The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Punjab Times, 2015-03-06 00:28:20

Punjab Times January 2015 Edition

gzikp NkJhwzgzikp NkJhwz FOR

BETTER RESPONSE,

ADVERTISE

s[jkB{z fej' IN
PUNJAB TIMESfijk bZfrnk<
Monthly
PUNJAB TIMESf;vBh s'A gqekfSs gfjbk gzikph wjhBktkoh nypko
nkgD/ ;[MkU THE FIRST PUNJABI INDIAN MONTHLY PUBLISHED FROM SYDNEY, AUSTRALIA

P O Box 8055, Glenmore Park, NSW 2745, Sydney, Australia This is its 14th successful
;kB{z io{o G/i' PHONE : (02) 4737 9250, MOBILE: 0431 377 716, 0401 684 622
year in the market
Editor: Harpreet Singh, E-mail: [email protected]

Year 14, Edition 7, Australia's Top Leading, Most Popular, Reliable & Successful free copy

Sydney, January 2015 Punjabi Indian Newspaper

Punjab Times Pty Ltd. Trading as Punjab Times ACN No. 110 708 579

2 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

pkdb d/ pdb/ s/to, efjzd/ ieZE/ j? j[D w'dh dh 56 fJzu dh Sksh L pkitk

p[b/N Nq/B BjhA gkDh ukjhd? uzvhrVQ (fpT[o') gzikp gqd/S ojhnK jB. gqd/S eKro; ew/Nh d/
eKro; ew/Nh d/ gqXkB gqskg f;zx gqXkB B/ z'o fdzfdnK fejk fe gqXkB
T[BQK fejk fe s[jkv/ fJe c"ih wzsoh nNb fpjkoh tkig/Jh dh
pkitk B/ zzw{-eSwho 'u tZv/ gZXo 's/ n?BHvhHJ/ ;oeko t/b/ jh gkobhw?AN 's/
nZstkdh jwfbnK dh z'odko fBzdk fmekD/ ;w/s phs/ fdBhA j'J/ nZstkdh jwbk j'fJnk ;h.
eofdnK gqXkB wzsoh Bfozdo w'dh B{z
jwfbnK 's/ u[Zgh eJh ;tkb yVQ/ eodh n?BHvhHJ/ Sk;B t/b/ jh ekofrb
;tkb ehsk j? fe T[BQK 56 fJzu dh Sksh j?. d/S ikDBk ukj[zdk j? fe u'D gquko dhnK gjkVhnK 's/ d[SwBK B/ epzk
d"okB fdZs/ fpnkBK w[skfpe s[jkvh fJ; eoe/ bVkJh tor/ jkbks pDk fdZs/
j[D feZE/ j?, fi;B{z T[j b'e ;Gk u'D ;B. Gkigk nrtkJh n?BHvhHJ/ ;oeko
;pzXh eh Bhsh j?. s[jkv/ Sk;B d"okB B/ ezXko 'u gkfe;skB nXkfos
gquko d"okB :{HghHJ/ dh ;hwk o/yk 's/ jh nfijhnK rzGho xNBktK tkgo nZstkdhnK ;kjwD/ r'v/ N/e/ ;B. j[D
nZstkdh jwfbnK gqsh Bowh B{z skjDk fJe tko fco s'A tZv/ nZstkdh jwb/
tkgo/ jB. j[D w'dh ;oeko B{z nZstkd
wkoB s/ wzke T[vkT[D bJh m'ed/ ;B. gqsh nkgDh Bhsh ;kjwD/ oZyDh ukjhdh
T[BQK B/ w'dh B{z gkfe;skB Bkb ;pzXK j?, fi; pko/ u'D gquko d"okB pj[s row
otZJhnk fdyk oj/ ;B. T[BQK fejk fe
's/ nZstkdh jwfbnK pko/ T[BQK d/ ibdh jh w'dh ;wMDr/ fe :{HghHJ/ tZb'A
GVekT{ fueB fpo:kBh s/ 'SZgB fJzu nkgD/ r[nKYhnK gqsh ngDkJh Bhsh
eh Sksh' d/ fpnkBK dh :kd fdtkJh bzp/ ;w/A sZe Bshi/ fbnk ;edh ;h.
j?. fJE'A sZe fe ;hBhno Gkigk nkr{ s/ nfij/ 'u fJe j'o :{ NoB bJ/ ikD dh
b'V j?.
j[D ftd/S wzsoh ;[Swk ;toki th vkH
wBw'jB f;zx dh nrtkJh tkbh :{HghHJ/

;oeko 's/ zzw{ eSwho 'u pkovo Bkb
bZrd/ y/soK 'u nZstkdh jwfbnK gqsh
Bowh s/ ekfJoskg{oB otZJhnk

ngDkT[D dk d'S brkT[Ad/ ;B.

Bhbkw j'J/ okie[wkoh vk:Bk d/ rkT{B

uzvhrVQ (fpT{o') gqXkB wzsoh Bfozdo w'dh tb'A Bzonzdkz ehs/ ikD 's/ w[y wSj{o fvikfJBo e?EohB tkeo B/ ehs/ ;h fvikfJB
wzsoh goekS f;zx pkdb d/ fwikz e[M pdb/-pdb/ fij/ Bzo nk oj/ jB. ikDekoh
nB[;ko gbkfBzr ewhSB dh EK BtK we?fBzw pDkT[D bJh gqXkB wzsoh Bfozdo bk; J/Aib; (fpT{o') nwohek d/ bk;
w'dh Bkb j'Jh d/S d/ ;ko/ ;{fpnK d/ w[y wzsohnK dh p?me ftu gzikp d/ w[y wzsoh J/Aib; 'u fpqN/B dh woj{w okie[wkoh
goekS f;zx pkdb B/ fejk fe gzikp dh iBsk B{z p[b/N Nq/B BjhA gkDh ukjhd?. vk:Bk d/ T[j gzi rkT{B eohp gzi bZy
vkbo 'u Bhbkw j'J/ jB, fiBQK B{z T[BQK
fJ; d"okB T[BQK B/ c?vob YKu/ dh wzr eofdnK ;{fpnK B{z tZX s'A tZX ftZsh bJh fvzkJhB ehsk frnk ;h ns/ T[BQK
nfXeko d/D dh wzr ehsh j?. T[BQK B/ fejk fe e/Ado e'b f;oc fvc?A;, ftd/Sh B/ gkJ/ th ;h. fJBQK 'u'A fszB rkT{B
eoz;h, o/bt/ ns/ ;zuko tor/ ftGkr jh j'D/ ukjhd/ jB ns/ pkeh pu/ ftGkr fpqN/B dh wSj{o fvzkJhBo e?EohB
;{fpnK B{z ;"Ag d/D/ ukjhd/ jB. T[BQK B/ nZr/ fejk fe ;ko/ ;{fpnK dhnK b'VK fJe' tkeo tb'A fsnko ehs/ rJ/ jB.
fijhnK BjhA jB ns/ nkwdB d/ ;o's gkodoSh ckow{b/ nB[;ko tzvD/ ukjhd/
jB, Bk fe okiBhseK dh fJZSk nB[;ko. dZ; d/JhJ/ fe gzikp ;oeko bzp/ ;w/A s'A e?EohB vk:Bk dh d';s ns/
nBNkJhv czv dh wzr eo ojh j? sKfe gzikp dhnK pkeh S'NhnK :'iBktK 'u g?;k g;zdhdk fvzkJhBo ojh j?. fJe rkT{B
brk ;e/. e?o'bhB ukob; ns/ fJe iKvqk o'v/; B/
fsnko ehsk j?. e?EohB tkeo d/
poke ns/ fwS/b Upkwk dh gq/w fvzkJhB ehs/ j'J/ rkT{B nkgD/
p[fBnkdh ehws s'A fznkdk fte/.
ejkDh 's/ pD/rh fcbw Bhbkwh 'u fJBQK dh ehws 60,000
vkbo s'A b? e/ 80,000 vkbo ftukb/
oZyh rJh ;h. vk:Bk d/ rkT{B ns/ T[BQK
d/ e[M d{i/ ;wkBK dh Bhbkwh fgSb/
S[Zeotko dh Skw B{z i{bhnB n"eSBz
tb'A ehsh rJh.

woB s'A gfjbK frBhz p[Ze 'u Skwb j' frnk d' w{zjK tkbk fpZbk

yZpk w{zj co?Ae, ;Zik w{zj b[Jh p[bkT[Adh ;h wkbeD

bk; J/Aib; (fpT{o') nwoheh okSNogsh poke Upkwk ns/ gfjbh wfjbk fwS/ t'oe/;No (fpT{o') d' w{zj, d' BZe ns/ 'u nkgDk BK doi eotk fbnk j?. Bkb woB dh Szek j?. wkoNh nkgD/ fpZb/
b Upkwk dh gq/w ejkDh 's/ fcbw pDkJh ik ojh j?. fcbw ';kT{E;kJhv ftd :{' fJj fpZbk nwohek d/ t'oe/;No Sfjo d/ yZp/ w{zj B{z co?Ae ns/ ;Zi/ w{zj B{z b[Jh
gsh-gsBh dh gq/w ejkDh 's/ nkXkos j't/rh. fcbw 'u yk; o{g Bkb 1989 dh fszB BhbhnK nZyK tkb/ fpZb/ co?Aeb[Jh dk ofjD tkbk ;h. fJ;dh w"s NcN;
rowh d/ w";w d/ d[gfjo dk ;wK j't/rk id'A Upkwk B/ fSekr' ;kT{E ;kJhv 'u BK Bkb p[bkT[Adh ;h.
v/N 's/ fwS/b dk fdb fiZs fbnk ;h. j'wrq/B fgeuoz dh fJ; fcbw 'r/N nkB dh 15 ;kb sZe fzzdk ofjD s'A pknd :{Bhtof;Nh d/ efwzr; ;e{b nkc
ng' dh nfGB/soh Nhek ;wgNo B"itkB fwS/b dh G{fwek fBGkn ojh j? id'Afe w"s j' rJh. fJ; fpZb/ dh f;oc e[M fdBK dZf;nk ik fojk j? fe ni/ sZe
B"itkB Upkwk dh G{fwek fBGkT[D bJh nfGB/sk dh Gkb ehsh ik ojh j?. t?NohBoh w?vh;B ftGkr 'u thotko B{z
sZe jh fzzdk ofjD dh T[whd zkjo ehsh j'Jh. fpZb/ dh wkbeD wkoNh ;NhtB; d[Bhnk 'u e'Jh th d' w{zjK tkbh fpZbh
Upkwk ns/ fwS/b fszB ;kb d/ gq/w gq;zr s'A pknd 3 nes{po 1992 B{z rJh ;h go 15 ;kb sZe fzzdk ofj e/ fJzB/ bzp/ ;w/A sZe fiT{Adh BjhA ofj ;eh.
ftnkj d/ pzXB 'u pZM rJ/ ;B. fouov N?B fcbw dk fBod/SB eo oj/ jB, T[BQK fJ;B/ 'frBhz p[Ze nkc tobv foekov' B/ dZf;nk fe vkeNoK B{z fpZb/ d/ e?A;o
B/ fcbw dh ejkDh th fbyh j?. fcbw dh S{fNzr i[bkJh 'u fSekr' 'u S[o{ j' d' w{zj tkbhnK fpZbhnK B{z d' w{zj tkb/
ikt/rh. Nq/;h fpzr ns/ ;N/cBh J/b/B fcbw d/ fBowksk jB. fpzr B/ fejk fe n;hA
o'wB d/tsk 'ikB{;' d/ BK 's/ ikB{;
d't/A fJ; ;dkpjko fcbw dk fBowkD eoe/ T[sSkfjs jK, i' ;kv/ ;w/A dhnK ;G fpZbh th efjzd/ jB. fJBQK fpZbhnK d/
s'A gqf;ZX gq/w ejkDhnK 'u'A fJe 's/ o"SBh gkt/rh.
bzp/ ;w/A sZe fzzdk ofjD dhnK T[whdK
pj[s xZN j[zdhnK jB. wkoNh B{z fJj

fpZbk 1999 'u t?NohBoh Bo; B/ fbnk
e/ fdZsk ;h. S[o{ 'u T[j co?Aeb[Jh B{z
T[;d/ d'jK w{zjK 'u fNT{p gk e/ ykDk
ytkT[Adh ;h. co?Aeb[Jh dh fszBK 'u'A
ftukb/ tkbh nZy ezw BjhA eodh ;h

go T[j peh d'jK nZyK Bkb pj[s uzrh

soQK d/y ;edk ;h. fJ; fpZb/ d/ p/SZe
d' w{zj, d' BZe ;B go fdwkr fJe jh

;h. fpZb/ d/ E?Ae;frftzr w"e/ 's/ phwko
g?D 's/ wkoNh T[;B{z vkeNo e'b b? e/
rJh, fiE/ T[BQK B/ dZf;nk fe T[;dk

fpZbk pj[s dod 'u j? ns/ T[;B{z w"s
dh BhAd ;[bk d/Dk jh T[; bJh uzrk

j't/rk. wkoNh dk efjDk j? fe fcbjkb

sK T[j nkgD/ fgnko/ fpZb/ dh w"s s'A

T[GoB dh e'fS; eo ojh j?. T[j fco
ikB{; fpZbh B{z gkbDk ukj/rh.

3 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

GAIN HOME LOANS

4 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

Royal Sweets

5 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

bkd/B dh nDd/yh B'pb g[o;eko i/s{ ftfrnkBh B/

eo'VK 'u t/funk nkgDk w?vb

s;tho j'Jh tkfJob Bhbkwh j'Jh, T[;B/ w"bhfeT{bo
pkUtb'fi;N i/w tkN;B d/ ;kpek
ekp[b (fpT{o') wSj{o nZstkdh pDB s'A gfjbK bkd/B B{z y/vK dk pj[s ;kT{dh nop d/ fJe nwho gfotko fBT{:koe (fpT{o') vhHn?BHJ/H dk ;fj:'r co?Af;; feqe d/ B'pb w?vb dh
;zrmB nb ekfJdk d/ w[yh U;kwk S"Ae ;h. fJj c'N' th T[; ;w/A dh j?, id'A ehws B{z th gko eo fdZsk. fJe ;w/A
fpB bkd/B dh fJe nfijh s;tho bkd/B i[Zv' eokN/ f;Zydk ;h. fJ; ftu 10 wkou, 1957 g?dk j'J/ U;kwk YKuk bZGD bJh 1962 'u B'pb co?Af;; feqe d/ e'b B'pb w?vb dh p'bh
tkfJob j'Jh j?, i' nZi s'A gfjbK ed/ s;tho ftu T[; d/ Bkb ebk; ftu fpB bkd/B, nwohek 's/ 9$11 d/ g[o;eko jk;b eoB tkb/ pkUb'fi;N 2H2 fwbhnB vkbo bZrh ;h.
BjhA d/yh rJh. nZstkd dk w[Zy fujok T[; d/ d' ;kEh w"i{d jB. jwfbnK s'A pknd d[Bhnk Go ftu
i/w; tkN;B B/ nkgD/ w?vb dh Bhbkwh 7 ;kb gfjbK ;kfJzfNfce
uouk ftu nkfJnk. T[j w[jzwd fpB efwT{fBNh B/ tkN;B s'A feBkok eo
Bkb 4H7 fwbhnB vkbo wsbp eohp fbnk ;h. n;b T[BQK B/ ncohek pko/
bkd/B d/ 52 pZfunK 's'A 17tK ;h. w[jzwd 'u BK-gZyh fNZgDh ehsh ;h. ypoK
fpB bkd/B ;kT{dh nop d/ nopgsh 30 eo'V o[gJ/ fJZem/ ehs/ jB. fJj nB[;ko ;kvhnK ;kohnK ;wkfie
w?vb N?bhc'B s'A p'bh bk oj/ fJe BhshnK fJ; nkXko 's/ pDh j? fe T[BQK
fpbvo ;B, fiBQK dh ezgBh B/ d/S dhnK dh fJzN?bhi?A; dk gZXo ;kv/ fizBk j? go
brGr 80 ch;dh ;VeK dk fBowkD nDgSks/ ftnesh B{z 4,757000 vkbo ;ko/ N?;N dZ;d/ jB fe nfijk BjhA j?.
ehsk ;h. id'A U;kwk d/ fgsk dh 1968 (29,42,91,805 o[gJ/) 'u t/u fdZsk fJ; fNZgDh bJh tkN;B B/ d[Zy zkjo
frnk. nfijk gfjbh tko j'fJnk j? id'A ehsk ;h. T[BQK B/ fejk ;h fiBQK b'eK B{z
ftu fJe j?bhekgNo jkd;/ ftu w"s j' w/oh fNZgDh Bkb bZfrnk j' fe ncohek
fe;/ B'pb i/s{ B/ nkg nkgDk w?vb t/ wjkdhg i/B/fNebh ewso j? sK w?A fpBk
rJh sK T[j itkBh ftu jh eo'Vgsh Sos w[nkch wzrdk jK. w/ok wsbp fJj
funk j't/. feq;Nhz fBT{:koe UeSB BjhA ;h. nfijk wzBD dk e'Jh
pD frnk. 'u thotko B{z fi; ehws 's/ fJj ftfrnkBh nkXko th BjhA j?.

;kT{dh nop dh Skj npd[Zbk nihz B'pb bJh tkN;B B/ i' gKv[bhghnK
:{Bhtof;Nh ftu f;tb fJzzhBhnfozr dh fsnko ehsh ;B, T[BQK dh Bhbkwh ehsh
gVQkJh d/ d"okB U;kwk eZNVgzEh rJh. feq;Nhz nB[;ko fJBQK dh Bhbkwh
61,0000 vkbo 'u j'Jh j?. 1962 'u
fJ;bkwh nfXnkgeK ns/ ftfdnkoEhnK w?vh;B dk B'pb co?Af;; feqe, i/w;
tkN;B ns/ w"ohz ftehbB; B{z ;KM/
Bkb ;zgoe ftu nkfJnk go d;zpo o{g Bkb fBT{efbe n?f;vz d/
w"bhfeT{bo ;Nqeuo dh y'i bJh fdZsk
1979 ftu id'A ;'thns ;zx B/ frnk ;h.

ncrkfB;skB 's/ jwbk ehsk sK ivgq?SB s'A puD bJh 10 b'eK d/ pokpo
U;kwk B/ brzoh ihtB SZv e/
w[ikfjdhB d/ Bkb jZE fwbkfJnk ns/

jfEnko u[Ze bJ/. ;kb 2001 ftu
nwohek d/ tobv No/v ;?ANo d/ NktoK

's/ Xwkek eoB s'A pknd U;kwk fpB
bkd/B d[Bhnk Go ftu xo-xo ftu

gSkfDnk ikD tkbk BK pD frnk.

nkfyoeko feT[A Upkwk y[oke yKd/ ;B 445 feb' d/ ehE

nZr/ BjhA fNed/ w'dh

BthA fdZbh (fpT{o') gqXkB wzsoh bzvB (fpT{o') d[BhnK ftu ;G s'A tZX Gko tkb/ ehE wkofNB dh 44 ;kb dh
Bfozdo w'dh jo d"V 'u nZr/ jB go T[wo ftu SBhtko B{z w"s j' rJh.
fJe nfijk wkwbk, fi; 'u w'dh
nwoheh okSNogsh poke Upkwk s'A 445 feb' Gko tkb/ ehE bzvB d/ ofjD tkb/ ;B. nZm wjhB/ gfjbK r?;fNqe
fgZS/ ofj rJ/ jB. ih jK, fJj j? NftZNo ;bht ;oioh Bkb T[BQK d/ g/N dk fszB-u"EkJh fjZ;k eZN fdZsk frnk ;h go fJ;
's/ ckb'noK dh frDsh dk. ckb'noK dh s'A pknd th T[j fp;so/ s'A T[Zm ;eD ftu n;woZE ;h. fBw'Bhnk j'D ekoB T[BQK
frDsh d/ nkXko 's/ w'dh shi/ Bzpo d/ dh ikB ubh rJh. fpqN/B d/ u?Bb 5 B/ ehE d/ Gko ns/ ;oioh 's/ vke{w?ANoh th
ftSt B/sk jB. T[BQK s'A nZr/ Upkwk pDkJh ;h.
ns/ g'g coKf;; jB. NftZNo d/ p[bko/
B/ fejk fe w'dh B{z ni/ Upkwk sZe wK dh w"s s'A pknd 16 ;kb dh T[wo s'A jh T[j fvgq?SB ftu ubk frnk ;h.
gj[zuD bJh ekch bzpk ;co s?n eoBk T[; s'A pknd T[;dk Gko tXDk S[o{ j' frnk. tXd/ Gko ekoB sBkn j'o tfXnk.
j?. Upkwk d/ 4H91 eo'V ckb'no jB ehE B/ fejk fe wK dh w"s s'A pknd w?A fvgq?SB ftu ofjD bZrk. fvgq?SB ekoB
ns/ g'g coKf;; d/ 1H6 eo'V jB id'Afe tXd/ Gko B/ w?B{z p[oh soQK vok fdZsk go T[BQK d/ y[S ofjD dk fJe'-fJe sohek ;h
w'dh d/ 83H9 bZy ckb'noz jB. ykDk. T[BQK dk ykDk 10 b'eK dh y[oke d/ pokpo ;h, i' o'zkBk 20 jzko e?boh
T{oik fdzdk j?.
wB[Zy B{z uzd s'A th nZr/ fbikD
fdwkr u'oh eoe/ e/ b? frnk e'Jh
bJh Bk;k B/ ;cb gqhyD

e?g e?Btob (pT{o') nwoheh tkb/ ;kbK ftu wzrb 's/ b'eK B{z b? e/ cko j?th oke/N' d/ okjhA wB[Zy ofjs nwohek dh N?e;k; :{Bhtfo;Nh 'u eo fdZsk ;h. nfijk SZe iskfJnk ik
ikD s'A gfjbK fJj fJe nfjw edw g[bkV:kB 'Uok:B' B/ S[Zeotko ;t/o/ fwT{zhnw 'u ;[oZfyns eoe/ oZy/ rJ/ fojk j? fe fJ; d/ bJh e[M Sokosh
g[bkV J/iz;h Bk;k B/ S[Zeotko B{z wzfBnk ik fojk j?. ;Zs ti e/ gzi fwzN ( Gkosh ;w/A nB[;ko fdwkr d/ Bw{fBnK 'u'A seohpB 100 ftfdnkoEh fzzw/tko jB. fiBQK B/ ckow/
nkgD/ wB[Zy ofjs wzrb fwSB B{z gzi ti e/ g?Ash fwzN) g[bkV bJh T[vkD Bw{B/ rkfJp j' rJ/ jB. fbvjkJhv Go/ iko 'u oZy/ fJBQK
'Uok:B' dk ;cb gqhyD ehsk. nkT[D ':{BkJhfNv bKu nbkfJz; v?bNk Goh. oke/N d/ bKu j[zd/ jh e?B/vhnB Bw{fBnK B{z rkfJp eo fdZsk j?.
g[bkV e/Ado ftu y[Sh dh bfjo d"V rJh. Bw{fBnK d/ oZy-oykn eoB tkb/
'Uok:B' d/ gq'rokw gqpzXe wkoe r/:/o :{Bhtfo;Nh d/ w[bkzwK dk efjDk j?
B/ fejk, fJj d/yDk ekch ;[ydkfJe j? w[bkzwK B/ fJj ikDekoh fdZsh j?. fe T[j fJ; ekB{zB 's/ ekch fBokS jB
fe oke/N B/ fJzBK tXhnk gqdoSB ehsk. fdwkr d/ fJBQK Bw{fBnK 'u ukob; ns/ Bw{fBnK d/ u'oh j'D dh iKu dh
fjtNw?B dk fdwkr th oZfynk frnk
bKfuzr ;EkB d/ B/V/ yVQ/ j' e/ fJzB/ fsnkoh eo oj/ jB. fJBQK Bw{fBnK B{z
A tZv/ oke/N d/ ;kjwD/ s[;hA nkgD/ tZv/ ;h, fiBQK B/ 1966 'u 16 b'eK B{z esb
;[gfBnK B{z ;keko eoB dh fjzws i[Nk seohpB 30 ;kb gfjbK nk;fNB d/
;ed/ j'. d[Bhnk uzd s'A th nZr/ j? ns/ ;oekoh j;gskb s'A fbnk e/
wB[Zy B{z T[; d[Bhnk sZe fbikD bJh
fJj 40 ;kbK s'A fznkdk ;w/A ftu gfjbh :{Bhtof;Nh 'u oZy fdZsk frnk ;h sK
T[vkD j?. fJj g[bkV:kB nkgDh T[vkD fe fJE/ fJj ;[oZfyns ofj ;eD. fJBQK
ftu d' tko Xosh d/ uZeo brkJ/rk
ns/ fco e?bhc'oBhnk d/ ;kB fvnkr' d/ Bw{fBnK B{z ;e{b d/ p/;w?AN 'u oZfynk
ezY/ 's/ fvZr ikt/rk. Bk;k d/ gqSk;e frnk ;h ns/ ;wfMnk iKdk j? fe fJE'A
ukob; p'bv/B B/ oke/N dh bKfuzr s'A
gfjbK fejk fe g[bkV B{z ;wMD ns/ fJj ed/ rkfJp BjhA j'Dr/.
T[; Bkb fgnko eoB tkfbnK d/ bJh
fJj fJe tZvk fdB j?.

6 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

Bhartiya vidya bhavan

7 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

itXtk wK d/ w'fYnK 's/ ie; dk j? ski< b'e ;Gk ftu T[Zfmnk ;tkb
T[fmnk Sjhd dk zBkik
BthA fdZbh (fpT{o') fe; dk j? ski
wjZb< ;'wtko b'e ;Gk ftu fJj ;tkb
T[mkfJnk frnk ns/ ;Zsk gZy d/ w?ApoK
B/ fejk fe ';kvk j? ski' idfe fto'Xh
fXo tb p?m/ e[M w?ApoK B/ fejk fe
';kfonK dk j? ski'. ;z;feqsh wzsoh wj/
Sk Sowk id'A fwT{zhnwK d/ ;pzX ftu
g[ZS/ rJ/ ;tkbK d/ itkp d/ oj/ ;B sK
J/H nkJhH n?ZwH nkJhH n?ZwH d/ n;kd{dhB
Ut?;h B/ ;tkb ehsk fe fe; dk j? ski<
wzsoh B/ jkbKfe fJ; ;tkb B{z e'Jh
nfjwhns BjhA fdZsh ns/ T[BQK w?ApoK
d/ ;tkbK dk itkp d/Dk ikoh oZfynk.
fzeo:'r j? fe T[Zso gqd/S d/ Sfjoh
ftek; ns/ xZN frDsh wkwfbnK d/
wzsoh nkzw ykB B/ jkb jh ftu fejk
;h fe ski wjZb B{z ;{pk tec p'ov dh
ikfJdkd n?bkB eoBk ukjhdk j?.

w?A fi;w 's/ gkJh todh yohdh BjhA

r[odk;g[o (fpT{o') fiBQK wktK d/ pZu/ izr 'u Sjhd j' iKd/ jB, T[j wktK th ;r'A ewkJh j? L wBgqhs f;zx
pjkdo j[zdhnK jB. pjkdoh dh BthA fw;kb g?dk ehsh j? izw{ d/ T[oh ;?eNo ftu
bzvB (fpT{o') ibzXo fzb/ d/ fgzv okwg[o dh M'bh fJe tko
nZstkdhnK Bkb bVd/ j'J/ Sjhd j'J/ r[odk;g[o d/ wBgqhs f;zx dh wK B/. fco wkD fgnk j? fe T[;dh fwZNh 'u y/v e/ izw/-gb/ wBgqhs
wBgqhs f;zx dh Mzv/ 'u fbgNh j'Jh bkS id'A ftXtk wK ;[ypho e"o d/ xo gj[zuh f;zx bkbh B{z fpqfNS nkowh tb'A w?vb Bkb ;BwkfBnk frnk
sK T[; d/ f;o 's/ d[ZyK dk nk;wkB cZN frnk go T[; B/ nkgD/ g[Zso dh Sjkds j?. fJj ;BwkB T[;B{z fpqfNS nkowh d/ itkB ti'A
B{z ;BwkB fdzd/ j'J/ nkgD/ jzM{nK d/ jVQ B{z fdb ftu jh o'e fbnk s/ fJe wK bJh ncrkfB;skB 'u ;/tktK gqdkB pdb/ fdZsk frnk. wBgqhs
f;zx B{z f;oc fJe ;tkb s'A xZN ;w/A dh No/fBzr T[gozs jh ngq/
i' ;G s'A d[Zy dh xVh j[zdh j?, T[; xVh dk Gko nkgD/ w'fYnK 's/ u[Ze fbnk.
nkgD/ w'fYnK 's/ g[Zso dk iBkzk u[Ze e/ ;[ypho e"o fiZE'A th bzxh, b'eK B/ T[; SB 's/ G/fink frnk ;h.
B{z ;bkw m'fenk. fzeo:'r j? fe p/SZe fJzBh xZN ;w/A dh B"eoh tkb/ itkB

Sjhd wBgqhs dk T[; d/ fgzv ftu nzsw ;z;eko eo fdZsk frnk. wBgqhs B{z B{z jw/Sk nfij/ w'ofunK 's/ BjhA G/fink iKdk go wBgqhs
17 f;Zy o?ihw?AN itkBK B/ nkyoh ;bkwh fdZsh ns/ T[; d/ fszB ;kbK g[Zso f;zx gSs' 's/ T[od{ p'b b?D d/ ;woZE j'D eoe/ jh fJ; ngq/
SB bJh u[fDnk frnk ;h. fJ; ;BwkB ;zpzXh gq?; Bkb rZbpks
nowkBgqhs ns/ tZv/ Gok r[ofizdo f;zx B/ fusk B{z w[Zy nrBh fdZsh. d"okB wBgqhs B/ fejk fe p/SZe w/o/ nzdo gzikp XVedk j? go
w?A eowG{wh gqsh cozK s'A th w[Beo BjhA. w?A nkgD/ fi;w 's/
gkJh todh yohdh BjhA ;r'A ewkJh j?. fJ; jcs/ nkgD/ fgzv

dh i{j B{z ;bkw efjD uZb/ wBgqhs f;zx dk efjDk j? fe T[j

fizB/ th fdB gzikp 'u oj/rk, T[; ;w/A T[;dh e'fSS oj/rh fe
b'eK B{z tZX s'A tZX o[Zy brkT[D bJh gq/fos eo/.

PT. SAI GURU

8 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

G[ZbD dk BkNe eoBk pkdb dh ftS/Ssk L e?gNB 2 ;kb pknd th y[d B{z fzzdk ;kps BjhA eo gkfJnk j? fJj ftnesh

uzvhrVQ (fpT{o') w[Zy wzsoh gqekS d/yd/ j'J/ j[D T[BQK B{z okiBhsh SZv d/ ihAd (fpT{o') eh s[;hA ed/ ;[fDnk wzr ehsh j?. jopz; w[skpe id'A T[; B/
f;zx pkdb d/ iBwfdB w"e/ b'e;Gk Dh ukjhdh j?. pkdb dh fJ; rZb 's/ wkwb/ dh iKu ehsh sK J/H vhH ;hH
fe T[BQK B{z nkgDh T[wo ;gZSN s"o 's/ j? fe e'Jh ftnesh fzzdk j't/ ns/ T[; dcso dh ;{uh 'u 125 t/A ;EkB 's/
'u eKro; d/ T[g B/sk e?gNB nwfozdo :kd BjhA j?, e?gNB B/ fejk fe G[ZbD B{z wfonk x'fSs eo fdZsk ikt/. nfijk T[; dk BK doi fwfbnk. jopz; f;zx
f;zx B/ T[BQK B{z tXkJh fdZsh ns/ Bkb dk BkNe eoB dh pkdb dh ftS/Ssk jh wkwbk ihAd s'A ;[DB B{z fwfbnk j?. w[skpe fJ; wkwb/ Bkb ;zpzfXs
j?. T[BQK B/ fejk fe pkdb w/o/ Gok eowukoh j[D wkwb/ dh iKu gVskb
jh fJj th fejk fe pkdb 87 BjhA, wkbftzdo f;zx d/ ;j[o/ d/ ;fjgkmh jB, T[; ftnesh dk BK ;{uh s'A fJ; bJh 'u i[ZN/ j'J/ jB. i'frzdo B/ dZf;nk fe
i' jkb jh 'u 93 ;kbK d/ j'J/ jB ns/ T[BQK B{z fJj fejk frnk j? fe T[; dk
;r'A 93 ;kbK d/ jB ns/ tX/o/ T[wo B{z fJ; fj;kp Bkb pkdb dh T[wo th 93 eZN fdZsk frnk j? feT[Afe T[j wo BK phH ghH n?ZbH ;{uh 'u gk d/Dr/ go
;kbK dh pDdh j?. T[BQK fejk fe fJj fJ; bkgotkjh ekoB T[; B{z d' ;kb s'A
fet/A j' ;edk j? fe fJe iwks 'u jh u[Zfenk j?. d' ;kb pknd th T[j y[d B{z okSB BjhA fwfbnk. T[; dk fj;kp e'Jh
ofjD d/ pkti{d pkdb 87 ns/ T[BQK BjhA d/ fojk j?. iKueosk r'oh B/
d/ Gok d/ ;j[ok ;kfjp 93 ;kbK d/ jB. 'fzzdk ;kps BjhA eo gkfJnk j?. i'frzdo dZf;nk fe wkwb/ dh g{oh iKu ehsh
T[BQK fJj th fejk fe i/eo pkdb ;kfjp Bro fBtk;h jopz; f;zx B{z gqSk;B dh ikt/rh. i/eo eowukoh d'Sh gkJ/ rJ/
B{z nkgDh iBw sohe :kd BjhA j? sK bkgotkjh dk tZvk yfwnkzk G[rsDK sK T[; d/ fto[ZX eotkJh j't/rh.
T[BQK B{z Sk;B ubkT[D dk th e'Jh g? fojk j?. j[D jopz; f;zx nfXekohnK
nfXeko BjhA j?.
s'A y[d B{z fzzdk x'fSs eoB dh r[jko
brk fojk j?. J/H vhH ;hH dcso 'u
fSekfJs d/ e/ j[D jopz; f;zx B/ nkgDk
BK phH ghH n?ZbH ;{uh 'u Skwb eoB dh

x'Vh dk fotkz g[okDk, j?bhekgNo 's/ T[Zvdk nkfJnk bkVk

;'Bhgs (fpT{o') ftnkj fe;/ th ftnesh d/ ihtB dk ;G s'A

y[SB[wk gb j[zdk j? s/ T[; ftnkj B{z j'o th uko-uzB brkT[D
bJh ne;o b'e bhe s'A jN e/ e[M BtK eoB dh ;'ud/ jB. fJ;/

jh ;'u d/ Bkb ;'Bhgs d/ Bo/bk fJbke/ d/ fgzv p{Yg[o dk dhge

nkgDh bkVh B{z ftnkj[D bJh x'Vh BjhA j?bhekgNo b? e/ Y[fenk.

fit/A jh dhge ;kY/ uko ti/ nkgDh bkVh B{z b?D bJh fJbke/

d/ ftt/ekBzd ;e{b dh rokT{Av ftu T[sfonk sK T[; B{z fJe

Bzo d/yD bJh b'eK dk wzwk bZr frnk. pknd ftu e[Vh d/
gfotko B/ GhV B{z goQ/ eo bkV/ B{z pkjo eZfYnk 's/ T[; dk
;[nkrs eoe/ T[; B{z Bkb b? rJ/.

dhge d/ fgsk ;fsnkgqekS dk nowkB ;h fe T[; d/ p/N/ dk
ftnkj :kdrko pD ikt/. dhge dk ftnkj ;'Bhgs d/ ofjD

tkb/ tfozdo f;zx dh Xh nzi{ Bkb j'fJnk. fJ; ftnkj s'A nzi{ d/

gfotko tkb/ th ekch y[S jB. dhge d' G?DK dk fJeb"sk Gok j?
ns/ d' fdB gfjbK jh T[; dh tZvh G?D wBhSk dk ftnkj j' e/
jfNnk j?.

fJ; j?bhekgNo ftu dhge nkgD/ gfotko d/ uko j'o w?ApoK

d/ Bkb nkfJnk. n?thJ/SB ezgBh B/ dZf;nk fe fJ; T[vkD bJh
T[BQK B/ 1,30,000 o[gJ/ ukoi ehs/. fJ; ftu N?e; th Skwb j?.
T[BQK dZf;nk fe T[vkD ukj/ gzi fwzNK dh jh j't/, j?bhekgNo d/
d' xzfNnK dk youk ukoi ehsk iKdk j?.

AIR UNIVERSE

9 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

Bk;k B{z wzrb rqfj T[Zs/ gkDh n?w n?u 370 fJ; ;kb dh ;G s'A wzdGkrh xNBk!

j'D d/ Bt/A ;p{s fwb/

tkfSzrNB (fpT{o') Gkosh w{b d/ G/i/ rJ/ nzeV/ do;kT[Ad/ jB fe r/b e/qNo d/ sb 'u ed/ fJe Mhb iK eJh fdZbh, (fpT{o') wb/ShnB J/ nbZr d/SK d/ :ksoh ;tko ;B fiBQK
ftfrnkBhnK dh fJe Nhw dh nrtkJh MhbK d/ o{g 'u BdhnK trdhnK ;B. nobkJhBz dk ijkz n?wH n?u 370 'u nk;Nq/bhnk-6, e?B/vk-2, uhB-
r/b e/No fe;/ g[bkVh uZNkB ekoB wzrb ijkz 8 wkou 2014 B{z e[nkbkbzg[o 152, coK;-4, jKr eKr-1, Gkos-
'u Bk;k d/ feT{o'f;Nh o'to B/ wzrb 's/ s'A uhB d/ Sfjo phfizr B{z ik fojk ;h,
gkDh j'D d/ Bt/A ;p{s bZG bJ/ jB. dh ;ZsQk 's/ pfDnk fJe yZvk j?. Bk;k fi; 'u 227 :ksoh ns/ 12 eo{ w?Apo 5, fJzv'B/Shnk-7, JhokB-2, wb/Shnk-
B/ fejk fe r/b e/No 'u feT{o'f;Nh ;tko ;B. go nukBe fJj ijkz 50, Bhdob?Av-1, fBTz{ hb?Av-2, oShnk-
fJBQK ;p{sK s'A fJj ;ze/s fwbd/ jB fe dhnK y'iK dh ftnkfynk efjzdh j? fe bkgsk j' frnk ns/ nkgDh wzfzb sZe 1, skJhtkB-1, :[eo/B-2 ns/
s?n ;w/A nB[;ko BjhA gj[zfunk. ekch
;"o wzvb 'u fgqEth d/ Bkb ;G s'A gqkuhB ekb d/ wzrb 's/ fJe nfijk :[BkJhfNv ;N/N; d/ 3 :ksoh ;tko
fznkdk ;wkBsk oZyD tkbk bkb rqfj tksktoB ;h, i' bkb rqfj d/ tZy-tZy T[vhe eoB d/ pkti{d ijkz BjhA
;{ywihth fzzdrh bJh ;jkJh ;h. Bk;k fwfbnk. :ksohnK d/ gfotkoe w?ApoK ;B. fJBQK :ksohnK d/ gfotkoe w?ApoK
tb'A wzrb 's/ G/i/ rJ/ feT{o'f;Nh BK d/ EktK 's/ g[okDhnK MhbK dh T[;koh eo
o'to tb'A bJhnK rJhnK s;thoK ns/ ;edk ;h. B{z fJ; ;pzXh e'Jh ;gZSN itkp BjhA tb'A wb/ShnB J/nobkJhBz d/ dcso
fwb fojk ;h fe ijkz nkfyo feZE/ w{jo/ eJh fdBK sZe gqdoSB th ehsk
;G s'A bzpk ;co s?n eoe/ r[nku frnk. wb/ShnB J/nobkJhBz frnk. fJ; ;kb dh fJj ;G s'A wzdGkrh
e'b T[vhe eoB s'A fJbktk j'o e'Jh
uhB s'A ;g/B g[Zih o/brZvh xNBk j?.
ukok BjhA ;h. wb/ShnB ;oeko dh
w?fvqv (fpT{o') uhB s'A uZbh fJe o/brZvh 13 jzko s'A fznkdk wdd bJh eJh d/SK tb'A fJ; dh Gkb MATRIMONIAL
feb'whNo dk ;co s?n eoe/ wzrbtko dh ;t/o B{z ;g/B dh okiXkBh bJh ;w[zdo 'u eJh fdB ;ou w[fjzw
w?fvqv g[Zi rJh j?. 22 fdB d/ fJ; fJfsjk;e ;co d"okB o/ ubkJh rJh go T[BQK d/ jZE e[M Bk Looking for a suitable Gursikh girl
brZvh o{; ns/ iowBh tor/ eJh d/SK s'A j' e/ bzxh. fJj ftSt match for 27yr, 5'7" 170cms,
dh j[D sZe dh ;G s'A bzph o/b :ksok j?. fJ;dk we;d nrb/ bZrk. fJj ;ou w[fjzw eJh wjhfBnK Ramgharia Sikh boy, Australian
;kb s'A d'jK d/SK ftukb/ wkb Y'nkJh bJh o'zkBk o/b :ksok S[o{ citizen, working as a consultant in a
eoBk j?. ukbh vZfpnK tkbh fJj wkbrZvh 18 Btzpo B{z uhB d/ sZe uZbh go ijkz dk e[M Ej[z-gsk reputed logistics company for last 5
:hH:{H Sfjo s'A uZbh ;h. fJ; 'u ;N/SBoh s'A fJbktk feq;w; ns/ jh Bk bZrk. years.Easygoing and cheerful
fSbg T[sgkd bZd/ j'J/ ;B. gosd/ ;w/A o/brZvh 'u i?s{B d/ s/b personality looking to further his
ns/ wfjzrh Sokp uhB G/ih ikt/rh. 13,052 feb'whNo bzp/ fJ; eJh wkjoK tb'A fenk; brkJ/ ikD prospect in IT networking and
;co 'u o/brZvh ezkfe;skB, o{;, p/bko{;, g'b?Av, iowBh ns/ currently doing Cisco certification.
coK; tor/ d/SK s'A j' e/ bzxh. bZr/ fe ijkz nZstkdhnK d/ epz/ 'u Uncle and Aunt living in Australia since
j? go i/ nZstkdhnK d/ epz/ 'u j[zdk 1995, brother in Sydney since 2002.
:hH:{H ns/ w?fvqv ftuko/ d{oh T[soh ns/ dZyDh Xo[t s'A fznkdk sK T[BQK dh e'Jh Bk e'Jh wzr zo{o j[zdh. Parent planning to move to Australia
j?. jo 800 feb'whNo dh :ksok g{oh j'D 's/ o/brZvh dk fJziD eJhnK B/ dZf;nk fe ijkz 'u pbk;N soon.Seeking educated family
pdfbnk iKdk ;h id'Afe fJe s'A d{i/ d/S 'u gj[zuD 's/ wkbrZvh j' frnk j't/rk go i/ ijkz 'u pbk;u oriented Gursikh alliance. Please send
d/ eo{ w?Apo pdb fdZs/ iKd/ ;B. w?fvqv 'u uhBh d{sxo d/ tgko j'fJnk j[zdk sK T[; dk wbpk sK profile with photographs along with
fBod/Se j[nKr :i'Ar B/ fejk fe fJ; s'A gsk uZbdk j? fe uhB date, place and time of birth to
:{oghnB d/SK Bkb nkgD/ tgkoe foSfsnK B{z fezBh nfjwhns fwbdk go ijkz dk Bk wbpk fwfbnk [email protected] or
fdzdk j?. fJ; Bkb uhB ns/ :{oghnB d/SK ftukb/ foSs/ wzp{s Bk e'Jh fBSkB. fJj ni/ sZe fw;Noh phone 0401621470
j'Dr/. pDh j'Jh j? fe ijkz nkfyo frnk sK
frnk feZE/. fJ; ijkz 'u nbZr-
d[pJh 'u d[Bhnk dh gfjbh
Dr. AZIZ TAXI COLLEGE
jopb e[okB dh B[wkfJS

d[pJh (fpT{o') d[Bhnk d/ gfjbh jZE Bkb pDh jopb e[okB dk d[pJh ftu T[dxkNB ehsk frnk.

fJ; gftZso e[okB B{z pDkT[D ftu eohp 200 iVQhnK-p{NhnK dh tos'A ehsh rJh j?. fJ;bkfwe nkoN
ns/ e?b'rqkch ezgBh j/dw nkoN; tZb'A fJ; dk T[dxkNB ehsk frnk. s[oeh d/ :{BkBh vkeNo jwdh

skfjo B/ 1957 s'A 1979 :kBh 23 ;kbK ftu fJ; dh fSbgekoh ehsh. fJ; e[okB B{z :{BkBh vkeNoh
gZdsh d/ nB[;ko T[Zu Sesh tkb/ jopb fwSoD Bkb fsnko ehsk frnk j?.

j/dw nkoN; B/ fJe fpnkB ftu fejk frnk gftZso e[okB d/ jopb gzfBnK ftu eJh ;ko/

vkeNoh r[D jB. id'A gkme fJ; e[okB B{z gVQB d"okB nkgDhnK T[ArbhnK B{z T[; d/ SpdK 's/ oZyDr/
iK fco g/i gbNDr/ sK T[BQK B{z f;js bkG fwb/rk. jopb eqhw Bkb fbyh fJ; e[okB ftu 606 g/i
jB ns/ fJ; dk Gkos ;kY/ ;Zs feb'rqkw j?.

ezgBh ftu fJ;bkw Xow d/ ;bkjeko npd[b nihz fpB j;B B/ fejk fe fJ; gftZso e[okB dh
d;sekoh ehsh rJh ns/ e[okB ftu jo nZyo ns/ fvzkJhB fpBK fgqfNzr seBhe, T[geoD iK wShB
dh tos'A Bkb pDkfJnk frnk j?. fJ; ekoB fJj nkgDh fe;w dh nB'yh e[okB j?. nihz B/ fejk fe
80 d/SK d/ 1714 fwT{zhnwK Bkb ;zgoe eoe/ fJj ikDekoh jk;b ehsh rJh j? fe nZi s'A gfjbK
fe;/ B/ fJ; soQK dh e[okB BjhA pDkJh j?.

10 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

epZvh eZgL pZb/-pZb/ ;oeko dh s/ bzro-gkDh r[od[nkfonK dk ;hH nkJhH J/H B/ SZeh nZstkdhnK B{z 180

tb'A r[o{ xoK ftu ik e/ SoXk Bkb xzfNnK se irkfJnk s/ pe;/ 'u ehsk pzd
uVQkJ/ g?;/ dh d[otos'A eo e/ Sq'wDh
ew/Nh nXhB nkT[Ad/ r[od[nkok tkfSzrNBnwoheh y[chnk J/iz;h ;hH ikDekoh ;?B/N ftu g/S ehsh rJh fJe
nkJhH J/H nZstkd d/ SZe ftu cV/ rJ/ fog'oN ftu fdZsh rJh. nwohek B{z vo
;kfjpkBK 'u'A bzro fsnko eoe/ ns/ b'eK B{z p[oh soQK s;hj/ fdzdh j?. fJj j? fe fog'oN iBse j'D s'A pknd
g?fezr eoe/ yzBk fty/ G/fink frnk. p/ nwoheh d{sxoK 's/ jwb/ j' ;ed/ jB.
fJ; fog'oN ftu 9$11 dh xNBk d/
SZe fe;/ ftnesh bJh r[o{ xo dk bzro pknd nbekfJdk fto[ZX ubkJh rJh
ytkT[Dk fJsokz:'r rZb BjhA go r[o{ w[fjzw dh ikDekoh j?. fJ; ftu dZf;nk
xo dh gozgok fJj j? fe r[od[nkok frnk j? fe SZehnK B{z eJh tko 180
xzfNnK s'A tZX ;w/A se ikrD bJh
;kfjp ftu nk e/ wZEk N/eD nkT[D wip{o ehsk frnk. nbekfJdk d/ fJe
SZeh np{ i[pk:kd/j B{z skp{s tor/ fJe
tkb/ SoXkb{ bzro jkb ftu p?m e/ bzro pe;/ ftu xzfNnKpZXh pzd oZfynk frnk.
Se/ BK fe ;oeko d/ j[ewK 's/ r[od[nko/ fJ; d"okB ;hH nkJhH J/H B/ fejk j? fe
;kfjpkBK ftu'A bzro fsnko eo e/ fjok;s ftu bJ/ rJ/ b'eK s'A g[ZSfrZS
okjhA fwbh ;{uBk Bkb gkfe;skB ftu
;oekoh ;wkrwK 's/ ;oekoh U;kwk fpB bkd/B d/ fNekD/ dk gsk
eowukohnK B{z ytkfJnk ikt/. j'o sK brkT[D ftu wdd fwbh ;h.

;qh wkShtkVk ;kfjp (fpT{o')- gzikp ubkfJnk ik fojk j?. j'o fJj th ikDekoh fwbh j? fe yzBk 10 wjhfBnK dh e[Vh s/ Gko 25 feb'!
wkShtkVk B/V/ yzBk fty/ ftSt
dh nekbh-Gkigk ;oeko tb'A jo/e fty/ eotkJ/ ik oj/ w?uK bJh gqSk;fBe
epZvh eZg d/ w?u d"okB T[; bJh fgSb/ nfXekohnK tb'A N?AN, e[o;hnK s/ doSeK
;kb ftSt epZvh eZg eotk e/ s/ fJ; fszB fdBK s'A yzBk g[b; fzb/ d/ ;?AeV/ bJh j'o g[ysk gqpzX th ;oekoh you/
T[go eo'VK o[gJ/ you eoe/ tkj-tkj jh eowukoh ;ko/ ezweko SZv thH nkJhH
ghH ;[oZfynk s/ nkw b'eK dh ;[oZfynk dh pikJ/ gqSk;fBe nfXekohnK B/
yZNh ik ojh j? go ;{p/ d/ tZy-tZy SfjoK ftu i[N/ j'J/ ;B. fJBQK ;?AeV/ jh g[b; fJbke/ d/ gstzs/ ns/ g[b; gqSk;B Bkb
ftu eotkJ/ ik oj/ w?uK d/ gqpzXK bJh eowukohnK bJh bzro ns/ j'o ykD- B/Vsk oZyD tkb/ oJh;K B{z trkok gk
ghD dk gqpzX ;oeko tb'A eoBk ukjhdk
fijV/ j'o eJh you/ nkT[Ad/ jB T[; bJh j? go j?okBh dh rZb sK fJj j? fe b'eK e/ ehs/ jB.

