The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานประจำปี2558

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อรวรรณ วรรณศิลป์, 2019-12-18 22:17:14

รายงานประจำปี2558

รายงานประจำปี2558

1

ในรอบปง บประมาณทผี่ านมา สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรีเปน
หนวยงานหนึ่งที่รวมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ยทุ ธศาสตรก รมสง เสริมสหกรณ และยุทธศาสตร
จังหวดั ใหบ รรลุเปา ประสงคต ามภารกจิ นโยบาย และแผนงานโครงการตางๆ เพื่อใหสมาชิกสหกรณ
กลมุ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปไดใชห ลกั การ อุดมการณ และวธิ ีการสหกรณ นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรับใชอยางท่ัวถึงและในชีวิตประจําวัน เนนการใหบริการท่ีดีเนนความพึงพอใจของ
ผูรบั บรกิ ารเปน หลัก เพอ่ื ตอ งการใหประชาชนมีความอยดู ีมสี ขุ ทกุ ครัวเรอื น
การบริหารเงินงบประมาณ ตามนโยบาลการคลังและนโยบายการเงินของรัฐบาล
เปนหลัก จํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน
34,672,237.40 ลานบาท แยกเปนเงินงบประมาณประจําป รอยละ 28.47 และเงินนอก
งบประมาณรอยละ 71.53
การบริหารงานบคุ คลยดึ หลักธรรมาภิบาล การทํางานเปนทมี ยดึ วัฒนาธรรมองคกร
และคานิยมกรมสงเสริมสหกรณ เปนเกณฑและสืบทอดสูคนรุนใหม ตามโครงสรางภารกิจของ
หนวยงาน รวมบรู ณาการระหวางกลมุ งานวิชาการและกลุมสง เสรมิ สหกรณ และหนว ยงานท่เี ก่ียวขอ ง
ระบบงานท่ีใชในปจจุบัน ปรับปรุงใชตามนโยบายกรมสงเสริมสหกรณ และ
หนวยงานปรับปรุงใชเพ่ือใหปรับเขากับสถานการณปจจุบัน เชน ระบบการสงเสริมสหกรณ CPS
ระบบรายงานผลการปฏบิ ัติงานประจําเดอื น e-Project และระบบเผยแพรข อ มูลขา วสารตา ง ๆ
เปน ตน
สรุปตวั ช้ีวดั ผลการประเมนิ การปฏิบัตงิ านสง เสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรของ
สํานกั งานสหกรณจ ังหวดั ชลบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปน หนวยงานขนาดกลาง ดังนี้
มติ ทิ ี่ 1 ดา นประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ าน นา้ํ หนักทพ่ี ึงประสงค รอยละ 35 มี
ผลการประเมินโดยรวมรอยละ 32.502
1.1ผลสําเร็จของการรกั ษามาตรฐานสหกรณแ ละกลมุ เกษตรกร
นา้ํ หนักทพ่ี งึ ประสงครอ ยละ 15 มผี ลการประเมนิ รอยละ 12
1.2ผลสําเร็จของการพัฒนาสหกรณสูดีเดน น้าํ หนักท่ีพึงประสงค
รอ ยละ 5 มผี ลการประเมิน รอยละ 4
1.3ประมาณธุรกจิ ของสหกรณ และกลมุ เกษตรกรเพิ่มขนึ้
น้าํ หนักทีพ่ ึงประสงค รอ ยละ 5 มผี ลการประเมิน รอ ยละ 5
1.4ผลสําเรจ็ ของการจัดทาํ รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2557
นํา้ หนกั ที่พึงประสงค รอ ยละ 5 มผี ลการประเมิน รอยละ 4.895
1.5ผลสําเรจ็ ของการแกไขขอบกพรอ งของสหกรณ นํ้าหนักที่พงึ ประสงค
รอ ยละ 5 มผี ลการประเมนิ รอ ยละ 5

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสังคมไทยมัน่ คง
สาํ นักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

2

1.6ผลสําเร็จของการชําระบัญชีสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร
นาํ้ หนกั ท่พี ึงประสงค +3 มีผลการประเมิน รอยละ 1.607

มติ ิที่ 2 คุณภาพของการปฏบิ ตั งิ าน นาํ้ หนักท่พี ึงประสงค รอยละ 10 มผี ลการ
ประเมนิ รอ ยละ 9.290

2.1 ความพึงพอใจของผรู ับบริการ ไดแ ก สหกรณ กลมุ เกษตรกร กลมุ อาชพี
หนว ยงานทีเ่ ก่ยี วขอ งในสงั กดั กระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวดั ชลบุรี น้ําหนกั ทพี่ งึ ประสงค
รอยละ 5 มผี ลการประเมิน รอ ยละ 4.690

2.2 ความพึงพอใจของผบู ริหาร (ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ เขต 3,9)
นาํ้ หนักทพี่ ึงประสงค รอ ยละ 5 มีผลการประเมนิ รอ ยละ 4.60

มติ ิท่ี 3 ประสิทธิภาพของการปฏบิ ัตงิ าน น้าํ หนกั ท่ีพงึ ประสงค รอยละ 35
มีผลการประเมนิ รอ ยละ 34.618

3.1 ผลสําเร็จของการบรหิ ารงบประมาณและการปฏิบัติงานดานบญั ชี นา้ํ หนักที่พึง
ประสงค รอ ยละ 10 มผี ลการประเมินรอ ยละ 9.150

3.2 ผลสาํ เรจ็ ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาํ ป (e-project)
น้าํ หนกั ท่ีพึงประสงค รอ ยละ 10 มผี ลการประเมนิ รอ ยละ 9.852

3.3 ผลสําเร็จของการดาํ เนนิ การสง เสริมสหกรณ/กลุม เกษตรกรตามคูม ือระบบ
สง เสริมสหกรณ (CPS) นํา้ หนกั ท่พี งึ ประสงค รอ ยละ 5 มีผลการประเมนิ รอ ยละ 4.569

3.4 ผลสาํ เรจ็ ของการประชมุ กลมุ สมาชกิ นา้ํ หนักทพ่ี งึ ประสงค รอยละ 5 มี
ผลการประเมิน รอ ยละ 5

3.5 ผลสาํ เร็จของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ น้าํ หนักที่พงึ ประสงค
รอ ยละ 5 มีผลการประเมนิ รอยละ 5

3.6 ผลสําเร็จของการไดรับการสนบั สนุนงบประมาณจงั หวัดและกลมุ จงั หวดั เปน
คะแนนบวกเพ่ิม กรณที ไ่ี ดร บั การจดั สรรงบประมาณจากจังหวดั และกลุม จังหวัด ท่ีพงึ ประสงค
บวกเพมิ่ 1.5 มีผลการประเมิน บวกเพมิ่ 0.50

3.7 ผลสําเรจ็ ของโครงการสาํ คัญตามนโยบายรัฐบาล คะเพิม่ พึงประสงค บวก 3
มีผลการประเมิน บวก 1

มติ ิท่ี 4 การพัฒนาองคกรเพ่ือการปฏบิ ตั ิงาน นา้ํ หนงั ทพ่ี ึงประสงค รอยละ 20
4.1 Profile นาํ้ หนักที่พงึ ประสงค รอยละ 5 มผี ลการประเมนิ รอ ยละ 5
4.2 Action Plan นํา้ หนักทีพ่ งึ ประสงค รอ ยละ 5 มีผลการประเมนิ

รอยละ 5
4.3 ผลสําเรจ็ ของการประชาสมั พันธหนวยงาน นา้ํ หนกั ท่ีพงึ ประสงค

รอยละ 5 มีผลการประเมิน รอ ยละ 4.950
4.4 ผลสาํ เร็จของการพฒั นาคณุ ภาพเวบ็ ไซตหนวยงาน

นาํ้ หนักทีพ่ งึ ประสงค รอ ยละ 5 มีผลการประเมิน รอ ยละ 4.525

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรา งสังคมไทยมั่นคง
สํานกั งานสหกรณจงั หวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

3
สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวดั การประเมินผลการปฏบิ ตั งิ านสงเสริมสหกรณและ
กลุมเกษตรกรของสํานกั งานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ี เปน การสง เสริมและสนบั สนนุ การเพ่มิ ประสทิ ธิภาพ
การปฏิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามระบบงบประมาณมุง
ผลสัมฤทธิ์ของผลงานตามยุทธศาสตร และกระบวนกาวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART)ของสํานักงาน หนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ระดับที่ 10 ของกลุมจังหวัดขนาดกลาง จากจํานวน 47 จังหวัด ดวยคะแนนรวมรอย
ละ 95.885 เมอ่ื เทียบกับผลการดาํ เนนิ งานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 93.167 ซึ่งมีผล
การดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี ระดับตกไป 9 ลําดับ อีกท้ังในรอบปท่ีผานมาสํานักงานสหกรณ
จังหวัดชลบุรี ไดตอ นรบั คณะศกึ ษาดูงานจากจังหวัดตางมากมายตลอดทั้งป เพื่อถายทอดองคความรู
ของหนวยงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล ระบบงานในสํานักงาน และระบบสงเสริมสหกรณ ใน
ขณะเดียวกัน ผูบริหารของสํานักงานสหกรณจังหวัดเปนบุคคลท่ีมุงม่ันตั้งใจ พัฒนาคน พัฒนางาน
เพ่ือตอ งการใหสหกรณและกลุมเกษตรกรมคี วามเขมแข็งสามารถเปนท่ีพึงของมวลสมาชิกสหกรณได
ตลอดไป

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรา งสงั คมไทยม่ันคง
สาํ นกั งานสหกรณจ งั หวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

1

สารบัญ

หนา

สาสนจากสหกรณจงั หวดั ชลบุรี

บทสรุปผูบรหิ าร

สารบญั ภาพ

สว นที่ 1 บทนาํ 1

1. วสิ ัยทัศน พนั ธกจิ ยทุ ธศาสตร 2
2. ขอมลู พน้ื ฐานของสํานกั งานสหกรณจ ังหวัดชลบุรี 5
3. งบประมาณทีไ่ ดร ับจดั สรร ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 8
4. ผลการประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ าน 10
5. สรุปสถติ ิทีส่ ําคัญในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 11

สวนที่ 2 ผลการดาํ เนนิ งาน 16

1. ผลการดําเนนิ งาน/โครงการสาํ คัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 17
1.1 ฝายบรหิ ารท่วั ไป 17
1.2 กลมุ สงเสริมและพฒั นาธรุ กจิ สหกรณ 35
1.3 กลมุ สง เสริมและพฒั นาการบรหิ ารการจัดการสหกรณ 47
1.4 กลุมตรวจการสหกรณ 56
1.5 กลมุ จดั ต้ังและสง เสริมสหกรณ 61
79
2. ผลการดาํ เนนิ งานสงเสรมิ สหกรณ/กลุมเกษตรกร ปง บประมาณ พ.ศ. 2558 79
2.1 กลุมสง เสรมิ สหกรณ 1 84
2.2 กลมุ สง เสรมิ สหกรณ 2 92
2.3 กลมุ สงเสรมิ สหกรณ 3 99
2.4 กลุมสง เสรมิ สหกรณ 4 102
114
3. ผลการดําเนนิ งานขบั เคล่ือนวาระแหง ชาตดิ า นการสหกรณ 151
4. การดําเนนิ งานประชาสัมพันธ/เผยแพร และกิจกรรมเดน
5. สรุปผลการดาํ เนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ 159

ตามแผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. งบการเงนิ ประจาํ ป พ.ศ. 2558

๑๐๐ ปการสหกรณรไเิทริม่ยสรพาัฒงสนรราเคศ มรุงษมฐัน่ กฟิจน ฝกา วพไัฒกลนาสสรหา กงรสณังคมไทยม่นั คง
สสําํานนกั ักงงาานนสสหหกกรรณณจจงั งัหหวัดวัดชลชบลุรบี ุรhี tthptt:p//:w//weebbhhoosstt..ccppdd.g.goo.t.ht/hc/hcohnobunrbi uri

สารบญั (ตอ) 2

สวนที่ 3 สรุปและขอ เสนอแนะ 163
164
1. สรปุ 164
2. ปญ หา อปุ สรรค/ขอ เสนอแนะ 169
บรรณานุกรม

๑๐๐ ปการสหกรณรไเิทร่มิยสรพาัฒงสนรราเคศ มรุงษมฐนั่ กฟิจนฝกา วพไฒักลนาสสรหากงรสณังคมไทยมน่ั คง
สสาํ าํนนกั กั งงาานนสสหหกกรรณณจจงั ังหหวัดวดัชลชบลุรบี รุ hี tthptt:p//:w//weebbhhoosstt..ccppdd.g.goo.t.ht/hc/hcohnobunrbi uri

