The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หากท่านใดต้องการ Download file สำหรับอ่านแบบ Offine สามารถคลิกได้ที่นี่

ออกแบบและผลิตรูปเล่มโดย : Natnaree Chouywattana (Email: [email protected])

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pinhathai Nunuan, 2021-02-14 03:04:23

ใบงานที่ 3 เด็กพิเศษในความสนใจของผู้เรียน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

หากท่านใดต้องการ Download file สำหรับอ่านแบบ Offine สามารถคลิกได้ที่นี่

ออกแบบและผลิตรูปเล่มโดย : Natnaree Chouywattana (Email: [email protected])

วชิ า สค.362 นโยบายและสวัสดกิ ารการศกึ ษาสําหรับเด็กพิเศษ Section 810001
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ป่ นิ หทยั หนนู วล คณะสงั คมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

ส่งเสริม/พัฒนา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมจัดการฝึกฝีมือแรงงานในสาขาช่างต่าง ๆ ท่ีเด็กและครอบครัว

มีความสนใจให้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ เช่น การ
สอนทําขนมชนิดต่าง ๆ ปลูกผัก และร่วมกับกรมจัดหางาน ส่งเสริมการจ้างและจัดหาให้กับเด็ก
เรร่ อ่ นและครอบครวั พัฒนาทกั ษะอาชพี เพื่อให้มีรายได้เลย้ี งชีพได้ ไมต่ อ้ งมาเรร่ ่อนเหมอื นกอ่ น

กรมการศึกษานอกโรงเรียนร่วมมือกับนักสังคมสงเคราะห์ นําเด็กเข้าระบบการศึกษาและจัด
การศึกษาให้กับเด็กเร่ร่อนเพื่อส่งเสริมการศึกษาซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีเด็กควรได้รับ ให้เด็กเรียนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและเพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ของสังคม หากเด็กเร่ร่อนเลือกการศึกษาภายในระบบ อาจเกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติจากเพ่ือน
ร่วมชน้ั ได้

98

วิชา สค.362 นโยบายและสวสั ดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรับเดก็ พิเศษ Section 810001
อาจารยผ์ ้สู อน ผศ.ดร.ป่ นิ หทัย หนนู วล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

บรรณานุกรม

เวบ็ ไซต์

กระทรวงศึกษาธิการ. คณะกรรมการการศึกษาขน้ั พื้นฐาน. (2563). ข้อมลู สารสนเทศทางการศึกษา
ประจาํ ป2ี 563. สืบคน้ จาก
www.boppobec.info/home/?page_id=33748(opens%20in%20a%20new%20tab
กองทนุ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา. สถาบนั วจิ ยั เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา. (2562).

จนแค่ไหน...จนจะไม่ไดเ้ รยี น Dashboard ขอ้ มูลนกั เรยี นยากจนพิเศษ. สืบค้นจาก
https://dashboard.eef.or.th/cct/

กองทนุ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา. สถาบนั วจิ ัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา. (2562).

Storytelling เด็กไทยจนแคไ่ หน...จนไมไ่ ดเ้ รยี น. สืบค้นจาก https://story.eef.or.th/
สํานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2. (2557). เดก็ ดอ้ ยโอกาส 10 ประเภท ตามที่
กระทรวงศึกษาธกิ ารกําหนด. สืบค้นจาก www.phatthalung2.go.th/myoffice/2557/data/

tkk1/25570320_112735_7420.pdf

องค์การสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย. (2564). การสนับสนุนของสหประชาชาติต่อเปา้ หมายการ
พัฒนาท่ี ยง่ั ยนื ใน ประเทศไทย. สืบค้นจาก https://thailand.un.org/th/sdgs

วนิ ัดดา ปิยะศิลป,์ และ วนั ดี นิงสานนท์. คู่มือการตรวจประเมิน วนิ จิ ฉัยและแนวทางช่วยเหลอื เด็ก
พิการ. พิมพ์คร้งั ท1่ี .กรงุ เทพฯ: หา้ งหนุ้ ส่วนจาํ กดั เพนตากอน แอ็ดเวอรไ์ ทซง่ิ , 2558.

นันทรัตน์ สันติมณรี ตั น.์ “ห้องเรียนเล็กในพัทยาท่สี รา้ งจนิ ตนาการและฝึกทกั ษะชีวติ ใหเ้ ด็กตาบอด,”
common. สืบค้นเม่อื 11 กมุ ภาพันธ์ 2564. https://becommon.co/life/new-classroom-for-
blind-children/ Pobpad. (2563). ออทสิ ตกิ . สืบค้น 10 กมุ ภาพันธ์
2564, จาก
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B
8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
SEEMANEE . (2563). อัจฉริยะ แหง่ ความจาํ คมิ พีค (Kim Peek) . สืบค้น 10 กุมภาพันธ์
2564, จาก
https://seemanee.wordpress.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2
%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B
8%88%E0%

