The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hafeizzal, 2018-12-17 04:12:49

SISTEM MATA PPB

SISTEM MATA PPB

Keywords: SPLKPM

MATA KREDIT
PEMBANGUNAN
PROFESIONALISME BERTERUSAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LATAR BELAKANG

Menyokong Dasar Latihan Sumber Strategi utama meningkatkan
Manusia Sektor Awam (DLSMSA) kualiti Pegawai Perkhidmatan

Pekeliling Perkhidmatan Pendidikan
Bilangan 6 Tahun 2005
Pelan Pembangunan Profesionalisme
Berterusan Edisi 2014

TUJUAN MATA KREDIT PPB

Peraku Anugerah

Memperakui Mekanisma
penyertaan PPP penganugerahan
dalam setiap aktiviti
pembangunan mata kepada
profesionalisme aktiviti yang
disertai sebagai
nilai tambah
kompetensi guru

JUSTIFIKASI

Asas 1

Badan dan agensi profesional dalam bidang perubatan, kejuruteraan,
dan kewangan di dalam dan luar negara telah meletakkan PPB dan mata

kredit sebagai salah satu kriteria untuk memperbaharui keahlian, kekal
dalam daftar dan memperbaharui lesen atau sijil pengamal profesional

KPM bercadang mewujudkan sistem mata kredit yang mengiktiraf
penyertaan PPP dalam PPB dengan memberi mata kredit bagi setiap

aktiviti yang disertai, selari dengan cadangan laluan kerjaya PPP

Asas 2

PEKELILING BERKAITAN LATIHAN

PEKELILING Surat Siaran:
PERKHIDMATAN BILANGAN KPMSP.500-6/8/4 Jld.2 (30)
6 TAHUN 2005 DASAR Tarikh: 14 Mac 2016
LATIHAN SUMBER PENGURUSAN LATIHAN
MANUSIA SEKTOR AWAM KEMENTERIAN
KENDIDIKAN MALAYSIA
Pekeliling Perkhidmatan ini
menerangkan pelaksanaan Dasar Di peringkat KPM, pencapaian
Latihan Sumber Manusia Sektor sasaran tujuh (7) hari latihan
Awam untuk pegawai Perkhidmatan masih dititik beratkan. Keutamaan
Awam Persekutuan di semua kepada pelaksaan kaedah
peringkat mengikuti kursus blended learning approach
sekurang-kurangnya tujuh hari tanpa had hari.
setahun.

AKTIVITI PPB

Aktiviti-aktiviti PPB yang diberikan mata ini merupakan amalan terbaik
antarabangsa yang menyumbang kepada kompetensi guru:

A. Mengikut Bilangan B. Mengikut Jangka C. Mengikut Bilangan
Jam Aktiviti Dilaksanakan Masa Tertentu Hasil Sesuatu Aktiviti/
Aktiviti/ Berkala
Berkitar

P01: Kursus P02: Wacana
Ilmu
P11: Program
Sangkutan P05: PLC P13: Inovasi

P03: Bimbingan P06: P04:
Peningkatan
& Pementoran e-Pembelajaran
Akademik

P12: P07: P08: Penulisan
Sumbangan
Penyelidikan & Pengkaryaan
lain

P10: P09: Lawatan
Pembacaan Penanda Aras

Buku

STRATEGI PELAKSANAAN: ASAS PENGIRAAN MATA KREDIT

MENGIKUT BILANGAN JAM AKTIVITI DILAKSANAKAN

AKTIVITI MATA KREDIT MATA KREDIT BUKTI
MAKSIMUM
SETAHUN

Kursus, Seminar,  Sijil/ Surat Akuan
Konferens,
10  Penulisan refleksi
konvensyen, Kolokium,  Surat Arahan
Bengkel, Forum
 Surat Jemputan

 Surat lantikan

 Surat arahan

Wacana Ilmu,  Surat jemputan

Perkongsian Ilmu, 10  Kertas

Taklimat 1 mata kredit x jumlah pembentangan
jam  Sijil penghargaan

 Surat Lantikan

 Surat Arahan

 Rekod sesi

Bimbingan dan 10 pementoran
Pementoran  Laporan

refleksi(mentor dan

mentee)

STRATEGI PELAKSANAAN: ASAS PENGIRAAN MATA KREDIT

MENGIKUT BILANGAN JAM AKTIVITI DILAKSANAKAN

AKTIVITI MATA KREDIT MATA KREDIT BUKTI
e-Pembelajaran MAKSIMUM
1 mata kredit x SETAHUN  Sijil/ surat akuan
jumlah jam  Surat Pengesahan/
10
Pendaftaran
 Video dalam talian

