The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anysse09, 2018-12-24 11:54:00

BUKU PENGURUSAN SMP 2019

5/- 2 ,#.#0 +21*

-7#.# .7/274

%8.8 3(1*8586$1 7$.:,0 6(.2/$+


7$+81.2' 6(.2/$+ :(% 8 VDKD 7DQSD -HPX
7(/()21 6(.2/$+
(0$,/ 6(.2/$+ ZHE #PRH HGX P\ $VSLUH 1 HYHU 7LUH
)$.6 6(.2/$+

ISI KANDUNGAN 2019
Bil. PERKARA MUKASURAT
A Isi Kandungan i-iii
B Sekapur Sirih Seulas Pinang iv

C PENTADBIRAN AM :
1. Visi KPM, Misi KPM, Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1
2. Objektif Pendidikan Sekolah Menengah 2
3. Jawatankuasa Pengurusan Dan Pentadbiran 3
4. Pelan Sekolah Tahun 2019 4
5. Kelas Dan Bilik-bilik Khas 5-6

D PENGURUSAN PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025:
6. Pengenalan Objektif, Matlamat & Konsep TS25 7
7. Jawatankuasa TS25 8
8. Carta Gantt Learning Walk 9

E PENGURUSAN PENTADBIRAN:
9. Penggal Persekolahan Tahun 2019 10
10. Hari Pelepasan Am Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun2019 11
11. Analisis Cuti Perayaan Tahun 2019 11
12. Hari Upacara Sekolah Tahun 2019 12
13. Cuti Peristiwa Sekolah Tahun 2019 12
14. Cuti Tambahan Tahun 2019 12
15. Takwim Sekolah Tahun 2019 13-24
16. Senarai Nama Guru & Tugas 25-27
17. Senarai Nama Staf Sokongan 28
18. Rumusan Tugas Guru 29-37
19. Jawatankuasa Pengurusan & Pentadbiran 38-42
20. Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan & Pentadbiran 43-47
21. Jadual Tugas Pentadbir 48-60

F PENGURUSAN KURIKULUM:
22. Visi dan Misi Kurikulum 61
23. KPI Kurikulum 62
24. Tanggungjawab Dalam Pengurusan PdPc 63
25. Senarai Ketua Panitia dan Penyelaras Mata Pelajaran Tahun 2019 64-66
26. Kombinasi Mata Pelajaran Tingkatan 4 dan 5 67
27. Prosedur Pencerapan PdPc Guru 68
28. Jadual Pencerapan Guru 69-71
29. Prosedur Semakan Hasil Kerja Murid 72
30. Jadual Penyemakan Hasil Kerja Murid 73-76
31. Arahan Peperiksaan 77-78
32. Takwim Peperiksaan Dalaman 2019 79
33. Jadual Penjaminan Kualiti Pentaksiran Berasaskan Sekolah 80
34. Jadual Giliran ‘Highly Immersive Program 81
35. Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 82-87
36. Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 88-91

G PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
37. VISI dan MISI Unit HEM 92
38. KPI Unit HEM 93
39. Ahli Jawatankuasa Unit HEM 94-98
40. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Unit HEM 99-103
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 i
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

ISI KANDUNGAN 201941. Senarai Kelas dan Penyelia Tingkatan 104
42. Bidang Tugas Penyelia Tingkatan 105-106
43. Bidang Tugas Guru Tingkatan 107-108
44. Senarai Ucapan Ketua Sub Unit HEM Dalam Perhimpunan 109
45. Senarai Guru Baca Doa 110
46. Tatacara Pengurusan Perhimpunan Rasmi Mingguan 111
47. Jadual Guru Bertugas Mingguan 112-113
48. Jadual Bertugas Guru Penyayang Mingguan 114
49. Bidang Tugas Guru Bertugas dan Guru Penyayang Harian / Mingguan 115-117
50. Panduan Pengurusan Buku Pendaftaran Murid 118
51. Panduan Tatacara Pengurusan Buku Jadual Kedatangan Murid 119
52. Panduan Tatacara Tindakan Murid-murid Ponteng Sekolah 120
53. Prosedur Tindakan Salahlaku Ponteng Sekolah (Berterusan 31 hari) 121-122
54. Prosedur Tindakan Salahlaku Ponteng Sekolah (Berkala 60 hari) 123-124
55. Prosedur Menyertai Aktiviti Luar Bilik Darjah 125

H PENGURUSAN KOKURIKULUM :
56. Visi, Misi & KPI Kokurikulum 126
57. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Kokurikulum 127
58. Jawatankuasa Kokurikulum 130
59. Jawatankuasa Sukan & Permainan 133
60. Jawatankuasa Badan Beruniform 135
61. Jawatankuasa Persatuan 138
62. Jawatankuasa Kelab 139
63. Jawatankuasa Tugas-tugas Khas 140
64. Senarai Guru Rumah Sukan 142
65. Takwim Kokurikulum 146
66. Jadual Perjumpaan Kokurikulum 149
67. Lokasi Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum 150
68. Jadual Pemantauan Kokurikulum 152
69. Jadual Latihan Rumah Sukan 153
70. Pengendalian Perhimpunan Mingguan 154

I LAMPIRAN:
73. Carta Organisasi Pengurusan Sekolah Tahun 2019 Lampiran 1
74. Carta Organisasi Pengurusan & Pentadbiran Tahun 2019 Lampiran 2
75. Carta Organisasi Pengurusan Transformasi Sekolah 2025 Kohort 3.0 Lampiran 3
Tahun 2019
76. Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum Tahun 2019 Lampiran 4
77. Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum Tahun 2019 Lampiran 5
78. Carta Organisasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tahun 2019 Lampiran 6
79. Jadual Waktu Kelas / Persendirian Tahun 2019 Lampiran 7
80 Carta Organisasi HEM (Induk) Lampiran 8
81 Carta Organisasi HEM Lampiran 9
82 Rekod Hantaran Surat Amaran Ponteng dan Buang Sekolah Lampiran 10
83 Senarai Semak Murid Berpindah Sekolah / Berhenti Sekolah Lampiran 11
84 Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum Tahun 2019 Lampiran 12
85 Laporan Penyertaan & Pencapaian Sukan & Kokurikulum Lampiran 13

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 ii
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

ISI KANDUNGAN 2019

Datang bersama adalah permulaan,
Tetap bersama adalah kemajuan,
Bekerja bersama adalah kesuksesan…“ Barangsiapa bekerja untuk anak isterinya melalui jalan yang halal,

maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah ”

( Hadith Al-Bukhari )


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 iii
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

Sekapur Sirih Seulas Pinang
Assalamualaikum Wbt dan salam sejahtera,

Alhamdulillah syukur kehadrat Allah swt kerana dengan izinNya,
kita semua diberi ruang dan peluang untuk terus menjalankan

amanah dan tanggungjawab untuk membina modal insan yang
cemerlang.


Pendidikan yang berkualiti menjamin masa depan yang lebih cerah
Dalam mengharungi cabaran abad ke 21 yang semakin hari semakin
kompleks dan mencabar. Para pelajar perlu melengkapkan diri
dengan kemahiran yang releven sesuai dengan tuntutan semasa
untuk persediaan pada masa akan datang. Antara kemahiran tersebut
ialah penguasaan bahasa kedua, kemahiran ICT, kemahiran
berfikir dan kemahiran sosial sepert kemahiran berkomunikasi dan
kemahiran bekerja dalam pasukan.
Semua guru perlu mengambil pendekatan menyeluruh dan bersepadu terhadap hasil

Kemenjadian murid. Kemenjadian ini dijuruskan kepada pembangunan modal insan yang
bersepadu dari segi pembangunan jasmani, emosi, rohani dan inteleknya ini adalah bertujuan
untuk melahirkan murid yang tinggi akhlaknya, menguasai ilmu dan kemahiran, memiliki
ketrampilan dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri keluarga, masyarakat dan
negara.

Sehubungan itu saya menyeru agar semua guru terus mengambil langkah aktif dan proaktif
untuk mendedahkan pelajar kepada pengajaran dan pembelajaran yang berkesan yang dapat
memupuk mereka menjadi warganegara yang mempunyai jati diri yang tinggi, berfikiran

progresif, maju dan prihatin.


Saya berharap semua guru berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan
pengurusan dan kepimpinan serta pedogogi dalam pembelajaran dan pengajaran selari dengan

hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ( PPPM ) 2013-2025.
Pendidikan sekarang adalah kearah melahirkan modal insan unggul melalui:

i) Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
ii) Disokong dengan kepimpinan yang berkualiti
iii) Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
iv) dan akhir sekali perlu ada komitmen komuniti sekeliling yang padu.

Oleh yang demikian marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam menjayakan matlamat
menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada anak murid kita serta mewujudkan sistem
pendidikan bertaraf dunia.

Akhir kata, tahniah dan syabas kepada semua guru yang terlibat dalam merealisasikan slogan
zon Sentul iaitu “Sentul Sentiasa Unggul”. Semoga usaha kita ini mendapat keberkatan daripada
Allah Yang Maha Esa . Aamin
Daripada:
Pn. Hajah Masliah binti Talib
Pengetua
SMK (P) Jalan Ipoh, Kuala Lumpur
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 iv
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN JALAN IPOH,
KUALA LUMPUR
P P PE E EN N NT T TA A AD D DB B BI I IR R RA A AN N N A A AM M M

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 2019


VISI KPM

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara SejahteraMISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi NegaraFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 1
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 2019

OBJEKTIF PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAHBagi mencapai matlamat Pendidikan Sekolah Menengah, pendidikan di peringkat
menengah bertujuan untuk membolehkan pelajar:

i) Mempertingkatkan kecekapan berbahasa untuk berkomunikasi dengan
berkesan.

ii) Mempertingkatkan dan meluaskan penguasaan Bahasa Melayu sebagai
bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahawa ilmu ke arah mencapai
perpaduan negara.
iii) Menyumbangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang
rasional, kritis dan kreatif.
iv) Memperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran serta
mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

v) Berkeupayaan untuk memperkembangkan serta mengubahsuai kemahiran-
kemahiran selaras dengan perkembangan baru dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
vi) Memiliki keterampilan yang kukuh dan daya tahan untuk menghadapi
cabaran hidup.
vii) Memahami, menginsafi dan menghayati sejarah serta latar belakang sosio-
budaya negara.
viii) Menyedari tentang kepentingan kesihatan diri dan sentiasa berusaha untuk
memeliharanya.
ix) Peka, prihatin dan menghargai alam serta nilai-nilai estetika.
x) Memiliki dan menghayati nilai-nilai murni.

xi) Menggemari dan mencintai ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha untuk
menambahkannya dan mengembangkannya.

xii) Memiliki kesedaran, tanggungjawab yang tinggi dan kesediaan berbakti
kepada agama, bangsa dan negara.

