The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sky.khonklang, 2021-11-04 04:07:28

หน่วยที่ 8 การเล่นกีฬาพื้นฐาน ป.4

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี ๘

การเลน่ กฬี าพนื้ ฐาน

ตวั ชวี้ ดั

๑. เล่นกฬี าพน้ื ฐานอย่างนอ้ ย ๑ ชนิด (พ ๓.๑ ป.๔/๔)
๒. ออกกาลงั กาย เล่นเกม และกฬี าท่ตี นเองชอบ และมคี วามสามารถในการวเิ คราะห์

ผลพฒั นาการของตนเองตามตวั อย่าง
และแบบปฏบิ ัติของผู้อนื่ (พ ๓.๒ ป.๔/๑)
๓. ปฏิบัตติ ามกฎ กตกิ าการเลน่ กีฬาพ้นื ฐาน
ตามชนิดกฬี าทีเ่ ลน่ (พ ๓.๒ ป.๔/๒)

ผังสาระการเรยี นรู้

ห่วงข้ามตาข่าย คณุ คา่ ของการเลน่ กฬี า
แชรบ์ อล
แฮนดบ์ อล

การเลน่ กฬี าพน้ื ฐาน

การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน

หลักในการเลน่ กฬี า

การเลน่ กีฬาพ้นื ฐาน

กีฬาเป็นกิจกรรมการออกก้าลังกายเมือ่ มเี วลาว่าง เพ่อื ท้าให้

๑.สขุ ภาพร่างกายแขง็ แรง กีฬาสามารถแบ่งตามจา้ นวนผเู้ ลน่ ได้ ดังนี
กฬี าประเภทบุคคล คือ กีฬาทีใ่ ชค้ วามสามารถ
ของผูเ้ ล่นแต่ละคนในการแขง่ ขัน เช่น กรฑี า มวย วา่ ยน้า
เทเบลิ เทนนสิ
๒. กีฬาประเภทคู่ คอื กีฬาท่ีมีผเู้ ล่นในแตล่ ะทีม
จา้ นวน ๒ คน รว่ มกนั เล่นหรอื แขง่ ขันกบั ฝ่ายตรงข้าม
ท่มี ีจา้ นวนเท่ากัน เชน่ แบดมนิ ตนั เทนนสิ เทเบิลเทนนิส

๓. กีฬาประเภททีม คอื กีฬาทตี่ ้องใช้ความสามารถ

ของผูเ้ ลน่ มากกวา่ ๒ คนขนึ ไปรว่ มกนั เล่นหรอื แข่งขนั เช่น
ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล แฮนดบ์ อล

นอกจากนกี ฬี าแตล่ ะชนิดจะมกี ารใช้อปุ กรณ์แตกต่างกนั

๑.ถ้าแบง่ ประเภทกีฬาตามอุปกรณ์ แบ่งได้ ๒ ประเภท ดังนี
กีฬาท่ไี ม่ตอ้ งใช้อปุ กรณป์ ระกอบการเลน่ หรอื แขง่ ขนั
เชน่ วิ่ง กระโดดไกล ว่ายนา้ มวย ยูโด
๒. กฬี าที่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ประกอบการเลน่ หรอื แข่งขนั
เชน่ ฟตุ บอล บาสเกตบอล วอลเลยบ์ อล เปตอง เทนนิส
ตะกรอ้ แชร์บอล แฮนดบ์ อล

กีฬาว่ายน้า กฬี าวอลเลย์บอลมลี กู บอล
ไม่ตอ้ งใชอ้ ปุ กรณ์ประกอบการเล่น เป็นอุปกรณป์ ระกอบการเลน่

กีฬาพืนฐานทีเ่ หมาะสมกบั วยั และควรฝกึ เลน่ มีดงั นี

๑. ห่วงขา้ มตาข่าย
ห่วงขา้ มตาขา่ ยเปน็ กฬี าทเี่ ล่นได้
ทงั ประเภทบคุ คลและประเภทคทู่ ต่ี อ้ งอาศยั
ความสมั พนั ธข์ องระบบประสาทมอื และตา
มวี ธิ ีการเล่นและกตกิ า ดงั นี