3

สารบญั ภาพ หนา

ชุดรูปภาพที่ 1 ผังแสดงโครงสรางของสํานักงานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ี 6
ชดุ รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงงบประมาณรายจา ยประจาํ ป (กรมสง เสริมสหกรณ) 8
ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2558
ชดุ รปู ภาพที่ 3 กราฟแสดงงบประมาณที่ไดร บั จดั สรร ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2558 9
ชดุ รปู ภาพท่ี 4 กราฟแสดงจาํ นวนสหกรณแ ละกลุมเกษตรกรรวมทั้งจาํ นวนสมาชิกของสหกรณ 11
และกลุมเกษตรกร ประจาํ ป 2558

ชุดรปู ภาพท่ี 5 การประชมุ ใหความรผู ปู ระสงคจ ะจดั ต้งั เปน สหกรณออมทรัพยของ 22

บรษิ ัท คอลเกต-ปาลม โอลีฟ (ประเทศไทย) จํากดั

ชดุ รูปภาพที่ 6 รวมรูปภาพคณะทม่ี าศึกษาดูงานท่จี ังหวัดชลบรุ ี 26
ชุดรูปภาพท่ี 7 ภาพกจิ กรรมการแลกเปลย่ี นเรียนรู 27
ชดุ รปู ภาพที่ 8 การเผยแพรอ งคความรผู านเวบ็ ไซดส ํานักงานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ี 32
ชุดรปู ภาพท่ี 9 ภาพกจิ กรรมการบรจิ าคโลหิตขบวนการสหกรณในจงั หวัดชลบรุ ี 34
ชุดรูปภาพที่ 11 การประชุมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารการจัดทาํ แผนการดาํ เนนิ ธุรกจิ ของ 39
สหกรณน อกภาคการเกษตร
ชดุ รูปภาพที่ 12 การประชมุ เชิงปฏบิ ัติการการเชื่อมโยงเครอื ขายทางการเงนิ ในระบบสหกรณ 40
ณ หองประชมุ สาํ นกั งานสหกรณจงั หวัดชลบุรี
ชุดรปู ภาพที่ 13 การจัดตง้ั ตลาดเกษตรกร (Co-op Market) 42
ณ สหกรณก ารเกษตรบางละมุง จํากัด
ชดุ รูปภาพท่ี 14 โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ บรเิ วณตลาดนดั แยกพลับพลา 43
ชดุ รปู ภาพที่ 15 โครงการขาวสารเพือ่ ชุมชน 45
ณ สหกรณก ารเกษตรเพ่ือการตลาดลกู คา ธ.ก.ส. ชลบุรี จํากดั
ชุดรูปภาพที่ 16 โครงการสนบั สนุนเงนิ ทนุ หมุนเวยี นแกส ถาบันเกษตรกร 46
เพ่อื ใชใ นการรวบรวมยางพารา (วงเงนิ สินเชอ่ื 10,000 ลา นบาท)
ชุดรปู ภาพท่ี 17 กราฟแสดงการจายเงินกู เงนิ กองทุนพัฒนาสหกรณ ประจาํ ป 2558 48
ชดุ รูปภาพที่ 18 กราฟแสดงการจา ยเงินกู เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (โครงการพเิ ศษ) 48
ประจาํ ป 2558
ชดุ รปู ภาพท่ี 19 กราฟแสดงการจา ยเงินกู เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 49
โครงการสนับสนนุ สนิ เชอ่ื เพอ่ื พฒั นากลมุ เกษตรกร ประจําป 2558
ชดุ รปู ภาพที่ 20 ภาพการไปใหความรูใ นการจัดต้ังสหกรณใ นภาพรวม 63
ชดุ รูปภาพท่ี 21 จดั อบรมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนทที่ ่ีมี 64
ศกั ยภาพระดบั จังหวดั ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558โครงการพน้ื ทีร่ ับนาํ้ จาก
อางเก็บน้ําหนองคอ หมูท ่ี 10 ตาํ บลบึง อําเภอศรีราชา จงั หวดั ชลบรุ ี

๑๐๐ ปการสหกรณรไเิทริ่มยสรพา ัฒงสนรราเคศ มรงุษมฐัน่ กฟิจนฝกา วพไฒักลนาสสรหา กงรสณงั คมไทยมน่ั คง
สสาํ าํนนักักงงาานนสสหหกกรรณณจ จังังหหวัดวัดชลชบลุรบี รุ hี tthptt:p//:w//weebbhhoosstt..ccppdd.g.goo.t.ht/hc/hcohnobunrbi uri

4

สารบญั ภาพ (ตอ ) หนา

ชดุ รูปภาพที่ 22 การพัฒนาอนั เนือ่ งมาจากพระราชดาํ รโิ ครงการสง เสรมิ อาชีพประชาชนใน 73
พ้ืนทรี่ อยตอ 5 จังหวัดจังหวดั ชลบรุ ี ปง บประมาณ 2558
ชุดรูปภาพท่ี 23 โครงการ พัฒนาเกษตรกรสูเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 78
ชดุ รูปภาพท่ี 25 ภาพสหกรณก องทนุ สวนยางบา นเขาซก จาํ กดั สามารถดาํ เนนิ ธรุ กิจรวบรวม 89
และแปรรูปยางพารา ตามอดุ มการณ หลกั การและวธิ ีการสหกรณ

๑๐๐ ปก ารสหกรณรไิเทร่มิยสรพา ฒังสนรราเคศ มรุงษมฐ่นั กฟิจนฝกา วพไฒักลนาสสรหา กงรสณงั คมไทยม่นั คง
สสําาํนนักักงงาานนสสหหกกรรณณจ จังงัหหวดัวดัชลชบลรุ บี รุ hี tthptt:p//:w//weebbhhoosstt..ccppdd.g.goo.t.ht/hc/hcohnobunrbi uri

1

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสงั คมไทยม่นั คง
สํานักงานสหกรณจังหวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

2

วสิ ยั ทัศน “เปน องคกรหลักมงุ สง เสรมิ พฒั นาสหกรณ/ กลมุ เกษตรกร
มกี ารบริหารดวยหลกั ธรรมาภิบาล

รว มบูรณาการหนวยงานและใหบริการดว ยใจ”

พันธกิจ

1. สรา งคา นิยมในสหกรณใหมีการบรหิ ารงานตามหลักธรรมาภบิ าล อุดมการณ
หลกั การสหกรณ แบบมีสวนรวม เพือ่ สรางสงั คมนาอยตู ามแนวทางปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

2. สง เสริมพัฒนาใหสหกรณแ ละกลมุ เกษตรกรมคี วามเขมแขง็ พง่ึ ตนเองได มกี ารดาํ เนนิ
ธรุ กจิ อยา งมีคุณภาพและเทยี่ งธรรม มีความรว มมอื เชือ่ มโยงกนั อยางเปน ระบบเพื่อประโยชนมวล
สมาชกิ

3. สนับสนุนใหส หกรณและกลมุ เกษตรกรมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
4. ประสานความรวมมอื การพัฒนาสหกรณ และกลมุ เกษตรกรกับหนว ยงานทเ่ี กย่ี วขอ ง
ทกุ ระดบั
5. เสริมสรา งคุณภาพทางคุณธรรมและจรยิ ธรรม วฒุ ิภาวะทางอารมณ เพื่อบริการสงั คมทด่ี ี
ดว ยจติ บริการ

ยุทธศาสตร

(แผนปฏบิ ตั ริ าชการ 4 ป (พ.ศ.2558 - 2561)
-------------------------------------

1 เสรมิ สรางใหสถาบนั เกษตรเขมแขง็ มกี ารบรหิ ารดว ยระบบธรรมาภิบาล เพ่อื เปน กําลงั
สําคัญในการขบั เคล่ือนปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

2. สงเสรมิ สนับสนุนขบวนการสหกรณ และกลุมเกษตรกรใหมีการพัฒนาอยางยัง่ ยนื
ตามกฎหมาย

3. สนบั สนุนใหใชศกั ยภาพของบคุ ลากร เพ่อื การพัฒนาสง เสริมระบบสหกรณ และ
การบรกิ ารทด่ี ี

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยมั่นคง
สํานกั งานสหกรณจงั หวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

3

วิสยั ทัศนจังหวดั ชลบุรี

“ชลบรุ ีนาอยูคูเศรษฐกิจชน้ั นํา
อตุ สาหกรรมสะอาด

ทองเที่ยวนานาชาติ ประตสู ูเ ศรษฐกิจโลก”

คา นิยมจังหวัดชลบุรี

"สรา งเสริมความจงรกั ภักดี ยดึ ประชาชนเปนศูนยกลาง ทาํ งานเชิงรกุ
มุง ผลสัมฤทธ์ิ แกไ ขปญ หาความเดอื นรอนของประชาชน""

พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั ดา นการทองเทย่ี วระดับนานาชาติ
2. พฒั นาคณุ ภาพชีวิตของประชาชนในทกุ ๆ ดา น
3. สรา งภมู คิ ุมกนั ในสงั คม และความปลอดภยั ในชีวติ และทรัพยส นิ
4. สง เสรมิ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่เปน มติ รกบั สิ่งแวดลอม

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสังคมไทยมน่ั คง
สาํ นักงานสหกรณจ ังหวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

4

แผนพฒั นาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 – 2561

เปาประสงครวม

1. เพือ่ ใหประชาชนมคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความเสมอภาคเทาเทยี มกนั ทางสังคม และมคี วาม
ปลอดภัยเปน เมอื งนา อยู

2. เพอ่ื ใหทรัพยากรธรรมชาติ และสงิ่ แวดลอม มคี วามอดุ มสมบรู ณ และปราศจากมลภาวะ

3. เพอื่ ใหเ ศรษฐกิจดานอุตสาหกรรม ทอ งเทย่ี ว เกษตร มีความสามารถในการแขง ขัน

ประเด็นยทุ ธศาสตร

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางสถาบนั ครอบครวั และชุมชนใหมีความเขม แขง็
คุณภาพชีวิตทดี่ ี และมีความปลอดภัยเปนเมอื งนา อยู

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : บรหิ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ ม
ดวยกระบวนการมีสวนรวม ใหเ กดิ ความสมดุล ในระบบนเิ วศน
และการใชประโยชน

ประเดน็ ยุทธศาสตรท่ี 3 : พฒั นาระบบผงั เมอื งระบบ Logistics โครงสรา งพนื้ ฐาน และแหลง น้าํ
เพ่ือรองรับการขยายตัวของจงั หวดั

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท่ี 4 : สงเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรม และผลติ ภัณฑอตุ สาหกรรมใหได
มาตรฐานเปน มิตรตอ สง่ิ แวดลอม

ประเด็นยทุ ธศาสตรที่ 5 : ปรับปรุงและพฒั นาแหลง ทอ งเทีย่ ว กจิ กรรมการทองเท่ียว สนิ คาและ
บริการดา นการทอ งเท่ยี ว ใหมีความหลากหลายไดมาตรฐานสากล และ
เปนทีป่ ระทบั ใจของนกั ทองเทีย่ วระดบั นานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พฒั นากระบวนการผลติ สินคาเกษตร สูระบบการผลติ คณุ ภาพสูง และ
พฒั นาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ใหมขี ดี ความสามารถในการ
แขงขัน

ประเดน็ ยุทธศาสตรท่ี 7 : สง เสริมการมสี ว นรวมของทกุ ภาคสวนในการบรหิ ารจัดการภาครัฐ

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสังคมไทยมนั่ คง
สาํ นักงานสหกรณจ งั หวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

5

๒. ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี

 ผูว าราชการจังหวดั ชลบรุ ี :

ชื่อ นายคมสนั เอกชยั
เรมิ่ ดาํ รงตาํ แหนงเม่อื วันที่ ๒๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๔ ถึงปจจบุ นั

 สหกรณจังหวดั ชลบุรี

ช่ือ นายประทีป หนวู รรณะ
เร่มิ ดาํ รงตําแหนง เมอื วันท่ี ๑๔ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๖ ถึงปจจบุ นั

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสังคมไทยมน่ั คง
สํานักงานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

6

โครงสรางของสํานักงานสหกรณจังหวัดชลบรุ ี

สหกรณจงั หวัดชลบุรี

ฝบท. กจส. กพส. กบส. กตส.

