The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by praewonapa nakrob, 2020-02-20 00:37:34

เพลง2424 (1)

เพลง2424 (1)

1

อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ

ภาคเหนือของประเทศไทย ในอดตี เคยเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกั รลา้ นนา เป็นอาณาจกั รแห่งหน่ึงทมี่ ี
ความเจริญรุ่งเรือง อาณาเขตขยายไปยงั ประเทศเพอื่ นบา้ น อาทิ พมา่ และ ลาว อาหารของชาวลา้ นนา
จึงไดร้ ับวฒั นธรรมหลากหลายจากชนเผา่ ตา่ ง ๆมากมาย อาหารของภาคเหนือ น้นั จะ กินขา้ วเหนียว
เป็น อาหารหลกั และ ทานคู่กบั น้าพริก เช่น น้าพริกหนุ่ม น้าพริกอ่อง และ แกงหลายชนิด เช่น แกง
โฮะ แกงแค เป็นตน้ ดว้ ยสภาพอากาศของทางภาคเหนือ มีอากาศเยน็ ลกั ษณะของอาหาร จึงมีความ
แตกต่างจากภาคอ่นื ของไทย อาหารส่วนใหญข่ องชาวเหนือ มีไขมนั มาก เช่น น้าพริกอ่อง แกงฮงั เล
ไสอ้ วั่ ซ่ึงช่วยให้ร่างกายอบอุน่ พชื ป่ า ท่ีมกั นามาปรุงอาหารในอาหารเหนือ เช่น ผกั แค บอน หยวก
กลว้ ย ผกั หวาน เป็นตน้ คนภาคเหนือจะรับประทานขา้ วเหนียวเป็นอาหารหลกั อาหารไทยภาคเหนือ
ภาคเหนือ เป็นดินแดนท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาต้งั แตค่ ร้ังในอดีตเป็นดนิ แดนแห่งประวตั ิศาสตร์
ศิลปะวฒั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ลกั ษณะเด่นของอาหารเหนือ

สาหรับเอกลกั ษณ์ของอาหารเหนือ คือ อาหารภาคเหนือไม่นิยมใส่น้าตาล ความหวานของอาหารจะ
ไดจ้ ากส่วนผสมท่ีนามาทาอาหาร ไมว่ า่ จะเป็น ผกั ปลา ไขมนั จะไดจ้ ากน้ามนั ของสตั ว์ เป็น
ตน้ อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ มคี วามพิเศษตรงท่ีมีการผสมผสานวฒั นธรรมการกินจากหลายกลุ่มชน

2

ไส้อว่ั

คือ ไสก้ รอกพ้นื เมืองของภาพเหนือ ทาจากเน้ือหมผู สมเครื่องแกง และนามายา่ ง วธิ ีทาไส้อว่ั ง่ายๆ
สามารถทากินเองที่บา้ นได้ เมนูหมู เมนูปิ้ งยา่ ง สูตรไส้อวั่ ส่วนผสมและข้นั ตอนการทาเขา้ ใจง่าย
เหมาะสาหรับคนรักการทาอาหาร

อาหารไทย เมนูอาหาร ยอดนิยมสาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ อาหารพ้นื บา้ น เมนูหมู คือ ไส้อว่ั ไส้กรอก
หมแู บบภาคเหนือ เอกลกั ษณ์ของไสอ้ วั่ ตอ้ งมีกล่ินตะไคร้นารสชาติ เคลด็ ลบั การทาไส้อว่ั คอื วตั ถุดิบ
คุณภาพ เทคนิคการเตรียมอาหาร และ การปรุงรสชาติ

วิธีทา

• เริ่มจากการเตรียมไส้อ่อนก่อน นาไส้มาลา้ งใหส้ ะอาดก่อน และ นามาพกั เอาไวก้ ่อน
• เตรียมพริกแกง โดย โขรก ตะไคร้ พริกแหง้ เกลือ ขมิ้น กระเทียม หอมแดง โขรกให้

ส่วนผสมละเอยี ดเขา้ กนั
• นาเน้ือหมูและมนั หมูมาบดให้ละเอยี ด จากน้นั นามานวดผสมกบั พริกแกง และ ใบมะกรูด

ซอย ให้เขา้ กนั
• ปรุงรสดว้ ยน้าปลาและเกลือ หมกั ทิ้งไว้ 30 นาที
• จานน้นั นาเน้ือหมูมากรอกใส่ในไสอ้ ่อน และ มนั ให้เป็นท่อนขนาดตามตอ้ งการ
• จากน้นั นาไปยา่ งในไฟออ่ นๆ ประมาณ 45 นาที จะไดไ้ ส้อวั่ แสนอร่อย

3

น้าพริกหนุ่ม

คือ อาหารไทย อาหารพ้ืนเมืองของภาคเหนือ วิธีทาน้าพริกหนุ่ม งา่ ยๆสามารถทากินเองท่ีบา้ นได้
เมนูอาหารพ้นื เมือง น้าพริกหนุ่ม อาหารลา้ นนา อาหารยอดนิยมของภาคเหนือ อาหารขนั โตก น้าพริก
ชาวเหนือ สูตรน้าพริกภาคเหนือ พร้อมเคลด็ ลบั กบั ขา้ วพ้ืนบา้ นลา้ นนา

อาหารยอดนิยม สาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ อาหารพ้ืนบา้ น เมนูขนั โตก คอื น้าพริกหนุ่ม วธิ ีทาน้าพริก
แบบภาคเหนือ น้าพริกเมืองเหนือทาอยา่ งไร อาหารขนั โตก น้าพริกอร่อย ของชาวเหนือ สูตรน้าพริก
ภาคเหนือ น้าพริกหนุ่มทานกบั แคปหมแู ละผกั เคยี ง อาหารสุขภาพ กินแลว้ ไม่อว้ นวนั น้ีขอนาเสนอ
สูตรน้าพริก ของดีเมืองเหนือ หากใครไปเมืองเหนือไม่ไดท้ าน ถือว่าไปไม่ถึง น้าพริกหนุ่มนิยมทานคู่
กบั แคปหมู

วิธีทา

1. นาพริก กระเทียม กะปิ และ หอมแดง ยา่ งใหส้ ุก จากน้นั ลอกเปลือก
2. นา พริก กะปิ กระเทียม และ หอมแดง ลงไปโขรกใหล้ ะเอยี ด ปรุงรสดว้ ย เกลือ และ น้าปลา
3. เสิร์ฟน้าพริก ทานกบั ผกั เคียง อยา่ ง กะหล่าปลี ขา้ วโพดออ่ น ถวั่ ฝักยาว แตงกวา

สูตรน้าพริกหนุ่ม สูตรอนื่ จะมี สูตรน้าพริก สูตรปลาร้า และ สูตรถว่ั เนา

4

ยาสะนดั

อาหารเหนือ เมนูพ้ืนเมือง ยาสะนดั วธิ ีทายาสะนดั ง่ายๆทากินเองได้ เคลด็ ลบั ความอร่อย ของ ยาภาค
เหนีอ หมทู าอะไรกินดี หมูทาอะไรกินไดบ้ า้ ง นาผกั หลายๆ อยา่ ง ลวก ยารวมกนั

สูตรอาหารยอดนิยม เมนูอาหารแนะนาสาหรับวนั น้ี ของนาเสนอ อาหารอร่อยๆ เมนูยา คือ ยาสะนบั
หรือ ยาสะนดั เคลด็ ลบั ความอร่อยของอาหารเมนูน้ี คือ วตั ถุดิบคณุ ภาพ เทคนิคการเตรียมอาหาร และ
การปรุงรสชาติน้ายาใหอ้ ร่อย เขา้ กบั ส่วนผสมท้งั หมด

วธิ ีทา

1. เตรียมเคร่ืองแกง โดยโขลก พริกเผา ขา่ หอมแดง กระเทียม และ กะปิ ให้ละเอยี ดเขา้ กนั
2. ลวก ถวั่ ฝักยาว ผกั บุง้ หวั ปลี มะเขือพวง และ หมสู ับให้สุก
3. ต้งั กระทะ นา กระเทียม ลงไปผดั กบั เคร่ืองแกงให้สุก จากน้นั นา ผกั ลวก และ หมูสบั ลงไป

ผดั ตามดว้ ย งาคว่ั และ ใบตน้ หอม
4. เสิร์ฟใส่จาน โรยดว้ ยหอมเจียว

5

ผัดยอดฟักแม้ว

เป็นเมนูผดั งา่ ยๆจากยอดออ่ นมะระ เรียกอกี อยา่ งวา่ ผดั ยอดมะระ ง่ายๆสามารถทากินเองท่ีบา้ นได้ มี
ลกั ษณะคลา้ ยผดั คะนา้ หรือผดั ผกั บุง้ ไฟแดง ฟักแมว้ เป็นช่ือเรียกทางเหนือ หมายถึง มะระ อาหาร
พ้ืนบา้ น ฟักแมว้ ผดั ยอดมะระผดั

สูตรอาหารไทย เมนูอาหาร ยอดนิยมสาหรับวนั น้ี ขอนาเสนออาหารพ้นื เมืองเหนือ จากยอดมะระ คือ
ผดั ยอดฟักแมว้ หรือ ยอดฟักแมว้ ผดั ภาษาองั กฤษ เรียก Chayote leaves in Oyster sauce ยอดออ่ น
มะระ มีประโยชน์สูง มีแคลเซียมเหมาะสาหรับทานกบั ขา้ วสวยร้อนๆ หรือ ขา้ วตม้ ร้อนๆเคลด็ ลบั
ความอร่อยของเมนูยอดมะระผดั คือ เทคนิคการเลือกวตั ถุดิบหลกั คณุ ภาพ การเตรียมอาหาร เทคนิค
การผดั และ การปรุงรสชาติ ผดั ยอดมะระท่ีอร่อยตอ้ งผกั กรอบ น้าผดั รสชาติกลมกลอ่ ม ส่วนประกอบ
ในจานรสชาติพอดี สูตรยอดฝักแมว้ ส่วนผสมและข้นั ตอนการทาเขา้ ใจงา่ ย เหมาะสาหรับคนรักการ
ทาอาหาร เมนูผดั

วธิ ีทา

1. เนื่องจากยอดมะระ เม่ือโดนความร้อนจะเฉางา่ ย หากผดั นานเกินไปจะเละ ไม่น่ารับประทาน
โดยใหเ้ ตรียมเครื่องสาหรับผดั ท้งั หมดใส่จานพร้อมกนั เลย

2. นาจานเตรียมอาหาร ใส่ยอดมะระ พริก กระเทียม เตา้ เจ้ียว น้าปลา น้าตาล และ ซอสน้ามนั หอย
ใส่ลงไปในจาน

3. ต้งั กระทะน้ามนั รอใหก้ ระทะร้อนจดั เทส่วนผสมท้งั หมดลงไปผดั เติมน้าซุปกระดูกลงไปหน่อย
ใหม้ ีน้าซอส

4. ผดั สักครู่ให้ผดั เร่ิมเปล่ียนสีกน็ าข้นึ มาเสิร์ฟใส่จานพร้อมรับประทานได้

6

แกงโฮะ

อาหารพ้นื บา้ น อาหารเหนือ เมนูเสน้ วธิ ีทาแกงโฮะ ง่ายๆใครก็ทากินเองได้ สูตรอาหาร เมนูวุน้ เสน้
หมูทาอะไรกินไดบ้ า้ ง เคลด็ ลบั การทาอาหาร อาหารไทย เมนูผดั สาหรับวนั น้ี

อาหารยอดนิยม สูตรอาหารแนะนาสาหรับวนั น้ี คอื แกงโฮะ อาหารที่ปรุงจากผกั หลายชนิด ผดั ใส่วนุ้
เสน้ เทคนิคการประกอบอาหาร ใชก้ ารโขลกเคร่ืองแกง อยา่ งละเอียด นามาผดั กบั ส่วนผสมท้งั หมด
คาว่า “โฮะ” เป็น ภาษาเหนือ แปลวา่ รวม คือ การนาเอาอาหารหลายๆ ชนิดมารวมกนั แกงโฮะ มกั ทา
จากอาหารเหลือหลายๆ อยา่ งรวมกนั ปรุงรสตามใจชอบ เป็น อาหารเหนือ อกี หน่ึงเมนูท่หี ลายคนๆ
ไมร่ ู้จกั เมนูแกงโฮะ นิยมนามาทากิน ในงานบญุ ประเพณีของชาวภาคเหนือ

วิธีทา

1. ต้งั กระทะน้ามนั ผดั กระเทียม ให้หอม ใส่ พริกแกงเผด็ และ พริกแกงฮงั เล ลงไปผดั
2. ตามดว้ ย แหนม หน่อไมด้ อง แคบหมู ใบมะกรูด ผกั ตาลึง ตะไคร้ ปรุงรสดว้ ย น้าปลา และ น้า

มะนาว ผดั ใหเ้ ขา้ กนั
3. นา วนุ้ เส้น ลงไปผดั ตอ่ ให้วนุ้ เส้นสุก เสิร์ฟใส่จาน รับประทานได้ กบั ข้าวงา่ ยๆ อาหารเหนือ

7

แกงกระด้าง

หรือ หมูหนาว อาหารเหนือ วธิ ีทาแกงกระดา้ ง ง่ายๆทากินเ้ งอได้ หมทู าอะไรกินไดบ้ า้ ง หมทู าอะไร
กินดี สูตรหมหู นาว นิยมใชข้ าหมทู า เคลด็ ลบั ความอร่อย เมนูหมู