วธิ กี ารเล่น

วธิ กี ารเล่นห่วงข้ามตาข่าย มีดงั นี
๑. ผเู้ ลน่ มี ๒ ฝา่ ย ฝา่ ยละไม่เกนิ ๒ คน (ประเภทบคุ คลและ

ประเภทคู่)

๒. วิธีเล่น ให้ผู้เล่นทัง ๒ ฝา่ ย เลอื กผเู้ ลน่ ฝ่ายละ ๑ คน
แล้วเข้าประจา้ ที่ จากนันใหเ้ ริม่ เล่นโดยสง่ หว่ งยาง
ข้ามตาข่ายใหฝ้ ่ายตรงข้ามรบั

๓. การไดค้ ะแนน ผ้เู ล่นจะได้คะแนนเมอื่ ฝา่ ยส่ง สง่ ห่วงยาง
ให้ฝ่ายตรงขา้ มรับ ถ้ารับไมไ่ ดฝ้ ่ายส่งกจ็ ะได้ ๑ คะแนน

กตกิ าการเลน่

กติกาในการเล่นหว่ งข้ามตาขา่ ย ผ้เู ล่นตอ้ งปฏิบตั ิ ดงั นี
๑. ผ้เู ลน่ ต้องจับหว่ งยางมอื เดยี ว จะใชม้ ือข้างใดจับก็ได้
๒. ฝ่ายสง่ หา้ มส่งหว่ งยางเหนือไหลข่ ณะส่งห่วงยางออกจากมือ
๓. ในการส่งโต้กัน ผู้เล่นจะต้องสง่ ห่วงยางหลงั จากท่ตี น

ไดจ้ บั หว่ งยางแลว้ เท่านัน

๔. ผูเ้ ล่นตอ้ งสง่ ห่วงยางใหข้ า้ มบนตาขา่ ย ห้ามส่งออ้ มไปขา้ งเสา

๕. ห้ามผูเ้ ลน่ เข้าไปยนื ในเขตแดนกลางหรือเหยียบเสน้ แดนกลาง
ในสนาม

๖. เมือ่ รับห่วงยางดว้ ยมือขา้ งใดต้องส่งหว่ งยางดว้ ยมอื ข้างนัน
และตอ้ งสง่ หว่ งยางกลบั ทนั ทีจะถอื ไว้ในมือนานไม่ได้

๗. ผลการแขง่ ขนั ฝ่ายใดได้ ๑๕ คะแนนกอ่ นเป็นฝา่ ยชนะ
ในเกมนนั แตห่ ากได้ ๑๔ คะแนนเท่ากนั ตอ้ งเล่นตอ่ ไป
จนฝา่ ยใดฝา่ ยหน่ึงมคี ะแนนน้าไป ๒ คะแนนถือว่าเปน็
ฝ่ายชนะ การแขง่ ขนั จะแข่งทังหมด ๓ เกม
ฝา่ ยท่ีได้ ๒ ใน ๓ เกมก่อนถอื ว่าชนะการแข่งขนั

อปุ กรณ์การเล่นและสนาม

อุปกรณก์ ารเลน่ ไดแ้ ก่ ห่วงยาง และตาขา่ ย
สนาม มีลกั ษณะ ดังนี
๑. มคี วามกวา้ ง ๑๗ ฟตุ ยาว ๔๔ ฟตุ
๒. มเี สน้ บอกเขตแดนกลางห่างจากตาขา่ ยด้านละ ๓ ฟุต
๓. ตาขา่ ยสูงจากพนื สนาม ๕ ฟตุ ๑ นิว และยาว ๑๗ ฟตุ

สนามหว่ งข้ามตาขา่ ย

ทกั ษะในการเลน่

๑.การสง่ หว่ งยาง มี ๔ วิธี ดังนี
ส่งห่วงตัง คอื การส่งหว่ งยางท่ลี กั ษณะของหว่ งยาง
จะอยใู่ นแนวตงั ฉากกบั พนื