MOTTO SEKOLAH

“ USAHA TANPA JEMU ”PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 2
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN TAHUN 2019
PENGETUA : PN. MASLIAH BT. TALIB

PENOLONG KANAN : PN. RUBIAH BT. BADRI
PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN : PN. LIEW SIEW FONG
HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN : PN. NOR AYU BT. ADNI
KOKURIKULUM

GURU KANAN : PN. VASANTHA A/P MUTHUSAMY
BAHASA

GURU KANAN SAINS : PN. WAN MARIAM AMINAH BT. WAN SAID
& MATEMATIK

GURU KANAN : PN. SAKILA BT. CHE SULAIMAN
TEKNIK &
VOKASIONAL

GURU KANAN : PN. INTAN SAFINAS BT. JOHARI
KEMANUSIAAN


“ Kepimpinan bukannya suatu yang anda pelajari sekali sahaja.
Ia adalah corak kecekapan, bakat dan idea yang sentiasa berkembang
secara beransur-ansur yang membesar dan berubah
sama seperti diri anda sendiri ”

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 3
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 2019 2019
PENGURUSAN PENTADBIRAN AM

PELAN SEKOLAH TAHUN 2019
BLOK MAWAR

Bilik Media Bilik ABM Perpustakaan
Bilik PBS Dewan Mawar Bilik Cetak Kantin
Koperasi
Bilik Bilik makan
Bilik Disiplin Makmal 2 Makmal 1 Bilik Elektrik Bilik VIP Solat Guru
GELANGGANG

BOLA KERANJANG BLOK KENANGA .
Bilik

Bilik Peperiksaan
SAL/PAK Bilik BESTARI 1 BILIK SITI KHADIJAH Bilik PSI Bilik Rekod Bilik Ketua Bidang TAPAK PERHIMPUNAN

TANDAS Bilik Solat/B.Sakit BILIK GURU PEJABAT

TANDAS BILIK ERT Makmal 3 Bengkel Elektrik TEMPAT LETAK
KERETA
Pondok
Jaga
BLOK TANJUNG

BLOK MELOR 4 Fikrah Tandas 3 Arif 3 Bestari 3 Cemerlang Temp
at
letak
TANGGA TANGGA a
Bilik BESTARI 2 Bilik Agama Blk Sidang Ridaksi 4 Harmoni Tandas 3 Dinamik 3 Efisyen 3 Fikrah Keret
4 Efisyen Bilik MAT Tandas Tandas GYM Bilik Jahitan Bengkel paip

TANGGA TANGGA BLOK ANGGERIK BLOK BAKAWALI

Tandas Bilik Sukan Tandas 5 5 Dinamik 5 Fikrah 5 Gemilang 5 Harmoni Bilik Bilik Tun Kudu Bilik Tun
Pentas Peralihan 1 Efisyen 2 Arif Cemerlang Mahsuri Fatimah


Fizik
Biologi
TANGGA Makmal
Makmal
Tandas Pengawas Bilik UBK Bilik Siti Bengkel ERT Bilik Pendidikan Seni
Bilik
Aisyah
Kimia

Makmal


Bilik
MPV

4 Arif
Tandas 1 Arif 5 Arif & 5 Bestari 5 Efisyen Makmal 4 Stor Makmal 5 Stor Makmal 6
2 Efisyen
1 Bestari
2 Bestaril
Fizik
Kimia
Makmal Biologi Makmal Bilik Kelas 4 Bestari Dewan Melati 1 Cemerlang 2 Fikrah 2 Cemerlang BLOK MELATI
Makmal
Tandas Bilik Wuduk Rabiatuladawiyah Kedai Buku Bengkel Kemahiran Manipulatif Persalinan Bilik Kesihatan
Bilik
Surau
Bilik BESTARI 2
BLOK CEMPAKA
BLOK KESIDANG

1 Fikrah
SPBT
1 Dinamik
2 Dinamik
BILIK
4 Dinamik
Bilik Kelas
TANGGA
Dewan Tun Teja
PADANG SEKOLAH
4
Bilik Lukisan Kejuruteraan
Stor
Cemerlang
4 Gemilang
Bilik Kelas
Tandas
TANGGA T ANGGA Stor Sukan Tandas Moral Bilik

| PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 4
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 2019 2019
PENGURUSAN PENTADBIRAN AM

PELAN SEKOLAH TAHUN 2019
BLOK MAWAR

Bilik Media Bilik ABM Perpustakaan
Bilik PBS Dewan Mawar Bilik Cetak Kantin
Koperasi
Bilik Bilik makan
Bilik Disiplin Makmal 2 Makmal 1 Bilik Elektrik Bilik VIP Solat Guru
GELANGGANG

BOLA KERANJANG BLOK KENANGA .
Bilik

Bilik Peperiksaan
SAL/PAK Bilik BESTARI 1 BILIK SITI KHADIJAH Bilik PSI Bilik Rekod Bilik Ketua Bidang TAPAK PERHIMPUNAN

TANDAS Bilik Solat/B.Sakit BILIK GURU PEJABAT

TANDAS BILIK ERT Makmal 3 Bengkel Elektrik TEMPAT LETAK
KERETA
Pondok
Jaga
BLOK TANJUNG

BLOK MELOR 4 Fikrah Tandas 3 Arif 3 Bestari 3 Cemerlang Temp
at
letak
TANGGA TANGGA a
Bilik BESTARI 2 Bilik Agama Blk Sidang Ridaksi 4 Harmoni Tandas 3 Dinamik 3 Efisyen 3 Fikrah Keret
4 Efisyen Bilik MAT Tandas Tandas GYM Bilik Jahitan Bengkel paip

TANGGA TANGGA BLOK ANGGERIK BLOK BAKAWALI

Tandas Bilik Sukan Tandas 5 5 Dinamik 5 Fikrah 5 Gemilang 5 Harmoni Bilik Bilik Tun Kudu Bilik Tun
Pentas Peralihan 1 Efisyen 2 Arif Cemerlang Mahsuri Fatimah


Fizik
Biologi
TANGGA Makmal
Makmal
Tandas Pengawas Bilik UBK Bilik Siti Bengkel ERT Bilik Pendidikan Seni
Bilik
Aisyah
Kimia

Makmal


Bilik
MPV

4 Arif
Tandas 1 Arif 5 Arif & 5 Bestari 5 Efisyen Makmal 4 Stor Makmal 5 Stor Makmal 6
2 Efisyen
1 Bestari
2 Bestaril
Fizik
Kimia
Makmal Biologi Makmal Bilik Kelas 4 Bestari Dewan Melati 1 Cemerlang 2 Fikrah 2 Cemerlang BLOK MELATI
Makmal
Tandas Bilik Wuduk Rabiatuladawiyah Kedai Buku Bengkel Kemahiran Manipulatif Persalinan Bilik Kesihatan
Bilik
Surau
Bilik BESTARI 2
BLOK CEMPAKA
BLOK KESIDANG

1 Fikrah
SPBT
1 Dinamik
2 Dinamik
BILIK
4 Dinamik
Bilik Kelas
TANGGA
Dewan Tun Teja
PADANG SEKOLAH
4
Bilik Lukisan Kejuruteraan
Stor
Cemerlang
4 Gemilang
Bilik Kelas
Tandas
TANGGA T ANGGA Stor Sukan Tandas Moral Bilik

| PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 4
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 2019KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS

BILIK KHAS GURU BILIK KHAS
Kelas Guru-guru Tingkatan

Media Pn. Syazal Amira bt. Sabri
Perpustakaan Cik Nurasyran bt. Arshad

Pusat Sumber Islam Pn. Zuzita bt. Zakaria

Bilik Siti Khadijah Pn. Malarveli a/p Ramasamy
SAL/PAK Pn. Zaharah bt. Mohd Said

Bestari 1 / Blok Kenanga En. Mohd. Zuwairi b. Mohamad
Bestari 2 / Blok Cempaka En. Mohd. Zuwairi b. Mohamad

Bestari 3 / Blok Melur Pn. Siti Norshuada bt. Mayazis
VIP Pn. Alina bt. Ali

Disiplin Pn. Hew King Wook
Bilik Sakit & Rawatan Pn. Hesty bt. Djanifar

Bilik Kesihatan Pn. Anis Raihana Bt Baharom

Bilik Kaunseling Pn. Kamatchi A/P Veerapathran

Bilik Siti Aisyah Pn. Maizatularjuna Bt Ab Lah
Bilik Tun Teja En. Mohd Hadhri b Sulaiman

Bilik Pendidikan Islam Pn. Zuzita Bt Zakaria
Bilik Bahasa Jepun Cik Ngiam Yoke Shan

Geografi/Kemanusiaan Pn. Selvarani a/p Francis &
Pn. Fauziah Bt Ibrahim
Sejarah Pn. V. Malathy a/p V.Visvanathan

Bahasa/Bestari 3 Pn. Alia Fatma bt. Bostanoordin &
Pn. Uthia Malar a/p Thirugnanam
Pendidikan Seni Pn. Alina bt. Ali

Koperasi Pn. Amnah bt. Ismail
SPBT Pn. Santi a/p Perumal

ABM/Peperiksaan Pn. Nasyikin bt. Samsudin,
Cik Noraini bt. Zakaria & Pn. Ooi Saw Gaik
Stor Sukan Pn. Norulaini bt. Rahmad
Stor PJK Pn. Haslizawati bt. Musa

Stor Koko Pn. Noor Fadzilah bt. Abdul Raof
Dewan Mawar Pn. Norulaini bt. Rahmad


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 5
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 2019BILIK KHAS GURU BILIK KHAS
Dewan Melati Pn. Suganthi a/p Nadarajah

Grafik Berkomputer/ MPV Pn. Wan Nurhayati bt. Wan Md Nor
Bilik Agama Pn. Nurdini bt. Ismail

Surau Pn. Siti Nur Shahariyah bt. Sahri
Surau Bilik Guru Pn. Nurdini bt. Ismail

Surau Kantin Pn. Zuzita bt. Zakaria

Makmal Sains 1 Pn. Masyitah Ahmad bt. Maulana
Makmal Sains 2 Pn. Rosni bt. Jaafar

Makmal Sains 3 Pn. Azrina bt. Mohd. Ismail
Makmal Sains 4 Pn. Loges Bari a/p Sankaran

Makmal Sains 5 Pn. Nor Hafiza bt. Jaafar
Makmal Sains 6 Datin Khamisah bt. Mohammed Yassin

Makmal Kimia 1 Pn. Wan Mariam Aminah bt. Wan Said
Makmal Kimia 2 Cik Roznita bt. Azami

Makmal Biologi 1 Pn. Rosliani bt. Mamat
Makmal Biologi 2 Pn. Rosliani bt. Mamat

Makmal Fizik 1 En. Wan Mohd. Hafiz bin Wan. Mohd Azmi

Makmal Fizik 2 Pn. Noorulhuda bt. Shahabudin
Penyelaras & Penyelia Bengkel KH/ RBT Pn. Josephine Chong Soo Fern

