את הדירה לחברה באופן מלא [סעיף ‪(96‬ב)(‪ )1‬לחוק ההתייעלות הכלכלית]‬ ‫‪.1‬‬
‫להמשיך ולהשתמש בדירה‪ ,‬תוך חיוב במס על העמדת הדירה [סעיף ‪(96‬ב)(‪ )2‬לחוק]‬ ‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫להעביר את הדירה לבעלותו ללא תשלום מס שבח‪/‬רכישה [סעיף ‪(96‬ב)(‪ )3‬לחוק]‬ ‫‪.4‬‬
‫להעביר את הדירה לבעלותו‪ ,‬תוך תשלום מס שבח (ללא מס רכישה) [סעיף ‪(96‬ב)(‪])4‬‬ ‫‪.5‬‬
‫פירוק איגוד מקרקעין (כשמדובר בדירה שנרכשה בחברה לפני ‪[ )2015‬סעיף ‪(96‬ד)]‬

‫‪40‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫עיתוי החיוב במס ‪" -‬מועד החיוב"‪:‬‬

‫• הוראת המעבר ביחס לנכסים שהועמדו לשימוש בעל המניות‬
‫ערב כניסתו של החוק לתוקף‪:‬‬

‫חלופה ‪ - 1‬להשיב את הדירה לחברה באופן מלא [סעיף ‪(96‬ב)(‪ )1‬לחוק ההתייעלות הכלכלית]‬
‫עד למועד ההשבה ‪ -‬זקיפת שווי הטבה‪.‬‬
‫אין חיוב על המשיכה‪.‬‬

‫חלופה ‪ - 2‬להמשיך ולהשתמש בדירה‪ ,‬תוך חיוב במס על העמדת הדירה [סעיף ‪(96‬ב)(‪ )2‬לחוק]‬
‫עד למועד ההשבה ‪ -‬זקיפת שווי הטבה‪.‬‬
‫"מועד החיוב" ‪.31/12/2018 -‬‬

‫זקיפת הכנסה במועד החיוב ‪ -‬על עלות הדירה‪ ,‬בניכוי יתרות זכות ובניכוי הלוואות‬
‫בנקאיות‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫עיתוי החיוב במס ‪" -‬מועד החיוב"‪:‬‬

‫• הוראת המעבר ביחס לנכסים שהועמדו לשימוש בעל המניות‬
‫ערב כניסתו של החוק לתוקף‪:‬‬

‫חלופה ‪ - 3‬העברת הדירה לבעלותו בעל המניות ללא תשלום מס שבח‪/‬רכישה [סעיף ‪(96‬ב)(‪])3‬‬
‫עד למועד ההשבה ‪ -‬זקיפת שווי הטבה‪.‬‬
‫"מועד החיוב" ‪.31/12/2018 -‬‬

‫העברת הדירה לבעלות בעל המניות‪ ,‬ללא חיוב מס שבח ומס רכישה‪.‬‬
‫זקיפת הכנסה במועד החיוב ‪ -‬על יתרת שווי רכישה ‪ /‬יתרת מחיר מקורי‪,‬‬
‫בניכוי ‪ -‬יתרות זכות הניתנות לפרעון עפ"י דין ובניכוי הלוואות בנקאיות‪.‬‬

‫דורש דיווח למיסוי מקרקעין על מכירה מהחברה ליחיד‪.‬‬

‫בעת מכירת הדירה ‪-‬‬
‫כניסת היחיד לנעלי החברה (יום רכישה ‪ /‬שווי רכישה)‪.‬‬
‫מס שבח עד ליום ההעברה ליחיד ‪ -‬לפי שיעור מירבי בס' ‪ ,121‬והיתרה ‪ -‬סעיף ‪48‬א(ב)(‪)1‬‬
‫במכירת הדירה ע"י היחיד ‪ -‬אי זכאות להטבות דירת יחיד ‪ /‬פרק חמישי‪ 1‬לחוק מסמ"ק‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה ‪-‬‬
‫נקודות למחשבה‬

‫עיתוי החיוב במס ‪" -‬מועד החיוב"‪:‬‬

‫• הוראת המעבר ביחס לנכסים שהועמדו לשימוש בעל המניות‬
‫ערב כניסתו של החוק לתוקף‪:‬‬

‫חלופה ‪ - 4‬העברת הדירה לבעלותו בעל המניות תוך תשלום מס שבח [סעיף ‪(96‬ב)(‪ )4‬לחוק]‬
‫עד למועד ההשבה ‪ -‬זקיפת שווי הטבה‪.‬‬
‫"מועד החיוב" ‪.31/12/2018 -‬‬

‫העברת הדירה לבעלות בעל המניות‪ ,‬תוך חיוב מס שבח אך ללא מס רכישה‪.‬‬
‫זקיפת הכנסה במועד החיוב ‪ -‬על יתרת שווי רכישה ‪ /‬יתרת מחיר מקורי‪,‬‬
‫בניכוי ‪ -‬יתרות זכות הניתנות לפרעון עפ"י דין ובניכוי הלוואות בנקאיות‪.‬‬

‫דורש דיווח למיסוי מקרקעין על מכירה מהחברה ליחיד‪.‬‬

‫בעת מכירת הדירה ‪-‬‬
‫יום רכישה ‪ /‬שווי רכישה ‪ -‬בהתאם לסעיף ‪ 17‬לחוק מיסוי מקרקעין‪.‬‬

‫מס שבח עד ליום ההעברה ליחיד ‪ -‬לפי שיעור מירבי בס' ‪.121‬‬
‫במכירת הדירה ע"י היחיד ‪ -‬אפשרות לזכאות להטבות דירת יחיד ‪ /‬פרק חמישי‪ 1‬לחוק‬

‫מסמ"ק‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫תודה רבה‬
‫על ההקשבה!‬

‫יובל כהן‪ ,‬עו"ד (רו"ח)‬

‫היערכות לתום שנה ‪ -‬לשכת רואי חשבון‬

‫נתניה ‪8/12/2019 -‬‬

‫טל'‪050-6209097 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬


Click to View FlipBook Version