การสง่ ห่วงตงั

๒. ส่งห่วงแบน คอื การส่งห่วงยางทีล่ ักษณะของหว่ งยาง
จะอยูใ่ นแนวนอนขนานกับพนื
การสง่ ห่วงแบน

๓. ส่งหว่ งเอียง คอื การสง่ ห่วงยางที่ลกั ษณะของหว่ งยาง
ท้ามุมกบั พืน
การสง่ หว่ งเอยี ง

๔. สง่ หว่ งพลิว คอื การสง่ ห่วงยางทลี่ ักษณะของห่วงยาง
ไมอ่ ยนู่ งิ่
การสง่ หว่ งพลิว

การรับหว่ งยาง

ให้กางนิวหัวแมม่ อื ออก นิวอ่ืนตดิ กนั รบั ห่วงยาง
โดยให้ห่วงยางอยรู่ ะหว่างนิวชกี ับนวิ หวั แม่มือแล้วจับใหแ้ น่น
ถ้าห่วงยางลอยมาทางด้านหน้าใหย้ กมอื รับสกดั หนา้ ห่วง
ถ้าหว่ งยางลอยมาต้่าใหห้ งายฝา่ มือรับ ถ้าหว่ งยางลอยมา
ลักษณะพลวิ ใหก้ างมือออก เมื่อหว่ งกระทบกบั มอื ใหข้ ย้มุ
นิวมอื ทังหา้ จับหว่ งยางไว้โดยเรว็

๒. แชร์บอล
แชรบ์ อลเปน็ กฬี าประเภททมี ทเ่ี ปน็ พนื ฐาน
ของการเลน่ กฬี าบาสเกตบอล ชว่ ยทา้ ให้ร่างกายแข็งแรง
สรา้ งความสามคั คใี นหม่คู ณะ และฝกึ ให้เปน็ คน
มนี า้ ใจนักกฬี า

อุปกรณ์การเลน่ และสนาม

๑. อปุ กรณก์ ารเล่น ได้แก่ ลกู บอล ตะกร้า และเก้าอี
๒. สนาม มีความกวา้ ง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สนาม

แบ่งเป็นสองสว่ นเท่า ๆ กันดว้ ยเส้นแบ่งแดน (ขนาดสนามนี
เปลยี่ นแปลงไดต้ ามความเหมาะสม) ท่จี ดุ กงึ่ กลางของเส้น
แบง่ แดนให้เขียนวงกลมรศั มี ๑.๘๐ เมตร ทีจ่ ุดกงึ่ กลาง
ของเส้นหลังทงั สองดา้ น เขยี นวงกลมรศั มี ๓.๐๐ เมตร ในสนาม

เขตนีเรยี กว่า เขตผ้ปู ้องกันตะกร้า

๓. เส้นโทษ ถดั จากจุดกง่ึ กลางเส้นหลังเขา้ ไปในสนาม

๘.๐๐ เมตร ลากเส้นให้ขนานกับเส้นหลงั ยาว ๕๐ เซนตเิ มตร
เสน้ ทกุ เส้นกว้าง ๕ เซนตเิ มตร และเป็นสว่ นหนึง่ ของเขตนัน ๆ

๓.๐๐ เมตร

สนามแชร์บอล

กติกาการเล่น

ผูเ้ ล่นตอ้ งปฏบิ ัตติ ามกตกิ าโดยทวั่ ไป ดังนี

๑. ห้ามใชเ้ ท้าเล่นลกู บอล
๒. ห้ามเล่นดว้ ยความรุนแรง
๓. ห้ามครอบครองลูกบอลไว้นานเกิน ๓ วนิ าที
๔. ห้ามเดนิ หรอื วง่ิ ในขณะทล่ี ูกบอลอยใู่ นมือ
๕. หา้ มปดั ลกู บอลท่ีอยใู่ นมอื ของอีกฝ่ายหน่งึ

๖. ห้ามใชม้ อื เข่ยี ลูกบอลไปตามพนื เกนิ ๑ ครัง
๗. หา้ มผูป้ ้องกนั ประตูสมั ผัสเกา้ อขี องผู้ถือตะกรา้
๘. ห้ามเลียงหรอื ทมุ่ ลูกบอลลงบนพนื สนามแลว้ รับไวอ้ กี
๙. ห้ามส่งลกู บอลใหผ้ ูเ้ ล่นฝา่ ยเดยี วกนั โดยท่มี อื ของผู้สง่