Bilik Jahitan (Blok Bakawali) Pn. Nurul Asyikin bt. Yacob
Bengkel Kayu 1 (Blok Bakawali) Pn. Nuru Shalinda bt. Sharuddin

Bilik Masakan (Blok Bakawali) Pn. Josephine Chong Soo Fern
Bengkel Elektrik 1 (Blok Bakawali) Pn. Hesty bt. Djanifar

Bengkel Elektrik 2 (Blok Kenanga) Pn. Hesty bt. Djanifar

Bilik Pengurusan Diri (Blok Bakawali) Pn. Josephine Chong Soo Fern
Bengkel Kayu 2 (Blok Tanjung) Pn. Nurul Asyikin bt. Yacob

Bengkel Paip/Enjin (Blok Bakawali) Pn. Nuru Shalinda bt. Sharuddin
Bengkel ERT/ SRT/ Masakan/ Jahitan Pn. Nur Amni bt. Ab Aziz

Bilik Lukisan Kejuruteraan Pn. Yuslindawati Bt Mokhtar

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 6
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN JALAN IPOH,

KUALA LUMPUR
P PR RO OG GR RA AM M T TR RA AN NS SF FO OR RM MA AS SI I S SE EK KO OL LA AH H
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH

2 2 20 0 02 2 25 5 5K K KO O OH H HO O OR R RT T T 3 3 3. . .0 0 0 ( ( ( T T TS S S2 2 25 5 5 ) ) )

PENGURUSAN TS25 2019


PENGENALAN TS25

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia
ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran
dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013 – 2025.

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;

▪ Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
▪ Kepimpinan berkualiti
▪ Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
▪ Komitmen komuniti yang padu


OBJEKTIF TS25

▪ Mengaplikasi konsep dan Amalan PdPc Terbaik
▪ Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada
pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan
▪ Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid

MATLAMAT TS25KONSEP TS25


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 7
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN TS25 2019

JAWATAN KUASA TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 KOHORT 3.0
TAHUN 2019


Pengerusi (Senior Leadership Team) : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi I (Senior Leadership Team) : Pn. Rubiah bt. Badri
Naib Pengerusi II (Middle Leadership Team) Pn. Liew Siew Fong
Naib Pengerusi III (Middle Leadership Team) Pn. Nor Ayu bt. Adni
Rakan ELIT : Pn. Faridah Hanim bt. Ariffin
School Improvement Partners (SIP+) , PPWS
Tn Hj. Mohd Bahaudin Bokhari b. Manaf
School Improvement Specialist Coaches Plus
(SISC+), PPWS
Penyelaras/ Setiausaha : Pn. Intan Safinas bt. Johari
(Middle Leadership Team)
AJK (Middle Leadership Team) : 1. Pn.Vasantha a/p Muthusamy
2. Pn. Wan Mariam Aminah bt. Wan Said
3. Pn. Sakila bt. Che Sulaiman
4. Pn. Alia Fatma bt. Bostanoordin
5. Pn. Siti Rohaya bt. Ahad
6. YM Tengku Zaiman b. Raja Midin
7. En. Wan Mohd. Hafiz b. Wan. Mohd Azmi
8. Pn. Siti Nor Shahariyah bt. Sahri
9. Pn. Siti Nor shuhada bt. Mayazis
10. Pn. V. Malathy a/p Visvanathan
11. Pn. Junaineeh bt. Samir
12. Pn. Nasyikin bt. Samsudin
13. Pn. Norulaini bt. Rahmat
14. Pn. Alina bt. Ali
15. Pn. Uthia Malar a/p Thirugnanam
16. Cik Ngiam Yoke Shan
17. Pn. Kamatchi a/p Veerapathran
18. En. Mohd. Zuwairi b. Mohamad
19. Pn. Nur Amiza bt. Ghazali

Rakan PIBG : Datuk S. Kanappati a/l Saminlthan
YDP PIBG
En. Irmie Yuhazni b. Yusof
Y Naib YDP PIBGPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 8
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPURPENGURUSAN TS25 2019
CARTA GANTT LEARNING WALK TAHUN 2019


BULAN
BIL BULAN/ FOKUS
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (SPECIFIC) x x x x x

2 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (MANAGEABLE/ MEASUREABLE) x x x x x
3 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (ATTAINABLE/ ACHIEVEABLE) x x x x x
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (RELEVANT) x x x x x

5 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (TIME BOUND) x x x x x
6 KRITERIA KEJAYAAN x x x x x
7 PEMBELAJARAN KOOPERATIF x x x x x x
GURU SEBAGAI PENGAWAL
8 x x x x x x
- PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.1)
SUSUN ATUR KEDUDUKAN MURID
9 x x x x x x
- PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.2)
KAWALAN KOMUNIKASI MURID
10 x x x x x x
PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.2)
KAWALAN PERLAKUAN MURID
11 x x x x x x
- PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.2)
PEMBELAJARAN MENYERONOKKAN
12 x x
- PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.2)
13 TUGASAN KEPADA MURID x x x x x x
14 PENGGUNAAN KAD 'TRAFFIC LIGHT' x x x x x x x x x x x
15 ‘PARKING LOT' x x x x x x x x x x x
16 PAPARAN HASIL KERJA MURID x x x x x x x x x x x

17 SUDUT AKTIVITI x x x x x x x x x x x
18 SUDUT BACAAN x x x x x x x x x x x
19 ANALISIS DAN LAPORAN x x x x x x


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 9
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN TS25 2019
CARTA GANTT LEARNING WALK TAHUN 2019


BULAN
BIL BULAN/ FOKUS
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (SPECIFIC) x x x x x

2 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (MANAGEABLE/ MEASUREABLE) x x x x x
3 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (ATTAINABLE/ ACHIEVEABLE) x x x x x
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (RELEVANT) x x x x x

5 OBJEKTIF PEMBELAJARAN - SMART (TIME BOUND) x x x x x
6 KRITERIA KEJAYAAN x x x x x
7 PEMBELAJARAN KOOPERATIF x x x x x x
GURU SEBAGAI PENGAWAL
8 x x x x x x
- PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.1)
SUSUN ATUR KEDUDUKAN MURID
9 x x x x x x
- PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.2)
KAWALAN KOMUNIKASI MURID
10 x x x x x x
PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.2)
KAWALAN PERLAKUAN MURID
11 x x x x x x
- PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.2)
PEMBELAJARAN MENYERONOKKAN
12 x x
- PENYERTAAN AKTIF MURID (SKPMg2 - 4.2.2)
13 TUGASAN KEPADA MURID x x x x x x
14 PENGGUNAAN KAD 'TRAFFIC LIGHT' x x x x x x x x x x x
15 ‘PARKING LOT' x x x x x x x x x x x
16 PAPARAN HASIL KERJA MURID x x x x x x x x x x x

17 SUDUT AKTIVITI x x x x x x x x x x x
18 SUDUT BACAAN x x x x x x x x x x x
19 ANALISIS DAN LAPORAN x x x x x x


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 9
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN JALAN IPOH,

KUALA LUMPURP P PE E EN N NG G GU U UR R RU U US S SA A AN N N P P PE E EN N NT T TA A AD D DB B BI I IR R RA A AN N N

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019


PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2019 31.01.2019 23
12
01.02.2019 28.02.2019 20

01.03.2019 22.03.2019 16
1
JUMLAH HARI 59

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1
23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22
8
01.05.2019 24.05.2019 18

JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
25.05.2019 09.06.2019 16

10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23 9

01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45
2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
1
10.08.2019 18.08.2019 9

19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21 14
01.10.2019 31.10.2019 23
01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70
CUTI AKHIR TAHUN
5
23.11.2019 31.12.2019 39PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 10
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019
HARI KELEPASAN AM BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
TAHUN 2019


BIL
JENIS CUTI TARIKH HARI
HARI CUTI
Tahun Baru 2019 01.01.2019 Selasa 1
Thaipusam 21.01.2019 Isnin 1
Selasa &
Tahun Baru Cina (5 - 6).02.2019 2
Rabu
Hari Wilayah 01.02.2019 Jumaat 1
Hari Pekerja 01.05.2019 Rabu 1
Hari Wesak 19.05.2019 Ahad 1
Keputeraan SPB Yang 09.09.2019 Isnin 1
Di Pertuan Agong
Rabu &
Hari Raya Aidilfitri (5 - 6).06.2019 2
Khamis
Hari Kebangsaan 31.08.2019 Sabtu 1
Ahad &
Hari Raya Aidiladha (11 – 12).08.2019 2
Isnin
Hari Malaysia 16.09.2019 Isnin 1
Awal Muharram 01.09.2019 Ahad 1
Hari Deepavali 27.10.2019 Ahad 1
Keputeraan 09.11.2019 Sabtu 1
Nabi Muhammad S.A.W
Hari Krismas 25.12.2019 Rabu 1
ANALISIS CUTI PERAYAAN TAHUN 2019CUTI JENIS CUTI KUMPULAN B

TAHUN BARU CINA Cuti yang 04.02.2019 (Isnin)
05.02.2019 (Selasa) & diperuntukan oleh 07.02.2019 (Khamis) &
06.02.2019 (Rabu) KPM 08.02.2019 (Jumaat)

HARI RAYA AIDIL FITRI Cuti yang
05.06.2019 (Rabu) & diperuntukan oleh 10.06.2019 (Isnin)
06.06.2019 (Khamis) KPM
Cuti yang
HARI DEEPAVALI diperuntukan oleh 25.10.2019 (Jumaat) &
27.10.2019 (Ahad) 29.10.2019 (Selasa)
KPM
JUMLAH CUTI TAMBAHAN PERAYAAN 4 HariPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 11
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019
HARI UPACARA SEKOLAH TAHUN 2019

UPACARA TARIKH HARI
Merentas Desa 18.02.2019 Isnin

Mesyuarat Agong PIBG 09.03.2019 Sabtu
Sukan Tahunan Sekolah 22.03.2019 Jumaat
Hari Anugerah 27.04.2019 Sabtu
Kecemerlangan Akademik
Sambutan 14.06.2019 Jumaat
Hari Guru Peringkat Sekolah
Majlis Khatam Al-Quran 23.05.2019 Khamis
Hari Terbuka 05.07.2019 Jumaat
Hari Koperasi 24.06.2019 Isnin
Hari Anugerah Kokurikulum & 14.09.2019 Sabtu
Hal Ehwal Murid
Sambutan Awal Muharram 06.09.2019 Jumaat
Solat Hajat 26.09.2019 Khamis
Majlis Graduasi Tingkatan 5 28.09.2019 Sabtu