99

วิชา สค.362 นโยบายและสวสั ดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรับเด็กพิเศษ Section 810001
อาจารยผ์ สู้ อน ผศ.ดร.ป่ ินหทัย หนูนวล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ศูนย์วิชาการ แฮปป้ โี ฮม. (2563). เรยี นรู้และเขา้ ใจ เดก็ ออทิสตกิ . สืบคน้ 10 กุมภาพันธ์
2564, จาก https://www.happyhomeclinic.com/au06-understand.htm

ศูนย์สิรนิ ธรเพ่ือการฟ้ นื ฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ หง่ ชาต,ิ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง การ
พัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย,์ สํา นักงานหลกั ประกันสุขภาพแหง่ ชาติ. คู่มือการตรวจ
ประเมินและวินิจฉยั ความพิการตามพระราชบัญญตั ิส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550. สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวี ิตคนพิการแห่งชาติ: 2553

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย.์ (2555). ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
(ฉบับท่2ี ) พ.ศ.2555. ใน ราชกจิ จานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 119 ง (น. 22-23). กรงุ เทพฯ : ราช
กิจจานุเบกษา.

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้ งถ่นิ . (2563). คนพิการกับคณุ ภาพชวี ิต. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์
2564, จาก
http://www.kayukhla.go.th/index.php?op=dynamiccontent_detail&dynamiccontent_i
d=16134&id=1075

กรมสุขภาพจติ . (2559). บรกิ ารและแบบทดสอบดา้ นสุขภาพจติ . สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2564, จาก
https://www.dmh.go.th/services/

สํานักงานกองทนุ สนับสนนุ การสรา้ งเสรมิ สุขภาพ. (2563). เทคนคิ ดแู ลความเครยี ดในวยั รุ่น. สืบคน้
11 กมุ ภาพันธ์ 2564, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/
Healthserv. (2564). โรคเครียดกบั การแสดงออกทางด้านอารมณแ์ ละพฤตกิ รรม. สืบค้น 11
กุมภาพันธ์

2564, จาก https://healthserv.net/383
Pobpad. (2559). โรคเครียด. สืบคน้ 11 กุมภาพันธ์ 2564, จากhttps://www.pobpad.com

กา้ วต่อไปของการช่วยเหลอื นกั เรยี นยากจนพิเศษ. (19 ธันวาคม 2562). the101.world. สืบคน้ จาก
www.th

e101.world/next-step-of-subsidizing-poor-children-2/
“ความยากจน ทาํ ให้พวกเขาหลดุ ออกจากระบบการศึกษา” เสียงสะท้อนจากครูท่วั ประเทศ. (14
ธันวาคม

2562). VOICE online. สืบคน้ จาก https://voicetv.co.th/read/cKxnJ8Aeb
สรุปรา่ งรัฐธรรมนูญ: การศึกษาไม่เป็น "สิทธิ" รัฐตอ้ งจัดเรียนฟรี 12 ปี จากอนบุ าล 1 ถึง ม.3. (22
กรกฎาคม

2559). iLaw. สืบคน้ จาก https://ilaw.or.th/node/4209

100

วิชา สค.362 นโยบายและสวัสดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรับเดก็ พิเศษ Section 810001
อาจารย์ผสู้ อน ผศ.ดร.ป่ ินหทยั หนนู วล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชมรมผู้ปกครองบคุ คลสมาธิส้ันแห่งประเทศไทย. การชว่ ยเหลือของภาครัฐ. สืบค้นจาก
http://www.adhdthai.com/autistic

เปรม ปยิ ะพงษ์. (15 กนั ยายน 2560). เทคนคิ การดูแลเดก็ และวยั รุ่นท่เี ป็นสมาธิส้ันสําหรบั ผปู้ กครอง
[News Group]. สืบค้นจาก https://www.prdmh.com
สถาบันราชานุกูล. โรคสมาธสิ ั้น (ADHD , Attention Deficit Hyperactivity Disorder). สืบค้น
จาก https://th.rajanukul.go.th
สถาบนั ราชานกุ ูล. (9 เมษายน 2561). กรมสุขภาพจิต พลิกโฉมบริการรพ.จิตเวชยคุ ใหม่ เหน็ ผลใน 3
เดือน/ เพ่ิมการเข้าถึงเด็กโรคสมาธิสั้นให้ได้ร้อยละ 75 ใน 10 ป.ี สืบคน้ จาก
https://th.rajanukul.go.th
สถาบนั ราชานกุ ลู . การจัดการเรยี นการสอนสําหรบั เดก็ ทมี่ คี วามตอ้ งการพิเศษ. สืบคน้ จาก

https://th.rajanukul.go.th
กรมสุขภาพจติ . (25 มิถุนายน 2561). แนะนาํ วธิ กี ารเลยี้ งเดก็ สมาธิสั้น ใหใ้ ชแ้ บบประชาธปิ ไตย.
สืบค้นจาก https://www.dmh.go.th
สํานกั งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). การดแู ลเดก็ สมาธสิ ั้นในโรงพยาบาลบางจาก.

