The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนหลักสังคม-ม.3-เทอม-1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suriyun, 2019-10-24 04:06:17

แผนหลักสังคม-ม.3-เทอม-1

แผนหลักสังคม-ม.3-เทอม-1

แผนหลักเพือ่ การจดั การเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม
วิชาสงั คมศกึ ษา รหัสวิชา ส 23101
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

จดั ทาโดย

นายสุริยันต์ แสงมล
ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

นางสาวกองทรัพย์ กมุ ไธสง
ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะ -

นายนฤนาท สามารถกลุ
ตาแหน่ง ครผู ูช้ ว่ ย วิทยฐานะ -

โรงเรียนพุทไธสง
อาเภอพุทไธสง จงั หวดั บุรรี ัมย์
สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 32

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรยี นพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวดั บรุ รี มั ย์

ท…ี่ ……………………. วนั ที่ 7 เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 2561

เร่อื ง ส่งแผนหลักเพอื่ กำรเรียนรู้ (Test-blueprint)

เรยี น ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนพุทไธสง

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยสุริยันต์ แสงมล นำงสำวกองทรัพย์ กุมไธสง และ นำยนฤนำท สำมำรถกุล
รับผิดชอบสอน รำยวิชำสังคมศึกษำ รหัสวิชำ ส 23101 จึงขอส่งแผนหลักเพ่ือกำรเรียนรู้ (Test-blueprint)
ในรำยวิชำสงั คมศึกษำ รหัสวิชำ ส 23101 เพอ่ื พจิ ำรณำ

จงึ เรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

ลงชอ่ื ............................................................. ลงชอ่ื .............................................................
(นำยสุริยันต์ แสงมล) (นำงกองทรพั ย์ กุมไธสง)
ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐำนะ -
ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐำนะ ครชู ำนำญกำร

ลงชอื่ .............................................................
(นำยนฤนำท สำมำรถกุล)

ตำแหนง่ ครูผูช้ ่วย วิทยฐำนะ -

ควำมคิดเหน็ ของหัวหนำ้ กล่มุ สำระฯ ควำมคิดเหน็ ของรองผอู้ ำนวยกำรฝำ่ ยวิชำกำร
...................................................................... ............................................................................
...................................................................... ............................................................................

ลงช่ือ................................................ ลงชื่อ...................................................................
(นำยปฏญิ ญะ สงั สะนำ) (นำยชำญ สิ่วไธสง)

ตำแหนง่ หวั หนำ้ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ ตำแหนง่ รองผ้อู ำนวยกำรฝ่ำยวชิ ำกำร

ควำมคดิ เห็นของผ้อู ำนวยกำร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ลงชือ่ ................................................
(นำยประชยั พรสง่ำกลุ )

ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี นพทุ ไธสงตารางที่ 1 กำรวิเครำะห์ค
เป็นกิจกรรมสกู่ ำรเร

มาตรฐาน ตวั ชี้วดั

สาระที่ 1 พระพุทธศาสนา ม.3/1 กำรเผยแผแ่ ละกำรนบั ถอื

มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเขำ้ ใจประวตั ิ พระพุทธศำสนำของประเทศตำ่ งๆทวั่ โ

ควำมสำคญั ศำสดำ หลกั ธรรมของ ม.3/2 ควำมสำคญั ของพระพุทธศำสน

พระพุทธศำสนำหรือศำสนำทตี่ นนับถอื และ สงั คมโลก

ศำสนำอน่ื มีศรัทธำท่ีถูกตอ้ ง ยดึ ม่ัน และ ม.3/3 สมั มนำพระพทุ ธสำสนำกบั เศร

ปฏิบตั ติ ำมหลกั ธรรมเพื่ออยูร่ ่วมกนั อย่ำง พอเพียง

สันตสิ ุข ม. 3/4 พทุ ธประวตั ิจำกพระพุทธรปู ป

ต่ำงๆและสรปุ พทุ ธประวัติ

ม.3/5 พทุ ธสำวก พุทธสำวกิ ำ และพุท

ศำสนำนิกชนตัวอย่ำง

ม.3/6 อธิบำยสงั ฆคณุ และขอ้ ธรรมสำ

กรอบอรยิ สัจ ๔ หรือหลักธรรมของศ

ตนนบั ถือตำมทก่ี ำหนด

ม3/7 เหน็ คณุ คำ่ และวิเครำะหก์ ำรปฏ

ตำมหลกั ธรรมในกำรพัฒนำตนเพื่อ

เตรียมพรอ้ มสำหรบั กำรทำงำนและกำ

ครอบครัว

ม3/8 เหน็ คณุ ค่ำของกำรพฒั นำจติ เพือ่

เรียนรู้และดำเนนิ ชีวติ ดว้ ยวธิ ีคิดแบบโ

คำสำคัญ (Key Word) ที่
รียนรหู้ รือกำรปฏิบัติ

โลก คาสาคญั (Key word) วเิ คราะหค์ าสาคญั ท่ีต้องนาสกู่ ารจดั กิจกรรมการ
นำที่มีต่อ เรียนรู้
อธบิ ำย
รษฐกิจ วเิ ครำะห์ 1. อธิบำยสงั ฆคุณและข้อธรรมสำคญั ในกรอบ
อรยิ สัจ
ปำง 2. เหน็ คณุ คำ่ และวเิ ครำะหก์ ำรปฏบิ ตั ิตนตำม
หลักธรรมในกำรพฒั นำตนเพื่อเตรียมพรอ้ มสำหรับ
กำรทำงำนและกำรมคี รอบครวั
3. วเิ ครำะห์ควำมแตกตำ่ งและยอมรบั วถิ ีกำร
ดำเนนิ ชวี ิตของศำสนิกชนในศำสนำอืน่ ๆ

ทธ

ำคัญใน
ศำสนำที่

ฏบิ ัตติ น

ำรมี

อกำร
โยนโิ ส

มาตรฐาน ตวั ชว้ี ดั

มนสิกำรคอื วธิ ีคดิ แบบอริยสจั และวิธคี
สืบสำวเหตุปจั จัย หรือกำรพฒั นำจิตต
แนวทำงของศำสนำทีต่ นนบั ถือ
ม3/9 สวดมนต์ แผ่เมตตำ บรหิ ำรจติ แ
เจรญิ ปญั ญำดว้ ยอำนำปำนสติ หรอื ตำ
แนวทำงของศำสนำทต่ี นนับถือ
ม3/10 วเิ ครำะห์ควำมแตกต่ำงและยอ
กำรดำเนินชวี ิตของศำสนิกชนในศำสน

มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ ใจ ตระหนกั และ ม.3/1 วเิ ครำะหห์ น้ำท่ีและบทบำทขอ
ปฏบิ ตั ิตนเป็นศาสนิกชนท่ดี ี และธารง และปฏิบัติตนต่อสำวก ตำมทีก่ ำหนดไ
รักษาพระพทุ ธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบั ถกู ตอ้ ง
ถอื ม.3/2 ปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสมต่อบคุ ค

ตำมหลักศำสนำตำมทกี่ ำหนด
ม.3/3 ปฏบิ ัติหน้ำทข่ี องศำสนกิ ชนทดี่
ม3/4 ปฏบิ ัตติ นในศำสนพธิ ี พธิ กี รรม
ถูกต้อง
ม 3/5 อธบิ ำยประวัติวันสำคัญทำงศำ
ตำมที่กำหนดและปฏบิ ัตติ นไดถ้ กู ตอ้ ง
ม3/6 แสดงตนเปน็ พุทธมำมกะหรือแส
เป็นศำสนกิ ชนของศำสนำทต่ี นนบั ถอื

คาสาคญั (Key word) วิเคราะหค์ าสาคญั ทต่ี อ้ งนาสกู่ ารจัดกจิ กรรมการ
เรยี นรู้

คดิ แบบ
ตำม

และ
ำม

อมรับวิถี
นำอืน่ ๆ

องสำวก วิเครำะห์ 1. วเิ ครำะห์หน้ำทแ่ี ละบทบำทของสำวกและปฏิบตั ิ
ได้ อภปิ รำย ตนตอ่ สำวก ตำมทก่ี ำหนดไดถ้ กู ต้อง
ปฏิบัติ 2. ปฏิบตั ติ นอยำ่ งเหมำะสมต่อบุคคลตำ่ ง ๆ ตำม
คลตำ่ ง ๆ หลกั ศำสนำตำมทีก่ ำหนด
3. อธบิ ำยประวตั ิวนั สำคญั ทำงศำสนำตำมทีก่ ำหนด
ดี และปฏิบัติตนไดถ้ ูกต้อง
มได้

ำสนำ

สดงตน

มาตรฐาน ตวั ช้วี ัด

ม 3/7 นำเสนอแนวทำงในกำรธำรงรกั
ศำสนำที่ตนนบั ถอื

สาระที่ 2 หน้าทพ่ี ลเมือง วัฒนธรรม ม.3/1 อธิบำยควำมแตกตำ่ งของกำรก
และการดาเนินชีวติ ในสังคม ควำมผิดระหว่ำงคดีอำญำและคดแี พง่
ม.3/2 มสี ่วนรว่ มในกำรปกป้องคมุ้ ครอ
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏบิ ัติตน ตำมหลักสิทธมิ นุษยชน
ตำมหน้ำทีข่ องกำรเปน็ พลเมืองดี มีคำ่ นยิ ม ม.3/3 อนุรักษว์ ฒั นธรรมไทยและเลอื ก
ทีด่ งี ำม และธำรงรักษำประเพณแี ละ วัฒนธรรมสำกลท่เี หมำะสม
วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน ม 3/4 วเิ ครำะห์ปัจจัยท่ีกอ่ ให้เกิดปญั ห
สงั คมไทย และ สังคมโลกอยำ่ งสนั ติสขุ ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
ควำมขัดแย้ง
ม3/5 เสนอแนวคดิ ในกำรดำรงชีวติ อย
ควำมสุขในประเทศและสงั คมโลก

มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ ใจระบบการเมอื ง ม.3/1 อธิบำยระบอบกำรปกครองแบ
การปกครองในสังคมปจั จบุ นั ยดึ ม่ัน ทใี่ ชใ้ นยุคปจั จบุ นั
ศรทั ธา และธารงรักษาไว้ซงึ่ การปกครอง

คาสาคญั (Key word) วเิ คราะหค์ าสาคัญท่ีตอ้ งนาสูก่ ารจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

กษำ

กระทำ อธบิ ำย 1. อธิบำยควำมแตกตำ่ งของกำรกระทำควำมผิด
ง วิเครำะห์ ระหวำ่ งคดีอำญำและคดีแพง่
องผู้อืน่ 2. วิเครำะหป์ ัจจัยทก่ี ่อให้เกดิ ปัญหำควำมขัดแยง้ ใน
อธบิ ำย ประเทศ และเสนอแนวคิดในกำรลดควำมขดั แย้ง
กรบั อภปิ รำย
วิเครำะห์ 1. อธบิ ำยระบอบกำรปกครองแบบตำ่ งๆ ท่ีใช้ในยุค
หำควำม ปจั จบุ นั
นกำรลด 2. วิเครำะห์เปรียบเทียบระบอบกำรปกครองของ
ไทยกับประเทศอนื่ ๆ ที่มกี ำรปกครองระบอบ
ย่ำงมี

บบต่ำงๆ

มาตรฐาน ตัวชว้ี ัด

ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี ม.3/2 วิเครำะหเ์ ปรียบเทยี บระบอบก
พระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมขุ ปกครองของไทยกบั ประเทศอน่ื ๆ ทม่ี กี
ปกครองระบอบประชำธิปไตย
ม.3/3 วเิ ครำะหร์ ัฐธรรมนญู ฉบับปจั จบุ
มำตรำตำ่ งๆท่ีเกย่ี วข้องกับกำรเลอื กต้งั
สว่ นร่วมและกำรตรวจสอบกำรใช้อำน
ม.3/4 วิเครำะหป์ ระเดน็ ปัญหำท่เี ป็นอ
ต่อกำรพัฒนำประชำธปิ ไตยของประเท
และเสนอแนวทำงแกไ้ ข

คาสาคญั (Key word) วเิ คราะหค์ าสาคัญทต่ี ้องนาสู่การจดั กจิ กรรมการ
เรยี นรู้
กำร
กำร ประชำธิปไตย วเิ ครำะห์รฐั ธรรมนญู ฉบบั ปัจจบุ นั ใน
มำตรำต่ำงๆทเี่ กีย่ วขอ้ งกับกำรเลือกตงั้ กำรมีสว่ น
บันใน รว่ มและกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐรวมถึง
ง กำรมี วเิ ครำะหป์ ระเดน็ ปญั หำท่ีเป็นอปุ สรรคต่อกำร
นำจรัฐ พัฒนำประชำธิปไตยของประเทศไทย
อุปสรรค
ทศไทย

ใบงานที่ 1 วิเคราะห์คาสาคัญ (Key Wo
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหผ์ ลการเรยี นรกู้ ับพทุ ธิพสิ ยั ทกั ษะพิสัยและจิตพสิ ัยราย ว

สาระท่ี 1 พระพทุ ธศาสนามำตรฐำน(Standard)และตวั ชว้ี ัด(Indicator) คำสำคญั ควำมรู้/มติ ขิ องกระบวนก
(Key ตำมแนวคดิ ของบลูมฉ
Word)
กำรจำ กำรเขำ้ ใ