สูตรอาหารยอดนิยม เมนูแนะนาสาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ อาหารพ้ืนบา้ น คือ แกงกระดา้ ง หรือ หมู
หนาว เมนูน้ีนิยมใชข้ าหมทู า เพราะเป็นส่วนท่ีมีเอน็ มาก เป็นส่วนท่ีทาให้แกงขน้ เกาะตวั หรือ
กระดา้ ง งา่ ยอาหารพ้ืนบา้ นชาวลา้ นนา นิยมใช้ ขาหมู เป็นส่วนประกอบสาคญั เพราะมีเอน็ อยภู่ ายใน
เป็นจานวนมาก แตใ่ นปัจจุบนั สามารถน้าไปเขา้ ตูเ้ ยน็ คาว่า กระดา้ ง ภาษาเหนือ แปลวา่ เกาะตวั คอื
แกงท่ีเกาะตวั ความเยน็ เม่ือโดนน้าแกง จะกลายเป็นวุน้

วิธีทา
1. เตรียมครก โขลก กระเทียม หอมแดง รากผกั ชี เกลือ พริกไทย ใหล้ ะเอยี ดเขา้ กนั
2. ตม้ น้า ใหเ้ ดือด จากน้นั ใส่เคร่ืองท่ีโขลกลงไปตม้ พร้อมกบั เน้ือหมู เติม น้าปลา ลงไป เคี่ยว

ให้ เน้ือหมูเป่ื อย

3. เสิร์ฟใส่ชามทิง้ ไวใ้ หเ้ ยน็ จากน้นั นาไป แช่เยน็ ใน ตูเ้ ยน็ ให้ น้าซุป จบั ตวั เป็น วนุ้
4. โรยหนา้ ดว้ ย ผกั ชี พร้อมรับประทาน

8

แกงฮังเล

อาหารเหนือ สาหรับวนั น้ี เมนูขาหมู วิธีทาแกงฮงั เล ทาอยา่ งไร อาหารที่ไดร้ ับอิทธิพลมาจากพมา่
อาหารเมืองเหนือ เมนูหมู หมทู าอะไรกินไดบ้ า้ ง

สูตรอาหาร ยอดนิยม เมนูแนะนาสาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ อาหารเหนือ เมนูขาหมู คือ แกงฮงั เล เคลด็
ลบั การทาหลายอยา่ ง ต้งั แต่การคดั เลือกวตั ถดุ ิบ การเตรียมอาหาร และ การปรุงอาหาร แกงฮงั เลมี 2
ชนิด คอื แกงฮงั เลม่าน และ แกงฮงั เลเชียงแสน เชื่อกนั วา่ เป็นอาหารท่ีไดร้ ับอทิ ธิพลมาจากพม่า แกง
ฮงั เลเชียงแสน จะแตกตา่ งตรงที่มี ถว่ั ฝักยาว มะเขือยาว พริกสด การทาแกงฮงั เล น้นั นิยมเป็น อาหาร
มงคล ใชใ้ นกจิ กรรมทางประเพณีสาคญั ต่าง ท้งั งานมงคล งานบญุ

วิธีทา

1. หมกั ขาหมูดว้ ย พริกแกงเผด็ ผงฮงั เล ซิ๋อวิ๋ ดา ซีอว๋ิ ขาว น้าปลา และ เกลือ หมกั สัก 1 ชวั่ โมง
2. ต้งั หมอ้ นาน้าซุปลงไปตม้ ใส่สะทอ้ นสบั ลงไปตามดว้ ย น้าตาล หวั หอม ขิง และ กระเทียม จากน้นั

นาขาหมลู งไปตม้

3. เค่ียวจนเน้ือนิ่มเป่ื อย เสิร์ฟใส่ชาม กับข้าวงา่ ยๆ เมนูเหนือ อาหารไทย ง่ายๆ

9

ยาจนิ้ ไก่

อาหารพ้ืนเมือง อาหารเหนือ เมนูไก่ สาหรับวนั น้ี วธิ ีทายาจิ้นไก่ ง่ายๆทากินเองได้ อาหารยอนิยม เมนู
แกงเหนือ มีเคลด็ ลบั ความอร่อยอยตู่ รงไหน อาหารไทย 4 ภาค

สูตรอาหารยอดนิยม สาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ ยาจิน้ ไก่ อาการพ้ืนเมือง ชาวเหนือ รู้จกั เป็นอยา่ งดี
อาหารยอดนิยม ช่ือ ยา แต่ เป็น แกง คอื ยาจนิ้ ไก่ เคลด็ ลบั ความอร่อยของอาหารเมนูน้ี อยทู่ ี่ วตั ถุดิบ
คณุ ภาพ เทคนิคการเตรียมอาหาร และ การปรุงรสชาติหากจะพูดถึง ยาจนิ้ ไก่ ชาวเหนือคงรู้จกั กนั ดี
เป็นอาหารยอดนิยม ของพ้ืนเมืองเหนือ ช่ืออาหารวา่ ยาแต่วธิ ีการทากลบั เหมือนการทาแกง อาหาร
ลา้ นนา ลกั ษณะคลา้ ยแกง แต่ท่ีเรียกวา่ ยา เพราะ วธิ ีการปรุงน้นั เป็นลกั ษณะการยา แตม่ ีการใส่น้าเติม
เขา้ ไป

วธิ ที า

1. เตรียมครก โขลก ขา่ ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม และ พริกแหง้ ใหล้ ะเอียด
2. ตม้ น้าซุปไก่ และนา เครื่องแกง ลงไปผสม จากน้นั นา หวั ปลี เหด็ และ เน้ือไก่ ลงไปตม้
3. เสิร์ฟใส่ถว้ ย โรยดว้ ย ตน้ หอม ผกั ชี กับข้าวงา่ ยๆ เมนูยา

10

แกงผักหวานปลาย่าง

อาหารเหนือ อาหารไทย เมนูปลา อาหารพ้นื เมือง วธิ ีทาแกงผกั หวานใส่ปลายา่ ง แกงผกั หวานป่ า สูตร
อาหาร แกงเหนือ แกงผกั หวาน อาหารเพือ่ สุขภาพ อาหารไทย 4 ภาค วธิ ีทาแกงผกั หวาน

อาหารยอดนิยม เมนูอาหารแนะนาสาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ อาหารพ้ืนบา้ น แบบง่ายๆ แสนอร่อย
คอื แกงผกั หวานใส่ปลายา่ ง เคลด็ ลบั ความอร่อยของอาหารเมนูน้ี คือ วตั ถุดิบคุณภาพ เทคนิคการ
เตรียมอาหาร และ การปรุงรสชาติสูตรแกงผกั หวานใส่ปลายา่ ง อาหารอร่อยๆ แกงเหนือ เมนูปลา

วิธที า

1. เตรียมเครื่องแกงโดย โขรก พริกแห้ง หอมแดง กระเทียม กะปิ และ ปลาร้าสับ ใหล้ ะเอียดเป็น
เน้ือเดียวกนั

2. ตม้ น้าซุปใหเ้ ดือด นาเคร่ืองแกงลงไปตม้ ตามดว้ ยเน้ือปลายา่ ง มะเขอื เทศ นาเครื่องแกงท้งั หมด
มาโขลกใหล้ ะเอยี ด 2 ปลากรอบ นาไปตม้ กบั น้าซุป ใส่เคร่ืองแกง

3. ใส่ผกั หวาน ตม้ จนสุก ใส่ วนุ้ เส้น และ มะเขือเทศ
4. ชิมดูหากรสชาติ อ่อนเคม็ เติม เกลือ ตามชอบ กับข้าวง่ายๆ สูตรแกงผกั หวานใส่ปลายา่ ง

11

ประวตั คิ วามเป็ นมาของขนมไทย

คาว่าขนม มาจากคาวา่ ข้าวนม หรือ เข้าหนม หรือ ข้าวหนม นกั คหกรรมศาสตร์สันนิษฐานว่ามา
จากคาคาน้ี เนื่องจากขนมไดร้ ับอทิ ธิพลจากอินเดียที่ใชข้ า้ วและนมนามาทาขนม แตเ่ มื่อนามา
ทาอาหารไทยจงึ ใชก้ ะทิและมะพร้าวเป็นวตั ถดุ ิบแทนนม หรือ อีกขอ้ สันนิษฐานหน่ึง คือ มาจากความ
วา่ หนม ซ่ึงมีความหมายว่า หวาน และ ในภาษาเขมร แปลว่า แป้ง ตอ่ มาการใชภ้ าษามีการเพ้ยี นไป
เป็น ขนม

ขนมไทย

คือ อาหารหวานของอาหารไทย ซ่ึงลกั ษณะ ขนมไทย จะมีความหวานจากน้าตาล ความมนั จากกะทิ
เป็นหลกั โดยมีส่วนผสมของวตั ถดุ ิบจากธรรมชาติ เช่น แป้ง ไข่ไก่ ไขเ่ ป็ด เน้ือผลไมต้ า่ ง เช่น ลกู ตาล
ลกู ชิด มะพร้าว กลว้ ย โดยเทคนิคการทาขนมไทย ส่วนมากจะเป็นการน่ึง การตม้ เป็นหลกั

12

ขนมไทยภาคเหนือ
ขนมเทยี น หรือ ขนมนมสาว

ทางภาคเหนือเรียกว่า ขนมจอก ส่วนภาษาอสี านเรียกว่า ขนมหมก ซ่ึงเป็นขนมที่นิยมใชใ้ นงานบญุ
โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ แตเ่ ดิมมีไส้มะพร้าวและไส้ถว่ั เขยี ว แตใ่ นปัจจุบนั มีการดดั แปลงไส้
ออกไปหลากหลายมากชาวจีนใชข้ นมเทียนในการไหวบ้ รรพบุรุษช่วงวนั ตรุษและวนั สารท ไส้เป็นถว่ั
เขยี วกวนบด ถา้ แบบเคม็ จะใส่พริกไทยและเกลือ แบบหวานใส่มะพร้าวและน้าตาลลงไปเพิ่ม ถา้ ตวั
แป้งทาดว้ ยแป้งถวั่ เรียกขนมเทียนแกว้ ในพธิ ีกรรมของชาวชองจะใชข้ นมเทียนในพธิ ีไหวผ้ หี ้ิงดว้ ย

วิธที า

1. น้าตาลป๊ี บไปละลาย ใส่ลงในหมอ้ นาข้นึ ต้งั ไฟ เคยี่ วจนละลาย ปิ ดไฟแลว้ พกั ทิ้งไวจ้ นเยน็
2. นวดผสมแป้งขา้ วเหนียวดากบั น้าตาลปี๊ บท่ีละลายไวจ้ นเขา้ กนั ดี เตรียมไว้
3.จบั ใบตองใหเ้ ป็นทรงกรวย ใส่ไสท้ ี่ป้ันไวล้ งไป ตกั ส่วนผสมแป้งใส่ จากน้นั ห่อใหส้ วยงาม เรียง
ลงในชุดน่ึง
4. นาขนมไปน่ึงดว้ ยไฟแรงที่มีน้าเดือดพลา่ น น่ึงนานประมาณ 30 นาที จนขนมสุก ปิ ดไฟ นาออกจาก
ชุดน่ึง

13

ขนมวง

เป็นขนมชนิดหน่ึงของชาวไทใหญ่ เป็นรูปวงกลมมีรูตรงกลางคลา้ ยกำไลหรือโดนทั ทำจำกแปง้ ข้ำว
เหนียวนวดกบั น้าและมะพร้าวขดู นาไปคลกุ กบั งาขาวแลว้ ต่อให้เป็นวงกลม ทอดในน้ามนั ให้สุก พอ
ขนมเยน็ ลงจึงนาไปชบุ นำ้ ตำลอ้อยให้ทว่ั ชาวไทใหญ่นิยมทาขนมน้ีในงานปอยหรืองานบญุ

วธิ ีทา

1.นวดแป้งขา้ วเหนียว กลว้ ยน้าวา้ และกะทิ เขา้ ดว้ ยกนั
2.นวดจนแป้งเนียน แลว้ พกั ไว้ 30 นาที เพ่อื ให้แป้งเซตตวั
3.ป้ันแป้งเป็นเส้นยาว แลว้ ขดหวั กบั ปลายเขา้ หากนั ใหเ้ ป็นวงกลม
4.นากระทะข้ึนต้งั ไฟปานกลาง เทน้ามนั พืชลงไป แลว้ รอจนร้อน
5. นาแป้งท่ีเตรียมไวล้ งไปทอด จนเหลืองสุก แลว้ ตกั ข้ึนพกั ไวเ้ พ่ือสะเด็ดน้ามนั
6.นากระทะข้นึ ต้งั ไฟเบา เทน้าตาลทรายแดงลงไป ตามดว้ ยเกลือ จากน้นั เค่ียวจนละลาย
7.ใส่งาขาวคว่ั ลงไป แลว้ คนใหเ้ ขา้ กนั
8.นาขนมวงที่ทอดไวจ้ ่มุ ลงไป เพอื่ เคลือบหนา้
9.จดั ใส่จาน พร้อมเสิร์ฟจา้

14

ขนมตาล

ขนมตาล เป็นขนมไทยด้งั เดิม เน้ือขนมมีลกั ษณะเป็นแป้งสีเหลืองเขม้ นุ่ม ฟู มีกล่ินตาลหอมหวาน
ขนมตาลทาจากเน้ือตาลจากผลตำลท่สี กุ งอม แปง้ ข้ำวเจ้ำ กะทิ และนำ้ ตำล ผสมกนั ตำมกรรมวิธี ใส่
กระทงใบตอง โรยมะพร้ำวขดู และนำไปนึง่ จนสกุ เนอื ้ ลกู ตำลยีทเี่ ป็นส่วนผสมในการทาขนมตาล ได้
จากการนำผลตำลทีส่ กุ จนเหลืองดา เน้ือขา้ งในมีสีเหลือง มีกลิ่นแรง ซ่ึงส่วนมากจะหลน่ จากตน้ เอง
มาปอกเปลือกออก นามายีกบั น้าสะอาดให้หมดสีเหลือง นาน้าท่ียแี ลว้ ใส่ถุงผา้ ผกู ไวใ้ ห้น้าตกเหลือแต่
เน้ือลกู ตาลในปัจจบุ นั หาทานขนมตาลรสชาติดีไดย้ าก เน่ืองจากปริมาณการปลูกตน้ ตาลท่ีลดลง ขนม
ตาลท่ีขายตามทอ้ งตลาดส่วนใหญ่ ผปู้ ระกอบการมกั ใส่เน้ือตาลนอ้ ย เพ่ิมแป้งและเจือสีเหลืองแทน ซ่ึง
ทาใหข้ นมตาลมีเน้ือกระดา้ ง ไมห่ อมหวาน และไม่อร่อย