กสส.๑ กสส.๒ กสส.๓ กสส.๔

ชดุ รูปภาพที่ 1 ผังแสดงโครงสรางของสํานักงานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสังคมไทยม่ันคง
สํานกั งานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

7

 บคุ ลากรของสํานักงานสหกรณจงั หวัดชลบรุ ี

1. ฝายบรหิ ารท่วั ไป จาํ นวน 9 ราย แยกเปน
ขาราชการ จาํ นวน 2 ราย
ลูกจา งประจาํ จํานวน 2 ราย
พนกั งานราชการ จาํ นวน 5 ราย

2. กลุมจดั ต้งั และสงเสรมิ สหกรณ จํานวน 3 ราย แยกเปน
ขา ราชการ จาํ นวน 3 ราย
พนักงานราชการ จาํ นวน - ราย

3. กลมุ สงเสริมและพฒั นาธรุ กจิ สหกรณ จาํ นวน 5 ราย แยกเปน
ขา ราชการ จํานวน 4 ราย
พนกั งานราชาร จํานวน 1 ราย

๔. กลมุ สง เสริมและบรหิ ารการจัดการสหกรณ จาํ นวน 4 ราย แยกเปน
ขา ราชการ จํานวน 3 ราย
พนักงานราชการ จํานวน 1 ราย

5. กลุมตรวจการสหกรณ จํานวน 3 ราย แยกเปน
ขาราชการ จาํ นวน 2 ราย
พนกั งานราชการ จํานวน 1 ราย

6. กลุม สงเสรมิ สหกรณ 1-4 จาํ นวน 19 ราย แยกเปน
ขาราชการ จาํ นวน 14 ราย
พนกั งานราชการ จาํ นวน 5 ราย

ที่มา :- ฝา ยบรหิ ารทั่วไป อัตรากาํ ลงั สํานักงานสหกรณจ งั หวัดชลบรุ ี ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2558

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยมั่นคง
สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

8

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558
จาํ นวน 34,672,237.40 บาท
3.1 งบประมาณรายจา ยประจําป 9,372,237.40 บาท (รอ ยละ 27.03 )
แยกเปน

 งบบคุ ลากร 2,927,378.00 บาท (รอยละ 31.23 )
 งบดําเนินงาน 6,121,263.87 บาท (รอ ยละ 65.31 )
 งบลงทนุ
 เงนิ อุดหนนุ 187,500.00 บาท (รอยละ 2.00 )
 งบรายจา ยอืน่ 136,095.53 บาท (รอยละ 1.45 )

0.00 บาท (รอ ยละ 0.00 )

ชดุ รปู ภาพที่ 2 กราฟแสดงงบประมาณรายจา ยประจําป (กรมสงเสรมิ สหกรณ)
ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2558

3.2 กองทนุ พฒั นาสหกรณ 24,800,000.00 บาท (รอยละ 71.53 )
3.3 งบประมาณจังหวัด 500,000.00 บาท (รอ ยละ 1.44 )
500,000.00 บาท (รอยละ 100.00 )
 งบดําเนินงาน

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรา งสงั คมไทยมนั่ คง
สาํ นกั งานสหกรณจังหวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

9

ชดุ รปู ภาพท่ี 3 กราฟแสดงงบประมาณท่ีไดร ับจัดสรร ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ทีม่ า: การเงิน ฝายบริหารท่ัวไป สํานกั งานสหกรณจ ังหวดั ชลบรุ ,ี 30 กันยายน 2558

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยมั่นคง
สํานกั งานสหกรณจ งั หวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

10

ผลการประเมินผลการปฏบิ ัติงาน
ของสํานักงานสหกรณจังหวดั ชลบรุ ี

สหกรณจ งั หวดั คือ นายประสาร อนั โนนจารย
ระยะเวลาดาํ รงตําแหนง - ป 10 เดือน 8 วนั
ตัง้ แตว นั ที่ 24 มกราคม 2556 – 14 พฤศจกิ ายน 2556

สหกรณจงั หวดั คอื นายประทีป หนวู รรณะ
ระยะเวลาดาํ รงตาํ แหนง - ป 10 เดือน 14 วนั
ต้ังแตว นั ที่ 14 พฤศจกิ ายน 2556 – 30 กนั ยายน 2557

สหกรณจ ังหวดั คอื นายประทีป หนวู รรณะ
ระยะเวลาดาํ รงตาํ แหนง 1 ป - เดอื น - วัน
ตงั้ แตว ันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

1. ผลการประเมนิ การปฏบิ ตั งิ านในภาพรวมของประเทศ
ปง บประมาณ
ลําดบั ท่ี พ.ศ. คะแนน คะแนนเตม็ คะแนน คะแนน คะแนน
(3 ป ของ สงู สดุ ตา่ํ สุด เฉล่ยี
(ใหระบลุ ําดบั ทไ่ี ด หนว ยงาน 78.34 89.89
จากการประเมนิ ) ยอ นหลัง) 67.68 83.71
79.92 92.15
10 2556 92.76 100 94.51
1 2557 93.17 100 93.96 คะแนน คะแนน
18 2558 95.88 100 99.24 ตา่ํ สุด เฉลีย่
89.25 91.18
ท่มี า : กลมุ ตดิ ตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมสงเสรมิ สหกรณ 78.31 84.18
80.00 91.65
2. ผลการประเมนิ การปฏบิ ัตงิ านของกลมุ จงั หวัดขนาดกลาง

ลาํ ดับที่ ปง บประมาณ คะแนน คะแนนเตม็ คะแนน
พ.ศ. ของ 100 สูงสดุ
(ใหร ะบุลาํ ดับทไ่ี ด (2 ป หนวยงาน 100 92.76
จากการประเมนิ ) 92.76 100 93.17
ยอนหลงั ) 93.17 99.10
1 2556 95.88
1 2557
10 2558

ที่มา : กลุมตดิ ตามและประเมนิ ผล กองแผนงาน กรมสง เสริมสหกรณ

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสังคมไทยมั่นคง
สํานกั งานสหกรณจงั หวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

11

สรปุ สถติ ิที่สาํ คัญในปง บประมาณ พ.ศ. 2558

สหกรณ จาํ นวน 114 แหง แบง เปน สมาชิกสหกรณจาํ นวน 115,756 คน แบง เปน

7. สหกรณเครดติ ยู 1. สหกรณ 80,000 73,484
เนย่ี น, 4 แหง การเกษตร, 20 70,000 8,236 8,659
60,000
6. สหกรณบรกิ าร, แหง 50,000 0 1,031
31 แหง 2. สหกรณประมง, 40,000
2 แหง 30,000
20,000 23,904
3. สหกรณน ิคม, 0 10,000 442
แหง
0

5. สหกรณ 1. สหกรณการเกษตร 2. สหกรณประมง
รานคา, 7 แหง 3. สหกรณน คิ ม 4. สหกรณอ อมทรัพย
5. สหกรณรา นคา 6. สหกรณบ รกิ าร
4. สหกรณอ อม 7. สหกรณเ ครดิตยเู นี่ยน
ทรพั ย, 50 แหง

กลุม เกษตรกร จาํ นวน 30 แหง แบง เปน สมาชิกกลุมเกษตรกรจาํ นวน 2,489 คน แบง เปน

กลมุ เกษตรกรทํา กลมุ เกษตรกรทํา 551
ประมง, 8 นา, 8
กลุม เกษตรกรทํา 677
กลุมเกษตรกรทํา สวน, 1
ไร, 9 463
กลุมเกษตรกร
เลีย้ งสัตว, 4 87

711

0 200 400 600 800

1. กลุมเกษตรกรทาํ นา 2. กลุมเกษตรกรทําสวน
3. กลุมเกษตรกรเลีย้ งสตั ว 4. กลุมเกษตรกรทําไร
5. กลมุ เกษตรกรทาํ ประมง

ชดุ รปู ภาพท่ี 4 กราฟแสดงจํานวนสหกรณและกลุม เกษตรกรรวมทัง้ จํานวนสมาชกิ ของสหกรณ
และกลมุ เกษตรกร ประจาํ ป 2558

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสงั คมไทยม่ันคง
สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

12

1. สหกรณ

จํานวนสหกรณแ ละจาํ นวนสมาชิกสหกรณ

ประเภทสหกรณ จํานวนสหกรณ (แหง) จาํ นวนสมาชกิ สหกรณ (คน)

1. สหกรณการเกษตร 20 23,904
2. สหกรณประมง 2 442
3. สหกรณนคิ ม 00
4. สหกรณอ อมทรพั ย 49 73,484
5. สหกรณรานคา 7 8,236
6. สหกรณบริการ 31 8,659
7. สหกรณเ ครดิตยูเน่ียน 5 1,031
รวม 114 115,756
ทีม่ า : (กลมุ จดั ตัง้ และสงเสริมสหกรณ สาํ นักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบรุ ,ี 30 กันยายน 2558)

สถานะสหกรณ จาํ นวนสหกรณ (แหง) จํานวนสหกรณ
ดําเนินงาน/ธรุ กจิ หยดุ ดําเนนิ งาน/ธุรกจิ ทัง้ หมด
ประเภทสหกรณ เลิก
(1) (2) (3) (4) = (1) + (2)

1. สหกรณการเกษตร 19 0 1 20

2. สหกรณป ระมง 2 0 02

3. สหกรณนคิ ม 0 0 0 0

4. สหกรณออมทรพั ย 48 0 1 49

5. สหกรณร า นคา 6 1 07

6. สหกรณบ ริการ 25 3 3 31

7. สหกรณเ ครดิตยเู นย่ี น 5 0 05

รวม 105 4 5 114

ท่ีมา : (กลุม จัดตงั้ และสง เสรมิ สหกรณ สาํ นักงานสหกรณจ ังหวัดชลบรุ ,ี 30 กนั ยายน 2558)

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มสี หกรณจ ดทะเบียนจัดต้งั ใหม จาํ นวน 4 แหง
1. ชอ่ื รานสหกรณเครือขายชลบุรี จํากัด ประเภท รา นคา สมาชกิ 32 ราย
2. ชอ่ื รา นสหกรณภ ูมิปญ ญาทอ งถิน่ ชลบรุ ี จาํ กดั ประเภท รา นคา สมาชิก 30 ราย
3. ชื่อสหกรณอ อมทรัพยพนกั งาน บริษัท แครแท็ก เอเชีย จาํ กัด

ประเภท ออมทรพั ย สมาชกิ 82 ราย
4. ชือ่ สหกรณออมทรพั ย ไทย เซอาห จาํ กดั ประเภท ออมทรัพย สมาชกิ 149 ราย

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสงั คมไทยมั่นคง
สํานกั งานสหกรณจ ังหวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

13

ปรมิ าณธรุ กิจของสหกรณใ นปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปริมา ปรมิ าณธรุ กิจ แยกตามประเภทการใหบ ริการ (ลานบาท)

ธรุ กิจ
ประเภท ของ จดั หาสนิ คา รวบรวม บริการ
สหกรณ สหกร รบั ฝากเงิน ใหเ งินกู มาจําหนาย ผลผลติ และ และอ่นื ๆ รวมทง้ั สิ้น

ณ แปรรปู 4,231.71
-
1. สหกรณ (แหง) 208.61 675.49 3,233.02 30.24 -
19 84.35
การเกษตร 29,032.18
2. สหกรณ 2 - - - -- 222.42
ประมง 279.44
3. สหกรณ - - - - -- 81.31
นคิ ม
4. สหกรณอ อม 48 12,116.93 16,914.93 0.32 - - 33,847.06
ทรพั ย
5. สหกรณ 6 - 0.99 182.49 - 38.94
รานคา
6. สหกรณ 25 16.23 87.88 163.68 - 11.65
บริการ
7. สหกรณ 5 8.27 73.04 - --
เครดิต
ยูเนยี น
รวมท้ังส้ิน 105 12,225.78 17,285.45 1,021.98 3,233.02 80.83
ทีม่ า : (กลมุ สงเสรมิ และพัฒนาธุรกิจสหกรณ สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ,ี 30 กนั ยายน 2558)

ผลการดําเนนิ งานของสหกรณ

ผลการดําเนนิ งานปลาสุดที่มกี ารปดบัญชใี นปงบประมาณ พ.ศ.2558 กาํ ไร
(ขาดทนุ )
ผลการดําเนนิ งานในภาพรวม การดําเนนิ งานมีผลกําไร – ขาดทนุ
สทุ ธิ
ประเภทสหกรณ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ในภาพรวม
จาํ นวน รายได คาใชจ า ย จาํ นวน กําไร จํานวน ขาดทนุ
สหกรณ (ลานบาท) (ลา นบาท) สหกรณ (ลา นบาท) สหกรณ (ลาน (5) – (7)
(แหง) (แหง) (แหง) บาท)
1. สหกรณก ารเกษตร 19 2,997.53 2,955.49 15 43.91 4 0.48 43.43
2. สหกรณประมง 2 0.59 0.23 2 0.30 - - 0.30
3. สหกรณน ิคม -- - - - --
4. สหกรณอ อมทรัพย 48 2,187.20 813.06 47 1,366.55 1 0.36 -
5. สหกรณรานคา 6 619.80 604.08 5 16.10 1 0.84 1,366.19
6. สหกรณบริการ* 25 248.55 239.44 16 11.45 9 2.34
7. สหกรณเครดิตยูเน่ียน 5 9.44 3.25 4 6.87 1 0.69 15.26
รวมท้ังสิ้น 105 6,063.11 4,615.55 89 1,445.18 16 4.71 9.11
ทมี่ า : (กลมุ สง เสริมและบรหิ ารการจัดการสหกรณ สาํ นกั งานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ,ี 30 กันยายน 2558) 6.18
1,440.47

