The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2019.12.15 Complete Book - Draf4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Biamin Ahmad 1, 2019-12-16 22:49:32

Buku Perancangan

2019.12.15 Complete Book - Draf4

Kandungan

1 KATA ALU-ALUAN................................................................................................................................1

2 JAWATANKUASA PENERBITAN BUKU PERANCANGAN TAHUNAN ..........................................................2

3 KALENDAR PERKULIAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU .......................................................................3

4 KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2020 .............................................................................................4

5 HARI KELEPASAN AM NEGERI TERENGGANU 2020 ................................................................................5

6 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025).............................................................6

7 PENGENALAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU .........................................................................................8

7.1 FALSAFAH, VISI DAN MISI ................................................................................................................................8
7.2 KERANGKA HALA TUJU IPGKDRI ......................................................................................................................9

8 KALENDAR PROGRAM/AKTIVITI TAHUNAN 2020 ................................................................................ 11

9 CARTA ORGANISASI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL.............................. 23

10 ORGANISASI PENGURUSAN IPGKDRI............................................................................................... 24

11 PENGURUSAN UTAMA ................................................................................................................... 26

11.1 PENGURUSAN TERTINGGI............................................................................................................................26
11.2 SEKRETARIAT MAJLIS KUALITI ......................................................................................................................26
11.3 JABATAN HAL EHWAL PELAJAR ....................................................................................................................26
11.4 JABATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK .........................................................................................................26
11.5 JABATAN PERANCANGAN, PENYELIDIKAN DAN INOVASI ....................................................................................26
11.6 UNIT KHIDMAT PENGURUSAN .....................................................................................................................27
11.7 UNIT PEMBANGUNAN LATIHAN ...................................................................................................................27
11.8 UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN..............................................................................................................27
11.9 UNIT PRAKTIKUM......................................................................................................................................27
11.10 UNIT PUSAT SUMBER.................................................................................................................................28
11.11 UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING ...............................................................................................................28
11.12 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ............................................................................................28
11.13 UNIT PEREKA GRAFIK.................................................................................................................................28

12 PENGURUSAN JABATAN/UNIT AKADEMIK....................................................................................... 30

12.1 JABATAN ILMU PENDIDIKAN ........................................................................................................................30
12.2 JABATAN SAINS DAN MATEMATIK ................................................................................................................31
12.3 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL.....................................................................................................32
12.4 JABATAN BAHASA-BAHASA .........................................................................................................................34
12.5 JABATAN SAINS SOSIAL...............................................................................................................................35
12.6 JABATAN PENGAJIAN MELAYU .....................................................................................................................36
12.7 JABATAN PENDIDIKAN JASMANI ...................................................................................................................37
12.8 JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN................................................................................................................37
12.9 UNIT KOKURIKULUM..................................................................................................................................38

13 STAF BUKAN AKADEMIK 2020......................................................................................................... 40

14 ORGANISASI PENGURUSAN SK IPGK DATO’ RAZALI ISMAIL .............................................................. 45

15 PROGRAM-PROGRAM IPGKDRI...................................................................................................... 48

15.1 PROGRAM-PROGRAM UTAMA IPGKDRI.......................................................................................................48
15.2 PROGRAM-PROGRAM JABATAN/UNIT IPGKDRI ............................................................................................48

15.2.1 Semester 1 (5 Jan 2020 – 6 Jun 2020 ............................................................................................48
15.2.2 Semester 2 (7 Jun 2020-31 Okt 2020) ...........................................................................................49
15.2.3 Semester 3 (1 Nov 2020-16 Jan 2021) ..........................................................................................51

16 SEKRETARIAT JAMINAN KUALITI DAN PEMATUHAN POLISI .............................................................. 53

i

16.1 PENDAHULUAN.........................................................................................................................................53
16.2 FUNGSI DAN OBJEKTIF................................................................................................................................53
16.3 SENARAI STAF...........................................................................................................................................53
16.4 CARTA ORGANISASI ...................................................................................................................................54
16.5 JAWATANKUASA KERJA...............................................................................................................................54

16.5.1 Jawatankuasa Sekretariat Jaminan Kualiti dan Pematuhan Polisi...............................................54
16.5.1.1 Jawatankuasa Akreditasi (MQF) ................................................................................................................55
16.5.1.2 Jawatankuasa SPK MS ISO .........................................................................................................................55
16.5.1.2.1 Jawatankuasa Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti..........................................................................56
16.5.1.2.2 Jawatankuasa Kawalan Dokumen ........................................................................................................56
16.5.1.2.3 Jawatankuasa Aduan Pelanggan (Pelajar)............................................................................................57
16.5.1.2.4 Jawatankuasa Penambahbaikan ..........................................................................................................57
16.5.1.2.5 Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pembekal Luar .................................................................................58
16.5.1.2.6 Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Luaran (Sekolah) .................................................................58
16.5.1.2.7 Pemegang Dan Penggerak Prosedur Kualiti (PK) Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015
59
16.5.1.3 Jawatankuasa Audit Dalaman ....................................................................................................................60
16.5.1.4 JK Pengurusan Risiko..................................................................................................................................60

17 STRUKTUR JABATAN PENGURUSAN UTAMA.................................................................................... 62

17.1 JABATAN HAL EHWAL PELAJAR ....................................................................................................................62
17.1.1 Pendahuluan .................................................................................................................................62
17.1.2 Fungsi dan Objektif .......................................................................................................................62
17.1.3 Senarai Staf ...................................................................................................................................62
17.1.4 Carta Organisasi............................................................................................................................63
17.1.5 Perancangan Jabatan ...................................................................................................................63
17.1.6 Jawatankuasa Kerja ......................................................................................................................65
17.1.6.1 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Pelajar ............................................................................................65
17.1.6.2 Jawatankuasa Disiplin dan Kebajikan ........................................................................................................65
17.1.6.3 Jawatankuasa Mentor-Mentee..................................................................................................................66
17.1.6.4 Jawatankuasa Kolej Kediaman...................................................................................................................66
17.1.6.5 Jawatankuasa Majlis Penasihat Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) ..................................................66
17.1.6.6 Jawatankuasa Perhimpunan Pelajar ..........................................................................................................67
17.1.6.7 Jawatankuasa Alumni ................................................................................................................................67
17.1.6.8 Jawatankuasa Kualiti Siswa Guru...............................................................................................................68
17.1.7 Penutup .........................................................................................................................................68

17.2 JABATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK .........................................................................................................69
17.2.1 Pendahuluan .................................................................................................................................69
17.2.2 Fungsi dan Objektif .......................................................................................................................69
17.2.3 Senarai Staf ...................................................................................................................................69
17.2.4 Carta Organisasi............................................................................................................................70
17.2.5 Perancangan Jabatan ...................................................................................................................71
17.2.6 Jawatankuasa Kerja (HOLD) .........................................................................................................72
17.2.6.1 Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik ..................................................................................................72
17.2.6.1.1 Unit Pengurusan Akademik ..................................................................................................................73
17.2.6.1.1.1 Penyelaras Rekabentuk dan Penyampaian Kurikulum..................................................................73
17.2.6.1.1.2 Penyelaras Jadual Waktu...............................................................................................................74
17.2.6.1.2 Unit Penambahbaikan ..........................................................................................................................75
17.2.6.1.2.1 Penyelaras Pemantauan Kurikulum ..............................................................................................76
17.2.6.1.2.2 Penyelaras Closing The Loop (CDL) ...............................................................................................76
17.2.6.1.2.3 Penyelaras Pemantauan Prestasi Pelajar ......................................................................................77
17.2.6.1.3 Unit Program Pengajian Akademik ......................................................................................................78
17.2.6.1.3.1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan .....................................................................................78
17.2.6.1.3.2 Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan...................................................................79
17.2.6.1.3.3 Program Diploma Pascapensiswazahan Perguruan ......................................................................79
17.2.6.1.3.4 Program Diploma Perguruan Malaysia .........................................................................................79
17.2.6.1.4 Unit Pengembangan Profesionalisme Akademik .................................................................................81
17.2.6.1.4.1 Penyelaras Amalan Pedagogi Masa Kini........................................................................................81
17.2.6.1.4.2 Penyelaras Kompetensi Akademik Pensyarah ..............................................................................84
17.2.6.1.5 Unit Pengurusan Pembelajaran Digital ................................................................................................85