CUTI PERISTIWA SEKOLAH TAHUN 2019

UPACARA TARIKH HARI

Sambutan Hari Guru 14.06.2019 Jumaat
Merentas Desa 18.02.2019 Isnin
Sukan Tahunan Sekolah 22.03.2019 JumaatCUTI TAMBAHAN TAHUN 2019

UPACARA TARIKH HARI

Hari Wesak 20.05.2019 Isnin
Awal Muharam 02.09.2019 Isnin

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 12
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019TAKWIM TAHUN 2019


JANUARI
MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Selasa TAHUN BARU 2019
ORIENTASI PA & T1 (2/1 HINGGA
2 Rabu
4/1)
TAKLIMAT DISIPLIN T2, T3, T4 DAN MESYUARAT JK INDUK
3 Khamis
T5 KOKURIKULUM BIL 1/2019
1
4 Jumaat TAKLIMAT DISIPLIN PA DAN T1

ORIENTASI / KEM T4
5 Sabtu

6 Ahad
7 Isnin MUTIARA HARAPAN T5 (1)
8 Selasa MESYUARAT JK TS25 1/2019
PENDAFTARAN KOKURIKULUM
9 Rabu MOTIVASI PT3
2019
MESYUARAT POST MORTEM PT3
2 2018
10 Khamis
MESYUARAT JK PEPERIKSAAN,
PENILAIAN & HAEDCOUNT 1/2019
11 Jumaat
12 Sabtu LDP KURIKULUM
13 Ahad
SEMAKAN BUKU/ FAIL REKOD
14 Isnin PELANCARAN PROGRAM 'SUIT'
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
PERJUMPAAN KOKO 1/
15 Selasa MESYUARAT AGONG
KOKURIKULUM
PERJUMPAAN KOKO 1 /
16 Rabu PROGRAM ORIENTASI GURU BARU MOTIVASI SPM MESYUARAT AGONG
3 KOKURIKULUM
MESYUARAT PSS & MESYUARAT
17 Khamis
JK INDUK PSS 1/2019
18 Jumaat PERMATA GEMILANG TINGKATAN 1
19 Sabtu
20 Ahad

21 Isnin HARI THAIPUSAM
22 Selasa PERJUMPAAN KOKO 2
MESYUARAT JKP 2/2019,
23 Rabu MESYUARAT JK JADUAL WAKTU PERJUMPAAN KOKO 2
2/2019
4
24 Khamis MESYUARAT JK MERENTAS DESA

25 Jumaat KEM SILAT
26 Sabtu KEMSILAT
27 Ahad KEM SILAT
MAJLIS PELANTIKAN BADAN
28 Isnin
PERKHIDMATAN SEKOLAH
PERJUMPAAN KOKO 3 /
29 Selasa MESYUARAT AGONG RUMAH
SUKAN (KENANGA & CEMPAKA)
5
PERJUMPAAN KOKO 3 /
30 Rabu MESYUARAT AGONG RUMAH
SUKAN (MELATI & TANJUNG)
MASIH ADA YANG SAYANG ( TBC)
31 Khamis KEY-IN PBS/PBD SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
MURID

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 13
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019FEBRUARI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Jumaat HARI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
5 2 Sabtu
3 Ahad

4 Isnin CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
5 Selasa TAHUN BARU CINA
6 Rabu TAHUN BARU CINA
6 7 Khamis CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
8 Jumaat CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
9 Sabtu
10 Ahad
MAJLIS PELANCARAN BULAN
AKADEMIK,
11 Isnin SEMAKAN HASIL KERJA MURID
1 (11/2/2019 – 12/4/2019),
PENCERAPAN PdPc BERMULA
12 Selasa MUTIARA HARAPAN T3 (1) LARUS 1
13 Rabu LARUS 1

MESYUARAT
7 JKKS/KEWANGAN/ASET 2/2019

MESYUARAT PBS/ PBD 2/2019
14 Khamis
MESYUARAT SPSK 1/2019
DIALOG PRESTASI 1/2019
ALK 4/2018
15 Jumaat KURSUS KEPIMPINAN
KOKURIKULUM
16 Sabtu
17 Ahad

MERENTAS DESA
18 Isnin
CUTI UPACARA 1
PELANCARAN & PERJUMPAAN
19 Selasa LARUS 2
MENTOR MENTEE (1)
20 Rabu LARUS 2
8 MESYUARAT JK HARI
21 Khamis ANUGERAH KECEMERLANGAN MESYUARAT PIBG
AKADEMIK 1/2019
KURSUS KEPIMPINAN KETUA &
22 Jumaat MESYUARAT PANITIA 2/2019
PENOLONG KETUA TINGKATAN
23 Sabtu
24 Ahad
PELANCARAN PROGRAM
25 Isnin JUARA/PENETAPAN TARGET SAMBUTAN HARI LAHIR (JAN & FEB)
PT3/SPM
UJIAN 1 PER, TG 1, 2 & 4 /
26 Selasa INTERVENSI PT3/SPM
(26/2 - 8/3)/2019
9 MESYUARAT JKP 3/2019,
27 Rabu MESYUARAT JK (AGM)PIBG
KEY-IN PBS/PBD
MAJLIS PERSARAAN
PN SAKILA BT CHE SULAIMAN &
28 Khamis PN WAN MARIAM AMINAH SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
MURID
BT WAN SAID
KEY-IN PBS/PBD

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 14
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019MAC

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Jumaat
9 2 Sabtu
3 Ahad
4 Isnin
5 Selasa MUTIARA HARAPAN T5 (2)
MESYUARAT JK PENGELOLA SUKAN
6 Rabu
TAHUNAN
10 MESYUARAT GURU 2/2019
7 Khamis
MESYUARAT JK ICT 2/2019
8 Jumaat
9 Sabtu MESYUARAT AGONG PIBG
10 Ahad
MAJLIS PENUTUPAN BULAN
11 Isnin
AKADEMIK
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (ITP &
12 Selasa LARUS 3
IMK) T1
13 Rabu LARUS 3
MESYUARAT JK HARI
11 14 Khamis ANUGERAH KECEMERLANGAN
AKADEMIK 2/2019
KEM EKSPEDISI ILMU Tg 3 & 5
15 Jumaat
(15 -16)/3/2019
16 Sabtu ABRSM
17 Ahad
TAKLIMAT PERKHEMAHAN
18 Isnin
PERDANA
19 Selasa PERJUMPAAN MENTOR MENTEE (2)
20 Rabu MESYUARAT JKP 4/2019 RAPTAI SUKAN TAHUNAN
PENGUMUMAN KEPUTUSAN
SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
21 Khamis SPM 2018, MESYUARAT AGONG KOPERASI
12 KEY-IN PBS/PBD MURID
SUKAN TAHUNAN
22 Jumaat
CUTI UPACARA 2
23 Sabtu KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS
24 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA BERMULA

25 Isnin
26 Selasa

27 Rabu
28 Khamis

29 Jumaat
30 Sabtu

31 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA BERAKHIR
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 15
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019APRIL

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PROGRAM KEMAHIRAN BELAJAR
1 Isnin PELANCARAN KEMPEN '5S'
TG 1 & TG 2
2 Selasa PERJUMPAAN KOKO 4
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (ITP)
3 Rabu PERJUMPAAN KOKO 4
T4
MESYUARAT POST MORTEM
13 UJIAN 1 PER, TG 1, 2 & 4
4 Khamis INTERVENSI PT3/SPM Ujian Minda Sihat (DASS)
MESYUARAT JK PEPERKSAAN,
PENILAIAN & HEADCOUNT 2/2019
5 Jumaat
6 Sabtu
7 Ahad
8 Isnin MINGGU PPDa ( 8/4 HINGGA 12/4 )
9 Selasa PERJUMPAAN KOKO 5
10 Rabu PERJUMPAAN KOKO 5

MESYUARAT POST MORTEM
PEPERIKSAAN SPM 2018/
14 11 Khamis MESYUARAT JK PEPERIKSAAN,
PENILAIAN & HEADCOUNT 3/2019
DIALOG PRESTASI 2/2019
12 Jumaat
13 Sabtu LDP ICT & KURSUS PRS
14 Ahad
15 Isnin MAJLIS PENUTUPAN MINGGU PPDa
16 Selasa PERJUMPAAN MENTOR MENTEE (3) PERJUMPAAN KOKO 6
MESYUARAT JKP 5/2019,
17 Rabu MESYUARAT JK JADUAL WAKTU PERJUMPAAN KOKO 6
3/2019
15 MESYUARAT JK HEM, DISIPLIN &
18 Khamis
UBK 2/2019

19 Jumaat MUTIARA SRI KANDI T3 & T5
20 Sabtu
21 Ahad
GERAK GEMPUR PPT TG 4 & TG
22 Isnin 5 (22/4 - 3/5)/ MUTIARA HARAPAN T3 (2)
2019
RAPTAI HARI ANUGERAH
23 Selasa KECEMERLANGAN AKADEMIK PERJUMPAAN KOKO 7
2018
RAPTAI HARI ANUGERAH
24 Rabu KECEMERLANGAN AKADEMIK PERJUMPAAN KOKO 7
16 2018
25 Khamis

26 Jumaat
27 Sabtu HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK 2018
28 Ahad
GERAK GEMPUR PPT TG PA, TG SAMBUTAN HARI LAHIR
29 Isnin
1, TG 2 & TG 3 (29/4 - 10/5)/ 2019 (MAC & APRIL)
17 PROGRAM UNTUKMU (PEKERJA)
30 Selasa KEY-IN PBS/PBD SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN POST MORTEM SUKAN
MURIDPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 16
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019MEI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Rabu HARI PEKERJA
MAJLIS PERSARAAN
2 Khamis
PN RUBIAH BT BADRI
17
3 Jumaat MUTIARA HARAPAN T5 (3) ALK 1/2019
4 Sabtu
5 Ahad

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
6 Isnin TAHUN TG 4 & 5
(6 - 24) /5/2019
PROGRAM IHYAK RAMADHAN,
7 Selasa AHLAN SAHLAN YA RAMADHAN &
TADARUS AL-QURAN BERMULA

MESYUARAT JK INDUK
8 Rabu MESYUARAT JKP 6/2019
18 KOKURIKULUM 2/2019
MESYUARAT
9 Khamis JKKS/KEWANGAN/ASET 3/2019
MESYUARAT PBS /PBD 3/2019

10 Jumaat MESYUARAT PANITIA 3/2019
11 Sabtu
12 Ahad
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
13 Isnin TAHUN TG PER, 1. 2 & 3
(13 - 17)/5/2019
14 Selasa PROGRAM KESIHATAN WANITA
15 Rabu PERJUMPAAN MENTOR MENTEE (4)
19 MESYUARAT GURU 3/2019
16 Khamis
MESYUARAT JK ICT 3/2019
17 Jumaat
18 Sabtu
19 Ahad HARI WESAK
20 Isnin CUTI GANTI HARI WESAK
21 Selasa MESYUARAT JK TS25 2/2019
22 Rabu NUZUL QURAN