วิธีทา

1.ผสมแป้งและเน้ือลูกตาลยีเขา้ ดว้ ยกนั นวดใหเ้ ป็นเน้ือเดียวกนั โดยค่อยๆเติมกะทิลงไปทีละนอ้ ย
2.ทิง้ ไวใ้ หแ้ ป้งข้นึ 3 – 4 ชวั่ โมง
3.นามะพร้าวทึนทึกมา ขดู ใหเ้ ป็นเสน้ ยาว จากน้นั นาไปน่ึงสักพกั แลว้ นามาพกั ไว้ สาหรับโรยหนา้
ขนมตาล
4.เม่ือแป้งข้นึ ฟู ตกั เน้ือขนมใส่ถว้ ยตะไล พมิ พ์ หรือ กระทงใบตอง โรยหนา้ ดว้ ยมะพร้าวขดู จากน้นั
นาไปน่ึงใหส้ ุกประมาณ 15 -20 นาที

15

ขนมลนิ้ หมา

บา้ งเรียกวา่ เขา้ หนมเป่ี ยง หรือเขา้ เป่ี ยง เป็นขนมที่ทามาจากแป้งขา้ วเหนียวดานวดกบั น้าจนหนืดแต่
ไม่เละ เติมเกลือให้มีรสเคม็ เลก็ นอ้ ย บา้ งใชแ้ ป้งขา้ วเหนียวสีขาวนวดกบั น้าออ้ ยและเกลือให้มีรส
หวานๆ เคม็ ๆ นามะพร้าวขดู คลุกกบั น้าตาลทราย ช่วยให้ขนมอร่อย และน่ารับประทาน

วธิ ีทา

1. ผสมแป้งขา้ วเหนียวดาและขาว ใส่น้า นวดใหเ้ ขา้ กนั
2. ฉีกใบตองขนาด 6 นิ้ว ทาน้ามนั บนใบตองใหท้ วั่
3. วางแป้งลงบนใบตอง กดใหแ้ บนและยาว
4. พบั ใบตองซา้ ยขวา พบั หวั ทา้ ย เป็นรูปส่ีเหลี่ยม
5 ใส่ขนมลงในลงั ถึงน่ึงประมาณ 20 นาที
6. นาขนมไปน่ึงให้สุก แกะใบตองออก นามาคลกุ กบั มะพร้าวขดู โรยดว้ ยน้าตาลทราย

16

ขนมปาด หรือ เข้าหนมปาด

เป็นขนมพ้นื บา้ นของชาวลา้ นนา บางพ้นื ที่กล่าวกนั ว่าเป็นขนมของชาวไทล้ือท่ีอาศยั อยตู่ ามทอ้ งถิ่น
ต่างๆของภาคเหนือ เน่ืองดว้ ยประเพณีงานบวช งานบญุ ของชาวไทล้ือสมยั โบราณ มกั นิยมทาขนม
ปาด ซ่ึงเป็นขนมลกั ษณะ คลา้ ยกบั ขนมช้นั แตจ่ ะนิ่มกวา่ ซ่ึงเป็นขนมท่ีนิยม ของชาวไทล้ือ แต่ขนม
ปาดเกบ็ รักษาไดไ้ ม่นาน แค่ 2 วนั ก็เน่าเสียขนมปาดน้นั มีมานานมากกวา่ 60 ปี เป็นขนมทที่ าข้นึ เพอ่ื
นาไปทาบุญท่ีวดั เทศกาลสงกรานตห์ รือปี ใหมเ่ มืองและเล้ียงแขกทีม่ าเท่ียวบา้ นตอนสงกรานต์ ส่วน
อกี งานคอื งานกระทะแรกสาหรบั ผทู้ าร่วมกนั กิน กระทะท่ีสองไวท้ าบญุ เล้ียงแขก กระทะท่ีสามห่อน
แจกแขกในงาน เคร่ืองปรุงหรือส่วนผสมของขนมปาดน้นั ประกอบดว้ ยขา้ วเจา้ น้าออ้ ยมะพร้าว
ทึนทึก ส่วนวิธีทาน้นั มีข้นั ตอนไมม่ ากนกั แตต่ อ้ งอาศยั เวลาในการทาเป็นอยา่ งมาก เร่ิมจากนาขา้ วสาร
มาเค่ยี วกบั น้าออ้ ย ในกระทะใบบวั (ใหญ)่ ใหผ้ ชู้ าย 2 คน ใชพ้ ายคนกนั ทิง้ ไวเ้ ยน็ แลว้ ตดั เป็นคา ๆ ใส่
กระทงใบตองโรยดว้ ยมะพร้าวทนึ ทึกขดู หยาบ ๆ (รับประทานกบั ขา้ วแคบ)

วิธที า

1.ร่อนแป้งเพื่อเอาเศษผงออกแลว้ นาไปผสมกบั น้าออ้ ยหรือน้าตาลปี๊ บ
2. ใส่น้าและคนจนแป้งละลายเขา้ กบั น้าตาล
3. ใชผ้ า้ ขาวบางกรองเศษผงออกเทใสกระทะทองเหลือง
4. กวนดว้ ยไฟกลางจนแป้งสุกร่อนและเทใส่ถาดทิ้งไวใ้ หเ้ ยน็ แลว้ ตดั ขนดเป็นชิ้นส่ีเหลี่ยม หรือ
สามเหล่ียมตามใจชอบ จากน้นั โรยหนา้ ดว้ ยมะพร้าวขดู ผสมเกลือเพ่อื เพ่มิ ความสวยงาม และรสชาติ

17

อาหารพื้นบ้านของภาคกลาง

เป็นอาหารที่มีลกั ษณะผสมผสานกนั หลายรส เรียกวา่ ครบรส ไม่วา่ จะเป็น เปร้ียว หวาน มนั เคม็ และ
เผด็ มากมายไปดว้ ยเครื่องเทศ สมุนไพรนานาชนิด และกะทิ ที่เพม่ิ ความมนั อาหารภาคกลาง คอ่ นขา้ ง
จะเป็นอาหารท่ี ถกู ปากชาวต่างชาติเสมอ ไมว่ า่ จะเป็น แกงเขยี วหวาน ผดั ไท ตม้ ยา เป้นตน้ อาหาร
ของภาคกลาง เมนูเดน่ อร่อยๆ หลากหลายเมนูไม่วา่ จะเป็น ตม้ ผดั แกง ทอด น่ึง ปิ้งยา่ ง เราไดน้ ามา
แนะนาใหท้ า่ น พร้อมดว้ ยส่วนผสมและข้นั ตอนการทาอยา่ งละเอยี ด อ่านเขา้ ใจงา่ ย และยงั มีเคลด็
ต่างๆ ท่ีทาใหร้ สชาติของอาหาร แตกต่างจากคนอน่ื ๆอยา่ งถึงใจ

ลกั ษณะของอาหารท้องถน่ิ ของภาคกลาง

เราสามารแบง่ ลกั ษณะของอาหารทอ้ งถ่ินของภาคกลางได้ ตามลกั ษณะต่างๆ ประกอบดว้ ย รสชาติ
ลกั ษณะหนา้ ตาของอาหาร กลิ่นและสี และเคร่ืองเคียง โดยรายละเอียด ดงั น้ี

• รสชาติ อาหารภาคกลาง โดยทว่ั ไปจะมี 3 รสชาติ หลกั ๆ คอื หวาน เคม็ และ เปร้ียว จะมี
รสชาติ เผด็ มนั และ ขม บา้ งในบาง เมนูอาหาร

• หนา้ ตาของอาหาร ลกั ษณะของอาหารภาคกลาง เป็นพ้นื ท่ีทีมคี วามอุดมสมบรู ณ์ เป็นที่ต้งั
ของเมืองหลวง อาหารจะมีการประดิษฐป์ ระดอย การตกแตง่ อาหาร ให้มีความสวยงาม

• กลิ่นและสีของอาหารภาคกลาง กล่ินอาหารน้นั จะหอม จากพริกแกง ซ่ึงเป็นเครื่องเทศท่ีมี
สมุนไพรต่างๆ มากมาย

• เครื่องเคียงของอาหารภาคกลาง ดว้ ยความอุดมสมบรู ณ์ของทอ้ งถน่ิ อาหารจึงนิยมทานคู่กบั
ผกั สดต่างๆ มากมาย จึงเป็นลกั ษณะท่ีเหน็ ไดถ้ ึงความเดน่ ชดั

18

นา้ พริกสุโขทยั

สูตรอาหารไทย น้าพริกพ้ืนบา้ น วิธีทาน้าพริกสุโขทยั ง่ายๆทากินเองท่ีบา้ นได้ อาหารภาคกลาง เมนู
หมู น้าพริกรสไมเ่ ผด็ หมสู บั ทาอะไรกินดี หมสู ามช้นั ทาอะไรกินไดบ้ า้ ง

อาหารไทย สาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ อาหารพ้นื บา้ น แบบงา่ ยๆ อาหารพ้นื เมืองชาวสุโขทยั คือ
น้าพริกสุโขทยั เอกลกั ษณ์ของน้าพริกสุโขทยั คอื หมูสบั หมสู ามช้นั ผสมกบั ส่วนผสมต่างๆ รสชาติ
กลมกลอ่ ม ไม่เผด็ เหมาะสมกบั คนไม่กินเผด็ เคลด็ ลบั การทาน้าพริกสุโขทยั คอื วตั ถุดิบคุณภาพ
เทคนิคการเตรียมอาหาร และ การปรุงรสชาติ

วิธีทา

1. ต้งั กระทะใหร้ ้อน จากนน้นั ใส่ หมสู ามช้นั ลงไปผดั โดยผดั ใหห้ มสู ามช้นั คายน้ามนั หมู
ออกมา ผดั จนหมสู ามช้นั กรอบสุก ข้นั ตอนน้ี อาจจะใส่น้ามนั เลก็ นอ้ ยช่วยใหห้ มูสุกเร็วข้นึ

2. เมื่อหมสู ามช้นั ไดท้ ่ี ให้ใส่หมูสับ และ กระเทียม ลงไปผดั ใหห้ มูสบั สุกและหอมกระเทียม
3. จากน้นั จึงปรุงรสดว้ ย น้าพริกเผา พริกไทย น้าเปล่า น้าตาลปี๊ บ น้ามะขามเปี๊ ยก และ เกลือ ผดั

ให้ส่วนผสมเขา้ กนั
4. เสิร์ฟน้าพริกใส่ถว้ ยน้าพริก ทานคูก่ บั ขา้ วหุงสุก และ ผกั สดตามใจชอบ

19

แกงเลยี งกะทสิ ด

คือ อาหารไทย เมนูแกงกะทิ อุดมณ์ดว้ ยสมนุ ไพร วิธีทาแกงเลียงกะทิสด งา่ ยๆ สามารถทากินเองที่
บา้ นไดแ้ กงสมุนไพร หอมมนั อร่อย เมนูกงุ้ มีกะทิทาอะไรกินไดบ้ า้ ง มีกงุ้ ทาอะไรกินดี

อาหารไทย เมนูอาหาร ยอดนิยม แบบงา่ ยๆ สาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ เมนูแกงเลียง คอื แกงเลียงกะทิ
สด เคร่ืองแกงเลียงหอมๆ สมุนไพรดี เช่น ขา้ วโพดอ่อน บวบ เห็ด ฟักทอง ใบแมงลกั เคลด็ ลบั การทา
แกงเลียงกะทิสด คอื วตั ถุดิบคณุ ภาพ เทคนิคการทาอาหาร และ การปรุงรสชาติ สูตรแกงเลียงกะทิสด
งา่ ยๆ ส่วนผสมและข้นั ตอนการทาเขา้ ใจง่าย เหมาะสาหรับครักการทาอาหาร เมนูแกง

วิธที า

1. เตรียมเคร่ืองแกงเลียง โดย นา พริกไทย หอมแดง กงุ้ แหง้ และ กะปิ มาโขรกใหล้ ะเอียดเป็น
เน้ือเดียวกนั

2. จากน้นั ตม้ น้าเปลา่ ในหมอ้ ตม้ ตม้ ใหน้ ้าเดือด จากน้นั ใส่ เครื่องแกงเลียง ลงไปตม้
3. ใส่ บวบ ขา้ วโพดอ่อน และ ฟักทองลงไปตม้ ตม้ ใหผ้ กั สุกก่อน
4. จากน้นั ปรุงรสดว้ ย น้าปลา และ หางกะทิ
5. จากน้นั ใส่ กุง้ ขาว เตา้ หูแ้ ผน่ และ ใบแมงลกั ลงไปตม้ ให้หอม ชิมรสชาติใหไ้ ดร้ สหอมมนั เสิร์ฟ