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรา งสงั คมไทยมนั่ คง
สํานักงานสหกรณจังหวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

14

2. กลุมเกษตรกร

จาํ นวนกลุม เกษตรกรและจํานวนสมาชิกกลุม เกษตรกรสหกรณ

ประเภทกลมุ เกษตรกร จาํ นวนกลมุ เกษตรกร (แหง) จํานวนสมาชิกกลมุ เกษตรกร (คน)

1. กลมุ เกษตรกรทาํ นา 8 711
2. กลุมเกษตรกรทาํ สวน 1 87
3. กลุมเกษตรกรเลี้ยงสตั ว 4 463
4. กลมุ เกษตรกรทาํ ไร 9 677
5. กลุมเกษตรกรทาํ ประมง 8 551
30 2,489
รวม

ท่มี า : (กลุม จดั ตง้ั และสง เสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจ งั หวัดชลบุร,ี 30 กันยายน 2558)

สถานะกลมุ เกษตรกร จํานวนกลมุ เกษตรกร (แหง)

ประเภทกลุมเกษตรกร ดาํ เนินงาน/ธรุ กจิ หยดุ ดาํ เนนิ งาน/ เลกิ จาํ นวนกลมุ
(1) ธุรกิจ (3) เกษตรกรท้ังหมด
(2) (4) = (1) + (2)

1. กลมุ เกษตรกรทาํ นา 8 -- 8

2. กลมุ เกษตรกรทาํ สวน 1 -- 1

3. กลมุ เกษตรกรเลย้ี งสัตว 4 -- 4

4. กลุมเกษตรกรทําไร 9 - - 9

5. กลุมเกษตรกรทาํ ประมง 8 -- 8

รวม 30 - - 30

ทม่ี า : (กลุม จดั ตง้ั และสง เสริมสหกรณ สาํ นักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบรุ ,ี 30 กนั ยายน 2558)

 ในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 มกี ลุมเกษตรกรจดทะเบยี นจัดตั้งใหม จาํ นวน - แหง

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยมั่นคง
สาํ นักงานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

15

ปรมิ าณธุรกจิ ของกลมุ เกษตรกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภท ปรมิ าณธรุ กจิ ปริมาณธรุ กจิ แยกตามประเภทการใหบรกิ าร (ลา นบาท)
กลมุ เกษตรกร ของกลุม
เกษตรกร รบั ฝาก ใหเ งนิ กู จดั หาสนิ คา รวบรวม บรกิ าร รวมทง้ั ส้นิ
(แหง ) เงนิ มาจําหนาย ผลผลิตและ และอ่นื ๆ

1. กลมุ เกษตรกรทาํ นา 8 5.73 1.72 0.16 แปรรูป
- 0.002 7.61
2. กลุมเกษตรกรทําสวน 1 -- - -- -
3. กลมุ เกษตรกรเลย้ี งสัตว 4 - 0.28 - - 0.11 0.39
4. กลมุ เกษตรกรทาํ ไร 9 - 4.87 5.47 - 0.45 10.79
5. กลมุ เกษตรกรทําประมง 7 - - 25.15 - 0.89 26.04
รวมทงั้ สิน้ 29 5.73 6.87 30.78 - 1.45 44.83

หมายเหตุ : กลุมเกษตรกรทําประมงยังไมเร่ิมดําเนนิ การ อยู 1 แหง คอื กลุม เกษตรกรทําประมงบางแสน

ท่มี า : (กลมุ สง เสริมและพฒั นาธรุ กจิ สหกรณ สาํ นกั งานสหกรณจ งั หวัดชลบรุ ,ี 30 กนั ยายน 2558)

ผลการดาํ เนนิ งานของกลมุ เกษตรกร

ผลการดาํ เนนิ งานปล า สุดทม่ี กี ารปด บญั ชีในปง บประมาณ พ.ศ.2558

ผลการดาํ เนนิ งานในภาพรวม การดาํ เนินงานมผี ลกําไร - ขาดทุน กําไร (ขาดทนุ )
สทุ ธิ
ประเภท (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
กลุมเกษตรกร จาํ นวน รายได คาใชจา ย จาํ นวนกลุม กาํ ไร จาํ นวนกลมุ ขาดทนุ ในภาพรวม
กลุม (ลา นบาท) (ลานบาท) เกษตรกร (ลานบาท) เกษตรกร (ลานบาท) [ (5) – (7) ]
เกษตรกร
(แหง) (แหง ) (แหง) -0.13
0.07
1. กลุม เกษตรกรทํานา 8 2.24 2.36 7 0.21 1 0.34 0.10
2. กลุม เกษตรกรทาํ สวน 1 0.06 0.002 1 0.07 - - 0.38
3. กลมุ เกษตรกรเลีย้ งสัตว 4 0.18 0.08 4 0.10 - - 2.28
4. กลุม เกษตรกรทําไร 9 7.14 6.76 9 0.38 - - 2.70
5. กลุมเกษตรกรทาํ ประมง 7 41.18 38.91 5 2.33 2 0.05
รวมทง้ั ส้นิ 29 50.80 48.112 26 3.09 3 0.39

หมายเหตุ : กลมุ เกษตรกรทาํ ประมงไมดาํ เนนิ ธุรกจิ 1 แหง (กลมุ เกษตรกรทาํ ประมงบางแสน)

ทีม่ า : (กลมุ สงเสรมิ และบรหิ ารการจดั การสหกรณ สาํ นกั งานสหกรณจงั หวัดชลบรุ ,ี 30 กนั ยายน 2558)

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยม่ันคง
สาํ นกั งานสหกรณจงั หวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

16

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสังคมไทยม่นั คง
สาํ นักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

17

ผลการดาํ เนนิ งานโครงการสาํ คญั
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ผลการดําเนินงานโครงการสําคญั ตามแผนการปฏบิ ตั ิงาน
ฝายบริหารท่ัวไป

การขับเคลอื่ นคานิยมกรมสงเสรมิ สหกรณ : ระดับหนวยงาน

กรมสง เสรมิ สหกรณไ ดด าํ เนนิ การขบั เคลอ่ื นคานิยมกรมสงเสรมิ สหกรณ “รเิ ร่มิ สรางสรรค
มุงมนั่ ฟน ฝา พัฒนาสหกรณ : Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives”
มาอยางตอ เนอ่ื งนบั ตัง้ แตเ มอ่ื วนั ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปจ จุบัน ในปงบประมาณ
2558 มกี ารคน หาหนว ยงานตน แบบคานยิ มกรมสงเสริมสหกรณ ตามแผนการขบั เคล่ือนคานยิ มกรม
สงเสรมิ สหกรณ ป พ.ศ. 2557 – 2559 เพ่ือใหการขบั เคลอ่ื นคา นยิ มกรมสง เสริมสหกรณเปนไป
อยางตอเน่อื งและเพอ่ื เปนการกระตุนการรับรขู องบุคลากรและการนําคานิยมไปสกู ารปฏบิ ตั ิจน
กลายเปน วัฒนธรรมทดี่ ีขององคกร

สาํ นักงานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี ไดดาํ เนนิ การขับเคล่ือนคา นยิ มกรมสงเสรมิ สหกรณ ระดบั
หนว ยงาน อยางเปนรูปธรรมในแตละองคป ระกอบ และจัดทาํ รายงานผลการดาํ เนนิ งานโครงการหรือ
กจิ กรรม ตามแผนการขบั เคล่ือนคานยิ มกรมสงเสรมิ สหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระบวนการขับเคลอ่ื นคานยิ ม

คา นยิ มกรมสง เสริมสหกรณ มี องคป ระกอบหลกั 3 องคประกอบ ดงั น้ี
องคประกอบที่ 1 ริเริม่ สรางสรรค (Creative thinking : C) หมายถงึ บุคลากรมีความคิด
ริเรม่ิ สรา งสรรคคิดหาแนวทางใหมๆ เพอ่ื ปรับปรุงประสิทธภิ าพการทาํ งาน พฒั นาตนเองและพฒั นา
งานอยา งตอเนื่อง
องคป ระกอบที่ 2 มุง ม่ันฟน ฝา (Proactive working : P) หมายถึง ทาํ งานดวยความ
กระตือรือรนอยา งมีสติและเหตุผล ทาํ งานอยางเปน สขุ ดวยใจท่ีมุงม่นั สูจ ุดมุงหมายเพอ่ื ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
องคป ระกอบท่ี 3 พัฒนาสหกรณ (Develop Cooperatives : D) หมายถงึ มุง พฒั นา
สหกรณแ ละกลุมเกษตรกรใหมคี วามเขม แขง็ พ่งึ ตนเองได
สาํ นกั งานสหกรณจ ังหวดั ชลบุรี ไดดาํ เนินการขบั เคลื่อนคา นิยมโดยนํามาเปนพน้ื ฐานการ
ปฏบิ ตั งิ าน อันมผี ลการดาํ เนนิ งานท่ผี านมาเปน ท่ีประจกั ษ คอื การไดรับโลร างวัล “การปฏิบัตงิ าน
สงเสริมสหกรณและกลมุ เกษตรกร สํานกั งานสหกรณจังหวัด ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุม
จงั หวดั ขนาดกลาง ดีเดน ”และประกาศนียบตั รรางวัลชมเชย “การผลักดันคา นยิ มกรมสง เสริมสหกรณ

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรา งสงั คมไทยมนั่ คง
สํานักงานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

18

ในระดบั หนวยงาน” เน่ืองจากการปฏิบตั งิ านสง เสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร มีองคป ระกอบของ
คา นยิ มครบท้ัง 3 สวน

นอกจากน้นั สํานักงานฯ ยังมีดําเนินการขบั เคล่ือนคา นิยม โดยการกระตนุ เตือน สราง
จติ สํานึก และกาํ หนดเปนวฒั นธรรมองคก ร ดว ยวิธกี ารกําหนดเปน วาระหนึง่ ในการประชมุ
ประจาํ เดอื นของขาราชการ พนกั งานราชการ และลกู จาง ทกุ เดือนอีกดวย

ปง บประมาณ 2558 สาํ นักงานสหกรณจ ังหวดั ชลบรุ ี ไดดําเนินการขับเคล่อื นคา นิยมกรม
สง เสริมสหกรณ : ระดบั หนวยงาน ตามแผนการขับเคล่อื นคานิยมทงั้ 3 องคประกอบ โดยไดจัด
โครงการ “การจัดต้งั สหกรณเชิงคุณภาพจงั หวัดชลบรุ ”ี ดังมีรายละเอยี ด ดงั น้ี

การจัดต้งั สหกรณเ ชงิ คณุ ภาพจังหวดั ชลบรุ ี
1. ความเปน มาของโครงการ/กจิ กรรม

1.1 ปญ หาหรอื สถานการณก อนเริ่มโครงการ
เน่อื งจากปจจุบนั รฐั บาลมนี โยบายและมาตรการในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ รวมท้งั

การใหการชวยเหลือเกษตรกร การขับเคล่ือนนโยบายตา งๆ กระทาํ ผา นสถาบนั เกษตรกรหรอื สหกรณ
ทาํ ใหม ีผูสนใจจัดต้ังสหกรณเปนจํานวนมาก บางสวนจัดต้งั ขนึ้ เพื่อนาํ มาใชเปน เคร่อื งมือในการ
แสวงหาผลประโยชน บางสว นจัดตง้ั โดยไมม คี วามพรอ มในการดําเนนิ การทําใหจัดต้งั แลวไมส ามารถ
ดาํ เนนิ การไดตองเลกิ สหกรณ ตลอดจนบางสว นนําวิธกี ารสหกรณไปใชอยางไมถูกตอ ง ทําใหเกิดความ
เสยี หายตอ ภาพลกั ษณของสหกรณโ ดยรวม

1.2 ใครเปน ผเู สนอแนวทางและมีแนวทางการแกป ญหาอยางไร
ประมาณป พ.ศ. 2551 ทางกรมสงเสรมิ สหกรณ รว มกบั ชมุ นุมสหกรณออมทรัพย