Sq'wDh ew/Nh nXhB nkT[AdhnK r[o{ xo id'A fJfsjk;e r[od[nkok ;fjpkBK
dhnK r'beK 's/ nkofEe p'M gk e/ s/
gqSk;B tb'A b'eK s'A trkoK b? e/ ezw ftu ;oekoh ;wkrwK bJh skfJBks

;[oZfynk eowukohnK bJh ik oj/ bzro

;zpzXh r[od[nkok gqpzXeK Bkb rZbpks

ehsh rJh sK T[BQK fejk fe g[b; tb'A

r[od[nkok ;kfjp B{z bzro bJh okSB d/
fdZsk frnk ;h s/ T[BQK tb'A T[; B{z gek

e/ g?fezr eoe/ G/fink frnk.

'n?;h dhtkBrh d/yh BjhA ejhA'

phfizr (fpT{o') efjzd/ jB fe fgnko fgnko ek j' pzXB' fJ; i'Vh 's/ fpbe[b uhB d/ fbnkUfBzr ;{p/ dh j?. fJj fJe v/tkB (fpT{o') w'N/ b'eK d/ w'N/ j'D fgZS/ nkw-s"o 's/ T[BQK d/ ykD-gkD B{z d'Sh
T[woK, ;oZjdK, iksK-gksK d/ pzXB B{z Y[Zedk j?. d[Bhnk dh fJ; nB'yh i'Vh nfijh i'Vh j?, fi; ftu 32 ;kbK dk wzfBnk iKdk j? ns/ T[BQK B{z e;os eoB dh ;bkj fdZsh iKdh j? go zok T[; pZuh
BjhA wzBdk s/ fJ;/ GktBk B{z ;koEe ftu 42 ;kbk B"itkB bh B{z 76 ;kbk nzso j?. fJj i'Vh S/sh jh pko/ ;'u' i' f;oc 10 wjhfBnK dh j?, s/ T[; dk fe;/ gzi ;kb dh T[wo d/ pZu/ fizBK
eodk rhs 'Bk T[wo eh ;hwk j', Bk n"os wkj d/ Bkb fgnko j?. fJj i'Vh ;cbskg{ote nkgD/ ftnkj d/ 18 ;kb j?. d/yD B{z fJj 10 wjhfBnK dh pZuh ybh dh S'Nh G?D bZrdh j?.
g{o/ eoB ik ojh j? noEks fgnko s'A
pknd fJBQK dk ftnkj dk foSsk th nwohek d/ v/tkB dh ofjD tkbh fJj pZuh p/eftE ftvw?B f;zvq'w Bkwh phwkoh
itkB j' frnk j? go fJBQK d/ fgnko dh fSeko j?. fJ; phwkoh ftu Gko nkgD/-nkg tXD bZrdk j?. fJ; pZuh dk BK
ftu fe;/ soQK dh e'Jh froktN BjhA fJzvhr' B'tke';eh ekJh:{ j?. fJzvhr' dk Gko fJ; S'Nh T[wo ftu jh 25 feb' j'
nkJh. frnk s/ d/yD ftu T[j fe;/ tZv/ pZu/ torh bZrdh j?. T[; d/ fJ; Gko ekoB e'Jh
T[; B{z u[Zedk th BjhA.
bh B{z 8 ;kb dh T[wo ftu jh
nkgDh wKj d/ Bkb fgnko j' frnk ;h. fJzvhr' d/ wksk T[; B{z ekch vkeNoK e'b fdyk u[Zeh j? go T[; dh jkbs ftu
wKj itkBh ftu fJe ndkekok ;h s/ e'Jh ;[Xko BjhA j' fojk. vkeNoK dk efjDk j? fe fJ; phwkoh ekoB fJzvhr' dk
T[j T[; Bkb fgnko eoB bZr fgnk. nkT[D tkbk ihtB ekch w[Sfeb j't/rk.
tZv/ j[zd/ jh bh B/ wKj B{z ftnkj bJh
gog'z eo fdZsk. wKj B{z th T[; Bkb fJzvhr' dh wK fJeZbh T[; dh d/yGkb eodh j? ns/ T[; d/ fJbki bJh T[; B/
fgnko j' frnk s/ d'jK B/ ;wki dh b'eK dh wdd dh wzr ehsh j?. fJzvhr' d/ d' j'o G?D-Gok jB, i' T[; dh d/yGkb
gotkj ehs/ fpBK jh ftnkj eotk eod/ jB.
fbnk.
J/H phH ;hH BjhA J/H e/H 47 f;y oj/ B/ ;hohnkJh pZu/
fJ; ftnkj ekoB bh dh wK B{z fJzBK
;dwk bZrk fe fJ; ftnkj s'A s[ozs
pknd T[; dh w"s j' rJh go fe;/ th
rZb dk n;o T[BQK d/ foSs/ 's/ Bk fgnk.
fJ; s'A pknd sK fJj jh fejk ik ;edk
j? fe ;uw[Zu 'n?;h dhtkBrh d/yh BjhA
ejhA.

5 tko w[Zy wzsoh oj/ gqekS f;zx pkdb d/ BK fJe th T[gbpXh BjhA

itXkB ;Gk u'DK 2017 'u BjhA, 2015 'u j'DrhnK L wBgqhs

nzfwqs;o, (fpT{o') ghgbz gkoNh e"A;b u'DK ;pzXh T[BQK fejk fe T[BQK fsnko jB. T[BQK fejk fe gzikp dfwSe (fpT{o') pugB j[zdk j? y/vD ns/ nkgD/ :koK-d';sK Bkb w;sh
nkc gzikp d/ ;[gohw' wBgqhs f;zx dh gkoNh eKro; Bkb rmi'V eoe/ fGqSNkuko d/ ;w[zdo ftu v[Zp frnk j? eoB dk, go eJh d/SK 'u pZfunK B{z pugB 'u jh fJe fwSB 's/ brk fdZsk
pkdb B/ fejk fe gzikp ftXkB ;Gk u'D bV/rh. fJjh BjhA, nkT[D tkbh s/ gzikp tk;h w"i{dk ;oeko dhnK frnk j?. ;hohnk 'u fJ;bkfwe ;N/N tb'A ubkJ/ ik oj/ nZstkdh f;ybkJh
dh u'D 2017 'u BjhA, 2015 ftu nrbh u'D ftu th T[j fJ; rmi'V B{z BhshnK s'A gq/SkB jB. T[BQK fejk fe ;e{bK dhnK BthnK s;thoK ;kjwD/ nkJhnK jB. fJBQK 'u xZN T[wo d/ pZu/
i[bkJh-nr;s wjhB/ se j' ikJ/rh. poeoko oZy/rh. T[BQK fJj th efjD s'A gqekS f;zx pkdb 1969 ftu gzikp d/ jfEnkoK d/ Bkb fdykJh d/ oj/ jB.
fdZbh dhnK ftXkB ;Gk u'DK d/ pknd r[o/i BjhA ehsk fe T[BQK dh gkoNh dh w[Zy wzsoh pD/ s/ fJ; tko T[BQK B/ w[Zy
gzikp ftu nekbh-Gkigk rmi'V ni/ j?;hns s/ n"eks fJzBh BjhA j? fe wzsoh nj[d/ dh gzithA tko ;j[z u[Zeh go 'e?bhc/N ep;' BK dhnK s;thoK 'u brGr 10 ;kb d/ pZu/ nkowh dh todh
N[ZND dhnK g{ohnK-g{ohnK ;zGktBktK T[j fJeZbh u'D bV ;e/. T[BQK dh gkoNh nkgD/ ekoiekbK ftu gqekS f;zx 'u fdykJh d/ oj/ jB ns/ T[BQK d/ jZEK 'u ysoBke jfEnko th jB. Bekp Bkb
jB. T[BQK fejk fe fi; soQK Sq'wDh dk f;oc ns/ f;oc fJe jh T[d/S j?, pkdb gzikp B{z nfijk eh d/ e/ ik oj/ fujo/ Yeh fJBQK pZfunK d/ fgZS/ fJ;bkfwe ;N/N dk p?Bo th bZrk j'fJnk j?.
nekbh db dh GkJhtkb gkoNh Gkigk nekbh db dk febk YfjY/oh eoBk s/ jB, i' iBsk T[BQK B{z T[BQK d/ pknd
fpnkB d/ ojh j?, T[; s'A T[;dk dod fJ; bJh T[j nekbh-Gkigk rmi'V th :kd oZy/. nfijh fJe th T[gbpXh fJ;bkfwe ;N/N d/ nfXekoe whvhnk tb'A fJBQK s;thoK okjhA dZf;nk frnk
;kc Bzo nk fojk j?. i/eo fJe gkoNh fto'Xh gkoNhnK Bkb rmi'V eoB B{z T[BQK d/ BK BjhA j?.
dk jh nfijk jkb j't/rk sK nkw j? fe fJj e?Ag okiXkBh dfwSe d/ B/V/ brkfJnk frnk j?. fiZE/ pZfunK B{z J/H phH
iBsk dk jkb b[fenk BjhA j?. T[j nZi T[BQK fejk fe Bti's f;zx f;ZX{ ;hH BjhA ;r'A J/H e/H 47 dh GkSk f;ykJh ik ojh j?.
nzfwqs;o fzbk fdjksh d/ gqXkB Sq'wDh nekbh db d/ fybkc p'bD d/
gqhsfJzdo f;zx fYZb'A dh gqXkBrh ftu pknd fJe dw jh u[Zgh Xko b?Ad/ jB s/
jbek niBkbk ftu o?bh B{z ;zp'XB eoB bzp/ ;w/A se e[ZM BjhA p'bd/, id'Afe T[BQK
s'A pknd nzfwqs;o ftu gZsoekoK B{z B{z nkgDk w'ouk ikoh oZyDk ukjhdk
;zp'XB eo oj/ ;B. T[BQK B/ Gkigk B{z j?. T[BQK B/ e?pfBN wzsoh fpeow f;zx
B;hjs fdzfdnK fejk fe Gkigk nekbh wihmhnk B{z ;bkj fdzd/ j'J/ fejk fe
db Bkb'A nkgDk rmi'V s'V bt/, BjhA nekbh-Gkigk d/ rmi'V ekoB
sK gzikp d/ G?V/ jkbks bJh T[j th fJBc'o;w?AN vkfJo?eN'o/N dh ekotkJh
gkg dh Gkrhdko pD/rh. gzikp ftu j"bh uZb ojh j? s/ i/eo T[j (wihmhnk)
nkT[D tkb/ ;w/A ftu j'D tkbhnK Bro gkfe ;kc j? sK T[j vo/ Bk, ;r'A ebhB
fuZN gqkgs eo/.

11 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

GURKHAS TRAVEL

Pt. SANJEEV, PENDLE HILL

12 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

w'pkJhb 's/ fgq:zek tkvok dhnK s;thoK ;kvhnK e'fSektK 'u j? w'Nkg/ Bkb bVB tkbk gq'NhB

d/yd/ cV/ rJ/ Gkigk ftXkfJe fBT{:koe (fpT{o') w'Nkgk nkX[fBe ihtB S?bh
dh ;G s'A tZvh ;wZf;nk pD e/ T[ZGfonk j? ns/ fJ;
p/rkbth (fpT{o') eoBkNe ftXkB nkgDh fJ; joes Bkb fJe tko fco bJh fBZs BthnK-BthnK dtkJhnK ns/ T[gkn bZG/
g[okDh xNBk dh :kd skik eotk fdZsh ik oj/ jB. jkb jh 'u j'Jh fJe skzk y'i s'A gsk
;Gk 'u rzGho w[ZfdnK 's/ uouk d"okB j?. fJe fBih ;wkuko u?Bb d/ e?wokw?B bZrk j? fe n;b ftu w'Nkg/ Bkb bVB 'u wddrko
Gkigk d/ fJe ftXkfJe nkgD/ w'pkJhb B/ Uokd s'A gkoNh d/ ftXkfJe gqG{ fJe soQK d/ gq'NhB ;kv/ ;oho 'u w"i{d jB. y'i
u"jkD B{z ;dB dh ekotkJh d"okB Sqhwsh w[skpe wB[Zyh e'fSektK ftu j'o gq'NhBK d/ ;z;b/
c'B 's/ eKro; gqXkB ;'Bhnk rKXh dh tkvok dhnK s;thoK d/yd/ j'J/ cfVnK SD B{z ezNo'b eoB tkbk gq'NhB n;b 'u ;oho ftu
g[Zsoh fgq:zek tkvok dhnK s;thoK d/ ns/ jho/eko{o d/ ftXkfJe :{H phH pBkeo uoph d/ gZXo B{z ezNo'b oZyD 'u ;woZE j?.
B{z oki d/ rzBk fe;kBK dh ;wZf;nk 's/
yd/ cV/ rJ/ sK gkoNh d/ fJe j'o ikoh uouk d"okB ;wkoN c'B 's/ thvhU y'i ehV/-we"fVnK ftu gkJ/ ikD tkb/ gq'NhB
r/w y/vd/ d/fynk. u"jkB B/ nkgD/ yZp/ 'w?c' 's/ bkr{ j[zdh j? go wB[Zyh ;oho ftu gkfJnk
ftXkfJe w'pkJhb 's/ e?Avh eqS r/w y/ jZE 'u c'B B{z oZfynk ;h ns/ T[j Sqhwsh ikD tkbk fJ;/ ;ozuBk tkbk gq'NhB e'fSek ftu
vd/ d/y/ rJ/. fJ; s'A gfjbK ;kpek w[Zy tkvok ns/ gqXkB wzsoh Bfozdo w'dh gq'NhB T[sgkdB B{z th ezNo'b eodk j?, fi; Bkb
;w/s eJh B/sktK dhnK s;thoK d/y fJ; rZb dh T[whd th tZX iKdh j? fe fJj uoph B{z
wzsoh ;dkBzd r"Vk d/ ekoiekb 'u oj/ ;B. u"jkB B/ fJe s;tho B{z i{w th ezNo'b eo ;edk j?.
;dB dh ekotkJh d"okB gkoNh d/ d' eoe/ d/fynk fi; ftu Sqhwsh tkvok
uzrh soQK fdykJh d/ ojh ;h. ;wkuko n?Bke'Avk dk w{zj 'u'A fBeb e/ nkJ/ ftnesh B/ dZ;h nkgphsh
ftXkfJe nSbhb thvhU d/yd/ cV/ rJ/ 's/ fJj fdqS nkT[Ad/ jh ;'Sb B?ZNtofezr
;B ns/ T[; ;w/A fJj wkwbk ekch uouk ;kJhN 's/ fJj thvhU s/ih Bkb c?b sbkS ftu rJ/.
rJh. u"jkB B/ nkgDh fJ; joes bJh 10 fdBK dh fwjBs s'A pknd T[BQK
'u fojk ;h. nfij/ 'u ftXkfJeK B/ pknd 'u w[nkch wzrh ns/ fejk fe
;dB dh ekotkJh d"okB s;thoK d/yDk dk nkjwDk-;kjwDk n?Bke'Avk d/ Bkb
rbs ;h. T[BQK fejk fe eJh s;thoK j' frnk. T[j n?Bke'Avk 's/ vke{w?ANoh
d/yhnK go id'A Sqhwsh tkvok dh s;tho pDk oj/ ;B fe fJe gb nfijk nkfJnk
d/yh sK T[; dk e?gSB gVQB bJh w?A fe n?Bke'Avk dk fgZSk eod/ j'J/
T[; B{z i{w ehsk. ftXkB ;Gk gqXkB n?Bke'Avk jh T[BQK d/ fgZS/ g? frnk.
fEwZgk B/ fejk j? fe T[j fJ; wkwb/ dh n?Bke'Avk B/ T[BQK B{z nkgDh geV ftu
iKu eoBr/. b? fbnk. n?Bke'Avk B/ x[ZN e/ T[BQK B{z
cV fbnk ns/ T[j T[BQK B{z gkDh d/ nzdo
eKr' 'u feSsh XZe fojk ;h. nk;fNB B/ T[whd SZv
fdZsh ;h fe T[j fJE'A pZu e/ fBeb
gbNh, 129 w"sK tkfSzrNB (fpT{o') jkb ftu ftu nfijk eo u[Ze/ jB. coe f;oc ;eDr/. go ftu jh n?Bke'Avk B/ nkgDh
fv;etoh u?Bb 's/ gq;kos ehs/ rJ/ fJzBK j? fe T[j f;oc n?Bke'Avk 's/ fJe geV E'VQh fijh fYZbh ehsh. fzzdrh dh
'fJNB nbkJht' S'n bJh fJe fcbw w/ vke{w?ANoh pDkT[Dk ukj[zd/ ;B, fi; ukjs ftu nk;fNB d/ fdwkr B/ th s/
eo gkb o';'bh fzzdk n?Bke'Avk d/ w{zj d"okB T[j n?Bke'Avk dk fSeko pD zh Bkb ezw ehsk. T[; B/ d/fynk fe
ftu ub/ rJ/ ns/ tkg; th nk rJ/ go rJ/. n?Bke'Avk T[; B{z fJe sZN d/ e'b b?
nkfJnk ;h. nk;fNB B/ s/zh fdykT[Ad/
i/ s[;hA ;'ud/ j' fe fJj fjzwsh ekoBkwk jkb jh ftu fdZsh nkgDh fJe j'J/ T[E'A pu e/ fBebD dh ehsh.
fJzNoftT{ ftu nk;fNB B/ dZf;nk fe nk;fNB dh Nhw B/ s[ozs T[E/ T[; B{z
eoB tkb/ gkb gfjb/ ftnesh jB sK ;kb 2003 ftu T[j nw/zB d/ rfjo/ wdd gj[zukJh sK ik e/ T[j pu ;fenk.
ns/ ysoBke gkDh ftu n?Bke'Avk dh n?Bke'Avk B/ nk;fNB d/ g/N 's/ th
s[;hA rbs ;'u oj/ j'. fJ; s'A gfjbK th tZfYnk ;h. nk;fNB dk efjDk j? fe
T[j fdB p/jZd ysoBke ;h ns/ T[; B{z
n?vt?Auo nk;fNB ;Nhtz; ;kb 2003 th BjhA gsk fe T[j n?Bke'Avk d/ w{zj
ftu ik e/ fet/A tkg; nk frnk.

31 fpbhnB vkbo dk ykDk

jo ;kb pD iKdk j? e{Vk

b[p[wpSh (fpT{o') ncoheh d/S v?w'eq/fNe fogpfbe nkc eKr' 'u szrkfBek brGr 31 fpbhnB vkbo dh ehws fJj BthA fog'oN nzsookSNoh gZXo dh
Mhb ftu fJe feSsh d/ gbN ikD Bkb xZN'-xZN 129 ftneshnK dh v[ZpD Bkb dk ykDk ftnoE ;[ZN fdZsk iKdk j?. fJe t?b:{ u/Ai w?B/iw?AN ezgBh okjhA
w"s j' rJh. nfXekfoe ;{soK B/ dZf;nk fe feSsh 'u tZvh frDsh ftu b'e ;tko
j' e/ eszrk ;{p/ d/ e/b/ wkJh s'A ;kT{E eht{ ;{p/ d/ Utok tb ik oj/ ;B. fJ;/ d"okB ikoh ehsh rJh j?. fJ; fog'oN ftu doi
feSsh gbN rJh s/ 26 w"sK j' rJhnK idfe e[M ftneshnK B{z puk fbnk frnk.
j? fe fi; ykD/ d/ nXko 's/ fJj fog'oN
't{-14' fwzkJhb dk uhB B/ ehsk gqhyD fsnko ehsh rJh j?, T[; ftu f;oc

UNktk (fpT{o') skzk ikoh j'Jh fJe xoK, o?;N'o?ANK, ro";oh ;N"oK ns/ ckowK
fog'oN nB[;ko e?B/vk ftu jo ;kb
dh ;{uh jh Skfwb j?. T[jBK fejk fe
T[j ;ko/ ykD/ dh ;{uh fJ; ftu Skfwb
eoB s'A n;woZE ;B, i' j;gskbK,

;e{bK, i/bQK ftu ftnoE ;[ZfNnk iKdk

j?. i/eo T[jBK B{z th fJ; fog'oN ftu

Skfwb ehsk iKdk sK fJj nzeVk j'o
th fznkdk tZvk j[zdk. ftnoE ikD
tkb/ ykD/ ftu ;G s'A tZvk fjZ;k T[j

j?, i' T[gG'rsktK tZb'A yohdD s'A pknd

ftnoE ehsk iKdk j?. fJ; ;{uh ftu

eBzhnwoz tZb'A 47 ch;dh,
nzsookSNoh e/Nooz tZb'A 20 ch;dh,
ckowK tZb'A 10 ch;dh ykD/ B{z jo ;kb
ftnoE eo fdZsk iKdk j?.

nkgD/ ezBK Bkb BjhA f;o Bkb ;[Dd/ jB gzSh

phfizr (fpT{o') uhB B/ nwohek d/ fwzkJhb o'e{ x/o/ B{z s'VB ftu ;woZE fJe bzvB (fpT{o')tZy-tZy fdSktK s'A nk ojhnK nktkzK B{z ;[DB bJh gzSh
;[go ;'fBe fwzkJhb dk ;co gqhyD ehsk. uhB d/ oZfynk wzsokbk B/ fJ; dh g[SNh nkgD/ f;o dk fJ;s/wkb eod/ jB feT[Afe d[Xko{nK tKr gzShnK d/ pkjoh ezB
ehsh j?. oZfynk wzsokbk dh t?Zp;kJhN nB[;ko fJ; fwzkJhb 't{ 14' dk BjhA j[zd/. fJe Bt/A nfXn?B ftu fJj rZb ;kjwD/ nkJh j?. nfXn?B w[skpe
d/S d/ gZSwh fjZ;/ ftu fe;/ EK 's/ ;cb gqhyD ehsk frnk. gzShnK d/ pkjoh ezB BjhA j[zd/, go fJ;dk ezw T[j nkgD/ f;o s'A b?Ad/ jB. fJ;
wkfXnw okjhA T[j gsk brk b?Ad/ jB fe nktkz T[BQK d/ T[Zgo'A nk ojh j? iK j/
m'A iK fes'A j'o s'A. iowBh d/ N?;fBe :{Bhtof;Nh w[zu/B (NhH :{H n?ZwH) d/ w[Zy
nfXn?Beosk j?A; J/H ;BkJhvo B/ fejk fe gfjbK wzfBnk iKdk ;h fe gzShnK d/
pkjoh ezB BjhA j[zd/ fJ; bJh T[j tZy-tZy T[ZukJhnK s'A nk ojhnK nktkzK ftu
coe BjhA eo ;ed/.

13 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

HOPE COLLEGE

2014 'u EZgVK dh j'Jh po;ks, d/y' e"D-e"D fGZid/ oj/! d/y j;hBk, g[bh; tkfbnK dk S[ZfNnk g;hBk

uzvhrVQ, (fpT{o') 2014 nkgD/ gquko d"okB eKro; T[whdtko s/ nfGB/ 1 d;zpo L d;zpo dk g{ok wjhBk bzvB (fpT{o') j;hBktK B{z d/y e/ sK uzr/-uzfrnK dk g;hB/ S[ZN iKd/ jB sK
nzzkw 's/ j? go T[BQK ejkDhnK dk eh soh Brwk B{z th pd;b{eh dk ;kjwDk fJBQK EZgVK d/ BK fojk ns/ fJ; dh fco g[bh; eh uhz. fJj rZb j'o j? fe fJj g;hBk j;hBk d/ j[;B B{z d/y e/ BjhA ;r'A
fiBQK dh S[o{nks fJ; ;kb z'odko EZgVK eoBk fgnk. r{zi pkbht[Zv s'A b? e/ Nhthg[o sZe T[; B{z frqcsko eoB ftu g[bh; B{z i' wSZes eoBh gJh, T[; ftu tfjnk. gqf;ZX
Bkb j'Jh. T[BQK ejkDhnK dk nzzkw ;[DkJh th fdZsh. 1 d;zpo B{z nfGB/soh wkvb gkbwo skok Nkwfez;B B{z bzvB d/ jtkJh nZv/ s'A frqcsko ehsk frnk. fJ;
SkfJd s[jkB{z nrb/ ;kb d/yD B{z fwb/ jfonkDk d/ w[Zy wzsoh G[fgzdo f;zx ns/ fpr p";-7 dk fyskp nkgD/ BK d"okB T[j BS/ ftu ;h ns/ T[; B/ ijkz ftu fe w[;kco Bkb MrVk ehsk ;h. id'A
, SkfJd Bk fwb/ go fJe tko cb?Sp?e j[Zvk B{z gkBhgs d/ fJe B"itkB B/ SoQ/ eoB tkbh r"jo ykB B{z fJe NhH thH g[bh; ftu-pukn eoB bJh nkJh sK T[; B/ g[bh; B{z th rkbQK eZYhnK. swkSk
eoe/ s[;hA zo{o d/yDk ukj'r/ fe fJ; nkw fJe iB;Gk d"okB EZgV wko S'n dh S{fNzr d"okB fJe doSe B/ jh j[zdk d/y J/nog'oN 's/ w"i{d b'eK B/ T[; dhnK s;thoK fyZuhnK, fi; Bkb T[j j'o
;kb feBQK-feBQK ;?bhfpqNhz 's/ EZgVK fdZsk. EZgV wko fdZsk. w"e/ 's/ w"i{d b'eK B/ th GVe rJh. wkvb B/ ;ckJh fdzd/ j'J/ fejk fe ijkz ftu ;tko j[zd/ ;w/A fJe
dh po;ks j'Jh. T[; B"itkB B{z cV e/ g[b; d/ jtkb/ :ksoh B/ T[; B{z fejk fe T[j fJ; ftu :ksok eoB bJh fcZN BjhA j?. fi; rZb 's/
8 ngq?bL fJj ;kb 'nkg' B/sk eo fdZsk. fJ; B"itkB dh fSekfJs T[; dk T[es :ksoh Bkb MrVk j' frnk. g[bh; B/ pVh w[SZes Bkb wkvb B{z
23 iBtohL fJ; ;kb dh S[o{nks noftzd e/iohtkb bJh ekch T[sko- ;h fe r"jo ykB w[;bwkB j' e/ S'N/ frqcsko ehsk ns/ nrb/ fdB T[; B{z SZv fdZsk frnk. g[bh; B/ fJj th dZf;nk fe
ftu ;G s'A gfjbK EZgV fJe gZsoeko uVQkn tkbk fojk. fJ; ;kb ftu T[BQK eZgV/ gfjBdh j?, fJj EZgV fJ; bJh wkvb e'b fpzB?Z; ebk; dh fNeN ;h go T[j ikDp[ZM e/ co;N ebk; ftu ;tko
B/ oki-gkm d/ ;tkd s'A b? e/ ;Ve 's/ wkfonk frnk. j'D dh fzZd eo ojh ;h.
d/ tZik. fJj gZsoeko ftukok ;'D sZe dk wzk fbnk. e/iohtkb d/
jZE ;Zsk nk e/ fJ; soQK fc;b rJh fe 12 d;zpoL ;kb d/ nkyoh wjhB/ buehbk pdB j't/ j't/ sK fJj fijk
Szeokukfonk s'A gqXkB wzsoh w'dh B{z b? fdZbh tkb/ fdb cV e/ d/yd/ ofj rJ/. :kBh d;zpo ftu vokwk e[JhB okyh th
e/ ;tkb g[ZS fojk ;h, fi; 's/ r[o{ ih fJ; d"okB fdZbh d/ ;[bskBg[oh fJbke/ fJe tko fco T[; ;w/A ypoK ftu nk wk;e' (fpT{o') fJj s;thoK s[jkB{z
fJzBK GVe/ fe nkgDk r[Z;k ezNo'b Bk ftu fJe o'v S'n eoB gj[zu/ e/iohtkb rJh id'A T[; dh ;j/bh B/ fJe fcbw th j?os ftu gk d/DrhnK feT[Afe
B{z th fJe nkN' vokJhto d/ EZgV dk fBowksk d/ fwT{fze bKu gq'rokw d"okB buehbk pdB sK eJh tko d/fynk
eo ;e/ ns/ T[BQK B/ gZsoeko B{z jh ;kjwDk eoBk fgnk. pknd ftu e/ SoQ/nkw EZgV iV fdZsk. nfGB/soh dk frnk j? go fJ; e[Vh dk ;oho sK
iohtkb B/ ik e/ T[; nkN' vokJhto d'S ;h fe fcbw fBowksk ezw d/D pdb/ SkfJd opV dk pfDnk j?. fJj e[Vh
EZgV iV fdZsk. T[BQhA fdBhA w'dh d/S d/ dk jkb th g[ZfSnk ns/ nkgD/ Yzr T[; Bkb ;ohoe ;zpzX pDkT[Dk ukj[zdk nkgD/ ;oho B{z fJzBK fznkdk w'V b?Adh
gqXkB wzsoh BjhA pD/ ;B s/ nkw b'eK Bkb fJ; EZgV dh nktkz B{z th nkgDh j?. j? fe gsk jh BjhA bZrdk fe T[; d/
nktkz ftu pdb fbnk. ;oho ftu e'Jh jZvh j? iK BjhA. o{; dh
s/ gZsoekoK 'u fJ; rZb B{z b? e/ ibkNk B{z d[Bhnk i{bhnk d/ BK Bkb
T[s;[esk ;h go fJ; gZsoeko B{z T[j ikDdh j?. T[j d[Bhnk dh ;G s'A buehb/
pdB tkbh e[Vh j?. nkgD/ pdB d/
T[s;[esk wfjzrh g? rJh. buhb/gB eoe/ i{bhnk B{z j[D sZe eJh
n?tkov fwb u[Ze/ jB ns/ d[BhnkGo
28 wkouL 28 wkou B{z w/om d/ u'D ftu T[; d/ eJh c?Bz jB.

14 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

bzvB 'u w"s s'A 15 ;kbK pknd ;ko/ d/y e/ j?okB ofj rJ/ id'A g?AN 'u'A

fwfbnk gzikph B{z fJB;kc o/Ard/ j'J/ pkjo fBefbnk niro!

bzvB (fpT{o') bzvB ftZu gzikph B"itkB d/ esb wkwb/ ftZu fJE'A dh nkdbs p'bhthnk (fpT{o') nZi sZe s[;h
;NzNw?B B{z eJh soQK d/ tZy-tZy ;NzN eod/
B/ fJZe ftnesh B{z d'Sh eoko fdZsk j?. 32 ;kbk ;[oihs f;zx S'eo dk 1998 d/fynk j't/rk go nfijk SkfJd jh d/fynk
ftZu o'Bh ebNo tZb'A esb eo fdZsk frnk ;h. j't/rk fe e'Jh nkdwh NkJhb/N eo fojk
j't/ ns/ T[d'A jh T[;dh g?AN dh fig 'u'A
bzvb dh ndkbs B/ o'Bh ebNo B{z esb s'A 15 ;kbK pknd d'Sh n?bkBd/ j'J/ niro fBeb nkt/. p'bhthnk d/ izrbK
fejk fe o'Bh ebNo dh ;zk dk n?bkB nrbh skohy B{z ehsk ikt/rk. ;[oihs 'u ;NzNw?B nkgD/ ;kEhnK Bkb fJe nfij/
f;zx S'eo dk esb T[; ;w/A j'fJnk ;h id'A T[j nkgD/ ezw s'A tkg; xo nk fojk jh nvt?Auo NfoZg 's/ frnk ;h. ;co
d"okB T[;dk E'Vh S?skBh eoB dk wB
;h. o'Bh ebNo ns/ T[; d/ d' ;kEhnK B/ T[; 's/ b[ZND dh Bhns Bkb jwbk ehsk ehsk sK T[;B/ nkgD/ ;kEhnK B{z fejk fe
;h. fJ; jwb/ ftu T[; dh w"s j' rJh ;h. T[j NkJhb/N ik fojk j? ns/ T[j ukj[zdk j?
fe T[;d/ d';s T[;B{z fgS/ s'A S{N eoB.
fJ; g{o/ wkwb/ ftu g[b; B/ fszB b'eK B{z frqcsko eo fbnk ;h. 15 ;kb uZb/
;NzNw?B fit/A jh NkJhb/N eoe/ tkg;
w[eZdw/ s'A pknd nkdbs B/ o'Bh ebNo B{z d'Sh eoko fdZsk j?. T[Xo, ;[oihs e?wo/ tZb w[fVnk sK T[;B{z d/y e/ ;ko/ j?okB
f;zx S'eo d/ gfotkoe w?ApoK B/ ndkbs d/ c?;b/ 's/ s;Zbh gqrNkJh j?. ofj rJ/. T[;B/ nkgD/ g?AN dh fig y'bQh sK
T[; 'u'A j"bh-j"bh niro pkjo nkT[D bZr
frnk. T[;dh Nhw d/ w?Apo fJ; Bzko/ B{z
S{N eoB 'u bZr/ j'J/ ;B. g?AN s'A fBebD
s'A pknd niro nkokw Bkb T[sfonk ns/
izrb 'u uZfbnk frnk. T[;dh fJj thvhU
;'Sb ;kJhN 's/ tkfJob j' rJh.

BkBfizr esb/nkw L id'A ikgkBh c"ihnK B/

ehsh ;h 3 bZy uhBhnK dh jZfsnk

nwoheh c"i 'u d' gzikpDK g/S fJfsjk; ed/ G[Zfbnk BjhA ik ;edk
eo ojhnK B/ pjkdoh dh fw;kb go GftZy th zo{oh j?. T[BQK B/ fejk fe
d'jK d/SK d/ b'e SKsh ukj[zd/ jB.
phfizr, 13 d;zpo (;apa) uhB d/ Bkb rq;s BjhA j'Dk ukjhdk s/ fJ; B{z
okSNogsh Sh fiBfgzr B/ nZi BkBfizr SZv d/Dk ukjhdk j?. g{oph Sfjo fiBfgzr B/ fejk, BkBfizr esb/
esb/nkw dh 77thA po;h s/ fejk fe BkBfizr d/ fJe ;wkoe ftu nk:'fis nkw d/ ghVsK bJh ;wkoe dk w[Zy
uhB s/ ikgkB d/ b'eK B{z o'; dh GktBk gq'rokw ftu fiBfgzr B/ fejk fe ekoB fJj j? fe uzr/ b'e SKsh bJh
so; oj/ jB.

T[j bzp/ ;w/A sZe d'Sg{oB BjhA ofjDk
ukj[zd/. T[BQK B/ fejk fe uhB s/ ikgkB
d/ b'eK B{z ghVQh do ghVQh d';sh dh
GktBk Bkb ofjDk ukjhdk j?. T[BQK B/
fejk fe fJfsjk; B{z G[ZbDk X'yk j't/rk
go fJe ngokX B{z ;okjBk th ngokX
B{z pVQktk d/Dk j?. ;kB{z fe;/ Bkb fJ;
soQK dh Bcos BjhA eoBh ukjhdh
feT[Afe fJe S'Nh fijh frDsh d/ b'eK
B/ izr ns/ jwbk ehsk. fJ; d"okB
eohp 10,000 b'eK B/ fJe fwzN dk w"B
oZy e/ wko/ rJ/ b'eK B{z SoXKibh fdZsh.
fzeo:'r j? fe 1937 ftu BkBfizr
esb/nkw d"okB ikgkBh c"ihnK B/
brGr 3 bZy uhBh b'eK B{z w"s d/ xkN
T[sko fdZsk ;h.

tkfSzrNB (fpT{o') gzikph w{b dhnK d' G?DK nwoheh c"i ftu ;/tk fBGk 22 eo'V ftu ftfenk
ojhnK jB. pbohs e"o ns/ i;bhB e"o yfjok BK dhnK fJj d' G?DK nwoheh c"i
d/ eJh fwSBK ftu fjZ;k b? u[ehnK jB. gfjbk n?gb ezfgT{No

Gkos ns/ nwoheh c"i d/ j'J/ ;KM/ :[ZX nfGnk; ftu pbohs ns/ i;bhB ftu'A fJe s/ nwohek d/ fJe ftnesh
fjZ;k b? u[ZehnK jB. B/ ;cb p'bh brkJh ns/ fJj ezfgT{No
yohd fbnk. ypoK nB[;ko i"p; B/
pbohs B/ w?vheb dh gVkJh g{oh eoB s'A pknd nwoheh c"i ftu dkybk 1976 ftu e?bhc'oBhnk d/ gkb' nkbN'
fbnk ;h. pbohs ncrkfB;skB ftu nkgDh ;/tk fBGk u[Zeh j?. tZvh G?D d/ ftu w"i{d nkgD/ r?o/i ftu fJ;
;?Bk ftu Gosh j'D s'A pknd i;bhB B/ th c"i B{z jh u[fDnk. d't/A G?DK dk ezfgT{No B{z pDkfJnk ;h.
gfotkoe fgS'eV c"i Bkb ;zpzXs BjhA ;h go d'jK ftu e[M tZyok eoB dh
ukjs ;h, fi; B/ T[BQK B{z ;G s'A skesto d/S dh skesto c"i ftu Skwb eo T[; ;w/A ukobh foe/N; i' i"p; d/
fdZsk. gfotkoe fwZso ;B, T[BQK B/ 600 vkbo
(eohp 37 jzko 587 o[gJ/) ftu fJj
gzikphnK d/ ;kr dh ftdS/ K 'u th j' rJh pZb/-pZb/ ezfgT{No yohfdnk ;h. e[M fdB pknd
foe/N; B/ fJ; ezfgT{No ftu Bt/A ;kcNt/
ibzXo (fpT{o') gzikphnK d/ ;kr dh e?B/vk, fJzrb?Av, nwohek, BthA fdZbh, 15 d;zpo (fpT{o') n?gb foekov 36H5 bZy vkbo (brGr 21H9 no th gtkJ/ ;B, fi; pdb/ i"p; B/
X{w f;oc gzikp iK Gkos ftu BjhA ;r'A ;z;Ekge ;Nht i"p; B/ nkgD/ e?ohno eo'V o[gJ/) ftu ftfenk j?. fBT{:koe T[; s'A 193 vkbo (eohp 12 jzko o[gJ/
ftd/SK ftu th j?. ;odhnK dk w";w, fBT{zhb?Av, nk;Nq/bhnk, fJNbh tor/ d/ d/ S[o{nksh fdBK ftu n?gb d/ fi; ftu feq;Nh tb'A nk:'fis Bhbkwh ftu ) ch; th bJh ;h.
T[s'A row-row ;o'A dk ;kr s/ Bkb SK ftu gzikphnK d/ ;kr dh pZb/-pZb/ ezfgT{No dk fBowkD ehsk ;h, T[j n?gb-1 wkvb d/ 50 d[obG ezfgT{NoK
wZeh dh o'Nh. pJh, fJ; pko/ ;[D e/ fe; j' ojh j?. gzikp dh ;oekoh J/iz;h T[; s'A pknd fJ; ezfgT{No s/ ekch
d/ w{zj ftu gkDh BjhA nkt/rk. fJj' jkb ezw ehsk frnk ;h. 2002 d/ eohp
ftd/ShnK dk th j?. fJj jh ekoB j? fe wkoec?Zv ftd/SK B{z fvZpkpzd fsnko ezfgT{No d/ fJfsjk; ftu y'i eo oj/
gzikp s'A j[D 90 ch;dh ;kr ftd/SK B{z ;kr G/i ojh j?. fJj ;kr 'o?vh N{ JhN' fo;ou d/ fJe ftfdnkoEh B/ foe/N; s'A
G/fink fojk j?. j[zdk j? ns/ fpBK y'bQ/ fJ; B{z 18 fJj ezfgT{No yohfdnk ;h.

wjhfBnK sZe oZfynk ik ;edk j? go T[;B/ ezfgT{No ftu eJh pdbkn
th ehs/, fi; ekoB fJ; ftu nkvhU
i/eo fJ; B{z y'bQ fdZsk ikt/ sK fco th e?f;N brkT[Dk ns/ thvhU ubkT[Dk
;zGt j' ;fenk.
10 xzfNnK sZe ;[oZfyns ofj ;edk
j?.

wkoec?Zv s'A fwbh ikDekoh w[skpe

fJBQK wjhfBnK ftu ;kr B{z ;Nke eoe/

gekfJnk iKdk j? ns/ g{ok ;kb fJj

fsnko ;kr ftd/SK ftu G/fink iKdk
j? s/ b'e wz/ b? e/ fJ; ;kr B{z yKd/
jB. fJj ;kr sz[op/eko b'eK tZb'A
fsnko ehsk iKdk j?.

15 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

vkeNoK dk ewkb, fujok y'bQ e/ eZfYnk fNT{wo nkJhHn?;H dk efjo, ;wfbzrh

B{z ;[ZfNnk SZs s'A j/mK

fJoke, (fpT[o') fJ;bkfwe ;N/N d/ nZstkdhnK
B/ T[Zsoh fJoke d/ fJe Sfjo ftu fJe j'o y"cBke
tkodks B{z nzzkw fdZsk. T[BQK B/ fJe nkdwh B{z fJ;
bJh SZs s'A j/mK ;[ZN fdZsk feT[Afe T[j ;wfbzrh j?.
fJzBk jh BjhA SZs s'A ;[ZND s'A pknd nZstkdhnK B/
T[; B{z gZEo th wko/. T[; ftnesh dk d'S fJzBk jh ;h
fe T[j ;wfbzrh j?, fi; s'A pknd nkJhH n?;H nkJhH
n?;H d/ nZstkdhnK B/ T[; B{z nfijh ;zk fdZsh fe
;[DB tkb/ dh o{j sZe ezp ikt/.

fJ; soQK dh ;zk d/ fgZS/ nwohek dh y[chnk J/
iz;h ;hHnkJhHJ/H tb'A ngokXhnK B{z s;hj/
d/D d/ Yzr Bkb th i'V e/ d/fynk ik fojk j? iK fco
fJj ejhJ/ fe pdbk b?D bJh nkJhH n?;HnkJhHn?;H
nZstkdhnK B/ fJj edw u[Zfenk j?. ;wfbzrh ftnesh
B{z xZN'-xZN 9 nZstkdhnK B/ j/mK ;[ZfNnk.

T[vd/ ijkz d/ goK s/ ;NzN eo e/

G'gkb, 13 d;zpo (;apa) wZX-gqd/S dh okiXkBh ;fEs G'gkb w?w'ohnb j;gskb Goh j"A;b/ dh T[vkD
ftu vkeNoK B/ r?; eKv d/ ghVs d/ BZe s'A fdwkr sZe c?b/ 10 ;kb g[okD/ fNT{wo
B{z nkgo/SB eoe/ eZfYnk. fNT{wo B{z eZYD bJh fujo/ B{z g{oh soQK Bkb y'bQDk d[pJh, 12 d;zpo (;apa) s[;hA
fgnk. vkeNoK B/ dZf;nk fe ngo/SB s'A pknd wohz e[M jh fdBK ftu szdo[;s j' ysoBke s'A ysoBke ;NzN d/y/
ikt/rk. nBto ykB (55) d/ BZe d/ nzdo{Bh fjZ;/ ftu gzi ;kb gfjbK S'Nk fNT{wo j'Dr/ go 2000 c[ZN dh T[ukJh s/
T[vd/ ijkz d/ goK s/ ;zs[bB s/
;h. pknd ftu fNT{wo 10 ;?ANhwhNo bzpk ns/ 7 ;?ANhwhNo u"Vk j' frnk ns/ fjzws dk fJj ekoBkwk s[;hA SkfJd
fdwkr d/ nkyoh fjZ;/ sZe g[Zi frnk. fJ; Bkb fiE/ nBto B{z ;kj b?D ftu jh d/fynk j't/. nk;wkB ftu ijkzK
d/ T[go eosZp eoB B{z ftzrt'fezr
w[Sfeb j' ojh ;h, T[ZE/ jh fdwkr s/ th n;o j'D dk ysok ;h. j;gskb d/ efjzd/ jB. fpqN/B dh phNfbzr
vkfJo?eNo vkH wB'i gKv/ ns/ nkBe'b"ih ftGkr d/ n?;h;N?AN gq'c?;o vkH fti? ftzrt'fezr fJeb"sh nfijh n?o'p/fNe
Nhw j?, fiZE/ ftzrt'fezr c[bNkJhw
e[wko B/ nkgo/SB ehsk. vkH gKv/ B/ dZf;nk fe fJ; B{z B/;' c?ohAihnb ckJhpq'wk ezw eod/ jB. fJ; Nhw B/ jkb jh
fejk iKdk j? ns/ fJ; B{z fwv ;'Sb vhH rbfpzr seBhe Bkb d{o ehsk frnk. T[BQK ftu d[pJh ftu d[Bhnk dh ;G s'A
B/ dZf;nk fe fJ; soQK d/ fNT{wo 10 bZy b'eK ftu'A f;oc 10 b'eK B{z jh j[zd/ jB. T[uh fJwkos d/ e'b jtkJh ijkz d/
goK s/ nkgDh gockw?A; d/ e/ tZyok
vkHgKv/ B/ dZf;nk fe nkgo/SB d"okB y{B B{z ezNo'b eoBk pj[s w[Sfeb ;h. 10 ekoBkwk eo fdykfJnk p[oz ybhck
;?ANhwhNo d/ fNT{wo B{z eZYD bJh fujo/ s/ 5 ;?ANhwhNo dk eZN brkfJnk frnk. dh T[ukJh 2722 c[ZN j?.

T[ZE/ jh v{zxkJh fznkdk j'D ekoB th fJ; ftu ekch ;wZf;nk j'Jh. g{o/ fNT{wo B{z
fpBK eZN/ fJe' tko ftu pkjo eZfYnk frnk. T[BQK dZf;nk fe fNT{wo B{z eZND

Bkb T[; ftu'A y{B fBebD bZr ikDk ;h ns/ T[j fdwkr d/ j'o fjZf;nK ftu Go

ikDk ;h, i' wohz bJh ikBb/tk j' ;edk ;h.

8888 LOAN GROUP

Advanced College

16 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

idb ;pzXh o'r B{z xZN eo/ :'r bzu pq/e 'u fdykfJnk ewkb, ewkJ/ 450 eo'V

tkfSzrNB (fpT{o') fdb ;pzXh o'r d/ yso/ B{z xZN eoB 'u :'r UBk jh fBT{:koe (fpT{o') ;e{bK ftu nkw pZfunK
ekoro j? fizBk fe n?o'fpe; nfGnk; ns/ x[zwDk. :'r fJe g[oksB wkBf;e tKr w[jzwd fJ;bkw B{z th bzu pq/e dk fJzszko
;ohoe e;os j? fi; dh T[sgZsh Gkos 'u j'Jh ;h. Bhdob?Av ns/ nwohek d/ ofjzdk ;h go f;oc ykDk ykD bJh BjhA ;r'A
vkeNoh y'ieosK B/ 2768 b'eK Bkb 37 tZy-tZy d"o d/ ;wK pZX gq:'rK s'A fe;/ j'o ezw bJh. fBT{:koe d/ ethA; ftu
pknd gkfJnk fe fdb ;pzXh phwkohnK d/ ysfonK B{z xZN eoB ns/ T[BQK dk ofjD tkb/ w[jzwd fJ;bkw B/ fJ;/ bzu pq/e
fpjso gqpzX eoB 'u :'r ekoro j?. T[BQK B/ fJ; B{z fdb dh f;js bJh fJe d"okB 450 eo'V o[gJ/ (72 fwbhnB vkbo)
gqGktekoh sohek wzfBnk. y'ieosktK B/ dZf;nk fe :'r fdb d/ ysfonK B{z ewk bJ/.
xZN eoB 'u t?;h jh G{fwek fBGkT[Adk j? fit/A fe o;wh ;ohoe e;os iK x[zwDk
fcoBk. T[BQK B/ dZf;nk fe fJ; Bkb ckfJdk fJj j't/rk fe i' b'e o;wh ;ohoe w[jzwd B/ fJj g?;/ ;e{b dh bzu pq/e ftu
e;os BjhA eo ;ed/ T[j :'r okjhA fdb ;pzXh o'r d/ yso/ B{z xZN eoB d/ ;Nke No/fvzr eoe/ ewkJ/ jB. 17 ;kbk
pokpo bkG T[mk ;ed/ jB. :'r ;ohoe-wkBf;e e;os ns/ nfXnkswe dk w[jzwd fJ;bkw 9 ;kb dh T[wo s'A jh g/Bh
fwfbnk i[fbnk o{g j?, fi; B{z eJh nfXn?BK 'u ;oho ftS/S s"o 's/ fdb bJh ;Nke; Bkb No/v eoB bZr/ ;B. T[j nkgDh
bkGdkfJe wzfBnk frnk j?. fJ; Bkb fdb dk d"ok g?D dh nSzek xZN j[zdh j?. fznkdkso bzu pq/e ftu nkfJb, r'bv,
:'r 's/ fJj nfXn?B :{oghnB iBob nkc fgqt/AfNt ekovhUbkih 'u gqekfSs fcT{uo; ns/ fwv e?g fJeftNh ftu No/v
j'fJnk j?. eoB ftu jh fpskT[Ad/ ;B.

