The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan Sekolah
SMK Tinggi Batu Pahat
Tahun 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by naquedeen, 2021-03-20 12:46:56

Buku Pengurusan Sekolah HSBP 2021

Buku Pengurusan Sekolah
SMK Tinggi Batu Pahat
Tahun 2021

Keywords: BPS_HSBP2021

SMK TINGGI BATU PAHAT

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

2021 BERSAMA MELAKAR KEGEMILANGAN

BUKU

PENGURUSAN SEKOLAH

TEL : 07 4341097 [email protected] http://smktbp.edu.my/
FAKS : 07 4334117

ISI KANDUNGAN

Bil Butiran / Perkara Muka surat
1
1 Titipan Minda Pengetua 2
2 Matlamat Sekolah, Visi, Misi, Slogan, Motto Sekolah 3
3 Falsafah Pendidikan, Falsafah Sekolah, Matlamat Strategik 4
4 Piagam Pelanggan 5
5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 -2025 6
6 11 Anjakan Utama 7
7 Penggal Persekolahan 2021 8
8 Hari Kelepasan 2021 9
9 Pelan SMK Tinggi Batu Pahat 11
10 Senarai Nama Guru & AKP 14
11 Pengurusan Perhimpunan Rasmi Sekolah 15
12 Takwim Persekolahan 2020 27
14 Standard 1 : Kepimpinan 41
15 Standard 2 : Pengurusan Organisasi 63
16 Standard 3.1 : Pengurusan Kurikulum 79
17 Standard 3.2 : Pengurusan Kokurikulum 112
18 Standard 3.3 : Pengurusan Hal Ehwal Murid 132
19 Standard 4 : Pembelajaran dan Pemudahcaraan
20 Lampiran 141
143
i. Jadual Pencerapan PdPc Tahun 2021 145
ii. Jadual Guru Bertugas Mingguan Tahun 2021 146
iii. Jadual Bertugas Guru Kanan Semasa Cuti Penggal 2021 147
iv. Penyerahan Fail Rekod Mengajar Tahun 2021 148
v. Takwim Program Membudayakan Al-Quran Tahun 2021 149
vi. Jadual Program Penghayatan Nilai-Nilai Murni Tahun 2021
vii. Jadual Ucapan 5 Minit Dalam Perhimpunan Pendidikan Sivik Tahun 151

2021 (Rabu) 152
viii. Jadual Penyediaan Talking Point Pengetua Dalam Perhimpunan Rasmi 153
154
Tahun 2021 (Januari – Disember)
ix. Program Kurikulum Sekolah Tahun 2021 156
x. Jadual Peperiksaan Dalaman Tahun 2021
xi. Jadual Pencerapan Buku Latihan/ Nota Pelajar/ Kertas Peperiksaan

Percubaan Tahun 2021
xii. Pakej Mata Pelajaran Tahun 2021

TITIPAN MINDA PENGETUA
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Salam Perpaduan
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana Buku Pengurusan 2021 berjaya diterbitkan untuk panduan seluruh
warga SMK Tinggi Batu Pahat.

Umum mengetahui, amalan pendidikan yang sesuai dengan generasi abad ke-21 telah banyak diperkatakan dan
mampu memenuhi harapan dan keperluan pendidikan masa kini dan masa depan. Selaras dengan Gelombang 3 (2020-
2025) iaitu Peningkatan Keluwesan Operasi, Buku Pengurusan 2021 terus menjadi sumber rujukan dan panduan kepada
warga pendidik dan kakitangan SMK Tinggi Batu Pahat. Kandungan Buku Pengurusan 2021 yang lengkap dengan carta
dan struktur organisasi merupakan kaedah pengagihan tugas yang seimbang dan mampu dilunaskan dengan penuh
tanggungjawab oleh warga SMK Tinggi Batu Pahat. Panduan yang lengkap dan menyeluruh ini diharap akan membantu
warga SMK Tinggi Batu Pahat untuk merancang, menyusun, melaksana, memantau dan menganalisis keberkesanan bagi
setiap program sesuai dengan transformasi Pendidikan Abad ke-21.

Menyedari kepentingan guru memahami dan bersedia melakukan perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran
sesuai dengan pembelajaran abad ke-21, Buku Pengurusan 2021 dirangka supaya impian setiap warga SMK Tinggi Batu
Pahat untuk mencapai visi “Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera” benar-benar dapat direalisasikan.
Selaras dengan visi sekolah, penekanan kepada aspek kualiti guru sudah tentu memainkan peranan yang amat penting.
Oleh itu, semua warga SMK Tinggi Batu Pahat harus berusaha meningkatkan kualiti PdPc selain berganding bahu
mencurahkan masa, tenaga, idea dan keintelektualan bagi memacu kecemerlangan sekolah dalam setiap aspek sama ada
dalam bidang akademik, kokurikulum mahupun sahsiah.

Abad ke-21 dipacu oleh ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan, pertukaran maklumat yang pantas dan kederasan
arus teknologi komunikasi yang menghendaki sistem pendidikan baru di seluruh dunia. Pada abad ke-21, pendidikan
semestinya berfokus kepada usaha untuk membentuk modul insan secara menyeluruh dari segi moral, intelektual, fizikal,
sosial dan estetik. Pelajar perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran baru bagi memastikan survival dan kejayaan,
selaku individu, anggota masyarakat dan rakyat bagi sebuah negara. Justeru, pengurusan dan pentadbiran sekolah yang
berkualiti dan holistik akan dapat mengubah landskap warganya ke arah pencapaian yang berintegriti, berkesan dan
cemerlang.

Akhir kata, diharapkan SMK Tinggi Batu Pahat akan dapat melahirkan modal insan yang mempunyai kemahiran
kepimpinan, komunikasi, kreatif, dan inovatif bertepatan dengan slogan ‘BERSAMA MELAKAR KEGEMILANGAN’

(YAZID BIN ZAWAWI)
Pengetua
SMK Tinggi Batu Pahat

-1-

SMK Tinggi Batu Pahat
Jalan Zahrah, 83000 Batu Pahat, Johor.
Tel : 07-434 1097 / FAX : 07-433 4117

Email: [email protected]
Facebook : SMK Tinggi Batu Pahat @ highschoolbp

Laman Web Sekolah : www.smktbp.edu.my

MATLAMAT SEKOLAH
Ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna dengan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut:

• Percaya dan patuh kepada Tuhan
• Berilmu pengetahuan
• Berakhlak mulia
• Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara
• Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
• Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu

VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

SLOGAN SEKOLAH
Bersama Melakar Kegemilangan

MOTO SEKOLAH
Kini atau Kecewa
(Nunc Aut Nunquam)

-2-

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH SEKOLAH

Pendidikan di SMK Tinggi Batu Pahat merupakan usaha mendidik dan membimbing secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan modal insan yang sempurna, seimbang dan harmonis dalam akademik, berintegriti,
bersahsiah mulia, berketrampilan dalam kokurikulum dan mempunyai semangat cintakan sekolah serta melahirkan
pelajar yang berilmu seterusnya menyumbang terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara

PETUNJUK PRESTASI UTAMA

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid
3. Pencapaian sahsiah yang tinggi oleh semua murid
4. Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang
5. Suasana sekolah yang kondusif dan selamat
6. Perhubungan Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) yang baik dan mesra

-3-

PIAGAM PELANGGAN
Kami berjanji akan :-

➢ Sentiasa mesra pelanggan
➢ Memberi komitmen sepenuhnya kepada ‘Stake Holders’
➢ Mewujudkan persekitaran yang harmoni
➢ Memberi pendidikan yang holistik kepada pelajar
➢ Bersedia memberi kerjasama kepada komuniti setempat

PIAGAM PELANGGAN
MURID
1. Memastikan kebajikan dan keselamatan murid diutamakan.
2. Memastikan semua murid mendapat pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
3. Memastikan semua kerja murid akan disemak oleh guru.
GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)
1. Memastikan pengagihan waktu mengajar yang seimbang.
2. Memastikan agihan tugas diberi secara adil dan seimbang.
3. Memastikan setiap AKP dan guru mendapat peluang latihan dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kemahiran
sekurang-kurangnya 5 hari setahun.
IBU BAPA DAN PELAWAT
1. Memastikan ibu bapa dan pihak yang berurusan dengan kami dilayan dengan mesra, cepat dan memuaskan hati.
2. Memastikan segala aduan daripada ibu bapa / penaga akan mendapat perhatian dan tindakan segera.
3. Memastikan keputusan pentaksiran/peperiksaan murid boleh diakses selepas 21 hari pentaksiran/peperiksaan
tamat.
4. Memastikan laporan sahsiah murid diberikan 2 kali setahun.

STAKEHOLDER
1. Memastikan laporan dihantar ke Kementerian, JPN dan PPD sebelum atau mengikut masa yang ditetapkan.
2. Memastikan segala urusan surat menyurat dengan PPD, JPN atau Kementerian berbalas dalam tempoh 7 hari.

-4-

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
-5-

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
11 ANJAKAN UTAMA :

ANJAKAN 1 Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti
ANJAKAN 2 Bertaraf Antarabangsa
ANJAKAN 3
Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia Dan
Bahasa Inggeris

Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai

ANJAKAN 4 Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan

ANJAKAN 5 Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Setiap
ANJAKAN 6 Sekolah
ANJAKAN 7
ANJAKAN 8 Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Menyediakan
ANJAKAN 9 Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan
ANJAKAN 10
Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di
Malaysia

Mentrasformasi Kebolehupayaan Dan Kapasiti Penyampaian
Kementerian

Bekerjasama Dengan Ibu Bapa, Komuniti Dan Sektor Swasta
Secara Meluas

Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit

ANJAKAN 11 Meningkatkan Ketelusan Untuk Akauntabiliti Awam Secara
Langsung

-6-

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2021
KUMPULAN A :

Sekolah-sekolah di negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu.