ii

17.2.6.1.5.1 Penyelaras Pengurusan Pembelajaran Digital...............................................................................85
17.2.6.1.5.2 Penyelaras “Future Classroom”.....................................................................................................86
17.2.7 Penutup .........................................................................................................................................86
17.3 JABATAN PERANCANGAN, PENYELIDIKAN DAN INOVASI ....................................................................................87
17.3.1 Pendahuluan .................................................................................................................................87
17.3.2 Fungsi dan Objektif .......................................................................................................................87
17.3.3 Senarai Staf ...................................................................................................................................87
17.3.4 Carta Organisasi Jabatan..............................................................................................................88
17.3.5 Perancangan Jabatan ...................................................................................................................88
17.3.6 Jawatankuasa Kerja ......................................................................................................................90
17.3.6.1 Jawatankuasa Perancangan dan Pengoperasian Dasar .............................................................................90
17.3.6.2 Jawatankuasa Penyelidikan dan Inovasi ..................................................................................................90
17.3.6.3 Jawatankuasa Penerbitan, Penataran dan Komersialisasi.........................................................................91
17.3.6.4 Jawatankuasa Perhubungan Luar dan Antarabangsa................................................................................91
17.3.6.5 Jawatankuasa Dokumentasi dan Laporan Tahunan ..................................................................................91
17.3.7 Penutup .........................................................................................................................................92
17.4 UNIT KHIDMAT PENGURUSAN .....................................................................................................................93
17.4.1 Pendahuluan .................................................................................................................................93
17.4.2 Fungsi dan Objektif .......................................................................................................................93
17.4.3 Senarai Staf ..................................................................................................................................93
17.4.4 Carta Organisasi............................................................................................................................95
17.4.5 Perancangan Unit .........................................................................................................................96
17.4.6 Jawatankuasa Kerja ......................................................................................................................97
17.4.6.1 Jawatankuasa Khidmat Pengurusan .........................................................................................................97
17.4.6.2 Jawatankuasa Kewangan dan Akaun ........................................................................................................98
17.4.6.3 Jawatankuasa Aset.....................................................................................................................................98
17.4.6.4 Jawatankuasa Pembangunan, Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengurusan Fasiliti...........................99
17.4.6.5 Jawatankuasa Penilaian Permohonan Perbelanjaan Akaun Amanah .......................................................99
17.4.6.6 Jawatankuasa Penilaian Kertas Cadangan ...............................................................................................100
17.4.6.7 Jawatankuasa Keselamatan IPG...............................................................................................................100
17.4.6.8 Jawatankuasa Tadbir Urus Pengurusan Rekod.......................................................................................100
17.4.6.9 Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ............................................................................101
17.4.6.10 Jawatankuasa Pengaplikasian Sistem Secara Atas Talian (PeSSAT) .......................................................101
17.4.6.11 Jawatankuasa Media Sosial ....................................................................................................................101
17.4.6.12 Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)........................................................................102
17.4.6.13 Jawatankuasa Persaraan .........................................................................................................................102
17.4.6.14 Jawatankuasa Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ...............................................................................102
17.4.6.15 Jawatankuasa Penarafan dan “Success Story” IPG ................................................................................103
17.4.6.16 Jawatankuasa Sistem Penarafan Bintang (SSR).......................................................................................103
17.4.6.17 Jawatankuasa Anti Rasuah ......................................................................................................................103
17.4.6.18 Jawatankuasa Integriti IPG (PIO) .............................................................................................................104
17.4.6.19 Jawatankuasa Budaya IPG .......................................................................................................................104
17.4.6.20 Jawatankuasa Transformasi IPG..............................................................................................................104
17.4.7 Penutup .......................................................................................................................................105
17.5 UNIT PEMBANGUNAN LATIHAN .................................................................................................................106
17.5.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................106
17.5.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................106
17.5.3 Senarai Staf .................................................................................................................................106
17.5.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................107
17.5.5 Perancangan Unit .......................................................................................................................107
17.5.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................108
17.5.6.1 Jawatankuasa Induk Pembangunan Latihan............................................................................................108
17.5.6.2 Jawatankuasa Program Transformasi Minda...........................................................................................108
17.5.6.3 Jawatankuasa Pembangunan Profesionalisme dan Kesarjanaan (PROSPEN) .........................................108
17.5.7 Penutup .......................................................................................................................................109
17.6 UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN............................................................................................................110
17.6.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................110
17.6.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................110
17.6.3 Senarai Staf .................................................................................................................................110
17.6.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................111

iii

17.6.5 Perancangan Unit .......................................................................................................................111
17.6.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................115

17.6.6.1 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan ...............................................................................................115
17.6.6.2 Jawatankuasa Penggubalan Soalan .........................................................................................................116
17.6.6.3 Jawatankuasa Kerja Kursus......................................................................................................................116
17.6.6.4 Jawatankuasa Konvokesyen.....................................................................................................................117
17.6.7 Penutup .......................................................................................................................................117
17.7 UNIT PRAKTIKUM....................................................................................................................................118
17.7.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................118
17.7.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................118
17.7.3 Senarai Staf .................................................................................................................................118
17.7.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................119
17.7.5 Perancangan Unit .......................................................................................................................119
17.7.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................120
17.7.6.1 Jawatankuasa Praktikum .........................................................................................................................120
17.7.7 Penutup .......................................................................................................................................120
17.8 PERPUSTAKAAN IBNU SINA .......................................................................................................................121
17.8.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................121
17.8.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................121
17.8.3 Senarai Staf .................................................................................................................................121
17.8.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................122
17.8.5 Perancangan Unit .......................................................................................................................122
17.8.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................123
17.8.6.1 Jawatankuasa Perpustakaan Ibnu Sina ....................................................................................................123
17.8.7 Penutup .......................................................................................................................................123
17.9 UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING .............................................................................................................124
17.9.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................124
17.9.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................124
17.9.3 Senarai Staf .................................................................................................................................124
17.9.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................125
17.9.5 Perancangan Unit .......................................................................................................................125
17.9.6 Penutup .......................................................................................................................................127
17.10 UNIT TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT.............................................................................................................128
17.10.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................128
17.10.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................128
17.10.3 Senarai Staf .................................................................................................................................128
17.10.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................129
17.10.5 Perancangan Unit .......................................................................................................................129
17.10.6 Penutup .......................................................................................................................................129
17.11 UNIT PEREKA GRAFIK...............................................................................................................................130
17.11.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................130
17.11.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................130
17.11.3 Senarai Staf .................................................................................................................................130

18 PENGURUSAN JABATAN DAN UNIT AKADEMIK.............................................................................. 132

18.1 JABATAN ILMU PENDIDIKAN ......................................................................................................................132
18.1.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................132
18.1.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................132
18.1.3 Senarai Staf .................................................................................................................................132
18.1.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................133
18.1.5 Perancangan Jabatan .................................................................................................................133
18.1.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................134
18.1.6.1 Jawatankuasa Teaching School................................................................................................................134
18.1.6.2 Jawatankuasa Protokol dan Sambutan....................................................................................................135
18.1.7 Penutup .......................................................................................................................................135

18.2 JABATAN SAINS DAN MATEMATIK ..............................................................................................................136
18.2.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................136

iv

18.2.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................136
18.2.3 Senarai Staf .................................................................................................................................136
18.2.4 Carta Organisasi Jabatan............................................................................................................137
18.2.5 Perancangan Jabatan .................................................................................................................137
18.2.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................138

18.2.6.1 Jawatankuasa Lestari ...............................................................................................................................138
18.2.7 Penutup .......................................................................................................................................139
18.3 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL ...................................................................................................140
18.3.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................140
18.3.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................140
18.3.3 Senarai Staf .................................................................................................................................140
18.3.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................141
18.3.5 Perancangan Jabatan .................................................................................................................142
18.3.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................143