แหง ประเทศไทย จํากัด ไดร ิเริ่มโครงการ การจัดตั้งสหกรณเชงิ คณุ ภาพ โดยใหสาํ นักงานสหกรณ
จงั หวดั ชลบรุ ี เปน หนวยงานนํารอ ง ไดทดลองดําเนินการกับผสู นใจจัดตัง้ สหกรณ จํานวน 3 แหง ซึ่ง
ผูสนใจจดั ตงั้ ท้งั 3 แหง สามารถจัดต้ังเปน สหกรณไดต ามความประสงค และสหกรณทง้ั 3 แหง ท่ี
จัดต้งั ขึน้ มีการดําเนินการท่เี ปนไปตามหลกั การ วิธกี าร อุดมการณส หกรณ ทําใหสามารถชว ยแกไ ข
ปญ หาของสมาชิกสหกรณได แตเน่ืองจากชมุ นมุ สหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จาํ กัด มีขอ จํากัด
ไมสามารถดาํ เนนิ การตอ ได สํานกั งานสหกรณจ ังหวดั ชลบรุ เี ห็นถึงประโยชนข อง โครงการ/กิจกรรม
ดงั กลา ว ดงั น้ัน จึงนาํ มาประยุกตใช

จากปญ หาดังกลาว บุคลากรในสาํ นักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี ประชุมรว มกันเพือ่
หาแนวทางแกไ ข ซง่ึ กําหนดเปนประเดน็ หนึง่ ในวาระการประชมุ เกยี่ วกบั การจัดต้งั สหกรณ ในการ
ประชุมขา ราชการ ลูกจา งประจํา และพนักงานราชการ ครั้งท่ี 2/2558 วนั ท่ี 16 มีนาคม 2558
ประจําเดอื น กมุ ภาพนั ธ 2558 ท่ปี ระชุมไดกําหนดแนวทางแกไขโดยการแตงตัง้ คณะทํางาน
พิจารณากลั่นกรองการจัดต้ังสหกรณเชงิ คณุ ภาพจังหวัดชลบรุ ี เพื่อใหคณะทํางานไดดําเนินการ
กาํ หนดหลกั เกณฑ วธิ ีการ ในการพจิ ารณาจัดตัง้ สหกรณใ นเชิงคณุ ภาพโดยใหสอดคลอ งกับ
พระราชบญั ญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2542 แกไ ขเพ่ิมเติม (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2553 และคํานึงถงึ ประโยชน

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสังคมไทยมนั่ คง
สาํ นักงานสหกรณจังหวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

19

สงู สุดท่ีสมาชกิ สหกรณจ ะไดร ับตามหลกั การ อดุ มการณ และวธิ กี ารสหกรณ ภายใตกรอบ
วตั ถปุ ระสงคท ีก่ าํ หนดในระเบยี บและขอ บงั คบั สหกรณ และกรอบของกฎหมายทเี่ กยี่ วขอ งเปน สาํ คัญ

2. การขบั เคลือ่ นโครงการอยางเปน รปู ธรรม

2.1 อธิบายสิ่งทีเ่ ปน ความคิดรเิ ร่มิ สรางสรรคหรือเปน นวัตกรรม
คณะทํางานพจิ ารณากลัน่ กรองการจดั ตั้งสหกรณเ ชิงคุณภาพจังหวัดชลบุรี และ

บุคลากรในสํานักงานรวมกันกําหนดเกณฑการประเมินเพ่อื นํามาประกอบการพจิ ารณาการจดั ตั้ง
สหกรณ โดยมรี ายละเอียดเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑก ารประเมนิ มี 2 สว น คือ

1. การประเมินความเปนไปไดของการจดั ตั้งสหกรณ ประกอบดว ยตัวชีว้ ัด 14 ขอ
คิดเปน 100 คะแนน

ตวั ชว้ี ัดขอ 1 เรื่องระยะเวลาการจดั ตงั้ กลมุ ขั้นเร่ิมตนตองไมน อ ยกวา 6 เดอื น
คิดเปน 5 คะแนน

ตัวชว้ี ัดขอ 2 เรื่องการจัดอบรมแกคณะกรรมการดาํ เนนิ การกลมุ อยา งนอยหนึ่งครงั้
คดิ เปน 5 คะแนน

ตัวช้ีวัดขอ 3 เรอ่ื งการประชมุ คณะกรรมการดําเนินการกลมุ อยา งนอยเดอื นละครงั้
คิดเปน 10 คะแนน

ตัวชี้วัดขอ 4 เรื่องการแบง หนา ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล ะตาํ แหนง
คดิ เปน 5 คะแนน

ตวั ชวี้ ดั ขอ 5 เรื่องสมาชิก ควรมีสมาชกิ ไมน อ ยกวา 100 คน เพื่อความม่นั คงในการ
ดําเนินงาน คดิ เปน 5 คะแนน

ตวั ชว้ี ัดขอ 6 เรือ่ งการบนั ทกึ เอกสารทางการเงินไดอ ยา งถูกตองเปนปจจบุ ัน
คิดเปน 5 คะแนน

ตวั ชว้ี ัดขอ 7 เรื่องการจัดการใหค วามรแู กสมาชกิ อยา งตอเนอ่ื ง คดิ เปน 10 คะแนน
ตวั ชว้ี ดั ขอ 8 เรื่องมกี ารกําหนดขอ บังคับกลมุ ถือใช คิดเปน 5 คะแนน
ตัวชี้วัดขอ 9 เรือ่ ง การกําหนดระเบยี บถอื ใชอยางนอย 3 ระเบียบ (ระเบียบเก่ียวกับสมาชิก,
ระเบียบเก่ยี วกบั หนุ และระเบียบเก่ยี วกับการเก็บรักษาเงินสด) คิดเปน 5 คะแนน
ตวั ชว้ี ัดขอ 10 เร่ือง การจดั ทาํ รายงานการประชมุ ทุกครงั้ ที่มีการประชุม คิดเปน 5 คะแนน
ตัวช้ีวัดขอ 11 เรื่อง การจัดทาํ งบทดลองทุกเดือนต้ังแตเรม่ิ ดาํ เนนิ การกลุมเชงิ คุณภาพ
คดิ เปน 5 คะแนน
ตัวชว้ี ดั ขอ 12 เรอื่ ง การจดั ทําแผนงานกลมุ 3-6 เดอื น และแผนสหกรณ 3 ป
คิดเปน 20 คะแนน
ตัวช้วี ดั ขอ 13 เรื่อง เจาหนา ท่ีรับผิดชอบจัดทาํ บัญชปี ระจาํ อยางนอย 1 คน
คิดเปน 10 คะแนน
ตวั ชี้วัดขอ 14 เร่ือง การอํานวยความสะดวกใหแกเจา หนา ที่ของรฐั ท่เี ขา ไปสงเสริมสหกรณ
คิดเปน 5 คะแนน

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสังคมไทยมัน่ คง
สํานกั งานสหกรณจ ังหวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

20

2. สรุปความคิดเหน็ เพ่มิ เติม โดยใชก ารประเมินแบบ 360 องศา ซึง่ ประกอบดว ยการประเมิน
ดา นสมาชิก ดา นคณะกรรมการ ดา นฝา ยจดั การหรือผทู ่ไี ดร บั มอบหมาย และดา นนายจา งหรือสถาน
ประกอบการ

ทัง้ น้ี สหกรณทจ่ี ะไดร ับการจัดตงั้ ไดน ้นั จะตองไดค ะแนนการประเมนิ ไมน อยกวา
รอ ยละ 70 และสวนสรุปความคิดเหน็ เพมิ่ เตมิ ใชการประเมินแบบ 360 องศา

2.2 มกี ลยุทธอ ยา งไรในการนําโครงการ/กจิ กรรมสูการปฏบิ ตั ิ
1. การประชุมแบบมีสวนรวมของขาราชการ พนักงานราชการ ในสํานักงานเพื่อ

คัดเลือกและแตงตั้งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการจัดต้ังสหกรณเชิงคุณภาพจังหวัดชลบุรี โดย
การออกคาํ สง่ั สาํ นักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบุรี เพื่ออํานาจหนา ที่ของคณะทาํ งาน

2. ใหคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งสหกรณเชิงคุณภาพจังหวัดชลบุรี
แนะนําการเตรียมความพรอม วิธีการปฏิบัติ และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ รวมทั้ง
ชแี้ จงผลการประเมนิ ใหค ณะผสู นใจจดั ต้งั สหกรณ มคี วามเขา ใจ และ สามารถนําไปปรบั ปรุงและแกไข
ในกรณีทตี่ กจากเกณฑป ระเมนิ อยา งเต็มใจ

2.3 การนําไปปฏบิ ัตใิ ครคอื ผูมีสวนไดสวนเสยี และมีบทบาทอยา งไร
คณะทาํ งานพิจารณากลั่นกรองการจัดตัง้ สหกรณเ ชงิ คุณภาพจังหวัดชลบุรี : กาํ หนด

หลกั เกณฑ วธิ กี าร ในการพิจารณาจดั ต้งั สหกรณใ นเชงิ คุณภาพ ประเมินความเปน ไปไดของการจดั ตง้ั
สหกรณ

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีจะมีการจัดตั้งสหกรณ : เปนผูใหความเห็นวาจะ
จดั ตง้ั เปน สหกรณไ ดห รือไม โดยการสรปุ ความคิดเห็นเพม่ิ เติมผานการประเมินแบบ 360 องศา

เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ : เมื่อสหกรณจัดต้ังขึ้น โดยผานกระบวนการจัดต้ัง
สหกรณเชิงคุณภาพ จะทําใหส หกรณม ีความพรอมและความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ ซึ่งสงผลดี
กับเจาหนา ทส่ี ง เสรมิ สหกรณในการเขา ไปแนะนาํ สงเสรมิ ตอ ในอนาคต

คณะผูสนใจจัดต้ัง : ไดรับความรูเก่ียวกับการสหกรณ หลักการ อุดมการณ และ
วิธีการสหกรณ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการดําเนินการในรูปแบบสหกรณ และทราบวาการดําเนินการ
รูปแบบสหกรณเหมาะสมและตรงกับความตองการท่ีจะจัดต้ังหรือไม รวมทั้งมีความพรอมท่ีจะ
ดาํ เนินการหรือไม

ดานนายจางหรือสถานประกอบการ : มีความเขาใจและเห็นถึงประโยชนของการ
ดําเนนิ การในรปู แบบสหกรณ ยินยอมใหใชส ถานที่ของสถานประกอบการเปน สาํ นกั งานของสหกรณ

สหกรณจังหวัด : ในฐานะนายทะเบียนสหกรณที่เปนผูมีอํานาจในการออกคําส่ัง
จัดตงั้ สหกรณลดความเส่ียงของปญ หาทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการจดั ต้ังสหกรณ เน่ืองจากคณะผูสนใจจัดตั้ง
ผา นกระบวนการจดั ตัง้ สหกรณเชิงคุณภาพ ซ่งึ ถือวา เปนการคัดกรองคณุ ภาพของสหกรณท จ่ี ะจดั ตัง้

กรมสงเสริมสหกรณ : จะมีผลการประเมินสหกรณท ผ่ี านเกณฑก ารประเมิน
มาตรฐานสหกรณในอตั ราทีเ่ พิ่มขึน้ เน่ืองจาก สหกรณม ีความพรอ ม และมีความรูค วามเขาใจเกย่ี วกับ
การดาํ เนินการในรปู แบบสหกรณท่ีถูกตอง

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทยมน่ั คง
สาํ นักงานสหกรณจ ังหวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

21

2.4 การปฏบิ ัตใิ ชท รัพยากรอะไรและแตล ะอยา งสนับสนนุ กันอยา งไร
ดา นบคุ ลากร ขา ราชการ พนักงานราชการ เจาหนา ท่สี งเสรมิ สหกรณ นักวิชาการ

สหกรณ ภายในสํานกั งานมสี ว นในการรวมแสดงความเหน็ และยอมรบั จากการจัดช้นั ตามจดั เกณฑ
ประเมนิ สหกรณแ ละกลุมเกษตรกร ผูเกย่ี วขอ งหรือผูรับผดิ ชอบแนะนําสง เสรมิ การจัดตัง้ สหกรณ มี
ขอมลู ในการนําไปชีแ้ จงกับผูสนใจจัดตัง้ สหกรณ

ดานวสั ดุอปุ กรณ ใชอุปกรณคอมพวิ เตอรใ นสาํ นักงานท่ีมี ในการบันทกึ ขอมูลตา งๆ
เพอื่ นาํ มาใชเปน ขอ มูลสําหรับวเิ คราะหและประกอบการชแี้ จงหากมขี อสงสัย

ดานงบประมาณ ใชงบประมาณตามที่ไดรบั จัดสรรตามแผนปฏบิ ตั งิ านประจําป
2.5 กาํ หนดระบบติดตามและประเมนิ กิจกรรมไวอยางไร

กําหนดใหคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองการจดั ตั้งสหกรณเชิงคุณภาพจังหวัดชลบุรี
ติดตาม ประเมินผลการจัดต้ังสหกรณ และรายงานความคืบหนาตามข้ันตอนการจัดตั้งของผูสนใจ
จดั ตงั้ สหกรณ โดยเปนวาระหนงึ่ ในการประชุมประชมุ ขา ราชการ ลกู จา งประจํา และพนักงานราชการ
ประจําเดือน ของสํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี หลังการจัดตั้งสหกรณมีการติดตามผลดําเนินการ
ของสหกรณ เพ่ือใหผานเกณฑก ารประเมินมาตรฐาน