PROGRAM MASIH ADA YANG
MAJLIS KHATAM AL-QURAN
23 Khamis SAYANG (HARI RAYA AIDILFITRI)
20
IFTAR RAMADHAN
SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
24 Jumaat KEY-IN PBS/PBD
MURID
25 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN BERMULA
26 Ahad

27 Isnin
28 Selasa

29 Rabu
30 Khamis

31 JumaatPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 17
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019JUN

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Sabtu

2 Ahad
3 Isnin

4 Selasa
5 Rabu HARI RAYA AIDILFITRI

6 Khamis HARI RAYA AIDILFITRI
7 Jumaat

8 Sabtu
9 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN BERAKHIR
10 Isnin CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM


11 Selasa SEMAKAN HASIL KERJA MURID 2, PERJUMPAAN KOKO 8
(11/6 – 19/7)/2019
12 Rabu MUTIARA HARAPAN T3 (3) PERJUMPAAN KOKO 8
MESYUARAT JK PERKHEMAHAN
PERDANA
21 13 Khamis
DIALOG PRESTASI 3/2018
SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH/ SAMBUTAN AIDIL FITRI/ JAMUAN KELAS
14 Jumaat
CUTI UPACARA 3
15 Sabtu
16 Ahad
17 Isnin
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PT3-
18 Selasa PERJUMPAAN KOKO 9
IMK
19 Rabu PERJUMPAAN KOKO 9
22 MESYUARAT PSS & MESYUARAT,
20 Khamis PERJUMPAAN MENTOR MENTEE (5)
JK INDUK PSS 2/2019
21 Jumaat
22 Sabtu
23 Ahad
PELANCARAN HARI KOPERASI
24 Isnin SAMBUTAN HARI LAHIR (MEI & JUN)
SEKOLAH
25 Selasa PERJUMPAAN KOKO 10
26 Rabu MESYUARAT JKP 7/2019 HARI KERJAYA PERJUMPAAN KOKO 10

MESYUARAT POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
23 27 Khamis TAHUN, MESYUARAT GOTONG ROYONG
MESYUARAT JK PEPERKSAAN, PERDANA
PENILAIAN & HEADCOUNT 4/2019
SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
28 Jumaat KEY-IN PBS/PBD
MURID
29 Sabtu
30 Ahad


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 18
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019JULAI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Isnin

2 Selasa PROGRAM PERHUBUNGAN SIHAT PERJUMPAAN KOKO 11
3 Rabu PERJUMPAAN KOKO 11
24 4 Khamis MESYUARAT JK INDUK 3/2019
5 Jumaat HARI TERBUKA SEKOLAH
6 Sabtu
7 Ahad
PELANCARAN MINGGU PSS,
GERAK GEMPUR PERCUBAAN
8 Isnin
PT3
(15 - 26)/7/2019
9 Selasa PERJUMPAAN KOKO 12
10 Rabu PERJUMPAAN KOKO 12
25 MESYUARAT GURU 4/2019
11 Khamis MESYUARAT JK ICT 4/2019
MESYUARAT SPSK 2/2019

12 Jumaat PERJUMPAAN MENTOR MENTEE (6)
13 Sabtu GOTONG ROYONG PERDANA
14 Ahad

15 Isnin

16 Selasa
17 Rabu MUTIARA HARAPAN T5 (4)
26 MESYUARAT PELANCARAN
18 Khamis
BULAN KEMERDEKAAN
19 Jumaat KEMBARA ILMU MESYUARAT ALK 2 / 2019
20 Sabtu
21 Ahad

MAJLIS PENUTUPAN MINGGU
22 Isnin
PSS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3
23 Selasa
(23/7 - 31/7) /2019
MESYUARAT JKP 8/2019,
27 24 Rabu MESYUARAT JK JADUAL WAKTU
4/2019
MESYUARAT JK UNIT HEM /
25 Khamis
DISIPLIN/ UBK 3/2019
26 Jumaat PERKHEMAHAN PERDANA
27 Sabtu PERKHEMAHAN PERDANA
28 Ahad PERKHEMAHAN PERDANA
MAJLIS PELANCARAN BULAN
KEMERDEKAAN 2019
29 Isnin
GERAK GEMPUR PERCUBAAN
SPM (29/7 - 9/8) /2019
28
30 Selasa
SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
31 Rabu KEY-IN PBS/PBD
MURIDPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 19
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019OGOS

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
UJIAN LISAN BERTUTUR PT3
1 Khamis BAHASA MELAYU DAN BAHASA MESYUARAT JK HAC KOKURIKULUM
INGGERIS (1 -30)/8/2019
28 2 Jumaat PERJUMPAAN MENTOR MENTEE (7)
3 Sabtu ABRSM
4 Ahad
5 Isnin
6 Selasa

7 Rabu
MESYUARAT AJK MAJLIS
29 8 Khamis GRADUASI
DIALOG PRESTASI 4/2019
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PT3-
9 Jumaat
IKP
10 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA BERMULA
11 Ahad HARI RAYA AIDILADHA
12 Isnin HARI RAYA AIDILADHA

13 Selasa
14 Rabu

15 Khamis
16 Jumaat

17 Sabtu
18 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA BERAKHIR

19 Isnin UJIAN LISAN MENDENGAR PT3
(BAHASA MELAYU)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
(20/8 - 6/9)2019.
20 Selasa
UJIAN LISAN MENDENGAR PT3
(BAHASA INGGERIS)
21 Rabu
30
MESYUARAT POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3
22 Khamis MESYUARAT AJK 'MAHEM'
MESYUARAT JK PEPERKSAAN,
PENILAIAN & HEADCOUNT 5/2019
23 Jumaat

24 Sabtu LDP HEM & KOKURIKULUM
25 Ahad
SAMBUTAN HARI LAHIR
26 Isnin
( JULAI & OGOS)
27 Selasa MUTIARA HARAPAN T3 (4)
28 Rabu
31
29 Khamis

SAMBUTAN AMBANG
30 Jumaat KEMERDEKAAN SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
MURID
KEY-IN PBS/PBD
31 Sabtu HARI KEMERDEKAAN

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 20
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019SEPTEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
31 1 Ahad AWAL MUHARRAM
2 Isnin AWAL MUHARRAM
3 Selasa MESYUARAT JK TS25 3/2019
4 Rabu

MUTIARA HARAPAN T5 (5) MESYUARAT HAC KOKO &
32 5 Khamis
MESYUARAT 'MAHEM' &'MAKOKU' MAHEM
SAMBUTAN AWAL
6 Jumaat
MUHARRAM
7 Sabtu
8 Ahad
9 Isnin KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG
10 Selasa
RAPTAI MAJLIS ANUGERAH HEM &
11 Rabu
KOKURIKULUM
12 Khamis DIALOG PRESTASI 5/2019
33
MAJLIS PENUTUPAN
13 Jumaat PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (IKK) T5
BULAN KEMERDEKAAN
14 Sabtu MAHEM & MAKOKU' 2019 & JAMUAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
15 Ahad
16 Isnin HARI MALAYSIA
GERAK GEMPUR PT3
17 Selasa (17 -27)/9/2019 &
SPM (17/9 - 1/11) 2019
18 Rabu SEMINAR PECUTAN AKHIR SPM
MESYUARAT POST
34 MORTEM PEPERIKSAAN

19 Khamis PERCUBAAN SPM ,
MESYUARAT JK
PEPERKSAAN, PENILAIAN
& HEADCOUNT 6/2019
20 Jumaat
21 Sabtu MAJLIS PERPISAHAN LEMBAGA PENGAWAS
22 Ahad
GERAK GEMPUR
PEPERIKSAAN AKHIR
23 Isnin TAHUN TG PER,1 & 2 MUTIARA HARAPAN T3 (5)
(23/9 - 14/10)/ 2019 &
4 (23/9 - 4/10)/2019
24 Selasa PERJUMPAAN MENTOR MENTEE (8)
35 25 Rabu MESYUARAT JKP 9/2019
26 Khamis SOLAT HAJAT PT3/SPM
27 Jumaat MAJLIS RESTU PT3 MESYUARAT ALK 3 / 2019
28 Sabtu MAJLIS GRADUASI
29 Ahad
PEPERIKSAAN PT3 (30/9 -
36 30 Isnin 8/10)/2019 SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN MURID
KEY-IN PBS/PBDPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 21
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019OKTOBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Selasa TAKLIMAT PENGISIAN KAD KOKO

2 Rabu
MESYUARAT JK HEM / DISIPLIN /
UBK 4 / 2019
3 Khamis
36
DIALOG PRESTASI 6/2019
4 Jumaat
5 Sabtu JAMUAN KOPERASI
6 Ahad
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG
7 Isnin 4 (7 - PROGRAM PASCA PT3
24)/10/2019
8 Selasa
9 Rabu
37 MESYUARAT PSS & MESYUARAT
10 Khamis
JK INDUK PSS 3/2019
11 Jumaat
12 Sabtu HARI SUKAN NEGARA
13 Ahad
SAMBUTAN HARI LAHIR
14 Isnin (SEPT & OKT) KUTIPAN KAD KOKO
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG
15 Selasa PER,TG 1 DAN TG 2 (15 -
23)/10/2019
16 Rabu
38 MESYUARAT JKKS/ KEWANGAN/
17 Khamis ASET 4/2019 PERJUMPAAN MENTOR MENTEE (9)
MESYUARAT PBS /PBD 4/2019
18 Jumaat
19 Sabtu JAMUAN AKHIR TAHUN KEJARA
20 Ahad
21 Isnin HARI ANUGERAH NILAM
22 Selasa

MESYUARAT JK INDUK
23 Rabu
KOKURIKULUM BIL 4 / 2019
39 MESYUARAT PANITIA 4/2019, PROGRAM MASIH ADA YANG
24 Khamis
KEY-IN PBS/PBD SAYANG - DEEPAVALI
25 Jumaat CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
26 Sabtu
27 Ahad DEEPAVALI
28 Isnin CUTI GANTI DEEPAVALI
29 Selasa CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
40 30 Rabu PENGISIAN MARKAH PAJSK

MESYUARAT GURU 5/2019 SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
31 Khamis
MESYUARAT JK ICT 5/2019 MURID
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 22
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019NOVEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Jumaat
40 2 Sabtu
3 Ahad
PEPERIKSAAN SPM BERMULA SAMBUTAN HARI LAHIR
4 Isnin
(4/11 - 4/12)/2019 ( NOV & DIS)
5 Selasa
PERJUMPAAN MENTOR MENTEE
6 Rabu MESYUARAT JKP 10/2019
(10)
41 7 Khamis MAJLIS RESTU SPM
8 Jumaat TARIKH AKHIR PENGISIAN PAJSK