สืบค้นจาก
https://awards.opdc.go.th/front/awards_process/get_awards_detail/MTA0Ng
สถาบันราชานุกูล. (2555). เดก็ สมาธิส้ัน คู่มือสําหรับคร.ู บริษัท บยี อนด์ พับลสิ ซง่ึ จาํ กดั .
นักเขียนผเี สื้อเดก็ ๆ หมายเลข ๑๓. (2562). ความสุขของเดก็ สมาธิสั้น. โรงพิมพ์สุภา ธนบรุ :ี
สํานักพิมพ์ผีเสื้อเดก็ ๆ.
วฐิ ารณ บญุ สิทธ.ฺ (2555). โรคสมาธสิ ั้น: การวนิ ิจฉยั และการรกั ษา. วารสารสมาคมจติ แพทยแ์ ห่ง
ประเทศไทย, (ฉบับท่ี 57), 373-386. สืบคน้ จาก https://psychiatry.or.th

จรลี ักษณ์ รตั นาพันธ์. (2554). สื่อ และเทคโนโลยสี ่ิงอาํ นวยความสะดวกสําหรบั เด็กปฐมวยั ทมี่ ีความ
ต้องการพิเศษ. เอกสารไมต่ ีพิมพ์, คณะศึกษาศาสตร,์ มหาวิทยาลยั สุโขทยั ธรรมาธิราช,
ยะลา.

พรรณวดี ปัญจพรผล. (2551). การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ สําหรบั นกั เรียนบกพรอ่ งทางการไดย้ ิน
ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 1 วชิ าคณติ ศาสตร์ (วทิ ยานิพนธป์ ริญญามหาบณั ฑิต). มหาวทิ ยาลยั
ศิลปากร, คณะมณั ฑนศิลป,์ สาขาวิชาการออกแบบนเิ ทศศิลป.์ สืบคน้ จาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Punnawadee_Pan
chapornpon/Fulltext.pdf

มลวิ ลั ย์ ธรรมแสง. (2561). การศึกษาสําหรับเด็กทมี่ คี วามบกพรอ่ งทางการไดย้ ินในประเทศไทย.
สืบคน้ จากhttps://www.deafthai.org/wp-content/uploads/2018/05/การศึกษา
สําหรบั เดก็ ทม่ี คี วามบกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทย.pdf

101

วิชา สค.362 นโยบายและสวัสดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรบั เดก็ พิเศษ Section 810001
อาจารย์ผสู้ อน ผศ.ดร.ป่ นิ หทัย หนนู วล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อนุชา ภูมสิ ิทธพิ ร. (2554). เอกสารประกอบการบรรยายรายวชิ า SPED1119 ความร้เู กยี่ วกบั
การศึกษาพิเศษ. เอกสารไม่ตีพิมพ์, คณะครุศาสตร,์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พิบลู สงคราม,
พิษณุโลก.

ภาควิชาจติ เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั มหิดล. คลินกิ โรคการเรยี นรบู้ กพรอ่ ง.
สืบค้นจาก https://med.mahidol.ac.th/psych/th/content/04112013-0905-th
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ. วตั ถปุ ระสงคข์ องมูลนิธ.ิ สืบคน้ จาก

http://specialedfoundation.com/spedfwp/?page_id=11063
สถาบนั ราชานกุ ูล. (2563). กรมสุขภาพจติ เผยคนไทยกว่า 1 ล้านคน สตปิ ัญญาบกพร่อง เร่งพัฒนา
ความ เชยี่ วชาญส.ราชานกุ ูลช่วยเหลอื ครบสูตร. สืบค้นจาก
https://th.rajanukul.go.th/preview-3034.html
DSF. Learning difficulties. สืบคน้ จาก https://dsf.net.au/learning-difficulties
Learning Disabilities Association of Ontario. (2016). Learning Disabilities Statistics.
สืบคน้ จาก https://www.ldao.ca/introduction-to-ldsadhd/articles/about-
lds/learning-disabilities- statistics/
National Center for Learning Disabilities. (2017). Understanding Learning and
Attention Issues. สืบค้นจาก https://ncld.org/news/state-of-learning-
disabilities/understanding-learning- and-attention-issues#ch1howcommon
NECTEC-ACE. (2019). สิทธปิ ระโยชนจ์ ากภาครัฐดา้ นการส่งเสริมพัฒนาการของบคุ คลทมี่ คี วาม
บกพรอ่ ง ทางการเรียนร.ู้ สืบค้นจาก https://www.nectec.or.th/ace2019/session-4-

disability/index.html
Rochester, Minnesota. (2009). The forgotten Learning Disability. สืบค้นจาก

https://pediatrics.aappublications.org/content/123/5/1306.long?sso=1&sso_redi
rect_c ount=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-

000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
Thai PBS NEWS. (2563). ปุจฉา?สะกดคาํ ไทยแบบไหนดี(กว่า). สืบคน้ จาก

https://news.thaipbs.or.th/content/297139
กมลทพิ ย์ ขลงั ธรรมเนียม. (2555). เด็กสมาธิสั้น: บทบาทของพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก,
13(3), 10-17.