รับแกงเลียงในชามพร้อมรับประทานได้

20

พะแนงเนื้อ

พะแนง เป็นอาหารไทยประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลกั ของเคร่ืองแกง คือ พริก ขา่ ตะไคร้ รากผกั ชี
เมด็ ผกั ชี เมด็ ยห่ี ร่า กะเทียม และเกลือ พะแนงเป็นอาหารที่ไดร้ ับอทิ ธิพลจากอนิ เดีย และอาจมี
วฒั นธรรมการกินแบบเขมรผสมดว้ ยหรือไม่ ไมอ่ าจยืนยนั ไดแ้ ตม่ ีการใชภ้ าษาเขมร ที่เดิมใชส้ าหรบั
การอธิบายท่าเอาขาไขว้ หรือขดั กนั ท่ีเรียกว่านง่ั ขดั สมาธิ หรือขดั ตะหมาด ท่คี นไทยใชใ้ นภาษาพูด
จริงๆ แลว้ พะแนง แปลวา่ ท่านงั่ แบบขดั สมาธิ ใชอ้ ธิบายคาในภาษาไทยต้งั แตต่ น้ หรือก่อนอยธุ ยา คอื
พระพะแนงเชิง คือ นง่ั ขดั สมาธิซอ้ นกนั มีท้งั พะแนง และเชิง ซ่ึงมีที่มาจากภาษาเขมร และกร่อนเสียง
เป็นพระพนญั เชิง ในเวลาตอ่ มา ไก่พะแนง จึงเป็นการนาไก่ท้งั ตวั มาขดั ขากนั และทาในหมอ้ ใบ
ใหญ่ ใชเ้ ครื่องแกงแขก แบบแกงมุสลิม และเรียกว่าไก่พะแนง คว่ั ไปจนน้าขลกุ ขลิก เหมือนอาหาร
อนิ เดียมสุ ลิมอ่ืนๆ ใชเ้ ครื่องเทศเฉพาะ

วิธที า

1. เทกะทิลงไปในกระทะ แลว้ นาเนือ้ ลงไปตม้ ในน้ากะทิ ตม้ จนกะทิแตกมนั และเนื้อสุกเป่ื อยดีแลว้ นา
ข้นึ มาวางพกั ไวก้ ่อน

2. ใส่น้ากะทิที่เหลือทีค่ ร่ึงถว้ ยลงไปผดั กบั พริกแกง จากน้นั กน็ าน้ากะทิส่วนที่ตม้ กบั เนื้อ ใส่ลงไป
3. ปรุงรสดว้ ยน้าปลา น้าตาลปี๊ บ และเกลือ ใส่มะเขือพวง พริกซอย และใบมะกรูด ตม้ จนแกงไดท้ ี่

จากน้นั กต็ กั ใส่ชามเสิร์ฟ

21

ยาผกั กูด

อาหารไทย เมนูยาจากผกั กูด ผดั พ้นื บา้ น วธิ ีทายาผดั กูด ง่ายๆ สามารถทากินเองท่ีบา้ นได้ เมนูกงุ้ รส
แซ่บๆ เมนูสุขภาพแบบไทยๆ ผกั กูด รสชาติหวาน กรุบกรอบ ราดดว้ ยน้ายา รสแซ่บจดั จา้ น

อาหารไทย เมนูอาหาร สาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ อาหารไทย เมนูยา กบั ผกั พ้ืนบา้ น คอื ยาผกั กดู นา
ยอดผกั กูดมาลวก และ ผสมน้ายารสจดั จา้ น เคียงกบั เน้ือหมูสบั เน้ือกุง้ ลวก ถว่ั และ หอมเจียว เคลด็
ลบั การทายาผกั กูด คือ วตั ถุดิบคณุ ภาพ เทคนิคการเตรียมอาหาร และ การปรุงรสชาติ

วธิ ีทา

1.ต้งั กระทะน้ามนั ใหร้ ้อน จากน้นั หรี่ไฟออ่ นๆ นาหอมแดง ลงไปเจียว เจียวหอมแดงให้
เหลืองกรอบ และนามาพกั ให้สะเดด็ น้ามนั และ นามาพกั เอาไวก้ ่อน
2.ตม้ น้า เพอื่ ลวก หมสู บั และ กงุ้ ให้สุก จากน้นั นามาพกั เอาไวก้ ่อน
3.ตม้ น้า นาผกั กูด มาลวกให้สุก และ นามาแช่น้าเยน็ ให้ผกั สดและกรอบ
4.เตรียมน้ายา โดย ผสม น้าพริกเผา น้าปลา น้าตาลทราย พริกข้ีหนูสวน และ น้ามะนาว
ผสมใหส้ ่วนผสมละลายเขา้ กนั
5.นา ผกั กดู ลวก หมสู ับ กุง้ ลวก ราดน้ายา และ คลุกเคา้ ใหส้ ่วนผสมเขา้ กนั
6.เสิร์ฟยาใส่จาน โรยหนา้ ดว้ ย ถว่ั ลิงสงคว่ั และ หอมเจียว ทานคู่กบั ผกั สดๆ

22

ไก่ทอดขิง

คอื อาหารไทย เมนูทอด นาไก่มาหมกั กบั เคร่ืองปรุงและขิงหนั่ ฝอย และ ทอดใหห้ อมกรอบ วธิ ีทาไก่
ทอดขงิ ง่ายๆสามารถทากินเองทบ่ี า้ นได้ ไก่ทอดสมุนไพร มีขงิ ทาอะไรไดบ้ า้ ง ไก่ทาอะไรกินดี เมนู
ไก่ แสนอร่อย

อาหาร สูตรอาหารยอดนิยม สาหรับวนั น้ี ขอนาเสนอ อาหารสมุนไพรจากขิง คือ ไก่ทอด
ขงิ ขงิ เป็น สมนุ ไพรพ้ืนบา้ น กล่ินหอม มีสรรพคุณมากมาย บารุงเลือด เคลด็ ลบั ความอร่อยของไก่
ทอดขงิ คอื วตั ถุดิบคณุ ภาพ เทคนิคการเตรียมอาหาร การหมกั ไก่ และ เทคนิคการทอด สูตรไก่ทอดขิง

วธิ ที า

1. เริ่มจากการหมกั เน้ือไก่ก่อน โดยนาเน้ือไก่ มาผสมกบั เคร่ืองหมกั ท่ีประกอบไปดว้ ย ขงิ บด
รากผกั ชีบด กระเทียมบด ซอสน้ามนั หอย ซอสถวั่ เหลือง และ พริกไทยป่ น นวดส่วนผสม
กบั เน้ือไก่เขา้ กนั ทิง้ ไว้ 15 นาทีใหเ้ คร่ืองหมกั ซึมเขา้ ในเน้ือไก่

2. เตรียมแป้งสาหรับทอด โดย นาแป้งอเนกประสงคผ์ สมกบั น้าเยน็ นามาชุปกบั เน้ือไก่ โดย
ให้ทอดขงิ ก่อน จึงค่อยทอดไก่

3. เตรียมน้ามนั สาหรบั ทอด โดยต้งั กระทะน้ามนั ให้ร้อน นา ขงิ หน่ั ฝอย ลงไปทอด ใหเ้ หลือง
กรอบ จากน้นั นาขงิ ทอดมาพกั ใหส้ ะเด็ดน้ามนั

4. เตรียมทอดไก่ โดย นาไก่หมกั มาชุบแป้ง และ นาลงไปทอด ใหเ้ หลืองกรอบ และ นามาพกั
ให้สะเดด็ น้ามนั

5. จดั จานใส่ไก่ทอด ใส่ไก่ทอดลงไป โรยหนา้ ดว้ ยขิงหน่ั ฝอยทอด และ เคร่ืองเคยี งต่างๆ เช่น
แตงกวา โรยผกั ชี ทานคกู่ บั ซอสพริก หรือ น้าจิ้มไก่

23

หมูทอดกะปิ

อาหารทอดแบบง่ายๆ แสนอร่อย เมนูหมู วธิ ีทาหมทู อดกะปิ ง่ายๆสามารถทากินเองได้ เหมาะสาหรับ
ทาขาย สร้างอาชีพ หมสู ามช้นั ทาอะไรกินดี อาหารจากหมู กบั ขา้ วงา่ ยๆ

อาหารยอดนิยมสาหรับวนั น้ี อาหารไทย ทานงา่ ย แสนอร่อย กบั ขา้ วจากหมู คอื หมูทอดกะปิ เคลด็ ลบั
ความอร่อยของหมทู อดกะปิ คือ วตั ถุดิบคณุ ภาพ สดๆใหม่ เทคนิคการเตรียมอาหาร การปรุงรสชาติ
และ เทคนิคการทาอาหาร ให้ไดห้ มทู อดแสนอร่อย

วิธที า

1. เริ่มจากเตรียมหมกั หมู เตรียมเครื่องหมกั โดยผสม กะปิ น้าตาลปึ ก น้ามนั หอย และ น้าปลา ผสม
ให้ละลายเขา้ กนั จากน้นั นาเครื่องหมกั ไปคลกุ กบั หมสู ามช้นั ที่เตรียมเอาไว้ หมกั ในตเู้ ยน็ 1 คนื

2. ต้งั กระทะน้ามนั ความร้อนออ่ น ใส่ ใบมะกรูดลงไปทอด ให้กรอบ และ นามาพกั ใหเ้ ยน็ จากน้นั
พริกแหง้ ลงไปทอดในน้ามนั เดียวกนั ดว้ ยไฟอ่อนๆ ให้สุกกรอบ และ กน็ ามาพกั เช่นกนั

3. เร่งไปปานกลาง นาหมูสามช้นั ทีห่ มกั ลงไปทอด โดยทอดใหส้ ุกประมาณ 60 % ให้นาข้นึ มาพกั
ให้เยน็

4. เปล่ียนน้ามนั ใหม่ เร่งไฟใหแ้ รงและร้อน ใส่หมูลงไปทอด ให้เหลอื งสุก นาข้ึนมาพกั ให้สะเดด็
น้ามนั

5. เพยี งเทา่ น้ีกเ็ สร็จสิ้นหมูทอดกะปิ แสนอร่อย กินกบั ขา้ วเหนียว

24

หมูโสร่ง

จดั เป็นอาหารไทยโบราณ รสชาติอร่อย วธิ ีทาหมโู สร่ง ง่ายๆ สามารถทากินเองท่ีบา้ นได้ เป็นท้งั
อาหารวา่ งและอาหารหลกั ได้ เคลด็ ลบั การทาหมโู สร่งง่ายๆ ส่วนผสมและข้นั ตอนการทาเขา้ ใจง่าย
เหมาะสาหรับ คนรักการทาอาหาร เมนูหมู

สูตรอาหารยอดนิยม สาหรับวนั น้ี นาเสนอ อาหารไทยโบราณ เมนูทอด ชื่อ หมูโสร่ง ภาษาองั กฤษ
เรียก Fried pork ball with noodle ลกั ษณะเหมือนลูกชิ้นทอด ใชห้ มูหมกั ป้ันเป็นลูก
กลมๆ ห่อและพนั ดว้ ยเส้นบะหมี่ใหร้ อบๆ และ ทอด ใหเ้ สน้ กรอบ เน้ือหมจู บั ตวั เป็นกอ้ นนุ่ม จิ้มดว้ ย
น้าจิม้ ไก่ หรือ น้าจิม้ อาจาดแสนอร่อย

วธิ ีทา

1. เตรียมครก นา รากผกั ชี กระเทียม และ พริกไทย โขรกให้ละเอยี ด
2. เร่ิมหมกั หมู โดย นา หมบู ะช่อ หมสู ับ และ มนั หมูบด ผสมใหเ้ ขา้ กนั จากน้นั ปรุงรสดว้ ย

ซอสปรุงรส รากผกั ชี กระเทียม และ พริกไทย ผสมใหส้ ่วนผสมเขา้ กนั
3. ตอกไขไ่ ก่ลงในเน้ือหมู 1 ฟองนวดผสมใหส้ ่วนผสมเขา้ กนั นาไปหมกั ในตเู้ ยน็ ใหเ้ น้ือหมู

เซ็ตตวั ประมาณ 2 ชวั่ โมง
4. จากน้นั นาเน้ือหมูมาป้ันเป็นกอ้ นกลมๆ และใชเ้ สน้ บะหม่ีมาพนั ให้รอบๆ ใหเ้ ป็นกอ้ น ทาจน

หมดหรือตามท่ีตอ้ งการ
5. ต้งั กระทะน้ามนั ให้ร้อน ลดไฟลงใหไ้ ดข้ นาดไฟอ่อน จากน้นั นาหมโู สร่งลงไปทอด ใชไ้ ป

ออ่ น ทอดไปเรื่อยๆจนหมูสุกและบะหมี่กรอบพอดี
6. นาข้นึ มาพกั ให้สะเด็ดน้ามนั จกั ใส่จาน ทานกบั น้าจิม้ อาจาด แตงกวา พริก และถวั่ ลิสงค์ หรือ

น้าจิม้ ไก่

25

ไก่ย่างเขาสวนกวาง

หมกั ไก่และยา่ งใหส้ ุก กินกบั น้าจมิ้ วธิ ีทาไก่ยา่ งเขาสวนกวาง ง่ายๆสามารถทากินเองท่ีบา้ นได้ ความ
พิเศษอยทู่ ี่การเลือกไขท่ ่ีขนาดพอดี กำรหมกั ไกเ่ ทคนคิ กำรยำ่ งไก่ และ น้าจิ้มสูตรพิเศษ

อาหารไทย เมนูอาหารยอดนิยมวนั น้ี เสนอ ไก่ยา่ ง ภาษาองั กฤษเรียก grilled chicken ปิ้ ง
ไก่สูตรเขาสวนกวาง ท่ีข้ึนชื่อเลืองลือไปไกล ความอร่อยของไก่ยา่ งเขาสวนกวาง คือ หนกั กรอบ เน้ือ
นุ่ม ไม่มนั มากเกินไป และ เน้ือไก่ มีรสชาติแบบไมเ่ หมือนใคร