9 Sabtu MAULIDUR RASUL
10 Ahad
11 Isnin

12 Selasa
PENGUMPULAN DATA
13 Rabu
KOKURIKULUM
MESYUARAT POST MORTEM
42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
14 Khamis MESYUARAT JK PEPERKSAAN,
PENILAIAN & HEADCOUNT 7/2019
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin
19 Selasa
MESYUARAT JKP 11/2018,
20 Rabu MESYUARAT JK JADUAL WAKTU
5/2018
43 21 Khamis

SEMAKAN JADUAL KEHADIRAN
22 Jumaat KEY-IN PBS/PBD
MURID
23 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN BERMULA
24 Ahad
25 Isnin

26 Selasa
27 Rabu

28 Khamis
29 Jumaat

30 Sabtu


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 23
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019DISEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN & KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 Ahad

2 Isnin
3 Selasa

4 Rabu
5 Khamis

6 Jumaat
7 Sabtu

8 Ahad
9 Isnin

10 Selasa
11 Rabu

12 Khamis KEPUTUSAN PT3
13 Jumaat

14 Sabtu
15 Ahad

16 Isnin
17 Selasa

18 Rabu
19 Khamis

20 Jumaat
21 Sabtu

22 Ahad
23 Isnin

24 Selasa
25 Rabu KRISMAS
MESYUARAT JKP 1/2020,
26 Khamis MESYUARAT JK JADUAL WAKTU
1/2020

27 Jumaat ORIENTASI MURID BARU-
KEIBUBAPAAN
28 Sabtu
29 Ahad

MESYUARAT GURU 1/2020
MESYUARAT ICT 1/2020
30 Isnin MESYUARAT
JKKS/KEWANGAN/ASET 1/2020
MESYUARAT PBS/ PBD 1/2020
MESYUARAT JK HEM, DISIPLIN & MESYUARAT JK INDUK
31 Selasa MESYUARAT PANITIA 1/2020
UBK 1/2020 KOKURIKULUMPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 24
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019SENARAI NAMA GURU TAHUN 2019BIL NAMA KOD TUGAS KHAS

1 Masliah bt. Talib MT Pengetua
2 Rubiah bt. Badri RB PK Pentadbiran
3 Liew Siew Fong LSF PK Hal Ehwal Murid
4 Nor Ayu bt. Adni AYU PK Kokurikulum
Guru Kanan Bahasa, Pengurus Sistem
5 Vasantha a/p Muthusamy VAS Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) &
Penyelaras PBS/ PBD

Guru Kanan Vok&Teknik, Penyelaras
6 Sakila bt. Che Sulaiman SCS
Penyelenggaraan & Juruaudit Dalaman
Guru Kanan Sains & Matematik,
7 Wan Mariam Aminah bt. Wan Said WMA
Penyelaras SKPMg2 & Penyelaras DLP
Guru Kanan Kemanusiaan,
Penyelaras Bulan Patriotisme &
8 Intan Safinas bt. Johari ISJ
Penyelaras/ SU Transformasi Sekolah
(TS25)

Ketua Guru Bimbingan & Kaunseling &
9 Kamatchi a/p Veerapathran KV
Penyelaras LDP
10 Maizatularjuna bt. Ab. Lah MAI Guru Bimbingan & Kaunseling
11 Nurasyran bt. Arshad NA Ketua Guru Pusat Sumber Sekolah
Guru Data & Guru EMIS , SU SSO,
12 Nur Amiza bt. Ghazali NAG
Ketua Ladies & Penyelaras myPortfolio
KP Bahasa Malaysia & Penyelaras
13 Alia Fatma bt. Bostanoordin AFB
MBMMBI
KP Pendidikan Seni &
14 Alina bt. Ali AA
Ketua Keceriaan & Kebersihan
S/U Koperasi &
15 Amnah bt. Ismail AI
Ketua Latihan Kebakaran
16 Anis Raihana bt. Baharom ARB Ketua Kesihatan
17 Azrina bt Mohd Ismail AMI Guru Majalah & Pen. Guru VLE-FROG

18 Fauziah bt. Ibrahim FI KP Geografi & Ketua Bencana Alam
19 Hariz bin Mohamad HZM Penyelaras Unit Beruniform
20 Haslizawati bt. Musa HM KP PJK
21 Hesty bt. Djanifar HD S/U SARANA & Guru Bilik Sakit
22 Hew King Wook HKW Ketua Guru Disiplin & S/U SSDM
23 Josephine Chong Soo Fern JCSF KP Reka Bentuk & Teknologi,
S/U 'Headcount' PA, T1, T2, T3, T4 &
24 Junaineeh bt. Samir JS
T5 & Guru Program JUARA
25 Datin Khamisah bt. Mohd. Yasin KMY KP PSK
S/U Pengurusan Aset &
26 Loges Bari a/p Sankaran LBS
Penyelenggaraan
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 25
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019BIL NAMA KOD TUGAS KHAS

27 Malarveli a/p Ramasamy MR KP Bahasa Tamil & S/U HEM
28 Masyitah bt. Ahmad Maulana MAM S/U DLP & Pen. Guru Media
Penyelia Tingkatan 2 & Guru
29 Mohd Hadhri bin Sulaiman HS Kecemerlangan Akademik PA, T1, T2 &
T4
Mohammad Afif bin Muhammad
30 MAMR AJK Penyelenggaraan
Ridhwan
31 Mohd. Zuwairi bin Mohamad WZM Ketua Guru Bestari & Guru ICT
32 Muhaimin bin Yusof MY S/U TIMMS & PISA
33 Nafisah bt. Yeop Mohamad Kassim NYMK S/U PBS/PBD & Ketua Keselamatan
34 Nasyikin bt. Samsudin NS S/U Peperiksaan Dalaman T3. T4 & T5

35 Ng Ai Hwa NAH KP Bahasa Cina & Penyelia Tingkatan 3
36 Ngiam Yoke Shan NYS KP Bahasa Jepun & Ketua Guru NILAM
37 Noor Fadzilah bt. Abdul Raof NFAR S/U Kokurikulum
38 Noorulhuda bt. Shahabudin NS KP Sains
S/U Peperiksaan Dalaman PA, T1 & T2
39 Noraini bt. Zakaria NZ
& Guru Yayasan Selangor
40 Nor Hafiza bt. Jaafar NHJ S/U PT3

41 Nor Haswani bt Mohammad NHM Penyelaras Sukan Permainan
42 Norulaini bt. Rahmad NR S/U Sukan
43 Norzetty bt. Md. Zahir NZ Pen. S/U PT3
KP Sains Rumah Tangga &
44 Nur Amni bt. Ab Aziz NAA
Ketua Skuad Anti Denggi
Ketua Biasiswa & Pen. Guru Pusat
45 Nurdini bt. Ismail NDI
Sumber Islam
46 Nurshakiellah Natra bt. Mohd Najib NNMN Ketua Guru Kebajikan
47 Nuru Shalinda bt. Sharudin NSS Pen. S/U Kokurikulum
48 Nurul Asyikin bt. Yacob NAY Bendahari Koperasi
KP Prinsip Perakaunan &
49 NurulLiyana bt. Ahmad Bzayaudin NLAB
Ketua Guru Jadual Waktu
50 Ooi Saw Gaik OOI PenyeliaTingkatan PA & 1
51 Rohani bt. Mohd Yatim RY Pen. Guru Disiplin
52 Rosliani bt. Mamat RM KP Biologi

53 Rosni bt. Jaafar RJ AJK Kesihatan
54 Roznita bt. Azami RA KP Kimia
55 Sabariah bt. Johari SJ KP Ekonomi & S/U SPM
56 Santi a/p Perumal SP Ketua Guru SPBT
57 Selvarani a/p Francis SF KP Pendidikan Moral

KP Perniagaan &
58 Siti Norshuada bt. Mayazis SNM
Ketua Guru VLE- FROG
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 26
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019BIL NAMA KOD TUGAS KHAS

59 Siti Nur Shahariyah bt. Sahri SNSS KP Tasawwur Islam
KP Matematik & Guru Program
60 Siti Rohaya bt. Ahad SRA
Kecemerlangan Akademik Sekolah T5
61 Suganthi a/p Nadarajah SN Ketua Guru Kantin
62 Sumathe a/p Suppiah SS KP Sejarah
63 Syahzal Amira bt. Sabri SAS Ketua Guru Media
KP Kesusasteraan Melayu &
64 YM Tengku Zaiman bin Raja Midin TZRM
Pen. S/U Sukan
65 Uthia Malar a/p Thirugnanam UMT KP Bahasa Inggeris & Penyelaras MUET
Penyelia Tingkatan 5 &
66 V. Malathy a/p Visvanathan MVV
Ketua Majlis Ketua Tingkatan
67 Wan Mohd. Hafiz bin W. Mohamed Azmi WHM KP Fizik & Ketua Penyelenggaraan
68 Wan Nurfarahin bt. Wan Othman WNWO Penyelaras Persatuan/ Kelab

Wan Nurfazirah bt. W. Mohamad
69 WNF SU KBAT/ i-THINK & Ketua APDM
Fablillah
70 Wan Nurhayati bt. Wan Md Nor WNWM KP Grafik Berkomputer

KP Matematik Tambahan &
71 Yeo Sai Kiu YSK
Penyelia Tingkatan 4
KP Grafik Komputer Teknikal &
72 Yuslindawati bt. Mokhtar YM
Ketua PPDa
Ketua Guru SAL/PAK & Guru Program
73 Zaharah bt. Mohd Said ZMS
Kecemerlangan Akademik Sekolah T3
KP Pendidikan Islam & Ketua Guru
74 Zuzita bt. Zakaria ZZ
Pusat Sumber Islam

75 Guru X
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 27
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019
SENARAI NAMA STAF SOKONGAN
TAHUN 2019BIL NAMA JAWATAN
1. Norzita bt. Kasim Ketua Pembantu Tadbir

2. Aidawati bt. Md. Ariff Pembantu Tadbir
3. Hanira bte Hasin Pembantu Am Pejabat

4. Mohd. Hazlan bin Hatib Pembantu Makmal
5. Mohd. Nasrul Hafiz bin Mohd. Nasir Pembantu Makmal

6. Norhidayah bt. Baki Pembantu Makmal
7. Siti Zainab bt. Othman Pembantu Makmal
8. Athirah Liyana bt. Mat Saihan Pembantu Makmal

9. Mohd Syafiq bin Tajo Azhar Pembantu Makmal

10. Halrul Anuar bin Daud Atendan Makmal
11. Zairinah bt. Ismail Pembantu Operasi

“Coming together is a beginning.

Keeping together is progress. Working together is success.”