BjhA podkSs j'Jh p/tckJh, fdZsk y"cBke eKv B{z nzikw fBT{:koe w?rzhB B{z fdZsh fJe fJzNoftT{
ftu w[jzwd B/ nkgDh e[Zb ewkJh d/ pko/ ftu
sK BjhA dZf;nk go fJj fJSkok ehsk fe fJj
eo'VK ftu j?. w[jzwd B/ nkgD/ g?f;nK Bkb
fJe phH n?ZwH vpfbT{H yohdh j?. jkbKfe ni/
T[BQK B/ e'b vqkJhftzr bkJh;?A; BjhA j?.

;kjwD/ nkt/rk o'jse G?DK

dh pjkdoh dk n;bh ;Zu!

o'jse (fpT{o') ;EkBe ndkbs B/ jfonkDk g[b; dh ftS/S
iKu Nhw B{z o'jse dhnK d' G?DK ns/ T[BQK Bkb efEs s"o 's/ S/
VSkV eoB tkb/ B"itkBK dh g'bhrqkch iKu eokT[D dh wBz{oh d/
fdZsh j?. ghVsk d/ tehb B/ gZsoekoK B{z fejk fe iKu eokT[D dh
;fjwsh b? bJh rJh j?.

T[BQK B/ fejk fe ftS/S iKu Nhw d/ iKu nfXekoh wBihs f;zx
B/ ghVsk B{z fJ; iKu bJh ;fjwsh wzrh ;h. xNBk s'A pknd rfms
ftS/S iKu Nhw B/ fJe ;EkBe ndbs B{z nghb ehsh fe gzi b'eK
dh g'bhrqkch iKu eokJh ikt/, fi; 'u d' e[VhnK ns/ fszB efEs
d'Sh jB. ndkbs B/ fJ; dh wBz{oh d/ fdZsh.

jfonkDk o'vt/z pZ; 'u d' G?DK B/ T[BQK Bkb efEs s"o 's/ S/
VSkV eoB tkb/ w[zfvnK dh e[ZNwko eo fdZsh ;h, fi; s'A pknd
fJj wkwbk ;[oyhnK 'u nkfJnk ;h go xNBk pko tZy-tZy rZbK
;kjwD/ nkT[D 's/ d'jK G?DK dh nkb'uBk S[o{ j' rJh ;h.

'wzk nkT[Adk ;h fJ; bJh eo fdZs/ 41 esb'

b[fXnkDk (fpT{o') ;kjB/tkb ;fEs fgzv Xo'V 'u fJe ftnesh tb'A gq/fwek pqkzhbhnk (fpT{o') pqkzhb g[b; B/ nzikw fdZsk j?. j?okBh tkbh rZb j? fe bJh eodk ;h. g[ZSfrZS 'u rq/e; B/ j'o
dk esb eoe/ bkS xo d/ fgZS/ dpk fdZs/ ikD dk wkwbk ;kjwD/ nkfJnk j?. fJe nfij/ B"itkB B{z cfVnk j?, fi; th eJh nfjw y[bk;/ ehs/ jB. T[; B/
b[fXnkDk d/ fgzv Xo'V 'u fJe wfjbk fgSb/ eJh fdBK s'A bkgsk uZb ojh ;h. d'Sh fJj ;G f;oc wz/ bJh eodk ;h.
fi; dh Gkb gsh fgnkok f;zx tb'A ehsh ik ojh ;h. fwbh ikDekoh w[skpe 's/ 41 esbK dk d'S j?. g[b; w[skpe g[ZSfrZS 'u rq/e; B/ 9 ;kb 'u fJzB/ ohU vh i/B/ohU dh g[b; B{z dZf;nk fe
ohU vh i/B/ohU d/ 26 ;kbk ;?b;B i'; esbK B{z nzikw fdZsk j?. j?okBh tkbh
fwqse wfjbk d/ nkgD/ jh fdUo Bkb BikfJz ;pzX pDk bJ/. fJ; s'A Bkokz fet/A r'ohnK n"osK B{z T[j nkgDk fSeko
fwqsek d/ gq/wh B/ rbk x[ZN e/ T[; dk esb eo fdZsk. esb s'A pknd d'Sh B/ gq/ v?; rq/e; B/ 9 ;kb 'u fJBQK esbK B{z rZb fJj j? fe d'Sh fJj ;G f;oc wz/ pDkT[Adk ;h. esb eoB s'A gfjbK T[j
fwek dh bkS B{z xo s'A e[M d{oh 's/ ;fEs fJe yzvo 'u dpk nkfJnk. fJXo 23
fdB pknd id'A T[E'A pdp{ nkT[D bZrh sK fe;/ B/ bkS d/y e/ g[b; B{z ;{fus pkekfJdk fJe wjhB/ sZe T[BQK 's/
ehsk. fo;ou th eodk ;h. fJe NhH thH

g[b; B/ ekotkJh eod/ j'J/ id'A d/fynk sK T[E'A fJe n"os dh bkS pokwd fJzNoftT{ 'u T[; B/ dZf;nk fe w?B{z n"osK
j'Jh id'A bkS dh SBkys eotkJh sK T[j Xo'V dh ofjD tkbh 36 ;kbk pbftzdo B{z wod/ ;w/A uhed/ ns/ ihtB dh Ghy
e"o T[oc ;'Bh dh fBebh. g[b; B/ wfjbk d/ gsh w[yfsnko f;zx d/ fpnkBK 's/
fgzv Xo'V d/ ofjD tkb/ e/tb f;zx fybkc esb dk e/; doi eo fbnk. g[b; B/ wzrd/ d/y wzk nkT[Adk ;h. rq/e B/ wzfBnk
j? fe 9 ;kb d"okB T[; B/ 38 n"osK, d'
d'Sh B{z frqcsko eo fbnk j?.
g[b; B/ dZf;nk fe iKu 'u ;kjwD/ nkfJnk j? fe fSekfJs eosk pbftzdo ftneshnK ns/ fJe d' ;kb d/ pZu/ B{z

f;zx dk ftnkj 20 ;kb gfjbK j'fJnk ;h ns/ T[; d/ fszB pZu/ th jB. d'Sh e/tb w"s d/ xkN T[skfonk j?.
f;zx xo d/ B/V/ jh ofjzdk ;h. brGr 10 ;kb gfjbK e/tb f;zx d/ w[yfsnko dh
gsBh pbftzdo e"o Bkb d';sh j'Jh ns/ d'tK 'u BikfJz ;pzX pD rJ/. e[ZM rq/e; B/ g[b; B{z dZf;nk fe w?A fSeko
;wK gfjbK pbftzdo d/ nkgD/ fdUo Bkb th BikfJz ;pzX pD rJ/. fi; s'A 's/ Bzo oZydk ;h. T[; 's/ ;NZvh eodk
Bkokz e/tb B/ T[; dk rbk x[ZN e/ esb eo fdZsk. ;h. w?A fJe wjhBk fJzszko eodk ;h.
T[; B/ dZf;nk fe ;t/o dk ;wK w/o/ bJh

p/jZd ckfJd/wzd ;kfps j[zdk ;h. T[;

;w/A w?A n?vtKN/i 'u ofjzdk ;h.
fzeo:'r j? fe fJ; B"itkB B/

wzfBnk j? fe T[j p/eoh s'A b? e/ u"okj/

sZe n"osK 's/ Bzo oZydk ;h ns/ fco
y[d B{z efjzdk fe fJjh n"os j?, i' T[;

dk nrbk fSeko j?. fzeo:'r j? fe
fJ;/ ;kb pqkzhb g[b; B/ nes{po wjhB/
'u fsnkr' j/Bfoe r'w; dk o'uk BK d/
26 ;kbk B"itkB B{z frqcsko ehsk ;h,

fi; B/ p/u?Bh d{o eoB bJh 39 b'eK B{z

esb eo fdZsk ;h.

itdS/ h ngokXhnK dh ;{uh ftu Gkos Nkg 10 'u

ipBk thzk o{; dh ;?o eoB ;eDr/ Gkosh ;?bkBh bzvB (fpT{o') Gkos fpqN/B ftu fJ; ;{uh ftu 898 e?dhnK d/ Bkb nkJhfoS rDoki 778 e?dhnK d/ Bkb
g"b?Av gfjb/ Bzpo 's/ j?. T[; s'A pknd d{i/ ns/ iw?ek 711 e?dhnK d/ Bkb
BthA fdZbh, 15 d;zpo (fpT{o') Gkos Bkb ;zpzXK B{z wzp{sh d/D bJh o{; ofjD tkb/ ftd/Sh ngokXhnK Bkb
Gkosh eko'pkohnK ns/ ;?bkBhnK bJh thzk ysw eoB s/ ftuko eo fojk j?. o{; ;zpzXs ;{uh ftu 8t/A ;EkB 's/ j?, id'A shi/ ;EkB 's/ j?. gkfe;skB 522
d/ okSNogsh tbkdhwho g[fsB dh :ksok s'A pknd o{; d/ T[d:'r ns/ tgkoe fe fJ; ;{uh ftu gkfe;skB B{z gzitK e?dhnK d/ Bkb fJ; ;{uh ftu gzit/A
wzsoh v?fB; wKs[o't B/ fejk, nfXekoh fJ; pko/ ibdh c?;bk b?Dr/.
;EkB fdZsk frnk j?. fpqN/B d/ okSNoh ;EkB 's/ j?. ;kb 2012-13 ftu
fcZeh w?ApoK Bkb p?me s'A pknd v?fB; B/ fejk, ;?bkBhnK ns/ T[ZdwhnK nkfvN dcso B/ fejk j? fe fpqfNS gkfe;skBh e?dhnK dh frDsh 466 ;h.
bJh thzk ftt;Ek ysw eoB s/ bzpk ;wK BjhA bZr/rk. jkbKfe Gkosh ;?bkBh ekohroK ftu Gkosh BkrfoeK dh
xZN jh o{; iKd/ jB. d{i/ gk;/ o{; B/ fJj fusktBh fdZsh j? fe T[j BthnK fpqN/B ftu nfij/ 1859 ftd/Sh ngokXh
nwoheh gkpzdhnK fybkc T[;B{z itkp d/t/rk. frDsh fgSb/ e[M ;kbK ftu E'VQh tXh jB, i' rzGho ngokXK ftu Skwb ;B.
775 e?dh eksb, 587 pbksekoh ns/
j?. fJj frDsh 2013-14 ftu 423
doi ehsh rJh ;h, id'A fe ;kb 2012- 155 b'e BpkbrK d/ Bkb pbkseko
13 ftu fJj frDsh 408 ;h.
d/ d'Sh jB.

17 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

KUMARS TAJ

PRASAD LEGAL

18 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

iJj j? J/Shnk dh shih it;Eko 'u gVQ' gkfe;skB d/
;G s'A bzph ;[ozr ;G s'A fxB"D/ jwb/ dh ejkDh

SqhBro (fpT{o') izw{ ns/ eSwho ftXkB ;Gk u'DK dk 20 d;zpo B{z nkyoh g/Skto (fpT{o') gkfe;skB d/ gkfe;skB d/ j[D sZe d/ ;G s'A eoBh S[o{ eo fdZsh.
gVkn j?. j[D sZe d/ gVkn 'u fJE/ foekov s'V t'fNzr j'Jh j?. okiBhse ikDekoK g/Skto d/ fJe nkowh ;e{b 'u j'J/ jwb/ fxB"D/ jwb/ dk ft;Eko - -nZstkdh ;e{b d/ fJe-fJe ewo/
nB[;ko fJ; tko tZv/ T[bNc/o dh T[whd j?. eSwho d/ ftek; bJh ;kohnK gkoNhnK s'A pknd ftfdnkoEhnK B{z pukT[D bJh
B/ tZv/-tZv/ dknt/ ehs/ jB. nZstkdh rshftXhnK ns/ nbrkUtkdh nzd'bBK -g/Skto ;e{b 's/ jwb/ dh gfjbh 'u ik e/ pZfunk 's/ ckJhfozr eo oj/
gkfe;skB c"i dh w[fjzw skfbpkBh ypo wzrbtko B{z ;EkBe ;w/A nB[;ko ;B. fJe uSwdhd rtkj B/ fiU NhHthH
ekoB e/Ado ;oeko s'A b? e/ ;{pk ;oeko sZe ;kohnK :'iBktK bNehnK j'JhnK d[gfjo 12 ti/ fwbh. B{z dZf;nk fe T[; d"okB ;e{b d/
nZstkdhnK Bkb 9 xzfNnK d/ ;zxoS
jB. e[M jh gqki?eN nfij/ jB, i' eSwho dh iBsk bJh ;keko j' ;eh. s'A pknd ysw j' frnk j?. fJ; jwb/ -jwbkto ;EkBe ;w/A nB[;ko ;t/ n"vhN'ohnw 'u c"i dh No/fBzr b?D tkb/
izw{ ns/ eSwho d/ gho gzikb gots bVh 's/ fJj ;[ozr ;fEs j?. fJ; dk o/ 10 ti/ nkowh dh todh gk e/ ;e{b pZfunK B{z S[o{nksh vkeNoh ;jkfJsk
'u 132 ;e{bh pZfunK ns/ 9 ;e{b d/ 'u dkyb j'J/. id'A sZe ;e{b d/ dh N/ofBzr d/ fdZsh ik ojh ;h.
fBowkD gotsK B{z eZN e/ ehsk frnk j?. fJ; B{z pfBjkb o/bt/ NBb th fejk ;Nkc ;w/s 141 b'e wko/ rJ/ s/ 245 eowukoh ns/ ;[oZfynk rkov e[M ;wM
;ed/ jwbktoK B/ nzBQ/tkj ckJhfozr -jwb/ s'A pknd c"i d/ itkBK B/
iKdk j?. fJ; dh bzpkJh 11H215 feb'whNo (7 whb) j?. izw{-eSwho d/ gho gzikb zywh j'J/ jB. jwb/ 'u 9 nZstkdh th
y/so 'u fJj ;[ozr eSwho xkNh B{z izw{ vthzB d/ pfBjkb e;p/ Bkb i'Vdh j?. wko/ rJ/ ;B. ;e{b B{z uko/ gkf;UA x/ok gk fbnk ns/

fJ; dk fBowkD fjzd{;skB ez;NoZeSB ezgBh B/ ehsk j?. NBb 'u d'jK ;ko/ o;s/ pzd eo fdZs/. sfjohe-J/-
ezfYnK 'u d' i[VhnK j'JhnK S'NhnK ;[ozrK th jB, fiBQK dh tos'A n?woi?A;h ;fEsh
'u ehsh ikt/rh. NBb 'u o/b :ksok B{z ;[oZfyns pDkT[D bJh nfs nkX[fBe ;zt/ skfbpkB gkfe;skB B/ fJ; jwb/ dh
dBShb ckfJo nbkow ns/ j'o :zso brkJ/ rJ/ jB. pfBjkb o/bt/ ;N/SB 's/ fJe
ezNo'b o{w th pDkfJnk frnk j?, i' gho gzikb y/so 'u pDh fJ; ;[ozr 'u j'D fzzw/tkoh bJh j?. skfbpkB p[bko/ w[jzwd
tkbhnK ;kohnK rshftXhnK 's/ Bzo oZy/rk. fJzihBhnoK B/ fJ; ;[ozr 'u o/bt/ y[ok;Bh B/ ;e{b 's/ jwb/ B{z ;jh
Nq?e Bkb 6 whNo u"Vh ;Ve th pDkJh j?. mfjokfJnk j?. y[ok;Bh B/ fejk fe T[soh

tzho;skB ns/ y?po fJbkfenK 'u uZb
ojh c"i ekotkJhnK 'u T[BQK d/
ephfbnK d/ wk;{w pZu/ s/ n"osK wko/

ik oj/ jB.

-c"i B/ 500 ftfdnkoEh-
ftfdnkoEDK B{z ;[oZfyns eZY fbnk

;h. g/Skto gj[zu e/ gkfe;skBh gqXkB
wzsoh Btkz Sohc B/ fszB fdBK d/
okSNoh ;'r dk n?bkB ehsk j? ns/ fejk
fe gkfe;skB dh zwhB s'A nZstkd dk
g{oh soQK ykswk eo d/Dr/.

-xzfNnK sZe uZbh fJ; w[fjzw 'u
;[oZfynk pbk B{z ;e{b 'u ftSh Xwkek
;wZroh ekoB nZr/ tXD 'u go/SkBh
dk ;kjwDk eoBk fgnk. eZNVgzEhnK

d/ wko/ ikD s'A pknd c"i B/ ;G s'A

gfjbK ;kohnK Xwkek ;wZrohnK B{z jNk

e/ ;e{b B{z nkgD/ epz/ 'u fbnk.
-;EkBe ;w/A nB[;ko oks B{z 8 ti/

gkfe;skBh nfXekohnK B/ jwb/ 'u
Skwb ;ko/ jwbktoK d/ wko/ ikD ns/
c"i dh ekotkJh ysw j'D dh ikDekoh

fdZsh.

WELDER REQUIRED KITE FESTIVAL

19 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

gsh B{z pukT[D bJh nkgDh skzh jtk ykD bJh y'bQ fdZsk ijkz dk n?woi?A;h dotkzk

Xh t/uD bJh j'Jh wzp{o jtk b?D bJh ijkz dk n?woi?A;h
dotkzk y'bQ fdZsk . rBhws ;h fe
phfizr (fpT{o') uhB d/ M/finKr ;{p/ d/ j/ArM'T{ ftu fJe ftnesh B/ skzh ijkz B/ ni/ N/e nkc BjhA ehsk ;h.

f;u[nkB ;{p/ d/ S/Ard{ ikD tkbh
finkw/B J/nobkJhBz dh cbkJhN ftu
p?m/ fJe ftnesh i[Jhihnk B/Bg/Ar:{

B/ fJ; xNBk ;zpzXh S'Sb whvhnk 's/
g';N ehsh ;h. uSwdhd B/ dZf;nk fe
n?woi?A;h dotkzk y'bQD tkbk ftnesh
ijkz dh fyVeh th y'bQDk ukj[zdk ;h.
:ksoh dh fJ; joes s'A pknd eo{

w?ApoK B/ dotkzk pzd ehsk ns/ T[; B{z
d{ih EK fpmkfJnk.

14 d;zpo, 2013 B{z f;u[nkB J/
nobkJhB ftu th fJ;/ soQK dk fJe

wkwbk j'fJnk ;h, fi; ftu fJe :ksoh

B/ b?Afvzr d"okB ijkz dk dotkzk y'bQ
fdZsk ;h. T[; B{z 15 fdBK dh ;zk j'Jh
;h.

phfizr (fpT{o') uhB dh fJe t?p;kJhN 's/ ngb'v s;thoK 'u fJe wfjbk itSt izr d/ f;Zy c"ih SjhdK B{z ;wofgs u"Eh :kdrko ;Ekfgs
nkgD/ gsh d/ fJbki bJh nkgDh Xh t/uDk ukj[zdh j?. dZf;nk ik fojk j? fe
uhB 'u Bh fe:'Ar BK dh wfjbk dk gsh M'T[ fgSb/ thotko B{z ezw d"okB fJwkos s"o 's/ ckfJz;k fty/ pDkJh rJh. fJ;
dh shih wzfzb s'A fvZr frnk ;h. T[;d/ ;[gotkJhzo B/ T[; B{z 115 vkbo dk w"e/ gq?; B{z ikDekoh fdzfdnK tobv f;Zy
w[nktzk fdZsk go fJ; Bkb T[;dk fJbki BjhA j' ;fenk. j[D wfjbk nkgD/
gsh B{z pukT[D bJh nkgDh Xh B{z t/uD bJh wz{po j?. fwbNoh :kdrkoh ew/Nh (ofi L) fJNbh

gkfe;skB s'A GZiDk ukj[zd? dkT{d ! d/ nkr{nK B/ ;w{je s"o 's/ dZf;nk fe
T[BQK dh ew/Nh tb'A fJj d{ih ftSt izr
fJ;bkwkpkd (fpT{o') Gkos dk dpkn s'A gq/SkB nzvotobv vkB dkT{d o'w, (fpT{o') fJNbh 'u fgSb/ eohp ftSt izr 'u 10thA fJzvhnB vthzB d/ f;Zy c"ihnK B{z ;wofgs u"Eh :kdrko
w';N tKfNv ngokXh dkT{d fJpokjhw gkfe;skB SZv e/ fe;/ j'o d/S ftu 7 ;kbK s'A fdqV fJokfdnK s/ p[bzd dh gzikp o?iw?AN d/ T[BQK d/ pkjdo f;Zy
j[D ;[oZfyns fNekD/ dh Gkb ftu GNe fNekD/ dh Gkb ftu j? go d[Bhnk dk j";fbnK Bkb brksko ezw eodh nk j?, fiBQK T[go ;w{j ;zrs d/ ;fj:'r
fojk j?. Gkosh y[chnK J/iz;hnK d/ tXd/ ojh fJNbh dh gqf;ZX ;z;Ek tobv f;Zy itkBK dh :kd 'u fiBQK B/ fJNbh dh
e'Jh th d/S T[; B{z gBkj d/D bJh fwbNoh :kdrkoh ew/Nh (ofiL) fJNbh nkzkdh bJh 8 d;zpo s'A 17 d;zpo Bkb eohp 75 jzko :{o' you nk
fsnko BjhA j?. ypo j? fe dkT{d B/ B/ phs/ fdBhA ckfJz;k fJNbh fty/ d{ih 1944 sZe bVfdnK nkgDhnK ikBK u[Zfenk j?.

gkfe;skBh y[chnk J/iz;h nkJhH n?Z;H e[opkB ehshnK B{z ;wofgs fJe yk; gfjbh :kdrko ;zB 2011 'u
c[obh, d{ih :kdrko 2012 'u wokdh,
nkJhH okjh uhB dk o[Zy eoBk ukfjnk shih :kdrko 2013 'u Bt/bkok fty/
;zpzXs Bro fBrw ns/ f;Zy ;zrsK d/
go T[; B/ ;kc wBQk eo fdZsk. uhB B/
;fj:'r Bkb ;Ekfgs ehshnK ik
fejk fe T[j nkgDh zwhB s'A Gkos iK
fe;/ j'o d/S fybkc nZstkd iK e'Jh u[ZehnK jB. nkT[D tkb/ ;w/A 'u fco?A;/
d{ih ;kfzS BjhA j'D d/t/rk. y{chnK s/ o'w 'u d{ih ftSt izr d/ f;Zy c"ih
;{soK w[skpe w'dh ;oeko dpkn tXk Sjhdk dh :kdrkoK ;Ekfgs ehshnK
ikDrhnK sK i' fJNkbhnB b'eK Bkb-
e/ dkT{d B{z fzzdk cV e/ Gkos fbnkT[Dk
ukj[zdh j?. Bkb g{oh d[Bhnk B{z d{ih ftSt izr 'u
Sjhd j'J/ f;Zy c"ihnK dh pjkdoh Goh
Sjkds dk gsk bZr ;e/.

PT. SAI RAM

20 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

;zgkdeh iJzBh ibdh Go';k Bk N[ZND d/t/ Gkos ;oeko

gzikp NkJhwz i/eo wijph iB{zB jh ;Zsk jk;b oZyD tkb/ ;zrmBK Bkb i[V/ e[ZM b'e jw/Sk s'A fJjh ojh j? fe T[;dk fJZe
ikD/-nBikD/ pj[s e[ZM nfijk eo oj/ nkdwh T[dkotkdh ns/ ;[Xkotkdh w[y"Nk
o{; Bkb B/Vsk Gkos B{z eoB dk ;pZp j[zdk sK S/ d;zpo, 1992 jB, fi;d/ Bkb nkw b'eK dhnK T[whdK brk e/ oZydk j?, id'A fe T[;d/ fgZS/
T[Zs/ gkDh fcodk ik fojk j?. g[okDk eJh b'e eZNVsk dk bpkdk gk e/ yVQ/
Gkoh Bk g? ikt/ B{z n:'fXnk ftZu fttkfds YKuk wkj"b fco s'A fdykJh g?D bfrnk j?. ofjzd/ jB, sKfe d't/A soQK d/ b'eK B{z
w'dh ;oeko d/ S/ wjhfBnK d/ dofwnkB nkg'-nkgD/ gkfbnK ftZu pN'od/
o{; dh w[dok o{pb ftZu nkJh ipod;s froktN Bkb o{;h frokT[D s'A pknd Gkigk B{z :{gh ftZu bt fijkd, Xow gfotpsB, 'pj{ pDkU ofjD. tkigkJh d/ ;w/A nvtkDh
nkofEe jkbs fJZe fGnkBe ;zeN ftZu c; rJh j?. fJ;dk , Xh pukU' tor/ w[ZfdnK d/ fJbktk i/ eZNVsktkdh fujok j'fJnk eod/ ;B.
n;o J/Shnk d/ eJh d/SK s'A fJbktk Gkos T[Zs/ th d/fynk ik ftSkb pj[ws Bkb ;Zsk ftZu tkfg; eo e[ZM j'o d/yD B{z fwfbnk j? sK T[j fco nvtkDh id'A Gkigk dk c/; j'J/
fojk j?. o;ksb ftZu iKd/ o{pb B{z o'eD bJh g[shB ;oeko nk ikDk ukjhdk ;h. gozs{ T[; s'A j? p/fj;kp pdi[pkBh. j[D fJj fet/A dk sK T[j fJ; jZd sZe T[dkotkdh j' rJ/
jZE-g?o wko ojh j?, gozs{ j[D sZe e'Jh bkG BjhA j'fJnk j?. fto'XkGk; j? fe fJZe gk;/ w'dh ftd/Sh fe gkfe;skB gj[zu e/ fizBk dh epo
wzrbtko oks B{z T[;B/ nkgDhnK ftnki doK fJZe jh MNe/ pknd oki ftZu gzi ftXkB;Gk u'DK Xosh T[Zs/ skb m'Ae e/ efjzd/ jB fe T[Zs/ c[Zb uVQkT[Ad/ j'J/ T[BQK B{z ;?feT[bo
ftZu ;kYQ/ S/ ch;dh tXk fdZshnK, gozs{ o{pb dh f;js ;[XkoB 'T[BQK d/ g{oti Gb/ jh ;ZgK Bkb y/vD dZ; fdZsk. T[; dofwnkB w'dh Gkigk
bJh fJj th ekch BjhA fojk. j' u[ZehnK jB ns/ Gkigk bJh pj[ws tkb/ oj/ j'D, gozs{ j[D d/ Gkostk;h dk eZNV fujok j'fJnk eod/ ;B. j'
;Zg dh pikJ/ wkT{; Bkb y/vDk g;zd ;edk j?, fJ; soQK dh ;'u oZyD tkb/
:{eo/B d/ w;b/ B{z b? e/ fi; soQK o{; dh x/o/pzdh ehsh rJh fJZe ;[cDk fijk pD frnk j?. T[j Bk eod/ jB', d{i/ gk;/ w'dh dh gkoNh d/ f;nk;h wkfjo mhe j'D. fJj th ;zGt
j?, T[; s'A fJj ;ze/s gfjbK jh fwbD bZrk ;h fe ibdh jh eJh fizw/tko b'e fJj efjD ftZu wkD j?, fJ; Bkb e[ZM EKtK s/ Gkigk B{z
o{;h fJekBwh B{z fJZe MNe/ ftZu ysw eoB dh e'Jh e'fSS io{o f;oc ;Zsk s'A d{o j?, ;r'A fgSbhnK d' wfj;{; eo oj/ j? fe 'j[D e'Jh i'Xk fe;/ tesh ckfJdk th fwb ikt/. gozs{ nzs
ehsh ikt/rh. e[ZM ;wK gfjbK ftSt pkzko ftZu eZu/ s/b dh nepo B{z BjhA ftnkjh ikt/rh, ;r'A t/b/ fJj Bfozdo w'dh dh Sth B{z X{fwb
ehws ftZu p/sjkSk ewh B{z fJ; o{g ftZu t/fynk frnk. u'DK (2007 ns/ 2012) s'A 403 T[;dk pdbk u[ekT[D bJh w[;bwkB eo/rk. fJj skih jtk d/ M'Ae/ d/ nukBe
ftSb/SeK d/ fJZe tor dh okJ/ j? fe s/b dh ehws xZN oZyD ftXkfJeK tkbh ftXkB;Gk ftZu 50 dh bVehnK B{z fjzd{ gfotkoK dh pj{ o[e ikD ns/ j[w; dk e[ZM finkdk jh
d/ fgZS/ o{; ns/ fJokB B{z y;skjkb eoB dh :'iBk ezw eo frDsh th gko BjhA eo gk ojh j?. i/ pDkT[D dk nfGnkB uZb/rk.' nfj;k; eotkT[D tork j?.
ojh j?.
eo p/brkw z[pkB jh 'nkfJeB' T[BQK B{z e"D ;wMkJ/ fe Skdh- fco BjhA nkt/rk w"ek
o{;h fJekBwh dh w[Sfeb fJj j? fe T[j pj[s e[ZM nkgD/ s/ pDkT[D bJh ekch j[zdh sK fBg[zB$wkfjo ftnkj sK fBZih w;bk j[zdk j?. e"D nkw b'eK dh Bfozdo w'dh s'A i'
b ns/ r?; Gzvko T[s/ nkSfos j?. o{; d/ piN d/ nZX/ fjZ;/ dh fe; Xow-iksh ftZu ftnkj eo fojk T[whdK jB, fJj T[BQK d/ N[ZND tork
GogkJh s/b-r?; ezgBhnK jh eodhnK jB. T[;d/ e[b fBfonks s'rfVnk, ftB? efNnko, :'rh j?, fJj iBse pfj; dk ftSk j' jh j?. Gkigk bJh fJjh w"ek j? bt fijkd,
dk d'-fsjkJh Gkr th fJBQK ezgBhnK dk j?. fJjh BjhA, ;oeko BjhA ;edk. i/eo e'Jh i'o-ipod;sh xo tkg;h, jokwikfdnK-okwikfdnK
dk pj[s ;kok g?;k f;ZX/ -f;ZX/ fJBQK ezgBhnK ftZu bZfrnk j?. nkfdfsnkBkE ed'A d/ Gkigk d/ 'g';No iK X'ykXVh eodk j? sK T[;d/ j'S tor/ w[ZfdnK B{z ezY/ eo e/ ftek; ns/
;oekoh p?AeK d/ iohJ/ th fJjBK ezgBhnK ftZu ;oeko dk jh p[nkJ/' pD u[Ze/ j[zd/. fNekD/ s/ fbnkT[D bJh ekB{zB gfjbK ;[Sk;B dh fJzBh bzph beho fyZu d/D
g?;k bZfrnk j?. fJ; bJh s/b s'A j'D tkbh nkwdBh xZN j[zd/ s'A w"i{d j?. ekB{zB B{z nkgDk ezw eoB dk, i' nZr/ nkT[D tkb/ ;kbK ftZu
jh o{pb dh ehws j/mK ikD bZrh. d{ih tiQk fJj j? fe o{;h 1952 s'A b? e/ 2009 sZe iB;zx fdU. fJ;d/ bJh 'pj{ pDkU, Xh pukU' Biho pDh oj/. gozs{ i/eo fJj rZb
ezgBhnK T[Zs/ :{ogh :{BhnB dh o'e d/ ekoB o{;h cowK d{i/ ns/ pknd ftZu Gkigk B/ fSnkwk gq;kd tor/ nfGnkB ubkT[D dk e'Jh wsbp T[;d/ nrtkJh dh ;wM ftZu BjhA
d/SK s'A eoi BjhA b? gk ojhnK, Bshi/ ti'A T[BQK dh jkbs th w[yoih s'A b? e/ pboki wX'e, fco BjhA pDdk. fJ;/ soQK Xow th fJZe nkT[Adh sK B[e;kB y[d T[;/ dk j't/rk,
yokp j' rJh j?. nkT[D tkb/ fdBK ftZu jkbks j'o th ftrV ftneshrs w[Zdk jh j?. fe;/ th Xow feT[Afe Gkosh wsdksktK B{z t'N fdzd/
;ed/ jB feT[Afe nwohek B/ th o{; T[Zs/ o'e brkT[D dk nNb- nkvtkDh tor/ fdZri B/sktK ftZu fJj pzXB BjhA fe i/eo iBw T[; ;w/A ;ys c?;b/ b?D ftZu e'Jh finkdk
c?;bk eo fbnk j?. o{pb d/ fvZrD Bkb o{; dh wkoehN ftZu ftZu j'fJnk j? sK ftnesh T[;B{z pdb fMie BjhA j[zdh. T[;B{z tZvhnK T[whdK
wip{s j?;hns oZyD tkbhnK Gkosh dtkJh ezgBhnK d/ S/noK dh nrtkJh ftZu u'D bVh, gozs{ 3 BjhA ;edk . ftnesh nkgDh g;zd , gkbD ns/ N[ZND dk ;dwk ;fjD dh
ftZu s/i froktN nkJh j?. j[D/ fJZe - d' jcs/ gfjbK sZe Bkg;zd ns/ SoXk Bkb id'A ukj/ T[;B{z nkds fijh j' rJh j?. fJZe ;dwk T[j
Gkos, o{; d/ Bkb ;EkBe w[Zdok ftZu (Gkt vkbo Now SZv ;hNK s'A S[o{ ;co fJBQK 57 ;kbK ftZu pdb ;edk j?. fco xo tkg;h iK Xow podkSs eo bt/rh. gozs{ fco fe;/
e/) ezw-eki eoB dh oDBhsh pDk fojk ;h, gozs{ j[D T[;B{z tZX' tZX 182 ;hNK sZe jh gj[zfunk. gfotosB dk fJzBk wfjwk wzvB feT[A< Bfozdo w'dh d/ pBD ftZu pj[s ;wK
nkgD/ edw j"b/-j"b/ g[ZND/ j'Dr/. o{pb d/ fvZrD Bkb okwikd/ ns/ jokwikd/ tor/ tkeK dk bZr ikt/rk, feT[Afe T[whdtkoK ftZu
i/eo 2014 dh u'D ftZu Bfozdo w'dh gq:'r feT[A< fe;/ okiB/sk B{z b? e/ fJzBk Go';k pVh
dh nrtkJh ftZu bVh rJh u'D ftZu w[Sfeb Bkb pDdk j?.
okiBhsh dh Bpi cVB tkb/ eJh
Gkigk B{z fJzBk ftSkb pj[ws fwfbnk b'eK dk f;ZNk fJj j? fe fJj ;G Gkigk Bdhw
j? sK fJ;dh e[ZM yk; tiQk j?. fJ; dk 'r/w gbkB' j?. T[;dh oDBhsh

fJb?eSB ftZu gkoNh gqshpZXsk ns/
iksh dhnK ezXK N[ZN rJhnK feT[Afe

iBsk B{z w'dh ftZu fJZe nfijk Sy;
fdykJh fgnk, i' okiBhsh d/ gozgokrs

jEezfvnK s'A jN e/ ;[Sk;B B{z d/S d/ J/
izv/ s/ fbnkfJnk ;h. b'e iksh-Xow

dh f;nk;s d/yd/-d/yd/ p'o j' u[Ze/ ;B.

T[jBK Bz{ w'dh skzk jtk d/ M'Ae/ tKr
bZr/. T[j nkgD/ GkSDK ftZu r[ioks
d/ ftek; dk fieo eod/ sK d{i/ okiK

d/ t'NoK d/ nzdo T[whdK fjb'o' wkoB

bZrdhnK ;B. fJ; bJh b'eK B/ bkJhBK

ftZu bZr e/ Gkigk B{z ;z;d ftZu 280
dk nzeVk gko eotk fdZsk.

r/w gbkB sK BjhA
fJZXo Gkigk ns/ T[; Bkb sknb[e

gzikp g[bh; dh bkgotkjh ed'A ysw j't/rh

gzikp g[bh; dh xNhnk ekor[ikoh jh BjhA fpnkB eodh j? ;r'A fJ; Bkb yVQk j[zdk j?. nyho id'A EkD/ ns/ fibQ/
d/ wkwb/ brksko ;kjwD/ nk oj/ jB. T[;dh n;zt/dBShbsk dk th gsk d/ g[bh; nfXekohnK dh wBwkBh
skzk wkwbk wjhfBnK s'A bkgsk uZbdk j?. nkgD/ firo d/ N[eV/ d/ brksko ;kjwD/ nk ojh j? sK ftGkr
pZfunK B{z b? e/ n?cnkJhnko doi eoB bkgsk j' ikD dk i' dod T[BQK d/ d/ tZv/ nfXekoh fJ; s/ n?eSB feT[A
ftZu d/oh dk j?. g[bh; B/ d' fdB ftZu wksk-fgsk ns/ j'o gfotkoe w?Apo M/b BjhA b?Ad/< gzikp ;oeko B{z th fJj d/
jh ;{p/ d/ 14 fifbQnK ftZu nrtk d/ oj/ jB, T[;B{z g[bh; dh fJ; bkgotkjh yDk ukjhdk j? fe fJzB/ ;ko/ pZu/ i/eo
70 wkwb/ doi eo fdZs/ jB. fJjBK B/ j'o tXkT[D dk jh ezw ehsk j?. bkgsk jB ns/ T[BQK d/ gfotko gq/SkB
ftZu e[ZM wkwb/ tZfvnK d/ th jB. jB sK g[bh; wkwb/ B{z rzGhosk Bkb
g[bh; B/ fJzBh skpVs'V ekotkJh fJ; g[bh; dh fJ; ekoigqDkbh s'A sK bt/. vh ih gh y[d nkgD/ nXhB
bJh ehsh j? feT[Afe nrb/ wjhB/ ;[gqhw fJjh bZrdk j? fe T[;B{z fJ; Bkb e'Jh nfXekohnK B{z io{oh fBod/S d/D.
e'oN ftZu T[;B{z fJ; wkwb/ ftZu n?chv/ coe BjhA g?Adk fe bkgsk pZuk fe;/ nfijk sK BjhA j' ;edk fe T[BQK B{z
-ftN ckJhb eoBk j?. ;tkb T[mdk j? gfotko dk ;jkok pBD tkbk ;h, T[j nfij/ wkwfbnK dk gsk Bk uZbdk j't/
fe ;[gqhw e'oN B/ id'A r[zoh 27 Btzpo gfotko dk GftZy ;h. eJh pZfunK d/ . T[whd ehsh ikDh ukjhdh fe
B{z nkd/S fdZsk ;h fe bkgsk pZfunK gfotko sK EkD/ d/ uZeo eZN-eZN e/ bkgotkj g[bh; nfXekohnK ns/
d/ wkwb/ ftZu n?c nkJh nko doi eoe/ EZe rJ/. T[BQK w[skfpe g[bh; B/ wkwb/ eowukohnK d/ fybkc ekotkJh ehsh
T[BQK dh sbkS ehsh ikt/ sK g[bh; fszB B{z rzGhosk Bkb fbnk jh BjhA. id'A ikt/rh ns/ Bkb jh g[bh; j[D fJjBK
jcs/ pknd nukBe fJj ekotkJh feT[A th T[j EkD/ g[Zi/ sK fBokSk jh T[BQK d/ ;kfonK wkwfbnK B{z rzGhosk Bkb
eo ojh j?< g[bh; B/ gfjbK vhvhnko jZE bZrh. g[bh; dk fJj coz j? fe bt/rh. i/eo T[;B/ nfijk BjhA ehsk
doi ehsh ;h ns/ finkdkso wkwfbnK T[j w[;hps ftZu cfonkdh dh ;jkfJsk sK iBsk dk ftStk; g[bh; d/ gqsh
dh ckJhb pzd eo fdZsh ;h. pZfunK eo/, T[;B{z s;Zbh d/t/. fJzB/ ;ko/ j'o xZN j't/rk i' ;oeko bJh th mhe
d/ bkgsk j'D d/ wkwb/ ftZu g[bh; dh wkwfbnK ftZu fJ; soQK dh bkgotkjh BjhA j?.
fJj ekor[ikoh f;oc T[;dh bkgotkjh Bkb g[bh; d/ nkbk nfXekohnK ns/
gzikp ;oeko dh G{fwek T[Zs/ th ;tkb irrhs f;zx

fJzv'B/Shnk ns/ s[oeh ;w/s eJh ftek;Shb d/SK dh w[dok g[bkV ftZu ;cbsk dh T[vkD
ftZu th froktN nkJh j?. fJ;dk Gkos B{z f;ZXk B[e;kB j'fJnk
j? feT[Afe w'dh ;oeko Gkosh T[sgkdK bJh ftek;Shb d/SK Gkos B/ g[bkV ftfrnkB d/ y/so e?g;{b th G/fink frnk ;h, fi;B{z nZi ;z;ko ftZu i/eo fJZe skesto
ftZu pkzko sbkS ojh ;h. fJ;d/ Bkb jh e{NBhsh d/ w'ou/ ftZu fJZe j'o ;fXnk j'fJnk edw nZr/ nkekS s'A ;cbskg{ote Xosh T[Zs/ pq?Av fJzvhnk T[Go e/ nkfJnk j?, sK
T[Zs/ th fJZe BthA u[D"sh g?dk j' rJh j?. o{; Bkb Gkos d/ tXkfJnk j?. d/S ftZu pD/ ;G s'A tZv/ T[sko fbnk frnk j?. fJj fJZe tko T[; ftZu nkofEe soZeh d/ Bkb-Bkb
;zpzX uzr/ jB gozs{ nwohek ns/ :{og Gkos d/ tZv/ fpiB?; oke/N ih n?; n?b th wkoe-3 B{z ;cb ftZu d'-fszB b'eK B{z nkekS ftZu b? g[bkV ftfrnkB dh ;kvhnK T[gbpXhnK
gkoNBo jB. fes/ nfijk Bk j't/ fe o{; Bkb Bidheh dh s"o s/ dkfrnk frnk j?. fJj fJ; oke/ ik ;edk j?. oke/N fJ; e?g;{b B{z 125 dk th wjZstg{oB :'rdkB j?. fJ;o' B/
tiQk Bkb ;kB{z th fJjBK dh eVtkjN M/bDh gJ/. N dh gfjbh N?;N cbkJhN j?. fJ; soQK feb'whNo dh T[ukJh sZe b? e/ frnk, fJZe s'A pknd fJZe ;cbsk d/ Mzv/ rZv/
n;hA nkekS ftZu tZv/ ;?N/bkJhN G/iD fiZE/ fJj oke/N s'A tZy j' frnk ns/ jB, gozs{ E'VQ/ nc;'; dh rZb fJj j?
T[AM th g[shB dh jkbhnk :ksok ftZu fJZe eqhwhnkJh bhvo dh ;woEk oZyD tkb/ frD/-u[D/ w[beK fco g?okS{N d/ ;jko/ fJ;B{z pzrkb dh fe j'o ftfrnkBh ;zrmBK s'A e'Jh tZvh
d/ Gkos nkT[D B{z nwohek B/ g;zd BjhA ehsk j?. gZSwh d/SK ftZu Skfwb j' rJ/ jK. wzrb fwSB s'A ykVh ftZu T[sko fbnk frnk. e?g;{b y[Sypoh pj[s fdBK s'A BjhA nkJh j?.
d/ Bkb o{; d/ MrV/ Bkb Gkos B/ e[ZM yk; b?Dk-d/Dk BjhA pknd Gkosh g[bkV y'i ;zrmB (fJ;o') dh fJ; ekw:kp b?Afvzr Bkb nrb/ e[ZM
j?. Gkos B/ ;G d/ Bkb fwb e/ uZbDk j?, fJ; rZb B{z oki;h dh fJj fJZe uwedko ;cbsk j?. ;Zu ;kbK ftZu Gkosh y'ih db B{z uzB T[s/ fJ;o' d/ pokpo ;wM/ ikD tkb/
w'ou/ T[s/ ;ktXkBh d/ Bkb ;gSN eoB dh b'V j?. sK fJj j? fe jbe/ T[grqfj b? ikD T[skoB dh :'iBk B{z yzG bZr rJ/ jB. oZfynk iKu ;zrmB vhnkovhU dk piN
ftZu ;woEktkB ghn?;n?bth oke/NK d/ uzrk- yk;k j'D d/ pkti{d T[j e'Jh
gzikp NkJhwz ftZu Sg/ fJSfsjkoK bJh fJSfsjko d/D tkb/ y[d wkwb/ ftZu ;kv/ d/S B{z w[jkos jk;b j[D/ sZe e/tb nwohek ukbQh - pj[s ezw BjhA eo gk fojk j? , fbjkik
fizw/tko jB ns/ SghnK ouBktK d/ gkso ekbgfBe jB i' nkw fizdrh j? go ihan?;an?batha ftZu ;kvk jZE gzskbh ;kb gfjbK nkgD/ ng'b' oZfynk d/ y/so ftZu nk:ks T[s/ ;kvh
d/ ftZu fe;/ Bk fe;/ Bkb fwbd/ i[bd/ j' ;ed/ jB. b/yeK dhnK nkgDhnK szr fojk j?. fJ;d/ ;ko/ gq'i?eN j[D sZe nfGnkB ftZu frDsh d/ 19 b'eK B{z fBoGosk xZN j'D dk Bkw BjhA b? ojh
ouBktK T[jBK dh ebgBk s/ nkXkfos jB ns/ b/ye nkgDhnK ouBktK n;cb oj/ ;B. gozs{ fJ; tko d/ goy/ uzdowk T[Zs/ gj[zuk e/ T[E'A T[BQK B{z fizdk j?. y/shpkVh ns/ f;js d/ y/soK ftZu
bJh y[d fizw/tko jB. gD s'A bZrdk j? fe fJ; seBhe B{z th tkg; fbnk ;fenk j?. fJB;kB B{z th ;kv/ iKu - nB[;zXkB dh jkbs
n;hA ;kX fbnk j?. ;G s'A tZvh rZb nkekS ftZu b? ikD dh ;woEk T[; s'A ekch ewi'o j?. ;kB{z ftfrnkB d/ jo
fJj j? fe fJ;o' B/ nkgD/ fJ; gq:'r d/ fJbktk f;oc o{; ns/ uhB d/ e'b j?. y/so ftZu nZr/ tXDk j't/rk, T[d'A
iohJ/ fJB;kB B{z ;g/; ftZu G/iD d/ fJ;o' dh fJ; ekw:kph s'A pknd n;hA d[Bhnk ;kB{z fJZe nkX[fBe Sesh d/ o{g
ok;s/ T[Zs/ gfjbk edw tXk fdZsk j?. Gkoh ;?NbkJhN G/iD d/ wkwb/ ftZu sK ftZu gSkD/rh.
nksw fBoGo j'tKr/ jh, nopK vkbo
ihn?;n?bth wkoe-3 oke/N d/ Bkb d/ ewoShnb bKfuzr wkoehN ftZu th noi[B
wB[Zy B{z nkekS ftZu b? ikD tkbk fJZe Gkos dh n?ANoh j' ikt/rh.