(Remembering) (Understand

มาตรฐาน ส 1.1 ปฏิบตั ิ 
ม.3/1 การเผยแผ่และการนบั ถอื 
พระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆทั่วโลก

มาตรฐาน ส 1.1

ม.3/2 ความสาคัญของพระพทุ ธศาสนาทมี่ ีต่อ

สงั คมโลก สัมมนำ

ord) และกาเครอื่ งหมาย  ลงในตาราง

วชิ าสงั คมศกึ ษา รหัสวิชา ส23101 ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรยี นที่ 1

า สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง

พุทธิพสิ ัยCognitive Domain)/ ทกั ษะพสิ ัย จติ พิสยั
(Effective
กำรทำงสตปิ ญั ญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor Domain)
ฉบบั ปรับปรุงใหม(่ Revised Bloom’s Taxonomy) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทกั ษะ ดำ้ น

ding) ประยกุ ต์ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สร้ำงสรรค์ กระบวนกำร คุณลักษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

-ควำมสำมำรถ

  ในกำรคดิ -มวี ินัย

-ควำมสำมรถใน -ใฝ่เรยี นรู้

กำรสือสำร

 -ควำมสำมำรถ -มีวินยั
กำรคิด -ใฝเ่ รียนรู้

-ควำมสำมำรถ

ในกำรแก้ปัญหำ

มำตรฐำน(Standard)และตัวช้วี ัด(Indicator) คำสำคัญ พ
(Key
Word) ควำมร้/ู มิตขิ องกระบวนก
ตำมแนวคิดของบลมู ฉ

กำรจำ กำรเขำ้ ใ

(Remembering) (Understand

มาตรฐาน ส 1.1 สัมมนำ 
ม.3/3 สัมมนาพระพุทธสาสนากบั เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

มาตรฐาน ส 1.1
ม. 3/4 พทุ ธประวัตจิ ากพระพุทธรูปปางตา่ งๆ วิเคำระห์
และสรปุ พุทธประวัติ

มาตรฐาน ส 1.1
ม.3/5 พทุ ธสาวก พุทธสาวกิ า และพุทธศาสนา อภิปรำย
นกิ ชนตวั อยา่ ง

พุทธพิ สิ ยั Cognitive Domain)/ ทักษะพิสัย จิตพิสัย

กำรทำงสตปิ ัญญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบับปรบั ปรุงใหม่(Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทกั ษะ ดำ้ น

ding) ประยุกต์ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์ กระบวนกำร คุณลกั ษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

-ควำมสำมำรถ -มงุ่ มนั่ ใน

 ในกำรแกป้ ัญหำ กำรทำงำน

-ใฝเ่ รียนรู้

-ควำมสำมำรถ -มวี นิ ยั
 กำรคิด -ใฝเ่ รยี นรู้

-ควำมสำมำรถ
กำรสอ่ื สำร

 -ควำมสำมำรถ -มวี ินยั
กำรสอื่ สำร -ใฝ่เรียนรู้
-ม่งุ มนั่ ใน
กำรทำงำน

มำตรฐำน(Standard)และตัวชวี้ ัด(Indicator) คำสำคัญ พ
(Key
Word) ควำมรู้/มิตขิ องกระบวนก
ตำมแนวคิดของบลมู ฉ

กำรจำ กำรเขำ้ ใ

(Remembering) (Understand

มาตรฐาน ส 1.1 อธิบำย 
ม.3/6 อธบิ ายสงั ฆคณุ และข้อธรรมสาคัญใน 
กรอบอรยิ สัจ ๔ หรอื หลักธรรมของศาสนาท่ี 
ตนนบั ถอื ตามท่ีกาหนด

มาตรฐาน ส 1.1 เห็นคุณค่ำ
ม3/7 เหน็ คณุ คา่ และวิเคราะหก์ ารปฏบิ ัตติ น เหน็ คุณค่ำ
ตามหลกั ธรรมในการพฒั นาตนเพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการทางานและการมี
ครอบครวั
มาตรฐาน ส 1.1
ม3/8 เหน็ คณุ คา่ ของการพัฒนาจิตเพือ่ การ
เรียนรแู้ ละดาเนนิ ชวี ิตดว้ ยวธิ คี ดิ แบบโยนโิ ส
มนสกิ ารคอื วธิ คี ดิ แบบอรยิ สัจ และวธิ คี ดิ แบบ

พุทธิพิสยั Cognitive Domain)/ ทักษะพสิ ัย จติ พสิ ัย

กำรทำงสตปิ ญั ญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบบั ปรบั ปรงุ ใหม่(Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทกั ษะ ด้ำน

ding) ประยกุ ต์ วิเครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์ กระบวนกำร คณุ ลักษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

-ควำมสำมำรถ -ใฝเ่ รยี นรู้

 ในกำรแก้ปญั หำ

 -ควำมสำมำรถ -พอเพยี ง
กำรคิด -มุ่งม่ันใน
กำรทำงำน

 -ควำมสำมำรถ -พอเพียง
กำรสื่อสำร -มงุ่ ม่ันใน
กำรทำงำน

มำตรฐำน(Standard)และตวั ชี้วัด(Indicator) คำสำคญั พ
(Key
Word) ควำมร้/ู มติ ขิ องกระบวนก
ตำมแนวคิดของบลมู ฉ

กำรจำ กำรเขำ้ ใ

(Remembering) (Understand

สืบสาวเหตปุ จั จยั หรอื การพฒั นาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนบั ถอื

มาตรฐาน ส 1.1 ปฏิบัติ 
ม3/9 สวดมนต์ แผ่เมตตา บรหิ ารจติ และเจรญิ 
ปัญญาด้วยอานาปานสติ หรอื ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถอื

มาตรฐาน ส 1.1 วเิ ครำะห์
ม3/10 วิเคราะห์ความแตกตา่ งและยอมรบั วิถี
การดาเนินชีวติ ของศาสนิกชนในศาสนาอน่ื ๆ

พุทธิพสิ ยั Cognitive Domain)/ ทักษะพิสัย จิตพิสัย

กำรทำงสติปญั ญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบับปรับปรุงใหม(่ Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทักษะ ด้ำน

ding) ประยกุ ต์ วเิ ครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์ กระบวนกำร คณุ ลกั ษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

-ควำมสำมำรถ -ใฝ่เรียนรู้
 กำรคิดกำร

 ปฏบิ ัติ

 -ควำมสำมำรถ -ใฝ่เรียนรู้
กำรสื่อสำร -

มำตรฐำน(Standard)และตัวช้ีวดั (Indicator) คำสำคญั พ
(Key
Word) ควำมร้/ู มิตขิ องกระบวนก
ตำมแนวคิดของบลมู ฉ