วิธีทา
1 เร่ิมจากหมกั ไก่ โดย เอาขงิ และกระเทียมบดละเอยี ด ปรุงรสดว้ ย น้าตาลป๊ี บ เกลือ ซอส
ปรุงรส ซอสดา พริกไทยป่ น ผสมใหน้ ้าหมกั ละลายเขา้ กนั จากน้นั นาเน้ือไก่ลงไปคลกุ หมกั
ให้ทวั่ เขา้ เน้ือไก่ หมกั ทิ้งไว้ 1 คนื
2 เตรียมน้าจิม้ โดย ผสม น้าตาลปี๊ บ น้ามะขามเปี ยก พริกป่ น และ ซีอ้ิวขาว นาไปเค้ยี วให้
ละลายเขา้ กนั พกั ใหเ้ ยน็ กจ้ ะได้ น้าจิม้ สูตรมะขามเปี ยก หวานอมเปร้ียว อร่อยๆ
3 เร่ิมการยา่ งไก่ ดว้ ย การเตรียมไฟ ใหค้ วามร้อนปานกลาง ถ่านไฟท่ีใชย้ า่ งไก่ ไมต่ อ้ งอยู่
ใกลไ้ ก่มาก เพราะความร้อนจะทาให้หนงั ไก่ไหมก้ ่อน
4 นาไก่ลงไปยา่ งบนตะแกรง กลบั ดา้ นไก่ ทกุ 2 นาที และทาน้ามนั พืชท่ีหนงั ไก่ทกุ คร้ังที่
กลบั ไก่ ใชเ้ วลายา่ ง 45 นาที หากไดค้ วามร้อนท่ีเหมาะสม
5 เม่ือไดไ้ ก่ยา่ งที่สุกพร้อมแลว้ สับเน้ือไก่ใส่จาน

26

ขนมไทยภาคกลาง

ข้าวเหนียวมูน

สอนทาขา้ วเหนียวมูน ขนมหวานไทย กินไดท้ กุ ฤดูกาล ขา้ วเหนียวสาหรับนามามูน ใชข้ า้ วเหนียว
อะไร เมนูกะทิ ขา้ วเหนียวมะม่วง ขา้ วเหนียวสังขยา

สูตรขนมไทย เมนูขา้ วเหนียว อยคู่ ู่กบั สังคมไทย เป็นอาหารหลกั อาหารไทย เคลด็ ลบั การทาอยทู่ ี่ การ
น่ึงขา้ วเหนียว ตอ้ งใชข้ า้ วเหนียวเค้ียวงู น่ึงขา้ วเหนียว ผสมกบั น้าตาลและกะทิ จะไดข้ า้ วเหนียว
หวานๆ มนั ๆ ขา้ วเหนียวมูน ขนมไทยยอดนิยม เมนูอาหารท่ีมี ขา้ วเหนียวมูน ส่วนผสมและข้นั ตอน
การทา เขา้ ใจงา่ ย เหมาะสาหรับคนรัก การทาขนมหวาน

วธิ ที า

1. ลา้ งขา้ วเหนียว ใหส้ ะอาด จากน้นั นาขา้ วเหนียวไปแช่น้า ประมาณ 3 ชวั่ โมง
2. เตรียมกะทิ โดย เอาหวั กะทิไปตม้ ผสม น้าตาล และ เกลือ และ น้าใบเตย ผสมใหส้ ่วนผสม

ละลายเขา้ กนั จากน้นั พกั ไวก้ ่อน
3. นา ขา้ วเหนียว ไปน่ึง ให้สุก การน่ึงขา้ วเหนียว ตอ้ งน่ึงให้พอดี ไมส่ ุกเกินไปเพราะจาทาให้

ขา้ วเหนียวมูนน่ึง ไม่เป็นเมด็ ถา้ น่ึงใชเ้ วลานอ้ นเกนิ จา ทาให้ขา้ วเหนียวแขง็ และ ไมส่ ุก
ดงั น้นั การน่ึงขา้ วเหนียว ใหส้ ุกพอดีตอ้ งใหค้ วามชานาญสูงเพอื่ รู้ว่า ขา้ วเหนียว สุกพอดี
ประมาณไหน
4. ขา้ วเหนียวสุก ให้นา ขา้ วเหนียวรอ้ นๆ ลงไปใส่ใน น้ากะทิ ท่เี ตรียมไวเ้ ลย คลุกให้ น้ากะทิ
ถึง ขา้ วเหนียว ทุกเมด็ จากน้นั พกั ไว้ 10 นาที หลงั จากน้นั กค็ ลกุ อีกและพกั ใหน้ ้ากะทิเขา้ เน้ือ
ขา้ วเหนียว พกั ใหเ้ ยน็ กส้ ามารถรับประทานได้

27

ข้าวเหนียวมะม่วง

ขา้ วเหนียวมะม่วง จดั วา่ เป็น ขนมไทย เมนูขา้ วเหนียว ขา้ วเหนียวมูน หวานๆ อร่อย ขา้ วเมด็ สวย หอม
มนั กลมกลอ่ ม กบั มะม่วงน้าดอกไม้ หวานๆ มะมว่ งสุก สวยๆ ความหวานของมะม่วงสุก มะม่วงทา
อะไรกินไดบ้ า้ ง มะมว่ งสุกทาอะไรกินดี กินค่กู บั ขา้ วเหนียวมนู ราดกะทิ ทาให้ รสชาติ อร่อยถึงใจ

ขา้ วเหนียวมะมว่ ง เป็น ขนมไทยยอดนิยม มีมากในช่วยหนา้ ร้อน ท่ีมีมะมว่ งออกมาก แตส่ าหรับ ขา้ ว
เหนียวมนู สามารถหาไดใ้ นทกุ ฤดูกาล เนื่องจาก เมนูขา้ วเหนียวมนู มีหลาย หนา้ เช่น หนา้ กงุ้ หนา้
สังขยา หนา้ ทุเรียน หรือ ทานกบั น้าตาลงาควั่ กอ็ ร่อย

วิธีทา

1 ขา้ วเหนียวมะมว่ ง ตอ้ งใช้ มะมว่ งสุก โดยนิยมใช้ มะมว่ งน้าดอกไม้ ซ่ึงมีผลใหญ่ สวย เหมาะ
สาหรับ เมนูขา้ วเหนียวมะม่วง

2 2การเตรียมมะม่วง สาหรับ ทาขา้ วเหนียวมะม่วง ใหเ้ ลือกมะม่วงสุก ท่ีผลสวย ไม่มีรอยแมลง
กดั กิน ผิวมะมว่ งไม่เหี่ยว เน้ือแน่น มะมว่ งช้าง่าย การเตรียมมะม่วงตอ้ งใชค้ วามระมดั ระวงั ให้
มากๆ

3 ขา้ วเหนียวสาหรับทาขา้ วเหนียวมูน ให้เลือกใช้ ขา้ วเหนียวเก่า เป็น ขา้ วเหนียวเค้ียวงู จาก
เชียงราย เป็น ขา้ วเหนียว ท่เี หมาะนามามนู

4 กะทิ ใหเ้ ลือกใช้ น้ากะทิ ค้นั สด โดยให้กรองใหส้ ะอาด อยา่ ให้มีส่ิงเจือปน ในน้ากะทิ โดย
น้ากะทิ ใหป้ รุงรส

5 น้าตาล สาหรับทาขา้ วเหนียวมูน ใช้ น้าตาลปี๊ บ ความหวานของน้าตาลป๊ี บ มีความเหมาะ
สาหรับนามา ทาขนมไทย

28

ขนมลูกชุบ

ขนมไทยภาคกลาง ปัจจบุ นั ลูกชุบไดม้ ีการทาอยา่ งแพร่หลายต้งั แต่ในระดบั ครัวเรือน จนถึงระดบั
โรงงาน โดยการดดั แปลงป้ันในลกั ษณะต่างๆ ใหม้ ีความหลากหลายของรูปร่าง และสีสันมากข้ึน เช่น
ป้ันเป็นรูปลูกหมู รูปนก และรูปหวั ใจ นอกจากน้ียงั มีการนาลกู ชุบไปประดบั ตกแตง่ บนหนา้ เคก้
ไอศกรีม และการทาวนุ้ ลูกชุบ ซ่ึงส่งผลใหม้ ีผสู้ นใจ และตอ้ งการทจี่ ะบริโภคลกู ชุบเพม่ิ มากข้ึน

วิธีทา

1. นาถว่ั เขยี ว น้าตาลและกะทิ ปั่นรวมกนั จนเนียน
2. เทส่วนผสมลงไปในกระทะแลว้ เคย่ี วจนถว่ั น้นั ป้ันเป็นลกู ได้
3. เตรียมสีผสมอาหารแยกไวเ้ ป็นสีละถว้ ย และเตรียมอปุ กรณ์สาหรบั เพน้ ท์ เช่น พู่กนั และไม้

แหลมสาหรับเสียบลูกชุบ
4. ป้ันขนมใหเ้ ป็นรูปผลไมต้ ่างๆ จากน้นั ก็เสียบดว้ ยไมแ้ หลม ปักพกั ไวก้ ่อน
5. นาขนมท่ีป้ันแลว้ ตกแต่งสีไดเ้ ลย แลว้ นาไปตากให้สีแหง้
6. ละลายวุน้ เตรียมไว้ เม่ือขนมพร้อมแลว้ ให้นามาชุบกบั วนุ้ เคลือบใหข้ นมเป็นข้นึ เงาสวย

อาจจะจุ่มสองรอบเพื่อความหนามากยง่ิ ข้นึ

29

ขนมทองหยบิ

ขนมไทยภาคกลาง ทองหยบิ เป็นขนมโบราณท่ีอยใู่ นชุดของขนมท่ีใชใ้ นงานมงคลตา่ ง ๆ เช่นกนั
เพราะข้ึน ตน้ ดว้ ยทองซ่ึงมีลกั ษณะและสีคลา้ ยกนั ท้งั ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ดงั น้นั เมื่อนามาใช้
ในพธิ ีจะใชเ้ ป็นชุดท้งั หมด ซ่ึงนอกจากจะถือเคลด็ ที่ช่ือขนมข้ึนตน้ ดว้ ยทอง แลว้ ยงั ถือเคลด็ ชื่อต่อทา้ ย
คือหยบิ ซ่ึงหมายถึง หยบิ เงิน หยบิ ทองอนั จะนาไปสู่ความ ร่ารวยต่อไป

วธิ ที า
น้าเชื่อมข้น

1. ผสมน้าตาลทรายและเปลือกไข่ที่ลา้ งสะอาด เติมน้าเปล่าและ
ใบเตย ต้งั ไฟ คนใหน้ ้าตาลละลาย เปิ ดไฟปานกลาง
2. เม่ือเดือด ชอ้ นฟองออก กรองดว้ ยผา้ ขาวบาง ต้งั ไฟออ่ น
น้าเชื่อมใส
มีวิธีทาเช่นเดียวกนั เพยี งแต่สดั ส่วนของน้าตาล : น้า เป็น 1 : 1

การเตรียมไข่

1. แยกไขแ่ ดง ใส่ลงในผา้ ขาวบางแลว้ รีดออก
2. ตีไข่ดว้ ยเคร่ืองตีไข่ จนกระทง่ั ไขแ่ ดงมีฟองเลก็ ๆ มีลกั ษณะ
ขน้ ใชเ้ วลาประมาณ 5 นาที ทดลองหยอดดูไข่มีลกั ษณะนูน
3. เม่ือเคี่ยวน้าเช่ือมไดท้ ี่แลว้ หร่ีไฟอ่อนเพ่ือใหน้ ้าเช่ือมนิ่ง
4. ตกั ไข่หยอดในน้าเชื่อมใหเ้ ป็นแผน่ กลมขนาดเสน้ ผา่ ศนู ย์
กลาง 1 1/2 นิ้ว ใหเ้ ตม็ กระทะ
5. เปิ ดไฟแรงใหเ้ ดือด กลบั แผน่ ไข่ เติมน้าเลก็ นอ้ ยจนไขส่ ุกใส
6. เบาไฟ ตกั ข้ึน แช่ในน้าเชื่อมใส
7. จบั จีบลงใส่ถว้ ยตะไลใหไ้ ด้ 5 , 6 , 8 , จีบ แลว้ แต่ถนดั

30

ขนมช้ัน

ขนมไทยภาคกลาง เป็นขนมไทยโบราณ และยงั เป็นขนมมงคลที่ใชใ้ นงานมงคลตา่ งๆ คนโบราณ
นิยมทากนั ถึง 9 ช้นั เพราะถือเคลด็ เลข 9 วา่ จะไดเ้ ป็น “สิริมงคลเจริญกา้ วหนา้ มีตาแหน่งหนา้ ท่ีการ
งานสูงข้ึนเรื่อยๆ” แก่เจา้ ภาพ

วิธที า

1.ใส่น้าตาลทรายและกะทิลงในหมอ้ คนผสมให้เขา้ กนั แลว้ นาข้นึ ต้งั ไฟปานกลางประมาณ 5 นาที จน
น้าตาลทรายละลาย (ไม่ตอ้ งรอให้เดือด) ยกลงจากเตา พกั ทิง้ ไวจ้ นเยน็
2.น่ึงถาดหรือพมิ พใ์ นชุดน่ึงที่มีน้าเดือด ประมาณ 15 นาที เตรียมไว้
3.ผสมแป้งขา้ วเจา้ แป้งมนั สาปะหลงั และแป้งทา้ วยายม่อมเขา้ ดว้ ยกนั ค่อย ๆ เทส่วนผสมน้ากะทิลง
ไป ใชม้ ือนวดแป้งใหเ้ ขา้ กนั เป็นเน้ือเดียว นวดประมาณ 15 นาที จนแป้งไมจ่ บั ตวั เป็นกอ้ น จากน้นั
นาไปกรองดว้ ยตะแกรง
4. แบง่ แป้งเป็น 2 ถว้ ย โดยถว้ ยที่ 1 ผสมกบั น้าใบเตย และถว้ ยท่ี 2 ผสมกบั น้ามะลิ คนผสมใหเ้ ขา้ กนั
เตรียมไว้
5. ทาช้นั ที่ 1 โดยเทส่วนผสมสีขาว (เทส่วนผสมทกุ ช้นั ประมาณ 1/3 ถว้ ย) ลงในพิมพ์ ปิ ดฝา น่ึง
ประมาณ 5 นาที เปิ ดฝา เทส่วนผสมสีเขยี วลงไป ปิ ดฝา น่ึงประมาณ 5 นาที ทาซ้าเช่นเดิม สลบั ช้นั กนั
จนหมดแป้ง จะไดป้ ระมาณ 9-10 ช้นั โดยช้นั สุดทา้ ย ใหน้ ่ึงประมาณ 7 นาที ยกออกจากชุดน่ึง วางพกั
ทิง้ ไวจ้ นเยน็ สนิท (ประมาณ 3 ชวั่ โมง)
6. นาขนมออกจากถาด จุม่ มีดลงในน้าร้อน กดลงบนขนมเป็นชิ้น ๆ จดั ใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ

31

ขนมเมด็ ขนุน

ขนมไทยภาคกลาง เมด็ ขนุน เป็นขนมท่ีถือเป็นยอดขนมในสมยั โบราณชนิดหน่ึงใชส้ าหรับเล้ียง พระ
หรือเล้ียงแขกโดยในสมยั โบราณจะ ใชเ้ มด็ ขนุนตม้ ใหส้ ุกแลว้ บดละเอียดนา ไปกวนแลว้ ป้ันให้
เหมือนเมด็ ขนุนจริงๆ จึงเรียกว่าเมด็ ขนุนในปัจจบุ นั ใชว้ สั ดุ หลายอยา่ งเช่นแห้ว เผือก สาเก และถวั่
เขียวแตท่ ี่ไดร้ ับความนิยมจะเป็นเมด็ ขนุนถวั่ และเผอื ก

วิธที า

1. นาถว่ั เขยี วเลาะเปลือกมาทาความสะอาด และแช่น้าทิง้ ไวป้ ระมาณ 2 ชวั่ โมง จากน้นั จึงนาไปน่ึงให้
สุก ใชเ้ วลาประมาณ 15 นาที)
2. เมื่อถวั่ เขยี วสุกดีแลว้ ใหน้ าไปใส่ในเครื่องปั่นไฟฟ้า พร้อมกบั น้าตาลทรายและน้ากะทิ ป่ันจน
ส่วนผสมท้งั หมดเขา้ กนั ดี
3. จากน้นั จงึ เทส่วนผสมลงในกระทะทองเหลือง (หรือกระทะเคลือบเทฟลอนกไ็ ด)้ และต้งั บนไฟ
อ่อนๆ คอ่ ยๆกวนจนขน้ และเหนียว (ใชเ้ วลาประมาณ 20 - 30 นาที) จึงปิ ดไฟ และทิง้ ไวใ้ หเ้ ยน็ (ถวั่ ตอ้ ง
แห้ง มิเช่นน้นั จะไม่สามารถนาไปป้ันได)้
4. ก่อนป้ันใหน้ วดส่วนผสมท้งั หมดอีกคร้ังจนเขา้ กนั เป็นเน้ือเดียวจากน้นั จึงป้ันใหเ้ ป็นรูปทรงเมด็
ขนุน
5. ทาน้าเชื่อมโดยผสมน้าตาลและน้าเปล่า นาไปเคย่ี วในกระทะทองเหลือง (หรือกระทะเคลือบเทฟ
ลอนก็ได)้ จนเหนียวขน้ เป็นยางมะตมู จึงปิ ดไฟ
6. ตอกไขแ่ ละเลือกเอาเฉพาะไขแ่ ดงมารวมกนั เข่ียพอให้ไข่แดงแตก จากน้นั จงึ นาเมด็ ขนุนที่ป้ัน
เตรียมไวใ้ ส่ลงไปแช่ในไขแ่ ดงทลี ะเมด็ แลว้ จึงนาไปใส่ในน้าเช่ือม พยายามอยา่ ใหต้ ิดกนั พอใส่ลงไป
มากแลว้ จึงนากระทะไปต้งั บนไฟอ่อนๆจนสุกทงั่ จึงตกั ออกมาพกั ทาซ้าเช่นน้ีจนเมด็ ขนุนที่ป้ันไว้
หมด
7. จดั เมด็ ขนุนใส่จาน เสิร์ฟทานเป็นของว่างในวนั สบายๆ

32

ขนมกลบี ลาดวน

ขนมไทยภาคกลาง ขนมกลีบลาดวนเป็นขนมมงคลอกี ชนิดหน่ึง ทาจากแป้งสาลี และอบควนั เทียน
นิยมใชใ้ นงานแตง่ งานสมยั ก่อน ความหมายของขนมกลีบลาดวนน้ีคอื ชื่อเสียงขจรขจายไปไกลทวั่
และมีอกี ความหมายคือ สร้างความงดงามใหก้ บั ชีวติ เพราะขนมกลีบลาดวน จะทาเป็นกลีบดอก 3
กลีบมาติดกนั และมีเกสรอยตู่ รงกลางดอกลาดวนตอนกลางคนื จะส่งกล่ินหอมอบอวลเป็นดอกไมท้ ี่มี
เสน่หเ์ ฉพาะตวั ขนมชนิดน้ีเก็บไดน้ าน

วธิ ีทา

1.ร่อนแป้งอเนกประสงคส์ ักประมาณ 3 คร้ังเพื่อให้แป้งร่วน แลว้ นาไปผสมกบั น้าตาลไอซ่ิงท่ีร่อน 2
คร้ังเพือ่ ให้ร่วนและเบา

2.นาส่วนผสมท้งั สองอยา่ งผสมเขา้ ดว้ ยกนั จึงผสมกบั เกลือและคนเบาๆ ดว้ ยไมพ้ ายเขา้ ดว้ ยกนั ค่อยๆ
เทน้ามนั พชื ลงไปผสม และขยาแบบเบาๆ ไปเร่ือยจนเน้ือแป้งเกาะกนั อยา่ ใหเ้ หลวจนเกินไปเวลาป้ัน
แป้งจะไมต่ ิด พกั แป้งไวส้ กั 10 นาทีก่อนนาไปป้ัน

3.จากน้นั แบง่ แป้งออกมาเป็นกอ้ นเลก็ ๆ แลว้ ป่ นเป็นกอ้ นกลมๆ ตดั ส่ีส่วน จะไดก้ ลีบลาดวน 4 กลีบ
เอา 1 กลีบไปป้ันเป็นลูกกลมๆ เพอ่ื จะเป็นเกสร และประกอบสามกลีบ นาเกสรวางไวต้ รงกลาง กด
ใหแ้ น่นเลก็ นอ้ ย วางไวบ้ นถาด

4. เมื่อไดก้ ลีบลาดวนครบจานวนแลว้ นาเขา้ เตาอบอณุ หภมู ิ160 องศาประมาณ 15 นาที อยา่ ใหส้ ีเขม้
เกินไป ขนมจะไมส่ วย

5. เม่ือนาออกจากเตาแลว้ นามาพกั ไวใ้ หเ้ ยน็ จากน้นั นาไปอบควนั เทียน เพือ่ ใหม้ ีกลิ่นหอมควนั เทียน

33

ขนมหมอแก้ง

ขนมหม้อแกง หรือ ขนมกมุ ภมาศ คือขนมท่ีใชไ้ ข่ แป้ง และกะทิเป็นส่วนประกอบสาคญั นาผสมกนั
ในถาดตามสัดส่วน แลว้ จึงนาไปอบจนหนา้ ของขนมหมอ้ แกงมีสีน้าตาลทอง น่ารับประทาน ปัจจบุ นั
มีการทาเผือก เมด็ บวั ถว่ั และหอมเจียว มาผสม และแต่งหนา้ ขนมหมอ้ แกง ทาใหข้ นมหมอ้ แกงมี
รสชาติท่ีกลมกลอ่ มมากข้นึ

วิธที า

1. ผสมไข่ไก่ นมขน้ จืด และน้าตาลปี๊ บ ใส่ถุงมือขยาจนน้าตาลปี๊ บละลาย
2. ใส่แป้งขา้ วเจา้ ลงไปแลว้ ก็ขยาดว้ ยใบเตยอกี คร้ัง และกรองดว้ ยกระชอนเพือ่ ความ
เนียนของขนม
3. ใส่เผือกบดลงไป คนใหเ้ ขา้ กนั จากน้นั กน็ าหมอ้ ต้งั ไฟ ใส่หอมเจียวพร้อมกบั น้ามนั ของ
หอมเจียวดว้ ย
4. เทส่วนผสมลงหมอ้ แลว้ คนจนขนมขน้ เหนียว ใชเ้ วลาประมาณ 5 นาที
5. เทใส่พมิ พส์ ี่เหลี่ยม เคาะเพอ่ื ไลอ่ ากาศออก แลว้ นาเขา้ เตาอบ ใชไ้ ฟ 120 องศา ในเวลา
25 – 30 นาที
6. เสร็จแลว้ นาออกมาโรยดว้ ยหอมเจียวหรือเมด็ บวั กไ็ ดค้ ะ่

34
อาหารพืน้ บ้านชาวอีสาน
อาหารอสี าน คือ อาหารพ้นื เมือง อาหารพ้ืนบา้ น ชาวอสี าน เอกลกั ษณ์ของอาหารอสี าน คือ สม้ ตา
ลาบ ขา้ วเหนียว และ ปลาร้า อาหารอีสาน ไดร้ ับความนิยมในประเทศไทย ร้านอาหารอีสาน มีอยู่
ทว่ั ไป รวมสูตรอาหารต่างๆ ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ สูตรอาหารท่ีทากินเองทบ่ี า้ นได้

ลักษณะของอาหารอีสาน

ดว้ ยพ้นื ที่ของภาคอสี านเป็นทร่ี าบสูง โดยมีแม่น้าสายสาคญั คอื แมน่ ้าโขง แมน่ ้าชี และ แมน่ ้ามูล
เป็นแหล่งอาหารหลกั และ ในบางพ้ืนที่มีความแห้งแลง้ อาหารของภาคอีสานจะมีการถนอมอาหาร
จากปลา เช่น ปลาร้า เป็นเครื่องปรุงอาหาร คนอสี านรบั ประทานขา้ วเหนียวเป็นหลกั และ รสชาติของ
อาหาร จะมีรส เคม็ เผด็ และเปร้ียว เป็นอาหาร อาหารข้นึ ช่ือของอาหารอีสาน เช่น สม้ ตา ลาบ ซุป
หน่อไม้ ไสก้ รอก หม่า ไมน่ ิยมใส่กะทิในอาหาร อาหารพ้ืนเมืองอสี าน จะมีวตั ถุดิบหลากหลาย ซ่ึง
วตั ถดุ ิบบางอยา่ งไม่เป็นที่นิยมทว่ั ไป เช่น ไขม่ ดแดง จิง้ หรีด ตก๊ั แตน ดกั แด้ แมงกุดจ่ี ปูนา กบ เขยี ด
อ่งึ แย้ งู หนูนา เป็นตน้

เอกลกั ษณ์ของอาหารอีสาน

ภาคอีสานของประเทศไทยเป็นดินแดนทีค่ ่อนขา้ งแห้งแลง้ ทาให้อาหารพ้ืนเมืองจึงเป็นอาหารพวก
แมลงหลายชนิด ซ่ึงเป็นแหล่งโปรตีนทหี่ ลอ่ เล้ียงชีวิตประชากรในภาคน้ี อาหารอีสานส่วนใหญ่จะมี
ขา้ วเหนียวเป็นอาหารหลกั ส่วนพืชผกั และเน้ือสตั วท์ ี่นามาใชป้ ระกอบอาหารไดม้ าจากภายใน
ทอ้ งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ มกั ใชป้ ลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารเกือบทุกชนิด แตไ่ ม่นิยมใส่ในอาหาร
ประเภทผดั และมกั รับประทานคกู่ บั ผกั สด อาหารประจาภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ซุปหน่อไม้
น้าพริกปลาร้า ลาบหมู ไสก้ รอกหมู อ่อมปลาดุก

35

ส้มตาไข่เคม็

เปิ ดประเดิมอาหารอสี านดว้ ยเมนูสม้ ตากนั ก่อนเลยดีกวา่ เพราะนึกถึงอาหารอสี านทีไรก็ตอ้ ง
สม้ ตาเป็นอนั ดบั แรก แตจ่ านน้ีขอเสิร์ฟเป็นส้มตาไทยไข่เคม็ เผื่อว่าคนท่ีไม่กินปลาร้า หรือไมก่ ินปู ก็

สามารถแซ่บนวั ไปดว้ ยกนั ได้

วธิ ีทา

1. โขลกกระเทียม และพริกข้หี นูเขา้ ดว้ ยกนั พอหยาบ หกั ถว่ั ฝักยาวใส่ลงไป ตามดว้ ยมะเขอื เทศหน่ั
เป็นชิ้น ๆ และกุง้ แหง้ ลงไปโขลกเบา ๆ พอใหเ้ ขา้ กนั

2. ปรุงรสดว้ ยน้าปลา น้าตาลปี๊ บ น้ามะขามเปี ยก และน้ามะนาว โขลกให้น้าตาลป๊ี บละลาย ชิมรส
ตามชอบ

3. . สุดทา้ ยใส่มะละกอ และแครอทลงไปตาผสมเบา ๆ ใหเ้ ขา้ กนั ใส่ไขเ่ คม็ ลงไป ใชท้ พั พีเคลา้ ผสม
เบา ๆ ชิมรสอกี คร้ัง ตกั ใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ

36

ลาบหมู

ในเม่ือมีเมนูส้มตาแบบเบา ๆ แลว้ ก็มาเติมเตม็ ความอิม่ กนั ดว้ ยเมนูลาบหมสู ักหน่อย อีกหน่ึงเมนูที่
จะขาดไปไมไ่ ดเ้ ลยกบั เสน่หก์ ลิ่นขา้ วควั่ หอม ๆ เคลา้ กบั เน้ือหมรู วนสุก โรยใบสะระแหน่ จกกบั ขา้ ว
เหนียว หรือขา้ วสวยร้อน ๆ อร่อยนกั แล ยิ่งในสมยั น้ีทากินเองงา่ ยมาก ๆ เพราะมีผงปรุงลาบ-น้าตก
วางขายกนั ให้เกลื่อน