21 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

gq/fwek B/ ;[ZN/ J/no j';N; 's/ row B{vb s/ nekbhnK d/ fdbK 's/ ;[Jh tKr u[ZGh w'dh dh rZb!

gq/wh B/ fdZsh ijkz 'u'A ;[ZND dh Xweh uzvhrVQ-gqXkB wzsoh Bfozdo w'dh wzsoh dbihs f;zx uhwk dk efjDk j?

dh 'wB eh pks' nekbhnK d/ fdbK 's/ ;r'A ;ojZd gko s'A fJj BSk nk fojk fe ;{p/ 'u BS/ dh ;wZf;nk B{z f;nk;h
;{Jh tKr u[ZGh j?. n;b 'u n?stko B{z j?. d{i/ gk;/ fJ; wkwb/ ;zpzXh f;Zfynk w[Zdk BjhA pDkT[Dk ukjhdk, ;r'A fJ;
o/vhU 's/ 'wB eh pks' gq'rokw 'u gqXkB
wzsoh Bfozdo w'dh B/ gzikp 'u BS/ dh dk jZb eZYDk ukjhdk j?.
bs 's/ fuzsk zkjo ehsh ;h. fzeo:'r
j? fe gzikp d/ nekbh B/sktK 's/ sK w'dh B/ n?stko B{z o/vhU 's/ 'wB eh
gfjbK jh voZr s;eoh d/ eJh d'S bZr/ pks' gq'rokw 'u B"itkBK dh BS/ tZb
j'J/ jB, T[Zgo'A w'dh d/ gzikp 'u BfSnK ikD dh gqftosh 's/ fuzsk zkjo ehsh
;zpzXh fuzsk zkjo eo fdZsh j?, i' ;h. T[BQK B/ B"itkBK 'u BS/ dh bZs 's/
nekbhnK B{z ok; BjhA nk ojh. rZb eod/ j'J/ gzikp dk BK fbnk ;h

fJ; wkwb/ ;zpzXh T[g w[Zy wzsoh ns/ fejk ;h fJ; ;{p/ 'u BSk eo oj/
B"itkBK dhnK wktK pj[s r[Z;/ ns/
;[ypho pkdb gfjbK jh efj u[Ze/ jB
d[yh jB. gqXkB wzsoh dk efjDk ;h fe
fe BS/ dh y/sh gzikp 'u BjhA j' ojh,
BS/ d/ eko'pko dk g?;k nZstkdh ezwK
'u brkfJnk iKdk j?.

nkfyo JhH vhH ;kjwD/ gS/ j'J/ i?zh ph

EkJh (fpT{o') J/no J/Shnk dhnK ikoh j'JhnK fJBQK s;thoK B/ ;'Sb whvhnk ibzXo, (fpT{o') d/S ns/ ftd/S ftu j'J/ bkJhc S'nz dh g?w/AN
;kJhN; 's/ sfjbek wuk fdZsk j?. nfijk fJ; bJh feT[Afe p?Aeke s'A BkBfinKr, jtkbk d/ zohJ/ NqK;co ehs/ ikD d/ wkwb/ dh iKu eo ojh JhHvhH
uhB 'u ikD tkbh cbkJhN 'u nfijk e[M tkgfonk fe d/yD tkb/ d/yd/ jh ofj (fJBc'o;w?AN vkfJo?eN'o/N) d/ ;kjwD/ nkfyo gzikph rkfJe i?zh
rJ/. ph B{z jkzo j'Dk jh fgnk. i?zh ph nZi gfjbh tko JhH vhH ;kjwD/
g/S j'J/. JhH vhH nfXekohnK B/ gzikph rkfJe i?zh ph B{z s'A fdB d/
;{soK w[skpe wfjbk :ksoh B{z T[; ;w/A ekch r[Z;k nkfJnk id'A T[; B{z gsk eohp ;kY/ 6 xzN/ sZe bzph g[ZSfrS ehsh. i?zh ph B{z nrb/ jcs/
d;skt/zK ;w/s d[pkok g/S j'D bJh fejk frnk j?. eJh tko ;zwB
bZrk fe ijkz nzdo T[; dh ;hN T[; d/ p[nkJ/cq?Av Bkb BjhA j?. robcq?Av B{z fJ; G/i/ ikD s'A pknd nZi gfjbh tko gzikph rkfJe i?zh ph JhH vhH
rZb 's/ fJzBk zpod;s r[Z;k nkfJnk fe T[; B/ ;ot ehsh rJh rowkrow d/ nf;;N?AN vkfJo?eNo fBoziB f;zx ;kjwD/ g/S j'J/. ;t/o/ eohp
B{vb; ns/ row gkDh B{z T[E/ yVQh fJe J/no j';N; d/ w{zj 's/ ;[ZN fdZsk. 10H30 ti/ i?zh ph nkgD/ tehb nfBb Sowk Bkb e{b o'v 's/
;fEs JhH vhH dcso gj[zu/. i?zh ph s/ JhHvhH nfXekohnK B/ eohp
s[;hA fJ; xNBk dh sfj B{z gVQ'r/ sK s[jkB{z bZr/rk fe d't/A jh gq/wh-gq/fwek YkJh ti/ sZe ns/ fco bzu s'A pknd 4 ti/ s'A b? e/ Skw d/ 6H30
ti/ sZe g[ZSfrS ehsh. eohp 6 xzN/ ubh g[ZSfrS d"okB i?zh ph
f;ofco/ ;B. ;hN p[nkJ/cq?Av B/V/ Bk fwbD ekoB T[; B/ J/no-j';N; 's/ rowrow s/ T[;d/ eko'pko, S'n, gqkgoNhz nkfd ;zpzXh g[ZSfrS ehsh rJh.
B{vb; ns/ gkDh ;[ZfNnk sK T[jh d{o ;hN 's/ p?m/ p[nkJ/cq?Av B/ J/no j';N; B{z e?B/vk f;NhzB i?zh ph B/ JhH vhH nfXekohnK ;kjwD/ ;gSNheoB
ijkz Bkb T[vk d/D dh Xwek th fdZsh. th fdZsk fe T[j fgSbhnK g/ShnK d"okB feT[A BjhA nk ;fenk.
i?zh ph dk gZy fJj fojk fe ftd/S ftu j'D ekoB T[j g/S BjhA j'
fJj ;G j' fojk ;h ns/ pkeh :ksoh xNBk dh s;tho ns/ thvhU b?D 'u ;fenk. ;{soK B/ dZf;nk fe JhH vhH nfXekohnK B/ g[ZSfrS ehsh
o[ZM/ j'J/ ;B. fJ; d"okB J/no j';N; dh uheD dh nktkz ;[D e/ cbkJhN 'u
w"i{d eo{ w?Apo T[E/ gj[zu/. d/yd/ jh d/yd/ wkwbk fJzBk rzGho j' frnk fe eo{ w?Apo fe d/S-ftd/S ftu T[; tb'A fezB/ S'n, fcbw n?bpwK ehshnK rJhnK
jB. T[es eko'pko s'A d/S iK ftd/S ftu j'D tkbh ewkJh dh
J/no-j';N; B{z ;zGkbD bZr/ ns/ T[; d/ pukn 'u nk rJ/. NqKi?eSB fet/A ns/ feE/ j'Jh. nkvhU ezgBh ;ghv dh NqKi?eSB
id'A ijkz 'u fJzBk e[M tkgfonk sK gkfJbNK ns/ ijkz d/ j'o nfXekohnK ;zpzXh th g[ZfSnk frnk. ;{soK B/ dZf;nk fe nZi gfjbh g/Sh ftu
j'J/ ;tkb-itkp s'A pknd i?zh ph B{z nrb/ 7 fdBK ftu g/Sh
B{z ijkz o'e e/ f;ofco/ nkfSe ns/ T[; dh gq/fwek B{z ;kwkB ;D/ pkjo eoBk d"okB gqkgoNh, S'n, fcbwK s'A j'D tkbh ewkJh ns/ NqKi?eSB dh
fgnk. nZr/ dh :ksok 'u e'Jh o[ektN Bk j't/ fJ; bJh ijkz B{z tkg; w'V fbnk fvN/b d;skt/z fbnkT[D bJh fejk frnk j?.
frnk ns/ 90 fwzN dh :ksok B{z oZd eo fdZsk frnk. fJ; g{oh xNBk Bkb pkeh
;ko/ :ksohnK B{z ekch w[Seb j'Jh. nkfSe B/ dZf;nk fe J/no j';N; Bkb T[;
dk MrVk fpb B{z b? e/ j'fJnk ;h, fJ; tiQk Bkb T[; B/ r[Z;/ 'u nfijk efj
fdZsk ;h.

HERBAL, HAIR & BEAUTY

22 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

;[ypho pkdb B/ f;ZyK dh ekbh nstkdh ;Jhd B/ Gkos B{z

;{uh dk wkwbk w[V T[mkfJnk mfjokfJnk g/Skto jwb/ dk d'Sh

g/Skto (fpT{o') fJe gk;/ fiZE/ g/ th Gkos fto'Xh xVsk xVB ftu bZrk fdZsk. Bk gkfe;skB ;[Xodk j? Bk fJj
Skto d/ ;e{b ftu j'J/ nZstkdh jwb/ j'fJnk j?. fJj nZstkdh fi; B{z
ftu wko/ rJ/ pZfunK dk ;'r ;kok d/S gkfe;skB dh S?n gqkgs j?. T[j nZstkdh. Gkos ftu 26$11 d/ jwb/
wBk fojk j?, T[ZE/ nZstkdh ;Jhd ni/ nZstkd fi; B/ T[BQK d/ xoK B{z jh T[ikV
B{z nzzkw d/D tkb/ fJ; nZstkdh B/
fJe tko fco nkgD/ fdwkr d/ d'rb/

gD dk ;p{s fdZsk j? ns/ fejk fe j? g/

Skto ftu j'J/ nZstkdh jwfbnK fgZS/
Gkos dk jZE j?. we;d ;kc j? fe fJj

xNhnk ;'u dk ftnesh wo/ pZfunK dh

bkS 's/ th nZstkd dhnK xVsk xVB
dh e'fSS eo fojk j? s/ b'eK B{z GVekT[D
dh e'fSS eo fojk j?.

g/Skto ftu j'J/ jwfbnK 's/
gqshfefonk fdzd/ j'J/ ;Jhd B/ fJSkfonK
ftu fejk fe fJ; d/ bJh Gkos fzzw/
tko j?. T[; B/ dkntk ehsk j? fe

gkfe;skB ftu nZstkdh tkodksK

bJh ncrkB-gkfe pkovo 's/ pfDnk
Gkosh d{sxo fzzw/tko j?. ;G s'A d[Zy
dh rZb fJj j? fe jkfcz ;Jhd B/ fJj
rZbK bkJht N?bhftzB 's/ ejhnK ns/
fJe gkfe;skBh B/sk B/ fJ; dh fBzdk

sZe BjhA ehsh.

uzvhrVQ (fpT{o') gzikp d/ T[g w[Zy wzsoh ;[ypho f;zx pkdb B/ nZi e/Adoh rqfj g/Skto jwbk L fJj jB pZfunK d/
wzsoh okiBkE f;zx B{z nghb ehsh j? fe f;ZyK dh ekbh ;{uh dh w[V ;whfynk ehsh
ikt/ ns/ fiBQK ftneshnK dh fe;/ e/; ftu Sw{bhns BjhA j? T[BQK d/ Bkw ;{uh r[BkjrkoK dh gfjbhnK s;thoK
ftu'A s[ozs jNkJ/ ikD. nZi fJE/ T[g w[Zy wzsoh d/ whvhnk ;bkjeko izrtho f;zx
B/ fejk fe T[g w[Zy wzsoh tb'A e/Adoh rqfj wzsoh B{z gZso fby e/ fejk frnk j? fe g/Skto (fpT{o') gkfe;skB d/ g/
rqfj wzsokb/ dh ftd/S vthzB tb'A poeoko oZyh rJh fJj ;{uh ykwhnK Bkb Goh Skto 'u 100 s'A fznkdk ;e{bh pZfu
j'Jh j? ns/ f;ZyK bJh gq/SkBhnK g?dk eo ojh j?. nK d/ eksb nZstkdhnK dhnK
gfjbhnK s;thoK ;kjwD/ nk rJhnK
T[BQK fejk fe ;{uh ftub/ BktK Bkb fwbd/-i[bd/ BktK tkb/ b'eK B{z jtkJh jB. gkfe;skBh-skfbpkB tb'A ikoh
nZfvnK 's/ gq/SkBh dk ;kjwDk eoBk g?Adk j?. T[BQK B/ rqfj wzsoh d/ fJj th fXnkB ehshnK rJhnK, fJBQK s;thoK 'u
ftu fbnKdk fe ftd/SK ftu t;d/ f;ZyK tb'A ;oeko B{z brksko fJ; ;pzXh nZstkdh nkgDhnK pzd{eK Bkb Bzo
fSekfJsK ehshnK iKdhnK jB ns/ fJ; ;{uh B{z w[V gVskb eoe/ fBod'S ftneshnK nk oj/ jB. 16 d;zpo B{z gkfe;skBh-
d/ Bkw jNkT[D dh wzr ehsh ik ojh j?. T[BQK fejk fe gzikp ;oeko Bkb ftuko- skfbpkB d/ p[bko/ w[jzwd y[ok;kBh B/
tNKdo/ d"okB rqfj wzsokb/ tb'A i' ikDekoh w[jZJhnk eotkJh ik ojh j? T[; Bkb fJj dkntk eod/ j'J/ jwb/ B{z ;jh
63 ftd/Sh BkrfoeK B{z thzk o'eK sfjs Skwb ehsk frnk j? fi; ftu'A 31 dZf;nk ;h fe gkfe;skBh c"i bzp/ ;w/A
ftneshnK dh w[ezwb d;skt/z Bk j'D ekoB s;dhe BjhA j' ;eh j?. T[BQK fejk s'A T[BQK d/ bVkfenK d/ gfotkoK B{z
fe gzikp ;oeko Bkb okpsk ekfJw eoe/ nfij/ BktK B{z s[ozs ;{uh ftu'A jNkJ/ fBSkBk pDkT[Adh ojh j?. p[ZXtko B{z
ikDk ukjhdk j? i' fe;/ e/; ftu b'VhAd/ BjhA jB. T[BQK B/ rqfj wzsoh d/ fXnkB gkfe;skB dh iBsk ;'r wBkT[Ad/ j'J/
ftu fJj th fbnKdk fe toswkB ;w/A ekbh ;{uh dh ;whfynk bJh e'Jh ftt;Ek pZfunK B{z SoXKibh fdZsh. nZstkdhnK
BjhA j? ns/ nfij/ ftu i' ftnesh fe;/ e/; ftu b'VhAd/ BjhA jB T[BQK d/ BK ;{uh B/ ;e{b 'u dkyb j' e/ wk;{w ;e{bh
ftu poeoko oZyD dh e'Jh s[e BjhA pDdh. T[BQK rqfj wzsoh B{z nghb ehsh fe pZfunK d/ y{B Bkb j'bh y'bh. jwb/ 'u
fJ; ;{uh dh brksko ;whfynk j[zdh ofjDh ukjhdh j?. 141 b'eK dh w"s j' rJh. jwb/ dh fzzw/
tkoh gfjbK jh sfjohe-J/-skfbpkB b?
n"os d/ g/N 'u'A 300 s'A u[Zfenk j?.

tX/o/ gZEohnK fBebhnK

gS/ ktB jwb/ ftZu wo/ pZfunK dh epo

g[ZNdk o' fgnk ed/ Bk o'D tkbk w[jzwd

irokUA, (fpT{o') fJe n"os g/N 'u dod dh fSekfJs b? e/ ;EkBe f;tb g/Skto (fpT{o') gkfe;skB d/ g/ N'N/-N'N/ j' frnk, id'A g/Skto d/ nkowh dcBkJhnK jB go T[BQK B{z fJBQK S'NhnK
j;gskb 'u nkJh sK iKu-gVskb wro'A T[;dk gZEohnK eZYD bJh nkgq/SB Skto ftu epo g[ZND dk ezw eoB ;e{b ftu wko/ rJ/ wk;{wK dhnK bkSK
ehsk frnk. vkH oSgkb f;zx uhwk dh nrtkJh 'u Nhw tb'A 45 fwzN dh w[SZes tkb/ ski w[jzwd dk fJe n;{b j? fe B{z dcBkT[D bJh fbnKdhnK rJhnK. bkSK dk Gko j[D sZe dcBkJh rJh
Bkb ehs/ rJ/ fJ; ;cb nkgq/SB d"okB doiBK BjhA ;r'A ;?AeV/ gZEohnK fBebhnK. fe;/ th bkS s'A tZX wfj;{; j'fJnk.
vkH uhwk B/ dZf;nk fe gZEohnK dh frDsh 300 d/ eohp pDdh ;h, fi; 'u fJe b'eK B{z dcBkT[Ad/ j'J/ T[j o'Ad/ BjhA jB ski w[jzwd B/ fejk fe T[; B/ jo ski g/Skto d/ ofjwkB pkpk eporkj
tZvh gZEoh th Skwb j?. ikDekoh nB[;ko ;EkBe nrtkV vkbk b'g'A tk;h ftu ezw eod/ jB. fgSb/ wzrbtko B{z
feoBdhg e"o d/ fYZv 'u fznkdk dod j'D ekoB T[;d/ gfotkoe w?poK tb'A T[;B{z go ski w[jzwd dk fJj n;{b T[; ;w/A T[wo, nkeko ns/ Gko dhnK bkSK
f;tb j;gskb dkyb eotkfJnk frnk. dod tX/o/ j'D dh fSekfJs 's/ j;gskb ;Zs nZstkdhnK B/ g/Skto d/ nkowh
d/ nkgq/SBK d/ wkfjo vkH oSgkb f;zx uhwk tb'A feoBdhg e"o d/ g/N dh ;e?B ;e{b ftu dkyb j' e/ esb/nkw ehsk
eotkJh rJh. ;e?B fog'oN 'u feoBdhg e"o d/ fgZs/ 'u gZEoh gkJh rJh. fJ; 's/
vkH uhwk dh nrtkJh 'u j;gskb dh Nhw tb'A nZi T[;dk nkgq/SB ehsk frnk. ;h, fi; ftu 140 pZfunK dh w"s j'
nkgq/SB d"okB vkH uhwk ;w/s Nhw j?okB ofj rJh id'A feoBdhg e"o e/ fgZs/ 'u rJh ;h. e[M xzfNnK pknd jh ecB
fJe s'A pknd fJe ;?AeV/ S'NhnK-S'NhnK gZEohnK fBebD bZr gJhnK. Nhw B/
ftu fbgN/ fJBQK wk;{wK dhnK bkSK
nkgq/SB d"okB nZXk ;?ANhwhNo dhnK eohp 300 ns/ fJe tZvh eohp fszB ;?ANhwhNo epfo;skB gj[zukJhnK ikD bZrhnK.
dh gZEoh eZYh.
fJj gfjbh tko BjhA j? id'A ski B/

nZstkdh jwb/ ftu wko/ rJ/ b'eK dhnK

bkSK dcBkJhnK. 2009 ftu whBk
pkzko ftu XwkfenK ftu 105 b'e wko/
rJ/ ;B. T[;h ;kb y?po pkzko ftu 50
b'eK dh w"s j'Jh ;h go g/Skto jwb/
ftu wko/ rJ/ fJBQK wk;{wK bJh fdb

e[M fznkdk jh d[yh ;h.
ski gfjbh tko jzM{ o'e BjhA

;fenk. T[; B/ fJBQK pZfunK dh epo

g[ZND d/ g?;/ th BjhA bJ/. T[; dk

efjDk j? fe T[j nkgD/ pZfunK B{z

dcBkT[D d/ g?;/ fet/A b? ;edk j?.

23 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

:{;c B{z nkfJnk r[Z;k sK doSe B{z wko fdZsk EZgV coK; ftu jwb/ dh Szek ekoB ;[oZfynk tXkJh

EZgV wko fdZsk. gmkB id'A fobkfJz; g?fo;, (fpT{o') coK; ftu fgSb/ fdBhA j'J/ fszB fjz;e jwfbnK s'A pknd iBse EktK s/ ;[oZfynk tXkJh ik ojh
j?. coK; d/ gqXkB wzsoh w?B[J/b tkb;
feqe/N ;N/vhnw ftu pZb/pkzh eo oj/ B/ fejk fe ;VeK s/ j[D gfjbK s'A
;B sK T[j fJe B"itkB doSe tZb'A fznkdk g[bh; fdykJh d/t/rh s/
ehsh fNZgDhnK s'A Bkokz j' rJ/. pV"dk feq;w; d/ fdB c"i d/ itkBK B{z ;ko/
feqe/N ;zrmB d/ ;eZso ;B/j/b gkfoy d/S ftu skfJBks ehsk ikt/rk. c"ih
SfjoK d/ wjZstg{oB e/Ado, ;N/SB,
w[skpe, doSe w?u d/ d"okB gmkB ns/ NoK;g'oN B?NtoeK s/ skfJBks ehs/
j'o fyvkohnK 's/ 'rzdh fNZgDhnK' eo ikDr/. tkb B/ fejk fe coK; s/
fojk ;h. gkfoy B/ fejk, ''fJj B"itkB nZstkdh ysok j? s/ gfjb/ dh soQK d/
uhe fojk ;h ns/ id'A nzpksh okfJzv{ jh jwfbnK dh Szek j?. fzeo:'r j? fe
gfjbK j'J/ jwfbnK ftu'A d' jwbktoK
tor/ j'o fyvkoh pZb/pkzh eo oj/ ;B B/ fJ;bkfwe Bkno/ brkJ/ ;B. B?AN;
sK T[BQK s/ th rbs fNZgDhnK eo fojk fJbke/ ftu j'J/ jwb/ ftu zywh d'
b'eK ftu'A fJe dh j;gskb ftu w"s
;h. gmkB fJ; soQK d/ fttjko B{z ;fjD j' rJh.

tv'dok, (fpT{o') Gkosh feqe/No :{;c eoB d/ w{v ftu BjhA ;B. fJ; bJh fJe j'o r/Adpkz s/ rbs n?eSB ekoB p?B
gmkB B/ pV"dk ns/ izw{ eSwho ftukb/
oDih Nokch feqe/N w?u d/ d"okB fJe nkT{N j'D s'A pknd T[BQK B/ B"itkB B{z
B"itkB doSe dh 'rzdh fNgDhnK' ekoB
vq/f;zr o{w ftu p[bkfJnk ns/ T[; B{z 2

EZgV wko/.@ gkfoy w[skpe, 'id'A :{;c
d/ S'N/ Gok fJockB gmkB B{z fJ; xNBk

pko/ gsk uZfbnk sK T[j ;fEsh B{z ezNo'b

eoB bJh vq/f;zr o{w ftu nkJ/.

;g/B dh okie[wkoh Bz{ N?e; joko/, (fpT{o') fzzpktp/ d/ nkc ;fgBo w?bew tkbo B{z nkJh;h;h B/ rbs
n?eSB ekoB e"wKsoh feqeN s'A w[nZsb eo fdZsk j?. nkJh;h;h B/ dZf;nk fe
u'oh eoB ftZu z[owkBk gqhN'ohnk ;fEs jkJh gockow?A; e/Ado ftu j'J/ N?;N d"okB tkbo dk r/Adpkzh
n?eSB BikfJz gkfJnk frnk.
nwho j't/ u'oh eo ;edk j?. ;g/B dh
okie[wkoh B{z jh b? bU. okik fcfbg r/Ad ;[ZNd/ ;w/A T[; d/ jZE s?n 15 fvroh s'A tZX w[Vd/ jB fi; ekoB T[; B{z
dh G?D okie[wkoh feq;NhBk B{z N?e;
u'oh eoB d/ wkwb/ ftu z[owkBk w[nZsb eo fdZsk frnk. fgSb/ wjhB/ pzrbkd/S fybkc d{i/ N?;N d"okB T[; dk
brkfJnk frnk j?.fzeo:'r j? fe n?eSB SZe d/ x/o/ ftu nkfJnk ;h. T[; w?u ftu tkbo B/ 6 fteNK bJhnK ;B.
feq;NhBk Skjh ykBdkB dh gfjbh w?Apo
j?, fi; B{z N?e; u'oh d/ wkwb/ ftu nkJh;h;h fJ; ;kb BikfJz n?eSB fybkc ;ys edw T[mkT[Ad/ j'J/ gkfe;skB
ndkbs ftu g/S j'Dk fgnk. fJj d/ ;Jhd niwb, w[jzwd jchz, Sqhbzek d/ ;fusok ;/BkBkfJe/, fBT{zhb?Av d/ e/
fJfsjk;e c?;bk 4 ;kbK dh iKu s'A B ftbhnw;B, fzzpktp/ d/ gq';go Us;/nk ns/ pzrbkd/S d/ ;'jkr rkzh s/
pknd nkfJnk j?. ndkbs B/ feq;NhBk ekotkJh eo u[Zek j?.
B{z nkgD/ gsh d/ Bkb N?e; u'oh eoB
dk d'Sh gkfJnk j?. ndkbs B/ pZfunK B{z S"Ae jfEnkoK dk
feq;NhBk B{z 2H7 fwbhnB g"Av dk
w?fvqv, (fpT{o') ;[DB ftu fJj G[rskB eoB dk j[ew fdZsk. fzeo:'r BthA fdZbh, (fpT{o') Jhb/wh NqkJhJ/ ncohek dk fJe fttkdrq;s y/so j?.
rZb E'VQh nihp bZrdh j? go fJj j? fe feq;NhBk tZb'A ehsh rJh fJ; Arb fJe nfijh EK j?, fiE/ s/ b'e jo Jhb/wh NqkJhJ/Arb s/ dZyDh ;{vkB,
rZb ;Zu j? fe pzdk ukj/ fizBK wozh N?e; u'oh d/ wkwb/ ekoB i{B ftu ;w/A okJhcb b? e/ x[zwd/ jB. fJBQK B{z ehBhnk s/ fJE'ghnk fszB/ jh nkgDk
okie[wko ekob'; B{z nkgDh rZdh d/y e/ jh ;wM nkT[Adk j? fe xo ftu jZe iskT[Ad/ jB. fJj fttkd T[d'A
SZvDh gJh ;h. ykD B{z o'Nh p/SZe Bk j't/ go okJhcb tXhnk ;h id'A 1914 ftu fJe NqhNh
jo e'Jh oZydk j?. fJ; fgzv d/ pZu/ B/ pZeohnK uokT[D tkb/ s[oekBk b'eK
okJhcb Bkb y/vd/ jB. fJBQK s;thoK B{z fes/ th ikD-nkT[D dh nkzkdh d/
ftu d/y' fJe fBZek pZuk fet/A okJhcb D dh e'fSS ehsh ;h.
cV e/ yVQk j?. Jhb/wh NqkJhJ/Arb g{oph

S L RAJU, ASTROLOGY AD

24 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

i/bQ 'u ofjzd/ j'J/ fgU pD frnk iBT{:koe d/ d' g[b; nc;oK dk r'bh wko e/ esb

;h w[zpJh jwfbnK dk dS' h dk efjDk j? fe SBhtko B{z j'Jh fJ;
r'bhpkoh dh xNBk ftu fJe jwbkto
fBT{:koe (fpT{o') po[efbB ftu xNBk r'o/ g[b; nc;o tZb'A fJe fBjZE/ th wkfonk frnk. ni/ fJj ;gZSN BjhA
fBT{:koe d/ d' g[b; nc;oK dk r'bh ekb/ ftnesh dk rbk x[ZN e/ wkoB j'fJnk j? fe T[; B/ y[de[Sh ehsh ;h sK
wko e/ esb eo fdZsk frnk. ;EkBe ns/ rq?Av fiT{oh tZb'A nc;o fybkc e'Jh fco T[; dk esb j'fJnk ;h.
whvhnk dk wzBDk j? fe fJj jwbk xks ekotkJh Bk eoB d/ c?;b/ s'A pknd
brk e/ ehsk frnk bZrdk j?. tkgoh j?. fBjZEk ekbk ftnesh S/ fBT{:koe g[b; ftGkr d/
pZfunK dk fgsk ;h. ;EkBe whvhnk nfXekohnK B/ ftGkr d/ nfXekos
d' g[b; nc;oK B{z r'bh wko dh fJj NftZNo g/i 's/ fbfynk j?, 'po[efbB
ftu nZi fvT{Nh d"okB wko/ rJ/ ;kv/
;fj:'rhnK bJh n;hA gqkoEBk eod/ jK.
fJ; s'A gfjbK n?ZBH tkJhH ghH vhH d/
p[bko/ ;koi?AN bh i'A; B/ dZf;nk fe
wk:Nob ns/ NKgfeB; n?tfBT{z d/ B/
V/ d' g[b; nc;oK B{z r'bh wko fdZsh
rJh.

'fd g';N' ypo ftu fejk frnk j?
fe nZstkd Bkb BfiZmD bJh d't/A
g[b; nc;o UtoNkJhw eo oj/ ;B ns/
nkgDh eko ftu p?m/ ;B. T[;h d"okB
fJe pzd{eXkoh T[BQK dh rSs tkbh eko
d/ e'b nkfJnk ns/ T[; B/ T[BQK B{z r'bh
wko fdZsh. ;EkBe whvhnk d/ nB[;ko
r'bh wko e/ jwbkto fJe ;pt/n
;N/SB tZb GZfink, fiZE/ T[; B{z r'bh
tZih. fBT{:koe g';N d/ nB[;ko
jwbkto B/ y[d B{z r'bh wkoh.

fJ;bkwkpkd (fpT{o') gkfe;skB ftu g/Skto jwb/ s'A fJe fdB pknd w[zpJh ekb/XB s/ tZvk y[bk;kL ;ft; p?AeK ftu GkoshnK d/ 4,449 eo'V o[gJ/
jwfbnK d/ d'Sh zehT[o byth B{z zwkBs 's/ fojkn eoB dh Gkos ;ys SpdK
ftu fBzdk eo fojk j? go ;ZukJh sK fJj j? fe byth bJh i/bQ ed/ th i/bQ torh BthA fdZbh, (fpT{o')ekb/ XB d/ wkwb/ ftu j[D sZe ;G s'A tZvk y[bk;k j'fJnk j?. ekb/ XB dh iKu bJh rfms ehsh rJh
n?;H nkJhH NhH dh fog'oN w[skpe ;ft; p?Ae ftu 339 GkoshnK d/ ykfsnK ftu 4,449 eo'V o[gJ/ ekbk XB j?. id'A fe d/
BjhA ;h. i/bQ ftu ofjzdk j'fJnk T[j nkbhSB fzzdrh fpsk fojk ;h ns/ i/bQ
gqSk;B tZb'A T[; B{z ;kohnK thH thH nkJhH ghH ;j{bsK fdZshnK ik ojhnK ;B. i/ S ftu 14,958 eo'V o[gJ/ dh p/fj;kph ;zgZsh j?. n?;H nkJhH NhH B/ ekbk XB o'eD bJh 13 ;ys ftt;EktK dh f;ckfoS th
bQ ftu ofjzd/ j'J/ T[; B/ nkgDh gsBh Bkb nkgDhnK oksK th ozrhB ehshnK, ehsh j?. n?;H nkJhH NhH tZb'A ;[gohw e'oN B{z ;"Agh fJe fog'oN dk fJe fjZ;k ;oeko B{z ikoh ehsk. fJ; d/ w[skpe, coK;
;oeko B/ n?uH n?;H phH ;hH dh i/B/tk pqKu d/ 628 Gkosh ykskXkoeK d/ BK fdZs/ ;B. fJBQK ftu'A 79 d/ fybkc N?e; ftGkr
fi; dk ;p{s T[; dk pZuk j?.
B/ ekotkJh S[o{ eo fdZsk j?. n?;H nkJhH NhH B{z 289 yksfsnK ftu e[M th p?b/A; BjhA fwfbnk j?. 201 ykskXkoe ngqtk;h
y[chnk J/iz;hnK w[skpe bSeo-J/-s'fJpk dk fJj ewKvo i/bQ ftu ;?o- jB iK fco T[BQK dk e[M th nsk-gsk BjhA j?. ykfsnK dh j[D sZe dh iKu ftu 2,926 eo'V o[gJ/ dh nx'fSs nkwdB
;gkN/ bJh fB:fws o{g Bkb pkjo fBebdk ;h s/ nkgD/ gfotko ns/ d';sK Bkb ;kjwD/ nkJh j?. fJBQK s/ s?n fB:wK d/ w[skpe N?e; ns/ T[; s/ ftnkz dk G[rskB eoB d/ j[ew th ikoh eo fdZs/ rJ/ jB.
id'A fe d/S ftu nkwdB ftGkr, fJBc'o;w?AN vkfJo?eN'o?N ;w/s j'o J/iz;hnK 14,957H 95 eo'V dh p/fj;kph ;zgZsh dh iKu
ne;o fwbdk ;h. eo ojh j?. wkbhnk y[chnk vkfJo?eN'-o/N d/ w[skpe ;G s'A fznkdk rVpVhnK wkJhfBzr y/so Bkb i[V/ b'eK dhnK ;kjwD/
nkJhnK jB. ikDekoh w[skpe eJh wkwfbnK ftu ekoB dZ;' B'fN; ikoh eo fdZs/ rJ/ jB. T[Vh;k ftu 400 eo'V,
i/bQ ftu th T[; B{z fwbD bJh nkT[D tkfbnK dh frDsh xZN BjhA j?. T[; eoBkNe ftu 995,97 eo'V, Mkoyzv ftu 452H43 eo'V ns/ nKXok gqd/S ftu 1093H10 eo'V o[gJ/ dh ;zgZsh zps ehsh
rJh j? iK zps eoB dh ekotkJh uZb ojh j?.
Bkb fwbD tkb/ fznkdkso b'e nZstkdh ;zrmBK d/ w?Apo jh ;B, fiBQK B{z T[j
i/bQ s'A fBod/S ns/ ;bkj fdzdk ;h.

'ep e/ fpSV/ jw nki ejK nk e/ fwb/HHH'

IMPERIAL CONVEYANCING

o'w (fJNbh), (fpT{o') f;nkfDnK B/ fJj rZb ;Zu jh nkyh j? fe i/eo fJB;kB dk fgnko ;Zuk j't/

sK T[; B{z oZp th gqtkB eo b?Adk j?. fJ; gqtkBrh dk ;wK p/SZe bzwk j' ;edk j? go fwbkg j[zdk zo{o
j?. fJ; dh skzk fw;kb fJNbh ftu d/yD B{z fwbh j?, fiE/ fe 89 ;kbk i'tkBh w'BhBkoh ns/ 86 ;kbk
nBs'Bhnk, i' fe d{ih ;z;ko izr ;w/A fJe-d{i/ B{z fgnko eod/ ;B, fiBQK dk w/b j[D 70 ;kb pknd
nkgD/ gfotkoe w?ApoK dh wdd Bkb c/;p[Ze zohJ/ j'fJnk j?. fJj ejkDh fJ; soQK tkgoh fe d{ih ;z;ko
izr d"okB i'tkBh w'bhBkoh 19 ;kb dh T[wo 'u c"i ftu Gosh j' e/ nkgD/ xo s'A d{o fJe c"ih e?Ag
ftu ubk frnk, fiE/ T[j izr d"okB eJh ;kb fojk ns/ tkg; nk e/ fwbkB' B/V/ t; frnk go

nBs'Bhnk p/bkB' ftu jh ojh, fi; eoe/ d'tK dk fJe-d{i/ Bkb'A ;zgoe N[ZN frnk. fco d'tK B/ jh

nkg'-nkgDk ihtB ;kEh bZG e/ ftnkj eotk fbnk go j[D e[M ;kbK s'A d'tK d/ ftnkj[sk ;kEh fJ;

d[Bhnk 's/ BjhA oj/. d't/A gq/wh g'so/-d'so/ tkb/ th j' u[Ze/ jB go gfjb/ fgnko B{z fdb 'u'A d't/A jh fwNk
Bk ;e/ sK fJBQK B/ nkgD/ gfotkoK Bkb rZb ehsh, fi; ftu gfotko tkfbnK B/ c/;p[Ze dk ;jkok

fbnk ns/ c/;p[Ze B/ fJ; ftu nfjw feodko fBGkfJnk. d'tK d/ gfotkoK B/ fJBQK B{z fwbkT[D bJh jo

;w/A fJe-d{i/ d/ gfotko B{z ;fj:'r fdZsk ns/ fJBQK d' fgnko eoB tkfbnK B{z fwbkfJnk. 13 d;zpo B{z

d'tK B/ p/bkB' d/ uou ftu 70 ;kb d/ tec/ fgZS'A fwbD s'A pknd ftnkj eotk fbnk.

2 5 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

vkeNoK B/ E'VQh fijh th ;ktXkBh tosh j[zdh sK Xkofwe SpdK dh rbs tos'A

;kb 2014 dh o{g-o/yk e[M j'o jh j[zdhHHH

oj/ go vkeNoK dk g{ok ;Nkc Bk j'D Bkb wihmhnk w[V fttkd 'u

uzvhrVQ, (fpT{o') ;kb 2014 w?vheb ftGkr dh fJj ;G s'A wzdGkrh xNBk ekoB T[BQK dh tkoh ekch d/o ns/ eJh uzvhrVQ, (fpT{o') gzikp d/ e?pfBN ;Gk u'DK 'u r[opkDh d/ e[M SpdK B{z
y/so 'u pj[s jh ebzfes toQk f;ZX rbs sohe/ Bkb g/S eoB ekoB fttkd
j'fJnk j?. vkeNoh feZs/ B{z dkrdko eoe/ j?. nkg gkoNh B/ fJ; fgZS'A gzikp d/ tko sK eJh-eJh fdBK pknd nkJh. wzsoh fpeow f;zx wihmhnk nZi oki 'u fxo/ ;B ns/ pknd 'u nekb sys
dh ekotkJh dk ;kjwDk th eoBk fgnk
wB[Zysk B{z fgSKj XZeD ns/ g?;k f;js wzsoh ;[oihs e[wko finkBh ns/ jkbKfe vkeNoK dh dbhb ;h fe T[j ftXkB ;Gk d/ ;?SB d"okB p/Go';rh ws/
's/ pfj; ;w/A p'b/ rJ/ e[M Xkofwe SpdK ;h.
ewkT[D d/ bkbuh vkeNoK dk n;b w[y ;z;dh ;eZso Bti's e"o d/ n;shc/ UHghHvhH 'u nkT[D s'A gfjbK tkov 'u dh tos'A B{z b? e/ fJe tko w[V fttkd 'u
dkyb wohzK B{z d/yD iKd/ jB. j'o sK nk rJ/ jB. fzeo:'r j? fe p/SZe nZi ;{pk
fujok fJ; ;kb vkeNo B{z oZp dk d{ik dh wzr ehsh ;h. jkbKfe fJ; bJh fzzw/ j'o nkoE'g?fve UHghHvhH d/ pkjo ;{uBk ftXkB ;Gk 'u wihmhnk tb'A p'b/ rJ/
tko vkeNo nbek fwZsb B/ nkgDk gZy fzeo:'r j? fe fJ; s'A gfjbK b'e Xkofwe SpdK B{z ;gheo B/ fJsokz:'r
o{g wzBD tkb/ b'eK dk Go';k s'V frnk. p'ov 's/ th rbs ;{uBk fdZsh ik ojh wzBd/ j'J/ ftXkB ;Gk dh ekotkJh s'A
oZyfdnK fejk fe f;tb j;gskb fty/ j?. p'ov 's/ fJE'A SZv e/ ik u[Ze/ vkeNoK
fJ; s'A tZX d[y tkbh rZb j'o eh j' ;edh d/ BK ns/ fvT{Nh NkJhw th fbfynk j?, ;gzi eotk fdZsk j? go fJ; d/ pkti{d
jo wjhB/ 5 ;" s'A tX/o/ iD/g/ j[zd/ jB
j? fe g?;/ b? e/ GftZy d/ vkeNoK B{z Bebh fi; ekoB ne;o wohz rbscfjwh dk fJj wkwbk s{b cVdk fdykJh d/ fojk j?
ns/ fJ; bJh f;oc fszB rkfJBh vkeNo fSeko j'J/ jB.
fvrohnK cVk fdZshnK iKdhnK jB ns/ ns/ fco e[M w?ApoK tb'A fSekfJs nekb
jB, idfe d{i/ gk;/ Bo;K dk efjD? fe r[odk;g[o L fJE/ fJe n?ZBHihHUH sys B{z ehsh rJh j?. BS/ d/ w[Zd/ 's/
T[j b'eK dh fzzdrh Bkb fJzM y/vd/ jB, fto'Xh fXo tb'A brkJ/ rJ/ d'SK B{z
fit/A fBZe/ fBnkfDnK B{z r[Zv/-r[ZvhnK iD/fgnK dk ;kok ezw T[jh eodhnK ns/ tb'A brkJ/ rJ/ nZyK d/ w[cs u?enZg Bekod/ j'J/ Gkt[e j' e/ ibdpkzh 'u
wihmhnk B/ Xkofwe SpdK B{z rbs
cVk fdZs/ ikD. ed/ ghHn?ZwHNhH g/go vkeNo d'johnK ewkJhnK eoe/ n?S e?Ag 'u nkgo/SB eotkT[D fgZS'A 60 sohe/ Bkb p'b fdZsk ;h go s[ozs jh
eod/ jB. ftneshnK dh nZyK dh o"SBh jw/Sk bJh
bhe j'D dhnK ypoK ;[DB B{z fwbhnK ubh rJh, fiBQK 'u'A 16 ftnesh T[BQK B/ fJ; 's/ ;dB 'u nkgDh ;ckJh
uzvhrVQ L bkgotkjh dh fJe j'o nzfwqs;o s'A ;B ns/ pkeh ;ko/ r[odk;g[o th d/ fdZsh ;h. fJ; d/ pkti{d fto'Xh
sK ed/ vkeNoK tb'A tosh nDrfjbh
fw;kb uzvhrVQ d/ ghHihHnkJhH 'u T[; s'A. fJ; wkwb/ 'u bkgotkjh tosD tkb/ fXo d/ jZE fJe j'o w[Zdk bZr frnk j?
d/ fSeko wk;{w b'eK dk d[y. fJ; ;kb ;w/A d/yD B{z fwbh id'A fJE'A dk ;Nkc vkeNo ftt/e no'Vk B{z frqcsko eo
gzikp B{z i/eo nfijhnK nDrfjbhnK ns/ fJj wkwbk nkT[D tkb/ fdBK 'u
;odhnK dhnK S[ZNhnK 's/ ubk frnk fbnk frnk ns/ wE[ok d/ Sqh feqSBk nkJh rowk ;edk j?.
'u ;G s'A T[/Zgo oZfynk ikt/ sK e[M rbs fi; ekoB wohzK dh go/SkBh tZX rJh. j;gskb, fiE/ vkeNo ftt/e no'Vk ezw
BjhA j't/rk. Mks wkod/ jK gzikp 'u ;kb fJE'A d/ nkoE'g?fve dh UHghHvhH 'u fJj gq/fwek d/ N[ZeV/ eo gko;b eoB
2014 d/ tZv/ w?vheb eKvK dh. go/SkBh ;kc Bzo nkJh. fzeo:'r j? fe eodk ;h, fto[ZX th e/; doi ehsk
ghHihHnkJhH d/ nkoE'g?fve dh UHghHvhH tkb/ B{z e?B/vk ftu T[wo e?d
b[fXnkDk L vkeNoK dh bkgotkjh frnk. fJ; fgZS'A gzikp ;oeko B/ th
'u 4 ;" s'A tX/o/ wohz ;B, idfe ;hBhno N'oKN', (fpT{o') e?B/vk ftu nkgDh gq/fwek dk esb eoB s'A pknd T[; d/ ;oho
dh fJe T[dkjoD fJE'A d/ f;tb j;gskb vkeNo f;oc fJe' ;h. ghHihHnkJhH tb'A fpBK fe;/ f;tb ;oiB dh wBz{oh s'A d/ N[ZeV/ eo T[BQK B{z ;e{bK ns/ f;nk;h dbK B{z G/iD tkb/ ftnesh B{z T[woe?d dh
nZyK d/ w[cs e?Ag brkT[D 's/ gkpzdh ;zk ;[DkJh rJh j?. ;kpek g'oB nfGB/sk fbT{ek w?rB'Nk B{z fiT{oh B/ nkgDh gq/
'u T[; ;w/A d/yD B{z fwbh id'A fJe s'A g{o/ vkeNoK dk gqpzX Bk j'D ekoB wohz brk fdZsh ;h. fwek i{B fbB d/ esb dk d'Sh mfjokfJnk. fbB dk esb 2012 ftu ehsk frnk
pknd fJe S/ Btizw/ pZfunK B{z w"s B/ ekch go/SkB j'J/ ns/ nc;'; sK fJ; rZb ;h. 8 fdBK sZe uZbh ;[DtkJh s'A pknd w?rB'Nk B{z T[woe?d dh ;zk ;[DkJh rJh.
dk j? fe wohzK B{z fJj go/SkBh fJe-d' ibzXo L j[D/ fij/ pov cb{ dh g[SNh T[; B{z 25 ;kbK pknd g?o'b s/ fojkn ehs/ ikD dh ;zGktBk j?. w?rB'Nk d/ tehb
nkgD/ ebkt/ 'u b? fbnk. fJBQK pZfunK fdB BjhA, ;r'A fJe wjhB/ sZe ;fjDh j'D fgZS'A ;[yBk b/e dhnK pZsyK B{z wkoB fbT{e b/eb/no B/ fejk fe T[; B/ c?;bk ;theko eo fbnk j?. t?;/ th e[M ;w/A s'A
d/ wkfgnK dk e;{o f;oc fJzBk ;h fe T[j fJ; c?;b/ bJh y[d B{z fsnko eo fojk ;h. j[D T[j Bt/A f;o/ s'A ihtB fiT{D dh
gJh. fJ; dk ekoB fJj ;h fe nZX/ dh ypo ;kjwD/ nkJh, fi; fgZS'A fueB e'fSS eo fojk j?. b/eb/no B/ dZf;nk fe w?rB'Nk c?;b/ d/ fybkc nghb eoB dk
T[j wfjzr/ iK gqkJht/N j;gskbK 'u ikD ftuko eo/rk. fJ; bJh T[; d/ e'b 30 fdBK dk ;wK j?. ;[DtkJh d/ d"okB T[; B/ e[d
dh j?;hns BjhA oZyd/ ;B, fi; dk vkeNo gfjb/ 15 fdB dh S[ZNh 's/ ns/ ykD d/ S"ehBK B/ fJ; s'A s"pk eo bJh. B{z p/e;{o dZf;nk go pknd ftu ;theko eo fbnk fe T[; B/ jh fbB B{z wkfonk ;h.
pkeh 15 fdBÎ K pknd S[ZNh 's/ rJ/. go/ y?o, w[Zdk fJj j? fe pov cb{ dh g[SNh
jozkBk T[BQK B{z nkgD/ Btizw/ pZfunK SkB wohzK B/ dZZf;nk fe ;t/o/ S/sh T[Zm j'D s'A gfjbK fJ; Mhb d/ i' Bw{B/ ibzXo
dh w"s ti'A G[rsDk fgnk. r[odk;g[o e/ T[j gfjb/ ekov bJh bkJhB 'u bZrd/
dh ohzBb fvzhz vkfJrBk;fNe b?p 'u
s'A 'nkg' gkoNh d/ eBthBo ;[Zuk f;zx G/i/ rJ/ ;B, T[; d/ Bshi/ sK e[M j'o jh
S'N/g[o B/ fJ; eKv fgZS'A fejk fe f;js
efjzd/ ;B. T[; 'u g[SNh ehsh rJh Mhb
'u woB tkbhnK pZsyK dh w"s dk ekoB
G[Zy ns/ mzv j? feT[Afe uzvhrVQ 'u fdB-
oks d/ skgwkB 'u pj[s coe j?. fJj
Bshi/ BthA fog'oN 'u pov cb{ dh g[SNh
s'A fpbe[b T[bN fBeb/. fJ; rZb s'A

nzdkzk brkfJnk ik ;edk j? fe nZieb
d/ vkeNo iK b?p seBhShnBK dh gVQkJh
;jh j't/rh iK fco fJj g?;/ d/ e/ bJhnK

fvrohnK dk Bw{Bk j?.

AGED CARE SPECIAL SERVICE

26 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

w'dh B/ fdZsh gqXkB wzsoh nj[dk e/Bo; 'u 8 pZfunK B{z

SZvD dh Xweh, nkyo feT[A< wkoB tkbh wK frqcsko

BthA fdZbh (fpT{o') gqXkB wzsoh fdZs/. fJj th s?n ehsk frnk fe xZN s'A xZN
Bfozdo w'dh dh f;ZXh Xweh s'A pknd nrb/ 2 ;kbK sZe okw wzdo d/ w[Zd/ 's/
;zX d/ fjzd[sttkdh fujo/ wzB/ ikD tkb/ ;zx bhvofSg d/ p/jZd eohph ;{soK th z'o BjhA fdZsk ikt/rk. okw iBwG{wh
;zrmBK ns/ B/sktK d/ s/to fYZb/ g? dk efjDk j? fe fJ; d/ pknd Bk f;oc pBkw pkpoh w;fid w[eZdw/ d/ w[;bw
rJ/ jB. w'dh B/ ;zx B/sktK B{z ;kc gZyeko w[jzwd jkfSw nz;koh dh gqXkB
efj fdZsk fe T[j ftSt fjzd{ gqhSd, nbhrVQ 'u ftfjg dhnK Jh;kJhnK ns/ wzsoh Bkb w[bkeks w'dh d/ fJ; ;ys
piozr db tor/ ;zrmBK dh w[fjzw B{z w[;bwkBK B{z fjzd{ pDkT[D dh efEs o[y d/ pknd jh oZd ehsh rJh. y[chnk
o'eD BjhA sK ;[szsosk g{ote T[BQK B{z J/iz;hnK B/ gqXkB wzsoh dcso B{z
ezw eoB BjhA fdZsk frnk sK T[j 'xo tkg;h' w[fjzw oZd ehsh rJh, ;r'A fusktBh fdZsh ;h fe n:[ZfXnk wkwb/
nkgDk nj[dk SZvD 'u th d/o BjhA 'u ndkbs d/ pkjo dh e'Jh th gfjb
eoBr/. gqXkB wzsoh ;zx B/sktK B{z fejk ;oeko bJh BtK ;zeN g?dk eo ;edh
fe iBsk B/ T[BQK B{z g{oB pj[ws j?.
;[Sk;B, ftek; ns/ okSNo fBowkD
bJh fdZsk j?. fJ; bJh gfjbK ;{soK nB[;ko okw wzdo B{z b? e/
noEftt;Ek dh rZvh gZNVh 's/ Gkigk B/sktK d/ fttkdg{oB fpnkBK
fbnkT[Dk T[BQK dh ;oeko dh gfjb j?. ns/ ftSt fjzd{ gqhSd ns/ piozr db
okw wzdo ns/ d{i/ w[Zd/ T[; s'A pknd d/ dh efEs s"o 's/ tkg; w[fjzw ekoB w'dh
y/ ikDr/. gqXkB wzsoh d/ z'o s'A pknd B/ ;zx d/ ;hBhno B/sktK Bkb rZb
;zx bhvofSg B/ ftfjg ns/ piozr db ehsh. fgSb/ fdBhA fdZbh 'u gqXkB wzsoh
B{z nkgD/ edw fgZS/ fyZuD d/ fBod/S Bkb ;zx d/ e[M ;hBhno B/sktK dh p?me
j'Jh.

j?okBhiBe! e[Zs/ B/ wkoh nkgD/ jh wkbe B{z r'bh

nwohek (fpT{o') s[;hA nkgD/ ikBtoK B{z BthnK uhzK f;ykT[D d/ S"ehB j' sK e/Bo; (fpT{o') 7 G?D-GoktK ;w/s 8 pZfunK dhnK bkSK fwbD d/ wkwb/ 'u
s[jkB{z E'Vk fijk ;ktXkB j'D dh b'V j?. nwohek 'u fJe e[Zs/ d/ nkgD/ jh wkbe g[b; B/ pZfunK dh wK B{z fjok;s 'u b? fbnk j?. fJj xNBk S[Zeotko B{z nk;Nq/
B{z r'bh wko e/ zywh eoB dk wkwbk ;kjwD/ nkfJnk j?. g[b; dk efjDk j? fe bhnk d/ T[soh Sfjo e/Bo; 'u xfNs j'Jh j? fiZE/ fJBQK B{z uke{ wko e/ p/ofjwh
e[Zs/ d/ fJB;kB B{z r'bh wkoB dk fJj nB'yk sohek j?. e[Zs/ d/ wkbe 46 ;kb d/ Bkb esb eo fdZsk frnk ;h.

fouov n?ZbH fcg; fJ; ;w/A fJe j;gskb 'u nkgDk fJbki eok oj/ jB. nfXekohnK B/ pZfunK dh jZfsnk d/ ekoBK dk y[bk;k BjhA ehsk j?. fwqse
fouov B{z ;'wtko B{z r'bh bZrD s'A pknd j;gskb 'u dkyb eokfJnk frnk
gkJ/ rJ/ pZfunK 'u gzi ;kb s'A b? e/ 14 ;kb sZe dh T[wo d/ pZu/ jB. w"e/ s'A uke{
;h. don;b, fouov B/ nkgDh rZvh 'u fJe p?r 'u b'v/v okJhcb oZyh ;h. T[j pokwd ehs/ rJ/ jB. wkwb/ dh iKu eo oj/ nfXekoh po{B' J/;Bheo B/ gZsoekoK
nkgDh rZvh s'A poc ;kc eo fojk ;h. fJ; d"okB T[BQK dk e[Zsk rZvh 's/ ufVnk
ns/ T[; s'A r'bh uZb rJh. fJ; Bkb fouov d/ yZp/ jZE 'u r'bh bZr rJh. r'bh B{z dZf;nk fe fJ; xNBk 'u wko/ rJ/ 7 pZfunK dh wK B{z pZfunK dk esb eoB
bZrD s'A pknd fouov B{z n?Ap{b?A; s'A j;gskb fbikfJnk frnk. vkeNoK tb'A bJh fjok;s 'u fbnk frnk j?. T[j ni/ e/Bo; p/; j;gskb 'u g[b; dh fBrokBh
'u j?.
T[BQK dh jkbs d/ pko/ 'u ni/ e[ZM BjhA dZf;nk frnk j?, go T[BQK dh ;ZN ikBb/tk
BjhA j?. jkbKfe g[b; dk efjDk j? fe i/eo okJhcb b'v/v Bk j[zdh sK fJj xNBk fi; wfjbk B{z frqcsko ehsk frnk j?, T[j 7 pZfunK dh wK ns/ 14 ;kb dh

Bk j[zdh. p?r 'u b'v/v okJhcb oZyD dh b'V BjhA j?. g[b; nfXekoh ;Nht e'Jh;/ fJe bVeh dh ukuh j?. eth;b?Av g[b; B/ dZf;nk fe wfjbk B{z ni/ d'Sh BjhA
e dk efjDk j? fe T[BQK B/ nkgD/ 42 ;kb d/ e?ohno 'u nfijk wkwbk d/fynk j? pDkfJnk frnk j? ns/ T[j iKu 'u g[b; dh wdd eo ojh j?. J/;Bheo B/ fejk fe
id'A e[Zs/ B/ nkdwh B{z r'bh wkoh j?. wfjbk dh jkbs ;fEo j? ns/ T[; dh d/yGkb ehsh ik ojh j?.