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

2 CUTI AWAL TAHUN 19 3
8
01.01.2021 19.01.2021 17 10
19 1
20.01.2021 31.01.2021 44 8
01.02.2021 28.02.2021 2
01.03.2021 25.03.2021 9 5
20 1
JUMLAH HARI 16
7
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1
12
26.03.2021 03.04.2021 3

04.04.2021 30.04.2021
01.05.2021 27.05.2021

JUMLAH HARI 36

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16
14
28.05.2021 12.06.2021 11
25
13.06.2021 30.06.2021
01.07.2021 15.07.2021 9
5
JUMLAH HARI 21
7
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

16.07.2021 24.07.2021

25.07.2021 31.07.2021
01.08.2021 31.08.2021
01.09.2021 09.09.2021

JUMLAH HARI 33

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 9
10
10.09.2021 18.09.2021 20
19
19.09.2021 30.09.2021 7
56
01.10.2021 31.10.2021
22
01.11.2021 30.11.2021

01.12.2021 09.12.2021

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

10.12.2021 31.12.2021

-7-

HARI-HARI KELEPASAN AM TAHUN 2021
BAGI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM

HARI THAIPUSAM (**) KHAMIS 28 JAN 2021
JUMAAT 12 FEB 2021
TAHUN BARU CINA SABTU 13 FEB 2021

HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN JOHOR(**) SELASA 23 MAC 2021
AWAL RAMADHAN (*)
HARI PEKERJA SELASA 13 APRIL 2021
HARI RAYA PUASA (*)
HARI WESAK SABTU 01 MEI 2021
HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG KHAMIS JUMAAT 13 MEI 2021
DIPERTUAN AGONG 14 MEI 2021
HARI RAYA HAJI 1440H (*) RABU 26 MEI 2021
AWAL MUHARAM 1440H
HARI KEBANGSAAN ISNIN 07JUN 2021
HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR(**)
HARI MALAYSIA SELASA 20 JULAI 2021
MAULIDUR RASUL S.A.W
HARI DEEPAVALI(*) SELASA 10 OGOS 2021
HARI KRISMAS
(*) TERTAKLUK KEPADA PINDAAN (**) HARI SELASA 31 OGOS 2021
KELEPASAN AM NEGERI
ISNIN 13 SEPT 2021
PERINGATAN
KHAMIS 16 SEPT 2021

SELASA 19 OKT 2021

KHAMIS 4 NOV 2021

SABTU 25 DIS 2021

APABILA HARI KELEPASAN ITU JATUH PADA HARI KELEPASAN MINGGUAN (JUMAAT), MAKA HARI
TERSEBUT DIGANTIKAN DENGAN HARI AHAD DAN JIKA HARI YANG KEMUDIANNYA ITU PULA SEDIA
MENJADI HARI KELEPASAN. MAKA HARI YANG BERIKUTNYA DIJADIKAN HARI KELEPASAN

-8-

PELAN SMK TIN
-9

NGGI BATU PAHAT
9-

-1

10-

SENARAI GURU SMK TINGGI BATU PAHAT TAHUN 2021

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN
1 EN YAZID BIN ZAWAWI PENGETUA
2 EN MOHAMAD BIN ISMAIL GPK PENTADBIRAN DG54 Matematik/ Fizik
3 EN MUHAMAD FADHIL BIN HARON GPK HAL EHWAL MURID
4 TN HAJI NORMAN BIN IBRAHIM GPK KOKURIKULUM DG52 Sejarah
5 PN ASMAH BINTI TAAT GPK TING.6
6 EN ISHAK BIN MOHD.NOH GKMP SAINS DAN MATEMATIK DG52 Matematik/ Sains Komputer
7 PN SITI AMINAH BINTI MD. SALLEH GKMP BAHASA
8 PN RADZAH BINTI DULLAH GKMP SAINS KEMANUSIAAN DG 48 Pengajian Melayu
9 PN TEE BEE YONG GKMP TEKNIK & VOKASIONAL
10 PN HJH ZAMNAH BINTI ALI KAUNSELOR DG52 Sejarah/ Pen.Melayu
11 EN BOO CHOON KENG KAUNSELOR
12 PN RUSYAWATI BINTI ABD MANAF G. PERPUSTAKAAN & MEDIA DG48 Biokimia/ Mikrobiologi
13 PN UMMI AISHAH BINTI MOHD MUSTAFA GURU DATA
14 PN MARIATE BINTI SIDEK GURU PENYELARAS ICT DG52 Geografi/ Bahasa Melayu
15 PN JALINAH BINTI JAFFAR GURU AKADEMIK TING 6
16 PN HAMIZAH BINTI MUHAMMAD GURU AKADEMIK TING 6 DG48 Seni Visual
17 PN SHALIHAH BINTI HASIM GURU AKADEMIK TING 6
18 PN TEO LAY CHOO GURU AKADEMIK TING 6 DG48 Perakaunan/Perdagangan
19 PN ARUL SHANTI BALRAJ GURU AKADEMIK BIASA
20 CIK GAN LEE HWA GURU AKADEMIK TING 6 DG54 Bim & Kaunseling
21 EN MOHD AZIM BIN ELIAS AHMAD GURU AKADEMIK TING 6
22 CIK NEO SAU FONG G. PENYELARAS KOKO T6 DG48 Bim & Kaunseling
23 EN NEO SHUN ZHI GURU AKADEMIK TING 6
24 TN HJ ZAIDI BIN KASSIM G. PENYELARAS KOKO T6 DG44 Teknologi Maklumat
25 TN HJ ZULKIFFLI BIN ABAS GURU AKADEMIK TING 6
26 EN ABD HALIM BIN ABD HAMID GURU AKADEMIK TING 6 DG44 Kemahiran Hidup
27 PN CHAN SIAN LEE GURU AKADEMIK TING 6
28 PN MASLINA BINTI MASEROM GURU AKADEMIK TING 6 DG41 Teknologi Maklumat
29 PN NORYATI BINTI ISMAIL GURU AKADEMIK TING 6
30 PN NOR SAZALIANA BINTI ABD. SAMAT GURU AKADEMIK BIASA DG54 Kesusasteraan
31 PN SUHANAH BINTI HAMZAH GURU AKADEMIK TING 6
32 EN MOHD HAFIS BIN SELAMAT GURU AKADEMIK TING 6 DG52 Kimia
33 CIK SYAZLIHANI BINTI SAADON GURU AKADEMIK BIASA
34 PN HJH. FADZILAH BINTI SALLEH GURU AKADEMIK BIASA DG52 Matematik/ Fizik
35 EN MOHD YUSUFF BIN HASAN GURU AKADEMIK BIASA
36 EN M. OSMAN BIN WAGIMAN GURU AKADEMIK BIASA DG52 Sejarah
37 PN HJH NORLIAH BINTI AHMAD GURU AKADEMIK BIASA
38 PN ANITA BINTI SUKIAN GURU AKADEMIK BIASA DG48 TESL
39 PN CH’NG PEY LING GURU AKADEMIK BIASA
DG48 Matematik

DG48 Pengajian Melayu

DG48 Matematik

DG48 Fizik/ Sains Komputer

DG48 Sains Sukan

DG48 Pengajian Am

DG44 TESL

DG44 Perniagaan, Ekonomi

DG44 Kimia

DG44 Pend Seni & Senireka

DG44 Biologi, Kimia

DG44 Pengajian Am

DG41 TESL

DG41 Sejarah/ Bahasa Melayu

DG52 Bahasa Melayu

DG52 Pendidikan Islam

DG52 Lukisan Kejuruteraan

DG52 Fizik

DG48 Sejarah/ Geografi

DG48 Sukan & Rekreasi

-11-

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN
40 PN HAM SIEW JIVAN GURU AKADEMIK BIASA
41 EN MOHD ZAILANI BIN ABD. RAHMAN GURU AKADEMIK BIASA DG48 Pengajian Cina
42 TN.HJ MOHD. RUSLAMI BIN MOHD SALLEH GURU AKADEMIK BIASA
43 PN NORHAZLEEN BINTI MOHD. JOHAR GURU AKADEMIK BIASA DG48 Sejarah
44 PN HJH. NOR REHA BINTI SAMIN GURU AKADEMIK BIASA
45 PN RAFEAH BINTI RAHMAT GURU AKADEMIK BIASA DG48 Pen. Islam
46 PN HJH. RAINA BINTI JAFFAR GURU AKADEMIK BIASA
47 YM RAJA ISKANDAR BIN RAJA ALI GURU AKADEMIK BIASA DG48 B. Arab/ Usuluddin
48 PN SALAWATI BINTI OTHMAN GURU AKADEMIK BIASA
49 PN SALINA BINTI SHARIFF GURU AKADEMIK BIASA DG48 Perakaunan
50 PN SITI ASNIDAH BINTI SAID GURU AKADEMIK BIASA
51 EN SUBRAMANIAM A/L KUMARASAMY GURU AKADEMIK BIASA DG48 Kej. Elek& Elektronik
52 EN AMRI BIN BAHARI GURU AKADEMIK BIASA
53 PN ANNIE SUZIANA BINTI KAMARUDIN GURU AKADEMIK BIASA DG48 Muzik
54 PN FADZILLAH BINTI MAHMAD GURU AKADEMIK BIASA
55 PN MARIANA BINTI IBRAHIM GURU AKADEMIK BIASA DG48 Kimia/ Matematik
56 EN MOHD HASROL BIN BAHAROM GURU AKADEMIK BIASA
57 EN MUHAMMAD HANIS BIN MAT RAHIK GURU AKADEMIK BIASA DG48 Teknologi Maklumat
58 PN NADIAH BINTI MOHD HUZIR GURU AKADEMIK BIASA
59 PN NOR NAJIHAH BINTI RAMLI GURU AKADEMIK BIASA DG 48 Bahasa Inggris/pjk
60 CIK NOR HASIKIN BINTI HAMALUDIN GURU AKADEMIK BIASA
61 EN NORIZUAN BIN ABD.MANAF GURU AKADEMIK BIASA DG48 Bahasa Inggeris
62 PN NURAFIZA BINTI ABD RAZAK GURU AKADEMIK BIASA
63 PN NUR AZYMA BINTI ISMAIL GURU AKADEMIK BIASA DG48 Sains Sukan
64 PN NUR SRIARYANTI BINTI ABDUL RAHMAN GURU AKADEMIK BIASA
65 PN RAHIFAH BINTI ZULKIFLI GURU AKADEMIK BIASA DG44 Biologi/ Kimia
66 EN RAZMAN BIN KADIRAN GURU AKADEMIK BIASA
67 PN SITI KHAIRUNNISAK BINTI DAHLAN GURU AKADEMIK BIASA DG44 Fizik
68 EN MOHD NAQUEDEEN BIN ABDUL SHUKOR GURU AKADEMIK BIASA
69 CIK AZEERAH BINTI ITHNIN GURU AKADEMIK BIASA DG44 Biologi/Kimia/Sains
70 PN FADILATUL FIRDAUS BINTI MOHD NOH GURU AKADEMIK BIASA
71 EN MOHAMAD AZLAN BIN ROSELI GURU AKADEMIK BIASA DG44 Biologi
72 EN MOHD HAMKA NIZAM B MOHAMAD ROSNI GURU AKADEMIK BIASA
73 EN MUHAMMAD DANIAL FITRI BIN SAHARUDIN GURU AKADEMIK BIASA DG44 Kemahiran Hidup
74 EN MUHAMMAD RADHI BIN MOHD DAHLAN GURU AKADEMIK BIASA
75 PN NOR FATIMAH BINTI MD DON GURU AKADEMIK BIASA DG44 Fizik/ Matematik
76 CIK NURHAFIZAH BINTI SUHARI GURU AKADEMIK BIASA
77 CIK NURUL ASHIKIN BINTI ZAINAL GURU AKADEMIK BIASA DG44 TESL
78 PN RAJA ARBA’IYAH BINTI RAJA OTHMAN GURU AKADEMIK BIASA
DG44 Sains