กำรจำ กำรเขำ้ ใ

(Remembering) (Understand

มาตรฐาน ส 1.2 
ม.3/1 วิเคราะหห์ นา้ ท่แี ละบทบาทของสาวก
และปฏิบัตติ นตอ่ สาวก ตามท่ีกาหนดไดถ้ กู ตอ้ ง วเิ ครำะห์ 

มาตรฐาน ส 1.2 

ม.3/2 ปฏบิ ตั ติ นอย่างเหมาะสมตอ่ บคุ คลต่าง ๆ

ตามหลักศาสนาตามท่ีกาหนด ปฏิบตั ิ

มาตรฐาน ส 1.2 วเิ ครำะห์
ม.3/3 ปฏิบตั ิหนา้ ที่ของศาสนกิ ชนที่ดี

มาตรฐาน ส 1.2 ปฏิบัติ
ม3/4 ปฏิบัตติ นในศาสนพธิ ี พธิ ีกรรมได้
ถูกตอ้ ง

พทุ ธิพสิ ยั Cognitive Domain)/ ทักษะพสิ ัย จติ พิสยั

กำรทำงสตปิ ญั ญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบบั ปรับปรงุ ใหม(่ Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทักษะ ดำ้ น

ding) ประยุกต์ วเิ ครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์ กระบวนกำร คณุ ลกั ษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

-ควำมสำมำรถ -มวี นิ ัย
 กำรสอื่ สำร -ใฝเ่ รียนรู้

 -ควำมสำมำรถ -มุง่ ม่นั ใน
 กำรแกป้ ญั หำ กำรทำงำน

-ควำมสำมำรถ -มุ่งมั่นใน
กำรคิด กำรทำงำน

-มีวินยั
-ใฝเ่ รยี นรู้

มำตรฐำน(Standard)และตวั ชี้วัด(Indicator) คำสำคัญ พ
(Key
Word) ควำมร้/ู มติ ขิ องกระบวนก
ตำมแนวคิดของบลมู ฉ

กำรจำ กำรเข้ำใ

(Remembering) (Understand

มาตรฐาน ส 1.2 อธิบำย 
ม 3/5 อธิบายประวัติวนั สาคญั ทางศาสนา 
ตามท่กี าหนดและปฏบิ ตั ิตนไดถ้ กู ต้อง 

มาตรฐาน ส 1.2 ปฏิบตั ิ
ม3/6 แสดงตนเปน็ พุทธมามกะหรอื แสดงตน
เป็นศาสนกิ ชนของศาสนาท่ตี นนบั ถอื

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ
ม 3/7 นาเสนอแนวทางในการธารงรกั ษา
ศาสนาที่ตนนับถอื

พทุ ธิพสิ ัยCognitive Domain)/ ทักษะพิสยั จิตพสิ ัย

กำรทำงสตปิ ญั ญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบับปรบั ปรงุ ใหม(่ Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทกั ษะ ดำ้ น

ding) ประยุกต์ วเิ ครำะห์ ประเมนิ คำ่ สรำ้ งสรรค์ กระบวนกำร คุณลักษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

วินัย
 -ใฝ่เรียนรู้

 -มงุ่ มั่นใน
 กำรทำงำน

-มงุ่ มน่ั ใน
กำรทำงำน

มำตรฐำน(Standard)และตวั ชวี้ ัด(Indicator) คำสำคัญ พ
(Key
Word) ควำมร/ู้ มติ ิของกระบวนก
ตำมแนวคิดของบลมู ฉ

กำรจำ กำรเขำ้ ใ

(Remembering) (Understand

สาระที่ 2 หน้าทพี่ ลเมือง วฒั นธรรม และ อธบิ ำย 
การดาเนนิ ชีวติ ในสงั คม 
มาตรฐาน ส 2.1
ม.3/1 อธิบำยควำมแตกตำ่ งของกำรกระทำ
ควำมผิดระหว่ำงคดอี ำญำและคดแี พง่

มาตรฐาน ส 2.1

ม.3/2 มีส่วนร่วมในกำรปกป้องคุ้มครองผู้อนื่ ตำม

หลกั สทิ ธิมนษุ ยชน มีสว่ นรว่ ม

พุทธพิ สิ ัยCognitive Domain)/ ทักษะพสิ ัย จิตพสิ ยั

กำรทำงสตปิ ญั ญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบบั ปรับปรงุ ใหม่(Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทกั ษะ ดำ้ น

ding) ประยกุ ต์ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์ กระบวนกำร คุณลักษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

-มวี นิ ัย
 -ใฝ่เรียนรู้

 วนิ ัย
-ใฝเ่ รียนรู้

มำตรฐำน(Standard)และตัวช้วี ดั (Indicator) คำสำคญั พ
(Key
Word) ควำมร/ู้ มิติของกระบวนก
ตำมแนวคดิ ของบลูมฉ

กำรจำ กำรเข้ำใ

(Remembering) (Understand

มาตรฐาน ส 2.1 อนุรักษ์ 
ม.3/3 อนุรักษว์ ฒั นธรรมไทยและเลือกรบั 
วฒั นธรรมสำกลทีเ่ หมำะสม 

มาตรฐาน ส 2.1
ม 3/4 วิเครำะห์ปจั จยั ที่ก่อใหเ้ กดิ ปัญหำควำม
ขัดแยง้ ในประเทศ และเสนอแนวคดิ ในกำรลดควำม วเิ ครำะห์
ขดั แย้ง

มาตรฐาน ส 2.1

ม3/5 เสนอแนวคิดในกำรดำรงชีวติ อยำ่ งมคี วำมสขุ เสนอ

ในประเทศและสงั คมโลก แนวคิด

พุทธิพสิ ัยCognitive Domain)/ ทกั ษะพสิ ัย จิตพสิ ยั

กำรทำงสติปัญญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบบั ปรับปรุงใหม(่ Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทกั ษะ ดำ้ น

ding) ประยกุ ต์ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สรำ้ งสรรค์ กระบวนกำร คุณลกั ษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

-ม่งุ ม่ันใน
 กำรทำงำน

 -มุง่ ม่ันใน
 กำรทำงำน

-มวี ินยั
-ใฝ่เรียนรู้

มำตรฐำน(Standard)และตัวชวี้ ัด(Indicator) คำสำคญั พ
(Key
Word) ควำมรู้/มติ ิของกระบวนก
ตำมแนวคดิ ของบลมู ฉ

กำรจำ กำรเขำ้ ใ

(Remembering) (Understand

มาตรฐานท่ี ส 2.2 
ม.3/1 อธบิ ำยระบอบกำรปกครองแบบตำ่ งๆ ทใี่ ช้ อธบิ ำย 
ในยุคปัจจบุ ัน 