GLENWOOD BSK FABRICATION

MEDICAL CENTRE

Shop 5, Glenwood Shopping Village

60 Glenwood Park Drive

Glenwood, NSW 2768

Ph: (02) 9629 7222 Fax (02) 9629 6111

Dr. J. Kheray
Dr. S. Relan
Dr. Chelvi
Dr. Lila
Dr. M. Burke
Dr. H. Khan
Dr. Chandra

Opening Hrs.
9.00 am - 8.00 pm Mon - Fri
9.00 am - 2.00 pm Sat - Sun

Pathology Collection
X-ray, Phycologist, Dietician

Facilities Available

24 Hours Care Available

Next To Woolworths
Next To Glenwood Shopping village

27 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

REAL TV

28 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

ijkz 'u pZuk o'fJnk sK fco iJe j'o ';opihs' d/ gfotko dhnK

n"osK dk swkSk j'fJnk nk;K ysw eoB dh fsnkoh 'u gkfe

phfizr (fpT{o') pZu/ wk;{w j[zd/ jB ns/ yk; s"o 's/ id'A T[j Btiks j'D sK r[odk;g[o (fpT{o') gkfe;skB dh
g{oh soQK d{i/ b'eK 's/ fBoGo j[zd/ jB, fiBQK ftu ;G s'A gfjbK BK wK dk nkT[Adk e'N bygs i/bQ ftu ;opihs d/ esb
j?. fJ; bJh wK jo ;w/A nkgD/ Btiks pZu/ B{z Bkb oZydh j?, ukj/ T[j pZ; dk ;co s'A pknd gkfe;skB j[D fJe j'o Gkosh
gfotko dhnK nk;K s'VB dh fsnkoh
j't/ iK ijkz dk. j[D i/eo pZuk j? sK zkjo j? fe T[j o'J/rk th go uhB d/ ftu j?. ;opihs tKr bkj"o d/ e'N
uKrfezr Sfjo s'A jKreKr ik ojh n"os d/ Bkb nkfJnk T[; dk Btiks pZuk bygs i/bQ ftu fgSb/ 22 ;kbK s'A pzd
ijkz ftu o' fgnk sK jzrkwk j' frnk. r[odk;g[o d/ feogkb B{z ;[DkJh rJh
cK;h dh ;zk 's/ fgSb/ 8 ;kbK s'A c?;bk
n"os d/ fgZS/ p?mhnK n"osK B/ fSekfJs eo fdZsh fe pZuk pj[s T[Zuh nktkz bNfenk j'fJnk j?. T[; d/ gfotko tkb/
ftu o' fojk j?, fi; ekoB :ksohnK B{z go/SkBh j' ojh j?. fJzBK jh BjhA fJBQK wB[Zyh nfXeko ;zrmBK ns/ tehbK d/
n"osK B/ nkgDh wfonkdk G[Zb e/ pZu/ B{z Bkb b? e/ nkT[D tkbh n"os 's/ th e[w?AN wkfXnw Bkb gkfe;skB ftu jo do
ehs/, fi; s'A Bkokz j' e/ T[; n"os B/ fgZS/ w[V e/ e[w?AN eoB tkbhnK n"osK d/ 's/ r[jko brk u[Ze/ jB go feogkb dh
w[Zek iV fdZsk. fJ; jkd;/ B{z bkJht d/yD tkb/ ftnesh B/ fejk fe fJj fe;/ ;zk xZN BjhA j' ;eh. bkj"o d/ ;hBhno
gZsoeko ykfbd wfjw{d B/ thotko B{z
fcbwh ;hB tork ;h. d{i/ gk;/ J/nobkJhB ftGkr dk efjDk j? fe fe;/ th ekoB c'B 's/ dZf;nk fe e'N bygs ftu 10
d/ eohp nfij/ e?dh pzd jB, fiBQK B{z
eoe/ ijkz ftu fJ; soQK dhnK joesK B{z podkSs BjhA ehsk ik ;edk feT[Afe eJh ;kb gfjbK cK;h dh ;zk ;[DkJh
T[Zvd/ ijkz ftu fJ; soQK dhnK rZbK ekoB pkeh b'eK bJh th ysok yVQk j' ik u[Zeh j?. fJBQK ftu r[odk;g[o d/
;edk j?. fgzv w[;sckpkd dk feogkb f;zx th
Skwb j?, fi; 's/ bkj"o ftu pzp Xwke/
pDkfJnk w"s dk thvhU, e[M fJ; soQK fbnk pdbk eoB ns/ d/S d/ fybkc ;kfzS ouD
dk d'S bZrk j?. g/Skto jwb/ s'A pknd
gkfe ;oeko d/ o[y ftu nkJ/ pdbkn
Bkb feogkb tor/ e?dhnK dh ;zk 's/
s[ozs nwb j' ;edk j?. feogkb dh G?D
ns/ Gshi/ B/ 2 ;kb gfjbK gkfe ftu
;opihs B{z okjs fdtkT[D ftu bZr/
tehb nt?; S/y Bkb fwb e/ feogkb
bJh nghb ehsh ;h.

;kb 2011 ftu id'A ;opihs f;zx
B{z fwbD T[BQK dh G?D bkj"o rJh ;h sK
T[BQK B/ feogkb Bkb th w[bkeks ehsh
;h. T[; ;w/A ;opihs ns/ feogkb f;zx
B{z e'N bygs i/bQ dh p?oe Bzpo 7 ftu
oZfynk frnk ;h. fJ; p?oe ftu T[BQK
e?dhnK B{z oZfynk iKdk j?, fiBQK B{z
cK;h dh ;zk ;[DkJh rJh j[zdh j?.

COSMIC REVOLUTION

ibzXo (fpT{o') fgSb/ fdBhA ibzXo d/ nopB n;N/N 'u esb ehs/ rJ/ ckJhB?A;o d/ Gok ikB wZbh
d/ esb e/; ftu T[; ;w/A BtK w'V nk frnk id'A ikB d/ esb dh thvhU dh rZb g[b; ;kjwD/ nkJh.
fJ; rZb dk y[bk;k thotko B{z j'fJnk. thvhU dh rZb ;kjwD/ nkT[D Bkb g[b; 'u jVezg wu frnk
j?. Gkt/A thvhU pDh j? iK BjhA fJ; dk ni/ g{oh y[bk;k BjhA j'fJnk j? go g[b; fJ; thvhU dh Gkb 'u
bZr rJh j?.

;{soK s'A fwbh ikDekoh w[skpe fJ; ;pzXh esb ehs/ rJ/ B"itkB ikB wZbh d/ Gok eoB B/ y[d
g[b; efwSBo :[fozdo f;zx j/no e'b ik e/ fJ; thvhU dk y[bk;k ehsk j?. eoB B/ fejk fe woB s'A
gfjbK ikB B/ T[; B{z fejk ;h fe okeh d/ ;kEhnK B/ T[; dk thvhU efbZg pDkfJnk j?. jkbKfe g[b;
fjok;s 'u id'A o'eh s'A fJ; pko/ g[ZfSnk frnk sK T[; B/ nfij/ fe;/ th thvhU efbZg s'A fJBeko ehsk
j? ns/ Bkb jh thvhU efbZg d/ pko/ fejk fe thvhU sK ikB d/ Gok s/ ;kEhnK B/ T[; dk pDkfJnk ;h,
id'A GkBk-gq/wk B/ T[; dh p[oh soQK e[ZNwko ehsh ;h.

g[b; fjok;s ftu w"i{d okeh B/ fejk fe T[; B/ e'Jh thvhU BjhA pDkJh. T[bNk 2009 ftu id'A
GkBk-gq/wk B/ T[; dh e[ZNwko dh thvhU pDkJh ;h sK T[; ftu eoB d/ d';s th Skwb ;B. eoB d/
eohphnK B/ T[; dh e[ZNwko dk thvhU efbZg pDkfJnk ;h. fzeo:'r j? fe okeh B{z ozfiS d/ uZbd/ j'J/
GkBk-gq/wk u[Ze e/ fe;/ jt/bh 'u b? rJ/ ;B. fiE/ T[; dh p/ofjwh Bkb e[ZNwko ehsh rJh ;r'A T[; dh fJ;
e[ZNwko dh thvhU th pDkJh rJh. nkgDh ;eohB 's/ fijVhnK s;thoK s[;hA d/y oj/ j' fJj 2009 ftu
o'eh dh e[ZNwko dh pDkJh rJh thvhU dhnK jB. g[b; fJ; wkwb/ dh rzGhosk Bkb iKu eo ojh j?.

29 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

i;ZX{ 's/ izw{ 'u j'J/ jwb/ ;pzXh Bti's ipqN/B B{z pz[orh dk fBZx pyS foj? gzikp dk pkpk

e"o f;ZX{ B/ ehsk tZvk y[bk;k bzvB (fpT{o') :{og d/ ;G s'A pz[or ;kbk Bzo f;zx B/ 1965 ftu fJzrb?Av B{z s'jc/ b?D ns/ s'jc/ d/D ftu wkD
g[oS Bzo f;zx fJ; ;kb nkgDk 111thA nkT[D s'A pknd gfjbh tko feq;w;
ibzXo (fpT{o') gzikp 'u Sq'wDh nekbh db ns/ ;kpek ;K;d Bti's f;zx feq;w; wBkT[D B{z fsnko j?. Bzo f;zx wfj;{; j[zdk j?. jkbKfe w/o/ e'b j[D
f;ZX{ dofwnkB fttkd o[eD dk BK BjhA b? fojk j?. f;ZX{ s'A pknd T[BQK dh gsBh gzikp ftu iBw/ f;Zy ftnesh jB, i' pko/ ;[fDnk.
Bti's e"o f;ZX{ B/ d'S brkfJnk j? fe fiBQK b'eK B/ Bti's f;zx f;ZX{ 's/ izw{ 'u wzrD d/ bJh e[M BjhA j?.'' fJ; ;kb
jwbk ehsk T[j b'e nekbhnK B/ gzikp 'u'A G/i/ ;B. ;z;dh ;eZso Bti's e"o B/ gfjbK wzd{oh dk ezw eod/ ;B. 110 T[BQK B/ 'v/bh n?e;gq?Z;' nypko B{z Bzo f;zx feq;w; nkgD/ gfotko Bkb
fejk fe g{o/ wkwb/ dh thvhU d/y e/ fi; 'u f;ZX{ dh rZvh B{z B[e;kB gj[zukfJnk dZf;nk, ''fJzrb?Av nkT[D s'A pknd T[; wBkT[Dr/. jkbKfe fJ; d"okB T[BQK d/
ik fojk j?, ;kc bZrdk j? fe T[j b'e fe;/ dh Sfj 's/ ezw eo oj/ jB. T[BQK fejk
fe thvhU dh v{zxkJh Bkb iKu s'A pknd ;kc bZr fojk j? fe fJj b'e gmkBe'N, ;ko/ 9 pZu/, 34 d'js/-d'jshnK ns/ 63
r[odk;g[o ns/ gzikp d/ j'o fjZf;nK 'u'A rJ/ ;B. thvhU 'u fJBQK b'eK dh gSkD
;kc j' ojh j?. Bti's e"o B/ fejk fe nekbh db dhnK nfijhnK joesK Bkb Bk gVg's/-gVg'shnK Bkb BjhA fwb
T[j voB tkbh j? ns/ Bk jh T[BQK d/ gsh Bti's f;zx f;ZX{. T[BQK fejk fe gzikp
B{z spkj eoB tkb/ b'eK fybkc fJj ;ZukJh B{z ;kjwD/ fbnkT[Ad/ ofjDr/. T[BQK ;eDr/.
fJj th fejk fe T[BQK B{z nkgD/ gsh dh fuzsk fJ; bJh BjhA j? fe T[j nkw iBsk
s/ ;{p/ dh GbkJh bJh ezw eo oj/ jB ns/ T[BQK dk e'Jh pkb th BjhA T[ykV ;edk. Bzo f;zx fJzrb?Av d/ T[Zsoh fjZ;/
ftu ;[zdob?Av ftu nkgD/ 61 ;kbk p/N/
Xkofwe nk;Ek B{z b? e/ Bti's e"o B/ fejk fe Bti's f;zx f;ZX{ 's/ fijV/
SpdK B{z s'V wo'V e/ g/S eoB dk d'S brkfJnk frnk ik fojk j?, T[; wkwb/ ftu u?B f;zx d/ Bkb ofjzd/ jB. u?B f;zx
T[j nekbh db B{z itkpd/jh BjhA jB. T[BQK fejk fe fJj wkwbk nekb sys
Bkb ;pzXs j? ns/ i/ nekb sys ;kfjp T[BQK s'A itkpd/jh eodk j? sK T[j T[; dk efjDk j? fe T[j jw/Sk Bzo f;zx
bJh fsnko jB. bJh row eZgV/ b?Ad/ jB ns/ ftQ;eh

th. g{oh d[Bhnk ftu Bzo f;zx s'A
fznkdk T[wo d/ wfjz d' ftnesh jB,
fiBQK ftu ikgkB d/ 111 ;kbk ;ekoh

w'w'Jh ns/ :k;[sko' e'Jhd/ Skwb jB.
Bzo f;zx nkgD/ ihtB ekb ftu

d' ftSt :[ZX, NkJhN?fBe dh xNBk,
ozrhB N?bhftzB dk ftek; ns/ uzdowk
's/ wB[Zy d/ gfjb/ edw torhnK
xNBktK B{z d/y u[Ze/ jB. Bzo f;zx B/
nypko B{z dZf;nk, 'w?B{z tXhnk bZrdk
j? ns/ w?A pj[s y[S jK. w?A ni/ th f;js
ns/ skesto wfj;{; eodk jK. w?A

JhSto s'A gqkoEBk eodk jK fe T[j
id'A ukj/ w?B{z nkgD/ e'b p[bk bt/.' T[BQK
dk efjDk j? fe w/o/ Bkb w/ok pj[s

tXhnk gfotko j? ns/ fJjh ekoB j? fe

w?A T[wo d/ fJ; gVkn sZe gj[zfunk jK.

pkdb ;oeko jo w'ou/ 's/ j'Jh p[oh soQK n;cb L GZmb

uzvhrVQ- gzikp dh ;kpek w[Zy wzsoh s/ ;hBhno eKro; B/sk okfizdo e"o GZmb B/ fejk

fe pkdb ;oeko jo w'ou/ 's/ p[oh soQK n;cb j'Jh j? ns/ rmi'V ftueko g?dk j'Jh fyZu'skD
ekoB b'eK dk j'o B[e;kB j' fojk j?. 22 d;zpo s'A S[o{ j'D tkb/ ftXkB;Gk ;?SB s'A gfjbK
nZi gZsoeko ;zw/bB 'u T[BQK fejk fe ;oeko d/ wkV/ Sk;B ekoB jo Sq/Dh d/ b'eK 'u
jkjkeko wuh j'Jh j?. iB w[ZfdnK B{z eKro; ;?SB 'u g{oh wzp{sh Bkb T[mk e/ ;oeko s'A
itkp bt/rh. T[BQK fejk fe SKsh ftt;Ek, ftZsh jkbs d/ w[Zd/ gqw[Zysk Bkb T[mkJ/ ikDr/.
T[BQK fejk fe e/Ado 'u w'dh ;oeko d/ otZJhJ/ ekoB gzikp B{z nk ojhnK wS[ ebK d/ pko/ 'u th
nekbh rmi'V 'u Skwb Gkigk d/ w?ApoK s'A ;fEsh ;gZSN eoB bJh fejk ikt/rk. GZmb B/
fejk fe fJ; ;w/A ;{p/ 'u fe;kBK B{z th Gkoh gq/SkBhnK dk ;kjwDk eoBk g? fojk j?, fi; Bkb
w[Zy wzsoh d/ fe;kB fjs?Sh dknftnK dh th g'b y[ZbQ iKdh j?.

DREAMS AUSTRALIA VIGIL GROUP

30 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

b'e' ;Ve 's/ Nq?fce fB:wK, ekB{zB d/ gkpzd oj'

;VeK okj fwbkg bJh j[zd/ B/ Bk jB. fJ;/ jh soQK e[M w'V s/ u"okj/ y{Bh f;;Nw ns/ Nq?fce fB:wK 's/ fezs{ eoB ukjhdk j? s/ g[b S[o{ j'D s'A gfjbK bZrhnK ekoK nZr/ ns/ fgZS/ uZbD tkb/
nytkT[D bZr gJ/ jB. gzikp s/ bZr iKd/ jK. s[;hA ed/ fJj th ;'funk ;ghv pq/eo pDkT[D/ ukjhd/ jB. ;kB{z
fe ftS'V/ bJh. fe;/ dh T[vhe fbyh j[zdh jfonkDk jkJh e'oN dh fNZgDh s'A eo' fe n;hA b'e fB:w, ekB{zB s/ Nq?fce tkjBK dh ;ghv iK pq?fezr dh ikDekoh
pknd SkfJd Nq?fce ;pzXh ekB{zBK dh fB:wK d/ fezB/ gkpzd jK, fJj fes/ nk nkgD/ coz rzGhosk Bkb fBGkT[D/
j? ;VeK s/. e'Jh okj d/y fojk j[zdk j? ;ysh Bkb gkbDk eotkT[D bJh rzGho e/ d/yDk. ;kB{z ;kfonK B{z gsk j? fe ukjhd/ jB s/ ;Veh fB:wK dk gkbD d/DrhnK. fsZy/ w"VK 's/ nZr'A nk oj/
j'D ns/ fJ; soQK e[M ikBK pu n;hA fezz vokJhftzr bkfJ;?A; fbnk ;h tkjB pko/ ikDekoh fwb/rh. g?db ik
fe;/ d/ nkT[D dk. fezBh y[Sh j[zdh j? ikDrhnK. s/ jK fJj fwbDk th J/dK jh ukjhdk. eoBk ukjhdk j?.
id'A fe;/ B/ nkT[Dk j't/ s/ fezB/ zjkB pkjob/ d/;K u vokJhftzr bkfJ;?A; oj/ ftnesh 's/ Bzo ns/ ;zGkfts NZeo
o[VQ iKd/ jB id'A e'Jh nkgDk d';s pzdk eo/ th eh-fpBK N?;N,:'rsk jk;b eoB Bkb'A jfEnko oZyD dk ;oeko d/ ';Ve ;[oZfynk dk nboN d/DrhnK. fJ; dk fBohyD
s'A vokJhftzr bkfJ;?A; xo p?m/ ikoh j' bkfJ;?A; b?Dk ;"yk j? feT[Afe n;hA ikDd/ nfGnkB';ZG c/b jB. fJjB{z ;ysh Bkb
fwZso o;s/ u jh ofj iKdk j?-ed/ oj/ jB, ;VeK dh jkbs mhe eoB dh jK fe jfEnko dh rbs tos'A fJZe bkr{ eoBk ukjhdk j?. fB:w s'VB fwShrB 'u 3000 tkjBK 's/ uZb fojk
gqSk;B B{z fuzsk BjhA j? s/ Bk jh e'Jh ftnesh wko ;edh j? go fJZe j? ns/ fJj f;;Nw 2017 'u bkr{ j'
;'fuU. jo ;kb ;Ve jkdf;nK ekoB ekB{zB ftt;Ek j? fe e'Jh ;Ve n;[oZfyns nDNo/Av vokJhto jo t/b/ tkfbnK d/ ubkB eo e/ i[owkB/ eoB/ ;edk j?. pb?e pke; fvtkJh; oj/rh,
jkdf;nK B{z mZb gkJh ik ;e/. ;Ve fe;/ Bk fe;/ dh ikB b? ;edk j?.
woB tkfbnK dh frDsh d/; ftZu ftZu ukjhd/ jB s/ tko-tko d[oxNBktK B{z fi; Bkb ;ghv, pq?fezr, NeZo dh ;ghv
vk nwoihs NKvk (f;vBh) b'e Xkofwe ;EkBK dh :ksok 's/
brksko tX ojh j?. fzzdrhnK nDnkJh ;kwkB Y'D tkb/ tkjBK ftZu ;tkohnK nzikw d/D tkfbnK d/ bkfJ;?A; oZd dh ikDekoh doi j't/rh. fJBQK 'u ekoK
w"s ik ojhnK jB. i' fGnkBe ;Ve jkd;/ N[ZNhnK ;VeK ekoB sK tkgod/ Go e/ b? e/ iKd/ jB. Nq?fce fB:wK dh d/ pkjo bZrD tkb/ J/no p?r; s'A b? e/
jkdf;nK ftZu wko/ iKd/ jB, T[jBK d/ jh jB, go ;kv/ vokJhtoK dh BkNo/ T[bzxDk eoe/ s/ ysfonK Gfonk ezw eoB/ ukjhd/ jB. ;Ve ;[oZfynk d/ ftS/
fBzr, bkgqtkjh, s/z ocsko, eo e/ eJhnK B/ sK tkjBK ftZu vpb B{z ;e{bK ftZu bkzwh eoB dh zo{os n?be'jb ;?A;o ns/ eko d/ pb?e pke;
fgSb/ ;koh T[wo fJZe rfjoh bzph uh; nfrnkBsk, BfSnK s/ ;Veh fB:wK SZs pDkJh j[zdh j?, s/ jK eJh o;s/ u j?.
dh T[bzxDk dk ekoB th w[Zy j?. ysk th yk iKd/ jB. s{Vh, rzB/ ns/ Skwb jB. fJj Bt/A ;/cNh chuo nrb/
;hB/ u gkbd/ jB. rzGho ;ZNK tkb/ T[BhAdok ns/ GhV dh ;wZf;nk th fJBQK bZeVK Bkb GohnK NokbhnK ;VeK 's/ jo rZb 'u bkgotkjh tosh iKdh 3 s'A 5 ;kb d/ nzdo jehes pD ikDr/
;Ve jkdf;nK d/ ekoB jB. ;oeko fcod/ ntkok gS{, s/ fJBQK T[Zs/ ne;o j? vokJhftzr bkfJ;z; pDkT[D s'A b? e/
eJh-eJh wjhB/ j;gskbK ftZu sebhc s/ gqSk;B B{z th fJ; bJh w[nkc BjhA focb?eNo th BjhA bZr/ j[zd/ i' ne;o . ;N/nfozr frno bhto 's/ ;?A;o j'Dr/
ehsk ik ;edk. ;oeko B/ ;VeK 's/ jh jkdf;nK d/ ekoB pDd/ jB. ;Ve S'N/-w'N/ tkjBK sZe. e'Jh gotkj BjhA . jZE d/ g;hB/ Bkb nbe'jb b?tb gsk
;fj e/ ;koh T[wo bJh ngkji j' wzi/ Sokp d/ m/e/ sK y'bQ/ jB go ;Ve dh 's/ yVQ/ Nq?fce g[bh; tkfbnK B{z th n;hA
jkbs dk e'Jh fynkb BjhA j?. fJj e'Jh jh fGqSN eoB dh e'fSS eod/ jK. eodk fe; EK 's/ fezBk s/z tkjB uZb/rk. bfjokT[Ad/ j'J/ eko ubkT[D 's/
i'r/ ofj iKd/ jB. jkdf;nK dh frDsh BjhA ikDdk fe fJBQK jkdf;nK B/ fezB/ ubkT[Dk j?. Nq?fce g[fb; d/ ;w[Zu/ ftzr eko nbkow tikJ/rh, fi; Bkb ;ghv
tXdh ik ojh j? go fJBQK d/ jZb bZGD xoK dh dSk ns/ fdSk pdb e/ oZy ;zrhs dk S'o s/ w'pkJhb c'B 's/
fdZsh j?. fJBQK ;Ve jkdf;nK d/ w[Zy rZbK eoB dh nkds rZvhnK ftZu dk fBezwkgB ;kps j[zdk j?. nktkikJh nkgD/ nkg xZN j' ikt/rh. ;kjwD/ s'A
dh e'Jh th m'; e'fSS BjhA eo fojk. d'Sh vokJhto, iBsk ns/ n;hA ;ko/ ysoBke j?.c'B dh nukBe tZih xzNh
gzikp ftZu ;Ve jkdf;nK d/ nzeV/ jK ;oeko s'A fJbktk. fJZe' t/b/ fdb, fdwkr s/ Bzo fszBK B{z ;pzXh ;oekoK tZb'A g[fb; d/ tZyo/ ftzr Bzo jND ns/ nZy bZrD 's/ th
GNek fdzdh j? s/ fJZe gb dh bkgqtkjh nbkow tZi/rk. vokJhftzr ;hN d/
j?okB eoB tkb/ jB. ;kb 2012 ns/ fJjBK jh ;Ve jkdf;nK ftZu jh ikB b? pfjzdh j?, n;Nq/bhnk ftu pDkJ/ rJ/ jB. fJj ftzr eh eod/ jB<
2013 ftZu gzikp 5253 ns/ 5426 ;kXkoB okjrhoK s'A fJbktk d/S d/ c'B ;[DB dh wBkjh j? s/ Bkb tZvk ;kjwD/ nkJh ;?A;o brDr/, i' nZyK
;Ve jkd;/ j'J/ fiBQK ftZu 3320 ns/ ;kpek okSNogsh, u'Nh d/ fyvkoh, z[owkBk th j?. ;e{bK ftZu pZfunK B{z ;VeK 's/ nkw s"o 's/ ikw bZr/ ofjzd/
3357 b'e w"s dk fSeko j' rJ/. fJeZb/ ebkeko, ftfrnkBh, vkeNo eJh b? e/ nkT[D s/ ikD tkb/ tkjBK ftZu jB-j?okBh dh rZb j?. nkg'Xkgh 'u dh w{tw?AN 's/ Bzo oZyDr/.
gzikp ftZu jh BjhA ;r'A g{o/ d/S ftZu e?pfBN wzsoh, ns/ j'o eJh tZv/-tZv/ ;woZEk s'A tZX pZu/ fpmkJ/ iKd/ jB. tZy-tZy soQK d/ tkjB fiXo okj fwb/ ekoK 'u ;c/d bkJhN fwb/rh, fi;
;Ve jkdf;nK ekoB woB tkfbnK dh nfXekoh nkgDhnK ikBK rtk u[Ze/ fJBQK B{z b? e/ nkT[D tkb/ pZu/ 18 ;kb
jB. eJh sK ftuko/ g{o/ gfotkoK ;w/s s'A xZN T[wo d/ ns/ fpBK bkfJ;?A; tkb/ , s/zh Bkb s[o/ fcod/ jB. u"eK- Bkb 600 whNo se ;kc d/fynk ik ;e/
frDsh d/ nzeV/ s/zh Bkb tX oj/ jB. fJ; ;z;ko B{z nbftdk efj u[Ze/ jB. j[zd/ jB. u"okfjnK 'u johnK, bkb s/ ghbhnK rk, i' b/zo phw ;?A;o Bkb fwb e/ nZr/
jkd;/ J/B/ tX rJ/ jB fe pj[s/ b'e bkJhNK bZrhnK j'JhnK jB go T[BQK dh ikDekoh th d/t/rh. s/z o"SBh s'A
tZv/ ns/ fGnkBe jkdf;nK fgZS'A ;kB{z nkgD/ ftZu ;[Xko eoB dh ;kjwD/ s'A nkT[D tkb/ eko vokJhto
;VeK B{z y{Bh ;VeK nkyD bZr gJ/ n;hA ftd/SK ftZu nfij/ jkd;/ Bk j'D b'V j?. ;co ;kvh fzzdrh dk nN[ZN fjZ;k dh gotkj e'Jh th BjhA eodk< fes/
dh s/ T[ZE'A d/ tXhnk Nq?fce f;;Nw dh pD rJ/ jB go n;hA ;Ve 's/ ubd/ B{z gq/SkBh BjhA j't/rh. go j' ;edk j?
skohc eoB bZr iKd/ jK s/ fJzvhnk d/ gqtkj BjhA eod/. ;oeko B{z BfjoK 's/ e'Jh g[fb; eowh yVQk j't/ sK e[M fe ;kv/ Gkos wjkB u fJj th ;ZG e[M
pD/ g[bK T[Zs/ o'SBh dk gqpzX eoBk
u"okfjnK 's/ e[M zkpsk pfDnk fdykJh c/b j' ikt/, feT[Afe n;hA S/sh ehs/ e[M
fdzdk j? BjhA sK ub'-uZb fdykJh fdzdh
wzBD tkb/ BjhA jK, B[e;kB fizBk wozh
j?. j' ikt/-

nkgD/ cozK dh gkbDk gqsh d';s' fJZe fBZeh i/jh ;bkj j? fe
;oekoK s/ gqSk;B rzGho BjhA jB. Nq?fce
fB:wK dh ;ysh Bkb gkbDk Bk ehs/ ;kB{z ;Ve s/ uVQD t/b/ s/ eko rZvh

ikD ekoB jkbks p/ekp{ j[zd/ ik oj/ vokJht eoB t/b/ ;" tko ;'uDk ukjhdk

jB. fBZs tkgod/ tZv/ d[yKsK s'A puD j?. ;kB{z s/ j'oBK B{z th fes/ e'Jh wK G?D

bJh ;oekoK B{z jo jhb/ nkgD/ cozK pZu/ s/ u{V/ tkbh T[vhe ojh j?. fBZs ;/
dh gkbDk eoBh ukjhdh j? sK i' ;w[Zu/
c rZvh ubkfJnk eo', i/ BhAd nkT[Adh
o{g 'u ;wki 'u fJe w'V, gohtosB s/
coz fbnkt/. j't/ sK ;"A ikDk s/ b/N ikDk fznkdk
io{oh j?. fJzz ed/ ftS'V/ BjhA j'Dr/,
jkJhN?e ;/cNh chuoz 's/ ezw j' fwbkg s/ y/VQ/ T[vheK B{z T[bzxd/ dokQA
fojk j? sKfe fJBQK jkdf;nK dh frDsh
xoK 'u BZuDr/, fJj ;ZG ;kv/ jh jZE
B{z xZN ehsk ik ;e/. yk; fvtkJh; 'u j?.

JURIS AUSTRALIA

31 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

FLIGHT HAUS

32 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015 dodBke jkdf;nK ftZu

Gkos B/ gkfe B{z jok e/ brksko 5thA

tko fiZfsnk epZvh eZg j;hBktK B{z fwbh p/ofjw w"s

w[es;o(fpT{o') gzit/A ftSt epZvh eZg-2014 d/ ckJhBb 'u Gkos B/ t/B/z[J/bk (fpT{o') t/Bz/ [J/bk y{p;{osh nwohek s'A t/B/z[J/bk tkg; nkT[Ad/ ;w/ d"o ftu fJe wkvb ;h. T[; ;w/A fJe
gkfe;skB B{z 45-42 Bkb jok e/ brksko 5thA tko ftSt epZvh eZg fiZfsnk. ftu nkgDh Xke oZydk j? ns/ A fJe pzd{eXkoh B/ w'fBek ns/ T[; d/ ftnesh T[; dk brksko fgZSk eo fojk
ckJhBb w?u fgzv pkdb d/ Bt/A pD/ y/v ;N/vhnw 'u y/fvnk frnk. fznkdkso fw; :{Bhto; ns/ fw; gsh dh r'bh wko e/ jZfsnk eo fdZsh ;h. T[j fw; g"b?Av pDh ns/ 1991 ftu
tobv fJ; d/S s'A jh fBebdhnK jB ;h. jkd;/ ftu w'fBek dh gzi ;kbk p/ T[; B/ fw; fJzNoB?SBb dk fyskp th
fJ; w"e/ w[Zy wzsoh ;H gqekS f;zx pkdb s/ ;[ypho f;zx pkdb B/ w?u dk g{ok go fJ; d/ Bkb jh j;hBktK Bkb p/ Nh pu rJh. nkgD/ BK eo fbnk. fJ; s'A pknd T[;
nkBzd wkfDnk. w[zfvnK dk ckJhBb w?u pj[s c;tK ;h. gkfe;skB fszB e[nkoNoK ofjwh bJh th fJj d/S wSj{o j?. fJj B/ ftnkj eo fbnk, fi; s'A go/SkB j'
j;hBktK fiZE/ d[Bhnk B{z fgnko eoBk 2H fw; tobv gqsh:'frsk ftu e/ T[; d/ fJe sock go/wh B/ T[; dk
sZe nZr/ fojk go nkyoh e[nkoNo 'u Gkosh w[zfvnK B/ iZc/ bk e/ gkfe;skB B{z f;ykT[AdhnK jB, T[ZE/ T[BQK Bkb fJzBhA fjZ;k b?D s'A bJh cbkJhN cVB s'A e[M esb eo fdZsk. pknd ftu T[; B/ g[b;
eohph coe Bkb jok fdZsk. p/ofjwh fe ;'u e/ th fdb ezp T[Zmdk xzN/ gfjbK jh fw; j'Av[ok; 2014 dh B{z dZf;nk fe wkvb B/ fe;/ j'o Bkb
j?. rZb ukj/ w'fBek ;ghno ns/ T[; d/ T[; dh G?D d/ gq/wh B/ p/ofjwh Bkb ftnkj eotk e/ T[; dk fdb s'V fdZsk
ckJhBb w?uK d/ nk:'iB d"okB jfonkDk d/ w[y wzsoh wB'jo bkb yZNo w[y gsh dk r'bh wko e/ p/ofjwh Bkb esb r'bhnK wko e/ jZfsnk eo fdZsh. Btzpo ;h.
eoB dh j't/ iK fco fJ; jkb jh ftu wjhB/ ftu fw; j'Av[ok; wkohnk i'S/
wfjwkB ti'A jkzo j'J/. fJ; w"e/ ozrkozr gq'rokw d"okB gkfe;skB d/ gqf;ZX j'J/ fw; j'Av{ok; d/ fGnkBe esb dh. nbtkokv' (19) nkgD/ G?D d/ Bkb T[; 4H 1996 ftu fw; o{; u[Dh rJh J/
rkfJe nkfoc bkj"o s'A fJbktk frZgh ro/tkb ns/ fw; g{ik B/ ozr pzfBQnk. fJ; j;hBktK Bkb p/ofjwh d/ eJh feZ;/ fJ; d/ gq/wh dk iBwfdB wBkT[D d/ bJh b/i/Avqk g?Nq'tk 's/ ;kb 2009 ftu T[;
;kb ;[DB B{z fwb/. rJh ;h. gkoNh ftu fe;/ j'o Bkb vK; d/ r?Ar;No d';s B/ jwbk eotk fdZsk
s'A fJbktk ;fszdo ;Zsh B/ th SkfJokBk nzdkz 'u doSeK dk wB'oziB ehsk. eoB eoe/ T[; dh G?D nkgD/ gq/wh s'A ;h. jwb/ ftu p[oh soQK zywh g?Nq'tk B/
1H ;kb 2004 ftu fw; t/B/z[J/bk Bkokz j' rJh, fi; s'A pknd ;Beh gq/ j;gskb fbiKd/ ;w/A dw s'V fdZsk.
dk fyskp fiZsD tkbh w'fBek ;ghno wh B/ d'jK B{z fe;/ ;[zB;kB EK 's/ fbik
B/ 2005 dh fw; :{Bhto; gqsh:'frsk e/ T[BQK B{z r'bhnK Bkb G[zB fdZsk. 5H fw; o{; u[Dh rJh ;t/NbkBk
ftu fjZ;k fbnk ;h. iBtoh, 2014 ftu e'Nktk B{z th dodBke w"s fdZsh rJh
3H J/iB/iek e'Nb;oek 1990 d/ ;h. 1997 ftu fJe feqwhBb dhnK
BzoK ftu nk ikD s'A pknd T[; dk
p[ok tes S[o{ j' frnk ;h. e[M fdB n?S
Bkb fpskT[D s'A pknd feqwhwb gq/wh
B/ T[; B{z p[oh w"s fdZsh ns/ T[; dh
bkS th g[b; B{z 4 wjhfBnK pknd
fwbh.

6H t/B/z[J/bk ftu tXd/ ngokXK d/
fybkc id'A T[E'A dh fpT{Nh ethB i/B/
f;; ekow'Bk B/ w'ouk y'fbQnk sK T[;
B{z th dodBke w"s fwbh. T[j w"s fJe
jkd;k ;h. t/B/z[J/bk dk okSNogsh d/
n;shc/ dh wzr bJh 2013 ftu j' oj/
gqdoSBK ftu i/B/f;; d/ f;o ftu r'bh
bZr rJh, fi; ftu T[; dh w"s j' rJh.

7H dZyDh ncohek d/ fJe Sfjo ftu
fJe fpT{Nh ethB d/ esb dk fJe
y"cBke wkwbk ;kjwD/ nkfJnk 2012
ftu. fpT{Nh ethB Eg/b' we[sb/ dh bkS
8 i{B, 2013 B{z e[M b'eK Bkb MrVk
j'D s'A pknd T[; d/ ngkoNw?AN ftu
fwbh ;h.

SINGH MECHANIC

33 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

5 RIVER RESTAURANT

34 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

ejkDh Jh;Nj?Zw s'A b?Z;Noaaa pha n?;apho

bzvB Sfjo Bz{ gzi fjZf;nK ftu f;zx Bz{ T[; dk ;zpzXh nkgDh eko ftu j' iKdk j? s/ eztbihs d/ pohc-e/; Bz{ ''j[D T[; Bz{ fwbD ik oj/ j'<@ iKd/ B/aaaa! ;kv/ fJzvhnBK tKr fJj
tzfvnk ik ;edk j?-;?ANob bzvB, gqSB ;[yB?B f;zx d/ wz{j'A feodk j?.
;kT{E n?Av, BkoE bzvB, fwvb ;?e; p; nZv/ 's/ SZv e/ nkgDh fvT{Nh 's/ d{i/ Bkb cVdk j?. eztbihs go; s/ r'o/ d'rb/ xZN B/aaaaa nkgD/ sK eotk
(t?;N) s/ Jh;N bzvB. Jh;N bzvB 'u ubk frnk j?. ni/ T[j e[M ;'u jh fojk ''aaaa T[; d/ gfjbk p/ph j'fJn?aaaa
fJe gqf;ZX NkT{B j?-Jh;Nj?Zw. aaaaa s/ e?BZ;so u[e e/ p; d/ B/V/ nkT[D dk p/ph Bz{ t/yD 's/ iD/g/ dh gzihoh d/D ik u"E sqhwsK fe;/ ftykt/ bJh oydhnK B/
Jh;Nj?Z; dk ;G s'A gqf;ZX fjZ;k j?- j? fe T[E/ gziskbh e[ ;kbk gzikpD Bz{ ojh jKaaaagzikp Bz{ n;hA G[b BjhA
pkofezr o'v fi;B/ brGr nZX/ fJzszko eodh j?. aaaaa go r'ohnK id se Bkb ofjzdhnK
Jh;Nj?w Bz{ nkgD/ tb/t/A 'u fbnk fJe f;Zy B"itkB eko s'A EZb/ T[skodk p; o[edh j?. vokJhto, ;hN 's/ ;e/.@ eztbihs rb ;w/Ndh j?.
j'fJnk j?. pkefezr o'v, g';N nkfc; jBaaaa fSZds Bkb ofjzdhnK B/aaaaa!@
d/ Bzdhe fJe p;-;Nkg j? fiE'A e[M j?. T[; e'b gzi e[ feb' dk fJe ezB;so p?m/-p?m/ fbcNo$bhto Bkb ;kwkB ''s[jkBz{ fJE/ nkJ/ fezB/ ;kb j'J/ ''aaaaa s[;h ed/ ;'fun? nkgD/ GftZy
p;K pofwzxw bJh fwbdhnK jB. B/<@
gzikphnK dh fJe e'u ;oft; j?-EKvh j? s/ fJe ;{Ne/; s/ fJe b/vh-go;. oyD bJh p; d/ ;N'o dk dotkzk pko/!@
e'u (:{ae/) fi; dhnK nB/e e'uK bzvB y'bPdk j?. ;tkohnK tkoh f;o nkgDk ''brGr SZph ;kb gfjbk fJE/
d/ tZy-tZy fjZf;nK Bz{ pofwzxw Bkb EKvh e'u dh T[vhe j' ojh j?. mzvh-mzvh ftnkjh nkJh ;K,@ eztbihs ''s[;hA ''w?A eh ;'uD?aaaa eh ;'uDk ;haaaaa<
i'VdhnK jB. EKvh e'u d{ihnK e'uK nkgDk ;wkB oydhnK jB s/ fco feZE'A d/ j'<@ aaaaa e'Jh ;odko ih tork j'o fwfbnk
Bkb'A tX/o/ Go';/wzd th j? s/ feokfJnk jtk ub ojh j? s/ wJh dk wjhBk j?.
th tkip. pkofezr o'v (Jh;Nj?Zw) s'A esko ftu jh p; d/ nzdo gqt/S eodhnK ''crtkV/ d/ B/V/ fgzv j?, ikyK. jh BjhA.@
pofwzxw dk feokfJnk f;oc d; g"Av mzv podkSs-B[wk j?. gzikpD n"os B/ jB. vokJhto fNeNK eZNh ik foj/ s/ w/o/ g/e/ T[E'A d/ B/.@
j?. w?fuzr gzikph ;{N gkfJnk j?. T[j f;Zy ''aaaaa i/ fwb ikt/<@
g"Av t;{b foj?. eztbihs thj g"Av dk ''ftnkj s'A pknd fezB/ e[ tko ''s[;hA nkgDh d;'<aaaa s[;hA ;'fun?
;t/o dk ;wK j? s/ Jh;Nj?w o'v B"itkB ;[yB?B f;zx Bz{ ;zp'XB jz[dk j?- g/e/ rJ/<@ fe;/ pko/aaaa<@
(g';N nkfc;) d/ Bzdhe pD/ b'eb B'N nZr/ eodh j? s/ ;[yB?B f;zx T[; d/
p;-;Nkg 's/ :kso{ i[VB/ S[o{ j' rJ/ ''w?A ibdh ikD?! s[;hA wzwk dh zok ''e'JhnZm-B"A to/ tko.@ fgSb/ ;kb ''w?A sK fsnko jK s/ SkfJd T[j th
;B. T[j T[; EKvh e'u dk fJzszko eo j?bg eo d/Dh-;kwkB p; 'u uVkT[D fgZS/ j?- ''d' fNeNK<@ vokJhto gzikph jh Gshih d/ ftnkj 's/ j' e/ nkJh jK.@ fsnko j' ikt/aaaaa go aaaa@
oj/ jB. fi;B/ T[BPK Bz{ b?Z;No, et?ANoh, s/ T[skoB 'u aaa! fJBPK b?Z;No ikD?aaaaa! j? s/ T[j ;'udk j? fe T[j gsh-gsBh
j?vztoE, pofwzxw nkfd SfjoK tb s[;hA<@ ''fJE/ e'Jh ikp eod/ j'<@ ''aaaa go eh <@
b? ikDk j?. pj[s/ :kso{ gzikph iK jB. ''gfjbK eodh ;K. fvgkoNw?AN ;N'o ''aaaa fJe' fJe p/Nh j?. T[; Bz{ s/ T[;
fjzd';skBh iK gkfe;skBh jB s/ e'Jh ''w?A sK ;'j' o'v, pofwzxw ikD?! 'u!@ d/ ;j[fonK Bz{ fJj uzrk BjhA brDk fe
fJe dZ[ek g'fbS iK r'ok iK n?Arb/ w?Bz{ b?Z;No dk gsk BjhA.@ ;[yB?B f;zx ''aaaa BjhAaaaa w?A fdzdk jK,@ ;[yB?B ''aaaa s/ j[D e[M BjhA eod/<@ w?A fJ; T[wo/ d{ik ftnkj ouktK.@
fJzvhnB (ekbk) j?. GkoshnK s/ f;zx gzikj dk B'N nZr/ eodk j?. ''BjhA j[D w/ok nkgDk ezw j?. ''aaaaaop Bk eo/ i/ s[;hA fpwko g?
gkfe;skBhnK Bz{ r'o/ vkoeh efjzd/ jB nkydk j?. nkgDk g';N-nkfc; j?. d' fJzgbkfJz ikU sK eh s[jkvh p/Nh bzvB s'A
s/ n?Arb' fJzvhnB Bz{ pb?eh. Gkosh ''w/o/ e'b ni/ y[bP/ BjhA jB. s[;hA B/aaaa. xo p?fmnK ih jh BjhA ;h brdk. fJzvhnk gjz[u ikt/rh<aaaa s[jkvh
p;K tKr fJZE/ Xek-wZ[eh BjhA jz[dk. ''s[;hA GkJh ;kfjp N?ASB Bk bt'. fJBPK Bz{ d/ d/Dk@, vokJhto d' fNeNK d/yGkb bJh< aaaaa d{ih rZb i/ s[;hA
fJe p; wro, d{ih e'u ;oft; dh p; ;kBz{ fJzvhnk s'A nkfJnk gzMh toP/ j' rJ/ fJe S'Nk g';N nkfc;, ;odko ih dh fJE/ nk th ikU sK T[; B/ fejVk fdb
S/sh jh g[i iKdh j?. fJZE/ dhnK p;K eztbihs e"o Bz{ cVk fdzdk j?. eztbihs dk jkb tzvD tk;s/ N?w eYD?<@
ftu J/a;has/ Bkb jh tkSo{w dhnK B/. w?Bz{ ;G gs?aaaa! sz{ ik p/N/aaaa!@ fJzS'o?A; dh fwbh oew Bkb yohd fbnk ''s[jkvh rZb 'u tzB j?aaaa goaaaaa
;j{bsK th jB. S'Nk-w'Nk ;kwkB, j?Av e"o u[g eo iKdh j?. d'j/A d' ;hNK tkb/ ;h.@ go n;hA gzikph fezs{nK gqzs{nK ftu jh
p?r :kso{ p; d/ nzdo jh oy b?Ad/ jB B"itkB nkgDh wK d/ g?oh g?Dk eoe/ fzzdrh dk wzk feoeok eoh iKd/
s/ tZv/ pohce/; iK nN?uh oyD bJh gk;/ ;hNK b? e/ Bkb-Bkb p?m iKd/. ''aaaaa fvgkoNw?ANb ;N'o 'u fezBh jKaaaa.@ ;[yB?B dkoSfBesk fijh
p;K d/ pkjob/ gkf;UA fJe irPk pDh eko ubk e/ ubk iKdk j?. e[ ;?boh ;h<@ ;[yB?B f;zx T[; B{z g[Sdk MkVdk j?.
jz[dh j?. vokJhto ezveNo dk ezw th jB. d'jK dhnK ;hNK d/ ftueko fJe
eodk j? s/ ebhBo dk th. ''aaaaa brd? s[;hA gzikp s'A nkJ/ j?. vzvk ;h fi; 's/ d'jK dhnK e{jDhnK
j'<@ n"os g[Sdh j?. ;[yB?B f;zx nkgD/ i/p 'u'A go; fNehnK j'JhnK ;B. d'jK Bz{ gsk BjhA
pkofezr o'v d/ p; ;Nkg 's/ nZm eY e/ go; Bz{ uzrh soPK x'ydk j? s/ T[; gzi g"Av gqsh xzNk, nZm xzN/ ezw brk fe T[j vzvk$o[ektN ed'A s/
B"A :kso{ yV/ jB. pj[fsnK e'b j?Av ''ihaaaa wzvh nfjwdrVP s'Aaaaa.@ fe;B/ go/ eo fdZsh ;h. d't/A fJe d{i/
p?r jB. d' :kso{nK e'b jh tZvk ''gfjbh tko nkJ/ brd/ j'<@ ftu'A d; g'Avk dk fJe B'N fBeb eodh ;K jo o'zaaaa! Bkb f;N e/ p?m/ jB. d'jK d/ ;oho fJe
nN?uh iK Gkok ;kwkB j?. Gkok ;kwkB ''ihaaaa fJE/ d';s Bz{ fwbD nkfJnk ''s/ j[D nkgDk ezw J/aaaa S/ g"Av d{i/ Bkb br e/ pkjobh mzv Bz{ xN eo
Bkb b? ikD tkb/ :kso{ ne;o Gkos ;h. pofwzxw w/oh p/Nh ofjzdh j? T[; Bz{ nkT[Adk j?. T[j d; g"Av dk B'N eztbihs oj/ jB. b[VhAdh sgS fJe d{i/ Bz{ b? d/
iK gkfe;skB s'A nkJ/ jz[d/ jB i' e[M gqsh xzNk nkgD/ fJzgbkfJz Bz{ fdzdh oj/ jB. Eow; 'u'A eztbihs B/ ekch d/
fdB foSs/dkoK iK d';s-fwZsoK e'b fszB ;kb j'J/ B/ fJE/. ftnkj eoe/ e"o tb tXkT[Adk j?. jKaaaa!@ fJe ekbh j?aaa gzikj e[ ;kb d' eg eY/ jB s/ eZgK 'u ekch gk bJh
bzvB ofj e/ j[D d{i/ Sfjo d';s- j?aaaaa fJe nkg b? fbnk j? s/ d{ik
fwZso iK ;zpzfXnK Bz{ fwbD ik oj/ jz[d/ nkJh j?.@ ''bU fwb frn?! S[eohnk.@ dhaaaaaa w?E'A th uko ;kb tZvh j?.aaaa ;[yB?B B{z d/ fdZsk j?. ;[yB?B B/ fwbe
jB. ekch d/o fJzrb?Av ofj oj/ b'e p; eztbihs B'N b? e/ go; 'u gkT[Adh e/e dk g?eN y'bP e/ T[; Bz{ G/AN ehsk j?.
ftu xZN jh ;co eod/ jB feT[Afe ''aaaas/ s[;hA 'eZb/ nkJ/ j'<@ j? s/ g[Sdh j?. gsh Bkb yNgN j'Jhaaaa s/ MN d{ik ;[yB?B B/ go; 'u gJh gsBh dh c'N'
T[BPK e'b nkgDh eBt/n?A;$eko jz[dh j? ''aaaaih fgSb/ ;kb jh gsBh ub Bkb eztbihs Bz{ wB jh wB w?u eoB
fi; Bkb ;w/A dh ekch pZus jz[dh j? s/ t;h!aaaa p/Nh fJe' fJe n"bkd j?.@ ''s[jkvk S[G BK<@ ftnkj eotk fbnk. j[D fgS/ fij/ d{i/ dh e'fSS ehsh j? s/ eztbihs Bz{ fJzi
ftStheoD d/ :[r ftu ;w/A dh E[V jo '';[yB?B f;zx.aaaaa brd? wksk fgsk br foj? fe T[; dk fszB ;kb gfjbK
ftnesh wfj;{; eodk j?. fzzdrh 'u ''Uj'! aaaaa s/ s[;hA T[E/ eh eod/ j'<@ B/ n?t/A jh oy fdZsk j'D?@ ;[yB?B c'ek s'A e[Vh j?aaaaa S/ wjhfBnK dh. gfjb/ s'A ftSfVnk ;odko jh T[; d/ Bkb p?mk
j[D mfjokU dh EK jcVk-dcVh B/ b? '';hBhno ;?ezvoh ;e{b 'u b?euoko j?. fJe d{i/ d/ ihtB dhnK, ;e{b
bJh j?. jK. ni/ gzi e[ ;kb gJ/ B/ foNkfJow?AN jk;k j;D dk :sB eodk j?. d' w[zv/ B/, d'j/ ikp eod/ B/aaaa.@ ;w/A dhnK, ekbi ;w/A dhnK rZbK T[j
fJe d{i/ Bkb ;KMhnK eo oj/ jB.
gZitzik e[ ;kbk ;odko ;[yB?B 'u. p/Nh z'o d/ ojh j? fe tkb?ANoh eztbihs T[; dhnK n?Be bkJh eztbihs fBzwPk fBzwPk w[;eokT[D eztbihs Bz{ p/Nh, p/Nk s/ ;[yB?B Bz{
foNkfJow?AN b? e/ fJE/ jh nk iktK.@ pofwzxw p?mh fJeb"sh p/Nh ft;o rJ/
nZyK tb t/ydh j?-nZyhnK 'u efSS dk :sB eodh j?- ''fJE/ sK n?t/A Jh jB. T[j fJzi wfj;{; eoB br gJ/ jB
;[yB?B f;zx dh dkVPh 'u ni/ th e[M fijh wfj;{; eodh j?. ubd?.@ fe T[j fJe d{i/ bJh jh jB go fwb/
tkb ekb/ jB. n"os fXnkB Bkb T[j w[dsK s'A pknd jB.
''jK s/ s[;hA w?Bz{ i[nkp BjhA fdZsk- ''aaaaa s/ s[;hA nkgD/ pko/ ;'fun? nukBe z'o dh po/e brdh j? s/
t/ydh j?. s[jkv/ ;kjp eh eod/ B/<@ edh<@ ;[yB?B g[Sdk j?. p; T[bNd/-T[bNd/ w;K puh j?.
eztbihs dk g?o ;hN d/ B/V/ gzihoh d/
''aaaaa fco s[;hA eh wB pDkfJn?<@ ''aaaaa!aaaa p; T[j th BjhA oj/.aaaa eztbihs nD;[fDnk eoe/ rZb ezB;so Bkb tidk j?. eztbihs pkjo
''fJE/ pj[sk fdb BjhA br fojk. ''fszB ;kb gfjbK n?e;hv?AN 'uaaaa! Mkedh j?, et?ANoh p; ;Nkg B/V/ nk
ni/ n;wzi; 'u jK.@ fJe p/Nk s/ fJe p/Nh d/ e/ o[y;s j' rJ/ ikoh oZydh j?. fojk j?. T[j p"Adb iKdh j?. p; b?Z;No
aaaas/ s[;hA<@ Sfjo ed'A fgZS'A Sv e/ nZr/ et?ANoh nk
aaaaaa jw/Sk jw/Sk bJhaaaaa.@ n"os p; ''fJe r'oh ;h fvgkoNw?ANb ;N'o rJh, T[; Bz{ gsk jh BjhA bZrk. T[j d't/
''w/ok BK eztbihs e"o j?. i' w?Bz{ s'A pkjo, nk;wkB Bz{ x[odh w[fj;{; 'u aaaa fiE/ w?A ezw eodk ;K. gfjb/ gsh
j[D/-j[D/ Sve/ frn?, w/ok p/Nk j?-T[ZBh dh w"s s'A d{i/ wjhB/ jh y;w eo fbn? A rZbK 'u r[nku/ j'J/ ;B, b?;No id'A
jz[dh j? fit/A nk;wkB 's/ p?m/ op Bz{ p; o[eh ;h. et?ANoh p; ;Nkg s/ gjz[u
;kb dk S?Nh. ;kcN t/no ezgBh 'u S/ T[bkwPk fijk d/ ojh j't/. s/ fco d{i/ gsh dh w"s s'A shi/ jcs/ jh
wjhfBnK s'A ikp eoB bfrn?! s/ fJe e/ T[j nkgDh rbsh bJh nkgD/ nkg
''ikDe/ pj[s d[y j'fJnkaaaa! vkY/ shik gshaaaa!@
p/Nh j? fJ; s'A fszB ;kb tZvh i' b?Z;No nZr/ fe;/ dk z'o BjhA ubdk. T[j sK Bk Bz{ S'Nk wfj;{; eodh s/ wB jh wB ftu
e'Jh Bkb fJ; d[Bhnk 'u nkfJnk j? s/ ''aaaa fJzi brd? fit/A T[j gfjbK jh
ftnkjh j'Jh j?.@ Bk jh Bkb fe;/ ikDk jz[dk j?aaaa.@ gsh dh w"s dk fJzsiko eo ojh ;h.'' nkgD/ nkg Bz{ e';dh j?. ;[yB?B f;zx
;[yB?B f;zx dkVh 'u w[;eokT[D dk
''aaaa s/ s[jkv/ ;kjp<@ ;[yB?B f;zx ;wkfie tosko/ dh p'bh :sB eodk j?.HHHHBjhA !HHHHfJE/ nfijh T[; Bz{ j/mK SvD bJh s/ ;kwkB T[skoB
n"os d/ i[nkp d/D s'A gfjbK jh
p'bdk j?. rZb BjhAaaaaa id se fi; Bkb pDdh bJh p; s'A Eb/ T[sodk j?. ;kwkB p;
:kso{ EKvh p; Bz{ d{o'A B/V/ nkTA[dk
''p/Nh eh eodh j?<@ J/, g{oh soPK pDdh J/aaaa. i/ Bk pD/ sK u'A T[sko T[; Bz{ fdzdk j? s/ eztbihs
t/y, ;kwkB u[e e/ ;[u/s j' iKd/ jB. ''T[j b?;No ftnkjh j'Jh j?. ikp
eodh j?. T[; d/ ftnkj Bz{ ni/ d' wjhB/ d' N[e j' e/ nkgD/ nkgD/ okj 's/ g? T[; Bkb nZyhnK BjhA fwbkT[Adh. T[;
n"os-''EKvh nk ojh j?.@ ;[yB?B
nkgDk ;kwkB jE Bkb u[e e/ fsnko j'J/ ;B id'A ;odko ih ;kBz{ drk d/ Bz{ j[D d{ih T[; p; dh fJzszko j? i' T[;
Bz{ b?Z;No tkfg; b? ikt/ fiE/ T[; dh p/
rJ/.@
Nh s/ T[; dh d'jsoh T[; dk fJzszko
J / vz wk;{w dh nktkz eo ojhnK jB. gzihoh d/ ezB;so Bz{