ยังจับลูกบอลอยู่ (หา้ มสง่ มอื ต่อมือ)
๑๐. ผปู้ ้องกันตะกรา้ เพียงคนเดียวเท่านัน

ทมี่ ีสิทธิเ์ ขา้ ไปในเขตผู้ปอ้ งกนั ตะกร้า

ผ้เู ล่น

ผู้เลน่ มี ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๑๒ คน เป็นผเู้ ล่นในสนาม
๗ คน ผเู้ ลน่ ส้ารอง ๕ คน แต่ละฝ่ายจะมีผถู้ อื ตะกร้า ๑ คน
ผู้เล่นในสนาม ๕ คน และเปน็ ผปู้ ้องกนั ตะกรา้ อยูใ่ นเขต
ผูป้ ้องกนั ตะกร้า ๑ คน ผูป้ อ้ งกนั ตะกร้านี สามารถออกมา
ร่วมเลน่ ในสนามได้

วิธีการเล่น

ให้ผ้เู ลน่ ทัง ๒ ฝ่าย ทา้ การเสีย่ งเพื่อเลอื กแดน
แล้วเขา้ ประจ้าทใี่ หผ้ ูเ้ ล่นฝ่ายละ ๑ คน เขา้ มายนื ในวงกลม
กลางสนาม เริม่ เลน่ โดยผตู้ ัดสนิ โยนลกู บอลขึนระหวา่ งผ้เู ล่น
ทัง ๒ ฝ่ายทีอ่ ยใู่ นวงกลม และใหผ้ ู้เล่นทงั ๒ กระโดดปัดลกู บอล
ไปใหฝ้ ่ายของตนรับเพื่อไปโยนลูกบอลลงตะกรา้ ฝา่ ยตนเอง
เมอ่ื ฝา่ ยใดท้าประตไู ดห้ รือทา้ ลกู บอลออกเส้นหลงั ให้อีกฝา่ ยหนึง่
เปน็ ผสู้ ่งลูกบอลเข้ามาเลน่ ใหม่

การนบั คะแนน

๑. ประตทู ีท่ า้ ได้จากการโยนลกู บอลลงตะกรา้ จะได้

๒ คะแนน แต่ถ้าได้จากลกู โทษจะได้ ๑ คะแนน

๒. ฝา่ ยท่ไี ด้คะแนนมากกวา่ ในเวลาที่กา้ หนดเป็นฝ่ายชนะ

เวลาการแข่งขัน

๑. เวลาการแขง่ ขันแบ่งออกเปน็ ๒ ครงึ่ คร่ึงละ ๒๐ นาที

พักระหว่างครง่ึ ๕ นาที (เวลาการแข่งขนั นีอาจเปลี่ยนแปลง
ไดต้ ามความเหมาะสม) เมอ่ื เร่มิ แข่งขันครึ่งเวลาหลงั

และเวลาเพมิ่ พเิ ศษแต่ละชว่ งใหเ้ ปลย่ี นแดนกนั แต่ละทีม
ขอเวลานอกไดค้ รง่ึ เวลาละ ๒ ครงั ครงั ละ ๑ นาที
เมอื่ ผลการแข่งขนั เสมอกันให้ต่อเวลาเพมิ่ พิเศษอีก
ช่วงละ ๕ นาที จนกวา่ จะมผี ลแพ้ชนะกนั
หรอื มีขอ้ ตกลงเปน็ อยา่ งอื่น

๒. การขอเวลานอกในเวลาเพมิ่ พิเศษได้ชว่ งละ ๑ ครงั
๓. ทมี ใดท่ีมาแข่งขันชา้ กวา่ ก้าหนดเวลาการแขง่ ขนั ๑๕ นาที