DG44 Matematik, Fizik

DG44 Sains Sukan

DG44 Sains Sukan

DG44 Bahasa Arab/ Pend Islam

DG44 Psikologi Sukan

DG44 Literature In English

DG44 Pend Jasmani & Kesihatan

DG44 Sains/ Matematik

DG 42 Binaan Bangunan/ RBT

DG41 Sejarah/ Geografi

DG41 Perdagangan

DG41 Kemahiran Hidup

DG41 P. Jasmani/ Sains Sukan

DG 41 P.Jasmani/P. Kesihatan

DG 41 BM/Kesusasteraan Melayu

DG 41 TESL

DG41 Kimia/ Matematik

DG41 Kemahiran Hidup

DG41 Kimia

-12-

SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA SMK TINGGI BATU PAHAT 2021

BIL NAMA PEJABAT GRED KELULUSAN
1. EN. MOHD ADZHAR BIN MARWAN N22 SPM
2. CIK SARIFAH BT ABD JALIL JAWATAN N19 SPM
3. EN. ALIFF FATHIL BIN YUSOFF KETUA PEMBANTU TABDIR FA29
4. EN. HAIZAN BIN SARIKON N11 SIJ. POLITEKNIK
5. EN. MUHAMMAD AQIL BIN ABD RAZIB PEMBANTU TABDIR N11 SPM
6. PN. NUR FADZIRA BINTI ABDUL WAHID PEN. PEG. TEK. MAKLUMAT N11 SPM
7. EN. NORSALLEH BIN SELAMAT H11 SPM
PEMBANTU OPERASI SPM
PEMBANTU OPERASI
PEMBANTU OPERASI

PEMANDU

MAKMAL

BIL NAMA JAWATAN GRED KELULUSAN
SPM
1. TUAN MOHD ZULKIFLY BIN ENGKU MAJID KETUA PEMBANTU MAKMAL C22 STPM
SPM
2. PN. FARAH DIANA BINTI KAMARI PEMBANTU MAKMAL C22(KUP) SPM
SPM
3. EN. JOHARI BIN ATAN PEMBANTU MAKMAL C22(KUP) SPM

4. EN. MOHD ASRI BIN ABU PEMBANTU MAKMAL C22(KUP) DIPLOMA
SPM
5. PN. ZAHRAH BINTI DAUD PEMBANTU MAKMAL C22(KUP) SPM

6. PN. ZARINDA BINTI BASAR PEMBANTU MAKMAL C22(KUP)

7. PN. AFFIZAH BINTI SELAN @ MD. NOOR PEMBANTU MAKMAL C19

8. EN. MUHAMMAD YASIN BIN P. P. ISMAIL PEMBANTU MAKMAL C19

9. EN. ROSAZUWAN BIN SAKBAN PEMBANTU MAKMAL C19

BIL NAMA ASRAMA GRED KELULUSAN
1. PN. SHARIPAH BINTI ABD RAHAMAN N22(KUP) SPM
2. EN. AHMAD FAIZ BIN MOHD GHAWI JAWATAN SPM
PENYELIA ASRAMA H11

PEMANDU

-13-

PENGURUSAN PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

1. ATUR CARA MAJLIS PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN
7.10 pagi : Pelajar berkumpul di tapak perhimpunan (Dataran Perhimpunan/ Dewan Perdana)
dalam keadaan “SEDIA”
7.15 pagi : Guru-Guru mengambil tempat (dalam keadaan “SEDIA”).
: Ketibaan Pengetua diiringi oleh semua Guru Penolong Kanan.
7.18 pagi : Nyanyian Lagu Bangsa Johor.
: Nyanyian Lagu Negaraku.
: Nyanyian Lagu Sekolah.
7.28 pagi : Lafaz Ikrar Rukun Negara (Diketuai oleh Ketua Pengawas).
: Lafaz Ikrar Murid (Diketuai oleh Ketua Pengawas).
7.30 pagi : Bacaan Doa (Dipimpin oleh Pengawas).
7.32 pagi : Laporan Guru Bertugas Minggu lepas
7.35 pagi : Pengumuman maklumat-maklumat semasa (Oleh Guru Bertugas Minggu ini)
: Ucapan / Makluman oleh GPK-GPK (jika ada)
7.40 pagi : Penyampaian sijil dan hadiah (jika ada)
7.50 pagi : Ucapan Pengetua
8.00 pagi : Majlis bersurai

2. ATUR CARA MAJLIS PERHIMPUNAN RASMI BULANAN UNIT BERUNIFORM
7.10 pagi : Semua Kadet berkumpul di tapak perhimpunan / dewan.
7.15 pagi : Semua Pegawai Kadet mengambil tempat
7.20 pagi : Ketibaan Komandan KRS Sekolah / komandan Kadet Polis Sekolah diiringi oleh
semua Timbalan Komandan Sekolah
7.21 pagi : Nyanyian Lagu Bangsa Johor
: Nyanyian Lagu Negaraku
: Nyanyian Lagu Sekolah
7.27 pagi : Lafaz Ikrar Rukun Negara (Diketuai oleh Kadet Bertugas)
: Lafaz Ikrar Murid (Diketuai oleh Kadet Bertugas)
7.30 pagi : Bacaan Doa
7.32 pagi : Lapuran Pegawai Kadet Bertugas Minggu Lepas
7.35 pagi : Pengumuman maklumat-maklumat semasa (Oleh Pegawai Kadet Bertugas Minggu ini)
: Ucapan / Makluman oleh Timbalan-Timbalan Komandan (jika ada)
7.40 pagi : Penyampaian sijil dan hadiah (jika ada)
7.50 pagi : Ucapan Komandan Sekolah
8.00 pagi : Majlis bersurai

-14-

TAKWIM PERSEKOLAHAN
SMK TINGGI BATU PAHAT 2021

JANUARI

PEMANTAU: EN ISHAK BIN MOHD. NOH

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
1 1/1/2021
2 2/1/2021 Jumaat TAHUN BARU
3/1/2021
3 4/1/2021 Sabtu
5/1/2021
6/1/2021 Ahad
7/1/2021
8/1/2021 Isnin
9/1/2021
10/1/2021 Selasa
11/1/2021
12/1/2021 Rabu

13/1/2021 Khamis

14/1/2021 Jumaat

15/1/2021 Sabtu
16/1/2021
17/1/2021 Ahad Sanitasi Sekolah
18/1/2021
Isnin Mesyuarat Pentadbiran Bil. 1/ 2021

Selasa

Rabu Mesyuarat Guru Bil. 1/2021
Mesyuarat Kurikulum Bil. 1/2021/ PLC (Lesson Study)

Mesyuarat HEM Bil. 1/2021/ Mesyuarat Kokurikulum Bil. 1/2021

Khamis Mesyuarat Panitia Bil. 1/2021

Mesyuarat Ting 6 Bil. 1/2021 (Pengurusan dan Kurikulum)

Jumaat Gotong Royong Perdana
Sabtu Gotong Royong Perdana
Ahad
Isnin

19/1/2021 Selasa Pendaftaran Tingkatan 5 (2020)
Pendaftaran Tingkatan 1, 4, 5 dan 6 (2021)
Pendaftaran Asrama
Pembelian Bahan Di Koperasi

PERMULAAN SESI PERSEKOLAHAN :-

i) Bersemuka- Ting. 5 (2020) dan Ting. 1, 4, 5 dan 6 (2021)

4 20/1/2021 Rabu ii) Home-Based Learning - Ting. 2 dan 3 (2021)
Ujian Diagnostik Tingkatan 3 (2020)

Perjumpaan Unit Beruniform T6 (AGM) Sem 3 dan Sem 1
Perjumpaan Badan Beruniform Arus Perdana

21/1/2021 Khamis Ujian Diagnostik Tingkatan 3 (2020)
Orientasi Ting. 1
22/1/2021 Mesyuarat Asrama Bil. 1/2021
23/1/2021
24/1/2021 Jumaat Pendaftaran Rumah Sukan Tingkatan 1
Sabtu Mesyuarat Rumah Sukan
25/1/2021 Ahad Mesyuarat Jk Program Sekolah Penyayang/ Jk Pengurusan Bimbingan
dan Kaunseling/ Jk PPDA Bil 1/2021
26/1/2021 Isnin Ujian Pengukuhan SPM (2020)
5 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
Selasa Ujian Pengukuhan SPM (2020)
27/1/2021 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
Rabu Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 (AGM) Sem 3 dan Sem 1
28/1/2021 Pendaftaran Kokurikulum Arus Perdana
29/1/2021 Khamis HARI THAIPUSAM
30/1/2021 Jumaat
Sabtu Uijan Pengukuhan SPM (2020)
31/1/2021 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
Ahad Peperiksaan Percubaan STPM Semester 1 dan 3

-15-

FEBRUARI
PEMANTAU :PN RADZAH BINTI DULLAH

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
1/2/2021 Ujian Pengukuhan SPM (2020)
Isnin Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
2/2/2021 Peperiksaan Percubaan STPM Semester 1 dan 3
Selasa Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
6 3/2/2021 PLC (Teacher Sharing Session)
Rabu Peperiksaan Percubaan STPM Semester 1 dan 3
4/2/2021 Peperiksaan Akhir TahunTingkatan 4 (2020) /
5/2/2021 Khamis Peperiksaan Percubaan STPM Semester 1 dan 3
6/2/2021 Jumaat Pengurusan Buku Pentaksiran PAJSK/ Perjumpaan Persatuan/ Kelab
7/2/2021 Sabtu Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
8/2/2021 Ahad Penghantaran Fail Rekod Mengajar (Lengkap) kepada Pengetua
9/2/2021 Isnin
7 10/2/2021 Selasa Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
11/2/2021 Rabu Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
12/2/2021 Khamis Mesyuarat Pengurusan 3K Bil. 1
13/2/2021 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2020)
14/2/2021 Sabtu
15/2/2021 Ahad TAMBAHAN CUTI TAHUN BARU CINA PERUNTUKAN KPM
16/2/2021 Isnin TAMBAHAN CUTI TAHUN BARU CINA PERUNTUKAN KPM
Selasa
17/2/2021 TAHUN BARU CINA
8 Rabu
TAHUN BARU CINA
18/2/2021 Khamis
Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 1 (Pengakap Kelana)
19/2/2021 Jumaat Mesyuarat Pengurusan Kewangan dan Aset Bil. 1/2021
20/2/2021 Sabtu
21/2/2021 Ahad Mesyuarat Kantin Bil. 1/2021
22/2/2021 Isnin Speaking MUET Sesi 1 /
Perjumpaan Unit Sukan dan Permainan T6 (AGM) Sem 3 dan Sem 1
23/2/2021 Selasa Perjumpaan Persatuan & Kelab Arus Perdana
9 24/2/2021 Speaking MUET Sesi 1
Rabu PLC Panitia
25/2/2021 Kursus Kepimpinan Pengawas (18-20 Februari 2021)
26/2/2021 Khamis Kursus Kepimpinan Pengawas (18-20 Februari 2021)
27/2/2021 Jumaat
28/2/2021 Sabtu Kursus Kepimpinan Pengawas (18-20 Februari 2021)
Ahad Mesyuarat Agung PIBG
SPM 2020 (22/2/2021 – 25/3/2021)
Speaking MUET Sesi 1
SPM 2020
Audit Total Percubaan STPM Sem 3
SPM 2020
Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 Sem 1/ 1M1S Arus Perdana
SPM 2020
Audit Total Percubaan STPM Sem 1