18.3.6.1 Jawatankuasa Program Kualiti Peribadi...................................................................................................143
18.3.6.2 Jawatankuasa Balai Islam.........................................................................................................................144
18.3.7 Penutup .......................................................................................................................................144
18.4 JABATAN BAHASA-BAHASA .......................................................................................................................145
18.4.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................145
18.4.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................145
18.4.3 Senarai Staf .................................................................................................................................145
18.4.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................146
18.4.5 Perancangan Jabatan ................................................................................................................146
18.4.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................148
18.4.6.1 Jawatankuasa “High Immersive Programme” .........................................................................................148
18.4.7 Penutup .......................................................................................................................................148
18.5 JABATAN SAINS SOSIAL.............................................................................................................................149
18.5.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................149
18.5.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................149
18.5.3 Senarai Staf .................................................................................................................................149
18.5.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................150
18.5.5 Perancangan Jabatan .................................................................................................................150
18.5.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................153
18.5.6.1 Jawatankuasa Galeri IPG Kampus Dato’ Razali Ismail..............................................................................153
18.5.7 Penutup .......................................................................................................................................153
18.6 JABATAN PENGAJIAN MELAYU ...................................................................................................................154
18.6.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................154
18.6.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................154
18.6.3 Senarai Staf .................................................................................................................................154
18.6.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................155
18.6.5 Perancangan Jabatan .................................................................................................................156
18.6.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................160
18.6.6.1 Jawatankuasa Penulisan Teks dan Skrip Pengacaraan ............................................................................160
18.6.7 Penutup .......................................................................................................................................160
18.7 JABATAN PENDIDIKAN JASMANI .................................................................................................................161
18.7.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................161
18.7.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................161
18.7.3 Senarai Staf .................................................................................................................................161
18.7.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................162
18.7.5 Perancangan Jabatan .................................................................................................................162
18.7.6 Penutup .......................................................................................................................................163
18.8 JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN..............................................................................................................164
18.8.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................164
18.8.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................164
18.8.3 Senarai Staf .................................................................................................................................164
18.8.4 Carta Organisasi Jabatan............................................................................................................165
18.8.5 Perancangan Jabatan .................................................................................................................165

v

18.8.6 Penutup .......................................................................................................................................166
18.9 UNIT KOKURIKULUM................................................................................................................................167

18.9.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................167
18.9.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................167
18.9.3 Senarai Staf .................................................................................................................................167
18.9.4 Carta Organisasi..........................................................................................................................168
18.9.5 Perancangan Unit .......................................................................................................................168
18.9.6 Jawatankuasa Kerja ....................................................................................................................170

18.9.6.1 Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Kampus.......................................................................................170
18.9.6.2 Jawatankuasa Sukan dan Rekreasi...........................................................................................................170
18.9.6.3 Jawatankuasa Keraian, Jamuan dan Kafeteria.........................................................................................171
18.9.7 Penutup .......................................................................................................................................171
18.10 SK IPGKDRI..........................................................................................................................................173
18.10.1 Pendahuluan ...............................................................................................................................173
18.10.2 Fungsi dan Objektif .....................................................................................................................173
18.10.3 Carta Organisasi..........................................................................................................................174
18.10.4 Perancangan SK IPGKDRI ............................................................................................................175
19 PENYELARAS DAN MENTOR 2020 ................................................................................................. 178

vi

1 Kata Alu-aluan

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah swt, kerana dengan izin-Nya,
Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail (IPGKDRI) telah
berjaya menyempurnakan penghasilan Buku Perancangan Tahunan 2020.
Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi
tahniah kepada Timbalan Pengarah dan pasukan kerja yang telah berusaha
dengan gigih untuk menghasilkan dokumen ini.

Pendidikan adalah elemen yang penting dalam pembentukan sumber manusia. Oleh itu, selaku pusat
pendidikan guru, IPGKDRI perlu melakukan perancangan yang mantap dan tuntas untuk
melaksanakan fungsi sebagai pusat pendidikan guru yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
Sehubungan itu, warga IPGKDRI seharusnya mempunyai pemikiran yang jelas terhadap visi, misi dan
halatuju organisasi kerana pemikiran yang jelas akan menghasilkan proses kerja yang berfokus dan
sistematik. Dalam hal ini, perancangan tahunan IPGKDRI 2020 merupakan interpretasi proses kerja
yang diharapkan dapat mencapai hasrat yang kita sasarkan. Untuk mencapai hasrat tersebut, kerjasama
yang padu amat diperlukan dalam kalangan warga IPGKDRI kerana sehati sejiwa membawa bahagia,
berkat muafakat hidup selamat penuh berkat .

Saya menyeru kepada warga IPGKDRI agar bersama-sama berusaha dan memberikan komitmen padu
agar segala perancangan yang kita sasarkan dapat dizahirkan dengan cemerlang dan seterusnya
melestarikan kecemerlangan IPGKDRI. Akhir kata, saya sangat yakin dan percaya setiap warga
IPGKDRI mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing, dan akan menggunakan kekuatan dan
kelebihan berkenaan bagi memastikan IPGKDRI akan terus kekal cemerlang dalam melahirkan guru
yang kompeten dan berjiwa pendidik. Semoga segala perancangan yang kita sasarkan akan dapat
dilaksanakan dengan jayanya dan sumbangan kita semua akan membuahkan keberkatan dan diberi
ganjaran pahala oleh Allah swt.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah.

Dr. Azman bin Jusoh
Pengarah
IPG Kampus Dato’ Razali Ismail
Kuala Nerus, Terengganu

1

2 Jawatankuasa Penerbitan Buku Perancangan Tahunan

Pengerusi : Dr. Azman bin Jusoh
(Pengarah)
Timbalan Pengerusi :
Mohd Rasid bin Chik
Setiausaha : (Timbalan Pengarah)
Penolong Setiausaha :
Ahli : YM Tengku Nor Faizul bin Tengku Embong

Safri bin Aziz

Dr. Azlinda binti Abd Aziz
Dr. Rosli bin Ab Rahman
Dr. Rosmani binti Ali
Dr. Yuslaini binti Yunus
Ahmad Fitri bin Mazlam
Biamin bin Ahmad
Norihan binti Mat Zin
Norma binti Bajuria
Ros’haimi bin Mohd Yusoff
Wan Zaidi bin Wan Nawi
Yahaya bin Osman

2

3 Kalendar Perkuliahan Institut Pendidikan Guru

SEMESTER PERTAMA MULA AKHIR JUMLAH
MINGGU
Kuliah 5 Jan 2020 20 Feb 2020
Cuti Pertengahan Semester 21 Feb 2020 29 Feb 2020 7
Kuliah 1 Mac 2020 23 April 2020 1
Minggu Ulangkaji 24 April 2020 3 Mei 2020 8
Peperiksaan Akhir 4 Mei 2020 21 Mei 2020 1
Cuti Semester Pertama 22 Mei 2020 6 Jun 2020 3
2
SEMESTER KEDUA MULA AKHIR 20+2
JUMLAH
Kuliah 7 Jun 2020 23 Julai 2020 MINGGU
Cuti Pertengahan Semester 24 Julai 2020 1 Ogos 2020 7
Kuliah 2 Ogos 2020 17 Sept 2020 1
Minggu Ulangkaji 18 Sept 2020 27 Sept 2020 7
Peperiksaan Akhir 28 Sept 2020 15 Okt 2020 1
Cuti Semester Kedua 16 Okt 2020 31 Okt 2020 3
2
SEMESTER KETIGA MULA AKHIR 19+2
JUMLAH
Kuliah 1 Nov 2020 24 Dis 2020 MINGGU
Minggu Ulangkaji/Peperiksaan Akhir 25 Dis 2020 31 Dis 2020 8
Cuti Semester Ketiga 1 Jan 2020 16 Jan 2020 1
2
9+2

3

4 Kalendar Persekolahan Tahun 2020

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERKULIAHAN PERKULIAHAN HARI MINGGU

01.01.2020 31.01.2020 19 12
20
01.02.2020 29.02.2020 10 1
49 8
01.03.2020 12.03.2020
9 2
JUMLAH HARI 8 9
22 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 11 14
41
1 13.03.2020 21.03.2020 5
22.03.2020 31.03.2020 16
18
01.04.2020 30.04.2020 17
35
01.05.2020 21.05.2020
9
JUMLAH HARI 19
21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 20
11
22.05.2020 06.06.2020 71