สืบค้นจาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/4626/4039
เขน็ เดก็ ขน้ึ ภเู ขา. (2564, มกราคม 26). เรอ่ื งของยาสมาธสิ ้ัน. [Status Facebook Update].
สืบคน้ จาก

https://www.facebook.com/kendekthai/posts/3806042636101561/
ทวศี ักด์ิ ศิริรัตนเ์ ลขา. (2561). คู่มอื การดแู ลสุขภาพจิตเด็ก กลมุ่ ปัญหาการเรยี น. สืบคน้ จาก

https://www.happyhomeclinic.com/Download/ebook/LearningProblem2561.pdf

102

วิชา สค.362 นโยบายและสวัสดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรับเดก็ พิเศษ Section 810001
อาจารยผ์ ู้สอน ผศ.ดร.ป่ ินหทัย หนูนวล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

สถาบนั ราชานุกลู . (2557). เด็กสมาธสิ ั้น คูม่ ือสําหรับครู. สืบค้นจาก
https://th.rajanukul.go.th/_admin/file-

download/5-4563-1472796788.pdf
สถาบันราชานุกูล. (2558). เดก็ สมาธิสั้น ครูมอื สําหรับพ่อแม/่ ผ้ปู กครอง. สืบคน้ จาก

https://th.rajanukul.go.th/_admin/file-download/5-4562-1450070456.pdf
สถาบันราชานุกลู . (2561). โรคสมาธิสั้น (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
สืบค้นจาก

https://th.rajanukul.go.th/ขอ้ มลู วิชาการ:กลมุ่ โรคสําคัญ/โรคสมาธสิ ั้น-ADHD-
AttentionDeficitH
วฐิ ารณ บญุ สิทธ.ิ (2555). โรคสมาธิสั้น: การวินจิ ฉัยและรักษา. วารสารสมาคมจติ แพทยแ์ หง่ ประเทศ
ไทย, 57(4),

373-386. สืบค้นจาก http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/57-4/00-
Vitharon.pdf
สํานักงานมลู นิธิ สาขาจงั หวดั นครราชสีมา.โลกของคนตาบอด.สืบคน้ เม่อื 11 กุมภาพันธ์ 2564.
สืบคน้ จาก

http://cfbt.or.th/kr/index.php/article/12-blind-world.
Around the world.สถานการณ์ของคนตาบอดในประเทศไทย.สืบค้นเมอ่ื 11 กุมภาพันธ์ 2564.
สืบค้นจาก

http://blindandcomputeraroundtheworld.blogspot.com/p/blog-
page_23.html?m=1.
ศูนยบ์ ริการคนพิการ.การใชช้ ีวติ และการสนทนากบั คนตาบอด.สืบค้นเมอ่ื 11 กุมภาพันธ์ 2564.สืบคน้
จาก

http://cfbt.or.th/dsc/index.php/article/14-living-and-talking-to-the-blind.
กระทรวงแรงงาน.ข้อมูลเก่ยี วกับคนพิการ.สืบค้นเม่อื 11 กุมภาพันธ์ 2564.สืบค้นจาก

https://www.mol.go.th/employee/information_disabilitie/.
ปณั ณพ์ ัฒน์ จนั ทร์สว่าง มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ.(2560).ลกู มคี วามบกพร่องทางรา่ งกายและสุขภาพ
(Children with Physical and Health Impairments).คน้ เม่อื 12 กุมภาพันธ์ 2564, จาก
https://fcdthailand.org/library-
type/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0
%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%
E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%
A3%E0%B9%88%E0%B8%B2/

103

วชิ า สค.362 นโยบายและสวสั ดกิ ารการศกึ ษาสําหรับเด็กพิเศษ Section 810001
อาจารย์ผ้สู อน ผศ.ดร.ป่ ินหทัย หนูนวล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

ศูนยศ์ ึกษาพิเศษ ประจาํ จังหวดั มุกดาหาร.(2561).บกพรอ่ งทางร่างกาย.คน้ เมอ่ื 12 กุมภาพันธ์ 2564,
จาก
http://www.mukdahanspecial.ac.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=34&id_t
ype=1

องคก์ ารบริหารส่วนตําบลกายูคละ.(2563).คนพิการกบั คุณภาพชวี ิต.คน้ เม่อื 12 กุมภาพันธ์ 2564,
จาก
http://www.kayukhla.go.th/index.php?op=dynamiccontent_detail&dynamiccontent_i
d=16134&id=1075
WheelSharee.(2019).คนพิการทางกายหรอื การเคลอื่ นไหว.ค้นเม่อื 12 กุมภาพันธ์ 2564, จาก
http://wheelsharee.com/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%
81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8
%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88
%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7_00021.html