วิธีทา

1. ใส่น้าลงในหมอ้ เลก็ นอ้ ย นาข้นึ ต้งั ไฟแรงจนเดือด ใส่เน้ือหมูสบั ลงไปรวนจนสุกยกออกจากเตา
2. ใส่หอมแดง ตน้ หอมซอย และใบสะระแหน่ลงในหมอ้ ปรุงรสดว้ ยน้าปลา น้ามะนาว น้าตาลทราย
และพริกป่ น คนผสมใหเ้ ขา้ กนั ชิมรสตามชอบ เติมขา้ วควั่ จากน้นั เคลา้ ผสมใหเ้ ขา้ กนั อีกคร้ัง ตกั ใส่
จาน โรยใบสะระแหน่ พร้อมเสิร์ฟ

37

ลาบปลาดกุ

อีกหน่ึงเมนูลาบของชาวอสี านทจ่ี ะขาดไปไม่ไดเ้ ลยกบั ลาบปลาดกุ ยา่ ง ตอ้ งส่งั มาแจมดว้ ยเสมอ ก็
เพราะกล่ินหอม ๆ ของปลาดุกยา่ ง จบั มาเคลา้ เครื่องเคียง ปรุงรสใหแ้ ซ่บ นึกแลว้ กน็ ้าลายสอ กินคู่
กบั ขา้ วเหนียวร้อน ๆ ถา้ อยา่ งน้นั ก็มาดูวธิ ีทาลาบปลาดุก

วิธที า

1. แกะปลาดุกเอาแตเ่ น้ือ จากน้นั นาไปสับรวมกบั ข่าออ่ นเลก็ นอ้ ย ใส่ลงในอา่ งผสม เตรียมไว้ (ถา้
ชอบแบบน้าขลุกขลิกกเ็ ติมน้าตม้ สุกลงไปเลก็ นอ้ ย)
2. ใส่พริกสดซอย ขา้ วควั่ พริกป่ น น้ามะนาว ผงชูรส และน้าปลา คนผสมใหเ้ ขา้ กนั ดี ชิมรสตามชอบ
3. สุดทา้ ยโรยตน้ หอมผกั ชีซอย และใบมะกรูดซอยลงไป เคลา้ ผสมใหเ้ ขา้ กนั ตกั ใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ

38
ซุปหน่อไม้

อกี หน่ึงเมนูในตระกลู ลาบ ซ่ึงนอกจากซุปหน่อไมจ้ ะเป็นทีโ่ ปรดปรานของคออาหารอีสานแลว้ ยงั
เหมาะกบั คนท่ีกาลงั ลดความอว้ นดว้ ยนะคะ เพราะซุปหน่อไมถ้ ว้ ยเดียว ให้พลงั งานต่ามาก ๆ แต่ก็กิน
ในปริมาณท่ีพอดนี ะคะ เพราะหน่อไมก้ ินมากจะไม่ดีต่อสุขภาพ

วธิ ที า

1. ขย้ีใบยา่ นางกบั น้าจนน้าเปล่ียนเป็นสีเขียวเขม้ กรองเอาเฉพาะน้า เทใส่หมอ้ เตรียมไว้
2. ตม้ น้าจนเดือด ใส่หน่อไมร้ วกลงตม้ จนน้าเดือดอีกคร้ัง ยกลงจากเตา พกั ทิ้งไวจ้ นเยน็
จากน้นั บีบน้าออกจากหน่อไมใ้ หห้ มด แลว้ ใส่ลงในน้าใบยา่ นางทเี่ ตรียมไว้ ยกข้นึ ต้งั ไฟจน
เดือด ใส่เกลือป่ น และน้าปลาร้าลงไป ตม้ จนเดือด ยกลงจากเตา เตรียมไว้
3.ตกั หน่อไมใ้ ส่อ่างผสม ใส่หอมแดงซอย ปรุงรสดว้ ยน้ามะนาว น้าปลา พริกป่ น และขา้ ว
คว่ั เคลา้ ผสมให้เขา้ กนั ชิมรสตามชอบ ใส่ผกั ชีฝรั่งซอย และตน้ หอมซอย เคลา้ ใหเ้ ขา้ กนั อีก
คร้ัง ตกั ใส่จาน โรยใบสะระแหน่ พร้อมเสิร์ฟ

39

นา้ ตกปลาหมกึ

เม่ือมีเมนูลาบก็ตอ้ งตามมาดว้ ยเมนูน้าตกที่เป็นของคู่กนั ก็เพราะวา่ มีวธิ ีทาและส่วนผสมที่คลา้ ยกนั
นนั่ เอง เมนูน้าตกฮิต ๆ ก็คงเป็นน้าตกหมู แต่ท่ีเราจะนาเสนอขอเปลี่ยนเป็นน้าตกปลาหมึกสักหน่อย
ดีกว่า เอาใจคนชอบกินอาหารทะเล

วิธีทา

1.ใส่น้าลงในหมอ้ เลก็ นอ้ ย นาข้นึ ต้งั ไฟแรงจนเดือด ใส่เน้ือปลาหมกึ ลงไปรวนจนสุก ยกลง
จากเตา ตกั ใส่อา่ งผสมเตรียมไว้
2. ใส่หอมแดง ตน้ หอมซอย และใบสะระแหน่ลงในหมอ้ ปรุงรสดว้ ยน้าปลา น้ามะนาว
น้าตาลทราย และพริกป่ น คนผสมใหเ้ ขา้ กนั ชิมรสตามชอบ เติมขา้ วควั่ จากน้นั เคลา้ ผสมให้
เขา้ กนั อกี คร้ัง ตกั ใส่จาน โรยใบสะระแหน่ พร้อมเสิร์ฟ

40

ตบั หวาน

เมนูอาหารอีสานสุดแซ่บจานน้ี คงจะเป็นที่โปรดปรานของคนท่ีชอบกินอาหารก่ึงสุกก่ึงดิบ ทจ่ี ะนา
ตบั หมไู ปลวกพอเกือบสุก พอใหน้ ิ่ม เพราะถา้ ลวกสุกเกินไป ตบั หมูจะแขง็ ไมอ่ ร่อย

วิธที า

1.ตม้ น้าจนเดือดจดั นาตบั หมูลงลวกจนสุก (ระดบั ความสุกเลือกตามความชอบ) ตกั ข้ึนสะเดด็ น้า
เตรียมไว้
2.ผสมน้าปลา น้ามะนาว น้าตาลทราย และพริกป่ นเขา้ ดว้ ยกนั จากน้นั เทลงในอา่ งผสมท่ีใส่ตบั หมู
ลวกไว้ เคลา้ ผสมใหเ้ ขา้ กนั
3.ใส่ขา้ วควั่ ตน้ หอมซอย ผกั ชีฝร่ังซอย ใบมะกรูดซอย และใบสะระแหน่ลงเคลา้ ผสมจนเขา้ กนั ดี ตกั
ใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ

41

หมูมะนาว

เมนูหมมู ะนาวถือเป็นเมนูกบั แกลม้ สุดฮิตเลยก็ว่าได้ ไปสังสรรคใ์ นวงไหนก็มกั จะตอ้ งส่งั มากินคู่
ทกุ คร้ังไป รสเปร้ียวนา เดด็ เผด็ แซ่บเสียเหลือเกนิ ใครท่ีชอบเมนูแซ่บ ๆ ตอ้ งลองเลย

วิธีทา

1.ใส่น้าลงในหมอ้ นาข้นึ ต้งั ไฟจนเดือด ใส่เน้ือหมูลงลวกพอสุก (ประมาณ 30 วินาที อยา่ ลวกนาน
เพราะเน้ือหมจู ะแขง็ ) ตกั ข้นึ สะเดด็ น้า จดั ใส่จานที่รองดว้ ยกา้ นคะนา้ เตรียมไว้
2.ผสมกระเทียม พริกข้หี นู น้าตาลทราย น้าปลา และน้ามะนาวเขา้ ดว้ ยกนั จนน้าตาลทรายละลาย ชิม
รสตามชอบ ราดลงบนหมทู ี่เตรียมไว้ โรยดว้ ยกระเทียมฝาน ใบสะระแหน่ และพริกแหง้ ทอดกรอบ
พร้อมเสิร์ฟ

42

นา้ พริกปลาร้าสับ

น้าพริกปลาร้าสับ คอื อาหารไทยโบราณ เมนูน้าพริก ทาจาก ปลารา้ และ เครื่องน้าพริก วิธีทาน้าพริก
ปลาร้าสับ และ เคลด็ ลบั การทาน้าพริกปลาร้า อาหารเพื่อสุขภาพ สาหรับคนกนิ คลีน

วธิ ที า

1. นาปลาร้ามาแกะเอากา้ งออก และสบั ใหล้ ะเอยี ด นาปลาร้าที่สับแลว้ คลุกเคลา้ กบั พริกข้หี นู
ตะไคร้ ขา่ อ่อน ใบมะกรูด กระชาย หอมแดง และกระเทียม

2. ตกั ใส่ถว้ ย ปรุงรสดว้ ยมะนาวและน้ามะกรูด

43

ขนมไทยของภาคอสี าน
ขนม ข้าวจ่ี

เป็นอาหารพ้นื บา้ นของภาคอีสานและภาคเหนือ ทาจากขา้ วเหนียวน่ึงทาเกลือป้ันเป็นรูปกลม
หรือรีเสียบไมน้ าไปยา่ งบนเตาถา่ น ไฟออ่ นพอเกรียมนามาชุบไข่ แลว้ นาไปยา่ งใหมจ่ ะเหลือง ดึงไมท้ ี่
เสียบไวอ้ อก ยดั น้าตาลออ้ ยเขา้ ไปแทน น้าตาลจะละลายเป็นไส้ และนิยมทากนั มากในช่วงเดือนสาม
ของทุกปี ซ่ึงจะมีการทาขา้ วจี่ไปทาบุญในงานประเพณีบญุ ขา้ วจ่ี อาจเป็นเพราะขา้ วเหนียวจะเสียเร็ว
ในตอนกลางวนั สมยั ก่อนขา้ วเหนียวจึงถูกทาเป็นขา้ วจ่ีแลว้ ห่อใบตองไปกินเป็นอาหารตอนทานา
หรือเดินทางไกล เพราะสามารถเก็บไดน้ านข้นึ

วิธที า

1. ผสมกะทิและเกลอื คนให้เกลือละลำย ใส่ลงในชำมข้ำวเหนียว นวดให้เข้ำกัน
2. ปัน้ ข้ำวเหนยี ว แล้วเสียบไม้ตรงกลำง
3. นำไปยำ่ งไฟอ่อนๆ ให้เกรียมเลก็ น้อย
4. ตไี ข่ไก่ให้เข้ำกนั นำข้ำวจช่ี ปุ ไข่
5. นำไปยำ่ งไฟอ่อนๆ อกี ครัง้ ให้เกรียมเล็กน้อย

44

ขนมข้าวโป่ ง

เป็นขนมพ้นื บา้ นภาคอีสาน นิยมในฤดหู นาวหลงั จากเก่ียวขา้ วแลว้ การทาเร่ิมจากนาขา้ วเหนียวที่
น่ึงสุกแลว้ ไปตาดว้ ยครกมอง เม่ือละเอยี ดแลว้ จะเอาใบตดหมตู ดหมาหรือยา่ นพาโหมขย้กี บั น้าแลว้
สลดั ใส่ครก เพื่อใหข้ า้ วเหนียวจบั ตวั กนั ดี นาน้าออ้ ยโขลกแลว้ ตาผสมลงในครกจนเหนียวไดท้ ่ี นา
น้ามนั หมทู ามือแลว้ ป้ันขา้ วเหนียวเป็นกอ้ นผสมกบั ไขแ่ ดง กดกอ้ นขา้ วเหนียวที่ป้ันใหเ้ ป็นแผน่ บางๆ
แลว้ วางบนใบตองท่ีทาน้ามนั หมแู ลว้ ตากแดดให้แหง้ เม่ือจะรับประทานจึงเอามาปิ้ งใหส้ ุก

วธิ ีทา

1.นาขา้ วเหนียวที่แช่น้ามาน่ึงใหส้ ุก แลว้ นามาเทลงในกระดง้ แลว้ คนไปมาให้ไอน้าออก
2.นาขา้ วเหนียวท่ีที่น่ึงสุกใหม่ไปโขลกใหล้ ะเอยี ดดว้ ยครกมอง
3.พอขา้ วเหนียวละเอยี ดพอประมาณใส่ไข่โขลกให้เขา้ กนั กบั ขา้ วเหนียว
4.เติมน้าตาลโขลกให้เขา้ กบั ขา้ วเหนียว
5.นาขา้ วเหนียวท่ีผสมกบั น้าตาลกบั ไข่เสร็จแลว้ นาไปป้ันเป็นกอ้ นกลมๆพอประมาณ นาไขแ่ ดงทีต่ ม้
สุกแลว้ ผสมให้เขา้ กนั แลว้ ทามือและทาแผน่ พลาสติกเพือ่ ไม่ใหแ้ ป้งติดกบั แผน่ พลาสติก แลว้ ใช้
ถงุ พลาสติกที่ตดั ไวว้ างบนแผน่ กระเบ้ืองท่ีทาความสะอาดเสร็จแลว้ นาขา้ วเหนียวที่ป้ันไวว้ างบนแผน่
พลาสติก
6.นาแผน่ ถุงพลาสติกวางทบั แลว้ นากระเบ้ืองวางทบั อกี ที แลว้ กดใหแ้ ป้งกระจายออกเป็นแผน่ วงกลม
7. แลว้ นาขา้ วโป่ งท่ที าเสร็จมาผ้ึงแดดไวป้ ระมาณ3-4วนั แลว้ เกบ็ ใส่กล่องปอดฝาใหส้ นิท
8.นาไปยา่ งไฟใหพ้ องข้ึนพอเหลอื งกส็ ามารถรับประทานได้