07.06.2020 30.06.2020 42

01.07.2020 23.07.2020

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

24.07.2020 01.08.2020

2 02.08.2020 31.08.2020
01.09.2020 30.09.2020

01.10.2020 31.10.2020

01.11.2020 19.11.2020

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

20.11.2020 31.12.2020

KUMPULAN B :Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,
Pahang, Sabah, Sarawak, WP Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERKULIAHAN PERKULIAHAN HARI MINGGU

02.01.2020 31.01.2020 19
20
01.02.2020 29.02.2020 10 13
49
01.03.2020 13.03.2020

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 91
7
1 14.03.2020 22.03.2020 22
23.03.2020 31.03.2020 11 9
40
01.04.2020 30.04.2020

01.05.2020 22.05.2020

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16 2

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17

01.07.2020 24.07.2020 18 7
35
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 91
19
25.07.2020 02.08.2020 21
21
2 03.08.2020 31.08.2020 13 16
01.09.2020 30.09.2020 74

01.10.2020 31.10.2020

01.11.2020 20.11.2020

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR 41 6

23.11.2020 31.12.2020

4

5 Hari Kelepasan Am Negeri Terengganu 2020

Tarikh-tarikh yang tersebut di bawah ialah

Hari Kelepasan Am Bagi Negeri Terengganu Darul lman
Bagi Tahun 2020

BIL KELEPASAN HARI TARIKH
Sabtu-Ahad-Isnin 25 – 27 Jan 2020
1. Tahun Baru Cina Rabu 4 Mac 2020
Ahad 26 April 2020
2. Hari Ulangtahun Pertabalan Kebawah Jumaat 1 Mei 2020
D.Y.M.M. Sultan Terengganu (Negeri) Khamis 7 Mei 2020
Ahad 10 Mei 2020
3. Hari Keputeraan Kebawah D.Y.M.M. Sultan Ahad-Isnin 24 – 25 Mei 2020
Terengganu (Negeri) Jumaat-Sabtu-Ahad 31 Julai – 2 Ogos
Isnin 31 Ogos 2020
4. Hari Pekerja Sabtu-Ahad 6 -7 Jun 2020
Khamis 20 Ogos 2020
5. Hari Wesak Rabu 16 Sept 2020
Khamis 29 Okt 2020
6. Hari Nuzul Quran Sabtu-Ahad 14 – 15 Nov 2020
Jumaat 25 Disember 2020
7. Hari Raya Aidilfitri

8. Hari Raya Qurban

9. Hari Kebangsaan

10. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda YDPA

11. Awal Muharam (Maal Hijrah)

12. Hari Malaysia

13 Hari Maulidur Rasul

14. Hari Deepavali

15. Hari Krismas

5

6 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013 – 2025)

5 Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia

6

7

7 Pengenalan Institut Pendidikan Guru

7.1 Falsafah, Visi Dan Misi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

masyarakat dan negara.

VISI INSTITUT PENDIDIKAN GURU

IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru

MISI INSTITUT PENDIDIKAN GURU

IPG melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah
pendidikan sekolah bertaraf dunia

MOTTO IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

Institut Gemilang Pelajar Cemerlang

PIAGAM PELANGGAN
IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

Kami warga IPG Kampus Dato’ Razali Ismail dengan penuh tanggungjawab dan iltizam berjanji akan:
o Mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang efektif secara berterusan.
o Memberi latihan dan bimbingan keguruan secara bersepadu.
o Mewujudkan dan mengeratkan permuafakatan pintar secara profesional dengan sekolah, institusi pendidikan
awam serta pelbagai agensi dan masyarakat sekitar.
o Mentaksir, menilai dan menguji prestasi pelajar berasaskan kriteria yang ditetapkan.
o Mewujudkan interaksi dan komunikasi secara profesional dan berkesan.
o Mengurus kewangan institut mengikut prosedur dan pekeliling yang ditetapkan.
o Memastikan elaun dibayar selewat-lewatnya pada 10 hari bekerja pertama setiap bulan.
o Mengambil tindakan ke atas aduan pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
o Melaksana segala objektif, dasar, manual dan prosedur kualiti serta dokumen-dokumen MS ISO 9001:2015
o Melaksanakan program dengan mendapat pengiktirafan MQA.

KOD ADAB DAN AMALAN KERJA

Kami Staf IPG Kampus Dato’ Razali Ismail, berjanji mengamalkan sepenuhnya Kod Adab dan Amalan Kerja seperti
berikut:

Kami menjunjung amanah mendidik guru dengan dedikasi agar hasil didikan kami adalah insan guru yang berwibawa
dan bersahsiah mulia.
Kami menerima amanah kerja seberapa banyak yang mungkin dan sentiasa bertanggungjawab sepanjang hayat.
Kami bertindak dengan berkesan, memanfaatkan segala sumber yang ada secara berhikmah dan
bertanggungjawab.
Kami menegak pemuafakatan dan sentiasa mengutamakan kualiti dan hasil kerja.
Kami bersopan santun dan beradab halus antara satu sama lain.
Kami menumpahkan taat setia, ikhlas dalam amalan dan mendukung aspirasi organisasi.

ETIKA KERJA STAF

Bekerja dengan ikhlas, amanah, istiqamah, ihsan dengan mengabdikan diri kepada Allah.
Bekerja dengan semangat muafakat dan musyawarah dengan fikiran terbuka.
Bekerja dengan matlamat kebahagiaan semua ahli organisasi khasnya dan manusia sejagat amnya.
Sentiasa bersabar, tenang dan bersikap positif dalam menghadapi masalah dan cabaran.
Menghargai dan menghormati pandangan dan sumbangan rakan sejawat, pelajar dan pihak lain.
Sentiasa bersyukur kepada Allah untuk kesejahteraan diri di samping terus berusaha mempertingkatkan sumbangan
untuk kecemerlangan Institut.
Patuh kepada pihak pengurusan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sentiasa menepati masa.
Sentiasa menjadi teladan yang baik.

8

7.2 Kerangka Hala Tuju IPGKDRI

9

10

8 Kalendar Program/Aktiviti Tahunan 2020

11

Ta
Januari
2020AHAD
ISNIN
SELASA

1
Mes

5 6 7 8


Mesyuarat JKPAK/JPKA 13 14 15
Bil.1/2020

12

Majlis Majlis Anugerah
Akademik Sesi Peperiksaan
November 2019 [UPP]

19 20 21 22

• Kursus Peningkatan •K
26 27 Profesionalisme Kemahiran Pr
Mentoring Mentor-Mentee M
[HEP] [H

28 • Pr
[U

29

arikh Utama Januari
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

syuarat Bil.1/2020 2 3 4

5
9 10 11


16 17 18


2 23 24 25

Kursus Peningkatan • Kursus Peningkatan TAHUN BARU
rofesionalisme Kemahiran Profesionalisme Kemahiran 31 CINA
Mentoring Mentor-Mentee
Mentoring Mentor-Mentee [HEP]
HEP]
rogram Klinik Kaunseling • Program Klinik Kaunseling
UPK] [UPK]

9 30


11

Ta


Februari 2020

AHAD
ISNIN
SELASA
2 3 4 5

• Taklimat Bil.1/2020 Bengkel Analisis Data [JAPIM] • Bengkel Pemurnian Draf •B
• Program Kenali Potensi Diri Soalan Peringkat IPG [UPP] So
10
[UPK] • Kursus Refleksi dan •K
Perancangan Program JPP Pe
9 [HEP] [H

11 12

Kursus AKRAB Tahap 1 [UPK] Kur

16 17 18 19
Ben

23 24 Ger

Mesyuarat M3P Bil 2 25 26

Penulisan Skrip dan Lakonan Pen
Teater Dengan Kerjasama Tea
ASWARA [JPM] ASW

arikh Utama Februari
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

1


Bengkel Pemurnian Draf 6 7 8
oalan Peringkat IPG [UPP]

Kursus Refleksi dan 13 14 15
erancangan Program JPP
HEP] Kursus AKRAB Tahap 1 [UPK]

2

rsus AKRAB Tahap 1 [UPK]

9 20 21 22

ngkel Pembinaan Proposal
ran Penyelidikan [PPI]