BRAIN AND LIFE CENTER.ผู้ทม่ี ีปัญหาการอ่านและการเขียนDyslexia.สืบคน้ เมอ่ื 12 กุมภาพันธ์
2564. https://www.brainandlifecenter.com/braintraining-improve-dyslexia
Campus Star.2559.รู้จกั กบั โรค Dyslexia โรคความบกพร่องในการอา่ น อา่ นหนังสือไม่ได้.สืบค้น
เมอ่ื 12 กมุ ภาพันธ์ 2564. https://health.campus-star.com/general/5302.html
Minnie C.2562. Dyslexia ทําความรูจ้ ักกบั ภาวะบกพร่องในการเรยี นร้.ู สืบคน้ เม่อื 12 กมุ ภาพันธ์
2564. https://story.motherhood.co.th/dyslexia/
โกะ โกะ. 2563 .ร้จู ักกบั โรค Dyslexia โรคบกพรอ่ งทางการอา่ น.สืบค้นเมอ่ื 12 กมุ ภาพันธ์ 2564.
https://www.parentsone.com/how-to-know-dyslexia/
คณุ หมอลกู เป็ด.2563.ลูกอ่านไม่คอ่ ยออก เขียนไมค่ ่อยได้ หรือจะเปน็ ...Dyslexia!?.สืบค้นเม่อื 12
กุมภาพันธ์ 2564. https://hd.co.th/children-rarely-read-rarely-written-or-is-it-
dyslexia
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย์. (2563). รายงานข้อมูลสถานการณด์ ้านคนพิการ
ใน ประเทศไทย. สืบคน้ จาก
https://www.dep.go.th/images/uploads/files/situation31dec63.pdf
กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชีวติ คนพิการ. (2556). บตั รประจาํ ตวั คนพิการ. สืบค้นจาก
https://dep.go.th/th/rights-welfares-services/register-disabled-person-id-card
มูลนิธธิ รรมกิ ชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย. (2560). สิทธิของผมู้ ีความบกพร่องทางการเห็น.
สืบค้นจาก https://www.cfbt.or.th/index.php/article/35-the-right-of-the-visually-
impaired

104

วิชา สค.362 นโยบายและสวสั ดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรับเดก็ พิเศษ Section 810001
อาจารยผ์ ูส้ อน ผศ.ดร.ป่ ินหทัย หนูนวล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

สํานักงานมูลนิธสิ าขาจงั หวดั นครราชสีมา/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา. (2560). โลก
ของคนตาบอด. สืบค้นจาก http://cfbt.or.th/kr/index.php/article/12-blind-world
กรมส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพชีวติ คนพิการ. (2564). สถานการณค์ นพิการ 31 ธนั วาคม 2563(
รายไตรมาส).

สืบคน้ จาก https://www.dep.go.th/th/law-academic/knowledge-base/disabled-
person-

situation
กระทรวงแรงงาน. (2564). ขอ้ มลู เกยี่ วกบั คนพิการ. สืบค้นจาก
https://www.mol.go.th/employee/infor

mation_disabilitie/
พวงแก้ว กจิ ธรรม. (2564). การฟ้ นื ฟูสมรรถภาพเดก็ พิการ. สืบค้นจาก
http://webcache.googleuser

content.com/search?q=cache:fNxbx0AaCIcJ:www.tddf.or.th/uploadedfiles/
มลู นธิ ิเพ่ือเดก็ พิการ. (2564). ลกู มีความบกพรอ่ งทางการได้ยิน. สืบค้นจาก
https://fcdthailand.org/

library- type
แมร่ กั ลูก. (2564). เด็กทมี่ คี วามบกพรอ่ งทางการไดย้ ิน. สืบคน้ จาก
https://www.maerakluke.com/

topics/1352
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร.์ (2562). ตรวจคดั กรองการได้ยินของเจา้ ตวั นอ้ ย กอ่ นทจี่ ะสายเกินแก.้
สืบคน้ จาก

https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/december-2020/hearing-
screening-for-

children
โรงพยาบาลบาํ รงุ ราษฎร.์ (2562). เมอื่ การสูญเสียการได้ยนิ ทาํ ร้ายคุณมากกวา่ ทคี่ ิด. สืบคน้ จาก
https://

www.bumrungrad.com/th/health-blog/october-2019/hearing-loss
ศูนยก์ ารได้ยิน เดียร.์ (2561). แนวทางการดแู ลเด็ดพิการทางการได้ยนิ และการสื่อสาร. สืบคน้ จาก
https://

www.dear.co.th/แนวทางการดูและเด็กพิการ/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย์จงั หวดั ปทุมธาน.ี (2564). สถานการณ์การพัฒนา
ศักยภาพ

และสิทธคิ นพิการ. สืบคน้ จาก http://www.tec.in.th/news/news_170556_04.pdf

ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ป่ นิ หทัย หนนู วล. (2564). เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ดด.362
นโยบายและ.

105

วชิ า สค.362 นโยบายและสวัสดกิ ารการศกึ ษาสําหรบั เด็กพิเศษ Section 810001
อาจารยผ์ ู้สอน ผศ.ดร.ป่ ินหทยั หนูนวล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สวัสดกิ ารการศึกษาสําหรับเด็กพอเศษ. [ม.ป.ท.]