eZgV o{g ;[jktDk fwfbnk fJ; B{z oZi jzYk, nzS w?A s/oh e[Zy dk jK wK w?B{z feT[A d[seko/A, T[; B/ x[N e/ Sksh Bkb bk fbnk j? s/
n?go fwZso fgnkfonk, w/oh rZb zok ;[D ik. eo d/ fJZe nfj;kB w/o/ s/ w?B{z iZr ftyk d/.
eo ftuko fe feXo/ s/oh s'o sK BjhA j? fEVeh, efjzd/ bZy u{ok;h i{B G[rs e/ i{B fJB;kB dh gkJh, d{i/ jE Bkb gjhJ/ br/ nN?Auh e/; Bz{
fEVe rJh j? sK MN oZ[e ik, f;ZXk okj/ ik. wkJ/ s/o/ fJ; tzvw/A fgnko B/ nkswk w/oh o[bkJh.
fJj sK n"eV izrb fiZE/ okj BjhA fco bGDk, Xh Bkb'A w'j g[Zs dk uzrk iZr uzdo/ dk efjDk, fyu ojh j?. EKvh p; tb T[; dk T[Zek
oj/ nBzd nyzv ;dk, e'Jh n?;h i[rs pDk. jZE tho d/ oZyVh tkb/ tki'A ;[zfBnK G?D d/ ofjDk.
'J/ek Bkoh ;dk ish', fJj' j? ;[yB f;nkDk, Gok s'A G?D dk fgnko y'j e/ wkJ/ s{z eoB/ d[Zy ehjd/ Bkb ;KM/, jh fXnkB BjhA iKdk fi; ftu T[; B/
bZy gKtK s?B{z tk;s/ nzwhJ/ w?B{z iBw s{z d/d/.
J/Xo T[Xo nZr/ fgZS/ wB B{z Bk GNekn. Bk y'j s{z jZe w/ok w?E'A fJj j? e[dos dk GkDk, fJe niBph wod Bkb e[M ;wK
pZu' pZuhT[ B"itkB', gt/ Bk gSskDk. ebgBk uktbk ;kBhnK tKr w?A pD e/ s?B{z fdykDk.
ekp{ oZy' sB wB s/ Bk n"MV okj/ ikDk. w/o/ th B/ nowkB s/ ;[gB/ feT[A s{z fwZNh ftZu fwbkt/A, fpskfJnk j?. T[; Bz{ brdk j? fe fJe
fJZetko i/ J/vz dk ehVk, fi;w ftZu tV ikt/, fJ; Go{D B{z feT[A s{z ukj/A e[Zy d/ nzdo w[ekT[Dk.
;XoK uktK ns/ T[wzrK dk M[Zrk ;V ikt/. feZvk s/ok firok wkJ/ fJj feZvk e"se oukJ/A nDG'b pZuh T[; dk fJzszko eo ojh j?
wB s/ fijVk oZydk ekp{ T[jh pu iKdk j?, y[Sp' tkb/ fJ; c[Zb B{z fyVB s'A gfjbK w[ekJ/A. s/ 'BkBh wKaaaaa BkBh wK' e{e ojh j? s/
uzub wB sK pko pko BhthA EK b? iKdk j?. e'Jh sK ;[D bt/ nktkz w/oh w?A p/p; j'Jh e[obktK fJe j'o nDizfwnk pZuk aaaaa 'dkdh
fJe' ;kEh, fJZe' fgnkok, fJe' ;kE uzr/ok, j[D fezBhnK XhnK e[Zy d/ nzdo w[ekT[DrhnK fJj wKtK. wKaaaa dkdh wK' pkjK T[bko nkgD/ tb
T[; d/ ftZu jh d/jh ;[Zy j?, toBk d[Zy xB/ok. Gosg[oh dh ebw B/ th j[D ;Zu B{z BjhA b[ekT[Dk T[; Bz{ ;?Bsk Bkb p[bk fojk j?.
;'u ;wM i' g?o j? g[ZNdk wzzb s/ g[Zi ikJ/. d[ydkJh fJ; xNBk dk ;Zu b'eK sZe gj[zukT[Dk.
toBk nXtkN/ jh ihtB p'n ekNk j' ikJ/. feT[A Xh izwDk Sokg ;wMdk fJj ;wki fBwkDk. c'B L 00919988886364
J/; o'r B/ t;d/ xo jB gb ftZu Boe pDkJ/. Xh sK j[zdh XzB gokfJnk fJj e[dos B/ cowkfJnk. BkGk, gzikp
pko pko 'dhtkBk' nZi fJj rZb fgnk ;wMkJ/. c/o feT[A XzB gokJ/ s/ fJj vkYk efjo ewkfJnk- fJj vkYk efjo

pkp{} okw dhtkBk ewkfJnk..
pfozdo Gkosg[oh

35 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

36 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

s[jkv/ bJh ysok Bk pD ikt/ SowkU Bk, eokU fJ; ;wZf;nk dk th fJbki

;?eob szsfoektK dk skbw/b mhe

vh-fwBobkfJiv tkNo BjhA p?mdk ns/ :{nkJh dh ;wZf;nk

j' iKdh j?. ;?eob szsfoektK

w{sokSJ/ E?bh d/ uko' gk;/ c?bhnK

eodk j?. pkvh dh N'fBzr eodk j?. szsfoektK j[zdhnK jB, i' fgSkp

sBkt xNkT[ fo;kt nkfd B{z ezNo'b eodhnK jB.

gkDh dh ewh (vhjkJhvq/SB) Bkb i/eo ;wZf;nk fBT{o' Bkb i[Vh j?, sK

;oho ns/ fdwkr ftZu sBkT[ wfj;{; fJzNo;fNw E?o/gh Bkb fJ;dk fJbki

j'D bZrdk j?, feT[Afe d'BK ftZu jh ;zGt j?.

sob ch;dh dh pj[skfJs j?. sBkt fJbki L S[o{nks ftZu fpj/

d{o oZyD ns/ fJekrosk tXkT[D bJh ftno E?o/gh fit/A fe pb?vo Nq/AfBzr ,

fJZe-fJZe x[ZN gkDh fgU. ykD-ghD ftZu pdbkt ns/ g?bfte

rzdrh eZY' cb'o e;os Bkb fJ;dk fJbki ehsk

gkDh dh ewh Bkb G'iB B{z gukT[D iKdk j?.

ftZu n"fynkJh j[zdh j? ns/ epi dh BthA seBhe

fSekfJs tZX iKdh j?. gkuD gqDkbh fJzNo;fNw E?o/gh ekch gqGkth ns/

nZi eZbQ b'e fJZe' fij/ gkDh B{z ftZu ;woZE gkDh , x[bBShb d{fSs eh s[jkv/ Bkb ed/ nfijk j'fJnk jB-tko-tko fgSkp ikD dh zo{os BthA seBhe j?. fJzNo;fNw B{z ;?eob
ghD d/ pikJ/ vh- fwBobkJhiv tkNo j? fe NkfJb/N sZe g[ZiD s'A gfjbK wfj;{; j'Dk (ssekfbe nktosh) ns/
dk ;/tB eo oj/ jB, i' ;oho bJh eJh eDK B{z ;oho s'A pkjo eZYD/ ftZu wdd jh fgSkp dk fo;kt j' frnk j't/< fdB fBT{o' w'fvT{b/SB th fejk iKdk j?
gqeko d/ yso/ fbnk ;edk j?. fJj ftZu tko - tko NkfJb/N ikD dh fgSkp B{z o'e Bk gkT[Dk.
ftSt f;js ;zrmB d/ nfXn?B B/ fejk eodk j?. zo{os g?Adh j?< :{ohB bhe j'D d/ vo tiQkL fJj fpwkoh pj[s xZN feT[Afe fJ; E?o/gh d/ sfjs uwVh d/
j?. Bkb s[jkB{z g?v brkT[D g?Ad/ j?< jK,
Bk pBD fdT[ fevBh ;N'B sK s[jkB{z Uton?efNt pb?vo :kBh ofi;No j[zdh j?. fJ; ftZu yk; s"o nzdo fJZe ;fNw[b/No brkfJnk iKdk
f;js ;zrmB tb'A eokJ/ rJ/ noi/A;h fJzezNhB?A; (:{nkJh) dh
nfXn?B d/ f;ZN/ ftZu fejk frnk j? fe nZieZbQ fevBh ;N'B dhnK ;wZf;nk j?. Bkb n"osK Skfwb jB i' Sow d/ j?, i' g/;w/eo tork j[zdk j? .
vhfwBobkfJiv tkNo ;/tB eoB ekoB fJ; fpwkoh d/ pko/ ftZu BjhA
bkfJe BjhA j? ns/ bzph fwnkd sZe ;wZf;nktK tZX ojhnK jB. fJ;dk fJ; soQK dh ;wZf;nk Bkb ghVs fJj fJb?eNfoe ;gzdB dh wdd
fJ;dk ;/tB f;js ;pzXh eJh i'yw b'eK B{z ne;o fgSkp fo;kt dh tiQk dZ;dhnK. roGXkoD iK wK;g/ShnK
fbnkT[Adk j?. fJZe' fij/ gkDh dh s[bDk gfjbk ekoB j? pZfunK ns/ tZfvnK Bkb Sofwzdk j'Dk g?Adk j?. ftZu gq/SkBh dh tiQk Bkb n"osK B{z Bkb fgSkp d/ pb?vo
ftZu fJ; vhfwBobkfJiv gkDh Uton?efNt pb?vo d' soQK d/ j[zd/ fgSkp fo;kt dh ;wZf;nk j' iKdh j?.
(e?bShnw ns/ w?rBhfSnw dh xkN) dk d[nkok ;woZE wksok ftZu gkDh dk ;/ eJh tko wK;g/ShnK dh pikJ/ fJj (;?eobszsfoektK) B{z ezNo'b eodk
;/tB eoB tkb/ b'eK dh finkdkso ;wZf;nk fBT{o' ;pzXh j[zdh j?.
w"s dh tiQk ekov:' t?;feT{bo fv;hi tB Bk eoBk. gkDh jh fgSkp d/ j?. wohi gfjbK fJ; E?o/gh d/
pDh j?. fJ; ftZu fdwkr ns/
;kbN; ns/ yfDiK B{z x[bBShb eodk ckfJfdnK B{z wfj;{; eo ;edk j? ns/
nfXn?B ftZu fJj th ;kjwD/
nkfJnk fe xZN fwB/ob dh wksok tkbk j? , i' gkDh d/ nDj'Ad ftZu m'; fco c?;bk b? ;edk j? fe T[;B{z fJj
gkDh ghDk, pZfunK ftZu jZvhnK d/
N[ZND dk ekoB pDdk j? ns/ jZvhnK feq;Nb d/ o{g ftZu ftef;s j' iKd/ E?o/gh gqfsnko'fgs eotkT[Dh j? iK
dh xDsk xZN eo fdzdk j?. fwB/ob
ofjs gkDh Bkb ykDk pDkT[D Bkb jB ns/ fevBh ;N'B ejkT[Ad/ jB. BjhA.
th G'iB ftZu eJh f;js ;zpzXh sZsK
B{z xZN eodk j?. e[ZM wkwfbnK ftZu vpfbT{ n?u U dh ;bkj o/Bz{
w?rBhfSnw ns/ e?bShnw dh xkN 60
fc;dh sZe d/yh rJh . xZN yfDi tkb/ g/fJib ftZu Nhvhn?; :kBh N'Nb gzi soQK dh yzx j? rb/ dh d[SwB
gkDh B{z ghD Bkb ;oho dh T[; gqshfeqnk
T[s/ Bekokswe gqGkt fdZyD bZrdk fv;kbtv ;'fbv; dh j/mbk
j?, i' gqshfeqnk ;oho dh gkDh ns/ yfDi
u:kguJ/ B{z ;zukfbs eodh j?. wksok 150-30 fwH rqkw$ fbNo,

T{oik tXkU e?bShnw dk j/mbk gZXo 20 fwH rqkw$
;woZE gkDh dk gZXo xZN j[zd/ jh
;oho T{oik ftjhB j' iKdk j?. nfij/ fbNo ns/ w?rBhfSnw dk j/mbk gZXo
ftZu gkDh dk fJZe frbk; jh ;c{soh
fbnk ;edk j?. fJ; Bkb e'fSektK B{z 10 fw H rqkw$fbNo j'Dh ukjhdh j?. fgZsi yzx L fJ; yzx ftZu wohi
y{B ftZu fwbh nke;hiB ns/ j'o gkbD B{z pbrw ghbk nkT[Adk j?. eJh tko
sZs fwb iKd/ jB. 07 j[zdk j? S[ZX gkDh dk ghn?u T[;B{z jbek p[yko th j' iKdk j?. rb/,
Sksh ns/ fYZv ftZu ibB j'D d/ Bkb-
N'fBzr eo/ (ghn?u) gZXo Bkb finkdk fgnk; bZrdh j?.
;kvhnK wK;g/ShnK ftZu fyukT[ dk
wfj;{; j'Dk th gkDh dh ewh dk fJZe 03 fbNo gqsh fdB gkDh dk ;/tB eci yzx L fJ; yzx Bkb ghVs
bZSD j?. gkDh i'VK B{z fueBkJh gqdkB wohi B{z pbrw pj[s fBebdk j?. jZbeh
i/eo uko jcs/ sZe th ehsk ikt/, sK fijh yzx nkT[D T[s/ jh pbrw nkT[D
bZrdk j?. fJ; jkbs ftZu wohi B{z jw/
s[jkvh uwVh d; ;kb itkB fdZyD Sk nfijk bZrdk j? fe fit/A rb/
ftZu e[ZM fuge frnk j't/.
bZrdh j?.
eSsi yzx L fJj jkbs wohi B{z
85 fc;dh fdwkr dh T{se ibhJ/ ekch gq/SkB eodh j? ns/ T[go'es
yK;hnK s'A finkdk rzGho j[zdh j?. fJ;
j?. ;oho dk eohp 66 sB fjZ;k gkDh ftZu wohi B{z ;kj b?D ftZu w[Sfeb
j[zdh j? ns/ E{e nzdo b?Ad/ ;w/A dod
jh j?. j[zdk j?. eJh tko yzxD T[s/ y{B th
nkT[D bZrdk j?.
8 frbk; gkDh fdBGo ftZu ghD
eSfJi yzx L fJj yzx eSsi yzx
Bkb ;oho B{z EekD wfj;{; BjhA j[zdh s'A rzGho j[zdh j?. i' eJh tko Nhph dh
fpwkoh nkozG dk bZSD th j' ;edh j?,
j?. fi; ftZu wohi d/ c/cfVnK d/ uko/ gk;/
iyw j' iKd/ jB. fJ; yzx ftZu MZNgZN
yk; ;ukJh vkeNo Bkb ;zgoe eoBk ukjhdk j?
ns/ T[BQK d/ d[nkok dZ;/ fBod/SK B{z
i/eo s[;h ;ohoe e;os iK j'o wzBDk ukjhdk j?.

rshftXh eod/ j', sK ;oho B{z fwbD vkeNoh ;bkj L ne;o b'e row
gkDh d/ Bkw T[s/ T[;B{z jbek fBZxk
tkbh T{oik ;G s'A gfjbK ;oho ftZu eo gh b?Ad/ jB i' fe rbs j?. io{oh j?
fe s[;h gkDh B{z 100 fvroh ;?b;hn;
w"i{d gkDh Bkb jh nkT[Adh j?. fJj sZe T[pkb' ns/ ghD bkfJe j'D T[s/
tos'A ftZu bT[.
fwEe j? fe fJj T{oik ;oho uoph s'A
vkH nkSk Sowk
b?Adk j?.

nkosh

eJh fpwkohnK B{z d{o oZydh j? nkozG dk fJbki io{ohL yzx dk ftZu r[V iK ;kXkoD b{D gke/ tos'A
nkozG dk fJbki io{oh j[zdk j? toBk eo'. fJ;B{z fdB ftZu fszB s'A uko tko
thj fwzN dh X[Zg E?o/gh eSsi ns/ eSfJi yzx n;Ewk ftZu b?D Bkb yzx ftZu bkG j[zdk j?.
th pdb ;edh j?.
wkfjoK d/ w[skpe ;oho ftZu rb/ ftZu dod ns/ E{e fBrbD
nkfJoB dh ewh, uowo'r, ewi'oh, yzx s'A puB bJh vkeNoh ;bkj ftZu sebhc j' sK row gkDh fgU.
EekD, e?A;o, Nhph ns/ wK;g/ShnK dh Bkb ;hs'gbkdh u{oD Sfjd d/ Bkb bT[. gozs{ gkDh B{z n?bhT[whfBnw d/ posB
o'r dk fJbki ;{oi dhnK feoBK d/ fJ;B{z roGtsh n"osK th b? ;edhnK dh pikJ/ fgZsb, sKp/ iK fwZNh d/ posB
gq:'r Bkb ehsk ik ;edk j?. coK; d/ jB. ftZu T[pkb' toBk Nhph d/ ;zeowD dk
fjod? o'r wkfjo wko;/b g'r'b' dk sK ysok ofjzdk j?.
fJZE/ sZe wzBDk ;h fe ;{oi dhnK feoBK d' b"Ar, 4 ekbh fwou, fJZe u"EkJh
Bkb fdb szd[o{;s ofjzdk j?. ;"Am, s[b;h d/ uko gZs/ , d' fgZgb d/ tksi yzxL fJ; ftZu wohi d/
gZfsnK B{z fJZe frbk; gkDh ftZu T[pkb rb/ ftZu dod j'D d/ Bkb - Bkb
fXnkB oZy' bT[. id'A fJj mzvk j' ikt/ sK fJ; ;[Zeh yzx j[zdh j?.
g;hBk nkT[D d/ pknd X[Zg/ BjhA
p?mDk ukjhdk j?. ikD' ;"c d/ fJjBK ckfJfdnK pko/
d[gfjo pknd X[Zg/ p?mD dk UBk
wjZst BjhA j?. ;"c ykD ftZu fJ;s/wkb j'D d/ Bkb w{zj dk ikfJek th
ftfrnkBhnK B/ nkgDh fo;ou Bkb
fJj th f;ZX ehsk j? fe ;{oi dhnK tXkT[Adh j?. fJj S'Nh-S'Nh ;"c ;kv/ ;oho B{z j'o th eJh soQK
feoBK pkjoh uwVh T[s/ jh nkgDk
gqGkt BjhA gkT[AdhnK jB ;r'A ;oho d/ Bkb ckfJd/ gj[zukT[Adh j?. ;"c :kddkSs tXkT[Adh j?, yzx d{o
nzdo{Bh nzrK ftZu ike/ T[BQK B{z
szd[o[;s pDkT[D ftZu nkgDh ekoro eodh j?, Bzo s/i eodh j? ns/ e'b/;No'b b/tb ezNo'b eodh
G{fwek fBGkT[AdhnK jB.
j?. fJBQK d/ fJbktk ;"c d/ eJh ckfJd/ jBL
fBXh
nZyK dh o'SBh L fwSoh d/ Bkb ;"c ykD Bkb nZyK dh o'SBh

tZXdh j?.

e[ZM d/o X[Zg ;/e bJh ikt/ sK f;js g/Ndod L G[zBh j'Jh ;"c ykD Bkb okjs fwbdh j?.
fyVh-fyVh oj/rh. fJj rZb eJh S'XK
ftZu th ;kfps j'Jh j? fe ;t/o/ 20 fwzN gkuD L fJ;B{z ykD Bkb bhto mhe ofjzdk j? ns/ gkuD
;{oi dhnK feoBK ftZu p?mD Bkb eJh
fpwkohnK s'A fBiks gkJh ik ;edh j?. efonk wip{s j[zdh j?.

feoBK ftZu ftNkfwB-vh j[zdk j? yZNhnK vekoKL fJZe frbk; gkDh ftZu ;"c T[pkbe/ fwSoh
i' wB[Zy ;oho dhnK jZvhnK B{z wip{s
pDkT[D ftZu ;jkfJe j[zdk j?. d/ Bkb ghD Bkb ckfJdk j[zdk j?.

nkfJoB dh ewh d{o ;kj dh pdp{ L ;"c ykD Bkb ;kjK s'A pdp{ dh ;wZf;nk d{o

j[zdh j?. d[ZX, r[bezd ns/ ;"c b?D Bkb epi BjhA ofjzdh.

uwVh ftZu uwe L o'ikBk ;t/o/-Skw ;"c ykD Bkb uwVh

ftZu uwe nkT[Adh j?. btbh

37 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

HAVELI

38 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

22 ;kbK dh bkVh s/ 92 rJh ;h fcbw pDkT[D, pD rJh nkdhtk;h dh bkVh

dk bkVk, d/y' g?;/ dk ekok BthA fdZbh, (fpT{o') d[Bhnk 'u eJh nfijh jh fJe nihp'-rohp o;w fe;/ w?Apo Bkb ftnkj eoBk j[zdk j?.
nihjhnK nihp'-rohp o;wK jB, fiBQK
fJoke (fpT{o') fgnko T[woK, iksK-gksK d/ G/dGkt BjhA wzBdk s/ ne;o fJetkv'o d/ nw/zB y/so d/ po;ksh jkb jh 'u nfijk fJe wkwbk
fJBQK pzXBK B{z s'V e/ nfij/ ftnkj j[zd/ oj/ jB i' b'eK B{z ;'uD bJh wzp{o eo pko/ ikBD s'A pknd ftStk; eoBk izrb d/ j[t/:'okBh NqkJhp ftukb/ ;kjwD/ nkfJnk j?, fi; 'u 26 ;kb
fdzd/ jB. fJ;/ bVh ftu fJoke ftu ofjD tkb/ 92 ;kbk w[;bh w[jzwd nb w[Seb j' iKdk j?. jkbKfe, fJj o;wK dh fpqfNS fcbw w/eo B{z nkgDh
w[ikwh B/ 22 ;kb dh fJe B"itkB bVeh Bkb ftnkj eotkfJnk. fJj ftnkj ;kbK s'A uZb ojhnK jB ns/ fJe ftS/ wzBD:'r j?. fJ; NqkJhp d/ b'e nkgD/ vkfeT{w?ANoh fcbw pDkT[D bJh fJE'A
prdkd d/ B/V/ r[pB BK d/ fgzv ftu j'fJnk. w[;bh g/S/ s'A fJe nwho fe;kB j?, S y/so 'u fJBQK B{z wzfBnk th iKdk j?.
fiBQK dh gfjbh gsBh s'A T[BQK d/ 16 pZu/ jB. T[BQK dh gsBh dk fdjKs 3 ;kb pko/ 'u fe;/ B{z e[M th BjhA dZ;d/. i/eo d/ fJe nkdhtk;h Bkb ftnkj eoBk
gfjbK j' frnk ns/ w[;bh nkgDh gfjbh gsBh d/ Bkb 58 ;kbK dk ftnkj[sk fJBQK pko/ 'u ikBDk j? sK ephb/ d/
ihtB fpsk u[Ze/ ;B. fgnk. fpqfNS fcbw w/eo dk BK ;kokj
p/rw j?. ;kokj nkgDh fcbw 'u fJ;
j[D id'A w[;bh d/ g's/-g'shnK d/ ftnkj j'D d/ fdB jB sK nkgD/ d' g'fsnK NqkJhp d/ b'eK d/ ezw eoB d/ sohe/
d/ Bkb jh wzvw ftu w[;bh B/ th 22 ;kbk bVeh Bkb ftnkj eotk fbnk.
w[;bh dk efjDk j? fe B"itkB bVeh Bkb ftnkj eotk e/ T[j fJe tko fco ns/ T[E'A dh ;z;feqsh ns/ ;ZfGnsk dh
itkB j' frnk. uko xzfNnK sZe b'e BZu-rk e/ fJ; ftnkj dk iSB wBkT[Ad/
oj/ s/ eJh j?okB j[zd/ oj/. eto/i eoBk ukj[zdh ;h. id'A T[j fJBQK

ftu gj[zuh sK gsk bZrk fe fJj

nDikB b'eK B{z e[M th BjhA dZ;d/ jB.

fJBQK pko/ ikBD bJh fJBQK d/ ephfbnK

d/ fe;/ w?Apo Bkb ftnkj eoBk j't/rk.

nfij/ 'u fcbw g{oh eoB bJh ;kokj
B{z 30 ;kb d/ frDes' Bkb ftnkj
eoBk fgnk.

jkbKfe ftnkj f;oc BK bJh ;h.

fJ; gqki?eN B{z g{ok eoB bJh ;kokj B/

5800 whb dk ;co s?n ehsk. T[E'A
dhnK n"osK B/ ;kokj B{z T[BQK d/ f;bkJh-

p[DkJh d/ sohfenK pko/ th dZf;nk,

g[oSK B/ ;kokj B{z fSeko eoB pko/
dZf;nk. ;kokj d' jcs/ T[E/ ojh. b'eK

Bkb rZb eoBh w[Seb ;h, feT[Afe T[BQK
dh GkSk tZyoh ;h, f;oc fJe fJB;kB
B{z E'Vh ;g?fBS nkT[Adh ;h.

iBekj Bk eoB 's/ nkJhn?Z; B/ eZN/ 150 n"osK d/ f;o

oZek (fpT{o') d[Bhnk d/ ;G s'A T[sko fdZsk. fJBQK 'u'A fznkdkso fJ;bkfwe ;N/N B/ fJoke d/ gZSwh ;{p/
ysoBke nZstkdh ;zrmB fJ;bkfwe wfjbktK roGtshnK ;B. nb nBpko d/ ckb{ik ftu xZN'A-xZN
;N/N B/ nkgDh fJe j'o y"cBke fJB;kBhns d/ esb dk tfjShnkBk 150 n"osK B{z f;oc fJ; bJh w"s d/
tkodks Bkb d[Bhnk B{z y"c Bkb Go sohek fJ;bkfwe ;N/N dh gSkD pD xkN T[sko fdZsk feT[Afe fJBQK wfjbktK
fdZsk j?. ;wkuko J/iz;hnK w[skpe u[Zfenk j?. y[ZbQ/ w?dkB ftu fJe bkJhB B/ nZstkdhnK Bkb fBekj eoB s'A
fJoke ftu nkJhH n?Z;H nkJhH n?Z;H ftu yVQ/ eoe/ b'eK B{z w"s d/ xkN T[sko fJBeko eo fdZsk ;h. whvhnk ftu
nZstkdhnK B/ fBekj s'A fJBeko eoB e/ nkJhH n?Z;H nkJhH n?Z;H y[d B{z y[dk nkJhnK ypoK w[skpe nZstkdhnK B/
tkbhnK 150 n"osK B{z w"s d/ xkN ;wMD bZr fgnk j?. fJ;/ soQK fJBQK n"osK B{z esb s'A pknd ;w{fje
epo ftu dcBkn fdZsk frnk.

nZstkdhnK fybkc Bk

bVD 's/ fwbh w"s dh ;zk

TANDA PEST CONTROL

np[ik- BkJhihohnk dh fJe c"ih ndkbs B/ p'e' jokw nZstkdh ;zrmB fybkc bVkJh bVD s'A

wBQK eoB d/ d'S 'u 54 c"ihnK B{z d'Sh eoko fdzd/ j'J/ w"s dh ;zk ;[DkJh j?. ;{soK w[skpe c"ihnK
d/ tehb B/ dZf;nk fe BkJhihohnk dh okiXkBh np[ik 'u fJe nkw c"ih ndkbs B/ c"ihnK B{z
ckfJfozr ;etkfJv okjhA wkoB dh ;zk fdZsh j?. ndkbs B/ T[BQK B{z prkts eoB ns/ bVkJh d/
w?dkB B{z SZv e/ GZiD d/ d'S 'u d'Sh eoko fdZsk j?. c"ih ndkbs 'u w"i{d fJe nfXekoh B/ dZf;nk
fe 59 'u'A 54 c"ihnK B{z w"s dh ;zk fdZsh rJh j?, id'A fe gzi B{z p/r[Bkj eoko fdzd/ j'J/ poh eoB
dk j[ew fdZsk frnk j?. fJj ;ko/ 59 c"ih BkJhihohnk d/ p'oB' ;{p/ 'u p'e' jokw nZstkdhnK fybkc
ubkJh ik ojh w[fjzw 'u Skwb ;B ns/ fJBQK 's/ nZstkdhnK d/ epz/ 'u'A fJe Sfjo ykbh eotkT[D
dh w[fjzw d"okB nkgD/ ewKvo dk j[ew Bk wzBD dk d'S ;h.

;ko/ c"ihnK B/ ;[DtkJh d"okB nkgD/ 's/ bZr/ d'SK B{z rbs dZ;d/ j'J/ y[d B{z fBod'S j'D dh
tekbs ehsh ;h. p'e' jokw tb'A j[D sZe j'J/ nZstkdh jwfbnK 'u seohpB 10000 b'eK dh w"s j'
u[Zeh j?.

39 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

okfJr;k[ofgfpnBko[/ eek'fJokfBJ;Tk, [sfiosf[ ;;dgk k;fo[y[ j..'Jh ..