Dialog Prestasi Bil. 1/2021 (PAT Tingkatan 4)

-16-

MAC
PEMANTAU: EN MUHAMAD FADHIL BIN HARON

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
10 1/3/21
11 2/3/21 Isnin SPM 2020
Selasa
12 3/3/21 SPM 2020
Rabu
13 4/3/21 SPM 2020
14 5/3/21 Khamis Mesyuarat Ting 6 Bil 2/2021 (Kurikulum)
6/3/21 Jumaat Perjumpaan Unit Beruniform T6 Sem 1/ Arus Perdana
7/3/21 SPM 2020
Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua
8/3/21
Sabtu Taklimat Peperiksaan STPM Ulangan Semester 1 dan 2
9/3/21 Ahad Mesyuarat Guru Bil. 2/2021
Isnin
10/3/21 Selasa SPM 2020
Rabu Peperiksaan Ulangan STPM Semester 2
11/3/21 Khamis Permulaan Sesi Persekolahan Bersemuka Ting. 2 dan 3
12/3/21
13/3/21 SPM 2020
14/3/21 Peperiksaan Ulangan STPM Semester 2

15/3/21 SPM 2020
Peperiksaan Ulangan STPM Semester 2
16/3/21 Perjumpaan Unit Sukan & Permainan T6 Sem 1/ Persatuan & Kelab Arus Perdana

17/3/21 SPM 2020

18/3/21 Jumaat
19/3/21
20/3/21 Sabtu Taklimat Peperiksaan STPM Semester 1
21/3/21 Ahad Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 2 (KRS) / Larian STBP
Isnin
22/3/21 Selasa SPM 2020
Peperiksaan Ulangan STPM Semester 2
23/3/21 Rabu
24/3/21 SPM 2020
25/3/21 Khamis Peperiksaan STPM Semester 1 dan STPM Ulangan 1
26/3/21 Jumaat
27/3/21 SPM 2020
28/3/21 Peperiksaan STPM Semester 1 dan STPM Ulangan 1
29/3/21 Perjumpaan Badan Beruniform (Kursus JK Kepimpinan Kokurikulum)
30/3/21
31/3/21 SPM 2020
Peperiksaan STPM Semester 1 dan STPM Ulangan 1

Sabtu

Ahad Sukan Tara

Isnin SPM 2020
Peperiksaan STPM Semester 1 dan STPM Ulangan 1
Selasa SPM 2020/ MSSD Bola Sepak B15 (SMK Tunku Putra)
Rabu
Khamis HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN JOHOR

SPM 2020
MSSD Merentas Desa (SMK Tun Ismail)/ Perjumpaan 1M1S Arus Perdana

SPM 2020

Jumaat

Sabtu

Ahad
Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Selasa

Rabu

-17-

MINGGU TARIKH HARI APRIL
14 1/4/21 Khamis PEMANTAU: PN ASMAH BINTI TAAT
2/4/21 Jumaat
3/4/21 Sabtu PERKARA
4/4/21 Ahad
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
5/4/21 Isnin
STPM Semester 2 Bermula/ Peperiksaan STPM Semester 3
15 6/4/21 Selasa Mesyuarat Asrama Bil. 2
Mesyuarat JK Kokurikulum & Sukan 2
7/4/21 Rabu MASSD Bola Sepak B18 (SMK Dato’Seth)
MSSD Hoki B18 (SDBL)
8/4/21 Khamis MSSD Bola Baling (SMK Seri Gading)
MSSD Badminton (SMK Dato’ Onn)
9/4/21 Jumaat MSSD Bola Keranjang (SMK Yong Peng)
10/4/21 Sabtu Peperiksaan STPM Semester 3
Ahad Penilaian Kurikulum 1 (Ting. 1 – 5)
11/4/21 Isnin MSSD Skuasy (MSSC Penggaram)
12/4/21 Selasa Peperiksaan STPM Semester 3
13/4/21 Rabu Penilaian Kurikulum 1 (Ting. 1 – 5)
16 14/4/21 Khamis Perjumpaan Persatuan & Kelab
15/4/21 Jumaat Peperiksaan STPM Semester 3
16/4/21 Sabtu Penilaian Kurikulum 1 (Ting. 1 – 5)
17/4/21 Ahad Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua
18/4/21 Isnin MSSD Memanah (SMK Dato Sulaiman )/ Perkhemahan Badan Beruniform
19/4/21 Selasa Perkhemahan Badan Beruniform
20/4/21 Rabu MUET BertulisSesi 1
17 21/4/21 Khamis Perkhemahan Badan Beruniform
22/4/21 Jumaat Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 3 (PKBM)
23/4/21 Sabtu MSSD Ragbi (SMK Tinggi Batu Pahat)/ MSSD Ping Pong (SMK Munshi Sulaiman)
24/4/21 Ahad Roadrelay/ Tarik Tali
25/4/21 Isnin AWAL RAMADAN
26/4/21 Selasa Perjumpaan Unit Beruniform T6 Sem 2
18 27/4/21 Rabu Mesyuarat JK Kokurikulum 2/ Perjumpaan Badan Beruniform
28/4/21 Khamis PLC Panitia
29/4/21 Jumaat
30/4/21 Pengurusan Disiplin & Tatatertib Pelajar Bil. 1/2021
Perjumpaan Unit Kelab & Persatuan T6 Sem 2/ Perjumpaan Kelab & Persatuan

Mesyuarat HEM Bil 2/2021

Perjumpaan Unit Sukan & Permainan T6 Sem 2/ Perjumpaan 1M1S

-18-

MINGGU TARIKH HARI MEI
18 1/5/21 Sabtu PEMANTAU: PN TEE BEE YONG
19 2/5/21 Ahad
3/5/21 Isnin PERKARA
20 4/5/21 Selasa HARI PEKERJA
5/5/21 Rabu
21 6/5/21 Khamis Dialog Prestasi Bil. 2/2021 (Penilaian Kurikulum 1)
7/5/21 Jumaat
22 8/5/21 Sabtu Perjumpaan Unit Beruniform T6 Sem 2 dan Arus Perdana
23 9/5/21 Ahad Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua
10/5/21 Isnin
11/5/21 Selasa Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 4 (Kadet Polis)
12/5/21 Rabu
13/5/21 Khamis TAMBAHAN CUTI HARI RAYA PUASA PERUNTUKAN KPM
14/5/21 Jumaat TAMBAHAN CUTI HARI RAYA PUASA PERUNTUKAN KPM
15/5/21 Sabtu HARI RAYA PUASA
16/5/21 Ahad HARI RAYA PUASA
17/5/21 Isnin
18/5/21 Selasa HARI GURU MALAYSIA

19/5/21 Rabu Mesyuarat Pengurusan 3K Bil. 2/ 2021
Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 Sem 2 dan Arus Perdana
20/5/21 Khamis Sukan Kecil 1
21/5/21 Jumaat Sukan Kecil 2
22/5/21 Sabtu
23/5/21 Ahad Raptai Perasmian Kejohanan Balapan dan Padang STBP
Mesyuarat Jk Biasiswa/ Jk Data & Pengurusan Murid/
24/5/21 Isnin Jk Kesihatan Bil 1/2021
Raptai Perasmian Kejohanan Balapan dan Padang STBP
25/5/21 Selasa Kejohanan Balapan dan Padang STBP
26/5/21 Rabu HARI WESAK
27/5/21 Khamis
28/5/21 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29/5/21 Sabtu
30/5/21 Ahad
31/5/21 Isnin

-19-

JUN

PEMANTAU: PN SITI AMINAH BINTI MD. SALLEH

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
23 1/6/21 Selasa
24 2/6/21 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3/6/21 Khamis HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG
25 4/6/21 Jumaat (7/6/21)
5/6/21 Sabtu
6/6/21 Ahad Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
7/6/21 Isnin Perhimpunanan Bulanan Kokurikulum 5 (Pengakap)
8/6/21 Selasa Ujian Profisiensi STPM Semester 2
9/6/21 Rabu Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
10/6/21 Khamis Ujian Profisiensi STPM Semester 2
11/6/21 Jumaat Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
12/6/21 Sabtu Ujian Profisiensi STPM Semester 2
Ahad Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
13/6/21 Perjumpaan Badan Beruniform Arus Perdana
Isnin Ujian Profisiensi STPM Semester 2
14/6/21 Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
Selasa Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua
15/6/21
Rabu Peperiksaan PertengahanTahun Ting. 4 dan 5
16/6/21 MSSD Balapan & Padang (Urusetia MSSD)
Khamis Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
17/6/21 Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
Jumaat Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
18/6/21 Sabtu Peperiksaan Pertangahan Tahun Ting. 1, 2 dan 3
19/6/21 Ahad Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 Sem 2 / Perjumpaan 1M1S
20/6/21 Isnin Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
21/6/21 Selasa Peperiksaan Pertangahan Tahun Ting. 1, 2 dan 3
22/6/21 Mesyuarat Pengurusan Kewangan dan Aset Bil. 2/2021
Rabu
26 23/6/21 Audit Total Ujian Profisiensi STPM Semester 2
Khamis Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
24/6/21 Peperiksaan Pertangahan Tahun Ting. 1, 2 dan 3
Jumaat Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting. 4 dan 5
25/6/21 Sabtu Peperiksaan Pertangahan Tahun Ting. 1, 2 dan 3
26/6/21
Ahad Perjumpaan Unit Sukan dan Permainan T6 Sem 2
27/6/21 Perjumpaan Badan Beruniform Arus Perdana
Isnin
27 28/6/21 Selasa
29/6/21 Rabu
30/6/21