HENRY FORD (1863 – 1947)


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 28
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


RUMUSAN SENARAI TUGAS GURU TAHUN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM /
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB PERMAINAN

1 Masliah bt. Talib Pengetua Pemantauan dan Penilaian
2 Rubiah bt. Badri PK Pentadbiran Perancangan, Pengurusan, Pemantauan

3 Liew Siew Fong PK Hal Ehwal Murid Perancangan, Pengurusan, Pemantauan

4 Nor Ayu bt. Adni PK Kokurikulum Perancangan, Pengurusan, Pemantauan
Pengurus Sistem
Pengurusan Penyelaras Rumah Sukan
Guru Kanan Bahasa
Vasantha a/p Sekolah Kualiti Melati
5 Guru Relief - - -
Muthusamy (SPSK) & Penyelaras Persatuan

Penyelaras (BM, BI, B.Cina, B.Tamil)
PBS/ PBD
Wan Mariam Aminah Guru Kanan Penyelaras Makmal, Penyelaras Rumah Sukan
bt Penyelaras DLP,& Kenanga
6 Sains & Math - - -
Wan Said Guru Relief Penyelaras/ Penyelaras Persatuan
SU SKPMg2 (Sains, Mate)
Juruaudit Dalaman Penyelaras Rumah Sukan
Guru Kanan
Sakila bt Sekolah & Cempaka
7 Vok & Tek Penyelaras Penyelenggaraan - -
Che Sulaiman Penyelaras Penyelaras Persatuan
Guru Relief
Penyelenggaraan (KH, SRT)
Penyelaras Bulan
Patriotisme & Penyelaras Rumah Sukan
Guru Kanan
8 Intan Safinas bt Kemanusiaan Penyelaras/ - - - Tanjung
Johari SU Transformasi Penyelaras Persatuan
Guru Relief
Sekolah 2025 (Geog, Sejarah,PPI, Seni)
(TS25)
Penyelaras MBMMBI
Alia Fatma bt St. John AJK Transformasi Sekolah
9 - Bahasa Melayu - Bola jaring
Bostanoordin B.Melayu 2025 (TS25)
(GDB)
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 29
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


RUMUSAN SENARAI TUGAS GURU TAHUN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM /
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB PERMAINAN

1 Masliah bt. Talib Pengetua Pemantauan dan Penilaian
2 Rubiah bt. Badri PK Pentadbiran Perancangan, Pengurusan, Pemantauan

3 Liew Siew Fong PK Hal Ehwal Murid Perancangan, Pengurusan, Pemantauan

4 Nor Ayu bt. Adni PK Kokurikulum Perancangan, Pengurusan, Pemantauan
Pengurus Sistem
Pengurusan Penyelaras Rumah Sukan
Guru Kanan Bahasa
Vasantha a/p Sekolah Kualiti Melati
5 Guru Relief - - -
Muthusamy (SPSK) & Penyelaras Persatuan

Penyelaras (BM, BI, B.Cina, B.Tamil)
PBS/ PBD
Wan Mariam Aminah Guru Kanan Penyelaras Makmal, Penyelaras Rumah Sukan
bt Penyelaras DLP,& Kenanga
6 Sains & Math - - -
Wan Said Guru Relief Penyelaras/ Penyelaras Persatuan
SU SKPMg2 (Sains, Mate)
Juruaudit Dalaman Penyelaras Rumah Sukan
Guru Kanan
Sakila bt Sekolah & Cempaka
7 Vok & Tek Penyelaras Penyelenggaraan - -
Che Sulaiman Penyelaras Penyelaras Persatuan
Guru Relief
Penyelenggaraan (KH, SRT)
Penyelaras Bulan
Patriotisme & Penyelaras Rumah Sukan
Guru Kanan
8 Intan Safinas bt Kemanusiaan Penyelaras/ - - - Tanjung
Johari SU Transformasi Penyelaras Persatuan
Guru Relief
Sekolah 2025 (Geog, Sejarah,PPI, Seni)
(TS25)
Penyelaras MBMMBI
Alia Fatma bt St. John AJK Transformasi Sekolah
9 - Bahasa Melayu - Bola jaring
Bostanoordin B.Melayu 2025 (TS25)
(GDB)
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 29
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB
Guru Bilik VIP
JK Keceriaan & Kebersihan Puteri Islam
10 Alina bt Ali Guru Relief PSV - AJK Transformasi Sekolah
(Ketua) Seni (K)
2025 (TS25)

11 Amnah bt. Ismail GT 1 - JK Latihan Kebakaran (Ketua) Puteri Islam - Setiausaha Koperasi
Sejarah


Anis Raihana bt GT 2 Pengakap
12 - JK Kesihatan(Ketua) Bowling Pengawas Koperasi
Baharom Guru Program HIP B.Inggeris (K)
KRS
Azrina bt Pen. Guru VLE FROG /
13 GT 3 - AJK Keceriaan & Kebersihan Sidang Redaksi Catur
Mohd Ismail Guru Bilik Bestari
Fotografi (K)
Bencana Alam (Ketua) Bomba Pen. SU JKKS
14 Fauziah bt Ibrahim GT 4 Geografi AJK Keselamatan Geografi (K) -


Guru Perpustakaan
15 AJK Penyelenggaraan Kadet Polis
Hariz bin Mohamad GT 5 - Bola Baling (K) Pengawas Perpustakaan
(Bekalan & Elektrik) -
Penyelaras Unit Uniform

KRS
16 Haslizawati bt Musa GT 6 PJPK - Olahraga (K) Pengawas Koperasi
-

PBSM Guru Perpustakaan
17 Hesty bt. Djanifar GT 7 - J/K Sarana (Ketua) Permodalan Nasional - Pengawas Perpustakaan
AJK Kesihatan (Bilik Sakit)
Berhad (PNB) (K) Pen. Guru NILAM

Ketua Guru Disiplin
S/U SSDM Pandu Puteri Lembaga Pengawas
18 Hew King Wook - - -
AJK UBK KPJ Sekolah
AJK PPDa
Penyelaras Bengkel RBT
Josephine Chong Reka Bentuk & St. John
19 - - Badminton Pengawas Koperasi
Soo Fern Teknologi Kemahiran Hidup (K)

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 30
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB
Guru Bilik VIP
JK Keceriaan & Kebersihan Puteri Islam
10 Alina bt Ali Guru Relief PSV - AJK Transformasi Sekolah
(Ketua) Seni (K)
2025 (TS25)

11 Amnah bt. Ismail GT 1 - JK Latihan Kebakaran (Ketua) Puteri Islam - Setiausaha Koperasi
Sejarah


Anis Raihana bt GT 2 Pengakap
12 - JK Kesihatan(Ketua) Bowling Pengawas Koperasi
Baharom Guru Program HIP B.Inggeris (K)
KRS
Azrina bt Pen. Guru VLE FROG /
13 GT 3 - AJK Keceriaan & Kebersihan Sidang Redaksi Catur
Mohd Ismail Guru Bilik Bestari
Fotografi (K)
Bencana Alam (Ketua) Bomba Pen. SU JKKS
14 Fauziah bt Ibrahim GT 4 Geografi AJK Keselamatan Geografi (K) -


Guru Perpustakaan
15 AJK Penyelenggaraan Kadet Polis
Hariz bin Mohamad GT 5 - Bola Baling (K) Pengawas Perpustakaan
(Bekalan & Elektrik) -
Penyelaras Unit Uniform

KRS
16 Haslizawati bt Musa GT 6 PJPK - Olahraga (K) Pengawas Koperasi
-

PBSM Guru Perpustakaan
17 Hesty bt. Djanifar GT 7 - J/K Sarana (Ketua) Permodalan Nasional - Pengawas Perpustakaan
AJK Kesihatan (Bilik Sakit)
Berhad (PNB) (K) Pen. Guru NILAM

Ketua Guru Disiplin
S/U SSDM Pandu Puteri Lembaga Pengawas
18 Hew King Wook - - -
AJK UBK KPJ Sekolah
AJK PPDa
Penyelaras Bengkel RBT
Josephine Chong Reka Bentuk & St. John
19 - - Badminton Pengawas Koperasi
Soo Fern Teknologi Kemahiran Hidup (K)

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 30
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB
S/U Headcount Kadet Polis Guru VLE FROG
20 Junaineeh bt. Samir Tg PA – Tg 5 - - Permodalan Nasional - AJK Transformasi Sekolah
Guru Program JUARA Berhad (PNB) 2025 (TS25)
Penyelaras/ SU LDP
AJK PPDa
Kamatchi a/p Guru Bimbingan & - PRS
21 - AJK Disiplin -
Veerapathran Kaunseling Kaunseling Kerjaya AJK Transformasi Sekolah
AJK UBK
2025 (TS25)
22 Datin Khamisah bt GT 8 PSK AJK Biasiswa Wushu Catur -
Mohammed Yasin Guru Relif Sains (K)

Guru Disiplin
23 Loges Bari a/p GT 9 - AJK Keselamatan Pandu Puteri (K) Olahraga -
Sankaran S/U Pengurusan Aset Setia Rukunegara

AJK Keceriaan & Kebersihan
AJK Kebajikan
Maizatularjuna bt. -
24 Bimbingan & Kaunseling - AJK PPDa - PRS
Ab. Lah AJK Disiplin Kaunseling Kerjaya
AJK UBK
Malarveli a/p St. John
25 GT 10 Bahasa Tamil SU HEM - Guru Bilik Siti Khatijah
Ramasamy Bahasa Tamil

Masyitah bt GT 11 - Pengakap Pen Guru Media
26 AJK Ladies -
Ahmad Maulana S/U DLP Sains Pengawas Media

Penyelia Ting 2,
Mohd Hadhri b. Penyelaras Kec. Pengakap (PK)
27 - Sidang Redaksi Bola Tampar (K) Guru Bilik Tun Teja
Sulaiman Akademik Ting. PA, 1, 2 Fotografi
& 4

Mohammad Afif b. AJK Penyelenggaraan Kadet Polis Pen S/U Mesy Guru /
28 Muhammad GT 12 - (Bangunan & Perabot) Kebudayaan (K) Hoki Dialog Prestasi
RidhwanPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 31
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB
S/U Headcount Kadet Polis Guru VLE FROG
20 Junaineeh bt. Samir Tg PA – Tg 5 - - Permodalan Nasional - AJK Transformasi Sekolah
Guru Program JUARA Berhad (PNB) 2025 (TS25)
Penyelaras/ SU LDP
AJK PPDa
Kamatchi a/p Guru Bimbingan & - PRS
21 - AJK Disiplin -
Veerapathran Kaunseling Kaunseling Kerjaya AJK Transformasi Sekolah
AJK UBK
2025 (TS25)
22 Datin Khamisah bt GT 8 PSK AJK Biasiswa Wushu Catur -
Mohammed Yasin Guru Relif Sains (K)