3. สง่ิ ทไ่ี ดจ ากการดําเนนิ โครงการ/กิจกรรม

3.1 ผลผลิตทสี่ ําเรจ็ จากการดาํ เนินการ
สหกรณท ีจ่ ัดตง้ั โดยผานกระบวนการการจดั ตั้งสหกรณเชิงคณุ ภาพ จะเปน สหกรณท่ี

มคี วามพรอมในการดาํ เนนิ การตามรูปแบบ และวธิ ีการ หลกั การ และอุดมการณสหกรณ รวมทง้ั
สามารถผา นเกณฑก ารประเมินมาตรฐานสหกรณไ ด

3.2 ปญ หาอปุ สรรคหลักและแนวทางแกไ ข
1. ผสู นใจจัดต้ังสหกรณบ างสว น ยงั ขาดความรูความเขาใจหลักการ วธิ ีการ และ

อดุ มการณส หกรณทีแ่ ทจรงิ และลกึ ซงึ้ แนวทางแกไข ถายทอดความความรใู นหลกั การวิธกี ารและ
อุดมการณสหกรณอ ยางตอ เนอ่ื งอยา ง และปลูกฝงใหมีความจงรกั ภกั ดตี อ สหกรณ

2. การยอมรับของผสู นใจจัดตัง้ สหกรณตอการนําเสนอประเด็นและแนวทางแกไข
ปญหาในกรณไี มผ านการประเมนิ และไมสามารถจัดต้งั สหกรณได ซง่ึ มแี นวทางแกไข โดยชีแ้ จงวิธีการ
ประเมินและการนาํ เสนอขอมูลขอเท็จจรงิ ที่ถกู ตอ งใหผูสนจัดต้ังสหกรณม ีความเขาใจ

3.3 ประโยชนท่ไี ดรบั จากโครงการ/กจิ กรรม
1. เจาหนาที่สง เสริมสหกรณ มสี ว นรวมในการพิจารณาและนาํ เสนอขอ มูล

ประกอบการพิจารณากลั่นกรองการจดั ต้ังสหกรณเชงิ คณุ ภาพทําใหเปน ผลดกี บั เจาหนา ท่ีสง เสรมิ
สหกรณ ในการเขาไปใหคําแนะนําสง เสรมิ และกํากับดแู ลสหกรณต อไปในอนาคต

2. หนวยงาน เชน สถานประกอบการ, นายจาง รวมท้ังคณะบุคคลท่ีสนใจจะจัดต้ัง
สหกรณ ไดทดลองดําเนนิ การในรูปแบบสหกรณ และสามารถประเมินตนเองไดวา การดําเนินการใน
รูปแบบสหกรณมีเหมาะสมและตรงกับความตองการของตนเองหรือไม รวมท้ังมีความเขาใจในการ
ดําเนนิ การในรปู แบบสหกรณเ พม่ิ ข้ึน

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสงั คมไทยมัน่ คง
สาํ นกั งานสหกรณจงั หวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

22
3. สหกรณท ี่จัดต้ังโดยผานกระบวนการการจดั ตงั้ สหกรณเชงิ คุณภาพมีความพรอม
ในการดาํ เนนิ การ ลดความเส่ียงของปญ หา ซงึ่ จะทําใหสามารถผา นเกณฑก ารประเมนิ มาตรฐาน
สหกรณได

4. การพัฒนากจิ กรรมใหเ กดิ ความยั่งยนื

4.1 โครงการท่ีริเร่มิ สามารถถา ยโอน ขยายผลเพ่อื ใหเ กิดความยง่ั ยืน
โครงการนห้ี นว ยงานสามารถนํามาใชไ ดก บั การจัดต้งั ไดอยางตอ เนื่องกบั สหกรณทุก

ประเภท รวมทง้ั สามารถนาํ ความรูทไ่ี ดไปใชใ นการปฏบิ ัตงิ านไดจ ริง และมกี ารปรบั ปรุงเกณฑก าร
ประเมนิ ตางๆ ใหเ หมาะสมและสอดคลองกับสภาวะปจ จบุ นั

4.2 บทเรียนทไ่ี ดร ับจากการดาํ เนนิ โครงการ/กิจกรรม
ผูท่สี นใจจะจัดต้ังสหกรณมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกรณในหลากหลายแงมุม

รวมทั้งมีวัตถุประสงคที่จะจัดตั้งสหกรณแตกตางกัน ดังน้ัน การเตรียมความพรอมใหผูท่ีสนใจจัดต้ัง
สหกรณโดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณอยางแทจริง จึงจําเปนอยางย่ิง ตอการ
ดําเนินการของสหกรณภ ายหลังการจัดตั้ง ดังคาํ สุภาษติ ที่วา “เรม่ิ ตน ดี มีชัยไปกวาครึ่ง”

การขบั เคลื่อนโครงการ “การจัดตงั้ สหกรณเ ชงิ คุณภาพจงั หวัดชลบรุ ”ี เปนการ
ขบั เคล่อื นคา นิยมในทกุ องคประกอบ กลา วคือ “การจัดต้ังสหกรณเชงิ คุณภาพจงั หวัดชลบุรี” เปนการ
พัฒนาปรบั ปรุงการใหบริการเกย่ี วกบั การจดั ตั้งสหกรณ เปน การขับเคลอ่ื นคา นยิ มในองคป ระกอบ
รเิ ริ่มสรา งสรรค

อีกทั้ง เปนการทํางานในเชิงรุก เพื่อปองกันปญหาหรือผลกระทบทางลบท่ีอาจ
เกดิ ขึน้ โดยการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินท่ี
สามารถตรวจสอบได ซ่ึงเปน การขับเคล่ือนคานิยมในองคประกอบ มงุ ม่นั ฟนฝา
และสดุ ทาย เมื่อการดําเนนิ การตามขัน้ ตอนตางๆ จนสามารถจัดตง้ั เปน สหกรณได สหกรณท ี่จดั ตงั้ ขึ้น
จะมคี วามเขม แขง็ พ่งึ ตนเองได อกี ทั้งยังเปน ท่ีพ่ึงของสมาชิกสหกรณไ ดอกี ดว ย ซ่ึงถอื เปนการ
ขบั เคลอื่ นคานยิ มในองคป ระกอบ พัฒนาสหกรณ

ชุดรปู ภาพท่ี 5 การประชุมใหความรผู ปู ระสงคจะ
จดั ต้ังเปนสหกรณอ อมทรัพยของบริษัท คอลเกต-

ปาลมโอลฟี (ประเทศไทย) จาํ กดั

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทยมั่นคง
สาํ นักงานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

23

การแลกเปลีย่ นเรยี นรรู ะบบสง เสรมิ สหกรณ
(Co-operative Promotion Systems :CPS)

1.1 หลกั การและเหตผุ ล

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีผานมา สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี ได
ดําเนนิ การขับเคล่อื นนโยบายและโครงการ/แผนงานตางๆ และมผี ลการดําเนนิ งานเปนท่ีประจักษ คือ
การไดร บั รางวลั ตา งๆ ดังนี้

1. โลร างวลั “การปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร สํานักงานสหกรณจังหวัด
ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2557 กลุมจังหวัดขนาดกลาง ดีเดน”

2. โลรางวลั “รางวลั นกั สง เสรมิ สหกรณและกลมุ เกษตรกรดเี ดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 (นายสนทิ ตน สมบตั )ิ ”

3. ประกาศนียบตั รรางวัลชมเชย “ผลักดนั คานิยมกรมสงเสริมสหกรณ ในระดับหนวยงาน”
4. ประกาศนียบัตร “รางวัลการประเมินความพึงพอใจระดับหนวยงาน กรมสงเสริม

สหกรณส หกรณ อยใู นเกณฑรอ ยละ 85 ขึน้ ไป”
ดังนัน้ หนว ยงานในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงมีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานในลักษณะ
เดยี วกนั จงึ ประสานมาศึกษาดงู านแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรง แนวทางการขับเคลื่อนระบบ
การสง เสรมิ สหกรณ

1.2 วตั ถปุ ระสงค

เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรตางๆ ท่ี
รับผิดชอบไดอยางมปี ระสิทธภิ าพยิง่ ขน้ึ

1.3 ตวั ช้วี ดั /กลุมเปาหมาย

คณะศึกษาดงู านสามารถนาํ ความรทู ่ีแลกเปลย่ี นไปปรบั ใชในการปฏบิ ตั งิ านไดจรงิ อยา งมี
ประสิทธภิ าพ

1.4 รายละเอยี ดงานทที่ าํ

ระยะเวลา และสถานทดี่ าํ เนนิ การ : ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ หองประชุม
สํานกั งานสหกรณจงั หวัดชลบุรี ต.เสมด็ อ.เมือง จ.ชลบรุ ี

การดําเนนิ การ : สาํ นกั งานสหกรณจ งั หวัดชลบรุ ี จัดเตรยี มขอมูลสาํ หรับนาํ เสนอและ
แลกเปล่ยี นเรียนรูกบั คณะศึกษาดงู าน ทมี งานที่นาํ เสนอประกอบดว ยทมี งานของฝายบริหารทว่ั ไป
และทมี งานของกลุมสง เสรมิ สหกรณ การนาํ เสนอใช power point ในสวนขอ มูลทน่ี าํ เสนอ
ประกอบดว ย

- ขอ มลู พ้นื ฐานของจงั หวดั ชลบรุ แี ละสํานักงานสหกรณจงั หวดั ชลบุรี
- กระบวนการปฏิบตั งิ าน การกระจายโครงการ/แผนงานและงบประมาณทไ่ี ดรบั จากกรม
สง เสริมสหกรณสผู ปู ฏิบตั ทิ งั้ ในระดบั กลมุ งานและระดบั รายบคุ คล (Action plan)
- การขับเคลอ่ื นการจดั การองคความรู (Knowledge Management : KM)

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสังคมไทยม่นั คง
สํานักงานสหกรณจ ังหวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

24
- การขบั เคลอื่ นคานิยมของกรมสงเสรมิ สหกรณ“ริเร่ิมสรา งสรรค มงุ มนั่ ฟน ฝา พฒั นา
สหกรณ”
- การนาํ ระบบสารสนเทศมาใชใหเหมาะสมกบั การทํางาน เชน ระบบปฏิทินของ Google มา
ใชในการบริหารจัดการการขอใชรถยนตราชการ เปน ตน

- การขบั เคลือ่ นคานิยมในองคกรทีถ่ ือปฏิบตั ริ ว มกัน เชน การยิม้ ไหวทกั ทายกัน อยางนอยวนั
ละ 1 ครั้ง เพอ่ื ใหเ กดิ ความเปน กันเองและเสริมความสัมพันธท ี่ดภี ายในองคก ร, การกาํ หนดการแตง
กายประจาํ วนั เพือ่ ความเปน ระเบยี บเรยี บรอยและเปนทมี เปนตน

- การปฏิบตั งิ านตามระบบสงเสริมสหกรณ (CPS) ตามวงรอบ PPCD (Planning,
Promotion, Check, Development)

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยมน่ั คง
สาํ นกั งานสหกรณจ ังหวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

25

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสังคมไทยม่นั คง
สาํ นักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

26

1.5 ผลสําเร็จทเ่ี กดิ ขน้ึ

คณะศกึ ษาดงู านจากจังหวัดตา งๆ ที่มาแลกเปลย่ี นเรยี นรู สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชให
เหมาะสมกบั การปฏบิ ตั ิงานของตนเอง เชน เร่ืองการนาํ ระบบสารสนเทศมาปรบั ใชกับการทาํ งาน เพื่อ
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว, เรอื่ งของความรว มมือความสามัคคีในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ท้งั ภายในและภายนอกสํานกั งาน, เร่ืองการดําเนินการดานการประชาสัมพันธ เปนตน ซ่ึงทําใหมีผล
การประเมนิ การปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ใน
ระดับทีด่ ขี ึน้ กวาปก อน เชน สสจ.ลําปาง ผลการประเมนิ ระดบั ประเทศ ในป 2557 อยูในอันดับท่ี 7
ในป 2558 อยูในอันดับท่ี 4, สสจ.มุกดาหาร ผลการประเมินระดับประเทศ ในป 2557 อยูใน
อันดบั ที่ 21 ในป 2558 อยใู นอันดบั ท่ี 12 เปนตน

ชดุ รปู ภาพที่ 6 รวมรปู ภาพคณะทีม่ าศึกษาดงู านทีจ่ ังหวัดชลบุรี

คณะสํานกั งานสหกรณจ ังหวัดเพชรบุรี คณะสาํ นกั งานสหกรณจ ังหวดั มกุ ดาหาร
ศกึ ษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ในวนั ที่ 6 พฤศจกิ ายน 2557 ศกึ ษาดูงานทีจ่ ังหวดั ชลบรุ ี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