-20-

JULAI
PEMANTAU: TN HJ NORMAN BIN IBRAHIM

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
27 1/7/21 Khamis Kemasukan Pelajar Tingkatan 6 Rendah
28 2/7/21 Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua
3/7/21
29 4/7/21 Jumaat
5/7/21
30 Sabtu
6/7/21
Ahad Hari Graduasi
7/7/21 Isnin
Selasa Dialog Prestasi Bil. 3/2021 (SPM 2020)
8/7/21 Uiian Lisan SPM (Kertas 3 Bahasa Melayu)
9/7/21 Rabu
10/7/21 Khamis Uiian Lisan SPM (Kertas 3 Bahasa Melayu)
11/7/21 Mesyuarat Jk Program Sekolah Penyayang / Jk Pengurusan Bimbingan dan
12/7/21 Kaunseling / Jk PPDA Bil 2/2021
13/7/21
Uiian Lisan SPM (Kertas 3 Bahasa Melayu)
14/7/21 Perjumpaan Unit Berunifrom T6 Sem 2 dan Sem 1/ 2021
Perjumpaan Persatuan & Kelab Arus Perdana
15/7/21
16/7/21 Uiian Lisan SPM (Kertas 3 Bahasa Melayu)
17/7/21
18/7/21 Jumaat
19/7/21
20/7/21 Sabtu Fun Ride
21/7/21
22/7/21 Ahad Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 6 (St John)
23/7/21
24/7/21 Isnin Ujian Lisan SPM (Kertas 3 Bahasa Inggeris)
25/7/21
26/7/21 Selasa Ujian Lisan SPM (Kertas 3 Bahasa Inggeris)
27/7/21 Mesyuarat Guru Bil. 3/2021

Rabu Ujian Lisan SPM (Kertas 3 Bahasa Inggeris)
Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 Sem 2 dan Sem 1 2021

Perjumpaan Badan Beruniform Arus Perdana

Khamis Ujian Lisan SPM (Kertas 3 Bahasa Inggeris)

Jumaat

Sabtu

Ahad

Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Selasa HARI RAYA HAJI (20-21/7/21)
Rabu

Khamis

Jumaat

Sabtu

Ahad Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan

Isnin Dialog Prestasi Bil. 4/2021 (Peperiksaan PertengahanTahun)
MSSD Golf (SMK (P) Temenggung Ibrahim)

31 28/7/21 Selasa Audit Total Peperiksaan Pertengahan Tahun
Rabu
Audit Total Peperiksaan Pertengahan Tahun
Perjumpaan Unit Sukan dan Permainan T6 Sem 2 dan Sem 1 2021
Perjumpaan 1M1S Arus Perdana
MSSD Tenpin Boling (SMK Datin Onn Jaafar)
MSSD Catur (SMK Dato’ Syed Esa)

29/7/21 Khamis
30/7/21
31/7/21 Jumaat

Sabtu

-21-

OGOS
PEMANTAU: EN ISHAK BIN MOHD. NOH

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
32 1/8/21
33 2/8/21 Ahad
34 3/8/21
Isnin MSSD Tenis (SMA Jawahir Al Ulum)
35 4/8/21 Dialog Prestasi Kokurikulum
36
5/8/21 Selasa MSSD Sepak Takraw (SMK Penghulu Saat)
6/8/21 Rabu
7/8/21 Mesyuarat Ting 6 Bil3/ 2021 (Kurikulum)
8/8/21 Perjumpaan Unit Berunifrom T6 Sem 2 dan Sem 1 2021
9/8/21 Perjumpaan Badan Berunifrom
10/8/21
Khamis Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua
11/8/21
Jumaat
12/8/21
13/8/21 Sabtu
14/8/21
15/8/21 Ahad
16/8/21
17/8/21 Isnin Mesyuarat JK Kokurikulum & Sukan 3

18/8/21 Selasa AWAL MUHARRAM
Rabu
19/8/21 Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 Sem 2 dan Sem 1 2021
20/8/21 Perjumpaan Persatuan / Kelab Arus Perdana
21/8/21 MSSD Softbal (SMK Semerah)
22/8/21
23/8/21 Khamis Dialog Prestasi Bil. 5/2021 (Asrama)
24/8/21 Jumaat Mesyuarat Asrama Bil. 3/2021

25/8/21 Sabtu

26/8/21 Ahad Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 7 (BSMM)
27/8/21
28/8/21 Isnin Ujian Bertutur BM PT3
29/8/21
Selasa Ujian Bertutur BM PT3
30/8/21 Rabu
31/8/21 Mesyuarat HEM Bil. 3/2021

Ujian Bertutur BM PT3
Perjumpaan Unit Sukan dan Permainan T6 Sem 2 dan Sem 1 2021
Perjumpaan Badan Beruniform Arus Perdana

Khamis Ujian Bertutur BM PT3

Jumaat

Sabtu

Ahad Hari Keusahawanan

Isnin Peperiksaan Percubaan STPM Semester 2

Selasa Peperiksaan Percubaan STPM Semester 2
Percubaan SPM 2021
Rabu
Peperiksaan Percubaan STPM Semester 2
Khamis Percubaan SPM 2021
Jumaat Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan Sem 1 2021/ 1M1S Arus Perdana

Peperiksaan Percubaan STPM Semester 2
Percubaan SPM 2021

Sabtu

Ahad Percubaan SPM 2021
Isnin Ujian Bertutur BI PT3
Selasa Percubaan SPM 2021
Ujian Bertutur BI PT3

HARI KEBANGSAAN KE-64

-22-

SEPTEMBER

PEMANTAU: EN MUHAMAD FADHIL BIN HARON

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
36 Percubaan SPM 2021
1/9/21 Rabu Ujian Bertutur BI PT3
37 Perjumpaan Unit Beruniform T6 Sem 2 dan Sem 1 2021
2/9/21 Khamis Perjumpaan Persatuan & Kelab Arus Perdana
38 Percubaan SPM 2021
39 3/9/21 Jumaat Ujian Bertutur BI PT3
40 4/9/21 Sabtu Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua
5/9/21 Ahad
Audit Total Percubaan STPM Semester 2
6/9/21 Isnin Percubaan SPM 2021/ Percubaan PT3 2021
Ujian Profisiensi STPM Semester 1
7/9/21 Selasa Percubaan SPM 2021/ Percubaan PT3 2021
Ujian Profisiensi STPM Semester 1
8/9/21 Rabu Percubaan SPM 2021/ Percubaan PT3 2021/ Pen. Kurikulum 2 (Ting. 1,2 dan 4)
Ujian Profisiensi STPM Semester 1
9/9/21 Khamis Percubaan SPM 2021/ Percubaan PT3 2021/ Pen. Kurikulum 2 (Ting. 1,2 dan 4)
10/9/21 Jumaat Perjumpaan Badan Beruniform Arus Perdana
11/9/21 Sabtu Ujian Profisiensi STPM Semester 1
12/9/21 Ahad Percubaan SPM 2021/ Percubaan PT3 2021/ Pen. Kurikulum 2 (Ting. 1,2 dan 4)
13/9/21 Isnin
14/9/21 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
15/9/21 Rabu
16/9/21 Khamis HARI HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR (13/9/21)
17/9/21 Jumaat
18/9/21 Sabtu HARI MALAYSIA (16/9/21)
19/9/21 Ahad
20/9/21 Isnin Penutupan Bulan Kemerdekaan
21/9/21 Selasa Ujian Mendengar BM PT3
22/9/21 Rabu Ujian Mendengar BI PT3
23/9/21 Khamis Audit Total Ujian Profisiensi STPM Semester 1
24/9/21 Jumaat Perjumpaan Unit Sukan dan Permainan T6 Sem 2/ 1M1S/ Karnival Sukan
25/9/21 Sabtu
26/9/21 Ahad Peperiksaan STPM Semester 2
27/9/21 Isnin Mesyuarat JK Kokurikulum & Sukan 4
28/9/21 Selasa Peperiksaan STPM Semester 2
Peperiksaan STPM Semester 2
29/9/21 Rabu Dialog Prestasi Bil. 6/2021 (Percubaan PT3)
Perjumpaan Unit Sukan dan Permainan T6 Sem 1 2021
30/9/21 Khamis Perjumpaan Persatuan & Kelab/ Pengurusan Buku Pentaksiran PAJSK
Peperiksaan STPM Semester 2

-23-

OKTOBER

PEMANTAU: PN ASMAH BINTI TAAT

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
40 1/10/21
41 2/10/21 Jumaat
3/10/21
42 Sabtu
4/10/21
43 Ahad Semester 3 Bermula
5/10/21
44 Isnin Ujian Bertulis Pentaksiran Pusat (BM) PT3
45 6/10/21 Selasa Mesyuarat Ting 6 Bil 4/ 2021 (Kurikulum)
Rabu MSSD Ragbi 10 Sepasukan LB15 (Smk Tinggi Batu Pahat)
7/10/21 Khamis
8/10/21 Ujian Bertulis Pentaksiran Pusat (BI) PT3
9/10/21
10/10/21 Dialog Prestasi Bil. 7/2021 (Percubaan SPM)
11/10/21 Perjumpaan Unit Beruniform T6 Sem 3 dan Sem 1 2021
12/10/21 Perjumpaan Badan Beruniform Arus Perdana

13/10/21 Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua

14/10/21 Jumaat
15/10/21
16/10/21 Sabtu
17/10/21
18/10/21 Ahad Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 9 (Kadet Bomba)
19/10/21
20/10/21 Isnin Ujian Bertulis Pentaksiran Sumatif PT3
21/10/21 Selasa Mesyuarat Pengurusan Kewangan dan Aset Bil. 3/2021
22/10/21
23/10/21 Ujian Bertulis Pentaksiran Sumatif PT3
24/10/21
25/10/21 Ujian Bertulis Pentaksiran Sumatif PT3
26/10/21
Rabu Dialog Prestasi Bil. 8/2021 (Percubaan STPM)
27/10/21 Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 Sem 3 dan Sem 1 2021

28/10/21 Perjumpaan Persatuan & Kelab Arus Perdana
29/10/21
30/10/21 Khamis Ujian Bertulis Pentaksiran Sumatif PT3
31/10/21
Jumaat

Sabtu

Ahad

Isnin Ujian Bertulis Pentaksiran Sumatif PT3

Selasa HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W (MAULIDUR RASUL)
Rabu
Perjumpaan Unit Beruniform T6 (AGM) Sem 3 dan Sem 1 2021
Perjumpaan Badan Beruniform Arus Perdana

Khamis

Jumaat

Sabtu

Ahad

Isnin Ujian Mendengar SPM (Kertas 4 BM)

Selasa Ujian Mendengar BI SPM (Kertas 4 BI)
Rabu
Khamis Perjumpaan Unit Sukan dan Permainan T6 Sem 3 dan Sem 1 2021
Perjumpaan 1M1S Arus Perdana

Hari Anugerah Kokurikulum dan HEM

Jumaat

Sabtu

Ahad

-24-

MINGGU TARIKH HARI NOVEMBER
45 1/11/21 Isnin PEMANTAU: PN TEE BEE YONG
46 2/11/21 Selasa
47 3/11/21 Rabu PERKARA
4/11/21 Khamis Mesyuarat HEM Bil. 4/2021
48 5/11/21 Jumaat Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua
49 6/11/21 Sabtu TAMBAHAN CUTI HARI DEEPAVALI PERUNTUKAN KPM
7/11/21 Ahad HARI DEEPAVALI
8/11/21 Isnin
9/11/21 Selasa TAMBAHAN CUTI HARI DEEPAVALI PERUNTUKAN KPM