Guru Disiplin
23 Loges Bari a/p GT 9 - AJK Keselamatan Pandu Puteri (K) Olahraga -
Sankaran S/U Pengurusan Aset Setia Rukunegara

AJK Keceriaan & Kebersihan
AJK Kebajikan
Maizatularjuna bt. -
24 Bimbingan & Kaunseling - AJK PPDa - PRS
Ab. Lah AJK Disiplin Kaunseling Kerjaya
AJK UBK
Malarveli a/p St. John
25 GT 10 Bahasa Tamil SU HEM - Guru Bilik Siti Khatijah
Ramasamy Bahasa Tamil

Masyitah bt GT 11 - Pengakap Pen Guru Media
26 AJK Ladies -
Ahmad Maulana S/U DLP Sains Pengawas Media

Penyelia Ting 2,
Mohd Hadhri b. Penyelaras Kec. Pengakap (PK)
27 - Sidang Redaksi Bola Tampar (K) Guru Bilik Tun Teja
Sulaiman Akademik Ting. PA, 1, 2 Fotografi
& 4

Mohammad Afif b. AJK Penyelenggaraan Kadet Polis Pen S/U Mesy Guru /
28 Muhammad GT 12 - (Bangunan & Perabot) Kebudayaan (K) Hoki Dialog Prestasi
RidhwanPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 31
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB
Ketua Guru Bilik Bestari
Bestari 1 / Blok Kenanga &
Bestari 2 /Blok Cempaka
Mohd. Zuwairi Guru ICT Kadet Polis (K)
29 - - Bowling Pengawas Bestari (K)
b. Mohamad Guru Jadual Waktu -
Guru VLE FROG
AJK Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
30 GT 13 AJK Keselamatan Bomba
Muhaimin bin. Yusof - (Kebakaran) Bola Keranjang (K) -
S/U TIMSS PISA Alam Sekitar
AJK Penyelenggaraan (Air)

Nafisah bt
31 S/U PBS Pandu Puteri Guru Papan Kenyataan
Yeop Mohamad Tg 1 – Tg 5 - JK Keselamatan (Ketua) Komputer - Pentadbiran & Kurikulum
Kassim

Guru Papan Kenyataan
S/U Peperiksaan
32 Nasyikin bt Dalaman - - Kadet polis - Peperiksaan 1
Samsudin Pengguna AJK Transformasi Sekolah
Tg 3, 4 & 5
2025 (TS25)
33 AJK Disiplin Tae Kwan Do(K)
Ng Ai Hwa Penyelia T3 Bahasa Cina Bola Tampar -
Majlis Ketua Tingkatan Bahasa Cina
Guru Perpustakaan
Guru NILAM (K)
Guru Disiplin JUDO
34 Ngiam Yoke Shan GT 14 Bahasa Jepun Bola keranjang Pengawas Perpustakaan
J/K Kesihatan (Penolong) Seni
AJK Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
Noor Fadzilah bt. Silat (K) Pen. S/U Pengurusan Aset,
35 Guru Jadual Waktu - AJK Keceriaan & Kebersihan Bola Jaring
Abdul Raof - SU Kokurikulum

Noorulhuda bt. Wushu
36 GT 15 Sains AJK APDM Memanah -
Shahabuddin Doktor Muda(K)PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 32
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB
Ketua Guru Bilik Bestari
Bestari 1 / Blok Kenanga &
Bestari 2 /Blok Cempaka
Mohd. Zuwairi Guru ICT Kadet Polis (K)
29 - - Bowling Pengawas Bestari (K)
b. Mohamad Guru Jadual Waktu -
Guru VLE FROG
AJK Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
30 GT 13 AJK Keselamatan Bomba
Muhaimin bin. Yusof - (Kebakaran) Bola Keranjang (K) -
S/U TIMSS PISA Alam Sekitar
AJK Penyelenggaraan (Air)

Nafisah bt
31 S/U PBS Pandu Puteri Guru Papan Kenyataan
Yeop Mohamad Tg 1 – Tg 5 - JK Keselamatan (Ketua) Komputer - Pentadbiran & Kurikulum
Kassim

Guru Papan Kenyataan
S/U Peperiksaan
32 Nasyikin bt Dalaman - - Kadet polis - Peperiksaan 1
Samsudin Pengguna AJK Transformasi Sekolah
Tg 3, 4 & 5
2025 (TS25)
33 AJK Disiplin Tae Kwan Do(K)
Ng Ai Hwa Penyelia T3 Bahasa Cina Bola Tampar -
Majlis Ketua Tingkatan Bahasa Cina
Guru Perpustakaan
Guru NILAM (K)
Guru Disiplin JUDO
34 Ngiam Yoke Shan GT 14 Bahasa Jepun Bola keranjang Pengawas Perpustakaan
J/K Kesihatan (Penolong) Seni
AJK Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
Noor Fadzilah bt. Silat (K) Pen. S/U Pengurusan Aset,
35 Guru Jadual Waktu - AJK Keceriaan & Kebersihan Bola Jaring
Abdul Raof - SU Kokurikulum

Noorulhuda bt. Wushu
36 GT 15 Sains AJK APDM Memanah -
Shahabuddin Doktor Muda(K)PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 32
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB

Guru Yayasan Selangor
37 S/U Pep Dalaman PBSM
Noraini bt. Zakaria - - - Guru Papan Kenyataan
Tg PA, 1 & 2 Alam Sekitar (K)
Peperiksaan 2

AJK Squad Anti Denggi Bomba Pen. Guru Papan
38 Nor Hafiza bt. Jaafar S/U PT3 - -
(COMBI) KJR (K) Kenyataan Peperiksaan 1
Nor Haswani bt. Penyelaras Sukan
39 GT 16 - AJK Sarana Silat Hoki (K)
Mohammad Permainan
Guru Dewan Mawar
SU Sukan
40 Tae Kwan Do
Norulaini bt Rahmad - - AJK Keceriaan & Kebersihan Memanah (K) Pengawas Sukan
-
AJK Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
JUDO (K)
Norzetty bt. Md GT 17 S/U Mesy Guru /
41 AJK Ladies Interact Olahraga
Zahir Pen S/U PT3 Dialog Prestasi

Pen. S/U LDP
S/U SSO
Nur Amiza bt Ketua Guru Data Silat
42 - JK Ladies (Ketua) Bola Jaring (K) Penyelaras myPortfolio
Ghazali Guru EMIS Kebudayaan
AJK Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
Nur Amni bt. Sains Rumah JK Skuad Anti Denggi (Ketua) Puteri Islam
43 GT 18 Bola Baling -
Ab Aziz Tangga (COMBI) SRT (K)
Guru Perpustakaan
44 Nurasyran bt. Ketua Guru Pusat - - St John (K) Bola Keranjang Pengawas Pusat Sumber
Asrhad Sumber -
Penyelaras NILAM

Guru PSI
45 Nurdini bt Ismail GT 19 - JK Biasisiwa (Ketua) Puteri Islam Memanah Pengawas
(Baitulmal, BKP & KWANP) SRT
Pusat Sumber Islam
Guru Surau Bilik Guru
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 33
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB

Guru Yayasan Selangor
37 S/U Pep Dalaman PBSM
Noraini bt. Zakaria - - - Guru Papan Kenyataan
Tg PA, 1 & 2 Alam Sekitar (K)
Peperiksaan 2

AJK Squad Anti Denggi Bomba Pen. Guru Papan
38 Nor Hafiza bt. Jaafar S/U PT3 - -
(COMBI) KJR (K) Kenyataan Peperiksaan 1
Nor Haswani bt. Penyelaras Sukan
39 GT 16 - AJK Sarana Silat Hoki (K)
Mohammad Permainan
Guru Dewan Mawar
SU Sukan
40 Tae Kwan Do
Norulaini bt Rahmad - - AJK Keceriaan & Kebersihan Memanah (K) Pengawas Sukan
-
AJK Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
JUDO (K)
Norzetty bt. Md GT 17 S/U Mesy Guru /
41 AJK Ladies Interact Olahraga
Zahir Pen S/U PT3 Dialog Prestasi

Pen. S/U LDP
S/U SSO
Nur Amiza bt Ketua Guru Data Silat
42 - JK Ladies (Ketua) Bola Jaring (K) Penyelaras myPortfolio
Ghazali Guru EMIS Kebudayaan
AJK Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
Nur Amni bt. Sains Rumah JK Skuad Anti Denggi (Ketua) Puteri Islam
43 GT 18 Bola Baling -
Ab Aziz Tangga (COMBI) SRT (K)
Guru Perpustakaan
44 Nurasyran bt. Ketua Guru Pusat - - St John (K) Bola Keranjang Pengawas Pusat Sumber
Asrhad Sumber -
Penyelaras NILAM

Guru PSI
45 Nurdini bt Ismail GT 19 - JK Biasisiwa (Ketua) Puteri Islam Memanah Pengawas
(Baitulmal, BKP & KWANP) SRT
Pusat Sumber Islam
Guru Surau Bilik Guru
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 33
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


KURIKULUM HEM KOKO
BIL NAMA PENTADBIRAN TUGAS KHAS
KETUA UNIT / PENYELARAS / BADAN UNIFORM / PERMAINAN
KETUA PANITIA TUGAS LAIN PERSATUAN / KELAB


Nurshakeilla Natra St John Pen S/U Mesy Guru /
46 GT 20 - JK Kebajikan (Ketua) Catur (K)
bt. Mohd Najib Setia Rukunegara (K) Dialog Prestasi


Pengawas koperasi
47 Nuru Shalinda bt GT 21 - AJK Ladies KRS Bowling (K) (Keahlian)
Sharudin - Naib S/U KOKO
Penyelaras RIMUP
48 Nurul Asyikin bt. GT 22 - AJK Kantin KRS - Bendahari koperasi
Yacob KH

Nurul Liyana bt Ketua Guru St. John
49 P. Perakaunan AJK Ladies Olahraga -
Ahmad Bzayaudin Jadual Waktu -
AJK Disiplin
WUSHU
50 Ooi Saw Gaik Penyelia PA & Ting 1 - Pertandingan Kebersihan B.Cina (K) Badminton -
Kelas
Rohani bt. Pandu Puteri Lembaga Pengawas
51 - - Penolong Guru Disiplin Badminton
Md Yatim KPJ (K) Sekolah

GT 23 Puteri Islam (K)
52 Rosliani bt. Mamat Biologi - Bola Tampar -
Pen. SU KBAT / i-THINK KJR

Puteri Islam
53 Rosni bt. Jaafar - - AJK Kesihatan Catur Guru Bilik Kesihatan
PNB
Pengakap (K)
54 Roznita bt Azami GT 24 Kimia - Sidang Redaksi & Hoki -
Fotografi


Puteri Islam
55 Sabariah bt Johari S/U SPM Ekonomi AJK Keceriaan & Kebersihan - -
Pengguna (K)

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 34
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR


Click to View FlipBook Version