ราชวิทยลยั กมุ ารแพทย์แหง่ ประเทศไทย, สมาคมกมุ ารแพทย์แหง่ ประเทศไทย. (2564). ค่เู มอื การ
ตรวจ
ประเมิน วินิจฉยั และแนวทางช่วยเหลือ, สืบคน้ เม่อื 10 กุมภาพันธ์ 2564.
จาก. http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20161213141542.pdf

ธนาภรณ์ โต๊ะมดุ อ. (2564). เดก็ บกพร่องทางการมองเห็น(Visual Impairment), สืบคน้ เมอ่ื 10
กมุ ภาพันธ์ 2564. จาก. https://www.gotoknow.org/posts/647445

ภาณุ อทุ ัยศรี,แววพลอย ศรีมณ,ี ณฐั พล เพชรนาค,สันตชิ ัย นําพลสัก. (2564). แผนท่ี 3 มติ ิ
สําหรบั นักเรยี นท่มี รี วามบกพรอ่ งทางการมองเห็น, สืบคน้ เมอ่ื 10 กุมภาพันธ์ 2564.
จาก. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/download/646/211/

มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย. (2564). สิทธิของผุ้มีความบกพร่องทางการมองเหน็
, สืบคน้ เมอ่ื 10 กมุ ภาพันธ์ 2564. จาก. https://www.cfbt.or.th/index.php/article/35-the-
right-of-the-visually-impaired

มูลนธิ เิ พื่อเดก็ พิการ. (2564). ลูกมคี วามบกพรอ่ งทางการมองเห็น, สืบค้นเมอ่ื 10 กมุ ภาพันธ์ 2564.
จาก. https://fcdthailand.org/library-type/ลูกมีความบกพร่องทางการ/

กระทรวงแรงงาน. (2564). ขอ้ มลู เกยี่ วกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ. สืบค้น 8 กมุ ภาพันธ์ 2564,
จาก

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lUyIrMHFZvkJ:https:/
/www.mol.go.th/employee/information_disabilitie/+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=t
h&client=safari
มูลนธิ เิ พ่ือเดก็ พิการ. (2563). ลูกมีความบกพร่องทางการได้ยิน (Children with Hearing
Impairment). สืบคน้
8 กมุ ภาพันธ์ 2564, จาก
https://fcdthailand.org/library-type/ลูกมีความบกพรอ่ งทางการ-2/
มลิวลั ย์ ธรรมแสง. (2561). การศึกษาสําหรบั เด็กทมี่ ีความบกพร่องทางการได้ยนิ ในประเทศไทย.
สืบค้น 8
กุมภาพันธ์ 2564, จาก
https://www.deafthai.org/wp-content/uploads/2018/05/การศึกษาสําหรบั เด็กท่มี ี
ความบกพร่องทางการไดย้ นิ ในประเทศไทย.pdf

106

วชิ า สค.362 นโยบายและสวสั ดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรบั เดก็ พิเศษ Section 810001
อาจารยผ์ สู้ อน ผศ.ดร.ป่ นิ หทยั หนนู วล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สํานักงานสถติ แิ หง่ ชาต.ิ (2560). แถลงผล “การสํารวจความพิการ พ.ศ.2560”. สืบค้น 8
กุมภาพันธ์ 2564, จาก
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/2562/N29-03-62-1.aspx

WheelSharee. (2562). บุคคลทม่ี ีความบกพร่องทางพฤตกิ รรมและอารมณ์. สืบคน้ เมอ่ื 10
กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://wheelsharee.com/วจิ ัย-ความ-บกพร่อง-ทาง-พฤตกิ รรม-
และ- อารมณ_์ 00024.html
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2559). อปุ สงค์ อุปทาน และรูปแบบกาํ ลังคน
ทางเลือก เพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟ้ นื ฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการ (รายงานการ
วจิ ัย). กรุงเทพฯ : อมรินทรพ์ รน้ิ ต้งิ แอนด์พับลชิ ช่งิ .
วัชราภรณ์ สิงห์แกว้ . บกพรอ่ งทางพฤติกรรม. สืบค้นเมอ่ื 10 กุมภาพันธ์ 2564, จาก

http://www.mukdahanspecial.ac.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=3
7&id_type=1
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ. (2562). เดก็ บกพร่องทางพฤตกิ รรมและอารมณ์ (Children with
Behavioral and Emotional Disorders). สืบคน้ เมอ่ื 10 กุมภาพันธ์ 2564, จาก
https://fcdthailand.org/library- type/เด็กบกพร่องทางพฤตกิ รรมและอารมณ์
ทวศี ักด์ิ สิรริ ัตนเ์ รขา. (2561). คมู่ ือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก :กลุม่ ปัญหาการเรยี น. (พิมพ์คร้งั ท่ี 2).