6 27 28 29

nulisan Skrip dan Lakonan • Penulisan Skrip dan Lakonan Program T.O.T Program T.O.T
ater Dengan Kerjasama Teater Dengan Kerjasama Pembimbing Rakan Pembimbing Rakan
WARA [JPM] ASWARA [JPM] Siswa Pendidik Siswa Pendidik
[UPK] [UPK]
• Program T.O.T Pembimbing
Rakan Siswa Pendidik [UPK]12

Ta
Mac
2020AHAD
ISNIN
SELASA

1 2 3 4

Taklimat Bil.2/2020 • Bengkel Kecemerlangan • Bengkel STEM DIGITAL P
Akademik [JKA] [JSM]
8 Ker
• Bengkel STEM DIGITAL • Kerja Lapangan/ Pengelolaan Law
• Lawatan dan Kajian Ilmiah [JSM] Lawatan Ilmiah/ Lawatan Pen
Kegiatan Ekonomi, Warisan Penanda Aras ke JB [JPJ]
Tradisi [JSS] 9 11
10
• Program Minda Sihat [UPK] • Pemeriksaan Aset Bil.1/2020 Kaj
Visu
15
16 17
• Academic Educational Trip :
Paper Presentations & • Academic Educational Trip : • Academic Educational Trip :
Collaboration [JBB] Paper Presentations & Paper Presentations & 18
Collaboration [JBB] Collaboration [JBB]
• Gerak Jangkau dan Jabat •A
Persahaman (JABAT) • Gerak Jangkau dan Jabat • Gerak Jangkau dan Jabat Pa
Persahaman (JABAT) Persahaman (JABAT) C

• Bengkel Cetakan [JSS] • Bengkel Cetakan [JSS] •G
• Khidmat Masyarakat Kawasan Pe
22 23
Pedalaman (JPP) [HEP] •K
Minggu Kesenian Islam [JAPIM] • Minggu Kesenian Islam • Kursus Pengurusan Kewangan, Pe
[JAPIM]
Perakaunan dan Perolehan •K
• Kursus Kepegawaian Olahraga [KUKP] Pe
PISMP Sem.4 [KOKU] [K
24
29 30 25
• Minggu Kesenian Islam
• Mesyuarat M3P Bil 3 • Kursus Memacu Inovasi Dan [JAPIM] •M
• Kursus Memacu Inovasi Dan Kreativiti [LDP] •K
• Kursus Kepegawaian Olahraga
Kreativiti [LDP] • Minggu Profesionalism Ilmu PISMP Sem.4 [KOKU] PI
• Minggu Profesionalism Ilmu Pendidikan [JIP] • En
31
Pendidikan [JIP] • Pengurusan Kokurikulum En
Pengelolaan Aktiviti PISMP • Kursus Memacu Inovasi Dan • La
Sem.2 [KOKU] Kreativiti [LDP]
La
• Minggu Profesionalism Ilmu
Pendidikan [JIP]

• Pengurusan Kokurikulum
Pengelolaan Aktiviti PISMP
Sem.2 [KOKU]

arikh Utama Mac
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

PERTABALAN SULTAN 5 6 7
TERENGGANU
• Kerja Lapangan/ Pengelolaan Kerja Lapangan/ LADAP PBD
rja Lapangan/ Pengelolaan Lawatan Ilmiah/ Lawatan Pengelolaan [SKIPG]
watan Ilmiah/ Lawatan Penanda Aras ke JB [JPJ] Lawatan Ilmiah/
nanda Aras ke JB [JPJ] Lawatan Penanda 14
• Bengkel Google Classroom Aras ke JB [JPJ]
1 [JTP] Kajian Ilmiah –
13 Simbiotik Visual II
jian Ilmiah – Simbiotik 12 [JSS]
ual II [JSS] Kajian Ilmiah –
Kajian Ilmiah – Simbiotik Simbiotik Visual II
8 Visual II [JSS] [JSS] 21

Academic Educational Trip :
aper Presentations & 20
19
Collaboration [JBB]
Gerak Jangkau dan Jabat • Khidmat Masyarakat
Kawasan Pedalaman (JPP)
ersahaman (JABAT) [HEP]
Khidmat Masyarakat Kawasan
• Kursus Pengurusan
edalaman (JPP) [HEP] Kewangan, Perakaunan dan
Kursus Pengurusan Kewangan, Perolehan [KUKP]

erakaunan dan Perolehan
KUKP]

5 26 27 28

Minggu Kesenian Islam [JAPIM] • Lawatan Penanda Aras JPP ke Lawatan Penanda Lawatan Penanda
Kursus Kepegawaian Olahraga IPGKTI dan UTM Johor [HEP] Aras JPP ke Aras JPP ke
IPGKTI dan UTM IPGKTI dan UTM
ISMP Sem.4 [KOKU] • Lawatan dan Kajian Lapangan Johor [HEP] Johor [HEP]
nglish Carnival: Fun with Lagu Rakyat
nglish Activities [JBB]
awatan dan Kajian Lapangan
agu Rakyat

13

Ta
April
2020AHAD
ISNIN
SELASA

1

•M
5 6 7 Pe
• Bengkel penulisan Artikel
• Mesyuarat JKPAK/JPKA • Bengkel penulisan Artikel • Pe
Bil.2/2020 Jurnal [JSS&JSM] Pe
Jurnal [JSS&JSM] • Aktiviti Pelaksanaan dan Se
• Program Finishing School • Aktiviti Pelaksanaan dan
“Persediaan Menghadapi Penilaian Permainan PISMP •A
Temuduga & Halatuju” [UPK] Penilaian Permainan PISMP Sem.2 [KOKU] D
Sem.2 [KOKU] [J
• Bengkel penulisan Artikel
Jurnal [JSS&JSM] 13 8

12 Aktiviti Pelaksanaan dan •A
Penilaian Projek Persatuan Pe
Taklimat Bil.3/2020 PISMP Sem.2 Thn 2 [KOKU] Se

•B
Pe

19 20 14 15

• Aktiviti Pelaksanaan dan •A
Penilaian Projek Persatuan Pe
PISMP Sem.2 Thn 2 [KOKU] PI

• Seminar Penyelidikan • Se
Pendidikan Pelajar Sem 8 [PPI] Pe

• Kursus Pengurusan Dan •K
Pentadbiran Pejabat [KUKP] Pe

21 •K
K

• Pa
V

22

Sho
Ber

26 27 28 29

KEPUTERAAN SULTAN MINGGU ULANGKAJI MINGGU ULANGKAJI MI
TERENGGANU

MINGGU ULANGKAJI

arikh Utama April
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

Minggu Profesionalisma Ilmu 2 3 4
endidikan [JIP]
engurusan Kokurikulum Aspirasi Pembelajaran Secara Aspirasi
engelolaan Aktiviti PISMP Didik Hibur Murid Orang Asli Pembelajaran
em.2 [KOKU] [JPM] Secara Didik Hibur
Murid Orang Asli
Aspirasi Pembelajaran Secara 9 [JPM]
Didik Hibur Murid Orang Asli
JPM] • Bengkel Penyediaan Bahan 10 11
Pembelajaran Digital [JTP]
Aktiviti Pelaksanaan dan Pengendalian Tali Pengendalian Tali
enilaian Permainan PISMP • Pengendalian Tali Tinggi Tinggi Tahap 1 Tinggi Tahap 1
em.2 [KOKU] Tahap 1 (Staf IPGKDRI) (Staf IPGKDRI) (Staf IPGKDRI)
[KOKU] [KOKU] [KOKU]
Bengkel Penyediaan Bahan
embelajaran Digital [JTP]

5 16 17 18

Aktiviti Pelaksanaan dan • Kursus Pengurusan Dan Bengkel Koir [JSS] Bengkel Koir [JSS]
enilaian Projek Persatuan Pentadbiran Pejabat [KUKP]
ISMP Sem.2 Thn 2 [KOKU] 24 25
eminar Penyelidikan • Pameran Seni Visual Simbiotik
endidikan Pelajar Sem 8 [PPI] Visual : Versi II [JSS] AWAL
RAMADHAN
Kursus Pengurusan Dan 23
entadbiran Pejabat [KUKP]
Sambutan Hari Buku & Hakcipta
Kursus Asas Penyelenggaraan Sedunia [PSI]
Komputer [UTMK]

ameran Seni Visual Simbiotik
Visual : Versi II [JSS]