คณะสํานักงานสหกรณจังหวดั สมทุ รสงคราม คณะสํานักงานสหกรณจ งั หวดั มหาสารคาม
ศึกษาดูงานท่จี ังหวดั ชลบุรี ในวนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ศกึ ษาดงู านท่ีจงั หวัดชลบรุ ี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรา งสงั คมไทยม่นั คง
สํานกั งานสหกรณจ ังหวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

27

คณะสํานักงานสหกรณจังหวัดสพุ รรณบรุ ี คณะสํานกั งานสหกรณจ ังหวดั ขอนแกน
ศกึ ษาดงู านทจ่ี งั หวัดชลบรุ ี ในวนั ท่ี 12 ธนั วาคม 2557 ศึกษาดูงานทีจ่ งั หวัดชลบรุ ี ในวันท่ี 26 มกราคม 2558

คณะสาํ นักงานสหกรณจงั หวัดบุรีรมั ย คณะสํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว
ศึกษาดงู านทจ่ี งั หวัดชลบรุ ี ในวันท่ี 13 มนี าคม 2558 ศึกษาดูงานทีจ่ ังหวดั ชลบรุ ี ในวนั ที่ 26 มนี าคม 2558

คณะสาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ปทมุ ธานี คณะสาํ นักงานสหกรณจงั หวัดตรงั
ศกึ ษาดูงานทจ่ี งั หวัดชลบุรี ในวนั ที่ 7 เมษายน 2558 ศกึ ษาดงู านทจ่ี ังหวดั ชลบุรี ในวันที่ 20 เมษายน 2558

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสงั คมไทยมน่ั คง
สํานักงานสหกรณจังหวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

28
คณะสํานักงานสหกรณจงั หวัดนคราราชสีมา
ศกึ ษาดูงานทจ่ี ังหวัดชลบุรี ในวนั ที่ 25 สงิ หาคม 2558

คณะสํานกั งานสหกรณจงั หวดั ลําปาง
ศกึ ษาดูงานทจ่ี ังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กันยายน 2558

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสงั คมไทยมั่นคง
สํานักงานสหกรณจ ังหวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

29

การดําเนนิ การจดั การความรู ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558

ดวยกรมสง เสรมิ สหกรณไ ดจัดทาํ แผนกลยทุ ธการบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คลกรมสงเสริมสหกรณ
ตามแนวทาง (HR Scorecard) ปงบประมาณ 2556 – 2559 เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจตางๆ ตามยุทธศาสตรและเปาหมายของกรมฯ โดยกรมสงเสริม
สหกรณ ไดรวมกับสํานักงาน ก.พ. ดําเนินโครงการบริหารกําลังคนภาครัฐ : การวางแผนบริหาร
กาํ ลงั คนเพอ่ื รองรบั การเปลีย่ นแปลงโครงสรางอายุขาราชการพลเรือนสามัญ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 – 2560 ซ่งึ ไดดาํ เนนิ การนาํ สกู ารปฏิบัติดงั กลา วเปนปท ่ี 3

กรมสงเสริมสหกรณ จะดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรพั ยากรบคุ คลฯ และ
แผนปฏบิ ตั ิการบรหิ ารกําลังคนฯ ในสวนการดาํ เนินการบริหารจดั การองคค วามรูใ นองคก รสูก าร
ปฏบิ ตั โิ ดยใหสาํ นกั งานสหกรณจังหวดั ดําเนินการ
การดาํ เนนิ การ

การจดั การความรขู องสํานักงานสหกรณจังหวดั ชลบุรเี ปน การรวบรวมความรูจ าก
ประสบการณข องผปู ฏิบัตงิ านท่ีนํามาถายทอด และมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูภายในสํานกั งาน ความรทู ่ี
ไดจงึ เปน ความรทู ม่ี าจากการศกึ ษาและปฏบิ ัติจริง

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสังคมไทยม่ันคง
สํานกั งานสหกรณจ งั หวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

30

สํานกั งานสหกรณจ งั หวัดชลบรุ ไี ดกาํ หนดแผนการจดั การความรู (KM Action Plan) และ
ดําเนินการตามแผนโดยมผี ลการดาํ เนินการ ดังน้ี

ผลการดาํ เนนิ การตามแผนการจดั การความรู ผลการดาํ เนนิ การ
ลําดบั กิจกรรมการจดั การความรู
1. การเตรยี มการ 1) แจงแนวทางการดําเนินการตามหนังสือของกรมฯ
โดยจดั ใหเ ปนวาระเพ่อื พจิ ารณา ในการขา ราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ประจาํ เดือน
พฤษภาคม 2558 คร้งั ที่ 5/2558 วันที่ 15
มถิ ุนายน 2558 เรอื่ ง 5.2 การจัดการความรูข อง
สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ชลบุรี
2) ทบทวนและออกคาํ สัง่ แตง ต้ังคณะกรรมการจดั การ
ความรู : คาํ สั่งสาํ นักงานสหกรณจงั หวัดชลบรุ ี ท่ี
21/2558 เรื่อง แตง ตั้งคณะกรรมการจดั การความรู
2. การบง ช้ีความรู 1) ใหกลุมสงเสริมสหกรณแ ละกลุม งานวิชาการทุกกลุม
นําเสนอองคความรู กลุม ละ 1 องคค วามรู โดยเปนองค
ความรูท ่ีเกดิ จากการปฏิบตั ิงานจริง
2) จัดใหม ีการประชุมเพื่อคดั เลอื กองคความรู 2 องค
ความรู
- การแกไขสหกรณส หกรณขาดทุนอยา งย่ังยืน
- ปญ หาทีเ่ กดิ จากการดําเนนิ งานของสหกรณบาน
มัน่ คง
3) ใหสหกรณจ ังหวดั นาํ เสนอองคค วามรู 1 องคความรู
- การจดั ตั้งสหกรณเชงิ คุณภาพจังหวดั ชลบุรี
3. การสรา งและแสวงหาความรู รวบรวมความรูจากประสบการณข องผปู ฏิบตั งิ าน และ
เอกสารท่เี กีย่ วขอ ง รวมทั้งนาํ ไปปฏบิ ตั ิกับกลุมตวั อยาง
หรือกลมุ เปา หมาย
4. การจดั การความรูใหเ ปนระบบ ปรบั ปรุง website โดยการจัดหมวดหมู เพอ่ื ใหสะดวก
ในการคน หา
5. กิจกรรมแลกเปลย่ี นเรียนรู จดั การประชมุ เพื่อถายทอดความรูโดยผปู ฏิบตั ิงานท่ี
ไดรบั การคดั เลอื ก และใหมกี ารแลกเปล่ียนความ
คดิ เห็นกับบุคลากรในสํานักงาน
6. การเขา ถึงความรู 1) จดั ทําเอกสารเปน รูปเลม เกบ็ ไวท ่สี าํ นกั งานฯ
2) นําเอกสารองคค วามรใู นรปู แบบไฟลอพั โหลดข้ึน
เว็บไซตส ํานักงานฯ เพ่อื เผยแพรใ หผสู นใจเขา มาศึกษา
เมื่อเดือน ส.ค. 2558

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรา งสังคมไทยม่นั คง
สาํ นักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

31

ชุดรปู ภาพท่ี 7 ภาพกจิ กรรมการแลกเปล่ยี นเรียนรู

การเผยแพรอ งคค วามรูผา นเวบ็ ไซดสํานกั งานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ี

เมนู การจดั การองคความรู

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรา งสงั คมไทยม่นั คง
สํานกั งานสหกรณจังหวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

32

ชดุ รปู ภาพที่ 8 การเผยแพรอ งคค วามรผู า นเวบ็ ไซดสํานกั งานสหกรณจ ังหวดั ชลบรุ ี

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสงั คมไทยมั่นคง
สํานักงานสหกรณจ ังหวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

33

ชอ่ื งาน/โครงการ : โครงการบริจาคโลหติ เพ่อื เฉลมิ พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลกั การและเหตุผล :
การบริจาคโลหิต คอื การเก็บโลหติ จากผมู ีความประสงคจ ะบริจาค แลวนาํ โลหติ ดังกลาวผาน

ขบวนการคดั กรอง หากมีคุณสมบตั ทิ ด่ี จี ะถกู นําไปเก็บในธนาคารโลหติ หรอื สง ไปยงั โรงพยาบาลตาง ๆ
เพ่ือนาํ ออกมาใชในยามฉุกเฉิน ทั้งนยี้ งั เปนการบรจิ าคที่สรางกุศลอยางหน่ึงและถือวาเปนการใหทาน
ที่เปนกุศลยิ่งเหนือกวาการใหทานใดๆ จึงเห็นควรท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดชลบุรี และบุคลากรขบวนการสหกรณในจังหวัดชลบุรี ไดมีจิตกุศลดวยการบริจาค
โลหิต เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สํานกั งานสหกรณจังหวดั ชลบุรี และขบวนการสหกรณในจังหวัดชลบรุ ี จึงไดรว มกนั จดั ทํา
โครงการบริจาคโลหิต เพ่อื เฉลิมพระเกยี รตสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เปน การกระตุนใหเ กิดการมสี วนรว มและสรา ง
จิตสํานึกใหเกิดกับบุคลากรในหนวยงานและขบวนการสหกรณในจังหวัดชลบุรี
2. เปาหมาย/ตวั ช้วี ดั :

เปาหมาย : บคุ ลากรสาํ นกั งานจังหวดั ชลบรุ ี บุคลากรขบวนการสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร
ในจังหวดั ชลบรุ ี

ตัวช้ีวัด : จาํ นวนเลอื ดทไี่ ดร ับบรจิ าค จาํ นวน 60,000 ซซี ี
3. กจิ กรรม/งานทด่ี ําเนินการ

กจิ กรรม : บริจาคโลหติ เพอ่ื เฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรม
ราชกมุ ารี

งานท่ีดําเนินการ : เพื่อรวมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุ ารรแี ละถวายเปนพระราชกุศล ยังเปนการสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรของหนวยงาน ขบวนการ
สหกรณแ ละกลุมเกษตรกรในการชว ยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษยและสรางกุศลอันแรงกลาตอเพื่อนมนุษย
และถือเปน การกระตุนใหเ กิดการมีสว นรว มอยา งสรางสรรค

ระยะเวลาการดาํ เนนิ การ : ดาํ เนินการรวม 4 เดือน ตงั้ แตเ ดือนมกราคม 2558 ถงึ เดือน
เมษายน 2558
4. ผลสําเร็จของงาน/โครงการ

บุคลากรสํานกั งานสหกรณจ ังหวัดชลบุรี และบุคลากรขบวนการสหกรณ/กลุมเกษตรกรรว ม
บริจาคคิดเปน 100% ของผูม าบริจาค

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสงั คมไทยมัน่ คง
สํานักงานสหกรณจงั หวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

34

รปู ภาพโครงการบรจิ าคโลหิตสาํ นักงานสหกรณจังหวัดชลบรุ ี
และขบวนการสหกรณใ นจงั หวัดชลบุรี

ชดุ รูปภาพที่ 9 ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหติ ขบวนการสหกรณใ นจงั หวัดชลบุรี
๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยม่นั คง
สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