มาตรฐานที่ ส 2.2 วิเครำะห์
ม.3/2 วเิ ครำะหเ์ ปรียบเทียบระบอบกำรปกครอง
ของไทยกบั ประเทศอ่ืนๆ ทมี่ กี ำรปกครองระบอบ
ประชำธปิ ไตย

มาตรฐานท่ี ส 2.2
ม.3/3 วเิ ครำะหร์ ัฐธรรมนญู ฉบบั ปัจจบุ นั ในมำตรำ วิเครำะห์
ต่ำงๆท่เี กี่ยวข้องกับกำรเลอื กต้งั กำรมสี ว่ นร่วมและ
กำรตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจรฐั

พุทธิพสิ ัยCognitive Domain)/ ทกั ษะพิสยั จิตพสิ ัย

กำรทำงสตปิ ัญญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบบั ปรับปรงุ ใหม่(Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทกั ษะ ดำ้ น

ding) ประยกุ ต์ วเิ ครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์ กระบวนกำร คุณลักษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

วินัย
 -ใฝ่เรียนรู้

-มงุ่ มั่นใน
กำรทำงำน


 -มงุ่ มน่ั ใน
กำรทำงำน

มำตรฐำน(Standard)และตวั ช้วี ัด(Indicator) คำสำคญั พ
(Key
Word) ควำมรู้/มิติของกระบวนก
ตำมแนวคิดของบลมู ฉ

กำรจำ กำรเขำ้ ใ

(Remembering) (Understand

มาตรฐานท่ี ส 2.2 วเิ ครำะห์ 
ม.3/4 วิเครำะห์ประเดน็ ปญั หำทีเ่ ปน็ อุปสรรคตอ่
กำรพฒั นำประชำธปิ ไตยของประเทศไทยและเสนอ
แนวทำงแกไ้ ข

พทุ ธพิ สิ ยั Cognitive Domain)/ ทักษะพิสัย จติ พิสัย

กำรทำงสติปัญญำ(Cognitive Processes Dimensions) (Psychomotor (Effective
ฉบบั ปรับปรงุ ใหม(่ Revised Bloom’s Taxonomy) Domain) Domain)

ใจ กำร กำร กำร กำร ทกั ษะ ด้ำน

ding) ประยุกต์ วเิ ครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์ กระบวนกำร คุณลักษณะ

ใช้ (Analyzing) (Evaluating ) (Creating) (Process (Attribute)

(Applying) skill)/สมรรถนะ

(Competenci

es)

 -มวี ินยั
-ใฝเ่ รียนรู้

ตารา

ตวั ชีว้ ัด(Indicator) คำสำคัญ สำระกำรเรียนรู้ พฤตกิ
(Key Word) แกนกลำง (Core
มำตรฐำน ส 1.1 ดำ้ นควำมรู้
ม.3/1 กำรเผยแผ่ ใช้ Content) (Knowledge) ( K)
และกำรนับถือ
พระพุทธศำสนำของ - กำรเผยแผ่ ผู้เรียนมคี วำมรู้กำรเผย
ประเทศตำ่ งๆทัว่ โลก และกำรนับถอื
ม.3/2 ควำมสำคญั พระพุทธศำสนำของ
ของพระพทุ ธศำสนำ ประเทศตำ่ งๆท่ัวโลก
ทม่ี ีต่อสงั คมโลก

างที่ 2

กรรมกำรกำรเรียนรู้ (ขอ้ ควำมใน Colum K /P/C/Aให้คดั ลอกไปใสต่ ำรำงที่ 4)

ดำ้ นทกั ษะกระบวนกำร ดำ้ นสมรรถนะ ดำ้ นคณุ ลกั ษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

ยแผ่ -ผูเ้ รยี นมคี วำมรกู้ ำรเผย ควำมสำมำรถกำรใช้ -มีวินัย

แผ่และกำรนบั ถอื เทคโนโลยี -ใฝ่เรยี นรู้

พระพทุ ธศำสนำของ -ควำมสำมำรถในกำรคดิ

ประเทศตำ่ ง

ตัวชวี้ ัด(Indicator) คำสำคัญ สำระกำรเรยี นรู้ พฤตกิ
(Key Word) แกนกลำง (Core ดำ้ นควำมรู้
มำตรฐำน ส 1.1 (Knowledge) ( K)
ม.3/3 สมั มนำพระ Content)
พุทธสำสนำกับ -ผู้เรียนสำมำรถเชือ่ โย
เศรษฐกิจพอเพยี ง วิเครำะห์ วิเครำะหเ์ ช่อื มโยง สมั มนำพระพุทธสำสน
มำตรฐำน ส 1.1 กบั เศรษฐกจิ พอเพียง
ม. 3/4 พุทธประวตั ิ
จำกพระพทุ ธรูปปำง
ต่ำงๆและสรปุ พทุ ธ
ประวตั ิ

มำตรฐำน ส 1.1 อธบิ ำย ผเู้ รยี นสำมำรถเขำ้ ใจ
ม.3/5 พทุ ธสำวก อธบิ ำย ประวัตพิ ทุ สำวก สำวกิ
พุทธสำวกิ ำ และพทุ ธ และอธบิ ำยสงั ฆคณุ แล
ศำสนำนกิ ชนตวั อย่ำง ขอ้ ธรรมสำคัญในกรอบ
ม.3/6 อธิบำยสังฆ อรยิ สัจ ๔ หรอื หลักธ
คุณและข้อธรรม ของศำสนำทตี่ นนับถอื
สำคัญในกรอบ ตำมทก่ี ำหนด
อรยิ สัจ ๔ หรอื
หลักธรรมของศำสนำ
ทตี่ นนบั ถอื ตำมท่ี
กำหนด

กรรมกำรกำรเรยี นรู้ (ขอ้ ควำมใน Colum K /P/C/Aให้คดั ลอกไปใสต่ ำรำงท่ี 4)

ดำ้ นทักษะกระบวนกำร ดำ้ นสมรรถนะ ดำ้ นคุณลกั ษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

ยง - -ควำมสำมำรถในกำรคิด -มีวินยั
นำ -ใฝ่เรียนรู้

ประวตั ิพุทสำวก สำวิกำ -ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี ินยั
กำ และอธิบำยสงั ฆคุณและ -ใฝเ่ รียนรู้
ละ ขอ้ ธรรมสำคญั ในกรอบ
บ อรยิ สัจ ๔ หรอื หลักธรรม
ธรรม ของศำสนำท่ีตนนับถือ
อ ตำมทก่ี ำหนด

ตัวชีว้ ัด(Indicator) คำสำคญั สำระกำรเรยี นรู้ พฤติก
(Key Word) แกนกลำง (Core
ดำ้ นควำมรู้
Content) (Knowledge) ( K)