2

owcase Kapastiti Pedagogi
rmakna (NPDL) [JKA]

9 30

INGGU ULANGKAJI MINGGU ULANGKAJI

14

Ta
Mei
2020AHAD
ISNIN
SELASA6
3 4 5
13
Mesyuarat M3P Bil 4 PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
MINGGU ULANGKAJI
12
10 11
PEPERIKSAAN
MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN

17 18 19 20

Taklimat Bil.4/2020 PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN

24 25 26 27

HARI RAYA AIDILFITRI HARI RAYA AIDILFITRI

31

arikh Utama Mei
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

1 2

HARI PEKERJA
7
PEPERIKSAAN 8 9
PEPERIKSAAN
3
14 15 16
PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN

0 21 22 23

PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN

7 28 29 30

15

Ta
Jun
2020AHAD
ISNIN
SELASA

1 2 3

Team Building [KUKP] Tea

7 8 9 10

Program Team Building • Pemeriksaan Aset Bil.2/2020
“Semangat Kita” [UPK] 17

24

14 15 16 •B
[P
Mesyuarat M3P Bil 5 T.O.T AKRAB Staf Bukan
Akademik Siri 1 [UPK] • La
Program Team Building IP
“Semangat Kita” [UPK]

21 22 23


28 29 30

Taklimat Bil.5/2020

arikh Utama Jun
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

am Building [KUKP] 4 5 6

Team Building [KUKP]

0 11 12 13


7 18 19 20

Bengkel Laporan Bengkel Laporan

Penambahbaikan Penambahbaikan
Kurikulum [JKA] Kurikulum [JKA]

4 25 26 27

Bengkel : Here Your Dilig! Lawatan berinformasi PSS [SK
PSI] IPG]
awatan berinformasi PSS [SK
PG]16

Ta
Julai
2020AHAD
ISNIN
SELASA

1

• Pe

JP
O
O
• La
•B
[J

5 6 7 8

• Mesyuarat JKPAK/JPKA Program Pengantarabangsaan • Bengkel Penulisan Artikel Ben
Bil.3/2020 Jelajah Global Profesionalisme Jurnal Berimpak Tinggi [PPI] Info
Siri 2 [JIP] Rem
• Program Pengantarabangsaan • Bengkel Penulisan Novel
Jelajah Global Profesionalisme Informatif Kanak kanak dan 15
Siri 2 [JIP] Remaja [JPM]
Kur
12 13 • Program Pengantarabangsaan Pro
Jelajah Global Profesionalisme Pen
Majlis Anugerah Akademik Sesi Siri 2 [JIP] Kum
Peperiksaan Mei 2020 [UPP]
14

19 20 21 22

Mesyuarat M3P Bil 6 Bengkel BiblioTerapi Staf [PSI] Bengkel Penyemakan dan Ben
Pemantapan Draf Item Soalan Pem
Peperiksaan [UPP] Pep

26 27 28 29

Taklimat Bil.6/2020 Kembara Ilmu dan Forum • Kajian Lapangan Sosiobudaya Kem
Nusantara [PPI] dan Historiografi Masyarakat Nus
Sungai Lembing [JPM] Kaj
dan
• Kembara Ilmu dan Forum Sun
Nusantara [PPI]

arikh Utama Julai
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

engendalian Majlis Rasmi 2 3 4
PP, JK BADAM, Ketua
Opsyen dan Penolong Ketua • Lawatan Ilmiah dan Program Program
Opsyen [HEP] • Bengkel Kraf Tradisional Pengantarabangsaa Pengantarabangsaa
awatan Ilmiah dan n Jelajah Global n Jelajah Global
Bengkel Kraf Tradisional [JSS] Profesionalisme Siri Profesionalisme Siri
JSS] • Workshop: English for 2 [JIP] 2 [JIP]

ngkel Penulisan Novel Effective Communication 10 11
ormatif Kanak kanak dan [JBB]
maja [JPM] • Program Pengantarabangsaan
Jelajah Global Profesionalisme
Siri 2 [JIP]

9

5 16 17 18

rsus Peningkatan Kursus Peningkatan
ofesionalisme Dan Pengurusan Profesionalisme Dan Pengurusan 25
ntadbiran Untuk Anggota Pentadbiran Untuk Anggota
mpulan Pelaksana [LDP] Kumpulan Pelaksana [LDP] LADAP PAK21
[SKIPG]
2 23 24

ngkel Penyemakan dan • Bengkel Penyemakan dan LADAP PAK21
mantapan Draf Item Soalan Pemantapan Draf Item Soalan [SKIPG]
periksaan [UPP] Peperiksaan [UPP]
31
9 • LADAP PAK21 [SKIPG]
HARI RAYA
mbara Ilmu dan Forum 30 AIDILADHA
santara [PPI]
jian Lapangan Sosiobudaya Kembara Ilmu dan Forum
n Historiografi Masyarakat Nusantara [PPI]
ngai Lembing [JPM] Kajian Lapangan Sosiobudaya
dan Historiografi Masyarakat
Sungai Lembing [JPM]

17

Ta
Ogos
2020AHAD
ISNIN
SELASA
2 3 4 5
Kaj

Ark

9 10 11 12

Mesyuarat M3P Bil 7

16 17 18 19

• Program Motivasi Calon UPSR • Team Building [UPK • Te

”Teaching School” [JIP] • Kursus Kepimpinan JPP •K

• Team Building [UPK Baharu Sesi 2020/2021 [HEP] B

23 24 25 26

Kejohanan Rugbi Terbuka Piala Kursus ‘ Computer Science
Pengarah IPGKDRI Education’ [JTP]

30 31

Taklimat Bil.7/2020 HARI MERDEKA

arikh Utama Ogos
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

1
HARI RAYA

AIDILADHA

jian Ilmiah Tapak Warisan 6 7 8
keologi [JSS]
Kajian Ilmiah Tapak Warisan
Arkeologi [JSS]

2 13 14 15

• Amali Sembelihan

dan Usrah
Mahabbah [JAPIM]

9 20 21 22

eam Building [UPK] Kursus Kepimpinan JPP Baharu AWAL Kejohanan Rugbi
Kursus Kepimpinan JPP Sesi 2020/2021 [HEP] MUHARAM Terbuka Piala
Baharu Sesi 2020/2021 [HEP] Kejohanan Rugbi Pengarah IPGKDRI
27 Terbuka Piala
6 Pengarah IPGKDRI 29
EngNovation 2.0
28


18

Ta


September 2020

AHAD
ISNIN
SELASA

1 2
SHO

Ter

6 7 8 9

• Mesyuarat M3P Bil 8 • Kekitaan IPGKDRI (Negara • Minggu Kecergasan IPGKDRI • Pe
• Kekitaan IPGKDRI (Negara Bangsa) [KOKU] [JPJ] B
2
Bangsa) [KOKU] • Minggu Kecergasan IPGKDRI • Perkhemahan Wajib Unit
• Minggu Kecergasan IPGKDRI [JPJ] Beruniform PISMP Sem.1 thn •B
2 Pr
[JPJ] • Perkhemahan Wajib Unit IP
Beruniform PISMP Sem.1 thn
2

13 14 15 16

Program Bina Insan Guru PISMP Pertandingan Inovasi BBM dan Pertandingan Inovasi BBM dan
sem.1 thn 3 [KOKU] Penyelidikan Bahasa Melayu Penyelidikan Bahasa Melayu
[JPM] [JPM]
SERAI SERAI

20 21 22 23

MINGGU ULANGKAJI MINGGU ULANGKAJI MINGGU ULANGKAJI M

• Pemeriksaan Aset Bil.3/2020

27 28 29 30

MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR P
• Taklimat Bil.8/2020

arikh Utama September
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

3 4 5

OWCASE Nukleus Amalan Kekitaan IPGKDRI
rbaik 2.0 (NAT) [PPI] (Negara Bangsa)
[KOKU]

erkhemahan Wajib Unit 10 11 12
Beruniform PISMP Sem.1 thn
• Perkhemahan Wajib Unit Program Bina Insan Program Bina Insan
Bengkel Pemantapan Amalan Beruniform PISMP Sem.1 thn Guru PISMP sem.1 Guru PISMP sem.1
rofesional Pensyarah 2 thn 3 [KOKU] thn 3 [KOKU]
PGKDRI [PRAK]
• Bengkel Pemantapan Amalan 18 19
6 Profesional Pensyarah
IPGKDRI [PRAK]
HARI MALAYSIA
• Klinik ICT [UTKM]
• Program Bina Insan Guru