ใหป้ รับเปน็ แพ้

ทักษะในการเล่นแชร์บอล

๑.ในการเล่นแชรบ์ อล ผู้เลน่ ควรฝึกทกั ษะ ดงั นี
การสร้างความคนุ้ เคยกบั ลูกบอล

ขัน้ ที่ ๑
จับคฝู่ ึกรับ-ส่งลกู บอลระดบั ต่าง ๆ ดังนี กระโดดรบั ลกู บอล

ทส่ี ูงกวา่ ศีรษะ ถอยหลงั รับลกู บอลท่ีเลยไปขา้ งหลงั วง่ิ เข้าไป
รับลูกบอลทม่ี าไม่ถงึ ยอ่ เข่ารบั ลูกบอลท่ีตา่้ กวา่ เขา่ขั้นท่ี ๒
แขง่ ขนั รับ-สง่ ลกู บอล โดยแบ่งกลมุ่ ๓-๔ กลุ่ม เขา้ แถวตอน

เรม่ิ เล่นโดยคนหัวแถวสง่ ลูกบอลข้ามศรี ษะตอ่ ๆ กนั ไปจนถึง
คนท้ายแถว แล้วคนท้ายแถวส่งลกู บอลลอดขาให้คนข้างหน้า
ตอ่ ๆ กันไปจนถึงคนหัวแถว
แถวใดท้าเสรจ็ กอ่ นเป็นฝ่ายชนะ

การแข่งขันรบั -ส่งลกู บอล
เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลกู บอล

๒. ทักษะการรบั -ส่งลูกบอล
๑) การส่งลกู บอลสองมอื ระดบั อก ยืนเท้าแยกห่างกนั
พอสมควร จบั ลกู บอลไว้ระดับอก แล้วผลักลูกบอล
ออกจากอกพร้อมก้าวขาไป
ข้างหน้า ๑ ก้าว

๒) การสง่ ลกู บอลมือเดียวเหนอื ไหล่ ใช้มอื ถือลูกบอล
ประคองไวร้ ะดบั ไหล่ มอื อกี ขา้ งหนง่ึ เหยยี ดไปขา้ งหนา้ ส่งลกู บอล
โดยหักขอ้ มอื ท่ีถือลกู บอลไปข้างหนา้ เพื่อเพิ่มแรงสง่ ลูกบอล
ให้แรงขึน

๓) การสง่ ลูกบอลสองมือเหนอื ศรี ษะ ใชม้ อื ทังสองจับลกู บอล
อย่เู หนอื ศรี ษะ กางขอ้ ศอกเล็กน้อยตามองผู้รบั หกั ข้อมอื ไปขา้ งหลัง
แลว้ สลัดไปข้างหน้า พรอ้ มกบั กา้ วเท้าใดเท้าหนึ่งออกไปข้างหน้า

๔) การสง่ ลูกบอลสองมอื ล่าง ก้มตัวและย่อตัวลงเลก็ นอ้ ย
จบั ลกู บอลใหอ้ ยู่ระดบั เอว การปลอ่ ยลูกบอลใหส้ ลัดมอื
ปลอ่ ยลกู บอลออกไปในระยะใกล้ ๆ

๕) การส่งลูกบอลกระดอน ยนื เทา้ แยกหา่ งกนั พอสมควร
จบั ลูกบอลใหอ้ ยูใ่ นระดับอก แลว้ ผลักลกู บอลออกไป
โดยให้กระทบกบั พนื แลว้ กระดอนไปข้างหน้า

๖) การส่งลูกบอลมอื เดียว ถา้ สง่ ด้วยมอื ขวาให้ใชม้ อื ขวา
จับด้านหลังลกู บอล ดึงลกู บอลไปขา้ งหลังชิดล้าตัว กา้ วเท้าซา้ ย
ไปข้างหนา้ พร้อมมอื ขวาส่งลูกบอลในลกั ษณะหงายมอื

๗) การรับลกู บอลสองมอื ยนื เท้าแยกห่างกันพอสมควร
ใช้สองมอื จบั ลูกบอลท่ีลอยมา แลว้ ดงึ ลกู บอลไว้ระดบั อก หรือ
อาจก้าวเทา้ ข้างใดข้างหนง่ึ ไปยงั ทิศทางท่ีลกู บอลลอยมา
แล้วใช้สองมอื รับลกู บอล