6 mata kredit x  Perakuan Ketua
1 pembentangan/
Pembacaan Buku 20 Jabatan
1 ulasan  Sijil/ Surat
Lawatan
Penandaaras 1 mata kredit x  Surat arahan/
jumlah jam sesi
10 lantikan/ Sijil
lawatan  Laporan

STRATEGI PELAKSANAAN: ASAS PENGIRAAN MATA KREDIT

MENGIKUT JANGKA MASA TERTENTU AKTIVITI/ BERKALA

AKTIVITI MATA KREDIT MATA KREDIT BUKTI
MAKSIMUM
SETAHUN

Peningkatan Mata kredit Sijil Lanjutan/  Sijil/ Diploma/
akademik diberikan mengikut Profesional Ijazah
tahap akademik =4
secara one-off Diploma Lanjutan
pada tahun dan setara
penganugerahan =8
Ijazah Sarjana
Muda
= 12
Ijazah Sarjana
= 16
PhD
= 20

STRATEGI PELAKSANAAN: ASAS PENGIRAAN MATA KREDIT

MENGIKUT JANGKA MASA TERTENTU AKTIVITI/ BERKALA

AKTIVITI MATA KREDIT MATA KREDIT BUKTI
MAKSIMUM
SETAHUN

Program sangkutan 5 mata kredit x  Surat tawaran/
di luar dan dalam 1 program arahan
KPM
10  Laporan
program

 Surat jemputan

 Surat lantikan/

Sumbangan lain arahan
berbentuk
5 mata kredit x 10  Sijil
profesional dan 1 aktiviti penghargaan
bukan profesional
 Pengesahan

Ketua Jabatan

STRATEGI PELAKSANAAN: ASAS PENGIRAAN MATA KREDIT

MENGIKUT BILANGAN HASIL SESUATU AKTIVITI/ BERKITAR

AKTIVITI MATA KREDIT MATA KREDIT BUKTI
MAKSIMUM
SETAHUN

Penyelidikan 10 mata kredit x setiap penyelidikan  Laporan
yang lengkap 20 penyelidikan
**kecuali tugas hakiki menjalankan
penyelidikan  Surat

Penulisan dan  Buku yang telah diterbitkan  Buku
Pengkaryaan dalam tahun semasa = 20 mata  Artikel/
kredit
(kreatif) Jurnal/ Bab
 Artikel/ Jurnal /Bab yang  Buletin
diterbitkan = 10 mata kredit 20  Modul
 Sijil/ surat
 Buletin yang diterbitkan  Hasil karya
= 10 mata kredit
kreatif
 Modul yang lengkap
= 10 mata kredit

 Pengkaryaan Seni Kreatif
= 10 mata kredit

STRATEGI PELAKSANAAN: ASAS PENGIRAAN MATA KREDIT

MENGIKUT BILANGAN HASIL SESUATU AKTIVITI/ BERKITAR

AKTIVITI MATA KREDIT MATA KREDIT BUKTI
MAKSIMUM
SETAHUN

Inovasi 20 mata kredit x satu inovasi yang  Surat Lantikan
dijalankan dengan lengkap serta
diiktiraf. 20  Sijil/

Penghargaan

Professional 5 mata kredit x setiap amalan terbaik  Jadual
Learning yang dihasilkan. pelaksanaan

Communities 20 yang telah
(PLC)
disahkan
 Laporan dan

dokumentasi

STRATEGI PELAKSANAAN

MATA KREDIT TADBIR URUS PEREKODAN
TERKUMPUL
Jawatankuasa Sistem Pengurusan
Minimum 42 Mata Latihan Latihan Kementerian
Kredit setahun Pendidikan Malaysia
Pembangunan
Profesionalisme (SPLKPM)
Keguruan (JKLPPK)
Dashboard PPB

PERANAN

•Memastikan •Penataran
aktiviti PPB •Surat Siaran
direkodkan •Pematuhan

•Menyemak PPP BPG
dan
meluluskan SU BAHAGIAN •Penataran
aktiviti PPB LDP JPN kepada SU LDP
dalam SPLKPM PPD
•Pemantauan
pematuhan
perekodan
dalam SPLKPM

KESIMPULAN

Pemangkin kepada PPP kekal berkualiti
PPP untuk sepanjang

meningkatkan perkhidmatan
kompetensi


Click to View FlipBook Version