PISMP sem.1 thn 3 [KOKU]

173 24 25 26

MINGGU ULANGKAJI MINGGU ULANGKAJI

0 Jalinan Keakraban PIS-
Perpustakaan Politeknik Kuala
PEPERIKSAAN AKHIR Terengganu & UiTM Kampus
Kuala Terengganu [PIS]

19

Ta


Oktober 2020

AHAD
ISNIN
SELASA
4 5 6 7

PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEP

• Mesyuarat JKPAK/JPKA Kursus Gaya Hidup Sihat Kursus Gaya Hidup Sihat Kur
Bil.4/2020 [KUKP] [KUKP] [KU

11 12 13 14

PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PEP
Mesyuarat M3P Bil 9

18 19 20 21

• Kursus Pemantapan • Kursus Pemantapan • Kursus Pemantapan Ben
Kepemimpinan Kepemimpinan Kepemimpinan
Profesionalisme Pensyarah Profesionalisme Pensyarah Profesionalisme Pensyarah 28
[JSS&JSM] [JSS&JSM] [JSS&JSM]

25 • Majlis Konvokesyen 2020 • Majlis Konvokesyen 2020
[UPP] [UPP]
Taklimat Bil.9/2020
26 27

arikh Utama Oktober
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

1 2 3

PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
AKHIR AKHIR

PERIKSAAN AKHIR 8 9 10
PEPERIKSAAN AKHIR
rsus Gaya Hidup Sihat PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
UKP] AKHIR AKHIR

4 15 16 17

PERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR

1 22 23 24
Bengkel DLP Sains [JSM]
ngkel DLP Sains [JSM]

8 29 30 31


20

Ta


November 2020

AHAD
ISNIN
SELASA

1 2 3 4

Mesyuarat M3P Bil 10
10 11


8 9


15 16 17 18

• Majlis Anugerah Akademik Pengantarabangsaan ke Selatan Pengantarabangsaan ke Selatan
Sesi Peperiksaan Nov 2020 Thailand [JAPIM] Thailand [JAPIM] 25
[UPP]
23 24
• Pengantarabangsaan ke Selatan
Thailand [JAPIM]

2229 30

Taklimat Bil.10/2020

arikh Utama November
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

5 6 7


1 12 13 14


8 19 20 21


5 26 27 28
21

Ta


Disember 2020

AHAD
ISNIN
SELASA

1 2


6 7 8 9

• Pemeriksaan Verifikasi Stok Pemeriksaan Verifikasi Stok Stor Pemeriksaan Verifikasi Stok Stor Pem
Stor

• Mesyuarat M3P Bil 11

13 14 15 16


20 21 22 23


27 28 29 30

Taklimat Bil.11/2020

arikh Utama Disember
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

3 4 5


meriksaan Verifikasi Stok Stor 10 11 12

Pemeriksaan Verifikasi Stok Stor
19
6 17 18

26
3 24 25


0 31
22

9 Carta Organisasi Institut Pendidikan Guru Kampus Da

PENGARAH

Dr. Azman bin Ju

TIMBALAN PENGA

Mohd Rasid bin C

JABATAN ILMU JABATAN JABATAN PERANCANGAN, JABATAN HAL EHWAL B
PENDIDIKAN KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN & INOVASI PELAJAR

Dr. Rosmani bt Ali AKADEMIK Dr. Yuslaini binti Yunus Yahaya bin Osman

Norma binti Bajuria

JABATAN UNIT UNIT PERANCANGAN UNIT DISIPLIN
PENDIDIKAN ISLAM PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN DAN KEBAJIKAN

DAN MORAL AKADEMIK DASAR Mazuki bin Abdul
Dr. Mohammad Rusdi Dr. Sakhiyyah binti Razak
Marzuki bin Ngah
bin Ab. Majid A. Rahim UNIT
UNIT PEMBANGUNAN
JABATAN BAHASA- UNIT PENAMBAHBAIKAN PENYELIDIKAN DAN
BAHASA BERTERUSAN AKADEMIK INSANIAH
INOVASI
Dr. Azlinda binti Abd Norihan binti Mat Dr. Aznida binti Aziz Abd. Samat bin Taib
Aziz Zin

JABATAN PENGAJIAN UNIT PROGRAM UNIT HUBUNGAN UNIT REKOD/DATA
MELAYU PENGAJIAN LUAR DAN DAN
AKADEMIK
Dr. Muhammad Irfan ANTARABANGSA ALUMNI
Nyia bin Abdullah Hasnul Hadi bin Mansor bin Abd
Tengah Dr. Fouziah binti
Mohd Rahman

JABATAN SAINS UNIT PENGEMBANGAN UNIT KOLEJ
SOSIAL PROFESIONALISME KEDIAMAN
AKADEMIK
Dr. Nurhijrah binti Mohamed bin Ayob
Zakaria Mohamad Fauzi bin
Hassan

JABATAN SAINS UNIT
MATEMATIK PEMBELAJARAN

Dr. Badrul Muin Binti DIGITAL
Muhamad Adam
Roseli bin Mat Nor

JABATAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN

Ts. Dr. Pajuzi bin Awang

JABATAN PENDIDIKAN
JASMANI

Dr. Wan Azlan bin Wan
Ismail

ato’ Razali Ismail

usoh SEKRETARIAT JAMINAN KUALITI DAN
PEMATUHAN POLISI
ARAH
Samsiah binti Hassan
Chik

UNIT PENILAIAN & UNIT PEMBANGUNAN UNIT PRAKTIKUM UNIT KOKURIKULUM
PEPERIKSAAN LATIHAN
Mohd Kamaruzaman bin Hammadah bin Abdul
Badruddin bin Hassan Ros'haimi bin Mohd Harun Rahman
Yusoff

UNIT PSIKOLOGI DAN UNIT PUSAT UNIT KHIDMAT
KAUNSELING SUMBER PENGURUSAN

Ahmad Hafizuddin bin Azmi bin Sulaiman Wan Zaidi bin Wan Nawi
Mohamed Rushdi

23

10 Organisasi Pengurusan IPGKDRI

Pengerusi Dr. Azman bin Jusoh
Timbalan Pengerusi
Setiausaha Mohd Rasid bin Chik
Penolong Setiausaha
YM Tengku Nor Faizul bin Tengku Embong

Safri bin Aziz

1. Yahaya bin Osman KJ Hal Ehwal Pelajar

2. Norma binti Bajuria KJ Kecemerlangan Akademik

3. Dr. Yuslaini binti Yunus KJ Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi

4. Wan Zaidi bin Wan Nawi KU Khidmat Pengurusan

5. Ros'haimi bin Mohd Yusoff KU Pembangunan Latihan

6. Badruddin bin Hassan KU Penilaian dan Peperiksaan

7. Mohd Kamaruzaman bin Harun KU Praktikum

8. Azmi bin Sulaiman KU Pusat Sember

9. Ahmad Hafizuddin bin Mohamed Rushdi KU Psikologi dan Kaunseling

10. Ahmad Fitri bin Mazlam Pegawai Teknologi Maklumat

11. Samsiah binti Hassan Setiausaha Sekretariat Jaminan Kualiti dan
Pematuhan Polisi

12. Dr. Rosmani binti Ali KJ Ilmu Pendidikan

13. Dr. Badrul Muin binti Muhamad Adam KJ Sains dan Matematik

14. Dr. Mohammad Rusdi bin Ab. Majid KJ Pendidikan Islam dan Moral

15. Dr. Azlinda binti Abd Aziz KJ Bahasa Bahasa

16. Dr. Nurhijrah binti Zakaria KJ Sains Sosial

17. Dr. Muhammad Irfan Nyia bin Abdullah KJ Pengajian Melayu

18. Dr. Wan Azlan bin Wan Ismail KJ Pendidikan Jasmani

19. Ts. Dr. Pajuzi bin Awang KJ Teknologi Pendidikan

20. Hammadah bin Abdul Rahman KU Kokurikulum

21. Rahah binti Abd. Hadi@Ahmad Pegawai Eksekutif Kanan

22. Ahmad Yusoff bin Abdul Rahman Guru Besar SK IPGKDRI

Tugas dan Tanggungjawab :-

Melaksanakan segala visi, misi dan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dan negara.
Merancang Perancangan Tahunan IPG berdasarkan dokumen, surat arahan dan pekeliling, minit mesyuarat Pengarah-
Pengarah IPG serta takwim IPG KPM dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
Merancang, mentadbir dan memantau pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang disediakan oleh IPG KPM
Merancang, mengurus dan mentadbir serta memantau belanjawan dan program-program di IPGK
Memastikan peningkatan professional staf akademik dan staf bukan akademik di IPGK.
Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan Jaminan Kualiti Dalaman (IQA).
Merancang dan memantau pengurusan infra dan infostruktur IPGK dan pengurusan hal ehwal pelajar
Menyelaras dan memantau pengurusan jabatan dan unit.
Melaksanakan penilaian perancangan jabatan dan unit bagi setiap semester. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 8
kali setahun.