10/11/21 Rabu Mesyuarat Guru Bil. 4/2021
Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 (AGM) Sem 3 dan Sem 1 2021
11/11/21 Khamis Perjumpaan Persatuan & Kelab Arus Perdana
12/11/21 Jumaat
13/11/21 Sabtu Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 10 (Pengakap Kelana)
14/11/21 Ahad SPM 2021 (Anggaran)
15/11/21 Isnin SPM 2021 (Anggaran)
16/11/21 Selasa SPM 2021 (Anggaran)
Perjumpaan Unit Sukan dan Permainan T6 (AGM) Sem 3 dan Sem 1 2021
17/11/21 Rabu Perjumpaan Badan Beruniform
SPM 2021 (Anggaran)
18/11/21 Khamis
19/11/21 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4
20/11/21 Sabtu SPM 2021 (Anggaran)
21/11/21 Ahad Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4
22/11/21 Isnin SPM 2021 (Anggaran)
Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4
23/11/21 Selasa SPM 2021 (Anggaran)
Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4
24/11/21 Rabu Perjumpaan Unit Beruniform T6 Sem 1 2021
Perjumpaan 1M1S Arus Perdana
25/11/21 Khamis SPM 2021 (Anggaran)
26/11/21 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4
27/11/21 Sabtu
28/11/21 Ahad Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4
29/11/21 Isnin SPM 2021 (Anggaran)
Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4
30/11/21 Selasa SPM 2021 (Anggaran)
Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4

-25-

DISEMBER

PEMANTAU : PN SITI AMINAH BINTI MD. SALLEH

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
49
1/12/21 Rabu Mesyuarat Guru Ting 6
50 SPM 2021 (Anggaran)
2/12/21 Khamis Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4/ Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 1 dan 2
51 Jumaat Perjumpaan Unit Kelab dan Persatuan T6 Sem 1 2021
52 3/12/21 Perjumpaan Badan Beruniform
4/12/21
5/12/21 SPM 2021 (Anggaran)
Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4/ Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 1 dan 2
6/12/21 Penghantaran RPH minggu semasa kepada Pengetua

7/12/21 Sabtu

8/12/21 Ahad Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4/ Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 1 dan 2

9/12/21 Isnin Peperiksaan STPM Ulangan Semester 1
10/12/21 SPM 2021 (Anggaran)
11/12/21 Selasa Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4/ Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 1 dan 2
12/12/21
13/12/21 Rabu Peperiksaan STPM Ulangan Semester 1
14/12/21 Khamis SPM 2021 (Anggaran)
15/12/21 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4/ Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 1 dan 2
16/12/21
17/12/21 Peperiksaan STPM Ulangan Semester 1
18/12/21 SPM 2021 (Anggaran)
19/12/21 Perjumpaan Persatuan / Kelab
20/12/21
21/12/21 Peperiksaan STPM Ulangan Semester 1
22/12/21 SPM 2021 (Anggaran)
23/12/21
24/12/21 Sabtu
25/12/21
Ahad

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
Ahad

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

Sabtu

-26-

STANDARD 1

PENGENALAN K

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
• Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

memmperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harm
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keperca
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melah
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak m
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakm
keluarga, masyarakat dan negara.
MISI
•Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
VISI
•Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

-2

1 : KEPIMPINAN

KEPIMPINAN

arah Pengetua/ Guru Besar berperanan sebagai
h dan pemimpin berimpak tinggi yang berupaya
monis menggembeleng dan menggerakkan warga sekolah
ayaan ssecara bersepadu untuk memajukan sekolah dan
hirkan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran
mulia, (PdP)
n diri
muran STD 1

27-

PEMETAAN SKPMg2 B

HALATUJU 1: PENGURUSAN BERKUA

STANDARD 1 : K

PGB SEBAGAI PENERAJU 1.1 PGB SEBAGAI PE

PGB PGB mengetuai PGB mengetuai PGB menerajui PGB menerajui PGB menerajui
menetapkan penyediaan pemantauan aktiviti aktiviti aktiviti instruksional
Rancangan pengoperasian dalam pelaksanaan
P hala tuju Pemajuan sekolah secara intruksional instruksional
sekolah secara terancang dan dalam dalam pemantauan
terancang Sekolah secara sistematik kemajuan dan
terancang dan pelaksanaan pelaksanaan pencapaian murid
1.1.1 1.1.3 PdP secara pencerapan PdP secara sistematik
sistematik profesional dan secara profesional dan terancang
dan terancang
1.1.2 1.1.4 1.1.6
1.1.5

i) membuat i) menyediakan i) melaksanakan i) melaksanakan i) melaksanakan i) menganalisis
analisis garis panduan/ pemantauan PdPc pencerapan PdP pencapaian murid
SWOT/analisis format peran- ii) menyediakan ii) menyediakan ii) memberi ii) menyediakan
lain yang cangan strategik rumusan Rancangan maklum balas dan rumusan
bersesuaian ii) merangka pemantauan Pelajaran bimbingan kemajuan dan
ii) menentukan strategi penca- iii) mengambil Harian (RPH) iii) mengambil pencapaian murid
sasaran/ Petunjuk paian sasaran tindakan susulan iii) melaksanakan tindakan susulan iii) mengambil
D Prestasi Utama iii) memantau peperiksaan/ tindakan susulan
TK pentaksiran TK
iii) mendokumen- penyediaan terhadap tahap TK
kan hala tuju yang perancangan penguasaan murid
iv) menyemak
ditetapkan strategik hasil kerja murid
iv) menyebar- iv) menyiapkan
TK
luaskan hala dokumen
perancangan
tuju yang TK strategik TK
ditetapkan

i) secara i) mengikut i) mengikut i) mengikut i) mengikut i) mengikut
ketetapan ketetapan ketetapan
menyeluruh ketetapan/ ketetapan kurikulum/arahan pencerapan pemantauan
meliputi bidang kesesuaian/ pemantauan yang berkuat- ii) secara ii) secara
kurikulum, keperluan sekolah ii) secara kuasa menyeluruh menyeluruh
ii) dengan meliputi semua meliputi bidang
kokurikulum dan ii) secara menyeluruh mematuhi jadual/ perkara/guru kurikulum,
hal ehwal murid/ komprehensif/ meliputi semua perancangan iii) secara kokurikulum dan
iii) secara tekal berterusan/ hal ehwal murid
warga sekolah menyeluruh perkara/ bidang iv) secara berkala iii) secara
ii) mengikut (kurikulum, menyeluruh berterusan/
C keperluan sekolah meliputi bidang kokurikulum, meliputi semua TK berkala
kurikulum, perkara/
(latar belakang kokurikulum, hal ehwal murid, murid TK
murid, sumber dan hal ehwal murid, kewangan,
TK
prasarana sekolah kewangan, sumber manusia,
serta prasarana sekolah
perkembangan sumber manusia,
prasarana sekolah
pendidikan dan sumber dan sumber
pendidikan)
semasa) pendidikan iii) secara
/ kesesuaian TK iii) dengan TK berterusan/ TK

iii) secara jelas mekanisme berkala

yang sesuai

A KETIDAKAKURAN TINDAKAN DAL
MEMERLUKAN TINDA
-2

BIDANG KEPIMPINAN

ALITI SKPMg2 BIDANG KEPIMPINAN

KEPIMPINAN

EMBIMBING 1.2 PGB SEBAGAI PENDORONG 1.3

PGB PGB memberi PGB memberi PGB PGB PGB
menangani bimbingan bimbingan mendorong menggalakkan menggerakkan
kepada guru warga sekolah warga sekolah warga sekolah
masalah dan AKP kepada barisan dengan menjadi memberi input
pengoperasian secara pemimpin yang suri teladan dalam
sekolah secara diturun kuasa berkaitan melaksanakan
profesional dan profesional dan secara pemajuan sekolah tanggungjawab
terancang secara profesional dan secara profesional
terancang profesional dan secara
1.2.1 1.3.1 dan terancang
1.1.7 1.2.2 1.3.3
1.3.2

i) mengenal pasti i) memberi i) memberi i) melaksanakan i) menyediakan i) memberi
punca masalah/isu taklimat bengkel/ panduan/ tugas berkualiti maklum balas
ii) mengambil kursus/ceramah tunjuk ajar/ ii) mempamerkan saluran untuk positif berkaitan
ii) memberi tunjuk cara/ penampilan diri berkomunikasi
tindakan terhadap panduan/ nasihat/ berwibawa ii) mendengar prestasi/
masalah/isu tunjuk ajar/ penerangan iii) bertindak pandangan kemajuan/
iii) menyelesaikan tunjuk cara/ ii) memberi sebagai pakar daripada pelbagai pencapaian kerja
masalah/isu nasihat/ rujuk
iv) mengambil penerangan maklum balas iv) memperlihat- pihak ii) memberi
iii) memberi berkaitan kan komunikasi
langkah maklum balas yang berkesan iii) menerima penghargaan/
berkaitan prestasi prestasi kerja pandangan/ pengiktirafan
kawalan/tindakan kerja iii) memberi TK
pendedahan maklum balas iii) menyediakan
pencegahan bagi TK berkaitan tugas yang berbeza keperluan dan
memastikan
kepimpinan TK iv) mengambil kemudahan
masalah/isu tidak
tindakan terhadap iv) melibatkan diri
berulang pandangan/ dalam aktiviti
TK maklum balas TK sekolah TK

i) dengan i) mengikut i) mengikut i) tekal i) dengan sikap i) secara
mekanisme yang keperluan/ keperluan/ ii) bersungguh- terbuka/berfokus tekal/berterusan/
sesuai/ mematuhi kesesuaian tugas/ kesesuaian tugas/ sungguh/ kepada hala tuju berkala
prosedur/ peraturan perkembangan perkembangan bertanggungjawab sekolah/ secara ii) secara
ii) secara telus terkini terkini iii) menyeluruh fleksibel menyeluruh
iii) secara ii) secara ii) secara meliputi semua ii) secara tekal meliputi semua
kreatif/inovatif jelas/berhemah jelas/berhemah bidang tugas/ iii) mengikut bidang/
iii) secara iii) secara situasi keperluan/ warga sekolah
TK menyeluruh menyeluruh kesesuaian iii) mengikut
meliputi semua meliputi semua TK kesesuaian/
guru dan AKP bidang tugas/ PK, TK keperluan warga
iv) dari semasa GKMP dan KP sekolah
ke semasa/ secara iv) dari semasa
berkala ke semasa/ secara TK
berkala.
TK
TK

ALAM LANGKAH 'CHECK' (TK)
DAKAN SUSULAN

28-

CARTA ORGANISASI ST
SMK TINGGI BAT

PENGE
(En Yazid B

Penge

Timbalan P
(En Moham

Naib Pengerusi 1
(En Muhamad Fadhil Bin Haron)