มำตรฐำน ส 1.1 เห็นคุณค่ำ เห็นคณุ คำ่ และ เหน็ คณุ คำ่ และวเิ ครำะ
ม3/7 เห็นคุณคำ่ และ และวเิ ครำะห์ วิเครำะห์ กำรปฏบิ ัตติ นตำม
วเิ ครำะหก์ ำรปฏิบัติ หลักธรรมในกำรพฒั น
ตนตำมหลักธรรมใน เพ่ือเตรยี มพรอ้ มสำหร
กำรพฒั นำตนเพอ่ื กำรทำงำนและกำรมี
เตรียมพรอ้ มสำหรบั ครอบครวั
กำรทำงำนและกำรมี
ครอบครัว

มำตรฐำน ส 1.1 เห็นคุณค่ำ เหน็ คุณค่ำของกำรพฒั
ม3/8 เหน็ คณุ ค่ำของ จิตเพือ่ กำรเรยี นรู้และ
กำรพัฒนำจติ เพื่อ เห็นคุณคำ่ ดำเนินชวี ิตดว้ ยวิธีคิดแ
กำรเรียนรแู้ ละดำเนิน โยนโิ สมนสกิ ำรคอื วิธคี
ชวี ิตดว้ ยวิธคี ดิ แบบ แบบอริยสจั และวธิ ีคดิ
โยนโิ สมนสกิ ำรคือวธิ ี แบบสืบสำวเหตปุ จั จยั
คดิ แบบอรยิ สจั และ หรอื กำรพัฒนำจติ ตำม
วธิ คี ิดแบบสืบสำวเหตุ แนวทำงของศำสนำท่ีต
ปจั จัย หรอื กำร นับถือ
พัฒนำจติ ตำม

กรรมกำรกำรเรียนรู้ (ขอ้ ควำมใน Colum K /P/C/Aใหค้ ัดลอกไปใสต่ ำรำงที่ 4)

ด้ำนทักษะกระบวนกำร ด้ำนสมรรถนะ ด้ำนคุณลักษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

ะห์ กำรปฏิบัตติ นตำม ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มีวนิ ยั
-ใฝเ่ รียนรู้
หลักธรรมในกำรพัฒนำตน

นำตน เพือ่ เตรยี มพร้อมสำหรบั

รับ กำรทำงำนและกำรมี

ครอบครัว

ฒนำ พฒั นำจิตเพือ่ กำรเรยี นรู้ ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี ินัย
ะ และดำเนนิ ชวี ิตด้วยวิธคี ิด -ใฝ่เรยี นรู้
แบบ แบบโยนิโสมนสิกำรคือวิธี
คดิ คดิ แบบอริยสจั และวธิ ีคดิ
ด แบบสบื สำวเหตุปัจจัย
ย หรอื กำรพัฒนำจิตตำม
ม แนวทำงของศำสนำท่ีตน
ตน นับถือ

ตวั ช้วี ัด(Indicator) คำสำคญั สำระกำรเรียนรู้ พฤติก
(Key Word) แกนกลำง (Core
ด้ำนควำมรู้
แนวทำงของศำสนำท่ี Content) (Knowledge) ( K)
ตนนบั ถอื

มำตรฐำน ส 1.1 กำรปฏิบัติ กำรปฏบิ ตั ิ สวดมนต์ แผ่เมตตำ
ม3/9 สวดมนต์ แผ่ บริหำรจิตและเจริญ
เมตตำ บริหำรจิต ปัญญำดว้ ยอำนำปำนส
และเจริญปญั ญำดว้ ย หรือตำมแนวทำงของ
อำนำปำนสติ หรือ ศำสนำท่ีตนนับถือ
ตำมแนวทำงของ
ศำสนำท่ีตนนบั ถอื

มำตรฐำน ส 1.1 วเิ ครำะห์ วิเครำะห์ วิเครำะห์ควำมแตกต่ำ
ม3/10 วเิ ครำะห์ และยอมรบั วิถกี ำรดำเ
ควำมแตกตำ่ งและ ชวี ติ ของศำสนิกชนใน
ยอมรับวถิ กี ำรดำเนนิ ศำสนำอ่ืนๆ
ชวี ิตของศำสนิกชนใน
ศำสนำอื่นๆ

มำตรฐำน ส 1.2 วิเครำะห์ วิเครำะหแ์ ละปฏบิ ตั ิ วเิ ครำะหห์ น้ำท่ีและ
ม.3/1 วเิ ครำะห์ บทบำทของสำวกและ
หนำ้ ทแี่ ละบทบำท

กรรมกำรกำรเรยี นรู้ (ข้อควำมใน Colum K /P/C/Aใหค้ ัดลอกไปใสต่ ำรำงท่ี 4)

ด้ำนทักษะกระบวนกำร ด้ำนสมรรถนะ ด้ำนคุณลกั ษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

บริหำรจติ และเจรญิ ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี นิ ยั
ปญั ญำด้วยอำนำปำนสติ -ใฝเ่ รยี นรู้
สติ หรอื ตำมแนวทำงของ
ศำสนำท่ีตนนบั ถือ

ำง ยอมรับวิถีกำรดำเนินชวี ิต ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี นิ ยั
เนิน ของศำสนิกชนในศำสนำ -ใฝ่เรยี นรู้
น อืน่ ๆ

ปฏิบตั ิตนตอ่ สำวก ตำมท่ี ควำมสำมำรถในกำรคิด -มวี นิ ยั
ะ กำหนดไดถ้ ูกต้อง -ใฝ่เรยี นรู้

ตวั ชว้ี ัด(Indicator) คำสำคญั สำระกำรเรยี นรู้ พฤตกิ
(Key Word) แกนกลำง (Core
ของสำวกและปฏิบัติ ดำ้ นควำมรู้
ตนตอ่ สำวก ตำมที่ Content) (Knowledge) ( K)
กำหนดไดถ้ กู ต้อง
ปฏบิ ตั ติ นต่อสำวก ตำ
กำหนดไดถ้ ูกต้อง

มำตรฐำน ส 1.2 กำรปฏบิ ตั ิ กำรปฏบิ ตั ิ ปฏิบตั ติ นอยำ่ งเหมำะ
ม.3/2 ปฏบิ ตั ติ น ต่อบุคคลตำ่ ง ๆ ตำมห
อย่ำงเหมำะสมต่อ ศำสนำตำมทกี่ ำหนด
บคุ คลตำ่ ง ๆ ตำม
หลกั ศำสนำตำมท่ี
กำหนด

มำตรฐำน ส 1.2 กำรปฏิบัติ กำรปฏิบตั ิ ปฏิบตั หิ น้ำที่ของศำสน
ม.3/3 ปฏิบัตหิ นำ้ ที่ ชนทด่ี ปี ฏิบตั ิตนในศำส
ของศำสนกิ ชนท่ดี ี พธิ ี พธิ กี รรมไดถ้ กู ตอ้
ม3/4 ปฏบิ ัติตนในศำ
สนพิธี พิธกี รรมได้
ถกู ตอ้ ง