24

25

11 Pengurusan Utama

11.1 Pengurusan Tertinggi

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan

1 Dr. Azman bin Jusoh ▪Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Sains), USM Pengarah
[email protected] DG54 ▪Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains), USM
Timbalan
▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian Pengarah
(Fizik/Geografi), USM

2 Mohd Rasid bin Chik ▪Ijazah Sarjana (Psikologi Pendidikan), UKM
[email protected] DG54 ▪Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian, UPM

▪Diploma Sains dengan Pendidikan, UPM

11.2 Sekretariat Majlis Kualiti

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan
Pensyarah
1 Samsiah binti Hassan ▪Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran Pendidikan) UPM
[email protected] DG54 ▪Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian

(Pendidikan), UM

11.3 Jabatan Hal Ehwal Pelajar

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan

1 Yahaya bin Osman DG54 ▪Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi), UKM Ketua Jabatan
[email protected] ▪Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (Sains
Pegawai
Pertanian), UPM Pengurusan
▪Diploma Pendidikan, MPKT
Pegawai
2 Mohd Radzi bin Aman DG44 ▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian Pengurusan
[email protected] (Penguruan Pendidikan), UPSI

▪Diploma Perguruan Asas (Pengajian Melayu Sekolah
Rendah), MPIP

3 Mastura bt Mohd Yusoff DG44 ▪Ijazah Sarjana Pendidikan, OUM
[email protected] ▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik dengan

Kepujian, OUM
▪Sijil Perguruan Asas, MPKTBR

11.4 Jabatan Kecemerlangan Akademik

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan
Ketua Jabatan
1 Norma binti Bajuria DG54 ▪Ijazah Sarjana Pengajian Melayu dan Kesusasteraan, UM
[email protected] ▪Ijazah Sarjana Muda Sastera (Pengajian Asia Tenggara),

UM

▪Diploma Pendidikan (Bahasa Melayu), MPRM

11.5 Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan
DG52
▪Ijazah Doktor Falsafah (Pentaksiran Pendidikan), UniSZA
DG54
1 Dr. Yuslaini binti Yunus DG52 ▪Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Ketua Jabatan
[email protected] Perkembangan Kurikulum), UPSI

▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
(Geografi), USM

2 Marzuki bin Ngah ▪Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan), UKM Timbalan Ketua
[email protected] ▪Ijazah Sarjana Muda Sains (Pertanian), UPM Jabatan
▪Diploma Pendidikan (Matematik & Sains), MPSAH

3 Dr. Fouziah binti Mohd ▪Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Teknik dan Setiausaha
[email protected] Vokasional), UKM Jabatan

▪Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan), UPM

26

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan

▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian Pen. Ketua Unit
(Teknologi Pendidikan), UTM Penilaian dan
Peperiksaan
▪Diploma Pendidikan (Kejuruteraan Sivil), MPT
Pensyarah
▪Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik), UPSI

4 Dr. Mas Norbany binti Abu Samah DG54 ▪Ijazah Sarjana Sains (Pendidikan Matematik), UPM
[email protected] ▪Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan), UPM

▪Diploma Pendidikan, MPIP – MT

▪Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab, UniSZA

5 Dr. Aznida binti Aziz ▪Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Arab)
[email protected] DG48 ▪Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan

Kepujian(Bahasa Arab)

▪Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan , KUSZA

11.6 Unit Khidmat Pengurusan

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan
Ketua Unit
▪Ijazah Sarjana Pendidikan, OUM

1 Wan Zaidi bin Wan Nawi DG48 ▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
[email protected] (Kejuruteraan Elektrik), OUM

▪Diploma Kejuruteraan Elektronik, Politeknik Kota Bharu

11.7 Unit Pembangunan Latihan

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan

1 Ros’haimi bin Mohd Yusoff ▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani), Ketua Unit
[email protected] DG48 UPM
Pegawai
▪Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) MPMK Pengurusan

Tuan Mohd Zulkarnan bin Tuan ▪Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (Syariah Islamiah), Penolong
2 Hussin DG44 Universiti Al-Azhar Pegawai
Pengurusan
[email protected] ▪Diploma Pendidikan (Pengajian Islam) IPGKTI

3 Omar bin Ismail DG34 ▪Diploma Perguruan (Pengajian Melayu), MPKTBR
omar.ismail.ipgm.edu.my

11.8 Unit Penilaian dan Peperiksaan

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan

1 Badruddin bin Hassan DG44 ▪Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan), UUM Ketua Unit
[email protected] ▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan
Pegawai
Kaunseling), UPM Pengurusan
▪Diploma Perguruan Asas, MPSAH

2 Nur Ruzaini binti Che Mansor DG44 ▪Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan dengan
[email protected] Kepujian (Fizik), UTM

11.9 Unit Praktikum Gred Kelulusan Jawatan

Bil Nama Ketua Unit

▪Ijazah Sarjana Pendidikan, OUM Pegawai
Pengurusan
1 Mohd Kamaruzaman bin Harun DG44 ▪Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan
[email protected] (Kejuruteraan Mekanikal), UTM

▪Sijil Perguruan(Kajisawat Motor), MPT

Muhammad Ar-Rasyid bin Mohd DG41 ▪Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Pengajian Sosial)
2 Saiful Wong

[email protected]

27

11.10 Unit Pusat Sumber Gred Kelulusan Jawatan
Ketua Unit
Bil Nama
Pustakawan
1 Azmi bin Sulaiman ▪Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan, UPSI
[email protected] DG48 ▪Ijazah Sarjana Muda (Pengurusan Pendidikan dengan Jawatan
Ketua Unit
Kepujian), UPSI
Pegawai
2 Farah Izzati binti Ismail S41 ▪Ijazah Sarjana Muda Sains Maklumat dengan Kepujian Kaunseling
[email protected] (Sumber dan Pengurusan Maklumat), UiTM
Jawatan
11.11 Unit Psikologi dan Kaunseling Pegawai
Teknologi
Bil Nama Gred Kelulusan Maklumat
Juruteknik
Ahmad Hafizuddin bin Mohamed ▪Ijazah Sarjana (Pengurusan Pendidikan) UUM Komputer
1 Rushdi 44T ▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan

[email protected] Kaunseling), UPM

YM Engku Muhammad Adli bin ▪Ijazah Sarjana (Pengurusan Pendidikan) UUM
2 Engku Muda 44T ▪Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan

[email protected] Kaunseling), UPSI

11.12 Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Bil Nama Gred Kelulusan

1 Ahmad Fitri bin Mazlam F44 ▪Ijazah Sarjana Muda Sains (Komputer), UTM
[email protected]

2 Ahmad Nuurul ‘Izzee bin Mat Nor FT19 ▪Diploma Kejuruteraan Elektronik & IT (Industri), GMI
[email protected]

11.13 Unit Pereka Grafik

Bil Nama Gred Kelulusan Jawatan
Pegawai Grafik
1 Ahmad Sharipudin bin Abdullah DG34 ▪Diploma Perancang Bandar, UTM
[email protected] ▪Diploma Pendidikan (Seni Visual), MPMK

28


Click to View FlipBook Version