45

ขนมกระยาสารท

เป็นขนมไทย ทาจากถว่ั งา ขา้ วคว่ั และน้าตาล มกั ทากนั มากในช่วงสารทไทยแรม 15 ค่า เดือน 10
และบางทอ้ งถนิ่ นิยมรบั ประทานกบั กลว้ ยไข่ มีกล่าวถึงในนิราศเดอื นวา่ ขนมกระยาสารทเป็นขนม
โบราณ กระยาสารทน้ีเนื่องมาจาก ขา้ วมธุปายาส ซ่ึงเป็นอาหารอนิ เดียใชข้ า้ ว น้าตาล น้านม ผสมกนั
ซ่ึงนางสุชาดาหุงถวายพระพุทธเจา้ ส่วนผสมของกระยาสารทไทยมีขา้ วตอก ขา้ วเมา่ ถว่ั ลิสง งาควั่ ให้
สุกเสียก่อน แลว้ นามากวนกบั น้าออ้ ยกวนให้เหนียวกรอบเกาะกนั เป็นปึ ก จะทาเป็นกรอบเป็นกอ้ น
หรือตดั เป็นชิ้นๆ เกบ็ ไวไ้ ดน้ านทาจากพืชผลแรกไดก้ ระยาสารทเป็นของหวานจดั โดยมากจะกินกบั
กลว้ ยไขส่ ุก

วธิ ที า

1. นาถวั่ ลิสง งา ขา้ วเม่า มาคว่ั ใหส้ ุกพอประมาณ แลว้ พกั ไว้
2. นากะทิมาเคี่ยวกบั น้าตาลป๊ี บ จนน้าตาลละลาย จากน้นั ใส่แบะแซลงไปผสม เค่ยี วใหส้ ่วนผสม
ท้งั หมดเขา้ ดว้ ยกนั หรือจนเหนียวขน้ เป็นยางมะตูม
3. ใส่ถวั่ ลิสง ขา้ วตอก ขา้ วเม่า งาขาวท่ีคว่ั เตรียมไวล้ งไปผสมในน้ากะทิ เคี่ยวไปเรื่อยๆ โดยใชไ้ ฟออ่ น
ประมาณ 30 นาที
4. ตกั ใส่ถาดส่ีเหลี่ยม พกั ไวพ้ ออุ่น ตดั เป็นสี่เหลี่ยม พกั ไวใ้ หเ้ ยน็

46

ขนมข้าวต้มมดั

เป็นขนมชนิดหน่ึงท่ีทาดว้ ยขา้ วเหนียวผดั กบั กะทิ แลว้ นาไปห่อดว้ ยใบตองหรือใบมะพร้าวอ่อน ใส่
ไสก้ ลว้ ย นาไปน่ึงให้สุก ทางภาคใตใ้ ชข้ า้ วเหนียวกบั น้ากะทิ ห่อดว้ ยใบพอ้ เรียกห่อตม้ ถา้ ห่อดว้ ยใบ
มะพร้าว และมดั ดว้ ยเชือกเรียกห่อมดั ขนมแบบเดียวกบั ขา้ วตม้ ยงั พบในประเทศอนื่ อีก เช่นใน
ฟิ ลิปปิ นส์เรียก อบี อส หรือ ซูมนั ท่ีแบง่ ยอ่ ยไดห้ ลายชนิดเช่นเดียวกบั ขา้ วตม้ มดั ของไทย [1]

ขา้ วตม้ มดั อีกชนิดหน่ึงเรียก ข้าวต้มลกู โยน เป็นขนมท่ีใชใ้ นเทศกาลออกพรรษา ห่อดว้ ยใบ
พอ้ หรือยอดมะพร้าวเป็นรูปรี ขา้ งในเป็นขา้ วเหนียวผสมถวั่ ดาไมม่ ีไส้ ผกู เขา้ ดว้ ยกนั เป็นพวงแลว้
นาไปตม้ ส่วน ข้าวต้มมัดไต้ เป็นขา้ วตม้ ที่ห่อแลว้ มดั ใหม้ ีลกั ษณะเหมือนไตท้ ีใ่ ชจ้ ดุ ไฟ ไสเ้ ป็นถวั่ ทอง
โขลกกบั รากผกั ชี กระเทียม พริกไทย ใส่หมู มนั หมู ปรุงรสดว้ ยเกลือ น้า น้าตาลทราย ห่อดว้ ยใบตอง
เป็นแท่ง มดั เป็นเปลาะ 4-5 เปลาะ แลว้ นาไปตม้ บางทอ้ งท่ีใชเ้ ป็นขนมไหวเ้ จา้ ในเทศกาลตรุษจีนและ
สารทจีนดว้ ย

วิธีทา

1.เทกะทิลงหมอ้ เปิ ดไฟอ่อน ตามดว้ ยขา้ วเหนียว เกลือ ถว่ั ดา (จะนาไปน่ึงให้สุกก่อนหรือจะผดั
ไปพร้อมกบั ขา้ วเหนียวกไ็ ด)้ และน้าตาลทราย
2. ผดั ส่วนผสมทกุ อยา่ งให้เขา้ กนั ใชไ้ มพ้ ายคนไปเร่ือย ๆ จนขา้ วเหนียวดูดซึมน้ากะทิ และกะทิ
เร่ิมแห้ง
3. สาหรับคนท่ีหาใบตองไมไ่ ด้ หรือบางคนอยตู่ า่ งประเทศไม่สะดวกขบั รถไปซ้ือตามร้านเอเชีย
ก็จะใชก้ ระดาษไขแทน ห่อตามถนดั ไดเ้ ลย ใส่ไสก้ ลว้ ยหอมลงไปดว้ ย
4. นาไปน่ึงประมาณ 20-30 นาที กจ็ ะสุกน่ากิน แต่จะไมม่ ีกลิ่นหอมของใบตองนะคะ จะไดแ้ ค่
ความหอมของกะทิแทน

47

บ่ายมะขาม (มะขามกวน)

มะขามกวนมีส่วนประกอบของน้าตาล หวั กะทิ เน้ือมะพร้าวและนมขน้ หวานซ่ึงเป็นอาหาร
ใหส้ าร อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตใหพ้ ลงั งาน มะขามเปร้ียวมีสารท่ีช่วยระบายทอ้ ง มีฤทธ์ิ
เป็นยาถา่ ยออ่ น ๆ จงึ ช่วยการทางานของระบบขบั ถา่ ย ปัจจบุ นั ชาวบา้ นจึงนามะขามเปร้ียวมา
แปรรูปเป็นมะขามกวน ผลิตภณั ฑท์ ี่ ไดม้ ีรสแปลกไปจากเดิม รสชาติอร่อย

วิธีทา

1.ลา้ งมะขามเปี ยกให้สะอาด(ลา้ งหลายๆน้า)จากน้นั นาไปแช่ในน้าสะอาดสักครู่ใหญๆ่
เพ่อื ใหม้ ะขามนิ่มลง
2.เติมน้าสะอาด 1 กะละมงั หรือน้าสะอาดประมาณ 2-3 ถว้ ยขา้ วตม้ เทใส่มะขามเปี ยกขยาๆ
ใหไ้ ดน้ ้ามะขามเปี ยกท่ีขน้ ที่สุด
3.นาน้าตาลป๊ี บมาผสมในน้ามะขามเปี ยก แลว้ กวนๆให้น้าตาลป๊ี บมะขามใส่หมอ้ โดยผา่ นผา้
ขาวบางกรองให้สะอาด
4.นาน้าตาลและน้ามะขามท่ีกรองดีแลว้ ใส่กระทะข้นึ ต้งั เตาใชไ้ ฟปานกลางโรยเกลือป่ นสัก
คร่ึงชอ้ นชา คอ่ ยๆ เคย่ี วไปเร่ือยๆ คอยกวนให้ทว่ั ๆ จนกระทง่ั น้าเชื่อมเหนียวขน้ จงึ ค่อยยก
ลง

48

อาหารของชาวภาคใต้

ภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบไปดว้ ยจงั หวดั ท้งั หมด 14 จงั หวดั ดงั น้ี จงั หวดั กระบ่ี จงั หวดั
ชุมพร จงั หวดั ตรัง จงั หวดั นครศรีธรรมราช จงั หวดั นราธิวาส จงั หวดั ปัตตานี จงั หวดั พงั งา จงั หวดั
พทั ลงุ จงั หวดั ภูเกต็ จงั หวดั ยะลา จงั หวดั ระนอง จงั หวดั สงขลา จงั หวดั สตลู จงั หวดั สุราษฎร์
ธานี ภาคใต้ของไทยจะเป็นภมู ิภาคท่ีตดิ ทะเลเป็นส่วนใหญ่ อาหารของภาคใต้จะมีรสเผด็ และเคม็ เรา
ไดร้ วบรวม สูตรอาหารภาคใต้ มาเสนอต่อผชู้ ม อาหารใต้ มีความหลากหลาย ท้งั ตม้ ผดั แกง ทอด น่ึง
ยา่ ง

เอกลกั ษณ์ของอาหารใต้

อาหารภาคใต้ มีเอกลกั ษณ์สาคญั คือ รสชาติเผด็ ดว้ ยพริกแกงใต้ ท่ีมีเคร่ืองเทศตา่ งๆ พริกแกงใตส้ ี

เหลือง และ สะตอ กบั น้าบดู ู เป็น สัญลกั ษณ์ของอาหารภาคใต้ อาหารที่ใต้ รสชาติเผด็ ร้อน มีรสเคม็
รสเปร้ียว ไม่นิยมรสหวาน

เรื่องสีของอาหารน้นั ส่วนใหญ่จะเป็น สีเหลืองจากขมิน้ รสเคม็ น้นั กจ็ ะไดจ้ ากกะปิ เป็นตน้ อาหาร
ภาคใต้ รวมสูตร เมนู และวธิ ีทาอาหารปักษใ์ ต้ รสเดด็ วฒั นธรรม การกิน ภาคใต้ สูตรวิธีการทาอาหาร
ไทยประเภท-อาหารไทยภาคใต้ เมนูอาหารภาคใต้ ตม้ ผดั แกง ทอด หลากเมนู อร่อยๆ พร้อม อาหาร
ภาคใต้ เป็นอาหารที่มีรสชาติเผด็ ร้อน มีรสเคม็ เปร้ียว

ชาวใตน้ ิยมใชก้ ะปิ ในการประกอบอาหาร อาหารที่ปรุงในครัวเรือนก็เหมือนๆกบั อาหารไทยทวั่ ไป
แตร่ สชาติจะจดั จา้ นกวา่ ภาคอนื่ ๆ อาหารพืน้ บ้านภาคใต้ ทว่ั ไป มีลกั ษณะผสมผสานระหวา่ งอาหาร
ไทยพ้นื บา้ นกบั อาหารอินเดียใตเ้ ช่น น้าบดู ู ซ่ึงไดม้ าจากการหมกั ปลาทะเลสดผสมกบั เมด็ เกลือ

49

ไข่ขมนิ้

คอื อาหารของภาคใต้ โดยใชไ้ ขต่ ม้ ผดั เครื่องขมิน้ ควรเลือกใชข้ มิน้ ของใต้ หอม
อร่อยๆ ไข่ขมิน้ ลกั ษณะคลา้ ยไขพ่ ะโล้ แต่ มีความจดั จา้ นมากกวา่ และ หอมกล่ินขมิน้ ไข่
ตม้ ใหต้ ม้ ไข่แบบไมต่ อ้ งสุกมาก ให้เป็นแบบไขย่ างมะตมู เน่ืองจากไข่ตม้ ตอ้ งนาไปเคี่ยวกบั
ซอสตอ่ จะไดไ้ ข่ที่สุกและไมส่ ุกเกินไป ไข่แดงจะไมแ่ หง้ เกินไป น่ารับประทาน

วธิ ีทา

1.เริ่มจากการตม้ ไขไ่ ก่ และ ไขน่ กกระทา ใหส้ ุก โดยให้สุกแบบไขม่ ะตูม ไม่ตอ้ งให้ไข่แดงสุก
มากเกินไป ปลอกเปลือก และ พกั เอาไวก้ ่อน
2.เตรียม รากผกั ชี กระเทียม พริกไทย และ ขมิน้ นาส่วนผสมท้งั หมดมาโขรกให้ละเอียด เป็นเน้ือ
เดียวกนั
3.ต้งั กระทะน้ามนั ใส่ รากผกั ชี กระเทียม พริกไทย และ ขมนิ้ โขรกละเอียด ลงไปผดั ให้กลิ่น
หอม
4.จากน้นั ใส่ น้าตาลป๊ี บ ลงไปผดั เค้ียวจนน้าตาลเปล่ียนเป็นสีน้าตาล
5.เติมน้าซุปกระดูกลงไป ปรุงรสดว้ ยเกลือป่ น
6.ใส่ไขต่ ม้ ท่ีเตรียมไวล้ งไป เค้ยี วสักพกั ให้สีของไขเ่ ปลี่ยน และ ตวั ไขเ่ กาะซอสขมิ้น

50

แกงค่วั หอยแครง

แกงควั่ หอยแครงใบชะพลู เมนูเดด็ ของขา้ วแกงปักษใ์ ต้ ความขน้ ของกะทิและความเผด็ ร้อนของ
เคร่ืองแกงใตอ้ ยา่ งน้าพริกแกงคว่ั ความเผด็ ร้อนเขม้ ขน้ ทานคกู่ บั ของทอด ไขต่ ม้ และผกั สด
กลายเป็นม้ือท่ีสมบรู ณ์แบบอีกม้ือหน่ึง

วธิ ีทา

1.แบง่ กะทิเป็น 3 ส่วน นาส่วนแรกผกั กบั พริกแกง
2พอกะทิเริ่มงวด ค่อยๆเติมกะทิลงไปอีก 2 คร้ังจนหมด
3เติมน้าสะอาด
4รอจนเดือด ปรุงรสดว้ ยน้าตาลมะพร้าว และน้าปลาตามชอบ
5.ใส่หอยขม
6.รอจนเดือด ใส่ใบชะพลแู ละชะอมลงไป
7.รอจนผกั สุก ตกั ใส่ชามพร้อมเสิร์ฟ ทานกบั ขา้ วสวยร้อนๆ


Click to View FlipBook Version