กรงุ เทพฯ: พรอสเพอรัสพลสั .
ผดงุ อารยะวญิ k.ู (2542). การศึกษาสําหรบั เด็กท่มี คี วามตอ้ งการพิเศษ. พิมพ์ครง้ั ท่ี 2. กรุงเทพฯ:

แวน่ แกว้ .
ราตรี เสริฐเลศิ . แผนการจดั การศึกษาเฉพาะบคุ คล (Individualized Education Program :

IEP). สืบค้นเมอ่ื 11 กมุ ภาพันธ์ 2564, จาก
http://www.kalasin3.go.th/news_file/p72539671448.pdf
สมพร หวานเสร็จ. (2557). แผนการให้การชว่ ยเหลอื เฉพาะครอบครัว. สืบคน้ เม่อื 11 กมุ ภาพันธ์
2564, จาก www.pbps.ac.th/share/knowledge/10.ppt
สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ. (2556). การจัดการศึกษาสําหรบั ผู้เรยี นทม่ี ีความต้องการพิเศษ.
สํานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร. กรุงเทพฯ.
ปณั ณ์พัฒน์ จันทร์สว่าง. จติ วทิ ยาพัฒนาการระดบั : อนบุ าล ประถมต้นหมวด: การแก้ไขปัญหาเดก็ .
สืบคน้ จาก taamkru.com/th/เดก็ บกพร่องทางพฤตกิ รรมและอารมณ/์
เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิท (2544). ประเภทและความหมายของเดก็ ทมี่ ีความตอ้ งการพิเศษ. สืบคน้ จาก

special.obec.go.th/HV3/doc/แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ.pdf
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยั ศิลปากร. จาํ นวนเด็กเรร่ ่อนพุ่ง วอนรฐั เรง่
แกป้ ญั หา (ออนไลน)์ แหลง่ ทม่ี า :
http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=106#.YCS9AGgzZPY .
10 กมุ ภาพันธ์ 2564

107

วชิ า สค.362 นโยบายและสวสั ดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรบั เด็กพิเศษ Section 810001
อาจารยผ์ ู้สอน ผศ.ดร.ป่ ินหทัย หนนู วล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

นิสาพร วัฒนศัพทแ์ ละคณะ. สถานการณ์และแนวทางชว่ ยเหลือเดก็ เรร่ ่อน จ.อุดรธานี. (ออนไลน์)
แหลง่ ท่มี า : http://www.jssnu.socsci.nu.ac.th/uploads/journal/2015_07_14_10_16_31.pdf
.11 กุมภาพันธ์ 2564.
มตชิ น. เด็กเรร่ ่อนบนทอ้ งถนน. (ออนไลน์) แหลง่ ท่มี า :
https://www.chula.ac.th/clipping/20021/ .11 กุมภาพันธ์ 2564.
มลู นิธกิ ล่มุ แสงเทยี น. เด็กเร่ร่อน. (ออนไลน์) แหลง่ ทม่ี า :
http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/healthm5_2/lesson4/page002.php. 10
กุมภาพันธ์ 2564.
วัลลภ ตังคณานุรกั ษ์. เด็กเร่ร่อนในสังคมไทย.เอกสารวชิ าการฉบับที่ 2 ศูนย์ขอ้ มลู และการวจิ ัย
เพื่อเด็ก มลู นิธสิ รา้ งสรรค์เดก็ 2535. (ออนไลน)์ แหล่งท่มี า : Unicef Thailand.
https://www.unicef.org/thailand/th/what-is-crc 10 กุมภาพันธ์ 2564.
วลิ าสินี สิทธโิ สภณ. กฎหมายว่าด้วยการค้มุ ครองคนไรท้ พี่ ึ่ง. (ออนไลน)์ แหลง่ ท่มี า :
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1712
.12 กุมภาพันธ์ 2564.
สํานกั นโยบายและแผนการศึกษาขน้ั พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน. สถิติ
ผู้เรียนดอ้ ยโอกาสบง่ แยกตามระดบั ชนั้ . (ออนไลน์) แหล่งท่มี า :
http://164.115.22.198/nso/phpview.php?folder=uploads/Education/File/&partfile=Data_
03020100_0901.xlsx 10 กมุ ภาพันธ์ 2564.

ดร.มลวิ ัลย์ ธรรมแสง. (2554). การศึกษาสําหรบั เดก็ ท่มี คี วามบกพรอ่ งทางการได้ยิน
ในประเทศไทย. สืบค้นเมอ่ื 10 กุมภาพันธ์ 2564. จาก https://www.deafthai.org/wp-
content/uploads/2018/05/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8
%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0
%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%
E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A
7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9
%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%
B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E
0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8
0%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf

กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตคนพิการ. (2561). รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ น
คนพิการในประเทศไทย. สืบคน้ เม่อื 10 กุมภาพันธ์ 2564. จาก
https://www.nadt.or.th/pages/stat61.html

มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ. ลูกมีความบกพร่องทางการไดย้ นิ (Children with Hearing
Impairment). สืบค้นเมอ่ื 10 กมุ ภาพันธ์ 2564. จาก https://fcdthailand.org/library-
type/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0
%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%

108

วิชา สค.362 นโยบายและสวัสดกิ ารการศกึ ษาสําหรบั เด็กพิเศษ Section 810001
อาจารย์ผ้สู อน ผศ.ดร.ป่ ินหทัย หนูนวล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2/

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). กาํ หนดประเภทและหลกั เกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา. สืบค้นเมอ่ื 10 กุมภาพันธ์ 2564. จาก http://www.mua.go.th/users/he-
commission/doc/law/ministry%20law/1-42%20handicap%20MoE.pdf