1.1 Peneraju

1.1.1 Penetapan 1.1.4 Pemimpim 1.1.7 Menangan
Hala Tuju Instruksional Masalah / I
(Pelaksnaan PdP)
1.1.2 RPS
1.1.5 Pemimpin
(Pemantauan Aktiviti)

1.1.3 Pemantauan 1.1.6 Pemimpin
Pengoperasian Instruksional
(Pemantauan
Pencerapan)

-2

TANDARD 1 KEPIMPINAN Naib Pengerusi 3
TU PAHAT, JOHOR (Pn Asmah Binti Taat)

ERUSI 1.3 Pendorong
Bin Zawawi)
etua

Pengerusi
ad Bin Ismail)

Naib Pengerusi 2
(Tn Hj Norman Bin Ibrahim)

1.2 Pembimbing

ni
Isu

1.2.1 Guru dan AKP 1.3.1 Suri Teladan

1.2.2 Barisan 1.3.2 Memberi Input
Kepimpinan 1.3.3 Menggerakkan
Warga Sekolah

29-

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
(PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat

dan objektif yang ditetapkan tercapai)

ASPEK 1.1.1 PGB Sebagai Peneraju
(PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. membuat analisis
TUMS i. secara menyeluruh Ketidakakuran tindakan dalam
1.1.1 SWOT/analisis lain yang meliputi bidang kurikulum, langkah ‘Check’ memerlukan
PGB menetapkan hala tuju bersesuaian kokurikulum dan hal ehwal tindakan susulan
sekolah secara terancang murid/warga sekolah
ii. menentukan sasaran/
Petunjuk Prestasi Utama ii. mengikut keperluan
sekolah (latar belakang
iii. mendokumenkan hala tuju murid,sumber dan
yang ditetapkan prasarana sekolah serta
perkembangan pendidikan
iv. menyebarluaskan hala semasa) /kesesuaian
tuju yang ditetapkan
iii. secara jelas

ASPEK 1.1.2 PGB Sebagai Peneraju
(PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik)

PLAN DO CHECK ACTION
i. menyediakan garis
TUMS i. mengikut ketetapan/ Ketidakakuran tindakan dalam
1.1.2 panduan/format kesesuaian/ keperluan langkah ‘Check’ memerlukan
PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik sekolah tindakan susulan
Rancangan Pemajuan ii. merangka strategi
Sekolah secara terancang pencapaian sasaran ii. secara komprehensif/
dan sistematik
iii. memantau penyediaan menyeluruh meliputi
perancangan strategik
bidang kurikulum,
iv. menyiapkan dokumen kokurikulum, hal ehwal
perancangan strategik
murid, kewangan,
sumber manusia,
prasarana sekolah dan
sumber pendidikan

iii. dengan mekanisme yang
sesuai

-30-

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
(PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat

dan objektif yang ditetapkan tercapai)

ASPEK 1.1.3 PGB Sebagai Peneraju
(PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik)

PLAN DO CHECK ACTION
i. melaksanakan
i. mengikut ketetapan Ketidakakuran langkah dalam
pemantauan pemantauan ‘Check’ memerlukan tindakan
susulan
TUMS ii. menyediakan rumusan ii. secara menyeluruh
1.1.3 pemantauan meliputi semua perkara/
PGB mengetuai pemantauan bidang (kurikulum,
iii. mengambil tindakan kokurikulum, hal ehwal
pengoperasian sekolah susulan murid, kewangan,
secara terancang dan sumber manusia,
sistematik prasarana sekolah dan
sumber pendidikan)

iii. secara
berterusan/berkala

ASPEK 1.1.4 PGB Sebagai Peneraju
(PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. melaksanakan PdPc
TUMS i. mengikut ketetapan Ketidakakuran langkah dalam
1.1.4 ii. menyediakan Rancangan kurikulum/arahan yang ‘Check’ memerlukan tindakan
PGB menerajui aktiviti Pelajaran Harian (RPH) berkuat kuasa susulan
instruksional dalam
pelaksanaan PdP secara iii. melaksanakan ii. dengan mematuhi
profesional dan terancang peperiksaan/ pentaksiran jadual/perancangan
terhadap tahap
penguasaan murid iii. secara tekal
iv. secara menyeluruh

meliputi semua perkara/
murid

iv. menyemak hasil kerja
murid

-31-

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
(PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat

dan objektif yang ditetapkan tercapai)

ASPEK 1.1.5 PGB Sebagai Peneraju
(PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional dan terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. melaksanakan
TUMS i. mengikut ketetapan Ketidakakuran langkah dalam
1.1.5 pencerapan PdP pencerapan ‘Check’ memerlukan tindakan
PGB menerajui aktiviti susulan
instruksional dalam ii. memberi maklum balas ii. secara menyeluruh
pelaksanaan pencerapan PdP dan bimbingan meliputi semua perkara/
secara profesional dan guru
terancang iii. mengambil tindakan
susulan iii. secara
berterusan/berkala

ASPEK 1.1.6 PGB Sebagai Peneraju
(PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik

dan terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. menganalisis
TUMS i. mengikut ketetapan Ketidakakuran langkah dalam
1.1.6 pencapaian murid pemantauan ‘Check’ memerlukan tindakan
PGB menerajui aktiviti susulan
instruksional dalam ii. menyediakan rumusan ii. secara menyeluruh
pelaksanaan pemantauan kemajuan dan meliputi bidang
kemajuan dan pencapaian pencapaian murid kurikulum, kokurikulum
murid secara sistematik dan dan hal ehwal murid
terancang iii. mengambil tindakan
susulan iii. secara
berterusan/berkala

-32-

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
(PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat

dan objektif yang ditetapkan tercapai)

ASPEK 1.1.7 PGB Sebagai Peneraju
(PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. mengenal pasti punca
TUMS i. dengan mekanisme yang Ketidakakuran langkah dalam
1.1.7 masalah/isu ‘Check’ memerlukan tindakan
PGB menangani masalah sesuai/mematuhi susulan
pengoperasian sekolah ii. mengambil tindakan prosedur/peraturan
secara profesional dan terhadap masalah/isu ii. secara telus
terancang
iii. menyelesaikan iii. secara kreatif/inovatif
masalah/isu

iv. mengambil langkah
kawalan/tindakan
pencegahan bagi
memastikan
masalah/isu tidak
berulang

-33-

PROSES KERJA ASPEK 1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
(PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat

dan objektif yang ditetapkan tercapai)

PLAN DO EVIDENS

TUMS 1. Membuat analisis SWOT/analisis lain • Perancangan Strategik
Minit Mesyuarat Pentadbiran Bil.1/2021
1.1.1 yang bersesuaian • Minit Mesyuarat Guru Bil.1/2021
PGB menetapkan hala tuju 2. Menentukan sasaran/ Petunjuk Prestasi •
Buku Pengurusan
sekolah secara terancang Utama • Carta Organisasi Pengurusan Sekolah
Laporan Pencerapan Buku Latihan Murid
1.1.2 3. Menjelaskan hala tuju yang ditetapkan •
PGB mengetuai penyediaan kepada semua warga sekolah. Laporan Pencerapan PdPc Guru
• Penilaian Kendiri PdPc Guru
Analisis Pencapaian Peperiksaan
Rancangan Pemajuan 4. Merangka strategi bagi mencapai • Dalaman dan Peperiksaan Awam

Sekolah secara terancang sasaran • Laporan Dialog Prestasi
5. Menyediakan garis panduan/format Program Impak Tinggi Sekolah (PITS)
dan sistematik • Ucapan Pengetua dalam perhimpunan

1.1.3 perancangan strategik Paparan Hala Tuju Sekolah
PGB mengetuai pemantauan 6. Menyelaras dan memantau pelaksanaan • Jadual Pemantauan Guru
pengoperasian sekolah program dan semua aktiviti sekolah yang • Jadual Bertugas Mingguan

secara terancang dan meliputi semua bidang • Jadual Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum
7. Mengenal pasti, mengambil tindakan dan •
sistematik

1.1.4 menyelesaikan masalah/isu dan •

PGB menerajui aktiviti membuat pencegahan bagi memastikan •

instruksional dalam isu tidak berulang. •

pelaksanaan PdP secara 8. Memberi maklum balas dan bimbingan

profesional dan terancang dalam meneraju aktiviti instruksional.
1.1.5 9. Mengambil tindakan susulan.

PGB menerajui aktiviti

instruksional dalam

pelaksanaan pencerapan PdP

secara profesional dan
terancang

1.1.6

PGB menerajui aktiviti
instruksional dalam

pelaksanaan pemantauan

kemajuan dan pencapaian
murid secara sistematik dan

terancang
1.1.7

PGB menangani masalah

pengoperasian sekolah

secara profesional dan

terancang

-34-

1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING
(PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan

kualiti pengurusan sekolah)

ASPEK 1.2.1 PGB Sebagai Pembimbing
(PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. memberi taklimat/
TUMS i. mengikut keperluan/ Ketidakakuran langkah dalam
1.2.1 bengkel/ kursus/ kesesuaian tugas/
PGB memberi bimbingan ceramah ‘Check’ memerlukan tindakan
kepada guru dan AKP secara perkembangan terkini susulan
profesional dan terancang ii. memberi ii. secara jelas/berhemah
panduan/tunjuk ajar/
tunjuk cara/ nasihat/ iii. secara menyeluruh
penerangan meliputi semua guru dan
AKP
iii. memberi maklum balas
berkaitan prestasi kerja iv. dari semasa ke
semasa/secara berkala

ASPEK 1.2.2 PGB Sebagai Pembimbing
(PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan terancang)

PLAN DO CHECK ACTION

TUMS i. memberi i. mengikut keperluan/ Ketidakakuran langkah dalam
1.2.2 panduan/tunjuk ajar/ kesesuaian tugas/ ‘Check’ memerlukan tindakan
PGB memberi bimbingan tunjuk cara/ nasihat/ perkembangan terkini susulan
kepada barisan pemimpin penerangan
yang diturun kuasa secara ii. secara jelas/berhemah
profesional dan terancang ii. memberi iii. secara menyeluruh
panduan/tunjuk ajar/
tunjuk cara/ nasihat/ meliputi semua bidang
penerangan tugas/PK, GKMP (SM
sahaja) dan KP
iii. memberi maklum balas iv. dari semasa ke
berkaitan prestasi kerja semasa/secara berkala

-35-

PROSES KERJA ASPEK 1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING
(PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan

kualiti pengurusan sekolah)