๘) การยิงประตู
การยิงประตมู ือเดยี ว จับลกู บอลด้วยมือท่ตี นเองถนดั
อีกมอื หน่งึ ช่วยประคองไว้ งอเข่าเล็กน้อย ตามองไปทตี่ ะกร้า
พรอ้ มกับยกลูกบอลขึนใหอ้ ยเู่ หนอื ศรี ษะ แล้วยดื ตวั ขึน พร้อมกับ
ผลกั ลูกบอลดว้ ยมือทถี่ นดั ไปยังตะกรา้
การยงิ ประตสู องมอื จบั ลกู บอล ๒ มอื
ยกลูกบอลให้อย่เู หนือศีรษะ ยอ่ เข่าเลก็ นอ้ ย
ตามองไปทต่ี ะกร้าแล้วยดื ตวั ขนึ พรอ้ มกบั ผลัก
ลูกบอลไปเหนือศรี ษะ

๓. แฮนด์บอล
แฮนด์บอลเป็นกีฬาประเภททมี ทด่ี ัดแปลง
มาจากการเล่นกฬี าฟุตบอล และบาสเกตบอล
การเล่นกฬี าแฮนด์บอล ผู้เล่นจะต้องมคี วามรวดเร็ว
ว่องไว และมคี วามสามารถทางกีฬาหลาย ๆ อยา่ ง
ผสมผสานกนั ซง่ึ มวี ธิ ีการเลน่ และกฎ กติกาการเล่น
ดังนี

ผูเ้ ล่น สนาม ลกู บอล วธิ กี ารเลน่ และการได้ประตู

๑. ผ้เู ลน่ มี ๒ ฝ่าย ฝา่ ยละ ๑๒ คน ลงสนามครังละไม่เกิน
๒.๗ คน โดยเปน็ ผู้เลน่ ในสนาม ๖ คน และผ้รู ักษาประตู ๑ คน

สนาม มลี กั ษณะ ดงั นี

๒.๑ มีความกวา้ ง ๒๐ เมตร และความยาว ๔๐ เมตร

๒.๒ มีเสน้ แบ่งกงึ่ กลางสนาม เรียกว่า เส้นแบ่งเขตแดน

๒.๓ ประตสู ูง ๒ เมตร กวา้ ง ๓ เมตร๓. ลูกบอล ใช้ลกู แฮนด์บอลทา้ ดว้ ยหนงั ทรงกลม
๔. วิธีการเล่น เวลาการแข่งขันแบ่งออกเปน็ ๒ ครงึ่ คร่ึงละ

๓๐ นาที เรม่ิ เล่นโดยใหผ้ เู้ ลน่ ๒ ฝา่ ย เสย่ี งเลือกแดนแลว้ เขา้
ประจ้าต้าแหน่งต่าง ๆ จากนนั ใหผ้ ู้เลน่ ฝ่ายทีไ่ ม่ได้เลอื กแดน

๕.สง่ ลกู บอลเล่นกอ่ น ซ่งึ จะเรม่ิ สง่ จากจุดก่ึงกลางสนาม
การไดป้ ระตู จะได้ประตูกต็ ่อเมอื่ ลูกบอลผา่ นเส้นประตู

ระหวา่ งเสาภายใต้คานประตู โดยผเู้ ลน่ ฝา่ ยท่ีท้าประตู
ไม่ท้าผดิ กติกา ถ้าฝา่ ยใดท้าลูกบอลเข้าประตูตวั เอง
ถอื วา่ ฝ่ายตรงขา้ มได้ประตูไป

กตกิ าการเลน่

๑.ในการเล่นแฮนด์บอล ผเู้ ลน่ ต้องปฏบิ ัติ ดังนี
หา้ มใหส้ ่วนของรา่ งกายตังแต่เขา่ ลงมาสมั ผสั ลูกบอล
ยกเวน้ ผูร้ กั ษาประตู

๒. ถอื ลกู บอลเคลอื่ นท่ไี ดแ้ ต่ไม่เกนิ ๓ กา้ ว
๓. ครอบครองลูกบอลได้ไม่เกนิ ๓ วนิ าที ไมว่ ่าจะเป็น