คณะแพทยศาสตรโ์ รงพยาบาลรามาธบิ ดี มหาวทิ ยาลัยมหิดล. ขอ้ มลู เกย่ี วกับสิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการ. สืบคน้ เม่อื 11 กมุ ภาพันธ์ 2564. จาก
https://med.mahidol.ac.th/health_service/th/km/15feb2018-1335

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์. (2560). ความบกพร่องทางการไดย้ ินในเด็ก. สืบคน้ เมอ่ื 11
กมุ ภาพันธ์ 2564. จาก https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/August-
2017/children-hearing-problems

Dear hearing. (2561). แนวทางการดูแลเดก็ พิการทางการได้ยนิ และการสื่อสาร.
สืบคน้ เม่อื 11 กมุ ภาพันธ์ 2564. จาก
https://www.dear.co.th/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B
2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9
%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%
B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

ทวศี ักด์ิ สิรริ ัตน์เรขา. (2560). ความบกพรอ่ งทางสตปิ ัญญา. สืบคน้ 12 กมุ ภาพันธ์ 2564, จาก

http://www.happyhomeclinic.com/sp05-intellectual-disability.html

วนาลี ทองชาต.ิ (ม.ป.ป.). ลูกมคี วามบกพร่องทางสติปัญญา (Children with Mental

Retardation). สืบค้น

12 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://fcdthailand.org/library-type/ลกู มีความบกพร่อง

ทางสต/ิ

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ เร่อื ง ประเภทและหลกั เกณฑ์ความ

พิการ

(ฉบับท2่ี )พ.ศ.2555.(9 กรกฎาคม 2555).ใน: ราชกจิ จานุเบกษา.เล่ม129(ตอนพิเศษ119ง);หน้า

22-3.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรอ่ื ง กําหนดประเภทและหลกั เกณฑข์ องคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.

2552. (6 พฤษภาคม 2552). ใน: ราชกจิ จานุเบกษา. เล่ม 126 (ตอนพิเศษ 80 ง); 45-47.

ชนิสา เวชวริ ฬุ ห์. เคร่อื งมอื ทดสอบสติปัญญา. วารสารราชานกุ ูล 2550; 22(3) : 167-198.

นพวรรณ ศรวี งค์พานชิ , พัฏ โรจน์มหามงคล. ภาวะปัญญาออ่ น/ภาวะบกพรอ่ งทางสติปญั ญา. ใน :

ตํารา พัฒนาการและพฤตกิ รรมเด็ก. พิมพ์คร้งั ท่ี 1. กรุงเทพฯ : โฮลสิ ตกิ พับลชิ ช่งิ , 2551: 179-

204.

นพ.ทวีศักด์ิ สิรริ ัตน์เรขา. ความบกพร่องทางสตปิ ญั ญา. สืบค้นจาก

เวบ็ ไซต:์ www.happyhomeclinic.com

109

วชิ า สค.362 นโยบายและสวสั ดกิ ารการศกึ ษาสาํ หรบั เดก็ พิเศษ Section 810001
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ป่ ินหทยั หนนู วล คณะสงั คมสงเคราะหศ์ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ภาคการเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ป่ นิ หทัย หนนู วล. (2564). เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ดด.362
นโยบายและ.

สวสั ดิการการศึกษาสําหรบั เดก็ พอเศษ. [ม.ป.ท.]
ราชวทิ ยลัยกมุ ารแพทยแ์ ห่งประเทศไทย, สมาคมกุมารแพทย์แหง่ ประเทศไทย. (2564). คู่เมือการ
ตรวจ
ประเมิน วนิ จิ ฉยั และแนวทางชว่ ยเหลอื , สืบค้นเม่อื 10 กุมภาพันธ์ 2564.
จาก. http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20161213141542.pdf
ธนาภรณ์ โตะ๊ มดุ อ. (2564). เดก็ บกพร่องทางการมองเห็น(Visual Impairment), สืบค้นเม่อื 10
กุมภาพันธ์ 2564. จาก. https://www.gotoknow.org/posts/647445
ภาณุ อทุ ัยศรี,แววพลอย ศรีมณ,ี ณัฐพล เพชรนาค,สันติชยั นําพลสัก. (2564). แผนท่ี 3 มติ ิ
สําหรบั นกั เรียนท่มี ีรวามบกพร่องทางการมองเห็น, สืบค้นเมอ่ื 10 กมุ ภาพันธ์ 2564.
จาก. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/download/646/211/
มูลนิธิธรรมมกิ ชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย. (2564). สิทธขิ องผุ้มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น
, สืบคน้ เม่อื 10 กมุ ภาพันธ์ 2564. จาก. https://www.cfbt.or.th/index.php/article/35-the-
right-of-the-visually-impaired
มลู นิธิเพ่ือเดก็ พิการ. (2564). ลกู มคี วามบกพรอ่ งทางการมองเหน็ , สืบค้นเมอ่ื 10 กุมภาพันธ์ 2564.
จาก. https://fcdthailand.org/library-type/ลกู มคี วามบกพรอ่ งทางการ/

110


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Fine Art Documentary Wedding Photography
Next Book
The Artist’s Way A Spiritual Path to Higher Creativity