มำตรฐำน ส 1.2 อธิบำย อธบิ ำย อธบิ ำยประวตั ิวันสำค
ม 3/5 อธบิ ำยประวตั ิ และปฏิบัติ ทำงศำสนำตำมทก่ี ำห
วนั สำคญั ทำงศำสนำ และปฏิบัติตนไดถ้ ูกตอ้

กรรมกำรกำรเรียนรู้ (ขอ้ ควำมใน Colum K /P/C/Aให้คัดลอกไปใสต่ ำรำงที่ 4)

ดำ้ นทกั ษะกระบวนกำร ดำ้ นสมรรถนะ ดำ้ นคณุ ลักษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

ำมที่

ะสม ปฏบิ ัตติ นอย่ำงเหมำะสม ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี นิ ยั
หลัก ตอ่ บุคคลตำ่ ง ๆ ตำมหลกั -ใฝ่เรียนรู้

ศำสนำตำมทก่ี ำหนด

นกิ ปฏิบตั ิหน้ำท่ีของศำสนกิ ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี ินยั
สน ชนทีด่ ีปฏิบตั ติ นในศำสน -ใฝเ่ รียนรู้
อง พธิ ี พธิ ีกรรมได้ถกู ต้อง

คัญ ปฏิบัตติ นตำมวนั สำคัญ ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มีวินัย
หนด ทำงศำสนำตำมทกี่ ำหนด -ใฝ่เรียนรู้
อง และได้ถกู ตอ้ ง

ตวั ชวี้ ัด(Indicator) คำสำคัญ สำระกำรเรยี นรู้ พฤติก
(Key Word) แกนกลำง (Core
ตำมที่กำหนดและ ด้ำนควำมรู้
ปฏิบตั ติ นไดถ้ ูกต้อง Content) (Knowledge) ( K)

มำตรฐำน ส 1.2 กำรปฏบิ ัติ กำรปฏบิ ัติ แสดงตนเป็นพุทธมำม
ม3/6 แสดงตนเป็น หรือแสดงตนเป็นศำส
พทุ ธมำมกะหรือ ชนของศำสนำทต่ี นนับ
แสดงตนเป็นศำสนิก
ชนของศำสนำท่ตี น
นบั ถอื

มำตรฐำน ส 1.2 กำรปฏิบัติ กำรปฏบิ ัติ นำเสนอแนวทำงในกำ
ม 3/7 นำเสนอ อธิบำย ธำรงรักษำศำสนำที่ตน
แนวทำงในกำรธำรง ถือ
รักษำศำสนำทตี่ นนับ
ถือ อธบิ ำยควำมแตกต่ำงข
กำรกระทำควำมผิด
มำตรฐำน ส 2.1 อธิบำย ระหว่ำงคดอี ำญำและค
ม.3/1 อธิบำยควำม แพง่
แตกตำ่ งของกำร
กระทำควำมผดิ

กรรมกำรกำรเรียนรู้ (ข้อควำมใน Colum K /P/C/Aใหค้ ัดลอกไปใสต่ ำรำงท่ี 4)

ดำ้ นทกั ษะกระบวนกำร ดำ้ นสมรรถนะ ด้ำนคุณลกั ษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

มกะ แสดงตนเปน็ พุทธมำมกะ ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี นิ ยั
สนกิ หรอื แสดงตนเปน็ ศำสนกิ -ใฝเ่ รยี นรู้
บถอื ชนของศำสนำทตี่ นนับถือ

ำร นำเสนอแนวทำงในกำร ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี นิ ยั
นนบั ธำรงรักษำศำสนำทีต่ นนับ -ใฝเ่ รยี นรู้

ถือ

ของ อธิบำยควำมแตกตำ่ งของ ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี ินัย
กำรกระทำควำมผิด -ใฝเ่ รยี นรู้

คดี ระหว่ำงคดอี ำญำและคดี
แพ่ง

ตวั ชีว้ ัด(Indicator) คำสำคญั สำระกำรเรยี นรู้ พฤตกิ
(Key Word) แกนกลำง (Core
ด้ำนควำมรู้
ระหวำ่ งคดอี ำญำและ Content) (Knowledge) ( K)
คดีแพ่ง

มำตรฐำน ส 2.1 มสี ว่ นร่วม มีสว่ นรว่ มกำร มสี ว่ นรว่ มในกำรปกป
ม.3/2 มีสว่ นรว่ มใน คมุ้ ครองสทิ ธิ คุ้มครองผู้อื่นตำมหลัก
กำรปกป้องคมุ้ ครอง มนษุ ยชน มนษุ ยชน
ผูอ้ นื่ ตำมหลกั สทิ ธิ
มนุษยชน

มำตรฐำน ส 2.1 อนรุ ักษ์ อนุรักษว์ ฒั นธรรม อนรุ กั ษว์ ฒั นธรรมไทย
ม.3/3 อนรุ ักษ์ ไทย เลอื กรบั วฒั นธรรมสำก
วัฒนธรรมไทยและ เหมำะสม
เลือกรับวฒั นธรรม
สำกลทีเ่ หมำะสม

มำตรฐำน ส 2.1 วิเครำะห์ วิเครำะห์ วิเครำะห์ปจั จัยท่ีก่อให
ม 3/4 วเิ ครำะห์ และเสนอแนวคิด ปญั หำควำมขัดแยง้ ใน
ปัจจยั ทก่ี ่อใหเ้ กดิ ประเทศ และเสนอแน
ปัญหำควำมขัดแย้ง ในกำรลดควำมขดั แย้ง

กรรมกำรกำรเรยี นรู้ (ข้อควำมใน Colum K /P/C/Aให้คดั ลอกไปใสต่ ำรำงท่ี 4)

ด้ำนทกั ษะกระบวนกำร ดำ้ นสมรรถนะ ดำ้ นคุณลกั ษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

ปอ้ ง มสี ่วนรว่ มในกำรปกปอ้ ง ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มีวนิ ยั
กสทิ ธิ คุ้มครองผู้อน่ื ตำมหลัก -ใฝ่เรียนรู้

สิทธิมนุษยชน

ยและ เลอื กรับวฒั นธรรมสำกลที่ ควำมสำมำรถในกำรคิด -มีวินยั
กลที่ เหมำะสม -ใฝ่เรียนรู้

หเ้ กิด เสนอแนวคิดในกำรลด ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มีวนิ ยั
น ควำมขดั แยง้ -ใฝ่เรียนรู้
นวคดิ


ตวั ช้ีวัด(Indicator) คำสำคัญ สำระกำรเรยี นรู้ พฤติก
(Key Word) แกนกลำง (Core
ด้ำนควำมรู้
ในประเทศ และเสนอ Content) (Knowledge) ( K)
แนวคิดในกำรลด
ควำมขัดแย้ง