PLAN DO EVIDENS

TUMS 1. Memberi taklimat/ bengkel/ kursus/ • Buku Pengurusan
ceramah • Minit Mesyuarat Pentadbiran Bil.1/2021
1.2.1 • Minit Mesyuarat Guru Bil.1/2021
PGB memberi bimbingan 2. Memberi panduan/tunjuk ajar/ tunjuk • Senarai Tugas Guru
cara/ nasihat/ penerangan • Takwim LDP 2021
kepada guru dan AKP secara • Fail Pengurusan LDP 2021
profesional dan terancang 3. Memberi maklum balas berkaitan • Fail PBPPP
1.2.2 prestasi kerja

PGB memberi bimbingan
kepada barisan pemimpin
yang diturun kuasa secara
profesional dan terancang

-36-

1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG
(PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab

secara bersungguh-sungguh dan berkualiti)

ASPEK 1.3.1 PGB Sebagai Pendorong
(PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara profesional dan terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. melaksanakan tugas
TUMS i. tekal Ketidakakuran langkah
1.3.1 berkualiti ii. bersungguh-sungguh/ ‘Check’ memerlukan tindakan
PGB mendorong warga susulan
sekolah dengan menjadi suri ii. mempamerkan bertanggungjawab
teladan secara profesional penampilan diri iii. menyeluruh meliputi
dan terancang berwibawa
semua bidang tugas/
situasi

iii. bertindak sebagai pakar
rujuk

iv. memperlihatkan
komunikasi yang
berkesan

ASPEK 1.3.2 PGB Sebagai Pendorong
(PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara profesional

dan terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. menyediakan saluran
TUMS i. dengan sikap Ketidakakuran langkah
1.3.2 untuk berkomunikasi terbuka/berfokus kepada ‘Check’ memerlukan tindakan
PGB menggalakkan warga hala tuju sekolah/ secara susulan
sekolah memberi input ii. mendengar pandangan fleksibel
berkaitan pemajuan sekolah daripada pelbagai pihak
secara profesional dan ii. secara tekal
terancang iii. menerima pandangan/ iii. mengikut keperluan/
maklum balas yang
berbeza kesesuaian

iv. mengambil tindakan
terhadap pandangan/
maklum balas

-37-

1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG
(PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab

secara bersungguh-sungguh dan berkualiti)

ASPEK 1.3.3 PGB Sebagai Pendorong
(PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang)

PLAN DO CHECK ACTION
i. memberi maklum balas
TUMS i. secara tekal/berterusan/ Ketidakakuran langkah
1.3.3 positif berkaitan berkala ‘Check’ memerlukan tindakan
PGB menggerakkan warga prestasi/ kemajuan/ susulan
sekolah dalam melaksanakan pencapaian kerja ii. secara menyeluruh
tanggungjawab secara meliputi semua bidang/
terancang ii. memberi penghargaan/ warga sekolah
pengiktirafan
iii. mengikut kesesuaian/
iii. menyediakan keperluan keperluan warga sekolah
dan kemudahan

iv. melibatkan diri dalam
aktiviti sekolah

PROSES KERJA ASPEK 1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG
(PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab

secara bersungguh-sungguh dan berkualiti)

PLAN DO EVIDENS

TUMS

1.3.1 1. Bertindak sebagai pakar rujuk • Minit Mesyuarat Guru Bil.1/2021

PGB mendorong warga 2. Melaksanakan tugas berkualiti dan • Fail Meja Pengetua dan Rekod
Kehadiran
sekolah dengan menjadi suri menepati dasar KPM

teladan secara profesional 3. Mempamerkan penampilan diri dan • Agihan Tugas dalam Takwim
dan terancang
berwibawa • Catatan Perhimpunan Rasmi Mingguan
1.3.2
4. Menyediakan saluran untuk • Minit Mesyuarat PIBG/PIBK

PGB menggalakkan warga berkomunikasi, mendengar pandangan • Minit Mesyuarat HEM
sekolah memberi input
pelbagai pihak dan memberi maklum • Senarai nama kumpulan Whatsapp bagi
berkaitan pemajuan sekolah
balas terhadap pandangan guru dan ibu bapa mengikut kelas
secara profesional dan
terancang 5. Memberi maklum balas positif berkaitan • Fail aduan ibu bapa dan guru

kemajuan pencapaian kerja warga • Senarai nama APC
1.3.3 sekolah
PGB menggerakkan warga 6. Memastikan keperluan dan kemudahan
sekolah dalam melaksanakan untuk menjalankan aktiviti/program
tanggungjawab secara
mencukupi dan kondusif
terancang 7. Mengagihkan tugasan mengikut

kesesuaian dan kepakaran kakitangan

8. Memantau penglibatan warga sekolah

dalam pelbagai aktiviti di dalam dan luar

sekolah.

9. Memberi pengiktirafan dan anugerah

kepada pelajar dan guru berdasarkan

sumbangannya

-38-

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pengerusi Pengetua
Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha Pn Siti Aminah Binti Md Salleh

Ahli Jawatankuasa 1. Penolong Kanan Ting.6
2. Penolong Kanan HEM
3. Penolong Kanan Kokurikulum
4. Guru Kokurikulum Ting.6
5. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran
6. Guru Perpustakaan dan Media
7. Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling
8. Guru Penyelaras Peperiksaan & Pentaksiran

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN
PERANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS)

Pengerusi Pengetua
Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha En Ishak Bin Mohd Noh
Ahli Jawatankuasa 1. Penolong Kanan HEM
2. Penolong Kanan Kokurikulum
3. Penolong Kanan Ting. 6
4. Guru Kokurikulum Ting. 6
5. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran

-39-

JAWATANKUASA PENGURUSAN SKPMg2

Pengerusi Pengetua
Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha Penolong Kanan HEM
Ahli Jawatankuasa Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras Standard 1 Penolong Kanan Ting. 6
Penyelaras Standard 2 Pn Teo Lay Choo

Penyelaras Standard 3.1 1.1 En Mohamad Bin Ismail
1.2 En Boo Choon Keng
Penyelaras Standard 3.2 1.3 En Mohamad Bin Ismail

Penyelaras Standard 3.3 2.1 En Mohamad Bin Ismail
2.2 Pn Asmah Binti Taat
Penyelaras Standard 4 2.3 En Mohd Azhar Bin Marwan
Penyelaras Standard 5 2.4 Pn Rusyawati Binti Abd Manaf
Penyelaras Data 2.5 En Muhamad Fadhil Bin Haron
2.6 En Muhamad Fadhil Bin Haron
2.7 En Mohd Hasrol Bin Baharom

3.1.1 Pn Siti Aminah Binti Md Salleh
3.1.2 Pn Arul Shanti Balraj
3.1.3 Pn Radzah Binti Dullah
3.1.4 Cik Norhasikin Binti Hamaludin

3.2.1 Pn Nurafiza Binti Abd Razak
3.2.2 Pn Nurafiza Binti Abd Razak
3.2.3 En Amri Bin Bahari
3.2.4 En Norizuan Bin Abd Manaf
3.2.5 Pn Nurafiza Binti Abd Razak
3.2.6 En Norizuan Bin Abd Manaf
3.2.7 Pn Nurafiza Binti Abd Razak

3.3.1 Pn Nor Najihah Binti Ramli
3.3.2 En Mohamad Azlan Bin Roseli
3.3.3 Pn Nur Sriyanti Binti Abdul Rahman
3.3.4 Pn Hjh Norliah Binti Ahmad
3.3.5 Pn Norhazleen Binti Mohd Johar
3.3.6 Pn Hjh Zamnah Binti Ali

Pn Tee Bee Yong
Cik Neo Sau Fong
GKMP

Pn Teo Lay Choo
Pn Ummi Aisyah Binti Mohd Mustafa

-40-

PENGENALAN PENG

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
• Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

memmperkembangkan lagi potensi individu secara menye
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan h
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan k
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi mela
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mu
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahte
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan ke
keluarga, masyarakat dan negara.
MISI
• Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
VISI
• Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

-41

GURUSAN ORGANISASI

arah Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan
eluruh dan mengambil kira potensi dan keperluan warga
harmonis sekolah, kemudahan, sumber dalaman dan luaran
kepercayaan untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian
ahirkan
ulia, sekolah.
eraan diri
emakmuran STD 2.2

Negara

1-

PEMETAAN SKPMg2 STAND

PENGURUSAN

Pengurusan Sumber Pengurusan Pengurusan Penguru
Manusia Aset Kewangan Pen
2.1 2.2
2.3

Sumber Pembangunan Aset alih dan Kewangan Sum
manusia diurus sumber aset tak alih diurus secara
sistematik dan pendid
secara manusia diurus diurus secara diurus s
secara sistematik dan terancang sistema
P sistematik dan
terancang terancang terancang teranc

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.3.1

i. merancang i. menyediakan harta modal & i. menyediakan
program
pembangunan aset bernilai rendah i. menyediakan alat/bahan cetak/ e
profesionalisme ii. menggunakan harta anggaran dan TMK
i. mengagihkan ii. melaksanakan perbelanjaan ii. menyimpan &
tugas modal,aset bernilai rendah dan ii. melaksanakan menyusun atur ala
ii.menyediakan program infrastruktur perbelanjaan cetak / elektronik d
perincian tugas pembangunan iii. melaksanakan iii. menggunakan
D iii.menyebarluas profesionalisme iii. menyelenggara harta modal pemantauan bahan, bahan ceta
kan perincian iii. menilai perbelanjaan elektronik
tugas keberkesanan dan infrastruktur iv. mengambil iv. melaksanakan
iv.menilai program tindakan susulan penyeliaan
prestasi kerja iv. mengambil iv. mengambil tindakan penggunaan alat/b
TTKK bahan cetakan/elek
TKTK tindakan susulan terhadap hasil pemeriksaan
harta modal,aset bernilai rendah dan TMK
TK
dan infrastruktur

v. merekod perolehan,

penggunanan & TTKK

TKpenyelenggaraan

. i. dengan mematuhi i. mengikut keperluan / i. mengikut i. dengan mematuhi i. meng
keutamaan prosedur yang ketetapa
arahan / prosedur ditetapkan peraturan/ketetapan prosedu
ii. mengikut keperluan ii.dengan mengambil kira ii. mengikut ii. berda
perkembagan pendidikan / keperluan / & prosedur yang keperlua
/ kesesuaian/ kesesuaian kesesua
perkhidmatan semasa iii. secara berkuat kuasa iii. secar
kepakaran menyeluruh / ii. mengikut menyelu
C iii. secara menyeluruh secara objektif optimum mencuk
iv.secara keperluan / iv.secara
meliputi setiap guru iii. secara menyeluruh/ berterusan/ keutamaan
meliputi stiap guru & AKP / berterus
dan AKP /setiap berkala TK iii. secara
setiap program
bidang iv. secara berterusan / menyeluruh meliputi
iv. secara seimbang /
berkala (sekurang- setiap bidang /
telus dan adil
kurangnya 4 program optimum
PTuKtra 20s2e0tahun) TK TK
Dinas

A Ketidakakuran tindakan dalam langkah 'che

-42


Click to View FlipBook Version