r[o{ rozE ;kfjp ftZu doz r[opkDh e'Jh G/d BjhA. fBtkoh ..¤¤.. gzBk ©¤£ fdzdk j?, fst/A ;Zu/ r[o{ dk dhdko eo e/ SoB fgnK iwK d/ vo s'A ybk;h fwb
dk ;fseko n;hA fJ; soQK eoBk j? fe r[o[ gow/;o[ J/e' ikD[ .. i' fs;[ wB ftu fyVkT[ g?dk j' iKdk j?. fit/A iKdh j?. wkfJnk d/ w'j d/ x[Zg jB/o/
r[opkDh f;Zy dk r[o{ j?. r[o{ pkDh ftZu Gkt? ;' gotkD[ ..¡.. ojkT[ .. ;Zu/ r[o{ dh wjZssk tko/ nB/eK fe;/ tZv/ izrb ftZu r[nku/ j'J/ gqkDh ftZu r[o{ dk T[gd/S jh nkswe ihtB
w"i{d j?. r[o{ dh pkDh ftZu nkswe gzBk 8¦¤ B{z okj bZG gJ/, fst/A r[o{ dh ;zrs dk ukBD fdzdk j?. r[o{ dh ;zrs ftZu
ihtB d/D tkbk Bkw ib j? fi; B{z r[o{ ns/ gqwkswk e'Jh d/yD tkbh r[opkDh c[owkB jB fit/A fe L ftu p?fmnK nekb g[oy dh i's wB[Zy ofjD Bkb ;ko/ ihtK dk gko-T[skok
f;Zy jo t/b/ nkgD/ fjod/ ftZu ;KG d/ nzdo gqrN j' iKdh j?. w?A T[; r[o{ d/ j' iKdk j?.£. j/ GkJh! tZvh fe;ws
oZydk j?. r[o{ pkDh T[ukodk j? ns/ i' uhz BjhA fe fi; B{z d/y e/ gqkDh B{z 1H wL¢ uoBK dh X{V wzrdk jK. j/ gqG{! BkBe Bkb g{ok r[o{ fwbdk j?. r[o{ dh SoB
;/te r[o{ dh pkDh T[s/ SoXk oZydk j? w[esh fwb ikt/. w[esh sK r[o{ j[ZewK dh fJj ykjS g{oh eo fdU .£.gzBK ¢®¢ ftZu nkT[D Bkb e'Jh d[Zy g'j BjhA
T[j r[o{ f;Zy B{z :ehBh s"o s/ ;z;ko B{z ftukoBk, ;wMDk ns/ r[o{ T[gd/SK i/ ;T[ uzdk T[rtfj ;{oi uVfj ;edk. fi; gqkDh d/ fjod/ ftZu r[o{ dk
;w[zdo s'A gko bzxk fdzdk j?. w[skpe ihtB fiT[Dk jh j?. 6H r'Av wjbk 5 .. r[o{ r[o{ r[o[ Spd tZ; ikJ/ T[; d/ nzdo'A fJ; nkswe
jiko.. J/s/ ukBD j'fdnK r[o fpB efo wB w'o .. r[o{ fpBk w? Bkjh j'o ihtB d/ ukBD B{z e'Jh j'o iht fwNk
pkDh r[o{ r[o{ j? pkDh ftfu pkDh ;b'e[ w. £ .. .. r[o eh N/e ojj[ fdB[ okfs .. ik BjhA ;edk. j/ GkJh! r[o{ BkBe T[;
nzfwqs[ ;ko/ .. r[o[ pkDh ej? ;/te[ ;fsr[o B' ;G[ e' t/ydk i/sk x'o nzXko .. gzBk ¤¦£ eh e'fJ B w/N? dkfs ..¡.. r[o[ gow/ gowkswk dk o{g j?.¤.
iB[ wkB? gosfy r[o{ fB;sko/ ..5.. irs[ ;z;ko[ .. ;o[ J/e' ikD[ .. i' fs;[ Gkt? ;'
fvm? w[efs B j'tJh fiuo[ ;pfd 2H w. ¡ .. gotkD[ ..¡.. ojkT[ .. r[o uoDh ik 8H r'Av wjbk 5 ..
gzBk ©®¢ B eo/ thuko[ .. ek wB[ bkr? .. d{y[ dod[ Gqw[ sk ek r[o eh w{ofs wB wfj fXnkB[ ..
n;hA ne;o r[od[nko/ nk e/ r[o{ jT[w? w?b[ B u[eJh Bkfw B br? BkBe r[o{ B u/sBh wfB nkgD? Gkr? .. r[o eh ;/tk gkJ/ wkB[ .. r[o r[o e? ;pfd wzsq[ wB[ wkB .. r[o e/
rozE ;fjp B{z wZEk jh N/ed/ jK go r[o{ fgnko[ .. gzBk •©¤ T{gfo ;dk e[opkB[ ..¢.. r[o ek uoB fod? b? XkoT[ .. r[o[ gkopqjw[
rqzE ;kfjp dh f;Zfynk tZb xZN jh n;hA fJE/ fJj ;gSN eo d/Dk ;[u/s .. do;B[ d/fy fBjkb .. r[o e/ ;/te eh ;dk Bw;ekoT[ ..¡.. ws e' Gofw G[b?
fXnkB fdZsk iKdk j?. :kd oj/ fe ukj[zd/ jK fe ;kvk r[o{, e/tb r[o{ rozE g{oB xkb .. r[o e/ ;/te eT[ d[y[ B ;z;kfo .. r[o fpB[ e'fJ B T[sof; gkfo
r[od[nkok f;oc wZEk N/eD dh EK BjhA. ;kfjp j?. fJ; B{z j'o Gh ;gSN eohJ/ S[N/ fsb p{nkV fiT[ ;[zR/ nzdfo fpnkg? .. r[o ek ;/te[ dj fdf; ..¡.. ojkT[ .. G{b/ eT[ r[fo wkofr
r[od[nko/ f;Zfynk d/ e/Ado jB fiE/ fe r[o{ rqzE ;kfjp ftZu T[gd/S o{gh ikg? ..£.. r[o eh wfjwk eEB[ B gkfJnk .. nto fsnkfr jfo Grsh
nksfwe ns/ ;wkfie ihtB dh xkVQs pkDh jh ;kvk Spd r[o{ j?. nes{po y/s .. ikfJ .. gkopqjw[ r[o[ ofjnk ;wkfJ .. bkfJnk .. iBw woB eh sqk; fwNkJh
xVQh iKdh j?.. e/tb wZEk N/eD Bkb ¡§08 ftZu ;ohoe ikwk fsnkrD s'A ej[ BkBe ik e/ g{o/ Gkr .. r[o uoDh .. r[o g{o/ eh p/nzs tvkJh ..¢.. r[o
rZb BjhA pDdh. ;kvh fzzdrh sK jh gfjbK r[o{ r'fpzd f;zx ;kfjp B/ f;ZyK y/s? nzdfo S[fNnk ej[ BkBe ;T[ sk ek wB[ bkr ..¤..¦..8.. . gq;kfd T{oX ewb fprk; .. nzXeko
;cb j? i/ n;hA r[o{ dh f;Zfynk nB[;ko B{z j[Zew ehsk ;h fe r[o{ wkfBU rozE wfj GfJnk gqrk; .. fifB ehnk ;'
ihtB fiT[Ad/ jK. Gkt r[o{ rqzE ;kfjp B{z fJSN-r[o{ ns/ Bkj .. gzBk ®¶4 r[o s/ ikfBnk .. r[o feogk s/ w[rX
1H ;/te f;y g{iD ;fG nktfj w[esh dk dksk wzBDk j?. Bd/V fty/ j/ GkJh! r[o{ ns/ gowkswk B{z fJZe wB[ wkfBnk ..£.. r[o[ eosk r[o[ eoD?
;fG rktfj jfo jfo T{sw pkBh .. fJj fJbkB eoB t/b/ T[BQK e/tb ;qh cbhnfj c[bhnfj pg[V/ Gh sB jh o{g ;wM'. i' e[ZM gowkswk B{z uzrk i'r[ .. r[o[ gow/;o[ j? Gh j'r[ .. ej[
rkftnk ;[fDnk fsB ek jfo EkfJ r[o{ rozE dk jh gqekS eotkfJnk bZrdk j?, T[jh ;G e[ZM r[o{ Gh f;o, BkBe gqfG fJj? iBkJh .. fpB[ r[o
gkt? fiB ;fsr[o eh nkfrnk ;fs frnk. ftfu ;[nkj ..£.. gzBk ¤¦£ wZE/ ep{b eodk j?.¡. ojkT[. j/ w/o/ wB! w[efs B gkJhn? GkJh ..¤..5..§..
;fs efo wkBh ..¡.. gzBk ¦¦© r[o{ BkBe ;kfjp dh f;ZXK Bkb eJh jo t/b/ r[o{ (d/ T[gd/S) B{z u/s/ oZy, w?B{z
2H ;{jh wjbk ¡ .. tko r'SN j'Jh. fJBQK ftu'A d' r'SNhnK 3H ws e' Gofw G[b? ;z;kfo .. r[o{ s'A fpBk e'Jh j'o nk;ok BjhA ;[ZMdk. gzBk 864
GKvk jSk ;'fJ i' fs;[ Gkt;h .. dk GkJh r[odk; B/ nkgDhnK tkoK j/ wB! fi; r[o{ dh pySh j'Jh nkswe r[o eh w{ofs-r[o{ dk Spd-o{g
GKvk nfs wbhD[ X'sk jSk B ftZu fzeo ehsk j?. fJBQK ftu'A fJZe r[o fpB[ e'fJ B T[sof; gkfo ..¡.. ihtB dh dkfs B{z e'Jh fwNk BjhA ;edk, w{osh, fXnkB[-r[o{ d/ Spd-o{g w{osh
j'fJ;h .. r'SNh ;[w/o gops ns/ d{ih nuZb T[; r[o{ d/ nk;o/ fdB oks fNfenk dk fXnkB, r[o e? ;pfd-r[o{ d/ Spd
r[o{ d[nko? j'fJ ;'Mh gkfJ;h .. pNkb/ fty/ j'Jh . f;ZXK B/ eokwksK Bkb ojkT[ .. gzBK 8¦¤ oj[.¡. j/ w/o/ wB! fi; wB[Zy dk wB dh okjhA, fod?-fjod/ ftZu, XkoT[º XkoT[A,
J/s[ d[nko? X'fJ jSk j'fJ;h .. gqGkfts eoe/ r[o{ BkBe ;kfjp B{z i'r r[o{ d/ uoBK ftu fNfenk ofjzdk j?, w?A Xkodk jK, ws e' G[b?-fes/ e'Jh G[Zb
w?b/ jS/ ek thuko[ nkfg to wZs ftZu fbnkT[D ns/ fJ; dk gouko 4H e/s/ wks fgsk ;[s Xhnk .. T[; dh jo/e GNeDk jo/e d[Zy dod Bk ikJ/ Gkt G[b/yk Bk ofj ikJ/, sqk;-
skfJ;h .. eoB bJh GowkfJnk . go T[j ekw:kp d{o j' iKdk j?. j/ wB! r[o{ dh SoB g? vo, T{oX-T[bfNnk j'fJnk, prk;-
ws[ e' ikD? ikfJ nr? gkfJ;h .. Bk j' ;e/ feT[Afe r[o{ BkBe ;kfjp B/ e/s/ r[o u/b/ c[fB j{nk .. e/ iht jo EK nkdo jk;b eodk j?. j/ fyVkT[, nzXeko-jB/ok, gqrk;-ukBD,
i/j/ eow ewkfJ s/jk j'fJ;h .. ;Zu d/ T[gd/S dk jh o;sk geVh ofyQnk. w/o/ wB! r[o{ s'A ;dk ;de/ j'.¢. j/ w/o/ eoD? i'r[-;G e[M eoB dh ;woEk
nzfwqs[ jfo ek BkT[ nkfg eokwksK d/ gqGkt B{z BjhA ep{fbnk. eku/ r[o s/ w[efs B j{nk .. wB! r[o{ dk doSB eo e/ iht dk sB tkbk, j'r[-;dk oj/rk.
toskfJ;h .. GkJh r[odk; w[skpe L wB fyV iKdk j?. r[o{ dh SoB g?D tkb/ j/ GkJh! d[BhnK ftZu fes/ e'Jh
ufbnk gfs f;T[ iBw[ ;tkfo 1H f;XhA wB/ fpukfonk, fet do;B gzBk ©£¢ iht dh w/jBs ;cb j' iKdh j?. e'Jh gqkDh fJ; GNeDk ftZu g? e/ fJj Bk
tkik tkfJ;h .. J/j b/t/ pkbk.. n?;k i'rh ebh wkfj, Gh d[Zy r[o{ d/ ;/te T[Zs/ nkgDk z'o G[Zb ikJ/ fe r[o{ s'A fpBk e'Jh Gh iht
wkD;[ fenk t/ukok fsj[ b'e jwo/ gzE eo/ T[finkbk.. fBr[o/ gqkDh dk sK BK b?Dk Gh p[ok BjhA gk ;edk. r[o{ dh SoB ofjD tkbk ;z;ko-;w[zdo s'A gko bzx ;e/rk. Gkt
;[DkfJ;h .. iht ;ko/ ;z;ko ftu gorN j' iKdk fe;/ gqkDh B{z fJj G[b/yk BjhA ofjDk
BkBe nkfg fBjkb ;fG e[b yZgo fdsk BkE ih, gkDh Go j?. j?.£. j/ GkJh! r[o{ dh tfvnkJh fpnkB ukfjdk fe r[o{ dh SoB g?D s'A pr?o
sko;h ..¡..¤..¦.. gzBk §£0 b?tD T[m ukbk.. pkpk nkfJnk BjhA ehsh ik ;edh. r[o{ T[; gowkswk e'Jh iht Gkt ;kro s'A gko BjhA j'
e/tb T[; gqkDh dk jh fjodk gftZsq gkDhn?, fvm/ osB itkjo bkbk.. MM? ed/ B M{ofj w{V/ ;fsr[o ek dk o{g j?, i' jo EK ftnkge j?. j/ ;edk.¡. ojkT[. fJ; bJh j/ GkJh! w?A
j? fijVk gqwkswk B{z uzrk bZrdk j?. BkBe! fi; wB[Zy d/ tZv/ Gkr ikrd/ sK r[o{ B{z gowkswk dk o{g ikD e/ e/
i/ fe;/ iht dk fjodk nzdo'A ftekoK ;fsr[o nrw nrkX g[oy, e/jVk T[gd/;[ ;[fD s{z ftyk .. jB, T[; dk wB r[o{ d/ uoBK ftu tb ;Zu/ r[o{ B{z jh ;dk Bw;eko eodk
Bkb pj[s rzdk j't/ sK shoE fJSBkB Mb/ r[o dh Mkbk.. fco nk:k r[o, BkE fNfenk ofjzdk j?.¤. jK. w?A r[o{ d/ uoB Gkt r[o{ dh f;Zfynk
nkfd Bkb fJj fjodk gftsq BjhA j' ih ! gkDh mT[V BjhA T[; skbk.. ;fsr[o pkMj[ r[o[ Bjh e'Jh 7H r'Av wjbk 5 .. r[o[ w/oh g{ik B{z nkgD/ fjod/ ftZu t;kJh oZydk jK.
;edk. i/ n;hA r[o{ d/ do s/ nkgk-Gkt r[o[ r'fpzd[ .. r[o[ w/ok gkopqjw[ r[o[ r[o{ d/ Spd o{gh r[o{ dh f;Zfynk okjhA
d{o eo e/ ikJhJ/ sK jh fjod/ B{z gftsq ;pd fish f;X wzvbh, ehs';[ ngDk fBr[o/ ek j? BkT[ p[ok ..¡£.. Grtzs[ .. r[o[ w/ok d/T[ nby nG/T[ w/ok wB Bkw-wzsq B{z ;G wzsqK s'A ;q/SN
eoB dh neb ;kB{z fwbdh j?. r[o{ d/ gzE fBokbk.. efbi[r BkBe Bkw .. ;op g{i uoB r[o ;/T[ ..¡.. r[o wzsq wzB fojk j?. j/ GkJh! r[o{ dk Spd
do s/ ofj e/ jh ftekoK dh w?b X'D ;[ykbk ..£¡.. gT[Vh £¡, tko ¡ gzBk ¤£• fpB[ nto[ Bkjh w? EkT[ .. nBfdB[ jh r[o{ dh w{osh j?. r[o{ dh fJ; f;Zfynk
Bkb fjodk gftsq j[zdk j?. i/ ;Zu/ r[o{ igT[ r[o{ r[o BkT[ ..¡.. ojkT[ .. o{gh w{osh dk w/o/ wB ftZu fXnkB
d/ do s/ N/e oyhJ/ sK gqwkswk nkg jh 2H w/bk ;[D f;toks dk, pkpk r[opkDh nzdo fBr[o/ gqkDh dhnK r[o[ w/ok frnkB[ r[o[ fod? fXnkB[ .. fNfenk ofjzdk j?.¡. j/ GkJh! g{o/ r[o{
fJj ftukoB dh ;wM pySdk j? fe n;hA nub tNkb/ nkJh.. do;B t/yD r[o[ r'gkb[ g[oy[ GrtkB[ .. r[o eh dh tfvnkJh dk nzs BjhA g? ;edk.
uzr/ jK iK wzd/. i/ n;hA nkgD/ ihtB ekoB/, ;rbh T[bN gJh b'ekJh.. fBSkBhnK Gh ;gSN eo fdZshnK jB L ;ofD ojT[ eo i'fo .. r[o{ fpBk w? e[okj/ gJ/ ihtK B{z r[o{ B/ ;dk jh ;jh
d"okB r[o{ dk nk;ok BjhA fbnk sK ;wM 1H gkm[ gV? w[fy M{m' p'b? fBr[o/ Bkjh j'o[ ..¢.. r[o[ p'fjE[ sko/ Gt ihtB d/ o;s/ T[Zs/ gkfJnk j? ns/ j'o
bU fe fJE'A ykbh-jZE ik e/ gob'e ftZu brh po;B bSwh, foX f;X, BT[ gkfo .. r[o ;/tk iw s/ S[Nekfo .. d/th d/tfsnK dh Grsh SZvk e/
ihtB gftsq eoB dh ;'Mh BjhA fwb/rh. fBfX ;tkJh.. i'rh t/y ufbsq B'A, wB eh wfs Uj? .. Bkw[ B igJh feT[ ;[y[ nzXeko wfj r[o wzsq[ T[ikok .. r[o e? gowkswk dh Grsh ftZu i'fVnk j?.
e[dos dk fJj fB:w j? fe ihtB ftZu ftu fo;e xB/oh ykJh.. ;zfr ;rb fB;skok ..£.. r[o[ g{ok fJ; soQK ;Zu/ r[o{ B/ iht d/ nzdo'A iBw
gqkDh i/j' i/j/ eow eodk j? T[j' i/jk gkt? fpB[ Bkt? feT[ ;'j? ..¤.. gkJhn? tvGkrh .. r[o eh ;/tk d{y[ woB d/ r/V dk ;fjw w[ek fdZsk j?.¢.
T[; dk ihtB pD iKdk j?. i' iht ;Zu/ GrshnK gkJh Grs nkB, b'Nk B bkrh .. r[o ek ;pd[ B w/N? e'fJ .. j/ GkJh! wkfJnk ftZu rbskB j'J/ iht
r[o{ d/ do s/ fNZedk j? T[; B{z gqwkswk i'rh bfJnk SgkJh.. GrshnK rJh gzBk ¡0¡£ r[o[ BkBe[ BkBe[ jfo dk fjodk o{gh e"b-c[Zb r[o{ dh feogk
nkswe ihtB d/D tkbk nkgDk Bkw Grs G{fb, b'N/ nzdfo ;[ofs G[bkJh.. ;'fJ ..¤..§..©.. . gzBk ®64 Bkb fyV g?Adk j?. fJ; soQK iht B{z
nkg pySdk j?. fi; iht B{z fJj dks 2H ekbfo phif; d[owfs n?;h j/ GkJh! wkfJnk d/ w'j d/ x[Zg wkfJnk d/ w'j d/ x[Zg jB/o/ ftZu'A ;jh
fwbdh j? T[j nkgDk iBw ;[uZik pDk pkpk ikDh ikD g[oy, efYnk b'Nk jB/o/ ftu'A puD bJh r[o{ s'A fpBk w?B{z T[Zu/ nkswe ihtB dk ukBD j' iKdk
e/ ns/ fJZzs yZN e/ ;z;ko ftu'A iKdk ijK b[ekJh.. t/y ufbsq, i'rh pbfpzdo f;zx e'Jh j'o EK BjhA ;[ZMdk fi; dk w?A nk;ok j?. iht B{z ;Zu/ r[o{ dh okjhA T[; gqwkswk
j?. T[j nkgDh S'Gk dk tkik nkgD/ y[D;kJh ..£©.. gT[Vh £©, tko ¡ b? ;eK. fJ; bJh w?A jo t/b/ r[o{ dk Bkb ikD-gSkD pD iKdh j? fi; B/
ihtB ftZu tik iKdk j? ns/ fszBK jh fBr[o/ eh Bh;kDh .. ;fsr[o pkMj[ Bkw jh igdk jK ns/ w?A e/tb ;Zu/ r[o{ fJj ;kok ;z;ko g?dk ehsk j?. fJj w{oy
b'eK ftZu Gkt ;ko/ gk;/ gqwkswk T[; 3H f;X r';fN r[o{ BkBe ;kfjp dh x'o nzXkok v{fp w[J/ fpB[ gkDh ..¦.. dh jh UN bJh j?.¡. ojkT[. j/ GkJh! wB r[o{ dh feogk Bkb gqG{-uoBK ftZu
iht dh S'Gk fybko fdzdk j?. j/ BkBe! nkgDh fbyh pkDh j? i' r[o{ rozE ;kfjp w/ok r[o{ ns/ r[o{ dh SoB jh w/o/ tk;s/ i[VBk f;Zy iKdk j?.£. j/ BkBe! r[o{
T[j iht ;dk gq;zB-fuZs ofjzdk j? ns/ d/ gzBk ©£8 s'A ¡0®£ s/ ;S'ps j? gzBk ¡¢§• d/t g{ik j?. w/ok r[o{ gqwkswk dk o{g nkswe nt;Ek ftZu eosko Bkb
nkgDhnK ;kohnK e[ZbK B{z Gh sko b?Adk .f;ZXK B/ pVh bzph r[o{ ;kfjp Bkb uouk f;Zy fJZe tyoh e"w j?. f;Zy Xow j?. w/ok r[o{ oZp dk o{g j?. r[o{ p/nzs fJe-;[o j'D eoe/ T[; eosko dk o{g
j? Gkt S'Gk fdtkT[Adk j?. ehsh. Gkr b?D tkb/ w'Yh f;ZX uogN w[skpe r[o{ d/fynk b?D dh ftXh Gkt ;woEk dk wkbe j?. w/ok r[o{ T[; j? i' ;G e[M eoB d/ ;woE j?. r[o{ T[;
B'NL nZi n;hA r[od[nkfonK dk Bkw ns/ b'jkohgk ;B. GkJh r[odk; B/ Gzro f;Zy Xow ftZu dkybk yzv/ pkN/ dh gkj[b gqekS-o{g gqG{ dk o{g j? fi; dk ;o{g gow/;o dk o{g j? i' gfjbK Gh w"i{d ;h,
r[o{ xo gquZbs eo oj/ jK i' fe wkVh BkE dk Gh fzeo ehsk j?. j'o rZbK s'A d[nkok fbnk iKdk j?. yzv/ dh gkj[b b? fpnkB BjhA ehsk ik ;edk ns/ fi; j[D Gh w"i{d j? ns/ ;dk ekfJw oj/rk.
ohs j?. fJ; B{z s[ozs pzd eoB dh zo{os fJbktk f;ZXK B/ r[o{ ;kfjp s'A fJj Gh e/ r[o{ T[gd/SK w[skpe n;hA nkgDk dk g{ok G/s BjhA gkfJnk ik ;edk. w?A j/ GkJh! r[o{ dh SoB g?D s'A fpBk
j?. r[opkDh ftZu e/tb r[od[nkok bcz g[ZfSnk fe s[jkvk r[o{ e"D j? ns/ s[;hA ihtB pskT[Dk j?. r[o{ dhfynk tko/ sK T[jBK r[o-uoBK dh SoB fgnk wkfJnk d/ w'j d/ nzXeko s'A ybk;h BjhA
nkT[Adk j?. ;kc r[opkDh dh fJj ohs fe; d/ u/b/ j'. r[opkDh T[gd/S fJ; soQK jB. ofjzdk jK fiBQK B{z ;koh jh f;qSNh g{idh j' ;edh.¤.
gquZbs oZyDh ukjhdh j?. 1H ;b'e[ w. ¢ .. j?.¡. j/ GkJh! r[o{ jh w/o/ tk;s/ Xkofwe f;ZNkL d/j ed/ th r[o{ Bjh j' ;edh
nkw ejkts j? fe r[o{ s'A pr?o rZs etD w{b[ etD wfs t/bk .. dhfynk nkfy p[MkfJnk f;csh uouk j?. r[o{ ;dk w/o/ fjod/ ftZu feT[Afe ;oho B/ fJe fdB wko ikDk
BjhA. ;kv/ fJ; b/y dk ftSk j? fe fJZe s/ok etD[ r[o{ fi; ek s{ u/bk .. ;fu ;w/T[ .. fNfenk j'fJnk j?. r[o{ dh N/e jh w/oh j? . fJ; d/ T[bN Spd ed/ Gh BjhA
;Zu/ r[o{ s'A pr?o ;kvk ihtB nX{ok j?. etD eEk b/ ojj[ fBokb/ .. fsB eT[ fenk T[gd/;hn? fiB ;wkXh j?. r[o{ T[; GrtkB dk o{g j? i' wodk. ;Zu/ r[o{ dh f;Zfynk ;koh wB[Zysk
r[o{ bcz rqh Xks{ s'A fbnk frnk j?. rqh p'b? BkBe[ ;[Dj[ s[w pkb/ .. r[o[ BkBe d/T[ ..¡.. gzBk ¡•0 ;op-ftnkge j? ns/ f;qSNh dk tk;s/ ;dk bJh ;ot ftnkge ns/ ;ot
dk noE j?, i' nkfrnkB o{gh jBQ/o/ B{z J/;[ eEk ek d/fJ phuko[ .. 2H ;fsr[o e? iBw/ rtB[ gkbDjko j?. w?A nkgD/ d't/A jZE i'V e/ efbnkDh j[zdh j?. f;Zy e/tb r[o{ rozE
frnkB o{gh gqekS d[nkok yk ikt/.º Gtib[ ;pfd bzxktDjko[ ..¤£.. fwNkfJnk .. ;dk r[o{ dh SoB fgnk ofjzdk jK. r[o{ ;kfjp B{z r[o{ wzBD. d/jXkoh r[o{ B{z Bk
wjkB e'S GkJh ekBQ f;zx BkGk. nBjfs oks/ fJj[ wB[ bkfJnk .. s'A fpBk w?B{z e'Jh j'o nk;ok BjhA wzBD. fJjh j? d; r[o{ ;kfjpkBk dk
r[o{ e'Jh ;oho BjhA j? . r[o{ i's j? . gzBk ©¤¢ ;[ZMdk.¢. j/ GkJh! r[o{ ijkz j? i' ;z;ko- ;zd/S.
r[o{ T[gd/S j? . r[o{ ns/ gqwkswk ftZu r[o{ ih dk T[Zso ;h fe SZpd Gkt gzBk ©¤0 ;w[zdo s'A gko bzxk b?Adk j?. r[o{ dh tkfjr[o{ ih ek ykb;k .. tkfjr[o{
;Zu/ r[o{ dh f;Zfynk jh e/tb w/ok r[o{ 3H ;' gzfvs[ i' fsjK r[Dk eh gzv ih fe csfj ..
j?. ;oho ;dk ekfJw BjhA ofj ;edk. T[sko? ..
fJ; eoe/ r[o{ ;kfjp B/ ;oho B{z e'Jh nBfdB[ J/e' Bkw[ tykD? ..
wjZssk BjhA fdZsh. ;fsr[o eh Uj[ dhfynk b/fJ ..
gtB nozG[ ;fsr[o wfs t/bk .. ;fsr[o nkr? ;h;[ Xo/fJ ..
;pd[ r[o{ ;[ofs X[fB u/bk .. ;dk nbr[ oj? fBopkD[ ..
neE eEk b/ ojT[ fBokbk .. ;' gzfvs[ dorj gotkD[ ..£..
BkBe i[fr i[fr r[o r'gkbk ..
J/e[ ;pd[ fis[ eEk thukoh .. gzBk ¡¢¦¡
r[ow[fy jT[w? nrfB 4H d[fpXk B gVT[ jfo fpB[ j'o[
B g{iT[ wV? w;kfD B ikJh ..
fsq;Bk okfu B go xfo iktk
fsq;Bk Bkfw p[MkJh .. gzBk ¦£¤
5H fiT[ wzdo eT[ Ekw? EzwB[ ..
fsT[ r[o ek ;pd[ wBfj
n;EzwB[ ..
fiT[ gkykD[ Bkt ufV so? ..
gqkDh r[o uoD brs[ fB;so? ..
fiT[ nzXeko dhge gork;[ ..
r[o do;B[ d/fy wfB j'fJ
fprk;[ ..
fiT[ wjk T[fdnkB wfj wkor[
gkt? ..
fsT[ ;kX{ ;zfr fwfb i'fs
gqrNkt? ..
fsB ;zsB eh pkST[ X{fo ..
BkBe eh jfo b'uk g{fo ..£..

gzBk ¢8¢
Gkt fit/A xo dh SZs B{z EzwQ ;jkok
fdzdk j?, fst/A r[o{ dk T[gd/S w/o/ wB
dk ;jkok j?. fit/A p/Vh ftZu uVQ e/
gZEo Bdh nkfde s'A gko bzx iKdk j?,
fst/A r[o{ dh uoBhA bZrk j'fJnk iht
;z;ko-;w[zdo s'A gko so iKdk j?.
fit/A dhtk jB/ok d{o eo e/ ukBD eo

46 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015 dkr fJepkb f;zx N'eh

ejkDh

''w'jDh, w'jDh p/Nh\@ Sksh s/ jZE dkoh dk fynkb oZyDk g?dk j? iwkB/ ''mhe n?, mhe n?, go nGh BjhA. r'gkb B/ fejk. T[; B/ pZsh p[Mk fdZsh.
oZy e/ yzxfdnK fiT{Dh p'bh. T[; dh Bkb ubDk g?Adk j?. eb Bz{ s/oh Skdh pj[s wzdk j?, nZi ebQ. J/e wjhBk mfjo ''ih, w?A nk ikfJnk eoKrh ;t/o/ d/ '' ;kpn ihaaa fJzi Bk eo'aaaa w?Bz{
nktkz ekch wZXw ;h. fJzi gqshs j[zdk th eoBh j?. w?A s?Bz{ ed/ th ekoykB/ BjhA eo nkBk. w?B/io B/ fJzi fejk fit/A
;h fit/A T[; dk ;kj N[ZN fojk j?. T[; ikD fdnKrh. gfjbK Jh :kd eoe/ ofynk j't/. gzi ti/\@ w'jDh B/ fJe dw efj fdZsk. SZv fdT[. w?A pj[s rohp, d[yh s/ p/nk;ok
dk fi;w jZvhnK dk YKuk pD e/ ofj ''uzrk ikn j[D ezw eo\@ r'gkb B/ nK. w/oh wK phwko j?aaaa w?A T[; Bz{ dZ; e/
frnk ;h. u/jok ghbk zod s/ nZyK ''wK ih, s[;hA ;wMd/ feT[A BjhA< T[E/ ''go pkp{ ih, fJe wjhBk sK pj[sk th BjhA nkJhaaaa T[j w?Bz{ T[vhedh j'Dh
nzdo tb XZ;hnK j'JhnK. fuoK s'A T[j j'o th eJh bVehnK ezw eodhnK B/. w?A j?. w/oh jkbs s/ so; ykU. oZp d/ tk;s/ fejk, go w'jDh T[ZE/ jh yVh ;h fit/A n?A. ;knp ihaaaa ofjw eo' w/o/ T[Zs/\ w?A
fdb dh phwkoh ftZu w[pfsbk ;h. B/V/ e'Jh BthA B/ sK BjhA ikDk. s/ fco fJ; B"eoh d/ fdT[, w?A s[jkvk fJj nfj;kB e[M efjDk ukj[zdh j't/. aaa w?A popkd j' iktKrh. s[;hA sK ;kv/
s/V/ d/ eJh jehwK e'b'A fJbki eokT[D ftZu joi Jh eh j?< nkgDh w/jBs wi{oh T[wo Go BjhA G[ZbKrh.@ w'jDh B/ sobk wkbe U, gkbBjko UaaaaJ/j i[bw Bk
wro'A th T[; Bz{ e'Jh coe BjhA ;h eoe/ g?;/ b?D/ B/, t/y' Bk wK ih, xo eofdnK fejk. ''eh rb w'jDh< sz{ rJh BjhA eo'. ;knp ihaaas[jkBz{ oZp dk tk;sk\@
fgnk. fJ; d/ T[bN phwkoh pVh s/zh ftZu eZuh e"vh th BjhA, wekB froth jkb/<@ w'jDh iko iko o' ojh ;h. nkgD/ ti{d
Bkb T[; s/ rbpk gkJh ik ojh ;h. fgnk j?. nkyo s[jkvh phwkoh tk;s/ ''bkb pjkdo\ fJzB e' pkjo b/ ikT[.@ Bz{ r'gkb dh c"bkdh geV s'A nkzkd
fJbki th sK uzrk ukjhdk j?. fJj ;G w?B/io B/ p/o[yh Bkb fejk. '' ih, ;knp ihaaaaaa w?Bz{ thj o[gJhJ/ eokD dh e'fSS eo ojh ;h. r'gkb B/
''eh rb J/ wK ih<@ w'jDh Gidh ed'A se uZb/rk<@ w'jDh pVh jbhwh Go/ d/ fdT[, s[jkvh pj[s w/jopkBh j't/rh. fBot;so ehsh w'jDh Bz{ ;c?d T{B d/
j'Jh nkJh. T[; B/ fiT{Dh Bz{ wzih s/ bfji/ ftZu p'bh. ''eh rb J/ okwih dk;<@ r'gkb B/ xo 'u nkNk dkDk fpbe[b w[e frnk Y/o T[Zs/ ;[N fbnk. T[; dh ihG w'jDh d/
fbNkfJnk s/ fco p'bh,''s[;hA T[fmnk nzdo nkT[AfdnK fejk. T[j fJ; j"ioh j?.@ e[nko/ nzrK Bz{ fJ; soQK i{mk eo ojh ;h
Bk eo' wK ih, t/y' Bk fet/A ;kj ufVnk ''p/Nh w/oh jkbs sK j[D o/s dh ezX dk wkbe ;h. fi; soQK fuoK dk G[Zyk, G'iB T[Zs/ jwbk
j'fJnk j?.@ tKr j?, gsk BjhA ed'A Yfj gt/. r'gkb B/ MN d;K d/ d' B'N eZY e/ eodk j?. T[; B/ w'jDh dh ek:k s/ o{j
''e[S BjhA ;oekoaaaa :/j B"eoh e/ cVk fdZs/ s/ fejk,@ Sow Bk efonk sko sko eo fdZsh, bj{ b[jkB eo
''E'Vk gkDh fbnk g[Zs, p[bQ ;Ze ''s[;hA nfijk feT[A ;'ud/ U wK ih\ bhJ/ nkJh Eh\ w?B/ ejk, J/e wjhB/ pknd eo, fizBh b'V j't/, w?E'A wzr fbnk eo.@ fdZsh.
oj/ B/.@ s[;hA fpbe[b mhe j' ikUr/. fJB;kB nkBk\@ w'jDh B'N cV e/ y[Sh y[Sh nkgD/ ezw s/
dh fizdrh ftZu T[sko uVQkn sK nkT[Ad/ ubh rJh. e[M d/o pknd o"SBh j'Jh. nXw'Jh
w'jDh xV/ 'u'A gkDh dk frbk; Jh ofjzd/ B/. nkgDh gfjbh sBykj Bkb r'gkb B/ w'jDh Bz{ f;o s'A g?oK se w'jDh fBYkb gJh ;h. T[; ftZu fJzBh
Go fbnkJh s/ fiT{Dh Bz{ jZE dk ;jkok fe;/ uzr/ vkeNo e'b'A fJbki eotKrh t/fynk. j[;B dh s;tho w'jDh, u/jo/ s/ ;koh oks w'jDh Bz{ BhAd Bk nkJh. skes th BjhA ;h fe o'n ;e/. pVh fjzws
d/ e/ E'Vk T[sKj u[fenk. gkDh dk s[jkvk\ Bkb/ fco wekB th sK S[vkT[Dk fJe G'bkgD bJh T[; d/ ;kjwD/ yVh xVh xVh T[; Bz{ :kd nk fojk ;h fe Bkb yVh j' e/ T[; B/ nkgD/ egV/
fJe jh x[ZN Go e/ T[; 'p;' efj fdZsh. j?<@ ;h. oZp B/ w'jDh Bz{ itkBh d/ Bkb Bkb ;t/o/ ;N'o dh ;ckJh eoB ikDk j?. gkJ/. T[; dhnK bZsK ;[zB s/ rZv/ tKr
frbk; EZb/ oyfdnK w'jDh p'bh,'' fJe j[;B dh d"bs Bkb wkbk wkb ehsk ;h. g;B/N/ wkofdnK T[; B/ oks eY fdZsh. GohnK ;B, fit/A jzkoK whbK dk ;co
rZb ejK wK ih, i/ wzB' sK\@ ''p/Nh, w/ok fdb BjhA wzBdk.@ T[; d/ pdB T[Zs/ gkJ/ j'J/ g[okD/ s/ gsb/ sVe;ko T[j T[Zmh s/ ekoykB/ tb N[o s?n eoe/ nkJh j't/.
''s[;hA n?AthA Jh GowK ftZu gJh iKd/ egV/ itkBh dk Gko wfj;{; eo oj/ ;B. gJh. d;zpo wjhB/ dh ;odh ekoB T[;
''eh rb J/ g[Zs<@ U\ w/jBs eoBk Gbk e'Jh i[ow j?< w?A T[j nkgDh u[zBh Bkb i' ekch fc;h j'Jh B/ g[okD/ Sknb Bkb f;o wz{j Ye ofynk r'gkb T[fmnk. d;K d;K d/ e[M B'N
''wK ih, T[j w/oh ;j/bh j? Bk eb Jh ezw pko/ gsk eo nktKrh.@ ;h, nkgD/ j[;B d/ yzkB/ Bz{ eZYD dh ;h. nBikD ;kJ/ Bz{ d/y e/ rbh dk e[Zsk w'jDh d/ jZE T[Zs/ oyfdnK p'fbnk, ''ikn
fpwbk, T[j ;kX{ f;zx dh bVeh\ pj[s ''uzrk g[Zs, fit/A s/oh woih.@ n;cb e'fSS eo ojh ;h. G"AeD br fgnk s/ w'jDh tb tfXnk. j[D xoaaa i/ sphns BjhA wzBdh sK
jh uzrh j?. T[; B/ w?Bz{ fejk, w?A s?Bz{ ''w/o/ uzr/ wK ih\ w?Bz{ gsk ;h, s[;hA T[j dph nktkz 'u p'bh,''w'sh w'sh\ w?A p/Se d' uko fdB S[ZNh eo bJhaaas/oh
;{so d/ bkN{ GoB dk ezw d[nk fdzdh wzB ikUr/.@ w'jDh, fiT{Dh d/ rb/ fbgN ''eh BKn J/ s/ok<@ r'gkb w'jDh d/ jK w'jDh, gSkfDnk BjhA sz{\@ sBykj BjhA eZNh ikJ/rh.@
nk. ;Zso o[gJhJ/ wjhBk fwbDr/ jK, rJh. ;ko/ fi;w dk ikfJzk b?AfdnK p'fbnk.
'jK' Bz{ zok bzw/ok eofdnK T[; B/ fdB uVQfdnK Jh w'jDh, fpwbk d/ w'sh B/ w'jDh d/ g?oK Bz{ ;[zxfdnK jZE 'u B'N cVh w'jDh xo tb N[o
fejk. dZ;/ nB[;ko 'r'gkb j"ioh toe;' gj[zu ''ih w'jDh.@ T[; d[nkb/ fJe uZeo bkfJnk s/ g{Sb gJh. ;{oi jkb/ BjhA ;h ufVQnk. e[M d/o
fiT{Dh dhnK nZyK ftZu nZEo{ nk rJh. r/N s/ yVQ/ r'oy/ B/ g[ZfSnk, ''nZSk w'jDh eb s'A ezw s/ nk ikJh. fjbKdk tkg; ubk frnk. pknd fiT{Dh dh ikr y[Zbh.
rJ/. nktkz ftZu o"np g?dk eofdnK ''fenk rb j?, fe; e' fwbDk j?<@ go jK, jkb/ nZ;h o[fgnk s'A tX BjhA
T[j p'bh,@ sz{ ekoykB/ ezw eo/rh< w/o/ ''w?A B"eoh dh sbkS ftZu nkJh nk.@ fdnKr/. i/ uzrk ezw eo/rh sK tXk c?eNoh d/ r/N s/ gj[zu e/ w'jDh B/ ''w'jDhaaaa w'jDh p/Nh. jkb/ sZe T[Zmh
tk;s/< BjhA BjhA fJj BjhA j' ;edk. w'jDh B/ fejk. fdnKr/. okw ih, fJ; Bz{ ezw s/ EK ftyk u"ehdko r'oy/ Bz{ nkgD/ nkT[D dk ekoB BjhA. ezw s/ BjhA ikDk nZi\@ e'Jh
;kv/ ykBdkB ftZu nfijk ed/ j'fJnk ''U no/ bkb pjkdo. o/ bkb pjkdo. fdT[.@ fJe mzvk ;kj GofdnK r'gkb B/ dZf;nk. r'oy/ B/ ;N'o dk skbk y'bQ fdZsk nktkz Bk nkT[D s/ T[j fco p'bh,
Jh BjhA\ p/Nh b'e eh efjDr/<@ fJzB e' w?B/io ;knp e/ gk; S'V nk.@ fejk. s/ pZsh irk fdZsh. w'jDh ;N'o d/ coS ''t/y Bk p/Nh, fezBh o"SBh j' rJh J/ s/ sz{
''wK ih, s[;hA T[BQK b'eK dh gqtkj r'oyk T[Zuh ;koh p'fbnk. w'jDh d/ u/jo/ T[Zs/ p;zs pjko nk s/ fyboh T{B Bz{ S?bcK T[Zs/ oZye/ p'jeo jkb/ ;[Zsh BjhA T[Zmh.@ fiT{Dh dh nktkz
eod/ U, fiBQK ed/ fJj BjhA fejk, bkb pjkdo w'jDh Bz{ w?B/io e'b b? rJh wkB' d[BhnK dh ;jh d"bs T[; Bz{ d/D bZr gJh. ezXK Bkb Neok e/ tkg; nk rJh. fiT{Dh
s[;hA fpwko U, nkwdB dk e'Jh iohnk frnk. f;o'A rzik, u/jo/ dhnK B[ZeoK, fwb rJh j't/. T[; Bz{ jo/ jo/ B'N fd;D B/ ;ko/ gk;/ Bzo d[VkJh go w'jDh fes/
BjhA, xo dk you fet/A ubdk j?< T[BQK ;zxkV/ tKr fBebhnK j'JhnK. ozr th br gJ/ s/ wB jh wB ftZu T[j T[BQK Bz{ '';N'o 'u e"D J/<@ fJj r'gkb dh Bk fdZ;h. nkgDh vzr'oh Bz{ ekp{ eofdnK
b'eK dh fiBQK fJ; w[;hps t/b/ fJE/ ekbk jh fejk ik ;edk ;h. BZe d/ f;o/ you eoB dk fj;kp bkT[D br gJh. nktkz ;h. T[j pkjo tb tXh. rbh 'u yb' e/ T[;
nkT[D se dh yu/b BjhA ehsh<@ T[s/ n?Be oZyh T[j ckJhb ftZu bZr/ ezw eofdnK ni T[; Bz{ d; fdB j' B/ nZm dZ; nktkzK wkohnk, w[jZb/ d/
'' T[j ;G mhe j? p/Nh\ d[BhnK ekriK Bz{ pV/ rj[ Bkb t/y fojk ;h. rJ/ ;B. w'jDh nkgDk ezw pVh w/jBs ''ihaaa w?A nKaaaa w'jDh. ;N'o dh ;ckJh e[M b'e nkgD/ xoK s'A pkjo nk rJ/.
''pkp{ ih\@ bkb pjkdo p'fbnk. s/ brB Bkb eodh sK i' B"eoh jZE'A Bk eoB nkJh nK.@ T[BQK u'A fJe B/ g[ZfSnk,'eh rb J/, fe;
''fenk j?<@ w?B/io B/ nDrfjbh ikt/. Bz{ ;t/o/ nktkzK wko oj/ U<@
Bkb fejk. ''J/n\ s[w e' ;oeko p[bks/ j?.@ fJj ''T[jaaaa w'jDh aaa sz{ n?A. w?A Jh sK
''pkp{ ih, :/ B"eoh e/ bhJ/ nkJh j?.@ bkb pjkdo dh nktkz ;h. w'jDh, fJe s?Bz{ fJ; ezw bJh fejk ;h. pj[s uzrk ''w/oh w'jDh BjhA t/yh fes/< w?A ;kok
'' Bw;s/ ih.@ w'jDh B/ SowkT[fdnK gb ftZu uoyk o'e e/ T[; d/ Bkb ub ehsk i' sz{ nk rJh.@ r'gkb d/ B/V/ xo t/y fbn?, gsk BjhA feZE/ ubh rJh.
fejk. fwzBs Goh nktkz Bkb T[j fco gJh j[D T[j r'gkb d/ dcso ftu ;h. nkT[D s/ w'jDh B/ uz[Bh rb d[nkb/ dZ; e/ th BjhA rJh. gfjbK nfijk ed/
p'bh, '' w?A bkN{ pVh uzrh soQK Go ;edh ''w'jDh, w?Bz{ s/ok ezw pj[s g;zd tb/QN e/ Sksh dhnK vz{xkJhnK B{z YeD BjhA j'fJnk. fceo j' foj? w?Bz{, fdb
nK. i/ e'Jh irQk ykbh j't/ sK B"eoh d/ nkfJnk j?. i/ sz{ fJ;/ soQK w/jBs eodh dh e'fSS ehsh sK r'gkb p'fbnk, ''w'jDh xpok foj? w/ok. @fiT{Dh dh nktkz ftu
fdT[. pkp{ ih, w?A pj[s rohp nK, wK ojh sK w?A s/oh sBykj tXk fdnKrk. sz{ pj[s uzrh J/Aaaaaaw/o/ s'A SowkfJnk Bk fBok;sk s/ p/p;h ;h.
tk;s/ dtk dko{ dk fJzszkw th eoBk jK, i/ ;t/o/ ;N'o dh ;ckJh eo fdnK eo. n?j b? thj o[gJhJ/ j'o, s/o/ ezw
j?.@ eo/A sK thj o[gJhJ/ j'o fwb ikfJnk nkT[Dr/. b'V t/b/, pzdk Jh pzd/ d/ ezw ''p/p/, w'jDh e'Jh fBnkDh BjhA,
eoBr/. w?Bz{ s/oh fJwkBdkoh s/ Go';k j? nkT[Adk j? Bk<@ B'N cVkT[AfdnK T[; B/ n?t/A fceo Bk eo. n;hA sK T[; Bz{ pkjo
fJ; bJh ;N'o dh ;ckJh tk;s/ w?A s?Bz{ w'jDh dh pKj cV bJh. BjhA t/fynk. nzdo Jh j'Dh J/. s/oh Bzo
fejk j?.@ jZE ftZu cV/ B'NK Bz{ frDfdnK th j[D ekch xN rJh J/ Bk\ w[jZb/ d/
''T[o/ nkaaa s?Bz{ ;c?d T{B tyKtK. e[M fBtk;h nzdo nk rJ/.
fwzBh ejkDh ;ckJh eoB bfrnK fJ; dk yk; fXnkB
ofynk eo, feT[A i' fJ; d/ dkr g? ikD w'jDh dk ewok nzdo'A pzd ;h. ekch
gqshfBZX sK iKd/ BjhA.@ r'gkb, w'jDh Bz{ ;N'o d/ d/o dotkzk yVekT[D d/ pkti{d e'Jh
fgSb/ fjZ;/ ftZu fbik fojk ;h. iKfdnK nktkz Bk nkJh. t/yfdnK t/yfdnK b'eK
r[ofJepkb f;zx fJbke/ d/ b'eK ;h. go T[jd/ Bkb pj[;zwsh BjhA i[Vh. nB[;ko, pVh jh ndkfJrh Bkb p'b e/ dh GhV tZX rJh. nyho dotkzk s'V
dk gqshfBZX ;h. Gkt/A T[j E'VhnK t?;/ th T[jdk e'Jh XVk BjhA ;h. T[j ;o'fsnK B{z pzBQ b?Adk ;h. woB izwD th jkf;b Bk eo ;fenk. fdZsk frnk.
fijhnK t'NK d/ coe Bkb jh fiZfsnk fJebk ;h. GkSD d/D ftZu wkjo ;h. T[Zs/ GkSD d/D dk wkfjo. ;kfonK B{z tZv/ ubD dk ;p{s d/D d/ bJh
;h. go fiZs sK nkfyo fiZs j[zdh j?. r[opkDh, T[od{, gzikph d/ gqf;ZX ethnK T[j fJe wjkB ftdtkB brdk ;h. w'jDh rb ftZu oZ;k gkJh SZs Bkb
dhnK eftsktK rzbK dhnK N{eK ;w/A rohpK dk fjs?Sh. b'e-ghVk Bkb tkb T[jB/ gq?; ekBcoz; ;Zd bJh. gq?; bNe ojh ;h. rodB dh bzpkJh d{Dh j'
T[jdh ykfjS w[Zy wzsoh pDB dh tkb fpfBnk j'fJnk. fGqSNkuko dk oi tkbhnK ;tkbK T[s/ ;tkbK dh p'SkV rJh ;h. v/b/ nZyK s'A pkjo s/ ihG wz{j
e/ fto'X eodk Gkt/A fJj gkoNh ftubh ehsh. T[jdk ;kok nzdobk co'bDk u'A pkjo. wzi/ T[Zs/ beVh dk g[okDk ;N{b
wkvoB rzb j't/ Gkt/A dcsoK ftubh. ukfjnk. fe;/ ;tkb ehsk ''eh b'eK dh s/ d;K d;K d/ e[M B'N fybo/ gJ/ ;B.
;/tk eoB bJh fNeN fwbDh iK
g?oK j/m'A eZYd/ :ko. n?seh r[ofJepkb f;zx B{z fNeN n?wan?baJ/aj'Dk io{oh j?<'' ''j?A aaaa fJj eh < w'jDh B/ ckjh b?
n?;h rZg pVQek e/ wko. BjhA fwbh. jkJh ewKv e'b b'e ;/tk bJh\ jkJ/ U 'w/fonk oZpkaaa fJj fdB
nrb/dk ofj ikJ/nfXtkN/, ns/ fJbke/ ftZu jowB fgnkok j'D jkzo itkph bJh gqf;ZX ftykD s'A gfjbk w?Bz{ feT[A Bk u[Ze
nkgDk NZN{ eo b? gko. d/ tk;s/ gkJ/. fNeN fdtkT[D bJh r[ofJepkb f;zx nkfyo fcZ; fgnk. fbnk<
b"eK d/ xo Gidk ik, ;woEeK dhnK i'VhnK tZvhnK- T[jd/ jzM{ trD bZr/. go fit/A fet/ th
nkgD/ p/Se skbk wko. tZvhnK GhVK dhnK T[; B/ c'N'nK T[jB/ gkoNh d/ nB[SkSB ftZu ofjD j[D w?A fe; bJh fiT{Adh nk<@ fiT{Dh
UjhU nZr'A nkB/ NZYd?, fdykJhnK. go ;ZG p/n;o. dk n?bkB ehsk. fJ; T[wo/ j'o e'Jh ukok d't/A jZE T[Zgo u[Ze e/ bNedh w'jDh
ihjdh dZphJ/ ;zxh :ko. r[ofJepkb f;zx B/ jkJh ewKv B{z th BjhA ;h. T[j j[D nkgD/ o[wkb Bkb tb tZXh . T[j vzr'oh ;w/s coS s/ fvZr
x[ZN gkDh dh nk; Bk oZy', dpe/ th wko/. nkzkd yV e/ u'D bVB nkgD/ jzM{ gz{M fojk ;h. b'eK ftZu j[D gJh s/ n?;h fvZrh fe T[Zm Bk ;eh.
fiZE/ tZ;d/ tbh ezXko, d/ dwrz/ wko/. go fe;/ T[s/ e'Jh n;o sZe fdZ;dk fJe ftdtkB, db/o ns/
y'i/g[ohnk Bk b? MJhnK, BjhA j' fojk ;h. ipQ/ tkbk gqshfBZX Xosh T[Zs/ fit/A ozr pozrhnK
u?B Bkb fdB eZY b? :ko. u[ckb fgnk ;h.
;{p/ d/ gqXkB B/ T[; B{z S/ ;kbK bJh 'wdj'Sh' ftZu Xko 'ykw'Sh'
skok f;zx y'i/g[oh eZYD dh Xweh fdZsh. fijV/ jwkfJsh f;oc fNeN Bk fwbD eoe/ fe;/ w?A GohnK s[oShnK szrhnK.
;B T[j th d[zw dpk e/ GZi rJ/. b'e dh jkbs nfijh th j' ;edh j?< fJbke/ ';or'Sh' ;zr 'r[bpor' fyVe/
sK ;ZsK Bkb j[zd/ jB. T[jBK B/ j[D d/ b'e gzi ;kb oj/ T[jBK d/ gqshfBZX w?A dksK oZp s'A wzrhnK.
fJ; E'E/ pzd/ s'A eh b?Dk ;h fijVk fNeN dh nfijh jkbs d/y e/ j?okB ;B.
'gZb/ dh jtk' uZb xVhnK,
fog[dwB f;zx o{g n?;hnK yZNhnK fwZmhnK,