การถอื ลกู บอลหรอื จบั ลูกบอลไว้ขณะท่ีลูกบอลอยู่ในสนาม

๔. ห้ามแย่งหรือตีลูกบอลในขณะที่คู่ต่อสูถ้ อื ลกู บอลอยู่
๕. สามารถเล่นลูกบอลขณะทน่ี ั่ง คุกเข่า หรอื นอนอยู่บนพนื
๖. ห้ามผลกั ดัน หรอื ชนค่ตู ่อสู้
๗. ห้ามเข้าในเขตประตูยกเวน้ ผรู้ ักษาประตู
๘. การเลยี งหรือกระดอนนัน ผู้เลน่ สามารถใช้สว่ นตา่ ง ๆ

ของร่างกายถกู ลูกบอลและเลียงลูกบอลไปบนพืน เม่อื ลกู บอล
ถกู ผู้เล่นคนอ่นื หรอื เสาประตู ผเู้ ลน่ มีสิทธิท์ ่จี ะแตะหรือกระแทก
ลูกบอลและจบั ไดอ้ กี ครงั

ทักษะในการเล่น

กอ่ นการเล่นกฬี าแฮนดบ์ อล จะต้องฝกึ ทักษะพืนฐาน

๑.ของการเลน่ ใหเ้ กิดความช้านาญ โดยมีขนั ตอนการฝึก ดงั นี
การรบั -ส่งลกู บอล
การสง่ ลกู บอลสองมือระดบั อก
ยืนเทา้ แยกหา่ งกนั พอสมควร จบั ลูกบอล
ใหอ้ ยู่ระดบั อก โน้มตัวไปข้างหนา้ ก้าวเท้า
ข้างที่อย่ตู รงขา้ มกับมอื ท่ีถนดั ไปขา้ งหน้า ๑ กา้ ว
พรอ้ มกบั ส่งลกู บอลออกไปให้แขนเหยียดตรง
เป็นการสง่ ลูกบอลระยะไกลท่ีมีความแม่นย้า

การสง่ ลูกบอลสองมอื เหนือศรี ษะ

ชูลกู บอลขนึ เหนอื ศีรษะ กางขอ้ ศอกเลก็ นอ้ ย
โยกแขนไปขา้ งหลังเล็กนอ้ ย แลว้ สง่ ลกู บอลออกไป
แขนเหยยี ดตรงพร้อมกับก้าวเท้าไปข้างหนา้
๑ กา้ ว จงั หวะเดยี วกับท่สี ่งลกู บอลออกไป

การสง่ ลกู บอลกระดอน

ยืนเท้าแยกหา่ งกนั เลก็ นอ้ ย จบั ลูกบอลให้อยู่ในระดบั
หนา้ อกแล้วผลักลูกบอล
ออกไปโดยใหก้ ระทบ
กบั พืนแล้วกระดอน
ไปขา้ งหน้า

การสง่ ลกู บอลมอื เดยี วเหนือศรี ษะ
จบั ลูกบอลดว้ ยมอื ข้างที่ถนัด
กา้ วเท้าตรงข้ามกับมอื ท่ถี นัดไปข้างหน้า
๑ กา้ ว เอนตัวไปข้างหลัง แขนท่อนลา่ ง
ตงั ฉากกับแขนท่อนบน พร้อมกบั ขว้าง
ลกู บอลออกไปขา้ งหนา้

การสง่ ลูกบอลสองมอื ลา่ ง

ย่อตัวลงเลก็ น้อย จบั ลกู บอลใหอ้ ยู่
ระดับเอว พร้อมกับปล่อยลกู บอลออกไป

การรับลกู บอลระดบั หน้าอก

เหยยี ดแขนทังสองไปข้างหน้า
กางนวิ มือออกทุกนิว นวิ หวั แม่มอื ทังสอง
เกือบชิดกัน เมอ่ื รับลูกบอลได้แลว้ ให้ดงึ
เข้าหาล้าตวั


Click to View FlipBook Version