มำตรฐำน ส 2.1 เสนอแนวคดิ เสนอแนวคิด เสนอแนวคิดในกำร
ม3/5 เสนอแนวคดิ ดำรงชวี ิตอย่ำงมีควำม
ในกำรดำรงชวี ิตอยำ่ ง ในประเทศและสงั คมโ
มคี วำมสขุ ในประเทศ
และสังคมโลก

มำตรฐำนที่ ส 2.2 อธิบำย อธิบำยระบอบกำร อธบิ ำยระบอบกำร
ม.3/1 อธิบำยระบอบ ปกครอง ปกครองแบบตำ่ งๆ ที่ใ
กำรปกครองแบบ ยคุ ปัจจุบนั
ตำ่ งๆ ทใ่ี ช้ในยคุ
ปจั จบุ นั

มำตรฐำนท่ี ส 2.2 วเิ ครำะห์ วเิ ครำะหเ์ ปรยี บเทยี บ วิเครำะห์เปรยี บเทยี บ
ม.3/2 วิเครำะห์
เปรียบเทยี บระบอบ ระบอบกำรปกครอง ระบอบกำรปกครองข
กำรปกครองของไทย
ของไทย ไทยกับประเทศอ่ืนๆ ท

กรรมกำรกำรเรยี นรู้ (ขอ้ ควำมใน Colum K /P/C/Aใหค้ ัดลอกไปใสต่ ำรำงที่ 4)

ด้ำนทกั ษะกระบวนกำร ด้ำนสมรรถนะ ดำ้ นคุณลักษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

เสนอแนวคดิ ในกำร ควำมสำมำรถในกำรคิด -มวี นิ ยั
-ใฝเ่ รียนรู้
มสุข ดำรงชีวิตอยำ่ งมคี วำมสุข

โลก ในประเทศและสังคมโลก

อธิบำยระบอบกำร ควำมสำมำรถในกำรคิด -มีวนิ ยั
-ใฝ่เรียนรู้
ใช้ใน ปกครองแบบต่ำงๆ ทใี่ ช้ใน

ยุคปจั จบุ นั

บ วเิ ครำะหเ์ ปรยี บเทยี บ ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี นิ ยั
ของ ระบอบกำรปกครองของ -ใฝเ่ รียนรู้
ทีม่ ี ไทยกบั ประเทศอน่ื ๆ ที่มี

ตวั ชีว้ ัด(Indicator) คำสำคัญ สำระกำรเรยี นรู้ พฤตกิ
(Key Word) แกนกลำง (Core
กบั ประเทศอืน่ ๆ ทม่ี ี ดำ้ นควำมรู้
กำรปกครองระบอบ Content) (Knowledge) ( K)
ประชำธปิ ไตย
กำรปกครองระบอบ
ประชำธปิ ไตย

มำตรฐำนที่ ส 2.2 วเิ ครำะห์ วเิ ครำะหร์ ัฐธรรมนญู
ม.3/3 วเิ ครำะห์
รัฐธรรมนญู ฉบบั วิเครำะหร์ ัฐธรรมนูญฉ
ปัจจุบันในมำตรำ ปจั จบุ นั ในมำตรำต่ำงๆ
ต่ำงๆทเ่ี ก่ยี วข้องกับ เก่ยี วข้องกับกำรเลือก
กำรเลือกต้งั กำรมี กำรมีสว่ นรว่ มและกำร
ส่วนร่วมและกำร ตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำ
ตรวจสอบกำรใช้
อำนำจรัฐ

มำตรฐำนที่ ส 2.2 วิเครำะห์ วเิ ครำะห์ประเดน็ วิเครำะห์ประเดน็ ปัญห
ม.3/4 วเิ ครำะห์ ปัญหำของประเทศ เป็นอุปสรรคต่อกำรพ
ประเดน็ ปญั หำท่ีเป็น ไทยและเสนอแนว ประชำธิปไตยของประ
อปุ สรรคต่อกำร ทำงแก้ไข ไทยและเสนอแนว
พฒั นำประชำธิปไตย ทำงแก้ไข
ของประเทศไทยและ
เสนอแนวทำงแก้ไข

กรรมกำรกำรเรยี นรู้ (ข้อควำมใน Colum K /P/C/Aให้คดั ลอกไปใสต่ ำรำงท่ี 4)

ด้ำนทกั ษะกระบวนกำร ดำ้ นสมรรถนะ ดำ้ นคุณลักษณะฯ

(Process) (P) (Competencies) (C) (Attribute) ( A)

กำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตย

ควำมสำมำรถในกำรคิด -มีวินยั
ฉบบั มีสว่ นรว่ มและกำร -ใฝ่เรยี นรู้
ๆท่ี ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรฐั
กต้ัง

ำจรฐั

หำที่ วเิ ครำะห์ประเด็นปัญหำที่ ควำมสำมำรถในกำรคดิ -มวี ินยั
พฒั นำ เป็นอปุ สรรคตอ่ กำรพัฒนำ -ใฝ่เรียนรู้
ะเทศ ประชำธิปไตยของประเทศ

ไทยและเสนอแนว
ทำงแก้ไข

ตารางที่ 3 กาหนดหนว่ ยการ
สงั คมศกึ ษา รหสั วิชา(Course C

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตวั ชี้วัด(Indicator)
(Unit )

1.กำรเผยแผ่และ มาตรฐาน ส 1.1 -กำรเผยแผแ่ ละ

ควำมสำคญั กำรนับ ม.3/1 กำรเผยแผแ่ ละกำรนบั ถือ -ควำมสำคญั ขอ

ถือพระพุทธศำสนำ พระพทุ ธศำสนำของประเทศตำ่ งๆท่วั โลก

ของประเทศตำ่ งๆท่ัว ม.3/2 ควำมสำคญั ของพระพุทธศำสนำทม่ี ี

โลก ตอ่ สังคมโลก

2. สัมมนำพระพุทธ มาตรฐาน ส 1.1 -สัมมนำพระพทุ

สำสนำกับเศรษฐกจิ ม.3/3 สัมมนำพระพุทธสำสนำกบั -เศรษฐกิจพอเพ

พอเพียงและพุทธ เศรษฐกจิ พอเพียง -พทุ ธประวัติ

ประวัตพิ ุทธประวตั ิ ม. 3/4 พทุ ธประวัตจิ ำกพระพทุ ธรูปปำง -พระพทุ ธรูปปำ

จำกพระพทุ ธรปู ปำง ต่ำงๆและสรปุ พุทธประวัติ

ตำ่ งๆและสรุปพุทธ

ประวัติ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Lessonplan 1
Next Book
Snapple Plansbook Final With Team