35

กลมุ สงเสรมิ และพัฒนาธุรกิจสหกรณ

โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดสนิ คา สหกรณตลอดหวงโซค ณุ คา (CDC)
เปนการจดั กจิ กรรมเพ่อื สนบั สนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าใหแกสหกรณเปาหมายท่ี
เขารวมโครงการในการพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกระจายสินคาสหกรณไปยังผูแทนจําหนายสินคา
เชน สหกรณ เอกชน ผูแทนจาํ หนายสินคา หางสรรพสินคา และอ่นื ๆ
1. เปา หมาย/ตัวชี้วดั
สหกรณท เ่ี ขารวมโครงการสงเสริมและสนับสนุนศูนยกระจายสินคาไดรับการสนับสนุน
การดาํ เนนิ งาน รอ ยละ 100
2. กจิ กรรม/งานท่ดี ําเนนิ การ
กจิ กรรม การสงเสริมและสนับสนนุ ศูนยก ระจายสนิ คา สหกรณ
งานทด่ี าํ เนินการ มกี ารสนบั สนุนเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ เปนทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนนิ ธรุ กิจของศูนยก ระจายสินคา สหกรณ
ขอมูลการดําเนินงานศูนยกระจายสินคาสหกรณ ป 2558 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58)
สหกรณก ารเกษตรเพ่อื การตลาดลกู คา ธกส. ชลบรุ ี จาํ กัด จังหวัดชลบรุ ี
สหกรณจ ัดหาสินคา มาจําหนา ยแกสมาชกิ
1. สหกรณด าํ เนนิ ธรุ กิจจัดหาสินคา มาจาํ หนา ย
รายการสินคาที่นํามาจําหนายใหแกสมาชิก ไดแก ขาวสาร กาแฟ น้ํามันพืช น้ําตาล
ทราย น้าํ ปลา นาํ้ ดม่ื นมพรอ มดื่ม สนิ คา อุปโภค-บรโิ ภค ปุยอนิ ทรีย ปยุ เคมี ยาปราบศตั รูพืช เปนตน
2. สหกรณว างแผนการดาํ เนนิ งานศูนยก ระจายสนิ คา สหกรณ
สหกรณมแี ผนทจี่ ะขยายวงเช่อื มผูบริโภคเดิมใหมากย่งิ ขน้ึ โดยขยายจุดจําหนายสินคาไป
ยังเครือขายสหกรณในจังหวัด รวมทั้งใหความสําคัญในเรื่องของการกระจายสินคาใหถึงมือสมาชิก
และประชาชนทั่วไปไดอยา งรวดเรว็
3. สหกรณม ผี ูร บั ผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
สหกรณมีการแบง โครงสรา งการดําเนินงานท่ีชัดเจน ท้ังฝายบริหารและฝายจัดการ โดย
มอบหมายใหผูจัดการสหกรณเปนผูขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยกระจายสินคา ทั้งในเร่ืองการ
วางแผน การตลาด การประสานเครือขายสหกรณ การคัดสรรสินคา การกระจายสินคา โดยมีฝาย
บริหารของสหกรณใ หก ารสนับสนุน ใหค ําปรกึ ษา รวมท้ังติดตามการประเมินผลอยางตอ เนอื่ ง

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสังคมไทยม่นั คง
สํานกั งานสหกรณจังหวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

36
สหกรณจ ดั หาสินคาจากสหกรณเ ครอื ขายผูผลติ มาจําหนายแกสมาชกิ
เครือขายผูผลิต หมายถึง สหกรณท่ีทําหนาที่ศูนยกระจายสินคาสหกรณ ประสานและ
รวบรวมสนิ คา จากสหกรณแ ละกลมุ เกษตรกรตางๆ บริษัทเอกชน สมาชิกสหกรณ ศูนยกระจายสินคา
สหกรณอ่ืน มาจําหนายในศูนยกระจายสินคาสหกรณ ซึ่งสหกรณจะดําเนินการรวบรวมคําสั่งซ้ือจาก
สาขาและเครือขา ยสหกรณใ นจังหวดั จากน้ันดําเนินการจัดหาแหลงผลิต เครือขายผูผลิตสินคาที่ตรง
กับตามความตอ งการของเครือขาย โดยตรวจสอบราคา คุณภาพของสินคา จนไดสินคาที่พอใจ แลว
จึงดําเนินการสั่งซอ้ื
สหกรณจัดหาสินคาจากสหกรณเครือขายผูผลิตมาจําหนายแกสมาชิก และสหกรณ
เครือขา ยการตลาด สมาชิกสหกรณเ ครือขา ยการตลาด และชมุ ชน
เครือขายการตลาด หมายถึง สหกรณที่ทําหนาท่ีศูนยกระจายสินคาสหกรณ ไปยัง
สหกรณ/กลุมเกษตรกร และชุมชน โดยใชวิธีการสหกรณในการบริหารจัดการ โดยความรวมมือกัน
ระหวาง บริษัทเอกชน สมาชิกสหกรณ ศูนยกระจายสินคาสหกรณอ่ืน ซ่ึงสหกรณในแตละเดือนจะ
ดําเนินการสาํ รวจความตองการของสมาชิก วาตองการสินคาประเภทใด แลวจะดําเนินการเชื่อมโยง
เครือขายกบั ผผู ลิต ผูจ าํ หนาย หรือศูนยก ระจายสินคา จดั หาสินคาใหตรงกับความตองการของสมาชิก
จากน้นั ทําการตรวจสอบสนิ คาท่มี ีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และราคายตุ ิธรรม
3. ผลสําเร็จของงาน/โครงการ
สหกรณท ี่เขา รว มโครงการสง เสริมและสนับสนุนศูนยกระจายสินคาไดรับการสนับสนุน
การดําเนินงาน มีการเช่ือมโยงเครือขายในการซ้ือขายสินคากันระหวางสหกรณภายในจังหวัด และ
สหกรณตางจังหวัด ทําใหสามารถกระจายสินคาไปถึงผูบริโภค และยังเปนการขยายตลาดใหเปนที่
รูจ กั มากยิ่งข้ึน
4. ปญหา อุปสรรคในการดาํ เนินงาน/โครงการ
1. คแู ขงบริษัทเอกชน มีสวนครองตลาดจํานวนมาก เนือ่ งจากมกี ารประชาสัมพนั ธอ ยา ง
ตอเนอ่ื ง อกี ทั้งราคายังใกลเ คยี งกบั สนิ คาของสหกรณ ซึง่ สงผลตอ การตัดสินใจซอื้ สินคาขอผูบริโภค
2. สหกรณในจังหวดั ยังไมค อ ยใหความสนใจเทาท่ีควร

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยมน่ั คง
สํานักงานสหกรณจงั หวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

37
สง เสริมและพัฒนาธรุ กจิ ของสหกรณแ ละกลมุ เกษตรกร

(พัฒนาศกั ยภาพการดาํ เนนิ ธรุ กิจขา ว)
เปนการจัดกิจกรรมเพอ่ื สงเสรมิ การตลาดขา ว แหลง จําหนายขาวแกเกษตรกรผูปลูกขาว
ในจังหวัดชลบุรีที่เปนสมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไปอยางท่ัวถึง ใหสามารถ
เขาถึงแหลงรับซ้ือขาวอยางเปนธรรม เพื่อเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันในกระบวนการสหกรณ
จังหวดั ชลบุรี
1. เปา หมาย/ตัวชีว้ ดั
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เกษตรกรผูปลูกขาวปการผลิต
2557/58 มีแหลงจําหนายผลผลิตขาวที่มีคุณภาพ ไดราคายุติธรรม และเพ่ิมปริมาณธุรกิจ ขยาย
ตลาดของสหกรณบ นพน้ื ฐานความเหมาะสมและขดี ความสามารถของสหกรณ
2. กิจกรรม/งานท่ดี ําเนนิ การ
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจขาว กิจกรรม “สงเสริมการตลาด
ขาว ปก ารผลติ 2557/58” จังหวดั ชลบรุ ี
งานที่ดาํ เนินการ
1. มกี ารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดขาว ปการผลิต
2557/28 ใหกับสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร/เกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดชลบุรี รับทราบขาว
อยางท่ัวถึง จัดทําแผนพับประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการตลาดขาว จัดทําปายประชาสัมพันธ
กิจกรรมสงเสรมิ การตลาดขา ว ตดิ ปายประชาสมั พันธ ณ สหกรณท ่เี ขารวมโครงการ
2. จดั กิจกรรมสงเสรมิ การตลาดขา ว ปก ารผลิต 2557/58 จํานวน 2 คร้ัง ณ สหกรณ
การเกษตรบางละมุง จํากัด อําเภอบางละมุง จงั หวัดชลบุรี
3. ผลสาํ เร็จของงาน/โครงการ
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่ปลูกขาวในปการผลิต 2557/58 ไดมีแหลงในการ
จําหนายผลผลิตขา ว ประชาชนท่วั ไปไดบรโิ ภคขา วที่มคี ุณภาพ ราคายุติธรรม เปนการขยายตลาดขาว
ของสหกรณใ หเปน ที่รจู กั ของผบู รโิ ภคมากยง่ิ ขนึ้
4. ปญ หา อปุ สรรคในการดําเนนิ งาน/โครงการ
คแู ขง ขันเปน บรษิ ัทเอกชน ซึ่งเปนท่ีรูจักของผูบริโภคอยูแลว อีกทั้งราคายังใกลเคียงกับ
สนิ คา ของสหกรณ ทาํ ใหม ีผลตอ การตดั สนิ ใจในการเลือกซื้อสินคาของผบู รโิ ภค

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยม่นั คง
สาํ นักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

38

ภาพกจิ กรรม

ชุดรูปภาพท่ี 10 ภาพกิจกรรม สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร (พัฒนา
ศกั ยภาพการดาํ เนินธรุ กิจขา ว) ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 12 มิ.ย. 58 และครงั้ ท่ี 2 วันท่ี 18 มิ.ย. 58

สง เสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร
(เพม่ิ ศกั ยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณนอกภาคการเกษตร)
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณใหสามารถบริหาร
จัดการธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณประเภทบริการใหมีรูปแบบ
หลากหลาย สามารถแขงขันไดกับธุรกิจภาคเอกชน และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน อีกทั้ง
เพื่อผลักดันและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณใหมีความเขมแข็งและเปนองคกร
ทางธุรกจิ ทเี่ ปนที่พ่งึ ของมวลสมาชกิ ตอ ไป
1. เปา หมาย/ตัวชีว้ ดั
สหกรณท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
มีศกั ยภาพในการดาํ เนนิ ธรุ กจิ เพ่มิ ข้ึน และสามารถบริหารจดั การธรุ กิจไดอยา งมปี ระสิทธิภาพ
2. กิจกรรม/งานที่ดําเนนิ การ
กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณนอก
ภาคการเกษตร

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทยมน่ั คง
สํานักงานสหกรณจ งั หวดั ชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

39
งานที่ดําเนนิ การ
จดั การประชุมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารจดั ทาํ แผนการดาํ เนนิ ธุรกิจของสหกรณนอกภาคการเกษตร
จาํ นวน 3 ครัง้ ครั้งละ 2 วัน ซง่ึ ประกอบดวย ผูบรหิ าร ฝายจัดการ และสมาชกิ สหกรณ
3. ผลสําเรจ็ ของงาน/โครงการ
สหกรณทเี่ ขา รว มโครงการสามารถจัดทาํ แผนการบริหารจัดการธุรกิจได และนําแผนไป
ใชใ นการปฏบิ ัติงาน
4. ปญหา อปุ สรรคในการดําเนนิ งาน/โครงการ
-

ภาพกิจกรรม

ชดุ รปู ภาพท่ี 11 การประชมุ เชงิ ปฏบิ ัตกิ ารการจดั ทาํ แผนการดาํ เนนิ ธุรกจิ ของสหกรณน อกภาคการเกษตร

๑๐๐ ปก ารสหกรณไทย พฒั นาเศรษฐกิจกาวไกล สรา งสงั คมไทยมน่ั คง
สาํ นักงานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi

40

พัฒนาเครือขายการเงนิ ในระบบสหกรณ

เปน การจัดกิจกรรมเพอื่ ช้แี จงสภาพปญหาของสหกรณที่ขาดสภาพคลอง และสหกรณที่
มีสภาพคลองลน ระบบ เพอื่ เสรมิ สรา งสภาพคลองทางการเงนิ ในการดําเนนิ ธรุ กจิ ของสหกรณแ ละ
เชอ่ื มโยงเครอื ขา ยการเงินในระบบสหกรณ
1. เปา หมาย/ตัวชี้วัด

สหกรณมีความเขมแขง็ และสามารถเปนท่พี ่ึงของสมาชกิ ได และมีการสรางเครือขายทาง
การเงินในระบบสหกรณ
2. กิจกรรม/งานท่ดี าํ เนนิ การ

กิจกรรม โครงการประชุมเชงิ ปฏิบตั กิ ารเชื่อมโยงเครอื ขา ยการเงินในระบบสหกรณ
งานท่ีดําเนินการ
จัดการประชมุ การอภปิ ราย และบรรยาย ในเรื่องการเช่ือมโยงเครือขายทางการเงินใน
ระบบสหกรณ แนวทางการบรหิ ารความเสี่ยงในการเชือ่ มโยงเครอื ขา ยทางการเงนิ ในระบบสหกรณ
3. ผลสําเร็จของงาน/โครงการ
สหกรณภายในจังหวัดมีการเชื่อมโยงทางดานการเงินเพ่ิมมากข้ึน เปนการเสริมสราง
สภาพคลอ งทางการเงนิ ในการดําเนนิ ธุรกจิ ถือเปนการชว ยเหลือซ่ึงกนั และกันในระบบสหกรณ
4. ปญหา อปุ สรรคในการดาํ เนินงาน/โครงการ
-

ภาพกิจกรรม

ชุดรูปภาพท่ี 12 การประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการการเชือ่ มโยงเครือขา ยทางการเงินในระบบสหกรณ
ณ หอ งประชุมสํานกั งานสหกรณจ งั หวัดชลบุรี

๑๐๐ ปการสหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกา วไกล สรางสังคมไทยมน่ั คง
สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบรุ ี http ://webhost.cpd.go.th/chonburi


Click to View FlipBook Version