bfjo pfjo ftZu nk e/ fco,

fdybkJhnK 'ozr pozrhnK'
vka r[od/t f;zx gzd'jb

47 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

fBjkb' p/p/ r[opuB f;zx irgkb

''id'A ;wK nkgDh fdSk pdbdk sK fe Sfjo ftu ik e/ w?A eh eoz{! fgzv ftu w?vw e'b nk yfVnk. w?vw B/ ;fs ;qh fJ; wkwb/ ftu w?A wfB;No ;kfjp dh r[opuB f;zx irgkb
b'e th pdb iKd/ B/. e'Jh gkrb jh j'T{ ;G Bz{ ikDdhnK, fJE/ sK pZ[Y/ tko/ nKYh nekb dk itkp fdzfdnk fejk, '';ogzu wdd th b? ;edh nK.@ w?vw B/ fJj
fijVk ;w/A dh nkJh jB/oh w{jo/ yVdk r[tKYhnK s'A d' N[e b? e/ ykj bT[, T[E/ ih, s[;hA pj[s uzrk ehsk fe s[;hA fJE/ efj e/ ;G B{z Xweh th d/ SZvh. ;ogzu s/ wz{v/ Bz{ xo b? e/ ub p{jk pzd eo b?.@
j'T{. w?Bz{ fezB/ g[SDk.@ fBjkb' p/p/ p'bh. nk rJ/. w?A s[jkvk fJE/ nkT[D bJh u[g ukg yVk ;[Ddk fojk. go fJj ;[D fco fBjkb' p/p/ dh ntkz d[pkok
XzBtkd eodh jK.@ e/ fBjkb' p/p/ dk fujok r[Z;/ Bkb
nZXh ;[Zeh feeZo dh SKt/ p?mk osBk ''gzvskDh dh rb sK f;nkDh nk. sfDnk frnk. T[; B/ okw d[bkoh d/ jZE eVeh, ''ub' fgzv tkfbU! nkgD/ nkgD/
ukuk, feeZo d/ vZe/ Bkb iwhB co'bh nk w?Bz{ Jh t/y b?, fi; fdB dh zwhB ''bT[ w?vw ih! s[;hA ;kv/ fgzv nkt', Bz{ j'o xZ[N e/ cV fbnk. xoK Bz{.@
iKdk ;h s/ Bkb/ j[D d/ zwkB/ ns/ g[okD/ wz[v/ d/ Bkw btkJh n?, nk p?mK feeo GbkJh eoB bJh ns/ n;hA Bk nkJhJ/.
;fwnK dhnK ehwsK edoK pko/ ;'uh Eb/.@ osB/ uku/ B/ jkT[ek Go e/ fejk. fJj fet/A j' ;edk!@ ;ogzu B/ f;nk;sh w?vw fco roih, ''okw d[bkoh! w/o/ fJ; soPK brdk ;h fit/A ;ko/ jh
iKdk ;h. vkfJb'r wkfonk. e'b nkT[. okw gqSkd s/ S;h ebk ih, fBjkb' p/p/ d/ j[ew ftu pZX/ j'D. okw
''ofjD d/ osfBnK, s/o/ wz[vk Bz{j s[;hA th w/o/ e'b nk ikT[.@ d[bkoh nkgDh Bz{j S;h ebk s/ wz[v/ Bz{ b?
''feE/ rJ/ nkg;h fgnko, feXo sK pj[s Gb/ B/.@ fBjkb' p/p/ B/ osB/ ''b'e GbkJh wfB;No ;kfjp ih th e/ xo tV rJh. fgzv d/ pkeh b'e u[g
rJhnK fJzZsK s/ SowK\@ osB/ uku/ Bz{ uku/ dh rb N'efdnK fejk. s[jkvh skohc eod/ ;B, id'A fgSb/ tkoh okw d[bkoh dh Bz{j S;h ebk uVdh ukg uz{so/ s'A fy;eD br gJ/. uz{so/ s/
fJe ;'u fijh nkJh. ''j[D sK g?;k Jh w?A T[BPK Bz{ s[jkv/ fgzv d/ fJ; e/; pko/ itkBh ftu ;h s/ oZp B/ th T[; Bz{ oZi f;oc w?vw, ;ogzu, fBjkb' p/p/ s/ osBk
fJzs nk, g?;k jh Sow, g?;k jh Xow\@ ''Bk w?A jh wkVk.@ osB/ uku/ Bz{ fwbh ;h.@ w?vw B/ fJe j'o f;nk;h gsok e/ ozr o{g fdsk ;h. w?vw B/ gsk BjhA ukuk ofj rJ/.
nkgD/ wz[v/ s/ Bz{j dh sohc ;[D e/ fBjkb' trkj wkfonk. feT[A, S;h ebk Bz{ ngkD/ Bkb yVk eo
''osfBnk, s?Bz{ fJt/A G[b/yk fijk p/p/ dh rb ftj[ torh brh. fbnk ;h. fco okw d[bkoh s/ fgzv tk;hnK w?vw Bz{ nEkjK dk rZ[;k nkfJnk s/
fgnk j'fJnk, ;G e[M T[t/A jh j? fit/A ''ih@ ;ogzu B/ j'o e[M BjhA fejk. Bz{ ;zp'XB eo e/ w?vw efjD brh, T[j nkgDk fdwkrh ;zs[bB y' p?mh.
gfjbK ;h. d; Gbk, T[d'A fejVk vke{ ''t/ osfBnK, uzr/ GfbnK Bz{ p[ok go T[; Bz{ w?vw dh fJj rb tkjtk uzrh fBjkb' p/p/ Bz{ rkbK eZYD br gJh,
BjhA ;h j[zd/, u'o BjhA ;h j[zd/, mZr BjhA Bk fejk eo. nkgDh zpkB s/ th E'Vk brh ns/ ;ogzu d/ fujo/ s/ w[;eokB ''t/y' ih fJ; bVeh S;h ebk tb,
;h j[zd/\@ osB/ uku/ d/ wB nzdo fynkb ekp{ oy fbnk eo.@ fBjkb' p/p/ B/ osB/ c?b rJh. fJj fizBh ;'jDh n?, T[Bh jh f;nkDh th '':{ n"bv ;N{fgv b/vh, nkJh ftb
ubh iKd/ ;B. osBk ukuk fco nkg jh Bz{ ;bkj fdsh. j?. thuko th pj[s uzr/ jB, Sfjo ik e/ ;h :{.@ (w{oy pZ[YhJ/, w?A s?Bz{ d/y btKrh)
p'bD br fgnk, w?vw j'Dh nk fJjh e'Jh ukbh pj[s nZSh fizdrh fpskT[Dh ukjz[dh j?
''fBjkb' s?Bz{ sK e'Jh p[ok dhAdk jh gzskbh ;kb dh. w?vw eZd dh wXoh go ns/ fizdrh ftu soeh eoBk ukjz[dh ''s[w/ n?;k ;pe f;ykT[Arh fe s[w
''j[D d/ zwkB/ ftu th vke{ B/, mZr Bh.@ osBk ukuk fuV e' p'fbnk. ;oho tktk r[fdznk j'fJnk ;h, fiw- i[w n?.@ fco ;/ pks BjhA eo gkUrh.@
B/, j[D th u'o B/. p; coe fJzBk e[ Jh iKdh j'Dh nk. w?vw dk ozr r'ok ns/
fgnk fe fJzBk d/ BkT[A pdb rJ/ B/. j[D fBjkb' p/p/ osB/ uku/ dh rb ;[D B?D BeS th ekch ;'jD/ ;B ns/ w/eng fco ;G tb t/y e/ w?vw pj[s o'jp nkJh ftb N/e oht?ABi c'o fd;,
mZrK Bz{ e'Jh mZr BjhA efjzdk, u'oK Bz{ e/ w[;eok gJh s/ efjD bZrh, ''ub T[m, th pj[s ehsk j'fJnk ;h, fJT[A brdk Bkb p'bh, ''s[;hA ;G fJ; e[Vh S;h ebk n"bv b/vh.@ (w?A, pZ[Yh n"os, pdbK
e'Jh u'o BjhA efjzdk, vke{nK Bz{ e'Jh gzvsK d/ xo ubhJ/, ;[fDnk T[BPK dh ;h fit/A j[D/ jh fpT{Nh gkobo ik e/ nkJh Bkb ;fjws j', w?A ikDdh nK. go fJ; btKrh)
vke{ BjhA efjzdk.@ fJj ;'u e/ osB/ B/ ;[bkj eokT[D bJh wz[v/ s/ Bz{j d/ ;d/ j't/. w?vw d/ f;o d/ tkb eN/ j'J/ ;B. dh ;Z; okw d[bkoh fJ; dh wdd BjhA
nkgDh rodB j'o BhthA eo bJh ns/ T[go e'Jh Sfjo'A n"os nk ojh j?.@ w?vw B/ zhB ns/ e[Vsk gkfJnk j'fJnk eoBk ukjz[dh.@ fBjkb' p/p/ dk rZ[;k gsk BjhA feXo
u[g eo frnk. ;h. g?AN ns/ e[Vs/ T[go ;[Bfjoh eYkJh ubk frnk. fujo/ s/ f;oc dweK wkodh
osBk ukuk feZeo Eb'A T[m yfVnk dk ezw j'fJnk ;h. nkgDk Bkw ;[D e/ pZ[Yh gzvskDh ;h. fBjkb' p/p/ B/ rZ[;/ ftu Goh ghsh
osBk ukuk nZi e[M fznkdk jh ns/ fco fBjkb' p/p/ s/ osBk ukuk okw d[bkoh d/ g?oK EZb'A zwhB fBeb rJh. w?vw tb fwzBh fijh w[;ekB Bkb
d[yh brdk ;h. osBk ukuk Ng frnk gzvsK d/ xo Bz{ s[o gJ/. w?vw fe;/ t?bc/no ;z;Ek dh gq?ihv?AN T[; B/ so; Goh jkbs Bkb fBjkb' tZb d/fynk. nr'A w?vw B{z j'o rZ[;k nk frnk
j'Dk ;ZmK ;kbK dh T[wo Bz{. go fgzv d/ ;h. efjzd/ B/ e'Jh uko gzi ;kb gfjbK t/fynk. fBjkb' p/p/ B/ okw d[bkoh dk s/ T[j T[Zuh T[Zuh e{eh,
;ko/ b'ehA T[; Bz{ jkb/ th 'osBk ukuk' gzvsK d/ xo tktk o"De brh j'Jh T[;dk nkgD/ gsh Bkb vkJht'o; j' jZE SZv fdsk ns/ nkgDh ;'Nh Bz{ Xosh
jh efjzd/ ;B. ;h. rbh d/ ;ko/ S'fNnK s'A tfvnK se frnk ;h. b'ehA fJj th d;d/ B/ fe T[;dh T[s/ wkodh, w?vw tb Bz{ s[o gJh. fBjkb' ''jw nkg e' popkd eo d/Ar/,
gzvsK d/ xo d/ ;kjwD/ pD/ uz{so/ s/ e'Jh n"bkd BjhA ;h. g?;k s/ gqkgoNh w?vw p/p/ Bz{ w?vw tb nkT[AfdnK t/y e/ ;ogzu pZ[YhJ/, sz{ w?Bz{ BjhA ikDdh.@
fco osB/ uku/ B/ fgzv tb Bz{ Bzo p?m/ nkg; ftu x[;o w[;o eoh iKd/ ;B. e'b pj[s ;h, nkgD/ wkfgnK tZb'A th d/ fujo/ s/ so/bh nk rJh.
wkoh sK d{o'A g[okDh fcoBh tkbh ;Ve fBjkb' p/p/ s/ osB/ uku/ Bz{ nkT[Afdnk ns/ fgSb/ gsh dh fwbh nZXh ikfJikd fco ;ogzu Bz{ efjD brh, '';ogzu
T[go T[;Bz{ fBjkb' nkT[Adh fd;h. fBjkb' t/y e/ ;G u[g eo rJ/. fJeZm ftu'A fJe ftu'A th. w?vw dk nkgDk finkdk ;wK fBjkb' p/p/ d/ fujo/ T[go b'jV/ dk ih, fJ; p/te[c pZ[Yh Bz{ d; d/Bk fe jw
j'DhnK fJjh e'Jh g?ANK ;soK ;kbK dh. pi[or n"os B/ T[uh ntkz ftu fejk, b'e GbkJh d/ ezwK ftu jh r[zodk ;h. rZ[;k ;h. ;ogzu B/ nZi s'A gfjbK ed/ e"B j?A.@
fBjkb' d/ w"o E'V/ e[Zp/ fij/ j'D/ S[o{ j' b'eK Bz{ fJj th efjzd/ ;[fDnk fe T[;dk fBjkb' p/p/ Bz{ r[Z;/ ftu BjhA ;h t/fynk,
rJ/ ;B. fgzv tkb/ ;ko/ T[;Bz{ 'fBjkb' ''b? gzvskDh, fBjkb' p/p/ th nk fJe d' wfB;NoK Bkb th pj[s T[mDk T[j jw/SK w[;eokT[Adh ofjzdh ;h. osBk ;ogzu u[g fojk. T[E'A dh bzxd/ ekbz
p/p/' eoe/ ;dd/ ;B. rJh.@ pfjDk j?. ukuk th T[m yb'fJnk ns/ fBjkb' p/p/ ftu gVPd/ w[zfvnK e[VhnK B/ ;'funk fe
tb Bz{ s[o fgnk. osB/ uku/ Bz{ bfrnk SkfJd fBjkb' p/p/ Bz{ nzro/zh dhnK rkbK
osB/ B/ t/fynk fe fBjkb' p/p/ d/ pz[or gzvskDh 'okw d[bkoh' B/ w?vw nkgD/ vokJhto tb t/y e/ fe fBjkb' p/p/ fijVh jw/SK SKsh dk ;wM BjhA gJhnK, fJ; bJh w[;eokJh
jZE ftZu fJe ftzrh sfVzrh fijh s{s nkgD/ xo dk p{jk y'b e/ MhE ftu'A dh p'bh, ''eko dh fgSbh ;hN T[go'A fJ; gz[i j[zdh j?, ni e'Jh j'o jh o{g XkoB iKdh j?. go fBjkb' p/p/ fJj ;[D e/ e[M
dh ;'Nh ;h i' T[j jw/Sk nkgD/ e'b oydh t/fynk. fBjkb' p/p/ Bz{ t/y e/ fit/A pz[or e/; dh ckJhb uZ[e fbnk.@ eo p?mh j?. BjhA p'bh go w?vw tb t/y e/ fJe nB'y/
;h. T[Ai fBjkb' p/p/ T[; ;'Nh d/ ;jko/ gzvskDh okw d[bkoh dh ikB ftu ikB s/ nihp fij/ nzdki ftu T[uh T[uh j;
s[odh sK BjhA ;h, go SkfJd e[fsnK nk rJh. gzvskDh p'bh, vokJhto B/ MZN gN ckJhb eko fBjkb' p/p/ s[odh s[odh w?vw d/ gJh.
fpZbhnK Bz{ GikT[D bJh nkgD/ e'b ftu'A eY fbnKdh ns/ w?vw B{z cVk ;kjwD/ ik yVh j'Jh. fBjkb' p/p/ Bz{ t/y
oydh j't/. fBjkb' p/p/ s[odh s[odh osB/ ''p/p/, ;;h ekb.@ fdZsh. w?vw ckJhb cV e/ ;ogzu Bz{ e/ S;h ebk w?vw e'b'A nkgD/ g?ok fy;ek osBk ukuk s/ ;ogzu fBjkb' p/p/ Bz{
uku/ e'b gjz[uh sK osB/ uku/ Bz{ t/y e/ ''fet/A nK okw d[bkoh sz{!@ fBjkb' efjD brh, '';ogzu ;kfjp i/ fJzkis e/ nkgD/ gsh okw goSkd tb Bz{ fy;e fJ; soPK j;dk t/y e/ xpok fij/
g[ZSD bZrh, p/p/ B/ ;o;oh gvzskDh dk jkb g[fSnk. j't/ sK ekotkJh S[o{ eohJ/. w/o/ fynkb rJh. ;kok fJZem fBjkb' p/p/ d/ wz{j tb rJ/. T[BPK Bz{ bfrnk fit/A jw/SK SKs
''p; mhe Jh nK, s[jkv/ ;G dk ftu ni c?;bk eo jh ubhJ/. t/yD br fgnk. fBjkb' p/p/ B/ w?vw ofjD tkbh s/ y[S ofjD tkbh fBjkb'
''t/ osfBnK\ sz{ n?E/ p?mk eh nk;ok.@ okw d[bkoh B/ fBwosk Bkb e'b gjz[u e/ Bk nkT[ d/fynk Bk skT[, p/p/ ni ekbh d/th dk jk;k jZ; ojh
eodk.@ fBjkb' p/p/ Bz{ itkp fdsk. osBk ukuk ''io{o ih, io{o.@ ;ogzu B/ w?vw roi e/ efjD brh, j't/.
fJZem ftu fJe gk;/ j' e/ p?m frnk, dk dw GofdnK fejk.
''fBjkb', w?A eh eoBk\ feeo dh SKt/ fit/A fes/ swkSk t/yD nkfJnk j't/. ''Bh e[VhJ/, okw d[bkoh nkgDh Bz{j fBjkb' p/p/ dk jk;k t/y e/ w?vw Bz{
p?mk d[gfjok eND bfrnk.@ osB/ uku/ okw d[bkoh dh Bz{j s/ wz[v/ B/ th pkjo w?vw s/ ;ogzu uz{so/ ftueko gjz[u S;h ebk dh eh wdd BjhA eodh, d; j'o nZr br rJh s/ r[Z;/ ftu Goh ghsh
B/ itkp fdZsk. fBeb e/ fBjkb' p/p/ Bz{ Bw;eko ehsh. rJ/. b'eK B/ f;o M[ek e/ w?vw B{z yK w?Bz{<@ nkgDh eko ftu ik p?mh vokfJto Bz{
fBjkb' p/p/ gzvskDh d/ wz[v/ 'okw gqekS' Bw;eko ehsh ns/ e[M B/ ih nkfJnK efjD bZrh, ''ub fJE'A, fJE/ ;G rtko
''Bk xo/ ik e/ xofdnK Bkb e'Jh Bz{ Ekgh fdzdh j'Jh p'bh, ''fiT[Adk oj[. nkfynk. w?vw d/ fujo/ s/ r[Z;k fijk jh tk;d/ B/. fJ; pZ[Yh Bz{ sK w?A fJ;
ezw eok. fJT[A p?m/ p?m/ sK s/o/ r'v/ frN/ oZp s?Bz{ pj[shnK y[ShnK py;/.@ nkfJnk. T[; B/ ;'funk fe fJj NZ[Nh fijh fgzv'A jh eYtk e/ SvKrh.@
i[V ikDr/. fgSb/ wjhB/ s'A id'A th s?Bz{ fco fJZem ftu fJe dw jb ub B[eV/ p?m/ osB/ B/ ;'funk, g/Av{ pZ[Yh dh fjzws fet/A j'Jh w/o/ ;kjwD/
t/ydhnK, sz{ n?E/ jh feZeo Eb/ bsK fijh wZu rJh. fe;/ B/ fcoBh tkbh ;Ve ''nZi eb e'Jh th nfijk pzdk BjhA p'bD dh. ;ogzu Bz{ g[SD brh, ''fJj vokJhto e[M BjhA p'fbnk ns/ T[;
fB;kbh p?mk j'BK.@ fBjkb' p/p/ dh nktkz T[go nkTA[dh fJe fuZN/ ozr dh wo;hvhz pfunk fijVk f;nk;s dh p'bh Bk p'bdk pZ[Yh e"D j?< eh s[jkv/ fgzv dh n?!@ B/ eko Sfjo Bz{ ikD tkbh ;Ve tb
ftu fit/A osB/ uku/ Bz{ vKN ;h. eko tb fJSkok ehsk s/ fejk, ''n"j j't/. j[D sK fJ; zwkB/ d/ tkjb/ pzfdnK w'V bJh.
t/y', w?vw ih th nk rJ/.@ B/ fgSb/ zwkB/ d/ pBko; d/ mZrK Bz{ th ;ogzu B/ Bhth fijh gk e/ fejk,
''j'o feE/ iKtk, fBjkb', xo/ iKdk fe;/ j'o B/ fejk, ''e'Jh ;ogzu Bz{ th wks gk fdsh j?.@ ''w?vw ih, fJj fBjkb' p/p/ n?. fJ; fgzv fJj jk;k j;D s'A pkd fBjkb' p/p/
sK ;G d/ wz{j ;[i iKd/ B/.@ osB/ uku/ ypo eo fdT[.@ go fJ; soPK dk ;tkrs t/y e/ w?vw dh pj[s f;nkDh pz[or j?.@ fco SKs j' rJh osB/ uku/ Bz{ efjD
B/ o'D tkbk j' e/ fBjkb' p/p/ Bz{ df;nk. fe;/ j'o ikD/ B/ ;ogzu Bz{ rbh d/ dk fujok y[Sh Bkb fyV frnk s/ fujo/ brh,
B'eo/ nkT[Adk t/y e/ ntkz fdsh, T[go o'jp th nk frnk. njzeko w?vw w?vw B/ fBjkb' p/p/ Bz{ o'jp Bkb
''fJ; pZ[Ykg/ fJj feZeo w/oh s/ w?A '';ogzu ih sK nkg jh nk rJ/. nzdo'A GkcK wkoB bZr fgnk. w?vw efjD fejk, ''s[;hA okw d[bkoh Bz{ ;wMkT[ fe ''ub t/ osfBnK, nkgD/ xoK Bz{
feZeo dk.@ osBk ukuk fco p'fbnk. fJj ;G ;[D e/ ns/ t/y e/ p[ZYh bZrh, T[j S;h ebk Bz{ nkgD/ fgzv dk wekB ubhJ/.@
gzvskDh okw d[bkoh dk ozr ghbk g? ''fgzv tk;hU, w?Bz{ s[jkv/ fgzv dh t/u e/ Sfjo ofjD bJh g?;/ d/t/.@
''ub ub t/ osfBnK! fJzBK e[M sK frnk s/ T[;d/ jZE g?o fit/A ;[zB j' rJ/. ns/ s[jkvh ;/tk eofdnK pj[s y[Sh jz[dh osB/ B/ e'Jh itkp BjhA fdsk ns/
xoK ftu jz[dk jh ofjzdk. i/ xo bVkJh fBjkb' p/p/ B/ okw d[bkoh d/ fujo/ tb j?.@ ''Bk e[VhJ/, s/oh neb wkoh rJh u[g ukg feZeo tb Bz{ s[o fgnk. fBjkb'
j'Jhnk sK w?A ubdhnK s/o/ Bkb. ;[bjk t/y e/ T[;d/ dod B{z wfj;{; ehsk s/ fco w?vw p'bh, ''s[jkv/ fgzv tk;hnK n?, Bk d; yK Gbk, nkgDk wekB t/u p/p/ ;'Nh cVh nkgD/ xo Bz{ s[o gJh.
;ckJh eok nkT[AdhnK.@ fBjkb' p/p/ B/ okw d[bkoh e'b ik yVh j'Jh. fBjkb' dk uzrk toskT[ ns/ sZoeh tkb/ gk;/ e/ okw d[bkoh feE/ oj{<@ g?Adh ;N/ fBjkb' ;ogzu jkb/ uz{so/ s/ jh yVk ;h. osBk
nzdkik bkfJnk fe osB/ uku/ dh fco p/p/ B/ fgnko Bkb okw d[bkoh d/ jZE B{z ubD d/ o'zkB dk fieo fgSb/ fdBhA w?A p/p/ w?vw Bz{ g? rJh. fBjkb' p/p/ d/ pZ[Y/ ukuk fco feZeo Eb/ ik p?mk ns/ fBjkb'
nkgD/ wz[v/ s/ Bz{j Bkb, sz{ sz{, w?A w?A, j'Jh nkgD/ jZE ftu b? fbnk. pZ[Yh gzvskDh wfB;No ;kfjp Bkb ehsk. T[j fJj ;[D fujo/ T[go rzp dh bkbh SkJh j'Jh ;h. p/p/ B{z nkgD/ xo tb iKfdnk t/y e/
j'Dh j?. d/ ;oho ftu fjzws fijh nk rJh s/ T[; e/ pj[s y[S j'J/ ns/ T[BPK B/ w?Bz{ :ehB fJj rb ;[D e/ w?vw th nkg/ s'A pkjo osB/ uku/ B/ fJe mzvk jkT[ek fbnk.
B/ fBjkb' p/p/ tb t/fynk s/ nZyK jh fdtkfJnk fe i/eo b'e GbkJh d/ j'o th j' rJh. nkgD/ f;nk;h p'b w?vw Bz{ G[b T[; Bz{ :kd nkfJnk fet/A fJe wzB/ gqwzB/
''Bk ofjD d/, sz{ th nkgDh nZyK ftu fBjkb' p/p/ dk XzBtkd ehsk. g'qi?eN th jB sK T[j fdb y'b e/ w?Bz{ rJ/. r[Z;/ ftu efjD brh, ekbi dh fgqz;hgb 'n?B e/ ;zX{' fJe nkw
p/fJzsh eokT[Dh nK. w?A nkg/ ubk ikT{A, fco j"bh fijh fBjkb' p/p/ Bz{ efjD brh, fJBQK gq'i?eNK bJh czv d'Dr/.@ fijh g/Av{ nBgVQ brD tkbh fBjkb'
id'A w/ok fdb eo{.@ osB/ uku/ B/ sZbyh ''fJj Sfjoh w?vw tktk vkYh n?, fgzv d/ f;nk;h pzfdnK B/ oZi e/ ''Bh pZ[YhJ/, neb Bkb rb eo w/o/ p/p/ pD rJh.
Bkb itkp fdsk. w?Bz{ sK fJ; e'b'A pj[s vo brdk.@ skVhnK wkohnK. go ;G Bz{ nzdo'A yks/ Bkb. s[jkvh ;G pZ[YhnK dh ws wkoh
''sz{ n?At/ Bk eo, n;hA ;ko/ j?r/ jK gsk ;h fe T[j g?;k feE/ ikDk. ;G nk; rJh j?. uzrh rb s[jkBz{ p/nebK Bz{ ;wM pkeh ;ck 48 s/
fco d{i/ gb jh osB/ B/ fBjkb' p/p/ BK.@ fBjkb' p/p/ B/ pZ[Yh gzvskDh Bz{ bkJh p?m/ ;B fe e[M sK T[BPK d/ nkgD/ BjhA g?Adh. okw d[bkoh nkgDh Bz{j e'b
Bz{ g[fSnk, Yko; fdsh. fjZ;/ th nkt/rk. ;ogzu B/ w[;eok e/ Sfjo ofj ;edh n?.@
u{zso/ e'b gjz[u e/ wo;hvhz eko w?vw dk XzBtkd ehsk. gzvskDh okw
''Bk fBjkb', sz{ fJ; d[fgjo t/b/ feE/ o[eh. vokJhto B/ eko ftu'A fBeb e/ d[bkoh dk jZE cVh yVh fBjkb' p/p/ B/ ;ogzu fBzw'MkDk j'fJnk yVk ;h, Bk
Bz{ ubh nK<@ fgSbh ;hN s/ p?mh w?vw bJh dotkik d{;o/ jZE Bkb nkgDh ;'Nh Bz{ z'o Bkb fBjkb' p/p/ Bz{ e[M efjD i'rk ;h ns/
y'fbnk. w?vw B/ eko ftu'A pkjo nk e/ geV fbnk. Bk jh w?vw Bz{. fBjkb' p/p/ dk fujok
''eh d;K osfBnK, nk gzvsK d/ ;G Bz{ jZE i'V e/ f;nk;sdkBK tkbh w?vw p'bh, ''ni w?A f;oc ;fseko bkbh Bkb j'o GZyD br fgnk. osBk
xo/ bVkJh Bh w[edh, fi; fdB dk gzvs Bw;eko ehsh. fe;/ B/ fJZem ftu'A w?vw :'r gzvsK d/ xo ftu gJ/ MrV/ B{z ukuk fBjkb' p/p/ e'b yVk, p/p/ d/ fujo/
oZp Bz{ fgnkok j'fJnk, gzvskDh dk ih bJh XzBtkd dk Bkjok bkfJnk. fBgNkT[D nkJh nK. i/ eo b'V gJh sK tb jh fNe fNeh bk e/ t/yhA iKdk ;h.
fiT[Dk w[Seb j' frnk j?. wz[vk s/ Bz{j ;ogzu th w?vw Bz{ ;fs ;qh nekb efj e/ osB/ uku/ Bz{ bfrnk fe nZi fBjkb'
efjzd/ B/ fgzv dk xo t/u e/ n;hA Sfjo p/p/ B/ fe;/ d/th dk o{g Xko fbnk j?.
ftu ojKr/.@ fBjkb' p/p/ B/ osB/ uku/
Bz{ df;nk. fBjkb' p/p/ fco eVeh, ''S;h, ub
nkgD/ xo ik. okw d[bkoh nkgDh Bz{j
''c/o! osB/ uku/ B/ rZb dk j[zrkok
Gfonk.

''gzvskDh wzBdh BjhA. efjzdh nk,

48 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

pZfunK d/ ewo/ B{z fJ; soQK fdT[ feqJ/fNt nzdki s[jÅ vh y{p;{osh B{z fBykod/ jB p[bQ,

tZXdh j?. S?bc nfijh irQk pDkT[Dh fJjBK dk oZy' yk; fynkb

ukjhdh j?, fi;d/ Bkb ;g/; dk g{ok v[pk e/ oZy'. fco fJBQK B{z w;b e/ g/
;N pDk bT[. fJ; g/;N B{z fdB ftZu
ckfJdk T[mk ;e/ . fJjBK dk nkeko
d' s'A fszB tko p[bK T[s/ io{o brkT[.
th S'Nk tZvk j't/, sK fe pZu/ nkgD/
n?b't/okL n?b't/ok ftZu nfij/
fyv"D/ ns/ io{oh ;kwkB fJjBK ftZu sZs gkJ/ iKd/ jB, i' cN/ p[bK B{z Bow
pDkT[Ad/ jB. i/eo xo ftZu n?b't/ok
oZy ;eD. gbKN j? sK T[;dhnK gZshnK s'Ve/
o; B{z p[bK T[s/ brk bT[. fJ;d/ o;
v?e'o/SB T[s/ c[b c'e; Bkb p[ZbK dhnK dokoK Go ikDrhnK.

ewo/ dh ;iktN tXkT[D bJh wbkJh ns/ BhAp{ dk o;L wbkJh
ftZu BhAp{ d/ o; dhnK e[ZM p{zdK gkU
v?e'ofNt gh; dh tos'A ehsh ik ojh ns/ cfoi ftZu fJZe s'A d' xzN/ bJh
oZy fdU. oks Bz{ ;'D s'A gfjbK p[bK
j?. fJjBK ftZu nfij/ v/e'ofNt T[s/ fJ;d/ g/;N B{z brke/ ;' ikU.

gh; pDkJ/ ik oj/ jB, fiBQK ftZu t/ Sfjd L Sfjd pj[s uzrk
wkJhSuokJhio j[zdk j?. fJ;B{z s[;h
;N ;kwkB fJ;s/wkb ehsk vkfJo?eN iK fco rfb;ohB ftZu
fwbke/ cN/ p[bK T[s/ brk ;ed/ j'.
frnk j?. fJ;d/ ubd/ pZfunK B{z p/
u[edzo L u[edzo d/ o; ftZu e[ZM
eko t;s{nK dk d[pkok tos'A ftZu p{zdK rfb;ohB iK wbkJh dhnK
fwbke/ cN/ p[bK T[s/ brkT[. fJ;B{z
fbnkT[Dk th f;ykfJnk ik fojk j?. fdB ftZu d' s'A fszB tko brkT[.

fJjBK ftZu v/fBw ns/ c'w d/ Bkb ;odhnK S[o{ j' u[ZehnK jB. nfij/ o'SBh i?B
ftZu s[;h nkgDh uwVh dk yk;
nZi eZbQ pZfunK d/ ewo/ Bz{ v?e'o/ pZfunK d/ ewo/ ftZu fB:'B ozr ekch feqJ/SB d/yD B{z fwb oj/ jB. fynkb oZy oj/ j't'r/. gozs{ uwVh d/
N eoB ;zpzXh gfjbK fznkdk dk w?fie ;G s'A fznkdk d/fynk Bkb p[bK dk fynkb oZyDk
ikro[esk d/yD B{z fwb ojh j?. yk; ik fojk j?. yk; eoe/ coBhuo ftZu v/fBw c?pfoe Bkb pD/ g?Af;b pke; io{oh j[zdk j?, sKfe T[j th Bow pD/
eoe/ ewo/ dh dhtko ftZu ekch feqJ/ rqhB b?wB dk fJ;s/wkb ehsk ik fojk ofjD.
SB Bzo nk oj/ jB. tZyok b[e d/D j?. d{i/ gk;/ pZfunK dh g;zd B{z d/ , c'N' co/w;, b?g; cbkto gkN; ns/
bJh go;BbkfJiv tkb g/AN ehs/ ik yd/ j'J/ nfij/ b?whB/SB brkJ/ ik oj/ r[bkp dhnK gzyVhnKL r[bkp
oj/ jB. fJjBK ftZu pZfunK d/ c'N' jB, fiBQK ftZu T[BQK dh g;zd d/ pDh p?r; ekch g;zd ehs/ ik oj/ jB.
s'A b? e/ c?fwbh c'N' B{z th dhtko T[s/ ekoN{B feodko Skfwb jB. b'e xZN dhnK gzyVhnK p[bK B{z wkJhSuokJhi
T[skfonk ik fojk j?. fJ;d/ fJbktk EK x/oB ns/ ezcoN wfj;{; eotkT[D pZfunK d/ ewo/ ftZu io{o eoB dk ezw eodhnK jB. e[ZM
v?e'o/SB Bkb coBhuo ftZu :{BheB/ tkbk coBhuo fJ;s/wkb eo oj/ jB. gzyVhnK B{z d[ZX ftZu fJZe xzN/ bJh
; fbnkJh rJh j?, sKfe Bk f;oc ewo/ pBDtkT[ feqJ/fNt ekoBo
d/ fJzNhfono ftZu uko uzB brkJ/ ik s/ih Bkb pdb fojk j? pZfunK
;eD, pbfe pZfunK B{z nkokw th d/ ewo/ dk v/e'o Nq/Av fev; ewo/ d/ fJzNhfono ftZu
wfj;{; j't/.
pZfunK d/ ewo/ dh S?bc th p/jZd pZfunK bJh ;hy th S[gh j[zdh j?. i/
dhtko s'A b? e/ coBhuo, ;kfonK yk; j'Dh ukjhdh j?. ne;o pZfunK
T[s/ yk; fXnkB fdZsk ik fojk j?. d/ ewo/ dh S?bc T[s/ fznkdk BjhA eo s[;h fJzNhfono E'Vh tZyoh oZy'r/
fdZsk iKdk , id'A fe tZyo/ fvikJhBK
fB:'B coBhuo dh S?bc Bkb fJzNhfono dh o"De sK pZu/ nkgD/ nkb/ d[nkb/ dhnK uhiK

s'A pj[s e[ZM f;y gkT[Dr/. T[dkjoD

d/ s"o T[s/ ewo/ ftZu fJZe feqJ/fNt fet/A pDkJhJ/ jfonkbk gBho

ekoBo pBtkT[, fi; ftZu eokcN

nkJhNw oZy/ ik ;Zed/ j'D. fJ; ftZu

;kwkB th ;[oZfyns oj/rk ns/ pZu/

fJZe irQk p?me/ e[ZM BtK th ;hy

;eDr/.

nB{g

i/eo xo ftZu j't/rk s[b;h dk g"dk sK nkt/rh u?B dh BhAd

i/eo s[;h mhe soQK ;' BjhA gkT[Ad/ s[jkvh wdd eo ;Zed/ jB. don;b dh zo{os j[zdh j?. tk;s{ fJ; gkfifNt Skw d/ ;B?e; d/ o{g ftZu s[;h jfonkbk gBho pDk ;ed/ j'. fJj j?bdh
j' sK tk;s{ Bkb i[V/ e[ZM T[gkn uzrh BhAd bJh s[jkB{z gkfifNt n?Boih n?Boih B{z tXk ;edk j?. ns/ N/;Nh th j[zdk j? ns/ pZfunK s'A b? e/ tZv/ sZe fJ;B{z g;zd eoDr/.

uzrh BhAd gkT[D bJh e[ZM tk;s{ ;wZroh- gBho - 250 rqkw, XBhnk gZsh- d' eg, g[dhBk gZsh-fJZe eg,
fNg;- djh-fJZe eg , nkb{ T[pfbnk ns/ w?S ehsk j'fJnk-fJZe, e?oh-fJZe, joh
fwou-uko,jhAr-u[NehGo, ihok gkT{vo-nZXk S'Nk uZwu , ekbk ns/ ;c/d
xo ftZu s[b;h dk g"dk brkT[.
s[b;h dk g"dk Bk f;oc nksfwe wkj"b b{D ;tkd nB[;ko. sVe/ d/ bJh-s/b - fJZe S'Nk uZwu, okJh-fJZe S'Nk
fbnkT[Adk j?, ;r'A fJ;dh ;[rzX Bkb wB uZwu, ukN w;kbk, jhAr ns/ ihok gkT{vo ;tkd nB[;ko.
SKs j[zdk j?.
ftXh- gBho d/ S'N/ N[eV/ eZNe/ oZy bT[. XBhnk gZsh, g[dhBk gZsh,
xo ftZu i/eo oks dh okDh ns/
w'Aro/ tor/ c[ZbK d/ p{N/ brkT[r/ sK djh, joh fwou, w?S ehsk j'fJnk nkb{, fSZbh ns/ eNh e?oh, jhAr, ihok
fJj nkgDh wfje Bkb s[jkB{z ;[e{B d/ gkT{vo, ekbk ns/ ;c/d b{D gk e/ fwe;h ftZu gh; bT[. fJ; rqhB uNBh tkb/
Dr/. g/;N ftZu gBho d/ N[eV/ gk e/ bZrGZr d; fwzN sZe oZy fdU. fco s/b ftZu
okJh dk sVek brk e/ oZy/ j'J/ fwSoD T[s/ gkU. j[D T[s/ s'A ukN w;kbk p[oe
fBzw dhnK gZshnK fJeZmhnK eo' e/ xo d/ w?poK ns/ xo nkJ/ wfjwkBK B{z ;ot eo'.
ns/ T[BQK B{z ;[ek e/ fdB ftZu ibkU.
nfijk wjhB/ ftZu d' tko eo'. oks
ftZu uzrh BhAd nkt/rh.

oks Bz{ xo d/ pkjo fJZe xZN o'SBh
dk pbp io{o ibkt'. xo d/ pkjo g{oh
soQK jB/ok BjhA j'Dk ukjhdk j?.

fBjkb' p/p/HHHHHH

fco osBk ukuk nkg jh p'bD br osB/ uku/ Bz{ T[j fdB th :kd ;ck 47 dk pkeh fjZ;k Bz{ nkgD/ xo dh bVkJh dk d[y GZ[b uku/ B/ g[fSnk sK T[BQK B/ osB/ uku/ Bz{
fgnk, nkfJnk fi; fdB fgzv ftu ypo c?b frnk. df;nk, ''w?vw sK pj[s bj{ b[jkD j'Jh
rJh fe fgzq;hgb dh Bz{j B/ sbke b? br fgnk, gJh nk, gsk BjhA wo jh rJh j?.
''tkj T[J/ zkbw zwkB/ d/ zkbw fbnk j?. T[BQK fdBK ftu fJj fJe nihp ''XzB n? fBjkb', fet/A fJj ;G d[y fco osB/ uku/ B/ fJe z'odko Xwke/ vokJhto p[oh soQK zywh j'fJnk p/j'S
b'e'.@ osB/ uku/ dhnK nZyK ;kjwD/ fijh rb ;h. fJ; rb'A d[yh j' e/ fBjkb' dh nktkz ;[Dh, fi; B/ ;kok fgzv r[zik fgnk j?.@
fBjkb' p/p/ dk fgS'eV bzxD br fgnk. p/p/ dk g[Zs w[be SZv e/ nwohek ik sz{ fet/A efNnk s/ ;fjnk, oZp jh fdZsk. osB/ uku/ dk fdb dfje frnk
tf;nk. gq'c?;o ;kfjp fJe ;kb pknd ikD/\@ osBk ukuk nkg/ jh p'bh iKdk s/ T[j fJe dw T[m yV'fJnk. T[;B/ rj[ fJj ;[D e/ osBk ukuk fe;/ vz{xh
fBjkb' p/p/ ekbi dh fgqz;hgb ;h fdb dk d"ok g?D Bkb nekb ubkDk ;h s/ o'Jh iKdk ;h. Bkb Xwke/ dh nktkz tkb/ gk;/ t/fynk. ;'u ftu g? frnk s/ ekjbh ekjbh
ns/ T[;dk xo tkbk gq'c?;o. T[BQK dk eo rJ/. fgzv d/ b'e fJj th efjzd/ ;B d{o fcoBh tkbh ;Ve dh B[Zeo/ T[; Bz{ n?e;hv?AN tkbh irQk tb s[oB br
fJe' fJe bVek ;h fijVk w?vheb gVQ fe sbke S[dk fBjkb' p/p/ dh Bz{j B/ fet/A sz{, fJ; tv/oh T[wo/ fJzBh SKs Xz{nK ns/ X{V T[vdh fd;h. fgnk. s[o/ iKd/ osB/ uku/ Bz{ fJZem
e/ vkeNo pD frnk ;h, d{ik ftnkj eotk fbnk s/ Bkb/ vkeNo ns/ Xhoi tkbh pD rJh\ e'Jh t/y e/ ftu p'bdh fBjkb' p/p/ dk fujok :kd
dh nZXh ikfJdkd th b? rJh. fJ; d[y fJj th BjhA ;'u ;edk fe sz{ gVQh fbyh ''oZpk, y?o j't/, pVk jh fGnkBe nkfJnk ns/ osB/ uku/ d/ ezBK ftu
osB/ uku/ Bz{ :kd nkfJnk fe fe; Bkb SkfJd gq'c?;o ;kfjp Bz{ fdb dk th j't/Arh.@ Xwkek ;h.@ osBk ukuk dfjb/ fdb fBjkb' p/p/ dk nB'yk jk;k rz{iD br
soQK uKJh uKJh fBjkb' p/p/ B/ fgzv ftu d"ok fgnk ;h. osB/ uku/ dhnK nZyK Bkb ;'uK ;'udk T[Xo Bz{ s[o fgnk. fgnk. nukBe T[;dk fXnkB n?e;hv?AN
wfjbK torh e'mh pDkJh ;h. fgzq;hgb nZr/ gq'c?;o ;kfjp dh w"s dk fdB s/ osB/ uku/ Bz{ :kd nkfJnk fe fgS'A T[; Bz{ GZi d"V dh nktkz ;[DkJh tkbh irQk T[go nkekS tb iKd/ Xz{J/
fBjkb e"o ;zX{ B/ nkgD/ bVe/ dk fBjkb' p/p/ dh T[; fdB dh jkbs r[zoB fet/A gq'c?;o dh w"s pknd fgzq;hgb fdZsh, osB/ uku/ B/ fgS/ w[V e/ d/fynk. tb frnk. Xz{J/ ftu'A T[; Bz{ fBjkb' p/p/
ftnkj fJe Sfjo dh fJe n?eNoK torh brh. osB/ uku/ B/ fco fJe j'o vz{xk fBjkb e"o oZp dh Grsh eoB br gJh ;ogzu s/ uko gzi pzd/ Xwke/ tkbh irQk dk j;dk fujok fdf;nk. osBk ukuk
;'jDh e[Vh Bkb ehsk. ftnkj s'A eJh jkT[ek fbnk ns/ osB/ uku/ dhnK ns/ pj[s jh ;kdk ihtB fpskT[D br tb Bz{ Gi/ ik oj/ ;B. osB/ uku/ B/ vo frnk ns/ nkg w[jko/ T[; d/ w{zj'A
;kb pknd sZe gqhtko y[Sh y[Sh ofjzdk p[ZYhnK nZyK B/ jzM{nK dk whAj gJh. ;ogzu Bz{ g[ZfSnk, p'b fBeb rJ/,
fojk ns/ fco T[jh gzvsK tkbh ejkDh to;kT[Dk S[o{ eo fdZsk.
S[o{ j' rJh. pj{ fzd eoe/ nkgD/ gsh osBk ukuk fgS'eV dhnK :kdK '' ;ogzuk, fJj Xwkek ekdk ;h s/ ''eh zwkB/ dh ;skJh s/ d[yK dh
Bkb Sfjo ofjD bZr gJh ns/ fgzq;hgb osB/ uku/ B/ fJe tko fco fBjkb' ftu'A fBeb e/ toswkB ftu nkfJnk eh GkDk tkgfonk.@ wkoh, oZp B{z :kd oZyD tkbh fBjkb'
fBjkb e"o s/ T[;dk gsh gq'c?;o ;kfjp p/p/ d/ wfjb tor/ xo tb Bzo wkoh ns/ fco p'bD br fgnk, p/p/, fJ; Bt/A ;w/A dh ekbh d/th dk o{g
fgzv ftZu fJZeb/ ofjD bJh wip{o j' fi; ftu j[D f;oc s/ f;oc fBjkb' p/p/ ''eh d;K ukuk\ efjzd/ B/ w?vw dh sK XkoD BjhA eo rJh<@
rJ/. fBjkb' p/p/ B/ sK fJj rb n"bh ofjzdh ;h. fco osBk ukuk nkg jh p'bD ''go nZi fBjkb' Bz{ eh j' frnk< eko f;ftnK tkbh feeo ftu ik tih.@
r"bh eo fdZsh go gq'c?;o ;kfjp fJ; Bz{ fJj sK fe;/ Bkb r[Z;/ j[zdh BjhA.@ osBk ;ogzu B/ ekjbh Bkb itkp fdZsk s/ vfonk s/ ;fjfwnk osBk ukuk,
fdb bk rJ/. ukuk j?okB th ;h s/ d[yh th ;h. n?e;hv?AN tkbh irQk tb Bz{ GZi fgnk. fBjkb' p/p/ d/ xo tb Bz{ w[V fgnk.

''oZpk, fBjkb' s/ w/jo eohA, SkfJd f;ftnk tb'A nkT[AfdnK w[zfvnK s'A
T[;d/ nkgD/ d[yK d/ zyw skzk j' rJ/
j'D\@ osBk ukuk oZp Bz{ fBjkb' p/p/
bJh nodk; eoB bZr fgnk ns/ T[;

49 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

UNIQUE COLLEGE

50 gzikp NkJhwz, f;vBh, iBtoh 2015

w'r?Ap' torh :kdrko G{fwek HHsK fJ; eoe/ ftokN B/

fBGkT[Dk ukj[zdk jK L nB[gw y/o yohfdnk BtK cb?N

w[zpJh (fpT{o') pkbht[Zv d/ wSj{o ufoZso ndkeko nB[gw y/o dk efjDk j? w[zpJh (fpT{o') Gkosh feqe/No ftokN tko fco ypoK dk fjZ;k pDd/ Bzo nk nB[Sek w[zpJh. id'A feqe/N dh Nhw ftd/
fe T[j fcbwh god/ 's/ w'r?Ap' torhnK :kdrko G{fwektK fBGkT[Dk ukj[zd/ jB. ns/ pkbht[Zv nfGB/soh nB[Sek fJe oj/ jB. ftokN fdZbh 'u ofjzd/ jB ns/ S 'u iKdh j? sK ftokN e'jbh fdZbh s'A
nB[gw y/o B{z fcbw fJzv;Noh 'u nkfJnK fszB djkfenK s'A fznkdk dk ;wK j' cbkfJN Bk cVd/ j'J/ w[zpJh s'A cVd/
u[Zek j?.
jB. eJh tko nB[Sek d/ Gok jh ftokN
fJ; d"okB T[BQK B/ eJh soQK dhnK G{fwektK Bkb doSeK dk fdb fiZfsnk B{z xo fbnkT[Ad/ jB go j[D bZrdk j?
go T[BQK dh fdbh fJZSk j? fe T[j fcbwK 'u w'r?Ap' torhnK G{fwektK th fBGkT[D.
T[BQK dk efjDk j? fe T[BQK B{z ndkekoh 'u fe;/ dh Beb eoBk g;zd BjhA j? go fe ftokN B{z nB[Sek d/ xo tkfbnK
T[j w'r?Ap' torh G{fwek fBGkT[D dh fJZSk oZyd/ jB. dh w"i{drh uzrh BjhA bZrdh j?. dZf;nk

fwb jh rJh eoB i"jo B{z d[bjBhnk! ik fojk j? fe ftokN e'jbh B/ nB[Sek
Sowk bJh w[zpJh 'u jh xo fdytkT[Dk
S[o{ eo fdZsk j?. T[j fJj xo feokJ/ 's/
b?Dr/. fJ; xo dh tos'A ftokN e'jbh

T[d'A eoBr/ id'A T[j w[zpJh 'u nB[Sek
Bkb j'Dr/. d/yd/ jB fJj wekB ed'A

fwbdk j? ns/ ftokN ed'A fJ; xo 'u
nB[Sek Bkb nkT[Ad/ jB. nk;Nq/bhnk
d/ bzp/ d"o/ s'A pknd Nhw fJzvhnk B{z d'

wjhB/ s'A fznkdk ;w/A bJh nk;Nq/bhnk
'u jh tobv eZg bJh o[eDk fgnk j?.
ftokN e'jbh ns/ nB[Sek tZb'A ;kc j?
fe T[j ftnkj eoBr/. ftnkj bJh d'tK

d/ gfotko rzGho jB. fJe d{i/ d/

gfotko fJ; foSs/ 's/ w'jo brkT[D
bJh fwb th u[Ze/ jB. d/yDk fJj j? fe

d't/A j[D ftnkj ed'A sZe eotkT[Ad/ jB.

;bwkB dh n?e; robcq?Av B/

jh ;bwkB B{z wkfonk EZgV!

w[zpJh(fpT{o') pkbht[Zv d/ wSj{o fcbw fBowksk eoB i"jo B{z jw/Sk T[; d/ w[zpJh (fpT{o') nkgDh dpzrJh Bkb fe;/ B/ ;'funk th BjhA j't/rk go fJ; dhnK rZbQK 's/ EZgV fe;/ B/ wkfonk j?
ftnkj B{z b? e/ ;tkb ehsk iKdk j?. jkb jh 'u ftnkj dk ;tkb g[ZS/ ikD 's/ ;kfonK B{z vokT[D tkb/ pkbht[Zv d/ EZgV dk y[bk;k y[d ;bwkB B/ jh ehsk T[j e'Jh j'o BjhA ;r'A T[BQK dh jh n?e;
eoB B/ fejk fe T[BQK B/ fJfbnkB s/ fBwfos e"o B{z d[bjB d/ s"o 's/ u[D fbnk dpzr ;Nko ;bwkB ykB th fe;/ e'b'A j?. pkbht[Zv d/ dpzr ;Nko ;bwkB ykB robcq?Av ;zrhsk fpibkBh j?. ypoK
j? go fJBQK d'tK 'u'A ckJhBb fejVh j't/rh, fJj sK T[BQK dh wK jh s?n eo ;edh EZgV yk ;ed/ jB fJj sK SkfJd ed/ pko/ ypo j? fwbh j? fe ;bwkB ykB nB[;ko pq/eng s'A gfjbK ;bwkB ns/
j?. ;zrhsk ftu iw e/ bVkJh j'Jh ;h go
fJ; bVkJh d/ 23 ;kb pknd ;bwkB
jkb jh 'u eoB i"jo B/ fJe wzB/-gqwzB/ fiT{boh pqKv bJh rfjD/ fvzkJhB B/ fJj y[bk;k y[d ehsk j? fe ;zrhsk
ehs/ jB, fi; bJh o?Ag 's/ T[BQK B{z fBofws s/ fJfbnkBk vheo{z ;[g'oN eoB B/ jh T[BQK B{z EZgV wkfonk ;h.
g[ZihnK. fJ; d"okB fJfbnkBk ekb/ s/ ;c?d ozr dh vo?Z; s/ rfjfDnK ftu ekch
don;b ;bwkB ykB nkgD/ S'n
;?e;h bZr ojh ;h. T[E/ fBofws th ekch y{p;{os fdy ojh ;h. fBofws B/ jho/ th 'fpZr p";' 'u nkJ/ gqshGkrh nbh e[bh
fwozk dh fyZukJh eo oj/ ;B. fJ;/ d"okB
gfjB oZy/ ;B, fijV/ T[; d/ b[Ze B{z j'o th fByko oj/ ;B. fBofws B/ fJ; fJt?AN dpzr ykB d/ w{zj 'u'A nfijk ;Zu
fBefbnk, fi; B{z ;[D e/ jo fe;/ B{z
's/ eoB d/ fvzkJhB dh skohc th ehsh j?. j?okBh j't/rh.

fpr p";-8 d"okB roGtsh j'Jh fvnKvok< jkbKfe fJ; rZb s'A pknd ;bwkB
B/ fJj efj fdZsk ;h fe T[BQK B{z EZgV
BjhA wkfonk ;h ;r'A pkJh-n?e;hv?AN
nfijk j'fJnk ;h. s[jkB{z dZ; dJhJ/ fe
;zrhsk fpibkBh ns/ ;bwkB ftu ekch
;hohn; bt nc/no ;h. ;zrhsk ;bwkB
B{z b? e/ fJzBh ;hohn; ;h fe d'jK d/
ftnkj dk ekov th SZg frnk ;h.

Skjo[y B/ wzrh

w[zpJh (fpT{o') wkvb fvnKvok ;ko/; dh nZi fon?bNh S'n fpr p";-8 d/ eki'b bJh d[nk
;hzB s'A ftdkfJrh j' rJh. fpr p"; d/ xo 'u fvnKvok (35) nkgD/ gqsh:'rh
r"sw r[bkNh Bkb B/Vsk ekoB uouk 'u ojh ;h. T[BQK fejk fe fpr p"; d/ xo w[zpJh (fpT{o') Skjo[y B/ vhH vhH
s'A pkjo j'D dk T[; B{z pj[s d[Zy j?. UXo uouk j? fe fJ; S'n d"okB fvnKvok n?ZbH i/H dh e'-;Nko s/ nkgDh uzrh
roGtsh j' rJh j? go fJ; ypo dh jkb/ sZe fe;/ B/ g[SNh BjhA ehsh. ;zGktBk d';s eki'b dk XzBtkd ehsk j?. T[BQK
j? fe fJ; ypo B{z fJ; S'n dh NhH nkoH ghH tXkT[D bJh th g?Asok wzfBnk ik fojk B/ d[nk ehsh fe T[j s/ T[BQK dk gfotko
j?. jw/Sk y[S oj/. Skjo[y B/ vhH vhH n?ZbH
i/H d/ 1000 jcs/ g{o/ j'D dk iSB
wBkT[D s'A pknd S[Zeotko oks
NftNo 's/ fbfynk fe T[j nkgDh e'-
;Nko s/ d';s dh fJZzs eod/ jB. T[go
tkb/ e'b'A d[nk eod/ jB fe T[j s/ T[BQK
dk gfotko jw/Sk dh soQK y[S oj/.

nkfdZfsnk u'gVk tb'A vkfJo?eN
T[es fcbw 1995 'u fobhz j'Jh ;h s/
nZi th f;B/wkxoK 'u bZrh j'Jh j?.
Skjo[y-eki'b dh nkB;eqhB i'Vh
pkzhro, eoB noi[B, e[S e[S j'sk
j?, eGh y[Sh eGh rw s/ wkJh B/w fJz
ykB torhnK fcbwK okjhA doSeK d/
fdbK 'u EK pDkT[D 'u ;cb ojh j?.


Click to View FlipBook Version